gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA VVD X Senders CDA CDA OAE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA VVD X Senders CDA CDA OAE"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer t Bladnummer t Aanutezig qs leden 28 februari 2007 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 januari 2007, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, schorsing 19:00 uur, vervolg 20:00 uur, schorsing 23:00 uur. Uitnodiging aan Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers voorzitter X drs. J. Verheugt E.M. Abbou PvdA X mw. M.H. Batenburg mw. dr. mr. G.J.M. van den PvdA J.G.J.M. van den Biggelaar Big gelaar X mw. drs. J.G.C.L. Breuers W.J. Burema PvdA X M.J.A.M. van Bussel E.J.H. Cols PvdA X F.J.A.G. De pia B.J.M. G era rd SP X mw. N.G.E.C. Habets mw. R.C.E. van Helmond PvdA X mw. J.W.H.M. Heesterbeek- J.B. Helms VVD X Senders mw. H.J.M.C. van Herk CDA X M.J. Houben E.l sik PvdA X mw. H.M.E. Jacobs-van J.Jansen ChristenUnie X Nisselrooij mw. B.G.M.W. van Kaathoven SP X mw M.T. Kamphorst B. van Kent SP X mw P.J.F.van Kessel-Jansen K.T. Kocak CDA X mw. ir. J. Kuppens mr. P.P.H.A. Leenders CDA X P.J. van Liempd mw M.C.T.M. List-de Roos VVD X J.L. van der Meer P.A. Mulder OAE X J.B.W.M. Peters R.G.J. Reker LPF X A.J.A. Rennenberg ir. J. Rozendaal VVD X mw. drs. M. Schreurs J.C. Schut VVD X N.H. Stoevelaar Y. Torunoglu PvdA X mw W.C.F.M. Verhees A.H.C. Vestjens CDA X mw M.T.W.G. Vissers dr ir. J. Vleeshouwers Stadspartij X C.H.B. Weijs mw drs A.A. Zwierstra VVD X J.F.A. van Zijl griffier SP PvdA GL LE PvdA LE SP CDA VVD SP PvdA GL PvdA PvdA LE OAE D66 CDA PvdA PvdA CDA GL Aanw. X X X X X X X X X

2 Wethouders: drs. H-M. Don drs. H.J.A. van Merrienboer mw. drs. M.C.T. Fiers mw. drs. G.M. Mittendorff W. Krzeszewski Wnd. gem.secr. Afwezig met kennisgeving: mw. M.T. Kamphorst en mw. M.T.W.G. Vissers.

3 Overzicht van het behandelde Opening en mededelingen. II Vaststellen van de volgorde van de agenda. Geen wijzigingen. III Benoemingen en ontheffingen van het lidmaatschap van leden in raadscommissies en voorzitters van raadscommissies. 1.a Voorstel Wijzigen van de Verordening op de commissie Stadsdeelgericht Akkoord. werken. (Voorstel 07.R ). 1.b Benoeming lid in de raadscommissie Stadsdeelgericht werken. (Voorstel 07.R ). 2. Benoemingen leden van De Stadspartij in raadscommissies. (Voorstel 07.R ). 3. Benoemingen leden van de Adviescommissie Seniorenbeleid. (Voorstel 07.R ). Akkoord. Mw. M.C.T.M. List-de Roos is benoemd. Akkoord. Mw. A.M. Misker en de heer L.W.M. ten Hagen zijn benoemd. Akkoord. De heer G.A.M. Kamperveen is ontheven als lid. Mevrouw M. Aslan, de heer A.M. Goede en de heerj.g.m.jansen zijn benoemd als lid. De heer A. Zweekhorst is benoemd als vicevoorzitter. IV Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 21 november Akkoord en 19 december V Vragenhalfuur ex artikel 44 van het Reglement van orde van de raad. partij Onderwerp Beantwoord door:

4 verslagnummer x CDA Terrein van der Meulen Ansems Wethouder mw. drs. Toezegging wethouder M.C.T. Fiers mw. drs. M.C.T. Fiers Vl Onderwerpen waarover geen of nauwelijks discussie wordt verwacht om tot besluitvorming te komen. 1. Voorstel met nadere toelichting tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Oude Gracht (Voorstel 06.R ). Amendement A1: Stemming: 42 Voor: 32 PvdA, CDA, SP, GroenLinks, OuderenAppel, D66, De Stadspartij en de ChristenUnie Tegen: 10 VVD, leefbaar eindhoven en Lijst Pim Fortuyn Akkoord. Amendement A1. aangenomen. (Zie onder voorstel.) Voorstel: Stemming: 42 Voor: 38 Tegen: PvdA, CDA, SP, VVD, GroenLinks, OuderenAppel, D66, De Stadspartij en de ChristenUnie leefbaar eindhoven en Lijst Pim Fortuyn 2. Voorstel met nadere toelichting tot het wijzigen van de Algemene Akkoord (unaniem). Plaatselijke Verordening Eindhoven 2005 in verband met cameratoezicht (Wet cameratoezicht op openbare plaatsen, Stbl. 392, 2005). (Voorstel 06.R ). Akkoord. 3. Aanvullend rapport van 4itrust over de casus massagesalon Leenderweg (Zie onder voorstel.) 135. Raadsbesluit: 1. kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoeksrapport en het aanvullende onderzoeksrapport "Casus Massagesalon Leenderweg 135"; 2. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken tot gevolgtrekkingen te komen inzake de gesignaleerde integriteitskwestie en de commissie Algemene Zaken te zijner tijd te informeren over eventueel genomen maatregelen; 3. de voorzitter van de raad te verzoeken aan de in het rapport gerehabiliteerde ambtenaar te laten weten dat de raad de gang van zaken rond de wederhoorprocedure betreurt.

5 verslagnummer x Vll Actuele moties. ACM1. D66 Stemming: 43 Voor: 39 Tegen: Visie Design AcM2. GroenLinks Energiebesparing Stemming: 43 Voor: 33 Tegen: 10 PvdA, CDA, SP, VVD, GroenLinks, OuderenAppel, D66, De Stadspartij en de ChristenUnie leefbaar eindhoven en Lijst Pim Fortuyn PvdA, CDA, SP, GroenLinks, OuderenAppel, D66, De Stadspartij en de ChristenUnie VVD, leefbaar eindhoven en Lijst Pim Fortuyn Aangenomen. (Zie onder AcM1.) Aangenomen (Zie onder AcM2.) ACM3. VVD Van Brains naar Baten Behandeling in commissie Bestuurlijke en Economische Zaken. Vlll Onderwerpen waarover discussie wordt verwacht alvorens tot besluitvorming te komen. 1. Voorstel met nadere toelichting inzake gebiedsgerichte aanpak en het Akkoord (unaniem). beleid voor VTA s en buurtontmoetingsruimten. (Voorstel 06.R ). 2. Voorstel met nadere toelichting inzake de uitvoering van de nieuwe Wet Akkoord (unaniem). Inburgering 2007 en Regeling (Voorstel 06.R ). 3. Voorstel met nadere toelichting inzake kaders cameratoezicht. (Voorstel 06.R ). IX Raadsinformatiebrieven ter kennisname. Akkoord (unaniem). Akkoord. X Ingekomen stukken Voorgesteld wordt de stukken onder A voorkennisgeving aan te nemen. A1. Gemeenteraad Arnhem te Arnhem, brief d.d. 6 december 2006 Het onder de aandacht brengen en nadrukkelijk vragen om in Akkoord.

6 overweging te nemen een motie inzake Stop de Pijn aan te nemen en aan het Kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal te zenden. A2. Gemeenteraad Son en Breugel te Son, brief d.d. 12 december Het verzoek een motie inzake bushaltes, van gelijke strekking in stemming te brengen en de uitslag daarvan kenbaar te maken aan de regering en 2 kamer. (06ink39405). Akkoord. A3. Gemeente Heemskerk te Heemskerk, d.d. 13 december Akkoord. Motie inzake generaal pardon van de gemeente Heemskerk met verzoek om deze in kennis te stellen aan alle gemeenteraden. A4.Provincie Noord-Brabant te s-hertogenbosch, brief.d.d. 19 december Akkoord Inzake toegang tot deelname aan de Proef financieel toezicht. (06ink40431). A5.Ernst R Young Accountants te Eindhoven d.d. 20 november Uitkomsten tussentijdse controle (06ink36965). Rapport wordt besproken in de commissie. Voorgesteld wordt de stukken onder 8 ter afdoening in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. 81.Stichting Buurtcomite Guido Gezellestraat e.o. te Eindhoven, brief ingekomen op 4 december Voorstel buurtcomite inzake Burgerinitiatief speelplein Akkerstraat. (06ink38390). Akkoord. 82. Raad van State te s-gravenhage, brief d.d. 18 december Akkoord. Zitting van Hoger Beroep op 16 februari 2007 inzake planschade de heer J.W.C. Brands. (06 i n k401 36). 83. Platform Detailhandel Nederland te Leidschendam, brief d.d. 10 januari Akkoord Inzake het op aan dringen dat de winkeliers altijd in staat gesteld wordt zich te beveiligen tegen ramkraken en het toestaan van het plaatsen van a n ti ram pa l en. (07ink01096).

7 verslagnummer x Verslag uan het gesprokene Opening en mededelingen Voorzitter: Dames en heren, van harte welkom. Kijkers thuis ook welkom. U weet dat vanaf onze start om 17 uur, we ook live in beeld zijn in Eindhoven. De gasten van de raad heet ik van harte welkom. Dank voor uw belangstelling om mee te maken wat er zich in de lokale democratie in Eindhoven afspeelt. We nodigen u ook uit om straks in de eetpauze straks ook vooral raadsleden aan te spreken om bijvoorbeeld te vragen: "Waarom deed je dat nou?" We hebben een bericht van verhindering van mevrouw Kamphorst wegens ziekte. Van mevrouw Vissers ontvingen wij helaas de trieste mededeling dat haar schoonmoeder is overleden. De heer Houben komt later en lang zal ze leven voor mevrouw Van den Biggelaar. [Ge/ach] Mevrouw Van den Bi elaar: Dank u wel. En mevrouw Van den Biggelaar wilde ook mededelen dat de heer Isik ongeveer een half uur later komt. Voorzitter: Waarvan akte. Overigens is iedereen present. Dan stel ik u voor dat we in eerste instantie een gelegenheid nemen ter bezinning op onze werkzaamheden. (Moment stilte] II Vaststellen van de volgorde van de agenda Voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we starten met onze agenda. Ik neem aan dat niemand van u een opmerking heeft over de volgorde van de agenda, zodat we gewoon kunnen starten, conform datgene wat we ons hebben voorgesteld. Mijnheer Schut. De heer Schut: Ja voorzitter, ik wilde even aangeven dat wij iets willen zeggen over voorstel 6.1, Oude Gracht, en dat wij daar dus op terugkomen. En punt Vlll.2, de nieuwe Wet Inburgering staat nu nog bij discussie, terwijl wij het in de commissie allemaal zo ongeveer unaniem eens waren. Met andere woorden: dit punt kan wat mij betreft naar de onderwerpen waarover geen of nauwelijks discussie wordt verwacht. Voorzitter: Ik kijk even naar de voorzitter van de betreffende commissie. Mijnheer Van Liempd, even de check.

8 De heer Van Liem d: Ik heb aan de commissie voorgesteld om het bij de discussie te verwachten onderwerpen te agenderen ÃćâĆňâĂİ waar de hele commissie het ook unaniem mee eens was, overigens ÃćâĆňâĂİ omdat het voorliggende raadsvoorstel sterk gewijzigd is ten aanzien van het oorspronkelijke raadsvoorstel. Daarnaast is er op een groot aantal zaken toelichting gevraagd aan het college. Het college heeft die toelichting verstrekt. Het zou kunnen zijn dat er naar aanleiding daarvan nog discussie plaats zou moeten vinden. Voorzitter: Goed. In ieder geval is voor mij het oordeel van de voorzitter uit de commissievergadering in dit geval toch de graadmeter. Hij heeft gecheckt wat wij kunnen verwachten, dus ik stel u voor om het punt te laten staan, ook omdat ik geen precedent wil. De voorzitters hebben er een belangrijke rol in om te controleren of iets al dan niet rijp is voor behandeling en of het discussie zal opleveren of niet. Laten we het daar eventjes bij laten. Het kan ook zijn dat het snel gaat, mijnheer Schut. De heer Schut: Ja voorzitter, maar iedereen is akkoord en blijft akkoord. We zijn een hele tijd aan het zoeken naar wegen om deze vergadering efficient te maken en we hebben besloten met z n allen dat we in de raadsvergadering niet de commissievergadering gaan overdoen. Wat mij betreft zeg ik: nou, we waren a kkoord. Voorzitter: Uw signaal is helder, dus ik ga ervan uit dat het heel snel zal gaan. Mevrouw Van den Biggelaar. Mevrouw Van den Bi elaar: Ik wilde even een aanvullende opmerking maken en die heb ik ook aan de griffie doorgegeven. Er is een aantal onderwerpen die in deze periode best bepalend zijn. Ondanks dat een bepaald onderwerp geen discussie zou opleveren, denk ik dat het goed is dat politieke partijen tijdens een openbare raadsvergadering de gelegenheid krijgen hun mening - ook voor het publiek ÃćâĆňâĂİ te geven ten aanzien van bepaalde belangrijke onderwerpen. Daarom wil mijn fractie ÃćâĆňâĂİ ook als er geen discussie is ÃćâĆňâĂİ soms toch het woord over een onderwerp voeren. Voorzitter: Nou maakt u het ons even moeilijk en dan ga ik mij netjes aan het reglement houden, want u beweert nu toch niet dat cameratoezicht daar niet ook had moeten staan? Mevrouw Van den Bi elaar: Voorzitter, cameratoezicht is er dus ook eentje. Als ik kijk naar hoeveel discussie dat onderwerp in het verleden heeft opgeleverd, ook in het openbaar, ook in de media, dan denk ik dat onze Eindhovense burgers, die nu de gelegenheid krijgen om de afsluitende discussie in de raad mee te maken, er niet bij gebaat zijn als er alleen maar geteld wordt: bent u voor of tegen, dan heeft

9 verslagnummer x de raadvergadering ÃćâĆňâĂİ zeker als deze uitgezonden wordt ÃćâĆňâĂİ ook nog een andere functie dan alleen maar stemmen en dat is het dan. Voorzitter: Dan stel ik u voor dat we daar het presidium eens vragen om zich daarover te buigen, want dat is een heel andere vraagstelling dan we tot nu toe met elkaar hebben afgesproken. Ik begrijp heel goed wat u bedoelt, maar een punt wat nauwelijks discussie oplevert kan voor het publiek thuis, of in de zaal, ook heel duidelijk en boeiend zijn. Zo van: daar zijn ze kordaat uitgekomen met elkaar, naar alles wat wij gelezen hebben. Zo kunt u het ook zien. De heer Schut: Voorzitter, we hebben ook besloten in het begin van deze periode dat de voorzitter van de commissie hier kort de toelichting zou geven die er gegeven moet worden. Als we dat consequent zouden doen, is er een spreker in plaats van elf sprekers en dan praat je over efficient vergaderen. Voorzitter: Goed, dat gaan we nu maar gauw doen. Agendapunt III. Mijnheer Vleeshouwers? De heer Vleeshouwers: We waren nog niet klaar.. Voorzitter: [Lachend] De oproep van de heer Schut was om aan de slag te gaan. De heer Vleeshouwers: We moeten nog even iets over de agenda zeggen. Punt 6.3, het rapport van 4iTrust. Het was ons niet duidelijk wat wij daar nu precies mee gaan doen. Bij ons in de fractie heeft het in ieder geval nog discussie opgeleverd. Ik begreep ook dat de SP iets daarover gaat zeggen. Wij nemen hier geen besluit over dat voorstel. Ik vraag mij af wat wij gaan doen hier in deze raad op dat punt. Voorzitter: Ik ga ervan uit dat het aanvullende rapport gewoon op een ordentelijke wijze hier gepresenteerd wordt door 4iTrust aan de raad. Dat is het adres waar het hoort. Dat er een korte opmerking gemaakt kan worden. Stel het geval dat u met elkaar aangeeft: hier willen we toch met elkaar over doorpraten, dan zou het voor een volgende keer geagendeerd zou kunnen worden, of in een commissie. Ik kijk even naar de werkgroep 4ITrust. Ik had voor vandaag het idee dat het gewoon een korte presentatie is waar u in eerste instantie kort op kunt reageren. Volgens mij is die ook heel duidelijk. Als u zegt: wij willen daar toch nader over debatteren, dan ga ik ervan uit dat het eerst in de commissie belandt of in de volgende raad, zodat het ook echt goed voorbereid kan worden. Anders overvallen wij allerlei mensen met ineens een groot debat. Mijnheer Van Bussel, ik kijk u al een paar keer aan, misschien wilt u iets zeggen van de bedoeling? De heer Van Bussel: Ja, normaal hadden we dit stukje in de stapel van 15 rapporten allemaal meegenomen. We hebben dat bewust er even uitgehaald, dus we moeten hier vandaag even op inzoomen en we moeten kijken ÃćâĆňâĂİ zoals de voorzitter aangeeft

10 ÃćâĆňâĂİ dat we het even sonderen. Als er weinig over gesproken wordt, dan is de totale bespreking inclusief dit stukje hiermee netjes afgerond. Dat moest dan eventjes wachten tot alle procedures waren vervuld. Mocht er inderdaad ÃćâĆňâĂİ wat ik niet verwacht ÃćâĆňâĂİ heel veel weerwerk op komen, dan is het aan u om het opnieuw te agenderen. Voorzitter: Wat mij betreft als uw voorzitter is het voor vandaag ter kennisgeving en niet meer dan dat. Dan gaan we er zo meer aan de slag. III Benoemingen en ontheffingen van het lidmaatschap van leden in raadscommissies en voorzitters van raadscommissies 1 a Voorstel tot het Wijzigen van de Verordening op de commissie Stadsdeelgericht werken (Voorstel 07.R ) Voorzitter: Romeinse III, voorstel 1 a. Ik neem aan dat u daar allen mee instemt? Dat is het geval? Vastgesteld. 1b Benoeming lid in de raadscommissie Stadsdeelgericht werken (Voorstel 07.R ) Voorzitter: Voorstel 1b. Akkoord? Vastgesteld. 2 Benoemingen leden van De Stadspartij in raadscommissies (Voorstel 07.R ) Voorzitter: Dan het voorstel onder nummer 2. Kunt u instemmen met dat voorstel? Geen commentaar. Unaniem akkoord. 3 Benoemingen leden van de Adviescommissie Seniorenbeleid (Voorstel 07.R ) Voorzitter: Dan het voorstel benoemingen leden van de Adviescommissie Seniorenbeleid. Zijn daar nog opmerkingen over? Ook dat is niet het geval. Dus dan maak ik daaruit op dat we dat zo kunnen gaan doen. Mevrouw List, de heer Van Bussel en de heer Grootveld, de voorzitter van de Adviescommissie Seniorenbeleid, hebben maar liefst elf selectiegesprekken gevoerd, dus ik denk dat het passend is om hen te bedanken voor dat bijzondere stukje raadswerk wat zij verricht hebben. Wij wensen de benoemden succes, en de heer Kamperveen, die vervolgens dus terugtreedt, danken we voor zijn inzet. Brengt u hem dat vooral over. De heer Van Bussel: Met de gewaardeerde steun van onze griffier, natuurlijk, die als vierde man er ook zeer deskundig bij betrokken was, waarvoor onze dank.

11 verslagnummer x IV Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 21 november 2006 en 19 december 2006 Voorzitter: Geweldig. Dank u wel. Dat was agendapunt III. Dan agendapunt IV, de notulen. We hebben geen inhoudelijke opmerkingen ontvangen. Is er iemand van u die nu nog een opmerking wenst te maken? Niet het geval. Notulen vastgesteld. V Vragenhalfuur ex artikel 44 van het Reglement van orde van de raad Voorzitter: Het vragenhalfuur. Dat is snel klaar, want we hebben maar een punt. Het CDA, terrein Van der Meulen-Ansems. Mevrouw Van Herk of de heer Stoevelaar, staat hier. Ik weet niet wie van u het woord voert. Mevrouw Van Herk. Mevrouw Van Herk: Dank u wel voorzitter. In het Eindhovens Dagblad van zaterdag jongstleden wordt gemeld dat er aan drie projectontwikkelaars gevraagd is om een plan te ontwerpen voor het Van der Meulen-Ansems terrein. Daarbij werd gesteld dat er aan de plannenmakers slechts twee randvoorwaarden worden meegegeven, namelijk grondgebonden huizen en een onderzoek naar de mogelijkheid om De Negende in de oude luciferfabriek onder te brengen. Nu is er over het betreffende gebied tot op heden nog niet zoveel gezegd of besloten door de politiek. Wel heeft de CDA-fractie een aantal keren aandacht gevraagd voor het terrein, onder andere bij de behandeling van de begroting in de Ruimtelijke Peiler van weleer en bij de bespreking van de centrumvisie. Er is ondermeer door het CDA nadrukkelijk gevraagd om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor een stuk groenontwikkeling. Wij vinden het van belang dat er ook in het centrum ruimte voor verpozing en ontmoeting is, met andere woorden, pleinen en parkjes als afwisseling voor de hofjes en andere bebouwing. De wethouder heeft toegezegd dat deze opmerkingen betrokken zouden worden bij de verdere planontwikkeling. Een ietwat vage maar toch hoopvolle reactie. Daarom heeft het CDA de volgende vragen: is het correct dat er slechts twee randvoorwaarden meegegeven worden aan de planontwikkelaars en zijn de in het idee gemelde dan de juiste voorwaarden? Zo ja, wat wordt er gedaan me de discussie over de centrumvisie en de daarbij gedane toezeggingen? Komt er nog een mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen? Of is nu in wezen alles weggegeven? Voorzitter: Dank u wel. Wethouder Fiers. Mevrouw Fiers: Dank u wel. Misschien goed om allereerst even te beginnen met een excuus van deze zijde. Want enige tijd geleden heeft het college inderdaad besloten tot deze opdracht en de bedoeling was dat daar ook een raadsinformatiebrief over zou verschijnen - dat staat ook in het besluit ÃćâĆňâĂİ maar die is ergens blijven hangen en die heeft u dus nog niet bereikt. Die komt alsnog, maar dat is misschien wel goed want dan had u de informatie ook niet in de kranten

12 hoeven lezen. Het is misschien goed om even te beginnen bij de aanleiding tot dit besluit. Dat is de zoektocht naar een geschikte locatie voor De Negende, waarbij in totaal vier locaties benoemd zijn. Enerzijds was dat Strijp S, Witte Dame en het Augustinianum. Daar werd ook de locatie van het Van der Meulen-Ansems genoemd. Het college heeft daarbij wel gezegd dat a/s je dat als mogelijke locatie ziet, je het hele gebied erbij moet bekijken en niet sec de locatie aan moet wijzen; dus niet een postzegel, maar de ontwikkeling van het gebied. Dat betekent dat er een opgave is gedaan voor drie marktpartijen om een gebiedsvisie te ontwikkelen. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er een aantal kaders voor meegegeven. Dat zijn er geen twee, dat zijn er een aantal meer. Een belangrijk kader is dat het moet passen binnen de door de raad gestelde visie centrumgebied. Dat is, zeg maar, het algemene kader en daar refereert u zelf ook aan. Er zijn eisen gesteld ten aanzien van de inpassing van De Negende, wonen, economie, parkeren en verblijf. Als het gaat om verblijf is dat expliciet geformuleerd als: "creeer een interessante verblijfsplek, terras of tuin, met een combinatie waarbij groen een belangrijk aspect is en de bestaande bomen dienen in ieder geval gehandhaafd te worden". Dat betekent dat er meer kaders zijn meegegeven voor die gebiedsontwikkeling en het betekent overigens ook dat er afspraken zijn gemaakt, met de drie partijen. Hun is gevraagd een visie te ontwikkelen. Op het moment dat die er is, wordt een nieuwe beslissing genomen, dus het betekent niet dat er nu een traject is ingezet. Het is meer een marktverkenning om te kijken tot wat voor interessante concepten dat leidt. De raadsinformatiebrief waarin wij dit nog even heel goed aan u toelichten komt nu op heel korte termijn naar u toe. Voorzitter: Mevrouw Van Herk. Mevrouw Van Herk: Dat is voldoende beantwoord. Dank u wel. Wij wachten de raadsinformatiebrief af. Voorzitter: Ik kijk even rond naar de andere fracties. Mijnheer Gerard. De heer Gerard: Twee vragen, voorzitter. Wanneer heeft deze raad een besluit genomen over De Negende? Een definitief besluit, zodat er sprake is van noodzaak tot huisvesting. Er zijn voornemens, maar nog geen feitelijke besluiten. Het tweede punt is het volgende. Het klopt dat wij een centrumvisie hebben, dat is mij bekend, maar men zou zich kunnen voorstellen dat voor een dergelijk belangrijk terrein midden in het centrum van Eindhoven deze raad eerst een uitwerking van de centrumvisie, als een soort nota aan uitgangspunten, vastgesteld had alvorens het bij projectontwikkelaars uitgezet werd. Het hangt samen met de discussie die nu ook steeds opkomt, waar de grenzen liggen tussen raad en college in het dualisme. Voorzitter: Mevrouw Schreurs.

13 Mevrouw Schreurs: Voorzitter, daarbij aansluitend: wat wij nodig hebben is een programma op grond van de centrumvisie en dit is wel erg ad hoc. Op het moment dat De Negende eruit valt, zeggen we dan tegen iedereen: nou dan doen we het eventjes maar niet? En hoeveel geld moeten we dan betalen? Dat is dan de volgende vraag. Het is net of er een stap genomen is waar iedereen weet van heeft, behalve de raad. Voorzitter: Andere fracties? Niet het geval. Wethouder Fiers. Mevrouw Fiers: Zoals ik net al zei: het informeren daarover. Dat zei ik net al: daar had een raadsinformatiebrief over moeten komen. Dus daar heeft u volkomen gelijk in. Als het gaat over de discussie die ook de heer Gerard aanroert: wat is nou precies het niveau van definieren van de visie en de kaders? Dit moet u zien als een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebied. Het betekent dus ook dat er afspraken over zijn gemaakt. Er wordt een plan gemaakt. Daar wordt een bepaald bedrag voor betaald. Vervolgens is die fase afgerond en wordt er dus gekeken naar wat dit betekent voor het vervolg. Ik denk dat het goed is om in dat kader misschien eens een keer in de commissie met elkaar van gedachten te wisselen over onder andere de vragen van de PvdA over de kaderstelling bij De Karper. Dat is eigenlijk een zelfde discussie: wie bepaalt aan de voorkant welke criteria. Ik denk dat het goed is om daarover eens van gedachten te wisselen want het is absoluut niet de bedoeling dat wij daarin u, de raad, passeren. Het lijkt mij goed om in algemene zin daar eens over van gedachten te wisselen en wij kunnen natuurlijk ook hier op dit moment afspreken dat voor er verdere stappen genomen worden met het Van der Meulen-Ansems terrein, dat wij ook daarover in de commissie met elkaar van gedachten wisselen. Voorzitter: Ik denk dat dat voor het vragenhalfuurtje de bedoeling dekt. Stel dat u er verder op in wilt gaan, dan is de commissie daarvoor. U krijgt de notitie, naar ik begrepen heb, dus ik stel u voor dat we daarmee het vragenhalfuur als afgesloten beschouwen. Vl Onderwerpen waarover geen of nauwelijks discussie wordt verwacht om tot besluitvorming te komen 1. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Oude Gracht 2006 (Voorstel 06.R ). Voorzitter: Dan gaan we naar de onderwerpen onder Vl. Heeft iemand van u daarover nog een opmerking? Mijnheer Gerard? De heer Gerard: Ik hoorde gisteren dat ik dit verhaal moet overnemen van mevrouw Kamphorst, die ziek is. Ik heb me er dus sinds gisteren in verdiept, en dat leidde

14 verslagnummer x toch tot enig optrekken van wenkbrauwen. In het overzicht staat dat de SP het eens is met het voorstel, maar dat is gebaseerd op bepaalde aannames waarvan wij dachten dat ze terecht waren, maar die toch anders liggen dan wij aanvankelijk dachten. Wij dachten dat er sprake was van een heldere situatie. Er is een bestaand bestemmingsplan Oude Gracht, een bestaand bestemmingplan kasteel Eckart. Beide worden samengevoegd en ge-update, conserverend, en in Eckart verandert er dus niets. Er ligt een wijziging bij de provincie, artikel 19 (daar besluit Gedeputeerde Staten over), en in het stuk stond niets over een standpunt van Gedeputeerde Staten. Dus dachten wij: wij kunnen hier voor stemmen, want wij praten alleen over de bestaande situatie. Vervolgens zijn wij naar onze fractie in de Gedeputeerde Staten gegaan met het verzoek om op die plaats eventueel vragen te stellen. Maar in dat geval was het bezwaar van de heer Smulders niet ongegrond geweest, maar was het bezwaar van de heer Smulders niet ontvankelijk geweest want het had geen betrekking op hetgeen voorlag. En er staat toch echt "ongegrond". In dat geval was er veel informatie met betrekking tot Eckartdal en al die informatie zou vrijblijvend geweest zijn want het plan was niet aan de orde. Wij dachten dat we geen bezwaar hadden, maar toen ik het zelf nog eens goed ging nalezen vond ik dat er sprake was van een hybride constructie waarvoor op het laatste moment informatie werd aangeleverd. Ik hoorde zojuist dat de Provincie de vrijstellingsbeslissing had genomen. Maar ik ben niet kapot van de hybride constructie, want de raad wordt in dit stuk gevraagd om een bestaand bestemmingsplan met weinig wijzigingen te combineren met een nieuw bestemmingsplan waarin grote wijzigingen optreden. Echter, dat nieuwe bestemmingsplan was niet geldig op het moment dat dit stuk werd geschreven want Gedeputeerde Staten had er toen nog geen besluit over genomen. Ons wordt dus gevraagd om een geldig vigerend bestemmingsplan te combineren met een nieuw bestemmingsplan dat nog niet geldig is. In dat geval is het logisch dat er veel informatie bij staat over het nieuwe plan van Meare. Overigens ontbreekt op de site de plankaart, die essentieel is voor de plaats waar de nieuwe bebouwing komt. Die vindt hij niet, die schijnt ook niet in de leeskamer gelegen te hebben, maar dat heb ik zelf niet geprobeerd. In dat geval is het bezwaar van de heer Smulders inderdaad ongegrond, maar in dat geval is de vraag waarom de gemeente Eindhoven een artikel 19-procedure is aangegaan als vervolgens aan deze raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen. Dan had je net zo goed geen artikel 19-procedure kunnen aanvragen. Procedureel is het verhaal zo helder als koffiedik. Nu is mij bekend dat dit proces gestart is in het vorig college, dus ik kan er bij dit college niet al te zeer over vallen, maar de manier waarop hier met de Wet op de Ruimtelijke ordening wordt omgegaan zint mij niet, temeer daar ik enkele beweringen terugvindt, bijvoorbeeld over het Regionaal Structuurplan, die ik niet in het Regionaal Structuurplan kan terugvinden. Ik heb het Regionaal Structuurplan doorgebladerd op trefwoorden Meare en Eckart, ik heb de plankaart van het Regionaal Structuurplan, en daar staat in dat heel Meare tot de meest beschermde sector van de ecologische hoofdstructuur behoort, mogelijk op een

15 verslagnummer x smalle rand op de Nuenenseweg na maar dat is zo slecht te zien dat je er een vergrootglas bij nodig hebt. Als het college nieuwe bouwactiviteiten, zoals een flat, wil toestaan in het gebied van de ecologische hoofdstructuur, dan zou ik daar graag over willen meepraten in deze raad. Als blijkt dat de smalle strook aan de Nuenenseweg daar niet onder valt, en de flat in die smalle strook komt, ligt het anders maar ik kan het niet bekijken want op de site staat geen plankaart. Nu hebben mij diverse geruststellende mondelinge verklaringen bereikt, onder anderen van de wethouder, dat het groenbeleidsplan niet beinvloed wordt door het bestemmingsplan. Ik zeg er ook eerlijk bij dat de vele brieven van bewoners een van de redenen is waarom ik opnieuw naar het plan gekeken heb. De SP is niet a priori tegen hoogbouw, vaak zelfs voorstander daarvan omdat compact bouwen een ruimtebesparing oplevert. Als je het hier wilt doen, moet je het wel goed doen en op basis van de gegevens valt niet te beoordelen of het wel goed gebeurt. Voorzitter: Even een vraag tussendoor, mijnheer Gerard, want dit onderwerp staat niet of nauwelijks ter discussie. Kon dit in de commissie niet aan de orde komen? Toch even een vraag want anders doe ik de commissie geweld aan. De heer Gerard: Voorzitter, ik geef toe ÃćâĆňâĂİ beschouw dit maar als zelfkritiek of gewijzigd inzicht - dat het niet helemaal gebruikelijk is. Maar in de eerste plaats hebben wij sinds de commissie veel brieven gekregen met opmerkingen die ons te denken geven, zonder dat we daarmee zeggen dat de inhoud van die brieven waar is, maar we willen de tijd om erover na te denken. In de tweede plaats was ik niet in de commissie maar mevrouw Kamphorst, maar zij is ziek. Voorzitter: Met respect voor mevrouw Kamphorst vond ik de eerste relevant. Het kan zijn dat u nadere informatie heeft waardoor u een vraag heeft die u daarvoor niet kon stellen. Maakt u het even bondig. De heer Gerard: Een vraag die is gebaseerd op de brieven: of het klopt dat dit plan het bestaand gemeentelijk beleid niet in de wielen rijdt, zoals het groenbeleidsplan of de regelgeving met betrekking tot de ecologische hoofdstructuur enzovoorts. In eerste instantie hebben wij daar niet naar gekeken omdat we dachten dat verandering van Meare niet een aparte procedure was en niet in de bestemmingsplanwijziging was opgenomen. Voorzitter: Mijnheer Peters, u wenst ook het woord? De heer Peters: Ja, even kort. Het lukt mij vast niet om de woorden van mijnheer Gerard te herhalen, maar ze sluiten er wel op aan. Wij hebben het geluk wij stemvoorbehoud gekozen hebben ÃćâĆňâĂİ met een positieve grondslag moet ik daarbij zeggen. Ons bereiken inderdaad dezelfde berichten, en een daarvan, een bericht van onze expert zelf, zal ik even voorlezen. Er staat: "Als een kasteel op een rijksmonumentenlijst staat, dan hoort de parkomgeving daar ook bij. Inbreuk op

16 deze toestand kan alleen met een zogenaamde monumentenvergunning van W&W artikel 11 van de Monumentenwet van toepassing zijn". Deze en andere informatie betekenen voor ons dat wij op dit moment niet voor het voorstel kunnen stemmen. Wij zouden graag zien ÃćâĆňâĂİ ook in het kader van Eindhoven Een, "luister naar de burger" ÃćâĆňâĂİ dat we dit nog even terugnemen naar de commissie. Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van den Biggelaar. Mevrouw Van den Bi elaar: Voorzitter, ik heb via de griffier laten weten dat ondanks het feit dat mijn fractie in de commissie akkoord was gegaan ÃćâĆňâĂİ met respect voor alle mensen die de moeite genomen hebben om mijn fractie zowel mondeling al per te benaderen ÃćâĆňâĂİ ik het in ieder geval netjes vind naar die mensen toe om de afweging van de Partij van De Arbeid duidelijk te maken. Vandaar dat ik meer dan een stemverklaring te melden heb. Het is me eigenlijk nog nooit gebeurd dat ik zo kort voor de behandeling van een bestemmingsplan in de raad zo veel reacties heb gekregen. Als bewoner van de Oude Gracht en als veelvuldig bezoeker van Eckartdal kan ik me de bezorgdheid van die mensen heel goed voorstellen, want het behoud van het groene en monumentale karakter ervan is een streven waar ik me helemaal in kan vinden. De reacties die wij op korte termijn hebben ontvangen, waren voor mijn fractie in ieder geval aanleiding om het bestemmingsplan nog eens een keer in detail te gaan bekijken. Ik zal maar met de deur in huis vallen: het heeft mijn fractie niet van standpunt doen veranderen, maar ik wil wel graag een toelichting geven op de afweging die aan het standpunt van mijn fractie vooraf is gegaan. En ik heb ook nog een vraag aan de wethouder. Volgens mij gaat het om verschillende belangen. Stichting Meare, eigenaar van de grond, heeft aangegeven de inrichting van het terrein te willen omschakelen van een louter instellingsterrein naar een terrein met gevarieerde bebouwing met woningen en voorzieningen. In de eerste plaats willen ze dat doen voor de eigen bewoners; als je de huisvesting ziet, begrijp je ook dat een kwaliteitsimpuls hard nodig is. In de tweede plaats om ruimte te maken voor anderen die de combinatie wonen en zorg nodig hebben. Dat tweede aspect past natuurlijk heel goed in de maatschappelijke ontwikkeling die de overheid wil en, sterker nog, stimuleert. Het past in de ontwikkeling van meer zorgwoningen, zodat mensen langer dan voorheen zelfstandig kunnen blijven wonen. We weten allemaal dat ook in Eindhoven behoefte is aan dit type woningen. Voor het aanbod van wat duurdere en luxere appartementen is dat vaak geen probleem, daar zijn particuliere investeerders voor, maar voor de bouw van minder luxe vormen moeten wij als overheid een beroep doen op andere partners. In Eindhoven constateren we dat er op verschillende plekken initiatieven zijn van zorginstellingen en woningcorporaties, die daarmee de verantwoordelijkheid op zich nemen. In die zin vinden wij opmerkingen als zou het gaan om alleen maar commercieel belang of commercieel gewin voor Stichting Meare of een woningcorporatie op zijn minst een heel eenzijdige benadering. De volgende stap is om te bekijken op welke manier men de behoefte aan dit type voorzieningen op het beschikbare terrein

17 gaat vormgeven. Dan moet je goed kijken hoe je een en ander gaat situeren. Ik ben al in een vroeg stadium betrokken geweest bij de ontwikkelingsplannen van Meare en Eckartdal, en onze eerste reactie zou geweest zijn: afblijven. Als je de plannen wat verder gaat bekijken en ziet wat de bedoeling erachter is, dan is het reeel om toch nog eens naar die plannen te gaan kijken. De kunst is dan om een ruimtelijk kader te scheppen waarin beide belangen optimaal tot hun recht komen, en dat ruimtelijk kader is het voorliggend bestemmingsplan. Mijn fractie is van mening dat in dit bestemmingsplan de optimale balans is gevonden tussen beide behoeften. Juist door de dubbele bestemming, naast de maatschappelijke doeleinden ook bestemming van historisch groen, houdt het gebied een extra beschermde status. En vooral die extra beschermde status kan dienen tot behoud van de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Als je het bestemmingsplan ziet, mijnheer Peters, dan wordt juist het terrein rond het kasteel en de tuinen erbij betrokken. Volgens mij houdt dat in dat alle bouwplannen die vervolgens tot ontwikkeling komen expliciet getoetst zullen moeten worden aan die kaders. Als je kijkt naar de ruimtelijke onderbouwing van de rits, in gang gezet door een artikel 19-procedure, dan zie je dat terug; ook in het beeldkwaliteitsplan is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de cultuurhistorische waarde. Op zich is het verheugend te lezen dat de plannen in die zin enthousiast zijn ontvangen door de gemeentelijke welstands- en monumentencommissie. We zien in die plannen dat waardevolle groenelementen veel aandacht krijgen en dragers zijn van het stedenbouwkundig plan. Men wil bijvoorbeeld de oorspronkelijke historische structuur herstellen met nieuwe bomen. Toch heb ik nog enige kritische opmerkingen. Het voorliggend bestemmingsplan biedt weliswaar kaders, maar geen garantie. Ik vraag het college om scherp toe te zien op handhaving van de gestelde kaders. U schrijft zelf op pagina 46 dat een eerste vereiste voor goede handhaving een handhaafbaar bestemmingsplan is. In die zin vraag ik mij af of de door u in de nadere toelichting aangegeven verscherping van woningen in zorgwoningen een handhaafbare bepaling is. Graag uw reactie hierop. Voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rozendaal? De heer Rozendaal: Dank u wel voorzitter. Zoals de heer Gerard net al zei, zijn er nog nogal wat reacties gekomen de laatste dagen. Mevrouw Van den Biggelaar geeft al aan dat het op zich best een leuk en weloverwogen plan is, en dat er misschien goed naar gekeken is, maar gezien alle reacties en de enigszins verwrongen constructie met een artikel 19-procedure die door de herziening van twee bestemmingsplannen heenloopt, leek het ons zinvol om de zaken nog een keer op een rijtje te zetten, opnieuw naar de commissie te brengen en het met zijn allen nog eens goed te bespreken. Dan kunnen we meteen de zorgen van mevrouw Van den Biggelaar meenemen, want ik denk dat dat heel belangrijke zorgen zijn. Is het handhaafbaar? Hoe ga je dat doen? Welke garanties kunnen we de mensen geven dat als dit er doorkomt, en er geen schadelijke dingen gebeuren die we

18 eigenlijk niet willen? Al deze overwegingen zijn voor mijn fractie reden om te zeggen: mensen, laten we dit nog een keer overdoen, dan hebben we een maand uitstel. Ik denk dat dit bestemmingsplan dat best kan velen, dan hebben we in ieder geval zekerheid dat we iets goeds aannemen. Voorzitter: Mijnheer Reker? Mevrouw Van den Bi elaar: Mag ik een vraag stellen aan de heer Rozendaal? Voorzitter: Jawel, bij interruptie. Mevrouw Van den Biggelaar? Mevrouw Van den Bi elaar: Mijnheer Rozendaal, als ik alles bekijk dan heeft dit voorstel, dit bestemmingsplan volgens mij de normale, geeigende procedure doorlopen. Impliceert uw verzoek om uitstel eigenlijk niet de constatering dat u zich daar van tevoren te weinig in verdiept heeft? Voorzitter: Mijnheer Rozendaal? De heer Rozendaal: Nee, ik geloof niet dat uw implicatie juist is. We hebben ons er voldoende in verdiept, maar op een gegeven moment kwamen er meer dingen op tafel dan we hadden verwacht. Als mensen met zulke verhalen komen, dan heeft de burger er recht op dat wij er nog eens goed naar kijken. Als het geen schade toebrengt aan het gemeentelijk beleid, zie ik niet in waarom wij er niet nog eens met zijn allen fatsoenlijk naar gaan kijken. Dan zullen we zien of wij de garanties kunnen geven die u ook wenst. Voorzitter: Mevrouw Breuers? Mevrouw Breuers: De suggestie dat er niet fatsoenlijk naar gekeken is, werp ik verre van mij. Verder is het in de commissie min of meer als hamerstuk behandeld. Vervolgens worden we overstelpt met brieven. Dan is het mijns inziens aan de raadsleden zelf om tussentijds informatie te vragen zodat we nu wel een oordeel kunnen vormen. Bewoners en anderen willen weten waar zij aan toe zijn. Aanvullend op mevrouw Van den Biggelaar wil ik kort aangeven dat GroenLinks met de lijn van de Partij van de Arbeid meedenkt. Zo hebben we contact gehad over de vraag in hoeverre je kunt garanderen dat de mensen ook echt gaan wonen in een zorggerelateerde woning. Zelfs daarover zijn concrete afspraken gemaakt. Wij denken dat dit voor de verdere ontwikkeling van het gebied best een fatsoenlijk bestemmingsplan is, want het is voor het groen, voor het historisch erfgoed, voor de archeologische waarde, noem maar op. Voorzitter: Mijnheer Reker?

19 verslagnummer x De heer Reker: Ook wij hebben die berichten ontvangen. Vanmiddag ben ik voor de raadsvergadering een uurtje gaan rondlopen in het gebied. De bewoners storen zich met name aan de hoogbouw die daar geplaatst wordt. Met het bestemmingsplan als zodanig kan ik wel instemmen, maar de hoogbouw zou funest zijn voor de natuur, de vogels en andere dieren die daar rondvliegen en rondlopen. Dus ook mijn verzoek is, en daar steun ik de VVD in: neem het mee terug naar de commissie en praat er nog een keer over. Voorzitter: Mijnheer Mulder? De heer Mulder: Het OuderenAppel heeft ook veel berichten ontvangen omtrent de problematiek aldaar. Wij sluiten ons aan bij het voorstel van de heer Rozendaal om de zaak nog eens goed te beschouwen, met name gelet op het cultuurhistorische karakter van het Eckartdal. Dus een maand uitstel en verdere behandeling in de commissie. Dank u wel. Voorzitter: We zullen er straks over gaan stemmen, dan zullen we zien. Mevrouw Van Herk? Mevrouw Van Herk: Ook wij hebben naar aanleiding van alle reacties nog eens kritisch naar het plan gekeken. Het viel ons op dat de hoogbouw eigenlijk wel meevalt, want het gaat hier over een etage en alles is gesitueerd aan de Nuenenseweg. Voor ons is van groot belang de behoefte die er is aan zorgwoningen en andere mogelijke vormen van zorg. Dus wij sluiten ons aan bij de Partij van de Arbeid. Voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Vleeshouwers? De heer Vleeshouwers: Ik probeer er toch een beetje in grote lijnen naar te kijken. Het punt waarop wij dit plan beoordeeld hebben, en dat staat volgens mij in de eerste alinea van het stuk, is het feit dat het een uitvloeisel is van de Taskforce Bestemmingsplannen. Het heeft een conserverend karakter, een aantal oude bestemmingsplannen wordt vernieuwd zonder dat er veel verandert. Mijn kernvraag is (en dat was eigenlijk in de commissie al zo): hebben wij daar nu onjuiste informatie over gekregen? Is dit bestemmingsplan niet conserverend? Daar ligt wat mij betreft de kern. Als het inderdaad zo is zoals het er staat, dan hebben wij geen vrede met dit plan. Mochten er dingen veranderd zijn, dan voel ik me eigenlijk op het verkeerde been gezet door deze formulering. Voorzitter: Wie van u verder nog? Is iedereen voldoende aan het woord geweest? Dan krijgen we nu allemaal duidelijkheid. Wethouder Fiers. Mevrouw Fiers: Ik ga een poging doen, voorzitter. Misschien is het goed om me eerst aan te sluiten bij de bewoordingen van de Partij van de Arbeid over het

20 voorliggende plan. Want uiteindelijk is het plan van Meare een uitvloeisel van ontwikkelingen op het gebied van zorg enerzijds en de uitbreidingswens op dat gebied anderzijds, en dat gecombineerd op die unieke plek in Eindhoven. Wat dat betreft kunnen wij allemaal meevoelen met de bezorgde Eindhovenaren die ons brieven hebben gestuurd. Er ligt een bestemmingsplan voor dat aan de ene kant heel duidelijke kaders geeft als het gaat om de bescherming van de unieke plekken in het gebied, en anderzijds ruimte geeft voor ontwikkelingen op het gebied van zorg. Een aantal van u heb ik horen spreken over hoogbouw. Dat moet enigszins genuanceerd worden: op een plek gaat het om een eventuele maximale bebouwingshoogte van vier lagen ÃćâĆňâĂİ in de formulering van de hoogbouw is het goed om dat even te nuanceren. Verder gaat het om een tot twee bouwlagen. In het voortraject van het bouwplan Meare is er veel overleg geweest, ook naar aanleiding van het groenbeleidsplan, over de vraag: hoe passen we dit bouwplan nu goed in op die locatie? Overigens is het ook goed om te vermelden dat het oude bestemmingsplan al bebouwing toeliet, zij het wat minder hoog. Maar op de plekken waar nu gebouwd wordt, liet het oude bestemmingsplan ook al bebouwing toe. In reactie op de vraag van de heer Vleeshouwers: inderdaad zijn wij in het kader van de Taskforce Bestemmingsplannen alle bestemmingsplannen in de stad aan het herzien. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk om grotere gebieden tegelijk te bekijken, om te voorkomen dat de hele stad een verzameling postzegels wordt. Dat betekent dat we kiezen voor het samenvoegen van twee bestemmingsplannen. Voor wat betreft de procedure, waaraan ook de heer Gerard refereert: in de tijd van besluitvorming over een bestemmingsplan te gaan herzien staat de wereld natuurlijk niet stil. Bij de besluitvorming over bestemmingsplannen is afgesproken dat plannen waarover bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden ÃćâĆňâĂİ dus waar het proces van het wijzigen van een bestemming is gestart ÃćâĆňâĂİ worden meegenomen in een bestemmingsplan. Het is lastig uit te leggen, maar in principe worden bestemmingsplannen conserverend opgestart, behalve daar waar al een lopend plan is en waar dus bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. De heer Vleeshouwers: Voorzitter, mag ik daar een heel korte vraag over stellen dan nog? Voorzitter: Met name dat laatste spreekt mij zeer aan. De heer Vleeshouwers: Geweldig. Een van de redenen waarom een van de zienswijzen ongegrond is verklaard, is dat er geen wijzigingen in het bestemmingsplan plaatsvinden. Dat is dus onjuist. Mevrouw Fiers: Ik ken de formulering van alle zienswijzen niet precies. Misschien is het goed als ik mijn verhaal even afmaak. Er is al een keer over gesproken in de commissie en de raad in het kader van het bouwplan. In juni 2006 is het beeldkwaliteitsplan voor Eckartdal vastgesteld met een positief advies van

21 Welstand en de Monumentencommissie, waarin onder anderen het bouwvolume vermeld is. In het kader van het bouwplan dat nu ingevoegd is, of dat althans mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan, zijn er al verschillende besluiten genomen. In dat licht vind ik het lastig om te zeggen: laten we het nog maar een maandje aanzien. Op zich is dat voor het bestemmingsplan niet zo erg, maar als we kijken welke stappen we daar al in gezet hebben... De heer Peters: Voorzitter? Voorzitter: Mijnheer Peters. De heer Peters: Als ik daar meteen op mag reageren. Ik vind het prachtig dat u het zo eens bent met de Partij van de Arbeid, en het verhaal van mevrouw Van den Biggelaar is duidelijk als altijd, maar Eindhoven Een draagt toch uit dat ze graag wil overleggen met de burger? Gezien de reacties, wat zijn dan de bezwaren tegen een maandje uitstel en het nog een keer terug te brengen naar de fractie? Wij zijn ook voor de ontwikkeling van Meare, maar ik vind dat er genoeg reacties zijn om bij stil te staan, en misschien voorkomt u er ook procedures mee. Mevrouw Fiers: Bij de commissievergadering hebben twee mensen, die de afgelopen week ook een brief hebben gestuurd, ingesproken en daarbij de argumenten naar voren gebracht die in de brieven vermeld staan. Op dat moment heeft uw commissie geen aanleiding gezien om daarop verdere actie te ondernemen. Ik heb de bewoners ter plekke aangeboden om daarover een gesprek te hebben, dat gesprek heeft intussen plaatsgevonden en daarin is in ieder geval een van de vragen van de insprekers besproken, namelijk in hoeverre er zorgwoningen worden gerealiseerd op het terrein. De onderbouwing zou namelijk de indruk kunnen wekken dat het eigenlijk om reguliere woningen ging. Zoals u in de nadere toelichting hebt kunnen zien, hebben wij expliciet aangegeven dat het bij de toevoeging van woningen om zorgwoningen gaat; dienaangaande hebben wij ook duidelijke afspraken gemaakt met Stichting Meare en het woonbedrijf. Dus als u vraagt of er serieus met de reacties is omgegaan, zeg ik dat dat sowieso is gebeurd in de reguliere procedure. De insprekers in de commissie hebben wij met alle plantekeningen erbij te woord gestaan, ik denk op een heel goede manier. Blijft overeind dat we het op een aantal punten niet met elkaar eens zijn, maar ik denk dat burgerparticipatie en mensen serieus nemen niet altijd per definitie betekent dat je het uiteindelijk met elkaar eens bent. Maar ik denk wel dat het proces verder zorgvuldig is doorlopen. Tot slot een opmerking naar aanleiding van het handhaven van de kaders van de zorgwoningen. In het voortraject met Stichting Meare en het woonbedrijf is dat nadrukkelijk aan de orde geweest. Wij gaan geen reguliere woonwijk bouwen, maar faciliteren een vraag naar zorg. Dat belang wilden wij op die plek zorgvuldig ingepast toestaan. Die afspraken zijn duidelijk gemaakt. De volgende fase is het verlenen van een bouwvergunning

22 waarin wij ondermeer voorwaarden kunnen opnemen voor het gebruik van de functies, waar vervolgens op gehandhaafd kan worden. Dus uw suggestie voor wat betreft het handhaven op het gebruik van de woningen neem ik heel nadrukkelijk als een toezegging mee. We proberen dat in het vervolgtraject te borgen. Ik sluit mijn betoog af door te zeggen dat de verschillende procedures mijns inziens zorgvuldig zijn doorlopen, met respect voor de afwegingen die daarin gemaakt moeten worden. Overigens ben ik het met de heer Gerard eens ben dat het procedureel lastig is omdat een aantal dingen langs elkaar lopen. Volgens mij ligt er een bestemmingsplan voor dat enerzijds bescherming biedt voor de gebieden die wij waardevol achten en dat anderzijds ruimte geeft voor een gewenste ontwikkeling. Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Houd u rekening met wat we verder nog moeten doen, hij stopt bij nauwelijks discussie. Mijnheer Rennenberg? De heer Rennenber : Ik heb nog een eerste termijnvraag aan de wethouder. Ze was erg duidelijk moet ik u zeggen, maar de wethouder praat over twee lagen en in de brief van de raad van bestuur van Meare staat: vier bouwlagen. Voorzitter: Dan gaan we even verder kijken. Mijnheer Gerard nog. De heer Gerard: Voorzitter, het is de SP duidelijk dat hier een belangenafweging speelt. Wij vinden het argument luisteren naar de burger en stadsdeelgericht werken van belang maar niet onbeperkt van belang. Ook de leiding van Meare treedt op ten behoeve van Eindhovense burgers, dus het argument is hier sowieso niet zonder nadere uitleg bruikbaar. We hebben ook gezegd dat de SP in beginsel niet tegen hoogbouw is, mits. We hebben ook gelezen dat de bebouwing over het algemeen plaatsvindt op de plaatsen waar al bebouwing is. Het gaat om een vervangingsverbouwing, behalve bij de flat. In die zin is het uiteindelijke proces iets waar wij best mee kunnen instemmen. Eigenlijk heb ik daar nog een vraag over. Ik heb het boekwerk van het bestemmingsplan nagelezen. Ik mis daar het woord ecologische hoogstructuur. Het kan zijn dat dat terugkomt in andere bewoordingen. Meare is bijna geheel ecologische hoogstructuur, behalve een strook langs de Nuenenseweg. Hoe bent u daarmee omgegaan? Het woord ecologische hoogstructuur ligt bij ons tamelijk gevoelig, nog gevoeliger dan groen beleidsplan. Voorzitter: Ik vind het toch vreemd, mijnheer Gerard, dat dit niet in de commissie aan de orde is geweest. Want dit is nog additionele informatie. Het is gewoon technische informatie of iets in de ecologische hoogstructuur of de ecologische verbindingszone ligt. Ik vind het wat lastig dat dit nu bij de afweging politieke hoofdlijnen aan de orde komt, maar daar hoeven we geen discussie over.

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven griffier PvdA X PJ.van Liempd CDA X Y. Torunoglu CDA X mw W.C.F.M.

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven griffier PvdA X PJ.van Liempd CDA X Y. Torunoglu CDA X mw W.C.F.M. gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer tr Bladnummer t Aanutezig qr leden t2 oktober 2009 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 september 2009, locatie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda.

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. gemeente Eindhoven Attentie afwijkende verg aderdag Agendanummer to 7 september 2007 Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 september 2007, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

gemeente Eindhoven PvdA PvdA M.J.A.M. van Bussel W.J. Burema PvdA PvdA x F.J.A.G. De pia E.J.H. Cols PvdA PvdA CDA SP x K.T.

gemeente Eindhoven PvdA PvdA M.J.A.M. van Bussel W.J. Burema PvdA PvdA x F.J.A.G. De pia E.J.H. Cols PvdA PvdA CDA SP x K.T. gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer to Bladnummer t Aanutezig qz leden 9 oktober zoog Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 september 2007, locatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 30 juni 2006 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 6 juni 2006, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven PvdA PvdA PvdA PvdA X mw. drs. R.J.A. Richters BJ.M. Gerard PvdA VVD CDA CDA CDA X Y. Torunoglu E.

gemeente Eindhoven PvdA PvdA PvdA PvdA X mw. drs. R.J.A. Richters BJ.M. Gerard PvdA VVD CDA CDA CDA X Y. Torunoglu E. gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer 2 Bladnummer t Aanutezig qz leden g maart zoto Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 februari 2010, locatie Raadzaal,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 28 februari 2008 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 8 januari 2008, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven X PvdA mw L.H. Lioe-Anjie mw. drs. J.G.C.L. Breuers X GL X PvdA X PvdA R.G.J. Reker mw. C.B.T. v. d. Crommert X SP X SP X PvdA

gemeente Eindhoven X PvdA mw L.H. Lioe-Anjie mw. drs. J.G.C.L. Breuers X GL X PvdA X PvdA R.G.J. Reker mw. C.B.T. v. d. Crommert X SP X SP X PvdA gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer 4 Bladnummer t Aanutezig 4r leden t april zoto Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 4 maart 2010, locatie Raadzaal,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA M.J.A.M. van Bussel W.J. Burema PvdA

gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA M.J.A.M. van Bussel W.J. Burema PvdA gemeente Eindhoven Inboeknummer Verslagnummer Z Bladnummer t Aanutezig qs leden to september 2007 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 augustus 2007, locatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1. Bijzondere gebeurtenis (van uur tot uur). 1. Aanbieding burgerinitiatief "Gratis bus voor 55+". pag.

gemeente Eindhoven 1. Bijzondere gebeurtenis (van uur tot uur). 1. Aanbieding burgerinitiatief Gratis bus voor 55+. pag. gemeente Eindhoven Agendanummer rg S november 2OIO Concept-voor de raad van de gemeente Eindhoven Agenda Betreft openbare vergadering op 16 november 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven PvdA PvdA M.J.A.M. van Bussel W.J. Burema PvdA PvdA X F.J.A.G. De pia E.J.H. Cols PvdA PvdA CDA SP X K.T.

gemeente Eindhoven PvdA PvdA M.J.A.M. van Bussel W.J. Burema PvdA PvdA X F.J.A.G. De pia E.J.H. Cols PvdA PvdA CDA SP X K.T. gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer tr Bladnummer t Aanutezig qq leden zz november 2007 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2007, locatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer ra as september 2009 Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 6 oktober 2009, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.00 uur, einde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. Nadere toeli cb ti ng en herzien ontvverpraadsbeslui t zijn bijgevoegd.

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. Nadere toeli cb ti ng en herzien ontvverpraadsbeslui t zijn bijgevoegd. gemeente Eindhoven Agendanummer zs z6 juli zozo Concept-voor de raad van de gemeente Eindhoven Agenda Betreft openbare vergadering op 20 juli 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA x F.J.A.G. De pia mw. drs. J.G.C.L. Breuers W.J.

gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA x F.J.A.G. De pia mw. drs. J.G.C.L. Breuers W.J. gemeente Eindhoven Inboeknummer Verslagnummer S Bladnummer t Aanutezig qz leden t3 augustus 2007 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 juni 2007, locatie Raadzaal,

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rr r6 juli zoog Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 22 september 2009, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 21:00 uur, einde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV)

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door H.P.C. Verbruggen Telefoon (040) 238 25 41 Verzenddatum 11 maart 2015 Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontvrikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2049. OOI Inboeknummer o7bstoo56a Beslisdatum B5MT 3 april 2007 Dossiernummer 7I4.35I Raadsvragenuan de raadsleden de heren

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Aanvv. Uitnodiging aan R. van Gijzel E.M. Abbou PvdA mw. drs. J.G.C.L. Breuers W.J. Burema PvdA PvdA

gemeente Eindhoven Aanvv. Uitnodiging aan R. van Gijzel E.M. Abbou PvdA mw. drs. J.G.C.L. Breuers W.J. Burema PvdA PvdA gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer t3 Bladnummer t Aanutezig qs leden t3 november 2008 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 oktober 2008, locatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Verzenddatum zr oktober 2009 Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ)

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven griffier X CDA X Y. Torunoglu CDA X mw W.C.F.M. Verhees Aan.

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven griffier X CDA X Y. Torunoglu CDA X mw W.C.F.M. Verhees Aan. gemeente Eindhoven Inboeknummer Verslagnummer to Bladnummer t Aanutezig qo leden to september 2009 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juli 2009, locatie

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rr 30 )uni 2OIO OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 29 juni 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 1 augustus 2006 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 juni 2006, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 25 november 2010 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer 4. 4 februari 2008 Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 18 maart 2008, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, schorsing

Nadere informatie

gemeente Eindhoven PvdA PvdA M.J.A.M. van Bussel W.J. Burema PvdA PvdA X F.J.A.G. De pia E.J.H. Cols PvdA PvdA VVD CDA SP X K.T.

gemeente Eindhoven PvdA PvdA M.J.A.M. van Bussel W.J. Burema PvdA PvdA X F.J.A.G. De pia E.J.H. Cols PvdA PvdA VVD CDA SP X K.T. gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer ra Bladnummer t Aanutezig qo leden z8 november 2007 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 november 2007, locatie

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV15.0786 Roden, 2016 Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 8 mei 2006, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 16:00 uur, einde 16:30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 8 mei 2006, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 16:00 uur, einde 16:30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 1 juni 2006 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 8 mei 2006, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 42 Aanwezig 1 leden 11 januari 2007 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 november 2006, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven PvdA mw. drs. J.G.C.L. Breuers W.J. Burema PvdA PvdA PvdA PvdA CDA PvdA X M.J. Houben J.Jansen CDA OAE

gemeente Eindhoven PvdA mw. drs. J.G.C.L. Breuers W.J. Burema PvdA PvdA PvdA PvdA CDA PvdA X M.J. Houben J.Jansen CDA OAE gemeente Eindhoven Inboeknummer Verslagnummer to Bladnummer t Aanutezig qq leden 8 september 2008 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 24 juni 2008, locatie Raadzaal,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 18:30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 18:30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 10 juli 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. A1.Onderzoek geloofsbrieven van de heer A. Meulensteen en

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. A1.Onderzoek geloofsbrieven van de heer A. Meulensteen en gemeente Eindhoven Agendanummer g 8 april aoro Voorlopige-voor de raad van de gemeente Eindhoven Agenda Betreft openbare vergadering op 18 mei 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OpenbareBesluitenlijst voor de raad van de gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven OpenbareBesluitenlijst voor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer 4 a mei aoo6 OpenbareBesluitenlijst voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 24 april 2006, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 15:00

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.RI9QI.OOI Inboeknummer o6bstoa633 Beslisdatum BSP 3 januari 2007 Dossiernummer 702 35I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

gemeente Eindhouen Oplegvel Raadsuoorstel tot het gewijzigd uaststellen uan het bestemmingsplan

gemeente Eindhouen Oplegvel Raadsuoorstel tot het gewijzigd uaststellen uan het bestemmingsplan gemeente Eindhouen Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.RI925.OOI Inboeknummer o6bstoa44r Beslisdatum B%W ta december 2006 Dossiernummer 650 352 Oplegvel Raadsuoorstel tot het gewijzigd

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Voorbereidingsbesluit centrum Oldemarkt. Nummer: Datum vergadering: 21-12-2004 Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De uitspraak van de Raad van

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:45 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Verslag Bladnummer Aanwezig 42 leden 10 februari 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie