Stichting Voedselbank Raalte e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Voedselbank Raalte e.o."

Transcriptie

1 Stichting Voedselbank Raalte e.o. Omzien naar elkaar Beleidsplan Pagina 1

2 Inhoud van het beleidsplan 1. Hoofdstuk 1: Inleiding 2. Hoofdstuk 2: Voedselbank Raalte e.o. in het kort Doel en aanpak van Voedselbank Raalte e.o De organisatie Het bestuur Vergadercyclus Werkgebied van Voedselbank Raalte e.o Jaarrekening Vrijwilligers Voedseluitgifte. 3. Hoofdstuk 3: Samenwerking Lidmaatschap Vereniging Voedselbanken Nederland Functionele contacten met maatschappelijke organisaties 4. Hoofdstuk 4 : Huidige situatie Ontwikkelingen Afname voedselaanbod Voedselbank Raalte e.o Groei aantal klanten Kostenstijging Waardering en steunbetuiging voor Voedselbank Raalte e.o. 5. Hoofdstuk 5: Financiën 5.0. Het vermogen van Voedselbank Raalte e.o Verwerving en besteding van gelden Voedselbank Raalte e.o. 6. Hoofdstuk 6.: Doelstellingen Behoud onafhankelijke positie en oorspronkelijke functie Naleving van de toekenningcriteria Samenwerking met maatschappelijke organisaties, gemeenten en goede doelen Samenstelling en uitgifte voedsel binnen het werkgebied Activiteiten onderling Structurele inkomsten genereren Pagina 2

3 Bijlagen: Criteria voor cliënten Voedselbank Raalte e.o. Verwijzing Aanmeldingsformulier Voedselbank Raalte e.o. Privacy voor cliënten Voedselbank Raalte e.o. Voedselveiligheid Voedselbank Raalte e.o. Stichting Voedselbank Raalte e.o. : bestuurssamenstelling Werkgroepen Voedselbank Raalte e.o. Begroting Voedselbank Raalte e.o. Vrijwilligerscontract Pagina 3

4 Hoofdstuk 1: Inleiding In het beleidsplan beschrijft Voedselbank Raalte e.o. de doelstellingen en de acties voor de komende jaren. In dit plan wordt duidelijk gemaakt wat de Voedselbank Raalte e.o. in de periode wil doen om het tegengaan van voedselverspilling én de voedselhulpverlening voor de klanten in de gemeente Raalte e.o. te kunnen voortzetten. Het bestuur van de Voedselbank Raalte e.o. signaleert ontwikkelingen die mogelijk een bedreiging vormen voor het werk en de doelstellingen van de voedselbank. Deze ontwikkelingen vragen om bezinning. In dit beleidsplan geeft het bestuur aan op welke wijze en met welke activiteiten het de komende jaren het voortbestaan van de voedselbank veilig wil stellen. Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de uitdagingen waarvoor de voedselbank staat en dat u onze plannen van harte gaat ondersteunen. Pagina 4

5 Hoofdstuk 2: Voedselbank Raalte e.o. in het kort Doel en aanpak van Voedselbank Raalte e.o. Voedselbank Raalte e.o. is vanuit particulier initiatief ontstaan en in juli 2014 opgericht. Voedselbank Raalte e.o. is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is het o.a. voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: Doel: Voedselbank Raalte e.o. staat voor het tegengaan van verspilling van bruikbaar voedsel door dit gratis te verstrekken aan personen en gezinnen binnen haar gemeentelijke werkgebied die niet in staat zijn hierin zelf te voorzien. De manier waarop Voedselbank Raalte e.o. dit doet, is statutair vastgelegd en wordt bereikt door o.a.: het inzamelen en verstrekken van voedsel en andere levensmiddelen; het opzetten van een netwerk van toeleveringsbedrijven voor producten voor het vullen van voedselpakketten. De aanpak: werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid verricht; voedselveiligheid staat hoog in het vaandel: de eisen worden strikt nageleefd; samenwerking met lokale ondernemers en andere partijen; effectief en efficiënt; transparant met een open communicatie naar buiten toe De organisatie Statutair is vastgelegd dat de stichting Voedselbank Raalte e.o. tot doel heeft het gratis verstrekken van voedsel en andere levensmiddelen aan personen en gezinnen in de gemeente Raalte en omgeving die niet zelfstandig in dit levensonderhoud kunnen voorzien. De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Geen van de vrijwilligers krijgt een financiële vergoeding. Pagina 5

6 De voedselbank staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer als Stichting Voedselbank Raalte e.o., Oude Molenweg 17, 8101 EK Raalte. Vanuit de vestiging in Raalte worden alle goederen en diensten aangeboden aan diegene die hiervoor in aanmerking komen, na een zorgvuldige screening. De voedselbank is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarnaast zijn voor de organisatie de volgende gegevens relevant: beleidsplan overzicht van activiteiten financiële verantwoording huishoudelijk regelement bestuurssamenstelling Pagina 6

7 Het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee coördinatoren. Net als alle vrijwilligers krijgen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het organigram ziet er als volgt uit: Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator vrijwilligers Coördinator intake vrijwilligers voorzitter werkgroep Leden werkgroep Elke werkgroep werkt vanuit het voor de werkgroep opgesteld profiel, volgens het bovenstaande organigram en is zelfsturend. Concreet betekent dit: De werkzaamheden worden binnen de werkgroep zodanig uitgevoerd dat er een collegiaal draagvlak is. Elke lid draagt bij aan het creëren van een positieve werksfeer en onderlinge verhoudingen. De werkzaamheden qua structuur voorzien in een back-up en is hierin zelfregulerend. De werkzaamheden sluiten aan bij de competentie van elke lid van de werkgroep. De voorzitter van de werkgroep stuurt de groep aan, in nauw overleg met de coördinator en vormt daardoor de schakel tussen de werkgroep en het bestuur. De coördinator vrijwilligers is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de werkgroep. Pagina 7

8 Vergadercyclus Het bestuur komt in ieder geval 10 keer per jaar bij elkaar. De bestuursvergaderingen staan gepland voor de derde vrijdag in de maand Werkgebied van Voedselbank Raalte e.o. Het werkgebied van Voedselbank Raalte e.o. omvat de grenzen van de gemeente Raalte als mede Olst /Wijhe en is gevestigd in Raalte waar ook de uitgifte van de voedselpakketten plaats vindt Jaarrekening Het bestuur legt door middel van een jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid in een kalenderjaar Vrijwilligers De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers, niet zijnde klanten van de voedselbank, zijn verdeeld over een aantal activiteitengroepen: a. intakers. Zij weten zich gesteund door mensen met een financiële achtergrond en hebben kennis van de sociale zekerheden en adviseren het bestuur om aanvragen voor voedselhulp al dan niet toe te kennen. Mensen zijn verplicht inzage te geven in hun financiën (bankafschriften etc.). Zie ook 3. Samenwerking met andere organisaties. b. chauffeurs. Zij halen de aangeboden goederen van de lokale supermarkten, bakkers etc. op en verzorgen het transport van de goederen van het regionaal distributiecentrum in Deventer naar Raalte. Dit laatste gebeurt in de frequentie van om de twee weken. c. sorteer logistiek en kwaliteitsbeoordeling. Zij sorteert de aangeleverde spullen en stellen voedselpakketten samen. d. Samenstelling en uitgifteploeg. Zij deelt de voedselpakketten op vrijdagen uit. e. facilitaire ondersteuning en schoonmaak. Zij houden zich bezig met algemeen ondersteunende werkzaamheden of het schoonmaken van de ruimtes. f. Secretariaat( telefoniste) en administratie. Zij verrichten secretariële werkzaamheden en beheren onder meer de klantadministratie van de voedselbank. Elke groep heeft een aanspreekpunt en wordt gekenmerkt door een zelfsturend karakter. Met hem of haar worden lopende zaken afgehandeld en gesignaleerde knelpunten opgelost. Een vrijwilliger kan daarnaast een specifieke verantwoordelijkheid hebben Voedseluitgifte. De voedseluitgifte vindt twee keer in de maand plaats op vrijdagmiddag tussen uur. Pagina 8

9 Hoofdstuk 3: Samenwerking Lidmaatschap Vereniging Voedselbanken Nederland Op 29 juni 2013 is de Vereniging Voedselbanken Nederland opgericht. Deze vereniging is de koepelorganisatie van de aangesloten voedselbanken. De vereniging behartigt de belangen van de voedselbanken op landelijk niveau en ondersteunt de aangesloten voedselbanken met een servicecentrum. Rechtsvoorganger van de vereniging was de Stichting Voedselbanken Nederland. Door de wijziging van de rechtsvorm wordt de zeggenschap van de aangesloten voedselbanken onderstreept. Voedselbank Raalte e.o. is in 2014 als lid toegetreden tot de landelijke vereniging. Als lid is Voedselbank Raalte e.o. verplicht de landelijke richtlijnen te volgen en uniforme afspraken na te komen Functionele contacten met maatschappelijke organisaties. De kerntaak van Voedselbank Raalte e.o. is het tijdelijk voorzien in voedselhulp. Voedselbank Raalte e.o. is ontstaan vanuit particulier initiatief en is niet verbonden aan een gemeentelijke of andere instantie. In de afgelopen jaren zijn goede contacten ontstaan met organisaties die mensen in nood helpen en zorg verlenen. Met een aantal zorg- en hulpverleningsinstellingen is afgesproken dat zij, daar waar er sprake is van mogelijke invulling van de hulpvraag, de Voedselbank Raalte e.o. op haar specifieke terrein zullen betrekken en daar waar mogelijk ondersteunen bij het verstrekken van de nodige informatie. Belangrijk is wel dat de medewerkers van deze instellingen niet in hun rol als zorg- of hulpverlener optreden. Een intaker heeft kennis van de sociale zekerheden en weet zich gesteund door iemand met de nodige financiële kennis om de financiële situatie goed te kunnen doorgronden en daarmee een zorgvuldig advies kan aandragen. Voedselbank Raalte e.o. moet erop kunnen vertrouwen dat een voedselpakket terecht wordt verstrekt. Pagina 9

10 Hoofdstuk 4: Huidige situatie Ontwikkelingen De voedselbank is niet meer uit de huidige samenleving weg te denken. De vooronderstelling dat de voedselbank zichzelf overbodig zou maken, blijkt dus onjuist. Het beeld dat voedselhulp alleen voor specifieke groepen noodzakelijk is, klopt al lang niet meer. Iedereen kan op een gegeven moment in de situatie komen dat hij aangewezen is op voedselhulp. Binnen de gemeenschap groeit het besef dat de voedselbank een toegevoegde waarde is voor het bestrijden van armoede Afname voedselaanbod. Voedselbank Raalte e.o. is afhankelijk van het voedselaanbod dat lokaal, regionaal en landelijk wordt aangeboden en via het regionale distributiecentrum Deventer onder de regio s wordt verdeeld. Drie jaar geleden was dat aanbod nog voldoende. Op dit moment wordt er geconstateerd dat het aanbod van de landelijke voedselbank drastisch is teruggelopen. Dankzij het lokale voedselaanbod van ondernemers, inzamelacties, organisaties en particulieren zijn wij nog steeds in staat voedselpakketten samen te stellen. Maar ook hier denken wij rekening te moeten houden met een fluctuatie in het aanbod of zelfs een mogelijke afname Groei aantal klanten Een ander probleem is de groei van het aantal klanten. In begin 2014 is voor ons werkgebied het aantal gestegen naar 77 voedselpakketten. Dit komt neer op 154 pakketten per maand. Het bestand is als volgt verdeeld: gezinnen grote gezinnen 1 persoonshuishouden 2 persoonshuishoudens Naast een toename van het aantal klanten ziet Voedselbank Raalte e.o. een stijging van het aantal verzoeken om verlenging van de voedselhulp en een terugkeer van klanten. De maximale duur van de voedselhulp is drie jaar Kostenstijging Naast het voedselprobleem is er een kosten probleem. Door de hoge eisen die gesteld worden door leveranciers van voedsel en de Voedsel en Waren Autoriteit vooral t.a.v. de koude keten beheersing, moet er behoorlijk geïnvesteerd worden in koel- en vriescapaciteit. Daar bovenop komen de verhoogde belastingen op verzekeringen en de stijging van energie- en brandstofprijzen (stroom en dieselolie). Daarnaast zijn er de kosten voor de inrichting, aanschaf en afschrijvingslasten. Pagina 10

11 Waardering en steunbetuiging voor Voedselbank Raalte e.o. Voedselbank Raalte e.o. staat voor open communicatie en transparantie. In de toekomst zullen open dagen en werkbezoeken activiteiten zijn waardoor belangstellenden een kijkje achter de schermen kunnen krijgen. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of ondersteuning van projecten die niet direct met voedselverwerving te maken hebben, tot de mogelijkheden behoort. Mensen die aangewezen zijn op de voedselbank, kunnen vaak niet volledig deelnemen aan het normale maatschappelijk leven en raken geïsoleerd. Voedselbank Raalte e.o. zoekt dan ook nauwe samenwerking met andere instanties c.q. organisaties om elkaar op dit terrein te kunnen aanvullen. Pagina 11

12 Hoofdstuk 5: Financiën Het vermogen van Voedselbank Raalte e.o. wordt gevormd door: subsidies giften legaten erfstellingen andere baten Na afloop van een ( afgesloten) boekjaar wordt door de penningmeester de jaarstukken opgemaakt ( incl. balans, verlies- en winstrekening), waarmee rekening en verantwoording aan het bestuur wordt afgelegd Verwerving en besteding van gelden. Voedselbank Raalte e.o. verwerft hoofdzakelijk gelden uit sponsoring van lokale ondernemers, particuliere giften, donaties en bijdragen uit fondsen. Deze gelden zijn hard nodig om de kosten te dekken en een buffer te creëren voor onverwachte uitgaven. Pagina 12

13 Hoofdstuk 6: Doelstellingen Behoud onafhankelijke positie en oorspronkelijke functie. De Voedselbank Raalte e.o. combineert het tegengaan van voedselverspilling en het herbestemmen van voedseloverschotten met het verstrekken van gratis voedselpakketten. Zoals gezegd, signaleert Voedselbank Raalte e.o. een stijging van het aantal klanten die vanwege financiële problemen aangewezen zijn op voedselhulp. In het beeld komt naar voren dat: Ondanks de sociale voorzieningen en hulpverleningstrajecten zijn sommige klanten geheel afhankelijk van de voedselhulp. Ondanks een betaalde baan is er onvoldoende inkomen waardoor aanvullende voedselhulp noodzakelijk blijft. Een stijgend aantal klanten is lang aangewezen op voedselhulp. Financiële beperkingen van ouders brengen kinderen in een isolement. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat: Voedselhulp wordt gezien als een belangrijke steun in de rug voor mensen die het niet breed hebben. Bij de gemeentebesturen en politieke partijen ontstaat langzamerhand, hetzij in enkele gevallen tergend langzaam, het besef dat de ondersteuning van de voedselbank een plek moet krijgen binnen het gemeentelijk armoedebeleid Naleving van de toekenningscriteria. Door de stijging van het aantal klanten en de relatief lage uitstroom zal Voedselbank Raalte e.o. zich strikt moeten blijven houden aan de toekenningscriteria. Dat geldt niet alleen voor de aanvragen maar ook voor de verzoeken voor verlenging van de voedselhulp Samenwerking met maatschappelijke organisaties, gemeenten en goede doelen. Voedselhulp is een goed instrument voor de lediging van noden. Voedselbank Raalte e.o. constateert dat voedselhulp steeds meer wordt gezien als speerpunt in de armoedebestrijding. Zelf ziet de voedselbank zich als onafhankelijke aanvullende ondersteuning voor de mens in nood. Voedselbank Raalte e.o. streeft naar het opbouwen van laagdrempelig contact met klanten. In die zin kan de voedselbank waardevolle suggesties doen en meedenken over oplossingen die problemen structureel kunnen oplossen. Voedselbank Raalte e.o. pleit dan ook voor een samenwerking vanuit ieders eigen taken en verantwoordelijkheden. De samenwerking mag in géén geval een bedreiging vormen voor de privacy bescherming van klanten en niet conflicteren met de doelstellingen van de Voedselbank Raalte e.o. en de landelijke richtlijnen en afspraken Samenstelling en uitgifte voedsel binnen het werkgebied. Voedselbank Raalte e.o. biedt tijdelijke voedselhulp binnen de gemeente Raalte e.o. Een deel van het aangeboden pakket wordt verstrekt door de regionale voedselbank en wordt vervolgens aangevuld door de Voedselbank Raalte e.o. uit zelf verworven goederen. Pagina 13

14 Activiteiten onderling. 1. Behoud lokaal netwerk ten behoeve van alle klanten. De lokale binding met voedselleveranciers, ondernemers, instellingen, goede doelen acties en onderwijs binnen het werkgebied is sterk. De contacten en afspraken komen ten goede aan alle klanten van de Voedselbank Raalte e.o.. 2. Geen onderlinge concurrentie tussen voedselbanken. Binnen Salland bestaan meerdere voedselbanken. Elke voedselbank heeft zijn eigen contacten en netwerk om de doelstellingen te realiseren. Voedselbank Raalte e.o. ziet dit als kracht van elke voedselbank. De grenzen van de werkgebieden worden gerespecteerd. Indien voedselleveranciers boven lokaal kunnen en willen leveren, dan bespreekt de voedselbank die contact heeft met de desbetreffende leverancier de mogelijkheden van voedselaanbod aan de andere voedselbanken. Basis is collegiale samenwerking en geen dwingende verplichting Structurele inkomsten genereren. Voedselbank Raalte e.o. is aangewezen op sponsors, donaties en giften. De Voedselbank Raalte e.o. maakt zich sterk voor ondersteuning aan burgers in de eigen regio en richt zich dan ook voor financiële ondersteuning op de eigen regio. Activiteiten: 1. verkrijgen van gemeentelijke subsidies. 2. openstaan voor ambtelijk en bestuurlijk overleg op het terrein van ondersteuning. Pagina 14

15 Bijlagen: Criteria voor cliënten Voedselbank Raalte e.o. Criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket De criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, worden landelijk vastgesteld door de Voedselbanken Nederland. Iedere aangesloten voedselbank houdt zich aan deze norm om er voor te zorgen dat het aangeboden voedsel eerlijk wordt verdeeld. De landelijke criteria zijn: Voor een eenpersoonshuishouden: als er na aftrek van de vaste kosten (zoals huur, water, energie en verzekeringen) minder dan 180 euro per maand overblijft voor voedsel en kleding, komt men in aanmerking voor ondersteuning. Voor meerpersoonshuishoudens worden de criteria verhoogd met 60,- euro per extra volwassene (dit is elke persoon van 18 jaar en ouder) en 50 euro voor elk kind tot en met 17 jaar. Een gezin van 2 ouders met 2 kinderen (van 11 en 19 jaar) komt dus op = 350,- euro per maand. In principe wordt de ondersteuning slechts voor maximaal 3 jaar gegeven. Belangrijk: ondersteuning door de Voedselbank is niet onbeperkt! De maximale termijn van ondersteuning is 3 jaar. In deze periode kan (en moet) gewerkt worden aan het op orde krijgen van de financiële situatie. Twee keer per jaar wordt met iedere cliënt een gesprek gevoerd over de op dat moment actuele financiële situatie. Een voedselpakket is niet voldoende voor voedsel voor de hele week. Het moet gezien worden als een aanvulling op de eigen mogelijkheden. Richtlijnen voor het vaststellen of men in aanmerking komt voor een voedselpakket. Pagina 15

16 TOEKENNINGSCRITERIA PER De toekenningscriteria zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken in haar vergadering van 30 november Door het bestuur zijn deze criteria in haar vergadering van 18 december 2013 bekrachtigd. 1. Inleiding/algemeen Een werkgroep van ervaringsdeskundigen op het gebied van intake en hercontrole heeft het bestuur en de Algemene Ledenvergadering in de ALV van 30 november 2013 geadviseerd over wijzigingen in de toekenningscriteria. Met de opmerkingen en suggesties van verschillende leden is zoveel mogelijk rekening gehouden. Hoewel elke lokale voedselbank in principe haar eigen beleid bepaalt, is het toch een kenmerk van de verenigingsstructuur dat alle leden zich maximaal willen/zullen conformeren aan gezamenlijk gemaakte afspraken ook wanneer die wellicht niet helemaal stroken met eigen opvattingen. In de bijlage bij deze toekenningscriteria is een toelichting opgenomen voor nadere uitleg bij verschillende inkomens- en uitgavenposten. Navolgend de criteria zoals deze nu zijn vastgesteld met ingang van 1 januari 2014 voor nieuwe aanvragen en heraanvragen. Jaarlijks zal een evaluatie plaatsvinden om na te gaan of bijstelling gewenst is. Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand. 2. Inkomsten Definitie. Inkomsten: de regelmatig, periodiek terugkerende inkomstenstroom. Hieronder valt niet incidenteel, niet vrij besteedbaar inkomen en inkomsten die een specifiek doel hebben zoals langdurigheidstoeslag, uitkeringen in het kader van Bijzondere Bijstand, kleine inkomsten uit hobby. Uitgangspunten. Per woning is slechts één pakket mogelijk, het normbedrag voor toelating en de grootte van het voedselpakket worden alleen bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. Voor inwonenden met een eigen inkomen gelden aparte regels, zie hierna. Onder inkomsten worden o.a. verstaan: netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van aanvrager; netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene; waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd;. leefgeld incl. reserveringen ingeval van budgetbeheer, schuldsanering; Pagina 16

17 alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie; huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten; zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten zorgverzekering; kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderopvang, alleen mee te rekenen ingeval er uitgaven voor kinderopvang zijn; woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand betaald door de gemeente; kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen tot 18 jaar; opbrengst uit onderverhuur kamer of deel van de eigen woning; (voorlopige) Teruggaaf inkomstenbelasting Bij 1-malige betaling naar maandbedrag om te rekenen. kostgeld/bijdrage verdienende inwonende kinderen, ouder, broer, zus, meerderjarige pleeg- of stiefkinderen; Van inwonende kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag groot 200, - gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer /zus, meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de beoordelaar maar zal minimaal 200, per persoon per maand bedragen. De volgende inkomsten worden niet meegerekend: vakantietoeslag; kinderbijslag en studiefinanciering inwonende kinderen; dit zijn doeluitkeringen ten behoeve van kinderen, dus ook geen specifieke kosten kinderen meetellen; persoonsgebonden budget wordt geacht te worden besteed aan bijzondere kosten, die dus ook niet als kosten mogen worden opgevoerd; neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d.; uitkeringen in het kader van Bijzondere Bijstand; deze van de gemeente ontvangen uitkeringen hebben bijna altijd een incidenteel karakter en worden ontvangen voor een bepaald doel; Pagina 17

18 3. Uitgaven Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag, persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: huur; vaste kosten eigen woning w.o. rente en aflossing hypotheek, verzekering en belastingen en premie kapitaalpolis verbonden aan de eigen woning; energie en water, omrekenen naar maandbedragen; premie zorgverzekering inclusief eigen bijdrage/eigen risico ; overige verzekeringen; premie inboedel -, WA-, begrafenisverzekering; telefoon/internet/televisie; de werkelijke kosten tot maximaal 60, per maand; gemeentelijke belastingen; er kan sprake zijn van vermindering/ kwijtschelding; aflossing schulden; het is van belang dat er een zo compleet mogelijk overzicht wordt gemaakt van alle lopende schulden en de termijn waarop deze schulden zullen worden afgelost. Er moeten ook daadwerkelijk maandelijkse aflossingen zijn gedaan met het doel om schulden te verkleinen (aantonen via bankafschriften) Schulden aan familieleden worden niet meegenomen; kosten kinderopvang mits noodzakelijk; overige uitgaven dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden. De volgende uitgaven worden niet meegerekend: Autokosten; deze zijn alleen aanvaardbaar als een auto om medische redenen of voor werk nodig is. Het bezit van een auto op zich is geen reden om een aanvraag af te wijzen. Er zal in gevallen, waarbij autokosten (enkel gebruikskosten) wel worden meegerekend, ook rekening moeten worden gehouden met ontvangen autokostenvergoedingen. De beoordelaar maakt een zorgvuldige afweging. Kosten voor huisdieren; deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het, aantoonbaar, om een hulp- of blindengeleidehond gaat. Premie voor spaar-, pensioen, overlijdensrisicoverzekering met spaarelement / voor zover niet verbonden aan de eigen woning. Pagina 18

19 4. Hardheidsclausule Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de Voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels. Bijlage: toelichting toetsingscriteria per 1 januari 2014 Alleenstaande ouderkorting De meest voorkomende heffingskortingen (dit is een korting op de te heffen inkomstenbelasting) zitten in het bruto -netto traject van het loon of de uitkering. Er is een aantal heffingskortingen dat alleen via een aangifte inkomstenbelasting kan worden teruggevraagd. Het gaat om: alleenstaande ouderkorting inkomensafhankelijke combinatiekorting ouderschapsverlofkorting in bepaalde gevallen de algemene heffingskorting Al deze door de belastingdienst uit te betalen kortingen vallen, samen met voorlopige teruggaaf IB i.v.m. hypotheekrenteaftrek, onder het hoofdstuk: Belastingteruggaven Langdurigheidstoeslag Langdurigheidstoeslag is een jaarlijkse toeslag die mensen met een langdurig minimum inkomen en zonder arbeidsperspectief kunnen aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de uitkering verschilt per gemeente. De toeslag moet ieder jaar worden aangevraagd. De werkgroep vindt dat de controle van deze toeslag op praktische problemen stuit omdat men niet het tijdstip kent waarop de toeslag is uitbetaald. Verder beschouwt de werkgroep de toeslag als een extraatje voor deze meest kwetsbare groep, daarom is ervoor gekozen dit niet mee te rekenen als inkomen Zorgverzekering kinderen ouder dan 18 jaar Als een kind 18 wordt moet hij/zij zelf premie betalen voor de zorgverzekering. Het kind kan echter meeverzekerd blijven op de polis van één van de ouders. Als het kind verdient mag worden aangenomen dat het kind zelf de premie betaalt, zeker gezien de financiële situatie waarin de ouders verkeren. De premie zorgverzekering wordt daarom niet gezien als uitgave. Pagina 19

20 Betaalde alimentatie In principe kan deze post mee worden genomen als uitgave. Zal echter zeer sporadisch voorkomen, immers er is geen ruimte om de alimentatie te betalen. Woonkostentoeslag De woonkostentoeslag is een tijdelijke aanvulling op het inkomen bedoeld om de huur of hypotheek te kunnen betalen. De toeslag moet worden aangevraagd bij de gemeente. De woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen door omstandigheden plotseling erg laag is, waardoor de woonlasten te hoog zijn. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld ziekte, scheiding of werkloosheid. ( VBN Toekenningscriteria per docx 6) De werkgroep beoordeelt deze toeslag, ondanks dat het bijzondere bijstand betreft, als een verlengstuk van de huurtoeslag en vindt daarom dat deze toeslag moet worden gerekend als inkomen. De telekosten (kosten tv/internet/telefoon c.a.) Bij de oude Toekenningscriteria werd rekening gehouden met een bedrag groot maximaal 50, per maand voor telekosten. Gezien de steeds belangrijkere rol die vooral het internet en het mobiele telefoonverkeer speelt in het sociale/maatschappelijk leven heeft de werkgroep gemeend deze post te verhogen tot maximaal 60, per maand Meerekenen inkomen inwonend familielid/huisgenoot met inkomen Bij de berekening of een aanvrager beneden de norm komt wordt uitgegaan van het inkomen van de hoofdbewoner(s) van de woning. Het laten meetellen van het inkomen van wellicht meerdere verdienende inwonende huisgenoten maakt de berekening onnodig ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. Daarom is ervoor gekozen ook van deze mensen een bijdrage aan het gezinsinkomen te vragen. De waarde van een voedselpakket is o.i. geen aspect wat thuishoort bij het maken van de berekeningen voor toekenning van een voedselpakket. Reisverzekeringen Ook reisverzekeringen kunnen worden meegerekend als uitgavenpost. Het wordt steeds meer gebruik deze verzekering af te sluiten bij de zorgverzekeraar in geval er naar andere continenten wordt gereisd voor bijvoorbeeld familiebezoek. De meeste zorgpolissen bieden geen dekking voor ziektekosten gemaakt buiten Europa. Voor de meeste klanten van voedselbanken zal er overigens geen ruimte zijn voor vakantiereizen. Pagina 20

21 Kinderopvangtoeslag Klanten die niet werken en niet re-integreren naar hun werk komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In het belang van het kind of klant kan dan met een SMI (Sociaal Medische Indicatie) een tegemoetkoming worden verkregen in de kosten van de kinderopvang. De werkgroep is van mening dat in een dergelijk geval zowel de inkomsten als uitgaven in dat kader moeten worden meegerekend. Kindgebonden Budget Het kindgebonden budget is evenals de huur- en zorgtoeslag een inkomensondersteunende maatregel van de overheid. Ze is inkomensafhankelijk. Door deze toeslag niet mee te nemen creëren wij een ongelijkheid van behandeling van gezinnen die de toeslag wel en de gezinnen die de toeslag niet ontvangen. Voorbeeld: vaak moeten gezinnen die in een schuldhulpverleningstraject zitten de toeslag inleveren bij de bewindvoerder. Hier treedt vooral de ongelijkheid op met gezinnen die wel over het KGB kunnen beschikken. Ook gezinnen met een hoger inkomen maar die toch in de financiële problemen terecht zijn gekomen hebben geen recht op KGB. De kinderbijslag wordt niet als inkomen gerekend omdat het hier een doeluitkering betreft, inkomensonafhankelijk is, dus voor iedereen gelijk en onvervreemdbaar is (hoeft dus niet worden overgedragen aan een ander bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener). Over het wel meerekenen van deze toeslag als inkomen is in de jaarvergadering al positief beslist. Over enige onzekerheid met betrekking tot deze vorm van inkomen is o.i. geen sprake. Onderhuur Dat er kosten zijn verbonden aan de verhuur van kamer(s) is evident. Deze kosten (met name de huisvestingskosten) zijn echter al bij de hoofdbewoner als kosten/uitgaven meegenomen. Noot: In 2013 is, onder voorwaarden, 4.513, ontvangen huur belastingvrij Premie zorgverzekeringswet. De premies betreffende de zorgverzekering betaalt men op een aantal manieren te weten: de nominale premie die wordt betaald aan een zorgverzekeraar; de Inkomensafhankelijke premie die wordt ingehouden op het brutoloon en door de werkgever wordt afgedragen. De premie is een percentage van het inkomen, het percentage wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Pagina 21

22 Omdat de inkomensafhankelijke premie is opgenomen in het bruto -netto traject van het loon/de uitkering hoeft deze premie niet te worden meegenomen als uitgave. De nominale premie inclusief eigen risico wel. Iemand die winst uit onderneming geniet krijgt, na aangifte IB, voor de inkomensafhankelijke premie een aanslag van de belastingdienst. De aanslag vormt wel een uitgave. Komt niet of nauwelijks voor. Leefgeld inclusief reserveringen Er zijn gevallen bekend dat bewindvoerders een bedrag reserveren om daarmee het leefgeld te kunnen verlagen zodanig dat klant in aanmerking komt voor voedselhulp. Deze reserveringen hebben geen bepaalde bestemming. Het is lastig het bestaan van deze reserveringen te controleren. Controle van zowel de r/c van klant als de beheerrekening bij de bewindvoerder is gewenst. De werkgroep vindt dat de reserveringen moeten worden meegenomen om oneigenlijk gebruik van de voedselbank te voorkomen. Bij de intake wordt getoetst volgens de criteria die de Stichting Voedselbank Nederland, waarbij de voedselbank Raalte e.o. is aangesloten, heeft opgesteld. Voor een goede beoordeling is het gewenst om alle financiële gegevens te overleggen. De Voedselbank garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvraag. In afwachting van gegevens van instanties kan voorlopig een pakket uitgegeven worden zonder dat er een beoordeling /toekenning heeft plaatsgevonden Pagina 22

23 Verwijzing Voor de Voedselbank Raalte e.o. geschiedt de aanmelding in principe via sociale instanties, zoals de schuldhulpverlening, het maatschappelijk werk, GGZ of op eigen initiatief. Als de hulpverlener denkt dat de klant uit de Raalter regio in aanmerking komt (zie criteria hierboven) kan men ons aanmeldingsformulier downloaden, printen en na invulling aan de cliënt meegeven. Het begrip hulpverlener is in dit kader een ruim begrip. Iedereen die (vanuit haar of zijn professie) in contact komt met de doelgroep - en de thuissituatie van de familie waarvoor een pakket wordt aangevraagd voldoende kent - kan een aanvraag indienen. De Voedselbank beoordeelt vervolgens of de aanvraag van die specifieke situatie in behandeling wordt genomen of dat er eerst nog nadere informatie wordt ingewonnen.. Loopt de aanvraag via de hulpverlener, dan dient deze ook door hen te worden ondertekend. Door ondertekening van het formulier geeft hij/zij aan het formulier waarheidsgetrouw te hebben ingevuld. Overigens kan de Voedselbank een aanvraag alleen honoreren als er voldoende voedsel is. Indien blijkt dat de hulpverlener onvoldoende zorgvuldig omgaat met het invullen van het formulier, zal dit consequenties hebben voor volgende aanvragen van deze hulpverlener. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier moet vergezeld zijn van de op het formulier vermelde stukken. Het aanvraagformulier wordt in behandeling genomen als deze ook is ondertekend door de persoon voor wie de aanvraag is bedoeld. Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld en vindt een week later het intakegesprek plaats met de mogelijke cliënt. De eerste 3 maanden is er sprake van een tijdelijke toekenning. Na deze periode vindt een hercontrole plaats voor dat de toekenning definitief wordt. Na deze periode wordt er structureel om de zes maanden een hercontrole uitgevoerd. In principe kan één gezin maximaal 3 jaar gebruik maken van de Voedselbank. Deze periode van 3 jaar loopt parallel met de periode van schuldsanering. Hij/zij kan zich dan op vrijdagmiddag tussen 14:00 en 15:00 met dat formulier op de administratie melden voor een eerste voedselpakket. Wij maken dan meteen een afspraak voor een intake om de deelname op voorlopige basis om te zetten naar vast. Pagina 23

24 Aanmeldingsformulier Voedselbank Raalte e.o. Datum aanmelding Datum intake Gegevens aanvrager Man / vrouw Voornamen Achternaam Geboortedatum BSN Adres Postcode/ Woonplaats telefoonnummer Mailadres Pagina 24

25 Gegevens medebewoner Man / vrouw Voornamen Achternaam Geboortedatum BSN Adres Postcode/ Woonplaats telefoonnummer Mailadres Gezinssituatie M/V Roepnaam Achternaam geboortedatum BSN Pagina 25

26 Betrokken instanties Naam: Contactpersoon Adres: telefoonnummer Mailadres Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket is het noodzakelijk dat de Voedselbank Raalte e.o. over de juiste gegevens beschikt. Daar waar deze ontoereikend zijn en/of onvolledig wordt de Voedselbank Raalte e.o. door de aanvrager gemachtigd deze gegevens te verifiëren en/of aan te vullen door navraag te doen bij de instanties die daar over beschikken. De aanvrager voorziet de Voedselbank Raalte e.o. van de documenten die nodig zijn om het onderstaande overzicht te kunnen invullen. Het overzicht wordt ingevuld door de Voedselbank Raalte e.o. Wat van belang is te weten: Het voedselpakket wordt maximaal 36 maanden toegekend. Om de zes maanden vindt er een voortgangsgesprek plaats, inclusief opnieuw screenen van de financiële stukken. Wordt hieraan niet voldaan dan stopt de verstrekking van de voedselvoorziening met onmiddellijke ingang. Als u niet in de gelegenheid bent zelf uw pakket af te halen, dan dient u iemand te regelen die het pakket voor u ophaalt. Hiervan graag de Voedselbank Raalte e.o. op de hoogte stellen. Pagina 26

27 Is het pakket twee keer niet afgehaald zonder berichtgeving hierover, dan wordt de hulpverlening stopgezet. U wordt hierover schriftelijk op de hoogte gebracht. Diepvriesproducten die zijn ontdooit niet meer invriezen maar direct gebruiken. De Voedselbank Raalte e.o. is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten. De producten neemt u dus mee op eigen risico. Er kunnen wel eens producten over de datum zijn. Het gaat hier dan om producten verpakt in vacuüm, in blik of droge vorm. De voedselveiligheid is hier dan niet in geding. Mocht u problemen hiermee hebben, laat dan de producten achter. De Voedselbank Raalte e.o. behoudt zich het recht voor om te allen tijde de voedselverstrekking stop te zetten. De Voedselbank Raalte e.o. kan niet garanderen dat er altijd een pakket beschikbaar is. Mocht er een belangrijke wijziging zijn ontstaan in uw gezinssituatie en/of inkomen dan dient u dit z.s.m. zelf aan de Voedselbank Raalte e.o. kenbaar te maken. Bij klachten of signalen over zaken waarbij de Voedselbank Raalte e.o. mogelijk betrokken kunnen zijn, stel dan het bestuur hiervan in kennis. De aanvrager verklaart: kennis te hebben genomen van het bovenstaande; alle stukken authentiek zijn en dus op waarheid berusten; de Voedselbank Raalte e.o. toestemming te geven de gegevens te verifiëren en daar waar nodig aan te vullen bij instanties die deze kunnen generen. Datum: Naam: Handtekening: Pagina 27

28 In te vullen door de Voedselbank Raalte e.o. Bedrag weekgeld indien de inkomsten en uitgaven door derden worden beheerd ( Bij schuldsanering bankafschriften van een hele maand van de budgetbeheerder toevoegen) Voor de onderstaande overzichten moeten kopieën van bankafschriften van de laatste drie maanden worden toegevoegd. In te vullen door de Voedselbank Raalte e.o. Inkomsten: Maand: Maand: Maand: Loon/uitkering Huurtoeslag Zorgtoeslag Alimentatie Kostgeld VT bel. Overige inkomsten Totaal Pagina 28

29 In te vullen door de Voedselbank Raalte e.o. Uitgaven: Maand: Maand: Maand: Huur / Hypotheek Water/ Energie Zorgverzekering Eigen risico WA/Inboedel/Begrafenis Telefoon/ Internet Gem. bel./gblt Alimentatie /LBIO/ Kinderopvang Eigen risico Aflossing schulden Overige uitgaven Totaal Na overzichten van inkomsten en uitgaven met elkaar te hebben vergeleken is het besteedbaar nettobedrag per maand Pagina 29

30 De aanvraag gehonoreerd: Ja / Nee Eerste pakket uitgeleverd op: d.d. Paraaf akkoord: Pagina 30

31 Privacy voor cliënten Voedselbank Raalte e.o. Wij waken met de grootst mogelijke zorg over de privacy van degene die de pakketten ontvangen. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten is betrokken, is verplicht zich hieraan strikt te houden. De gegevens dienen uitsluitend voor de administratie van de voedseluitreiking Pagina 31

32 Voedselveiligheid Voedselbank Raalte e.o. De Keuringsdienst van Waren heeft t.a.v. houdbaarheidsdata richtlijnen opgesteld waarbinnen charitatieve instellingen kunnen werken. De Voedselbank houdt zich aan deze richtlijnen. Indien de vrijwilligersorganisatie werkt volgens onderstaande richtlijnen wordt daarmee voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de Hygiëneverordening (EG) 852/2004. De Voedsel en Waren Autoriteit kan controles uitvoeren en indien de voedselveiligheid niet voldoende wordt gewaarborgd kunnen nadere regels gesteld worden. Doel is dat veilige levensmiddelen verstrekt worden. Algemeen: 1. Accepteer geen ongeschikte of onveilige producten van leveranciers. 2. Maak afspraken met leveranciers over de voedselveiligheidsaspecten: kwaliteit, reden van levering, houdbaarheidstermijn, bewaarcondities en koelketen (wie is verantwoordelijk voor het gekoeld transport?). 3. Verander zelf geen TGT- of THT-data (te-gebruiken-tot, tenminste-houdbaar-tot). 4. Indien producten onder de juiste condities worden vervoerd en opgeslagen blijft de producent verantwoordelijk voor de kwaliteit tot en met de TGT - of THT -datum. Producten met een TGT-datum mogen ná die datum NIET meer verstrekt worden aan de consument. Producten met een THT-datum mogen ná die datum nog verstrekt worden, maar de vrijwilligersorganisatie is dan verantwoordelijk voor de kwaliteit. Controleer deze producten dus goed op de kwaliteit. 5. Medewerkers die zich bezighouden met producten dienen op de hoogte te zijn van de risico s en de instructies om deze risico s te beperken. 6. Houd een administratie bij van de relevante afspraken met leveranciers, ontvangen goederen, uitgevoerde controles en corrigerende maatregelen. Werkomgeving 1. Zorg dat de omgeving, loodsen en vrachtauto s schoon, overzichtelijk en veilig zijn. Zorg voor voldoende sanitaire voorzieningen voor de medewerkers (toilet, handenwasgelegenheid). 2. Zorg dat afval tijdig gescheiden wordt van de levensmiddelen (vuil, karton, bedorven producten) en dat daarvoor doeltreffende middelen beschikbaar zijn (afvalcontainers). Sorteer beschimmelde en bedorven producten zo snel mogelijk na ontvangst. Bewaar bedorven levensmiddelen niet, ook niet tijdelijk, bij andere producten. 3. Houd de koelcel en diepvries schoon (ook de verdampers) en controleer regelmatig de temperatuur (bijvoorbeeld 1x per week) met een goedwerkende thermometer. 4. Zorg voor (preventieve) ongediertewering. 5. Geen onverpakt, bederfelijke producten (gebak, kaas, salades, e.d.) behandelen of bewerken (snijden, portioneren, e.d.), tenzij daarvoor een geschikte (goed ingerichte en schone) ruimte aanwezig is. Pagina 32

33 Producten: 1. Hanteer bijgaand overzicht om de houdbaarheid van producten te bepalen, spreek af wie de beoordeling uitvoert. Bij twijfel kies voor de veilige weg, evt. overleg met de leverancier. 2. Bederfelijke producten moeten bewaard worden op de voorgeschreven temperatuur, zie verpakking, anders onder de 7 ºC. Diepvriesproducten worden bewaard op 18 ºC en de temperatuur mag tijdens transport tijdelijk oplopen tot 12 ºC. 3. Houd de koude keten gesloten. Voeg bederfelijke producten pas op het laatste moment toe aan de voedselpakketten, zodat deze producten maximaal 2 uur ongekoeld zijn. Houd hierbij rekening met de omgevingstemperatuur (op warme zomerdagen eventueel extra maatregelen treffen). Informeer de consument indien het pakket bederfelijke producten bevat i.v.m. schimmel en bederf). Product Zeer lang houdbaar Zout Suiker mie, macaroni, spaghetti koffie, thee Rijst instant poeder, vetarm UHT-verpakte en flessen frisdrank, vruchtensap volconserven, blik/glas Nadere omschrijving droge pastaproducten koffie, kruidenmix, pudding groenten, fruit, soep, vlees, vis, koffiemelk, jam Bederfkenmerken mits droog bewaard geen bederf. Na zeer lange tijd mogelijk muf. smaak kan achteruit gaan roestvorming blik/ doppen. Gasvorming (bolstaan). Richtlijn houdbaarheidsdatum tot 1 jaar (en mogelijk langer) na THT, mits product de kenmerkende eigenschappen nog heeft geen en gebreken aan product of verpakking waarneembaar zijn. siroop, stroop snoep, hard lolly s, zuurtjes Lang houdbaar meel muf, mijt tot 2 maanden (en mogelijk langer) na THT, mits Pagina 33

34 droge koekjes muesli, ontbijtgranen, cornflakes broodbeleg (pindakaas, hagelslag, pasta s) chips, zoutjes, pinda s olie, frituurvet instant poeder, vet snoep, zacht fritessaus, mayonaise, ketchup UHT-verpakte houdbare melk, Vla soep, melkpoeder met vulling, chocolade, drop rans worden van het vet omgevingsgeur kan door verpakking treden product de kenmerkende eigenschappen nog heeft geen en gebreken aan product of verpakking waarneembaar zijn. Beperkt houdbaar brood, roggebrood, afbakbrood Kaas cake, koek met vulling, zachte koek, ontbijtkoek margarine, boter half conserven (haring, mosselen,..) diepvriesproducten koeling vereist muf, schimmel, rans worden van vet rans worden van vet gisting uitdroging, rans worden van vet THT-datum aanhouden, uitzonderingen mogelijk, maar dan goed beoordelen! Dagvers brood kan worden ingevroren, liefst binnen 2-3 weken consumeren. Kort houdbaar vers vlees, kip, vis Deze producten bacteriegroei (evt. NOOIT na THT- Pagina 34

35 vleeswaren hebben vaak te gebruiken tot datum (TGT) en vrijwel altijd is koeling (onder 7 ºC) vereist. In aantal gevallen is zelfs koeling vereist van onder de 4 ºC! schimmel) en bederf datum uitleveren. Consument moet product uiterlijk op TGT nog kunnen gebruiken. Belangrijk is gesloten koelketen (opslag, vervoer, distributie); als dat niet gewaarborgd is, deze producten NIET uitleveren! gebak gekoelde maaltijden, salades dagverse zuivel, zachte kaassoorten, eieren Versgeperst vruchtensap gesneden groenten aardappelen, groente en fruit ( vers) (vers) AGF visueel beoordelen, mag geen bederf vertonen (rot, schimmel) Pagina 35

36 Stichting Voedselbank Raalte e.o. Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit: Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator intake Coördinator vrijwilligers Frans Rouwenhoff Loek Tijhaar Jan Maatman Herman de Waard Toon Metz Pagina 36

37 Begroting Voedselbank Raalte e.o. BEGROTING VOEDSELBANK RAALTE e.o Baten: Sponsoring, donaties, giften, acties ,00 Lasten: Huisvestingskosten Huur ,00 Energie en water 8.000,00 Zakelijke lasten en heffingen 500,00 Onvoorziene huisvestingskosten 600,00 Vervoerskosten Brandstof 2.000,00 Onderhoud 250,00 Belastingen 750,00 Verzekering 500,00 Onvoorzien 350,00 Overige kosten Telefoon/internetabonnement 600,00 Verzekeringen 400,00 Kantoorkosten 350,00 PR-representatie 500,00 Afvalheffing 250,00 kosten vrijwilligers 450,00 Onvoorzien 500, , ,00 Pagina 37

38 Werkgroepen Voedselbank Raalte e.o. De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers, niet zijnde klanten van de voedselbank, zijn verdeeld over een aantal activiteitengroepen: Intakers. Zij weten zich gesteund door mensen met een financiële achtergrond en adviseren het bestuur om aanvragen voor voedselhulp al dan niet toe te kennen. Mensen zijn verplicht inzage te geven in hun financiën (bankafschriften etc.) Taak/functie: Intake medewerkers (screeners) Wanneer: één vast dagdeel per twee weken, op kantoor van de locatie. Specifieke kennis: Kennis van schuldhulpverlening, kennis van de sociale zekerheden en financiën. Hoeveel vrijwilligers: 2 3, waarvan 1 coördinator. De intake medewerker voert intakegesprekken met aanvragers van een voedselpakket. Er kan gekozen worden voor het intakeprogramma via voedselbank.nu of via Excel, zelf bestanden bijhouden, of een combinatie. Eigenschappen: organisatorische kwaliteiten; sterk in de schoenen staan en beslissingen durven nemen; administratief en communicatief vaardig; goed voor sociale verhoudingen en goed kunnen luisteren; een besluit in positieve of negatieve zin kunnen nemen en toelichten; kennis is gewenst van intake gerelateerde onderwerpen, zoals: inkomsten, voorzieningen en toeslagen; van de intake vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zeer vertrouwelijk met de gegevens uit het intakegesprek omgaat. Chauffeurs. Zij halen de aangeboden goederen van de lokale supermarkten, bakkers etc. op en verzorgen het transport van de goederen van het regionaal distributiecentrum in Deventer naar Raalte. Dit laatste gebeurt in de frequentie van om de twee weken. Taak/functie; Chauffeurs (ophalen van goederen en wegbrengen van pakketten) Specifieke kennis: Rijbewijs BE Hoeveel vrijwilligers: 6-8 De chauffeurs moeten alle dagen beschikbaar zijn m.u.v. de zon- en feestdagen. Als er producten opgehaald moeten worden dan moet dat vaak meteen gebeuren. Ook halen zij de goederen 1 keer per week op bij de regionale Voedselbank in Deventer. Per dag worden er 2 chauffeurs ingezet op 1 auto. Chauffeurs kunnen op een vaste dag dienst hebben en de andere weekdagen Pagina 38

39 afwisselen met andere vrijwilligers. Sorteer -, inpakploeg en uitgifteploeg kwaliteit bepalen/bewaken(voedseldeskundigheid) inhoud van krat bepalen, meer dagen per week Zij sorteert de aangeleverde spullen en stellen voedselpakketten samen. Taak/functie; Kratten inpakkers (kratten inpakken én kratten uitgeven) Hoeveel vrijwilligers: 6-8 Wanneer: 1 x per twee weken, op donderdag inpakken van de kratten (houdbare producten); op vrijdag inpakken verse producten; uitgifte van de kratten op vrijdagmiddag. Aantal dagdelen: 2 dagdelen Bij de uitgifte: 2 vrijwilligers controleren de namen a.h.v. lijsten. Facilitaire ondersteuning en schoonmaak. Zij houden zich bezig met algemeen ondersteunende werkzaamheden of het schoonmaken van de ruimtes; Taak/functie; Schoonmakers / Kratten schoonmakers Wanneer: 2x per week Hoe lang per keer: 2 uur Hoeveel vrijwilligers: 4, verdelen in 2 teams Alle ruimtes moeten volgens de HACCP normen zeer schoon zijn. Dit geldt ook voor de koeling en de diepvriezers. Daarnaast moeten alle kratten wekelijks grondig schoongemaakt worden met een hogedrukreiniger. Secretariaat en administratie. Zij verrichten secretariële werkzaamheden en beheren onder meer de klantadministratie van de voedselbank. Taak/functie; Administratieve ondersteuning/ Secretariaat) Wanneer: Zelf in te delen Hoeveel uur per week: ongeveer 4 uur Hoeveel vrijwilligers: 2 Specifieke kennis: bekend met computer en Office pakket. Op de locatie van de voedselbank is een computer aanwezig. correspondentie met cliënten verzorgen; herinneringsbrieven sturen voor herintake; informatie versturen aan cliënten bij interesse in voedselbank; Pagina 39

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2014 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken in haar vergadering van 30 november

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2017 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 19 november 2016. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013

Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Bijlage 9 Toekenningscriteria voedselpakket 2014 Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Inleiding In de afgelopen periode heeft het bestuurslid Klanten en Vrijwilligers zich samen

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Raalte e.o.

Stichting Voedselbank Raalte e.o. Stichting Voedselbank Raalte e.o. Omzien naar elkaar Beleidsplan 2014 2016 Pagina 1 Inhoud van het beleidsplan 1. Hoofdstuk 1: Inleiding 2. Hoofdstuk 2: Voedselbank Raalte e.o. in het kort 2.1.0. Doel

Nadere informatie

Criteria voor cliënten Voedselbank Raalte e.o.

Criteria voor cliënten Voedselbank Raalte e.o. Criteria voor cliënten Voedselbank Raalte e.o. Criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket De criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, worden landelijk vastgesteld door

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ALV 19-11-2016 Bijlage 5 Voorstel Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2017 Vast te stellen in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging

Nadere informatie

Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket.

Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket. Versie: mei 2014 Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket. Algemene informatie Dit is een toelichting bij het aanvraagformulier voor een voedselpakket bij de Voedselbank

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 2017

BELEIDSPLAN 2014 2017 Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl e-mail: info@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE BELEIDSPLAN 2014 2017 VBMT,

Nadere informatie

Huisregels voor klanten september

Huisregels voor klanten september Huisregels voor klanten 2017 - september Algemeen Openingstijden uitgifte Voedselbank De reguliere openingstijden van het uitgiftepunt. Bij feestdagen gelden andere openingstijden. Dit wordt tijdig aangegeven

Nadere informatie

Waar kunnen "slachtoffers" een klacht indienen? Krijgt de gemeente ook dit

Waar kunnen slachtoffers een klacht indienen? Krijgt de gemeente ook dit , gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 30 december 2013 BS/2014/UIT/57462 14 januari 2014 2 9 JAN. 2014 B.van Cann BS/Welzijn

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2018 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 november 2017. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2018 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 november 2017. INLEIDING

Nadere informatie

Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties

Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties Doel van de checklist Wanneer vrijwilligers voedsel bereiden, uitdelen of verkopen moet dit veilig gebeuren. Met de checklist geven we de vrijwilligers

Nadere informatie

Dit informatieblad is van toepassing op alle levensmiddelen die verdeeld worden door charitatieve instellingen en organisaties.

Dit informatieblad is van toepassing op alle levensmiddelen die verdeeld worden door charitatieve instellingen en organisaties. Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 g.j.m.mittendorff@nvwa.nl Datum april 2015 Titel Charitatieve instellingen en

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de bepalingen van toepassing op voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen

Omzendbrief met betrekking tot de bepalingen van toepassing op voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de bepalingen van toepassing op voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen Referentie PCCB/S3/1092228 Datum 02/08/2013

Nadere informatie

Voedselbank Breda. Koele Mei 2a 4816 JD Breda (076-571 54 58. www.voedselbankbreda.nl Breda.voedselbank@gmail.com. Nog even op een rijtje:

Voedselbank Breda. Koele Mei 2a 4816 JD Breda (076-571 54 58. www.voedselbankbreda.nl Breda.voedselbank@gmail.com. Nog even op een rijtje: Nog even op een rijtje: Woensdag en donderdag alleen tussen 10 en 14 uur. Vragen voor/aan de administratie Afspraak maken voor IMW om kaart aan te vragen. per telefoon of mail via de website. Vrijdag uitdeel

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket UOEDSELBAIII(E]I.IIL Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2017 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 19 november

Nadere informatie

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit Intakeformulier Aanmelding voor : Budgetbeheer Budgetcoaching Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum BSN nummer Geb. plaats Mobiel telefoon Email adres nationaliteit Paspoort/ID Geldig tot

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Gegevens Partner. Burgerlijke staat. Inwonende minderjarige kinderen. Inwonende meerderjarigen (ook kinderen)

Aanmeldingsformulier. Gegevens Partner. Burgerlijke staat. Inwonende minderjarige kinderen. Inwonende meerderjarigen (ook kinderen) Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Schuldhulpverlening Budgetbeheer Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam en voornamen: M / V Geboortedatum: Burgerservicenummer: Straatnaam incl. huisnummer: Postcode

Nadere informatie

AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING

AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING U kunt dit formulier digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen of opsturen GEGEVENS AANVRAGER Naam en voorletters Adres Postcode en plaats Geboortedatum Geslacht Burgerservicenummer

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Intakeformulier Wij Schuldsupport

Intakeformulier Wij Schuldsupport Intakeformulier Wij Schuldsupport Aanmelding voor : Budgetbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN nummer M/V Postcode/woonplaats nummer Mobiele telefoon E-mailadres Gegevens partner: Naam & voornamen

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Geboorteplaats Burgerservicenummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Naam: Bewindvoering. Curatele. Bereikbaar op ma di wo do vr. Voornaam Achternaam Adres Postcode Plaats Telefoon vast Telefoon mobiel Email adres

Naam: Bewindvoering. Curatele. Bereikbaar op ma di wo do vr. Voornaam Achternaam Adres Postcode Plaats Telefoon vast Telefoon mobiel Email adres Naam: Bewindvoering Mentorschap Curatele 1. Gegevens klant BSN nummer Ziekenfondsnummer Nationaliteit Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Land van herkomst Burgerlijke staat Indien gehuwd Woonsituatie

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching Intakeformulier Ri-Organizing Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier StichtingBewindvoering

Intakeformulier StichtingBewindvoering Intakeformulier StichtingBewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam client Voornamen M/V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel telefoon Email

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer Aanmeldformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mailadres

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer DSP 147 VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan...

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beschermings bewind, budgetbeheer en budgetcoaching. AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWING 1. Persoonsgegevens Gegevens betrokkene Gegevens partner Achternaam

Nadere informatie

Burgerlijke staat Alleenstaand Geregistreerd partnerschap Gescheiden. Alleenstaande ouder Huwelijk met voorwaarden Weduwe

Burgerlijke staat Alleenstaand Geregistreerd partnerschap Gescheiden. Alleenstaande ouder Huwelijk met voorwaarden Weduwe Intakeformulier In Balans Budgetbeheer en Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam client M/V Voornamen Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen Man Vrouw Burgerservicenummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Gegevens

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Intake formulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer

Intake formulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Intake formulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer E mail Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier. B&M Financieel Beheer

Intakeformulier. B&M Financieel Beheer B&M Financieel Beheer Dit Formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Met de Gegevens maken wij een begroting, hierop baseren we het bewind of inkomensbeheer.

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH. VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR U OM KWIJTSCHELDING VRAAGT

GEMEENTE NUTH. VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR U OM KWIJTSCHELDING VRAAGT GEMEENTE NUTH VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS AANVRAGER Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum BSN nummer Telefoonnummer Werk Prive GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind

Intakeformulier Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M V Geboortedatum Geboorteplaats BSN (Sofinummer) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid. van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid. van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Lieve Busschots Directeur Communicatie FAVV 23/11/2013 1 VEILIG VOEDSEL UW ZORG ONZE

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer INTAKEFORMULIER Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer Naam & voornamen Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres

Nadere informatie

Intakeformulier bewindvoering

Intakeformulier bewindvoering Intakeformulier bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Beleidsplan

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Beleidsplan Hart en handen voor de medemens Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl Beleidsplan 2016-2020 oktober 2016. Pagina 1 van 6 Hoofdstuk 1. Inleiding: In het beleidsplan 2016-2020 beschrijft de Stichting

Nadere informatie

ADC INTAKEFORMULIER. AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer

ADC INTAKEFORMULIER. AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer INTAKEFORMULIER AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer Alle vragen zoveel mogelijk invullen, alleen indien van toepassing en voornaam ( namen ) Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Soort belasting Bedrag Jaar

Soort belasting Bedrag Jaar Gemeente Leiderdorp Gemeentehuis Statendaalder 1 2353 TH Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl 1. Gegevens aanvrager: Naam Adres Postcode

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind

Intakeformulier Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M V Geboortedatum Geboorteplaats BSN (Sofinummer) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten noodzakelijk zijn en er moeten bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Datum ontvangst Ontvangen door Dit niet invullen a.u.b. Clientnr. Werkprocesnr. Aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Zorgt u ervoor

Nadere informatie

indien van toepassing, ook indien overleden M/V Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

indien van toepassing, ook indien overleden M/V Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Persoonsgegevens Naam & voornamen Geboortedatum/plaats BSN Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres M/V Partner Naam & voornamen Geboortedatum/plaats BSN Postcode/woonplaats

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Intakeformulier C&G Bewindvoering

Intakeformulier C&G Bewindvoering Intakeformulier C&G Bewindvoering Gegevens Cliënt BSN nummer Voorletters Voornaam Achternaam Nationaliteit Adres Postcode / woonplaats Telefoon Mobiele telefoon Emailadres Geboorteplaats Geboortedatum

Nadere informatie

2. Partnergegevens Heeft u een partner? Vul dan hieronder haar/zijn gegevens ook in. Zo niet, ga dan verder met onderdeel 3.

2. Partnergegevens Heeft u een partner? Vul dan hieronder haar/zijn gegevens ook in. Zo niet, ga dan verder met onderdeel 3. Aanmelding 1. Uw gegevens Burgerservicenummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Legitimatiebewijs: Documentnummer: Identiteitskaart Paspoort Rijbewijs Vreemdelingendocument Geldig tot: Voeg een kopie van

Nadere informatie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Een verzoek om kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en kan alleen aangevraagd worden door particulieren. Als u ondernemer bent,

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Retour adres: Gemeente Son en Breugel Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Uw soonlijke gegevens Naam en voorletters M /V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden publieksbalie: ma t/m do. 9.00-100

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind

Intakeformulier Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Hoe gaat het verder? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding Als wij uw volledig ingevulde formulier voor de

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofinummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofinummer

Nadere informatie

Reden van de aanvraag (& bijzonderheden) Geeft u hieronder kort weer wat de reden voor de aanvraag van inkomensbeheer of beschermingsbewind is.

Reden van de aanvraag (& bijzonderheden) Geeft u hieronder kort weer wat de reden voor de aanvraag van inkomensbeheer of beschermingsbewind is. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Met de gegevens maken we een maandbegroting. Hierop baseren we het bewind of inkomensbeheer. Graag

Nadere informatie

Intakeformulier bewind

Intakeformulier bewind Stichting De Schuldencoach Postbus 4540 8902 EM Leeuwarden Openingstijden: ma, di, do, vr 9.00-12.00 uur Afzender: Postbus 4540 8902 EM LEEUWARDEN Intakeformulier voor: Stichting De Schuldencoach Postbus

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

' UW STEUN IN DE RUG '

' UW STEUN IN DE RUG ' Stichting Voedselbank Midden-Twente Sloetsweg 240, 7556 HW Hengelo www.voedselbankmiddentwente.nl info@voedselbankmiddentwente.nl administratie: 0683 227 284 aanbod voedsel: 0651 887 153 KvK 08143968 STICHTING

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Leiderdorp Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer..

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer.. Gemeente Lisse Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Naam Geboortedatum. Adres Postcode en woonplaats BSN nummer.. Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar? Wat is uw e-mail adres?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING Datum uitreiking:... U dient dit formulier en bijlagen binnen 14 dagen na uitreiking in te leveren. Gegevens van de aanvrager: Naam + voorletters:... Adres:...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Amstelveenpas aanvragen.

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

Intakeformulier. Bewindvoering & Budgetbegeleiding

Intakeformulier. Bewindvoering & Budgetbegeleiding Intakeformulier Bewindvoering & Budgetbegeleiding Persoonsgegevens Verzoeker 1 Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Sofinummer Nummer ID Telefoonnummer E-mailadres Verzoeker 2 Naam

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING DE MAAS DIENSTVERLENING LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie