Deze meeting heeft een diepen indruk nagelaten,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze meeting heeft een diepen indruk nagelaten,"

Transcriptie

1 fubelfeest van Zondag namddag had a»' fesne belangrjke vergaderng--. Meze der STICHTERS en ^ ÜIOENEERDEN VAN VOO \ Wanneer wj daar voor o*/ He mannen en vrouwen, ee, pooedg, vol vuur en jver; f^. Lnt de tjden dat er geen,. was, dat de vervolgngen r^! 'feene onmeedoogendhed ge^r JSen, dan kwam ook ganach f 'MOOT den geest. Velen zaget p.en strjd een ljden.-/t_ zaea noemen. Nu worden zj; «org zen zj rond of de j(_ jjbwaar werk, begonnen z-!«lleen met moed en wl o. ^llende en slavernj te komeü Êgroot en nvloedrjk s gewo, Jkannen voortzetten. 4 f Het was eene gansche gesct jvoor onze oogen verrees, ^ gben voor ons zagen de v paren geleden streden om ov awerkng de roode vlag te ^ l^- teze met den strjd voor hük. Ite vereengen. f Het dee de coöperate als nddel der arbedende kla jjyoedster tot de socaal-demï gewend, s na eene njdge gevolgd en nu door al de we,,,,*,«,,«gansch de wereld aangenomf*'' ' e ' * Hun werk s dus bekroonc'.«/>«i-<.*y>«c 'Aa net vruchteloos geweest. J* 7^' lt!>e * ïn den jubelstoet van «A pben stchters eene bjzonderawet op de zongewezen. -C* De 280 stchters-leden vanfen, morgen en gullen eene groep vormen. \m wj over de yea net goed meer op de bee leven, over de jvoerd worden. Vóór de stcaarop gj recht jjharmone «Voorut» marc teste machen utvoerende, x zullen wj de W r Elke stchter zal een heru zoo dudeljk Ifen dragen. Den zaterdag na de f est moet hebben, Öenkt «Voorut» aan 'de a; op de zeven of banket aan te beden. "ftrtö; zj zegt I Dt alles werd bekend gemde magazjnen ïegeld. d mogen open Gezel Anseele sprak vol yd; ÏÏevoerng ut, werp een blkende aan de ^eden ; over alles wat aan delf der beden- 'paard was geweest kon net pzen en andepworden. Hj toonde dat er ee agen tot des wegs was afgelegd. llen of werken I Eengen der leden voerdé uur hadden. Woord. GézèIJ tó.vandeveegaéoöff, kaptalstblock gaven kpne utleggng gj wlt, maar organsate van den stoet. ren op den rug, Dan endgde de schopne,, leveffvreugde awoonde en tevens merkwaauw personeel, öerng. 5 patroon op f Het zet er goed ut voor h zjne werk- J, Voorut»., de wet, beteu- B De gentsche socalsten gaad van de wer- Uagen te gemo^j, : naam vaa hun * " : ''" ' ' ' vensgenoti ÜIT MEGHEtó'l e L en heï ^SLACHTEN DER STOELV^^s^te 6^ j, j --,. ^ de teugelloóze.: Eene gedeelteljke Wkst^ ÖVergeIalen. onder de stoelvlechterk utge^e bebben ber de reden jhet strorn cp e W ertersen 8 fr. betaald vferd per 00 k^q fa s C hraonu aan d^eëhters l^oe^^ W9esthed D^t s nden grond ^n self de wet doot aftrok op het loon, dat reeclf roon5 teg6n ae Was. ^ De Stoelvlechtersbond dee.j vruchteloos bj het syndkaatder baz6^g{ nsel door de bleven stom en beantwoordd dee ^^ door. klachten met. Dezer dagen gngen dan vaardgden van het bestuur erker»! troons mondelng onderhanltoafe^yt g^ Zesten der grootste baz^j ded z n da lren men vel t akkoord om ST ^talen per stoel n plaats va- en de aoodz» SLECHTE HANDELWBChe polteke Daags naden werd de toeg. üoogng reeds utbetaald büm rabnefcwer- S ^^? ^ 't"'m."" L; ^famarnfegfpftvl luden. En voor «nd- en geesesr* '^maa tk heb aftel een town, zdea zj Ie doen. Ik ken u net. poefen verzame- # Neen, mevrouw.k verzel ïg, k ben net krankznng, t werkersman- Hets kwaads n den zn. Ik vt j he plakkaat J)j, dat.als gj mj voor bet ee»t net met de Hoel noodg hebt,k mj geluk ut: «Zj gaan Öroelen u van denst te zjn. ^n zj nqg net Zooeven hebt gj utgeroep&t wanoéer gj n net.» Maar s dat wel waasen zondag naboofd net om. Ze mj eensn bab gj dt fe:**? Welnu» k ze u aan* ten en aaa de #*- En herkent gj mj neï y»- Neen. de op de oaver. _' Dan s het dat gj mj ntöekwerkers en ennen- pr jaren strjd. Zj trok de schouders op^ drngen de re- * 't Is toch zonderlfngj K»eHjke wéttea' Beugen sterk bj den een en het bj den ander s, hernam lefde en dankker, met het hoofd schuddeden de n de geheugen bedregt mj net. IfcV op do zondagwel toevallg, n uw rjtug zedende socalsên terstond herkend. Ik waanders, de den I $Lk ze u n levenden lb"v» 5. V ïen. Tool-Hjveraars- Doch bet syuffkaat der pa^p begonnen. TO^^CT ^^^^^ ^ts l >atedg. l^,.-..ggbbsbi^»ab^m. en aaö ^ j ^ ': FEHILLETOW VAN mu gezamenöjk ju"). ^J^-^.j,^,^ ;.. '.ty-'atsverbet^atg^ en bonderden I er dan n bet z hebben vol slechte wet ge hand-en geesgerast den ar ^ ^ ^ 0 ABONNE^ENTSPïlIJS ^^^ Belgë "" ^ Dre maanden... fr MÊ ' Zes 5.00 WÊÊ Een jaar 0.00 Dre maanden 4.00 Den vreemde Dre maanden (3 maal l per 'week verzenden) 3.76 AAHKONDISIHSEH Orgaan der Belgsche WerkledenparfJ. Verschjnende alle dagen ^ItlSmt^*' weg bebben gemaakt en den grooten stoot hebben gegeven \ Denkt dat gj te weng talrjk, te zwak zjt om alléén ets van de kzuchtge burgerregeerng te verkrjgen en de overwnnng uwer verdere eschen van de groote, onweerstaanbare volksbevregng afhangt. En denkt bj dt alles aan het socalsme, dat alleen bj machte was eït ern bljven zal, de massas tot heldenstrjd voor hoogere rechten en levensdealen op te wekken I Door de wet op de zondagrust zjt gj, bedenden, ngeljfd bj het leger der beschermde werkens; slut u aan bj het leger der strjdende werkers en vde zjn de socalsten Dat de hoed verbroedere met de mufs, de frak met de vest en kel. Dat de vereelde hand der handwerkers de fjne hand der geesteswerkers drukke tot meer samenstrjd, tot broederljke hulp en ut dt nng verbond van de werkers met de hand en met den geest, onder de plooen der roode vlag, zal eene onweerstaanbare macht oprjzen. De neuwe wet geeft u enkele uren meer rust! Zj moest ook de werkuren bnst de week hebben geregeld en vermnde«te Maar dt hebben de rjken net gewld en wj waren te zwak om hen zulks af te dwngen. De werkuren zjn ts lang; zj maken bet leven der moete net waard! Hand n hand dan, mannen en vrouwen, jongelngen en mesjes, slachtoffers der lange werkuren, en maakt gebruk^ga de zondagrust oa^^aogst aanstaande te stroomen met duzenden" naar Brussel, naar de Landeljke Betoogng voor eene wet op de vermnderng der werkuren aller hand- en geesteswerkers t Leve de wet op de zondagrust! Gezegend de eerste stap op de baan der wetteljke arbedepegelaag voor volwassenen t Naar Brussel, naar Brussel op den 5 oogst en das gezamentljk gestreden voor onzen schoonen, vmchtdragenden arbed, een menscheljk bestaan, menscheljke rechten en menscheljke levensvreugde te geneten! Haswerk«*s! In verdere artkelen n «Voorut» van heden en morgen, zult gj bewezen zen waarom gj ook u bj de socalstsche wer^ersbewegng moet aansluten. Lezeressen en Lezers! «Voorut» van heden en volgende danen zal bjzobder gewjd zjn aan:. De wet op de zondagrust; 2. De Betegeo der bedenden en wnkeljufffefs: 3. De belangen 'der huswerkers en -werksters..wj doen zulks ter gelegenhed der toepassng der wet op de zondagrust. om de bedenden en wnkeljuffers met de wet bekend te maken en hen aan te aetten tot neuwen strjd, ten ende van de wetgevng betere wetten en van de patroons betere levensvoorwaarden te ver- Kfugen. Wö doea zuks om de huswerkera en hagwemters, waarvan, velew staan hutten den schoonen gtógd.tot lotsver-. beterng, aan te vuren tot SBreeajfög en tot strjd voor een freapblljk be- HELPT ONS MEDE Hebt gj «Voorut» grelefccn, draag of zend bem aan een beöende of htêswerker, maakt dat «Voorut» komt n duzende banden yan werkers 'en werfcsters der husnjverhed, om daar zfeïkens te wnnen voor onzen sehödneö, rechtvaardgen strjd. Lezeressen, Lezers! In naam van ons rechtvaardg, verheven begnsel, rekenen wg op uwe medewerkng. Bestuur en Re'acte van «Voorat», Huswerf Jleae Ijverheld eo opeekre toaeül Huswerk ea klene njverhed worden n de meeste gevallen n zeer ongezonde voorwaarden verrcht. Eo eene der ergste aanklachten tegen de kaptalstsche maatsclappj s, dat zj de levensvreugde en het loon terzelfder.^m opoffert aan den concurrentestrjd, aan ae patroonswnst en aan de behaagzucht der bezttende klasse. Vergeljkt de cel n de gevangens met de werkplaatsen vaa kleer-, schoen-, meubel-, sgarenmakers en andere huswerkers, en ds gevangene zal beter gelogeerd zjn en beter arbedetföan al de ambachtsleden. In Bolland worden veel erwten utgezocht thus, wat men K erwten lezen 5) noemt. Elnvel, erwten worden gelezen op dekens waar 's nachts onder geslapen wordt; eene vrouw met hoofdutslag werd bj onderzoek gevonden, bezg garnalen te pellen; sgaren worden gemaakt en gesorteerd door terngljders. De wonngen zjn net altjd even ren en de menschen evenmn. Buzende dergeljke gevallen kunnen aangehaald worden, de bewjzen dat menge eetwaren- n de wonngen der thuswerkers zoo slecht vervaardgd worden a!s n de amerkaansche fabreken van opgelegd vleesch. Maar het huswerk heeft dt groot nadeel en groot gevaar, dat het toezcht zooveel moeljker s dan n de groote werkhuzen. ^Iq.de klene njverhed s hét net. beter, ^'flfel&oodbakken bjzonderljk geschedt nog op'eene onmenscheljke wpe voor den bakkersgast, walgend en gevaarljk voor den broodverbruker. Onlangs held de pacj&ehe vg eeag $g. van bakkersgastea eenégtoote meetng, om te protesteeren tegen het onmenscheljk" bafehersbedrjf. De meetng ad plaats- oytov het eerevoorzttersetep van aë^^^^^èst»afde^ van het wereldberoemd Insttul Pasteur en utvnder van het serum tegen den «groep». Dokter Roux sggk n de meetng en ver-- klaarde dat heel haastg ernstge maatregelen moeten genomen wönren tegen de hödtge wjze van broodbakken, want dat het n de meeste gevallen een dregend gevaar oplevert. Een ander redgasar sprak als volgtm a Doktor Jaak Barol heeft n het laatste Congres tegen de terng bewezen dat van de 400 duzend fransche bakkers S&O duzead aan de terng ljden en dat 20 duzend anderen kanddaten voor de terng zjn,» Doktor Lever Pett, schrjver van het Werk tegen de terng, schreef als volgt over den bakkersstel r «Zet den bakkersgast 's nachts n de bakkerj, mmen n zjn werk, naakt tot aan de, broek of soms heel naakt, het zweet druppelt hem af, hj ratelt, spuwt, mengt a den deeg al de utwassemagen vao zjn verbt lchaam en de utwassemngen zjner longen, bekneld door een slkkeboeb bakkerjreuk. Bjna elke schreeuw de öe bakker al werkende utstoot s vergezeld van een regen speeksel, waarna bet vergrootglas aherhande mcroben zou vnden.» Men zal antwoorden: Hot vuur doodt alles. Ja op voorwaarden dat de krum van het brood op 00 graden wordt gebakken en dat s net zoo. De ovenwamte berekt noot 0Ö graden,- hoogstens 99, mnstens 95, n mddenljn 97 graden, a Er Hjöet ut opgeajaakt worden, schrft Doktor Boral, dat het brood, zooals het nu met de hand s gekneed, een voortzetter der terng s, door den tjd de het bakken van het verbruken schedt.» Doktor Barney schreef ajs volgt; «Boe zjn de meestehandbakkerjen tegenwoordg? Stel u eene klene en vule plaats voor, dkwjls een kelder en soms net geyloewj. Daar staan opeen r'troggen, zakken bloem, hoepen asch, brandhout, enz. De muren zjn dk van het stof. De koppen spnnen, de krekels zngen, de kolenbranders krupen overal, de vlegen kroelen en, de gemakken staan soms nevens den oven, het water van den deeg wordt geput a emffera de men zelden rengt en waarn allerle nsekten ea dertjes boven drjven. De lucht s er stkkend; de hevge htte, verre van de luéht te zuveren, bederft haar doordeutwassemngen.» Deze meetng heeft een depen ndruk nagelaten, jf Tegen dergeljke schreeuwende toestanden, waaronder duzende werkleden, husvaders, moeten bezwjken, kunnen zelfs de vakbonden nets. De wet, de socale wet,* Ingegeven, opgedrongen, afgeperst door de maent dergeorganseerde werkers, zj alleen s machtg om dezen stal vaa doodend vul te rengen en dt moordend werk te doen endgen. En 't s daarom dat de socalsten alleen den waren weg aan alle werkers wjzen, omdat zj nevens de macht der vakbonden de onmsbare en reddende kracht der werkerspoltek plaatsen. Huswerkers, werkers der klene njverhed, helpt, steunt de socalsten n hun grootsch werk voor uwe verlossng. Ken we üzeresseo ea Lezers Heden en morgen zult gj «Voorut» kosteloos ontvangen. Deze twee nummers zjn vooral gewjd aan de wet op de zondagrust en aan het soms lastg en treurg leven van wnkelbedenden, wnkeljuffers, huswerkers en huswerksters. Velen uwer hebben nog noot «Voorut» gelezen of wel al eens, maar net meer voortgelezen. Leest deze twee bladen met aandacht en zonder voorngenomenhed. Gj zult overtugd zjn dat wj nets schrjven dan de zuvere waarhed, ja zelfs beneden de waarhed. En jhhzjn er van overtugd dat gj, na pns 8e!e2fen te hebben, ons voort zult le- emelp bzult aansluten bj uwe soeamstsche werkbroeders en zusters, de strjden zoowel voor u als voor hun egen ze ven. Huswerkers / Gentsche socalsten zullen u thus komen bezoeken en u vragen «Voorut» voort te lezen. Aanvaardt ze goed, dscuteert met hen en wj zjn rmg overtugd dat gl al het SêJÓone van ons streven zult nzen, als ook de noodzakeljkhed dat alle handéjj. r -^Steswerkers gezamenljk ontreden vödr^de verlossng des arbeds van d-waug, ontberng en utbutng. BUITENLANB FBANKUJI.»#,«DHEYFUS De prokureur-generaal Baudun heeft dnsdag avond 2 n rêkwstorum n de zaak Dreyfus geëndgd. Hj vraagt ook de verbrekng van het vonns van den krjgsraad vaa Rennes zonder verzendng, 't s te zeggen dat volgens hem het verbrekngshof Dreyfus buten zaak moet stellen, onder voorwendsel dat er geene bewjzen tegen hem zjn. ITALIË OPMAKER Er s endeljk bevel tot nhechfens^ 'nemng utgevaardgd tegen graaf Sodern, beschuldgd 50,600 lre verdusterd te hebben ten nadeele van een klooster te Roftte. In opdracht van zjn vader, de offceele raadsman der zusters s, held hj de boeken en moest zorgen voor nnng van de ntresten op bet beaat der nonnen, maar de graaf verteerde het geld met hoeren. XWITSEULAKD VOORUITGANG Te Zurch s juffer Brustlen aan de rechtbank werkzaam gesteld els greffer. 't Is n Europa 'de eerste rechtbank waar de greffesswerkzaemheden worden waargenomen door eene vrotïw.' " B>urrscsjLA\s> KEIZER EN CZAR Onze «Vorwarts» heeft een bref waarn gezegd wordt: «Wj vernemen ufc goede bron dat kezer Wllem aan den czar een bref heeft geschreven om hem te laten weten dat, als de Doema eene wet goedkeurt waarbj de gedwongen ontegenng der gronden wordt gemachtgd, de russsche waardêö ut de dutsche Beurs zullen gesloten worden. y> Üt dezelfde bron wordt gemeld dat gróot-hertog Alexandrovtch, de naar Berljn s gegaan, tot zead&ag had te trachten zch te verzekeren van de medewerkng van Dutschland voor de onder, drukkng der rugsbsêhe omwentelng. OOSTBIVfUJBt REUZENSTRIJD Zonder veel lawaa hebben de bouwvakarbeders n Weeneneen stevg stuk é&jd gelukg geëndgd. Zoowat 50,000 man 2jn gedurende zeven weken utgesloten geweest n het bouwvak. Thans zjn voor den tjd Van twee jaas' collecteve contracten gesloten. ' Rum 7000 man hadden Weenen tjdeljk verlaten om het ondersteunngswerfe te verlchten. De strjd betrof vooral de loonen en a geëndgd met eene volslagen overwn«nng der arbeders. IME^SSIAISKES NOG EEN STRIJD Te Kopenhagen dregt eene werkstad kng van scheepstmmerleden op twee werven. De patroons hebben, voor het geval de werkstakng doorgaat, gedregd eene utslutng op touw te zetten. Op de tweo" werven zad men begnnen met alle bj eene vakvereengng aangesloten werkleden ut te sluten.endgt de werkstakng daardoor net, dan zal er eene utslutng volgen van alle werkleden n het jzers bedrjf over het heele land. IIIJSI.AfVD ZONDER GENADE Het reeds zoo groot getal polceagenten, de door de revolutonnaren afgemaakt zjn, groet van dag tot dag nog aan. Gster heeft men twee polceagenten gedood en dre anderen zoo erg gekwetst dat zj eenge oogenblkken later sterven. Twee voorbjgangers werden door afketsende revolverkogels gekwetst. Het gerucht s te WarschoW n omloop dat het de algemeene terechtstellng der polce s de door de revolutonnaren ngercht wordt. In alle geva.men heeft besloten dat de polce zch net meer op straat zal vertoonen en snds maandag wordt de polcedenst door palroeljes soldaten der nfantere gedaan. De revolutonnaren hebben dnsdag avond nog een gendarm en een kapten van de lnetroepen doodgeschoten. Dez«laatste werd door versébedene revolutonnaren betcht het'bevel gevoerd te hebben over het peleton dat m de ctadel van Warschow met ds strafutvoerngeq gelast s. De daders zjn kunnen ontsnappen. Da gendarmen hebben zes onschuldge personen gekwetst met n de mengte te sabelen. Nergens n de wereld heeft de ploutocrate of geldregeerng de maebt verkregen de zj (hans n de Vereengde-Staten van Noord-Amerka bezt. De frust-mannen zjn zoo almachtg dat zj boven ds wetten staan en M, Manfred zegt n «Le Courrer Europeen n dat de grondwet nets anders meer s dan een voorgevel, een bedregljk gedo«reerde kader. Tachtg mlloen menschen ondergaan n de Vereengde-Staten de bevelen, de utbutng en de ontelbare plagerjen der bende, de een waar dktatorschap utoefent. Van heden tot morgen staat het de bende vrj, de prjzen van vervoer pee jzerenweg te verdubbelen, te verdreof te ververvoudgen; door de groofe utbredng haïer speculatën op de granen, kunnen de woekeraars massas menschen uthongeren, ja, halve werelddeelen martelen en verarmen. Geheèle streken der wereld, de leven van katoenspnnen en weven, kunnen tot werkelooshed worden gedoemd. Nergens s de kaptalstsche samen' trekkng zoo ver gevorderd als n Amerka, waar het njverhedswezea zeb ontwkkeld beeft zonder hnderpalen. Er was daar geene klas meester over het bemnd, er was daar geen mddengezag dat goed gewapend was en er was vooral geene georganseerde werkende klasse. In PrankrjK en Engeland, ja zelfs n Dutschland hebben de fabrkanten en de bandelaars, strjdend tegen bet kezerrjk of het konjnkdom,tegea den adel van ttel en tegen de grondegenaars, toegevngen gedaan aan het proletaraat om zjn bondgenootschap te verwerven. In de Vereengde Staten hadden do bourgeos öén strjd net te voeren» zj hadden geene verbonden aan te gaan met d«ahasdeaeu de zj orofgens bon'

2 f ««S X T ^ AsCS.^,. K33HseS»agSnSEfSa5E!&-!E5: g^^^^^tggss5as:;sga>'j5tg3eg^sgg;^gsg?gc5s.^g Onze joqge S tej der Planenstraat afgestapt. Maan- 45 jaren oud, had over dre.weken een Men ledde langs zjwegen fle gevan- alle werkersgeznnen moeten ;-ze n- dag worden. namddag vertroken zj. Toen de lot van 00,000 fr. gewonnen n de ver- dgd wordelï,? genen weg. trekkngen der leenng van Bru wordt de pro; Men held halt op eene vertalen plaafe. Aan net werk 'dus, partjgenoolen, voor denstmed de kamer gng opschkken, vroegde sel 886. eene wandelng door Er zullen se vond zj het ljkje van een knd n een het wnnen van neuwe lezers voor het De kapten stelde aan de ver gevan- «Volksrecht n en ook voor «Voorut» en emmer, dat levend was geboren maar de straten Tjdens der stad s hj nu dood geval- zjn, onder al genen voor te bekennen dat zj het hus bovenal, len. Vertrek om vergeet den strjdpennng net. verwurgd was. fe Nadejda» geplunderd badden. Vergaderng Het sgnalement van het koppel, Öat KLACHTEN Jodvs zegde onschuldg te zjn. zch had ngeschreven op den naam van BAVAY. DE MISDAAD EENER ZELZATE. - ^ s^de kapten bevool op hem te sche- Er komen ons nog gedurg klachten Dupus, s n alle rchtngen gezonden. ZINNELOOZE. Eene dame wen het Het tweejafcs* «6 m e t e " ïen. Men geeft vuur. Hj was dood. ANDERLEGHT. DRAMATISCHE net heel helder was n het hoofd, beeld- Heughe, dat toe van wege de noodljdende leden De volgende, Baouchman, ondergng welke moeten ondersteund worden door DOOD. Een hoeveknecht, wonende op de zch n door den duvel achtervolgd kend water VIL,; ïüll het bureel van Weldadghed (?). Weden Bergenschensteenweg,gng maandag te zjn. Zondag nam zj een geladen re- pjnen overledajl (hetzelfde lot. De kapten ontstak een zwavelsüökje, verwttgen de bevoegde overhed dat, zwemmen n eene gracht, zonk n de volver om zch tegen de kwade geesten Hat hj voor den mond van den gefu- zoo de feten voortduren we net zullen modder en toen men hem kon losmaken te verdedgen. Toen haar man bnnenkwam, loste zj dre schoten op den on^/ eleerde held, ten end zch goed te aarzelen om ze per crculare aan gansch was hj reeds dood. de bevolkng onzer stad kenbaar te ma- HAEREN. ERGE VAL. Maandag gelukkge, de met doorboorde borst In «Lnks et overtugen of hj dood Twas. en dusdoende de handelwjze van s de telegraafplaatser Delcourt, wonende neerstortte! De znnelooze rep : «Duvel, ter dat de wet. De bede dooden ter aarde latende lg- ken sommge der arme men- te Evere, nabj de state van eene paal op endeljk lgt gj er, en zult mj net meer trad op jul, gen, rchtte hj zch tot de twee overle- schen aanverdrukkers den schandpaal te spjkeren. de spoorbaan gevallen en bewusteloos op- beheksen I» 26 jul. venden, hun vragend of zj nog net ge- Neemt u n acht, mjnheeren, of an- genomen met verschedene gebrokken Geburen kwamen toegeloopen, doch de In een dreta Bchkt waren lot bekentenssen. ders... A. S. rbben en eene vreeseljke wonde aan znnelooze dregde te scheten op alwe..vol schrk repen zj ut : het hoofd. naderde; men kon haar evenwel ontwa- den wj ons s» Het s eene; m, Wj zullen spreken! Dood ons ASSCHE. HET GEVAAR DER penen. Maandag heeft men haar naar VUURWAPENS. Emel Sluys, wo- het znneloozengestcht van Bergeen ge- onze lezers c; netl Beden, André en Revold, om hun le- Het getal aanhoudngen, gedaan n ver- nende te Denderleeuw, de op bezoek voerd. De toestand van den man s zeer ganda te makektcn, als zwarte vlekken, knop» bj zjnen oom, bemerkte n de lade erg. kene njverhphz.» bekomt men door de ^ven te redden, verklkten de meesten band met de zaak der bende Pollet, be- was van een meubel een revolver en nam JUMET. WERKSTAKING.? 'aer 36, de thans h u n doodvonns voor draagt thans 29 : hem er ut. Net wetende dat het wapen 700 mjnwerkers van den «Centre de kers helkrgsgerecht afwachten. Meest allen Abel Pollet, 33 jaar; Julenne Platteel, geladen was, trok hj den haan over. Een Jumet (putten St-Lous en St-Quentn) zjn veroordeeld tot levenslangen dwang- vrouw Abel Pollet j M jaar; ^OUlt^^l^ schot gng af en de kogel verbrjaelde*! r a n L y ^ ^ ^ t f ö n g, ten gevolge van de arbed en acht tot de doodstraf. ^n.75t^sr'suk, te Gent: bf 'rel^f mè,^:r2t ons nummer van zondag toret, 2 jaar;'*jp!gsfet PolfPl; 36 jaar; hem het kaaksbeen; De brefschrjver aan de afgevaardg- Canut Vromant, 23 jaar; Angme Platteel, Correctonneefaml; Dumont, NedercOuter,63;? hebben gemed. WALöraa; 38 ; te Louvea r ^ Brhé 'den van de Doema, vraagt drngend de vrouw Quaeghebeur, 28 jaar; Eugene.A>»S53IKN ANTWERPEN. BRUTALE VERhand van den beul tegen te houden. Emel De Be Morent. vrouw August Pollet, 40 jaar; Frans B., wonende State- OOSTENDE. EEN KIND GEDOOD. f Ja, het s meer dan drngend dat het Gustaaf Lecrlecq, 46 jaar; Celne Pollet, LIEFDE. kaa, de n eene herberg der Offerande- De stoomsloep O 99 s weergekeerd Onderstraat, w "gansche Europa zelf zch oprcht, om de vrouw Gustaaf Leclercq, 38 jaar; Theo- straat zjne bemnde, Anna Taems. aan met het ljk aan boord van den scheeps- kraag gevat onc~ rhand va nden russschen beul tegen te fel Deroo, gezegd «Charjot», 28 jaar; tafel zag ztten n gezelschap van eenen jongen Coopman, 4 /2 jaar oud. De gen op de eerbe j ll.' P j houden. K. H. Sebastaan Bartholq^z. 35 jaar; Jules anderen, bracht het mesje eene messteek knaap was bj het ophalen van het sleep- 5 jaar, gepleegcl I -sfj r s s «" J ' J H, * J W ^.UJ Brabants, 40 jaar; Camel Guyard, ge- toe n den rug. De wonde s net heel net door dt laatste getroffen geweest en Jacobskerk. op den slag gedood. zegd «Lapar», 35 jaar ; Sdone Keden, erg. Het schjnt dfjf-.pisï.üks^ * weduwe Deroo, èö jaar; Madelene Degen na elkandecm (taoas Rlddsrsf., I II8 ra roo, 26 jaar; Marcel Deroo,!36 jaar ; He- LUIK. DE DOODRIJDERS. Ze- ST-AMANDSBBRG. COMMISSIE- monster dagejtn stassartstraaj, 60 KRISTELIJKE ARGUMENTATIE lene Leclercq, 8 jaar; Zoé Leclercq, 4 her n welke omstandgheden het ver- ZITTING. Woensdag avond, om schjnljk van ( ' 8 /2 ure, bjzondere zttng, waarop heel afwachtte, en h «t " Karlhusersvsst, 36 We lezen soms n «Voorut» dat het jaar; vrouw Mare Lagache, 36 jaar; jarg kndje werd gedood : > -Volksken» ut de Oudburs van Gent, Mare Bucquoy, vrouw Brabants.40 jaar; Rond 7 ure kwam een automobel, het bestuur van den Club verwacht wst mede te lej Staüestraal, 3 0 een der smergste vulnspaperkens s, Helène-Rosale Lefebvre, gezegd «Fer-waarn twee personen zaten, de hellng wordt. Geene persoonljke utnoodgng Een persoon tonder al degenen waarvan onze tegen- nand», 26 jaar; Alfred Dehouck, 32 jaar; afgereden naar Eben, met eene snelhed wordt gestuurd. Fmlpgwj jstrevers zch bedenen om het socalsme Henr Dekmpe, 38 jaar; Alfons Ver- van 40 klometers per uur. Het knd, dat KUNSTKRINGEN. Vrjdag, om dan eens n teö op de baan speelde, werd omgeworpen 8 /2 ure, algémcene vergaderner voor betchte gézenl te bekampen. De automobel stopte en de Turners, Volksknderen en Defus- wttgen. De ds] In onze stad hebben we her een becke, 36 jaar; Acblle Deroo, 28 jaar; en over/eden. der nzttende vroeg aan een werk- seaux'skrfng. WeekWad, dat onder opzcht van 'legen, Jerome Decocker^26 jaar; Jules Hauspe, een D. zal eene toespraak de vader zjn l W WjnerLJ het knd te houden, zeggende dat houden over Gezel gasteren, adelden en verdachtmakeft n 42 jaar; Eugenfe Vandenbulcke, vrouw man de rol onzer kunstkrngen men aan St-Jac( hj gng hulp halen. Daarop verwjderde «eenen deee moet onderdoen voor het Parret. 45 jaar. Da^r Alfred Dehouck n zch de automobel en was weldra ut het n onze partj en de reeks feesteljkheden sater aan de d a W éal a de wmst. Ifup] vrjheld gesteld s, bljven er 28 betchrhoogergenoemd dompersbladje. waarschjnljk fyut ea kmamhd. Pensea gezcht verdwenen. Het knd sterf eenge nleden. Alles wat maar eengszns naar so- ten achter de grendels. STOUTMOEDIGE DIEFSTAL. te lokken. Op hg. öogenblkkèn na het ongeluk, zonder het Een onbekend jcalsme rukt wordt door dt krsteljk persoon kwam vragefr Natuurljk s de phchtghed van al de bewustzjn herkregen te hebben. De audr. Güleberl. Njverhedstraat. De vluchtte de elle «v orgaan, otóêhadg door de modder gekeerden net terug. Zj naar jsleurd, naéurljk tot verdedgng van aangehoudenen neg net bewezen. Velen tomobelrjders med zegde d a t zj mjnheer eens zou vat worden. MrlATSB'E SPAARKAS onder hen hebben, wel s waar, mede de helden een oogenblk stl te Eben om halen, waarop zj den persoon n eene der feten waar^fftpa8fl saa&% men zsh laten den godsdenst en het vaderland. naam der gemeente te vragen, en Ê Jsedert de kezng van 27 me.,, gaat msdaden bedreven, doch anderen den- den ledde. Bnst de afwezghed der knd heeft pld3 dea Concerge cffoyöe^ vervolgden daarna snel hunnen weg. Het kamer 'eï geene week meer voorbj zonder dat den enkel om de huzen te bespeden en parket med heeft hj den kofferfort opengede betchte van Tongeren heeft een onderwe her utgemaakt worden voor al wat aan te duden, of om mede de defstallen, Zoek ngesteld. broken en een beursje, nhoudende waaronder grof""" jsecm en gemeen s, zoodang dat vele te plegen. Anderen weer hebben geld 250 fr. gestolen. feten c ^ JEMEPPE. - - DE MOORD. Ros- OVERBOELARE. SCHURKEN- dezelfde ^rechtznnge katholeke en geloovgre men ontvangen voortkomende van de defaanhoudng habeëjemd^l-ê de vrjdag den genaamden Clajo STREEK. Kwaaddoeners hebben jbchen er g ^ s schande óver spreken, stallen. Anderen nog worden tot nu toq> chek, heeft doodgeschoten, s zch komen ge- zondag nacht een balk geleed op de het gevang v e r L ^ ^ ' ^ ^ f.in zjn laatste nummer nu, geeft de maar verdacht. fêes'' f^p vangen geven bj de polce van Mon-snoorwegrggels, op eèhfee meters van van 5 jaar had tfpf fe M L # Meenenaar» een verslag over de prachde onhensch M ^ j l. tegnée. ge redevoerng van Jaurès, welke reeds den tunnel van Geeraardsbergen naar 4n «Voorut» verscheen. Na er op geweabel Pollet heeft een zeker getal def-, Moerbeke. De machnst van den eersten jaar gevang en ' M zen te hebben dat gansch de rede van stallen en bandetenstreken bekend,door NAMEN. GEHEIMZINNIGE DOOD. tren, gaande van Geeraardsbergen naar onder de bewaa! fl a- m mmm Sr 'den grooten franschen partjleder, eene hem gepleegd n het arrondssement Ha- Maandag morgend heeft men n een 's Oravenbrakel, opgepropt met werkle- steld Ipledoo was ten gunste van de socal- zebroeck : de moordpogng gepleegd, te hotel der Uzerstraat het ljk gevonden den, bemerkte den balk en kon eene Sfeerng der voortbrengstmddelen, dus Maandag mol"- Escov$are, ««%!& dame, de ngeschreven was onder groote ramp voorkomen. van het collectvsme zelf, maakt het zemen met Devos, op den landbouwer éener naam van Leone Scheppers, van ADEGEM. MOORDPOGING IN DE asssen geopend^-* gnta.jrradto&'wa ft Vercruysse, op den Mont-Nor; de def- den blad de vdfeende bemerkng. Brussel. Daags te voren had zj weest KERK. Zekere Buysse heeft eene erge deze ten laste!***wmjm «Sedert wanneer hebben 'de dróïl- stallen van Strazeele, van Plêtre en van wandelen met èéh heer de zch aangege-, messteek toegebracht aan zekeren Petrus zedenzaak). De larettbnescoür'laïne feaards en leegaards recfet op het goed dat Morbecque; de bandptépstreken van ven had als Albert Géry, van Namen. Cabboor. Dt fet gebeurde zondag tj- sloten deuren. jke eertlscaten van geterhgea Mmand met egen arbed eerljk en tref- Hnutkerque en van Thennes. 's Avonds was de vrouw onpasseljk dens de hoogms. De onderzoek apotheken. Escht het mert Deze laatste gebeulde n den nacht van geworden en haar begeleder gng een Jfeljk gewonnen heeft, te gaan n bezt Buysse was dronken en zocht n de dre kwart uurs «*5 «cte- Te Gent «potheïgrhen.» op 2 maart-laatst. De deven drongen geneesmddel halen. kerk moeljkheden tegen den kerkbale Helaas, Meenaar», wanneer gj denkt n de wonng der ecfttgenootèn Depox ; Maandag morgend, om 3 /2 ure, s juw De Meyere. Deze wlde Buysse de heden van de rfar^sra»* e» o»ew*-t daarmee het colleetvsfne af te brekeö zj maakten de twee ouderlngen af, sto- Géry vertrokken voor eene onbekende kerk doen verlaten en was er reeds n gedaan had stos Wan begaat ge eene onnoemljke stornm- len hel geld dat n eene kas lag en ver- bestemmng en het was om l ure dat de geslaagd hem tot n het portaal te krj- Van Lnthout, M mt. '.. sen. Buysse wlde echter terug komen; med het ljk vond. trokken na goed gegeten te hebben. AUe, )a,&t ons a. u. b.,ff«fjs *af..denade wetsdokter heeft nets verdachts j Petrus: Gabboor kwam toen ttftsschen, maar '4j k r e e ^ v a n Buysse een ergen gng van het hc I m e n^ n n e n v ^ f t f n de doc^c^l^^jl^" aangestpt...»ed' 0p eerljke, ^ fc treffeljke gfze n N. B. Leone Scheppers s 33 jaar steek n den arm. fel bezt ^comen zyn^yan mjnen, faoud, gehuwd en moeder van een 4jarg Cabboor s bedlegerg; dokter Herre- vó&enden ztt 3*^» ^'^ Rechtb* yeken, j^rerhedsgestchten, enz. Toe knd. Zj woonde Intendentstraat, te Mo- baut heeft hem verzorgd en verklaart dat' '«(Meenenaar» doe ons ne keer dt -Mezer. lenbeek, en verdween over acht dagen de steek doodeljk hadde kunnen zjn.. DE MISDAADTOasfsaeSf^s^r-rsrMl&p öf zult ge weer doof zjn langs den kant? BRUSSEL, BRUTALE KERELS. ut hare wonng., Buvsse s te Gent opgesloten. DE E S C H U AnSwepsseB? ^ ^ ^ 6 5 ^ s^a ^w^a nn B XTvoQ-r^Msaj Een Rüs, Ivan Ezfeatf, vond het geestg DINANT. VREESELIJKE DOOD-* TBMSCHE. DOODELÖKE VAL. m Js LEEST LEEST! LEEST I n Ter Kamerenboscl^jnet stoelen te smj- Zondag stookten dre werkleden den De herberger AJoïs Van Daele, 53 jaar Maandag vers»»=-«e r zjn nog verschhehde lezers van ten I Een 5jarge kbb&p, maakte eene op- oven der cementfabrek van Vllers-le- oud, wonende op den" Jager, bevond zch n Voorut» welke ons «Volksrecht» net merkng. De Rus bracht den jongen' Gambon, toen een hunner, L. Massart, zondag namddag n de herberg van der correctonj wen verkodu b Belgë en lezen. Dt s eene grove fout van hun- eene dmksleek n de. bl toe en nam de ern vel. Toen men ern gelukte den Alfons Vermeulen, n de Veldstraat. Van Mare Van Ove S 5 * S t nentwege, wanneer m e n weet d a t hetvlucht, maar werd toch aangehouden. ongelukkge ut den oven te halen, adem- Daele wlde naar achter g.en, doch ver- teekend had tèk^-agea gec2aa door M S Volksrecht» slechts een cent p e r week Een nwoner vèsk. den St-Jacobsgangde hj nog, doch eenge oogenhlkken gste zeh van trap en vel n den kelder. rechtbank, dat J ^ c ^ 3 óst en ons goed op de hoogte houdt van de heel den dag mét zjne vrouw en zjn later was hj een ljk. De ongelukkge, de bloed verloor ut 2 maanden gevaïsbelanj». Het Voll a decféh pblteken toestand van ons arfon- zoon getwst had, gng zondag avond ERG ONGELUK. Dr. Delvaux, neus en oo.ren, werd bewusteloos naar dng aan de burdtgng,te6rat; opïjêr3ttvb j Sement, de klenste gemeenten ern ut, be&ocht de herbergen en kwam rond van Cney, de per motocyclette eene hel- hus gedragen en s er maandag overlemen zal zch B» Ösatangere dn Werker en Begrepen. uur 4s nachts drongen thus. Hj slooft lng afreed, wlde vermjden een hond den. Van Daele, de 53 jaren oud s, laat Overloop b e ü c l ^ t. ^ f b a a w ö M A d a Ten andere het spreekt van zelf dat w e tot bj het bed van zjn zoon en bracht te overrjden. Hj stukte van zjne ma- eene weduwe achter met vjf knderen. te 0«'peaalaSasondu People H,,,e l a n «Voorut * al de krteken net kunnen deze verraderljk eene steek n het hoofd chen, werd dre rbben en den rechter RONSE. JONGE t^aüoht. Zon- hmchnlrtert da ms a ad. g j«g '^ j g K* **.** m de msdaad g y a ^ g ^ ^No^,,weerleggen de ons dageljksch door de toe ; vervolgens namlj de vlucht. Maan pols gebroken en ook erg aan het hoofd dag rcht de Jonge Wacht eene res n u hurgerparfljên n a a r deö kop ffeslngerd dag was hj nog net teruggekomen. gekwetst. te örassel; La Populare, La naar den Klusbosch. Het bestuur doet Brussel. g o r d e n. De taak behosr aan het «VolksDe rechtbankangerfo e a tajfe je fl.ta KINDERMOORD. Over een. BINCHE. NIET VEEL GENOT VAN een beroep op de leden en partfgenooten TCcht» ep daarom zou ons weekblad n dretal dagen was e^ koppel n een ho- ZIJN GELUK. M. Zephyr Lalsse, n het algemeen, de res mede te maken. ven tot 6 deze! Gran, to Maremont-Hayet- ST mnn De wet De ebde wm I t e k o e c è ' M m " Ma mmm warea See;an%^le.f!8wsJd!Bp!- saebsracajs^sbsssabfe t e l S ^ I t e P r ö M a a r. t o ' """"r Tïaeyef e Ge,,e Wllebroecb (90 veel waajrs n hetgeen gj daar zegt, haar gemak, omdat zj haar bedlende mddel heeft om de asch te kunnen le«m e Jumotj Progrés,teJo)o rors réttnla; GraBdffBouEHBEfSt Athos. naar gnds gezonden heeft, opdat er nets zen. nns, te CtaWeroh ravenr,. Zeker heeft bj zulk een mddel, Laten wj dan ook net langer over buten haar weten zou gebeuïen. ï-wacour; La Juatco, te! het gebeurde sprefen, en laat Arams Vaarwel, vgaarde fteef, schrjf mj zegde Athos. den bref van zjn? ncht Verder lezen, zoo spoedg mogeljk, dat s te zeggen, Maar wat wll gj dan met den bxef EERSTE DAG vlafoübalslenne; L ^ v e n r j /TXH lonjcroubate'.lesmnenra vanaf de plaats v/a&t de kardnaal hem zoodra dat zonder gevaar kan gebeuren. doen? vroeg Porthos. Wees harteljk gegroet van Grmaud, kom eens MÜer, fcegde Keeren wj w*msbsvavenr des Travalgestoord heeft. wj ut het oogma; «tóor-progfès-bra^o; ïy& Mare Mchon.» Athos. Arams kreeg denjjjnef ut zjn zak, de zen w a t e r n SertesfChenn deerstófoesgrmaud stond op en gehoorzaamde. O, Arams, hoe dankbaar ben k u! dre vrenden namen plaats om hem heen Wj vnden ISfebrjae de Pans d'eptee» 6 en de drff lakeen gngen weer ron- rep d'artagnan ut. Derbare Goasahce, T f ^ S S E B ^ straf, omdat.gj zonder wanhopgen to«nttenpont. te Sl-NttótóaK f c gje$m^en,. hebt, vrendlef, moet V m t e n hebbead. te Aalst; Van Wassendom djebemande ^ h ^ t t e n? ^ j * etftdelk heb k toch bercht van trv %f vêrlèf : 6 *^tlgï hadt ls OTtSF'elf plar^regefs l6eft fl«s n een klöost^w^k^^b^fff ^ * # SWlè^ jrw " opeten, en om u atgro3adjr.anson a! t e o '«t e Oostende; La PruPawfl^m ïfamarose,te gelezen, zegde d'artagnan, begn dus #fj'?s te Stenayl Waar lgt Stenay, AtHSSf Vöraer w bêïoonen voor den denst, den v ^ k e r n g a n g a8 Wel, n Lotharngen, een paar uren gj ons bewezen hebt, moogt gj daarna varen want vo( 05 * e6 wenfetsance. La Mamaar ^reer van af het begn. dfs M é n van de grenzen van Elzas ; zoodra het be- dt glas wtjn leegannken; maar eerst zj- voor de eers*n t e ' 5 ^e*tetoa'v* Hoe, ongeljk zegde Athos, Wen Gaforne, zegde Arams. wordt opgebroken, kunnen wj den den bref, en goed fjn kauwen, hoor I Bj twee gel* > R') ^? Pe"t Sémnare behoort de lucht, de wj nademen? «Waarde neef, k geloof wel dat k leg Gïmaud glmlachte en met de blkken haar net g u n s t # f 8 ^ J ^ B o ^ ' H ^ J p e s kant wel eens utgaan. Aan wen de Oceaan, de zch voor onze zal besluten naar Stenay te vertrekken, En het s te hopen, dal het net lang gercht op het glas, dat Athos zooeven genheden h e e f t ^ ^ ^ ^ f e l ^ b e r g dogen utstrekt? Aan wen hel zand, waar mjne zuèter ons denstmesje n»! boordevol geschonken had, kauwde hj raden b e v o n d e 3^ ^ ^ ^ ï, ^ ^ ^ hraj toa»waarop wj ons hadden neergevljd? Aan het Karmeletenkloosler heeft doen ga'a»; meer zal duren, zegde Porthos. want het den was het ha?^ *» 5 I f ^ ï h " paper en slkte het doof. Wen den bref uwer mnnares? Den het aöraè knd s er getroost onder, zü van ochtend heeft een spon, den men ^ L.Kardnaal? Op mjne eer, de man beeldt weet m zj nergens anders kan zjn, zon- Opgehangen heeft, verklaard, dat de. be- Bravo, meneer Grmaud I zegde n haar pogen d ^ f e S H ^ ch n, dat de gansche wereld hem be- der dat haar zelebel gevaar loopt. Even- legerden nets meer te eten hadden dan Athos, nu moogt gj dt hebben; goed schoenen ; het zal nu ook welzoo, bedanken hoeft net. hoort ; gj stondt daar, ontdaan en ver- wel, zoo de zaken n onze famle moch- hjmne om Ü ^ t e b e f e * ^ / ^ ' * ^ * ««lang meer duren, voordat zj elkaar Grmaud dronk zwjgend hel glas leeg, pn h had haa 6e!B "* OTwwwuwtawlm vorm, tjlagen, te stamelen ; men zou temeend ten loopen zooals wj dat wenschen, ge- met gaan slachten maar zjne ten hemel gerchte blkken verde'rsoonljk# em ^ ^ wemmaalkttaeaa, hebben, dat de Bastllè zch aan uweloof k dat zj het zal wagen, schade aan kwaad ^ <*"* ^ toepassng Roeten verhef, en dat de reusachtge hare zel te ljden, en dat zj zal lerugkee- Arme dwazen I zegde Athos, zjn waref tóch welsprekend. En nu, zegde Athos, kunnen wj zoo Hj heeft h a Ö ^ / ^ C» ^ * W» 2 Medusa u n een steenen beeld veranderd ren b 3 hen, de z!j betreurt, te meer glas utstekenden bordeaux leeg drnhad. Zeg nu eens, s het samenzweren daar zn weet, dat men voortdurend aan kende ; arme dwazen, alsof het katho- tameljk gerust zjn, als de kardnaal ten als men verlefd s? Gf zjl verlefd op haar denkt. Intussoften gevoelt zj zeh lek geloof net het voordeelgste en aan- mnste net op de schtterende gedachte fe'ene vrouw, de de kargjnaal heeft doen ongelukkg : alles wat zj verlangt s éerr genaa'hste geloof was! Maar toch, beson komt om Grmaud den buk open te snj- fortun treffen,.hur^en ea tareven wenüe gevangen nemen, en gj wlt haar ut bref van haar aangaande. Ik weet wel, h, na zjne tong tegen zjn verhemelte den. deed verlezen c.-ïl. CAP, te Ajöwerpe s zjjne handen verlossen ; dat s eene partj dat dergeljke zaken moeljk door de tra- te hebben doen klappen, zjn het dappere Onderwjl reed zjne emnenme n som- dregt. Maar Egent wor gdgö, Frankrü* les kunnen, maar n alle geval, zooals de gj met zjne emnente speelt; de k u reeds al heb bewezen, ben k n de kerels. M&SQC wat duvel voert sj toch bere stemmng vodrt, en mompelde n hoekje van hat ut, Arams? gng Athos voort; bergt gj zjn b a a r d : bref s uw spel; wa&rom zoudt gj uwe Soort schd, waarme^ zaken nog al net onhandg en den bref weer n uw zak? Kaarten voor uwe tegenpartj openleg- wl kvan Stellg, de ver. Ketels moet k voor haajr ïoqlgters mj daarmede wel belasten. Mjn» gen? dat doet men mmers net. Laat zuster zejrt u dank, dat gj aan "haar Wjffc Ja, zegde d'artagnan, Athos heeft mj wno hj er naar raden, goed I wj raden ook denken. Zj s een oogenblk ongerust geljk, wj moeten den bref verbranden; temas.toékomslstr.lo Genl naar de zjne I en al verbranden wj hem, dan zweten gewees maar a-f s TJU wat meer on.. WnjuOV Tcur'rQ 'd'a'tasnan. ejj s w nog net of de kardnaal net eep FecLumm VAN & JOU l ^erïad^tns^^a^^»^ -:

3 !reg!a>ragg&^&t«r^^m^<abeggaas!sg^^ e«autaa^saaa^5a5ssa!8e^3!^«y^»"fajmr REDACTIE "oogpoort' 29 ' GEIf7 Oflgetoefeende breten vrc.. -«ametopgenoka. - 4 BerdrtM. ova?-werkatam' gea en gre?en moeten doof ée vakvereragngen gestot peldzjn. KB atekw aü op alle PosttTOteL 3 Orgaan der Belgsche Werkledenparj. AB0NNEMEN7SPll/S Belfftë Dre maanden... fr Zes... 6,0tt Een jaar 0.00 Sfederlsntl Dre maanden 4.00 Den vreemde Dre maanden (3 maal j per week verzenden) 3.76 AAHKONQIGIMGEH PRIJS VOLGENS HET TARIEF Voorop te betaten. Recht, eerherstellng, 2fr.p.F* ^ s Bedenden Huswerhers Huswerksers Zondag 26 jul gaat de.wet op de zon- Öagrust n. In «cvootut» vaa heden, morgen en.vfdgende dagen spreken wj over de wet, over uw lot en uw leven, over de meerdere verbeterngen waarop gj recht hebt. In den loop dezer week zullen wj da wet zelven afkondgen en zoo dudeljk mogeljk maken. De wet zegt dat gj rust moet hebben, mnstens een halven dag op de zeven of een heelen dag op de veerten; zj zegt ook, onder meer, dat de magazjnen maar den zoïdag morgend mogen open zja van 8 tot, 2 ura De wet stelt dus een ende aan de osmenschekjke utbutng der bedenden n bazars, confectehuzen en anderen, de op zon- en Jfeestdagen tot 'des avonds Iaat moesten bestellen of werken : en n lang soms geen vrj uur hadden. De wet zegt dus : Pafaóosas, kapteïs- Jten, concurreert zooveel gj wlt, maar k verbed u te concurreeren op den rug, op de gezondhed, op de lèmfgvreugde 'b het famleleven van uw personeel. De vrjhed van den patroon op volledge utbrntng van zjne werkkers en werksters zal k, de wet, beteugelen n naam der vrjhed van de werkers en wefestes^>ea a naam van hun raeht op vrjhed én op levensgenot! Jaren lang hebben katfeel^cen en lberalen, n naam der vrjhed der heeren zch tegen elke werkerswetgevpg verzet en de werkers aan de teugellooze onmenscheljfce utbutng overgelaten. Wj, srmjjfcbsjteja ntegendee, hebben altjd geëfeefctvda de wet de werfcetsbt; werksters beschartut tegen de scahtp^ eucht der meesters, tegen de woesthed der eoneurreatfc, gel^k de wet dos» lr»epen en polce de patroons tegen de werkstakers beschermt. Lange jaren hebben wj vruchteloos gestreden en heden ons begnsel door de fcrurgeotegeerng voor een deel zen doorvoeren. Bedenden, Slnlswerer»! De omkeerng s net glmakkeljk ge- - gaan en jaren strjd en ljden zjn daarvoor noo<kg; geweest. Begrjpt gj nu het nut en de noodzakeljkhed der socdlsêteche polüebe bewegng? In 856 zjn de gentsche fabrèkwerkers.de eersten van al dêgrabl-ajveraarswerkers, een heldenkarhp begonneó tegen de wet op de sataeftspannng. Waarom? Om ata hén en aas tt het wetteljk redfcfcete geven gezamentljk den arbed te staken tot lotsverbeterjng.. De wet verbood zulks en honderden mannen en vrouwen zjn er d^n n het geyang geworpen. Maar zj hefcben vol gehouden, zj hebben da slechte wet gebroken en nu mag- dke hand- en geesteswerker, dank aan hen, gerast den arbed staken. Daarom^^bben,^; gemanfesteerd, meetflrslf meetng gehabüfeu En veor elk beetje recht dat de hand- en geesfeswerkers wjlen veroveren,. zullen zj. weer en onophoudend moeen verzwnelen op straat en n zalen. Wanneer gj dus eene werkersteanfestate zet, wanneer gj het plakkaat eener meetng leest, Bpot net me 'êe manfestanten, roept net ut:«zj gaan weer nen keer meten ;"j zj nqg net t'ende gemeten f» want waaneer gj snds den 26 jul 906, een zondag namddag zult hebben, dan hebt gq dt enkel aan de manfestanten en aan de meetngs te danken t Zet met eïsrbed en lefde op Öa onvermoebare strjders, fabrékwerkers en ambaehsleden neer, wer jaren strjd, wer vervolgngen en folterngen da re-; geerdera tot meer menschehjke wetten hebben verplcht. Denkt van heden af met lefde en dankbaarhed aan alle bedenden de n de bres sprongen voor do wet op de zóndagrust, maar ook aan de duzende socalslsch» wakers en werksters, de den weg hebben gemaakt én den grooten stoot hebben gegeven l Denkt dat gj te weng talrjk, te zwak zjt om alléén ets van de kzuchtge burgerregeerng te verkrjgen en de overwnnng uwer verdere eschen van de groote, onweerstaanbare volksbewegng afhangt. I En denkt bj dt alles aan het socalsme, dat alleen bj machte was en ern bljven zal, de massas tot heldenstrjd voor hoogere rechten en levensdealen op te wekken I Door de wet op de zondagrust zjt gj, bedenden, ngeljfd bj het leger der beschermde werkens,- slut u aan bj het leger der strjdende werkers en de zjn de socalsten Dat de hoed -verbroedere met de muts, de frak met de vest en kel. Dat de vereelde hand der handwerkers de fjne hand der geesteswerkers drukke tot meer samenstrjd, tot broederljke hulp en ut dt nng verbond van de werkers mat de hand en met den geest, onder de plooen der roode vlag, zal eeno onweerstaanbare macht oprjzen. De neuwe wet geeft u enkele uren meer rust! Zj moest ook de werkuren bnst de week hebben geregeld en vermnctófe" Maar dt hebben de rjken net gewld en wj waren te zwak om hen zulks af te dwngen. De werkuren zjn te lang; zj maken het leven der moete net waard! Hand n hand dan, mannen en vrouwen, jongelngen en mesjes, slachtoffers der lange werkuren, en maakt ge- ^uks^n de zondagrust om op 5 oogst aanstaaüüde te stroomen met duzenden" naar Brussel, naar de Landeljke Betoogng voor eene wet op de vermnderng der werkuren aller hand- en geesteswerkers I Leve de wet op de zondagrust Gezegend de eerste stap op de baan der wftteüjée arbedsregelng voor volwassenen t Naar Brussel, naar Brussel op den 5 oogst en dan gezamentljk gestreden voor onzen schoonen, vruchtdragenden arbed, een menscheljk bestaan, menscheljke rechten en menscheljke levensvreugde te geneten! Hnswerkees! In verdere artkelen n «Voorut» van heden en morgen, zult gj bewezen zen waarom gj ook u bj de socalstsche werkersbewegng moet aansluten. Lezeressen en Lezersl «Voorut» van heden en volgende danen zal bjzonder gewjd zjn aa» :. De wet op de zondagrust; 2. De belangen der bedencen en wnkeljnfffers; 3. De belangen 'der huswerkers en -WBïkaters..Wj doen zulks ter gelegenhed der tpepassïag der wet op de zondagrust. om de bedenden en wmkeljuffers met de wet bekend te maken en hen aan te zet ten tot neuwen strjd, ten ende vaa de wetgevng betere wetten en van de patroons betere levensvoorwaarden te ver- Rrlgen. $?Ü doen zuks om 'de huswearkers en huswerksters, waarvan velen staan buten den seoaonen strjd tot lofsverbeterng, aan te vuren, lot vereeagmg en tot strjd voor een menschüjk be- HELPT ONS MEDE Hebt gj «Voornt» geleaen, draag of «ad hem aan een bedende of bnswerker, maakt dat «Voor&t» komt a duzende handen yan wetkers 'eo wers-' stérs der hnsajverhed, om daar zelkens te wnnen voor onzen söhöonen, rechtvaardgen strjd. 'Lezeressen, Lezers t In naam vaa ons rechtvaardg, verleven begnsel, rekenen w ot* uwe medewerkng. Bestum en Redacte van «Voortt», Husweplf, Weaeljverfed m opeokre toaeut Haasretk ea klene njverhed worden n da meeste gevallen n zeer ongezonde voorwaarden verrcht. Eo eene der ersrste aanwacmen tegen de kaptalstsche naatsehaapq s, dat zj de levensvreugde en het loon terzelfder./fd opoffert aan den concurrentestrjd, aan 'm tte patroonswnst en aan de behaagzucht der be bezttende klasse. Vergeljkt de cel n de'gevangens met de werkplaatsen vaa kleer-, schoen-, meubel-, sgarenmakers en andere huswerkers, en de gevangene zal beter gelogeerd zjn en beter arbeden dan al de ambachtsleden. In Bolland worden veel erwten utgezocht thus, wat men cc erwten lezen» noemt. Elnvel, erwten worden gelezen op dekens waar 's nachts onder geslapen wordt; eene vrouw met hoofdutslag werd bj onderzoek gevonden, bezg garnalen te pellen; sgaren worden gemaakt en gesorteerd door terngljders. De wonngen zjn net altjd even ren en de menschen evenmn. Duzende dergeljke gevallen kunnen aangehaald worden, de bewjzen dat menge eetwaren n de womngetóler thuswerkers zoo slecht vervaardgd worden als n de ame- 'rkaansche fabreken van opgelegd vleesch. Maar het huswerk heeft dt groot nadeel en groot gevaar, dat het toezcht zooveel moeljker s dan n de groote werkhnfeen. ««,^.In d^ klene njverhed s hét net, beter. ^'jet&oodbakken bjzonderljk geschedt nog dg-eene onmenscheljke wgae voor den faakkersgast,- walgend en gevaarljk voor den brood verbroker. Onlangs held de parjsche vereesgng van bakkersgastea eeaègroote,neenbg, om te protesteeren tegen het onmenscheljk bafcbersbedrjf. De meetng had plaate? oylfghet eerewofefttersehap van doktérfetérléstohréer van het wereldberoemd InsUtut Rasteur en utvnder van het serum tegen den agroefn». Dokter Roux sprak n de meetng en ver.- klaarde dat heel haastg ernstge maatregelen moeten genoasenworefen légen de hotdge wjze vaa broodbakken, want dat het n de meeste gevallen een dregend gevaar oplevert. Een ander redenaar sprak als saegbst^obn «DoktorJaakSarol heeft n het laatste Congres legen de terng bewezen dat van de 400 duzend fransche bakkers 280 duzend aan de terng ljden en dat -20 duzend anderen kanddaten voor de terng zjn.» Doktor Lever Pett, schrjver van het Werk tegen de terng, scbfef als volgt over den bakketsstel r cc Zet den bakköfsgast 's nachts n de bakkerj, mttóen n zjn werk, naakt tot aan de broek of soms heel naakt, het zweet druppelt hem af^hj ratelt, spuwt, mengt n den deeg al de utwassemngen van zjn verbt lchaam en de utwassemngen zjner longen, bekneld door een slkkendea bakkerjreuk. Bjna elke schreeuw de de bakker al werkende utstoot s vergezeld van een regen speeksel, waarn bet vergrootglas aoerfaftde mcroben zou vnden.» Men zal antwoorden: Hft vuur doodt alles. Ja op voorwaarden dat de krum van het brood op 00 graden wordt gebakken en dat s net zoo. De ovenwarmte berekt noot 00 graden, hoogstens 99, mnstens 9o, n mddenljn 97 graden, et Er moet ut opgemaakt worden, schrjft Doktor Boral, dat het brood, zooals het nu met de hand s gekneed, een voortzetter der terng s, door den tjd de het bakken van het verbruken schedt.» Doktor Barney schreef als volgt.; a Boe zjn de meestehanobkkerea tegenwoordg? $tel u eene klene en vule plaats voor, dfewjls een ketdér en soms net ge- Trloerd, Daar staan opeen rtroggen, zakken bloem, hoopen asch, brandhout, enz. De muren zjn dk van het stof. De koppen spnnen, de krekes zngen, de kolenbranders krupen overal, de vlegen kroelen en, de gemakken staan soms nevens den oven, het water van den deeg wordt gepnt m emffete de men zelden rengt 6n waarn allerle nsekten en dertjes boven drjven. Be lucht s er sëkkend; de hevge htte, verre van de luóht te zuveren, beöerft BSar door de ut wassemngen,» Deze meetng heeft een depen ndruk nagelaten. Tegen dergeljke schreeuwende toestanden, waaronder duzende werkleden, husvaders; moeten bezwjken, kunnen zelfs de vakbonden nets. De wet, de socale wet, ngegeven, opgedrongen, afgeperst door de macht der georganseerde werkers, zj alleen s machtg om dezen stal van doodend vul te rengen en dt moordend werk te doen endgen. En 't s daarom dat de socalsten alleen den waren weg aan alle werkers wjzen, omdat zj nevens de macht der vakbonden de onmsbare en reddende kracht der werkerspoltek plaatsen. Huswerkers, werkers der klene njverhed, helpt, steunt de socalsten n hun grootsch werk voor uwe verlossng. Mmm Uumm es Lezers Heden en morgen zult gj «Voorut» kosteloos ontvangen. Deze twee nummers zjn vooral gewjd aan de wet op de zondagrust en aan het soms lastg en treurg leven van wnkelbedenden, wnkeljuffers, huswerkers en huswerksters. Velen uwer hebben nog noot «Voorut» gelezen of wel al eens, maar net meer voortgelezen. Leest deze twee bladen met aandacht en zonder voorngenomenhed. Gj zult overtugd zjn dat wj nets schrjven dan de zuvere waarhed, a zelfs beneden de waarhed. En.w zjn er van overtugd dat gj, na pnajêelezen te hebben, ons voort zult lepsenlelpifczuit aansluten bj uwe soeabs' tsche werkbroeders en zusters, de strjden zoowel voor u als voor hun egen zelven. Ruswerkers! Gentsche socalsten zullen u thus komen bezoeken en u vragen «Voorut» voort te lezen. Aanvaardt ze goed, dscuteert met ben en wj zjn jng overtugd dat g al het SefeSone van ons streven zult nzen, als ook de noodzakeljkhed daf, alle handéft^^steswerkers gezamenljk optreden voor* de verlossng des arbeds van dwaag, ontberng en utbutng. 5n BÜITENLANB DBEYFUS De prokureur-generaal Baudun heeft dnsdag avond zjn rèkwstorum n de zaak Dreyfus geëndgd. Hj vraagt ook de verbrekng van het vonns van den krjgsraad van Rennes zonder verzendng, 't s te zeggen dat volgens hem het verbrekngshof Dreyfus buten zaak moet stellen, onder voorwendsel dat er geene bewjzen tegen hem zjn. STALIE OPMAKER Er s endeljk bevel tot nhechtens^ nemng utgevaardgd tegen graaf Sodern, beschuldgd 50,000 lre verdhsted te hebben ten nadeele van een klooster te Rome. In opdracht van zjn vader, de offu ceele raadsman der zusters s, held hj de boeken en moest zorgen voor nnng van ds ntresten op het bezt der aohnen, maar de graaf verteerde het geld met hoeren. XWITSEBULAK» VOORUITGANG Te Zurch s juffer Brustlen aan 'de rechtbank werkzaam gesteld als gseffer. 't Is a Europa de eerste rechtbank waar de grefferswerkzaamheden worden waargenomen door eene vrouw.»t'5tscisi^a:*d KEIZER EN CZAR Onze «Vorwarts» heeft een tmef waarn gezegd wordt: «Wj vernemen ut goede bron dat kezer Wllem aan den czar een bref heeft geschreven om hem te laten weten dat, als de Doema eene wet goedkeurt waarbj de gedwongen ontegenng der gronden wordt gemachtgd, de russsche waarten ut de dutsche Beurs zullen j^sloten Worden.'s Dt 'dezelfde bron wordt gemeld 'dat groot-hertog Alexandrovtch, de naar Berljn s gegaan, tot zendag had te trachten zch te verzekeren van de medewerkng van Dutsehland voor de onder, drukkng der rusesche omwentelng. OOSTENRIJK REUZENSTRIJD ^ - Zonder veel lawaa hebben de bouwvakarbeders n Weenen een stevg stuk strjd gelukg geëndgd. Zoowat 50,000 man ajn gedurende zeven weken ntgesloten geweest n het bouwvak. Thans zjn voor den tjd van twee jaat' collecteve contracten gesloten. Rum 7000 man hadden Weenen tjdeljk verlaten om het ondersteunngswerte te verlchten. De strjd betrof vooral de loonen en s geëndgd met eene volslagen overwnnng der arbeders. OE^EIAIIKKM NOG EEN STRIJD Te Kopenhagen dregt eene werkstakng van scheepstmmerleden op twee werven. De patroons hebben, voor het geval de werkstakng doorgaat, gedregd eene utslutng op touw te zetten. Op de twee" werven zal men begnnen met alle bj eene vakvereengng aangesloten werkleden ut te sluten.endgt de werkstakng daardoor net, dan zal er eene utslutng volgen van alle werkleden n het jzes bedrjf over het heele land. SL'gMLAftl» ZONDER GENADE Het reeds zoo groot getal polceagenten, de door de revolutonnaren afgemaakt zjn, groet van dag tot dag nog aan. Gster heeft men twee polceagenten' gedood en dre anderen zoo erg gekwetst dat zj eenge oogenblkken later sterven. Twee voorbjgangers werden door afketsende revolverkogels gekwetst. Het gerucht s te WarschoW n omloop dat het de algemeene terechtstellng der polce s de door de revolutonnaren ngercht wordt. In alle geval, men heeft besloten dat de polce zch net meer op straat zal vertoonen en snds maandag wordt de polcedenst door patroeljes soldaten der nfantere gedaan. De revolutonnaren hebben dnsdag avond nog een gendarm en een kapten van de lnetroepen doodgeschoten. Deza laatste werd door verschedene revolutonnaren betcht het'bevel gevoerd te hebben over het peleton dat n de ctadel van Warschow met de strafutvoerngea gelast s. De daders zjn kunnen ontsnappen. De gendarmen hebben zes onschuldge per. sonen gekwetst met n de mengte t«sabelen. m AIIËRIKA Nergens n de wereld heeft 'de ploutocrate of geldregeetng da mskftbt verkregen de zj thans n de Vereengde-Staten van Noord-Araerka bezt. De frust-manneo zjn zoo almachtg dat zj boven de wetten staan en M, Manfted zegt n «Le Courrer Europeen»: dat de grondwet nets anders meer s dan een voorgevel, een bedregljk gedch reerde kader. Tachtg mlloen mensebea ondergaan n de Vereengde^jtaten de bevelen, de utbutng en de ontelbare plagerjen der bende, de een waar dktatorschap atoefent. Van heden tot morgen staat het de bende vrj, de prjzen van vervoer per jzerenweg te verdubbelen, te verdreof te ververvoadgen; door de groote utbredng haaac speculatën op de granen, kunnen ÖéF Woekeraars massas menschen uthongeren, ja, halve werelddeelen martelen en verarmen. Geheele streken der wereld, 'de leven van katoenspnnen en weven, kunnen tot werkelooshed worden gedoemd. Nergens s de kaptalstsfthe samen* trekkng zoo ver gevordös als n Amerka, waar het njverhedswezen zch ontwkkeld beeft zorder hnderpalen. Er was daar geene klas meester over het bewnd, er wae daar geen mddengezag dat goed gewapend was en er was vooral geene georganseerde werkende klasse. In PrankrjK en Engeland, ja zelfs n Dutsehland hebben de fabrkanten ea de handelaars, strjdend tegen bet kezerrjk of het konnkdom,tejfea den adel van ttel en tegen de grondegasaars, loegevngen gedaan aan het proletaraat om zjn bondgenootschap te verwsma. In de Vereengde Staten hadden de bourgeos öea strjd net te voeren» zj hadden geene verbonden aan te gaan met da we-k^jen^ a Q jsy overgens kon-

4 'de; mssen door aeu gedurgen toevoer l Het bureel wordt samengesteld.x als men door bee <le mkerzj; de rechterzj ont- Wllende het portret trekken van zjn n de kajut verborgen had en waar hj broeder, bedekte hj zch het hoofd met omkwam toen de boot, met de zaadbank der landverhuzers, de steeds neuwe volgt : Voorztter, ds Remaecker," 7 houdt zcb. stemmen op 74; ondervoorztter, Thuys- lïc dagorde Coremans wordt verworpen het gewone zwarte floers. Een der stan- der Welngen te raken; het onderste.werkkrachten kwamen leveren. «et "ÏS sscaïmes 'socalsten en eengo lbeer moest een Man: opstaan om het baert, 7 stemmen; de secretars.-a, Van ralen) tc^eu f 8 (katholeken) en S onhou- ders van het toestel gleed ut en wllende boven keerde. het toestel tegenhouden, deed de jongeoo^t-vlaannbrkl Amerka van heden te ontleden. Nergens Wynkel 72, Lbbrecht 7 en Lppens, 54 d»^;en (lberalen). lng eene verkeerde bewegng; hj vel ontspnt zch de.klassenstrjd met zoo- stemmen. LEDEBERG, SAM- M. «DÈ WERK-r n den stroom en verdronk. In HENEGOUWEN, sprak M. du Sart De gewone bestuurzttn/jf,veel logek; nergens beschkt de regesmechelen. LAFFE AANRAN- MAN». rende klasse, deze der bankers en der de Bonlland over de gemeente-boekhou- Mm. DING. NOODLOTTIG GEVOLG. heeft voor deze week donderdag plaats ;! groot njver- en handelaars over eene zoo dng. In den nacht van 24 op 25 jun keerde ST-AMANDSBERG. KAMPSTRUD^ Zondag, om 7 ure, kampstrjd voort onbetwste overmacht; nergens bljken M. Neuman, lberaal, werd voorztter Anna Croon, 24 jaar oud, wonende op monstereerbrood. Prjs per pelotom 3e grondwet en al de daarut vloeende en gezel Balsacq, ondervoorztter geko» het gehucht Stuvenberg,huswaarts. On- 2hetcentemen. Men schrjft n bj den bode BRUSSEL. BRUTALE KERELS. derweg werd zj door een troep jongelnwetten zoo zwak en zoo leugenachtg. zen.de rest van het bureel bestaat voor Een schldersgast moest de deur gaan gen aangerand en mshandeld. Ten ge- van den club en bj den concerge vatfj Het gezag, schrjft M. Manfred, be- twee derden ut socalsten. «'t Volkshus». s verven van eene kamer n dèn PeerdIn LUIK sprak M.Pety de Thozée over gang, bewoond door een franschman en volge van den onderstanen schrk," werd hoort nu aan de «derde kamer», de DENDERMONDE. AUTOMOBIEL^ zj zek, doch' derf hare ouders met de 'de grondwet net voorzen had. De derde de gemeenteorgansate ten tjde van het zjne bjzt. Ut de kamer kwam een zaak net bekend maken. Maandag- nu s ONGELUK. Eene automobel, terug-^ kamer dat zjn de konngen der petrool Prns-bsdom van Luk. Hj bracht hulde zoo verpestende reuk dat de schlder er zj overleden. Het ljk zal geschouwd keerende d e r feesten v a n St-Nkolaas, s en van het staal, de vertegenwoordgers a&. M. Montfore de dre mlloeft heeft opmerkngen over maakte. De fransch- worden. Men schjnt de aanranders te n volle snelhed op een boom gereden.] De machen w e r d erg beschadgd. Da, de/ trusts en de omkoopers n de parle- nagelaten voor menschlevende werken. man, razend van gramschap, werp zch kennen. stoker w e r d bewusteloos opgenomen Ï ] mentare wandelzalen. Als voorztter werd gekozen M. Lou- op den schlder, de eenoogg was, en WESTCAPELLE. WERKSTAKING. bj verkeert n hopeloozen toestand. 'I sloeg hem het goede oog ut t Het oog Op de werken hebben, ten gevolge Het vleeschschandaal van Chcago gaat mage; ondervoorztter gezel Gony. s reddeloos verloren. LAFFE AANRANDING. MaaïW eener wegerng van loonsverhoogng, Gezel Bran s tot ld der bestendge hunne macht nogmaals op de proef steldag n a m d d a g s vrouw Seghers, vaös De echtgenooten S..., ut de Wol- de werkleden den arbed gestaakt. len. Ons dunkens zullen de vleeschba- deputate benoemd, n vervangng van straat, Baasrode, op Zevenkotendjk door eena zaten n eene herberg der Hooggezel Lekeu, overleden. rons nogmaals tromfeeren, maar dat zj m a n aangerand, de een schandgen aan*! straat. Een dronken kerel bracht den zch n acht nemen. Een tromf n deze In LUXEMBURG sprak graaf de Brey man een zoo geweldgen slag op het op h a a r pleegde en h a a r beroofde^ LUIK. - - VERPLETTERD. Dns- slag omstandgheden, de geheel de wereld over den fnanteelen toestand der pro- hoofd toe, dat hj ten gronde stortte. dag haren geldbeugel. Een onderzoek» was de machnst Hougardy, n de van H.verontwaardgd hebben, zou hun duur vnce. Hj s bang van le«nngen en heft Vrouw S... snelde haren man ter hulp, state van Luk-Gullemns, bezg een ngesteld. te staan kunnen komen. lever belastngen. Hj hernnert dat er doch kreeg een vreeselj ken slag op bel werk te verrchten aan het achterdeel W E T T E R E N. BOND MOYSON. - * Het s de eerste maal dat de amer- vroeger eene belastng werd voorgesteld hoofd met een berglas, waardoor het zjner lokomotef. Eene andere lokomo- Door vergetelhed s op de brefjes geend rechteroog letterljk ut de kas hng. De tef kwam op dezelfde ljn afgereden en boet vermeld. Wj roepen de a a n d a c M kaansche nate als ëen man s opgestaan op de jongmans. Zj werd verworpen, ongelukkge werd naar het gasthus ge- Hougardy, de ze net had hooren aan- der leden e r o p dat het d e verplchte tegen dat model der Cartouchenbenden. maar de heer gouverneur denkt dat de bracht. De dader s aangehouden. dremaandeljksche vergaderng s en eï Degenen de zoo belust zjn ons te belastng nu meer succes zou hebben. g > - GEHEIMZINNIG OVERLIJDEN. komen, werd tusschen de buffers gevat I dus eene boet v a n 5 centemen zal gehe^ Nettegenstaande de beste zorgen sterf ven worden voor eken afwezge. ondervragen over den toekomststaat, (Wat groot lcht Red.). Dnsdag s n het gasthus een werkm. Etalle, katholek, werd voorztter m»an van Vlvoorde overleden, IDom. Hougardy eenge oogenbukken later. Het zouden,dunkt ons, wel doen te laten wewoonachtg te Serang, was ten welke redmddels zj voor hunne en M. Orger, lberaal, ondervoorztter Mertens, 45 jaar oud, gehuwd en vader slachtoffer, 35 jaar oud, gehuwd en vader van ver kaptalstsche schanddalen voorsbellen. gekozem van verschedene knderen. De ongeluk- knderen. In NAMEN lude M. de Montpeller kge werd maandag van hevge buk- GHEVREMONT. VELORIJDER, Wj dagen hen ut er een te vnden 'Asssehhof van Brabant over de onafhankeljkhedsfeesten en hj krampen aangedaan. Het parket heennde DOODELIJK GEKWETST. Gster nabuten het collectvsme. zong ten slotte eene «Brabsmjonne» I ljkschouwng bevolen. mddag reed een Brusselaar, Hanboot, P.H. MOORD SCHAARBEEK. ARBEIDERSREN- per velo. Op eene scherpe hellng geko- Dnsdag werd de zaak opgeroepen te De kezngen van Posses en Gembloers TEN. De werkman Wouters, wonende men verloor h,f een pedaal en kon te- laste van Alfons Geers, te Molenbeek, be werden goedgekeurd. Pöortaelstraat, s n 6ene fabrek der vens zjn verroest remtoestel net doen schuldgd van moord op zjne vrouw, t«m. Huart werd voorztter en M. de Stephensönstraat, met den rechterarm werken. gepleegd. Mévus, ondervoorztter gekozen. Er worden nu allerle veronderstellngevat door een transmsserem en het Zjn gang werd sneller en sneller tot Koekelberg De beschuldgde leefde snds eengen gen gedaan. Maandag namddag s het In LIMBURG s erg geklaagd over het ldmaat afgerukt. parket nog eens ter plaats geweest, ver- utstellen der besprekng van ds mjn- De werkman "Francos, de op de h endelük tegen eenen boom den sche- tjd gescheden van zjne vrouw. Mare del brak. Hj werd stervend opgenomen. De Ganck. Op 8 October ontmoette Geera gezeld van eenen behendgen zwemmer wet. Verboeckhoveplaats, bedolven werd onhaar op den Gentschen steenweg, dcht-: ut Gent. M. De Borman, voorztter, sprak eene der een houtstapel, s n het gasthus bj de spoorwegbrug. Hj sprong op haa/ Men heeft beproefd of het mogeljk ut over de lokalen, waar overleden. NAMEN. HET GEHEIMZENNIB' toe en plofte haar tweemaal een mes n'.was de peers vast te steken n den vjver, redevoerng DB SCHOOLUREN. Het ge- STERFGEVAL. De wetsdokters heb- de borst n de rchtng van het hart. de Raad thans zetelt als er emand aan vastgebonden was. meentebestuur van Schaarbeek heeft be- ben de ljkschouwng gedaan van Louse Eenge oogenblkken na de msdaad * De zwemmer de aan de peers vast was sloten dat er, tjdens de heete dagen des Schepens, en vastgesteld dat zj eene na- was Mare De Ganck een ljk. moest het zelf beproeven. Dan s men namddags geene lessen meer zullen ge- tuurljke dood gestorven s. nam dé vlupht doch werd gevat.' begonnen met de famle Dujardn te ongeven worden n de lagere gemeente- Haar begeleder zal, zoo veronderstelt Geers Geers heeft noot eene veroordeelng dervragen. De med s langdurg onderscholen. De klassen zullen begnnen ten men, ontwaakt zjn nevens het ljk der ondergaan. Hj was 3 jaar gebuwd en toord geworden. Men heeft n den vjver DG meerderhed van den homogeenen lbera- 8 ure 's morgens om 's mddags te en- vrouw en verschrkt gevlucht zjn: heeft ver knderen. jezocht naar ontbrekende voorwerpen, len hospceraad van Antwerpen had een mesje, dgen Geers zegt dat zjne vrouw zch aan mn den prester toebehoord hebbende. dat zek was, naar Lourdes gestuurd, om let ST-GILIS. ERGE VAL. Dnsdag doo' eene bedevaart te zen genezen! den drank overleverde. * Een der leden van den raad, M. Kregnger, namddag s de stoker Guyot, 33 jaar VAULX-BIJ-DOORNIK. DOODELIJ- De dag der msdaad stond Geers twee! oud, wonende te Bergen, n de Zudsta- KE ONGELUKKEN. Henr Dubrun- uren op zjne vrouw te wachten en weet' gaf daarop zjn onlsag. Dé zaak s door gezel Terwagne n den ge- te bj het manoeuvreeren, van zjne loko- faut,- 24 jaren oud, schrjnwerker, s verder net veel te vertellen. ' Deze raden openden gster hunnen meenteraad gebradn en s verbonden g^j^rdag; mötef met het hoofd op de r^ffeyïfe jloffl eene openng van het eerste ver- De ondervragng van den beschuldgde ïttjd...,.., met de prncpeeló kweste : de venvereldllj»-, smmfeawten schedel gekl^rf/^lfe'jlr dep gevallen en fcêrechtgeköhen n den neemt de gansche morgendzttng n. nt Wanhopgen toestand najrtsef'gïïsp' K ^ e r. Hj bleef dood op den slag. In BRABANT sprak M. Beco over de lng der gasthuzen. Toen de kömmssü's Ryckmans hem Tjdens do redevoerng van onzen partjge- hus gebracht. ^4- Een kasseer, Labs, de n eene her- het afsterven z aer vrouw meldde, zeg-, ntbredtog Üer buurtepoorwtegen, de ELSENB. ZELFMOORD. De aard onderbrak M. Venesoen, een katholek berg danste, deed een msstap en vel Geers : «Z] s geen Voet ut-haren) provncale banen, de openbare werken, noot appelkoopman G. ut de Elsastraat, de met het hoofd op den kant eener tafel. de geneesheer, herhaaldeljk. weg» ; de polce enz. snds eenge dagen teekens van znsverterwagne vroeg hem : De ongelukkge was het nekbeen gebro- De polceagent Meys, welke van denst : M. Huln werd voorztter gekozen mat «Üurf gj beweren dat er me bet mesje lë Mjfetetng-gaf, heeft zch n zjne wonng ken en sterf twee uren naden. was pp het gemeentehus den nacht der verhangen, t?73 stemmen op 77, en M. Van Meenen Lourdes een mrakel gebeurd s?» THULIN. VERPLETTERD. - - De msdaad, was 's maandags 's morgends 'ondervoorztter met 48 stemmen tegen M. Veresoen antwoordde : «Bjahge net?» JETTE. ~ IDEM. De landbouwer, landbouwersknecht Lablloy s onder zün gaan lusteren aan de cel, n den amgo, 20 aan M. Possoz, klerkaal. Waarop ganscl de r.kerzjde en let publek n fecobs, stond dnsdag morgend rond 5 wagen gevallen en doodgepletterd. betrokken door Geers. Deze zong met pjjlop, aan zjgg^ppw zetlende dat hj PATURAGES. VERGIFTIGD. luder stemme. De agent Meys opende In ANTWERPEN handelde M. Gogels een schalerach utbarsuen. naar het gemakgfïs;"een uur later vond MM. Ryckmans en üesgun mengen zch nog M. Arthur Caudron, 42 jaar, gemeente- de cel en vroeg of hj net beschaamd over de kunst. men den man, welke 67 jaar oud s, aan sekretars, de aan de ekseroogen leed, was te zngen na zulke jseljke msdaad. M. Van Hal werd voorztter gekozen n het debat, en de laatste dent de volgende: eênen balk opgehanaren. dagorde n ; -w-.--. gebrukte een geneesmddel aan een «Gj laat ver knderen achter», voegde en het bureel werd volledgd door MM. «De gemeenteraad, ' * ^ ST-PIETERS-WOLUWE. DE DOOD rondleurdetr gekocht. Hj s aan vergft- er de polceman bj, «vergeet dat net.».ortegat, Cools, Van Olmen en 'Zech. RI.JDEPS. ^r Eene kndermed wandelde gng bezweken. Overwegende dat bjzondere leergangen n. «Bah I antwoordde Geers, zj zullen In WEST-VLAANDBREN sprak M. de de»burgerljke godshuzen werden gestcht om maandag ramdag op de Tervuerenle, RESSAÜX. ~ BRAND IN EENE MIJN thans gelukkger zjn dan vroeger» 'Bethune over de polders en de watern- verplegers met de knderen harer meesters, wonen In de put St-AIdegonde, s zaterdag en verpleegsters te vormen; n de Bellardstraat. Een der knderen op 50 meters depte, brand n eené gen. : DÉ 2AAK W ^ W t ^ O N» Dat een zeker aantal personen, deze leer- de M. Van Hee werd^fo^^oorztter.ker; gangengevolgd en dplomas van bekwaaneül lep de straat over, just toen een moto.- schacht ontstaan. Men dacht dat maan- Het drama van den steenweg v&tt, T 3 Deumed.jl^s absé dag, alles zou gedaan geweest zjn. maar kozeó-"- ' ^!Ê' f bebaaltftlëbbcn^ ^^ft^etvs öelelrd&n9 naderde. a, doch werd z^^féftébg» de brand bredde zèh gsteren nog ut Vleurgat zal denkeljk n October opge-' I In O O S T - V L A A N D E H E N hejönerde» Dat, ooor bet slchten dezer leergfflgsn st ' ^r or qp asmr t & en overreden. Het ^IBêtêJfc'raa en verschedene werkleden zjn tjdeljk roepen worde». jm. de Kerchovo d'exaerde aan de tal- besterng de zedeljke verplchtngmraong&g" overvloedg Men weet dat de moordenaar, Balmabloed verloor, verkeert n weggezonden moeten worden. rjke rampen welke reeds n den loop deze menseben te bezgen; ceda, voorloopg n vrjhed s. ' erge toestand. Lder eerste zes maanden van dt jaar ver-» Dat beden de gelegenhed zch aanbedt om HAEREN. VREESELIJKE ZELF- Men zal thans dezelfde teestellen gehunne densten aan te wenden n het neuw bruken als te Courrères, om den brand Rechtbank van Turnhout.schedene landen, hebben getroffen. MOORD. Dnsdag namddag heeft een meester te worden. en bet gasthus op Kel; KINDERMOORD Hj brengt hulde aan de drukpers, aan znneoozengestebt 23 jarge metsersgast,wonende te Schaerr» Verzoekt de besterng der godshuzen n Onlangs deed het parket van Turnhout '.'de openbare besturen en aan de bjzon- deze nstellng enkel personen te benoemen beek, zch onder dèn stoomtram geworsfeelen een onderzoek, tengevolge van.'dere lefdadghed, de gewedjverd heb- dragers van bekwaamhedsdplomas, en, zoo zj pen en werd letterljk n stukken gere- HEYST.^- «OP HOOP VAN ZEGEN! te geruchten de onder bet volk n omloop; 'Êen om de dep beproefde bevolkng van oordeelt dat de nlchtngsreglementen der den. Eene sleepboot van Zeébragge heeft waren. Men ontdekte n den bof eener AVE W I ' B P E S onze overstroomde streken ter hulp te gastlrazen er zch tegen verzetten, aan de bede vsscherboo H. 0, de tjdens het or- weduwe, Rosale Vos, het ljkje van een komen. Hj deelt mede welke sommen voegde overheden de wjzgngen voor te stel- ANTWERPEN. ERG ONGELUK. kaan van verleden ^vrjdag gekapsjsd pasgeboren knd. De ljkschouwng be-l er werden ngezameld en welk gebruk len, de toelaten aan de wenschen van den De offcer van de sleepboot «Schelde» was, naar de haven van Heyst terugge- wees dat het knd leefbaar geboren was, raad te beantwoorden.» de een meertouw loste, werd den arm bracht. Men weet dat deze schpbreuk ervan werd gemaakt..m. Coremans legde de volgende dagorde volkomen afgerukt. De ongelukkge werd ver slachtoffers heeft gemaakt. De boot hetgeen door de weduwe tegengesprokeb Daarna onderzoekt hj of er nets dent neer : n hopeloozen toestand naar het gasthus s nog slechts een wrak ; al wat boven werd. Dé betchte werd veroordeeld tot' gedaan te worden om de verneuwng dek stond s verdwenen, utgenomen de 4 jaren gevang. «De gemeenteraad, gebracht..yau dergeljke rampen te voorkomen en groote mast, de men neergehaald had.» Gezen n net fet door M. Terwagne beverdronken. Gster s een Rechtbank mm Dendemwnde komt tot het beslut dat de wetgevng sproken, er geen gref of blaam wordl erkend, jongelng van 24 jaar, behoorende tot De schpper Couwyzer had zch aan BLOEDIG GEVECHT op de polders en waterngen verouderd noch ten laste der dokters, noch ten laste van eene begoede famle n de Schelde ver- dézen mast vastgebonden en daardoor s en zou denen h e m e n te worden den beheerraad der burgerljke godshuzen, dronken. Hj was bezg met zchten te heeft men zjn ljk teruggevonden. Men Serafen De M., van Weteren, een^ De kezngen van Zele, Temsche en gaat over tot de dagorde.» nemen van de haven en had zjn toestel heeft ook het ljk van den armen klenen' IQjarge wever, was n den nacht van' scheepsjongen teruggevonden de zch; 3 tot 4 me met zjne twee broeders n De dagorde van het college wordt aangeno- op den boord der kaa geplaatst. Assenede worden gelcfg verklaard ue -«wcfe men wsü (om flechlerlke Zaken le Moord Ie Nevele 'egosm V e m r d d p s g der CNflazf De ProTÏncale aden oor AIJSX. DArtagnan heeft aan Buckngham den zj haat, zooals zj alles haat wat zj *enmaal bemnde, den storm afgewend ( waarmede Rcheleu hem n de persoon eter konngn bedregde. DArtagnan heeft zch voor Wardes doen doorgaan, voor welken zj den gloeenden hartsitocht eener tjgern koesterde, zoo on.btumg als dergeljke vrouwen den kund e n gevoelen. D'Artagnan kende het.vreeseljk gehem, dat. xj gezworen had, dat nemand op straffe des doods zou mogen kennen. En endeljk op het oogen blk, dat zj een volmacht n handen had, 'met behulp waarvan zj zch op haar vjand zou kunnen wreken, wordt haar de volmacht ut de banden gerukt en js het d'artagnan, de haar. gevangen houdt en haar naar een of andere strafkolone aan gene zjde des oceaans zal zenden. Want fn dat alles had d'artagnan onjf?etwjfeld de hand ; aan wen anders dan aan hem had zj al de schande te Wjjten, $ 6 zcb boven haar hoofd ^a- pelde 7 Hj alleen had lord Wnter n al de verschrkeljke gehemen kunnen nwjden, de hj achtereenvolgens door een noodlottgen samenloop van omstandghede nzelf ontdekt had. Hj kende haar schoonbroeder en zal hem geschreven hebben. Hoeveel haat verzamelt zj drop voor drop n baren boezem! Daar zt zj onbeweegljls met.vurgen en strakken blk n haat%enzaam vertrek te staren ; hoezeer sf'öat dof gebrul^dïflpéomtjds ut het depst baars haffen opwelt,'^h harmone met de donderende baren, de brusend, dregend en brullend opspatten en geljk een eeuwge en macbtelooze wanhoop, te pletter slaan tegen de rotsen waarop dat sombere en trotsche kas-, teel s gebouwd! Hoe heerljk schjnen haar de wraakplannen, de bj het lcht des blksems van haar toorn haar voor den geest komen en de zj koestert tegen mevrouw Bonaceux, tegen Buckngham en ovoral tegen d'artagnan ; lchtende wraakplannen n de donkere toekomst! Ja, maar om zch te wreken moet men vrj zjn ; zoo men gevangen zt, moet men een muur doorbreken, tralën losmaken, den' vloer ondermjnen ; alle ondernemngen de een geduldg en sterk man kan ten utvoer brengen, maaj voor welke de koortsge drft eener vrouw moet zwchten. Bovenden vordert dat alles tjd : maanden, jaren, en zj... zj heeft ten of twaalf dagen, volgens hetgeen Lord Wnter, haar broederljke en vreeseljke bewaker haar gezegd heeft. En toch, ware zj een man, zj zou dat alles beproeven,0 en wellcht zou het baar dan zoo vergst met zulk een manneljken geest n dat zwakke, teedere lchaam te doen huzen I De eerste oogenblkken van haar gevangenschap zjn dan ook vreeseljk geweest ; en eenge stuptrekkngen van woede, de zj net heeft kunnen bedwngen, hébben den tol harer vrouweljke zwakte aan de natuur betaald. Maar langzamerhand heeft zü de utbarstngep, van haar dwazen toorn weten te. bedwngen, de zenuwachtge trllngen, de haar lfehaam schokten, zjn bedaard én hu lgt zj neen, als ware zj een vermoede slang, de neengekronkeld rust genet. Kom, kom k deed dwaas, mj aldus op te wnden, zede zj. n den spegel zende, de den gloeenden blk hare oogen weerkaatste. Geen geweld, want geweld s een bewjs van zwakhed. Vooreerst ben k door dat mddel noot geslaagd; msschen zou k, als k mjne kracht op vrouwen beproefde, nog wél kans hebben haar nog zwakker dan mjzelve te bevnden en haar bjgevolg kunnen overwnnen; maar k strjd tegen mannen en voor hen ben k slechts eene vrouw. Laat k dus als eene vrouw strjdenen mjne zwakhed lgt mjne kracht. En toen al? om voor-zchzelve de proef te nemen, welke utdrukkngen zj hare gelaatstrekken zoo al kon doen aannemen de zoo vol utdrukkng en aoo veranderljk waren, stelde zj achtereenvolgens al de aandoenngen voor, de zj wlde utdrukken, te begnnen met den toorn, de haar gezcht verwrong, om te endgen met het zoetste, lefste en ten hare geoefende handen beur haar n Gj moet kaarsen brengen en her, golvng, hetgeen zj dacht de bekoorljk- de wacht betrekken, vervolgde Pelton. hed van haar gelaat kön verhoogen. Dat dubbele bevel, dat de jonge luteendeljk prevelde zj over zchzelve te- nant aan denzelfden persoon gaf, bewees Mlady, dat hare bewakers haar ook vreden : Komaan, er s nog nets verloren. moesten bedenen; zj zou dus door soldaten worden bedend. Nog altjd ben 'k schoon! Hét was ongeveer acht uur n den De orders van Pelton werden, trouavond. Mlady merkte een bed o p ; zj wens zwjgend en _ vlug, utgevoerd. bedalcht dat eenge uren rust net alleen waardósr'^ï een goede gedachte kreeg haar hoofd en bare denkbeelden, maar Van den krjgstucht,, de hj onder ne. mnderen had gekweekt. pok bare. kleur zouden o^frsschen. Evenwel kreeg zj, voordat zj zch ter Endeljk wendde Pelton, 'de Mlads ruste begaf, een nog beter dee. Zj had nog net had aangezen, zcb tot haar. van een avondmaal hooren spreken. Ab zoo! zede^ h], zj slaapt, 't s Reeds bevond zj zch ongeveer een uur goed; als zj wakker wordt kan zu haar n deze kamer en het zou dus net lang avondeten gebruken. Hj deed een paar stappen naar de meer duren voor men haar avondeten braoht. De gevangene wlde geen tjd deur om heen te gaan. verlezen en zj besloot reeds cbenzelfden Maar, lutenant, zede een soldaat, avond eenge pogngen te doen om hét de mnder stoïeynsch dan zjn meerdere terren te verkennen, door het karakter was en dchter bj Mlady was gekomen, der leden te bestudeeren, de met haar de vrouw slaapt net. Hoe, slaapt zj net! zede Felton, bewakng gelast waren. Er kwam een lchtstraal onder de deur. wat doet zj dan? Dat lcht kondgde MHady de komst Zj lgt n zwjm; haar gelaat s harer bewakers aan. Mlady, de was op- erg bleek, en hoe k ook lusteï, boor k gestaan, werp zcb weer haastg n haar hare ademhalng net. armstoel, met het hoofd achterover, haar Gj hebt geljk, zede Pelton, na van fraae haar losgemaakt en verward, haar de plaats waar hj zch bevond Mlady boezem half ontbloot onder de gekreukte te hebben gadegeslagen, zondear eyenwel kanten, en hare eene hand op haar hart eene schrede nader te komen; ga Lore terwjl zj het andere let neerhangen. Wnter mededeelen, dat zjne gevansw» De grendels werden weggeschoven, de ö zwjm lgt, want k weet oet wat deur knarste n bare hengsels, er klon- doen moet. dt geval s'net voömtm. ken naderende voetstappen n de kamer. > Zet dat op de tafel, zede eene twofdt voóttaemü stem, welke de gevangene yoor de.van Peltón herkende. '.? rftukkea vw» "^.heeft de wlïhje.?% VwleMeltatefflmlafthe^Daaranly^lfc. Sst.J^^jKgs.gelftQxmaeMU. '. BPwKa&saaa

5 twst geraakt met J. De Smedt. Deze speelde onmddelljk zjn jas ut ten tee ken van utdagng, en een gevecht volg 'de, waarn De Smedt, getroffen door Verschllge messteken, als levensloos neerplofte. De dre broeders krjgen elk een jaar gevang en 50 frank boet. Correctonneeté Rechtbank van Gent Zeventen mesjes der stekjesfabrek Cousemlle, de tjdens de werkstakng eens scheef keken naar degenen de bleven voortwerken, zjn heden allen voorwaardeljk tot eene geldboete veroordeeld VEKVnOEGDE TREKKINGEN DER LEBMG VAN BRUSSEL 886 Yeert^st«dag trekkng. Utb. 2 jan. 960 Ser n. n ukeerbaar met fr. 20,000» 3089 n.,000» n n. 20 s n ' trekkng. Utb. 2 jan. 960 Ser n. 2 ukeerbaar met fr. 0,000» n. 3,000» 864 j. 23 * 500 r ;.ïj3s.3 n. 25 s n ' Q439 c trekkng. Utb. 2 jan. 96 Ser n. A ukeerbaar me fr. 00,000» 6539 n. 6 2,800» n » 0932 n. 22 s n, » trekkng. Utb. 2 jan. 96 Ser n 8 ukeerbaar met fr. 25, n. 22,000» n > n. s n. 3 2S0 GENT VOdRIr geellhetvoorkcy! De neuwe wet op de zondagrust voor werkleden en bedenden wordt toegepast den 26 jul anstaande. Volgens de wet mogen de bedenden van ellegoedmagazjnen, bazars en dergeljken, den zondag maar open zjn van 8 tot 2 ure 's morgens. Het ellegoedmasazjn van «Voorut» was voor de wet maar open tot 2/2 è, uur op zon- en feestdagen. «Voorut» had dus scher alleen n de stad, de wet snds jaren voor het grootste deel voorgeloopen. En nu dat de wet gestemd s tot ons eroot genoegen geeft «Voorut» weer het ffoed voorbeeld. Snds verleden zondag zjn onze magazjne]j.«cr;''wnkels open van 8 ure des morgem^ls/ ure. Daar de magazjnen om 2 ure moeten gesloten worden kunnen wj de Wanten maar aanvaarden tot 3/4 ure, omdat er toch een kwarter verloopt om eenge artkels te bestellen. Dt beslut van «Voorut» heeft ook het sroot vooèeteel dat het onze leden en klanten op voorband famlar maakt met de wet en z en wj op 26 jul geene moeljkheden zullen hebben om de wet op den letter ut te voeren. Leden van «Voorut» Laat ons gelukkg zjn dat «Voorut» weeral het góëdè' voorbeeld geéïfe geljk n alles wat de werkers en bedenden aangaat en doet uw best om nu vroeger n den morgend uwe aankoopen te komen doen om de utvoerng oer we gemakkeljker te maken. Kleermaaksters Eenge jaren geleden, n een groot, rjk naasterswerkhos, de wereld door beroemd, kwam op een zaterdag avond de werktoezchter bnnen om te zen of de wet op de vrouwen- en knderarbed ~toet overtreden werd. Aanstonds werden jonge naasters, utloopsters.op alle wjze geborgen, n kassen, acher schutsels en anderzns. Een mesje van 9 jaar kwam 's avonds net naar hus. Hare ouders werden ongerust en deden nuttelooze opzoekngen. Den maandag morgen, n eene ngesloten kas van het FSUIU K -N 8 JULI '69 IDS Toch was k wel een beetje verbaasd V>en k vernam dat ge mevrouw Jorame waart. Ik wst net dat de arme yraaf dood was. Wel had k vernomen Sat hj op res gegaan was, half krankznng. Hj was net kwaad en als hj zjne moeder net gehad had, een kwaadaardg wjf, hadt ge van hem wel wat gemaakt. Maar het heeft zoo moeten zjn. Is hj al lang dood? Een jaar of zes, zeven. Ik weet het zoo just net, hernam mevrouw Jorame aarzelend. Zj was vaalbleek. Zweetdroppels parelden op haar voorhoofd. Ik ben naar Nosy teruggekeerd, zooals ge wel vernomen zult hebben. Om de oude gravn te dooden... Ik heb mj gewroken. Het kostte mj vjf jaren ztten. Toen k op vrje voeten was, beproefde k u op te sporen. Ik dacht dat ge met den graaf verftrokfcen waart, maar k kwam door veel navraag te wetten dat de graaf alleen met zjn kamerdenaar op res was gegaan. werkhus, vond men bet ljk van het mesje lggen.men had het eenvoudg n zjne schulhoek vergeten gedurende 36 uren en het was daar verstkt! De patroon kocht het stlzwjgen der ouders voor eene groote som af! Zj hadden zooveel knderen!!! Deze treurge en ware geschedens s op gedragen aan alle vjanden eener ernstge werkerswetgevng! ï 0 0 VRIJDAG 6 JULI om 9 ure 's avonds n 't Feestlokaal Bagattenstraat JLaatste Algemeene Repette! ESra>(3ern:n It- s Pécbenrs AprèBleCosu^at Gevaert Lebrun Duysbnrgh door den SHRXSRIWC ut te voeren n den nternatonalen zangwedslrjd Ie Tourcong, op zondag 8 jul 9.nk«ttpr s t to eenemen ' S 0 Mefeest van " Voorut OPROEP De knderen der parljgenooten de aan het Jubelfeest van «Voorut» wllen deelnemen, raceten - zch donderdag namddag van 5 tot 7 ure bj gezel Lamarcq u het Feestlokaal laten opschrjven. Zj worden verzocht het speelgoed aan te duden dat zj denken n den stoet te zullen dragen. 5 O klederen «ordea verwacht. Allol ouders! Helpt mede aan het feest. Stuurt allen uwe knderen naar het Feestlokaal, zj zullen er met lefde ontvangen worden. Feestokaa Voorut, Bagattenstraat Gemeentekerms van c ent om 0 ure zeer stfpt D0CR PU Z0KGEN SKB Gewezen VOLKSKINDEREN Ter gelegenhed van dé plechtge prjsutrekng aan de bekroonden n den l.ellerbnndge» Prljskanp voor Volbsvcrlae». EEN VREESELIJK DING.,, Nu. zjn wj bepaald overtugd dat «Het PROGRAMMA : Volk van socalsme nets kent. Ja wj zjn zeker dat hj dan ooïlnet weet wat. Openngslnk voor pano, door Amea. ant-socal^me beteekeöo» a Houw en Trouw I gemengde koor van Schu- " n dea Zomer \ mann. Dat bljklj^esr'ut eeff ^{kel ggj;ëï'(m:' De schoonlé naanc, Bet Gebed vm den Omt'Ctónrfe, gedcht door V. «Het Volk» vangt zjn schrjven dapper aan als volgt : ' "". Zoele Nacht, alleenzang door J. Baerl. 8. Hel husjen de dunen, gedcht doorma. 8. Ik ken een led, zang door Elvre en Julenne. Wat eene vreugde voor een man, 7. Bj de weg van het knd des armen, door als zjn knd voor den eersten keer Julenne. het zoete v/oord «vader» stamelt 8, HettM dzvlag gevondenl gemend koor van Welke bljdschap glanst op het ge-..;:zchtje.van he.' fcml als het «vader». 9. Verslag over den letterkmdgen kamp'strl door gezel BOGAWKT» 0. PRIJSUITREIKING aan de bekroonden -O»K IMXERmAXIOWAXJE o JNGANG : VRIJ EN KOSTELOOS Eene Reels Feêslel kleen n hot PSSSTL0KAAL, Bagattenstraat, Gent Zondag 8 jul door De Yokavrenden Maandag 9 jul «door de harmone Voorut, ^ Bal, Verlchtng, enss. Dnsdag 0 jul door De Yolkskmderen. Zondag 5 jul l door de harmone Voorut, «=> Bal, Verlchtng, enz. Ik dacht dat ge mf- hen mj.. hulp kondt noodg hebben, antwoordde Jacques Verner onbeschaamd. Mevrouw Jorama beet op hare lppen. Toen k mj overtugd bad dat ge verdwenen waart, held k u voor dood. Er k zou het er nog voor houden als hét toeval mj u net had doen ontmoeten. : ';.^'^j-f'"3 Mey^^w Jorame5-;rwa&-S!Sp -de pjnbank. Zj deed zch geweld aan 'óésf zfch n te houden. De man, de er behagen n scheen te scheppen het verleden te doen herleven, folterde haar. Elk woord was eene dolksteek. Maar w*-. kon zj doen? Zj begreep dat.zj n de macht van den ellendelng was, de haar booss geest scheen te wezen. De keten, den zj gebroken waande, knelde haar vaster dan oot. Voorts, benam Jacques Verner, k heb naar u gezocht om nog eene reden. Ik dacht ook aan het knd I Mevrouw Jorame overvel eene zenuwachtge sdderng. Met welk doel kwam de man over haar knd spreken, waaraan zj noot meer gedacht had en waarover zj zch net bekommerde? Wst zj wek eens ^a^ "ervan geworden was en of het msschen net slechts enkele dagen had geleefd? Het was zeker al lang dood. Zj had bet portret tan Mna gezen, «ü had Mtoa^^la^w^» jöteöö geö^ Vö^lStWè;,SS S5:0' ESs'a, Zondagen S en 29 jul (Ljzondur [)ro"^'amma vu'scljnt kle',. Zonng & oogst, door verschllende tunkrngen. Zondag 2 oogst, door De Volksvrenden. Woensdag 5 oogst, door de fanfare van Weteren. Zondag 9 oogst, door de fanfare vangecrardsbergon. Zondag 26 oogsl door de fanfare van Aalst. Eken zondag avond van 9 lot 0 /2 ure ver- <oo:>^ met.an ch'énatograaf, met medewerkng van den Mulahuïskrng, Marx-, Netlt'sof andere krngen. De parljgenooten hebben voor plcht zooveel mogeljk deze feeslen met hunne famle by te wonen om onze krngen aan te moedgen. HET NICKELGELD. Krachtens een konnkljk beslut, dnsdag morgend n het Staatsblad afgekondgd, zullen de oude nckelstukken van 20, 0 en 5 centemen met den leeuw, nfet meer' gangbaar zjn te rekenen van september 906. Zj zullen tegen nckelstukken met gaatjes verwsseld worden, tot den 30 november, n de Natonale Bank te Brussel, n hare agences^n de provnces, en bj de ontvangers der belastngen' n de steden en gemeenten waar zulke agenee net bestaat. Zj zullen ook nog tot 30 november n al de openbare staatskassen ontvangen worden voor de betalng van rechten of belastngen of alle andere bepalngen. TOMBOLA VAN HET WERKE- LOOZENPONDS. ~ De acte s nog net afgehaald. De prjs s te beurt gevallen aan nummer en mag alle dagen afgehaald worden tot ende jul. ' Net afgehaald zjnde, zullen de eerste zondag van Oog?;, TWEE ACTIEn verlot worden. Koopt loten aan 5 centemen. KRANKZINNIGENGESTICHT. Een groot gestcht voor krankznnge vrouwen wordt opgercht op het grondgebed van Melle, bestemd om d pensonnarssen te ontvangen der huzen van Gent, Bestormstraat en Korte Volettenstraat, wer ontoerekendhed sedert vele jaren s vastgesteld geworden. Hee aangenomen stelsel s datgene der afgezonderde pavljoenen n een utgestrekt park^ ^rg^rypgfe.j,^ >M<#«ïllU'nWsÉ'.? E8n P^'WJe ü«e!5e en e aardvpw^t ««;.-, «ppeleü te verkrjgen n de wnkels van VooruU aan O.^fl de 3 klos. Vsser en Molmans, van den «Sport Nautqne» versloegen gemakkeljk de Engelschen Beresford en Vernon, van de EPnnfarc «De Volksvrlfnen *. Om «Thames Rowng Club». 8/2 ure bestuurzttng; om 9 ure, drngende algemeene repette voor de concerts van zon- In de tweede halve fnaal voor ^eo» ^fë haanuag. Do solsten moeten absoluut' &Md Challenge heeft de g B^eBgW; b Sa z^geöpbn; toch Wegt de "fra^' tegenwoordg zjn, de afwezge leden verlezen Mfk.van, den «Clnb» en «Sport NauföupSf^P^S^S morgend de boot van b\vmsl&pwm^m<t eéas" vw"\m, alle recht op jetón en worden als ontslaggover» -'^raorcjl'tfe 8tp de «:Thra n aanzen. Trnty» van Cambrdge, geklopt met 2 lengten. Tjd: 7 mnuten 3 se tfs'ijkctubs. Om 8 /2 u.,federalcztljngn Klene wereldburger I Maar dat s net alleen socalsme, het s nternatonalsme, zuver en'onbevlekt. JUBELFEEST VAN «VOORUIT». Al de besturen moeten tegenwoordg zta.* conden. On* Hus. Dat s het ende van- 't natonalsme We op 22 jul vreemdelngen kan logeeren, hetzj hotelhouders of bj zonde Dagorde : Het Jubelfeest van «Voorut»; de met zjne onderverdeelngen van flamngantsme, wallonsrae, germansme, ren, mogen zeh schrfteljk wenden tot manfestate van 5 augustus; het blad a De Toekomst». orangsme en nog veel andere sme's bj, De verkoopers worden verwacht. gezel Beerblock n «Ons Hus». Er zjn En dat alleen voor Belgë maar l tal van vreemdelngen de met 't jubelfeest van «Voorut» logement moeten Soe. StndtclrluK. Om 8 /2 ure, n Ons ^nrxkrh^. Geene repette. Dan hebben wj n de andere landen nog natonale bewegngen van Slaven, hebben. Hus, vergaderng voor al de leden, met dagorde ; zelfstandg maken van den krng; samen Polen. Dutschers, Hongarev Kroaten, Armenërs, enz. enz. Men verwacht ten spoedgste de aanbedngen. J. W. en S. D. M, K. worden verwacht. stellng van een bestuur; afgevaardgden van En ons knap «Volk» herdoopt alle knderen tot wereldburgers n de vrje BOND-MOYSON. Wj berchten onze leden dat dokter Neïrynckx van bestuurzttng, n Ons Hus (zaal 40). Bontbv werkers. ~ Om 8 /2 ure, drngende wereldrepublek. 't Is een deaal, confrater, en wü felcteren u, ut den grond van ons harte. zatredag toekomende, voor een veertenstuurzttng. de Voormude zal afwezg z]n van af RBeteersveceeu^Kg. Om 8 ure, be Maar pas op, broeder, gj zjt bezg tal dagen. met anarchst te worden en met uw temperament vreezen wj jjaar alles van. rng n Ons Bus. Sehllderg. Om 8 ure, algemeene vergade- Dokter Louvrer, Sljpstraat,35,zal hem ; vervangen. m naar trlde daarbj n haar hart. Op het kasteel te Laraballe had zj gehoord dat Mna noch \ader noch moeder had gekend, dat zj eene vondelnge was. Ep dt, evenmn als Mna's leeftjd, schoonhed, bevallghed of voornaam uterljk had net het mnste vermoeden bj haar doen oprjzen. Nets, nets sprak n haar van hare dochter, de haar eenge uren na hare geboorte ont- TOMhen was. -I^rhaar oog was het knd dood u" zj 7 -' zch zelf op dat het dood was. Haymonde was net veranderd toen zj mevrouw Jorame werd, noch toen de lefde voor Georges Ramel n haar hart ontwaakte. Zj was altoos Raymonde gebleven. Noot was zj moeder geweest. Zj gevoelde het zch ook thans net. XXIII WEER GOEDE VRIENDEN Een oogenblk stlte was op de laatste woorden van Jacques Verners gevolgd. Mevrouw Jorame zag hem aanj alsof zj ut een droomd ontwaakte. Aan het knd? herhaalde zj endeljk. Nu ja... Ge begrjpt, k heb ook mjn gevoel. Ik meende het er voor te kunnen houden dat k er de vader van was. Dt denkbeeld' let mj net met rust. Tusschenbede bevng mj.een onseeerstaanbaar. xeüanaen het te zkn het. * Feestokaa «Woornl», Bagattea straat. BERICHT AAN DE TROUWERS. 0(3 concerge van het Feestokaa beveelt zch bj ade parljgenooten aan tot het bereden van b ulolttafels aan geljk welken prjs. Goed en net gedend. Eene pano s altjd ter beschkkng. Men wordl beleefd verzocht de bestellngen n tjds te doen. METAALBBWERKERSBOND. Zondag, om 3 ure stpt, algemeene vergaderng n «Ons Hus», op boete van 0 centemen. Dagorde :. Geldeljk en zedeljk verslag ; 2. Plaatseljke geschllen; 3. Natonale federate. Een spreker van het utvoerend comtet van Brussel zal de vergaderng bjwonen. KOMT TE VERSCHIJNEN «De Belgsche Metaalbewerker» voor de maand jul. Zeer afgewsseld en ten drngenste aanbevolen. DOOFSTOMMEN. Op 3 december laatstleden telde het gestcht voor doofstommen 2 leerlngen. In het gestcht voor doofstomme mesjes waren er 94. Ih GROOTE SCHOUWBURG. De heer Martn, de bestuurdervoolr het.jeol-- gend tooneeljaar, heeft zjn troen bjna volledgd; hj meent heel sroed geslaagd ta zjn. Hj s voornemens alle zaterdagen vólksvertoonngen te geven. IN HET PARK zjn dre neuwe pssenen gepaatst; eene bj de rots ; de anderen langs de dreef achter den kosk b het speelplen; de derde langs de dreef bezjden het speelplen, nabj de Leopoldlaan. RUIT VERBRIJZELD. Verle. den nacht, heeft een onbekende de spegelrut verbrjzeld van het «Café de la Marne», St-Salvatorstraat,; schade: 25 frank SCHERMONGEVAL. -- Eenge gentsche schermmaatschappjen waren zondag' naar het meer van Donck, te Overmere, gegaan, om er gezamenljk een schermfeest te geven. Opeens zakte een der schermers ten gronde. De knop van het floret, van zjnen tegenstrever "was gebroken en het lemmer had geheel zjne rechterhand n de lengte doorstoken. De gekwetste, de veel bloed verloor was buten kenns gevallen. Dokter Wauters, een geneesheer van het leger en eenen apotheker de aanwezg w&ren, verzorgden den gekwetste de dadeljk naar Gent terug werd geracht. BOTSING. H«den morgend, s een tramrjtug n de St-Mchelsstraat, wèfffe';öfélkkar gebotst; bede rjtugen vfebcróphisbt'- beschadgd. ^L_ ONZE VAARDERS. -- jleden van de «Club» en «Sport Nautque» bevnden zch thans te Henley (Engeland) om, n gemengde ploeg, tegen de knapste vaarders der wereld te kampen. Onze stadgenooten hebben zch gster en heden prachtg onderscheden. Gster vaarden zj tegen den ploeg van g.'^gdalen College», van Oxford. Onze s^ggnogj,.6n, waren gedurende heel den fee saan het hoofd en wonnen met /4 bootslengte. Tjd: 7 mnuten 4 seconden. te kussen. O, als k maar geweten had waar k het kon vnden Maar zeg, s het een jongen of een mesje? Mevrouw Jorame sprak met flauwe stem : '.. Een mesje. # Zoo Wel dat doet me veel genoegen. Ik ben dol op mesjes. Ik houd er veel meer van dan van jongens. Maar waar s zj? Dat zult ge mj toch wol zëg^n^op de kostschool zeker? Ik zal h^'gty! eènö gaah' bezoeken. Als vrend, dt spreekt van zelf. Geene dwaasheden. Maar zj moet nu zoowat zeventen jaar wezen, dus huwbaar. Sakkerloot, we haar krjgt, wat een butenkansje De mlloenen zoo maar voor. het opscheppen, huzen, hofsteden, kasteelen en bosschen!... Mevrouw Jorame let hem praten. Hare tong was als verlamd. Hare oogen stonden wjd opengesperd. Zj snakte naar adem en scheen op het punt n onmacht te vallen. Endeljk gelukte het haar deze woorden te uten : Ge doet me vreeseljk ljden. Omdat k over onze dochter spreek? Zwjg. Uw& woorden zjn wreed. Ge rjt een der wonden van mjn hart open, de pjnljkste, en een de altoos bloedt. Zj slaakte een 'depen zucht en stamelde: ALÖ Het knd, waarover ge spreekt, bestaat net meer, n ud vootoezel REIZEN. In «Ons Hus» kan men nschrjven voor de volgende reze^' op zondag en maandag 8 en 9 jul : Tourcong, heen en weer, fr. 2^55. Roubax, dem, fr. 2,65. Antwerpen, dem, fr. 2,00. Brussel, dem, fr. 2,30. Voor Tonreonsr vertrekt men zondag morgend om 8 u. 8, vertrek ut Touts, cong maandag om 5 u. 30. Voor de andere rezen zjn de verïrebg uren zondag morgend de volgendo : 3 VoojtRoubax te 6 u. 36; voor Brussel te 7 u. 8; voor Antwerpen te 7 u. 40. J Donderdag avond worden te ljsfoflf gesloten., % Vermakeljkheden lonter. Woensdag jul, om 8 /S ut«'s avonds, concert door de Arsten-Huzkantenj' onder het bestuur van M. Vandergracht. Programma.. Marche des GalopnsÖTJ Lefêbnre). 2. Stradella. ouverture (F. vöqt Flotow). 3. L'Attaque dn Mouln, fantalsfe; arr. par H. Haeck.. Marche anx Flambeaux n. 2 (Meyerbeer). 8. L'Etole du Nord, fantase (Meyerbeer). 6. üanse syrenne (J.' Heymans^. Concertet tjdens de Heros In 't Parb. Zondag 8 jul, om 5 ure, concert door de harmone «Kunst n 't Vermaak». (Speelplen). Om Sure, concert door da narmone «De Vrjhed». Maandag 9 jul, om 5 ure, concert door de fanfare «De Volksvrenden». Programma.. Avec aplomb, marche, (Carnavael). 2. Les Danaüdes, ouverture (L Crstophe). 3. Cel d'automne. fantase (J. Martn.. La belle Hollandase, polka!h. José). 5. Gnllaume Tel, arr. J. Martn (Rossn). 6. Trana, Mazurka (Dorchan). 7. La Mascotte, arr. Muldermans (Audran). 8. üne soree chez les hannetons (Kren). (Speelplen. Om 5 ure, concert deor de «Kunst n 't Vermaak». Dnsdag 0 jul, om 5 nre, concert door hef muzek der Weezenjongens (Kulders). Burgerljke Statff van Bent Over tjdens van den 2 ul Vctora Matthys, 86 ƒ., echlg. Vandewam^ Molenaarstr., 0,84. Peter Terlnck. 60 j., gazetverkooper, IJzerstr., 30. Albert Snger, 22 j., pastebakker, Roogemlaan, 98.Rosala Devrcese, 78 j., wed. Dewaegenere, Kanonplaats, 2..» knd onder de 7 jaar. Van den 3 Francska Dè Blye, 76 j., ectg. de Vlaemnck ; MrysU'., 9. \ knd onder de 7 jaar. tsy' Vergatlerögeo en leedeelogeo WOENSDAG 4 JULI Marxlrlnss. Om 9 ure, algemeene rcpell-< te n het Feestlokaal. DCyDERDAG 5 JULI Harmone Vooralt». Om 8 are, solfe* geles voor de spelende leden. Om 9 ure stpt, algemeene repettevoor d«concerten n het Feestlokaal, den maandag en zondag der gentsche Kerms. IN DE WINKELS VAN

6 ' ^BggjggjBatgawggas^ragtagEsaassggsg^ y.ï^^v^jwjstftjj.-jjts-jp"^ dcrdag, I njdag. Zaterdag en Zomkuj^ 4 kuüsle datjen van onzen verkoop tan ra 5«g» HuwèlQfcen van 3 jul Hendrk Hebbelnck, handelaar, Balegem, met Leone De Block, z. b.. Slachthuslaan, 32. 'Dsoar Bern^ert, bouwkundge. Hoogstraat, SS^et Bachel.Van Meulecom, z. b., Abeelstraat, 7. lts volgende trouwbeloft^q sjn aaagegaan tttssclsn: Rchard feabrels, metser, Ottergemschen Steen- ; weg, 489, met Mara De Jaeger, fab.. Strop- straat, 46. ;t«on Cammelbeke, mgazjn^, De Smetetr., 24, met Mara Verschuere, fab. Kastanjestr., 2S. 'Jacob Bnyens, aardewerker, St-Amandstraat, 28, met Joanna Van Eenaeme, herbergerster, d. [August Levros, voerman, Roogemstraat, 48, met Mara Lefovre, tab., dem., 24. Mchel Baude, sgarenm., Lang Schpgracht, 44, met Leontna' Ste«a; : 'naaster,' Wolfstege, 8. WVaas''VSa de Putte, voerman, Hoppestraat, Z7, : aet Julette De Groote, fab., Njvertedslaa^, 6. ïjhpattemïs Boever, dgl,, Ro9gmsfrról42, met BSgad&IWn Roos^Sé, fad^*otb.'' : ' ldewjk Velt, voerman^; Oezöndhedsstr., 23, net Valentna KBSseel, fab., fedm., 2-4. Hendrk Van -Hyfte, geneesheer, met Iga Van' Praet, z. b., beden te Gent. SProsper Morret, mouleerder, St.-Amadsberg, met Celesta Matthys, z. b., Dendermondsobensteenweg, 20. Jan De Smedt, daglooner, Dampoors!raat,6, met Mara Gyselngs, denstm., Begjnhoflaan. Felx Van Reyen, bedende, Ballerjstraat, 32, met Germane De LauHoy, modfewerteter. Korte Wfngaardstraat, 2. Maurs Coppens, raeancen, Torrelensstraat, 2, met Clementna Van der Haeghen, dag!., Froebestrsat,. Jacob Froment, teokenaar, Srasstr., 28, met Nna Knsoên, z. b., Lousberglaan, 53. Peler Deneys, cmentbewerker, Bjlokevest, 53, met Elaa Meysman», ab., Bellevuestraat, 29. Leo Geeaaens, metser. Vrouwenstraat, 5, met.' Mara' Everaert, densfm.. Korte Volettenstr.29. Jules De Pue, bedende, Wondrfgem, met Augusta Ceulenaere, z. b., Hoornstr^at, 4. Jules Holderbeke, handelsvertegenwoordger, St- Jansvesl, 9, met Joanna. Van WoÈtergem, z. b., Oseen^raa*, 74.' Tïmel Vn Hece, schoenm., St-Amandsberg, met - Florentna Gallens, z. b. ( Kazemattenstr., KV. Ilcrlergers leesl! et s evöbéo! Met fle afschaffng van 't Vergunnngsrecht, maar voor U het wfbstgëfirfögfe'en foor uwe klënten het aantrekkeljksle spel ot leden gekend,npneljk den TraaB» vansehen lljard met nmxeb, beslaat weng plaats, kost klene prjs on gemakkeljke voomaardet. Irchtngen fcöateoos etran co.,4 IW NfVl} Wonéflfemstraat, 36 /l. Il m*-, uwmy tnam) ^ONCEl mmmm mm mté aaugenomea saass centemen voor Mïtmschtngen. ecwejklïjp van èedlagvaa GerleJ voorvp faea.. Butengewone occasên Neuwe Velo pgnon lbre a fren 35 tf,'. Vetos neuwe 400 fr., oode 30, SO. 65, 70 en 78 fr, Kerkstranf, 28. Gencftngge. llgn stroop Soccrns s zsogras meer BBngtabekdmenïBeste M S!JMï3A%» èa SB bamem té vaüea : ; :... Ef?gla kwatlet, eö eentspjen de lla. If^Tweeda» Ï(J»» j : ; ; tfterea» SO >» t: Ook gelast k saj met het pappen der Ledden^ alsook met helleverea vas onder- en ïovengoed. ^^W^^K 8 matrassen, opgcöaalél voor IMJ ^étsejteu, te begnnea van SO, U sa S9 frank. Ï0 Jaar gewaarborgd. Op amtra^begeef k mj met stalen ten fetrftè: «a verzendt zs sol fram» voor geteel Belgl&a» ées weemda. Alles wl te huls,» Me dagen zchtbas?, #S» ÖEEEÏ&HÖIS. GeSTlCütm «S«S ÏX BÜM0BTEE- AM GASSEN LEÖKBSBö m aentt I IC ^ m m H / De Neuwe London [ j\-^* feete d?g n venj-.vjnen. n-?.rkè lot Eet utvsllen en oeeut da pc-üetjes van h^t hoofd -fr?g. dea bas -^CfrZl^ZJ Verlrjgbaar n Flacons vak fr-..so ea O. fï-so EngeLsee Baarütlst^uuz' aan fr. e.co pe? Flacoa Ve^rygbaar h] te hjzontesle- DrogslcVj r Er zfjn ttrrms overat gef süchlrn. nettemn s' fnes!fell van dojüer > EêA^'S'ïü'. te FontabM 'Evéjuse, nog alüj n \onrhlsant;; let cjus der gor.ezngëft KB."»;'! jaar ISMraskoBmen vaj '&&'$?;Hbt 7&&». Dokter SSasth, sedfes IS90 de eerste n letgë, doel maar alleen de specatet der Btreuke». Betalng na volle gengng op kwuanco- CÉ op certfcaat van wa«pb»rs voor he Seven. % Boekje en adressen van genezen persertóft kaësetvos gezonden. Tol heden ys'ïl» goezngen, altjd n SS> «lassen, zonder j^o^^^ der gevaar, zonder band. BELANGRIJK BERICHT let MsMgsel vats M r &.M ffft MElEt SPECrArjS'rïN-IIKEr.KÏSnGKS-TAXnMEKSTRES s overgel^selt van ST-PICTRBSNIEUWSTRAAT, 59, naar de Ütrekkêo zonder eenge pjn Senessg der seksts tanden - TA.J^'PEJSr va.o. &f 6 fr. Zelfde lus PRINSSÏBAAT, g3-,rabou, Gent HJ5S VBAAGI goede wcrksle's voor llotjsen lu maken. Kcsraat, 7, Cent. "# 8 fm 55 KS TSAAet" een bekwame WlL- MAKERSGAST bj ü. Faelens. Botermanssraal,, Genl. R f/ l K &M M'S BIS EM ssï^ekorlo lerstelbg doer de *$' ' B Cl ~HSf IS H l' S ^S JC'aleraüBjrMBseltclr^lMtogeB.fr.deow.pe'pest.W^S p l S A ^ l l f ^ l H l I l ^ Apof!.DTSB3ra!, 35. Kaasmarkt, ErSsel, MefcïMm.Apoth3Sk.~2^.jm^.*^e^M^ ^^m^^**zjs t» Moor.Barcltstaaf e ïan Ksrctee, Gelönmnt, 34. hehhen namahers en vervalschers gelokt, de u, zonder eeng eergevoel, andere roode pllen verköopen, de slechts een onbedudend namaahsel zjn van de ROOBE PILLEN, hweld loor. L..BÜPIJIS, ' ran JumeL ^ f&j4 men u ook wl doen.gelooven dat deze pllen óok goed en beterkoop zjn enz,, WEIGERT LS.V m van I.. BUm Apotheker te «-UlIHT zeen neemt noot ets anders dan de mmmmmmmumm {als het model hernevens) en drapb op een séesl M totdtesisb L PUPÜIS (n kt rooü) '^ L-^ë pl «Imagt n let ^'S^arl ém faü^ftn «E*. PU 3 liii8 t «SBet? J^fpMlS ë #l ^ï^lte sjsp 6 " ^fd at samengesteld ut zvgrs géeesnddêls, mst zor 0- dtfêkozea _ ^ ÉJ ALLIM zuveren goed êf zonder a%ang. SU MUM zjn goed tegen de gal en het sljt ^J ' SU ALLllK doen de hoofdpjn genezen. SU ALLSSH helpen de vrouwen van jaren, SU M&SEN zuveren het bloed en genezen de zemen de voortkomen ut slecht ItfoecL 2S? ALLBlïT GENSSSH: Verstoppng, slechte spjsverterng, zuur n de maag, gehrek aan eetlust, ongezond bloed, knoppen, pusten, gezweïten, zenuwpjnen, hoofdpjnea, duzelngen, verdoofdheden, kortademghed, beroerten, rhumatsme, batzekten enz, n -laöt; fr. 25 de doos van 25 Pllen 'M ^^U Frsneo tegen t fr. 30 n'posfsegefs De ec!lta ROODE tppl^ilt PILLEN wordeh slechts ver-^ fv l/lt kocht n heel gevulde doosjes., öèm acht mk Pflco de taderlp mué mv&m. # 4 *M; m SS» ONGELOOFLIJK MAAR TOCH "WAAR ' Op Isel S" verdep Mnks > üfahsfeotlene 'S.SB r r 5l lïlese - 7,75 -flfergb8&te «EffS KÜOEBSCHOEKIJES JEN ATJXJM MODELXKJN BN I*BIJ-Z3SlSr STEKE ^EIISCMOINËK ll# ; -8J; MassleÉ L? S Pushtteng PraDhttetteosn! r WróêtJWESM In swart êf bran» c&evreaa * \ tj fs glacé KseS honlea taleesa *" *^ j eas Weer SS^SSlS^ In BSoxkeSfvel 0.75 H P «;»» ^ k^ Op dexe prjzen hebbea d«sejsn 6 */ deel. I^t^! Sooïfsss kosten deze praelstóolloaa^ra am de ledess '^ ft*. ^A.^^ 35 %?!SI REPARATIE! REPARATIEI gsp( ' n K*,swe sefeoeoen naar VföSSSJgT, men vemeakt da daar bet tcst aan matge prljeoa.,4 S3 NETTE EN SPOEDIGE BEDIENINQ " Vooru! betaalt het hoogsta taref aan zjl» gasten tsa ml e HULPHUZEN? H Mg SrtepööMal, 5 () Me?gm!raal 23 l D? fgden hebben 6 % desl P«n$oen zonde-r nleg ^ SS^vtr^-^r^f- «aj-w ^; Het hotel Is onder alle opzchten gerangscma als hotel van eersten rang Vosr atte snfïchtngen zch te wenden aan bovengenoemd adres ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - '$smmmmmmmmmmw$w^fms!m smm?' A K

7 REDACTIE j^eteekende breven vrcw., JHametöpgenomen. Berchten over werkstamn» gen ea greven moeten doof de vakvereengngen gestet peld zjn. \ Orgaan der Be/g/sche Belclë»* Dre maanden... fr. 2.-SO Zes Een jaar., to.oo Dre maanden 4.00 en -ffïcende IMc maanden {$ maa per week vefkn<bn AANKCNDSGlNGtM PRIJS VOLGENS HET TARIEW Voorop te betalen. ^ Recht, eerhersteffng, Zfr^.r' Wnkeljuffers Bedenden Huswerkers Hnswerksters Zondag 26 jul gaat de wet op de zon- Üagrust a. In «Voorut» van heden, morgen en volgende dagen spreken wj over de wet, over uw lot en «w leven! over de meerdere verbeterngen waarop gj rècbf In den loop dezer week zullen wj de. wet zelvén afkon^gen en zoo dudelljjt moëelk. make. DèVet^t dat gj rust moet hebben, mnstens 'é&a halven dag op de zeven of een heelgn dag op de veerteö; zj zegt' ook, onder meer^ dat é» magazjnen maar délafflèttdag'morgend mogen open zj van 8 tótï2 ura De wet : stelt, dus een ende aan de ottfeenscheljke ü^butttg der bedenden n b^glrs, cpnfeél^szea en alf^tersa, de pp.zon-.eh'fe^tdagen tot "fes; ' avbhds laat moest^^steléö of wér^ea meer rust! en n Jagg agns geen vrj uur haèseo. : ' Zj moest ook de werkuren bnst de De wet zegt dus : Patroons, kaptalsten, cotetmeeït: zossfeel gj wéfe, I&B&F k verbïsjlb te cóneörfeëren op aenag, op de gè&ïsaad, öp^e l^sfeasvreugde' hj het faraèlevèn van uw^greoaeel. t& vrjkèïd van den parttóp op onmenschèljke utbuotg' ove&elfeen. Wj;" ^"fl^e;-. ^^^a^e^^élen altjd geëscht dat de wet de werkers ea" werkstss hsslraè'njt fegen de ^^ ^^ eucht.der meesfêrs, tégen de woesthed der OB^currente, - geljk de wet door trwpen en polce de pttroöas tegen 'de wej^slgkers Ëlfehsrmt. La^e' jsfen/^ï&^ wj vruchlelcïosj gestreden en h der'' h% begnsel door de btrgear^eerng vo&t een deel zen doorvoeren. Be<85«ns a, HntsweHers'. De omkeerng s net g&nakkegjk gedaan en jaren strjd en ljden zjn daarvosr noodg gé^èést, ^grjpt grjfe het aut en de noodtakeljkbed der socalstted» poöï*» bewegng? In 856 zjn de geptsche fabrekwerkers.de eersfen van al df^dot-mj^mars. werkers, een höpjöïsajfhp bé^ïmen tegen de wet! "dv sybtf&sgafcnng. Waarom? Ofeaan Bénex aan u het wetteyk ïecht te geven gk^tosaüjk den arbed te ^sen tot lotsverhte^è. Se wet verïbed zu én' È)nderd6n mgnnen en vrouwe» zjn er dan n het gevang geworpen. Maar zj hebben vo gehouden, zj hebben de slechte wet gebroken en au mag élke hand- en geesteswerker, dank aan hen, gferu^ dèh arbed staken. Ba«ï*öïtt hebben zj elk %e^w^m^^ 0mMwerkers wjot jte^eén," > jeffï &-^: weer,en onophoudend moeten vafsaae» len op straat en h zalen. TOÉgneer gj dus eene werkersmarfr festate zet, wanneer gf Itet ptadtówlk eensr meetng leest, spot net tóet de^ manfestanten, roept nét ut: «Zj gaan' Weer nen keer meétt^3^ zj nog net' t'esèse gemeten I» wüml wanneer gj' snds den 26 jul een zondag namddag zult hebben, é%n hebt gl dü lezeressen. Lezers? têchtvaardgen str (. enkel aan de manfestanten en aan de In naam van ons reohtvaasg. veïf^ meetngs te danken f ven begnsel, rekenen wj op uwe medewerkng.. j Zet met eerbed en lefde op de onvermoebare strjders, fabrekweöbèrs en Bestuur en Ee'dade «an «Tooratf».' ambacwwteftén., neer, wer ftóè, strjd, wte vervolgngen en ft^terja^en de regee(weï8 tot meer men?c8ljke wèltetf Mus^rö, Meoe üjverbeld hebben verplcht. Denkt van heden af met lefde en d«öajcbaarhed aan alle bedenden de n de es opsbore todue^ bres sprongen voor de wet op de zondagrust, maar ook aan de duzende socalstsche jwöcers en werksters, de den wag hebben gemaakt en den grooten kaptalslsehe roaatsd^pj s, dat zj de stoot hebben gegeven evensweagde en het loon terzemdfcr tjd DenkJdat gj te weng tamjk, te zwak opoffert aan dea concupentestrjd, aan de zjt om alléén ets van de kzuchtïge patroonswnst en aan de behaagzucht der burgerregeerng te verkrjgen en de over- bezttende klasse wnnng uwer verdere eschen van de Vegeljkt de cel n de gevaagens mët de groote, onweerstaanbare volksbewegng werkplaatsen yaa kleer-, schoen-, meubel-, afhangt. sgarenmakers en andere huswerkers, en ds Sn denkt bj dt alles aan het soca- gevangene zal"beter g^è^rd zjn en beter lsme, dat alleen bj machte was en er n arbeden dan al de ambachlsteden. bljven zal, de m'assas tot heldenstrjd ïn Holland work véél É wten utgezocht voor hoogere rechten en levensdealen thus, wat men «erwten lezen» noemt. op te wekken! Elnvel, erwten worden gelezen op dekens Door de wet op de zondagrust zjt gj, bedenden, ngeljfd bj het leger der be-; scherösfte werkens; slut u aan bj het leger der strjdende werkers en de zjn de socalsten} Dat dè hsed verbroedere met de muts, de frak met de vest en kel. Dat de vereelde hand der handwerkers de fjne hand der geesteswersers drukke tot meer ^ssnenstrjd, tot broederljke hulp en ut dt nng verbond van de werkers mat de hand en met den geest, onder de plooen der roode vlag, zal eene onweerstaanbare macht oprjzea. De neuwe wet geeft u enkele uren week hebben geregeld en verandêsd. Maar dt hebben de rjkenmet gewld; en wj weren te zwak om hen zulks af te dwngen. Öe Werkuren zjn ta kng; zj maken het leven der moete net Waard! volle^ge npjutng van "? jne werk-! Hand nland dan, ^tannen en vrouwen, jongêflbpn.en mes s,. sachtof- k^ éh'verkséasfzal k, de wet,.beteugelen n naaaljöfer vrjhed-van de werkers en werksters en n naam van hun bruk j^pjfletzondagnast om op J5 oogst fers der lange werören, en maakt ge reehfe op «^l»«4-^^#arageaïék^ aanstaande te stroomen met duzenden Jaren lang hèhlm'kalhdt^fcen U- naar Brussel, naar de Landeljke Betoo?- bemlen m raéarëaï,!^p^[ : ï»- dèfètó*: ^gng voor eene wet op de vermééerng ren zch" ^^^^Öfee'^erl^^êfe^^g; dêr Werkuren aller hand- en geésïlswerkers Leve de wet op de zondagrust! Gezegend de eerste stap op de baan defr-wetteujke arbedsregelms voor wswassénen I Naar Brassal, naar Brcfgse op den 5^jé^l".^_dan gegame^^st gestreden yoór onzen schoofbrj "mtp^^sg'ehdeh arbed, een menschéljk" bë^fe, nenscheljke rechten en menschèljke levensvreugde te geneten Hswerkers! In verdere artkelen n o Voorot» van heden enaöstgen, aul g 'bewezen nssn.wasaom gj ook u bj de üèsalstsché werkersbewegng moet aansluten. Lezeressen en JLezers! «Voorut» van heden en volgeade daf^a sal b^sfaader gewjd «gn aan :. Ite wét op de zondagrust; 2. De belangen d r bedeaden en wn-' keljutfers; 3. De belangen der hulswerkers en -werksters..wl^ett zulks ter gelegenhed (Eter toepass^jfer wetnp de zosa^rüst. - m de mmwaaëj en warkeljuffera met de wet bekead te maken en hen aas te zetj ten tot nèuwöa strjd, ten erdè van de wetgevmg betere wetten en van 4e patroons betere levensvoorwaaften te ver- Wg^dgËQ ^üks om de huswerkers «n gemanfesteoö,- MSSsMkstèrs, waarvan velew sta*h! aï^aéo sdooj^f ^(^ ot'msm- <*^»B^^ Jfeëterng. aan e vtaren t^sgete&ag en tot strjd voor ^f-m^^^l^bestaan. HELPT ONS MEDSl Hebt gj «Voomt» gelezen, draag of zend bem aan een bedende oï huswerker. maakt dat «Voorut» komt n dls zaïde banden van werkers fctt werk-- ^ers der husnjverhed, am daar «elk&as te wnnen #öor onzen stsöxmen, Huswerk ea klene njverhed worden n de meeste gevaltenü zeer OTgeaonfe roorwasrden vehcht. En eene der eraste aanwachten tegen de waar 's nachts onder geslapen wordt; eene vrouw metfaoofdutslag > j»d bj oéerzoek gevonden, bezg garnalen te peben; sgaren worden gemaakt en gesorteerd door terngljders. De wonegen zjn net ^JtajJ even ren en de mehsehea evenmn. Duzende derg^jke gevallen kunnsa aangehaald worden, de belzen dat menge eeuvaren lo de wonngen der thuswerkers zoo slecht ver«aardl^ worden aïsn de amerkaansche fabreken van opgelegd vleesdt. Maar het huswerk heeft dt groot nadeel en groot gearaar, dat het toszasht zoövm aoeljkfflf sdaa a de groote wsrktoöfeen. «* In de klajje averled s hét net beter. Het broodbakken bjzouderljk geschedt nog op eepe onraeascheljkewgff'woor eten bakkersgast, walgend en gevaarjk voor dea brood verbruker. Onlangs held de parjsche vermïgbf ^n bakke^p&eb eas» groote meeffg, om te protesteeren tegen het onmeeséfeef k; hakbejs^tórjf, De aneefög had plas^.&^p het eerevoorzüerschap vau dokter Uou x, bestaurder van het wereldberoemd nsttut Pasteur en ïtsander van he sérömt^^!dte«groep» Dokter Eoux sprak n de meetng ea veeklaarde dat heel haastg ernstge maatregeten moeten genomen worden tegen de hudge ^#Kvaflhfoodbakkfn, -««Bt^ath^ a de ftóeéste gevallen een dregend gevaar oplevert. Een aallar redenaar spramïs vo^t-fe- «Dokter Jaak Darol haeö.n het laatste Go&gres tegen de terng bewezen dat van de 400 duzend fransche bakkers as&jftozebd aan de terng ljden en dat 20 duzend anderen kaaddaten voor de terng zjn.» Dt^tw aver Pett, schrjver van het, Wert tegendetarng, scfereëf as:v(ögt over den bakkerssöel r «S^ 'Am bat&ê&gast 's nachts n de Igkfcerjj, m^en^j-zn werk^ naakt tot aan de broek of soms heel naakt, het z wes droppelt hen aï, hj r"até t Jtós, mengt n den deeg al de f.tw^s#mnge'a.vaï; zjn verht lchaam en de utwassenuagen zjner Jongen, bekneld door een stkkeaden bakkerjreuk. Bjna elke adffeeuwdede hakker a werkende utstoot s vergezeld van eeo regen speeksel, "sssam M ««rgroot^as aherssnde' mcroben zou vladen.»mea,."za! ant^feorden: Het vuur doodt alles. Ja op voorwaarden dat de ktam van het brood op 00 graden wordt gebakken en dat s net zoo. De ovahwarmte berekt noot Oö graden,! hoogsteas 99, mnstens 95, n maêenhlb 9f ^radeo, «Er moet ut opgemaakt worden, schrjft Doktor Boral, dat het brood, aooals het nu mevde hand s gefereöa, eea voortzètèr der terng s, door dentm de het baükén van 3ïetvM)ruken s^edï.» Doktor Barney sctosefate^ajgt: «Hoe zjn de meestehandbakkerjen tegenwoordg? Stel u eae klens ea vule plaats voor, dtaagls ^n kelder en soms net geboerd, ïrar staan Opeen rtroggeo, zakken Kéém, hoopen asch, braadhout, enz. De flareazaflacvaflhet stof. De koppen spnnen, öe trétels zngen, de kt^pffsaéfeags' krupen overal, de vlegea ktoöed en, de gemakken staan soms nevens dea oven, het water van den deeg wordt geput aaemaels de men zeldea rengt on waarn allerle asekten en dertjes boven drjvea. De lacht s^sükfeftfl^de he>%emte, verre van de feélsfttejmvereo, bederft haar doordeutwassemogen.» Deasmee^Bg hoeft een depen ndruk na-- gelaten. / T^èa demeljke schroawende toestanden, waanöafe duzeade werkledea, husvaders, moeten bezwjken, knnaea zelfs de vakbonden nets. De wet, de socale wot.s ngegeven, opgedrongen, afgeperst door de' maseht flergeorganseerde werkers, zj alleen, s machtg om dezen stal van doodend vul te rengen en dt moordend werk endgen. En 't s daarom dat de socalsten alleea den waren weg aaa alle werkers wjzen, pmdal zj nevens de macht der vakbonden de onmsbare en reddende kracht der werkerspotek plaatsen. Huswerkers, werkers der klene njvermd,' helpt, steunt de socüjjsten ïn hun grootsch werk voor uwe veross^ Neuwe Lfzeressêa ea Lezers Heden en morgen zult sj «Voorut» kostecaas ontvangen. Deze twee nummers zjn vooral gewjd aan de wet op de zondagnbk«a aan het soms lastg en treurg leven van wnkelbedenden, wnkeljuffers, huswerkers en huswerksters. Velen uwer hebben nog noot «Voorut» gelezen of wel al eens, maar net meer voortgelezen. Leest deze twee bladen met aandacht en zonder voorngenomenhed. Gj zult overtugd zjn dat wj nets schrjven-dto de zuvere waarhed, ja zelfs beneden de waarh^d. En wj zjn er van ovsrngd dat gg na ons gdazea te hebben, ons vïött lamïéh zen en u zult aansluten bjuwo-soéls»' tsahe werkbroedeïs en zusters, de strr den zoowel voor u als voor hun egen saelven. Euswerkers! Gensehe socalsten zullen u thus komen bezoeken en u vragen «Voorut» voort te ezeb. Aanvaardt ze goed, dscuteert met hen ^ w.^n nng overtugd dat m al het sehoone van ons stë^rr'katt^l^ssftï^ ook de noodzafehjfed dat alle haskfe en gee^es^ülers gezamenljk optreden voor de verlossng des «BÉeSds van dwang, ontberng en utbutng. BUITENLAND FBAIVMIIMK DREYPUS,&*& De prokureur-genéraal Baudun heeft dnsdag avond zjn fëkwstorum n de zaak Dreyfus geëndgd. ' Hj vraagt ook de verbrekng van het vonns van den,krjgsraad, van ReonesJ zonder verzendng, H s te zeggen dat egens hjeaa het verbrekngshof Dreyfus buten zaak moet stellen, onder voorwendsel dat er geene bewjzen tegen hem zjn. ITAME OPMAKER Er s endeljk bevel tot nhechtensnfmdng utgevaardgd tegen graa Sode- Ta, beschuldgd 50,600 lre veflmsb^t 'fe^^t^bén ten hanme van een klooster In opdracht van zjn vaster, de M ceele raadsman der zusters, s, held hj de bo^en en moest zorgen voor nnng van de ntresten op he faezlfc d^ nonnen, maar de graa verteerde het geld met hoeren. ZWITSEt&AIVl» VDÓÖFTÖANG Te Zurch s juffer Brustleln aan dö rechtbank werkzaam gesteld als grrffer. ' Is n Europa de «erste reefeömnk vf^é'- de gre^feswerkzaamheden worden waat^en^men door eene vrouw. KEEÏR^ GZAK Onze «Vorwarts» heeft een Bref waarn gezegd wordt: w Wj vernemen uu goede bron dat kezer WHlem aan den czar een laef heeft gesohreven om. ham te laten weten ^a\.ss de Doem, ^ne wet foesbeeart waarbl de gedwongen ontogedng der grondawhördt gemachtgd, de russschewaarden nt dednïfeche Beurs zullen ge-. T^otes worden,.'» IBt dezelfde bron wordt gwuold dat gaötjwertog Atexandrovtch, de naar REUZENSTRIJD Zonder veel lawaa hebben de bouwvakarbeders n Weenen eax-^evg stuk ^Ird gélnmg geëndgd. Zoowat 50,000: man ^jn gedurende zeven weken utge-: sloten geweest n het bouwvak^ Thans zjn voor den tjd van twee jaw collecteve contracten gesloten. Rum 7000 man hadden Weenen tjde» ljk verlaten om het ondersteunngswerte te verlchten. De strjd betrof vooral de loo'nen en a geëndgd met eene volslagen overwn» nng der arbeders- Bf%SË33AIIKE^ NOG EEN STRIJD Te Kopenhagen dregfrsene werk^m kng van scheepsthnmereden op twea werven. De patroons hebben, voor het geval da we?kstakng doorgaat, gedregd eene utslutng op touw te zetten. Op de twee werven zal men begnnen met nlle b eene vakvereengng aangesltója werke. d^q ut te Muten.Endgt de werkstakng daaédoor öet, dan zal er eene utsluïfeg, volgen van alle werkleden n het jzev bedrjf over het heele land. ZONDER GENADE Het reeds zoo groot getal pqlceagenten, de door de revolutonnaren afgemaakt zjn, groet van dag tot dag nog aan. "3ïMer heeft men twee^polceagenten gedood en dre anderen zoo erg gekwetst dat zj eenge oogenbll&en later sterven. Twee voorbjgangers werden door afketsende revolverkogels gekwetst. Het gerucht s te Wargc^v J^-mnloop dal het de algemeene tg^^stellng der polce s de door de revóloöonnaren ngercht wordt. In alle.g^aa>töen hüft; ïtë^otw'tlat de polce j^t'mét meer op gfaggsk v& vertoonen en snds maandag wordt de p^cedenst dp 0^ pateöéljes soldaéè'éer^f^è^^ g^aan. De revèl^onnarèn hebben dnsdag avond nog «ên gendarm en een kaptejn van de lnetroepen doodgeschoten. Dèza laatste werd door vers^é^asse rev&u? tonnaren betcht het JÈ^èJ jgb^ö^sf ^; hebben over het pe^^3ptm^#lfebtel:^ 'VMÉtWaröehow met de strafslfvóerngen gelast s. De daders zjn kunnen ontsnappen. Da gendarmen hébben zes onschuldge per motten gekwetst met n de mengte ta sabelen. m AMERIKA Nergens n da wereld beeft do plouto-, cïale of gddregeerng da maabt verlosgen de zj ^ans n d Vesengde-Staten van NoordABBfeörka bezt. De trust-mannen zjn zoo almachtg jmmjépven de wetten ^an en M,3^IIBred zegt n «Le Courrer European», dat de grondwet nets anders meer s fctn een voorgevel, een bedregljk gedo. rects9eteö«r. Tachtg mlloen menschen ondergaan n de 5^eeng ctestaten de bevden, da utbulahg en de ontelbare plagerjen der bende, de een waar dktatorschap utoefent. Van heden tot morgen staat het de bende vrj, Me prj^aa van vervoer per pzeranweg te verd&blllh, te ver^o- ^ tetyetvervaa^ben; door de grocfe ut bredng.hacsgeculatën op de granen, kunnen de woekeraars massas menschen uthongeren, ja, Imlve werelddeelen martelen en verarmen. Geheels, streken der wereld, de levea van któbenspunen en weven, kunaehtdf werkelooshed wordengedoel^a. Nérgens s de kaptalstsche samen- trekkng zoo ver gevostósl als n Amerka, waar het njverhedswezen zch ontwkkeld heeft zonder hnderpalen. Er was daar geene klas meester over het bewnd, er was daar geen mddengezag <M goed gewapend was en er was vooral geene georganseerde wekenda klasse. Jferljn U gegaan, tot zsodbg had te In Frankrjk en Engeland, ja zelfs n trapten zch te veszèkeren van de va&s-) Dutschland hebben de fabrkanten ea werkëfgkïraq Dutsddnd voor do onder. de handelaars, strjdgnd tegen het ke drumdng d«r «u.$sfeehe nmwentelng. zerrjk of.hel kbnnkdom.tegen den adel van ttel en tegen de grondegebaars, toe. gevngen gedaan aan het protetetïaat om zjn bondgenootsehsp te verwsaven. In de Vereengöo Staten hadden de bourgeos den strjd net te voeren, zj hadden geene verbonden aan te gaan met da waïüsiedenkse z overgens köa-

8 y^^s^^absss^re^sgragksgassassgegstgasgs^^ 'dec ns&en door aeo gedurgen toevoer Üer landverhuzers, de steeds néuwe.werkkrachten kwamen leveren. Er moest een Man; opstaan om het Amerka van heden te ontleden. Nergens ontspnt zch de klassenstrjd met zooveel logtek} nergens beschkt de regeerende klasse, deze der bankers en der groot njver- en handelaars over eene zoo onbetwste overmacht; nergens bljken Öo grondwet en al de daarut vloeende.wetten zoo zwak en zoo leugenachtg. Het gezag, schrjft M. Manfred, behoort nu aan de «derde kamer», de de grondwet net voorzen had. De derde kamer dat zjn d konngen der petrool en van het staal, de vertegenwoordgers der trusts en de omkoopers n de parlementare wandelzalen. Het vleeschschandaal van Chcago gaat hunne macht nogmaals op de proef stellen. Ons dunkens zullen de vleeschbarons nogmaals tromfeeren, maar dat zj zch n acht nemen. Een tromf n deze omstandgheden, de geheel de wereld.verontwaardgd hebben, zou hun duur te staan kunnen komen. Het s de eerste maal dat de amerkaansche nate als een man s opgestaan.tegen dat model der Cartouchenbenden. Degenen de zoo belust zjn ons te ondervragen over den toekomststaat, 20uden,dunkt ons, wel doen te laten weten welke redmddels zj voor hunne kaptalstsche schanddalen voorstellen. Wj dagen hen ut er een te vnden buten het collectvsme. P.H. He Moord te Nevele Er worden nu allerle veronderstellngen gedaan. Maandag namddag s het parket nog eens ter plaats geweest, vergezeld van eenen behendgen zwemmer ut Gent. Men heeft beproefd of het mo~eljk,,was de peers vast te steken n den vjver, als er emand aan vastgebonden was. De zwemmer de aan de peers vast was moest het zelf beproeven. Dan s men begonnen met de famle Dujardn te ondervragen. De med s lapgdurg onderboord geworden. Men heeft n den vjver yezocht naar ontbrekende voorwerpen,»an den prester toebehoord hebbende..be Provncale fladen Deze raden openden gster hunnen ïttjd. In BRABANT sprak M. Becó over de utbredng Her buurtspoorwtegen, «de provncale banen, de openbare werken, de polce enz. M. Huln werd voorztter gekozen met,73 stemmen op 77, en M. Van Meenen ondervoorztter met 48 stemmen tegen 20 aan M. Possoz, klerkaal. In ANTWERPEN handelde M. Gogels over dé.feunst. M. Van Hal werd voorztter gekozen en het bureel werd volledgd door MM..Ortegat, CooH, Van Olmen en Zech. In WEST-VLAANDEREN sprak M. de 'Bethune over de polders en de waterngen. M. Van Hee werd tot voorztter herküzen,. ^JtMa ühïsfin OOSWLAANDSREN-:tónherde M. de Kerchovo dtexaerde a a r f s l j ^? ^ rjke rampen welke reeds n den loop.der eerste zes maanden van dt jaar ver'schedene landen hebben getroffen. Hj brengt hulde aan de drukpers, aan de openbare besturen en aan de bjzondere lefdadghed, de gewedjverd hebben om dé dep beproefde bevolkng van onze overstroomde streken ter hulp te komen. Hj deelt mede welke sommen er werden ngezameld en welk gebruk ervan werd gemaakt. Daarna onderzoekt hj of er nets dent gedaan te worden om de verneuwng van dergeljke rampen te voorkomen en komt tot het beslut dat de wetgevng op de polders en waterngen verouderd s en zou denen herzen #S worden De kezngen van Zele, Temsche- en Assenède worden geldg verklaard F Ë Ü I L L E I O S VAN &JVLI (m. DArtagnan heeft aan Buckngham den zj haat, zooals zj alles haat wat zj eenmaal bemnde, den storm afgewend.waarmede Rcheleu hem n de persoon der konngn bedregde. DArtagnan <heeft zch voor Wardes doen doorgaan,.voor welken zj den gloeenden hartstocht eener tjgern koesterde, zoo onstumg als dergeljke vrouwen den kunaen gevoelen. D'Artagnan kende het Vreeseljk gehem, dat zj gezworen had, dat nemand op straffe des doods zou mogen kennen. En endeljk op het oogen blk, dat zj een volmacht n handen had, stnet behulp waarvan zj zch op haar ; jvjand zou kunnen wreken, wordt haar.de volmacht ut de handen gerukt en as het dartagnan, de haar gevangen jhbudt en haar naar een of andere strafkolone aan gene zjde des oceaans zal zenden. Want ;n dat alles had d'artagnan ongetwjfeld de hand ; aan wen anders Ban aan hem had zj al de schande te ^Üten, j3e zch boven haar hoofd sta- Het bureel wordt samengesteld ] als volgt : Voorztter, de Remaecker, 7 stemmen op 74; ondervoorztter, Thuysbaert, 7 stemmen; de secretars&ta, Van Wynkel 72, Lbbrecht 7 en Lppens, 54 stemmen. In HENEGOUWEN, eprak M. du Sart de Boulland over de gemeente-boekhoudng. M. Neuman, lberaal, werd voorztter en gezel Balsacq, ondervoorztter geko", zen.de rest van het bureel bestaat voor twee derden ut socalsten. In LUIK sprak M.Pety de Thozée over de gemeenteorgansate ten tjde van het Prns-bsdom van Luk. Hj bracht hulde ae-x M. Montfore de dre mlloeft heeft nagelaten voor menschlevende werken. Als voorztter werd gekozen M. Loumage ; ondervoorztter gezel Gony. Gezel Bran s tot ld der bestendge deputate benoemd, n vervangng van gezel Lekeu, overleden. In LUXEMBURG sprak graaf de Brey over den fnanteelen toestand der provnce. Hj s bang van leenngen en heft lever belastngen. Hj hernnert dat er vroeger eene belasttóg werd voorgesteld op de jongmans. Zï] werd verworpen, maar de heer gouverneur denkt dat de belastng nu méér succes zou hebben. (Wat groot lcht I Red.) M. Etalle, katholek, werd voorztter en M. Orger, lberaal, ondervoorztter gekoze»; In NAMEN lulde M. de Montpeller over de onafhankeljkbedsfeested en hj zong ten slotte eene «Braban^onne» I De kezngen van Fosses en Gembloers werden goedgekeurd. M. Huart werd voorztter en M. de Mévus, ondervoorztter gekozen. In LIMBURG s erg geklaagd over het utstellen der besprekng van de mjnwet. M. De Borman, voorztter, sprak eene redevoerng ut over de lokalenj waar de Raad thans zetelt! -»- ( men door bee de lufcerzj; do rechterzj onthoudt zch. Sl?e dagorde Corcuans worcu vcrwornes «net 23» stcntmen f socalsten en eenge lberalen) tegen BS (katholekenj c«s U oashodsjges Hberalen). Wllende het portret trekken van zjn broeder, bedekte hj zch het hoofd met het gewone zwarte floers. Een der standers van het toestel gleed ut en wllende het toestel tegenhouden, deed de jongelng eene verkeerde bewtsgng; hj vel n den stroom en verdronk. MECHELEN, LAFFE AANRANDING. NOODLOTTIG GEVOLG. - In den nacht van 24 op 25 jun keerde Anna Croon, 24 jaar oud, wonende op het gehucht Stuvenberg,huswaarts. Onderweg werd zj door een troep jongelngen aangerand en mshandeld. Ten ge* volge van den onderstanen schrk, werd zj zek, doch derf hare ouders met de zaak net bekend maken. Maandag nu s zj overleden. Het ljk zal geschouwd worden. Men schjnt de aanranders te kennen. WESTGAPELLE. WERKSTAKING. Op de werken hebben, ten gevolge eener wegerng van loonsverhoogng, de werkleden den arbed gestaakt. n de kajut verborgen had en waar h omkwam toen de boot, met de zandbank der Welngen te raken, bet ondersta boven keerde. LEDEBERG. SAM. M. «DE WERHS MAN». De gewone bestuurzfngf heeft voor deze week donderdag plaats!} STAMANDSBERG, KAMPSTRIJ K Zondag, om 7 ure, kampstrjd VOOH het monstereerbrood. Prjs per pelotös 2 centemen. Men schrjft n bj den bod van den club en bj den concerge veufl «'t Volkshus». DENDERMONDE. AUTOMOBIEL*' ONGELUK. Eene automobel, terug4 keerende der feesten van St-Nkolaas, ^! n volle snelhed op een boom gereden j De machen werd erg beschadgd. Dal stoker werd bewusteloos opgenomen t hj verkeert n hopeloozen toestand. * LAFFE AANRANDING. MaaW dag namddag s vrouw Seghers, vad Baasrode, op Zevenkotendjk door eem man aangerand, de een schandgen aaï] slag op haar pleegde en haar beroofdee van haren geldbeugel. Een onderzoek a ngesteld. n WETTEREN. BOND MOYSÖN. Door vergetelhed s op,< e brefjes geen boet vermeld. Wj roepen de aandaol^ der leden er op dat het de verplcff dremaandeljksche vergaderng s en e. dus eene boet van 5 centemen zal gehe/ ven worden vóór eken afwezge. _«. BRUSSEL. BRUTALE KERELS. Een sohldersgast moest de deur gaan verven van eene kamer n den Peerdgang, bewoond door een fransehman en zjne bjzt. Ut de kamer kwam een zoo verpestende reuk dat de schlder er opmerkngen over maakte. De fransehman, razend van gramschap, werp zch op den schlder, de eenoogg was, en sloeg hem het goede oog ut Het oog s reddeloos verloren. De echtgenooten S..., ut de Wolstraat, zaten n eene herberg der Hoogstraat. Een dronken kerel bracht den man een zoo geweldgen slag op het LUIK. VERPLETTERD. Dnshoofd toe, dat hj ten gronde stortte. dag was de machmst Hougardy, n de Vrouw S... snelde haren man ter hulp, state van Luk-Guülemns, bezg een doch kreeg een vreeseljken slag op het werk te verrchten aan h«t achterdeel hoofd met een berglas, waardoor het zjner lokomotef. Eene andere lokomorechteroog letterljk ut de kas hng. De tef kwam op dezelfde ljn afgereden en ongelukkge werd naar het gasthus ge- Hougardy, de ze met had hoeren aanbracht. De dader s aangehouden. komen, werd tusschen de buffers gevat I - GEHEIMZINNIG OVERLIJDEN. Nettegenstaande de beste zorgen sterf Dnsdag s n het gasthus een werk- Hougardy eenge oogenblkken later. Het m/an.van Vlvoorde overleden, [Dom. slacntofïer, woonachtg Ie Serang, was Mertens, 45 jaar oud, gehuwd en vader 35 jaar oud, gehuwd en vader van ver van verschedene knderen. De ongeluk- knderen. kge werd maandag van hevge buk- CHEVRBMONT, VELORIJDER, krampen aangedaan. Het parket heeft de DOODELIJK GEKWETST, Gster naasssenhot van Brabant ljkschouwng' bevolen. mddag reed een Brusselaar, Hanboot, MOORD SCHAARBEEK. ARBEIDERSRBN- per veslo. Op eene ^eherpe hellng geko- Dnsdag werd de zaak opgeroepen ïe TEN. De werkman Wouters, wonende men verloor hj een pedaal en kon te- laste van Alfons Geers, te Molenbeek, be, PWtaelstraat, s n eene fabrek der vens zjn verroest remtoestel net doen schuldgd van moord op zjne vrouw, t< Stephensonsraat, met den rechterarm werken. gepleegd. gevat door een transmsserem en het Zjn gang werd sneller en sneller tot Koekelberg De beschuldgde leefde snds eengéjï' ldmaat afgerukt. h endelk tegen eenen bsoro den schegescheden van zjne vrouw, MdnS De werkman Francos, de op de del brak. Hj werd stervend opgenomen. tjd De Ganck, Op 8 October ontmoette Geers Verboeckhoveplaats, bedolven werd onhaar op den Gentschen steenweg, delöh der een houtslapcl, s n het gasthus bö de spoorwegbrug. Hj sprong op. haab overleden. NAMEN. HET GEHMMZINNlG' toe en plofte haar tweemaal een mes rn. DE SCHOOLUREN. Het ge- STERFGEVAL. Be wetsdokters heb- de borst n de rchtng van het Iu*rt, J meentebestuur van Schaarbeek heeft be- ben de ljkschouwng gedaan van Louse Eenge oogenblkken na de olsdaa* sloten dat er. tjdens de heete da^en des Schepens, en vastgesteld dat zg eene na-' was Mare De Ganck een ljk. * namddags geene lessen meer zullen ge- tuurljke dood gestorven s. Geers nam de vlucht doch werd gevaft geven worden n de lagere gemeente- Haar begeleder zal, zoo veronderstelt Geers heeft noot eene veroordeelngr w IJ scholen. De klassen zullen begmnen ten Do meerderhed van den bomogeenen lbera- 8 ure "s morgens om 's mddags te en- men, ontwaakt zjn nevens het ljk der ondergaan. Hj was 3 jaar gehuwd en vrouw en verschrkt gevlucht zjn. len hospceraad van Antwerpen had een mesje, dlpren. heeft ver knderen, > dat zek was, naar Lourdes gestuurd, om het Geers zegt dat zjne vrouw zch aan ST-GILIS. ERGE VAL. Dnsdag door eene bedevaart te zen genezen! drank overleverde. namddag s de stoker Guyot, 33 jaar VAULX-BIJ-DOORNIK. DOODELIJ- den Een der leden van den raad, M. Kreglnger, oud, De dag der msdaad stond Geers tweed wonende te Bergen, n de Zudsta- KE ONGELUKKEN. Henr Dubrun- uren op gaf daarop zjn ontslag. zjne vrouw te wachten en weef bj het manoeuvreeren, van zjne loko- faut, 24 jaren oud, schrjnwerker, s verder De zaak s door gezel Terwagnen den ge- te net veel te vertellen. met het hoofd op de rggels Re- door eene openng van het eerste vermeenteraad gebrachfen s verbonden geworden motef stukt en den schedel gekloven. Hj s dep gevallen en terechtgekomen n den De ondervragng van den beschuldgde met de prncpeelè kweste.tfde verwereldlj- n neemt de gansche morgendzttng n. waahopgen toestand naar het gast- kelder. Hj bleef dooè op den slag. kng der gasthuzen. Toen de kompssars Ryckmans hem 3 hus gebracht. Een kasseer, Labs, de n eene her- het afsterven zjner^rouw meldde, zeg-s Tjdens de redevoerng van onzen partjgeelsene. ZELFMOORD. De aard berg danste, deed een msstap en vel de Geers ; «Zj s geen voet ut harenu noot onderbrak m Venesoen, een katholek appelkoopman G. ut de Elsaatraat, de met bet hoofd op den kant eener tafel. weg geneesheer, herhaaldeljk. t» ] snds eenge dagen teekens <van ansverde ongelukkge was het nekbeen gebro- De polceagent Meys. welke van denstj ïerwagne vroeg hem : bjstèrüïg gaf, heeft zch n zjne wonng ken en sterf twee uren naden'. «Durf gj beweren dat er me het mesje te was pp het gemeentehus den nacht dea verhangen. Lourdes een mrakel gebeurd s?», r THULIN, VBRPLBTTSM), De mtedaad. was 's maandags rs morgends M. Veresorn antwoordde : «Bjlange net?». JETTE. IDEM. De landbouwer, landböuwersknecht Lablloy s onder zjn gaan lusteren aan de cel, n den amgo.' Waarop gansch de lnkerzjde en het publek n Jacobs, stond dnsdag morgend rond 5 wagen gevallen en doodgépmferd. door Geers, Deze zong mee ttepp, aan zjne vrouw zeggende dat hj PATURAGËS. VERGUmGD. Betrokken een scnaerlach utbarstten. luder stemme. De agent Meys opende MM. Ryckmans en Desgun mengen zch nog PRRV het gemak gng. Een uur later vond M, Arftur Caudrüü» 42.taar, gemeente^ de cel en vroeg of hj net beschaamd n het. debat, en de laatste deu de volgende men den man, welke 67.jaar oud s, aan sekretars, de aan de e^t^roogen leed, was te zngen na zulke jseljke msdaad^ eenen balk opgehangen. dagorde n :., gebrukte een geneesmddel aan een «Gü laat ver knderen, achter», voegde ST-PIETERS-WOLUWE. DE DOOD rondleurder gekocht. Hj s aan vergft- er de poleeman bj, «vergeet dat net,» «De gemeenteraad,» Overwegende dat bjzondere leergangen n RIJDERS. Eene kndermed wandelde gng bezweken. «Bah antwoordde Geers, zö zullet de burgerljke godshuzen werden gestcht om maandag namdag op de Tervuerenle, RBSSAUX. BRAND IN EENE MIJN thans gelukkger zjn dan vroeger». met d knderen harer meesters, wonen In de put St-AMegonde, s zaterdag verplegers en verpleegsters te vormen; n de Bellardstraat. Een der knderen op 50 meters dejrte, brand n eene DB ZAAK WADDINGTON» Dat een zeker aantal personen, deze leer- de lep de straa over, just toen een motogangen gevolgd en dplomas van bokwaamed cycletrjder naderde. De med lep het schacht ontstaan. Men dacht dat maan- Het drama ^fftó^dèn steenvrèg vam dag alles zpu gedaaö arewées =asn, maar Sehaald hebben; achterna, doch werd zelf omver ge- de brand bredde zch gsteen nog ut xfeurgat za3 denkeljk m October opgl-[ ^Wat, door l!et%telte!v dezer leergangen de knd roepen worde», Worpen en overreden. Het mesje, dat feelterjg de zed^fjle verplchtng aangng overvloedg bloed verloor, verkeert n en verschedene werkleden zjn tjdeljk Men weet dat da moordenaar, Balma-»/ Weggezonden moeten worden* deze menschen Ie bezgen; ceda, voorloopg n vrjhed s. f Men zal thans ofeafelfde toestellen ge» Dat beden de gelegenhed-zch aanbedt om erge toestand. HAEREN. VREESELIJKE ZELFbruken als te Gourrères, om den brand hunne densten aan te wenden n bet neuw Rechtbank van Turnhout MOORD. Dnsdag namddag beeft een meester te worden. znneloozengestcht en het gasthus op Kel; KINDERMOORD 23 jarge metsersgast,wonende teschaer Verzoekt dé beslerng der godshuzen n Onlangs deed het parket van Turnhqut. WKS't-Va.AA^aMïllSÜ beek, zch onder den stoomtram gewordeze nstellng enkel personen te benoemen te Steelen een onderzoek, tengevolge vne dragers van bekwaamhedsdplomas, en, zoo zj pen en werd letterljk n stukken gere- HEYST, - - «OP «OOP VAN ZEGEN» geruchten de onder bet volk n omloop» don oordeelt dal de nlchtngsreglementen der Eene sleepboot van.zedmjgge heeft waren. Men ontdekte n den hof eeneï! AWï-Wr.ItPEN gastnuzen er zch tegen verzetten, aan de bede vsboherboot H, K), de tasdeaas het op- weduwe, Rosale Vos, het ljkje van édm voegde overheden de wjzgngen voor te stel- ANTWERPEN- ERG ONGELUK, ~ kaan van verleden vrjdag gekapsjsd pasgeboren land. De ljkschouwng bew len, de toelaten aan de wenschen van den De offcer van de sleepboot «Schelde» was, naar de have» van Heyat terugga- wees dat het knd leefbaar geboren waal raad Ie beantwoorden.» de een meertouw loste, werd den arm bracht. Men weet dat deze schpbreuk hetgeen door de weduwe tegengesprokasf M. Coremans legde de volgende dagorde volkomen afgerukt. De ongelukkge werd ver slachtoffers héem gemaakt. De boot wferd. De betchte werd veroordeeld tos neer : n hopeloozen toestand naar het gasthus s nog slechts een wrak : al wa boven 4 jaren gevang. dek stond s verdwenen, uttgenömen de «De gemeenteraad, gebracht.» Gezen n net fet door M. Terwagne be- VERDRONKEN. Gster s een groote mast, de men neerfflefeaajd had. Rechtbank wm Detïdetmonde spre ken, er geen gref of blaam wordt erkend, jongelng van 24 jaar, behoorende tot De schpper Cousvyzer had ztoh aan BLOEDIG GEVECHT noch ten Jaste der dokters, noch ten laste f&n eene.begoede famle n de Schelde ver- dezen mast vastgebonden en daardoor den behèbrraad der burgerljke godshuzen, dronken. Hj was bezg met zchten te heeft men zjn ljk te^uggevondep. Men Serafen De M., van Wetteren, eêjfj gaat over tot de dagorde.» nemen van de haven en had zjn toestel heeft eek het Kjk van den armen kleren f9jarge wever, was n den nacht vflm scheepsjongen teruggevonden de zch 3 tot 4 me met zjne twee broeders us De dagorde van het college wordt aangeno- op den boord der kaa geplaatst. Ilecllerljke Zaken Ver^erdüljfK der M b t e pelde 7 Hj alleen had lord Wnter n al de verschrkeljke gehemen kunnen nwjden, de hj achtereenvolgens door een noodlottgen samenloop van omstandg* bede nzelf ontdekt had. Hj kende haar schoonbroeder en zal hem geschreven hebben.. ' Hoeveel haat verzamelt zj drop voor drop n haren boezem! Daar zt zj onbeweegljk met vur.gen en strakken blk m J ï a a r eenzaam vertrak te staren ; hoe^ ê r. s dat dof;gebrul, dateomtjds-ut Wt Öepst haars harten opwfeltj.sm. harmone met de donderende baren, de brusend, dregend en brullend opspatten en geljk een eeuwge en machteïooze wanhoop, te pletter slaan tegen de rotsen waarop dat sombere en trotsche kasteel s gebouwd I Hoe heerljk schjnen haar de wraakplannen, de bj het lcht des blksems van haar toorn haar voor den geest komen en de zj koestert tegen mevrouw Bonaceux, tegen Buckngham en ovoral tegen d'artagnan ; lchtende wraakplannen.n de donkere toekomst I Ja, maar om zch te wreken moet men vrj zjn; zoo men gevangen zt, moet men een muur doorbreken, tralën losmaken, den vloer ondermjnen ; alle ondernemngen de een geduldg en sterk man kan ten utvoer brengen, maar voor welke de koortsge drft eener vrouw moet zwchten. Bovenden vordert dat alles tjd : maanden, jaren, en zj... zj heeft ten of twaalf dagen, volgens hetgeen Lord Wnter, haar broederljke en vreeseljke bewaker haar gezegd heeft. En toch, ware zj een man, zj zou dat alles beproeven, en wellcht zou het haar e-ejukkea v w " ' ^ jeeft de natsjje?jch dan zoo vergst met zulk een manneljken ten hare geoefende banden heur haar n Gj moet kaarsen brengea eo hen geest n dat zwakke, teedere lchaam te golvng, hetgeen zj dacht de bekoorljk- de wacht betrekken, vervolgde Pelton. hed van haar gelaat kon verfaoogen. Dat dubbele bevel, dat de jonge lutedoen huzen I De eerste oogenblkken van haar- ge- Endeljk plavede zj over zchzelve te- nant aan denzelfden persoon gaf, bewees; Mlady, dat nare bewakers haar ook vangenschap zjn dan ook vreeseljk ge- vreden ; weest ; en eenge stuptrekkngen van Komaan, er s nog nets verloren. moesten bedenen ; zj zou dus door soldaten worden bedend. woede, de zj net heeft kunnen bedwn- Nog ahsjd ben k schoon I De orders van Felton werden, trougen, hebben den tol harer vrouweljke Het was ongeveer acht urn" n den zwakte aan de natuur betaald. Maar avond. Mjlady merkte een bed o p ; zj wens zwjgend en vlug, utgevoerd, langzamerhand heeft zj de utbarstn- bedaöht dat eenge usen rust net alleen waardoor zj een goede gedachte kreeg gen van haar dwazen toprn weten te be- h ^ ï, hoofd en;ogfeydenktreelda, maar van den krjgstucht, de hj onder zjne mnderen'fead gekweekte dwngen, de zenuwachtg^'t'fï&c^h»'. ook hare kl^ur zouden opfrsscten, de haar lchaam schokten, ÉlSï bedaard Evenwer a?6e^^v ^óbmaf zfl zch ter Endeljk wendde Felton, 'de Mlad» en n lgt zj neen, als ware zj een ver- ruste begaf, een nog beter dee. Zj had nog net had aangezen, zch tot haar. moede slang, de neengekronkeld rust van een avondme^ü hooren spreken. Ah zoo I zede hj, zj slaapt, 't s Reeds bevond zj zeb ongeveer eèn uur goed; als zj wakker wordt kan zj haar, genet. Kom, kom k deed dwaas, mj n deze kamer en hdt zou dus net lang avondeten gebruken. Hy deed een paar stappen naar de aldus op te wnden, zede zj. n den meer duren voor mé haar avondeten spegel zende, de den gloeenden blk bracht. De gevanrfme whde geen tjd deur om heen te gaan. hare oogen weerkaatste. Geen geweld, verlezen en zj beafóot reeds denzelfden Maar, lutenant, zede een soldaat, want geweld s een bewjs van zwak- avond eenge pogngen te doen om het de mnder stoïcynsch dan zjn meerdere hed. Vooreerst ben k door dat mddel terren te verkennen, door het karakter was en dchter bj Mlady was gekometf,; noot geslaagd ; msschen zou k, aïs k der leden te bestudeeren, de met haar de vrouw slaapt net. Hoe, slaapt zj net I zede Pelton, mjne kracht op vrouwen beproefde, nóg bewakng gelast waren. wel kans hebhen haar nog zwakker dan Er kwam een lchtetraal onder de deur. wat doet zj dan? mjzelve te bevnden en haar bfjgevofg Dat lcht kondgde Mlady de komst Zj lgt n zwjm; haar gelaat s kunnen overwnnen; maar k strjd tegen harer bewakers aan. Mlady, de was op erg bleek, en hoe k ook luster, hoor k mannen en voor hen ben k slechts eene gestaan, werp zch weer haastg n haar bare ademhalng net. vrouw. Laat k dus als eene vrouw strj- armstoel, met het hoofd achterover, haar Gj hebt geljk, zede Pelton, n a van denen mjne zwakhed lgt mjne kracht. fraae haar losgemaakt en verward, haar de plaats waar hj zch bevond Mlady En toen als. om voor zchzelve de proef boezem half ontbjoot onder de gekreukte te hebben gadegeslagen, zonder evenwel te nemen, welke utdrukkngen zj hare kanten, en hare eene hand op haar hart eene schrede nader te komen ; ga Low gelaatstrekken zoo aj kon doen aanne- terwjl zj het andere let neerhangen. Wnter mededeelen, dat zjne gevangen De grendels werden weggeschoven, de n zwom lgt, want k weet uct WJ.I Ï men de zoo vol utdrukkng en zoo veranderljk wareü, stelde zj achter- deur knarste n hare hengs^ï3, er klon- doen moet. dt geval s net voofaen. eenvolgens al de aandoenngen voor, de ken naderende voegtappel n de kamer, zj wlde utdrukken, te begnnen met Zet dat op dè tafel, zede eene (Wordt vooftaeuï den toorn, de haar gezcht verwrong, stem, welke de gevangene voor de van.> om te endgen met bet zoetste, lefste en Felton herkende..wledelkste cjmlaphe^daaron bj&e- v Het.JöejjaLs^^gêËefEzaasd*:,

9 > «, *JW f twst geraakt met J. De Sme'dt. Deze speelde onmddelljk zjn jas ut ten teekea van utdagnk. en een gevecht volg- 'de, waarn De Smedt. getroffen door verschllge messleken, als levensloos neerplofte. De dre broeders krjgen elk een jaar gevang en 50 frank boet. 'Correctonneele Rechtbanlc van Gent Zeventen mesjes 'der stekjesfabrek 'Cousemlle. de tjdens de werkstakng 'eens scheef keken naar degenen de bleven voortwerken, zjn heden allen voorwaardeljk tot eene geldboete veroordeeld VERVROEGDE TREKKINGEN SER LEENING VAN BRUSSEL 886 Veertgste dag 437' trekkng. Utb. S jan, 960»er. > Ser. * Ser» I Ser 3742 n. 33 utkeerbaar met fr. 30, n., n n. 30 s n «trekkng. Utb. 3 jan n. 3 utkeerbaar met fr. 0, n n ^JPS^^SS n. 6 %{$$& trekkng. Utb. 2 jan. 96 S998 n. 4 utkeerbaar met 6499 n n n. 33 s n » trekkng. Utb. 3 jan 4276 n. 8 utkeerbaar met n n n. s n. 3 fr. 00,000 3,500, fr. 35,000, UIT MECÏIELEM OPGELET! Wj hernneren nogmaals aan al de leden der Samenwerkng, dat de nummers tot 250, REDEN DONDERDAG hun wnstdeel mogen afhalenr tot 6 ure 's avonds. De leden van 250 tot 560 komen enkel den volgenden donderdag 2 JULI aanstaande. Voor de reclamaton kome men den 9 JULI. STUDIEKRING De lessen zullen regelmatg aangevangen worden den 2 jul aanstaande. Het reglement s nu n orde, en nschrjvngen worden nog steeds aanvaard bj gezel Arras en bj de concerge van het lokaal der Korte Rdderstraat. lokaa? T '.«Voorut» (Rdderstraat) eene practttgê'^vertsbnng hebben mét den reuzéïï-,ctnematograaf. Het enorme doek, dat 48 verkante meters Oppervlakte heeft, zal aan 7 meters hooge. staken n den hof worden opgehangë. Voor de groote beweegbare beelden te bekomen zal er eene zeer sterke electrekte Jjchtbrofl gebrukt worden, ^ De öehoönétè tooneelen zullen op het doek verschjnen, bjvoorbeeld : De honqerljders, n zes tafeteelen. J)e 'Nhlsten n Rusland, n zeven tafereelen; Bet plezerresje van den pastoor, n acht tafereelen, enz. enz. Sommge der beweegbare tooneelen bestaan ut 2000 photographes de snel elkander opvolgen. Wj zullen weldra den justen datum vfkondgen der vertoonng. IM* Ul dt oeeungsjjeve bjkl UUÜ meer en meer dat de carde-cvquo ngercht en bestemd s om den nwendgen vjand te bestrjden. De nwendge vjand dat zjn de werkers de soms gedwongen strjd voeren om een beetje meer loon voor hunnen afmattenden arbed, een grentje meer recht als burger en voortbrenger van den natonalen rjkdom en waartegen de burgerregeerng hare volgelngen wapent en afrcht om de rechtvaardge eschen van het arbedende volk te onderdrukken of n bloed te smooren Het akelg voorutzcht evenaart het potserljke dezer oefenngen! Vele burgerwachten en vooral de handelaars en nerngdoeners protesteeren tegen de hun opgelegde «corvee» 's, de ze halve dagen, zooals zondag,van hunne zaken aftrekt en dan nog de beste uren van verkoop. De utngen van ontevredenhed onder verschedene korpsen zjn bjna algemeen en herhaald, wanneer de burgerwacht opgeroepen wordt, en slechts de strengste tucht der offceren kan daar eene nog beperkte orde n houden. Zondag was het weer het geval Gansch de burgerwacht was te been voor de parade, de ambulance-wagen volgde de bewegngen, doch eene garde werd onpasseljk en n plaats van n den zekenwagen moest men hem ter verzorgng n een hus dragen, daar deze met wjnen en champagne gevuld was. Trestge comede Hoelang moet gj ons nog de keel uthangen? EEN BUBGERWACHT. ONZE PARTIJVERGADERING Zeker kon ze talrjker bjgewoond worden, doch wanneer wj van alles rekenng houden, de hnderpalen zen waarop wj onoverkomeljk stuten wanneer wj de partj voor een maandag oproepen, dan hebben wj redens tevreden te zjn, tevredenhed de neuwen moed, wlskracht en geestdrft n onze harten stortte na de gloeende, opzweepende,gezonde redevoerngen en oproepen onzer kameraden de op de partjvergaderng het woord hebben gevoerd. Gezel De Bunne was er tegenwoordg, afgevaardgd door de arrondsseraentsfederate, alsook gezel Van Sweden, de gentsche propagandst voor «Voorut». Eerstgenoemde, na het verslag van bet partjsecretaraat, gaf een overzcht over Wj rekenen er op dat al de partjgenooten,.., de zoons hebben van 5. tpt acf$derde n breede, kraehföge ljnen de werkzaamheden der partj te Meenen* 2 j^ak ^..% ^ullen sturen. den strjd af de wj van heden af te voeren hebben en maande de kortrjksche DOÉ^er begnnen stpt om 9 ure. om te ena'geh om 0 ure. vrenden aan tot een eendrachtg, broederljk optreden. Jonge mesjes worden ook tot de lessen utgeröodgd. Gezel Van Sweden somde ook voor De ouders mogen de lessen bjwonen, EEN SCHOON FEEST IN 'T ZICHT Bnnen enkele dagen zullen wj n het beelden op van andere federates en hoe de propaganda voor onze prncepen voornameljk met het blad «Voorut» moest gemaakt worden. Hj drong aan om een perscomtet te stchten, eene pro paganda-groep daarnevens te vormen de samen met het Centraal-Comtet de algemeene propaganda zou regelen en ten utvoer brengen. Wj hoorden nog verschedene oude partjgenooten de aanspoorden om Meuw leven, verscfe» opbeurng te zen ïbjstaan n de kojjlfjksche Federate. Een krachtge oproep wordt ook gedaan voor Gent n voor de betoogng te Brussel op 5 oogst voor de vermnderng der werkuren. Er moeten spaarkassen worden ngercht en al de kameraden moeten ervoor jveren, de besturen bjzonderljk hunne leden aanwakkeren om deze betoogngen bj te wonen. De partjsecretars gaf nog verslag over het leerrjk vlaamseh congres te Gent, waar tal van goede besluten genomen BIJ DE BURGERWACHT werden. Zondag was het groeten «corvee» Na een herhaalden oproep om het Centraal-Comtet te verdredubbelen gaven voor de burgerwacht van Kortrjk. Een leger werkstakers (?) zou n schjn zch een twaalftal partjgenooten aan de den weg van Moeskroen komen afgezakt voor woensdag rendez-vous gaven op de en de burgerwacht moest dezen beletten eerste zttng. 'de stad n te drngen. En nu voorut, kameraden, dt getal m tuw^a^^mm^^^mmwmmmmmmmmmnk n EEUm.ETON VAN 5 JOU (69 3pE.l^--^..: GlÉ Toch was k wel een beetje verbaasd toen k vernam dat gé mevrouw Jorame waart. Ik wst net dat de arme graaf dood was. Wel had k vernomen Bat hj op res gegaan was, half krankznng. Hj was net kwaad en als bj zjne moeder net gehad had, een kwaadaardg wjf, hadt ge van hem wel wat gemaakt. Maar het heeft zoo moeten zjn. Is hj al lang dood Een jaar of zes, zeven. Ik weet het «ïo just net, hernam mevrouw Jorame aarzelend. Zj was vaalbleek. Zweetdroppels parelden op haar voorhoofd. Ik ben naar Nosy teruggekeerd, Kooals ge wel vernomen zult hebben. Om de oude gravn te dooden... Ik heb mj gewroken. Het kostte mj vjf jaren ztten. Toen k op vrje voeten was, beproefde k u op te sporen. Ik dacht dat ge met den graaf vertrokken waart, maar k kwam door veel nar vraag te wetten dat de graaf alleen met zjn kamerdenaar op res was gegaan. > Ws«sm Jfsh«ftj8Ül, > Ik dacht dat ge msschen mjne hulp kondt noodg hebben, antwoordde Jacques Verner onbeschaamd. Mevrouw Jorame beet op hare lppen. Toen k mj overtugd had dat ge verdwenen waart, held k u voor dood. Er k zou het er nog voor houden als het toeval mj u net had doen ontmoeten.,. Meyronw J^n^;T -^^^^j^jbj&' bank. Zj dec<f^sk ; j ^w^^pl^ ^c ï? n te houden. De man, de er behagen n scheen te scheppen het verleden te. doen herleven, folterde haar. Elk woord was eene dolksteek. Maar wat kon >zj doen? Zj begreep dat zj n "de macht van den ellendelng was, de haar böoze geest scheen te wezen. De keten, den zj gebroken waande, knelde haar yaster dan oot. Voorts, henarn Jü^vu-ös Verner, k heb naar u gezocht om nog eene reden. Ik dacht ook aan het knd I Mevrouw Jorame overvel eene zenuwachtge sdderng. Met welk doel kwam "de man over haar knd spreken, waaraan zj noot meer gedacht had en waarover zj zch net bekommerde? Wst zj wel eens wal ervan geworden was en of het msschen net slechts enkele dagen had geleefd? Het was zeker al lang dood. Zj had hét portret van Mna gezen.»mj : uj!^wjbg^jrw^te«^a'gwg.^^ moe aangroeen, èoplën moet zch n de partj werkstellg maken om onze organsate te doen groeen en bloeen; om op een prachügen utslag te kunnen wjzen met de gemeenlelaezng. Op allen, voor geljk welk propagandawerk waarvoor de partj u oproept; op vooral voor «Voorut», ons vlaamseh partjorgaan, dat bres moet maken n onze bevolkng. GERUCHTEN zjn n om;o';p, waarbj verteld wordt dat een gekende sodometer, over enkele jaren veroordeeld voor zjne aardge praktjk, terug n onze stad s aangeland. Zouden de dompersbladen, de zoo gretg n het ntem leven hunner tegenstrevers drngen, ons net nader kunnen nlchten, opdat wj onze jeugdge stadsgenooten-zouden kunnen waarschuwen? yn VLAGGEFEEST Het nhuldgngsfeest onzer vlag s utstekend gelukt. Onze partjgenooten hadden dapper gewerkt om het lokaal te verseren en om alles n orde te brengen voor het feest. Na mddag kwamen van Rjsel, Roubax, Meenen, enz., een groot getal partjgenooten aan. De. stoet stelde zch n bewegng en onder het spelen van opwekkende muzekstukken trokken wj door de verschllende straten naar het lokaal, waar de vlag moest ngehuldgd worden. Gezel Huysmans, van Brussel, sprak eene korte rede ut en werd dapper toegejucht. Daarna stelde de stoet zch wederom n bewegng. Noot zag men een groot scher en ndrukwekkender stoet te Moeskroen. In de groote zaal «La Fratemelle», de stampvol was, nam een vrend van Doomjk het woord. Hj zette n korte woorden het nut der organsate uteen en behaalde veel bjval. Daarna sprak een afgevaadgde van Roubax. Hj moedgde ons aan den aangenomen strjd krachtg voort te zetten en wenschte ons geluk met onzen volksvertegenwoordger De Bunne. (Donderende toejuchngen) Algemeen geroep : Leve De Bunne! GezelDe Bunne sprak ook eene goede en kloeke redevoerng ut. Hj drukte ons van harte zjn dank ut voor den strjd de wj gevoerd hadden en beloofde ons stellg ons te zullen verdedgen. (Toejuchngen.) Tot slot deed gezel Huysmans van Brussel een oproep om onze russsche broeders te steunen. Wj beden onzen dank aan jft.^ vrenden de medehelpen aan het wellukken van ons feest. BERICHT Al de partjgenooten de op 22 jul de res naar Gent voor een of twee dagen wllen medemaken kunnen zch laten nschrjven bj gezel Defever of den lokaalhöudeê* ; PrjsJeen en terug : fr 2,25. GEJSfï m. mwï ged le voorbee W! De neuwe wet op 'de zondagrust voor werkleden en bedenden wordt toegepast den 26 jul anstaande. Volgens de wet mogen de bedenden van ellegoedmagazïjnen, bazars en dergeljken, den zondag maar open zjn van 8 tot 2 ure 's morgens. Het ellegoedmagazjn van «Voorut» was voor de wet maar open tot 2 /2 è uur op zon- en feestdagen. «Voorut» had dus scher alleen n de stad, de wet snds jaren voor het grootste deel voorgeloopen. En nu dat de wet gestemd s tot'ons snaar trlde daarbj n haar hart. Op het kasteel te Lamballe had zj gehoord dat Mna noch vader, noch moeder had gekend, dat zj eene vondelnge was. En dt, evenmn als Mna's leeftjd, schoonhed, bevallghed of voornaam uterljk had net het mnste vermoeden bj haar doen oprjzen. Nets, nets sprak n haar van hare dochter,.de haar eenge uren na hare geboorte onlr nomen was,: In haar oog was het knd dood ej"z^(lrong het zch zelf op dat het dood was. Raymonde was net veranderd toen zj mevrouw Jorame werd, noch toen de lefde voor Georges Ramel n haar hart ontwaakte. Zj was altoos Raymonde gebleven. Noot was zj moeder geweest. Zj gevoelde het zch ook thans net. XXIII WEER GOEDE VRIENDEN Ep oogenblk stlte was op de laatste woorden van Jacques Verners gevolgd. Mevrouw Jorame zag hem aan, alsof zjj ut een droomd ontwaakte. " Aan hét knd? herhaalde zj endeljk. Nu ja... Ge begrjpt, k heb ook mjn gevoel. Ik meende het er voor te kunnen houden dat k er de vader van was. Dt denkbeeld let mj net met rust. Tusscbenbede bevng mj een onjg^erstaanbaatjff^aftgfflmlg^ka..^ HEl'gBlgBH! groot genoegen ré geeft.«voorut» weer het. goed voorbeeld. Snds verleden zoncfag zjn OHze magazjnen en wnkels open van 8 ure des morgens tot.3/4 ure. Daar de magazjnen om 2 lre moeten gesloten worden kunnen wj 'de klanten maar aanvaarden tot 3/4 ure, omdat er toch een kwarter verloopt om eenge artkels te bestellen. Dt beslut van «Voorut» heeft ook het groot voordeel dat het onze leden en klanten op voorhand famlar maakt met de wet en zj en wj op 26 jul geene moeljkheden zullen hebben om de wet op den letter ut te voeren. ' te'den van «Vooru» Laat ons gelukkg zjn dal «Voorut'» weeral het goede voorbeeld geeft, geljk n alles wat de werkers en bedenden aangaat en doet uw best om nu vroeger n den morgend uwe aankoopen te komen doen om de utvoerng der wet gemakkeljker te maken. Feestlokaal Voorut, Bagattenstraat Geraeentekerms van C ZONDAG 8 JXI ent orsesosfl om O ure zeer stpt DOOR DR ZORGEN DER Gewezen VOLKSKINDEREN Ter gelegenhed van de plechtge prjsutrekng aan de bekroonden n den E^etterkntdgen Prjskamp voor Volksverhalen. PROGRAMMA ;. Openngslnk voor pano, door Amea. doofstommen 2 leerlngen. In bet ge voor doofstomme mesjes waren o Ueuw en Trouw gemengde koor van Schu-stcht In den Zomer \ mann. er Bet Gebed vun den Onwetóntte, gedcht door V. GROOTE SCHOUWBURG. De 4. Zoete Nacht, aleenzang door J. Baert. heer Martn, de bestuurder voor bet vol 5. Het husje n de dunen, gedcht door Jula. 6. Ik ken een led, zang door Elvre en Julenne. 7. Bj de weg van het knd des armen, door Julenne. 8. Bebt gj de vlag gevondenl gemend koor van Schubert. 9. Verslag over den letterkundgen kampstryd door gezet BOGAEKTM 0. PRIJSUITREIKING aan de bekroonden -O ÖK lajtrerratiomaue INGANG: VRIJ EN KOSTELOOS HET NICKELGELD. Krachtens een konnkljk beslut, dnsdag morgend n het Staatsblad afgekondgd, zullen de oude nckelstukken van 20, 0 #5rö centemen met den leeuw, net meer gangbaar zjn te rekenen van september 906. Zj zullen tegen nckelstukken met gaatjes verwsseld worden, tot den 30 november, n de Natonale Bank Ie Brussel, n hare agences n de provnces, en bj de ontvangers der belastngen n de steden en gemeenten waar zulke agence net bestaat. Zj zullen ook nog tot 30 november n al de openbare staatskassen ontvangen worden voor de betalng van reehten of belastngen of alle andere betalngen. TOMBOLA VAN HET WERKE- LOOZENFONDS. De acte s nog net afgehaald. De prjs s te beurt gevallen aan nummer en mag alle dagen afgehaald worden tot ende jul. Net afgehaald zjnde, zullen de eerste zondag van Oogst. TWEE ACTIËn verlot worden. Koopt loten aan 5 centemen. KRANKZINNIGENGESTIOHT. Een groot gestcht voor krankznnge vrouwen wordt opgercht op het grondgebed van Melle, bestemd om de pensonnarssen te ontvangen der huzen van Gent, Bestormstraat en Korte Volettenstraat, wer ontoerekendhed sedert vele jaren s vastgesteld geworden. te kussen. O, als k maar geweten had waar k het kon vnden I Maar zeg, s. het een jongen of een mesje? Mevrouw Jorame sprak met flauwe stem : Een mesje. Zoo I Wel dat doet me veel genoegen. Ik ben dol op mesjes. Ik houd er veel meer van dan van jongens. Maar waar s zj? Dat zult ge mj toch wel zeggen. Op de kostschool zeker? Ik zal haar eens gaan bezoeken.' Als vrend, dt spreekt van zelf. Geene dwaasheden. Maar zj moet nu zoowat zeventen jaar wezen, dus huwbaar. Sakkerloot, we haar hrjgt, wat een butenkansje I De mlloenen zoo maar voor het opscheppen, huzen, hofsteden, kasteelen en bosschen!... Mevrouw Jorame let hem praten. Hare tong was als verlamd. Hare oogen stonden wjd opengesperd. Zj snakte naar adem en scheen op het punt n onmacht te vallen. Endeljk gelukte het haar 'deze woorden te uten : Ge doet me vreaseljk ljden. M Omdat k over onze dochter spreek? Zwjg-. Uwe woorden zjn^ wreed. Ge rjt een der wonden van mjn hart open, de pjnljkste, en een de altoos bloedt. Zj slaakte een 'depen zucht en stamelde : Het knd, waarover' ge spreekt, Bestaat net meer. - ^ Hee aangenomen stelsel s datgene de& afgezonderde pavljoenen n am ntgë^ strekt park. : Jj Het neuw Hus zal kunnen bewoon^ worden n 908. ' EEN VREESELIJK DING. *-. Ntf zjn wj bepaald overtugd dat «Hef Volk» van socalsme nets kent. Ia wj. zjn zeker dat hj dan ook net weet wat ant-socalsme beteekent. Dat bljkt weer ut een artkel getteld: De schoonste naam. «Het Volk» vangt zjn schrjven dapper aan als volgt : Wat eene vreugde voor een man,; als zjn knd voor den eersten keen, het zoete woord «vader» stamelt 8 Welke bljdschap glanst op het ge4 zchtje van bet knd als het «vaderl kan zeggen! En toch weet de klene wereldburger net eens wat dat woord bedudt. Klene wereldburger Maar dat s net alleen socalsme, het s nternatonalsme, zuver en onbevlekt. Dat s het ende van 't natonalsme met zjne onderverdeelngen van flamngantsme, wallonsme, germansme,, orangsme en nog veel andere sme's bjv En dat alleen voor Belgë maar! Dan hebben wj n de andere landen, nog natonale bewegngen van Slaven,- Polen, Dutschers. Hongaren, Kroaten. Armenërs, enz. enz. En ons knap «Volk» herdoopt alle knderen tot wereldburgers n de vrje wereldrepublek. 't Is een deaal, confrater, en w fehcteeren u, ut den grond van ons harte. Maar pas op, broeder, gj zjt bezg met anarchst te worden en met uw temperament vreezen wj daar alles van. DOOFSTOMMEN. Op 3 december laatstleden telde het gestcht veor gend tooneeljaar, heeft zjn troeo bjna volledgd; hj meent heel goed geslaag» te zjn. Hj s voornemens alle zaterdagen volksvertoonngen te geven. IN HET PARK zjn dre neuwe pssenen gepaatst; eene bj de rots: de anderen langs de dreef achter den kosk b het speelplen; de derde langs de dreef bezjden het speelplen, nabj de Leopoldlaan. RUIT VERBRIJZELD. Verleden nacht, heeft een onbekende de spegelrut verbrjzeld van het «Café de la Marnf»*> St-Salvatorstraat,; schade: 25 frank. SCHERMONGEVAL. Eenge gentsche schermmaatschappjen waren zondag naar het meer van Donck, te Overmere, gegaan, om er gezamenljk een schermfeest te geven. Opeens zakte, een der schermers ten gronde. De knop van het floret, van zjnen tegenstrever was gebroken en het lemmer had geheel z«ne rechterhand n de lengte doorstoken. De gekwetste, de veel bloed verloor was buten kenns gevallen. Dokter Wauters, een geneesheer van het leger en eenen apotheker de aanwezg waren, verzorgden den rekwetste de dadeljk naar Gent terug werd geracht. BOTSING. Heden morgend. s een tramrjtug n dé St-Mchelsstraat, op eene mdkkar gebfttgfeï'bede rjtugen werden lcht beschadgd. ONZE VAARDERS. Leden van de «Club» en «Sport Nautque» bevnden zch thans te Henley (Engeland) om, n gemengde ploeg, tegen de knapste vaarders der wereld te kampen. Onze stadgenooten hebben zch gster en heden prachtg onderscheden. Gster vaarden zj tegen den ploeg van «Magdalen College», van Oxford. Onze stadgenooten waren gedurende heel den koers aan bet hoofd en jonnen met /4 bootslengte. Tjd: 7 mnuten 4 seconden. Vsser en Molmans, van den «Sport Nautqnc» versloegen gemakkeljk 'de Engelschen Beresford en Vernon, van de «Thames Rowng Club». In de tweede halve fnaal voor den Grand Challenge heeft de gemengde ploeg van den «Club» en «Sport Nautque», woensdag morgend de boot van de «Thrd Trnty» van Cambrdge, geklopt met 2 lengten. Tjd: 7 mnuten 8 seconden. Vermakeljkheden Coneerten lljdens de Kerms n H Par. Zondag 8 jul, om 6 ure, concert door de harmone «Kunst n 't Vermaak». (Speelplen). Om 5 ure, concert door de narmone «De Vrjhed». MaandagSjulfma 8 ure, eoneert deorde fanfare «De Volksvrenden *» - Programma.. Avee aplomb, marche, (Carnavael). «. Les Danaïde», coverture (J. Grstophe). 3. Cel d'aulomne, fantase (J. Marln\ 4. La belle Hollandase, polka (H. José). S. Cnltaume Tel, arr. J. Martn (Rossn). 6. Trana, Maznrka (Dorcban). 7. La Mascotte, arr. Mnldermans (Andran). 8, üne soree chez les hannetons (Kren). (Speelplen. Om 5 ure, concert door de «Kunst n 't Vermaak B. Dnsdag 0 jul, om 5 nre, concert door het muzek der Weezenjongens (Knlders). Burgepljke Stand van üent Overljdetts van den M Vctora Malthys, 86 j., echtg. Vandewallej Molenaarstr., 0,54. Peter Terlnck, 60 ]., eazetverkooper, Uzeretr., S0. Albert Snger, hl, pastebakker, Roogemlaan, 9».Rosa!- la Dev*cse, 73 j., wed. Devraegenere, Kanonplaats, 3. knd onder de 7 jaar. Vm den 3 Francska Dé Blye, 76 J., echtg. te Ylaemntf Mrystr., 9...Umnndffl'dflJJafe

10 jff^^x^'^ggrge^^yy^gc.tgs^g ^t BondenlagA r'jdaq, Eaerdau en Zöuaa* 4 aa(s(e daaen van onzen va hoon LÜM Huweljken van 3 jul HeadrK Hebbelndc, handelaar, Balegem, met Leone De Block, z. b., Slachthuslaan, 32. Dscar Bernaert, bouwkundge, Hoogstraat, 58.met Kachel Van Meulecom, z, b.. Abeelstraat, 7. IBs volgende trouwbeloften sjn «sngegaan tnssehen; Rchard Gabrels, metser, Ottérgemschen steenweg, 489, met Mara De Jaeger, Eab., Strop- ' : straat, 46. Leon Canmelbeko, mgazjner, De Smetstr., 24, met Mara Verscht e, fab. Kastanjestr., 23. ïtacob Buyens, aardewerker, St-Amandstraat, 28, met Joanna Van Eenaeme, heroergerste^, d. 'August Levens, voerman,' Roogemstraat, 48, \ met Mara Lelevre, lab., dem., 224. Mchel Baude, sgarenm.. Lang Schpgracht, 44, met Leontna Stevens, naaster, WoIIstege, 2. FlSjas Van de Putte, voerman. Hoppestraat, 27, ' mét Julette De Groofe, Iab.,Mjverhedslaan, 6. 'Hppofet De Boever, dagl., Roogemstraat, 52, met KmsêEU g'an Roos^^'^b., dem. Lódèwjk :Vjett, voerman, Gezondhedssr., 25, met Valenlna Rosseel, lab., edm., 24. H^drk Van Hyfle, geneesheer, met Lea Van Praet, z. b., bedaft te Gent. Prösper Morret, móuleercfer^ St.-Amarashérg, met Celesta Matlhys, z. b., Dendermondschensleen-.weg, 28. Jan De Smedt, daglooner, Dampooa?tslraat,ï6, met :.Mara Gyselngs, denstm., Begjnhoflaan. Felx Van Royen, bedende, Batte-jstraat, 32, met " Gemane De Launoy, modewerkster, Korte Wjngaardstraat, 2. Maurts Coppens, meancen, Torrekensstraat, 2, mjbt. Clementna Van der Haeghen, dag!., Froe- ^stuat,. ïmob'fejeïeeat, teekénaar, Sfrtsstr., 28, met Kfta RSsóea, z. b., Lousbergjaaa, 53. Kêterv Öss^s,, eraentbewerfa", Bjlofcevest, 53, met ISHsafJJeysmans, lab., Bellevuestfaat, 2?. Leo Geenens, metser, VrouwOTstrast,-5, met Mara Everaert, denstm.. Korte VJolettenstr.29. JdeS-De Poe, bedende, Wondelgaaa, met Auguata Ceulenaere, z. b., Hoornstraat, 4. Jules Hotderbèke, handelsvertegehwooger, St- Jansvest, 9, met Jeaana Vaft Wotóergem, z. b., Ossenstraat, 74. "^jaöel Vn Hece, schoenm., St-Amandsberg, met Florentna Gallens, z. b,, Kazematlenslr., 49. êrfergers vfeeé' ö! et s gevomlêo! I Met de arschaöjfg van 't Vergunnngsfecht, maar voor U het wnstgevendste en voor uwe klënten het aabtrëkker. köe qxö tot heden gekend, nameljk den Trans» vaaïlsssaen ISljard noe mamefe, bestaat weng ptaal?, kost klene prjs'én gen^kkeüjke voomsarden, kostê.fcès'én franco. Mf?rmem«^. f»** InffdtffgéB Raw mmmmm wös-»js. vasgenomea gjjass esa'cmsnf öor Èsïagraa ^ere2 Bulengewonc occa&ëo Neuwe Vclo pgnon lbre a fren SS fr t, Velos neuwe 00 r., oude 30, 50, en 8 6% Kerkstraat, 28. Gendbrugse. Ssa stresl, Soeoas o! sssgras rase I BBasH\&Mmwmt Beste-K^M^.f.4.s% -::,. Eèttóe kwaltet, 90 centleme» de Ulo. Tw6ede» 78 p^lterds s S»»» I^Oökgelast!& Ej ïaet bet pappas der beddeas, alsoos Jïel SseSïeverea van ösder- en óvengosd, : VoUecüge maü'ajsssb, opgemaakt, voor 4wc-s érsóa», tefs^mén van Sö, 84en SJffant, 0 Jaar gewswtenfgd. ï^&aaakraag begeef 4 ns met staten ten huze $9 «srïsadt se eek tranco voer geheel Belgë en üea vreerade, ;..Allss vrq Ie t&s. «** Alle dagen dclt>aap. MB GEKEND HU!S, GESTICHT IK!883 te DUIOSTÏEB-VAM GANSBM &_.;: tsdeberg fb8 Gent) GKEJnm l rs JO rmn De Möuwe London doet ds gïj^c-ha?&n Hcrtn eu- V%r. keïo dügcn vtr'-tvsjncn. taaókt ^ M^ het has? gïcntnd ea za(j{, >fïft bet utvullen ea ncer.e da? felk't's van bet hoofd veg. den falfljs-r^sühs VerIa > jgs>aar!aj?laecs vanfr..so en'7. s.óo - Enffelsdsa Baardtcctu-or aaa fr. s.oo por Fïaooa Verkrjgbaar bj de f^ertterslo Drogsten, Cotleurs en Part'erc\vl..cls. pat Er J^Hbans overal g vm ll slc'e!. netfcnn s' t j W ÊrestJchS van dokter -»»A»TIW. te ^oktnïsïe 'ETvfMe, nog altjd n vooruüsrang 7 let cjfer der gerezng s /tfef' ïsos'geklfuben «s^ 'SlSay tot f»^». 'IJekter ï^^tln, sedert S90 de ecrsïe n Belgë, doet maar alleen de ^lecallet der SJreuk-es!. /Betalng na volle genezng op lystrancö ^ pp certfcaat van waarborg- voor 5set Scves. Doekje en adresse» van genezew-f&rtsonen 5;«stet»»8 gezonden. Tot heden ïs's&geè^ zïhg(»,^jljd;jn aoda^eb, zoadferfö^^ft der eevaar, zondep band. BELANGRIJK BHRèHT Ilcl Kafessct van M r & S 00 lles. SFKCIAMSTES-lïBEtKrXOTGEX-TAWSSIKSSrKaS s overgefcraêbt taa ST-PtBTÊR^EÜWSTRAAT,.'JO. naar de Utseïrkèasoader ëêüge pjn -^- Séaëzlag der eksts tandsa goede wcrkst^s voor BLOUSEN te maken. Klesd'aat, 7, Gent. f^ Ê /#» Il *# ^ j^l ^ I^lc^-cs.prjsves^BslcrSsggct p Ü de s erartffc.cl S r.rsr-ssssss&.-aa&.j.tlültm-jcgg' MES TE.tAeT een bek«4me WIEfc^ MAKERSGAST bj G. Faelens. Bolerraansslraat, 4, Genl. ggjg^za^gasrbga^a^^fsgasegsn sbsgasüageagwaaffaasjsgaatt p^^^^^^^^ssk^^^ ^ü^/g^f^sk^ ^PlJEf PUPS a r I ü ra fel -*~W ^ ^ k' B -^ zoserattjyreesocssslaaela^drfjüea.lfctefecssrpojl.fe,» 8 l l 8 p» l H I B I ^0ü.BoïeESft.35.ïaas!!»tW.Hrss9.EM5t8:f«BuApcleslf Ssfe^^ff^S^ïSSs^fe^SS^?^ Be Mcar.BErekteraat a ÏM Kereoïe, GSUIÜEBC 36. 3e overgroote bjval en de goede faam der ü^ a^at. ^ ^ ^ ^ hebhen namafïers en vervahchers gelokt, de u, zonder eeng eerge~ voel, andere mode pllen verkotgm, dte slechts een onbedudend namaaksel zjn van de SO(kÉ$ PJLLEM, bered doort», DÜPUIS, van Jumet. fca T 'Il M é'.t men u oük wldoen gelooven dat lezegllen öolt goed en belerhoob mm enz.. IWEIQEMTseen neemt noot ets anders dan de mm T MGPo mm BÉt8 Eoode PlH van É, Étlktt Apotheker {ah het model hernevens) m r apm op ües oeel let lasdtsom to JUMET L BÜPÜB (a hst ood) h*~aé pl draagt ls IseS swarf sle nast^aü a IJ, llui^ulsj Jsaseta Zj sja op esna Ejz-DüdeTa mamm" bered sa samssfcsmd nt zafgre geasssadttes^ sst zor^ atgckoêa SU ALLllH zat«ren goed en zondéï a%»ljg-. HJ AIlSM zjn gqad tegen e gal en he slj SSJT AHlllT, doén-öe loofdj^a gèeeser. SIJ ALLSMf, helpen de vrwwö Tan jaren, SU AtLEW^u veren het bloed en genezen de zekfen dïe TOonEöStên ttït sfëcm hloedt.! ^ AIIllH SSKISSS-Ï: Verstoppng, slechte spjsverterng, guur a de maag, gelbrek aan eetlust, osffezond bloed, knoppen, pusten, gezwetlen, zenuwpjnen, hoofdpjnen, duze^tggn,verdoofdheden,kortademghed,beroerten, rhumatsme, hartzekten enz. fem^. ff. 2S de doos ^LR ' Pfea.S.'^ïr Franeo êegessflft*., SS a re«<z g l»..«de echte ROODB FÜLLEN wordeö hechts ver«kocht n heel gevulde doosjes..neemt ms-n aemtösf rmm émm^ mmu mm. ^ l^^l ONGELOOFLIJK MAAH TOCH' WAAR KI ^ BS? ^e* * verdep êlssts M gjw'r rel5 tteem 8.ëll - Y.TS'.-«ÏEBGBÖOTE ÜRTS KIMÖEBSCHOFJTJES FEl B [SWESIN lj0 - tll^ 6*7 MassggleSses ^ - 4.0& ft^er^l *aclll9ttsn8n! PrasfÉottlse! Voor «^«MWEM Ia awarl of brutaa clcsreaa J rf "7 9J eïaeé wft boacn taeos sgsi " ^» " ^* jg ^'oor SIAS^EM ta SSoxkaÏj'sel.' tf\ 0.75^ S - r e alï39 lob^ess deaso»raels<b 4<l K n nm d eêlea sssss REPARATIE! REFAEATI&f S Sge-css» awo ecssoes^n eaar VsO^JSSJn» BICB veraaall d!e «JKBJ- feet &ese aaa amuge prjzea «# BS ** ^ï NETTE EN SPOEDIGE BEOlEMtNG " Voorall betaaït het hoogste taref aan zjne gasten HüUPHUIZEK O-? leden he&bsa 8 % fel Pensoen zorsdsr nfsg r ll Het hotel ïs onder alle opzchten gerangsenmt fj ^ls hotel van eersten rang ê ll Voor atle fnchfn^en zch te wenden aan bovengenoemd adres ##^#^#^4^#^#### SaS&ülR^SS*:» f f wmmm*

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD.

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. En ook van wnterleven der Carnërs weet k weng, doordat we maar net de eerste sneeuw hadden zen vallen, toen de kortende dagen en de steeds meer opdrngende soldaten ons deden

Nadere informatie

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid Informae van uw gemeene laazones & ulaaregels Hondenpoepbeled Honden zjn voor veel mensen gelefde husderen. Hondenpoep daarenegen s een groe ergerns van veel nwoners van Capelle aan den IJssel. Daarom

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

C.I. 31486 Geheim. Centrale Iniichtingendienst Is-Gravenhage 10 Juni 1932.

C.I. 31486 Geheim. Centrale Iniichtingendienst Is-Gravenhage 10 Juni 1932. Centrale nchtngendenst s-gravenhage 10 Jun 1932. C.. 31486 Gehem. Herbj heb k de eer Uwer Excellente een exemplaar aan te beden van de communstsche bedrjfscourant de hntewerker Jun 1932 verspred onder

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

16 April 1936, komende van Kerkrade. In Kerkrade vestigde

16 April 1936, komende van Kerkrade. In Kerkrade vestigde Onder terugzendng van den bref, mj gezonden bj Uw apostlle dd. 25 Nov. 1939 Afd. B.B. No. 25296, heb k de eer Uwer Excellente te berchten, dat bj onderzoek te Maastrcht het volgende s gebleken: De schrjver

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Lezen : Lucas 4 : Psalm 91 : 1, 7 en 8 NLB 540 Lied 172 : 1 en 4 Psalm 131 Gezang 144

Lezen : Lucas 4 : Psalm 91 : 1, 7 en 8 NLB 540 Lied 172 : 1 en 4 Psalm 131 Gezang 144 Lezen : Lucas 4 : 1-13 Psalm 91 : 1, 7 en 8 NLB 540 Lied 172 : 1 en 4 Psalm 131 Gezang 144 Social Media Event JAC Drachten Social Media Event JAC Drachten Social Media Event 17 April 20:00 uur Ichtus hûs

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Orgaan dei* Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

Orgaan dei* Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. 1 30 -aar W. 43 Prjs per snmmer : voor Belgë 3 centemen, voor den Vreemde 5 centemen Telefoon : Redacte 247 - Admnstrate 2845 Vrjjdan 13 Februar ts14 aam Drukster-Utgeefster am: Maatschappj HET LICHT bestuurder

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

loon is niets anders dan de verlenging, de vollediging der uitbuiting van 't patroonschap.

loon is niets anders dan de verlenging, de vollediging der uitbuiting van 't patroonschap. P - waïaedadrsfflsfchn-! Prjs per nummer; 'roksttr-iigte&tar: «u t aabchappo EI LICll mmmmmmr Versntwoopdejke besmarderl P Do Vscb Mómrasnstntat 09 Xfldeberg ' ttlgfö REDACTIE ADMINISTRATIE! oogpoort affgent

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer aisha kindsoldaten Kindsoldaten, ik ruik haat. Dat gebeurt, als je kinderen niet spelen

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Het laatste aardige prentenboek

Het laatste aardige prentenboek Het laatste aardige prentenboek W.P. Razoux bron. H.A.M. Roelants, Schiedam 1863. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/razo001laat01_01/colofon.htm 2004 dbnl 3 Hannes Haas. Hannes, met zijn

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Hij heeft een muts aan

Hij heeft een muts aan Hij heeft een muts aan Johan Mathieu Dekemper schreef dit liedje als ode aan de "gewone werkman" of als aanklacht tegen de hautaine "beau monde" als u wil. Een protestlied van rond WOI dus, waarbij in

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond spelling 25 thema 7 les 2 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. Je leert hoe je woorden schrijft met d aan het eind die klinkt als t. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden Ouderavnd bj -vere van Veg eren ezen I eren ezen ej? Suan van der Lnden O de uder e aen ervaren wa he vr hun nd beeen e eren ezen, geef u ze een eenruce e aernaeve eer. De uder ervaren z da eren ezen apje

Nadere informatie

Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. 27 faar - N. 236 n b Prs psr nummer 'oor selg'e 3 centemen, yoor den Vreemde 5 centemen Teüefoon : Red. en Adm. 247 Zaterdan 28 Oogst 1911 Drukster-Ultgeefster Sun. Maatschappj HET LICHT Verantwoordeljke

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache I I A F S C H R I F T. DEPBRTEbZNT VAN JUSTITIE. Afdeelng 2 A. s-gravenhage, den 23 Jun 1926. No.1498 Gehem. ( F.44). --------------- Bercht op schrjven vm.n 29 Maart 1926, betreffende : communsme n Zweden.-

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12.

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12. 6de leerjaar klastitularis: juf Hanne en Els Mor. Ward, de Bever, had een kater Daarom dronk hij zoveel water Maar wat hij had gegeten Dat mochten wij niet weten Misschien at hij wel barbecue Na een vermoeiend

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezingen: Genesis 1 vers 1 t/m 5 Genesis 1 vers 24 t/m 31 Lied 41 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 134 vers 3 Lied 401 vers 1, 2 en 3

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. 28 KONGRES. gehouden in het" Volkshuis van Brussel op 22,23 en 24 Maart 1913

Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. 28 KONGRES. gehouden in het Volkshuis van Brussel op 22,23 en 24 Maart 1913 29 jaar - N. 84»-*»>*»»», ***»»»,1 '*' l '»*' 1, ***» 1, *B ooo 'rd rer nummer - voor Belgë 3 centemen, voor den Vreemde 5 csat-men Telefoon : f ed. en Adm. 247 «. - v*o*3ns-::'-'6 Maart «913 3rulbJter-Ult*-c-»st*r

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

1. Los de rebussen op!

1. Los de rebussen op! oo k Enkel of dubbel korte klinker één edeklinker 1. Los de rebussen op! dubbele edeklinker s + nen + nen b = o = i 2. Welk speelgoed hebben Sofi e en Bart? Schrijf de juiste naa bij de tekening. 3. Schrijf

Nadere informatie

Hei Gentsoh Socialistiscii Bureel van Veeplaalsing

Hei Gentsoh Socialistiscii Bureel van Veeplaalsing 28 aar - ft. 34 rrs 'o oocme aj j" a a TOOI cel?;e 3 centemen, voo deo «roemde O eecltnen fe.etoon : fèd. en Adm. 247 Zonda- 4 Februar «5J12 Druk3ter-Ultg*ef«ter Sao. Maatschappj HET LICHT Verantwoordeljke

Nadere informatie

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen).

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). 1. Je tekent mooi, zeg. 2. Wat een mooi schilderij! 3. Ik heb iets moois voor jou. 4. Mijn vader is een harde werker. 5. Het

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

tv-mis 18 december de zondag van de advent

tv-mis 18 december de zondag van de advent onze-lieve-vrouw van goede bijstand kreta, kritsa, panagía kerá, fresco ca. 1400 tv-mis 18 december 2016 4de zondag van de advent 16 1 zending en zegen slotlied een nieuw marialied t. m. steehouder m.de

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

ABQRREMEBTSPRI^ Ornkster-TJItgeefsfer: san t Maatsehappi] BET LICÏIj. Orgaan der Belgische *

ABQRREMEBTSPRI^ Ornkster-TJItgeefsfer: san t Maatsehappi] BET LICÏIj. Orgaan der Belgische * zeassxl&sem: -nhtlt TMM.lfc ^ajssaac Prs per nummer; voor Belgë 3 centemen, voor den Vreemde 5 centemen 2, ' a a r \tn^.?wïtt^o?^v.ux*.n.vn?jpk\«vx4 SEPK;enm Te f an s &sd. e n ^ d m. 2 4 7 Woensdau 2

Nadere informatie