Deze meeting heeft een diepen indruk nagelaten,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze meeting heeft een diepen indruk nagelaten,"

Transcriptie

1 fubelfeest van Zondag namddag had a»' fesne belangrjke vergaderng--. Meze der STICHTERS en ^ ÜIOENEERDEN VAN VOO \ Wanneer wj daar voor o*/ He mannen en vrouwen, ee, pooedg, vol vuur en jver; f^. Lnt de tjden dat er geen,. was, dat de vervolgngen r^! 'feene onmeedoogendhed ge^r JSen, dan kwam ook ganach f 'MOOT den geest. Velen zaget p.en strjd een ljden.-/t_ zaea noemen. Nu worden zj; «org zen zj rond of de j(_ jjbwaar werk, begonnen z-!«lleen met moed en wl o. ^llende en slavernj te komeü Êgroot en nvloedrjk s gewo, Jkannen voortzetten. 4 f Het was eene gansche gesct jvoor onze oogen verrees, ^ gben voor ons zagen de v paren geleden streden om ov awerkng de roode vlag te ^ l^- teze met den strjd voor hük. Ite vereengen. f Het dee de coöperate als nddel der arbedende kla jjyoedster tot de socaal-demï gewend, s na eene njdge gevolgd en nu door al de we,,,,*,«,,«gansch de wereld aangenomf*'' ' e ' * Hun werk s dus bekroonc'.«/>«i-<.*y>«c 'Aa net vruchteloos geweest. J* 7^' lt!>e * ïn den jubelstoet van «A pben stchters eene bjzonderawet op de zongewezen. -C* De 280 stchters-leden vanfen, morgen en gullen eene groep vormen. \m wj over de yea net goed meer op de bee leven, over de jvoerd worden. Vóór de stcaarop gj recht jjharmone «Voorut» marc teste machen utvoerende, x zullen wj de W r Elke stchter zal een heru zoo dudeljk Ifen dragen. Den zaterdag na de f est moet hebben, Öenkt «Voorut» aan 'de a; op de zeven of banket aan te beden. "ftrtö; zj zegt I Dt alles werd bekend gemde magazjnen ïegeld. d mogen open Gezel Anseele sprak vol yd; ÏÏevoerng ut, werp een blkende aan de ^eden ; over alles wat aan delf der beden- 'paard was geweest kon net pzen en andepworden. Hj toonde dat er ee agen tot des wegs was afgelegd. llen of werken I Eengen der leden voerdé uur hadden. Woord. GézèIJ tó.vandeveegaéoöff, kaptalstblock gaven kpne utleggng gj wlt, maar organsate van den stoet. ren op den rug, Dan endgde de schopne,, leveffvreugde awoonde en tevens merkwaauw personeel, öerng. 5 patroon op f Het zet er goed ut voor h zjne werk- J, Voorut»., de wet, beteu- B De gentsche socalsten gaad van de wer- Uagen te gemo^j, : naam vaa hun * " : ''" ' ' ' vensgenoti ÜIT MEGHEtó'l e L en heï ^SLACHTEN DER STOELV^^s^te 6^ j, j --,. ^ de teugelloóze.: Eene gedeelteljke Wkst^ ÖVergeIalen. onder de stoelvlechterk utge^e bebben ber de reden jhet strorn cp e W ertersen 8 fr. betaald vferd per 00 k^q fa s C hraonu aan d^eëhters l^oe^^ W9esthed D^t s nden grond ^n self de wet doot aftrok op het loon, dat reeclf roon5 teg6n ae Was. ^ De Stoelvlechtersbond dee.j vruchteloos bj het syndkaatder baz6^g{ nsel door de bleven stom en beantwoordd dee ^^ door. klachten met. Dezer dagen gngen dan vaardgden van het bestuur erker»! troons mondelng onderhanltoafe^yt g^ Zesten der grootste baz^j ded z n da lren men vel t akkoord om ST ^talen per stoel n plaats va- en de aoodz» SLECHTE HANDELWBChe polteke Daags naden werd de toeg. üoogng reeds utbetaald büm rabnefcwer- S ^^? ^ 't"'m."" L; ^famarnfegfpftvl luden. En voor «nd- en geesesr* '^maa tk heb aftel een town, zdea zj Ie doen. Ik ken u net. poefen verzame- # Neen, mevrouw.k verzel ïg, k ben net krankznng, t werkersman- Hets kwaads n den zn. Ik vt j he plakkaat J)j, dat.als gj mj voor bet ee»t net met de Hoel noodg hebt,k mj geluk ut: «Zj gaan Öroelen u van denst te zjn. ^n zj nqg net Zooeven hebt gj utgeroep&t wanoéer gj n net.» Maar s dat wel waasen zondag naboofd net om. Ze mj eensn bab gj dt fe:**? Welnu» k ze u aan* ten en aaa de #*- En herkent gj mj neï y»- Neen. de op de oaver. _' Dan s het dat gj mj ntöekwerkers en ennen- pr jaren strjd. Zj trok de schouders op^ drngen de re- * 't Is toch zonderlfngj K»eHjke wéttea' Beugen sterk bj den een en het bj den ander s, hernam lefde en dankker, met het hoofd schuddeden de n de geheugen bedregt mj net. IfcV op do zondagwel toevallg, n uw rjtug zedende socalsên terstond herkend. Ik waanders, de den I $Lk ze u n levenden lb"v» 5. V ïen. Tool-Hjveraars- Doch bet syuffkaat der pa^p begonnen. TO^^CT ^^^^^ ^ts l >atedg. l^,.-..ggbbsbi^»ab^m. en aaö ^ j ^ ': FEHILLETOW VAN mu gezamenöjk ju"). ^J^-^.j,^,^ ;.. '.ty-'atsverbet^atg^ en bonderden I er dan n bet z hebben vol slechte wet ge hand-en geesgerast den ar ^ ^ ^ 0 ABONNE^ENTSPïlIJS ^^^ Belgë "" ^ Dre maanden... fr MÊ ' Zes 5.00 WÊÊ Een jaar 0.00 Dre maanden 4.00 Den vreemde Dre maanden (3 maal l per 'week verzenden) 3.76 AAHKONDISIHSEH Orgaan der Belgsche WerkledenparfJ. Verschjnende alle dagen ^ItlSmt^*' weg bebben gemaakt en den grooten stoot hebben gegeven \ Denkt dat gj te weng talrjk, te zwak zjt om alléén ets van de kzuchtge burgerregeerng te verkrjgen en de overwnnng uwer verdere eschen van de groote, onweerstaanbare volksbevregng afhangt. En denkt bj dt alles aan het socalsme, dat alleen bj machte was eït ern bljven zal, de massas tot heldenstrjd voor hoogere rechten en levensdealen op te wekken I Door de wet op de zondagrust zjt gj, bedenden, ngeljfd bj het leger der beschermde werkens; slut u aan bj het leger der strjdende werkers en vde zjn de socalsten Dat de hoed verbroedere met de mufs, de frak met de vest en kel. Dat de vereelde hand der handwerkers de fjne hand der geesteswerkers drukke tot meer samenstrjd, tot broederljke hulp en ut dt nng verbond van de werkers met de hand en met den geest, onder de plooen der roode vlag, zal eene onweerstaanbare macht oprjzen. De neuwe wet geeft u enkele uren meer rust! Zj moest ook de werkuren bnst de week hebben geregeld en vermnde«te Maar dt hebben de rjken net gewld en wj waren te zwak om hen zulks af te dwngen. De werkuren zjn ts lang; zj maken bet leven der moete net waard! Hand n hand dan, mannen en vrouwen, jongelngen en mesjes, slachtoffers der lange werkuren, en maakt gebruk^ga de zondagrust oa^^aogst aanstaande te stroomen met duzenden" naar Brussel, naar de Landeljke Betoogng voor eene wet op de vermnderng der werkuren aller hand- en geesteswerkers t Leve de wet op de zondagrust! Gezegend de eerste stap op de baan der wetteljke arbedepegelaag voor volwassenen t Naar Brussel, naar Brussel op den 5 oogst en das gezamentljk gestreden voor onzen schoonen, vmchtdragenden arbed, een menscheljk bestaan, menscheljke rechten en menscheljke levensvreugde te geneten! Haswerk«*s! In verdere artkelen n «Voorut» van heden en morgen, zult gj bewezen zen waarom gj ook u bj de socalstsche wer^ersbewegng moet aansluten. Lezeressen en Lezers! «Voorut» van heden en volgende danen zal bjzobder gewjd zjn aan:. De wet op de zondagrust; 2. De Betegeo der bedenden en wnkeljufffefs: 3. De belangen 'der huswerkers en -werksters..wj doen zulks ter gelegenhed der toepassng der wet op de zondagrust. om de bedenden en wnkeljuffers met de wet bekend te maken en hen aan te aetten tot neuwen strjd, ten ende van de wetgevng betere wetten en van de patroons betere levensvoorwaarden te ver- Kfugen. Wö doea zuks om de huswerkera en hagwemters, waarvan, velew staan hutten den schoonen gtógd.tot lotsver-. beterng, aan te vuren tot SBreeajfög en tot strjd voor een freapblljk be- HELPT ONS MEDE Hebt gj «Voorut» grelefccn, draag of zend bem aan een beöende of htêswerker, maakt dat «Voorut» komt n duzende banden yan werkers 'en werfcsters der husnjverhed, om daar zfeïkens te wnnen voor onzen sehödneö, rechtvaardgen strjd. Lezeressen, Lezers! In naam van ons rechtvaardg, verheven begnsel, rekenen wg op uwe medewerkng. Bestuur en Re'acte van «Voorat», Huswerf Jleae Ijverheld eo opeekre toaeül Huswerk ea klene njverhed worden n de meeste gevallen n zeer ongezonde voorwaarden verrcht. Eo eene der ergste aanklachten tegen de kaptalstsche maatsclappj s, dat zj de levensvreugde en het loon terzelfder.^m opoffert aan den concurrentestrjd, aan ae patroonswnst en aan de behaagzucht der bezttende klasse. Vergeljkt de cel n de gevangens met de werkplaatsen vaa kleer-, schoen-, meubel-, sgarenmakers en andere huswerkers, en ds gevangene zal beter gelogeerd zjn en beter arbedetföan al de ambachtsleden. In Bolland worden veel erwten utgezocht thus, wat men K erwten lezen 5) noemt. Elnvel, erwten worden gelezen op dekens waar 's nachts onder geslapen wordt; eene vrouw met hoofdutslag werd bj onderzoek gevonden, bezg garnalen te pellen; sgaren worden gemaakt en gesorteerd door terngljders. De wonngen zjn net altjd even ren en de menschen evenmn. Buzende dergeljke gevallen kunnen aangehaald worden, de bewjzen dat menge eetwaren- n de wonngen der thuswerkers zoo slecht vervaardgd worden a!s n de amerkaansche fabreken van opgelegd vleesch. Maar het huswerk heeft dt groot nadeel en groot gevaar, dat het toezcht zooveel moeljker s dan n de groote werkhuzen. ^Iq.de klene njverhed s hét net. beter, ^'flfel&oodbakken bjzonderljk geschedt nog op'eene onmenscheljke wpe voor den bakkersgast, walgend en gevaarljk voor den broodverbruker. Onlangs held de pacj&ehe vg eeag $g. van bakkersgastea eenégtoote meetng, om te protesteeren tegen het onmenscheljk" bafehersbedrjf. De meetng ad plaats- oytov het eerevoorzttersetep van aë^^^^^èst»afde^ van het wereldberoemd Insttul Pasteur en utvnder van het serum tegen den «groep». Dokter Roux sggk n de meetng en ver-- klaarde dat heel haastg ernstge maatregelen moeten genomen wönren tegen de hödtge wjze van broodbakken, want dat het n de meeste gevallen een dregend gevaar oplevert. Een ander redgasar sprak als volgtm a Doktor Jaak Barol heeft n het laatste Congres tegen de terng bewezen dat van de 400 duzend fransche bakkers S&O duzead aan de terng ljden en dat 20 duzend anderen kanddaten voor de terng zjn,» Doktor Lever Pett, schrjver van het Werk tegen de terng, schreef als volgt over den bakkersstel r «Zet den bakkersgast 's nachts n de bakkerj, mmen n zjn werk, naakt tot aan de, broek of soms heel naakt, het zweet druppelt hem af, hj ratelt, spuwt, mengt a den deeg al de utwassemagen vao zjn verbt lchaam en de utwassemngen zjner longen, bekneld door een slkkeboeb bakkerjreuk. Bjna elke schreeuw de öe bakker al werkende utstoot s vergezeld van een regen speeksel, waarna bet vergrootglas aherhande mcroben zou vnden.» Men zal antwoorden: Hot vuur doodt alles. Ja op voorwaarden dat de krum van het brood op 00 graden wordt gebakken en dat s net zoo. De ovenwamte berekt noot 0Ö graden,- hoogstens 99, mnstens 95, n mddenljn 97 graden, a Er Hjöet ut opgeajaakt worden, schrft Doktor Boral, dat het brood, zooals het nu met de hand s gekneed, een voortzetter der terng s, door den tjd de het bakken van het verbruken schedt.» Doktor Barney schreef ajs volgt; «Boe zjn de meestehandbakkerjen tegenwoordg? Stel u eene klene en vule plaats voor, dkwjls een kelder en soms net geyloewj. Daar staan opeen r'troggen, zakken bloem, hoepen asch, brandhout, enz. De muren zjn dk van het stof. De koppen spnnen, de krekels zngen, de kolenbranders krupen overal, de vlegen kroelen en, de gemakken staan soms nevens den oven, het water van den deeg wordt geput a emffera de men zelden rengt en waarn allerle nsekten ea dertjes boven drjven. De lucht s er stkkend; de hevge htte, verre van de luéht te zuveren, bederft haar doordeutwassemngen.» Deze meetng heeft een depen ndruk nagelaten, jf Tegen dergeljke schreeuwende toestanden, waaronder duzende werkleden, husvaders, moeten bezwjken, kunnen zelfs de vakbonden nets. De wet, de socale wet,* Ingegeven, opgedrongen, afgeperst door de maent dergeorganseerde werkers, zj alleen s machtg om dezen stal vaa doodend vul te rengen en dt moordend werk te doen endgen. En 't s daarom dat de socalsten alleen den waren weg aan alle werkers wjzen, omdat zj nevens de macht der vakbonden de onmsbare en reddende kracht der werkerspoltek plaatsen. Huswerkers, werkers der klene njverhed, helpt, steunt de socalsten n hun grootsch werk voor uwe verlossng. Ken we üzeresseo ea Lezers Heden en morgen zult gj «Voorut» kosteloos ontvangen. Deze twee nummers zjn vooral gewjd aan de wet op de zondagrust en aan het soms lastg en treurg leven van wnkelbedenden, wnkeljuffers, huswerkers en huswerksters. Velen uwer hebben nog noot «Voorut» gelezen of wel al eens, maar net meer voortgelezen. Leest deze twee bladen met aandacht en zonder voorngenomenhed. Gj zult overtugd zjn dat wj nets schrjven dan de zuvere waarhed, ja zelfs beneden de waarhed. En jhhzjn er van overtugd dat gj, na pns 8e!e2fen te hebben, ons voort zult le- emelp bzult aansluten bj uwe soeamstsche werkbroeders en zusters, de strjden zoowel voor u als voor hun egen ze ven. Huswerkers / Gentsche socalsten zullen u thus komen bezoeken en u vragen «Voorut» voort te lezen. Aanvaardt ze goed, dscuteert met hen en wj zjn rmg overtugd dat gl al het SêJÓone van ons streven zult nzen, als ook de noodzakeljkhed dat alle handéjj. r -^Steswerkers gezamenljk ontreden vödr^de verlossng des arbeds van d-waug, ontberng en utbutng. BUITENLANB FBANKUJI.»#,«DHEYFUS De prokureur-generaal Baudun heeft dnsdag avond 2 n rêkwstorum n de zaak Dreyfus geëndgd. Hj vraagt ook de verbrekng van het vonns van den krjgsraad vaa Rennes zonder verzendng, 't s te zeggen dat volgens hem het verbrekngshof Dreyfus buten zaak moet stellen, onder voorwendsel dat er geene bewjzen tegen hem zjn. ITALIË OPMAKER Er s endeljk bevel tot nhechfens^ 'nemng utgevaardgd tegen graaf Sodern, beschuldgd 50,600 lre verdusterd te hebben ten nadeele van een klooster te Roftte. In opdracht van zjn vader, de offceele raadsman der zusters s, held hj de boeken en moest zorgen voor nnng van de ntresten op bet beaat der nonnen, maar de graaf verteerde het geld met hoeren. XWITSEULAKD VOORUITGANG Te Zurch s juffer Brustlen aan de rechtbank werkzaam gesteld els greffer. 't Is n Europa 'de eerste rechtbank waar de greffesswerkzaemheden worden waargenomen door eene vrotïw.' " B>urrscsjLA\s> KEIZER EN CZAR Onze «Vorwarts» heeft een bref waarn gezegd wordt: «Wj vernemen ufc goede bron dat kezer Wllem aan den czar een bref heeft geschreven om hem te laten weten dat, als de Doema eene wet goedkeurt waarbj de gedwongen ontegenng der gronden wordt gemachtgd, de russsche waardêö ut de dutsche Beurs zullen gesloten worden. y> Üt dezelfde bron wordt gemeld dat gróot-hertog Alexandrovtch, de naar Berljn s gegaan, tot zead&ag had te trachten zch te verzekeren van de medewerkng van Dutschland voor de onder, drukkng der rugsbsêhe omwentelng. OOSTBIVfUJBt REUZENSTRIJD Zonder veel lawaa hebben de bouwvakarbeders n Weeneneen stevg stuk é&jd gelukg geëndgd. Zoowat 50,000 man 2jn gedurende zeven weken utgesloten geweest n het bouwvak. Thans zjn voor den tjd Van twee jaas' collecteve contracten gesloten. ' Rum 7000 man hadden Weenen tjdeljk verlaten om het ondersteunngswerfe te verlchten. De strjd betrof vooral de loonen en a geëndgd met eene volslagen overwn«nng der arbeders. IME^SSIAISKES NOG EEN STRIJD Te Kopenhagen dregt eene werkstad kng van scheepstmmerleden op twee werven. De patroons hebben, voor het geval de werkstakng doorgaat, gedregd eene utslutng op touw te zetten. Op de tweo" werven zad men begnnen met alle bj eene vakvereengng aangesloten werkleden ut te sluten.endgt de werkstakng daardoor net, dan zal er eene utslutng volgen van alle werkleden n het jzers bedrjf over het heele land. IIIJSI.AfVD ZONDER GENADE Het reeds zoo groot getal polceagenten, de door de revolutonnaren afgemaakt zjn, groet van dag tot dag nog aan. Gster heeft men twee polceagenten gedood en dre anderen zoo erg gekwetst dat zj eenge oogenblkken later sterven. Twee voorbjgangers werden door afketsende revolverkogels gekwetst. Het gerucht s te WarschoW n omloop dat het de algemeene terechtstellng der polce s de door de revolutonnaren ngercht wordt. In alle geva.men heeft besloten dat de polce zch net meer op straat zal vertoonen en snds maandag wordt de polcedenst door palroeljes soldaten der nfantere gedaan. De revolutonnaren hebben dnsdag avond nog een gendarm en een kapten van de lnetroepen doodgeschoten. Dez«laatste werd door versébedene revolutonnaren betcht het'bevel gevoerd te hebben over het peleton dat m de ctadel van Warschow met ds strafutvoerngeq gelast s. De daders zjn kunnen ontsnappen. Da gendarmen hebben zes onschuldge personen gekwetst met n de mengte te sabelen. Nergens n de wereld heeft de ploutocrate of geldregeerng de maebt verkregen de zj (hans n de Vereengde-Staten van Noord-Amerka bezt. De frust-mannen zjn zoo almachtg dat zj boven ds wetten staan en M, Manfred zegt n «Le Courrer Europeen n dat de grondwet nets anders meer s dan een voorgevel, een bedregljk gedo«reerde kader. Tachtg mlloen menschen ondergaan n de Vereengde-Staten de bevelen, de utbutng en de ontelbare plagerjen der bende, de een waar dktatorschap utoefent. Van heden tot morgen staat het de bende vrj, de prjzen van vervoer pee jzerenweg te verdubbelen, te verdreof te ververvoudgen; door de groofe utbredng haïer speculatën op de granen, kunnen de woekeraars massas menschen uthongeren, ja, halve werelddeelen martelen en verarmen. Geheèle streken der wereld, de leven van katoenspnnen en weven, kunnen tot werkelooshed worden gedoemd. Nergens s de kaptalstsche samen' trekkng zoo ver gevorderd als n Amerka, waar het njverhedswezea zeb ontwkkeld beeft zonder hnderpalen. Er was daar geene klas meester over het bemnd, er was daar geen mddengezag dat goed gewapend was en er was vooral geene georganseerde werkende klasse. In PrankrjK en Engeland, ja zelfs n Dutschland hebben de fabrkanten en de bandelaars, strjdend tegen bet kezerrjk of het konjnkdom,tegea den adel van ttel en tegen de grondegenaars, toegevngen gedaan aan het proletaraat om zjn bondgenootschap te verwerven. In de Vereengde Staten hadden do bourgeos öén strjd net te voeren» zj hadden geene verbonden aan te gaan met d«ahasdeaeu de zj orofgens bon'

2 f ««S X T ^ AsCS.^,. K33HseS»agSnSEfSa5E!&-!E5: g^^^^^tggss5as:;sga>'j5tg3eg^sgg;^gsg?gc5s.^g Onze joqge S tej der Planenstraat afgestapt. Maan- 45 jaren oud, had over dre.weken een Men ledde langs zjwegen fle gevan- alle werkersgeznnen moeten ;-ze n- dag worden. namddag vertroken zj. Toen de lot van 00,000 fr. gewonnen n de ver- dgd wordelï,? genen weg. trekkngen der leenng van Bru wordt de pro; Men held halt op eene vertalen plaafe. Aan net werk 'dus, partjgenoolen, voor denstmed de kamer gng opschkken, vroegde sel 886. eene wandelng door Er zullen se vond zj het ljkje van een knd n een het wnnen van neuwe lezers voor het De kapten stelde aan de ver gevan- «Volksrecht n en ook voor «Voorut» en emmer, dat levend was geboren maar de straten Tjdens der stad s hj nu dood geval- zjn, onder al genen voor te bekennen dat zj het hus bovenal, len. Vertrek om vergeet den strjdpennng net. verwurgd was. fe Nadejda» geplunderd badden. Vergaderng Het sgnalement van het koppel, Öat KLACHTEN Jodvs zegde onschuldg te zjn. zch had ngeschreven op den naam van BAVAY. DE MISDAAD EENER ZELZATE. - ^ s^de kapten bevool op hem te sche- Er komen ons nog gedurg klachten Dupus, s n alle rchtngen gezonden. ZINNELOOZE. Eene dame wen het Het tweejafcs* «6 m e t e " ïen. Men geeft vuur. Hj was dood. ANDERLEGHT. DRAMATISCHE net heel helder was n het hoofd, beeld- Heughe, dat toe van wege de noodljdende leden De volgende, Baouchman, ondergng welke moeten ondersteund worden door DOOD. Een hoeveknecht, wonende op de zch n door den duvel achtervolgd kend water VIL,; ïüll het bureel van Weldadghed (?). Weden Bergenschensteenweg,gng maandag te zjn. Zondag nam zj een geladen re- pjnen overledajl (hetzelfde lot. De kapten ontstak een zwavelsüökje, verwttgen de bevoegde overhed dat, zwemmen n eene gracht, zonk n de volver om zch tegen de kwade geesten Hat hj voor den mond van den gefu- zoo de feten voortduren we net zullen modder en toen men hem kon losmaken te verdedgen. Toen haar man bnnenkwam, loste zj dre schoten op den on^/ eleerde held, ten end zch goed te aarzelen om ze per crculare aan gansch was hj reeds dood. de bevolkng onzer stad kenbaar te ma- HAEREN. ERGE VAL. Maandag gelukkge, de met doorboorde borst In «Lnks et overtugen of hj dood Twas. en dusdoende de handelwjze van s de telegraafplaatser Delcourt, wonende neerstortte! De znnelooze rep : «Duvel, ter dat de wet. De bede dooden ter aarde latende lg- ken sommge der arme men- te Evere, nabj de state van eene paal op endeljk lgt gj er, en zult mj net meer trad op jul, gen, rchtte hj zch tot de twee overle- schen aanverdrukkers den schandpaal te spjkeren. de spoorbaan gevallen en bewusteloos op- beheksen I» 26 jul. venden, hun vragend of zj nog net ge- Neemt u n acht, mjnheeren, of an- genomen met verschedene gebrokken Geburen kwamen toegeloopen, doch de In een dreta Bchkt waren lot bekentenssen. ders... A. S. rbben en eene vreeseljke wonde aan znnelooze dregde te scheten op alwe..vol schrk repen zj ut : het hoofd. naderde; men kon haar evenwel ontwa- den wj ons s» Het s eene; m, Wj zullen spreken! Dood ons ASSCHE. HET GEVAAR DER penen. Maandag heeft men haar naar VUURWAPENS. Emel Sluys, wo- het znneloozengestcht van Bergeen ge- onze lezers c; netl Beden, André en Revold, om hun le- Het getal aanhoudngen, gedaan n ver- nende te Denderleeuw, de op bezoek voerd. De toestand van den man s zeer ganda te makektcn, als zwarte vlekken, knop» bj zjnen oom, bemerkte n de lade erg. kene njverhphz.» bekomt men door de ^ven te redden, verklkten de meesten band met de zaak der bende Pollet, be- was van een meubel een revolver en nam JUMET. WERKSTAKING.? 'aer 36, de thans h u n doodvonns voor draagt thans 29 : hem er ut. Net wetende dat het wapen 700 mjnwerkers van den «Centre de kers helkrgsgerecht afwachten. Meest allen Abel Pollet, 33 jaar; Julenne Platteel, geladen was, trok hj den haan over. Een Jumet (putten St-Lous en St-Quentn) zjn veroordeeld tot levenslangen dwang- vrouw Abel Pollet j M jaar; ^OUlt^^l^ schot gng af en de kogel verbrjaelde*! r a n L y ^ ^ ^ t f ö n g, ten gevolge van de arbed en acht tot de doodstraf. ^n.75t^sr'suk, te Gent: bf 'rel^f mè,^:r2t ons nummer van zondag toret, 2 jaar;'*jp!gsfet PolfPl; 36 jaar; hem het kaaksbeen; De brefschrjver aan de afgevaardg- Canut Vromant, 23 jaar; Angme Platteel, Correctonneefaml; Dumont, NedercOuter,63;? hebben gemed. WALöraa; 38 ; te Louvea r ^ Brhé 'den van de Doema, vraagt drngend de vrouw Quaeghebeur, 28 jaar; Eugene.A>»S53IKN ANTWERPEN. BRUTALE VERhand van den beul tegen te houden. Emel De Be Morent. vrouw August Pollet, 40 jaar; Frans B., wonende State- OOSTENDE. EEN KIND GEDOOD. f Ja, het s meer dan drngend dat het Gustaaf Lecrlecq, 46 jaar; Celne Pollet, LIEFDE. kaa, de n eene herberg der Offerande- De stoomsloep O 99 s weergekeerd Onderstraat, w "gansche Europa zelf zch oprcht, om de vrouw Gustaaf Leclercq, 38 jaar; Theo- straat zjne bemnde, Anna Taems. aan met het ljk aan boord van den scheeps- kraag gevat onc~ rhand va nden russschen beul tegen te fel Deroo, gezegd «Charjot», 28 jaar; tafel zag ztten n gezelschap van eenen jongen Coopman, 4 /2 jaar oud. De gen op de eerbe j ll.' P j houden. K. H. Sebastaan Bartholq^z. 35 jaar; Jules anderen, bracht het mesje eene messteek knaap was bj het ophalen van het sleep- 5 jaar, gepleegcl I -sfj r s s «" J ' J H, * J W ^.UJ Brabants, 40 jaar; Camel Guyard, ge- toe n den rug. De wonde s net heel net door dt laatste getroffen geweest en Jacobskerk. op den slag gedood. zegd «Lapar», 35 jaar ; Sdone Keden, erg. Het schjnt dfjf-.pisï.üks^ * weduwe Deroo, èö jaar; Madelene Degen na elkandecm (taoas Rlddsrsf., I II8 ra roo, 26 jaar; Marcel Deroo,!36 jaar ; He- LUIK. DE DOODRIJDERS. Ze- ST-AMANDSBBRG. COMMISSIE- monster dagejtn stassartstraaj, 60 KRISTELIJKE ARGUMENTATIE lene Leclercq, 8 jaar; Zoé Leclercq, 4 her n welke omstandgheden het ver- ZITTING. Woensdag avond, om schjnljk van ( ' 8 /2 ure, bjzondere zttng, waarop heel afwachtte, en h «t " Karlhusersvsst, 36 We lezen soms n «Voorut» dat het jaar; vrouw Mare Lagache, 36 jaar; jarg kndje werd gedood : > -Volksken» ut de Oudburs van Gent, Mare Bucquoy, vrouw Brabants.40 jaar; Rond 7 ure kwam een automobel, het bestuur van den Club verwacht wst mede te lej Staüestraal, 3 0 een der smergste vulnspaperkens s, Helène-Rosale Lefebvre, gezegd «Fer-waarn twee personen zaten, de hellng wordt. Geene persoonljke utnoodgng Een persoon tonder al degenen waarvan onze tegen- nand», 26 jaar; Alfred Dehouck, 32 jaar; afgereden naar Eben, met eene snelhed wordt gestuurd. Fmlpgwj jstrevers zch bedenen om het socalsme Henr Dekmpe, 38 jaar; Alfons Ver- van 40 klometers per uur. Het knd, dat KUNSTKRINGEN. Vrjdag, om dan eens n teö op de baan speelde, werd omgeworpen 8 /2 ure, algémcene vergaderner voor betchte gézenl te bekampen. De automobel stopte en de Turners, Volksknderen en Defus- wttgen. De ds] In onze stad hebben we her een becke, 36 jaar; Acblle Deroo, 28 jaar; en over/eden. der nzttende vroeg aan een werk- seaux'skrfng. WeekWad, dat onder opzcht van 'legen, Jerome Decocker^26 jaar; Jules Hauspe, een D. zal eene toespraak de vader zjn l W WjnerLJ het knd te houden, zeggende dat houden over Gezel gasteren, adelden en verdachtmakeft n 42 jaar; Eugenfe Vandenbulcke, vrouw man de rol onzer kunstkrngen men aan St-Jac( hj gng hulp halen. Daarop verwjderde «eenen deee moet onderdoen voor het Parret. 45 jaar. Da^r Alfred Dehouck n zch de automobel en was weldra ut het n onze partj en de reeks feesteljkheden sater aan de d a W éal a de wmst. Ifup] vrjheld gesteld s, bljven er 28 betchrhoogergenoemd dompersbladje. waarschjnljk fyut ea kmamhd. Pensea gezcht verdwenen. Het knd sterf eenge nleden. Alles wat maar eengszns naar so- ten achter de grendels. STOUTMOEDIGE DIEFSTAL. te lokken. Op hg. öogenblkkèn na het ongeluk, zonder het Een onbekend jcalsme rukt wordt door dt krsteljk persoon kwam vragefr Natuurljk s de phchtghed van al de bewustzjn herkregen te hebben. De audr. Güleberl. Njverhedstraat. De vluchtte de elle «v orgaan, otóêhadg door de modder gekeerden net terug. Zj naar jsleurd, naéurljk tot verdedgng van aangehoudenen neg net bewezen. Velen tomobelrjders med zegde d a t zj mjnheer eens zou vat worden. MrlATSB'E SPAARKAS onder hen hebben, wel s waar, mede de helden een oogenblk stl te Eben om halen, waarop zj den persoon n eene der feten waar^fftpa8fl saa&% men zsh laten den godsdenst en het vaderland. naam der gemeente te vragen, en Ê Jsedert de kezng van 27 me.,, gaat msdaden bedreven, doch anderen den- den ledde. Bnst de afwezghed der knd heeft pld3 dea Concerge cffoyöe^ vervolgden daarna snel hunnen weg. Het kamer 'eï geene week meer voorbj zonder dat den enkel om de huzen te bespeden en parket med heeft hj den kofferfort opengede betchte van Tongeren heeft een onderwe her utgemaakt worden voor al wat aan te duden, of om mede de defstallen, Zoek ngesteld. broken en een beursje, nhoudende waaronder grof""" jsecm en gemeen s, zoodang dat vele te plegen. Anderen weer hebben geld 250 fr. gestolen. feten c ^ JEMEPPE. - - DE MOORD. Ros- OVERBOELARE. SCHURKEN- dezelfde ^rechtznnge katholeke en geloovgre men ontvangen voortkomende van de defaanhoudng habeëjemd^l-ê de vrjdag den genaamden Clajo STREEK. Kwaaddoeners hebben jbchen er g ^ s schande óver spreken, stallen. Anderen nog worden tot nu toq> chek, heeft doodgeschoten, s zch komen ge- zondag nacht een balk geleed op de het gevang v e r L ^ ^ ' ^ ^ f.in zjn laatste nummer nu, geeft de maar verdacht. fêes'' f^p vangen geven bj de polce van Mon-snoorwegrggels, op eèhfee meters van van 5 jaar had tfpf fe M L # Meenenaar» een verslag over de prachde onhensch M ^ j l. tegnée. ge redevoerng van Jaurès, welke reeds den tunnel van Geeraardsbergen naar 4n «Voorut» verscheen. Na er op geweabel Pollet heeft een zeker getal def-, Moerbeke. De machnst van den eersten jaar gevang en ' M zen te hebben dat gansch de rede van stallen en bandetenstreken bekend,door NAMEN. GEHEIMZINNIGE DOOD. tren, gaande van Geeraardsbergen naar onder de bewaa! fl a- m mmm Sr 'den grooten franschen partjleder, eene hem gepleegd n het arrondssement Ha- Maandag morgend heeft men n een 's Oravenbrakel, opgepropt met werkle- steld Ipledoo was ten gunste van de socal- zebroeck : de moordpogng gepleegd, te hotel der Uzerstraat het ljk gevonden den, bemerkte den balk en kon eene Sfeerng der voortbrengstmddelen, dus Maandag mol"- Escov$are, ««%!& dame, de ngeschreven was onder groote ramp voorkomen. van het collectvsme zelf, maakt het zemen met Devos, op den landbouwer éener naam van Leone Scheppers, van ADEGEM. MOORDPOGING IN DE asssen geopend^-* gnta.jrradto&'wa ft Vercruysse, op den Mont-Nor; de def- den blad de vdfeende bemerkng. Brussel. Daags te voren had zj weest KERK. Zekere Buysse heeft eene erge deze ten laste!***wmjm «Sedert wanneer hebben 'de dróïl- stallen van Strazeele, van Plêtre en van wandelen met èéh heer de zch aangege-, messteek toegebracht aan zekeren Petrus zedenzaak). De larettbnescoür'laïne feaards en leegaards recfet op het goed dat Morbecque; de bandptépstreken van ven had als Albert Géry, van Namen. Cabboor. Dt fet gebeurde zondag tj- sloten deuren. jke eertlscaten van geterhgea Mmand met egen arbed eerljk en tref- Hnutkerque en van Thennes. 's Avonds was de vrouw onpasseljk dens de hoogms. De onderzoek apotheken. Escht het mert Deze laatste gebeulde n den nacht van geworden en haar begeleder gng een Jfeljk gewonnen heeft, te gaan n bezt Buysse was dronken en zocht n de dre kwart uurs «*5 «cte- Te Gent «potheïgrhen.» op 2 maart-laatst. De deven drongen geneesmddel halen. kerk moeljkheden tegen den kerkbale Helaas, Meenaar», wanneer gj denkt n de wonng der ecfttgenootèn Depox ; Maandag morgend, om 3 /2 ure, s juw De Meyere. Deze wlde Buysse de heden van de rfar^sra»* e» o»ew*-t daarmee het colleetvsfne af te brekeö zj maakten de twee ouderlngen af, sto- Géry vertrokken voor eene onbekende kerk doen verlaten en was er reeds n gedaan had stos Wan begaat ge eene onnoemljke stornm- len hel geld dat n eene kas lag en ver- bestemmng en het was om l ure dat de geslaagd hem tot n het portaal te krj- Van Lnthout, M mt. '.. sen. Buysse wlde echter terug komen; med het ljk vond. trokken na goed gegeten te hebben. AUe, )a,&t ons a. u. b.,ff«fjs *af..denade wetsdokter heeft nets verdachts j Petrus: Gabboor kwam toen ttftsschen, maar '4j k r e e ^ v a n Buysse een ergen gng van het hc I m e n^ n n e n v ^ f t f n de doc^c^l^^jl^" aangestpt...»ed' 0p eerljke, ^ fc treffeljke gfze n N. B. Leone Scheppers s 33 jaar steek n den arm. fel bezt ^comen zyn^yan mjnen, faoud, gehuwd en moeder van een 4jarg Cabboor s bedlegerg; dokter Herre- vó&enden ztt 3*^» ^'^ Rechtb* yeken, j^rerhedsgestchten, enz. Toe knd. Zj woonde Intendentstraat, te Mo- baut heeft hem verzorgd en verklaart dat' '«(Meenenaar» doe ons ne keer dt -Mezer. lenbeek, en verdween over acht dagen de steek doodeljk hadde kunnen zjn.. DE MISDAADTOasfsaeSf^s^r-rsrMl&p öf zult ge weer doof zjn langs den kant? BRUSSEL, BRUTALE KERELS. ut hare wonng., Buvsse s te Gent opgesloten. DE E S C H U AnSwepsseB? ^ ^ ^ 6 5 ^ s^a ^w^a nn B XTvoQ-r^Msaj Een Rüs, Ivan Ezfeatf, vond het geestg DINANT. VREESELIJKE DOOD-* TBMSCHE. DOODELÖKE VAL. m Js LEEST LEEST! LEEST I n Ter Kamerenboscl^jnet stoelen te smj- Zondag stookten dre werkleden den De herberger AJoïs Van Daele, 53 jaar Maandag vers»»=-«e r zjn nog verschhehde lezers van ten I Een 5jarge kbb&p, maakte eene op- oven der cementfabrek van Vllers-le- oud, wonende op den" Jager, bevond zch n Voorut» welke ons «Volksrecht» net merkng. De Rus bracht den jongen' Gambon, toen een hunner, L. Massart, zondag namddag n de herberg van der correctonj wen verkodu b Belgë en lezen. Dt s eene grove fout van hun- eene dmksleek n de. bl toe en nam de ern vel. Toen men ern gelukte den Alfons Vermeulen, n de Veldstraat. Van Mare Van Ove S 5 * S t nentwege, wanneer m e n weet d a t hetvlucht, maar werd toch aangehouden. ongelukkge ut den oven te halen, adem- Daele wlde naar achter g.en, doch ver- teekend had tèk^-agea gec2aa door M S Volksrecht» slechts een cent p e r week Een nwoner vèsk. den St-Jacobsgangde hj nog, doch eenge oogenhlkken gste zeh van trap en vel n den kelder. rechtbank, dat J ^ c ^ 3 óst en ons goed op de hoogte houdt van de heel den dag mét zjne vrouw en zjn later was hj een ljk. De ongelukkge, de bloed verloor ut 2 maanden gevaïsbelanj». Het Voll a decféh pblteken toestand van ons arfon- zoon getwst had, gng zondag avond ERG ONGELUK. Dr. Delvaux, neus en oo.ren, werd bewusteloos naar dng aan de burdtgng,te6rat; opïjêr3ttvb j Sement, de klenste gemeenten ern ut, be&ocht de herbergen en kwam rond van Cney, de per motocyclette eene hel- hus gedragen en s er maandag overlemen zal zch B» Ösatangere dn Werker en Begrepen. uur 4s nachts drongen thus. Hj slooft lng afreed, wlde vermjden een hond den. Van Daele, de 53 jaren oud s, laat Overloop b e ü c l ^ t. ^ f b a a w ö M A d a Ten andere het spreekt van zelf dat w e tot bj het bed van zjn zoon en bracht te overrjden. Hj stukte van zjne ma- eene weduwe achter met vjf knderen. te 0«'peaalaSasondu People H,,,e l a n «Voorut * al de krteken net kunnen deze verraderljk eene steek n het hoofd chen, werd dre rbben en den rechter RONSE. JONGE t^aüoht. Zon- hmchnlrtert da ms a ad. g j«g '^ j g K* **.** m de msdaad g y a ^ g ^ ^No^,,weerleggen de ons dageljksch door de toe ; vervolgens namlj de vlucht. Maan pols gebroken en ook erg aan het hoofd dag rcht de Jonge Wacht eene res n u hurgerparfljên n a a r deö kop ffeslngerd dag was hj nog net teruggekomen. gekwetst. te örassel; La Populare, La naar den Klusbosch. Het bestuur doet Brussel. g o r d e n. De taak behosr aan het «VolksDe rechtbankangerfo e a tajfe je fl.ta KINDERMOORD. Over een. BINCHE. NIET VEEL GENOT VAN een beroep op de leden en partfgenooten TCcht» ep daarom zou ons weekblad n dretal dagen was e^ koppel n een ho- ZIJN GELUK. M. Zephyr Lalsse, n het algemeen, de res mede te maken. ven tot 6 deze! Gran, to Maremont-Hayet- ST mnn De wet De ebde wm I t e k o e c è ' M m " Ma mmm warea See;an%^le.f!8wsJd!Bp!- saebsracajs^sbsssabfe t e l S ^ I t e P r ö M a a r. t o ' """"r Tïaeyef e Ge,,e Wllebroecb (90 veel waajrs n hetgeen gj daar zegt, haar gemak, omdat zj haar bedlende mddel heeft om de asch te kunnen le«m e Jumotj Progrés,teJo)o rors réttnla; GraBdffBouEHBEfSt Athos. naar gnds gezonden heeft, opdat er nets zen. nns, te CtaWeroh ravenr,. Zeker heeft bj zulk een mddel, Laten wj dan ook net langer over buten haar weten zou gebeuïen. ï-wacour; La Juatco, te! het gebeurde sprefen, en laat Arams Vaarwel, vgaarde fteef, schrjf mj zegde Athos. den bref van zjn? ncht Verder lezen, zoo spoedg mogeljk, dat s te zeggen, Maar wat wll gj dan met den bxef EERSTE DAG vlafoübalslenne; L ^ v e n r j /TXH lonjcroubate'.lesmnenra vanaf de plaats v/a&t de kardnaal hem zoodra dat zonder gevaar kan gebeuren. doen? vroeg Porthos. Wees harteljk gegroet van Grmaud, kom eens MÜer, fcegde Keeren wj w*msbsvavenr des Travalgestoord heeft. wj ut het oogma; «tóor-progfès-bra^o; ïy& Mare Mchon.» Athos. Arams kreeg denjjjnef ut zjn zak, de zen w a t e r n SertesfChenn deerstófoesgrmaud stond op en gehoorzaamde. O, Arams, hoe dankbaar ben k u! dre vrenden namen plaats om hem heen Wj vnden ISfebrjae de Pans d'eptee» 6 en de drff lakeen gngen weer ron- rep d'artagnan ut. Derbare Goasahce, T f ^ S S E B ^ straf, omdat.gj zonder wanhopgen to«nttenpont. te Sl-NttótóaK f c gje$m^en,. hebt, vrendlef, moet V m t e n hebbead. te Aalst; Van Wassendom djebemande ^ h ^ t t e n? ^ j * etftdelk heb k toch bercht van trv %f vêrlèf : 6 *^tlgï hadt ls OTtSF'elf plar^regefs l6eft fl«s n een klöost^w^k^^b^fff ^ * # SWlè^ jrw " opeten, en om u atgro3adjr.anson a! t e o '«t e Oostende; La PruPawfl^m ïfamarose,te gelezen, zegde d'artagnan, begn dus #fj'?s te Stenayl Waar lgt Stenay, AtHSSf Vöraer w bêïoonen voor den denst, den v ^ k e r n g a n g a8 Wel, n Lotharngen, een paar uren gj ons bewezen hebt, moogt gj daarna varen want vo( 05 * e6 wenfetsance. La Mamaar ^reer van af het begn. dfs M é n van de grenzen van Elzas ; zoodra het be- dt glas wtjn leegannken; maar eerst zj- voor de eers*n t e ' 5 ^e*tetoa'v* Hoe, ongeljk zegde Athos, Wen Gaforne, zegde Arams. wordt opgebroken, kunnen wj den den bref, en goed fjn kauwen, hoor I Bj twee gel* > R') ^? Pe"t Sémnare behoort de lucht, de wj nademen? «Waarde neef, k geloof wel dat k leg Gïmaud glmlachte en met de blkken haar net g u n s t # f 8 ^ J ^ B o ^ ' H ^ J p e s kant wel eens utgaan. Aan wen de Oceaan, de zch voor onze zal besluten naar Stenay te vertrekken, En het s te hopen, dal het net lang gercht op het glas, dat Athos zooeven genheden h e e f t ^ ^ ^ ^ f e l ^ b e r g dogen utstrekt? Aan wen hel zand, waar mjne zuèter ons denstmesje n»! boordevol geschonken had, kauwde hj raden b e v o n d e 3^ ^ ^ ^ ï, ^ ^ ^ hraj toa»waarop wj ons hadden neergevljd? Aan het Karmeletenkloosler heeft doen ga'a»; meer zal duren, zegde Porthos. want het den was het ha?^ *» 5 I f ^ ï h " paper en slkte het doof. Wen den bref uwer mnnares? Den het aöraè knd s er getroost onder, zü van ochtend heeft een spon, den men ^ L.Kardnaal? Op mjne eer, de man beeldt weet m zj nergens anders kan zjn, zon- Opgehangen heeft, verklaard, dat de. be- Bravo, meneer Grmaud I zegde n haar pogen d ^ f e S H ^ ch n, dat de gansche wereld hem be- der dat haar zelebel gevaar loopt. Even- legerden nets meer te eten hadden dan Athos, nu moogt gj dt hebben; goed schoenen ; het zal nu ook welzoo, bedanken hoeft net. hoort ; gj stondt daar, ontdaan en ver- wel, zoo de zaken n onze famle moch- hjmne om Ü ^ t e b e f e * ^ / ^ ' * ^ * ««lang meer duren, voordat zj elkaar Grmaud dronk zwjgend hel glas leeg, pn h had haa 6e!B "* OTwwwuwtawlm vorm, tjlagen, te stamelen ; men zou temeend ten loopen zooals wj dat wenschen, ge- met gaan slachten maar zjne ten hemel gerchte blkken verde'rsoonljk# em ^ ^ wemmaalkttaeaa, hebben, dat de Bastllè zch aan uweloof k dat zj het zal wagen, schade aan kwaad ^ <*"* ^ toepassng Roeten verhef, en dat de reusachtge hare zel te ljden, en dat zj zal lerugkee- Arme dwazen I zegde Athos, zjn waref tóch welsprekend. En nu, zegde Athos, kunnen wj zoo Hj heeft h a Ö ^ / ^ C» ^ * W» 2 Medusa u n een steenen beeld veranderd ren b 3 hen, de z!j betreurt, te meer glas utstekenden bordeaux leeg drnhad. Zeg nu eens, s het samenzweren daar zn weet, dat men voortdurend aan kende ; arme dwazen, alsof het katho- tameljk gerust zjn, als de kardnaal ten als men verlefd s? Gf zjl verlefd op haar denkt. Intussoften gevoelt zj zeh lek geloof net het voordeelgste en aan- mnste net op de schtterende gedachte fe'ene vrouw, de de kargjnaal heeft doen ongelukkg : alles wat zj verlangt s éerr genaa'hste geloof was! Maar toch, beson komt om Grmaud den buk open te snj- fortun treffen,.hur^en ea tareven wenüe gevangen nemen, en gj wlt haar ut bref van haar aangaande. Ik weet wel, h, na zjne tong tegen zjn verhemelte den. deed verlezen c.-ïl. CAP, te Ajöwerpe s zjjne handen verlossen ; dat s eene partj dat dergeljke zaken moeljk door de tra- te hebben doen klappen, zjn het dappere Onderwjl reed zjne emnenme n som- dregt. Maar Egent wor gdgö, Frankrü* les kunnen, maar n alle geval, zooals de gj met zjne emnente speelt; de k u reeds al heb bewezen, ben k n de kerels. M&SQC wat duvel voert sj toch bere stemmng vodrt, en mompelde n hoekje van hat ut, Arams? gng Athos voort; bergt gj zjn b a a r d : bref s uw spel; wa&rom zoudt gj uwe Soort schd, waarme^ zaken nog al net onhandg en den bref weer n uw zak? Kaarten voor uwe tegenpartj openleg- wl kvan Stellg, de ver. Ketels moet k voor haajr ïoqlgters mj daarmede wel belasten. Mjn» gen? dat doet men mmers net. Laat zuster zejrt u dank, dat gj aan "haar Wjffc Ja, zegde d'artagnan, Athos heeft mj wno hj er naar raden, goed I wj raden ook denken. Zj s een oogenblk ongerust geljk, wj moeten den bref verbranden; temas.toékomslstr.lo Genl naar de zjne I en al verbranden wj hem, dan zweten gewees maar a-f s TJU wat meer on.. WnjuOV Tcur'rQ 'd'a'tasnan. ejj s w nog net of de kardnaal net eep FecLumm VAN & JOU l ^erïad^tns^^a^^»^ -:

3 !reg!a>ragg&^&t«r^^m^<abeggaas!sg^^ e«autaa^saaa^5a5ssa!8e^3!^«y^»"fajmr REDACTIE "oogpoort' 29 ' GEIf7 Oflgetoefeende breten vrc.. -«ametopgenoka. - 4 BerdrtM. ova?-werkatam' gea en gre?en moeten doof ée vakvereragngen gestot peldzjn. KB atekw aü op alle PosttTOteL 3 Orgaan der Belgsche Werkledenparj. AB0NNEMEN7SPll/S Belfftë Dre maanden... fr Zes... 6,0tt Een jaar 0.00 Sfederlsntl Dre maanden 4.00 Den vreemde Dre maanden (3 maal j per week verzenden) 3.76 AAHKONQIGIMGEH PRIJS VOLGENS HET TARIEF Voorop te betaten. Recht, eerherstellng, 2fr.p.F* ^ s Bedenden Huswerhers Huswerksers Zondag 26 jul gaat de.wet op de zon- Öagrust n. In «cvootut» vaa heden, morgen en.vfdgende dagen spreken wj over de wet, over uw lot en uw leven, over de meerdere verbeterngen waarop gj recht hebt. In den loop dezer week zullen wj da wet zelven afkondgen en zoo dudeljk mogeljk maken. De wet zegt dat gj rust moet hebben, mnstens een halven dag op de zeven of een heelen dag op de veerten; zj zegt ook, onder meer, dat de magazjnen maar den zoïdag morgend mogen open zja van 8 tot, 2 ura De wet stelt dus een ende aan de osmenschekjke utbutng der bedenden n bazars, confectehuzen en anderen, de op zon- en Jfeestdagen tot 'des avonds Iaat moesten bestellen of werken : en n lang soms geen vrj uur hadden. De wet zegt dus : Pafaóosas, kapteïs- Jten, concurreert zooveel gj wlt, maar k verbed u te concurreeren op den rug, op de gezondhed, op de lèmfgvreugde 'b het famleleven van uw personeel. De vrjhed van den patroon op volledge utbrntng van zjne werkkers en werksters zal k, de wet, beteugelen n naam der vrjhed van de werkers en wefestes^>ea a naam van hun raeht op vrjhed én op levensgenot! Jaren lang hebben katfeel^cen en lberalen, n naam der vrjhed der heeren zch tegen elke werkerswetgevpg verzet en de werkers aan de teugellooze onmenscheljfce utbutng overgelaten. Wj, srmjjfcbsjteja ntegendee, hebben altjd geëfeefctvda de wet de werfcetsbt; werksters beschartut tegen de scahtp^ eucht der meesters, tegen de woesthed der eoneurreatfc, gel^k de wet dos» lr»epen en polce de patroons tegen de werkstakers beschermt. Lange jaren hebben wj vruchteloos gestreden en heden ons begnsel door de fcrurgeotegeerng voor een deel zen doorvoeren. Bedenden, Slnlswerer»! De omkeerng s net glmakkeljk ge- - gaan en jaren strjd en ljden zjn daarvoor noo<kg; geweest. Begrjpt gj nu het nut en de noodzakeljkhed der socdlsêteche polüebe bewegng? In 856 zjn de gentsche fabrèkwerkers.de eersten van al dêgrabl-ajveraarswerkers, een heldenkarhp begonneó tegen de wet op de sataeftspannng. Waarom? Om ata hén en aas tt het wetteljk redfcfcete geven gezamentljk den arbed te staken tot lotsverbeterjng.. De wet verbood zulks en honderden mannen en vrouwen zjn er d^n n het geyang geworpen. Maar zj hefcben vol gehouden, zj hebben da slechte wet gebroken en nu mag- dke hand- en geesteswerker, dank aan hen, gerast den arbed staken. Daarom^^bben,^; gemanfesteerd, meetflrslf meetng gehabüfeu En veor elk beetje recht dat de hand- en geesfeswerkers wjlen veroveren,. zullen zj. weer en onophoudend moeen verzwnelen op straat en n zalen. Wanneer gj dus eene werkersteanfestate zet, wanneer gj het plakkaat eener meetng leest, Bpot net me 'êe manfestanten, roept net ut:«zj gaan weer nen keer meten ;"j zj nqg net t'ende gemeten f» want waaneer gj snds den 26 jul 906, een zondag namddag zult hebben, dan hebt gq dt enkel aan de manfestanten en aan de meetngs te danken t Zet met eïsrbed en lefde op Öa onvermoebare strjders, fabrékwerkers en ambaehsleden neer, wer jaren strjd, wer vervolgngen en folterngen da re-; geerdera tot meer menschehjke wetten hebben verplcht. Denkt van heden af met lefde en dankbaarhed aan alle bedenden de n de bres sprongen voor do wet op de zóndagrust, maar ook aan de duzende socalslsch» wakers en werksters, de den weg hebben gemaakt én den grooten stoot hebben gegeven l Denkt dat gj te weng talrjk, te zwak zjt om alléén ets van de kzuchtge burgerregeerng te verkrjgen en de overwnnng uwer verdere eschen van de groote, onweerstaanbare volksbewegng afhangt. I En denkt bj dt alles aan het socalsme, dat alleen bj machte was en ern bljven zal, de massas tot heldenstrjd voor hoogere rechten en levensdealen op te wekken I Door de wet op de zondagrust zjt gj, bedenden, ngeljfd bj het leger der beschermde werkens,- slut u aan bj het leger der strjdende werkers en de zjn de socalsten Dat de hoed -verbroedere met de muts, de frak met de vest en kel. Dat de vereelde hand der handwerkers de fjne hand der geesteswerkers drukke tot meer samenstrjd, tot broederljke hulp en ut dt nng verbond van de werkers mat de hand en met den geest, onder de plooen der roode vlag, zal eeno onweerstaanbare macht oprjzen. De neuwe wet geeft u enkele uren meer rust! Zj moest ook de werkuren bnst de week hebben geregeld en vermnctófe" Maar dt hebben de rjken net gewld en wj waren te zwak om hen zulks af te dwngen. De werkuren zjn te lang; zj maken het leven der moete net waard! Hand n hand dan, mannen en vrouwen, jongelngen en mesjes, slachtoffers der lange werkuren, en maakt ge- ^uks^n de zondagrust om op 5 oogst aanstaaüüde te stroomen met duzenden" naar Brussel, naar de Landeljke Betoogng voor eene wet op de vermnderng der werkuren aller hand- en geesteswerkers I Leve de wet op de zondagrust Gezegend de eerste stap op de baan der wftteüjée arbedsregelng voor volwassenen t Naar Brussel, naar Brussel op den 5 oogst en dan gezamentljk gestreden voor onzen schoonen, vruchtdragenden arbed, een menscheljk bestaan, menscheljke rechten en menscheljke levensvreugde te geneten! Hnswerkees! In verdere artkelen n «Voorut» van heden en morgen, zult gj bewezen zen waarom gj ook u bj de socalstsche werkersbewegng moet aansluten. Lezeressen en Lezersl «Voorut» van heden en volgende danen zal bjzonder gewjd zjn aa» :. De wet op de zondagrust; 2. De belangen der bedencen en wnkeljnfffers; 3. De belangen 'der huswerkers en -WBïkaters..Wj doen zulks ter gelegenhed der tpepassïag der wet op de zondagrust. om de bedenden en wmkeljuffers met de wet bekend te maken en hen aan te zet ten tot neuwen strjd, ten ende vaa de wetgevng betere wetten en van de patroons betere levensvoorwaarden te ver- Rrlgen. $?Ü doen zuks om 'de huswearkers en huswerksters, waarvan velen staan buten den seoaonen strjd tot lofsverbeterng, aan te vuren, lot vereeagmg en tot strjd voor een menschüjk be- HELPT ONS MEDE Hebt gj «Voornt» geleaen, draag of «ad hem aan een bedende of bnswerker, maakt dat «Voor&t» komt a duzende handen yan wetkers 'eo wers-' stérs der hnsajverhed, om daar zelkens te wnnen voor onzen söhöonen, rechtvaardgen strjd. 'Lezeressen, Lezers t In naam vaa ons rechtvaardg, verleven begnsel, rekenen w ot* uwe medewerkng. Bestum en Redacte van «Voortt», Husweplf, Weaeljverfed m opeokre toaeut Haasretk ea klene njverhed worden n da meeste gevallen n zeer ongezonde voorwaarden verrcht. Eo eene der ersrste aanwacmen tegen de kaptalstsche naatsehaapq s, dat zj de levensvreugde en het loon terzelfder./fd opoffert aan den concurrentestrjd, aan 'm tte patroonswnst en aan de behaagzucht der be bezttende klasse. Vergeljkt de cel n de'gevangens met de werkplaatsen vaa kleer-, schoen-, meubel-, sgarenmakers en andere huswerkers, en de gevangene zal beter gelogeerd zjn en beter arbeden dan al de ambachtsleden. In Bolland worden veel erwten utgezocht thus, wat men cc erwten lezen» noemt. Elnvel, erwten worden gelezen op dekens waar 's nachts onder geslapen wordt; eene vrouw met hoofdutslag werd bj onderzoek gevonden, bezg garnalen te pellen; sgaren worden gemaakt en gesorteerd door terngljders. De wonngen zjn net altjd even ren en de menschen evenmn. Duzende dergeljke gevallen kunnen aangehaald worden, de bewjzen dat menge eetwaren n de womngetóler thuswerkers zoo slecht vervaardgd worden als n de ame- 'rkaansche fabreken van opgelegd vleesch. Maar het huswerk heeft dt groot nadeel en groot gevaar, dat het toezcht zooveel moeljker s dan n de groote werkhnfeen. ««,^.In d^ klene njverhed s hét net, beter. ^'jet&oodbakken bjzonderljk geschedt nog dg-eene onmenscheljke wgae voor den faakkersgast,- walgend en gevaarljk voor den brood verbroker. Onlangs held de parjsche vereesgng van bakkersgastea eeaègroote,neenbg, om te protesteeren tegen het onmenscheljk bafcbersbedrjf. De meetng had plaate? oylfghet eerewofefttersehap van doktérfetérléstohréer van het wereldberoemd InsUtut Rasteur en utvnder van het serum tegen den agroefn». Dokter Roux sprak n de meetng en ver.- klaarde dat heel haastg ernstge maatregelen moeten genoasenworefen légen de hotdge wjze vaa broodbakken, want dat het n de meeste gevallen een dregend gevaar oplevert. Een ander redenaar sprak als saegbst^obn «DoktorJaakSarol heeft n het laatste Congres legen de terng bewezen dat van de 400 duzend fransche bakkers 280 duzend aan de terng ljden en dat -20 duzend anderen kanddaten voor de terng zjn.» Doktor Lever Pett, schrjver van het Werk tegen de terng, scbfef als volgt over den bakketsstel r cc Zet den bakköfsgast 's nachts n de bakkerj, mttóen n zjn werk, naakt tot aan de broek of soms heel naakt, het zweet druppelt hem af^hj ratelt, spuwt, mengt n den deeg al de utwassemngen van zjn verbt lchaam en de utwassemngen zjner longen, bekneld door een slkkendea bakkerjreuk. Bjna elke schreeuw de de bakker al werkende utstoot s vergezeld van een regen speeksel, waarn bet vergrootglas aoerfaftde mcroben zou vnden.» Men zal antwoorden: Hft vuur doodt alles. Ja op voorwaarden dat de krum van het brood op 00 graden wordt gebakken en dat s net zoo. De ovenwarmte berekt noot 00 graden, hoogstens 99, mnstens 9o, n mddenljn 97 graden, et Er moet ut opgemaakt worden, schrjft Doktor Boral, dat het brood, zooals het nu met de hand s gekneed, een voortzetter der terng s, door den tjd de het bakken van het verbruken schedt.» Doktor Barney schreef als volgt.; a Boe zjn de meestehanobkkerea tegenwoordg? $tel u eene klene en vule plaats voor, dfewjls een ketdér en soms net ge- Trloerd, Daar staan opeen rtroggen, zakken bloem, hoopen asch, brandhout, enz. De muren zjn dk van het stof. De koppen spnnen, de krekes zngen, de kolenbranders krupen overal, de vlegen kroelen en, de gemakken staan soms nevens den oven, het water van den deeg wordt gepnt m emffete de men zelden rengt 6n waarn allerle nsekten en dertjes boven drjven. Be lucht s er sëkkend; de hevge htte, verre van de luóht te zuveren, beöerft BSar door de ut wassemngen,» Deze meetng heeft een depen ndruk nagelaten. Tegen dergeljke schreeuwende toestanden, waaronder duzende werkleden, husvaders; moeten bezwjken, kunnen zelfs de vakbonden nets. De wet, de socale wet, ngegeven, opgedrongen, afgeperst door de macht der georganseerde werkers, zj alleen s machtg om dezen stal van doodend vul te rengen en dt moordend werk te doen endgen. En 't s daarom dat de socalsten alleen den waren weg aan alle werkers wjzen, omdat zj nevens de macht der vakbonden de onmsbare en reddende kracht der werkerspoltek plaatsen. Huswerkers, werkers der klene njverhed, helpt, steunt de socalsten n hun grootsch werk voor uwe verlossng. Mmm Uumm es Lezers Heden en morgen zult gj «Voorut» kosteloos ontvangen. Deze twee nummers zjn vooral gewjd aan de wet op de zondagrust en aan het soms lastg en treurg leven van wnkelbedenden, wnkeljuffers, huswerkers en huswerksters. Velen uwer hebben nog noot «Voorut» gelezen of wel al eens, maar net meer voortgelezen. Leest deze twee bladen met aandacht en zonder voorngenomenhed. Gj zult overtugd zjn dat wj nets schrjven dan de zuvere waarhed, a zelfs beneden de waarhed. En.w zjn er van overtugd dat gj, na pnajêelezen te hebben, ons voort zult lepsenlelpifczuit aansluten bj uwe soeabs' tsche werkbroeders en zusters, de strjden zoowel voor u als voor hun egen zelven. Ruswerkers! Gentsche socalsten zullen u thus komen bezoeken en u vragen «Voorut» voort te lezen. Aanvaardt ze goed, dscuteert met ben en wj zjn jng overtugd dat g al het SefeSone van ons streven zult nzen, als ook de noodzakeljkhed daf, alle handéft^^steswerkers gezamenljk optreden voor* de verlossng des arbeds van dwaag, ontberng en utbutng. 5n BÜITENLANB DBEYFUS De prokureur-generaal Baudun heeft dnsdag avond zjn rèkwstorum n de zaak Dreyfus geëndgd. Hj vraagt ook de verbrekng van het vonns van den krjgsraad van Rennes zonder verzendng, 't s te zeggen dat volgens hem het verbrekngshof Dreyfus buten zaak moet stellen, onder voorwendsel dat er geene bewjzen tegen hem zjn. STALIE OPMAKER Er s endeljk bevel tot nhechtens^ nemng utgevaardgd tegen graaf Sodern, beschuldgd 50,000 lre verdhsted te hebben ten nadeele van een klooster te Rome. In opdracht van zjn vader, de offu ceele raadsman der zusters s, held hj de boeken en moest zorgen voor nnng van ds ntresten op het bezt der aohnen, maar de graaf verteerde het geld met hoeren. XWITSEBULAK» VOORUITGANG Te Zurch s juffer Brustlen aan 'de rechtbank werkzaam gesteld als gseffer. 't Is a Europa de eerste rechtbank waar de grefferswerkzaamheden worden waargenomen door eene vrouw.»t'5tscisi^a:*d KEIZER EN CZAR Onze «Vorwarts» heeft een tmef waarn gezegd wordt: «Wj vernemen ut goede bron dat kezer Wllem aan den czar een bref heeft geschreven om hem te laten weten dat, als de Doema eene wet goedkeurt waarbj de gedwongen ontegenng der gronden wordt gemachtgd, de russsche waarten ut de dutsche Beurs zullen j^sloten Worden.'s Dt 'dezelfde bron wordt gemeld 'dat groot-hertog Alexandrovtch, de naar Berljn s gegaan, tot zendag had te trachten zch te verzekeren van de medewerkng van Dutsehland voor de onder, drukkng der rusesche omwentelng. OOSTENRIJK REUZENSTRIJD ^ - Zonder veel lawaa hebben de bouwvakarbeders n Weenen een stevg stuk strjd gelukg geëndgd. Zoowat 50,000 man ajn gedurende zeven weken ntgesloten geweest n het bouwvak. Thans zjn voor den tjd van twee jaat' collecteve contracten gesloten. Rum 7000 man hadden Weenen tjdeljk verlaten om het ondersteunngswerte te verlchten. De strjd betrof vooral de loonen en s geëndgd met eene volslagen overwnnng der arbeders. OE^EIAIIKKM NOG EEN STRIJD Te Kopenhagen dregt eene werkstakng van scheepstmmerleden op twee werven. De patroons hebben, voor het geval de werkstakng doorgaat, gedregd eene utslutng op touw te zetten. Op de twee" werven zal men begnnen met alle bj eene vakvereengng aangesloten werkleden ut te sluten.endgt de werkstakng daardoor net, dan zal er eene utslutng volgen van alle werkleden n het jzes bedrjf over het heele land. SL'gMLAftl» ZONDER GENADE Het reeds zoo groot getal polceagenten, de door de revolutonnaren afgemaakt zjn, groet van dag tot dag nog aan. Gster heeft men twee polceagenten' gedood en dre anderen zoo erg gekwetst dat zj eenge oogenblkken later sterven. Twee voorbjgangers werden door afketsende revolverkogels gekwetst. Het gerucht s te WarschoW n omloop dat het de algemeene terechtstellng der polce s de door de revolutonnaren ngercht wordt. In alle geval, men heeft besloten dat de polce zch net meer op straat zal vertoonen en snds maandag wordt de polcedenst door patroeljes soldaten der nfantere gedaan. De revolutonnaren hebben dnsdag avond nog een gendarm en een kapten van de lnetroepen doodgeschoten. Deza laatste werd door verschedene revolutonnaren betcht het'bevel gevoerd te hebben over het peleton dat n de ctadel van Warschow met de strafutvoerngea gelast s. De daders zjn kunnen ontsnappen. De gendarmen hebben zes onschuldge per. sonen gekwetst met n de mengte t«sabelen. m AIIËRIKA Nergens n de wereld heeft 'de ploutocrate of geldregeetng da mskftbt verkregen de zj thans n de Vereengde-Staten van Noord-Araerka bezt. De frust-manneo zjn zoo almachtg dat zj boven de wetten staan en M, Manfted zegt n «Le Courrer Europeen»: dat de grondwet nets anders meer s dan een voorgevel, een bedregljk gedch reerde kader. Tachtg mlloen mensebea ondergaan n de Vereengde^jtaten de bevelen, de utbutng en de ontelbare plagerjen der bende, de een waar dktatorschap atoefent. Van heden tot morgen staat het de bende vrj, de prjzen van vervoer per jzerenweg te verdubbelen, te verdreof te ververvoadgen; door de groote utbredng haaac speculatën op de granen, kunnen ÖéF Woekeraars massas menschen uthongeren, ja, halve werelddeelen martelen en verarmen. Geheele streken der wereld, 'de leven van katoenspnnen en weven, kunnen tot werkelooshed worden gedoemd. Nergens s de kaptalstsfthe samen* trekkng zoo ver gevordös als n Amerka, waar het njverhedswezen zch ontwkkeld beeft zorder hnderpalen. Er was daar geene klas meester over het bewnd, er wae daar geen mddengezag dat goed gewapend was en er was vooral geene georganseerde werkende klasse. In PrankrjK en Engeland, ja zelfs n Dutsehland hebben de fabrkanten ea de handelaars, strjdend tegen bet kezerrjk of het konnkdom,tejfea den adel van ttel en tegen de grondegasaars, loegevngen gedaan aan het proletaraat om zjn bondgenootschap te verwsma. In de Vereengde Staten hadden de bourgeos öea strjd net te voeren» zj hadden geene verbonden aan te gaan met da we-k^jen^ a Q jsy overgens kon-

Gezien de belangrijkheid van het onderwerp vragen wij de leden, vrlendeu en ken. kunnen onderweg aansluiten

Gezien de belangrijkheid van het onderwerp vragen wij de leden, vrlendeu en ken. kunnen onderweg aansluiten "nlwl 9Ü5 *éhss mm ZONDAG 81 MAART 10S4. VMFDK BLADZJDE TWEEDE DEEL- UT RUSELEDE., Reeds hebben or verscheden;? lezers van 't Getrouwo Maldoghum mj gevraagd: wanneer zet gt] uwe vertellng van grootmoeder

Nadere informatie

' "> AANKONDIGINGEN Vraag uitgebreid Tarief.

' > AANKONDIGINGEN Vraag uitgebreid Tarief. MET-ELKE DOOS VAN 2,75 Fr. CRÈME ECLPSE Het BESTE Schoensmeer HET MEEST VERSPREDE WEEKBLAD N VLAANDEREN Gestcht door VCTOR DE LLLE Volksvergenwoordger. Bref- en Telegram adres : GETROUWE MALDEpHEM, Telefoon

Nadere informatie

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten ZONDAG 27 JANUARI 889 6 JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle

Nadere informatie

Nederlandsche regeering heeft met generaal Franco een regeling getroffen in zake wederzijdsche vertegenwoordiging.

Nederlandsche regeering heeft met generaal Franco een regeling getroffen in zake wederzijdsche vertegenwoordiging. Te " : Te Bj leder ; Op Verschjnt Maandag, Wosdag Vrjdag UTGAVE DER UltgeversMaaty C MSSET" (NV) OOETNCHEM Tel Red Adm 34 (3 lun) Gro No 6945 DE GRAAFSCHAPBODE Abonnemtsprjs t Per dre maand f 45 UtsltO

Nadere informatie

(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D

(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D YEIL_IGH_EIDS_DINST 179 V E E T B O U W E L I J K (Tjdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D I. Communsme Internatlonaal 1 Tweede Internatonale, Kornntern en Komnf orm...1 Het ontstaan van het nternatonale

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

2 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1. 1 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1

2 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1. 1 Studies over Israël: Identiteit en toekomst, no.1 1 Studes over Israël: Identtet en toekomst, no.1 Inledng Herbj een aantal studes over Israël, haar denttet, verleden, heden en grote toekomst. Deze eerste stude zal voornameljk gaan over de Konng van Israël,

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

Kazantartaarse volkssprookjes

Kazantartaarse volkssprookjes Kazantartaarse volkssprookjes Inhoud: 1. De Drie Zoons van de Padisjah 2 2. Amata 4 3. De oude dief en de zoon van de padisjah 14 1. De tuin van de padisjah 14 2. De noodlottige pijl 18 3. De paardenjongen

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18]

Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18] 2 KOEKOEK De liisgendlncien voor I if IÏI IV V VI VII 1 7 De genoegens aan de zee te zingen op de wijs van het «Koekoekslied» Sinds lang" had ik mij zot gepeinsd, Koekoek, Mij ziek en mij gezond geveinsd,

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

mm SPINOZA. VAN SPINOZA DOOB BERTHOLD^ AUERBACH NAAR DE VIERDE HOOGDUITSCHE UITGAAF BEWERKT MET TOESTEMMING VAN DEN SCHRIJVER. sttts-hertogenbosch 1875 HEUSDEN ^5«JLl V - ^ mmmm EERSTE HOOFDSTUK. AKOSTA.

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie