A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer ) Akkoord.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord."

Transcriptie

1 B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer S.R. Bashara secretaris mr. F.G. Mencke Afwezig : Rondleiding Clusius College u Door mevrouw N. Boterblom: Projectleider Clusius College College ontvangt uiteenzetting van mw Boterblom over het opzetten van de hbo-opleiding. Besproken wordt op welke wijze het college daarin kan ondersteunen. Gemeente neemt voor 1000 (dekking Puur Hoorn) deel aan de zogenaamde 'bollen-battle' waarbij scholen worden uitgedaagd om een zo goed mogelijk bollenbroei-resultaat te boeken. Aansluitend vindt in het Clusius-lab de collegevergadering plaats. A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer ) Akkoord. 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst van 10 maart 2015; Akkoord Baatland: nagaan wat het college-advies was met betrekking tot motie die hierover is ingediend bij de begrotingsbehandeling. 3 Akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 17 maart 2015 Voor kennisgeving aangenomen 4 Financiën 5 Stuurgroep Verslag van 09 maart en Agenda van 16 maart 2015 B Bespreeklijst 6 Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning voor het handhaven van een al geplaatste zonneboiler en zonnepanelen op het gemeentelijke monument Wester Kogge aan de Hulk 16 te Hoorn VVH De aanvraag betreft het handhaven van een al geplaatste zonneboiler en zonnepanelen op

2 2 van 9 het gemeentelijke monument Wester Kogge aan de Hulk 16 te Hoorn. Buiten het beschermd stadsgezicht zijn dergelijke voorzieningen onder voorwaarden vergunningsvrij aan te brengen. Echter het betreft hier een gemeentelijk monument waardoor een omgevingsvergunning is vereist. De commissie voor Monumenten en Welstand heeft voor het plan een negatief advies gegeven omdat het niet past binnen de criteria die de welstandsnota stelt voor zonnecollectoren/-panelen. Na gesprekken met de aanvrager, de commissie en de portefeuillehouders is besloten om het college de keuze voor te leggen het advies van de commissie voor Monumenten en Welstand te handhaven en de aanvraag te weigeren of mee te gaan in het gevraagde besluit en daarmee contrair aan het advies omgevingsvergunning te verlenen voor het geplaatst houden van een zonneboiler en zonnepanelen op het gemeentelijke monument Wester Kogge aan de Hulk 16 te Hoorn. De mogelijkheid bestaat om contrair aan het advies van de commissie voor Monumenten en Welstand omgevingsvergunning te verlenen aan de heer E.P. Zeeman voor het geplaatst houden van een zonneboiler en zonnepanelen op het gemeentelijke monument Wester Kogge aan de Hulk 16 te Hoorn. Omdat de kaders (Welstandsnota) het niet toestaan, het aanbrengen van de zonnecollectoren op het gemeentelijk monument niet te vergunnen. De feitelijke uitvoering van de handhaving wordt aangehouden totdat de discussie over de Welstandsnota is geweest. 7 Onderwerp Raadsinformatiebrief huisvesting arbeidsmigranten In het najaar van 2014 heeft de gemeente Hoorn een principeverzoek ontvangen voor huisvesting van arbeidsmigranten in het kantoorpand Nieuwe Steen 2. Op 2 december 2014 heeft naar aanleiding hiervan een meningvormende bespreking plaatsgevonden in de raadscommissie. Daar is aangegeven de raad en commissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het dossier huisvesting arbeidsmigranten. De gemeente Hoorn beschikt over een tweetal beleidsregels ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten. Een van deze regels, de beleidsregel huisvesting in woonvormen, is op 8 januari 2015 ingetrokken. Wij zijn voornemens het bestaande beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten te actualiseren. In dit proces willen we de raad en commissie meenemen. Door middel van dit voorstel besluiten wij om de raad en commissie door middel van de bij dit besluit behorende raadsinformatiebrief te informeren over het vervolgproces. Het betrekken van de raad en commissie geven wij vorm door het organiseren van een parallelle sessie en een werkbezoek voor brede informatievoorziening op dit dossier en een meningvormende bespreking in de raadscommissie over de actualisatie van het beleid. Het voorstel aan te houden, vragen van het college zijn niet beantwoord. 8 Onderwerp Communicatietraject bij het omvormen van openbaar groen STB Een deel van het openbare groen wordt omgevormd om te zorgen voor een eenvoudiger en goedkoper beheer. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit van het groen en het veiligheidsgehalte in de wijk. Deze operatie moet op de juiste wijze en op het juiste niveau worden gecommuniceerd. De vraag is wat de efficiëntste communicatie is met de inwoners. Uit een voorgaand omvormingsproject is gebleken publicatie in de gedrukte pers en de informatie op de website de meeste inwoners bereikt. Daarom wordt nu gekozen om

3 3 van 9 intensieve communicatie via wijkoverleggen achterwege te laten. Bij locaties om te vormen groen in de nabijheid van de inwoners kiezen we voor directe communicatie.. De communicatie is erop gericht de bewoners de voordelen van het omvormen te tonen. Directe communicatie met naaste bewoners voorkomt tijdrovende procedures, waardoor we ook sneller met de werkzaamheden kunnen starten. In te stemmen met directe communicatie naar inwoners met om te vormen groen in hun naaste omgeving en publicatie in gedrukte pers en de website bij het overige om te vormen openbare groen. 9 Onderwerp Aanbesteding maaibestek met ruimte voor ecologisch beheer STB De gemeente Hoorn moet dit voorjaar het maaien van ruig gras aanbesteden. In 2014 is het maaibestek niet gegund omdat het college vond dat onvoldoende rekening gehouden was met de factor ecologie. De vraag is of in het nieuwe maaibestek voldoende ruimte is gemaakt voor ecologisch beheer zodat deze kan worden aanbesteed. Naar aanleiding hiervan is een ecologische verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van ecologie in het beheer. Uit de verkenning bleek dat ecologisch beheer van ruig gras tot de mogelijkheden behoort, waar dit niet in conflict komt met andere belangrijke functies van openbaar groen. In het nieuwe maaibestek is een gedeelte van het te maaien ruige gras bestemd voor ecologisch beheer. Het beoogde doel is de biodiversiteit van het openbare groen in Hoorn te vergroten. Daarmee wordt aan een wens van het college voldaan. Ecologisch beheer van het ruige gras is duurder. Door verschuivingen van intensief naar extensief beheer en door een aantal dure handelingen niet meer op te nemen in het bestek, moet de totale kostenstijging worden beperkt. Omdat de gunning afgerond moet zijn voordat de eerste maaibeurt op het programma staat, is het gewenst de bevoegdheid van het voorlopige en definitief gunnen op te dragen aan het afdelingshoofd Stadsbeheer. - Akkoord te gaan met aanbesteding van het nieuwe maaibestek inclusief de voorgestelde ecologische aanpak. - Het college gaat er van uit dat dit voorstel geen zichtbare gevolgen heeft in het openbare gebied. Portefeuillehouder ontvangt op dit punt nog een reactie van de afdeling. - De bevoegdheid, ex. Art. 171 Gemeentewet, met betrekking tot het voorlopige en definitief gunnen en afwijzen van het maaibestek op te dragen aan het afdelingshoofd Stadsbeheer van de gemeente Hoorn. - Kennis te nemen van de Verkenning ecologische groenbeheer. 10 Onderwerp Verzoek van Hoorns Belang om bespreking van het rapport Ondernemend Westfriesland, vervolg behoefteraming werklocaties De fractie van Hoorns Belang vraagt u het rapport Ondernemend Westfriesland, vervolg behoefteraming werklocaties aan de raad aan te bieden voor een meningsvormende bespreking in de commissie. Indien u dat niet wenst, verzoeken zij u ten minste het rapport aan de raad aan te bieden via de lijst van ingekomen stukken, zodat zij bij het vaststellen van deze lijst tijdens de raadsvergadering kunnen verzoeken dit rapport te agenderen in de commissie voor meningvormende bespreking. In het collegevoorstel over dit rapport (zaaknr , zie bijlage) is opgenomen dat er niet voor wordt gekozen om het rapport aan te bieden aan de raad omdat het rapport een verdere uitwerking/kader/denkrichting is van het

4 4 van 9 Rapport Buck dat alom bekend is bij de politiek. Pas wanneer er concrete voorstellen komen die besluiten vragen dan komt de raad in beeld. In een conceptbrief is uiteengezet waarom u het verstandig acht het rapport niet te bespreken. Met betrekking tot het verzoek om het rapport alsnog aan te bieden via de lijst van ingekomen stukken is aangegeven dat het rapport via de griffie aan de raad zal worden aangeboden. Hoorns Belang kan dan zelf het initiatief nemen richting raad om te besluiten tot een meningsvormende discussie over het rapport. - Het verzoek van de fractie van Hoorns Belang om het rapport Ondernemend Westfriesland, vervolg behoefteraming werklocaties aan te bieden aan de raad voor een meningsvormende bespreking in de commissie af te wijzen; - Met betrekking tot het verzoek van de fractie van Hoorns Belang om het rapport aan te bieden aan de raad via de lijst van ingekomen stukken, aan te geven dat het rapport via de griffie zal worden aangeboden aan de raad, zodat de raad zelf kan besluiten tot een meningsvormende discussie; - De fractie van Hoorns Belang conform een brief te berichten. - Het college is akkoord met de aangepaste brief. 11 Onderwerp Stresstest Jeugdstelsel Op 24 november 2014 heeft de gemeente Hoorn een zogenaamde stresstest uit laten voeren voor het nieuwe gemeentelijke jeugdstelsel. In bijgevoegde brief informeren wij u over de resultaten van deze test en de activiteiten die zijn ondernomen om aan de bevindingen uitvoering te geven. Wij stellen voor deze brief ter informatie aan de gemeenteraad te sturen. - Kennis te nemen van de rapportage Stresstest nieuw gemeentelijk jeugdstelsel ; - De gemeenteraad middels een brief te informeren over de rapportage Stresstest nieuw gemeentelijk jeugdstelsel. 12 Onderwerp Poort van Hoorn: bestemmingsplan: resultaten verkeersstudie AC Het realiseren van onderdelen uit de structuurvisie Poort van Hoorn brengt verandering in intensiteiten en verkeersstromen met zich mee. Deze veranderingen zijn onderzocht in de uitgevoerde verkeersstudie. Uit de studie komt naar voren dat variant 1a de meest wenselijke verkeersstructuur oplevert. Variant 1a scoort beter dan variant 1b en 2a op het aspect bereikbaarheid en doorstroming voor gemotoriseerd verkeer. Tussen variant 1a en 4 zijn de verschillen op dit gebied beperkt. Variant 1a scoort beter op ruimtelijke kwaliteit dan variant 4 en 1b. Op het aspect veiligheid heeft variant 1a de voorkeur. Variant 1a houdt in dat het Keern tussen de Provincialeweg en het Dampten wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Op de kruising Provincialeweg/ Keern komt een tunnel voor langzaam verkeer. Met als doel: het wegnemen van de onveilige situatie op één van de drukst bereden hoofdfietsroutes binnen onze gemeente. Het gemotoriseerd verkeer gaat dan over een nieuw tracé tussen de begraafplaats Keern en Dampten 2 (gebouw RUD) en over de doorgetrokken Maelsonstraat. De Maelsonstraat wordt doorgetrokken en rechtstreeks aangesloten op de Provincialeweg met als doel: het verbeteren van de toegankelijkheid van het Stationsgebied-noord (Transferium). In het proces tot het komen tot de keuze van een verkeersvariant zijn thema commissiebijeenkomsten met de gemeenteraad georganiseerd en is contact geweest met de bedrijven en bewoners in het gebied.

5 5 van 9 De raad voor te stellen: - Variant 1a als voorkeursvariant vast te stellen ten behoeve van de verdere uitwerking van het bestemmingsplan en de verdere uitwerking van de vastgestelde uitgangspunten Het college neemt voor de samenvatting de genuanceerde motivering uit het nadere antwoord van de steller over. 13 Onderwerp Beroepen en voorlopige voorzieningen D.J. Gouwetor met betrekking tot de tijdelijke schuur op het achtererf van Grote Oost 70/72 tegen de Gedempte Appelhaven AC De heer Gouwetor heeft zonder omgevingsvergunning een tijdelijke schuur geplaatst op het erf van Grote Oost 70/72 ten behoeve van de renovatie van een aantal gebouwen op dit perceel. De tijdelijke schuur staat heel dicht op de zijgevel van de woning van de buren aan de Gedempte Appelhaven. De schuur is in strijd met het bestemmingsplan. Ontheffing van het bestemmingsplan is geweigerd in verband met de belangen van de buren aan de Gedempte Applehaven. Gevreesd wordt voor schade en onderhoud is vrijwel onmogelijk. Deze plek voor de schuur is daarom niet aanvaardbaar. Inmiddels is er ook een last onder dwangsom tot verwijdering van de schuur opgelegd. Dit heeft geleid tot diverse bezwaar- en beroepsprocedures en verzoeken om voorlopige voorziening teneinde verwijdering van de tijdelijke schuur te voorkomen. Onlangs heeft de Raad van State ( ) en de rechtbank ( ) een aantal uitspraken gedaan. De beroepen zijn ongegrond verklaard en de verzoeken om voorlopige voorziening zijn afgewezen. De uitspraken voor kennisgeving aan te nemen. 14 Onderwerp Werkzaamheden aan spoorrails in gemeente Hoorn; ontheffingaanvraag APV geluidwerkzaamheden RUD-NHN Adviesbureau Kuiper en Burger vraagt namens BAM Rail een algemene ontheffing (voor onbepaalde dan wel zo lang mogelijke termijn) in verband met het slijpen van spoorstaven s nachts. Er zal sprake kunnen zijn van enige vorm van geluidhinder. Dit ten spijt moeten de werkzaamheden geschieden. De nadelen van omwonenden zijn nadrukkelijk betrokken bij de advisering en dus de besluitvorming. Wij opteren voor een periode van drie jaar, langer verdraagt zich niet met het karakter van een ontheffing (dan begint het meer op een vergunning te lijken). Voor drie jaar een algemene ontheffing te verlenen van artikel 4:6 van de APV ten behoeve van werkzaamheden s nachts aan de spoorrails in de gemeente Hoorn. 15 Onderwerp Europese Kampioenschappen Openwaterzwemmen 2016 In mei 2016 vinden de Europese Kampioenschappen zwemmen in Londen plaats. Het openwater zwemmen is hierbij een aparte discipline en kan op een andere locatie worden gehouden. Nederland is geïnteresseerd en Hoorn positioneert zich sinds 2011 als dé openwater zwemstad van Nederland. Daarom heeft de Koninklijke Nederlandse Zwembond

6 6 van 9 (KNZB) aangeboden om het Europees Kampioenschap Openwater Zwemmen (waarschijnlijk in juli) 2016 in Hoorn te houden. Dit is 6 weken voorafgaand aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en daarmee is de media-aandacht maximaal. Aan Hoorn wordt een financiële bijdrage gevraagd van maximaal ,--. Hiervoor is dekking gevonden binnen de op de stelpost nieuw beleid opgenomen ruimte voor Stadspromotie in Het streven is dat de bijdrage van de gemeente lager zal uitvallen door de verwachte winstgevendheid van het evenement oa. qua sponsoring en merchandise. De financiële eindverantwoordelijkheid voor het EK ligt bij de KNZB als organisator. De KNZB spant zich in om (regionale) commerciële partijen het evenement te laten ondersteunen (sponsoring en werk) en biedt daarmee economische kansen voor ondernemers in Hoorn en West-Friesland. Het wedstrijdparcours wordt vanaf 2015 aangepast zodat de skyline van Hoorn samen met het houten hoofd en de Halve Maan het achtergronddecor vormt voor het EK en (inter)nationaal wordt uitgezonden. Vanwege het 400-jarig Kaap Hoorn jubileum in 2015 wordt een belangrijke keerpuntboei in het EK parcours Kaap Hoorn genoemd. Deze beelden en ervaringen dienen als voorbeeld voor het EK in Het Europees kampioenschap openwater zwemmen in Hoorn te laten plaatsvinden in Als bijdrage voor de organisatie van het EK in 2016 een incidentele subsidie van maximaal ,-- 'aan te melden en af te wegen in de integrale afweging van de Kadernota'. - De KNZB per brief te informeren over dit besluit. 16 Onderwerp Erfpachtovereenkomst binnengebied winkelcentrum De Huesmolen met bijbehorende bruidsschat ten behoeve van de overname van het onderhoud van de gemeente en een informatieve brief aan de raad over de stand van zaken herstructurering De Huesmolen Winkelcentrum De Huesmolen wordt geherstructureerd. Het binnengebied van winkelcentrum De Huesmolen is openbare ruimte en eigendom van de gemeente. De kosten van de herstructurering van het binnengebied van het winkelcentrum (ca ,--) worden voor het leeuwendeel (ca ,--) gedragen door de winkeliers. Hiermee ontstaat de situatie dat zij investeren in het eigendom van een derde. De herstructureringscommissie Huesmolen heeft daarom gevraagd om het gebied aan de VvE over te dragen, zodat de winkeliers zeggenschap hebben over hun investering en het beheer daarvan. Er is gekozen voor uitgifte in erfpacht. Hierdoor is het mogelijk om enerzijds de gemeentelijke belangen te verankeren en anderzijds tegemoet te komen aan de wens van zeggenschap en beheer van de winkeliers. Omdat de erfpachter het onderhoud van het binnengebied van de gemeente overneemt, is een bruidsschat overeengekomen. Voor een periode van 5 jaar zal de gemeente Hoorn bijdragen in de kosten van het onderhoud, voor een bedrag gelijk aan de nu jaarlijkse onderhoudskosten voor de gemeente voor het gebied zelf. Op 23 maart a.s. vindt een Algemene Leden Vergadering van de VvE s van De Huesmolen plaats waarin de erfpachtovereenkomst ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Vooruitlopend hierop wordt u gevraagd een voorgenomen besluit te nemen over de erfpachtovereenkomst met bijbehorende bruidsschat. In een brief van 18 juni 2014 heeft u de raad toegezegd hen regelmatig op de hoogte te houden. Gezien het bovenstaande en het feit dat 23 maart officieel met de werkzaamheden aan het binnengebied van De Huesmolen wordt gestart is dit een goed moment om een nieuwe informatieve brief te sturen over de ontwikkelingen. - Een voorgenomen besluit te nemen om: - In te stemmen met de erfpachtovereenkomst Binnengebied winkelcentrum De Huesmolen ;

7 7 van 9 - In te stemmen met de bruidsschat van ,- per jaar, gedurende een periode van 5 jaar; - De begrotingswijziging wordt separaat aan het college voorgelegd college gaat er van uit dat deze bruidsschat in bestaande onderhoudsbudgetten van Stadsbeheer gevonden kan worden, en na 5 jaar voor genoemd bedrag vrijvalt als ombuiging. - Er mee in te stemmen dat het plateautje komt te vervallen; - In te stemmen met het informeren van de raad met een brief. C1 17a Artikel 36-vragen Onderwerp Beantwoording vragen fractie SP over treindienstregeling STB De fractie van de SP heeft een aantal vragen gesteld conform art 36 R.v.O. over de treindienstregeling. Er moet onderhoud uitgevoerd worden aan het spoor. Dit is nodig om een betrouwbaar spoor-netwerk te hebben dat zo min mogelijk storingen te verwerken krijgt. ProRail, als beheerder van het spoor, heeft voor onderhoud een aannemer gecontracteerd. Deze aannemer krijgt een aantal slots (tijdsperioden) mee waarbinnen hij het onderhoudswerk kan uitvoeren. In onze regio zijn dat drie nachtelijke perioden per week. Uit prognoses blijkt dat deze tijdsperioden nodig zijn om het spoor in onze regio op peil te houden. De aannemer kan dan op het gehele traject (Amsterdam-Enkhuizen) deze nachten gebruiken om onderhoud uit te voeren. ProRail reserveert niet onnodig tijd als dat ook niet nodig is. Immers, ProRail en NS hebben aangegeven dat ook zij staan voor een goede en veilige bereikbaarheid van de regio per spoor. De wijzigingen in de dienstregeling passen nog steeds binnen de eisen die het ministerie stelt aan de vervoerplicht op het hoofdrailnet. Door middel van een brief de fractie van de SP te informeren over de stand van zaken rond het onderhoud aan het spoor in relatie tot de late treinen. Het college wil in het reguliere overleg voortaan het onderhoud aan de orde stellen. 17b AC Onderwerp Vragen fractie VVD over facebook discussies wethouder versus raad Geadviseerde beslissing De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 17c Onderwerp Brief fracties Tonnaer, VOC Hoorn en Hoorn Lokaal over niet beantwoorden vragen art 36 Reglement van Orde Ph Bashara AC/STB Geadviseerde beslissing Brief wordt voor kennisgeving aangenomen. C2 Overige vragen 18 Onderwerp Vragen fractie VVD over corridorstudie Amsterdam- Hoorn en de ruimtelijke visie op Westfriesland Ph Bashara/Tap Geadviseerde beslissing AC/STB De conceptbeantwoording tegemoet te zien.

8 8 van 9 D Vaste afsluitende onderwerpen 19 Voorbereiding commissie en raadsvergadering Intern memo algemene raadscommissie E 20a Rondvraag Lijst van representatieve activiteiten 20b Uitnodiging Westfries VNG- arrangement Niet besproken, agenderen voor volgende week. F Regio-aangelegenheden 21 Onderwerp Vergadering VVRE 19 maart 2015 De body van de VVRE agenda bestaat uit de behandeling van de Economische Agenda van West-Friesland en een tweetal presentaties, nl. over Domotica en over het energieakkoord bestaande bouw. De stukken over de Economische Agenda heeft u dinsdag 10 maart oriënterend besproken. De stukken zijn opnieuw bijgesloten, omdat de stukken tekstueel gewijzigd zijn t.o.v. de versie die u vorige week gekregen heeft. De strekking is uiteraard gehandhaafd. - Akkoord te gaan met het verslag van 19 februari - De VVRE voor te stellen om nog eens uit te zoeken welke capaciteit en middelen nodig zijn voor het project glasvezel in het buitengebied en nog eens na te gaan waar de verbindingen liggen met de economische agenda. De lijst van mededelingen voor het overige voor kennisgeving aan te nemen. - Binnen VVRE-secretariaat is hiervoor geen capaciteit beschikbaar. Mogelijk door een van de betrokken gemeenten laten trekken. - Economische Agenda: akkoord te gaan met: A. Het voorstel Economische agenda van West-Friesland deel II, de agenda (bijgevoegd) B. De amendementen op de kaderstelling; C. De uitwerking van thema s en doelstellingen; D. De uitvoering van het regionaal programma door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; E. Het advies aan de raden om te kiezen voor het derde scenario. Dit voorstel wordt ingebracht en integraal afgewogen voor structurele dekking bij de Kadernota; in 2016 is incidentele dekking mogelijk uit het budget voor Stadspromotie (Investeringsprogramma). - De aangekondigde presentaties af te wachten. 22 Onderwerp Concept agenda vergadering Algemeen Bestuur RUD NHN

9 9 van 9 VVH Het Algemeen Bestuur van de RUD NHN vergadert op 23 maart Het is van belang dat de portefeuillehouder met een collegestandpunt aan de AB-vergaderingen deelneemt en namens Hoorn besluiten neemt. In het hieronder opgenomen overzicht staat de AB-agenda. Bij de agendapunten die worden voorgelegd, is per punt aangegeven: de kern van de zaak, het voorstel van de RUD en het standpunt van Hoorn. Akkoord te gaan met de standpunten van Hoorn aangegeven op het bijgevoegde overzicht. met aanscherping van de volgende punten: punt 3: klopt dit met de verdeelsleutel uit de Gemeenschappelijke regeling, heeft dit financiële gevolgen voor Hoorn? Ten aanzien van motie Schagen(asbest): nog eens goed nadenken over de beleidsmatige consequenties punt 7: het is nog te vroeg om nu al voor te sorteren op een mogelijke resultaatsbestemming; doorschuiven naar het moment dat de rekening bekend is; punt 8: bezwaar tegen de voorgelegde brief, niet akkoord met ' trap op, trap af'. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 24 maart 2015 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie