NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 12 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 12 december 2013"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 12 december 2013 : Griffier: Aanwezige raadsleden: Tevens aanwezig het college: Afwezig m.k.: H.P. Bakker H.P. Reijsoo GB: Broekmans, Karapetian, Kuipers, Lap CDA: De Vries, Peters, Wijnstra PvdA: Draaisma ChristenUnie: Berghuis, Mulder VVD: FH: Hoiting Van Dijk,, Zwart Heite, Heres, Slob 1. Opening en vaststelling agenda Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom. Meldt dat mw. Heite en de heren Slob en Heres afwezig zijn. Agenda wordt conform vastgesteld. 2. Vragenuur voor raadsleden Draaisma Heeft nav. incident met salpeterzuur in vroege ochtend van bij FCD volgende vragen: 1) Hoe laat precies vond incident plaats? 2) Heeft college, al dan niet in afstemming met hulpverleningsdiensten, overleg met Friesland Campina over hoe dit incident heeft kunnen gebeuren? 3) Wordt er een plan van aanpak gemaakt dat er op gericht is om herhaling van een dergelijk incident met salpeterzuur te voorkomen? Resumeert als pfh handhaving gebeurtenissen van afgelopen ma. op di. In loop van de nacht heeft FCD geconstateerd dat mangat van salpeterzuurtank met inh l. aan het "zweten" was dwz dat er vocht rond dat gat te zien was. Er was geen sprake van lekkage. Er is toen besloten tot extra controles en er was evenmin sprake van dampvorming. Bij een controle di.morgen rond 07.15u. bleek het zweten te zijn overgegaan in druppels die volgens voorschrift in de lekbak van de tank belandden. En omdat er dan kans ontstaat op dampvorming heeft FCD dat gemeld aan Meldkamer Noord Nederland met het verzoek om bijstand en daarbij is ook gezegd dat de meldkamer alle betrokken instanties w.o. de omgevingsdienst als uitvoerder van het bevoegd gezag, het provinciebestuur, hierover moest informeren en voor zover nu valt na te gaan is e.e.a. volgens wet Milieubeheer en brandaanvalsplan verlopen. Brandweer heeft toen samen met FCD diverse maatregelen getroffen zoals toepassen van nevel, en uiteindelijk is ca. 1 m 3 salpeterzuur, maar wel nadrukkelijk vermengd met water, in de lekbank rond de tank vrijgekomen en er is geen salpeterzuur buiten die bak vrijgekomen. Op vraag 2: er is ambtelijk overleg geweest tussen de verschillende autoriteiten. Daarvan is hij op de hoogte gesteld en gehouden. Eerste prioriteit was melden van incident bij meldkamer en veilig stellen van situatie. Daarna is direct onderzoek naar de lekkage gestart. Oorzaak is nog onduidelijk, onderzoek loopt nog maar raad mag aannemen dat daarbij extern deskundige, veiligheidsleverancier en tankleverancier zijn betrokken omdat ditzelfde ook elders zou kunnen gebeuren. En omdat de lekkage zich op een heel specifieke plek voordeed, bij dat mangat, richt het onderzoek zich vooral op de constructie (m.n. aansluitingen) daarvan. Onderzoeksresultaten zullen vergezeld gaan van aanbevelingen die worden gedeeld met bevoegde instanties w.o. gem. Bedum. Komt er bij raad op terug als daar op dat moment aanleiding toe bestaat. Draaisma Dankt voor helder verslag en gedane toezegging. De Vries In dossier gebruik restwarmte FCD voor zwembad de Beemden meldde pfh sept. jl. geruststellend dat mondelinge overeenkomst met Waterbedrijf nog slechts hoefde te worden ondertekend. 1. Waarom is contract half jaar later nog niet getekend? 2. Heeft waterbedrijf achteraf moeite met risico s die voor haar rekening zijn? 3. Bestaat er kans dat contract 1

2 Van Dijk De Vries Van Dijk toch niet wordt ondertekend en Bedum alsnog naar andere variant op zoek moet? 4. Was aankondiging van start van werkzaamheden per september achteraf niet te ambitieus? 5. CDA denkt dat deze vertraging extra kosten met zich mee brengt, klopt dat? 1. Er worden nog gesprekken gevoerd over inhoud van contract obv eerdere afspraken over uitvoering, scheiding van onderdelen, beheer en kosten. Indruk dat er overeenkomst lag die slechts hoefde te worden ondertekend is onjuist en zo is het ook niet gezegd. Waterbedrijf voert daarnaast ook nog overleg met FCD over wijze waarop warmte geleverd gaat worden. 2. Nee. 3. College gaat daar niet van uit maar zolang contract niet is getekend bestaat die kans. Er wordt overigens in positieve sfeer overlegd. 4. Nee, want de werkzaamheden zijn wel begonnen. Maar voor een goed begrip: onder werkzaamheden valt niet alleen de technische uitvoering maar ook de voorbereidingen zoals opstellen contract, ~bestek, maken van planning. 5. Er is geen sprake van vertraging en dus ook niet van extra kosten. Is er iets te zeggen over de planning/datum tekening contract/start uitvoering? Getracht wordt overlast door sluiting van bad zo kort mogelijk te laten duren. Uitvoering zal wb. het zwembad in zomer of iets daarna plaatsvinden. Dit geeft voldoende tijd voor technische voorbereiding daarop. Uitvoering tussen FCD en bad is zaak van waterbedrijf. Zij gaan de warmte leveren, dat moet goed op elkaar aansluiten. De werkzaamheden zijn duidelijk gescheiden maar hebben ook een raakvlak. Kan op dit moment niet meer inzicht in tijdpad geven maar zal raad informeren zodra die planning helder is. 3. Notulen raadsvergadering van 17 oktober 2013 Tekstueel P.6, bijdrage, 4e regel van onderen, moet andersom geformuleerd worden tot " Bedoeling is dat lichtmasten zodanig op stoep of waar ook gezet worden dat vrachtwagens daar in principe niet tegenaan kunnen rijden." Verslag wordt aldus aangepast vastgesteld. 4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen Constateert dat stukken conform voorstel kunnen worden afgehandeld. Zwart Nav. ARCG: zal raad de gisteren en vandaag ontvangen info over verkoop van Attero per mail toezenden zodat men daar desgewenst in cie. januari vragen over kan stellen. Hamerstukken 5. Drank- en Horecawet, verordening paracommercie (rv nr 054) 6. Controleprotocol (rv nr 057) Constateert dat conform rv. nrs. 054 en 057 besloten wordt. Bespreekpunten 7. Planologische medewerking vestiging ambulancepost aan St. Annerweg 2 te Bedum (rv nr 053) Draaisma Berghuis Hoiting Wijst erop dat raad een soort inspraakbrief heeft gehad van mensen die wonen aan, of betrokken zijn bij, de St. Annerweg 2. Sprekers kunnen die betrekken bij hun woordvoering. Ziet pt. d als goede aanvulling op besluit. PvdA was al akkoord met voorstel. Brief is gelezen. Fractiegenoot heeft daarvoor georganiseerde avond met aanwonenden bijgewoond. Niemand zal blij worden als hij 's nachts wakker wordt van een loeiende sirene. Die avond is aangegeven hoe vaak of weinig daar last van zal zijn. Wb. vraag die bewoners opwerpen in hun brief of beïnvloeding van de uiteindelijke route van oostelijke ringweg/ontsluitingsweg verband heeft met deze ambulancepost gaat PvdA ervan uit dat het hogere doel van die ontsluitingsweg leidend zal zijn bij de route ervan en niet deze ambulancepost. Onderschrijft met college noodzaak van adequate ambulancezorg in regio en acht St. Annerweg 2 planologisch inpasbaar en goed gesitueerd. Bezwaren bewoners St. Annerweg zijn niet van dien aard dat CU daar punt van zou willen maken. CU stemt in met voorstel. Wijst erop dat bewoners het in brief niet hebben over bezwaren maar aandachtspunten. Kan nog steeds instemmen met voorstel incl. nieuwe punt d, maar had in cie. ook gevraagd naar sfeer en reacties op avond voor omwonenden en begrepen dat ze toen geen enkel be- 2

3 zwaar inbrachten mbt. ambulancepost. Is dus wat verbaasd over brief en benieuwd hoe college ervoor gaat zorgen dat de aandachtspunten daarin geen bezwaren gaan worden. Wijnstra Heeft niets toe te voegen aan wat CDA heeft gezegd in cie. Gaat nogmaals akkoord. Broekmans GB heeft voldoende gehoord in cie. VROM, heeft genoemde avond ook bijgewoond en neemt brief bewoners St. Annerweg mee, maar gaat akkoord met voorgestelde besluit. Vindt pt. d ook goede aanvulling op besluit, ging verder al akkoord met besluit. Wb. brief en geluidsoverlast: er is sprake van ca. 2 x per week in nachtelijke uren sirene. VVD kan zich daar in vinden. Als ontsluitingstracé dat VVD met gemeente heeft voorgesteld wordt gekozen blijft dit gebied verschoond van extra Domo-verkeer, rondweg en 60 km/h-zone. Wb. handhaving: vindt dat er regelmatig te hard wordt gereden in dit 60 km/h-gebied. Punt moest toch bespreekpunt worden omdat raad zich moet kunnen uitspreken over pt. d, waarin beter staat hoe financiële afwikkeling zal zijn. Sfeer op avond voor omwonenden was goed, natuurlijk zijn daar kritische vragen gesteld maar dat is logisch op een bijpraatavond. Wb. vraag hoe college denkt te voorkomen dat aandachtspunten bezwaren worden: college verricht momenteel nulmeting naar geluidsoverlast zodat latere situatie daartegen afgezet kan worden. Is voornemens om als dat rapport er is met ambulancezorg en omwonenden in de 60 km/h-zone in gesprek te gaan hoe ze er dan over denken. Bewoners willen met brief niet zozeer bezwaar maken als wel specifiek op aantal punten attenderen, zegt toe die punten ter harte te nemen bij verdere uitwerking van plan. Zoals VVD al aangeeft zullen er in 60 km/h-zone minder vrachtwagens komen, dat scheelt overlast. Ambulancepost was eigenlijk veel eerder in beeld dan ontsluitingsroute aldaar, e.e.a. komt toevallig samen maar staat los van elkaar; verwacht ook niet dat ambulancepost bepalend kan zijn voor ligging van ontsluitingsweg. Zoals PvdA terecht zegt, dient die weg ergens anders voor. Draaisma Is blij met antwoord. PvdA heeft niet willen zeggen dat elke sirene er 1 teveel is, integendeel, het duidt op een mens in nood of levensgevaar. Waarom dit samenvalt in deze brief is wel logisch, want op desbetreffende avond is het ook samen gepresenteerd: het een werd gekoppeld aan het ander. Vandaar ook deze brief. Zou graag zien dat er meer op snelheid in 60 km/h-zone gehandhaafd wordt. College heeft serieus overwogen om op 2 avonden over deze verschillende onderwerpen te spreken maar vond dat teveel van het goede, inderdaad zaten ze nu aan elkaar gekoppeld, maar ze zijn op die avond wel door de respectievelijke pfhs behartigd. Dat er daar te hard gereden wordt zal college doorgeven aan bevoegde instantie. Constateert dat raad unaniem instemt met voorstel. 8. Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV (rv 052) PvdA, CU, Waren al akkoord in cie. met voorstel en blijven dat. CDA, GB Hoiting Vindt voorgestelde aanpak van afvalwater goed maar vindt onduidelijk wat er nu precies allemaal gedaan gaat worden. Concludeert dat middelen voor op peil houden van riolering voldoende zullen zijn, vraagt of de in het stuk geschetste te behalen voordelen zullen schelen op al gereserveerde middelen. Zo niet, waar gaat dat surplus aan gereserveerde middelen dan aan op? Wordt beoogd daarmee ook dingen te doen die niet in meerjarenplanning staan? Zo ja, welke dingen betreft dat? Is gemeente verplicht die dingen te doen of kiest zij al dan niet samen met haar partners in dezen daar vrijwillig voor? Als dat laatste het geval is, is het aan de raad om er al of niet mee in te stemmen. Juicht secundaire doelen zoals het stimuleren van afkoppeling van regenwater, hergebruik van regenwater e.d. toe maar hoe gaat college dat stimuleren: door burgers te belonen met lager tarief, andere financiële prikkels of vertrouwt college erop dat alleen voorlichting voldoende is om burgers hierin mee te krijgen? Dat geldt uiteraard ook voor terugwinnen van warmte uit afvalwater. Presentatie in cie. was erg goed. Kostendekkingsplan is op zich helder, is er niet geheel gerust op dat het bij voorgestelde 0,5% verhoging blijft maar gaat toch akkoord met voorstel. Naast gewone uitvoering van dienst wordt er komende jaren meer in gezamenlijk overleg gedaan en worden er meer investeringen gedaan. Zo moet op de wat langere termijn riole- 3

4 Hoiting ring Kapelstraat worden hersteld of vervangen; worden onderzocht of bergbezinkbassin Reinderspark lek is en vervangen moet worden; ook laatste stukje van Wilhelminalaan nog; e.a. klussen vermeld in bijlage 5 van gemeentespecifieke voor komende 4,5 jaar. Daar is in meerjarig perspectief begroting op gebaseerd en mede op gebaseerd dat heffing 0,5% omhoog moet. Daarnaast wordt beoogd een aantal dingen te doen in gezamenlijkheid zoals reststoffenfabriek en hergebruik van regenwater dat nog moet worden onderzocht. Raad heeft daarvoor ruim ,- in begroting staan en heeft daarin keuze, bijv. om de investeringen achterwege te laten. In aanloop naar dit rapport is gekeken wat er gebeurt als men helemaal niets doet. Daar kwam Eemsmond heel snel op terug omdat wat ze nu nalaten, ze over 5 jaar dubbel en dwars terugkrijgen. Uiteindelijk is gekozen voor het oude meerjarig perspectief dat in oude GRP al stond, daar slaat die 0,5% op waarvoor het normale werk, de investeringen en ook de beoogde extra's in gezamenlijkheid gedaan kunnen worden. Is blij met dit heldere antwoord. Pfh zegt feitelijk dat plannen voor komende jaren niet gefinancierd kunnen worden uit de claims die daarvoor staan maar dat er door samenwerking meer ruimte is en het voor dat bedrag dan wel gedaan kan worden. Hoopt dat college slagvaardig is bij stimuleren van inwoners om vermelde maatregelen tot succes te maken, vindt het verstandig ze daarin financieel voordeel te bieden. Gaat dus akkoord met voorstel. Specificeert nog dat afvalwaterbeleidsplan niet minder kost maar minder meer. Constateert dat unaniem met het voorstel wordt ingestemd. 9. Transitie jeugdzorg (rv nr 055) Draaisma PvdA ging in cie. in op 1. regiobrede schaal; 2. zorg voor kwetsbare kinderen m.n. zij die toeleiding hebben naar GGZ waaronder st. Elker; 3. Privacy: CBP-rapport slaat alarm nu alle privacyopslag binnen gemeentehuizen georganiseerd wordt. Doet suggestie om wb. huisvesting en ict aan te haken bij bestaande structuur van CJG om te voorkomen dat er allemaal nieuwe investeringen worden gedaan in steen, hout, ict en maatregelen om privacy te beschermen. Dus zuinig omgaan met wat er al is en zo naast bezuinigingsoperatie vanuit Rijk voldoende geld overhouden voor waar het om moet blijven gaan: het kind. Heeft dit mogelijk 4 vliegen in 1 klap genoemd en in cie. betoog afgesloten met m.n. privacyverhaal, kennis, ervaring maar ook zojuist genoemde CJG-verhaal, niet de GGD uit het oog verliezen ook wat de regio betreft. Is benieuwd of pfh op landelijk overlegdag in Utrecht iets gedaan heeft met deze suggestie van PvdA c.q. opgestoken uit andere hoeken van het land. Mulder Pfh deelde in cie. zorgen CU over beschikbare middelen. Afgelopen week bleek dat budget dat gemeente in dezen krijgt met 5% is verhoogd. Eerder gekorte middelen kunnen zo alsnog worden ingezet voor zorg aan kwetsbare jongeren. Door de budgetcorrectie gaat het merendeel der gemeenten meer budget ontvangen dan in meicirculaire werd aangegeven. Budgetkorting voor Gron. gemeenten bedroeg eerder ca. 15 mln.= ca. 10%. Wat betekent nieuwe budget voor transitiebudget zowel in provinciaal verband als voor gem. Bedum? Hoiting Dat deze oorspronkelijk provinciale taak toch weer provinciebreed wordt georganiseerd is op zich prima maar niet dat dat gepaard met generieke korting, frictiekosten en kosten om organisatie op te zetten. Hoopt dat middelen die nu beschikbaar komen de pijn verzachten, maakt zich ernstige zorgen over uitvoering van jeugdzorg in toekomst gelet op staatje met percentages in voorstel; zo blijkt gedachte korting op budget geen 3,5% maar 9,7% te zijn en komen er komende jaren nog meer kortingen: in 2015 wordt nog 15% onttrokken aan budget dat voor zorg bedoeld is. Neemt aan dat bureau Jeugdzorg niet 16% van budget opsoupeert. Dit betekent dat er aanmerkelijk minder geld beschikbaar zal zijn voor de zorg. Zullen cliënten daar de dupe van zijn? Pfh zei in cie. dat beschikbare middelen voor jeugdzorg hier leidend zullen zijn. Met het overgangsrecht dat er in 2015 zal zijn ontstaat er dus een onmogelijke situatie: er is minder budget, men wil er geen geld bij doen en de cliënten hebben dezelfde rechten. Hoe wil college dit oplossen, ook al als extra middelen beschikbaar komen, want er zijn natuurlijk ook nog frictiekosten bij het onttakelen van het huidige bureau Jeugdzorg, als dat nodig mocht zijn. De enige oplossing lijkt dat partners die zorg 4

5 Peters Karapetian Van Dijk uiteindelijk verlenen, dit voor minder gaan doen. Heeft daar zijn twijfels over. Toen jeugdzorg naar provincie ging waren de budgetten daar jaar op jaar ontoereikend, dat heeft een gedeputeerde nog de politieke kop gekost. Ook al lijkt dat onder controle, zijn middelen werkelijk wel voldoende om goede zorg te kunnen bieden? In cie. zijn alle kanten aan transitie belicht zoals overgangsjaar 2015, overgangsplan tot 2018, doelen van garanderen van continuïteit van zorg, waarborgen van infrastructuur en beperking frictiekosten, dat laatste ondanks vernieuwingsdrang waarmee men dit wil invullen. Gat van 15 mln. is weer opgevuld. Is er al wat meer duidelijkheid over het grote verschil van zorgkosten per cliënt tussen Noord-Nederland en rest van land? Ging al akkoord. In cie. ABZ is alom zorg uitgesproken over behoud van de zorg voor deze groep kwetsbare jongeren zorg op acceptabel kwaliteitsniveau. Goed dat grote opgave als deze gezamenlijk wordt opgepakt in regioverband, hopelijk komt dit voortvarendheid en kwaliteit ten goede. Vindt dat college voor zover mogelijk helderheid heeft gegeven, begrijpt dat dit lastig was ivm onzekerheid rond budgetten die Rijk zal fourneren. Infoavond BMWE-raden gisteren gaf goede indruk van hoe ingewikkeld dit dossier is. Je hebt echt deskundigen nodig om dit goed afgewogen te beoordelen. Vraagt zich wat dat betreft af of college raad wat vaker kan informeren over stand van zaken c.q. overleggen die er zijn geweest: als raad kun je hier toch al amper invloed op uitoefenen. GB was in cie. feitelijk al akkoord met RTA. Rapportage is goed uitgewerkt verhaal. De samenwerking die hiervoor nodig zal zijn is een woord dat amper voorkomt in woordenboek van hulpverleners. Dat baart VVD de meeste zorgen. Wie mentaliteit van instellingen om te willen scoren en dat anderen er zich vooral niet mee moeten bemoeien wil veranderen moet van zeer goede huize komen. In de plannen is zorgwekkend weinig aandacht voor privacy van gezinnen; iedereen moet info over een gezin maar delen met iedereen. Rechtsbescherming van ouders moet veel beter worden bewaakt. Bekostiging van deze zorg is heel onduidelijk, waakzaamheid dat kinderen niet tussen wal en schip belanden is geboden. Toch steunt VVD het voorstel; ook nu gaan er veel dingen niet goed. Op EenVandaag di.jl. was te zien dat jeugdzorg regelmatig grote fouten maakt. met bijv. uithuisplaatsingen zonder goede onderbouwing waarschijnlijk omdat deze Jeugdzorg geld opleveren. Deze perverse prikkel is met RTA in elk geval weg. Verwacht dat alle gemeenteraden in prov. Groningen, zoals ook vereist, met RTA instemmen. Het toch weer op provinciale schaal organiseren van deze zorg is nodig vanwege omvang van transitie, risico's, en eis van Rijk dat continuïteit en infrastructuur van zorg gegarandeerd moeten zijn. Die garantie is er met dit RTA, cliënt hoeft niet bezorgd te zijn dat hij ineens geen zorg meer krijgt. Tegelijkertijd moet komende jaren ook naar transformatie worden toegewerkt: of het beter kan, efficiënter, en of het de desbetreffende jongeren meer ten goede kan komen. Deelt insteek PvdA om CJG in basiszorg spilfunctie te laten vervullen dichtbij burger en in eigen gebied. In stuurgroep Jeugd bleek er brede steun om te kijken naar GGD hierbij. Bijeenkomst in Utrecht waar PvdA naar vroeg betrof niet jeugdzorg maar overgang van AWBZ naar Wmo. Maar opmerkingen van PvdA en CU om aan te sluiten bij wat in gezamenlijkheid al bestaat wordt breed gedragen. De 160 mln. die was berekend als nodig voor deze zorg komt er blijkens decemberbrief van Rijk ook, gat van 15 mln. is weggevallen. Is daar natuurlijk blij mee maar hoopt dat Rijk niet net als bij bezuiniging op Gemeentefonds steeds weer op eerdere beslissingen terugkomt. College zal dit resultaat bewaken. Dit laat wel onverlet dat de uitvoering van e.e.a. nader bekeken moet worden. Wegvallen van gat van 15 mln. betekent voor Bedum 7% meer budget, maar dit geeft een verkeerd beeld. Het kan niet zo zijn dat gemeenten die percentueel meer krijgen dit in eigen zak kunnen houden. Totale opgave voor provincie is bijna 160 mln., dat geld is nu "zeker", gemeenten willen het daar ook op zien te houden maar hebben zich daarnaast gecommitteerd om 10% te besteden aan transformatie: omslag maken, kijken of het gunstiger kan. VVD wees al wat er nog vaak mis gaat en belang van eigen organisaties. Organisaties moeten bereid gaan zijn meer samen te werken om zo de jongeren/gezinnen nog beter te bedienen. Die 10% wordt gereserveerd om dat ook mogelijk te maken maar de instellingen krijgen die ook daadwerkelijk om te besteden aan de samenwerking en die aanpak. 5

6 Draaisma Mulder Hoiting Peters Voor zover nu is te overzien is goede continuïteit van zorg en infrastructuur in 2015 gegarandeerd. Cliënt komt dus niet in de problemen. Herhaalt opm. in cie. dat middelen leidend zijn. Colleges willen niet in open einde regeling terechtkomen ook omdat budget straks in zijn totaliteit overkomt naar gemeenten en tekort op één onderdeel middelen scheelt voor andere onderdelen. Opdracht en uitdaging bij al die onderwerpen is om het beter te doen dan het Rijk het nu doet, maar wel met het beschikbare budget. Uitslag van interessant onderzoek naar hoge kosten per cliënt in Groningen is er nog niet; inzicht daarin zou kunnen helpen om met almaar krimpend budget uit te komen, daar is voordeel te behalen. Deelt nadruk van GB op belang van zorg verstrekken aan jongeren, hoopt dat overige colleges er ook zo in staan. Is blij dat GB bijeenkomst van gisteren op dit domein positief heeft ervaren, deelt onderstreping van belang van deskundigheid. Zoals ook de stuurgroep Jeugd onderkent moeten straks geen wethouders maar andere mensen die goed kunnen onderhandelen in het belang van de doelgroep. Wb. vraag om voortgangsinfo: er is al een nieuwsbrief met korte bondige informatie zoals laatst ook is gedaan met de factsheets. Verslagen van overleg met instanties kunnen niet zondermeer worden doorgegeven maar iha zal alles wat de raad moet weten worden doorgegeven en decentralisaties en transitie Jeugdzorg zullen komende tijd sowieso nog weer in raad terugkomen. Denkt dat rechtsbescherming van zowel hulpverlener als gezinnen voldoende is maar dat daar in praktijk voorzichtig en gepast mee omgegaan moet worden en steeds in het belang van het kind, vat opm. VVD zo op. Is overigens ook blij dat VVD beaamt dat er ook nu veel niet goed gaat. Uitdaging is om als gezamenlijke gemeenten handschoen op te pakken om dat beter te laten verlopen. Antwoord over regionale schaal, GGD Groningen en lokale structuur CJG stemt zeer gerust. Gaat er wb. privacy van uit dat niet alle info in één bak terechtkomt, het zal ca. 5% zijn van kinderen die specifieke aandacht nodig hebben. Naast juiste wijze van delen van info tussen aanbieders en juiste regievoering daarbij speelt daarbij ook domweg de kwestie van opslag. Vraagt of de gemeenten daarin gaan meeliften op de bestaande structuur van GGD, waar al privacygegevens worden opgeslagen. Hoopt dat advies CBP 3 wk. geleden om dit niet per gemeente apart te regelen wordt opgepikt en dit bij voorkeur voor hele regio bij GGD wordt ondergebracht, dat zou al veel oplossen - hoeft niet per se vanavond al antwoord hierop. Deelt opm. pfh over afwachten of de plus 15 mln. in mei in stand blijft. Hoopt niet dat angst bewaarheid wordt dat dat geld dan geoormerkt wordt bv. voor ketensamenwerking en dat maatwerk voor ieder kind vertrekpunt blijft. Stemt in met voorstel. Fijn te vernemen dat de budgetkorting in principe wordt teruggedraaid. Wellicht hebben kritische opmerkingen hierover in cie.verband tot deze positieve bijstellingen vanuit Den Haag geleid. Vindt hiermee goede basis gelegd door te gaan met voorbereiding van invoering per 2015, wenst college daarbij veel wijsheid toe, stemt in met voorstel. Heeft geen probleem met RTA, stemt in. Dankt voor uitleg over budgetten voor komende jaren. Is blij met begrip van instellingen voor tekort aan middelen maar houdt zorgen. Den Haag zet erop in dat gemeenten dit beter en met minder middelen kunnen doen dan de provincie nu. Die verbeterslag zit hem niet in de uitvoering - die vergt dezelfde professionals - maar in het vroegtijdiger signaleren waar het mis gaat: je mag verwachten dat gemeenten beter zien wat er in de eigen gemeente speelt. Refereerde daarom ook aan feit dat bureau Jeugdzorg destijds ook jaar na jaar te krap budget had. Ook succesvolle vroegtijdige signalering kan tot toenemende vraag naar middelen leiden. Dat het budget leidend is en men solidair zal zijn met elkaar is mooi maar werkt natuurlijk wel naar 2 kanten: Bedum kan ook aangesproken worden om tekort aan budget bij andere gemeenten te verhelpen. Dat is ook zijn zorg: hoe houdt gem. Bedum grip op de totale kosten van uitvoering, want "sorry, ons budget is op, we kunnen niet extra bijdragen" zeggen kan dus niet. Vindt principe dat budget leidend is daarom niet echt uitvoerbaar, maar de toekomst zal het leren. Bedankt voor antwoorden. Hoopt dat nieuwe manier van werken en verhoogd tarief in de toekomst mogelijkheden biedt om jeugdzorg in Groningen goede invulling te geven. Was ook op bijeenkomst in Zuidwolde, spreekt waardering uit voor hoe men hieraan werkt in BMWE-verband om hier goede invulling aan te geven. 6

7 Karapetian Van Dijk Gaf al aan akkoord te gaan met RTA en zorg te houden hoe dit in praktijk allemaal uitpakt. Hoopt dat kwetsbare groepen waar het om gaat er niet onder zullen leiden. Dankt pfh voor reactie op VVD-betoog. Memoreert opm. over ontbreken van het woord samenwerking in woordenboek zorgverleners. Deelt opm. van ombudsman voor jeugd in EenVandaag dat veel gevallen van jeugdzorg niet thuishoren in een land als het onze. Dat in de toekomst voorkomen zou de VVD heel veel waard zijn. Zei wb. opslag van persoonsgegevens al dat bescherming daarvan en van privacy belangrijk is. Neemt suggestie om dat in gezamenlijkheid bij GGD onder te brengen mee, zal dat naar voren brengen in overleg. Vindt die opmerking waardevol. Risico van hogere kosten is aanwezig maar nieuwe Groninger model waarin ook CJG een spil is, is gericht op voorkomen van dure specialistische zorg. Die zorg slokt 85% van budget op voor maar 15% van cliënten, en omgekeerd. Maar zelfs al zouden er meer gevallen komen, dan is het de bedoeling dat het daarbij in goedkopere zorg gaat zitten. Kan dat niet garanderen maar gedachte erachter is dat ook als de basiszorg qua kosten zou stijgen, de kosten van specialistische zorg op termijn zouden moeten dalen. Zo zit het model in elkaar. Over het leidend zijn van het budget en het solidariteitsprincipe zijn nog geen afspraken maar het kan niet zo zijn dat een gemeente die het goed voor elkaar heeft, moet betalen voor een gemeente die het slecht voor elkaar heeft. Zeker met zoiets als het Poortje zit je met enorme kosten, kleine gemeenten zouden daar bijna failliet op kunnen gaan, maar voor toepassing van het solidariteitsprincipe is voorwaarde dat men allemaal op hetzelfde niveau staat en misschien enkele gemeenten in dat opzicht nog een been bij moeten trekken. Kan nadruk die VVD op samenwerking legt slechts onderstrepen. Is benieuwd hoe dat uitpakt, de wil is er maar het hemd is soms nader dan de rok en dan kijken instellingen ook weer naar het eigenbelang. Constateert dat raad unaniem met het voorstel instemt. 10. Najaarsnota 2013 (rv nr 056) Draaisma PvdA vraagt zich af of het zogezegde proeftuintje met het groenonderhoud waarbij nauw met inwoners wordt samengewerkt tav. onderhoud, representatief is voor gehele gemeente Bedum die dan toch 3 kwaliteitsnormen heeft, hoog, standaard en laag. Is verder benieuwd of behalve problemen die vanavond worden opgenoemd, er wellicht ook suggesties zijn die tot een oplossing zouden kunnen gaan leiden. Stemt in met voorstel. Mulder Bekritiseerde in cie. 2 voorstellen voor aanvullende middelen in Njn: bouwleges en groenonderhoud. Kernpunt van kritiek wb. groenonderhoud is dat college over 4 Njn's 2 ton aan extra middelen heeft gevraagd, gem. 0,5 ton per jaar, dat terwijl voor 2010 al taakstellend bezuinigd moest worden. Vindt dit onbegrijpelijk en vooral ook onacceptabel. Richting en bandbreedte van begroting worden kennelijk als rekbaar beschouwd, iets waar raadsleden geen genoegen mee kunnen nemen. Kan pfh inmiddels toezeggen dat uitvoeringsplannen GBP eind feb. a.s. gereed zijn en raad schriftelijk over stand van zaken wordt geïnformeerd, dit om te voorkomen dat met ook eind '14 aanvullende middelen nodig zijn en antwoorden welke maatregelen hij neemt om nieuwe overschrijdingen op het groenonderhoud te voorkomen? Delen overige fracties mening CU dat college er alles aan moet doen om herhaling van budgetoverschrijding op groenonderhoud te voorkomen? Herhaalt voorstel om vanaf '14 jaarlijks 8.000,- als voordeel in te boeken agv gerealiseerde omvorming en hoort ook daarop graag reactie van overige fracties. Hoiting Is blij met voordelig saldo. Deelt pleidooi CU, vindt, sterker nog, dat college zich moet inzetten om elke budgetoverschrijding te voorkomen, niet alleen op groenonderhoud. De Vries Focuste in cie. ABZ op 2 punten: 1. leges omgevingsvergunningen. Verwachting is dat met aantrekkende economie ook woningmarkt aantrekt en tekort op deze leges terug zal lopen. 2. Beveiligingsassessment Digd is vandaag nog actueler geworden door nieuws over identiteitsroof door Groninger studenten. Wat krijgt men terug voor de ,-? Systeem blijkt gevoelig voor cyberaanvallen/ kopiëren van identiteiten. Als men wil dat burger zo veel mogelijk digitaal met overheid communiceren moet het systeem natuurlijk ook goed 7

8 functioneren, maakt dit assessment het systeem minder fraudegevoelig? Ook al zijn er altijd over- en onderschrijdingen bij Njn's, het is niet de bedoeling dat er 5 jaar achtereen tekorten zijn op een post. Hecht in die zin ook aan begrotingsdiscipline. Wb. inboeken van voordeel gaf CDA aan bereid te zijn bijv ,- extra te investeren bovenop de al gevoteerde ,- als de investering daarmee in 3 jaar tijd kan zijn terugverdiend, maar dan moet daarover wel een plan voorliggen waaruit blijkt dat dat realistisch is. Bij akkoord daarop, kan het structureel ingeboekt worden, dat is de volgorde wat het CDA betreft. Lap Vragen GB zijn in cie. ABZ voldoende beantwoord. Begreep dat de gevoteerde ,- voor groenonderhoud proef is en dat die uitgave volgend jaar moet worden terugverdiend. Het is mooi als het meer kan worden, maar de posten moeten zoveel mogelijk sluitend zijn, deelt dit met CU. Doet suggestie om de tekorten op de bouwleges mee te boeken zodat er bij volgende Njn wellicht meer opbrengsten zijn. Dat geldt eigenlijk ook voor belastingen. College noemt die tegenvaller incidenteel maar belastingen worden alleen maar hoger in dit land, wellicht moet ook dat structureel naar volgende begroting meegenomen worden. Vroeg zich af of toewijzing van positief saldo van ,- aan AR niet expliciet in voorstel moet worden aangegeven. Het staat wel in het stuk maar niet expliciet in het voorstel. Vragen zijn goed beantwoord in cie. Geen punten gevonden om op besluit terug te komen. Overschrijding begroting groenonderhoud: men wil met elkaar goede uitstraling van deze gemeente, kosten kunnen dan fluctueren, wel wil de VVD begrotingsdiscipline. Zwart Wil voorstel GB om bouwleges lager te begroten om zo volgend jaar iets te kunnen vieren niet simpel afdoen met opmerking dat begroting al is vastgesteld. Hoopt ook dat verwachting van aantrekkende woningmarkt uitkomt en kavels Ter Laan weer goed verkopen maar vindt het dan heel mooi daar in VJN op terug te komen en verwachting dan bij te stellen. Bakker Voegt toe dat als je structureel lager raamt, je het in het meerjarenbeeld ook weer structureel moet opvullen. En als een aantal grote projecten doorgaat verbetert het beeld ook van wat volgend jaar structureel kan worden opgehaald. Uit bericht in media blijkt inderdaad maar weer dat uiterste zorgvuldigheid is geboden om (gebruik van) het GBA-systeem zo gesloten mogelijk te houden. Waagt te betwijfelen of met dit bedrag en deze controle garantie dienaangaande kan worden afgegeven. Zei al dat dit onontkoombare wettelijke verplichting is die ongetwijfeld zal bijdragen aan geslotenheid van dat systeem maar denkt dat voorkomen van misbruik door mensen die dat echt beogen net als bij het bancaire verkeer een gevecht blijft wie het handigst is om alle listen van de ander weer te omzeilen. CU heeft al veel vaker kanttekeningen geplaatst bij groenonderhoud, passend bij consistente lijn van CU. Net als de CU staat het college een combinatie voor ogen van goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Wil toch context van overschrijding schetsen. Dat CU kritische kanttekeningen plaatst is prima en houdt het college scherp, maar dit laat onverlet dat gem. Bedum objectief gezien een goed groenonderhoudsniveau kent. Met vaststelling toekomstvisie voor buitendienst zijn jaar geleden hoofdlijnen groenbeheer vastgesteld. Eigen dienst is goed en ervaren. Dat gemeente m.n. routinematige werkzaamheden laat uitvoeren door Ability is goed voor mensen die bij Ability werken en voor gem. financieel aantrekkelijker dan het geheel in eigen beheer uitvoeren. En als derde lijn schakelt gemeente bij voorkeur lokale aannemers in voor uitvoeren van duidelijk omschreven werkzaamheden. Rijksbezuinigingen zetten meerjarenbeleid van Ability onder grote ~ en daarmee prijs die Ability voor genoemd werk vraagt onder toenemende druk. Raad heeft besloten tot bezuinigingen die verschillende onderhoudsbudgetten treft. Daarnaast wil gem. lastendruk liefst zo laag mogelijk houden. Dit alles in aanmerking genomen zijn kaders voor groenonderhoud: zoveel mogelijk vasthouden aan kwaliteitsniveau dat men gewend is; kosten en prijsontwikkelingen scherp houden ook bij Ability, hoewel gem. daar ook nog andere verantwoordelijkheid in heeft; proberen door omvorming zowel kwaliteitsniveau als kostenontwikkeling te beheersen, burgers meer betrekken bij onderhoud van groene ruimte; en de begroting is leidend. Een niet eenvoudige opgave, te realiseren adhv aandachts-/actiepunten in GBP die moeten worden uitgevoerd en in deelplannen verwerkt. Heeft regelmatige voortgangsinfo 8

9 Draaisma Mulder toegezegd, ook als het gaat om extra kosten die omvorming soms vergen. Zal daarbij voor reguliere budgetbewaking nog scherper zijn en extra kosten ivm boomziekte of stormschade apart vermelden; deze zijn nu meestal verantwoord op andere posten zoals werk door derden, maar dat beneemt wel een goed zicht op hoogte van uitgaven. Dhr. Mulder noemt 4 overschrijdingen sinds 2010 maar kent ook overzicht van overschrijdingen sinds Deze lagen er vrnl.aan dat overeenstemming met Ability over hun offerte wel zo'n 3 jaar kostte. Zolang die ontbrak kon er niet anders dan bij Njn incidenteel worden bijgeraamd wat telkens overschrijdingen gaf. In brief aan raad op werd geconcludeerd dat de toen beschikbare budgetten ontoereikend waren en verhoogd moesten worden, terwijl juist was besloten de budgetten zo te laten en sterker nog, mee te laten gaan in een forse bezuinigingsopgave die moest worden doorgevoerd ondanks meerwerk dat er was omdat bestrijdingsmiddelen niet meer mochten worden toegepast en het oppervlak was toegenomen met Ter Laan 4 en bedrijventerrein erbij. Dat is reden geweest dat de post niet is begroot. College blijft scherp aan de wind zeilen, ook in de toekomst ontbreekt ruimte en is het niet de bedoeling het budget op te hogen, ook de ,- voor omvorming is alleen bedoeld om zaken te kunnen omvormen, wat hopelijk mag leiden tot bezuinigingen in de komende exploitaties. Dhr. Mulder stelt voor daar de komende jaren al 8.000,- van in te boeken per jaar. Zou niet weten hoe dat zou moeten, adstrueert dit adhv simpel vb.: er wordt al gesproken over omvorming met burgers. Als je bijv. aan de Ommelander Drift waar het echt heel nattig is, begint met omvormen moet je de bestaande grond vervangen door nieuwe grond. Voor dat soort klussen is de ,- niet genoeg en zal die 8.000,- de komende jaren per jaar niet verdiend worden. Een dergelijke opdracht aan het college is gewoon onmogelijk om aan te voldoen. Zou dat jammer vinden, dat is ook niet de bedoeling, het is de bedoeling dat het door die omvorming op termijn goedkoper kan. Heeft dat geschetst in cie. Antwoordde op vraag aan welke knop je kunt draaien om budgetoverschrijding te voorkomen dat grootste post werk door derden is. Van de 3 ton gaat ,- naar Ability. Dat is de knop waar nog aan te draaien valt. Er is al eens overwogen daar ,- van af te halen. Zei al dat men dat bedrag zij het minder hoog maar via een omweg terugkrijgt op het bord. College moet daar voor 2014 nog over onderhandelen. Als Ability met 2,3 ton toe moet wordt er minder gemaaid, minder uitgeharkt en geschoffeld, minder kantjes gestoken, en gaat het onderhoudsniveau onderuit. Wie dat wil, moet dat zeggen. Vindt dat Njn er niet is om dat soort beslissingen te nemen, maar wel kan worden aangegrepen om het te zeggen. Dhr. Draaisma had het over de pilot voor het sociale werk in de wijken. Het begint erop te lijken dat dat, hoewel het niet zo bedoeld was, ook een pilot wordt voor het groenonderhoud. Groenonderhoud kan wel samenbinden en stimuleren om samen ook andere dingen te doen. Hoopt dat het inderdaad een aanjager wordt voor sociale samenhang in straat of wijk. Heeft oplossingen van andere fracties waar PvdA om vroeg, niet gehoord. Reactie van PvdA op overschrijding van budget voor ict was zo duidelijk dat CU de PvdA althans, niet had hoeven te vragen hoe zij staat tav. voorkomen van overschrijdingen. Voor bestrijden van overschrijdingen is er de systematiek van jaar- en meerjarenbegrotingen. Raad en college zijn erop gericht overschrijdingen te voorkomen. Hoorde ook nog suggestie van CU en wellicht ook CDA om uitvoeringsplan nog in feb. terug te laten komen. Als wethouder dan doorkijkje kan geven over budget, als dat een gewenst resultaat oplevert om hier in te kunnen stemmen, dan is dat prima. PvdA heeft al ingestemd en blijft daarbij. Bedankt fracties en pfh voor reacties op CU. Begrijpt dat pfh er alles aan doet om binnen bandbreedte van begroting te blijven maar houdt twijfels. Gegeven vbn. zijn inderdaad lastig te beïnvloeden, maar is nog niet overtuigd dat als pfh extra budget krijgt, het via de Njn niet terugkomt. Daar zit kern van probleem. CU sprak bij GBP al zorg uit dat toegekend budget tbv omvorming niet zichtbaar terugvloeit in exploitatie. Terugblik op laatste jaren bevestigt die zorg. Pfh memoreert terecht het lastige jaar 2011, maar 2013 is al bijna voorbij en ook in '12 en '13 werd bij Njn de hand opgehouden. Daar zit wat CU betreft de pijn. Er moet niet via Njn te hoeven worden bijgeplust, er moet een adequate begroting liggen die past bij het niveau van groenonderhoud, waarin terecht in het verleden een taakstelling 9

10 Hoiting De Vries Lap Zwart Bakker op gelegd, die dan ook binnen de bandbreedte van de begroting dient te blijven. Vindt toegezegde stappen bij deelplannen groenonderhoud nog niet concreet genoeg. Komt pfh met toezegging om raad tussentijds te informeren ook tegemoetkomt aan verzoek CU om eind februari plannen klaar te hebben liggen om komend groeiseizoen binnen kosten te blijven? Ziet in reactie van pfh op voorgestelde besparing tgv omvormingsbudget van ,- kern van het probleem: als raad middelen beschikbaar stelt tbv omvorming gebeurt dat met de intentie dat die terugverdiend worden. CDA was bereid heel royaal in de buidel te tasten maar ging met CU mee dat dat zichtbaar terug moet vloeien in de begroting terwijl pfh letterlijk zegt dat dat met de Ommelander Drift niet gaat lukken. Vindt dat men middelen tbv omvorming dan beter niet kan aanreiken. Vraagt meer geruststelling dat er voor '14 voorkomen wordt dat er via de Njn extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Als college extra budget vraagt om bezuiniging te realiseren moet college plan voorleggen waar het dat geld in investeert en waar dan bezuinigingen gaan plaastvinden, die vervolgens moeten worden meegenomen in de begrotingen. Steunt kijk van CU daarop. Als je investering van ,- in omvorming met zekerheid in 3 jaar kunt terugverdienen mag daar wat CDA betreft ook nog wel ,- extra voor worden vrijgemaakt, want als je zo snel geld kunt verdienen, dan moet je dat altijd doen, dat was de strekking. Snapt aarzeling CU wel. Dat investeringen uiteindelijk terugverdiend moeten worden, of het nu om groenonderhoud of het verlichtingsplan gaat, moge duidelijk zijn. Heeft er wel vertrouwen in dit in feb/mrt geconcretiseerd te krijgen. Wacht dat eerst maar af. Pfh is heel duidelijk geweest en VVD ook tav vraag CU. Akkoord met voorstel. Verduidelijkt voor GB incidentele verschil bij belastingen. Toen begroting 2013 werd opgesteld liet het zich aanzien dat er beroepsbezwaarmakers gingen optreden; dat is met een slag om de arm mee begroot omdat onduidelijk was hoeveel dit de gemeente ging kosten. Dat is achteraf meegevallen. Vandaar het incidentele verschil. Beaamt als pfh van Ability dat het op zich heel eenvoudig is om op het budget van Ability te korten maar 1. dan is er geen alternatief en 2. dan komt wh. in college hem ook tegen. Want het groen presteert in de begroting van Ability nog het minst slecht en alles wat Ability minder afneemt moeten de gemeenten langs de andere kant weer ophoesten. Dat is ook afgewogen in het college. Niet voor niets heeft het 2 a 3 jaar geduurd voordat hierover met Ability een redelijke oplossing is gevonden. Want als offertes van Ability offertes van particuliere bedrijven overtreffen, zoals je heel soms ziet, kun je je afvragen of je nog op de goede manier met Ability bezig bent. Bij Ability is het zoeken naar een middenweg tussen kwaliteit en het feit dat het niet een willekeurige derde is bij wie je een lagere prijs kunt bedingen. Dat maakt de afweging lastig en de voortgang ook problematisch. Moet al zolang hij pfh is bij Njn bijplussen op groenonderhoud. Vindt dat als pfh niet prettig en als college niet goed maar ook de medewerkers hebben daar de smoor over in. Maar soms overkomt het je. Verwees niet voor niets naar achtergrondinfo hierover in brief van sept.'11. Ook voor college is begroting leidend, en voor alle onderwerpen. Deelt opm. CU dat het niet zo kan zijn dat je een begroting 8 jaar overschrijdt. CU heeft gelijk dat revenuen voor omvorming niet terug te zien zijn voor wb. de rekening. Maar daarvoor is nu juist afgesproken dat raad inzicht krijgt in plan van omvorming, wat het gaat kosten en hoe het college dat denkt terug te kunnen verdienen in de exploitatie. Vroeg zich wb. vb. van Ommelander Drift af of de grote diepte-investering die dat vergt het waard is gelet op wat er moet gebeuren. Voordeel van de pilot die parallel loopt is dat het wel in overleg met de betrokkenen moet gebeuren, dat was ook opdracht van raad. Bedoeling is dat de mensen die daar wonen er ook zelf mee aan de slag gaan, die moeten dus inspraak krijgen hoe daarmee omgegaan wordt. Maar de af- en aanvoer van grond gaat smakken geld kosten, vreest dan heel snel door het budget heen te zijn terwijl het veel langer duurt voor het terugverdiend is. Maar dat zal uit het plaatje moeten blijken, als dit rond komt met de bewoners hoopt hij dit eind februari te kunnen presenteren. Heeft hiermee ook gereageerd op vraag of uitvoeringsplan in februari klaar kan zijn. CU vroeg ook naar concrete plannen om binnen de be- 10

11 Mulder Lap groting te blijven. Er is wel nagedacht over minder dingen uitbesteden aan Ability. Los van het feit dat hij zijn collega pfh dan tegenkomt is dat ook niet de oplossing. Het bij het GBP afgesproken groenonderhoud gaat dan namelijk onderuit. Wat wel kan is duurder werk zelf doen en goedkopere, eenvoudigere werksoorten in de hele gemeente incl. wijk West waar de gemeente het hele onderhoud nu nog zelf doet, wegzetten bij Ability. Hoopt op die manier toch binnen de begrotingsbudgetten te kunnen blijven. Bijdrage CU was vooral bedoeld om vooruit en niet terug te kijken en nogmaals gericht op binnen bandbreedte begroting blijven. Wil afsluiten met wellicht handreiking aan wh. die in cie. aangaf toen al te weten dat begroting 2014 overschreden zal worden. Daar ging het nu net om. Doet suggestie om stormschade bomen onder te brengen onder post onvoorzien. Met die creativiteit is overschrijding post groenonderhoud in '14 wellicht te voorkomen. Was toen hij die mededeling in cie. deed in veronderstelling dat de rekeningen daarvoor in '14 zouden komen zodat het terug zou komen in Vjn cq. Njn '14. Doet nu een poging om de rekening in 2013 opgenomen te krijgen. Hoopt dat de nu bijgepluste ,- voldoende is vanuit de optiek dat nu andere werkzaamheden ook niet uitgevoerd zijn omdat het vele weken heeft gekost de stormschade op te ruimen. Vb.: concreet was er het voornemen om bomen te herplanten in het najaar; dat is nu even uitgesteld, maar ze zitten wel in de begroting en rekening Denkt dat met het budget wat nu in de begroting zit, maar dan misschien niet helemaal zoals het is bedoeld, de overschrijding in '14 voor wb. de stormschade te voorkomen valt. College probeert dus heel creatief te zijn. Resumeert dat getracht wordt ook in februari die creativiteit te tonen en inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden om kwaliteit en prijs zo goed mogelijk te verenigen binnen de kaders die in de begroting en door de raad zijn aangegeven. Zegt met een glimlach dat hij een hekel heeft aan creatief boekhouden maar dat dat geen gevolgen heeft als het goed gebeurt. Beantwoordt resterende vraag van dhr. Lap over expliciet noemen van bedrag in voorstel. Overweging was om hier een tussenstand te geven waarna de raad bij de rekening alles terugziet. Vraagt of GB daar mee kan leven. In voorstel wordt expliciet aangegeven om het saldo toe te voegen aan de AR. Het klopt. Voegt nog toe dat alles wat in het voorstel staat, erop gericht is om de rekening straks uiteindelijk met de begroting te laten sporen, pragmatisch gezegd. Constateert dat raad instemt met Najaarsnota Begrotingswijzigingen (rv nr 058) Constateert dat conform het voorstel word het besloten. 12. Sluiting Dhr. wenst collega fracties, college, alle gemeentelijke werknemers, aanwezigen, meekijkers op het internet maar vooral ook alle inwoners van de gemeente Bedum prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en vooral een gezond 2014 toe. De voorzitter geeft aan dat deze woorden ook namens hem zijn gezegd en sluit de vergadering. Vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2014, De griffier, De voorzitter, 11

12 12 december 2013 PFH Agendapunt Toezegging Bakker 2. Vragenuur voor raadsleden Als resultaat onderzoek lekkage salpeterzuur rond mangat bij FCD daar aanleiding toe geeft komt pfh. daarover terug bij raad. Van Dijk 2. Vragenuur voor raadsleden Planning van werkzaamheden aangaande benutting restwarmte FCD voor zwembad De Beemden wordt raad gemeld zodra deze helder is. 3. Planologische medewerking Pfh neemt punten waar bewoners op attenderen in hun brief ter harte bij vestiging ambulancepost aan St. verdere uitwerking van het plan. Annerweg 2 te Bedum 3. Planologische medewerking vestiging ambulancepost aan St. Annerweg 2 te Bedum College zal bevoegde instantie erop attenderen dat er in het 60 km/h-gebied te hard wordt gereden. 12

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T.

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie