Toelichting bij het klantprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het klantprofiel"

Transcriptie

1 Klantprofiel versie 0.1 d.d Toelichting bij het klantprofiel Sinds enige tijd is er nieuwe wetgeving over financiële dienstverlening van kracht. Met deze wetgeving wordt beoogd de consument van duidelijke informatie te voorzien met betrekking tot diverse financiële producten. Om op bepaalde gebieden tot een juist advies te kunnen komen is het invullen van een klantprofiel noodzakelijk. U moet daarbij dan vooral denken aan advisering op het gebied van hypotheken, kredietverstrekking, sparen, beleggen, pensioenvraagstukken, inkomensvoorzieningen bij arbeidsongeschiktheid etc.. Bij het adviseren aan een cliënt moet informatie worden ingewonnen over diens: financiële positie (inkomsten, vaste lasten) financiële kennis en ervaring risicobereidheid doelstellingen. voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies. Dit betekent dat de informatie die moet worden verstrekt afhankelijk is van de complexiteit van het product. Dit klantprofiel is gebaseerd op de eisen vanuit de Wft, MiFID en de Wwft. U gelieve dit formulier ingevuld en op blz. 7 ondertekend te retourneren. Uitleg bij sommige vragen Bij een aantal vragen is een toelichting hierop beschikbaar. Deze vragen zijn voorzien van een eindnoot, de toelichting hierop vindt u op de laatste bladzijde van dit klantprofiel.

2 PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voornaam : Voorletters : Titel : Geslacht : Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : BSN nummer : Telefoon privé : Telefoon mobiel : Legitimatie 1) : Legitimatienummer : Rekening.nr. : Naam bank : Is deze bank gevestigd binnen de EER? 2): Naam partner : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : Geb. datum : Legitimatie 1) : Legitimatienummer : Nat. : NL Burgerlijke staat: O gehuwd Huw. voorwaarden/gemeenschap van goederen O ongehuwd O samenwonend Samenlevingscontract Geregistreerd partnerschap O gescheiden Alimentatieverplichting O weduwe / weduwnaar Testament Ontvanger alimentatie Naam kinderen + voorletters Geboortedatum Geslacht Thuiswonend 2

3 Aanvullende vragen vanuit de Wwft Klant en/of partner is/zijn een PEP 3) : Zo ja, svp toelichten: Bij bedrijfs- of beroepsmatige klant/partner: Is de UBO 4) bekend? Zo ja, naam: adres: De wet eist nader onderzoek bij een vermoeden van witwassen en/of terrorismefinanciering 5). Is sprake van een dergelijk vermoeden?" Zo ja, svp toelichten: 3

4 FINANCIELE POSITIE Inkomen klant Werkzaam in/als : O loondienst O zelfstandige O dga Burgerservice/SoFinr : Hoogst genoten opleiding: O LBO O (V)MBO O HBO O Universitair Beroep/functie : Werkgever : Arbeidscontract : O n.v.t. O korter dan 1 jaar O 1 jaar O onbepaalde tijd Bruto inkomen : per maand/jaar Overige inkomsten : per maand/ jaar Auto van de zaak : O ja O nee cataloguswaarde: Inkomen partner Werkzaam als : O loondienst O zelfstandige O dga Burgerservice/SoFi nr. : Hoogst genoten opleiding: O LBO O (V)MBO O HBO O Universitair Beroep/functie : Werkgever : Arbeidscontract : O n.v.t. O korter dan 1 jaar O 1 jaar O onbepaalde tijd Bruto inkomen : per maand/jaar Overige inkomsten : per maand/ jaar Auto van de zaak : O ja O nee cataloguswaarde: Schulden Soort schuld en Afsluitdatum Hypotheek 1 Datum afsluiten Hypotheek 2 Datum afsluiten Lening 1 Datum afsluiten Lening 2 Datum afsluiten Maatschappij Bedrag Rente/ Aflossing per jaar Hoofdsom Restant hoofdsom Hoofdsom Restant hoofdsom Hoofdsom Restant hoofdsom Hoofdsom Restant hoofdsom Rente % Aflossing Rente % Aflossing Rente % Aflossing Rente % Aflossing Looptijd Overige financiele lasten Huur : per maand/kwartaal/jaar Kosten vereniging van eigenaren : per maand/kwartaal/jaar Kinderopvang : per maand/kwartaal/jaar 4

5 Bezittingen Marktwaarde woning : Geschatte overwaarde : Tweede woning : Beleggingen/beleggingsfondsen : Spaargeld : Levensverzekering : Arbeidsongeschiktheidsverzekering : Voorzieningen via de werkgever Klant Pensioenregeling Eigen bijdrage Ziektekostenverzekering WGA-gat beperkt WGA-gat uitgebreid ANW-gat Spaarloonregeling Gekoppeld aan levensverzekering Levensloopregeling Gekoppeld aan levensverzekering Partner Pensioenregeling Eigen bijdrage Ziektekostenverzekering WGA-gat beperkt WGA-gat uitgebreid ANW-gat Spaarloonregeling Gekoppeld aan levensverzekering Levensloopregeling Gekoppeld aan levensverzekering 5

6 DE VOLGENDE VRAGEN MOETEN AAN DE KLANT WORDEN GESTELD CQ DOOR DE KLANT WORDEN INGEVULD Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten: O slecht O matig O voldoende O goed O uitstekend Motivatie: Heeft u al eerder ervaring opgedaan met levensverzekeringen? O Nee, ik heb geen ervaring met levensverzekeringen O Ja, ik heb diverse levensverzekeringen Heeft u al eerder ervaring opgedaan met beleggen? O Nee, ik heb geen ervaring met beleggen O Ja, ik heb eerder belegd in: O obligaties O beleggingsfondsen O aandelen O opties en overigen RISICOBEREIDHEID Inzake levens- en pensioenverzekeringen: O U wilt volledige zekerheid over het tzt uit te keren bedrag O U aanvaardt kleine /middelmatige/grote fluctuaties in het tzt uit te keren bedrag. O U wilt een verzekering met een beleggingscomponent O U wilt geen verzekering met een beleggingscomponent Bent u zich bewust van het risico van inkomensterugval van u en/of uw partner door arbeidsongeschiktheid in relatie tot de premie voor uw levensverzekering? O ja O nee U kunt ervoor kiezen het risico van inkomensterugval te verzekeren. Wilt u dit risico d.m.v een aanvullende dekking beperken, zodat u ingeval van arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) geen premie meer hoeft te betalen? O ja O nee Verwacht u tussentijds een beroep te moeten doen op de opgebouwde waarde in de polis? O ja O nee Inzake beleggingen: Hoe wilt u de waarde opbouwen binnen uw levensverzekering? O Gegarandeerd rendement op einddatum O Beleggen O Combinatie van gegarandeerd rendement op einddatum en beleggen FINANCIELE KENNIS EN ERVARING Beleggingen variëren continu in waarde. Hoeveel mag de waarde van uw totale beleggings-portefeuille dalen in een slecht beleggingsjaar, zonder dat u zich hier onprettig bij voelt? O 0% O 1 tot en met 5% O 6 tot en met 10% O meer dan 10% 6

7 Wat is uw beleggingshorizon, met andere woorden hoe lang wilt u uw geld beleggen? O korter dan 2 jaar O 2-5 jaar O 5-10 jaar O jaar O langer dan 15 jaar Stel dat het opgebouwde vermogen fors lager uitkomt dan verwacht. Hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen met andere inkomsten en of vermogensbestanddelen? O Ik zou deze tegenvaller met enige moeite (deels) kunnen compenseren met andere inkomsten of mijn uitgaven kunnen verlagen. O Dit vormt geen probleem voor mij DOELSTELLINGEN Wat is/zijn de doelstellingen van uw levensverzekering(en)? O U wilt een levensverzekering om een bepaalde periode te sparen (bijv. om de hypotheek af te lossen, de studie van uw kinderen te bekostigen etc.) O U wilt een levensverzekering die het risico dekt dat u of uw partner (vóór een bepaalde datum) overlijdt O U wilt een vermogen opbouwen op lange(re) termijn (bijv. als oudedagsvoorziening) O U wilt uw levensverzekering gebruiken als aanvulling op uw huidige inkomen O U wilt een levensverzekering die uitvaartkosten dekt O U wilt helemaal geen levensverzekering O Anders, namelijk In welke gevallen wenst u een uitkering te ontvangen uit uw levensverzekering? O Uitkering alleen bij overlijden (Overlijdensrisicoverzekering) O Uitkering bij leven op einde looptijd of bij eerder overlijden (Gemengde verzekering) O Uitkering tot overlijden verzekerde ((Direct ingaande) lijfrente (DIL)) Wat is uw belangrijkste beleggingsdoelstelling? O U wilt een vermogen opbouwen op lange(re) termijn bijv. als oudedagsvoorziening O U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken als aanvulling op uw huidige inkomen O U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken als aflossing van uw hypotheek O U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken voor de studie van uw kinderen O Anders, namelijk Ondertekening klant Ik verklaar de vragen naar juistheid te hebben beantwoord. Ik heb het ingevulde Klantprofiel doorgelezen. De hiervoor vermelde gegevens en antwoorden zijn juist. Plaats en datum Handtekening

8 UITLEG BIJ EEN AANTAL VRAGEN 1) Legitimatie = Geldige identificatiepapieren onder de huidige WID zijn: een paspoort of ander geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet; een Nederlands rijbewijs; een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsrechtelijke status kan aantonen conform de Vreemdelingenwet, mits deze niet zijn verlopen. 2) EER = Europese Economische Ruimte. Dit zijn de landen behorende bij de Europese Unie alsmede Liechtenstein, Noorwegen, IJsland. 3) PEP = Een PEP kan worden omschreven als iemand die een prominente publieke functie bekleedt, zoals staatshoofden, ministers, staatssecretarissen, hoge regerings-, justitiële of militaire functionarissen, topmanagers van beursgenoteerde ondernemingen en belangrijke functionarissen van politieke partijen en hun naaste familieleden of personen waarvan bekend is dat ze nauw geassocieerd zijn met dergelijke personen. 4) UBO = De uiteindelijk-gerechtigde ( Ultimate Beneficial Owner ), in de zin van de achterliggende natuurlijke persoon die de uiteindelijke zeggenschap over de rechtsvorm heeft (bijvoorbeeld door een meerderheidsbelang). 5) Witwassen en/of terrorismefinanciering = Indien deze vraag met ja beantwoord wordt, wordt u geacht een MOT-melding te doen bij het MOT Meldloket. 8

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum:

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum: Coos BARHRST VERZEKtrI?Ï N.JGtrN KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Voorletters: Titel : Adres Postcode Telefoon privé: E-mail: Woonplaats:

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Renteprofiel en Risico-analyse

Renteprofiel en Risico-analyse Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Klantprofiel Kredieten

Klantprofiel Kredieten 1. Persoonlijke gegevens: Naam klant: Adres: Telefoon privé: Mobiel: E-mail: Geboortedatum Bsn-nummer: Bankrekeningnr: Nationaliteit: Voorletters: Postcode & plaats: Woonachtig sinds: Legitimatie (soort):

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie