Oefentoets CAT B / Cursusafhankelijke toets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefentoets CAT B1.2.1 06-07 / Cursusafhankelijke toets"

Transcriptie

1 Oefentoets CAT B / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus Homeostse Cursusoörintor r. A.M.W. vn Dm / r. D.P.Veermn Antl vrgen met ntwooren: 49 1 Welk symptoom pst NIET ij een (vroege fse vn een) riogene shok?. thyrie. ryrie. vsoilttie. zweten. 2 U reist per vliegtuig vn kou Neerln nr wrm Spnje. In het egin vn uw vkntie in wrm zui Spnje zweet u miner ij inspnning n enkele gen lter ij ezelfe inspnning. Dit is het meest wrshijnlijk een gevolg vn. vernering vn irine ritmes. limtistie. ruimere vohtinnme. verhoog tempertuur setpoint. 3 Onze lihmstempertuur kent een irine ritmiek. Wnneer is onze lihmstempertuur het lgst?. om 12 uur s nhts. n het ein vn e mig. in e vroege ohten. om 12 uur s migs. 4 Welke strutuur in e hersenen stuurt irine ritmes?. nuleus meltonis. nuleus suprhismtius. hypofyse. sinusknoop. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 1 vn 10

2 5 In ovenstn figuur ziet u e mehnismen ie e lihmstempertuur reguleren. Welke onerelen woren ngestuur oor het sympthishe zenuwstelsel?. 1,2 en 3. 2,3 en 4. 1,3 en 4. 1,2 en 4. 6 Tijens het fitnessen krijgt Anne het zo wrm t hr T-shirt nt wort vn het trnspireren. Welk effet heeft it vohtverlies?. toegenomen wrmteproutie. verminere wrmteproutie. toegenomen wrmteverlies. verminer wrmteverlies. 7 Prostglnine synthese remmers zols spirine (etylsliylzuur) eïnvloeen. ylo-oxygense 1 en 2. ylo-oxygense 1 en lipoxygense. ylo-oxygense 2 en phospholipse A2. lipogense en phospholipse A2. 8 Cylish AMP is een vooreel vn een. memrn lipie. trnsporteiwit. seon messenger. neurotrnsmitter reeptor. 9 Niotine grijpt n op. long speifieke etylholine reeptoren. ionotrope etylholine reeptoren. holine trnsporteiwitten. G-eiwit gekoppele etylholine reeptoren. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 2 vn 10

3 10 Norrenline grijpt iret n op. G-eiwit gekoppele reeptoren. ionknlen. seon messengers. geen vn eze opties. 11 Cholinesterseremmers. lokkeren e tivtie vn reeptoren oor etylholine. verhogen e etylholine onentrtie in e synps. remmen e (her)opnme vn etylholine in neuronen. verlgen e etylholine onentrtie in e synps. 12 Atropine remt e effeten vn. motorishe zenuwen. nervus vgus. renline. norrenline. 13 Seletieve α 1 -renoreeptorgonisten veroorzken. hrtfrequentie stijging. pupilvernuwing. loerukstijging. ling gluose spiegel. 14 Plotseling stken vn hronishe toeiening vn β reeptorntgonisten kn leien tot. hypertensie. ryrie. spierzwkte. hypoglyemie. 15 Arenline veroorzkt. pupilverwijing. pupilvernuwing. ling hrtfrequentie. vernuwing ronhi. 16 De neurotrnsmitter vn postgnglionire symptishe vezels is meestl. norrenline. renline. serotonine. opmine. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 3 vn 10

4 17 De neurotrnsmitter vn pregnglionire vezels is. etylholine. norrenline. renline. serotonine. 18 De volgene reeptoren woren gestimuleer oor etylholine. musrine reeptoren. opminereeptoren. renerge reeptoren. serotonerge reeptoren. 19 Een G-eiwit estt uit een lf, èt en gmm suunit. De tivering en intivering vn een G-eiwit komen tot stn oor:. e β-suunit lleen. e β-suunit in omplex met e γ-suunit. e α-suunit lleen. e α-suunit smen met e γ-suunit. 20 Reeptoren zijn nwezig. in e nuleus vn e el, en niet op e plsm memrn of mitohonrien. op e plsm memrn vn e el, en niet in e nuleus. in e nuleus en op e plsm memrn vn e el. in e mitohonrien vn e el. 21 Bovenstn figuur geeft e log osis-werkingsurven vn e frm A, B en C weer. E mx stt voor het mximle effet vn het frmon (= 100%). Uit eze urven lijkt:. frm C en B zijn volle gonisten. frm A en C heen ezelfe ffiniteit. frm C en B heen een vershillene intrinsieke effetiviteit. frm A en B heen ezelfe ffiniteit. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 4 vn 10

5 22 Bij overosering vn een ompetitieve reeptorntgonist, kunnen ongewenste effeten effiiënt estreen woren oor toeiening vn een. volle non-ompetitieve ntgonist voor ezelfe reeptor. volle gonist voor een funtioneel ntgonistishe nere reeptor. prtiele ompetitieve ntgonist voor ezelfe reeptor. volle gonist voor ezelfe reeptor. 23 Elimintie vn een frmon vint plts vi. e lever en nieren. e lever en milt. e nieren en pnres. e milt en pnres. 24 Wt is e plsm-elimintie hlfwre tij vn het frmon in ovenstn figuur?. 2 uur. 4 uur. 6 uur. 8 uur. 25 De (ortho)sympthishe innervtie vn e ekkenorgnen in het kleine ekken wort verzorg oor. e nervus splnhnius mjor. e nervus vgus. een plexus vn zenuwvezels fkomstig uit e zijhoorn vn e ruggenmergsegmenten Th12 L2. een plexus vn zenuwvezels fkomstig uit e zijhoorn vn e 2 e 4 e srle ruggenmergsegmenten. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 5 vn 10

6 26 In eze shemtishe tekening is het shuin gereere, entrl gelegen orgn het pnres. Ientifieer e nijgelegen orgnen. Welk vn e volgene ominties is juist?. 8 = ijnier; 6 = olon trnsversum; 11 = uoenum. 6 = uoenum; 9 = linker nier; 11 = flexur oli extr. 11 = flexur oli sinistr; 7 = nier; 9 = lever. 6 = uoenum; 8 = ijnier; 9 = milt. 27 De postgnglionire ellen vn het sympthishe zenuwstelsel zijn gelegen in. e grensstreng en e preverterle gngli. e grensstreng. juxt- en intrmurle gngli. e zijhoorn vn ruggenmergsegmenten C8/Th1 L2. 28 De hypofyse is gelegen in e sell turi innen e hersensheel en rij ruimtelijk nuw gerelteer n. e sinus mxillris. e sinus sphenoilis. e sinus frontlis. e orit. 29 De rteriële loevoorziening vn e shilklier is fkomstig uit tkken vn. e rteri rotis intern. e rteri rotis extern. e rteri rotis intern en e rteri verterlis. e rteri rotis extern en e rteri verterlis. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 6 vn 10

7 30 De ellen vn e ijniershors proueren steroïe hormonen. Dit is histologish goe te zien omt. e ellen liht ytoplsm met lipienlsjes heen. e ellen in ompte strengen liggen. het weefsel goe gevsulriseer is. e ellen geen enoplsmtish retiulum evtten. 31 Gle spierellen:. evtten in serie geshkele sromeren. heen meerere kernen per el. kunnen enige mnen n e geoorte niet meer elen. ontrheren oor een sliing-filment mehnisme. 32 Bij een hypofysetumor ie teveel ACTH proueert wort gevonen :. een verlg ortisol. een verlg loesuiker. een verlg CRH. een verlge loeruk. 33 Overmtig joiumgeruik in voeing kn nleiing geven tot:. hshimoto thyreoiitis. ppillir shilklier rinoom. hyperthyreoiie. retinisme. 34 Blokkeren vn het enzym shilklierperoxise leit tot:. ling vn joium-opnme oor e shilklier. verminere omzetting vn T4 in T3. stijging vn het plsm TSH-gehlte. fnme vn het shilkliervolume. 35 De rile symptomen vn hyperthyreoïie komen overeen met ie vn een verhooge sympthishe tiviteit. Dit komt omt ij hyperthyreoïie:. het ntl α-renerge reeptoren op e hrtspierel lt. e plsm teholmine-spiegels stijgen. e prsymptishe tiviteit lt. het ntl β-reeptoren op e hrtspierel stijgt. 36 Cretinisme ij een kin vn 12 jr is het gevolg vn een gerek n. TSH tijens e foetle fse. groeihormoon tijens e neontle fse. shilklierhormoon tijens e neontle fse. TSH vnf e geoorte. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 7 vn 10

8 37 Wt onersheit T4 oner nere vn T3?. e hlfwretij vn T4 is korter n ie vn T3. T4 is iologish miner tief n T3. T4 is voor 99% n plsm-eiwitten geonen, T3 voor miner n 45%. e shilklier proueert miner T4 n T3. 38 Perifere omzetting vn T4 nr T3 in iverse weefsels:. wort gektlyseer oor shilklierperoxise. is e elngrijkste ron vn iruleren T3. neemt toe ij ernstige ziekte. wort gestimuleer oor TSH. 39 Insulin Growth Ftor-1 (IGF-1) wort geproueer in. e milt. e lever. e hypothlmus. e hypofyse. 40 Binnen e gehele groep ptiënten met ietes mellitus, komt ietes type 1 nr shtting voor ij:. 10%. 30%. 40%. 50%. 41 Veel ptiënten met ietes mellitus type 1 heen vroege vershijnselen ls veel rinken, orst en roge mon. Dit ontstt oor. proteïnurie (eiwit uitsheiing met e urine). gluosurie (gluose uitsheiing met e urine). lipolyse (vetfrk). gluoneogenesis (gluose nmk uit minozuren in lever). 42 Autoriene stoffen heen effet op. pemker ellen. e el ie e utoriene stof fsheit. ellen op fstn met speifieke reeptoren. enotheel reeptoren. 43 Insulitis estt uit een infiltrtie vn eilnjes vn Lngerhns oor T H1 en CD8+ (ytotoxishe) T-ellen. Insulitis is kenmerken voor e vroege fse vn. type II ietes. type I ietes. type I en type II ietes. type III ietes. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 8 vn 10

9 44 Dietishe retinopthie, nefropthie en neuropthie zijn primir het gevolg vn she n. pilliren en zenuwvezels. pilliren en postpillire venulen. rteriolen en postpillire venulen. pilliren. 45 Wnneer e onentrtie vn insuline in het plsm stijgt, leit it tot. verlging vn e opnme vn gluose in ipoyten. verhoging vn e synthese vn triglyerien in e lever. verhoging vn e glyogeen frk in e spieren. verhoging vn e synthese vn ketonen in e lever. 46 De WGBO (Wet op e Geneeskunige Behnelings Overeenkomst) kent rehten en plihten voor e ptiënt en/of voor e zorgverlener. Oner eze wet vlt oner nere e volgene uitsprk:. e ptiënt heeft er reht op t zijn zorgverlener hem esgevrg informeert over ziekten vn loeverwnten. e zorgverlener eslist uiteinelijk zelf of er eventueel een ehneling volgt of niet. e zorgverlener is wel verpliht gunstige informtie te geven n een ptiënt, mr voor miner gunstige informtie gelt ie verplihting niet. zoner toestemming vn e ptiënt mogen neren n e irete zorgverleners het meishe ossier niet inzien. 47 De huisrts volgt het ignostish spoor ij een ptiënt met uizelighei ls hoofklht. Hij/zij vrgt n oner nere. of er psyho-soile ftoren vn invloe zijn op e klht. hoe e ptiënt omgt met e klht. nr eigen ieeën vn e ptiënt over e oorzk vn e klht. of e ptiënt zih zorgen mkt over e klht. 48 Mrieke, 20 jr, gt ij e huisrts lngs. Zij heeft sins een mn nvllen vn uikpijn. De vrg vn e huisrts ij het eerste gesprek: Wroor wort e pijn erger, ijvooreel n een mltij, of ij stress?. is een onereel vn ALTIS. ehoort ij e trtus igestivus. pst in het hulpvrgspoor. zegt iets over e intensiteit vn e hoofklht. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 9 vn 10

10 49 Het essentiële vershil tussen een wetenshppelijke en een journlistieke smenvtting is gelegen in. het tlgeruik. e volgore vn e onerelen. e hoeveelhei ijfers. het ntl vooreelen. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 10 vn 10

CAT 1.2.1 / Cursusafhankelijke toets

CAT 1.2.1 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT 1.2.1 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.2.1. Homeostse Nm r. A.M.W. vn Dm/ r. D.P.Veermn CAT121T/20-02-2006 Eerste jr/

Nadere informatie

Oefentoets CAT 1.2.1 / Homeostase

Oefentoets CAT 1.2.1 / Homeostase Oefentoets CAT 1.2.1/ Homeostse 01 U ekijkt smen met uw leermeester, een intensivist, een ptiënt ie in shok is ten gevolge vn een ernstige infetie. Welk symptoom pst in het lgemeen niet ij eze noening?.

Nadere informatie

CAT B1.2.1 0607/ Cursusafhankelijke toets

CAT B1.2.1 0607/ Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT B1.2.1 0607/ Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.2.1 Homeostse r. A.M.W. vn Dm / r. D.P. Veermn CAT121T/19-02-2007 Eerste jr/

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

K4 Menselijk lichaam. Uitwerkingen basisboek. Gezond sporten havo K4.1 INTRODUCTIE. = 11,1 m/s 3,6 F w,l = k v 2 = 0,23 11,1 2 = 28 N.

K4 Menselijk lichaam. Uitwerkingen basisboek. Gezond sporten havo K4.1 INTRODUCTIE. = 11,1 m/s 3,6 F w,l = k v 2 = 0,23 11,1 2 = 28 N. K4 Menselijk lihm Gezon sporten hvo Uitwerkingen sisoek K4.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Meten n je lihm 2 [W] Het menselijk lihm in e ntuurkune 3 [W] Experiment: Krht, snelhei en spieren 4 [W] Voorkennistest

Nadere informatie

CAT B1.2.2 0708/ Cursusafhankelijke toets

CAT B1.2.2 0708/ Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.2.2 0708/ Cursusfhnkelijke toets Cursus B1.2.2 00708 Cirultie en volumeregultie Cursusoörintor prof. r. G.J. Tngeler / r. J. vn er Velen De oefentoets MET ntw. B122 0708 is in 0607 ls

Nadere informatie

JOB-monitor 2014 Vragenlijst

JOB-monitor 2014 Vragenlijst JOB-monitor 2014 Vrgenlijst (n testen met mo-stuenten) JOB in smenwerking met ReserhNe 2013 JOB. Geen vn e mterilen ie onereel uitmken vn e JOB-monitor 2014 mogen zoner voorfgne shriftelijke toestemming

Nadere informatie

CAT B1.1.3 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.1.3 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.1.3 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Cursus B1.1.3 Metole systemen Prof.r. G. Krl / r. W.J. vn er Lrse 1 U komt Kls, een ou-klsgenoot tegen. Hij is sins zijn stuie

Nadere informatie

= 152 W. De warmtestroom door de plaat

= 152 W. De warmtestroom door de plaat K2 Biofysi Gezon sporten vwo Uitwerkingen sisoek K2.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Meten n je lihm 2 [W] Het menselijk lihm in e ntuurkune 3 [W] Experiment: Krht, snelhei en spieren 4 [W] Voorkennistest

Nadere informatie

Oefentoets Metabole systemen cursus 2010-2011

Oefentoets Metabole systemen cursus 2010-2011 Oefentoets Metole systemen ursus 2010-2011 1 De meest effetieve meimenteuze ehneling vn refluxziekte is:. remmen vn e mgzuurprouktie. inen vn het mgzuur. evoreren vn e mgontleiging. lokle injetie vn e

Nadere informatie

CAT B1.2.2 0607 / Cursusafhankelijke toets. Oefentoets-1

CAT B1.2.2 0607 / Cursusafhankelijke toets. Oefentoets-1 Oefentoets-1 CAT B1.2.2 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus 1.2.2 Cirultie en volumeregultie Cursusoörintor prof. r. G.J. Tngeler / r. J. vn er Velen Deze oefentoets met ntwooren ws ook e oefentoets vn

Nadere informatie

CAT B2.2.3 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.2.3 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.2.3 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.2.3 0809 Ouer woren Cursusoörintor Prof. r. M.W. Rie / Drs. A.A. Meioom Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Het sterfteperentge ij ouere

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook.

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook. 1 Elektriiteit Elektrishe shkelingen en energiegeruik Hvo Uitwerkingen sisoek 11 INTRODUCTIE 1 [W] Sluipgeruik vn elektrishe pprten 2 [W] Spnningsronnen 3 [W] Experiment: Sttishe elektriiteit 4 Wr of niet

Nadere informatie

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.1.4 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus 1.1.4 Ziektegerg Cursusoörintoren r. M. Klein en r. E.H. Collette Oefentoets: 28 vrgen met ntwooren 1 Met e term noieptie wort eoel. het

Nadere informatie

Route H. Deze route start achter de grote volière.

Route H. Deze route start achter de grote volière. Route H 1 Deze route strt hter e grote volière. Uilen Uilen zijn roofvogels ie 's nhts jgen. Hun ogen kunnen vn het minste liht nog geruik mken. De slgpennen heen een frnjehtige uitenrn. Welk vooreel heen

Nadere informatie

CAT B2.1.4 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.4 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.4 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.4 Genetishe ontwikkeling en omgeving Cursusoörintor Prof. r. R.J.B.J. Gemke Oefentoets: 36 vrgen MET ntwooren 1 Sins e ontekking vn ysti

Nadere informatie

CAT 1.1.3 / Cursusafhankelijke toets

CAT 1.1.3 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT 1.1.3 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.1.3 Metole Systemen Prof. r. G. Krl / Dr. W.J. vn er Lrse CAT113T/05-12-2005 Eerste

Nadere informatie

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?.

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?. ERFELIJKHEID 1 N i e t l l e m l h e t z e l f e 2 G e n o t y p e e n f e n o t y p e O: 17/1 Hoe komt het t elk orgnisme eple kenmerken heeft? O: 17/2 Wr ligt e informtie voor lle erfelijke kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

Oefentoets CAT B2.2.4 0607 / Cursusafhankelijke toets

Oefentoets CAT B2.2.4 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.2.4 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus B2.2.4 Cpit selet IFL Cursusoörintor Prof. r. W. Mooi liht herziene versie vn 15-05-2007 1 Men spreekt vn utoimmuniteit ls. het immuunsysteem

Nadere informatie

VOORTPLANTING BIJ DE MENS

VOORTPLANTING BIJ DE MENS VOORTPLANTING BIJ DE MENS Vruhtrhei O: 5/ Lees het krntenrtikel Onvruhtrhei stijgt. Bentwoor rn e vrgen. Afeeling 5/ Het ntl ehtpren met klhten over onvruhtrhei neemt toe. Welke twee oorzken noemt het

Nadere informatie

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom Oefentoets met ntwooren Cursus Cursusoörintor CAT B2.2.3 0708 / Cursusfhnkelijke toets B2.2.3 0708 Ouer woren prof. r. M.W. Rie / Drs. A.A. Meioom 1 Wrn kn e toenemene prevlentie vn hronishe ziekten ij

Nadere informatie

CAT B2.1.1 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.1 0708 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei CAT B2.1.1 0708 / Cursusfhnkelijke toets B2.1.1 Ontwikkeling en ziekteleer prof. r. W.J. Mooi / mw. r. A.M. vn Furth CATB211T/25-09-2007

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken Ajokt Hoofrekenen Grote getllen Rekenen Hoofrekenen groep 8 Optellen, ftrekken, vermenigvuligen en elen Colofon Vormgeving Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Ziner, Utreht omslg Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners,

Nadere informatie

CATB2.1.4 06-07 / Cursusafhankelijke toets

CATB2.1.4 06-07 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CATB2.1.4 06-07 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus Cursus 2.1.4 Integrtieursus Them Cure or re? Cursusoörintor Prof. r. R.J.B.J. Gemke / Drs. A.F. Ngelkerke Oefentoets met lle ntwooren.

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen.

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Cijferen Optellen, rekken en vermenigvuligen Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs,

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Ajokt Rekenen Breuken Breuken groep Colofon Vormgeving Ziner, Utreht omslg Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners, Wolveg ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ

Nadere informatie

CAT 1.2.2 / Cursusafhankelijke toets

CAT 1.2.2 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT 1.2.2 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.2.2 Cirultie en volumeregultie prof. r. G.J. Tngeler / r. J. vn er Velen CAT122T/27-03-2006

Nadere informatie

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren Vn woor tot tekst Antwoorformulier Bij het onereel Argumenteren 1 Wt is het impliiete (verzwegen) rgument in onerstne reeneringen? Iemn ie jrenlng een positie heeft geh met veel evoegheen en invloe kn

Nadere informatie

Tentamen B. 24 december 2004. Overzicht. Instructies. Thema 1.2: Stoornissen in het milieu interieur. Tentamencoördinator Dr. J. van der Steen.

Tentamen B. 24 december 2004. Overzicht. Instructies. Thema 1.2: Stoornissen in het milieu interieur. Tentamencoördinator Dr. J. van der Steen. Them 1.2: Stoornissen in het milieu interieur Tentmen B 24 eemer 2004 Tentmenoörintor Dr. J. vn er Steen Nm Exmennummer Overziht Het tentmen estt uit 8 sus. Smen zijn er 63 vrgen, wrvn 51 gesloten en 12

Nadere informatie

CAT B2.3.3 0910 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.3.3 0910 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.3.3 0910 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B223 0910 Ouer woren Cursusoörintor Prof. r. M.W. Rie / Drs. A.A. Meioom Oefentoets: 50 vrgen MET ntwooren 1 Symptomtishe ehneling vn een elier

Nadere informatie

CAT B3.1.3 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B3.1.3 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B3.1.3 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B3.1.3 Voeing en metolisme Cursusoörintor Dr. M.E. Crnen / Prof. r. G. Krl 50 vrgen met ntwooren, vrg 10 t/m 14 ingev.. 07-01-08 1 De.lienlis

Nadere informatie

Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J.

Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J. Them 4.1: Afwijkingen vn houings- en ewegingssysteem Tentmen 14 oktoer 2004 Themoörintor Dr. G.J. Kleinrensink Nm Exmennummer Overziht Het tentmen estt uit 63 vrgen, wrvn 59 gesloten en 4 open vrgen. In

Nadere informatie

CAT B2.2.4 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.2.4 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.2.4 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.2.4 0809 Cpit selet Cursusoörintor Prof.r. W.J. Mooi Oefentoets MET ntwooren estne uit 45 MC-vrgen en 1 open vrg met 4 suvrgen 1 Welk type

Nadere informatie

CAT B1.2.3 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.2.3 0809 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps Oefentoets 2 Cursus CAT B1.2.3 0809 / Cursusfhnkelijke toets B123 0809 Hersenen en zintuigen Cursusoörintor Prof.r. H.J. Groenewegen / mv. A.J. Greven Deze oefentoets wer eerer ngeoen ls toets

Nadere informatie

Oefentoets CAT B2.1.4 0708 / Cursusafhankelijke toets

Oefentoets CAT B2.1.4 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.4 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Genetishe ontwikkeling en omgeving Cursusoörintor Prof. r. R.J.B.J. Gemke Oefentoets CAT B2.1.4 0708 Genetishe ontwikkeling en omgeving voor het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

CAT B2.2.1 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.2.1 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.2.1 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Cursus 2.2.1 Sekse, seksuliteit en relties prof r. P.T. Cohen-Kettenis / r. L. Gijs 1 Wnneer mnnen ouer woren is er sprke vn een.

Nadere informatie

CAT B1.1.1 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.1.1 0708 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT B1.1.1 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei B1.1.1 Hui en fweer prof.r. R.H.J. Beelen / Mw. r. M. Wintzen CATB111T/24-09-2007

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7 Cijferen Mix Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep 7 Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs, Beroepsonerwijs en Volwsseneneutie

Nadere informatie

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1.

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1. Route ush, eel 1 e route vn e ush strt ij e ingng. Je kunt onerstn krtje geruiken. egin ij nr 1. 1 Tropische plnten In het tropisch regenwou heen plnten het soms zwr te veruren. Veel plnten ezitten giftige

Nadere informatie

CAT B1.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps Oefentoets Cursus CAT B1.2.3 0708 / Cursusfhnkelijke toets B1.2.3 0708 Hersenen en zintuigen Cursusoörintor prof. r. H.J. Groenewegen / Mw. r. A.J. Greven Deze oefentoets wer eerer ngeoen ls toets

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Oefentoets CAT B2.1.4 0910 / Cursusafhankelijke toets

Oefentoets CAT B2.1.4 0910 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.4 0910 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus 2.1.4 0910 Gen, ontwikkeling en omgeving Cursusoörintor r. Lieke vn er Sheer / prof. r. H.N. Lfeer Oefentoets: 50 vrgen MET ntwooren 1

Nadere informatie

CAT B2.1.2 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.2 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.2 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.2 0809 Strt vn een mensenleven Cursusoörintor Prof r. H. Meijers-Heijoer / rs. K. Heins Oefentoets 50 vrgen MET ntwooren 1 Wt is juist?.

Nadere informatie

Stelling: Een belangrijk gevolg van disfunctioneel endotheel is contractiliteit van het proximale deel van de spiraal arteriën. a.juist b.

Stelling: Een belangrijk gevolg van disfunctioneel endotheel is contractiliteit van het proximale deel van de spiraal arteriën. a.juist b. VRAGEN OEFENCAT B3 UGN met ntwooren 1 Hoe ehnelt men in e zwngershp symptomtishe ernstige hypertensie ( RR >170 / 110 mmhg)? Met:.vohteperking.zoutloos ieet.iureti.ntihypertensiv 2 Welk symptoom is essentieel

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

CAT B1.2.3 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.2.3 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.2.3 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor B1.2.3 Hersenen en zintuigen prof. r. H.J. Groenewegen / mw. r. A.J. Greven Dit is e voorlopige oefentoets CAT vn ursus B1.2.3

Nadere informatie

B2.1.1 0708 Ontwikkeling en ziekteleer prof. dr. W.J. Mooi / mw. dr. A.M. van Furth

B2.1.1 0708 Ontwikkeling en ziekteleer prof. dr. W.J. Mooi / mw. dr. A.M. van Furth Oefentoets met ntwooren Cursus Cursusoörintor CAT B2.1.1 0708 / Cursusfhnkelijke toets B2.1.1 0708 Ontwikkeling en ziekteleer prof. r. W.J. Mooi / mw. r. A.M. vn Furth 1 Met speiële of systemishe pthologie

Nadere informatie

CAT 1.1.1 / Cursusafhankelijke toets

CAT 1.1.1 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT 1.1.1 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.1.1. Hui en fweer Prof.r. R.H.J. Beelen / mw. r. M.Wintzen CAT111T/26-09-2005 Eerste

Nadere informatie

CAT B3.1.2 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B3.1.2 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B3.1.2 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Vten en luhtwegen Cursusoörintor A. Thijs / G.P. vn Nieuw Amerongen Oefentoets: 50 vrgen MET ntwooren 1 Welke vn e onerstne eweringen met etrekking

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

CAT B2.1.3 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.3 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.3 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Vn y tot jong volwssene Cursusoörintor Dr. F.J.M. vn Leerm / prof.r. C.D. Dijkstr Oefen toets CAT B213 0809: 50 vrgen MET ntwooren 1 De volgene

Nadere informatie

Oefentoets CAT B3.1.1 0910 / Cursusafhankelijke toets

Oefentoets CAT B3.1.1 0910 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B3.1.1 0910 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Hemtologie, Onologie, Infetieziekten Cursusoörintor Prof. r. P.C. Huijgens / Dr. H.J.W. vn Oostveen 18 oefenvrgen met ntwooren over week 1 en

Nadere informatie

Oefentoets CAT B2.1.2 0708 / Cursusafhankelijke toets

Oefentoets CAT B2.1.2 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.2 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.2 Strt vn een mesnenleven Cursusoörintor Prof r. Hnne Meijers / rs. Kitty Heins Oefentoets met 50 vrgen en ntwooren 1 Wt is juist?. e meiose

Nadere informatie

hormoonstelsel zenuwstelsel 1 groeien 2 arm bewegen 3 voortplantingscellen maken 4 reageren op geluid 5 snelheid van de stofwisseling

hormoonstelsel zenuwstelsel 1 groeien 2 arm bewegen 3 voortplantingscellen maken 4 reageren op geluid 5 snelheid van de stofwisseling REGELING 1 G o e g e r e g e l O: 14/1 Het hormoonstelsel en het zenuwstelsel heen lleei een regelene tk. Door welk stelsel woren e volgene proessen in je lihm voornmelijk geregel? Zet in het goee hokje

Nadere informatie

CAT B2.2.1 0910 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.2.1 0910 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.2.1 0910 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.2.1 0910 Sekse, seksuliteit en relties Cursusoörintor r. L. Gijs / r. W.S. Simonies Deze oefentoets MET ntwooren is eerer ngeoen ls hercat

Nadere informatie

Statistiek voor de beroepspraktijk

Statistiek voor de beroepspraktijk Sttistiek voor e eroepsprktijk Rekenregels In een pr prgrfen stn ter verfrissing vn het geheugen e elngrijkste rekenregels vermel. Deze regels zijn miniml enoig om e formules en e oefeningen in het oek

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Oefentoets + antwoorden CAT 1.2.4 Het verhaal van de patiënt De vragen EEN tot en met ZES zijn gebaseerd op onderstaande casus:

Oefentoets + antwoorden CAT 1.2.4 Het verhaal van de patiënt De vragen EEN tot en met ZES zijn gebaseerd op onderstaande casus: Oefentoets + ntwooren CAT 1.2.4 Het verhl vn e ptiënt De vrgen EEN tot en met ZES zijn geseer op onerstne sus: Henk is 24 en is geignostieer met e ziekte vn Gilles e l Tourette. Hij lijt n eze ziekte sins

Nadere informatie

CAT B2.1.2 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.2 0607 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT B2.1.2 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 2.1.2 Strt vn een mensenleven prof. r. J.M.G. vn Vugt / mw. rs. K.F. Heins

Nadere informatie

CAT 1.1.2 / Cursusafhankelijke toets

CAT 1.1.2 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Hertoets CAT 1.1.2 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.1.2. Bouw en Bewegen Dr. P.V.J.M. Hoogln / Prof.r. G.J. Lnkhorst CAT112H/16-01-2006

Nadere informatie

CAT 1.2.3 / Cursusafhankelijke toets

CAT 1.2.3 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT 1.2.3 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.2.3. Hersenen en zintuigen Prof. r. H.J. Groenewegen / Mw. r. A.J. Greven CAT123T/01-05-2006

Nadere informatie

Niet waar: Ook glanzende oppervlakken zoals een glimmende auto kunnen als spiegel gebruikt worden.

Niet waar: Ook glanzende oppervlakken zoals een glimmende auto kunnen als spiegel gebruikt worden. K1 Opti Lihteelen Hvo Uitwerkingen sisoek K1.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Spiegels en spiegeleelen 2 [W] Voorkennistest 3 Wr of niet wr? e f Wr Niet wr: Ook glnzene oppervlkken zols een glimmene uto

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

CAT 1.1.4 / Cursusafhankelijke toets

CAT 1.1.4 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT 1.1.4 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.1.4 Ziektegerg Dr. M. Klein / Dr. J. Huismn CAT114T/09-01-2006 Eerste jr/ Bhelor

Nadere informatie

CAT B2.2.1 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.2.1 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.2.1 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.2.1 0708 Sekse, seksuliteit en relties Cursusoörintor prof r. P.T. Cohen-Kettenis./ r. W.S. Simonies Oefentoets MET ntwooren 1 Bij e vrouw

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

b a. m. pectoralis major b. m. teres minor c. m. teres major d. m.pectoralis minor.

b a. m. pectoralis major b. m. teres minor c. m. teres major d. m.pectoralis minor. 1 Welke spier helpt ij stilistie vn het shouergewriht?. m. petorlis mjor. m. teres minor. m. teres mjor. m.petorlis minor. 2 Welke spier zorgt voor enorottie vn e humerus?. m. suspulris. m. suprspintus.

Nadere informatie

keuringsformulier levensverzekering - uitgebreid

keuringsformulier levensverzekering - uitgebreid keuringsformulier levensverzekering - uitgerei Welke meishe keuring is noig In e offerte en op onze wesite oner gezonheiswrorgen (tel met keuringsgrenzen) stt welke keuring noig is. o Uitgereie keuring

Nadere informatie

3 Vul in Kijk goed op welke plaats het cijfer staat. aantal stroken van Hoeveel euro s? Vier briefjes van 100 is 400 euro. 50 euro.

3 Vul in Kijk goed op welke plaats het cijfer staat. aantal stroken van Hoeveel euro s? Vier briefjes van 100 is 400 euro. 50 euro. Les Vul in Kijk goe op welke plts het ijfer stt. ntl vellen vn ntl stroken vn ntl losse zegels zegels zegels zegels Hoeveel s? Vier riefjes vn is. Vul in Reken uit + = + = + = + = + = + = De sommen lijken

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Opgaven. Terugkoppeling. Antwoorden op de vragen. Context van informatica

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Opgaven. Terugkoppeling. Antwoorden op de vragen. Context van informatica Inhou eintoets Context vn informti Eintoets Opgven Terugkoppeling Antwooren op e vrgen 142 Eintoets Eintoets De eintoets is eoel ls grmeter om te eplen of u klr ent voor het tentmen. Drvoor is het essentieel

Nadere informatie

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9 Auteur: Roert Westr isn: 978-90-01-81419-9 www.rehtvoororgnisties.noorhoff.nl 2012 Noorhoff Uitgevers v Hoofstuk 5 5.1 De nere l ehnele hoofstukken uit it oek ie ook vn toepssing zijn op e nv en op e v

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

les 1 1 Hoeveel kost de vakantie? 2 Hoe rekenen de kinderen? 3 Reken uit 4 Van verhaal naar rekentaal Hoe reken je? Ntumba cijferen Marit kolomsgewijs

les 1 1 Hoeveel kost de vakantie? 2 Hoe rekenen de kinderen? 3 Reken uit 4 Van verhaal naar rekentaal Hoe reken je? Ntumba cijferen Marit kolomsgewijs 3 les 1 ijferen vermenigvuligen 1 Hoeveel kost e vkntie? Hoe reken je? 2 Hoe rekenen e kineren? Mrit kolomsgewijs Sjk kolomsgewijs 5 3 8 7 7 500 3 5 0 0 7 30 2 1 0 7 8 5 6 3 7 6 6 5 3 8 7 7 8 56 7 30 2

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 2 vwo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Keuringsformulier Januari 2010

Keuringsformulier Januari 2010 Keuringsformulier Jnuri 2010 Legl & Generl Neerln Levensverzekering Mtshppij N.V. Postus 4 1200 AA Hilversum / Lpersvel 68 1213 VB Hilversum Telefoon (035) 6252525 / Fx (035) 6252503 / www.lng.nl Keuringsformulier

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Cursuscoördinator drs. Kitty Heins / vicecuco: dr. Mariet Elting Oefentoets: 56 MC-vragen MET antwoorden (de toets zal uit 50 vragen bestaan)

Cursuscoördinator drs. Kitty Heins / vicecuco: dr. Mariet Elting Oefentoets: 56 MC-vragen MET antwoorden (de toets zal uit 50 vragen bestaan) Oefentoets CAT B2.1.2 0910 Strt vn een mensenleven/ Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.2 0910 Strt vn een mensenleven Cursusoörintor rs. Kitty Heins / vieuo: r. Mriet Elting Oefentoets: 56 MC-vrgen MET

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de 2009 I 2008 I 2007 I 2006 II Opgve 1 R vn fortuin Z.Eiler verkoopt een boot Sjonnie verkoopt een uto Jn brengt pkjes ron in e bergen Benoem e fsen, toestnen en e beslissingen in bovenstne formulering.

Nadere informatie

9 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Arbeid, energie en vermogen vwo 9.1 INTRODUCTIE. = g 9,8 0,9. 9.2 ENERGIE VOOR BEWEGEN

9 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Arbeid, energie en vermogen vwo 9.1 INTRODUCTIE. = g 9,8 0,9. 9.2 ENERGIE VOOR BEWEGEN 9 Sport en verkeer Arei, energie en vermogen vwo Uitwerkingen sisoek 9.1 INTRODUCTIE 1 [W] Voorkennistest 2 De snelhei is onstnt, e resulterene krht is nul, us e luhtweerstn is even groot ls e zwrtekrht.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Diagonaalvlakken. Verkennen. Uitleg. Opgave 1

Diagonaalvlakken. Verkennen. Uitleg. Opgave 1 Wiskune eerste fse HAVO/VWO Meten en tekenen Ruimtelijke figuren Digonlvlkken Verkennen Opgve 1 Hier zie je pkjes Choomel. Neem n t elk vn ie pkjes e vorm heeft vn een lk vn 5,5 m ij 4,0 m ij 9,5 m. Er

Nadere informatie

CATB2.1.4 06-07 / Cursusafhankelijke toets

CATB2.1.4 06-07 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CATB2.1.4 06-07 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus Cursus 2.1.4 Integrtieursus Them Nture vs. Nurture Cursusoörintor Prof. r. R.J.B.J. Gemke / Prof.r. E.S. Houwrt Oefentoets met lle ntwooren.

Nadere informatie

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen).

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen). inire reltie mg leeg zijn!) g. inire reltie (= een verzmeling georene pren). mogelijke Crtesishe prouten zijn: IN IN, IN IR, IR IN, IR IR,(uitleg: een inire reltie mg leeg zijn! En e lege verzmeling is

Nadere informatie

a _ 196 + 3 (15 ( 2) 4 ) = 14 + 3 (15 + 2 4 ) = 14 + 3 (15 + 16) = 14 + 3 31 = 14 + 93 = 107 10 5 + 1 = 51 25 5 + 1 = 126

a _ 196 + 3 (15 ( 2) 4 ) = 14 + 3 (15 + 2 4 ) = 14 + 3 (15 + 16) = 14 + 3 31 = 14 + 93 = 107 10 5 + 1 = 51 25 5 + 1 = 126 = 1 + (1 : 3) 1 = 1 + 1 = Mk met e getllen 3, 1, 1, 1 het getl...................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

10 Zonnestelsel en heelal

10 Zonnestelsel en heelal 10 Zonnestelsel en heell Cikeln en gvittiekht vwo Uitwekingen sisoek 10.1 INRODUCIE 1 [W] Bewegingen in het zonnestelsel 2 [W] Kht en eweging 3 [W] Aei en enegie 4 [W] Expeiment: Bohten nemen 5 [W] Computesimultie:

Nadere informatie

3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen VWO 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv CONCEPTVERSIE Pagina 1 van 25

3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen VWO 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv CONCEPTVERSIE Pagina 1 van 25 3 Mterilen Eigenshppen en eeltjesmoellen VWO Uitwerkingen sisoek 31 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Stoffen en wrmte 2 [W] Voorkennistest 1 Wr 2 Niet wr: Een zuivere stof estt (meestl) niet uit moleulen,

Nadere informatie

Tentamen C 10 december 2004

Tentamen C 10 december 2004 Them 2.1: Infetie- en immuunziekten Tentmen C 10 eemer 2004 Tentmenoörintor Dr. M. vn er Feltz Nm Exmennummer Overziht Het tentmen estt uit 68 vrgen, wrvn 54 gesloten en 14 open vrgen. In totl kun je 159

Nadere informatie

Tentamen Schakeltechniek

Tentamen Schakeltechniek Fulteit Elektrotehniek - Cpiteitsgroep ICS Tentmen Shkeltehniek Vkoe 5A, 3 novemer 2, 9:u-2:u hternm : voorletters : ientiteitsnummer : opleiing : Tijens it tentmen is het geruik vn rekenmhine of omputer

Nadere informatie