Oefentoets CAT B / Cursusafhankelijke toets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefentoets CAT B1.2.1 06-07 / Cursusafhankelijke toets"

Transcriptie

1 Oefentoets CAT B / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus Homeostse Cursusoörintor r. A.M.W. vn Dm / r. D.P.Veermn Antl vrgen met ntwooren: 49 1 Welk symptoom pst NIET ij een (vroege fse vn een) riogene shok?. thyrie. ryrie. vsoilttie. zweten. 2 U reist per vliegtuig vn kou Neerln nr wrm Spnje. In het egin vn uw vkntie in wrm zui Spnje zweet u miner ij inspnning n enkele gen lter ij ezelfe inspnning. Dit is het meest wrshijnlijk een gevolg vn. vernering vn irine ritmes. limtistie. ruimere vohtinnme. verhoog tempertuur setpoint. 3 Onze lihmstempertuur kent een irine ritmiek. Wnneer is onze lihmstempertuur het lgst?. om 12 uur s nhts. n het ein vn e mig. in e vroege ohten. om 12 uur s migs. 4 Welke strutuur in e hersenen stuurt irine ritmes?. nuleus meltonis. nuleus suprhismtius. hypofyse. sinusknoop. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 1 vn 10

2 5 In ovenstn figuur ziet u e mehnismen ie e lihmstempertuur reguleren. Welke onerelen woren ngestuur oor het sympthishe zenuwstelsel?. 1,2 en 3. 2,3 en 4. 1,3 en 4. 1,2 en 4. 6 Tijens het fitnessen krijgt Anne het zo wrm t hr T-shirt nt wort vn het trnspireren. Welk effet heeft it vohtverlies?. toegenomen wrmteproutie. verminere wrmteproutie. toegenomen wrmteverlies. verminer wrmteverlies. 7 Prostglnine synthese remmers zols spirine (etylsliylzuur) eïnvloeen. ylo-oxygense 1 en 2. ylo-oxygense 1 en lipoxygense. ylo-oxygense 2 en phospholipse A2. lipogense en phospholipse A2. 8 Cylish AMP is een vooreel vn een. memrn lipie. trnsporteiwit. seon messenger. neurotrnsmitter reeptor. 9 Niotine grijpt n op. long speifieke etylholine reeptoren. ionotrope etylholine reeptoren. holine trnsporteiwitten. G-eiwit gekoppele etylholine reeptoren. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 2 vn 10

3 10 Norrenline grijpt iret n op. G-eiwit gekoppele reeptoren. ionknlen. seon messengers. geen vn eze opties. 11 Cholinesterseremmers. lokkeren e tivtie vn reeptoren oor etylholine. verhogen e etylholine onentrtie in e synps. remmen e (her)opnme vn etylholine in neuronen. verlgen e etylholine onentrtie in e synps. 12 Atropine remt e effeten vn. motorishe zenuwen. nervus vgus. renline. norrenline. 13 Seletieve α 1 -renoreeptorgonisten veroorzken. hrtfrequentie stijging. pupilvernuwing. loerukstijging. ling gluose spiegel. 14 Plotseling stken vn hronishe toeiening vn β reeptorntgonisten kn leien tot. hypertensie. ryrie. spierzwkte. hypoglyemie. 15 Arenline veroorzkt. pupilverwijing. pupilvernuwing. ling hrtfrequentie. vernuwing ronhi. 16 De neurotrnsmitter vn postgnglionire symptishe vezels is meestl. norrenline. renline. serotonine. opmine. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 3 vn 10

4 17 De neurotrnsmitter vn pregnglionire vezels is. etylholine. norrenline. renline. serotonine. 18 De volgene reeptoren woren gestimuleer oor etylholine. musrine reeptoren. opminereeptoren. renerge reeptoren. serotonerge reeptoren. 19 Een G-eiwit estt uit een lf, èt en gmm suunit. De tivering en intivering vn een G-eiwit komen tot stn oor:. e β-suunit lleen. e β-suunit in omplex met e γ-suunit. e α-suunit lleen. e α-suunit smen met e γ-suunit. 20 Reeptoren zijn nwezig. in e nuleus vn e el, en niet op e plsm memrn of mitohonrien. op e plsm memrn vn e el, en niet in e nuleus. in e nuleus en op e plsm memrn vn e el. in e mitohonrien vn e el. 21 Bovenstn figuur geeft e log osis-werkingsurven vn e frm A, B en C weer. E mx stt voor het mximle effet vn het frmon (= 100%). Uit eze urven lijkt:. frm C en B zijn volle gonisten. frm A en C heen ezelfe ffiniteit. frm C en B heen een vershillene intrinsieke effetiviteit. frm A en B heen ezelfe ffiniteit. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 4 vn 10

5 22 Bij overosering vn een ompetitieve reeptorntgonist, kunnen ongewenste effeten effiiënt estreen woren oor toeiening vn een. volle non-ompetitieve ntgonist voor ezelfe reeptor. volle gonist voor een funtioneel ntgonistishe nere reeptor. prtiele ompetitieve ntgonist voor ezelfe reeptor. volle gonist voor ezelfe reeptor. 23 Elimintie vn een frmon vint plts vi. e lever en nieren. e lever en milt. e nieren en pnres. e milt en pnres. 24 Wt is e plsm-elimintie hlfwre tij vn het frmon in ovenstn figuur?. 2 uur. 4 uur. 6 uur. 8 uur. 25 De (ortho)sympthishe innervtie vn e ekkenorgnen in het kleine ekken wort verzorg oor. e nervus splnhnius mjor. e nervus vgus. een plexus vn zenuwvezels fkomstig uit e zijhoorn vn e ruggenmergsegmenten Th12 L2. een plexus vn zenuwvezels fkomstig uit e zijhoorn vn e 2 e 4 e srle ruggenmergsegmenten. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 5 vn 10

6 26 In eze shemtishe tekening is het shuin gereere, entrl gelegen orgn het pnres. Ientifieer e nijgelegen orgnen. Welk vn e volgene ominties is juist?. 8 = ijnier; 6 = olon trnsversum; 11 = uoenum. 6 = uoenum; 9 = linker nier; 11 = flexur oli extr. 11 = flexur oli sinistr; 7 = nier; 9 = lever. 6 = uoenum; 8 = ijnier; 9 = milt. 27 De postgnglionire ellen vn het sympthishe zenuwstelsel zijn gelegen in. e grensstreng en e preverterle gngli. e grensstreng. juxt- en intrmurle gngli. e zijhoorn vn ruggenmergsegmenten C8/Th1 L2. 28 De hypofyse is gelegen in e sell turi innen e hersensheel en rij ruimtelijk nuw gerelteer n. e sinus mxillris. e sinus sphenoilis. e sinus frontlis. e orit. 29 De rteriële loevoorziening vn e shilklier is fkomstig uit tkken vn. e rteri rotis intern. e rteri rotis extern. e rteri rotis intern en e rteri verterlis. e rteri rotis extern en e rteri verterlis. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 6 vn 10

7 30 De ellen vn e ijniershors proueren steroïe hormonen. Dit is histologish goe te zien omt. e ellen liht ytoplsm met lipienlsjes heen. e ellen in ompte strengen liggen. het weefsel goe gevsulriseer is. e ellen geen enoplsmtish retiulum evtten. 31 Gle spierellen:. evtten in serie geshkele sromeren. heen meerere kernen per el. kunnen enige mnen n e geoorte niet meer elen. ontrheren oor een sliing-filment mehnisme. 32 Bij een hypofysetumor ie teveel ACTH proueert wort gevonen :. een verlg ortisol. een verlg loesuiker. een verlg CRH. een verlge loeruk. 33 Overmtig joiumgeruik in voeing kn nleiing geven tot:. hshimoto thyreoiitis. ppillir shilklier rinoom. hyperthyreoiie. retinisme. 34 Blokkeren vn het enzym shilklierperoxise leit tot:. ling vn joium-opnme oor e shilklier. verminere omzetting vn T4 in T3. stijging vn het plsm TSH-gehlte. fnme vn het shilkliervolume. 35 De rile symptomen vn hyperthyreoïie komen overeen met ie vn een verhooge sympthishe tiviteit. Dit komt omt ij hyperthyreoïie:. het ntl α-renerge reeptoren op e hrtspierel lt. e plsm teholmine-spiegels stijgen. e prsymptishe tiviteit lt. het ntl β-reeptoren op e hrtspierel stijgt. 36 Cretinisme ij een kin vn 12 jr is het gevolg vn een gerek n. TSH tijens e foetle fse. groeihormoon tijens e neontle fse. shilklierhormoon tijens e neontle fse. TSH vnf e geoorte. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 7 vn 10

8 37 Wt onersheit T4 oner nere vn T3?. e hlfwretij vn T4 is korter n ie vn T3. T4 is iologish miner tief n T3. T4 is voor 99% n plsm-eiwitten geonen, T3 voor miner n 45%. e shilklier proueert miner T4 n T3. 38 Perifere omzetting vn T4 nr T3 in iverse weefsels:. wort gektlyseer oor shilklierperoxise. is e elngrijkste ron vn iruleren T3. neemt toe ij ernstige ziekte. wort gestimuleer oor TSH. 39 Insulin Growth Ftor-1 (IGF-1) wort geproueer in. e milt. e lever. e hypothlmus. e hypofyse. 40 Binnen e gehele groep ptiënten met ietes mellitus, komt ietes type 1 nr shtting voor ij:. 10%. 30%. 40%. 50%. 41 Veel ptiënten met ietes mellitus type 1 heen vroege vershijnselen ls veel rinken, orst en roge mon. Dit ontstt oor. proteïnurie (eiwit uitsheiing met e urine). gluosurie (gluose uitsheiing met e urine). lipolyse (vetfrk). gluoneogenesis (gluose nmk uit minozuren in lever). 42 Autoriene stoffen heen effet op. pemker ellen. e el ie e utoriene stof fsheit. ellen op fstn met speifieke reeptoren. enotheel reeptoren. 43 Insulitis estt uit een infiltrtie vn eilnjes vn Lngerhns oor T H1 en CD8+ (ytotoxishe) T-ellen. Insulitis is kenmerken voor e vroege fse vn. type II ietes. type I ietes. type I en type II ietes. type III ietes. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 8 vn 10

9 44 Dietishe retinopthie, nefropthie en neuropthie zijn primir het gevolg vn she n. pilliren en zenuwvezels. pilliren en postpillire venulen. rteriolen en postpillire venulen. pilliren. 45 Wnneer e onentrtie vn insuline in het plsm stijgt, leit it tot. verlging vn e opnme vn gluose in ipoyten. verhoging vn e synthese vn triglyerien in e lever. verhoging vn e glyogeen frk in e spieren. verhoging vn e synthese vn ketonen in e lever. 46 De WGBO (Wet op e Geneeskunige Behnelings Overeenkomst) kent rehten en plihten voor e ptiënt en/of voor e zorgverlener. Oner eze wet vlt oner nere e volgene uitsprk:. e ptiënt heeft er reht op t zijn zorgverlener hem esgevrg informeert over ziekten vn loeverwnten. e zorgverlener eslist uiteinelijk zelf of er eventueel een ehneling volgt of niet. e zorgverlener is wel verpliht gunstige informtie te geven n een ptiënt, mr voor miner gunstige informtie gelt ie verplihting niet. zoner toestemming vn e ptiënt mogen neren n e irete zorgverleners het meishe ossier niet inzien. 47 De huisrts volgt het ignostish spoor ij een ptiënt met uizelighei ls hoofklht. Hij/zij vrgt n oner nere. of er psyho-soile ftoren vn invloe zijn op e klht. hoe e ptiënt omgt met e klht. nr eigen ieeën vn e ptiënt over e oorzk vn e klht. of e ptiënt zih zorgen mkt over e klht. 48 Mrieke, 20 jr, gt ij e huisrts lngs. Zij heeft sins een mn nvllen vn uikpijn. De vrg vn e huisrts ij het eerste gesprek: Wroor wort e pijn erger, ijvooreel n een mltij, of ij stress?. is een onereel vn ALTIS. ehoort ij e trtus igestivus. pst in het hulpvrgspoor. zegt iets over e intensiteit vn e hoofklht. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 9 vn 10

10 49 Het essentiële vershil tussen een wetenshppelijke en een journlistieke smenvtting is gelegen in. het tlgeruik. e volgore vn e onerelen. e hoeveelhei ijfers. het ntl vooreelen. oefencat B Homeostse / met ntwooren Pgin 10 vn 10

Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J.

Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J. Them 4.1: Afwijkingen vn houings- en ewegingssysteem Tentmen 14 oktoer 2004 Themoörintor Dr. G.J. Kleinrensink Nm Exmennummer Overziht Het tentmen estt uit 63 vrgen, wrvn 59 gesloten en 4 open vrgen. In

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

Wiskunde A voor 4/5 havo

Wiskunde A voor 4/5 havo Wiskune A voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5490CN Volg e instlltie- en configurtie-instructies in eze instlltiehnleiing voort u e mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

Natuur.focus. De Harkwesp in de kustduinen. Algenbloei: een bedreiging in Vlaanderen? Klaverblauwtjes & co. Studie

Natuur.focus. De Harkwesp in de kustduinen. Algenbloei: een bedreiging in Vlaanderen? Klaverblauwtjes & co. Studie VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER SEPTEMBER 26 JAARGANG 5 NUMMER 3 Ntuur.fous Klverluwtjes & o De Hrkwesp in e kustuinen Algenloei: een ereiging in Vlneren? Stuie 76 Ntuur.fous

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0

Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0 CARDANO S METHODE (oor ng. P.H. Stkker) Olossen vn een vergeljkng vn e vorm x x x 0 Verse: 8 fe. 00 PDF rete wt fftor trl verson www.fftor.om LET OP ER ZULLEN NOG ENKELE VOORBEELDEN LATER WORDEN TOEGEVOEGD

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw M1 werkoek VMBO BK-EDITIE MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw Tekst Joep vn Nssu M1 werkoek VMBO BK-EDITIE Derde druk Mlmerg s-hertogenosch Inhoud Voorwoord 3 1 Jongens

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

TEST. test. module 1 tot en met module 3. woordenschat. naam cursist ... naam docent ... datum ... je kan me wat nt2taalmenu.

TEST. test. module 1 tot en met module 3. woordenschat. naam cursist ... naam docent ... datum ... je kan me wat nt2taalmenu. TEST moule 1 tot en met moule 3 je kn me wt woorensht nm ursist nm oent tum......... test LUISTER & EN KIES HET GOEDE PLAATJE SCHRIJF DE GOEDE LETTER IN HET RONDJE 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 2 10 11 12 13 14

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie