Frailtygids. De zorg voor de kwetsbare ouderen in az groeninge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frailtygids. De zorg voor de kwetsbare ouderen in az groeninge"

Transcriptie

1 Frailtygids De zorg voor de kwetsbare ouderen in az groeninge

2 Definitie en verklaring van de term: FRAILTY Frailty = frequent klinisch syndroom bij ouderen Toestand van verhoogde kwetsbaarheid t.o.v. stressoren te wijten aan leeftijdsgebonden achteruitgang van fysiologische reserves in neuromusculaire, metabole en immunologische systemen. Verhoogd risico op ziektecomplicaties, vallen, blijvende handicap na ongeval, hospitalisatie en mortaliteit. Leeftijd, chronische ziekten en handicaps zijn meestal geassocieerd met, maar zijn niet gelijk aan frailty. Dikwijls associatie met verminderd cognitief functioneren. (2004 American geriatrics society/national Institute of aging) DE OUDERE Drie sleutelwoorden HERKENNEN SIGNALEREN AANPAKKEN Leer de oudere patiënt in zijn totaliteit te zien, doe gerichte observaties, herken de geriatrische symptomen, signaleer ze aan uw team en behandelende arts en pak ze aan. Deze gids werd opgemaakt door het geriatrisch support team (GST) en wil een aantal handvatten en tips aanreiken in de benadering van de kwetsbare oudere. (De topics zijn alfabetisch gerangschikt.) daling functie lichaamscellen verminderde orgaanfunctie afbrokkeling sociale systeem Door wijziging van de attitude en (preventieve) aanpak kunnen de teams de meest voorkomende problemen zelfstandig oplossen. Het GST staat altijd klaar om u hierbij te helpen en te adviseren. FRAILTY (kwetsbaarheid) Daling functie lichaamscellen: endocrien, immuunsysteem Verminderde orgaanfunctie: afname longfunctie, hartfunctie, nierfunctie, gastro-intestinaal stelsel, verminderde spierkracht Afbrokkeling sociaal systeem: eenzaamheid, wegvallen sociale contacten, verliessituaties Verhoogde kwetsbaarheid vergroot de kans op ziekte, zorgafhankelijkheid, daling van het functieniveau en kan finaal leiden tot sterfte. Belang van ontslagmanagement en afname anamnese Voor de kwetsbare oudere is het belangrijk dat we vanaf de opname rekening houden met de korte duur van een ziekenhuisverblijf. Een goede ontslagvoorbereiding start dus reeds vanaf de opname! Ontslagmanagement is een gedeelde verantwoordelijkheid van de behandelende arts, verpleegkundigen, paramedici en sociale dienst. De oudere patiënt en zijn/haar familie worden hier ten volle in betrokken en geresponsabiliseerd. De afname van een goede anamnese is dan ook onontbeerlijk om zicht te krijgen op het functioneren van de oudere voor de opname én op de aanwezigheid/ draagkracht van de mantelzorger(s). Iedere medewerker in az groeninge heeft de preventieve opdracht om bij ziekenhuisopname te streven naar vrijwaring van onnodig functieverlies bij de oudere. 2 3

3 Merken we: verminderde ADL-functies (hogere katz-score) in vergelijking met voor de opname verminderde zintuiglijke waarnemingen verminderd psychisch functioneren ontbreken van mantelzorg / sociaal isolement overbelasting van de mantelzorg dan moet dit gesignaleerd worden aan de behandelende arts en het team! Hierbij is het dan ook belangrijk om: bij verminderde ADL-functies een voorschrift fysieke revalidatie te vragen aan de behandelende arts (opstart kiné/ergo) van bij opname de afdelingseigen sociale dienst in te schakelen. Rekening houdend met de moeilijkheden en beperktheden die er zijn, probeert de sociaal werker ervoor te zorgen dat de oudere (en zijn mantelzorg) bij ontslag uit het ziekenhuis zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kan functioneren door aanpassing van de thuissituatie (hulpmiddelen, thuishulp ). Frailtygids In de frailtygids belichten we 14 topics die, indien ze niet opgemerkt worden, vrij snel kunnen leiden naar functieverlies en afhankelijkheid. 1. Cognitieve problemen 2. Communicatie 3. Decubitus 4. Delier 5. Dehydratatie 6. Depressie 7. Dysfagie 8. Incontinentie 9. Isolement 10. Mobiliteit/vallen 11. Obstipatie 12. Ondervoeding 13. Polyfarmaca 14. Psychische problemen Bij nood aan verder herstel of revalidatie, bij een hoge zorggraad en/of ernstige overbelasting van de mantelzorg wordt bekeken of een andere oplossing mogelijk is zowel binnen als buiten het ziekenhuis én in samenspraak met de oudere en/of zijn mantelzorg. 4 5

4 Cognitieve problemen stoornissen in het geheugen (vergeten van namen, telefoonnummers,herhaaldelijk zaken herhalen ) stoornissen in oriëntatie in tijd en/of ruimte problemen met het nemen van beslissingen of oordeelsvermogen gedragsveranderingen: agressief gedrag, irritabiliteit, interesseverlies, rusteloosheid, apathie, ontremming, verzamelwoede, hallucinaties, agitatie spraakstoornissen (woordvinding of benoeming) stoornissen in aandacht en concentratie fluctuatie van de mentale functies tijdens de loop van de dag functionele achteruitgang (bv nood aan meer assistentie bij (I)ADL-activiteiten zonder fysieke aandoening of verzwakking) OPMERKING Niet alle bovenstaande symptomen zijn noodzakelijk tegelijkertijd aanwezig. Informeer de behandelende arts en het team Schriftelijke rapportage in het patiëntendossier Laat omkeerbare oorzaken van cognitieverlies uitsluiten door de arts (delier, depressie, pijn, medicatie en ethylgebruik) en andere medische problemen (cfr. nierfalen, tekort aan VitB-12 en foliumzuur, schildklierlijden, hartfalen, uitdroging, constipatie ). Nauwkeurige rapportage van de observaties (cfr supra). Contacteer de sociale dienst (screening thuissituatie en info familie). Ondersteunende maatregelen door alle zorgverleners. Communicatie Patiënt functioneert cognitief zeer goed, maar is beperkt in zijn communicatiemogelijkheden. Dit kan leiden tot frustratie en sociaal isolement! Spraakstoornissen -verminderde - verstaanbaarheid beperkte articulatiebewegingen, verzwakte stem (bv Parkinson) Taalstoornissen problemen met taalbegrip (bv na CVA) let op: mag niet geïnterpreteerd worden als verwardheid Problemen met taalexpressie (zich uitdrukken) -woordvindingsproblemen - problemen met zinsvorming Behandel de patiënt als een volwaardige gesprekspartner. Geef de patiënt de tijd om zich uit te drukken. Spreek zelf traag en duidelijk, korte zinnen. Stel jezelf op ooghoogte van de patiënt. Stel duidelijke ja/nee-vragen. Vermijd lange antwoorden en frustratie. 6 7

5 Decubitus Doe gerichte observatie naar niet-wegdrukbare roodheid en bestaande decubitusletsels. Meld de gewijzigde toestand van de huid op de teamvergadering en aan de behandelende arts. Volg de procedure decubitus az groeninge. Rust roest: uit bed indien mogelijk Wisselhouding Bied toch de mogelijkheid om voldoende te rusten (= geen hele dag in de zetel zitten). Zijn er voldoende preventieve maatregelen genomen? Zijn er voldoende aangepaste hulpmiddelen ingeschakeld? Extra aandacht voor bedlegerige en/of gefixeerde patiënt Aandacht voor eiwitverrijkte voeding: vraag dit aan de behandelende arts en contacteer de diëtist. Delier Cerebrale dysfunctie (plotse verwardheid) in principe op basis van een lichamelijke oorzaak. Uitlokkende factoren alle lichamelijke ziektes operatie plotselinge veranderingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied, zoals niet kunnen plassen of obstipatie hevige pijn, koorts -gedwongen - bedlegerigheid stress/angst rond ziekenhuisopname of operatie te weinig/te veel prikkeling van de zintuigen -heftige - emoties slaapgebrek of stoornissen in het slaap-waakritme. Patiënten met verhoogd risico op het krijgen van een delier de ene patiënt is veel gevoeliger / kwetsbaarder dan de andere leeftijd van 65 jaar of hoger ernstige gezichts- en/of gehoorstoornissen zelfverwaarlozing gebruik van verschillende medicijnen ethyl- en/of medicatieontwenning dementie delier in de voorgeschiedenis reeds bestaande of vroegere psychiatrische stoornissen zoals psychosen, depressies en traumatische ervaringen ouderen die op intensieve zorg verblijven zijn uiterst gevoelig (sub)acuut begin bewustzijnsstoornis geheugenstoornis waarnemingsstoornis oriëntatiestoornis stoornis in slaap-waakritme denkstoornis extreme remming en apathie of extreme opwinding en agressie stoornis van stemming en gevoel 8 9

6 delirium tremens: vorm van delier die optreedt als ontwenningsverschijnsel bij alcoholverslaving. Symptomen: transpiratie, tremor, tachycardie, stuipen, visuele hallucinaties Behandeling van de onderliggende oorzaak/ziekte: volg de instructies van de arts. Bij extreme angst, psychotische verschijnselen en grote onrust is het vaak nodig dat de patiënt aangepaste medicatie krijgt. Draag zorg voor de lichamelijke toestand en het welbevinden van de patiënt, waarbij de noodzakelijke hulp wordt geboden. Volg de adviezen Laat de patiënt zoveel mogelijk in dezelfde ruimte, liefst met een vertrouwd persoon. Laat de patiënt zo weinig mogelijk alleen. Fixeer de patiënt bij ernstige onrust omwille van zijn eigen veiligheid (volg de az groeninge-procedure). Geef de patiënt houvast door oriëntatiepunten in de kamer te voorzien (klok, kalender, foto s, bekende voorwerpen van thuis). Zorg dat de kamer van de patiënt rustig is, zodat de patiënt niet teveel prikkels krijgt. Regelmatige bezoeken van vertrouwde mensen zijn beter dan minder regelmatige lange bezoeken. Zorg dat de patiënt niet met teveel verschillende personen in aanraking komt en dat er contact wordt gemaakt door middel van oogcontact, aanraking en het noemen van de naam van de patiënt. Hou het dag- en nachtritme van de patiënt in stand, door de patiënt overdag activiteiten aan te bieden en s nachts in een ruimte te laten slapen waar de patiënt zich zoveel mogelijk gerust voelt. Breng de patiënt regelmatig naar het toilet. Geef uitleg aan de patiënt omtrent de gestelde handelingen. Dehydratatie kurkdroge tong en slijmvliezen afgenomen huidspanning gedaalde urineproductie verhoogd dorstgevoel daling bloeddruk/duizeligheid bij opzitten stijging polsfrequentie eventuele temperatuursverhoging gewichtsverlies Meld aan de behandelende arts en team. Geef regelmatig kleine hoeveelheden vocht. Volg de instructies van de behandelende arts en rehydrateer: oraal, enteraal, subcutaan, intraveneus afhankelijk van ernst en oorzaak (acuut of chronisch). Houd de vochtbalans bij. Controleer vitale parameters en urineproductie. Dien extra vocht toe bij hitte. PS: Momenteel loopt er een proefproject op de afdeling geriatrie i.v.m. het gebruik van een screeningsdocument (DOS-schaal: delierobservatieschaal)

7 Depressie depressieve klachten uitgesproken sombere stemming (> 14 dagen) verlies van interesse en plezier (> 14 dagen) veranderde eetlust slaapstoornissen gebrek aan energie gevoelens van waardeloosheid terugkerende gedachten aan de dood suïcidegedachten mogelijk uiting via vage lichamelijke klachten (cfr. hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, pijn op de borst ) Dysfagie (slikproblemen) Verslikken kan aanleiding geven tot acuut verstikkingsgevaar of slikpneumonie. Dit is voor de patiënt een ernstige, levensbedreigende ziektetoestand die ook verder herstel en revalidatie in de weg staat. hoesten tijdens of na de maaltijd speeksel- en/of voedselverlies uit de mond drank of voedsel uit de neus lange maaltijdduur (langer dan 30 minuten is pathologisch) borrelende stem na het slikken (penetratie/ aspiratie) rochelende ademhaling na het eten koorts (slikpneumonie?) voedselweigering Schriftelijke rapportage in patiëntendossier. Professionele hulp is nodig: therapie en medicatie. Luister zonder advies te willen geven. Veroordeel niet. Respecteer een trager tempo. Geef hoop en benadruk dat de situatie tijdelijk is. Definieer depressie als een ziekte die de oudere overkomt en waar hij dus zelf geen schuld aan heeft. Help om structuur aan te bieden. Mogelijkheid tot inschakelen van het GST met mogelijk verdere opvolging door gerontopsychiatrie Aanvraag consult logopedie via voorschrift (doc nr 22192) Volg het advies van de logopedist op: Aanpassing maaltijdconsistentie Indikken dranken Houdingscorrectie Hulp bieden bij de maaltijden Algemene tips om het eten en drinken veilig te laten verlopen: Houding: zo recht mogelijk Bied enkel voeding/drank aan bij voldoende alertheid. Matige happen en kleine slokken Wacht elke slikbeweging af vooraleer verder te gaan. Bied eten en drinken apart aan. Bij verslikken: laat patiënt hoesten tot de prikkel weg is. Praat niet tijdens het eten. Controleer de mond op voedingsresten na de maaltijd. Laat de patiënt nog 20 minuten rechtop zitten na de maaltijd

8 Incontinentie Stressincontinentie: ongewild urineverlies tijdens lichamelijke activiteiten, waarbij de druk in de buikholte toeneemt (cfr. traplopen, tillen, hoesten, niezen) Urge (aandrang) incontinentie: sterke, niet te onderdrukken aandrang tot urineren met ongewild urineverlies (cfr. prostaatvergroting, infectie urinewegen, inname cafeïne) Gemengde incontinentie: gemengde incontinentie is een mengvorm van stressincontinentie en urge-incontinentie. Het is een van de meest voorkomende vormen van incontinentie bij ouderen. Overloop of druppelincontinentie: ongewild druppelsgewijs urineverlies dat wordt veroorzaakt door een overvolle blaas. Functionele incontinentie: de blaas functioneert normaal, maar er is ongewild urineverlies. Dit wordt veroorzaakt doordat iemand niet in staat is om tijdig op het toilet te zitten. Urineretentie: achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging sterk ruikende urine pijn, branderig gevoel bij mictie frequent kleine hoeveelheden urineren (pollakisurie) nycturie: verhoogde mictie gedurende de nacht, met name bij hartfalen (= hartinsufficiëntie, decompensatio cordis) Isolement sociale isolatie (contacten schuwen, schaamte) verbrokkelde relaties (geen contact met kinderen of mantelzorg ontbrekend) niemand hebben om echt mee te praten eenzaamheid (uitzichtloos) Isolatieverpleging (cfr. MRSA, Clostridium difficile ) Ga regelmatig langs bij uw patiënt en geef extra aandacht. Contacteer de afdelingseigen sociale dienst. Schakel indien mogelijk een vrijwilliger in die regelmatig op bezoek komt. Verwittig de dienst zingeving en spiritualiteit. Bij isolatie: heb extra aandacht voor risico op delier, depressie, immobiliteit, decubitus, ondervoeding Volg instructies op van de behandelende arts: éénmalige sondage (overloopblaas/globe) urinekultuur bij plotse incontinentie of sterk ruikende urine consulting en advies uroloog Breng uw patiënt op regelmatige tijdstippen naar het toilet. Volg de diurese op. Gebruik geen onnodig incontinentiemateriaal. Gebruik het juiste incontinentiemateriaal

9 Mobiliteit/vallen verminderde mobiliteit ondanks het gepaste hulpmiddel hulp nodig voor transfers: bv patiënt geraakt niet zelfstandig in en uit bed/gebruik toilet verstoord gangpatroon valangst orthostatisme duizeligheid, sufheid, evenwichtsstoornissen: medicatie? onveilige omgeving slecht schoeisel Vraag voorschrift fysieke revalidatie. Zorg voor een veilige omgeving. Start zorgpad valpreventie en bespreek de te volgen stappen met de behandelende arts. Rust roest: aandacht voor tijdig opstarten kinéprogramma. Laat patiënt veilig schoeisel dragen. Schakel gepaste hulpmiddelen in of pas deze aan (looprek, rollator ). Obstipatie slechts één of twee keer ontlasting/week harde, droge stoelgang pijn bij defaeceren (scheurtjes of kloven in de anus) overloopdiarree gevoel dat er na de stoelgang nog ontlasting achterblijft opgeblazen gevoel, opgezette buik gerommel in de darmen Volg het stoelgangspatroon op en noteer dit in het patiëntendossier. Zorg dat de patiënt regelmatig eet en sla het ontbijt niet over. Laat de patiënt voldoende drinken (= 1,5 l/dag). Contacteer de diëtist en zorg voor vezelrijke voeding (fruit, groenten, extra vezels). Laat de patiënt naar het toilet gaan bij aandrang en geef de nodige tijd. Start zo nodig met laxativa na overleg en advies van de behandelende arts. Evalueer de situatie en stuur bij zo nodig. Start systematisch met laxativa bij patiënten die morfinepreparaten gebruiken

10 Ondervoeding gewichtsverlies > 5% in 1 maand of > 10 % in 6 maanden slechte eetlust smaakstoornissen/geurstoornissen kauwproblemen, slikproblemen problemen met mondhygiëne, gebit en/of prothese de mate van afhankelijkheid voor de inname van voeding extra aandacht bij: hartziekten, longziekten, CVA, z.v. Parkinson, dementie, aandoeningen van maag-darmkanaal, na grote operatie, sepsis, isolement Verwittig de diëtist. Volg wekelijks het gewicht en de voedingstoestand op. Houd zo nodig een voedingsinnametabel bij. NRS 2: contacteer diëtist: pas de voeding aan en volg op. Zorg voor de juiste consistentie van de voeding. Geef de patiënt de juiste houding (vooral in bed!). Geef zo nodig hulp bij de voorbereiding van de maaltijden. Begeleiding en stimulatie bij de maaltijden als patiënt dit zelf niet kan Overweeg consult tandarts of stomatoloog. Zorg voor een goede mondhygiëne. Slechte eetlust geen light- of dieetproducten kleine frequente maaltijden (6x/dag eten) broodmaaltijden: beleg met voldoende kcal: boter of margarine, bereide salades, zoet beleg) warme maaltijden: voeding aanreiken met room, extra vetstof, altijd saus. energierijke tussendoortjes: banaan, gedroogd fruit, volle melkproducten energierijke dranken: fruitsap, frisdrank, volle melk, pap met bruine suiker Kauwproblemen / slikproblemen halfvaste voeding: brood zonder korst en gemalen vlees gemixte voeding: broodpapjes, geblixt middagmaal, zachte desserts (pudding, yoghurt, fruitmousse) Obstipatie voldoende vezels en vetstoffen innemen (bruin brood, kiwi, peperkoek, voldoende water, extra vezels toevoegen bij de maaltijd) Diarree aandacht voor voldoende vochtinname! (zo nodig rijstwater) kleine porties met voorkeur voor rijst, toast, gevogelte, wit brood handen wassen na elk toiletbezoek om verdere infecties te voorkomen Wanneer de patiënt onvoldoende voeding kan innemen, of bij verder ongewenst gewichtsverlies, kan u een beroep doen op klinische bijvoedingen: doe steeds een beroep op een diëtist in samenspraak met de behandelende arts! 18 19

11 Polyfarmaca bij gebruik 5 geneesmiddelen: knipperlicht meerdere medicatie met dezelfde werking risicovolle medicatie in functie van valrisico gebruik van NSAID s extra aandacht bij gebruik van anti-epileptica, digitalis preparaten, coumarinederivaten, morfinepreparaten. Doe bij opname een grondige navraag van de thuismedicatie en gebruik daarbij de checklist farmaceutische anamnese. Bij onduidelijkheden thuismedicatie: contacteer de huisarts. Dien medicatie toe onder toezicht of geef deze zelf. Wees aandachtig voor dosage en juiste tijdstip van toediening. Indien medicatie pletten: gebruik de bijlage pletmedicatie van de apotheek of Let op dubbel gebruik bij de opstart van standaardmedicatie (thuismedicatie). Overleg met de behandelende arts of sommige medicatie afgebouwd of gestopt kan worden. Bij ontslag: geef duidelijke info aan patiënt en zorgverlener. Psychische problemen Angst bv angst voor de ingreep, om zelfstandigheid/gezondheid te verliezen, voor de toekomst/ouder worden, voor de dood, om te vallen, om dement te worden, om geliefde te verliezen, posttraumatische stress, veralgemeende angst Dit kan gepaard gaan met: hartkloppingen transpireren trillen of beven gevoel van ademnood naar adem snakken pijn op de borst buikklachten duizeligheid Meld aan de behandelende arts en team. Laat de patiënt zijn/haar verhaal doen. Toon begrip. Stel gerust en geef correcte info. Zo nodig op advies van de arts starten met anxiolyticum

12 Rouw Signalen kunnen gelijkaardig zijn als bij depressie (bv sombere stemming, schuldgevoelens, gevoelens van eenzaamheid, slapeloosheid, slechte eetlust, doodswens om herenigd te worden met geliefde) maar nu als reactie op het verlies van een geliefde, gezondheid, lichaamsfunctie, zelfstandigheid, daginvulling... Misbruik ethyl/medicatie Herhaaldelijk gebruik van het middel met als gevolg dat het niet meer lukt om in belangrijke mate te voldoen aan verplichtingen. Herhaaldelijk gebruik van het middel in situaties waarin het fysiek gevaarlijk is. Voortdurend gebruik van het middel ondanks aanhoudende problemen op sociaal of intermenselijk vlak. Laat de patiënt herhaaldelijk zijn verhaal doen indien hij/zij hier nood aan heeft. Luister zonder advies op te dringen. Toon begrip. Laat de patiënt zijn/haar verhaal doen. Luister zonder te veroordelen

13 Mogelijke criteria voor inschakelen van het GST 1. Functionele evaluatie: zelfredzaamheid, pijn, voeding, valrisico 2. Mentale evaluatie: delier, geheugen, stemming en gedrag 3. Kritisch bekijken van het medicatiegebruik 4. Ontslagvoorbereiding: haalbaarheid thuissituatie in samenwerking met afdelingseigen sociale dienst 5. Actieve polypathologie 6. Vraag tot overname geriatrie (**) 7. Andere vragen Overnamecriteria (**) leeftijd 75 jaar actieve medische problematiek geriatrisch profiel in de vorm van één of meerdere van de volgende kenmerken: fragiliteit en beperkte homeostase atypische klinische beelden verstoorde farmacokinetica deficiënte voeding neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een instelling en afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijkse leven psychosociale problemen Welke functionele bijdrage kan het GST bieden? Verpleegkundige kan de patiënt in zijn totaliteit benaderen. kan extra tijd vrijmaken voor de ouderen met geriatrisch profiel. kan een grondig assessment uitvoeren met feedback en advies naar de arts en de afdeling. adviserende en ondersteunende rol (medicatie, voeding, decubitus) regelmatige contacten met geriatrisch referentieverpleegkundige educatie en sensibilisatie (verspreiden geriatrisch gedachtengoed) verbindingspersoon tussen geriater en de verpleegafdeling Ergotherapeut kan cognitie en transfers/mobiliteit testen. kan problemen (ADL en IADL) in kaart brengen. doet voorstel voor aanvraag fysieke revalidatie. formuleert verdere ergotherapeutische follow up. Logopedist Bij slikproblemen controle slikfunctie, observatie van de maaltijd geven van slik adviezen aan de afdeling en de patiënt consistentieaanpassing (in overleg met de diëtist) tips om de maaltijd veilig te laten verlopen indien nodig, inschakelen van collega-logopedist voor slikbegeleiding Bij communicatiestoornissen spraakonderzoek (mondmotoriek, articulatie, stem ) taalonderzoek taalbegrip taalexpressie geven van communicatietips aan afdeling indien nodig inschakelen collega logopedist voor verder onderzoek en therapie 24 25

14 Diëtist Bij risico op malnutritie, NRS > 2 intakegesprek met afname van volledige screening: deel 2 NRS zo nodig aanpassingen voeding: aanpassingen van consistentie (in samenspraak met logopedie) aanpassingen van dieet (in samenspraak met behandelende arts) inschakelen van de gepaste bijvoeding Indien nodig verdere opvolging van een (collega-)diëtist. Psycholoog Diagnostiek: verkennend gesprek, psychologische testing (rouw, depressie, angst, dementie) Emotionele ondersteuning Psycho-educatie: aan patiënt, familie, afdeling Psychotherapie Sociaal werker De sociaal werker, tevens ontslagmanager en afdelingshoofd sociale dienst, tewerkgesteld binnen het geriatrisch supportteam: zoekt, op vraag van collega s van het GST, de sociale info van vorige opnames op en geeft die aan hen door. fungeert als tussenpersoon in feedback tussen GST en de afdelingseigen sociaal werker(s). contacteert het woonzorgcentrum (WZC) waar de oudere verblijft, om de katz-score voor opname op te vragen indien deze niet voorhanden is. heeft een adviesfunctie t.a.v. collega s van het GST en de sociale dienst. probeert bij te blijven in de verdere ontwikkelingen rond het geriatrisch zorgprogramma, ontslagmanagement door het volgen van de nodige vormingen. geeft vorming over de methodiek van ontslagmanagement aan de collega s sociaal werkers. sensibiliseert de visie van het ontslagmanagement ziekenhuisbreed. Notities 26 27

15 vzw az groeninge, zetel: President Kennedylaan Kortrijk t f , vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk az groeninge doc november

Depressieve gevoelens

Depressieve gevoelens Depressieve gevoelens Depressieve gevoelens Moeilijkheden of tegenslagen horen bij het leven en leiden soms tot depressieve gevoelens. Iedereen voelt zich wel eens neerslachtig, triest of ongelukkig. Je

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Omschrijving van verpleegkundige zorg 7 1.1 De verpleegkundige zorg 7 Praktijk: Hoofdpijn 7 Praktijk: Een

Nadere informatie

Doelstellingen van dit hoofdstuk

Doelstellingen van dit hoofdstuk Hoofdstuk 1 Sporters met psychische beperking Doelstellingen van dit hoofdstuk Je maakt kennis met omgangs- en begeleidingsvormen voor sporters met een psychische beperking Je kan het onderscheid maken

Nadere informatie

Bijlagen bij de basistekst. 5 2 2009 Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en vzw.eetexpert.be

Bijlagen bij de basistekst. 5 2 2009 Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en vzw.eetexpert.be Bijlagen bij de basistekst 5 2 2009 Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en vzw.eetexpert.be I. Bijlage 1: Signaalverheldering/intake... 3 II. Bijlage 2: Verdere exploratie...

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie

Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie werkgroep Zorgprogramma CVA-revalidatie UKON VERSIE 2013 - OKTOBER UKON VOORWOORD Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een actief samenwerkingsverband

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten

Infobrochure voor studenten Infobrochure voor studenten PAAZ (psychiatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis) Straat 16 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling...4 Functies...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

Uw herstel na een intensive care opname

Uw herstel na een intensive care opname Uw herstel na een intensive care opname Inhoudsopgave Inleiding 3 Overplaatsing naar de verpleegafdeling 3 IC zorg als back up 4 Zicht op herstel 4 Klachten, problemen en vragen 4 Hoe komt het dat ik

Nadere informatie

1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd.

1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd. Depressie, delier en verslaving bij ouderen Gent, 21.5.2015 Dr. An Haekens Alexianen Zorggroep Tienen 1.0 SEC SUBT Beschrijvi Depressie, delier en verslaving Psychisch lijden op oudere leeftijd Psychiatrische

Nadere informatie

Toolkit slikproblemen

Toolkit slikproblemen Toolkit slikproblemen Doel 1. Slikproblemen herkennen want de gevolgen van slikstoornissen zijn groot. Slikstoornissen kunnen levensbedreigend zijn. 2. Het voorkomen van complicaties als ondervoeding,

Nadere informatie

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend. Kwetsbare ouderen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma een succesvolle stap

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Dementie. Je staat er niet alleen voor

Dementie. Je staat er niet alleen voor Dementie Je staat er niet alleen voor Inhoud Voorwoord... 04 Wat is dementie?... 07 Soorten geheugen... 13 De verschillende vormen van dementie... 17 Nabij in de zorg...27 Het belang van een tijdige diagnose...

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Aanbevelingen. November 2011. Utrecht

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Aanbevelingen. November 2011. Utrecht Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling Aanbevelingen November 2011 Utrecht Verantwoordelijke instanties Uitvoering: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Therapie Folfox

Patiënteninformatie. Therapie Folfox Patiënteninformatie Therapie Folfox 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenstelling van uw therapie Folfox... 4 Verloop van de therapie... 4 Waar wordt de therapie toegediend?... 5 Richtlijnen bij Folfox... 5 Mogelijke

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE Colofon Patiëntenversie richtlijn beroerte 2008 Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Postbus 20064 3502 LB Utrecht www.cbo.nl mwr@cbo.nl Deze brochure is

Nadere informatie

Infobrochure CVA. Cerebrovasculair accident. C2.2 Neurologie - Neurochirurgie - Orthopedie Tel: 011 826 372. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure CVA. Cerebrovasculair accident. C2.2 Neurologie - Neurochirurgie - Orthopedie Tel: 011 826 372. mensen zorgen voor mensen Infobrochure CVA Cerebrovasculair accident C2.2 Neurologie - Neurochirurgie - Orthopedie Tel: 011 826 372 mensen zorgen voor mensen Inleiding Een beroerte of CVA (cerebrovasculair accident) of een TIA

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor:

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor: Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) is een progressieve neurologische aandoening, die zowel volwassen mannen als vrouwen treft. MSA wordt veroorzaakt door afsterven van zenuwcellen in specifieke

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Hulp bieden bij de persoonlijke verzorging 7 1.1 Hulp bieden bij aan- en uitkleden 7 Praktijk:

Nadere informatie

Wat als agressie toeslaat?

Wat als agressie toeslaat? Wat als agressie toeslaat?...beter voorkomen dan bevechten! David Erferst, Verpleegkundige Spoedgevallen Heilig Hartziekenhuis Tienen Introductie: Situatie 1: Rond de middag komt vanuit het operatiekwartier

Nadere informatie

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Deze brochure is een uitgave van het Kennisnetwerk CVA Nederland. De

Nadere informatie