Deze richtlijn werd in 2010 geschreven op basis van de richtlijn Koorts van pallialine.nl door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze richtlijn werd in 2010 geschreven op basis van de richtlijn Koorts van pallialine.nl door"

Transcriptie

1 Koorts COLOFON Dezerichtlijnwerdin2010geschrevenopbasisvanderichtlijn Koorts vanpallialine.nldoor Dr.PeterPype huisartsenequipeartspalliatiefnetwerkmiddenwest Vlaanderen Dr.DirkSchrijvers medischoncoloog ziekenhuisnetwerkantwerpen Middelheim Aanvullingenwerdengedaandoor: Dr.ArsèneMullie anesthesist Brugge Dr.LudoVanopdenbosch neuroloog AZSt JanBrugge Mevr.MagdaDemeyere verpleegkundige palliatievezorgeenheid Hetanker Roeselare INLEIDING Definitie: Koorts is een verhoging van de lichaamstemperatuur hoger dan de normale diurne variatie alsgevolgvaneenwijzigingindesetpointvandehypothalamus. Types: Koortskanoptredenalsgevolgvaneenexterneoorzaak,bijvoorbeeldeeninfectie. Tumorkoorts is koorts bij kankerpatiënten waarbij geen externe oorzaak gevonden kan wordenenwaarbijdekankerzelfdeoorzaakvandekoortsis. Hyperthermieiscentralekoorts,koortsdieoptreedtzonderinfectie.Ditkanoptredendoor uitwendige warmtebron (vb zonneslag), door geneesmiddelen (vb tricyclische antidepressiva, SSRI s) of door aantasting van het thermoregulatiecentrum door hersentumoren of hersenmetastasen. Dikwijls gaat het over hoge koorts (39 40 ) met weiniggeassocieerdesymptomen.reageertnietgoedopdeklassiekeantipyretica. Geassocieerdesymptomen: Tijdenskoortsepisodesblijftdelichaamstemperatuurnietconstant.Hetstijgenofdalenvan detemperatuurbrengtbijkomendesymptomenmetzichmeezoalskouderillingen,zweten, warmtegevoel, lagebloeddruk, versneldepols,versneldeademhaling,vermoeidheideneen gevoelvanziekzijn. Voorkomen: Er zijn weinig gegevens bekend over de prevalentie van koorts bij palliatieve patiënten (oncologisch en niet oncologisch). Tumorkoorts zou bij ongeveer 5 % van de oncologische patiëntenoptreden.

2 PATHOFYSIOLOGIE In de hypothalamus in de hersenen bevindt zich het thermoregulatiecentrum van het lichaam. Dit centrum wordt bezenuwd door perifere zenuwen die in verbinding staan met warmte en koudereceptoren. Daarnaast is er ook de registratie van de centrale lichaamstemperatuur door meting van de temperatuur van het bloed ter hoogte van de hypothalamus. Deze twee signalen worden geïntegreerdom eennormaletemperatuur tebehouden. Hetlichaam is instaatom extra warmte op te slaan (verhoogde productie door beven en hogere metabole activiteit, verhoogde bewaringdoorvasoconstrictie)ofaftestaan(vasodilatatieenzweten)naargelangdenoodzaak.we kunnenmetonsgedragditprocesnogversterken(meerofminderbeweging,meerofminderkleren aandoenetc.). Koorts ontstaat doordat pyrogene factoren (exogeen zoals bacteriële toxines of endogeen zoals necrotische tumorcellen) de witte bloedcellen aanzetten tot de vrijstelling van pyrogene cytokines (zoals Interleukine 1 en 6, Tumor Necrosis Factor en Interferon). Deze cytokines stimuleren de hypothalamustothetvrijzetten vanprostaglandinee2waardoordesetpointvandehypothalamus verhoogt.alsreactiehierop zalhetlichaam eenverhoogde warmteproductie en warmtebewaring vertonenmetalsresultaateenverhoogdelichaamstemperatuur. Infectie,microbiëletoxines, mediatorenvaninflammatie, immuunreacties Microbiële toxines Cyclisch AMP KOORTS Hitteproductie Hitteconservering Monocyten,macrofagen, endotheelcellen Pyrogenecytokines(IL 1,IL 6, TNF,IFN circulatie PGE 2 Endotheelvande hypothalamus Verhoogde thermoregulatorische setpoint Figuur1:Mechanismevanontstaanvankoorts.(bron:Harrison sprinciplesofinternalmedicine16th ed.2005)afkortingen:zietekst.

3 ETIOLOGIE Uiteraardbeperkenweonshiertotdeoorzakenvankoortsbijpalliatievepatiënten. Ziektegerelateerdeoorzaken Paraneoplastisch(tumorkoorts).Komtfrequentvoorbijlymfomen(Hodgkinennon Hodgkin) maar ook bij andere tumoren zoals onder andere leukemie, levermetastasen en niercelcarcinoom. Hyperthermie (centrale koorts als gevolg van gestoorde thermoregulatie door hersentumorenof metastasen) Complicatiesvanziekteofbehandeling Infecties Reacties op geneesmiddelen (drug fever) o.a. cytostatica (zoals bleomycine), interferon, interleukine 2, monoclonale antilichamen, groeifactoren, bisfosfonaten, antibiotica, neurolepticaenssri s. Stakenvanmedicatie(opioïden,benzodiazepines,steroïden) Tromboseen/oflongembolie Reactieopbloedofbloedproducten Bijnierinsufficiëntie Graftversushostreactienaallogenebeenmergtransplantatie Co morbiditeit Infectiesnietgerelateerdaanziekteofbehandeling Andereziektesdiemetkoortskunnengepaardgaan(sommigereumatologischestoornissen, jicht,schildklierstoornissen) DIAGNOSTIEK Het diagnostisch traject dient om de oorzaak van de koorts vast te stellen. De uitgebreidheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de algemene toestand en de prognose van de patiënt, de klachten die de patiënt heeft van de koorts en de therapeutische consequenties van een diagnosestelling. Infectiesentumorkoortszijndemeestvoorkomendeoorzaken.Bijtumorkoortszijnpatiënteninhet algemeen minderziekdanbij infectieuzekoorts. Het patroonendehoogte vande koortszijngeen betrouwbare criteria om onderscheid te maken tussen deze twee oorzaken. De diagnose tumorkoorts bij kankerpatiënten is een uitsluitingsdiagnose, dit betekent dat andere oorzaken van koorts eerst uitgesloten worden. Soms wordt hiervoor een proefbehandeling met antibiotica gegeven.eenvolledigeenblijvendereactievandekoortsopnsaid spastbijtumorkoortsenmaakt eenbacteriëleinfectieveelminderwaarschijnlijk. Anamnese Medischevoorgeschiedenis Hoogte,duurenverloopvandekoorts

4 Bijkomendeklachten:algemenemalaise,vermoeidheid,anorexie,gewichtsverlies Klachten wijzendop infectie(vb.urinaireklachten,diarree)ofoptrombose/longembolie(vb hoesten,pijn) Medicatieschema(cfoorzaken:stakenvanbepaaldegeneesmiddelenkankoortsgeven) Recentetransfusievanbloedofbloedproducten Klinischonderzoek Algemeneindruk(globaalbeeldvanziekzijn) Temperatuur(gemetenopverschillendemomenten),bloeddrukenpols Tekensvaninfectie(neus keel ooronderzoek,percussieenauscultatielongen,nekstijfheid, onderzoekvanbuikennierloges,huidafwijkingenvbrash) Tekenenvantromboseofembolie Bijkomendtechnischonderzoek Laboratoriumonderzoek o CRP:dalingvanCRPtijdensantibioticabehandelingpleitvooreeninfectie o Wittebloedcellen o Urineonderzoek o Microbiologie:kwekenvanbloed,urine,sputum,liquor o Serologischonderzoek Beeldvormendonderzoek o RXthoraxbijvermoedenlongontsteking BELEID Het beleid wordt bepaald door de ernst van de klachten die de patiënt heeft. Een oorzakelijke behandeling zal overwogen worden indien dit zinvol is binnen de context van de ziekte en de prognosevandepatiëntofindienditdebestesymptoomcontrolemetzichmeebrengt. Integralebenadering Geefuitlegoverdebetekenisendeoorzaakvandekoorts Geef uitleg over de niet medicamenteuze maatregelen die patiënt en familie zelf kunnen toepassenzoalsvochtinnameenlichaamsverzorging. Geef voldoende uitleg over het medicatieschema dat gebruikt wordt om de koorts te bestrijden Geefaanbijwelketekensofklachtendeartsmoetgecontacteerdworden Geefaandateenkoortsdelierkanoptredenenhoemantelzorgersdaaropmoetenreageren Oorzakelijkebehandeling Behandelingonderliggendeziekte Behandelinginfecties Aanpassenmedicatieschema

5 Behandelingtromboseoflongembolie Stakenvantransfusievanbloedofbloedproducten Behandelinggraftversushostreactiemetimmunosuppressiva Niet medicamenteuzesymptomatischebehandeling Depatiëntzalaangevenofhijhetkoudofwarmheeftenhieropgerichtezorgvragen Zorgvooreenstabiele,koeleomgevingstemperatuur,gebruikeventueeleenventilator Bijoplopendetemperatuur:dekens,lauwwarmekruiken Soms wordt de patiënt gewassen met lauw water(ev. met enkele druppels etherische olie vanmuntofcitroenerin),sluitendonderzoekhiernaarisnietbekend. Gebruikkatoenenkledingenbeddengoedenverschoonhetregelmatig Zorgvoorvoldoendeinnamevanvocht(eventueelkortstondigSCofIVtoedienen) Medicamenteuzesymptomatischebehandeling De medicamenteuze aanpak van koorts heeft alleen effect indien er sprake is van koorts door pyrogene cytokines (zie figuur bij pathofysiologie) en werkt niet in geval van centrale koorts (zeldzaamvoorkomend).somsheefteenpatiëntnietzoveellastvandetemperatuursverhogingop zich maar wel van vb. het zweten op het moment dat de koorts daalt. Hier moet rekening mee gehouden worden bij de beslissing om koorts al dan niet te behandelen. Bij een duidelijk dagnachtritme vande koortskandetoediening vangeneesmiddelenhieropafgestemd worden.indien er vb. alleen s nachts koorts optreedt moet er niet systematisch gedurende de dag medicatie toegediendworden. Paracetamol is de eerste keuze omwille van de beperkte bijwerkingen. Bij onvoldoende effect vormen NSAID s een tweede stap. Denk aan maagbescherming (protonpompinhibitoren) bij risicopersonen (leeftijd > 70 jaar, voorgeschiedenis van maaglijden, gelijktijdig gebruik van corticosteroïden of SSRI s). Men kan overwegen om retardprodukten te gebruiken maar de meerwaardehiervanisindeliteratuurnietonderzocht.bijonvoldoendeeffectvannsaid sofbijte grote contra indicaties is dexamethason de volgende stap. In ziekenhuismilieu wordt soms metamizol gebruikt bij koorts die niet op andere geneesmiddelen reageert. Evidentie hiervoor is in deliteratuurniettevinden. Medicatieschema: 1. Paracetamol 2 4 maal daags 1 gram PO of rectaal (in ziekenhuis eventueel IV indien reeds eentoegangsweg) 2. NSAID s a. Naproxen2 3maaldaags250mgPOofrectaal b. Diclofenac2 3maaldaags25mgPOofrectaal c. Ibuprofen2 3maaldaags mgPO 3. Dexamethason1maaldaags4 8mgPOofSC STAPPENPLAN

6 Diagnostiek Beleid 1. Anamneseenklinischonderzoek 2. Aanvullendtechnischonderzoek(laboofbeeldvorming)opindicatie(klinischvermoedenvan bepaaldediagnose) 1. Behandelingvandeoorzaak a. Behandelingonderliggendeziekte b. Aanpassingmedicatieschema c. Stakentransfusies d. Behandelinginfectie,trombose/longembolieofgraftversushostreactie 2. Niet medicamenteuzebehandeling a. Voldoendevochtinname b. Maatregelen ter verwarming (bij oplopende temperatuur) of verkoeling (bij hoge temperatuur) 3. Medicamenteuzebehandeling a. Paracetamol b. NSAID s c. Dexamethason BEWIJSVOERING Behandeling GRADE score Referenties Niet medicamenteuze 1C Styrt1990,Plaisance2007 maatregelen Paracetamol 1C Oborilova2002 NSAID s 1C(Tsavariswordtnog opgevraagd) Chang1985en1988,Economos 1995,Oborilova 2002,Tsavaris1990 Dexamethason Wordtnogopgevraagd Chang1988 LEGENDE 1A sterkeaanbeveling,hogegraadvanevidentie 1B sterkeaanbeveling,matigegraadvanevidentie 1C sterkeaanbeveling,lageofzeerlagegraadvanevidentie 2A zwakkeaanbeveling,hogegraadvanevidentie 2B zwakkeaanbeveling,matigegraadvanevidentie 2C zwakkeaanbeveling,lageofzeerlagegraadvanevidentie

7 REFERENTIES 1 ChangJC Chang JC, Gross HM. Neoplastic fever responds to treatment of an adequate dose of naproxen. JournalofClinicalOncology1985;3: ChangJC ChangJC.Antipyreticeffectofnaproxenandcorticosteroidsonneoplasticfever.JournalofPainand SymptomManagement1988;3: EconomosK Economos K, Lucci JA 3rd, Richardson B, Yazigi R, Miller DS. The effect of naproxen on fever in patientswithadvancedgynecologicmalignancies.gynecolicaloncology1995;56: JohnsonM JohnsonM.Neoplasticfever.PalliativeMedicine1996;10: KathulaSK Kathula SK, Shah K, Polenakovik H, Koduri J. Cyclo oxygenase II inhibitors in the treatment of neoplasticfever.supportivecareinoncology2003;11: KallioR Kallio R, Bloigu A, Surcel HM, Syrjala H. C reactive protein and erythrocyte sedimentation rate in differential diagnosis between infections and neoplastic fever in patients with solid tumors and lymphomas.supportivecareincancer2003;11: MargolinL MargolinL,CopeDK,Bakst SisserR,GreenspanJ.Thesteroidwithdrawalsyndrome:areviewofthe implications,etiologyandtreatments.journalofpainandsymptommanagement2007;33: OborilovaA OborilovaA,MayerJ,PospisilZ,KoristekZ.Symptomaticintravenousantipyretictherapy:efficacyof metamizol,diclofenacandpropacetamol.journalofpainandsymptommanagement2002;24: PlaisanceKI PlaisanceKI,MackiowakPA.Antipyretictherapy.ArchivesofInternalMedicine2000;160: StyrtB StyrtB,SugarmanB.Antipyresisandfever.ArchivesofInternalMedicine1990;150:

8 11 TsavarisN Tsavaris N, Zinelis A, Karabelis A et al. A randomised trial of the effect of three non steroid antiinflammatory agents in ameliorating cancer induced fever. Journal of Internal Medicine 1990; 228: ZellJA ZellJA,ChangJC.Neoplasticfever:aneglectedparaneoplasticsyndrome.SupportiveCareinCancer 2005;13: ZhukovskyDS ZhukovskyDS.Feverandsweatsinthepatientwithadvancedcancer.HematologicalandOncological ClinicsofNorthAmerica2002;16: Disclaimer Hetopstellenvandezerichtlijneniseenwerkvanlangeademwaaraandeuiterstezorgwordt besteed.desondankskanderedactieraadvanpallialine.beugeenperfectresultaatgaranderenenis pallialine.be,behalveingevalvanbedrogofopzettelijkefout,niet(mede)aansprakelijkvoor eventueleonvolledighedenofonjuistheden,nochvooreventueleschade,overlastofongemakken vanwelkeaarddanookdiehetgevolgzoudenzijnvanhetgebruik,opwelkewijzedanook,vandeze richtlijnen.dezerichtlijnenhebbenenkeleeninformatievewaarde.aandeinhoudervankunnen bijgevolgopgeenenkelewijzerechtenofplichtenontleendworden.dezerichtlijnenmogenevenmin wordengezienalseenvervangingvaneenprofessioneeloordeeldooriemandmetdedaartoe vereistekwalificaties,kennisenbekwaamheid.incorrectegegevensoftekortkomingengevengeen rechtopeenfinanciëlecompensatie. Devermeldingvanbepaalderechtspersonenofproductenbetekentgeenszinsdatdezeworden aanbevolenbovenanderegelijkaardigebedrijvenofproducten.indienverwezenwordtnaar informatieverspreiddooreenderdeispallialine.benietaansprakelijkvoordeinformatieverspreid doordezederde.devolledigeinhoudvandezerichtlijnenwordtbeheerstdoorhetbelgischrechten kanenkelaandebevoegdheidvandebelgischerechtbankenwordenonderworpen.

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013 Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013 Colofon De eerste versie van de richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten werd in de periode

Nadere informatie

Richtlijn Pijn. Commentaar werd geleverd door: Herziening VIKC-richtlijn Pijn/Versie 3/22-4-2008 (Palliatieve Zorg) 1

Richtlijn Pijn. Commentaar werd geleverd door: Herziening VIKC-richtlijn Pijn/Versie 3/22-4-2008 (Palliatieve Zorg) 1 Richtlijn Pijn Colofon De eerste versie van de richtlijn pijn werd in 1996 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. In 2005 werd de

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Richtlijn Dehydratie en vochttoediening Colofon De eerste versie van de richtlijn Dehydratie en vochttoediening werd in 2001 geschreven als onderdeel

Nadere informatie

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN Herziende conceptrichtlijn Hartfalen, versie 6, 13 april 2010 Pagina 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Colofon De Richtlijn

Nadere informatie

26 Behandeling van de ziekte van Waldenström

26 Behandeling van de ziekte van Waldenström 26 Behandeling van de ziekte van Waldenström 26 Behandeling van de ziekte van Waldenström Drs. J.M.I. Vos, dr. M.J. Kersten en dr. P.W. Wijermans Inleiding De ziekte van Waldenström behoort volgens de

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND door Tinne PETS Promotor: Drs. B. Maddens Medepromotor: Prof. Dr. E. Meyer Literatuurstudie in het kader van de Masterproef

Nadere informatie

Richtlijn wervelmetastasen Deze richtlijn betreft patiënten met wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren

Richtlijn wervelmetastasen Deze richtlijn betreft patiënten met wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 CONCEPT Richtlijn wervelmetastasen Deze richtlijn betreft patiënten

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

Hersenoperatie. Trepanatie/craniotomie

Hersenoperatie. Trepanatie/craniotomie Hersenoperatie Trepanatie/craniotomie 2 Informatie voor patiënten die een hersenoperatie moeten ondergaan vanwege een tumor. In overleg met uw arts, is er besloten tot een operatie binnen de schedel, ook

Nadere informatie

pijn bij kanker pijn bij kanker

pijn bij kanker pijn bij kanker pijn bij kanker pijn bij kanker Informatie voor artsen en verpleegkundigen Behandeling van pijn bij kanker pijn bij kanker Informatie voor artsen en verpleegkundigen Behandeling van pijn bij kanker Inhoudsopgave

Nadere informatie

DEEL 2 Klinische aspecten

DEEL 2 Klinische aspecten DEEL 2 Klinische aspecten Hoofdstuk 1 Urgenties Urgenties 153 Urgenties in de geriatrie C. Melon Toestand van plotseling verlies van het - fysisch - psychisch of - sociaal evenwicht Statistische gegevens

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO Leiden Augustus 2011 Inleiding Dit protocol omvat diagnostiek, preventie en behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) en dient als hulpmiddel voor het opzetten en houden

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Toolkit Depressie bij ouderen Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Achtergrond Definitie De definitie depressie wordt gehanteerd zoals in de

Nadere informatie

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

Zelfzeker leven met ITP

Zelfzeker leven met ITP Zelfzeker leven met ITP Wat u moet weten over de vooruitgang in de behandeling Inleiding Deze brochure wil u meer informatie geven over ITP en de invloed ervan op de gezondheid. In deze brochure worden

Nadere informatie

Academiejaar 2012-2013. Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties?

Academiejaar 2012-2013. Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties? Academiejaar 2012-2013 Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties? Mathieu HALLYN Promotor: Prof.Dr.H.Peeters Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in het kader van

Nadere informatie

Inleiding. T.O.H. de Jongh, H. de Vries en H.G.L.M. Grundmeijer. Waarom evidence-based? Waarom een boek over de diagnostiek van alledaagse klachten?

Inleiding. T.O.H. de Jongh, H. de Vries en H.G.L.M. Grundmeijer. Waarom evidence-based? Waarom een boek over de diagnostiek van alledaagse klachten? Inleiding T.O.H. de Jongh, H. de Vries en H.G.L.M. Grundmeijer In dit boek is ernaar gestreefd de gegevens die beschikbaar zijn voor de diagnostiek van alledaagse klachten systematisch te verzamelen en

Nadere informatie

Peter Vossenberg Tactus Verslavingszorg. Verslavingsarts KNMG Arts voor Maatschappij en Gezondheid Opleider voor opleiding tot verslavingsarts

Peter Vossenberg Tactus Verslavingszorg. Verslavingsarts KNMG Arts voor Maatschappij en Gezondheid Opleider voor opleiding tot verslavingsarts Peter Vossenberg Tactus Verslavingszorg Verslavingsarts KNMG Arts voor Maatschappij en Gezondheid Opleider voor opleiding tot verslavingsarts 3 t/m 10 oktober is de themaweek De Kennis van Nu: Verbeter

Nadere informatie

Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen Richtlijn Kinderen

Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen Richtlijn Kinderen Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen Richtlijn Kinderen Versie 1.0 Augustus 2013 Ontwikkeld door NVK in samenwerking met: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) Nederlands

Nadere informatie

Richtlijn Dwarslaesie

Richtlijn Dwarslaesie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Colofon Richtlijn Dwarslaesie De richtlijn dwarslaesie werd in 2005 geschreven door A. de Graeff, M.J.B. Taphoorn, E. Lindeman en G.M. Hesselmann en opgenomen

Nadere informatie

N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER

N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe herken ik mijn pijn? 4 3. Pijnbestrijding in drie stappen 6 4. De medicijnen uit het stappenplan

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

TE SNEL WERKENDE SCHILDKLIER HYPERTHYREOÏDIE. - Patiëntinformatie -

TE SNEL WERKENDE SCHILDKLIER HYPERTHYREOÏDIE. - Patiëntinformatie - TE SNEL WERKENDE SCHILDKLIER HYPERTHYREOÏDIE - Patiëntinformatie - Hyperthyreoïdie is de naam voor de aandoening waarbij de schildklier te veel schildklierhormoon produceert. Dit is in het bloed vast

Nadere informatie

Conceptrichtlijn Dyspneu

Conceptrichtlijn Dyspneu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Conceptrichtlijn Dyspneu Landelijke richtlijn 2015, conceptversie 31 mei 2015 Datum goedkeuring: volgt Methodiek: Evidenced based en consensus based

Nadere informatie

Toolkit Angst bij ouderen

Toolkit Angst bij ouderen Toolkit Angst bij ouderen Doelen 1. Betere herkenning en eerder ingrijpen in geval van angst bij ouderen. 2. Betere behandeling in geval van angst bij ouderen. Screening In de praktijk kunnen zowel de

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Richtlijn Dementie. Colofon

Richtlijn Dementie. Colofon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Colofon Richtlijn Dementie De richtlijn dementie werd in 2009 geschreven door: R.T.C.M. Koopmans, specialist ouderengeneeskunde, Universitair

Nadere informatie