Veerkracht van KOPP kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veerkracht van KOPP kinderen"

Transcriptie

1 Veerkracht van KOPP kinderen Resilience of children with a mentally ill family member Masterthese Klinische en Ontwikkelingspsychologie Onderzoeksverslag Hilde Goeree februari 2008 Afdeling Psychologie Rijksuniversiteit Groningen Supervisor / Examinator: Dr. C.L.H. Bockting Interne supervisor: Drs. L. Drost, klinisch psycholoog

2 Voorwoord Dit verslag beschrijft een onderzoek naar de veerkracht van kinderen met een gezinslid dat psychische klachten heeft (hier verder KOPP 1 kinderen genoemd) en vormt samen met het verslag van de klinische praktijkstage het afstudeerproject voor de Masterthese. Begin november 2007 ben ik met dit onderzoek begonnen, waarna ik drie maanden lang aan de slag ben geweest met gegevens die via de website voor KOPP kinderen verkregen zijn. Hopelijk vormt dit onderzoek een belangrijke basis voor vervolgonderzoeken. Zowel het uitvoeren van het onderzoek als het verslag schrijven was een zeer leerzame ervaring. Het onderwerp van dit onderzoek interesseert me erg en dit heeft mij dan ook zeer gemotiveerd. Allereerst zou ik Louisa Drost willen bedanken voor de dagelijkse begeleiding via de mail en tijdens het overleg. Daarnaast wil ik Claudi Bockting bedanken voor de begeleiding als supervisor. Ook wil ik Petra Windmeijer en Louisa Drost samen bedanken dat ze me wegwijs hebben gemaakt op de website en inzicht hebben gegeven in het systeem voor het verkrijgen van de gegevens. Tenslotte wil ik Jaap van Ede van de GGD Friesland bedanken voor het zenden van normgegevens waarmee ik mijn onderzoeksresultaten heb kunnen vergelijken. 1 KOPP is de afkorting van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. De populatie in dit onderzoek bestond tevens uit kinderen van ouders met verslavingsproblemen (soms KVO kinderen genoemd) en kinderen waarvan een broer of zus psychische problemen heeft (de zgn. brusjes ). Voor het gemak van de lezer is de term KOPP voor de hele doelgroep gebruikt. 2

3 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 3 Samenvatting 5 Summary 6 1. Inleiding: Veerkracht van KOPP kinderen Kwetsbaarheid Risicofactoren en beschermende factoren Veerkracht Ontwikkelingsperspectief KOPP zorg Onderzoeksvragen Methode Deelnemers Materiaal De bewerkte versie van de KIVPA De bewerkte versie van de EEVL Procedure Hypotheses Statistische procedure Resultaten De bewerkte versie van de KIVPA Percentage overschrijding kritieke score Percentage indicatieve antwoorden per vraag De bewerkte versie van de EEVL Schaalscores en percentielscores De samenhang tussen het type probleem en de 23 schaalscore 3.3. Samenvatting resultaten 24 3

4 4. Discussie Psychosociale problemen Psychische belasting in de omgeving Overige vraagstellingen De betekenis van de resultaten Beperkingen en mogelijkheden voor vervolgonderzoek Conclusies Literatuurlijst 30 Bijlagen 32 Bijlage I: Handleiding KIVPA 32 Bijlage II: Handleiding EEVL 50 Bijlage III t/m VII: Normgegevens GGD Friesland 62 4

5 Samenvatting Dit verslag beschrijft een onderzoek naar de veerkracht van kinderen met een gezinslid dat psychische problemen heeft (hier verder met KOPP kinderen aangeduid). We veronderstelden dat KOPP kinderen meer psychosociale problemen rapporteren dan kinderen uit een normaal gezin. Daarnaast veronderstelden we dat KOPP kinderen meer psychische belasting uit de omgeving rapporteren dan kinderen uit een normaal gezin. De twee hypotheses zijn onderzocht door de scores op respectievelijk de (online aangeboden) KIVPA en EEVL te analyseren. Ook is de invloed van leeftijd, geslacht en opleiding op de scores van beide testen onderzocht. Tenslotte zijn de effecten van het type probleem (verslaving of stoornis) en het gezinslid (broer, zus, vader, moeder) getoetst. Er werd verwacht dat meisjes een hogere score behaalden op de KIVPA dan jongens. Voor de overige variabelen werden geen voorspellingen gedaan. Bijna 80% van de deelnemers (voornamelijk meisjes) heeft aangegeven psychosociale problemen te ondervinden, wat niet afwijkt van het percentage in probleemgezinnen (88%). In gezinnen zonder problemen ligt dit percentage veel lager (17%), dus de eerste hypothese kan bevestigd worden. Het verschil tussen de normgroep en de studiepopulatie is niet te wijten aan een sekseverschil, maar is een indicatie voor daadwerkelijk meer psychosociale problemen bij meisjes. Wat betreft de resultaten op de EEVL: Ongeveer 20-30% van de deelnemers behalen afwijkende scores op de verschillende probleemgebieden. De tweede hypothese kan dus niet helemaal bevestigd worden. Deze resultaten duiden erop dat een minderheid van de deelnemers psychische belasting in de omgeving ervaart die het risico op een stoornis kunnen vergroten. De effecten van probleemtype op de gemiddelde schaalscores zijn op de testen mijn ouders en ik en bij ruzie significant. Omdat de verschillen tussen de groepen klein zijn moet echter voorzichtig worden omgegaan met deze gevonden resultaten. 5

6 Summary This survey discusses the resilience of children of mentally ill parents, also called KOPP children. First of all, the expectation was that these children present more psychosocial problems than children in a normal family. Secondly, it was expected that they report more psychical pressure from the environment than children in a normal family. These hypotheses have been studied by examining the scores at the KIVPA and the EEVL on the web. The effects of age, gender and level of education on the scores have also been explored. Next, the influence of the type of problem (addiction or disorder) and family member (mother, father, brother, sister) on the scores has been tested. It was expected that girls showed higher scores at the KIVPA than boys. About the other variables, no expectations were formulated. Of the participants (mainly girls) almost 80% indicated to have psychosocial problems, which does not differ from the percentage in families with psychosocial problems. The percentage in families without psychosocial problems is much lower (17%), indeed the first hypothesis can be confirmed. The difference between the norm group and the study population cannot be explained by a gender difference, but is an indication of definitely more psychosocial problems in girls. Concerning the results of the EEVL: About 20-30% of the participants show abnormal scores at different problem areas. The second hypothesis cannot be completely confirmed. These results indicate that a minority of the participants experience psychical pressure from the environment, which can elevate the risk of a disorder. The effects of type of problem at the scores of the EEVL are significant at the tests My parents and me and At disputes. These results need to be interpreted carefully, because the differences between the research groups are very small. 6

7 1. Veerkracht van KOPP kinderen Anna (veertien jaar) heeft een depressieve moeder. Ze gaat naar het Vmbo, waar ze net onder het gemiddelde niveau presteert. Haar vader heeft geen psychische problemen en is overdag veel weg in verband met zijn werk. Anna is enig kind en is veel alleen met moeder als ze thuis komt van school. De depressie van moeder is al het hele leven van Anna aanwezig. Moeder is vaak somber en moe. Ook vertoont ze kenmerken van lusteloosheid en spanningen. Ze onderneemt dan veel minder op een dag en hangt meestal op de bank. Ook kampt moeder met gevoelens van minderwaardigheid. Ze voelt zich altijd minder dan andere mensen en vindt het moeilijk met andere mensen om te gaan. Tevens heeft moeder minder eetlust en slaapproblemen. Ze is in behandeling bij een psycholoog en gebruikt medicijnen voor haar depressie, die voorgeschreven zijn door haar huisarts Kwetsbaarheid Anna kan als een KOPP kind worden beschouwd. Deze term staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. KOPP kinderen vormen een risicogroep, omdat ze 1,5 keer zo grote kans hebben op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis (50%) dan anderen (30%) (Bool et al, 2002). Bijl en anderen (2002) hebben tevens aangetoond dat psychiatrische symptomen bij ouders sterk gerelateerd zijn aan psychiatrische aandoeningen bij hun kinderen. In onderzoek van Landman-Peeters (2007) wordt bovendien gesteld dat in Nederland ongeveer een derde van het totale aantal kinderen onder de 22 jaar één of twee ouders met een psychische stoornis heeft. Daarbij is gevonden dat het risico op depressie en angststoornissen het hoogst is voor meisjes met twee ouders die in behandeling zijn geweest voor depressie en angststoornissen. Lieb et al (2002) toonden daarnaast aan dat kinderen van depressieve ouders twee keer zo grote kans (of zelfs hoger) hebben op het ontwikkelen van depressieve klachten, waardoor ze een grote risicogroep vormen. Goodman en Gotlib (1999) beschrijven een model dat de overdracht van het risico van een depressie van moeder op kind weergeeft. In dit model heeft de depressie van de moeder via vier mechanismen invloed op het functioneren van het kind. Deze vier mechanismen zijn: De erfelijkheid van de depressie, biologische kwetsbaarheid, negatieve moederlijke cognities, gedrag en affect en een stressvolle context waarin het kind leeft. Het hebben van een depressieve moeder verhoogt de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van één of meer van de vier mechanismen. Dit kan resulteren in een aantal kwetsbaarheden bij het kind, bijvoorbeeld een lage zelfwaarde, moeilijkheden in de emotionele regulatie en inadequate sociale vaardigheden. Of een KOPP kind daadwerkelijk psychische problemen ontwikkelt, hangt af van zowel erfelijke als omgevingsfactoren. 7

8 Ter illustratie uit de casus: Anna heeft een depressieve moeder. Hierdoor is de kans groter dat Anna situaties in het dagelijkse leven op een negatieve manier interpreteert, zoals ook haar depressieve moeder dat doet. Dit vergroot de kans dat ze bijvoorbeeld een lage zelfwaarde ontwikkelt. 1.2 Risicofactoren en beschermende factoren Uit epidemiologisch onderzoek van Landman-Peeters (2007) is gebleken dat risicofactoren en beschermende factoren het ontstaan van psychische problemen kunnen voorspellen. Het concept risico verwijst naar een verhoogde waarschijnlijkheid van het optreden van een stoornis. Dit concept zegt vrijwel niets over een causaal verband. Wanneer het bewezen is dat een variabele gerelateerd is aan een verhoogde waarschijnlijkheid van het optreden van een stoornis, dan wordt de variabele gezien als een risicofactor (Ingram & Price, 2001). Omgekeerd verlagen beschermende factoren het risico op het ontwikkelen van een stoornis. Voorbeelden van risico- en beschermende factoren die gevonden zijn bij kinderen met depressieve moeders zijn: De gezondheid van de vader en zijn beschikbaarheid voor het kind, het verloop en de timing van de depressie van de moeder, maar ook eigenschappen van het kind zelf, zoals temperament en sekse (Beardslee, 1998). In het model van Goodman en Gotlib (1999) worden deze laatste factoren beschreven als moderatoren. Ter illustratie uit de casus: De gezondheid van de vader van Anna speelt een grote rol. Indien hij ook psychische problemen zou hebben (risicofactor), is de kans dat Anna problemen ontwikkelt groter. Bovendien is aangetoond dat van de kinderen waarvan beide ouders een psychisch probleem hebben, 66% ooit in hun leven een psychiatrische stoornis krijgt (Bool et al, 2002). 1.3 Veerkracht Voor kinderen zoals Anna is het gewenst dat ze zich kunnen aanpassen aan hun omgeving ondanks de tegenstrijdigheden en problemen die ze hierin tegenkomen. Dit vermogen tot aanpassen wordt aangeduid met het construct veerkracht (Luthar, 2000). Veerkracht zou men kunnen opvatten als het tegenovergestelde van kwetsbaarheid. Figuur 1 geeft een beeld van de relatie tussen kwetsbaarheid en veerkracht. Het continuüm voor kwetsbaarheid staat in interactie met stress. Bij een zeer hoge kwetsbaarheid, is minder stress nodig om te resulteren in een stoornis. Echter, bij veel veerkracht zal veel stress nodig zijn voordat er een stoornis kan ontstaan. In de figuur is ook te zien dat veerkrachtige personen toch een risicogroep vormen bij genoeg stress. Toch zal deze groep mildere symptomen vertonen dan een 8

9 kwetsbaar persoon die in een situatie verkeert van lage tot matige stress. Bovendien zullen de symptomen nog milder zijn dan bij een kwetsbaar persoon die in een extreme stress situatie verkeert. Veerkracht impliceert dus weerstand tegen een stoornis, maar niet immuniteit (Ingram & Price, 2001). * Figuur 1: Het diathese-stress continuum. Als kwetsbaarheid op het hoogste niveau is, dan is er minder stress nodig om een depressie te activeren (Ingram & Price, 2001). Ter illustratie uit de casus: Anna kan om diverse redenen richting kwetsbaarheid geplaatst worden op het continuüm. Ten eerste heeft ze een ouder met depressie. Daarnaast voelt ze zich verantwoordelijk voor taken die thuis moeten worden gedaan. Ook krijgt ze niet optimaal sociale steun van haar vader en praat ze niet over haar problemen met haar vrienden. Tenslotte durft ze moeder niets te weigeren en beschermt ze moeder bij ruzie. Anna s veerkracht is daardoor niet groot. Een laag stress niveau kan bij Anna al leiden tot een stoornis. Echter, de situatie kan totaal veranderen als Anna zich bijvoorbeeld niet meer verantwoordelijk besluit te voelen voor de taken die in huis normaal door moeder worden gedaan. Nu cijfert ze zichzelf wellicht weg en het lijkt dat Anna zich vrijwel redelijk kan aanpassen aan de ziekte van haar moeder. Indien vader haar zou helpen bij de taken en haar adequate sociale steun zou geven, zou de aanpassing van Anna beter verlopen. Veerkracht is dus een heel dynamisch proces, omdat het door veel factoren wordt beïnvloed (Luthar, 2000). 9

10 1.4 Ontwikkelingsperspectief Vanuit een ontwikkelingsperspectief gezien, zou stagnatie in ontwikkelingstaken ten grondslag liggen aan de problemen van KOPP kinderen. Deze taken worden normaal gesproken vervuld door zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. De psychische problemen of een verslaving van een familielid kunnen het aanleren van deze vaardigheden (nadelig) beïnvloeden. Voorbeelden van vaardigheden die in de puberteit geleerd moeten worden, zijn: aansluiting bij andere jongeren, positieve zelfwaardering, identiteitsontwikkeling, het vinden van een eigen plaats in de samenleving, omgang met veranderende verhoudingen binnen het gezin en verkrijging van autonomie (Goudena, 2004). Ter illustratie uit de casus: het verkrijgen van autonomie is een belangrijke ontwikkelingstaak tijdens de adolescentie. Anna moet haar moeder iets weigeren, omdat ze bang is dat moeder dan nog depressiever wordt. Deze reactie staat de verkrijging van autonomie in de weg. Moeder wordt op deze manier in een behoorlijke mate afhankelijk van Anna, zodat ze niet kan leren om haar eigen leven op te pakken en zich los te maken van haar moeder. 1.5 KOPP zorg Preventieve zorg kan zich richten op het proberen te vergroten van de veerkracht van KOPP kinderen door het verkleinen van risicofactoren en het vergroten van beschermende factoren. In vrijwel alle GGZ instellingen in Nederland zijn KOPP projecten opgezet die ondersteuning bieden aan kinderen van cliënten die psychische problemen hebben of verslaafd zijn (Drost, 2006). Voor jongeren tussen 12 en 24 jaar zijn er speciale gespreksgroepen. Het blijkt echter lastig de adolescenten op deze manier te bereiken. Shaw (2001) wijst erop dat hulp vragen slecht combineert met het streven naar autonomie. Madelyn Gould (2004) toonde aan dat adolescenten zich voor hulp bij psychosociale problemen het liefst wenden tot leeftijdsgenoten. Tegenwoordig doen ze dit graag via het Internet (Gould, 2002). Het medium Internet biedt goede mogelijkheden voor het identificeren van moeilijkheden en het promoten van gezondheid bij adolescenten (Santor, 2007). Anonimiteit en bereikbaarheid zijn voordelen van het Internet. GGZ Drenthe heeft daarom een website ontwikkeld waarmee preventieve zorg voor KOPP jongeren veilig, anoniem en laagdrempelig kan worden aangeboden. Hartlief (2008) vond dat deze website tot nu toe vooral bezocht wordt door meisjes. De website bevat verschillende onderdelen als: informatie over stoornissen, een chatbox, oefeningen, stellingen, testjes en een forum. Wat betreft de testjes op deze website: De KIVPA en de EEVL trachten 10

11 respectievelijk psychosociale problemen en belasting uit de omgeving te meten. In dit onderzoek zullen beide testen gebruikt worden voor het beantwoorden van de vraagstellingen Onderzoeksvragen De kern van al het voorgaande: KOPP kinderen vormen een risicogroep, omdat ze 1,5 keer zo grote kans hebben om psychische problemen te ontwikkelen dan kinderen uit normale gezinnen (Bool et al, 2002). Preventieve zorg probeert risicofactoren bij deze kinderen te verkleinen en beschermende factoren te vergroten, zodat wellicht de veerkracht van een KOPP kind wordt vergroot. Door na te gaan of de bezoekers van de website meer psychosociale problemen dan normaal rapporteren, kan preventieve zorg zich hierop richten. Hierna zal moeten worden achterhaald op welke gebieden de problemen zich bevinden. De focus kan daarbij op de psychische belasting in de omgeving liggen. De verwachting is daarbij dat problemen zich kunnen uiten op één of meer gebieden in de omgeving. De volgende hoofdvragen vloeien hieruit voort: Rapporteren de bezoekers van de website meer psychosociale problemen dan kinderen uit een normaal gezin? Rapporteren de bezoekers van de website meer psychische belasting in de omgeving dan kinderen uit een normaal gezin? De overige vragen die gesteld worden zijn meer beschrijvend van aard. De invloed van leeftijd en opleiding kunnen een rol spelen in de problemen. Daarnaast kan het zo zijn dat het uitmaakt of degene die psychische problemen heeft een ouder, broer of zus is. Tevens is het interessant om na te gaan of de soort stoornis een rol speelt bij de problemen. Is er een relatie tussen de problemen van de bezoekers van de website en hun leeftijd, geslacht en opleiding? Is er een verschil in problemen van de bezoekers van de website wanneer het zieke familielid een ouder, broer of zus is? Is er een verschil in problemen bij bezoekers van de website tussen verschillende stoornissen van het zieke familielid? 11

12 2. Methode 2.1 Deelnemers De deelnemers van dit onderzoek zijn KOPP kinderen die een voor de website Survivalkid bewerkte versie van de Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale problematiek bij Adolescenten (KIVPA) hebben ingevuld en de website bezoekers die de bewerkte versie van de Effect Evaluatie vragenlijst (EEVL) beantwoordden. Voor een volledig overzicht van de groep deelnemers, zie tabel 1. Bewerkte Bewerkte versie van de EEVL versie van Samenstelling Mijn de Doen Zorgen Omgaan ouders en Bij ruzie KIVPA alsof voor met ik Aantal deelnemers Aantal meisjes Aantal jongens Vmbo: Opleidingsniveau Mbo: Havo: Hbo: 7 Vwo: Moeder ziek: Vader ziek: Type Geen Vader verslaafd: 7 6 probleem gegevens Broer ziek: Zus ziek: Gemiddelde leeftijd in jaren *Tabel 1: de samenstelling van de deelnemers wat betreft het aantal, het geslacht, het opleidingsniveau, het type probleem en de gemiddelde leeftijd. Bij het opleidingsniveau en het type probleem zijn minimale aantallen achterwege gelaten, vandaar een aantal lege cellen. Voor de KIVPA waren de gegevens m.b.t. het type probleem niet te achterhalen. De EEVL is opgebouwd uit vijf kleine testjes genaamd Mijn ouders en ik, Doen alsof, Zorgen voor, Bij ruzie en Omgaan met. In dit onderzoek deden net als in het onderzoek van Dagmar Hartlief (2008) meer meisjes mee dan jongens. De aantallen uit deze tabel zijn gebaseerd op uit het content management systeem gedownloade gegevens exclusief de (extra) gegevens van kinderen die de test 12

13 meerdere keren hebben gemaakt en/of deze niet volledig hebben ingevuld. Bij herhaalde deelname is de eerst ingevulde vragenlijst als uitgangspunt genomen, omdat de deelnemer bij de later ingevulde vragenlijst al enige gelegenheid heeft gehad de website te verkennen. Ook overlappen de gegevens elkaar. Deelnemers die bijvoorbeeld de KIVPA hebben ingevuld, kunnen ook de gehele EEVL hebben gevuld. 2.2 Het materiaal De bewerkte versie van de KIVPA De Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale problematiek bij Adolescenten (KIVPA) signaleert psychosociale problemen bij kinderen tussen 12 en 18 jaar (Bos, van Ede en Maarsingh, 2004). De handleiding van de KIVPA wordt weergegeven in Bijlage I. In dit onderzoek is een bewerkte versie van de KIVPA gebruikt waarin alleen de onderdelen elf tot en met veertien opgenomen zijn. In de praktijk wordt de KIVPA gebruikt door de GGD om kinderen op scholen te screenen op de aanwezigheid van psychosociale problemen. Reijneveld et al (2003) toonden aan dat de totale score op de KIVPA discrimineert tussen adolescenten met en zonder problemen. De soort problematiek die de KIVPA meet is voornamelijk internaliserend, wat vaker wordt gezien bij meisjes. Bij jongens komen externaliserende problemen meer voor (van Ede, 2007) De bewerkte versie van de EEVL Het meten van probleemgebieden kan uitgevoerd worden met de Effect Evaluatie Vragenlijst (EEVL, Bijlage II, Huijnen en Valkenberg, 2005). De vragenlijst is ontworpen om het effect van de KOPP- pubergroepen te meten. Dit zijn groepen waarin kinderen aan de hand van thema s over situaties thuis praten en mogelijkheden leren hiermee om te gaan. Omdat een aantal vragen al bij de KIVPA worden gesteld en om de online versie qua lengte aantrekkelijk te houden, bestaat de Survivalkid versie van de EEVL uit vijf korte testjes, namelijk Mijn ouders en ik, Zorgen voor, Omgaan met, Bij ruzie en Doen alsof. In de originele versie van de EEVL zijn de namen van deze schalen respectievelijk De relatie met de andere ouder, Parentificatie, Omgaan met het gedrag van de ouder met problematiek, Rol in ouderlijke conflicten en Het verborgen houden van de problematiek. Vooraf moet bij elk van de vijf testjes worden ingevuld om welke stoornis of verslaving het gaat en om welk gezinslid. De formulering van de vragen worden dan door het programma aangepast aan de situatie van de bezoeker. 13

14 2.3 De procedure Allereerst krijgen de ouders van KOPP kinderen bij de GGZ instelling informatie over de mogelijkheid van hulp voor hun kinderen via de website voor KOPP kinderen. De leden krijgen vervolgens een eigen inlognaam en code op deze website. Ze kunnen vrij inloggen en zelf bepalen wat ze op de website willen doen. De gegevens zijn strikt anoniem. De vragenlijsten van de bewerkte KIVPA en EEVL kunnen ingevuld worden bij het onderdeel test jezelf. 2.4 Hypotheses Op basis van de onderzoeksvragen kunnen een aantal hypotheses opgesteld worden. De eerste hoofdvraag luidt: 1. Rapporteren de bezoekers van de website meer psychosociale problemen dan kinderen in een normaal gezin? De veronderstelling is dat KOPP kinderen hoger scoren op de KIVPA en de indicatiegrens vaker overschrijden dan de normgroep, omdat ze 1,5 keer zo grote kans hebben om psychische problemen te ontwikkelen dan anderen. Hieruit vloeit de volgende hypothese voort: Hypothese 1: De deelnemers die de bewerkte KIVPA invullen behalen een hogere score en overschrijden de indicatiegrens vaker dan kinderen uit een normaal gezin. De tweede hoofdvraag: 2. Rapporteren de bezoekers van de website meer psychische belasting in de omgeving dan kinderen in een normaal gezin? De hypothese die hierbij opgesteld is: Hypothese 2: De deelnemers die de EEVL invullen behalen een hogere score dan kinderen uit een normaal gezin. Problemen van KOPP kinderen kunnen zich uiten op de testjes van de EEVL, dat psychische belasting in de omgeving weergeeft. Een hoge score op één of meer testen van de EEVL duidt erop dat de kinderen op de onderdelen hiervan problemen ondervinden. De kans hierop wordt groter geacht bij KOPP kinderen dan bij kinderen uit een normaal gezin, omdat deze kinderen 14

15 een 1,5 keer zo grote kans hebben om psychische problemen te ontwikkelen. De veronderstelling is daarom dat de scores van de KOPP kinderen afwijkend zijn in vergelijking met de normgroep op één of meer testen van de EEVL. Over de invloed van leeftijd en type probleem op de scores van de KIVPA en de EEVL worden geen voorspellingen gedaan. Voor geslacht is wat betreft de KIVPA te verwachten dat meisjes hoger scoren dan jongens op basis van het onderzoek van GGD Friesland (Van Ede, 2007). 2.5 Statistische analyse De gegevens die voor dit onderzoek gebruikt zijn hebben betrekking op de periode van 6 juni 2006 (de lancering van de website) t/m 12 december Allereerst is berekend hoeveel deelnemers een score op de KIVPA behaalden van zes of meer en vervolgens de percentages indicatieve antwoorden per vraag. Deze cijfers zijn vergeleken met de normtabellen uit het onderzoek van GGD Friesland (Jaap van Ede 2007) en hebben betrekking op scores op de KIVPA van kinderen van de derde klas van het Vmbo uit het jaar 2006/2007 (Bijlagen III t/m VII). Er wordt bij deze normgegevens onderscheid gemaakt tussen een gezin met of zonder psychosociale problematiek. Als er volgens de verpleegkundige sprake is van gezinsproblemen en/of conflicten met andere gezinsleden en/of een vermoeden van AMKproblematiek (verwaarlozing, mishandeling), dan valt de betreffende jongere in de categorie problematische gezinssituatie. Voor de EEVL zijn allereerst schaalscores bepaald. Dit is de som van de scores op de verschillende vragen per test gedeeld door het aantal items op de test. Deze is daarna vergeleken met de percentielscore van de normgroep (Bijlage 2). De normgegevens vormen slechts grove indicaties, aangezien ze voor een specifieke groep deelnemers bepaald zijn; deelnemers die gemiddeld 5,11 bijeenkomsten van pubergroepen bijgewoond hebben. Vervolgens zijn de effecten van geslacht, leeftijd, opleiding en het type probleem onderzocht door middel van een ANOVA. Deze toets is gebruikt, omdat de score op de testen van interval niveau is. De onafhankelijke variabelen kunnen van nominaal of ordinaal niveau zijn en dit is voor leeftijd, geslacht, opleiding en type probleem het geval. Het type probleem is onder te verdelen in stoornis/verslaving en broer/zus/vader of moeder. 15

16 3. Resultaten 3.1 De bewerkte versie van de KIVPA Percentage overschrijding kritieke score In totaal vulden 117 website bezoekers de KIVPA in. Hiervan behaalden 93 deelnemers een score van zes of meer (indicatieve score), dit is 79,5 %. Een opsplitsing in verschillende percentages voor jongens en meisjes geeft respectievelijk 71,4% en 80,6%. Deze percentages zijn te vergelijken met onderzoeksgegevens van de GGD Friesland in bijlage III. Hierin komt naar voren dat minder kinderen in gezinnen zonder problemen (16,9%) en een ongeveer gelijk percentage in gezinnen met problemen een indicatieve score behalen (88,2%). Tevens is te berekenen dat in totaal 11,9% (304/( ) x100) van de jongens en 23,1% (495/( ) x100) van de meisjes in gezinnen zonder problemen een indicatieve score behaalt. Voor probleemgezinnen is dit ook mogelijk: 85,7% (42/(42+7) x100) van de jongens en 88,9% (128/(128+16) x100) van de meisjes behaalt een indicatieve score Percentage indicatieve antwoorden per vraag In tabel 2 wordt vervolgens het percentage indicatieve antwoorden weergegeven onderverdeeld naar de verschillende vragen. Deze gegevens zijn eveneens te vergelijken met een normtabel van GGD Friesland (Bijlage IV). In vergelijking met kinderen in gezinnen zonder psychosociale problematiek zijn de percentages in dit onderzoek op alle vragen hoger. Wat opvalt: De percentages op de internaliserende vragen zijn beduidend hoger in vergelijking met kinderen uit een gezin met psychosociale problemen, bijvoorbeeld op de vragen Piekeren en Somber/depressief. 16

17 Percentages indicatieve antwoorden van de deelnemers die de KIVPA hebben ingevuld N % Nergens zin in hebben 71 60,7 Vaak hoofdpijn 48 41,0 Moeite om in slaap te vallen 51 48,7 Problemen met eten 40 34,1 Vaak huilen 39 33,3 Meer dan 20 glazen alcohol per week 13 11,1 Rookt hasj of wiet 13 11,1 Wel eens XTC, cocaïne of speed gebruikt 6 5,1 Vandalisme 15 12,8 Diefstal 9 7,7 Pesten 27 23,1 Brutaal 54 46,2 Onzeker ,5 Piekeren ,7 Driftig, agressief 38 32,5 Pestkop 9 7,7 Impulsief 39 33,3 Gemakkelijk over te halen Teruggetrokken, verlegen 59 50, ,9 Eenzaam 79 67,5 Somber,depressief 87 74,4 Totaal 117 deelnemers *tabel 2: het aantal deelnemers en daarbij het percentage indicatieve antwoorden per vraag van de bewerkte versie van de KIVPA In een verdere analyse van deze resultaten komt naar voren dat jongens vaker indicatieve scores behalen op externaliserende problematiek (Tabel 3), zoals meer dan 20 glazen alcohol per week drinken (jongens 28,6 % en meisjes 8,7%). Meisjes behalen op de internaliserende vragen als piekeren vaker een indicatieve score dan jongens (meisjes 92,2% en jongens 71,4%). In vergelijking met de groep kinderen in gezinnen zonder psychosociale problemen (bijlage V) zijn de percentages op alle vragen hoger. Op de internaliserende problematiek wordt door zowel jongens als meisjes vaker indicatief gescoord in vergelijking met kinderen in gezinnen met psychosociale problematiek, zoals op piekeren (71,4% voor jongens t.o.v. 58,3% en 92,2% voor meisjes t.o.v. 77,6%). 17

18 Percentages indicatieve antwoorden van de deelnemers die de KIVPA hebben ingevuld Geslacht Jongen Meisje N % N % Nergens zin in hebben 9 64, ,2 Vaak hoofdpijn 5 35, ,7 Moeite om in slaap te vallen 8 57, ,7 Problemen met eten 3 21, ,9 Vaak huilen 2 14, ,9 Meer dan 20 glazen alcohol per week 4 28,6 9 8,7 Rookt hasj of wiet 4 28,6 9 8,7 Wel eens XTC, cocaïne of speed gebruikt 2 14,3 4 3,9 Vandalisme 2 14, ,6 Diefstal 1 7,1 8 7,8 Pesten 2 14, ,3 Brutaal 7 50, ,6 Onzeker 9 64, ,3 Piekeren 10 71, ,2 Driftig, agressief 4 28, ,0 Pestkop 3 21,4 6 5,8 Impulsief 5 35, ,0 Gemakkelijk over te 4 28, ,4 halen Teruggetrokken, verlegen 8 57, ,2 Eenzaam 8 57, ,9 Somber,depressief 9 64, ,7 Totaal 14 deelnemers 103 deelnemers *Tabel 3: het aantal deelnemers en daarbij het percentage indicatieve antwoorden per onderwerp van de bewerkte versie van de KIVPA onderverdeeld naar geslacht. 3.2 De bewerkte versie van de EEVL Schaalscores en percentielscores Hieronder worden de verdelingen van de schaalscores (tabel 4) en percentielscores (tabel 5) in kwartielen weergegeven.voor de test Mijn ouders en ik is het percentage deelnemers met een schaalscore in het eerste tot en met het vierde kwartiel respectievelijk 27,7 %, 23,1 %, 27,7% en 21,5%. De score in het eerste kwartiel wordt door 16,2% of minder van de normgroep behaald. Op dezelfde manier zijn de tabellen ook voor de andere testjes te lezen. 18

19 Variabele EEVL Mijn ouders en ik N % Doen alsof N % Bij ruzie N % 1e kwartiel 1 schaalscore 2, ,7 1 schaalscore ,3 1 schaalscore ,6 2e kwartiel 2,8 > schaalscore 4, ,1 3 > schaalscore ,6 3 > schaalscore ,5 3e kwartiel 4,6 > schaalscore 5, ,7 4 > schaalscore ,6 4 > schaalscore 4, ,3 4e kwartiel 5,8 > schaalscore ,5 5 > schaalscore ,5 4,7 > schaalscore ,6 Omgaan met N % Zorgen voor N % 1e kwartiel 1 schaalscore 3, ,8 1,6 schaalscore 3, e kwartiel 3,3 > schaalscore ,4 > schaalscore 4, e kwartiel 4 > schaalscore 5, ,7 4,4 > schaalscore 5, e kwartiel 5,3 > schaalscore ,5 5,25 > schaalscore * Tabel 4: Per test het aantal en percentage deelnemers per kwartiel van de schaalscores. Variabele EEVL Mijn ouders en ik N % Doen alsof N % Bij ruzie N % 1e kwartiel 3,2 percentielscore 16, ,7 3 percentielscore 58, ,3 2,2 percentielscore 24, ,6 2e kwartiel 16,2 > percentielscore 54, ,1 58,6 > percentielscore 81, ,6 24,7 > percentielscore 56, ,5 3e kwartiel 54,7 > percentielscore 76, ,7 81,8 > percentielscore 94, ,6 56,2 > percentielscore 73, ,5 4e kwartiel 76,8 > percentielscore ,5 94,9 > percentielscore ,5 73,2 > percentielscore ,6 Omgaan met N % Zorgen voor N % 1e kwartiel 0 percentielscore 31, ,8 6,10 percentielscore 41, e kwartiel 31,4 > percentielscore 45, ,1 > percentielscore 73, e kwartiel 45,5 > percentielscore 82, ,7 73,7 > percentielscore 89, e kwartiel 82,6 > percentielscore ,5 89,9 > percentielscore * Tabel 5: Per test het aantal en het percentage deelnemers per kwartiel van de percentielscores van de normgroep. Een precies beeld van de afstanden tussen de scores kan verkregen worden door middel van boxplots. Figuren 2 tot en met 6 geven een beeld van de verdeling van de schaalscores en de verdeling van de percentielscores. 19

20 Verdeling scores op de test 'mijn ouders en ik' verdeling percentielscores op de test 'mijn ouders en ik' 105,00 8,00 100,00 95,00 7,00 90,00 85,00 80,00 6,00 75,00 70,00 schaalscore 5,00 4,00 3,00 percentielscore 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 2,00 25,00 20,00 1,00 15,00 10,00 5,00 0,00 *Figuur 2a 0,00 *Figuur 2b Verdeling scores op de test 'doen alsof' Verdeling percentielscores op de test 'doen alsof' 8,00 105,00 100,00 95,00 7,00 90,00 85,00 6,00 80,00 75,00 70,00 5,00 65,00 schaalscore 4,00 3,00 percentielscore 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 2,00 30,00 25,00 20,00 1,00 15,00 10,00 0,00 5,00 0,00 7 *Figuur 3a *Figuur 3b 20

21 Verdeling scores op de test 'bij ruzie' 105,00 Verdeling percentielscores op de test 'bij ruzie' 8,00 100,00 95,00 90,00 7,00 85,00 80,00 6,00 75,00 70,00 65,00 schaalscore 5,00 4,00 3,00 percentielscore 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 2,00 1,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 *Figuur 4a 0,00 *Figuur 4b verdeling scores op de test 'omgaan met' Verdeling percentielscores op de test 'omgaan met' 8,00 105,00 100,00 95,00 7,00 90,00 85,00 6,00 80,00 75,00 70,00 5,00 65,00 schaalscore 4,00 3,00 percentielscore 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 2,00 30,00 25,00 20,00 1,00 15,00 10,00 0,00 5,00 0,00 *Figuur 5a *Figuur 5b 21

22 Verdeling scores op de test 'zorgen voor' Verdeling van de percentielscores op de test 'zorgen voor' 105,00 8,00 100,00 95,00 7,00 90,00 85,00 80,00 6,00 75,00 70,00 schaalscore 5,00 4,00 3,00 percentielscore 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 2,00 25,00 20,00 1,00 15,00 10,00 5,00 0,00 *Figuur 6a 0,00 *Figuur 6b *Figuren 2a t/m 6a: de verdeling van de schaalscores over de deelnemers. Onderaan een minimum; het begin van het eerste kwartiel. Daarna het begin van de box; het einde van het eerste kwartiel/het begin voor het tweede kwartiel. Vervolgens in het midden de mediaan (begin derde en eind tweede kwartiel). Het eind van de box is het eind van het derde kwartiel en de bovenste grens is de maximale schaalscore. *Figuren 2b t/m 6b: de verdeling van de percentielscores over de deelnemers. Onderaan een minimum; het begin van het eerste kwartiel. Daarna het begin van de box; het einde van het eerste kwartiel/het begin voor het tweede kwartiel. Vervolgens in het midden de mediaan (begin derde en eind tweede kwartiel). Het eind van de box is het eind van het derde kwartiel en de bovenste grens is de maximale percentielscore. 22

23 De samenhang tussen het type probleem en de schaalscore Figuur 7 en 8 geven een beeld van de relatie tussen het gezinslid/het type probleem en de schaalscores op de EEVL voor het onderdeel Mijn Ouders en ik en Bij ruzie. Gemiddelde schaalscore EEVL Mijn ouders en ik Gemiddelde schaalscore broer ziek moeder ziek vader verslaafd vader ziek zus ziek het gezinslid en het type probleem *Figuur 7: de gemiddelde schaalscore op de test mijn ouders en ik onderverdeeld naar de verschillende variabelen voor gezinslid en type probleem. In deze figuur is te zien dat de schaalscore voor een zieke broer, vader en zus hoger ligt dan voor een zieke moeder of verslaafde vader. Gemiddelde schaalscore Deelnemers EEVL Bij Ruzie Gemiddelde Schaalscore moeder ziek vader ziek broer ziek zus ziek Gezinslid en Type probleem *Figuur 8: de gemiddelde schaalscore op de test Bij ruzie onderverdeeld naar gezinslid en type probleem. De schaalscores liggen hoger voor een zieke vader en zieke broer, dan voor een zieke moeder of zieke zus. De variabele type probleem geeft een significant effect op de schaalscores van de testen mijn ouders en ik (F (6,64) = 3,88, p = 0.002) en bij ruzie (F (5,55) = 2,953, p = 0.021) 23

24 3.3 Samenvatting resultaten Tabel 7 geeft een samenvatting van de resultaten. KIVPA Percentage indicatieve score in dit onderzoek Percentage indicatieve score in de normgroep (totaal) Percentage indicatieve score in probleemgezin nen Percentage indicatieve score in gezinnen zonder problemen Totaal 79,5% 19,8% 88,2% 16,9% Meisjes t.o.v. 80,6% 27,2% 88,9% 23,1% alle meisjes Jongens t.o.v. alle jongens 71,4% 13,3% 85,7% 11,9% * Tabel 7: Samenvatting van de resultaten op de KIVPA en de EEVL. EEVL Percentage laagscorenden Percentage laagscorenden in normgroep Percentage hoogscorenden Percentage hoogscorenden in normgroep Interactie type probleem en gezinslid * schaalscore Mijn ouders en ik 27,7 16,2 21,5 23,5 F (6,64) = 3,88, p = Doen alsof 33,3 58,6 23,5 5,1 - Bij ruzie 28,6 24,7 19,6 26,8 F (5,55) = 2,953, p = Omgaan met 30,8 31,4 20,5 17,4 - Zorgen voor 26 41, ,1-24

25 4. Discussie 4.1 Psychosociale problemen De eerste hoofdvraag uit dit onderzoek achterhaalt of de deelnemers van dit onderzoek meer psychosociale problemen rapporteren dan kinderen uit een normaal gezin. Omdat ze 1,5 keer zo grote kans op psychische problemen hebben dan anderen (Bool et al, 2002), is de verwachting dat ze vaker aangeven psychosociale problemen te hebben dan kinderen in een normaal gezin. Ter illustratie uit de casus van de inleiding: Anna vult de KIVPA in en geeft aan veel psychosociale problemen te ondervinden. Ze geeft onder andere aan dat ze vaak somber is, veel piekert en last heeft van huilbuien. In dit onderzoek geeft bijna 80% van de deelnemers aan psychosociale problemen te hebben. Deze deelnemers komen zodoende bij de GGD in aanmerking voor een gesprek. De meerderheid van de deelnemers bestaat uit meisjes. In een verdere analyse van de resultaten blijkt dat meisjes vaker dan jongens hebben aangegeven internaliserende problemen te hebben en andersom. In vergelijking met de normgroep kinderen in probleemgezinnen wijkt het gevonden percentage niet af (80% t.o.v. 88%). Echter ligt het percentage in gezinnen zonder problemen veel lager, namelijk op bijna 17%. Een vergelijking met binnen de normgroep kinderen in gezinnen zonder problemen van uitsluitend meisjes, laat zien dat meer meisjes in dit onderzoek aangeven psychosociale problemen te ondervinden (81 % t.o.v. 23%). Hieruit valt te concluderen dat het verschil tussen de normgroep en deze studiepopulatie niet te wijten is aan sekseverschil, maar een indicatie is voor een daadwerkelijk meer psychosociale problemen bij meisjes Psychische belasting in de omgeving De tweede hoofdvraag controleert of de deelnemers meer psychische belasting in de omgeving rapporteren dan kinderen in een normaal gezin. De verwachting daarbij is dat ze vaker aangeven problemen in de omgeving ondervinden dan anderen dat tot uiting zal komen op één of meer probleemgebieden op de test van de EEVL. Deze kans wordt bij de deelnemers groter geacht, omdat ze, zoals al eerder vermeld, 1,5 keer zo grote kans hebben om psychische problemen te ontwikkelen dan kinderen in een normaal gezin (Bool et al, 2002). 25

26 Ter illustratie uit de casus: Door Anna de bewerkte versie van de EEVL in te laten vullen kan na worden gegaan of ze meer psychische belasting uit de omgeving rapporteert dan kinderen in een normaal gezin. Anna geeft aan een slechte band met haar vader te hebben, haar problemen thuis geheim te houden voor anderen, zich te bemoeien met ruzies van haar ouders, dat ze niet goed weet om te gaan met de problematiek en dat ze zich verantwoordelijk voelt voor de taken die normaal thuis door haar moeder worden gedaan. In dit onderzoek behaalt ongeveer 28 % van de deelnemers een lage score op de test Mijn Ouders en ik. In de normgroep is dit percentage ongeveer 16% of minder. Er geven dus meer deelnemers dan in de normgroep aan een slechte band met het gezonde familielid te hebben. Op de test Doen alsof behaalt 23,5% van de deelnemers een hoge score in tegenstelling tot 5,1% of minder van de normgroep. In dit onderzoek geven dus meer deelnemers dan in de normgroep aan de problematiek voor anderen verborgen te houden. Bijna 20% van de deelnemers rapporteert op de test Bij ruzie zich vaak met ruzies van het familielid met psychische problemen te bemoeien in tegenstelling tot bijna 27% of minder van de normgroep. Bijna 31% vermeldt op de test Omgaan met niet goed om weten te gaan met de problematiek van het gezinslid met problemen. In de normgroep is dit percentage 31,4% of minder, een ongeveer gelijk percentage. Op de test Zorgen Voor geeft 24% van de deelnemers aan een volwassen rol in te nemen binnen het gezin in tegenstelling tot 10,1% of minder van de normgroep. 4.3 Overige vraagstellingen De derde vraag richt zich op de relatie tussen de problemen van de deelnemers en hun leeftijd, geslacht en opleiding. Hierbij is één hypothese opgesteld, namelijk dat meisjes hogere scores op de KIVPA zouden behalen dan jongens. Echter zijn er voor deze vragen geen significant resultaten gevonden. De twee laatste vragen achterhalen of er een verschil in problemen van de bezoekers van de website is bij verschillende familieleden en bij verschillende stoornissen. Vooraf zijn hier geen voorspellingen over gedaan. De effecten van type probleem op de gemiddelde schaalscores zijn op de testen Mijn ouders en ik en Bij ruzie significant. De band met de belangrijke andere ouder lijkt sterker te zijn wanneer een broer, vader of zus ziek is dan wanneer een moeder ziek is. Ook lijkt het dat de deelnemers zich vaker bemoeien in ruzies van een zieke vader en zieke broer, dan bij een zieke zus of zieke moeder. 26

27 4.4 Betekenis van de gevonden resultaten Allereerst geeft bijna 80% van de normgroep aan psychosociale problemen te hebben wat hoger is dan het percentage van 17% in de normgroep. De hypothese dat de deelnemers meer psychosociale problemen rapporteren dan andere kinderen, kan dus bevestigd worden. Het in dit onderzoek percentage komt bijna overeen met het percentage in probleemgezinnen. Dit duidt erop dat de risicogroep is bereikt. De deelnemers zijn voornamelijk meisjes. Of ze daadwerkelijk psychosociale problemen hebben is lastig te stellen, omdat de score op de KIVPA berust op een indicatie. Wel kan verwacht worden dat de deelnemers vragen die zich in concreet gedrag kunnen uiten, niet onwaar zullen beantwoorden. Voorbeelden van concrete vragen zijn: moeite om in slaap te vallen, vaak huilen, problemen met eten, en meer dan 20 glazen alcohol per week drinken. Toch kan in een gesprek met de deelnemer pas blijken of er daadwerkelijk psychosociale problemen zijn. Ter illustratie uit de casus: Anna heeft de KIVPA ingevuld en scoort daarop hoog. Dit vormt een aanleiding om bij de GGZ een gesprek met haar te hebben. In dit gesprek komt pas naar voren dat ze daadwerkelijk problemen ervaart en zichzelf dikwijls depressief, eenzaam, somber en onzeker voelt. Tevens is aangetoond dat bijna 81% van de meisjes aangeeft psychosociale problemen te hebben en komt ongeveer overeen met het cijfer in de normgroep meisjes in probleemgezinnen. Het percentage is ook veel hoger dan 23,1% in de normgroep meisjes in gezinnen zonder problemen. Daarnaast is al in onderzoek van Hartlief (2008) aangetoond dat meer meisjes de website voor KOPP kinderen bezoeken dan jongens. Een verklaring voor het feit dat veel meisjes deze testjes ingevuld hebben kan zijn dat er sprake is van een cry for help. Wellicht hopen de deelnemers door het invullen van de KIVPA duidelijk te krijgen dat ze daadwerkelijk hulp nodig hebben, wat het verschil in percentage met de normgroepen kan verklaren. Een verklaring voor de signalering van psychosociale problemen bij de deelnemers kan zijn dat ze moeite hebben met het voltooien van ontwikkelingstaken (Goudena, 2004). Tevens zouden de deelnemers een lage veerkracht kunnen hebben: moeite om zich aan hun omgeving aan te passen, ondanks de tegenstrijdigheden en problemen die ze hierin tegenkomen (Luthar, 2000). Ter illustratie uit de casus: Een voorbeeld van een ontwikkelingstaak is positieve zelfwaardering. Uitgaande dat Anna bij de meerderheid van de deelnemers hoort, scoort ze hoog op de vraag Somber, depressief uit de KIVPA. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze een laag zelfbeeld, wat de ontwikkelingstaak positieve zelfwaardering in de weg staat. Tevens kan er 27

28 sprake zijn van een lage veerkracht, omdat Anna allereerst een gezinslid met psychische problemen heeft en daarnaast aangeeft psychosociale problemen te hebben. Hierdoor zal volgens het model van Ingram and Price (2001) minder stress nodig zijn om te resulteren in een stoornis. Wat betreft de resultaten op de EEVL: Ongeveer 20-30% van de deelnemers behaalt afwijkende scores op de verschillende probleemgebieden en rapporteren dus psychische belasting in de omgeving. De hypothese dat alle deelnemers afwijkend zouden scoren op één of meer probleemgebieden kan dus niet helemaal bevestigd worden. Op de test Mijn ouders en ik, Doen alsof en Zorgen Voor behalen meer deelnemers een afwijkende score dan in de normgroep. Deze resultaten duiden erop dat een minderheid van de deelnemers problemen in de omgeving ervaart die het risico op een stoornis kunnen vergroten. Beschermende factoren zullen bij deze deelnemers vergroot moeten worden. Met name sociale steun lijkt belangrijk te zijn, gezien de problematiek die deze testjes meten. De focus zal daarbij moeten liggen op de band met de andere ouder, praten over de problemen en de rol die het kind in het gezin op zich neemt. Tevens kan er bij deze deelnemersgroep sprake zijn van een lage veerkracht. Ze geven aan stress in de omgeving te ondervinden en volgens het model van Ingram and Price (2001) leidt een combinatie van veel stress en kwetsbaarheid tot het ontwikkelen van een erge stoornis. De resultaten van de overige vraagstellingen zijn erg moeilijk te interpreteren, omdat de verschillen in aantallen tussen de verschillende groepen deelnemers hierbij erg klein zijn. Ter illustratie uit de casus: Voor Anna is het gewenst dat ze kenbaar maakt in hoeverre ze onder de problemen thuis lijdt. Ze kan voor zichzelf via de website voor KOPP kinderen proberen haar eigen veerkracht te vergroten. Anna ervaart bijvoorbeeld weinig sociale steun. Op de chatbox van de website zou ze kunnen proberen om met andere lotgenoten over haar problemen te praten. 4.5 Beperkingen van het onderzoek en mogelijkheden voor vervolgonderzoek Een kanttekening die in dit onderzoek geplaatst moet worden is dat de deelnemersgroep betrekking heeft op alle bezoekers van de website Survivalkid, een website voor (Drentse) jongeren met een gezinslid dat psychische problemen heeft. Deze groep varieert in opleidingsniveau en leeftijd, maar de meeste deelnemers zijn meisjes. Daarnaast moet er rekeningen mee gehouden worden dat de cijfers van de GGD Friesland betrekking hebben op klas 3 van het Vmbo. In vervolgonderzoek zal getracht moeten worden om de 28

29 deelnemersgroep beter vergelijkbaar te maken, bijvoorbeeld een gelijk aantal meisjes en jongens. Ook zal geprobeerd moeten worden de groepen groter te maken, vooral per stoornis. Tevens zou het wenselijk zijn om ook de gegevens over het zieke gezinslid en het type probleem te kunnen achterhalen uit de resultaten van de KIVPA. Hierdoor kunnen de resultaten uit de testen beter worden vergeleken, zodat de uitspraken en conclusies die hierop betrekking hebben correcter zijn. Verder dient opgemerkt te worden dat het gaat om zelfrapportage. Deelnemers kunnen de vragen sociaal wenselijk in hebben gevuld, waardoor de resultaten een verkeerde afspiegeling van de werkelijkheid kunnen zijn. Een oplossing voor dit probleem is om andere familieleden dezelfde vragenlijsten in te laten vullen en deze met die van de deelnemer te vergelijken. Anderzijds is het een mogelijkheid dat de kinderen de testen op de website eerlijker hebben ingevuld, vanwege de anonimiteit. Tevens is het zeer interessant om in vervolgonderzoek na te gaan of er verschillen zijn in het hebben van één of twee ouders met psychische problemen en om bijvoorbeeld verschillen tussen stoornissen te onderzoeken en deze vergelijken met de resultaten op de KIVPA en de EEVL. 4.6 Conclusies Bijna 80% van de deelnemers geeft aan psychosociale problemen te ondervinden, voornamelijk meisjes. Dit percentage komt ongeveer overeen met het percentage in probleemgezinnen, waaruit we kunnen concluderen dat de risicogroep bereikt lijkt. Aanvullende gesprekken of andere interventies zijn nodig om te achterhalen of zich daadwerkelijk problemen voordoen en of er sprake is van lijdensdruk. Voor de deelnemers die afwijkend hebben gescoord op de EEVL is het wenselijk de beschermende factoren te vergroten en risicofactoren te proberen te verkleinen. Met name het vergroten van sociale steun lijkt belangrijk te zijn. 29

30 Literatuur: Beardslee, W.R., Versage, E.M., & Gladstone, T.R.G. (1998). Children of affectively ill parents: a review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 37 (11), Bijl, R.V., Cuijpers, P., Smit, F. (2002). Psychiatric disorders in adult children of parents with a history of psychopathology. Social Psychiatry Psychiatric Epidemioly (37): 7-12 Bool, M., Smit, F., Bohlmeijer, E., & Van Sambeek, D. (2002) Factsheet: Children of parents with psychological problems. Utrecht, The Netherlands: Trimbos Institute. Drost, L. (2006), Het E-KOPP project van GGZ Drenthe. GGZ wetenschappelijk 2006; 10 (2): Ede, J. van (2007) KIVPA scores van 3e klas Vmbo leerlingen in het schooljaar 2006/2007, intern rapport GGD Friesland. Goodman, S.H., & Gotlib, I.H., (1999). Risk for Psychopathology in the Children of Depressed Mothers: A Developmental Model for Understanding Mechanisms of Transmission. Psychological Review 106 (3): Gould M.S., Munfakh J.L., Lubell K., Kleinman M., Parker S. (2002). Seeking help from the internet during adolescence. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Oct ; 41 (10) : Gould M.S., Velting D., Kleinman M., Lucas C., Thomas J.G., Chung M. (2004) Teenagers' attitudes about coping strategies and help-seeking behavior for suicidality. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Sep ; 43 (9) :

Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders

Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders Masterthesis door Lisette de Haas Ouders onder invloed en kinderen

Nadere informatie

Ouderlijke monitoring en delinquent gedrag: de mediërende rol van deviante/prosociale vrienden

Ouderlijke monitoring en delinquent gedrag: de mediërende rol van deviante/prosociale vrienden Universiteit Utrecht Master Orthopedagogiek Faculteit Sociale Wetenschappen Ouderlijke monitoring en delinquent gedrag: de mediërende rol van deviante/prosociale vrienden Datum juni 2010 Opleiding Master

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Normbesef en externaliserend probleemgedrag onder adolescenten: De mediërende functie van empathie

Normbesef en externaliserend probleemgedrag onder adolescenten: De mediërende functie van empathie Normbesef en externaliserend probleemgedrag onder adolescenten: De mediërende functie van empathie Een onderzoek naar de mediërende functie van empathie op de relatie tussen normbesef en externaliserend

Nadere informatie

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Opleiding Pedagogiek Masterprogramma Orthopedagogiek Universiteit Utrecht Datum:

Nadere informatie

Bestaat er een verband tussen PTSS en betekenisgeving met betrekking tot de ouder-kind relatie?

Bestaat er een verband tussen PTSS en betekenisgeving met betrekking tot de ouder-kind relatie? Bestaat er een verband tussen PTSS en betekenisgeving met betrekking tot de ouder-kind relatie? Naam: Fatiha Betti St-nummer: 0455725 Opleiding: Master programma Klinische en Gezondheidspsychologie Universiteit

Nadere informatie

Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau. Aangrijpingspunten voor preventie

Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau. Aangrijpingspunten voor preventie Rapport 270372001/2010 C.T.M. Schrijvers A.J. Schuit (redactie) Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau Aangrijpingspunten voor preventie RIVM Rapport 270372001/2010

Nadere informatie

De Ontwikkeling van het Welbevinden bij Mensen met Eenzaamheid en/of Gezondheidsklachten

De Ontwikkeling van het Welbevinden bij Mensen met Eenzaamheid en/of Gezondheidsklachten MASTERTHESE 26 februari 2014 De Ontwikkeling van het Welbevinden bij Mensen met Eenzaamheid en/of Gezondheidsklachten Marieke Jannink S1246895 Faculteit Gedragswetenschappen Opleiding Psychologie Master

Nadere informatie

Het ouderschapsplan en de effecten voor de kinderen

Het ouderschapsplan en de effecten voor de kinderen Het ouderschapsplan en de effecten voor de kinderen Inge van der Valk en Ed Spruijt Jeugd & Gezin, Departement Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht Gereviseerde versie; 10 oktober 2013 1 Inleiding

Nadere informatie

De ervaringen van kinderen bij het minderjarigenverhoor bij rechtbanken in civiele zaken

De ervaringen van kinderen bij het minderjarigenverhoor bij rechtbanken in civiele zaken De ervaringen van kinderen bij het minderjarigenverhoor bij rechtbanken in civiele zaken Masterscriptie Forensische Orthopedagogiek Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Hoog sensitieve kinderen

Hoog sensitieve kinderen Hoog sensitieve kinderen Door: Désirée de Cock 2010-2011 Da Vinci College, Dordrecht Voorwoord Tijdens mijn laatste studiejaar heb ik gewerkt aan mijn afstudeeronderzoek. Dit onderzoek gaat over hoog sensitieve

Nadere informatie

HR praktijken en HR attributies; Wat is de rol van communicatie?

HR praktijken en HR attributies; Wat is de rol van communicatie? HR praktijken en HR attributies; Wat is de rol van communicatie? Scriptie Femke Vennik (302143) Student Master Zorgmanagement Rotterdam Begeleider: Dr. Karina van de Voorde Meelezer: Drs. Monique Veld

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

DE VERTROUWENSRELATIE TUSSEN ADVOCATEN EN JEUGDIGE VERDACHTEN. De vertrouwensrelatie tussen jeugdstrafrechtadvocaten en diens jeugdige cliënt

DE VERTROUWENSRELATIE TUSSEN ADVOCATEN EN JEUGDIGE VERDACHTEN. De vertrouwensrelatie tussen jeugdstrafrechtadvocaten en diens jeugdige cliënt De vertrouwensrelatie tussen jeugdstrafrechtadvocaten en diens jeugdige cliënt Master thesis Universiteit Utrecht Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen Masterprogramma Orthopedagogiek Giaffa de Wolff

Nadere informatie

Doelgroepanalyse bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp

Doelgroepanalyse bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp Doelgroepanalyse bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp Kenmerken van jeugdigen binnen de Ambulante Jongerenhulp in de periode juni 2011 maart 2013 MASTERTHESIS 2013/2014 Marlies Pop Studentnummer: 1789538 Begeleider:

Nadere informatie

Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente. Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling

Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente. Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente Een evaluatie

Nadere informatie

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Onderzoek binnen het Masterprogramma Klinische en Gezondheidspsychologie Yara Casteleijn 3378616 09-13-2015

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Ondersteuning bij verliesverwerking vanuit het oogpunt van de nabestaande

Ondersteuning bij verliesverwerking vanuit het oogpunt van de nabestaande Ondersteuning bij verliesverwerking vanuit het oogpunt van de nabestaande Masterthesis Klinische en Gezondheidspsychologie Auteur: L.R.B. de Groot (3159493) In samenwerking met: A.J.H.A. Al (9941622) Supervisie:

Nadere informatie

Rapportage. GO Jeugd 2012. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân

Rapportage. GO Jeugd 2012. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Rapportage GO Jeugd 2012 Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Inhoudsopgave Hoe gezond is de Friese jeugd?... 4 1. Inleiding... 5 2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Van der Dussen - juli 2007

Van der Dussen - juli 2007 2 Voorwoord Een aantal jaren geleden ging ik als begeleidster mee met een kamp voor kinderen uit asielzoekerscentra. Dat was mijn eerste kennismaking met de wereld van asielkinderen. Ik raakte onder de

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Het sociaal en psychisch welzijn van asielzoekers en de aanwezigheid van stichting De Vrolijkheid.

Het sociaal en psychisch welzijn van asielzoekers en de aanwezigheid van stichting De Vrolijkheid. Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen Het sociaal en psychisch welzijn van asielzoekers en de aanwezigheid van stichting De Vrolijkheid. Een kwalitatief onderzoek op AZC Markelo Naam: Cindy

Nadere informatie

Swingers en middelengebruik: reden tot zorg?

Swingers en middelengebruik: reden tot zorg? Swingers en middelengebruik: reden tot zorg? Een onderzoek naar middelengebruik door swingers en de rol van psychosociale gedragsdeterminanten ten aanzien van drugsgebruik tijdens het swingen Masterthesis

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Risicogedrag bij Jongeren

Risicogedrag bij Jongeren Risicogedrag bij Jongeren - Het meten van gedragsontwikkeling, persoonlijkheidskenmerken en cognities met betrekking tot middelengebruik - Bachelorthese augustus 2009 Naam: 1e begeleider: 2e begeleider:

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009

SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Utrecht, 6 juli 2009 Auteurs: Floor

Nadere informatie

Korte Indicatieve Vragenlijst. Psychosociale Problematiek. Adolescenten - HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK - KIVPA 2004. voor. bij

Korte Indicatieve Vragenlijst. Psychosociale Problematiek. Adolescenten - HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK - KIVPA 2004. voor. bij Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale Problematiek bij Adolescenten KIVPA 2004 - HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK - Kan Ik Vroegtijdig Psychosociale problematiek Attaqueren? Handleiding voor het

Nadere informatie

Determinanten van persoonlijk gezondheidsmanagement door senioren

Determinanten van persoonlijk gezondheidsmanagement door senioren Determinanten van persoonlijk gezondheidsmanagement door senioren Afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Communicatie Wetenschap, Faculteit Gedragswetenschappen, Universiteit Twente. Auteur : Kim

Nadere informatie