Verplichtingen van een onderwijsinstelling inzake de naburige rechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verplichtingen van een onderwijsinstelling inzake de naburige rechten"

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO datum : gewijzigd : contact : Jaak Palmans, Verplichtingen van een onderwijsinstelling inzake de naburige rechten De belangrijkste wijziging in vergelijking met de vorige versie van deze mededeling is de toevoeging van punt 2.7 (blz. 13) met betrekking tot het gebruik van polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra. U zult zich herinneren dat de besprekingen terzake tussen de social-profit-organisaties en de beheersvennootschappen in het najaar van 2001 nogal wat deining hebben verwekt in de pers. Ook voor sommige scholen brengt dit punt een aantal belangrijke consequenties met zich mee. 1 Naburige rechten en billijke vergoeding 1.1 Auteursrechten en naburige rechten: het onderscheid In onze mededeling Auteursrechtelijke verplichtingen van een onderwijsinstelling d.d. 30 april 1996 (Kl ) lichtten we de auteurswet 1 toe. Daaruit bleek dat er naast de auteursrechten ook zogenaamde naburige rechten bestaan: Met de creatie van een oorspronkelijk werk gaan altijd auteursrechten gepaard: de fysische persoon die het werk gecreëerd heeft, is de houder van het auteursrecht. Naburige rechten ontstaan enkel indien de totstandkoming of de exploitatie van een werk niet alleen de bijdrage van een auteur vereist, maar ook die van een uitvoerend kunstenaar (bijvoorbeeld een zanger of een toneelspeler), een producent (bijvoorbeeld van cd's, dvd s, cassettes, videobanden of films) of van een omroeporganisatie (bijvoorbeeld voor radio- of tv-uitzendingen). Deze natuurlijke personen of rechtspersonen zijn houders van de naburige rechten. De naburige rechten bestaan op onafhankelijke wijze naast het auteursrecht. Het is dus best mogelijk dat op een bepaalde activiteit zowel voor de auteursrechten als voor de naburige rechten een vergoeding verschuldigd is. Bijvoorbeeld: Johan Verminnen vertolkt op cd Laat me niet alleen, een vertaling van Ne me quitte pas van Jacques Brel. Dan kunnen de componist van het lied en de vertaler van de tekst auteursrechten doen gelden, terwijl Johan Verminnen, de instrumentale begeleiders en de producent van de cd naburige rechten kunnen doen gelden. 1 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 27 juli 1994). Errata in BS 5 en 22 november Wet van 3 april 1995 houdende aanpassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 29 april 1995).

2 2 Zoals bij het auteursrecht worden ook bij naburige rechten morele rechten en vermogensrechten onderscheiden, kunnen de vermogensrechten geheel of gedeeltelijk overgedragen worden en gaan ze over bij erfopvolging. De beschermingsduur van de naburige rechten bedraagt vijftig jaar na de (eerste) uitvoering, de (eerste) vastlegging of de (eerste) uitzending van het werk. 1.2 De billijke vergoeding De vergoeding 1 die aan een uitvoerende kunstenaar of aan een producent toekomt op basis van zijn naburige rechten, wordt de billijke vergoeding genoemd. De billijke vergoeding is verschuldigd voor elke directe of indirecte mededeling van fonogrammen aan het publiek. We lichten deze begrippen toe: Een fonogram is een uitsluitend hoorbare vastlegging van klanken van een uitvoering of van andere klanken 2 ; in de praktijk zijn dit geluidsbanden, audiocassettes, platen, audio-cd s e.d. (géén videobanden, filmrollen, dvd-schijven...). Onder mededeling aan het publiek verstaat men het ten gehore brengen van deze fonogrammen, bijvoorbeeld in een polyvalente zaal, een restaurant, een kapsalon, een discotheek..., of ter gelegenheid van een filmvertoning, een opendeurdag, een Vlaamse kermis, een mosselensouper... Indien de geluidsdrager ter plaatse afgespeeld wordt, spreekt men van directe mededeling. Gaat het om een radio-uitzending, dan noemt men de mededeling van de fonogrammen indirect. De billijke vergoeding geldt dus niet voor het bezitten van fonogrammen, wel voor het ten gehore brengen ervan voor een publiek. Het afspelen van muziek moet bovendien kosteloos gebeuren: het publiek betaalt niet voor de uitvoering van de muziek (het publiek betaalt eventueel wel voor de activiteit in het kader waarvan de muziek als achtergrond gespeeld wordt). Voor een uitvoering tegen betaling (bijvoorbeeld een optreden of een concert) heeft men immers vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de uitvoerende kunstenaar, de producent en/of de omroeporganisatie nodig. In een aantal gevallen is de billijke vergoeding niet van toepassing, onder meer als de handelingen verricht worden met als doelstelling de kosteloze privé-uitvoering in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten 3. Deze bepaling ontslaat scholen en internaten in die gevallen van de verplichting de billijke vergoeding te betalen. Men mag evenwel niet vergeten dat ook indien er geen billijke vergoeding (voor de naburige rechten) verschuldigd is, er nog steeds een auteursrechtelijke vergoeding verschuldigd kan zijn. 1.3 De vennootschappen Honebel en D. en B. Outsourcing Momenteel zijn drie vennootschappen erkend voor de inning van de billijke vergoeding 4. Het betreft de volgende vennootschappen: 1 Auteurswet, Art Wet van 25 maart 1999 houdende instemming met de volgende internationale Akten: 1. Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, gedaan te Rome op 26 oktober Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971 (BS 10 november 1999). 3 Auteurswet, Art. 46, 3. 4 Zie onze mededeling Lijst van de erkende beheersvennootschappen d.d. 14 november 2001 (Kl ).

3 3 de vennootschap SIMIM die de producenten van fonogrammen vertegenwoordigt; de vennootschappen URADEX en MICROCAM die de uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen. Deze beheersvennootschappen hebben andere vennootschappen belast met de effectieve inning van de billijke vergoeding, namelijk: Honebel, wat de horecasector betreft. D. en B. Outsourcing, wat de verkooppunten, de handelsgalerijen, de schoonheidsspecialisten, de kappers en de diensten betreft. De vennootschappen Honebel en D. en B. Outsourcing zijn aldus lasthebbers van de beheersvennootschappen Simim, Uradex en Microcam, maar ze hebben geen activiteit van collectief beheer van rechten en hoeven daarom niet officieel erkend te worden. Ze zijn weliswaar bevoegd om de billijke vergoeding te innen, maar ze kunnen zich niet beroepen op de wettelijke bepalingen waarin de auteurswet voor de erkende beheersvennootschappen voorziet. De aangifteformulieren van Honebel en D. en B. Outsourcing moeten bijvoorbeeld (in tegenstelling tot de formulieren van Reprobel) niet goedgekeurd worden door de minister. Volgens de gangbare interpretatie zijn de uitbaters (zoals scholen en internaten) verplicht de personeelsleden van de beheersvennootschappen (of van een lasthebber ervan) toe te laten ter plaatse controles te verrichten, teneinde de juistheid na te gaan van de inlichtingen die door de uitbater verstrekt worden (zoals erkende vertegenwoordigers van Sabam dat recht hebben 1. Op deze verplichting bestaat echter manifeste kritiek. Het VSKO heeft dit aangeklaagd bij Controledienst van de Beheersvennootschappen van de rechten, en in haar antwoord 2 stelt de Controledienst dat deze bepalingen van het kb geen wettelijke grondslag hebben. Het zou ons te ver voeren de argumentatie hier in extenso te hernemen. Toch kunnen we niet verhelen dat hierover grote onduidelijkheid zal blijven bestaan, zolang er geen jurisprudentie ontwikkeld is. 2 Voorwaarden en procedures voor de inning van de billijke vergoeding Voor de volgende gevallen zijn de uitvoeringsmodaliteiten vastgelegd voor de inning van de billijke vergoeding: uitbaters die logies aanbieden, of maaltijden of dranken bereiden of opdienen (punt 2.2); discotheken en dancings (punt 2.2); verkooppunten en handelsgalerijen (punt 2.3); kappers en schoonheidsspecialisten (punt 2.4); uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning en van drive-ins (punt 2.5); organisatoren van festivals (punt 2.5); uitbatingspunten gebruikt voor promotie, verkoop of verhuur van goederen en diensten (punt 2.6); polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra (punt 2.7); tijdelijke activiteiten binnen en buiten (punt 2.7). 1 Auteurswet, Art Brief van de heer J. Debrulle, Controledienst van de Beheersvennootschappen van de rechten, d.d. 14 december 1999, ref. Billijke vergoeding: 99/027.

4 4 Enkel de laatste twee punten zijn nieuw in vergelijking met onze vorige mededeling (28 december 2000). Hierna lichten wij de belangrijkste bepalingen toe. Deze toelichting is niet exhaustief: we beperken ons tot de modaliteiten die voor scholen van toepassing kunnen zijn. 2.1 Gemeenschappelijke bepalingen Vooreerst gelden enkele gemeenschappelijke bepalingen. Deze zijn erg belangrijk, want in sommige gevallen ontslaan ze de scholen van de verplichting de billijke vergoeding te betalen. Uitbating zonder achtergrondmuziek: u moet de billijke vergoeding enkel betalen indien u muziek ten gehore brengt. Als dus bijvoorbeeld in uw didactisch restaurant of kapperssalon geen muziek gespeeld wordt, dan bent u de billijke vergoeding niet verschuldigd. Indien u een aangifteformulier ontvangt, vult u daarop duidelijk in dat er geen muziek gespeeld wordt. U betaalt niets. Uitzondering voor schoolactiviteiten: de billijke vergoeding is niet verschuldigd voor de kosteloze privé-uitvoering (...) in het kader van schoolactiviteiten. Meer detail hieromtrent zullen we bij elk kb afzonderlijk geven. Meldplicht: het initiatief voor de inning van de billijke vergoeding dient meestal uit te gaan van de beheersvennootschappen of hun mandataris. Bij tijdelijke activiteiten (zie verder) heeft de school echter meestal een meldplicht; ze dient daartoe de formulieren aan te vragen bij de betrokken vennootschap (i.c. Honebel of D. en B. Outsourcing). Indien de school dit nalaat, wordt het bedrag van de billijke vergoeding met 15 % verhoogd, met een minimum van 105,11 EUR. Merk op dat voor de auteursrechtelijke vergoeding steeds een meldplicht geldt (meestal bij SABAM). Inlichtingen op vraag van de beheersvennootschappen of hun mandataris moet de school binnen 30 dagen door middel van een formulier inlichtingen verstrekken betreffende de uitbating (identificatiegegevens, het aantal vierkante meters, of er al dan niet muziek uitgezonden wordt e.d.). Indien deze parameters veranderen, moet de school dit op eigen initiatief melden. Betaling: voor de betaling wacht de school tot ze van de beheersvennootschappen of hun mandataris een uitnodiging tot betalen ontvangen heeft. Het tarief wordt berekend op basis van de inlichtingen die de school meegedeeld heeft. De billijke vergoeding is steeds in haar geheel en ondeelbaar verschuldigd; u kunt dus bijvoorbeeld niet het bedrag van de vergoeding halveren indien de activiteit slechts een halve dag duurt in plaats van 24 uur. De billijke vergoeding moet vooraf betaald worden, dit wil zeggen vóór de aanvang van de manifestatie of vóór het kalenderjaar waarin de uitbating plaatsvindt; het kalenderjaar is de periode van 1 januari tot 31 december. Terugbetaling bij stopzetting: indien de uitbating in de loop van het kalenderjaar stopgezet wordt, kan de school onder bepaalde voorwaarden een deel van de vergoeding recupereren. Btw: op de vastgelegde bedragen is een btw van 6 % verschuldigd 1 ; in de bedragen die u in deze mededeling vindt, is deze btw steeds inbegrepen. Index: de bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Nalatigheid: in geval van laattijdige betaling worden verwijlintresten toegepast (minimum 7,88 EUR). Indien de school na een herinnering nalaat te betalen, wordt een forfaitair tarief toegepast dat meestal overeenstemt met de zwaarste categorie. Controle: de beheersvennootschappen eigenen zich het recht toe kosteloos de uitbating te betreden tijdens de openingsuren om de juistheid van de verstrekte inlichtingen te controleren. Op dit standpunt bestaat echter manifeste kritiek (zie punt 1.3 blz. 3 voor meer uitleg). 1 Bijlage bij het koninklijk besluit 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. Tabel A, XXIX, Auteursrechten; uitvoeren van concerten en voorstellingen, punten 1 en 2.

5 5 Auteursrechtelijke vergoeding: het al dan niet moeten betalen van een billijke vergoeding ontslaat de vergoedingsplichtige niet van de gebeurlijke verplichting bovendien een auteursrechtelijke vergoeding te betalen (meestal bij SABAM). 2.2 Billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden, maaltijden of dranken bereiden of opdienen, evenals door discotheken/dancings Wettelijk toepassingsgebied Het kb is van toepassing op horeca-inrichtingen, terrassen, discotheken en dancings waar muziek gespeeld wordt (ook indien deze uitbatingen van tijdelijke aard zijn). Een horeca-inrichting is een voor het publiek toegankelijke plaats waar logies worden aangeboden, maaltijden of dranken voor consumptie worden bereid of opgediend, ongeacht de toegangsvoorwaarden (zelfs indien dit gratis gebeurt). Een tijdelijke horeca-inrichting is elke uitbating waar naar aanleiding van enige gebeurtenis van voorbijgaande aard een horeca-inrichting uitgebaat wordt. Een discotheek/dancing is een voor dans geschikte inrichting met een permanente dansvloer, en eventueel een muziekinstallatie, lichtinstallatie of decoratie Mogelijke toepassingen op school Dit kb is o.m. van toepassing op een didactisch restaurant van een hotelschool, waar het publiek tegen betaling bereide maaltijden kan consumeren, op een bar of een terras waar bezoekers in het kader van een schoolmanifestatie (bijvoorbeeld een opendeurdag) iets kunnen drinken, op een schoolfuif in het kader van Chrysostomos of op een dansavond op school. Dit kb is niet van toepassing op een internaat of op een refter waar de leerlingen hun boterhammen of een door de school bereide maaltijd opeten, omdat dit beschouwd wordt als een kosteloze privéuitvoering in het kader van schoolactiviteiten Tarieven Permanente horeca-inrichting Voor een permanente horeca-inrichting wordt het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding bepaald in functie van de permanente oppervlakte volgens onderstaande tabel (basisindex december 1998, 6 % btw inbegrepen): 1 Koninklijk besluit van 12 april 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 5 juni 1999). Koninklijk besluit van 3 september 2000 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissingen van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 26 september 2000). Koninklijk besluit van 8 november 2001 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 29 november 2001).

6 6 Permanente horeca-inrichtingen Oppervlakte Bedrag 0 tot 100 m 2 129,95 EUR 101 tot 200 m 2 162,49 EUR 201 tot 300 m 2 195,07 EUR 301 tot 400 m 2 227,67 EUR 401 tot 500 m 2 260,24 EUR Voor elke begonnen bijkomende schijf van 200 m2 wordt 58,18 EUR aangerekend. Voor terrassen worden deze tarieven gehalveerd Tijdelijke horeca-inrichting Voor een tijdelijke horeca-inrichting wordt een bedrag aangerekend per dag (= periode van 24 uur) dat er een openbare mededeling van fonogrammen is, en per begonnen schijf van 100 m2, als volgt (basisindex december 1998, 6 % btw inbegrepen): Tijdelijke horeca-inrichtingen Oppervlakte Tarief per 24 u. 0 tot 100 m2 18,91 EUR 101 tot 200 m 2 35,75 EUR 201 tot 300 m 2 52,03 EUR 301 tot 400 m 2 67,28 EUR 401 tot 500 m 2 81,46 EUR 501 tot 600 m 2 94,60 EUR 601 tot 700 m 2 106,69 EUR 701 tot 800 m 2 117,72 EUR 801 tot 900 m 2 127,71 EUR 901 tot m 2 136,64 EUR Voor iedere bijkomende begonnen schijf van 100 m2 wordt 8,92 EUR aangerekend. Voor een tijdelijk terras wordt dit tarief gehalveerd. De tarieven voor een tijdelijke discotheek/dancing zijn opgeheven; u dient de tarieven voor tijdelijke activiteiten met dans (zie punt 2.7 blz. 13) toe te passen.

7 Overige tarieven Het forfaitair tarief (indien u nalaat te betalen) bedraagt 1 301,22 EUR voor een horeca-inrichting en 14 75,72 EUR voor een discotheek/dancing. Op bijzondere tarieven (seizoeninrichtingen, gemengde inrichtingen, occasionele uitbreidingen van de beschikbare oppervlakte, verschillende geluidsbronnen) en op tarieven voor discotheken of dancings gaan we hier niet in. Enkele voorbeelden: voor een permanente horeca-inrichting in een zaal van 250 m2 betaalt u 195,07 EUR per jaar. Voor een tijdelijke horeca-inrichting tijdens het weekend (zaterdag en zondag) in een zaal van m betaalt u 291,12 EUR Meldplicht Ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan de aanvang van een tijdelijke horeca-inrichting moet de school een aantal gegevens verstrekken aan de beheersvennootschap. Voor permanente uitbatingen geldt geen meldplicht Termijn De genoemde tarieven zijn van toepassing van 1 januari 1999 tot 31 december Billijke vergoeding verschuldigd door verkooppunten en handelsgalerijen Wettelijk toepassingsgebied Het kb is van toepassing op verkooppunten en handelsgalerijen waar muziek gespeeld wordt. Een verkooppunt is een publiek toegankelijke plaats (ongeacht de toegangsvoorwaarden) die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de verkoop of de aanbieding tot verkoop van materiële roerende goederen, ook indien dit gebeurt ter gelegenheid van een evenement van tijdelijke aard. Een handelsgalerij verschaft toegang tot twee of meer verkooppunten. 1 Koninklijk besluit van 12 april 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door verkooppunten en handelsgalerijen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 5 juni 1999). Koninklijk besluit van 13 november 2000 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissingen van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de verkooppunten en handelsgalerijen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 19 december 2000). Koninklijk besluit van 8 november 2001 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 29 november 2001).

8 Mogelijke toepassingen op school Een winkeltje waar producten van de school (bijvoorbeeld tuinbouwproducten) verkocht worden, een winkeltje in het kader van een leerbedrijf of een mini-onderneming, een missiekermis waar producten uit de derde wereld verkocht worden, Tarieven Voor de permanente verkooppunten en handelsgalerijen moet de billijke vergoeding jaarlijks betaald worden voor de periode van 1 januari tot 31 december; het tarief wordt berekend in functie van de netto verkoopoppervlakte. Voor de tijdelijke muziekuitzendingen moet de billijke vergoeding betaald worden per begonnen periode van 48 uur. Het tarief wordt berekend in functie van de netto verkoopoppervlakte; indien de oppervlakte niet berekend kan worden, baseert men zich op het aantal luidsprekers. De volgende tarieven zijn van toepassing (basisindex december 1998, 6 % btw inbegrepen): Verkooppunten en handelsgalerijen Netto verkoopoppervlakte Permanent verkooppunt of handelsgalerij Tijdelijke muziekuitzending Aantal luidsprekers 0 tot 200 m 2 47,30 EUR 9,47 EUR tot 400 m 2 65,69 EUR 13,14 EUR tot 600 m 2 78,83 EUR 15,77 EUR tot 800 m 2 91,97 EUR 18,39 EUR tot m 2 105,11 EUR 21,02 EUR tot m 2 131,38 EUR 26,28 EUR tot m 2 157,66 EUR 31,53 EUR tot m 2 210,21 EUR 42,04 EUR tot m 2 262,77 EUR 52,55 EUR tot m 2 302,18 EUR 60,44 EUR tot m 2 341,60 EUR 68,32 EUR tot m 2 381,01 EUR 76,20 EUR tot m 2 420,43 EUR 84,09 EUR > m 2 472,98 EUR 94,60 EUR > 110 Indien het verkooppunt of de handelsgalerij een permanente buitenactiviteit vormt, worden de tarieven van de 2e kolom gehalveerd. Het forfaitair tarief (indien u nalaat te betalen) bedraagt 472,98 EUR. Op bijzondere tarieven (seizoengebonden activiteiten) gaan we hier niet in.

9 9 Enkele voorbeelden: Voor een permanent verkooppunt van 250 m2 betaalt men 65,69 EUR per jaar. Voor een permanent verkooppunt in open lucht waar 24 luidsprekers opgehangen zijn en waarvan men de oppervlakte niet kan bepalen, betaalt men 65,69 EUR (de helft van 131,38 EUR). Voor een tijdelijke muziekuitzending in een zaal van 35 m op 40 m, betaalt men 31,53 EUR per 48 uur Meldplicht Vijf werkdagen voor de eerste dag van een tijdelijke uitzending moet de school een aantal gegevens verstrekken aan de beheersvennootschap. Voor permanente uitzendingen geldt geen meldplicht Termijn De genoemde tarieven zijn van toepassing vanaf 8 juli Billijke vergoeding verschuldigd door kappers en schoonheidsspecialisten Wettelijk toepassingsgebied Het kb is van toepassing op kapsalons en schoonheidssalons waar muziek gespeeld wordt. Een kapper is elke natuurlijke of rechtspersoon wiens regelmatige activiteit bestaat uit het verzorgen van het haar, de baard of de snor van heren en het haar van dames. Die verzorging omvat onder meer: scheren, knippen van snorren, sikjes, baarden en haar, schroeien, wassen, bleken, verven, golven, permanenten watergolven en de bijbehorende verdere verzorging. Een kapsalon is elke voor het publiek toegankelijke plaats die, ongeacht de toegangsvoorwaarden, hoofdzakelijk voor de uitoefening van de genoemde kappersactiviteiten bestemd is. Een schoonheidsspecialist is elke natuurlijke of rechtspersoon wiens regelmatige activiteit bestaat uit de schoonheidsverzorging van gezichtshuid, handen en voeten of van andere lichaamsgedeelten, door het gebruiken van producten bestemd tot het handhaven of verbeteren van het esthetische aspect van het menswezen. Een schoonheidssalon is elke voor het publiek toegankelijke plaats die, ongeacht de toegangsvoorwaarden, hoofdzakelijk voor de uitoefening van de genoemde schoonheidsverzorging bestemd is. Een ambachtelijk salon is een salon dat uitgebaat wordt door één kapper of één schoonheidsspecialist, eventueel bijgestaan door ofwel één familielid (in rechte lijn) ofwel één kapper of schoonheidsspecialist onder leercontract zoals bepaald bij kb van 19 december Elk ander salon is een professioneel salon. Zonnebankcentra, massagesalons en sauna s vallen niet onder het toepassingsgebied van het kb. 1 Koninklijk besluit van 12 april 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 5 juni 1999). Koninklijk besluit van 13 november 2000 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 19 december 2000).

10 Mogelijke toepassingen op school Een didactisch salon voor haartooi of schoonheidsverzorging, waar derden zich tegen betaling kunnen laten behandelen, wordt beschouwd als een professioneel salon Tarieven Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding bedraagt 58,18 EUR voor ambachtelijke salons en 80,81 EUR voor professionele salons (basisindex december 1998, 6 % btw inbegrepen). Het forfaitair tarief (indien u nalaat te betalen) bedraagt 80,81 EUR Meldplicht Er geldt geen meldplicht Termijn De genoemde tarieven zijn van toepassing van 1 januari 1999 tot 31 december Billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning en van drive-in(s) evenals door de organisators van festival(s) Wettelijk toepassingsgebied Het kb is van toepassing op lokalen voor audiovisuele vertoning, drive-ins en festivals waar muziek gespeeld wordt. Een lokaal voor audiovisuele vertoning is elke voor publiek toegankelijke plaats, waar, ongeacht de toegangsvoorwaarden, hoofdzakelijk en permanent audiovisuele werken vertoond worden. Bij een drive-in kan het publiek deze vertoningen in open lucht vanuit een wagen bijwonen, bij een festival vinden de vertoningen plaats in het kader van een tijdelijk evenement Mogelijke toepassingen op school Voor filmvertoningen of vertoningen van videobanden voor de eigen leerlingen van de school, in klas- of schoolverband, dient geen billijke vergoeding betaald te worden, omdat deze activiteit onder de kosteloze privé-uitvoering in het kader van schoolactiviteiten valt. 1 Koninklijk besluit van 13 december 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning en van drive-in(s) evenals door de organisators van festival(s), genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 23 december 1999). Koninklijk besluit van 13 november 2000 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 5 november 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning van de drive-in(s) evenals door de organisators van festival(s), genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 19 december 2000).

11 11 Voor het overige nemen we aan dat een school geen drive-ins of festivals organiseert. Indien de school geregeld filmvoorstellingen organiseert waar derden aanwezig zijn (gratis of tegen betaling), dan raden we haar ten stelligste af voor of na de filmvoorstelling of tijdens de pauze achtergrondmuziek te spelen, omdat de meerwaarde hiervan erg beperkt is, terwijl de billijke vergoeding erg hoog ligt Tarieven De billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van een lokaal voor audiovisuele vertoning bedraagt 0,77 EUR per jaar en per zitplaats (basisindex december 1998, 6 % btw inbegrepen) Meldplicht Er geldt enkel een meldplicht voor de organisatie van festivals Termijn De genoemde tarieven zijn van toepassing van 1 januari 1999 tot Billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten Wettelijk toepassingsgebied Het kb is van toepassing op elk voor het publiek toegankelijk uitbatingspunt, ongeacht de toegangsvoorwaarden, dat gebruikt wordt voor de promotie, verkoop of verhuur van goederen en diensten, en waar muziek gespeeld wordt. Het toepassingsgebied overlapt dus deels met het kb betreffende de billijke vergoeding verschuldigd door verkooppunten en handelsgalerijen (zie punt 2.3 blz. 8) Mogelijke toepassingen op school Vermoedelijk nihil. Voor zover er toepassingen zijn op school, worden deze reeds gedekt door het kb betreffende de billijke vergoeding verschuldigd door verkooppunten en handelsgalerijen (zie punt 2.3 blz. 8). 1 Koninklijk besluit van 13 december 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 23 december 1999). Koninklijk besluit van 13 november 2000 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 19 december 2000). Koninklijk besluit van 8 november 2001 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 29 november 2001).

12 Tarieven Dezelfde tarieven zijn van toepassing als bij de verkooppunten en handelsgalerijen (zie punt 2.3 blz. 8). Indien het uitbatingspunt een permanente buitenactiviteit vormt, worden de tarieven van de 2e kolom gehalveerd Meldplicht Dezelfde meldplicht is van toepassing als bij de verkooppunten en handelsgalerijen (zie punt 2.3 blz. 8) Termijn De genoemde tarieven zijn van toepassing vanaf 8 juli Billijke vergoeding verschuldigd door polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra en door organisatoren van tijdelijke activiteiten binnen en buiten Wettelijk toepassingsgebied Het kb is van toepassing op polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra waar muziek gespeeld wordt. Onder een polyvalente zaal verstaat men een vaste ruimte in een gebouw waarin diverse activiteiten plaatsvinden waarop de billijke vergoeding van toepassing is en die georganiseerd worden door verschillende personen, andere dan de verantwoordelijke van de zaal, wiens tussenkomst zich beperkt tot de verhuur of de terbeschikkingstelling van de zaal en de materiële toebehoren ervan. De wetgever onderscheidt de volgende activiteiten: Activiteit zonder drank. Activiteit met drank. Activiteit met dans: activiteit met aangepaste dansvloer, muziekinstallatie, verlichtingsinstallatie en/of decoratie. Deze activiteiten kunnen op regelmatige basis georganiseerd worden of tijdelijk van aard zijn. Een tijdelijke activiteit kan binnen of buiten plaatsvinden: Tijdelijke binnenactiviteit: een activiteit van tijdelijke aard (dus niet op regelmatige basis) die in eenzelfde zaal of eenzelfde zalencomplex uitgeoefend wordt. Tijdelijke activiteit in open lucht: een activiteit van tijdelijke aard (dus niet op regelmatige basis) die plaatsvindt in open lucht of binnen een niet door een vaste dakconstructie beschermde plaats (bijvoorbeeld in een tent). 1 Koninklijk besluit van 8 november 2001 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 29 november 2001).

13 13 Bij deze activiteiten kunnen de volgende personen betrokken zijn: De uitbater is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet voor eigen rekening een polyvalente zaal uitbaat, of die tijdelijke of permanente activiteiten uitoefent in zijn eigen lokalen of in een polyvalente zaal. De verantwoordelijke van de zaal is de eigenaar of de verhuurder die één of meer polyvalente zalen verhuurt of ter beschikking stelt van verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen, zodat zij occasioneel een activiteit kunnen organiseren. De gebruiker van de zaal is de natuurlijke persoon (of rechtspersoon) aan wie een polyvalente zaal wordt verhuurd of ter beschikking gesteld om er occasioneel een activiteit te organiseren. We gaan niet in op de specifieke bepalingen met betrekking tot jeugdhuizen of culturele centra Mogelijke toepassingen op school Ongetwijfeld beschikken vele scholen over een polyvalente zaal waarin ze zelf activiteiten organiseren of die ze verhuren aan derden. Als de activiteit die in de zaal georganiseerd wordt een zuivere onderwijsactiviteit is, hoeven geen naburige rechten betaald te worden. Maar meest al zal het om ontspanning of vermaak gaan (al dan niet met lucratief doel), bijvoorbeeld een academische zitting, een crea-dag, een dansavond..., en zal de billijke vergoeding wel betaald moeten worden. We vestigen de aandacht op de zinsnede verschillende personen, andere dan de verantwoordelijke van de zaal in de definitie van polyvalente zaal (zie punt blz. 13). Uit het antwoord 1 van de Controledienst van de Beheersvennootschappen van auteursrechten op onze vragen terzake blijkt immers dat, indien enkel de school zelf activiteiten organiseert in haar eigen zaal, het niet gaat om een polyvalente zaal. In dat geval zal de school daarom, naar gelang van de situatie, andere tarieven moeten toepassen, namelijk het basistarief voor activiteiten zonder drank (zie punt blz. 15) of de horecatarieven (zie punt blz. 6) Tarieven voor activiteiten op regelmatige basis Voor de betaling van de billijke vergoeding kunt u opteren voor het tarief van de tijdelijke activiteiten, dit wil zeggen dat u per activiteit de billijke vergoeding betaalt. In de praktijk is het echter vaak goedkoper het forfaitair jaartarief te betalen. U kunt dit gemakkelijk zelf narekenen. We lichten eerst de jaartarieven toe, en vervolgens de tarieven voor tijdelijke activiteiten. Het ligt voor de hand dat de school deze bedragen kan doorrekenen aan externen die gebruik maken van de polyvalente zaal Forfaitair jaartarief voor activiteiten op regelmatige basis zonder drank (basistarief) Het forfaitair jaartarief voor activiteiten op regelmatige basis zonder drank wordt het basistarief genoemd. Het basistarief kan naar keuze door de zaalverantwoordelijke of door de gebruiker betaald worden. Het tarief verschilt naargelang de activiteit binnen of buiten plaatsvindt (basisindex 1998, geïndexeerd voor refertejaar 2001; 6 % btw inbegrepen): 1 Brief van de heer J. Debrulle, Vertegenwoordiger van de minister, Controledienst van de Beheersvennootschappen van auteursrechten, d.d. 8 maart 2002, ref. Billijke vergoeding 02/001.

14 14 Regelmatige activiteiten zonder drank Oppervlakte Basistarief binnen (zonder drank) Basistarief buiten (zonder drank) Tot 200 m 2 48,98 EUR 24,49 EUR Tot 400 m 2 68,03 EUR 34,02 EUR Tot 600 m 2 81,64 EUR 40,82 EUR Tot 800 m 2 95,25 EUR 47,63 EUR Tot m 2 108,86 EUR 54,43 EUR Tot m 2 136,08 EUR 68,04 EUR Tot m 2 163,31 EUR 81,65 EUR Tot m 2 217,76 EUR 108,87 EUR Tot m 2 272,20 EUR 136,10 EUR Tot m 2 313,04 EUR 156,52 EUR Tot m 2 353,87 EUR 176,94 EUR Tot m 2 394,68 EUR 197,34 EUR Tot m 2 435,51 EUR 217,76 EUR > m 2 489,95 EUR 244,98 EUR Forfaitair jaartarief voor activiteiten op regelmatige basis met drank of met dans Zoals we eerder stelden (zie punt blz. 14), is de definitie van polyvalente zaal niet van toepassing op een zaal die eigendom is van de school en waarin uitsluitend de school zelf activiteiten organiseert. In dat geval moet de school de horecatarieven (zie punt blz. 6) toepassen. Indien de zaal wel door derden gebruikt wordt, zijn de tarieven van de polyvalente zalen van toepassing. Het forfaitair jaartarief voor activiteiten op regelmatige basis met drank of met dans kan enkel betaald worden door de verantwoordelijke van de zaal (niet door de gebruiker). Het tarief varieert naargelang het gaat om een activiteit met drank of met dans (basisindex 1998, geïndexeerd voor refertejaar 2001; 6 % btw inbegrepen):

15 15 Regelmatige activiteiten met drank of met dans Oppervlakte Met drank Met dans Tot 100 m 2 78,39 EUR 122,47 EUR Tot 200 m 2 148,07 EUR 272,20 EUR Tot 300 m 2 215,57 EUR 452,46 EUR Tot 400 m 2 278,72 EUR 667,96 EUR Tot 500 m 2 337,53 EUR 926,51 EUR Tot 600 m 2 391,97 EUR 1 239,42 EUR Tot 700 m 2 442,05 EUR 1 622,25 EUR Tot 800 m 2 487,77 EUR 2 095,69 EUR Tot 900 m 2 529,16 EUR 2 640,13 EUR Tot m 2 566,19 EUR 3 184,56 EUR Voor elke extra begonnen 36,99 EUR 544,41 EUR schijf van 100 m 2 Indien in een polyvalente zaal zowel activiteiten zonder drank als activiteiten met drank of met dans plaatsvinden, moet bovenop dit forfaitaire jaartarief het basistarief (zie punt blz. 15) betaald worden. Indien de activiteiten plaatsvinden in verschillende zalen, dan mag men de oppervlakte van de zalen samentellen indien in alle zalen de muziek afkomstig is van dezelfde muziekbron; indien de muziek daarentegen door verschillende geluidsbronnen uitgezonden wordt, dient de billijke vergoeding voor elke zaal afzonderlijk berekend te worden Tarieven voor tijdelijke activiteiten Indien op jaarbasis relatief weinig activiteiten georganiseerd worden, vallen de tarieven voor tijdelijke activiteiten goedkoper uit. Bij de tijdelijke activiteiten onderscheidt men tijdelijke binnenactiviteiten en tijdelijke buitenactiviteiten. Bij tijdelijke binnenactiviteiten met dans wordt bovendien een onderscheid gemaakt naar gelang van de inkomprijs. Indien de tijdelijke activiteit plaats vindt in verschillende ruimtes, dan mogen de oppervlakten van deze ruimtes samengeteld worden indien dezelfde geluidsbron in al deze ruimtes te horen is Tarief voor tijdelijke binnenactiviteiten zonder dans Het tarief voor tijdelijke binnenactiviteiten zonder dans varieert naargelang het gaat om een activiteit met of zonder drank; bij een activiteit zonder drank worden schijven van 48 uur gehanteerd, bij een activiteit met drank worden schijven van 24 uur gehanteerd (basisindex 1998, geïndexeerd voor refertejaar 2001; 6 % btw inbegrepen):

16 16 Tijdelijke binnenactiviteiten zonder dans Oppervlakte Tot 100 m 2 Zonder drank, zonder dans (per 48 uur) Met drank, zonder dans (per 24 uur) 19,58 EUR Tot 200 m 2 9,77 EUR 36,99 EUR Tot 300 m 2 53,89 EUR Tot 400 m 2 13,59 EUR 69,66 EUR Tot 500 m 2 84,38 EUR Tot 600 m 2 16,31 EUR 97,99 EUR Tot 700 m 2 110,49 EUR Tot 800 m 2 19,05 EUR 121,92 EUR Tot 900 m 2 132,28 EUR Tot m 2 21,76 EUR 141,53 EUR Tot m 2 Tot m 2 Tot m 2 Tot m 2 Tot m 2 Tot m 2 Tot m 2 Tot m 2 27,20 EUR 32,66 EUR 43,54 EUR 54,42 EUR 62,59 EUR 70,77 EUR 78,94 EUR 87,08 EUR > m 2 97,99 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 2 9,24 EUR De aandachtige lezer zal opmerken dat het verschil tussen tijdelijke binnenactiviteit met drank zonder dans en tijdelijke horeca-inrichting (zie punt blz. 6) hoogst onduidelijk is. De Controledienst van de Beheersvennootschappen heeft deze ambiguïteit schriftelijk 1 erkend. In afwachting van uitsluitsel terzake bevelen we de scholen aan het laagste tarief toe te passen, i.c. het tarief voor een tijdelijke horeca-inrichting (zie punt blz. 7). 1 Brief van de heer J. Debrulle, Controledienst van de Beheersvennootschappen van de rechten, d.d. 14 december 1999, ref. Billijke vergoeding: 99/027.

17 Tarief voor tijdelijke binnenactiviteiten met dans Bij tijdelijke binnenactiviteiten met dans worden steeds schijven van 24 uur gehanteerd. Het tarief varieert naar gelang van de inkomprijs (basisindex 2000, geïndexeerd voor refertejaar 2001; 6 % btw inbegrepen): Tijdelijke binnenactiviteiten met dans Oppervlakte Per 24 uur Inkomprijs # 4 EUR Per 24 uur Inkom > 4 EUR en # 8 EUR Per 24 uur Inkomprijs > 8 EUR Tot 100 m 2 21,02 EUR 25,07 EUR 28,91 EUR Tot 200 m 2 39,41 EUR 45,98 EUR 57,81 EUR Tot 300 m 2 72,26 EUR 80,15 EUR 115,61 EUR Tot 400 m 2 78,83 EUR 122,19 EUR 173,43 EUR Tot 500 m 2 97,22 EUR 168,17 EUR 231,24 EUR Tot 600 m 2 144,52 EUR 252,26 EUR 346,85 EUR Tot 700 m 2 190,50 EUR 336,34 EUR 462,47 EUR Tot 800 m 2 262,76 EUR 420,43 EUR 578,09 EUR Tot 900 m 2 315,32 EUR 504,52 EUR 693,63 EUR Tot m 2 367,87 EUR 588,60 EUR 809,32 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 2 78,82 EUR 105,11 EUR 131,39 EUR Tarief voor tijdelijke buitenactiviteiten Bij tijdelijke buitenactiviteiten wordt gerekend met schijven van 48 uur (zonder drank) of 24 uur (met drank en/of dans). Indien men bij een buitenactiviteit zonder drank de oppervlakte niet kent of niet kan bepalen, dient men het aantal luidsprekers als maatstaf te nemen. Onderstaande tabel geeft de tarieven voor buitenactiviteiten (basisindex 1998 voor de tarieven zonder dans, basisindex 2000 voor de tarieven met dans ; geïndexeerd voor het refertejaar 2001; 6 % btw inbegrepen): Meldplicht Indien de school op regelmatige basis activiteiten organiseert waarop de billijke vergoeding van toepassing is, is ze verplicht dit te melden aan de beheersvennootschappen of aan hun mandataris (zie punt 1.3 blz. 3). Indien u nalaat dit te melden, wordt voor de polyvalente zaal het forfaitair tarief van 1 301,22 EUR of ,72 EUR aangerekend, naargelang het om activiteiten zonder of met dans gaat (deze forfaitaire tarieven zijn dezelfde als deze onder punt blz. 7). Tijdelijke activiteiten (binnen of buiten) moet u uiterlijk 5 dagen op voorhand bij de beheersvennootschappen of hun mandataris melden, zoniet wordt de billijke vergoeding verhoogd met 15 %, met een minimum van 105,11 EUR.

18 Termijn De tarieven voor de tijdelijke activiteiten gelden vanaf 1 december De tarieven voor activiteiten op regelmatige basis in polyvalente zalen gelden vanaf 1 januari De basistarieven voor de activiteiten op regelmatige basis zonder drank gelden vanaf 5 juli Het bos en de bomen Wellicht is het nuttig nog even op een rij te zetten welke vergoedingen de school in het kader van de auteurswet verschuldigd kan zijn, en welke beheersvennootschappen in dit verband kunnen optreden. 3.1 Reprobel Bij het fotokopiëren is de school een dubbele vergoeding verschuldigd: de forfaitaire vergoeding: deze vergoeding wordt automatisch geheven bij de aankoop of bij het leasen van een fotokopieerapparaat. Het bedrag van de forfaitaire vergoeding hoort afzonderlijk vermeld te zijn op de factuur. de evenredige vergoeding: deze vergoeding wordt in principe geheven op basis van het aantal kopieën van beschermde werken die de school gemaakt heeft. Zoals bekend staat de beheersvennootschap Reprobel in voor de inning van deze vergoeding. Meer informatie: zie onze mededeling Aangifte van kopieën van beschermde werken van 14 september 1998 (Kl ). 3.2 Auvibel Bij het kopiëren van geluidswerken en audiovisuele werken worden eveneens een forfaitaire vergoeding en een evenredige vergoeding geheven, maar scholen zijn hiervan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld. Zij kunnen deze vergoedingen terugvorderen bij de beheersvennootschap Auvibel. Meer informatie: zie onze mededeling Terugbetaling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken van 15 oktober 2001 (Kl ). 3.3 Honebel D. en B. Outsourcing Indien de school in bepaalde situaties (zie punten 2.2 tot en met 2.7 van deze mededeling) achtergrondmuziek speelt, is zij een billijke vergoeding verschuldigd. De vennootschap Honebel int deze vergoedingen voor de horecasector, D. en B. Outsourcing voor een aantal andere sectoren (zie punt 1.3 blz. 3). 3.4 Sabam In een aantal omstandigheden is de school een auteursrechtelijke vergoeding verschuldigd, bijvoorbeeld indien ze publieke evenementen organiseert zoals voordrachtavonden, toneelopvoeringen, muziekuitvoeringen, dansavonden, opendeurdagen die met muziek opgeluisterd worden, indien ze teksten of afbeeldingen overneemt in haar publicaties (bijvoorbeeld in het schoolblad of op het Internet), enzovoort. Deze auteursrechtelijke vergoedingen worden door Sabam vastgelegd en geïnd. Meer informatie: zie onze mededeling Auteursrechtelijke verplichtingen van een onderwijsinstelling van 30 april 1996 (Kl ).

KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van

KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 20 december 2007-18 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december

Nadere informatie

Publicatiedata:

Publicatiedata: KB van 8 november 2001 voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s

Nadere informatie

- 22 december december Publicatiedata:

- 22 december december Publicatiedata: KB van 8 november 2001 voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-06-05 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-06-05 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 12 april 1999 voor de verkooppunten en handelsgalerijen, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8 november 2001-1 september 2006-28 maart 2007 Publicatiedata: -

Nadere informatie

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken De Billijke Vergoeding Deze brochure kwam tot stand in overleg met het Ministerie van Justitie februari 2001 Aanpassingen in april

Nadere informatie

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014 KB van 22 december 2004 voor de uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de

Nadere informatie

- 20 december december december december december december 2012

- 20 december december december december december december 2012 KB van 22 december 2004 voor de uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

Sociale en/of culturele activiteiten in de openbare en privésector

Sociale en/of culturele activiteiten in de openbare en privésector Sociale en/of culturele activiteiten in de openbare en privésector de billijke vergoeding Deze brochure kwam tot stand in overleg met het Ministerie van Justitie - januari 2002 De Billijke Vergoeding de

Nadere informatie

EIGEN GEBRUIK VAN GELUIDSWERKEN EN AUDIOVISUELE WERKEN

EIGEN GEBRUIK VAN GELUIDSWERKEN EN AUDIOVISUELE WERKEN Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M07BO054 BRUSSEL, 2007-11-20 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Definities.

HOOFDSTUK I Definities. 28 MAART 1996. - Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele

Nadere informatie

Terugbetaling door Auvibel van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken

Terugbetaling door Auvibel van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-060 datum : 2007-11-15 gewijzigd : 2009-12-07 contact : Jaak Palmans, jaak.palmans@vsko.be,

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

KB van 9 maart 2003 voor de radio-omroepen, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit het KB van 21 december 2005

KB van 9 maart 2003 voor de radio-omroepen, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit het KB van 21 december 2005 KB van 9 maart 2003 voor de radio-omroepen, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit het KB van 21 december 2005 Publicatiedata: - 2003-04-09-2005-12-29 9 MAART 2003. - Koninklijk besluit houdende de

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

Sportsector en Sabam Overzicht van de tarieven tot stand gekomen in overleg tussen Sabam, VSF en AISF

Sportsector en Sabam Overzicht van de tarieven tot stand gekomen in overleg tussen Sabam, VSF en AISF Sportsector en Sabam Overzicht van de tarieven tot stand gekomen in overleg tussen Sabam, VSF en AISF 1. Inleiding Deze tekst geeft sportverenigingen die muziek gebruiken een overzicht van de toepasselijke

Nadere informatie

muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten

muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten Wie zijn we? UNISONO UNISONO is het gemeenschappelijk project van Sabam en Simim, met als doel door een geïntegreerde inning de regeling van de uitvoeringsrechten

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2016 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN SABAM

AUTEURSRECHTEN EN SABAM AUTEURSRECHTEN EN SABAM EVENTFORUM 2014, MOD, HASSELT 23/04/2014 Community manager Siegfried Bakelants 2014 WIE WAT HOE CV: http://be.linkedin.com/in/siegfriedbakelants BLOG: http://siegfriedbakelants.wordpress.com/

Nadere informatie

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

Bijlage 7. Algemene beschrijving van het type dossiers dat behandeld worden door de Controledienst voor de beheersvennootschappen

Bijlage 7. Algemene beschrijving van het type dossiers dat behandeld worden door de Controledienst voor de beheersvennootschappen Bijlage 7. Algemene beschrijving van het type dossiers dat behandeld worden door de Controledienst voor de beheersvennootschappen Deze bijlage heeft tot doel om een algemene beschrijving te geven van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Definities.

HOOFDSTUK I. - Definities. 28 MAART 1996. - Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

Handboek Auteursrecht

Handboek Auteursrecht Handboek Auteursrecht DIRK VOORHOOF KATRIEN VAN DER PERRE ACADEM1A PRESS Inhoudsopgave Inleiding 1 0.1. Situering 1 0.2. Relevantie van het auteursrecht in de informatiemaatschappij 2 0.3. Central Station

Nadere informatie

SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77. 1040 Brussel www.sabam.be

SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77. 1040 Brussel www.sabam.be SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel www.sabam.be WAT IS SABAM? De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers Gesticht op privé initiatief van auteurs, componisten en uitgevers

Nadere informatie

nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten

nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten Verantwoordelijke uitgever : SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. 2 // UNISONO I n h o u d s t a f e l Wie zijn we? Waar gaat

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014)

Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014) Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014) Artikel I, onderdeel C, komt te luiden: Artikel 45d Auteurswet 1. Tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn overeengekomen,

Nadere informatie

nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN

nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN Verantwoordelijke uitgever : SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. 2 // UNISONO I N H O U D S T A F E L WIE ZIJN WE? WAAR GAAT

Nadere informatie

Het forfaitair tarief T125 van Sabam voor de vergoeding van de auteursrechten bij schoolactiviteiten

Het forfaitair tarief T125 van Sabam voor de vergoeding van de auteursrechten bij schoolactiviteiten DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 augustus 2012 VSKO/DB/12.08 contact : Jaak Palmans, jaak.palmans@vsko.be, 02 507 06 42 Het forfaitair tarief T125 van Sabam voor de vergoeding van de auteursrechten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Auteurs(contracten)recht

Auteurs(contracten)recht Auteurs(contracten)recht Een korte inleiding Vera van Buitenen Auteursrecht Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de witte kassa

Nieuwe regels voor de witte kassa Newsflash Nieuwe regels voor de witte kassa Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

aanvulling roerende inkomsten

aanvulling roerende inkomsten aanvulling roerende inkomsten AAFisc Nr. 22/2014 (nr. Ci.RH.231/633.479) dd. 12.06.2014 Inkomstenbelastingen Roerende inkomsten Spaardeposito's Inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito's die in het

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand

AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand 1 VERGOEDING VOOR HET KOPIËREN VOOR EIGEN GEBRUIK VAN GELUIDS- EN AUDIOVISUELE WERKEN AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand.. *dit formulier is van toepassing vanaf 1 februari 2010 Inhoudstafel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 4 handboek auteursrecht en pers inhoud Woord vooraf 11 hoofdstuk 1 Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 Inleiding 15 1. Situering van het auteursrecht 15 1.1. Een korte geschiedenis 15 1.2.

Nadere informatie

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een muziekwerk en de weg naar het publiek is er een belangrijke stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen MANTELOVEREENKOMST Tussen de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, afgekort SABAM CVBA Burg. Ven., met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels.

Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels. Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 23/01/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF Inkomstenbelasting Belasting op de toegevoegde waarde Dienst Levering en Verbruik ter plaatse 1. Dienst: Elke handeling die geen levering

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*) Richtlijn 92/100/EEG Auteursrechten en naburige rechten Openbare uitlening Vergoeding van auteurs Passend inkomen In zaak C-271/10, betreffende een verzoek

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen?

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen? Q&A Podia Toestemming Waarom heb ik toestemming van Buma nodig? Een organisator van een evenement waarbij muziekwerken behorende tot het Buma-repertoire ten gehore worden gebracht dient voorafgaande toestemming

Nadere informatie

RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen

RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen De meeste leden van RECRON vinden de auteursrechten en de zogenaamde naburige rechten, een lastige materie, maar hebben er wel mee te maken.

Nadere informatie

Guidelines. Vergoeding verschuldigd voor rechtenvrije muziek?

Guidelines. Vergoeding verschuldigd voor rechtenvrije muziek? Guidelines Vergoeding verschuldigd voor rechtenvrije muziek? Is er een vergoeding verschuldigd voor de openbare mededeling van rechtenvrije muziek?... 2 1. Praktische tips voor gebruikers van muziekdiensten...

Nadere informatie

Procibel zal van Auvibel de bedragen ontvangen die onder de door haar vertegenwoordigde producenten moeten worden verdeeld.

Procibel zal van Auvibel de bedragen ontvangen die onder de door haar vertegenwoordigde producenten moeten worden verdeeld. REPARTITIEREGLEMENT De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en de privé-kopieën van werken op geluids- en audiovisueel gebied heeft een vergoedingsmechanisme in het leven

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND Tussen de ondergetekenden: 1. Vertolkend kunstenaar:... of ingeval van erfopvolging vertegenwoordigd door 1..., komend tot de erfenis in de hoedanigheid

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN

REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN 1.Bepaling Artikel 1: Door het gemeentebestuur van Londerzeel wordt aan de plaatselijke, feitelijke verenigingen, VZW s en gelegenheidsgroeperingen, de mogelijkheid

Nadere informatie

GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES. Artikel 1. Definities. In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder :

GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES. Artikel 1. Definities. In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder : GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES Artikel 1. Definities In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder : 1) toerist : elke persoon die in het kader van zijn prive- of beroepsactiviteiten

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994)

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994) Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994) Gewijzigd bij wet van 3 april 1995 houdende aanpassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :...

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs Voorbehouden aan SEMU Datum :... SEMU-nr. :... TUSSEN Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):... Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... ben je beter af met een partner die de Nederlandstalige cultuurpolitiek en het Vlaamse culturele veld door en door kent. Dé partner voor Nederlandstalige auteurs regisseurs

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik is van toepassing op Muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) en/of door middel van

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

FOCUS REPROGRAFIERECHT

FOCUS REPROGRAFIERECHT FOCUS REPROGRAFIERECHT WWW.SABAM.BE REPROGRAFIE ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN.

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Herzien zijn beraadslaging van 18 december 2014 betreffende

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Het management contract

Het management contract Het management contract Check-list voor het onderhandelen over een management contract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Auteursrechterlijke verplichtingen van een onderwijsinstelling

Auteursrechterlijke verplichtingen van een onderwijsinstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-1996-016 datum : 1996-04-30 gewijzigd : contact : Dienst secretaris-generaal VVKSO,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Beveren in zitting van

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2017; 31 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek FILIP, Koning der Belgen,

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.47 en volgende WER) Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden? De

Nadere informatie

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten?

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Relevante wetten: Auteurswet Wet op de naburige rechten

Nadere informatie

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Relevante wetten: Auteurswet Wet op de naburige rechten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - Definities.

HOOFDSTUK I - Definities. 30 OKTOBER 1997. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 1 van 10 11/01/2013 12:27 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2012-12-27 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een manuscript en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij ARTES je

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie