De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019."

Transcriptie

1 Gent 28/09/2016 OPROEP voor het indienen van aanvragen voor de SUBSIDIERING van kinderopvangplaatsen voor baby s en peuters met inkomenstarief door de Stad Gent. 1. Doelstelling. De meest recente uitbreidingsronde van Kind en Gezin (2015) verliep binnen de drie bestaande subsidietrappen. In trap 1 en trap 2 was er een voorafname voor Gent van 5%. Concreet betekende dit dat aan 93 nieuwe of om te schakelen plaatsen basissubsidie T1 en aan 45 plaatsen subsidie-inkomenstarief kon toegekend worden. Bij de toekenning volgde K&G grotendeels het door de Stad Gent uitgebrachte advies. De interesse vanuit het werkveld in Gent op deze oproep was echter enorm. Het aantal plaatsen dat door Gentse organisatoren minimaal werd aangevraagd was meer dan 5 maal hoger dan het beschikbaar aanbod. Een groot aantal organisatoren viel daardoor uit de boot voor de nieuwe subsidies. Het stadsbestuur van Gent wenst extra inspanningen te doen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het opvangaanbod in de stad te verhogen en wil tegelijkertijd instaan voor een betere leefbaarheid van de voorzieningen. Daarom investeert de Stad Gent, in afwachting van de uitbreidingsrondes van Kind en Gezin, eigen financiële middelen voor de capaciteitsuitbreiding van inkomensgerelateerde kinderopvang voor baby s en peuters (groepsopvang) in Gent. De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind Hiertoe werd door de Gemeenteraad Gent een Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang voor baby s en peuters volgens inkomenstarief goedgekeurd op 26 september Samenwerking met Kind en Gezin. De Stad Gent streeft, samen met Kind en Gezin, naar een maximale overname van de gesubsidieerde plaatsen door Kind en Gezin en daardoor naar de leefbaarheid van de opvangplaatsen op langere termijn. 1 Deze plaatsen zullen gesubsidieerd worden op basis van artikel 59, 2 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 (de zogenaamde trap 2b) 1

2 Deze samenwerking van de Stad Gent met Kind en Gezin werd vastgelegd in een overeenkomst, waarbij volgende aspecten worden opgenomen: - Kind en Gezin engageert zich, binnen de budgettaire kader van Kind en Gezin, om maximaal 60 gesubsidieerde plaatsen over te nemen tegen 31 december Kind en Gezin zal bij toekomstige uitbreidingsrondes voorrang verlenen aan opvanginitiatieven die gesubsidieerd worden door de stad Gent. Kind en Gezin kan een overname enkel weigeren middels een gemotiveerde beslissing. - indien de basissubsidie (trap 1) reeds verworven is door het opvanginitiatief, blijft Kind en Gezin deze voor haar rekening nemen; - Kind en Gezin zorgt voor de subsidieberekening van 60 plaatsen (via kwartaalvoorschotten en een jaarsaldo) overeenkomstig het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 22 november Kind en Gezin staat in voor de uitbetaling aan de organisator. Kind en Gezin factureert de betaalde subsidies aan de stad Gent; - voor de overige 25 plaatsen zal de Stad Gent instaan voor de berekening van de subsidie en deze uitbetalen aan de organisator; - de stad Gent kan de vrijgekomen middelen, na overname van de subsidiëring van de opvangplaatsen door Kind en Gezin, opnieuw inzetten voor de subsidie van andere opvangplaatsen. De stad Gent zal niet overgaan tot deze hernieuwde subsidiëring, indien er aanwijzingen zijn dat Kind en Gezin de reeds gesubsidieerde opvangplaatsen niet zal overnemen tegen 31 december 2019; - de voorwaarden, voorrangsbepalingen en criteria voor het scoren van de aanvragen werden vooraf afgestemd met Kind en Gezin. De convenant stopt automatisch op 31 december Welke plaatsen komen in aanmerking. De stad Gent beoogt met deze oproep zowel de creatie van nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen, als de omschakeling van niet-inkomensgerelateerde plaatsen naar inkomensgerelateerde plaatsen. Enkel plaatsen in groepsopvang gelokaliseerd op het grondgebied van de stad Gent komen in aanmerking voor subsidiering. Een aanvraag tot subsidiëring kan aangevraagd worden voor: 2

3 a. OMSCHAKELING VAN BESTAANDE VERGUNDE KINDPLAATSEN ZONDER SUBSIDIE (TRAP 0) OF MET BASISSUBSIDIE (TRAP 1) NAAR DE SUBSIDIE MET INKOMENSTARIEF (TRAP 2b) b. NIEUWE KINDPLAATSEN BIJ EEN BESTAANDE LOCATIE VOOR GROEPSOPVANG MET DE SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2b) - UITBREIDING c. NIEUWE KINDPLAATSEN BINNEN EEN NIEUWE LOCATIE VOOR GROEPSOPVANG MET DE SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2b) 4. Engagementen van de betrokken partijen. 4.1 Engagement van de Stad Gent. - De Stad Gent zal, binnen het beschikbare budgettaire kader en in afwachting van latere overname door Kind en Gezin, opvangplaatsen subsidiëren voor inkomenstarief trap 2b; - De stad Gent zal alle mogelijke inspanningen doen om verder af te stemmen met Kind en Gezin met het oog op het snel doorlopen van de procedure tot toekenning van de plaatsen; - De stad Gent zal toezien op de naleving van verder vermelde engagementen en voorwaarden voor de organisator (met uitzondering van de vergunnings- en subsidievoorwaarden waarbij Kind en Gezin toeziet op de naleving); - Voor de toegekende plaatsen, boven de 60 plaatsen die Kind en Gezin zal overnemen, zal de Stad Gent instaan voor de berekening en uitbetaling van de subsidie aan de organisator Engagementen van Kind en Gezin. - Kind en Gezin zal de gevraagde nieuwe opvangplaatsen vergunnen mits voldaan wordt aan de desbetreffende voorwaarden; - Voor de 60 plaatsen die Kind en Gezin zal overnemen, ziet Kind en Gezin samen met de Zorginspectie toe op de naleving van de door de Vlaamse Gemeenschap bepaalde vergunnings- en subsidievoorwaarden (inkomenstarief). Kind en Gezin staat in voor de registratie van de prestaties en het berekenen van het subsidiebedrag zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters; 3

4 - Kind en Gezin zal, de in het kader van deze oproep door de Stad Gent, gesubsidieerde plaatsen voorrang geven bij (een) volgende uitbreidingsoproep(en) binnen de krijtlijnen van de uitbreidingsoproep van Kind en Gezin; - In het geval van omschakeling van basissubsidie (trap 1) naar de subsidie voor inkomenstarief (Trap 2b) blijft de subsidie op trap 1, voorzien door Kind en Gezin, behouden. 4.3 Engagementen van de organisator: - De organisator dient alle redelijke inspanningen te doen met het oog op een snelle realisatie. De opgegeven realisatiedatum in het aanvraagformulier geldt als uitvoeringsdatum; - Nieuwe plaatsen in een nieuwe locatie dienen gerealiseerd te worden binnen het jaar. Nieuwe plaatsen in een bestaande locatie dienen gerealiseerd te worden binnen de zes maanden. De omschakeling moet plaatsvinden binnen de drie maanden na de beslissing van het college tot subsidiering. Een verlenging van deze termijnen is enkel mogelijk op basis van een gemotiveerde aanvraag; - De organisator hanteert voor alle opvangplaatsen op eenzelfde locatie een ouderbijdrage aan volgens het inkomenstarief, ook indien slechts een deel van de plaatsen wordt gesubsidieerd; - De organisator voldoet aan de volgende voorwaarden: a) de opvanglocatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gelegen op het grondgebied van de stad Gent; b) de nieuwe locatie of de capaciteitsuitbreiding worden gerealiseerd volgens de vergunningsvoorwaarden uit het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en de subsidievoorwaarden voor basissubsidie en subsidie voor inkomenstarief vermeld in het Subsidiebesluit van 22 november 2013; c) de organisator van nieuwe opvangplaatsen doet alle redelijke inspanningen tot het zo snel mogelijk verkrijgen van een vergunning en betoelaging door Kind en Gezin; d) de organisator dient een aanvraag in voor een subsidiëring op trap 2 (a en b) telkens Kind en Gezin een uitbreidingsronde organiseert; e) de organisator engageert zich tot het invullen van de plaatsen via het Lokaal Loket Kinderopvang Gent en neemt actief deel aan het samenwerkingsverband Lokaal Overleg Kinderopvang Gent; 4

5 f) de organisator voert een evenwichtig en toegankelijk opnamebeleid waarbij ten minste 20% kinderen uit de door Kind en Gezin omschreven voorrangsroepen worden opgevangen; g) de organisator of minstens één van de begeleiders neemt minstens 2x per jaar deel aan relevante vorming rond kinderopvang 0 tot 3 jaar aangeboden door een Pedagogische en Taalondersteunende Organisatie (PTO); h) de organisator aanvaardt alle controles van de Stad Gent en Kind en Gezin; i) de organisator bezorgt aan de Stad Gent op vraag beleidsrelevante informatie, zoals informatie over het aantal ingeschreven kinderen en hun ouders, dit met het oog op het voeren van een optimaal beleid voor kinderopvang binnen de stad Gent. Bovenvermelde engagementen zullen het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de Stad Gent en de organisator. 5. Verdeling van de beschikbare middelen. Met het oog op het realiseren van de doelstellingen van deze subsidiering worden de middelen als volgt verdeeld: - maximaal 30% van de beschikbare middelen wordt toegekend aan de aanvragen voor de creatie van nieuwe kindplaatsen groepsopvang; - het overige percentage van de beschikbare middelen wordt verdeeld over de aanvragen tot omschakeling van vergunde kindplaatsen met vaste prijs (trap 0 of 1) naar kindplaatsen volgens inkomenstarief (trap 2). - om het aantal toe te kennen plaatsen te spreiden over meerdere organisatoren is er een voorrang voor organisatoren die hun aanvraag tot subsidiëring beperken tot maximaal 16 plaatsen per locatie. 6. Indienen van de aanvraag. De Stad Gent streeft ernaar om het proces van uitbreiding binnen het volgende tijdskader te realiseren: - lancering oproep: woe 28 sept indienen aanvragen voor: ma 17 oktober eventuele vragen naar bijkomende informatie door Stad Gent beantwoorden tegen: ma 24 oktober beslissing College: don 10 november

6 - vroegste datum van toekenning subsidies: don 01 december 2016 De aanvraag gebeurt via het bijgevoegde formulier en wordt elektronisch en ondertekend verstuurd naar De Stad Gent zal per kerende een ontvangstbevestiging versturen. Bij vragen of problemen bij het indienen van de documenten kan de Stad Gent gecontacteerd worden via of telefonisch bij Danny Verdonck (tel. 09/ ). 7. Toewijzingsprocedure. De toewijzingsprocedure doorloopt achtereenvolgens de volgende stappen: - Stap I: ontvankelijkheid - Stap II: selectie - Stap III: voorrangscriteria en scoring 7.1 Ontvankelijkheid De dossiers zijn ontvankelijk als voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: - De aanvraag is uiterlijk 16 oktober 2016 om 23u59 ingediend via Lokaal Loket Kinderopvang Stad Gent Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent en is na eventuele aanvullingen op vraag van Stad Gent volledig. - Het gaat om aanvragen voor de subsidiëring van plaatsen gelegen in de stad Gent. - Zijn niet ontvankelijk: alle overige aanvragen Selectie In samenspraak met Kind en Gezin worden ontvankelijke aanvragen gescreend op de hierna vermelde uitsluitingscriteria en indicatoren. De aanvragende organisator dient zich akkoord te verklaren dat dossiergegevens tussen Kind en Gezin en de Stad Gent worden uitgewisseld a. Uitsluitingscriteria Als niet aan volgende criteria wordt voldaan wordt de aanvraag uitgesloten: - de nieuwe locatie of de capaciteitsuitbreiding worden gerealiseerd volgens de vergunningsvoorwaarden uit het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en de subsidievoorwaarden voor basissubsidie en subsidie voor inkomenstarief vermeld in het Subsidiebesluit van 22 november 2013; 6

7 - de organisator van nieuwe opvangplaatsen doet alle redelijke inspanningen tot het zo snel mogelijk verkrijgen van een vergunning en betoelaging door Kind en Gezin; - de organisator dient een aanvraag in voor een subsidiëring op trap 2 (a en b) telkens Kind en Gezin een uitbreidingsronde organiseert; - de organisator engageert zich tot het invullen van de plaatsen via het Lokaal Loket Kinderopvang Gent en neemt actief deel aan het samenwerkingsverband Lokaal Overleg Kinderopvang Gent; - de organisator voert een evenwichtig en toegankelijk opnamebeleid waarbij ten minste 20% kinderen uit de door Kind en Gezin omschreven voorrangsroepen worden opgevangen; - de organisator engageert zich om minstens 2x per jaar deel te nemen aan relevante vorming rond kinderopvang 0 tot 3 jaar aangeboden door een Pedagogische en Taalondersteunende Organisatie (PTO). - de organisator aanvaardt alle controles van de Stad Gent en Kind en Gezin; - de organisator bezorgt aan de Stad Gent op vraag beleidsrelevante informatie, zoals informatie over het aantal ingeschreven kinderen en hun ouders, dit met het oog op het voeren van een optimaal beleid voor kinderopvang binnen de stad Gent. b) Dossiermatige tegenindicaties; c) Geen duidelijk perspectief op concrete realisatie van de gevraagd subsidieerbare plaatsen met subsidie inkomenstarief tegen de voorziene opgegeven realisatiedatum; d) Aanvraag voor nieuwe plaatsen die geen nieuw te vergunnen plaatsen zijn; e) Aanvraag voor omgeschakelde plaatsen waarbij het aantal gevraagde plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2) groter is dan het aantal vergunde niet-gesubsidieerde plaatsen (trap 0) en/of het aantal subsidieerbare plaatsen met basissubsidie (trap 1); 7.3 Voorrangscriteria en scoring Voorrang wordt toegekend aan de hoogste scorende aanvragen op volgende criteria: a) BIJ ALLE AANVRAGEN 7

8 - aan die locaties waarbij, op het moment van de aanvraag, de verantwoordelijke en de begeleiders reeds voldoen aan de kwalificatievereisten van de Vlaamse Overheid of beschikken over een afwijkingsattest uitgereikt door Kind en Gezin of in een traject zitten om deze kwalificatievereisten te behalen 2 : score 2 pt. - voorrang voor organisatoren die hun aanvraag tot subsidiëring beperken tot maximaal 16 plaatsen per locatie : score 2 pt. b) BIJ AANVRAGEN VOOR NIEUWE PLAATSEN - plaatsen gerealiseerd in deelgebieden van Gent met een globale dekkingsgraad 3 < 33% = 2 pt = deelgebieden : Brugse Poort/Rooigem Dampoort Ledeberg Macharius/Heirnis Muide/Meulestede Oud Gentbrugge Rabot/Blaisantvest - plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied met een globale dekkingsgraad < 33% = 1pt - plaatsen gerealiseerd in een deelgebied met een sociale dekkingsgraad (enkel ikgplaatsen) < 33% = 2 pt = deelgebieden : Brugse Poort/Rooigem Dampoort Ledeberg Drongen Kanaaldorpen Macharius/Heirnis Moscou/Vogelhoek Oud Gentbrugge - Wondelgem - plaatsen gerealiseerd in een aanpalend deelgebied met een globale sociale dekkingsgraad (enkel ikg-plaatsen) < 33% = 1pt - aan organisatoren die zich engageren om te werken met kinderbegeleiders als werknemers = 1 pt - aan organisatoren die ingebed zijn in een organisatie of aantoonbaar gestructureerd netwerk van welzijnsvoorzieningen en/of het engagement aangaan om te voorzien in een eigen pedagogische omkadering of om samen te werken met een pedagogische ondersteuningsorganisatie = 1pt De maximale score voor de aanvragen voor nieuwe plaatsen is 10 punten. Bij gelijke score wordt voorrang geboden aan plaatsen gelegen in het deelgebied met laagste dekkingsgraad C) BIJ AANVRAGEN VOOR DE OMSCHAKELING VAN PLAATSEN - aangevraagde plaatsen die door dezelfde organisator reeds langer dan 3 jaar worden aangeboden in Gent: 2pt 2 De organisator verklaart op eer over de nodige kwalificaties of een afwijkingsattest te beschikken of medewerkers ingeschreven te hebben in een traject om deze te behalen. 3 Dekkingsgraad vermeld in het recenste Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters

9 - aan organisatoren die werken met of zich engageren om te werken met kinderbegeleiders als werknemers = 1 pt 4 - aan organisatoren die ingebed zijn in een organisatie of aantoonbaar gestructureerd netwerk van welzijnsvoorzieningen en/of een eigen pedagogische omkadering hebben en/of samenwerken met een pedagogische ondersteuningsorganisatie= 1pt 5 De maximale score voor de aanvragen voor omschakeling van plaatsen is 8 punten. Bij gelijke score: wordt voorrang geboden aan de aangevraagde plaatsen die door dezelfde organisator al het langst gerealiseerd worden (datum van eerste erkenning, attest van toezicht of vergunning) Eerst worden de aanvragen behandeld met de hoogste score. Indien de kost van de aanvragen het nog beschikbare budget overschrijdt, dan komen de lager gerangschikte aanvragen niet verder in aanmerking. Desgevallend zal de Stad Gent aan het organiserend bestuur eerst vragen of het bereid is om zijn aantal gevraagde plaatsen te verminderen. Op basis van de rangschikking kan de Stad Gent ervoor kiezen om een lijst van reservedossiers aan te leggen. De lijst volgt dezelfde principes als hierboven en kan ingeroepen worden indien budget vrijkomt voor capaciteits-uitbreiding door de niet of niettijdige realisatie van toegekende kindplaatsen. De geldigheidsduur van de reservelijst wordt per collegebesluit vastgelegd en meegedeeld aan alle inschrijvers. 8. Disclaimer De Stad Gent zal het hele selectieproces zo maximaal mogelijk laten verlopen volgens de voorziene procedure. Er kunnen evenwel niet voor alle omstandigheden en situaties criteria, scores en procedures worden voorzien. Het zou soms kunnen nodig zijn dat de Stad Gent op basis van een eerlijke en systematische inschatting van concrete elementen in elke aanvraag, hoe dan ook moet voorstellen een knoop door te hakken om te vermijden dat het toewijzingsproces zich vastrijdt. In dat geval zal de administratie een pragmatische, weloverwogen en beargumenteerde beslissing voorstellen aan het College. 9. Bijlagen Bij deze oproep horen de volgende bijlagen: - bijlage 1: Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Stad Gent - bijlage 2: Aanvraagformulier 4 De organisator levert een attest op eer in van het sociaal secretariaat dat er personeel als kinderbegeleider wordt tewerkgesteld. 5 De organisator dient een kopij in van de samenwerkingsovereenkomst met een organisatie voor pedagogische en taalondersteuning. 9

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF Situering OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF 2016 De meest recente uitbreidingsronde van K&G (eind 2015) verliep binnen de drie bestaande subsidietrappen.

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies Uitbreidingsronde kinderopvang Een zorgvuldig lokaal advies Inleiding Welkomstwoord Programma: Een uitbreidingsronde: hoe zit dat in elkaar? Uitbreidingsronde kinderopvang 2017 Belang van een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES UITBREIDINGSRONDE 2017 Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) ALGEMENE PRINCIPES Deze algemene principes gelden voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor omgeschakelde plaatsen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

Uitbreiding kinderopvang van baby s en peuters in 2015: inkomensgerelateerde opvangplaatsen met SALK-middelen

Uitbreiding kinderopvang van baby s en peuters in 2015: inkomensgerelateerde opvangplaatsen met SALK-middelen Uitbreiding kinderopvang van baby s en peuters in 2015: inkomensgerelateerde opvangplaatsen met SALK-middelen 1. Situering Het beschikbaar aantal plaatsen voor de provincie Limburg wordt verhoogd met bijkomende

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 09/09/2016

Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 09/09/2016 Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 09/09/2016 Plaats Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1 Aanwezig Jan Peeters Voorzitter Danny Verdonck Secretaris Sarah Steenkiste Kabinet schepen onderwijs

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2016 1612 DOC.1426/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.621/3 van 20 juli 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden voor organisatoren van

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de stad Leuven voorziet

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN In dit reglement hebben onderstaande termen de vermelde betekenis: Toelage: iedere financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 55796 BELGISCH STAATSBLAD 25.07.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (BS 4 februari 2015) houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur.

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET INKOPEN VAN OCCASIONELE KINDPLAATSEN BIJ GEZINS- EN GROEPSOPVANG TRAP 0/1 en 2B

REGLEMENT VOOR HET INKOPEN VAN OCCASIONELE KINDPLAATSEN BIJ GEZINS- EN GROEPSOPVANG TRAP 0/1 en 2B HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. DEFINITIES Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is. o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur. o kinderen

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van [datum].

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van [datum]. Informatief 2015/ 011 bijlage Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 18/04/2017

Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 18/04/2017 Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 18/04/2017 Plaats Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1 Aanwezig Jan Peeters Danny Verdonck Decruynaere Elke Sarah Steenkiste Tine Goethals Mireille

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Advies lokaal bestuur uitbreidingsronde 2015 kinderopvang

Advies lokaal bestuur uitbreidingsronde 2015 kinderopvang Advies lokaal bestuur uitbreidingsronde 015 kinderopvang Kind en Gezin Afdeling Kinderopvang Hallepoortlaan 7, 1060 BRUSSEL Tel. 0 533 14 67 Fax 0 544 0 80 Website: http://www.kindengezin.be K&G-01-1407015

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief DE VLAAMSE

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Leidraad voor het formuleren van een kwalitatief en zorgvuldig advies bij aanvragen tot subsidies met ingang van

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Het voortgangsplan: doelstellingen en wijzigingen Aan alle opvang van baby s en peuters 17 juni 2015 (update op 9 oktober 2015) Het decreet

Nadere informatie

Projectoproep. De stad Antwerpen streeft deze legislatuur naar voldoende, toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang.

Projectoproep. De stad Antwerpen streeft deze legislatuur naar voldoende, toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang. Projectoproep Oproep kandidaten voor de presubsidiëring van groepsopvang volgens inkomenstarief (trap 2b) voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de stad Antwerpen 1. Beschrijving van het project De stad Antwerpen

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Advies betreffende de uitbreiding voorschoolse kinderopvang 2013

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Advies betreffende de uitbreiding voorschoolse kinderopvang 2013 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies betreffende de uitbreiding voorschoolse kinderopvang 2013 Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het advies betreffende de uitbreiding voorschoolse

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2015 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 24 november 2015 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1. Aantal 0 2 jarigen in Gent op 01/01/2016.

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN KINDEROPVANGTOELAGE (GROEPSOPVANG TRAP 0 EN 1, MET UITBREIDING VOOR TOELAGE INGEKOCHTE OCCASIONELE KINDPLAATSEN (GROEPS- EN GEZINSOPVANG TRAP 0, 1 EN PRESUBSIDIËRING VAN OPVANG VOLGENS INKOMENSTARIEF (GROEPS-

Nadere informatie

VR DOC.1391/1BIS

VR DOC.1391/1BIS VR 2016 1612 DOC.1391/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

VR DOC.0330/2

VR DOC.0330/2 VR 2017 3103 DOC.0330/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Trap 3. Trap 2. Trap 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Trap 3. Trap 2. Trap 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is op die locaties waarvoor het initiatief de financiële ondersteuning aanvraagt.

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 2 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1)... 4 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES en OMSCHRIJVINGEN Aangesloten

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie