in gesprek 4 72e jaargang, april 2014 werk- en informatieblad van de protestantse vrouwen organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in gesprek 4 72e jaargang, april 2014 werk- en informatieblad van de protestantse vrouwen organisatie"

Transcriptie

1 in gesprek 4 72e jaargang, april 2014 werk- en informatieblad van de protestantse vrouwen organisatie HET ZONNELIED: ZUSTER MOEDER AARDE DE AARDE IS DES HEREN GEWORTELD ZIJN... JAAROVERZICHT PVO 2013

2 Colofon In Gesprek werk- en informatieblad van de Protestantse Vrouwen Organisatie Postadres PVO: Postbus 3185, 3760 DD Soest Telefoon (ma., di. en do uur) internet: Bank: PVO: NL38 INGB Kruis en Munt: NL15 INGB , t.n.v. PVO Soest Dagelijks Bestuur PVO: Voorzitter: Tiny van de Biezen-Kamphorst Albert van Meerveldstraat 5, 3785 LP Zwartebroek Tel Secretaris: Gré Popping-Hoekzema Veerstraat 45, 8181 VV Heerde Tel , Penningmeester: Tjitske Rinsma-Kuperus Marktweg 81/13, 8444 AC Heerenveen Tel Redactie In Gesprek: Tiny van de Biezen-Kamphorst, eindredactie Genoveva Bikker-Bosch Jopie van de Kleut-Waanders Heleen Koekoek-Dethmers Jubileumrubriek en Kringberichten: Jopie van de Kleut, Rondweg 25, 3785 LB Zwartebroek Overlijdensberichten: bureau PVO, zie boven Overige kopij: 6 weken voor verschijnen van het blad bij de eindredactie: Tiny van de Biezen, Albert van Meerveldstraat 5, 3785 LP Zwartebroek Tel Lidmaatschap van de PVO: 18 per jaar. Daarbij is het abonnement op dit blad inbegrepen. Opzeggen alleen schriftelijk voor eind december bij het bureau van de PVO. Gesproken cd: In Gesprek verschijnt ook op cd als een uitgave van de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo, tel In dit nummer De lente is aangebroken en de aarde begint zich op te maken: er groeit en bloeit van alles. Wat is dat toch telkens weer mooi om te zien en mee te maken! Het treft dan ook heel goed dat in dit nummer zuster Moeder Aarde bezongen wordt als onderdeel van ons jaarthema Het Zonnelied. De aarde, een stipje in het universum, daarin klein en fragiel. En toch door God geschapen, levengevend, zij zorgt voor ons, zij is onze woonplaats. Haar onderhoud is in mensenhanden gelegd en met haar de zorg voor alle vogels in de lucht, vissen in de zee en dieren op het land. Wat een opdracht! - In de bijbelstudie op de pagina s 4 en 5 gaat ds. Jacques Helder uit Nijkerkerveen in op de Bijbelse betekenis die het subthema (zuster moeder) aarde heeft. Met enkele suggesties in Plus om uw bijeenkomst aan te vullen. - In Veelstemmig licht, het gedicht van Titia Lindeboom en MENSenWERK op de tussenpagina s 6 en 7 geven de auteurs weer, ieder op eigen wijze, wat moeder aarde voor hen betekent. - Ds. Henriëtte Bouwman uit Borculo verbindt in de tweede bijbelstudie op de pagina s 8 en 9 het leven en de werken van onze Heer Jezus aan het thema aarde. De Kapstok geeft u een handreiking om te openen. - Op de Ledenontmoetingsdag, DV donderdag 10 april a.s. in Ermelo, staat het Jaaroverzicht PVO 2013 op het programma om goedgekeurd te worden. Op de pagina s 10 en 11 vindt u de tekst. De Mededelingen en voorstellen van het Hoofdbestuur vindt u aansluitend op pagina De ontknoping van het dit seizoen in totaal gespaarde bedrag voor Kruis en Munt komt naderbij (aanstaande Ledenontmoetingsdag). Zowel Stichting Sviatoslav als Stichting Waridi vertellen ditmaal meer dan gebruikelijk, vandaar dat Kruis en Munt al begint onderaan pagina 13 en wordt vervolgd op pagina 15. Wij wensen u weer veel leesplezier en goede bijeenkomsten op uw groepen en wie weet, ontmoeten we elkaar op donderdag 10 april a.s. in Ermelo. Graag tot dan! Tiny van de Biezen Druk: Mailfors Amersfoort ISSN: Doelstelling De Protestantse Vrouwen Organisatie heeft als doel: - lokale gespreksgroepen en de leden daarvan te stimuleren, te adviseren en toe te rusten. - Krachten te bundelen en stem te geven. - Dit alles om landelijk en plaatselijk te komen tot ontmoeting en gesprek, bezinning op Bijbel en persoonlijk geloof, en een bewuste inzet voor een rechtvaardige en veelkleurige samenleving. Hoofdartikelen: april 2014 De aarde is des Heren door ds. Jacques (J.P.) Helder te Nijkerkerveen... 4 Geworteld zijn door ds. Henriëtte (H.W.) Bouwman te Borculo... 8 Jaaroverzicht PVO

3 Meditatie Zuster Moeder Aarde Geloofd om moeder aarde, Heer, ons leven staat in haar beheer, zij geeft ons vruchten zonder tal, en bonte bloemen overal, halleluja. Het zonnelied van Franciscus van Assisi is bekend. We konden het als gezang 400 in het ons bekende Liedboek voor de Kerken vinden. Nu als lied 742, wel anders verwoord en op een andere melodie, is het ook in het nieuwe Liedboek opgenomen. Een lied, waarvan de woorden in onze tijd nog altijd actueel zijn. Dat Franciscus zo n 800 jaar geleden de aarde zijn moeder noemde en met de schepping omging als een zuster en broer, was geen romantische houding. Het was een principiële keuze voor het evangelie. De aarde is geen neutraal gebied, zij heeft een zingever. Franciscus spreekt van Moeder Aarde, die het leven dat zij van God ontvangen heeft, doorgeeft. Dat begint al bij de eerste bladzij in de Bijbel. Alles krijgt daar zijn plaats. In Genesis 2: 7 lezen we hoe God de mens uit het stof van de aarde vormde en hem de levensadem inblies. De Latijnse woorden homo (=mens) en humus (=aarde) zijn aan elkaar verwant, evenals de Hebreeuwse woorden Adam (=mens) en adamah (=rode aarde). De aarde is een bron van leven door de rijkdom die zij ons schenkt: vruchtbaarheid wat is er een verscheidenheid aan gewassen die ons tot voedsel kan dienen en grondstoffen om van alles en nog wat van te maken wat ons leven aangenamer maakt. Maar deze rijkdom is niet voor de enkeling die met kennis van zaken gebruik weet te maken van die vruchtbaarheid en grondstoffen voor eigen gewin. De werkelijke diepte en grootheid, die in de aarde ligt verscholen, wordt onvindbaar als de aarde wordt uitgeput en misbruikt. De aarde schenkt ons een plaats om te leven en te wonen. Hoe gaan we met haar om, hoe behandelen wij haar? De aarde is net als wij geschapen door God. Hij heeft het gezag over de aarde aan ons gegeven en ons aangesteld als heerser over alles wat zij voortbrengt en herbergt. Toch moeten wij ook beseffen dat wij haar slechts in bruikleen hebben, zij is niet ons eigendom. Zoals een moeder hetgeen zij heeft, verdeeld onder haar kinderen, zo hebben ook wij de verplichting om alles te delen met elkaar. Delen, niet van onze overvloed, wat wij kunnen missen, maar met en in alles. Daarbij hebben wij rekening te houden met en om te zien naar de ander. Zuster Moeder Aarde. Zij is ons een voorbeeld. Zij deelt gul uit aan iedereen, zonder uitzonderingen te maken. De aarde en haar Schepper zijn het waard bezongen te worden, want zij is haar Schepper tot eer! Ik zing voor U en moeder aarde, die elk gewas een bodem geeft om zijn wortels uit te strekken, vruchtbaar land voor al wat leeft. Wees geprezen, bron en schenker, om uw lied in al wat leeft. Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen met al wat adem heeft. Helaas Op pagina 2 van In Gesprek 3, maart 2014, staat ds. Huub Smeets uit Terneuzen per abuis tweemaal vermeld als ds. Harry Smeets. Mijn oprechte excuses voor deze storende fout. Tiny van de Biezen, eindredacteur Martje Slagmolen, afgevaardigde Regio Zuid 3

4 Ds. Jacques (J.P.) Helder De aarde is des Heren Franciscus van Assisi bezingt in zijn Zonnelied de Schepper en zijn schepping. De aarde noemt hij onze zuster : Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. Het Zonnelied lijkt op het Scheppingslied van de Bijbel (Genesis 1). God zei op de derde scheppingsdag: Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het En God zag dat het goed was. 4 De aarde Er gaat een verhaal over de Russische ruimtevaarder Joeri Gagarin, de eerste mens in de ruimte. Hij reisde op 12 april 1961 in de Vostok buiten de atmosfeer om de aarde. Eenmaal in de ruimte berichtte hij: Ik zie God niet. Nergens in het grote heelal zijn sporen van leven gevonden, het reizen naar de planeet Mars zal nog wel even duren. Uniek is het leven op aarde, met ontelbaar veel soorten organismen. De aarde, die soms wereld of in het Latijn terra wordt genoemd, is vanaf de zon gerekend de derde planeet van ons zonnestelsel. Vanaf de maan is het mogelijk om de aarde als geheel op een foto te zetten. De Blue Marble was de eerste foto van een volle aarde. In een periode van grote milieuvragen laat die foto ons ook zien hoe kwetsbaar de aardbol is in een oneindig heelal. Hemel en aarde God gaf de aarde aan de mensen om te bewonen ( de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Psalm 115: 16b). Hier vindt de mens zijn bestemming, onder de hemel. God schiep beide, de hemel en de aarde. Hij heeft de aarde volmaakt geschapen. Na de zondeval werd zij vervloekt. De mens beantwoordde niet langer meer aan de hemel, had zich van God afgekeerd. In het oude wereldbeeld Ds. Jacques Helder is PKN-predikant in Nijkerkerveen. van de Bijbel dacht men dat oceanen de aarde omringden. De wereld werd gezien als een platte schijf die op zuilen of bergen in het water rustte. Men sprak over de einden of het uiterste van de aarde. Israël lag in het midden van de aarde. Verre streken werden opgevat als plaatsen ver weg van Gods Rijk, waar nog de chaos heerste. Hoe groter de afstand des te minder vrede. Eeuwen geleden stond een wetenschapper terecht bij de toenmalige paus, die wilde dat de geleerde de theorie van een ronde aarde zou herroepen. De sterrenkundige gaf toe onder de druk, maar hij was nog niet buiten of hij mompelde: En toch is die rond. In Gods ogen Dit zegt de HEER: De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank (Jesaja 66: 1a). Gezien vanuit de hemel ligt de aarde onder en is klein en niets (Job). Maar voor God niet zonder betekenis! God houdt de aarde in zijn hand. Ja! Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3: 16). Ooit schreef Herman Bavinck over de aarde: al is zij duizenden malen kleiner dan vele sterren, zij is en blijft in religieuze en ethische zin het middelpunt van het heelal. De aarde als plaats waar Gods Koninkrijk werd gevestigd. Jezus Christus redt de aarde. Hij is niet zoals alle mensen uit de aarde, maar is gekomen uit de hemel. In hem worden hemel en aarde met God verzoend en met elkander herenigd. Eens wordt de aarde een woonplaats waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3: 13). Nieuwe aarde Heel de aarde is vol van Gods heerlijkheid (Jesaja 6: 3b Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. ), toch gaat zij haar ondergang tegemoet. De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op (Jesaja 24: 20). Het laatste woord is aan God zelf: Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest (Jesaja 65: 17). Deze aankondiging kwam al eeuwen eerder dan Christus op aarde. In Openbaring 21 krijgt de apostel Johannes al iets van wat we een voorbeschouwing kunnen noemen op de nieuwe aarde, in een visioen. Schoot van de aarde In zijn laatste jaren was Franciscus lange tijd ziek. Het zonlicht kon hij niet verdragen door een oogkwaal. In de avond had hij last van het haardvuur. Op een nacht bad hij om geduld toen een stem sprak: Je mag je vanaf dit moment even veilig weten als was je reeds in mijn Rijk. De volgende morgen besloot hij het lied te schrijven dat wij als zijn Zonnelied kennen. Zelfs de dood betrok hij in het gedicht, met de naam zuster. Eenmaal zal ons lichaam in de schoot van de aarde gelegd worden. Stof tot stof. Maar de vreugde van ons vertrouwen in God doet ons bloemen zien bij het graf en vogels in de lucht. De Paasmorgen klinkt door in de geloofsbelijdenis. Moeder aarde bergt de mens als zaad in de akker. De graankorrel moet sterven om vrucht te dragen (zie o.a. Johannes 12: 24 en 1 Korintiërs 15: 37). Daarin is Gods Zoon ons voorgegaan. De geopende aarde verwijst naar de handen van God waarin wij terecht komen, geborgen in Christus. Wat voor vorm wij na dit

5 delijk bouwen, duurzaam wonen, gescheiden afval om te recyclen voor hergebruik, energie uit de natuur, etc. Hoe zouden we tegelijk geestelijk verder kunnen bouwen aan de nieuwe aarde? Hoe zou dat eruit zien met bloemen en planten van geloof, hoop en liefde? Als de Heer vanmiddag terugkomt, plant ik vanmorgen een appelboompje, zei Maarten Luther. Wat bedoelde deze kerkhervormer met deze uitspraak? leven krijgen is ons nog niet bekend, maar we zullen opstaan tot een hogere bestemming. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. (Liedboek, lied 978, zie ook pagina 14). Gespreksvragen: 1. Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, ons leven staat in haar beheer, halleluja, zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, en bonte bloemen overal, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. (Liedboek 1973, gezang 400). In het nieuwe Liedboek 2013 klinkt in lied 742 de lof aan God en moeder aarde: Ik zing voor U en moeder aarde, die elk gewas een bodem geeft om zijn wortels uit te strekken, vruchtbaar land voor al wat leeft. Franciscus zong voor de vogels, zong hij ook tot moeder aarde? Is er verschil in zingen over en zingen tot? 2. De vrouw heeft altijd een hoog aanzien gehad als moeder en als leidster van haar kinderen. Door het baren van nieuw leven maakt zij deel uit van de aarde die allerlei vruchten voortbrengt. Het wonder van de natuur hebben mensen vereerd in Moeder Natuur en die kreeg mettertijd overal allerlei namen. Overal treft men de verering van een moedergodin aan. Blijft het spreken over Moeder Aarde beperkt tot de sfeer van New Age, met aandacht voor de cultus rondom vruchtbaarheid, maanstanden en seizoenen? Kan het anders? Hoe dan? 3. Vrouwen waren de eerste landbouwers en herders thuis. Van oorsprong hadden mannen het druk met jagen, terwijl de vrouwen zorgden voor hun gezin. In de buurt werd gezocht naar eetbare vruchten, werd graan gezaaid en het gebruik van kruiden ter genezing uitgeprobeerd. De landbouwploeg en de georganiseerde veeteelt werden mannenwerk. Wat deed dat met de vrouwen en met hun hogere kennis die zij al verworven hadden? 4. Op welke manier merkt u het bouwen aan de nieuwe aarde op in uw eigen omgeving? Denk daarbij aan ecologische producten, milieuvrien- 5. In de Hebreeuwse taal worden verschillende woorden gebruikt voor aarde. Het woord èrèts (gehele aarde of land) en adamah, dat oorspronkelijk het roodbruine, geploegde land betekent (gecultiveerde aarde). Je leest er de naam van Adam in. Het Griekse gè wordt in het Nieuwe Testament gebruikt (denk aan geologie, de bestudering van de aardkorst) en verenigt beide Hebreeuwse betekenissen. Daarnaast komt het Griekse woord oecumene voor (gewoonde wereld), dat in de kerk vooral een geestelijke betekenis kreeg. Welke? Waar denkt u aan bij aard, aarde, aarden? PLUS: méér moeder aarde Om met elkaar te doen: enkele suggesties om méér van uw bijeenkomst te maken! Opening van de bijeenkomst - Zoek enkele korte bijbelgedeelten bij dit thema, waarin moeder aarde een rol speelt. - Welke psalm, welk gezang of welk lied wilt u daarbij zingen. - Noem zaken die u in het gebed naar voren wilt brengen, waarvoor wilt u God bidden en waarvoor wilt u hem danken. Voordat u begint met de inleiding - Franciscus noemt allerlei verschillende gaven op die de aarde geeft en voortbrengt. Hoeveel kunt u er opnoemen? Geef van elk een paar voorbeelden. - De aarde is net als wij, mensen, door God geschapen. Wat betekent deze relatie voor u? - In Genesis 1: 28 en 29 lezen we o.a.: bevolk de aarde en breng haar onder je gezag Wat betekent dat voor u? Wat vraagt dat van ons? - Knip een cirkel van papier en teken daarin dit onderdeel van Het Zonnelied. U kunt dit samen in een grote cirkel doen of ieder apart een werkstukje maken (gaat het best met waskrijt, maar kleurtjes of stiften kunnen ook). Sluiting van de bijeenkomst - Zijn er zaken naar voren gekomen waardoor u nu anders naar onze zuster moeder aarde kijkt? - Zoek samen een slotlied uit. 5

6 Veelstemmig licht De aarde droeg het in haar schoot 6 Het is bijna tijd om te koken. Ik spring op de fiets voor de boodschappen en kom zwaarbeladen thuis. Veel eten zit schoongewassen, gesneden of al voorgegaard in plastic. Veel kinderen weten niet meer waar puree van wordt gemaakt of hoe spruiten groeien. In onze tijd komt eten uit de winkel en niet van het land. Toch is alles wat wij eten ergens gegroeid en geoogst. Ons eten kan niet zonder vruchtbare grond. In die grond wordt gezaaid en geplant en er wordt mest opgebracht en onkruid gewied. In die donkere aarde kiemt het zaad en het groeit twee kanten op: naar beneden én naar boven. Wat naar beneden groeit, worden de wortels die de plant stevig verankeren in de grond en water en voedingstoffen opzuigen. Wat naar boven groeit, wordt de stengel, de stam, waar bladeren aan zullen groeien die het zonlicht opnemen. Wat boven de grond groeit zien we, maar er is dus nog veel meer, verborgen in de aarde. Daar kiemt het graan, daar groeit het wortelstelsel van een boom. Daar in de aarde is het vol leven. In ons dorp zie ik steeds meer tuinen veranderen in grote stukken worteldoek met kiezelstenen of terrassen vol tegels. De aarde wordt afgedekt en er kan niets meer op groeien: geen onkruid, maar ook geen bloemen of groente. Hoewel ik wel begrijp dat een tuin veel werk is, benauwt het mij toch. Want waar blijft dan die geweldige groeikracht van de aarde die in zoveel bloemen, vruchten en kruiden resulteert? Gelukkig kunnen we op veel plekken nog wel zien wat moeder aarde voortbrengt: de eerste sneeuwklokjes, de lelietjes der dalen, de zonnebloemen en de herfstasters. En wie zelf een moestuin heeft, ervaart dat moeder Aarde nodig is voor het dagelijks eten op ons bord. Onze zoon zat op de Vrije School. De leerlingen legden er een moestuin aan: tuinbouw was een vak op de middelbare school. Vol enthousiasme werden er winterwortels thuisgebracht, kruidenthee en kruidenazijn. Het jaar daarop hadden we thuis ook een moestuin. Inmiddels woont onze zoon op kamers, maar de moestuin is er nog. Die heeft zich bewezen. Want het is goed om te weten en te zien hoe het eten op je bord gegroeid is. Het is goed om te ervaren hoe kostbaar het is. En vaak is de oogst zo overvloedig, dat je er ook nog eens veel van weg kunt geven. Op Vrije Scholen zeggen ze een spreuk voor het eten: De aarde droeg het in haar schoot Zonlicht bracht het rijp en groot Zon en aarde die ons dit schenken Dankbaar willen we aan u denken. Moeder Aarde, houtsnede M.M. Schwarz. Monica M. Schwarz is predikante en creatief theologe. Zij heeft een werkplaats voor aardse spiritualiteit, Veelstemmig licht, waarin zij zoekt naar de verbinding tussen het dagelijks leven en geloof en spiritualiteit. Voor wie verder wil lezen: en de facebookpagina Veelstemmig licht. De aarde draagt ons en voedt ons, zoals een moeder haar kind draagt en het te eten geeft. Wij zijn de kinderen en de aarde is onze moeder. Een moeder van vlees en bloed heeft zelf ook zorg nodig. Dat is niet anders met onze moeder aarde. Wij gebruiken haar alsof haar krachten oneindig zijn en haar voorraden onuitputtelijk. Maar als we roofbouw plegen op onze moeder aarde en haar overvragen, kan vruchtbare grond veranderen in onleefbare woestijn. Het is vreemd dat wij dit besef, van die kostbare moeder aarde, wat verloren zijn. Wij leven op haar, van haar en door haar, en toch beseffen we dat niet. Het schijnt dat mensen die de aarde vanuit de ruimte gezien hebben, daar, ver van moeder aarde, ineens beseffen hoe kostbaar en kwetsbaar zij is: die blauwgroene planeet waar we leven, werken en liefhebben. Nu we de aarde op zulke grote schaal plunderen en leegroven is het goed dat we die blik uit de ruimte ook hebben. Afstand nemen, geeft beter zicht. Kostbaar is ze, die kwetsbare planeet, moeder aarde, die ons draagt en voedt. Laten we haar dan ook als iets waardevols behandelen en zorg voor haar dragen. Zodat haar levenskracht tot in lengte van dagen bron van leven kan zijn. N.B. In bezoekerscentrum het Museonder op de Hoge Veluwe kun je zien wat er allemaal in onze aarde gebeurt; een aanrader, zeker met kinderen.

7 Wees geloofd, mijn Heer, om onze zuster moeder Aarde die ons in leven houdt en verzorgt en allerlei vruchten voortbrengt, en kleurige bloemen en kruiden. Ik heb een grote zuster, die al een moeder is, een eindeloze kinderschaar slingert zich om haar tafel ze schaterlacht en ze deelt bieslook en rabarberstengels, blauwe anemoon tulpen, veldsla, hyacint en kervel, sperzieboon Ik heb een grote zuster, die enkel gulheid is, in haar geblokte keukenschort wenkt zij haar broers en zussen er is genoeg! en ze deelt aardbei, rucola, spinazie, dille, wilde roos kruizemunt en zoete kersen, erwtjes, abrikoos Ik heb een grote zuster, die pure schoonheid is, steekt korenbloemen in het haar en ruikt naar melk en honing pracht van een vrouw! en ze deelt asters, appels, hazelnoot, oranje lampion bietjes en pompoenguirlandes, weidechampignon Ik heb een grote zuster, die onze aarde is, een tuin met openslaande poort: pluk wie wil plukken! Pluk haar niet leeg want ze deelt boerenkool en bosviolen, tijm, rozemarijn, kerstroos, raap, vergeet-mij-nietjes, winterpostelein. Titia Lindeboom MENSenWERK Wie ben je? Mijn naam is Henk- Jan Strang. Ja, de man van... Ria Strang-Taffijn. Ik ben in 1965 geboren in Den Haag, later verhuisden we naar Vorden. In 1987 leerde ik Ria kennen en in 1988 zijn we getrouwd. We kregen twee prachtige kinderen en wonen in Soest. Liefde, warmte en vertrouwen vormen de basis van ons gezin. Ria, de bron van liefde voor iedereen om haar heen, is de aarde, de voedingsbodem waarop mijn kinderen en ik tot volle bloei komen. Wat doe je voor werk? Vanaf 1989 werd ik bij PricewaterhouseCoopers opgeleid tot accountant. In 1997 studeerde ik af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2006, na vier jaar op Curaçao gewoond en gewerkt te hebben, werk ik als zelfstandig adviseur, coach en docent, projectmanager en toezichthouder bij pensioenfondsen en -uitvoerders, vermogensbeheerders en verzekeraars. In mijn werk gaat het meestal over bestuur, risico s beheersen, voldoen aan wetten en regels, gedrag en vaardigheden van mensen en veranderen. Het leuke van mijn werk is dat ik allerlei verschillende mensen tegenkom. Wat betekent het geloof voor jou? Van mijn ouders en familie leerde ik wat geloof is. Maar pas op Curaçao leerde ik God veel intensiever kennen, daar begon het persoonlijk voor me te leven. In een leiderschapstraining zag ik dat ik geen verantwoordelijkheid nam voor mijn relatie met God en mensen en mijn geloof. De zondagmorgen is heel belangrijk voor me: samenkomen, zingen, het Heilig Avondmaal en getuigen van wat God duidelijk maakt. In dit alles is zijn Geest en Liefde tastbaar, ook in de vergeving van zonden, genade door Jezus offer voor het menselijk falen. Ik zie steeds meer dat God voorziet in wat wij nodig hebben. Ik zie ons menselijk worstelen met standpunten, emoties en gebeurtenissen, maar wat telt is dat zijn liefde en zijn Geest in onze harten gevonden worden. Het geeft rust als ik weet dat God erachter staat. In onze wereld worden met de beste bedoelingen theorieën uitgewerkt, nieuwe uitvindingen gedaan en nieuwe gezichtspunten verkend. Ik ben er van overtuigd dat uiteindelijk alleen ontdekkingen die Gods goedkeuring hebben, heilzaam zijn. Ik verlang ernaar dat steeds meer mensen zoeken naar wat heilzaam is. Voor mij wordt daarom naast Woord en gebed, Moeder Aarde steeds belangrijker. Vooral psalm 139 is mij bijzonder dierbaar. Aarde In de natuur ligt zo oneindig veel meer kennis en waarheid besloten dan wij kunnen bedenken. In de ochtendstond met de opkomende zon ervaar ik de kracht van de zon die mijn wezen sterkt. Terug in Nederland begon ik groenten en fruit te kweken. Ziekten in mijn omgeving zorgden ervoor dat ik mij er verder in verdiepte. Ik schrok me wild van wat wij aten en dronken. Het is allemaal keurig aan elkaar geplakt in fabrieken, maar heeft steeds minder te maken met hoe de natuur het ons aanreikt. Alles voor een gezond lichaam is te vinden door te bestuderen en toe te passen hoe de natuur werkt. Afgelopen zomer heb ik de opleiding permacultuur gevolgd. Daar kwam mijn aandacht voor natuurlijke principes en kringlopen in een stroomversnelling. Inmiddels heb ik op de Eemlandhoeve in Bunschoten een eigen permacultuur-proeftuin. De toekomst die mij trekt, is mijn professionele werk verbinden met Moeder Aarde en gezondheid: planten kweken, bewust zijn van kringlopen met aandacht voor wat mensen beweegt, Gods goedkeuring heeft en delen wat Moeder Aarde oplevert. 7

8 Ds. Henriëtte (H.W.) Bouwman Geworteld zijn Bijbelstudie over Matteüs 13: 1-9, 18-23, Johannes 12: 24, 25 en 15: 1-8 Wanneer in het Nieuwe Testament naar aarde en schepping wordt verwezen, dan is het meestal in het kader van een nieuwe aarde en een nieuwe schepping. Die hebben dan betrekking op het nieuwe begin dat God wil maken. De komst van Jezus Christus speelt daarin een grote rol. Dat is het Koninkrijk van God waar Jezus steeds over spreekt, maar ook de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar in Openbaring over gesproken wordt. Ook Paulus spreekt veel over het woord schepping, maar vooral in de zin dat in Christus God een nieuwe schepping begonnen is. In Christus is God als het ware opnieuw begonnen en zo mogen wij ons verlost weten en mogen wij leven. Een andere manier waarin dat thema Moeder Aarde vorm krijgt in het Nieuwe Testament, is bij de beelden die Jezus gebruikt om zijn boodschap duidelijk te maken. Jezus maakt veel gebruik van alledaagse voorbeelden om te laten zien wat hij bedoelt. Zo wordt in Matteüs 6 zijn oproep om niet bezorgd te zijn, omkleed met het kijken naar de vogels en bloemen en lelies in het veld. De onbezorgdheid van de natuur wordt tot voorbeeld om jezelf ook maar over te geven in de handen van God en niet te bezorgd te zijn over wat er kan gebeuren. Zo worden beelden van Moeder Aarde gebruikt om iets anders te illustreren. 8 Groeien en wortelen Maar het thema Moeder Aarde zit ook in de verhalen waar het over groeien gaat en dan komen we bijna als vanzelf bij de gelijkenissen van Jezus. In een aantal van die gelijkenissen wordt het beeld van het zaaien in een akker en Ds. Henriëtte (H.W.) Bouwman is predikant in Streekgemeente De Wijngaard rondom Borculo. het groeien van het graan gebruikt. Maar ook het kleinste van alle zaden dat tot een grote boom uitgroeit, het mosterdzaad wordt aangehaald om te laten zien dat een klein begin tot een groot geloof kan uitgroeien. Een mooie vergelijking in deze tijd van het jaar, zo net voor Pasen is natuurlijk het beeld van de graankorrel die eerst moet afsterven in de grond om vrucht te kunnen dragen. Het gaat in al deze verhalen om het groeien in geloof, maar ook om het geworteld zijn in goede grond. Goede grond, goede aarde is nodig om goed te wortelen, om vrucht voort te brengen. En uit iets kleins als een zaadje kan iets groots groeien dat ons voedt. Een mooi beeld om dat Koninkrijk van God te duiden, het kan groeien in ons en in de wereld zelf. Maar als je wilt dat iets groeit dan moet je het verzorgen. En bij het verzorgen van een struik of een plant hoort ook het snoeien. En daar geeft Jezus een voorbeeld van als hij zegt: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt neemt hij weg. En zo heeft groeien en wortelen ook een kant van snoeien en snijden. Een zaaier ging uit om te zaaien De gelijkenis van de zaaier lezen we in Matteüs 13. Heeft deze overbekende gelijkenis nog verrassingen in zich? Wie is die zaaier en wat wordt er bedoeld met het zaad? Hoe mogen we al die soorten ondergrond duiden? In eerste instantie gaat de gelijkenis over de zaaier. Een zaaier ging uit om te zaaien en hij zaaide het zaad kwistig rond. Met de hand zaaien is minder nauwkeurig dan met de zaai- en pootmachines van tegenwoordig. De zaaier zaait het woord van het Koninkrijk. Hij kijkt niet op een zaadje meer of minder. Hij geeft zijn zaad, zijn Woord overal een kans van slagen. Hij zaait het woord van het Koninkrijk overal waar hij maar bij kan. Dat is een troostende gedachte, want op veel plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen dat Gods Woord nooit vruchteloos terugkomt. Altijd zal het ergens een doel hebben. Ook in grond waar distels opkomen, of op de weg of waar stenen liggen? Dus gaat deze gelijkenis ook over de grond waarin het zaad valt. De grond die wij kunnen zijn. Want zit in ons allemaal niet iets van onbegrip met betrekking tot het evangelie en het Woord van leven dat we krijgen? Zit in ons allemaal niet iets van: we willen wel, maar het moet niet te moeilijk worden? Of: het moet niet te veel in strijd komen met onze dagelijkse beslommeringen. We hebben het allemaal in ons. We zijn al die vier grondsoorten in één. De twijfel, het zuchten

9 als het moeilijk wordt of teveel vrije tijd kost: het is toch zo menselijk. Maar elk mens kan ook heel ontvankelijk zijn, dan klopt alles en is alles goed, dan is het goede grond. Oftewel: er is hoop, we worden nooit opgegeven, zeker niet door God. De gelijkenis gaat ook over het zaad. Misschien wijst het zaad niet alleen op het Woord, maar ook op ons als mensen. De zaaier zaait ons en de hoop mag er zijn dat we vallen in goede aarde, in Gods schoot. Druipt de goedheid niet van Gods voeten en vloeit het niet over de aarde en haar mensen, zoals Psalmen 65 ons zegt? De gelijkenis wil vooral zeggen dat het Koninkrijk van God niet te stuiten is. Het zal er komen, hoeveel weerstand er ook is. Het zal overwinnen, hoeveel wij of wie ook maar het tegenwerken. Jezus heeft het laten zien in zijn lijden en sterven en zijn opstaan uit de dood. De zaaier zaait door, ook door ons heen. Steeds verder wordt dat Koninkrijk uitgebreid in een levende gemeente van Christus, bestaande uit goede grond, goed zaad dat vruchtbaar is. De ware wijnstok In Johannes 15 geeft Jezus een ander beeld van geworteld zijn. Hij noemt zichzelf de ware wijnstok. Daar is het Jezus die als wijnstok geworteld is in de grond en wij als gelovigen mogen vruchtdragen vanuit de voeding uit de stam. Het is aan ons om de juiste voedingsstoffen tot ons te nemen om ook werkelijk vrucht te dragen. Maar zo wordt ons voorgeschoteld: de ranken kunnen geen vrucht dragen zonder de wijnstok. En zo zijn Jezus en wij als gelovigen van elkaar afhankelijk om die vrucht van de wijnstok te laten oogsten. Het is de eenheid met Christus, de afhankelijkheid van Jezus die ons in ons geloof laat groeien. Groeien in en door Christus, het geloof kan niet zonder die voeding. Christus is daarom de basis van ons geloof en in hem kunnen wij dat Koninkrijk van God laten groeien. Als de graankorrel En zo komen we bij dat laatste beeld. Van die graankorrel die in de aarde valt en moet afsterven om te kunnen ontkiemen en de aarde uit te groeien om uiteindelijk vrucht te dragen (Johannes 12: 24). Jezus gebruikt het beeld om te laten weten dat ook hij zal moeten sterven om uiteindelijk weer op te staan en leven te geven. Het geeft én de kwetsbaarheid én de sterkte van het leven weer. Het leven dat altijd een weg zoekt naar het licht. Het leven dat nooit ophoudt te bestaan. Het leven dat geen einde heeft, want het leven is sterker dan de dood. Dat is wat Jezus ons heeft laten zien en waar wij groeikracht uit kunnen halen om ook zelf sterker te staan in de kwetsbare momenten van het leven en zeker als de dood scheiding maakt in ons leven. Sterk als de dood is de liefde staat in Hooglied. En die liefde is het grootste en diepste waar ons geloof in geworteld mag zijn. Gespreksvragen: 1. Geworteld zijn in goede aarde kan ook te maken hebben met wie u bent, waar u vandaan komt. Hoe bent u geworteld in de aarde? Uit wat voor gezin komt u? Hoe werd in dat gezin het geloof doorgegeven? 2. Lees Matteüs 13: 1-9 en en de uitleg in het voorgaande. Hierin wordt geduid dat we alle vier de soorten grond in ons hebben. We komen in onszelf de weg tegen waar het zaad op valt, maar ook de stenen in de grond, de distels die overwoekeren en de goede grond waar het zaad kan ontkiemen. Hoe merkt u in uw eigen leven dat al deze grondsoorten er zijn en welk effect heeft dat op uw geloofsleven? 3. Gods Koninkrijk is niet tegen te houden, het groeit ondanks alles. Een klein mosterdzaadje wordt een grote boom. Het zaad wordt kwistig gestrooid en er komt toch iets op. Toch merken we om ons heen dat kerken leeglopen en christelijk geloof niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien. Kan dat wel met elkaar worden verenigd? Hoe dan? 4. Jezus is de ware wijnstok en wij mogen vrucht dragen in hem. Merkt u dat? Op welke manieren? 5. Met Pasen mogen we vieren hoe Jezus de dood overwon en ons het Leven geeft. Wat betekent dat voor u? Hoe laat u dat zien? Welkom op deze bijeenkomst! Laten we even bijpraten. Zingen: Gezang 351 Lezen: Johannes 12: 24, 25 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Gebed: Trouwe Vader in de hemel, Dank U wel dat we ook ditmaal in gezondheid bij elkaar gekomen zijn. Wilt u hen die er vandaag niet bij kunnen zijn, geven wat zij nodig hebben. Heer, van U verwachten we het. Geef ons een vruchtbaar gesprek door met uw heilige Geest in ons midden te komen. In Jezus naam, Amen. Zingen: Gezang 223 Kapstok TB 9

10 Jaaroverzicht van de Protestantse 10 LOD 2013: een volle zaal Ledenontmoetingsdag Op donderdag 18 april werd onze Ledenontmoetingsdag gehouden. Ditmaal waren we te gast in de Immanuëlkerk in Ermelo. Vanuit Regio Noord en Regio Friesland waren drie volle bussen komen aanrijden, daardoor kon onze nieuwe voorzitter Tiny van de Biezen ongeveer 450 aanwezigen welkom heten op deze 74e LOD. Spreker was professor doctor Doeke Post uit Wezep, zijn referaat had als titel: De dood komt steeds later. Het jaaroverzicht 2012 van secretaris Gré Popping en het financiële verslag 2012 van penningvrouw Tjits Rinsma werden vastgesteld. Ds. Egbert van Beesten mocht voor de laatste keer een bedrag voor Stichting Mensenkinderen in ontvangst nemen. Er was in totaal ,14 gespaard, ds. Van Beesten nam het onder dankzegging aan. Er was besloten om vanaf deze LOD via Kruis en Munt voor Stichting Sviatoslav en Stichting Waridi te gaan sparen. Beide stichtingen werden voorgesteld. De gehouden collecte voor deze doelen bracht 1602,53 op. Na de lunch, weer uitstekend verzorgd door koster Arno en zijn team, begonnen we aan het middaggedeelte met het zingen van ons PVO-lied Hij woont in ons midden. Daarna konden we genieten van het optreden van zanggroep Intermezzo uit Bolsward. Zij hadden op een voorgaande LOD hun kunnen al laten zien en ook deze middag konden we volop genieten. Niet alleen van hun zang en dans, maar ook van de prachtige, zelfgemaakte kostuums. Vanuit werkgroep Redactie werd Jopie van de Kleut voorgesteld als nieuwe afgevaardigde naar het Hoofdbestuur, zij vervangt daarmee Tiny van de Biezen. De werkgroep Toerusting is opgeheven. Als eerste werd van hoofdbestuurslid Sary van der Kooi afscheid genomen, zij was afgevaardigde vanuit deze werkgroep. Ook van de andere leden, Berry Wijnans, Diny van Gerner en Djoke Travaille werd afscheid genomen. Met elkaar verzorgden zij de liturgische afsluiting. Na nog met elkaar het Wilhelmus gezongen te hebben ter ere van de troonswisseling d.d. 30 april, kon iedereen tevreden huiswaarts keren. We kunnen terugzien op een fijne en bijzondere dag. Werkgroep Redactie Deze werkgroep, waarin Tiny van de Biezen als eindredacteur, Heleen Koekoek als voorzitter, Jopie van de Kleut als secretaris en Titia Lindeboom als lid zitting hebben, zorgde ervoor dat ons werk- en informatieblad In Gesprek bij de leden terecht kwam. De leden van de werkgroep hebben vijf maal vergaderd, daarnaast organiseerden zij een toerustingbijeenkomst op 30 januari 2013 voor het landelijke en regionale kader. Hier werd o.l.v. ds. Monica Schwarz uit Voorthuizen het jaarthema Het Zonnelied van Franciscus van Assisi uitgewerkt. In overleg tussen hoofdbestuur en redactie werd voor het seizoen gekozen voor het jaarthema In de voetsporen van Mozes. De website van de PVO werd ook dit jaar beheerd door Henny Kalisvaart. Wij danken haar hartelijk voor haar tijd en inzet in deze. Inmiddels zijn we volop bezig deze te vernieuwen en uit te breiden. Wij zijn te vinden op: Financiën en Organisatie De heren Ad van Halteren en Evert Estié hebben ook dit jaar weer de financiën en zakelijke belangen van de Protestantse Vrouwen Organisatie behartigd. Waarvoor onze hartelijke dank. Prof. Dr. Doeke Post Tjitze Walinga van St. Sviatoslav Christien Schneider van St. Waridi Reizen De reis ging dit jaar naar Ootmarsum. Onder leiding van hoofdbestuursleden Tjaarda Meindertsma en Tjits Rinsma konden de deelneemsters van juni in Stadshotel Ootmarsum van een fijne vakantie genieten. Ook de uitstapjes overdag en de gezellige avonden konden rekenen op enthousiaste deelname. Regio s De vijf Regio s hebben ieder een bestuur, waarvan één lid de Regio vertegenwoordigt in het Hoofdbestuur. De bestuursleden worden bijgestaan door contactvrouwen. Met de groepen werd telefonisch en/of schriftelijk contact gehouden. Daarnaast werden in alle regio s bijeenkomsten georganiseerd. Deze werden goed bezocht. Het Hoofdbestuur werd tijdens haar vergaderingen mondeling en via schriftelijke verslaggeving op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de regio s.

11 Vrouwen Organisatie 2013 onder de loep genomen. Een grote, jaarlijks terugkerende post was die van de Kosten Huisvesting. Hoewel we veel ruimte tot onze beschikking hadden in het gebouw aan de Wilhelminalaan in Amersfoort en er met veel plezier onze vergaderingen gehouden hebben, besloot het Hoofdbestuur dat deze uitgave niet meer te verantwoorden was tegenover het ledenaantal. Het huurcontract werd opengebroken en beëindigd per 31 maart Na deze datum werd de administratie van onze organisatie grotendeels opgeslagen en alles betreffende de dagelijkse gang van zaken werd ondergebracht bij onze bureaumedewerkster Ria Strang. Zij werkt vanaf 1 april thuis. Tot haar taken behoort, naast het verzorgen van de administratie, het notuleren van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van het Hoofdbestuur. De heren Ad van Halteren en Evert Estié tellen de opbrengst van de collecte Leden Al het bestuurlijke werk wordt uiteindelijk gedaan voor onze trouwe leden, die op gezette tijden bij elkaar komen. Sommige groepen één keer per maand, anderen eens in de twee of drie weken. Er zijn vrouwen die het prettiger vinden overdag samen te komen en anderen kiezen voor de avond. Hoe dan ook: we komen bij elkaar om bezig te zijn met het Woord van God en ons blad In Gesprek wil ons daarbij helpen. We delen onze zorgen, vreugden, twijfels, verdriet en nog zoveel meer in een vertrouwde omgeving en dat is ook de kracht van onze groepen. Met elkaar werden ook de Liturgie voor Passie en Pasen en de Kerstliturgie gevierd. De dames Corry de Jongh, Nelie Rijkers en Djoke Travaille stelden de eerste samen. Henny de Graaf nam de plaats in van Corry de Jongh bij de tweede. Ook dit jaar hebben groepen en persoonlijke leden bedankt voor het lidmaatschap van onze organisatie. Sommige groepen werden opgeheven omdat het ledenaantal door ziekte en overlijden te klein werd om nog zinvol door te kunnen gaan. Wij vinden dat heel jammer, maar kunnen het tij niet keren. Wel wijzen wij op de mogelijkheid om persoonlijk lid van de PVO te worden en daardoor ook In Gesprek te blijven ontvangen. Reorganisatie De PVO wordt jammer genoeg steeds kleiner. Het ledenaantal vermindert, waardoor er ook steeds minder vrouwen te vinden zijn die het kader, zowel landelijk als regionaal, kunnen komen versterken. Het Hoofdbestuur heeft daarom eens kritisch naar de landelijke werkzaamheden gekeken, met name die van de werkgroep Redactie en de werkgroep Toerusting. Dit heeft er begin 2013 toe geleid dat de werkgroep Toerusting opgeheven werd. Zij regelden o.a. de bijeenkomsten in de regio s, dit is nu een taak van de betreffende regio s zelf geworden. De werkgroep Redactie heeft haar werkzaamheden meer gebundeld en dit heeft ertoe geleid dat zij niet langer door een Redactieraad terzijde gestaan wordt. Het werk van de Redactieraad is nu geïntegreerd in de reguliere vergaderingen. Ook het organiseren van de toerusting over de jaarthema s voor het landelijke en regionale kader hoort nu tot een van haar taken. Door deze maatregel is het landelijk kader verminderd met zeven leden. Een kleiner ledenaantal brengt ook met zich mee dat de inkomsten contributie van de PVO dalen. Het Hoofdbestuur heeft om die reden de uitgaven van onze organisatie Naast de dalende inkomsten en de steeds stijgende kosten, heeft de PVO ook te maken gekregen met de gevolgen van de financiële crisis. De aandelen van de Triodosbank waren in 2012 al fors in waarde gezakt en begin 2013 werd de handel in deze aandelen onverwacht stilgelegd. Het was toen niet meer mogelijk om adequaat in te grijpen. Ook in 2013 zal de waarde van deze aandelen een fors verlies te zien geven voor onze organisatie. Het Hoofdbestuur heeft, mede om die reden besloten de contributie ingaande 2014 te verhogen van 16 naar 18 per jaar. Een andere maatregel is, dat er entree geheven gaat worden op de Ledenontmoetingsdag van Zanggroep Intermezzo uit Bolsward Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningvrouw, aangevuld met een notulist, heeft zes maal vergaderd, waarvan na 1 april vier keer in het nieuwe kantoor bij Ria thuis. Het Hoofdbestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningvrouw, vijf afgevaardigden uit de regio s en een afgevaardigde uit redactie, aangevuld met een notulist, heeft vijf maal vergaderd, waarvan na 1 april drie keer op de nieuwe locatie, een zaal in de Immanuëlkerk in Ermelo. Tot slot Ondanks de tegenvallende financiële situatie waarin onze PVO zich momenteel bevindt, blijven we vol vertrouwen uitzien naar de toekomst. Nog steeds ligt onze grote kracht in de samenkomsten van onze groepen, waar geloof, hoop en liefde gedeeld worden, waar we thuis zijn bij elkaar. We mogen erop vertrouwen en in geloven dat God met ons meegaat, hoe dan ook! Gré Popping-Hoekzema secretaris Protestantse Vrouwen Organisatie 11

12 Mededelingen en voorstellen van het Hoofdbestuur DV donderdag 10 april a.s. wordt de Ledenontmoetingsdag van de Protestantse Vrouwen Organisatie gehouden in de Immanuëlkerk, Stationsstraat 137 in Ermelo. Vanaf uur staat de koffie voor u klaar en omstreeks uur is de bijeenkomst ten einde. Dan is er nog gelegenheid om met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten. Ook voor de lunch tussen de middag wordt gezorgd. De entree bedraagt 5. s Morgens spreekt ds. Hans van Ark uit Wapenveld over: In de voetstappen van Mozes. Cabaretgroep Tweeboereneneendominee vult het middaggedeelte. Mededelingen Het Hoofdbestuur deelt u mee (zie ook In Gesprek januari 2013, pagina 13) dat op haar bestuursvergadering van 27 november jl. is besloten dat: - De contributie vanaf 2014 verhoogd wordt van 16,-- naar 18,--. - U geen acceptgirokaarten meer ontvangt voor de betaling van de contributie. - U ook geen acceptgirokaarten meer ontvangt voor het overmaken van gespaard geld voor Kruis en Munt. In de werkgroep Redactie heeft een wisseling plaatsgevonden: Titia Lindeboom-Bruning neemt na vijf jaar afscheid, in haar plaats wordt Genoveva Bikker-Bosch voorgesteld. De laatste mededeling betreft ons werk- en informatieblad In Gesprek. Er is besloten dat In Gesprek vanaf september a.s. vier maal per seizoen gaat verschijnen. U ontvangt deze nummers begin september, november, januari en maart. In Gesprek zal per nummer twintig pagina s gaan tellen en vier bijbelstudies bevatten n.a.v. het jaarthema. De liturgieën voor Kerst en Pasen zullen als vanouds in het november- en maartnummer te vinden zijn. Voorstellen het seizoen Het Hoofdbestuur stelt voor om ook het komende seizoen via Kruis en Munt te blijven sparen voor Stichting Sviatoslav en Stichting Waridi. Wij hopen dat u weer mee helpt een mooi bedrag voor beide te sparen! Jubileumrubriek Kringen 12 In maart 2013 bestond de als nummer 1 geregistreerde Vrouwen Contactgroep Onderlinge Schriftkennis uit Hendrik Ido Ambacht 80 jaar! Zij melden ons: Onze groep bestaat uit 28 leden, die elke drie weken bij elkaar komen met gemiddeld 22 leden per avond. Om verschillende redenen is dit jubileum in 2013 niet gevierd, maar begin dit jaar is er zowel in de kerkdienst als in ons kerkblad aandacht aan dit jubileum besteed. Het onderlinge contact tussen de leden is heel fijn. Als groep gaan we in mei een middag uit en eten we gezellig met elkaar. Ontmoeting, met elkaar in gesprek gaan, elkaar respecteren om wie je bent en lief en leed samen delen, dat zijn de kenmerken die ons als vereniging al 81 jaar samenbindt. Er staan inderdaad maar 22 leden op de foto, maar dat mag de pret niet drukken. Namens de PVO feliciteren wij u met dit geweldige jubileum en wensen u nog veel fijne en gezegende bijeenkomsten toe! Jopie van de Kleut Kring Bolsward en omstreken op dinsdag 15 april 2014 om uur in gebouw De Fûke in Gaast. Spreker: dhr. Ysbrand van Sloten uit Dongjum. Onderwerp: Gebruiken rond sterven en begrafenis. Kring Kornhorn-Grootegast op woensdag 30 april 2014 om uur te Boerakker. Spreker: dhr. J. Bijlsma uit Broeksterwoude. Onderwerp: Vroeger en nu, vier jaargetijden. Kring Giessenburg op woensdag 30 april 2014 om uur in gebouw De Stigt in Giessenburg. Spreker: mevr. Y. v.d.akker-savelsbergh. Onderwerp: Ontmoetingen van Jezus met de Samaritaanse vrouw en Maria Magdalena. Felicitatie Namens bestuur en leden van de Protestantse Vrouwen Organisatie willen wij Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander van harte feliciteren met zijn verjaardag op 27 april a.s. Wij wensen hem, in de kring van zijn gezin en familie, een gezegend nieuw levensjaar en sterkte bij alle taken die hij te vervullen heeft.

13 VROUWEN - GELOVEN - WERELDWIJD Vroeger zei mijn vader, en die had het weer van zijn vader, en die kon het weten want dat was een echte dominee, dat waar de mensen in God gaan geloven, of in vol geloof bijvoorbeeld een kerk of een ziekenhuis willen stichten, de duivel er als de kippen bij is om de mensen tegen elkaar op te zetten. Waar de Heilige Geest werkt, is de Boze in de buurt. Dat ik zeg dat mijn grootvader een echte dominee was, heb ik ook van mijn vader gehoord. Hij had het weer van een buitenkerkelijke stadgenoot. Die zei tegen mijn vader: Uw Pa, dat was een echte dominee. Mijn vader was helemaal vertederd. Hij dacht misschien wel aan warme pastorale gesprekken die mijn grootvader buiten de eigen gemeente zou hebben gevoerd. Dus hij vroeg verder: Hoezo zegt u dat? Nou, was het antwoord, die dominees van tegenwoordig dragen een gewone hoed en een gewone jas. Je herkent ze niet eens, maar uw Pa had altijd een hoge hoed en een zwarte jas. Je zag al van verre dat dat een echte dominee was. Ai, dat kwam hard aan Maar neem van mij aan dat het heel vaak klopt. Waar mensen door de Geest gedreven worden, liggen kwade machten op de loer. De kranten staan er bol van. Men draait elkaar een loer om het geld, ook in ons land. Wereldwijd is er bijna geen land waar de mensen elkaar niet naar het leven staan. En tóch wil ik u en mijzelf ook oproepen om te bidden voor recht, voor de armen en verdrukten. De mensen zonder stem, ze worden niet gehoord. Hoe zegt de Here Jezus het ook alweer? Dat is even zoeken, want in Matteüs 17 is vers 21 naar onderaan de bladzij verbannen. Daar staat het dan nog wel: Dit soort kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven. Ook zeggen wij: Om de duisternis te verdrijven moet je een licht ontsteken. Een oude dame zei op haar sterfbed: Ik ben mijn leven lang bezig geweest om de satan te bestrijden, en nu zie ik pas dat ik alleen maar Gods Naam had hoeven groot te maken. Laten we dat onthouden, Gods Naam groot maken, goede dingen van hem zeggen, God de eer geven die hem toekomt. Hij is de Schepper van het grote plan waarin wij leven. Laten we God dank brengen voor wat hij van plan is. Bij voorbaat! Want geloven is vertrouwen. God, wij vertrouwen dat U het goede met de mensen voor hebt. Dat U een wereld vol vrede wilt en mensen vol vrede. In uw almachtige wijsheid, laat ons tekenen zien dat het U zeer aan het hart gaat hoe volken tegen elkaar optrekken, elkaar vermoorden en uithongeren. Geef mensen uw heilige Geest zodat zij vrede zullen zaaien. Geef ons de kracht om zonder ophouden, misschien met vasten, misschien onder tranen, te bidden om uw vrede die alle verstand te boven gaat. Voor alle mensen, vooral voor hen die nu zo in benauwdheid moeten leven. O Heer, heb genade met de hele mensheid. Omwille van Jezus, uw Zoon. Amen. HKD Kruis en Munt Via Kruis en Munt steunen we dit seizoen Stichting Sviatoslav en Stichting Waridi. U kunt uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van Kruis en Munt: NL15 INGB Op de komende Ledenontmoetingsdag in april zullen beide stichtingen ieder de helft van het gespaarde geld ontvangen. Stichting Sviatoslav Mijn naam is Alex. Ik ben 25 jaar oud en werk met straatkinderen binnen de organisatie Sviatoslav/Ali Parusa. Op twintigjarige leeftijd was ik al zeven jaar aan de drugs en ook een paar keer met de politie in aanraking geweest. Ik ging naar mijn moeder toe omdat de hunkering naar drugs steeds groter werd. Ik had steeds meer heroïne nodig om dezelfde effecten te krijgen. Natuurlijk kreeg ik last van afkickverschijnselen wat er toe leidde dat ik mijn toevlucht zocht in de alcohol. Eens was ik zo dronken dat ik met een houtkapperbijl aan het rondzwaaien was om mijn buren angst aan te jagen. Op dat moment kon ik mij nog niet indenken dat ik in staat zou zijn om mijn leven volledig te veranderen Een paar jaar geleden zocht ik mijn moeder op in een dorpje buiten de stad. Mijn handen waren inmiddels blauw en de vaten in mijn armen waren niet meer te gebruiken door het vele drugsspuiten. Daarom ging ik over op de aderen in mijn benen. Toen ik twee jaar oud was, gingen mijn ouders scheiden. Door gebrek aan woonruimte bleven ze bij elkaar wonen met als gevolg dat ze iedere dag flinke ruzie hadden. Door de sfeer in huis en omdat iedereen altijd met zichzelf bezig en aan het ruziemaken was, had ik alle vrijheid om mijn eigen dingen te doen. Op achtjarige leeftijd begon ik met roken, op tienjarige leeftijd met lijm snuiven, op elfjarige leeftijd wist ik al wat alcohol was en toen ik dertien jaar was gebruikte ik voor de eerste keer heroïne. (lees verder op pagina 15) 13

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pakket voor doopliturgie (met diskette)

Pakket voor doopliturgie (met diskette) Woord vooraf Pakket voor doopliturgie (met diskette) Waarom? Het altijd opnieuw formuleren van het mysterie, van symbolen en riten, van bijbelverhalen is een permanente opdracht. Zo gemakkelijk vervallen

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK

KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK 2e jaargang nr. 1 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij. Jesaja 49 vers 16 Locatie : PNIËLKERK 1 Hersteld Nederlands

Nadere informatie

ALS EEN BOOM DIE GROEIT

ALS EEN BOOM DIE GROEIT ALS EEN BOOM DIE GROEIT WAAROVER PRATEN ZIJ DAAR OP ZOLDER? JONGERENDIENST OOSTERKERK: VIER DE ZONDAG OP DE VIERDE ZONDAG 1 Voorwoord / Dankwoord Op de vierde zondag van de maand is er de Vier de Zondag

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten

Nadere informatie

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Jaargang 88 nr. 2 2 Maart 2015 2015 Pasen, een feest van stille verwondering? Het paasfeest was door de eerste mensen van de Weg een feest van

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Levenslicht LEVENDE KERSTSTAL MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013

Levenslicht LEVENDE KERSTSTAL MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013 Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013 LEVENDE KERSTSTAL Dit jaar kwam de vraag of er op het kerkplein een levende kerststal mocht staan. Dit hebben

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

thema Beelden van Jezus

thema Beelden van Jezus Mei-Juni-Juli 2015 3 thema Beelden van Jezus Kerkmagazine Hoogland - Hooglanderveen - Amersfoort-Noord Denkt u nog aan uw vrijwillige bijdrage 2015 voor Lopend Vuur? Rek. Nr. NL52 RABO 0123 0603 03 t.n.v.

Nadere informatie

THEMAPAKKET A ROCHA 2015 JEZUS EN DE AARDE

THEMAPAKKET A ROCHA 2015 JEZUS EN DE AARDE JEZUS EN DE AARDE INLEIDING JEZUS EN DE AARDE Hoe groen was Jezus? Hield hij van dieren? Genoot hij van de schepping? Zou hij vandaag de dag vegetariër zijn, geen auto hebben en biologisch moestuinieren?

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA CONTACT JAARGANG 64 DEC 2014 NR 4 Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA 02 Redactioneel De hemel 03 Meditatie Hemelse modder 04 Overdenking Hemelse bescherming 06 Gezondheid Hemelse sfeer 08 Boek

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven Jezus zegt: Ik ben de Weg nummer 48, December 2013 jaargang 15 blad voor onderling verkeer INHOUD COLOFON... 1 VAN DE REDACTIE...

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Herkende u ze: de bekende geluiden uit uw lagere schooltijd; de musicus, die zijn dagelijkse oefeningen doorneemt; het orkest, dat

Nadere informatie

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Vriend voor het Leven 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Bij de vieringen 4 Afscheid Pastoor Jaap van der Bie 4 Uitvaart: voorbereid of onvoorbereid? 5 In memoriam

Nadere informatie

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren www.jongkatholiek.nl Waken voor Pasen Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren Een eenmalige uitgave van Jong Katholiek 2011 SRKK, Utrecht www.jongkatholiek.nl

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven...

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven... Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012 In vrede leven... 2 LifeLine In dit nummer 4 Bezoek uit de schoorsten 7 Met stomheid geslagen 10 Geen woorden maar daden colofon

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie