17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers"

Transcriptie

1 17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers Artikel 1 De zorg voor de rechtspositie 1. De rechtspositie van hen, die bij de Kerk, haar gemeenten of kerkelijke instellingen op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, is voorwerp van bijzondere zorg voor de kerkelijke lichamen, die daarvoor verantwoordelijkheid dragen. 2. De generale synode wordt bij de zorg voor het personeelsbeleid der Kerk bijgestaan door de raad voor de personeelsaangelegenheden. 3. Aan het breed moderamen van de generale synode is opgedragen het vaststellen en uitvoeren van het personeelsbeleid der Kerk. Artikel 2 Kerkelijke medewerkers 1. Kerkelijke medewerker naar het in deze ordinantie bepaalde is: a. degene, die een arbeidsovereenkomst heeft met de Nederlandse Hervormde Kerk, ten behoeve van één van haar meerdere ambtelijke vergaderingen, ten behoeve van een orgaan van bijstand of instelling van zulk een meerdere vergadering, of ten behoeve van een ander in de orde der Kerk met een bijzondere taak belast kerkelijk orgaan, werkzaam op classicaal, kerkprovinciaal of generaal niveau; b.degene, die een arbeidsovereenkomst heeft met een stichting, opgericht krachtens het bepaalde in artikel 2, lid 1 sub c van de generale regeling voor stichtingen, dan wel bij een stichting die erkend is als hervormde stichting overeenkomstig artikel 3 van die generale regeling; c.degene, voor wiens opleiding, benoembaarheid en bezoldiging in of krachtens andere ordinanties regelen of voorschriften zijn gegeven en die een arbeidsovereenkomst heeft met een diaconie, een kerkelijke gemeente of een door één van dezen bevoegdelijk in het leven geroepen kerkelijke instelling of stichting. 2. Voor de toepassing van het in deze ordinantie bepaalde worden gerekend kerkelijke medewerker te zijn: a.personen of groepen van personen niet vallende onder het in lid 1 sub c bepaalde, die een arbeidsovereenkomst hebben met een diaconie, een gemeente of bij een door n van deze bevoegdelijk in het leven geroepen instelling of stichting, indien het breed moderamen der generale synode, na daarover op diaconaal terrein met de generale diaconale raad en overigens met de algemene kerkvoogdijraad tot overeenstemming te zijn gekomen en ter zake de raad voor de personeelsaangelegenheden te hebben gehoord, deze personen of groepen van personen tot kerkelijke medewerkers heeft verklaard; b.personen of groepen van personen, als bedoeld sub a. ten aanzien van hen, die nog niet tot kerkelijke medewerker zijn verklaard, indien de betrokken werkgever aan de raad voor de personeelsaangelegenheden schriftelijk heeft verzocht op deze personen of groepen van personen het in deze ordinantie bepaalde van toepassing te verklaren op de betrokken arbeidsovereenkomsten. 3. Het in deze ordinantie bepaalde is niet van toepassing op bezoldigde

2 kerkelijke functionarissen, waarvan de benoeming berust bij de generale synode en ten aanzien van wie zij zich de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden uitdrukkelijk heeft voorbehouden, met dien verstande, dat de rechtspositie dezer functionarissen in elk geval in een arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd, met opneming daarin van of verwijzing daarin naar de daarvoor in aanmerking komende regelen uit de algemene bepalingen voor de bezoldiging van kerkelijke medewerkers, bedoeld in artikel 7 dezer ordinantie. 4. Het in deze ordinantie bepaalde is voorts niet van toepassing op hen, die - al dan niet in een bediening gesteld zijnde - als regel buiten Nederland in loondienst werkzaam zijn ten behoeve van de zendingsarbeid der Kerk, met dien verstande, dat voor de bezoldiging van deze zendingsarbeiders een afzonderlijke regeling geldt, onder goedkeuring van de generale financiële raad en gehoord de raad voor de personeelsaangelegenheden, vastgesteld door de raad voor de zending. Artikel 3 De raad voor de personeelsaangelegenheden 1. Tot de taak van de raad voor de personeelsaangelegenheden behoort het breed moderamen van de generale synode bij te staan bij de vormgeving van het personeelsbeleid der Kerk en voorts, in verantwoordelijkheid aan dit breed moderamen, de zorg voor de rechtspositie van de kerkelijke medewerkers, door zijn medewerking te verlenen, naar de daartoe bij of krachtens ordinantie gestelde regelen, bij de vaststelling van de arbeidsovereenkomsten met de kerkelijke medewerkers; het doen voeren van een centrale loonadministratie ten behoeve van de daarvoor aangewezen kerkelijke lichamen en kerkelijke medewerkers; te waken over de naleving van de bepalingen in de orde der Kerk met betrekking tot de rechtspositie der kerkelijke medewerkers gesteld; te verrichten hetgeen hem verder bij of krachtens ordinantie tot taak is gesteld. 2. Deze raad telt negen leden, benoemd door de generale synode uit de lidmaten der Kerk en wel één lid van de generale synode; één lid op voordracht van de generale diaconale raad; één lid op voordracht van de algemene kerkvoogdijraad; één lid op voordracht van de generale financiële raad; vier leden uit de kerkelijke medewerkers, elk op voordracht van tenminste veertig kerkelijke medewerkers en één lid naar vrije keuze. 3. De raad wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris aan. 4. De generale synode benoemt uit de lidmaten der Kerk een directeur, waartoe de raad een aanbeveling bij de synode indient. 5. De directeur, wiens taak en bevoegdheden door de generale synode op voorstel van de raad bij instructie nader worden geregeld, is belast met de zorg voor de dagelijkse werkzaamheden van de raad en heeft in diens vergaderingen een adviserende stem.

3 Artikel 4 Keuze en benoeming 1. De keuze van een kerkelijke medewerker geschiedt door of namens het kerkelijk lichaam dan wel de hervormde stichting waarvoor hij werkzaam zal zijn, tenzij de keuze naar de orde der Kerk opgedragen is aan, onderworpen is aan de goedkeuring van, of gebonden is aan de overeenstemming met een ander kerkelijk lichaam. 2a. Indien de in lid 1 bedoelde keuze betreft een kerkelijke werker, die werkzaam zal zijn voor een orgaan van bijstand van de generale synode, van een provinciale kerkvergadering, van een classicale vergadering of van een kerkenraad dan wel voor een ander in de orde der Kerk met een bijzondere taak belast kerkelijk orgaan, doet dat orgaan daarvan mededeling aan het (breed) moderamen van de betreffende ambtelijke vergadering en vindt de keuze van die medewerker plaats in overleg met dat moderamen, zo dat moderamen van oordeel is, dat deze functie in belangrijke mate is betrokken bij het bepalen of ten uitvoer leggen van het beleid dat door het betreffende orgaan moet worden gevoerd. b.indien de in lid 1 bedoelde keuze betreft een kerkelijke medewerker als bedoeld in artikel 2-1 sub b doet het bestuur van de stichting, die is opgericht door het breed moderamen van een meerdere ambtelijke vergadering, daarvan mededeling aan dat breed moderamen en vindt de keuze van die medewerker plaats in overleg met dat moderamen, zo dat moderamen van oordeel is dat deze functie in belangrijke mate is betrokken bij het bepalen of ten uitvoer leggen van het beleid dat door de betreffende stichting moet worden gevoerd. 3a. De benoeming van een kerkelijke medewerker als bedoeld in artikel 2-1 sub a geschiedt, gehoord de raad voor de personeelsaangelegenheden en de generale financiële raad, door het breed moderamen van de generale synode, dan wel door de generale synode indien de benoeming naar de orde der Kerk aan haar is voorbehouden. Ten aanzien van de aldus benoemde kerkelijke medewerkers is de vertegenwoordiging van de Kerk terzake van het werkgeverschap opgedragen aan het breed moderamen van de generale synode. 3b. De benoeming van de overige kerkelijke medewerkers geschiedt door het kerkelijk lichaam dan wel de hervormde stichting waarvoor hij werkzaam zal zijn. 4. Geen benoeming kan geschieden dan met inachtneming van het algemene personeelsbeleid en indien niet eerst a.op de betrokken, door het daartoe bevoegde kerkelijk orgaan goedgekeurde, begroting of uit anderen hoofde alle voor de bezoldiging van degene, die benoemd zal worden, benodigde gelden zijn toegestaan en gevonden; b.een medische keuring heeft plaatsgevonden; c.is komen vast te staan dat betrokkene - met inachtneming tevens van de terzake in de in artikel 7 dezer ordinantie bedoelde bepalingen gestelde regelen - door het pensioenfonds, als bedoeld in het eerste lid van artikel 9 dezer ordinantie, als deelnemer is aanvaard, of dat voor hem bij dat fonds een bijzondere regeling zal worden getroffen; d.door degene, die benoemd zal worden opgave is gedaan van al diens al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden en over het al of niet voortzetten daarvan schriftelijk een regeling is getroffen met de instantie die de benoeming doet.

4 5. Van het in lid 4 sub b, c en d bepaalde kan de raad voor de personeelsaangelegenheden vrijstelling verlenen, een en ander indien daartoe, hetzij wegens de bijzondere aard van de taak, hetzij in verband met de leeftijd, hetzij met het oog op inkomsten of pensioenvoorzieningen uit anderen hoofde van degene, die wordt aangesteld, naar het oordeel van de raad bijzondere redenen aanwezig zijn. Artikel 5 De aanstellingsbrief 1. De raad voor de personeelsaangelegenheden stelt voor de kerkelijke medewerker die volgens het bepaalde in ordinantie a wordt benoemd in drievoud een aanstellingsbrief op, bevattende a.naam, leeftijd en woonplaats van de aangestelde; b.de datum, waarop de aanstelling ingaat; c.de vermelding of de aanstelling voor bepaalde of voor onbepaalde tijd geschiedt; d.de functie, waarin de aanstelling plaatsvindt; e.de salarisschaal, waarin de aangestelde wordt ingedeeld; f.het salaris, dat hem is toegekend en eventuele emolumenten; g.de bepaling, dat de aanstelling geschiedt met verbindend verklaring van de algemene bepalingen, inzake de plichten en rechten, bedoeld in artikel 7 dezer ordinantie en van de pensioenregeling voor de kerkelijke medewerkers als bedoeld in artikel 9 dezer ordinantie; h.voor zoveel nodig, bijzondere regelingen en bepalingen in een bepaald geval overeengekomen ter aanvulling of in afwijking van de onder g. genoemde algemene bepalingen, indien de aard van de opgedragen werkzaamheden daartoe noopt. 2. De aanstelling van de overige kerkelijke medewerkers geschiedt met gebruikmaking van een door de raad voor de personeelsaangelegenheden verstrekt model. 3. Onder goedkeuring van de raad voor de personeelsaangelegenheden kan bij het opstellen van de aanstellingsbrief worden afgeweken van het in lid 2 bedoelde model. Artikel 6 De arbeidsovereenkomst 1. De drie in het eerste lid van artikel 5 dezer ordinantie genoemde exemplaren van de aanstellingsbrief, welke tezamen met de algemene bepalingen bedoeld in artikel 7 en met de pensioenregeling bedoeld in artikel 9 dezer ordinantie de arbeidsovereenkomst vormen, worden ondertekend a.- door twee daartoe bevoegde leden van het kerkelijk lichaam of door de daartoe bevoegde leden van het bestuur van de hervormde stichting, dat de benoeming heeft gedaan; -indien het de aanstelling betreft van een kerkelijke medewerker, als bedoeld in artikel 2-1 sub a dezer ordinantie, bovendien door twee daartoe bevoegde leden van de generale financiële raad; -indien het de aanstelling betreft van een kerkelijke medewerker die een arbeidsovereenkomst aangaat met een gemeente, bovendien door twee daartoe bevoegde leden van het college van kerkvoogden; b.door de kerkelijke medewerker.

5 2. Door zijn medeondertekening van de aanstellingsbrief bindt de kerkelijke medewerker zich zijnerzijds aan de arbeidsovereenkomst. 3. Van de krachtens het eerste lid van dit artikel ondertekende exemplaren van de aanstellingsbrief, welke door de raad voor de personeelsaangelegenheden, nadat hem aan de hand van de hem daartoe overgelegde stukken en gegevens is gebleken, dat keuze en benoeming hebben plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 dezer ordinantie, voor akkoord worden getekend, berust n exemplaar bij de instantie die de benoeming deed, wordt n exemplaar ter hand gesteld aan de kerkelijke medewerker en wordt n exemplaar bewaard door de raad voor de personeelsaangelegenheden, van welk exemplaar de tekst, bij een eventueel geschil over de inhoud of bij het verloren gaan van een der andere exemplaren, beslissend is. 4. De kerkelijke medewerker ontvangt tegelijk met het voor hem bestemde exemplaar van de aanstellingsbrief een exemplaar van de van zijn arbeidsovereenkomst deel uitmakende algemene bepalingen en de op de pensioenvoorziening als bedoeld in artikel 9 van deze ordinantie betrekking hebbende statuten en reglementen alsmede een afdruk van deze ordinantie, terwijl nadien in een en ander aangebrachte wijzigingen te zijner kennis worden gebracht. 5. Geschillen ter zake van de naleving van de arbeidsovereenkomst worden - alvorens deze, naar de daarvoor in de algemene bepalingen gestelde regelen, ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter - onder verstrekking van de daarvoor nodige gegevens ter kennis gebracht van de raad voor de personeelsaangelegenheden, die tot taak heeft de betrokkenen zo mogelijk te brengen tot een minnelijke oplossing van het gerezen geschil. Artikel 7 Algemene bepalingen 1. Met inachtneming van het vastgestelde personeelsbeleid worden terzake van de salariëring, de pensioenrechten en de bijkomende arbeidsvoorwaarden algemene bepalingen vastgesteld. 2. De vaststelling en wijziging van deze algemene bepalingen geschiedt, op voorstel van de raad voor de personeelsaangelegenheden en in overleg met deze raad en de generale financiële raad, door het breed moderamen van de generale synode, nadat over het voorstel daartoe tevoren overleg is gepleegd naar het bepaalde in artikel 12 dezer ordinantie. 3. Een voorstel tot wijziging van de algemene bepalingen kan uitgaan van de raad voor de personeelsaangelegenheden, dan wel aanhangig worden gemaakt door middel van een bij deze raad schriftelijk in te dienen verzoek, hetzij van een of meer der instanties genoemd in artikel 12-2 sub a, hetzij van tenminste drie der gedelegeerden, genoemd in artikel 12-3 sub a. Artikel 8 Salaris 1. Ten behoeve van de vaststelling van diens salaris worden de functies, waarin een kerkelijke medewerker kan worden benoemd, in de algemene bepalingen in groepen ingedeeld, aan de hand van aard, plaats en omvang van de te verrichten werkzaamheden, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de daartoe vereiste kundigheden, ervaring en te dragen verantwoordelijkheid.

6 2. Voor elk van deze groepen worden in de algemene bepalingen een of meer salarisschalen opgenomen, bestaande uit een aanvangssalaris en periodieke verhogingen. 3. Onverminderd andere factoren of omstandigheden die daartoe aanleiding zouden geven, zal bij wijziging in de kosten van het levensonderhoud - indien zulks voor een aanzienlijk deel der Nederlandse bevolking tot een of meer algemene correcties in de bezoldiging leidt - aanpassing aan zulke correcties van de daarvoor in aanmerking komende onderdelen der bezoldiging van de kerkelijke medewerkers in overweging genomen worden. Artikel 9 Pensioen 1. Ter voorziening in en ter verzekering van de pensioenrechten van de kerkelijke medewerker, die daarvoor in aanmerking komt, wordt een pensioenvoorziening getroffen bij een door de raad voor de personeelsaangelegenheden onder goedkeuring van de generale financiële raad aangewezen pensioenfonds. 2. De raad voor de personeelsaangelegenheden kan goedkeuren, dat voor bepaalde categorieën kerkelijke medewerkers voorzieningen worden getroffen bij andere pensioenfondsen of -instellingen. Artikel 10 Bijkomende arbeidsvoorwaarden 1. De in de algemene bepalingen, bedoeld in artikel 7 dezer ordinantie, op te nemen regelen inzake de bijkomende arbeidsvoorwaarden betreffen onder meer tijdstip en wijze van de uitbetaling van het loon, werktijden, vakantie, vakantietoeslag, (buitengewoon) verlof, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, inhouding van premies, spaarregeling, ontslag wegens ziekte of invaliditeit, beëindiging van het dienstverband, opzegging, overlijden, wachtgeldregeling, schorsing, oneervol ontslag en arbeidsgeschillen. Artikel 11 Centrale loonadministratie 1. De berekening en uitbetaling van de salarissen en andere in geld uitgedrukte onderdelen van de bezoldiging der kerkelijke medewerkers, bedoeld in ordinantie sub a, geschiedt door of vanwege de raad voor de personeelsaangelegenheden met behulp van een centrale loonadministratie. 2. De berekening van de salarissen en andere in geld uitgedrukte onderdelen van de bezoldiging der kerkelijke medewerkers, bedoeld in artikel 2-1 sub b en c,

7 geschiedt eveneens door de centrale loonadministratie, die de werkgever tijdig op de hoogte brengt van de door hem uit te betalen en in te houden bedragen. 3. Indien de werkgever van een kerkelijke medewerker, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel zulks verzoekt, geschiedt ook de uitbetaling van het salaris en de daarbij behorende onderdelen van de bezoldiging aan die kerkelijke medewerker door de centrale loonadministratie, tegen een door de raad voor de personeelsaangelegenheden vast te stellen vergoeding. 4. Onder goedkeuring van de generale financiële raad en tegen betaling van een door de raad voor de personeelsaangelegenheden vastgestelde vergoeding, kunnen andere dan in het eerste of tweede lid van dit artikel bedoelde kerkelijke lichamen, instellingen of stichtingen de berekening en desgewenst ook de uitbetaling van door hen te betalen salarissen en bijbehorende bedragen doen geschieden door de centrale loonadministratie, in het eerste lid van dit artikel bedoeld. 5. Alle lichamen, colleges en personen, ten behoeve waarvan de centrale loonadministratie werkzaam is, zijn gehouden de voor de te verrichten berekeningen en uitbetalingen benodigde gegevens en gelden naar door de raad voor de personeelsaangelegenheden nader vast te stellen aanwijzingen, tijdig en volledig te verstrekken. Artikel 12 Georganiseerd overleg 1. Alvorens wordt overgegaan tot het vaststellen van een wijziging van de algemene bepalingen, bedoeld in artikel 7 van deze ordinantie, vindt over het voorstel daartoe overleg plaats tussen door het breed moderamen van de generale synode aangewezen gedelegeerden enerzijds en gedelegeerden van de kerkelijke medewerkers anderzijds, die tezamen het georganiseerd overleg vormen. 2a. Het breed moderamen van de generale synode wijst voor het overleg zes gedelegeerden aan - met voor elk van hen een secundus -, waarvan n na overleg met de raad voor de catechese, en voorts telkens n op enkelvoudige voordracht van -de generale financiële raad, -de generale diaconale raad, -de algemene kerkvoogdijraad, -de raad voor de zending en -de stichting mechanische registratie en administratie ten dienste van de Nederlandse Hervormde Kerk. b.het breed moderamen kan op verzoek van een andere instelling dan onder a. bedoeld en gehoord de raad voor de personeelsaangelegenheden, wanneer ten aanzien van de aan die instelling verbonden medewerkers de algemene bepalingen voor de rechtspositie van de kerkelijke medewerkers worden toegepast, een vertegenwoordiger van die instelling als waarnemer met adviserende stem tot het overleg toelaten, indien daartoe naar zijn oordeel termen aanwezig zijn. c.als gedelegeerden bedoeld onder a. kunnen niet optreden zij die kerkelijke medewerker zijn volgens artikel 2 van deze ordinantie. 3a.De gedelegeerden van de kerkelijke medewerkers worden aangewezen door organisaties van kerkelijke medewerkers en/of organisaties, waarvan kerkelijke medewerkers lid zijn en in de statuten waarvan belangenbehartiging

8 van de leden als doelstelling is vermeld, indien zij zich bij de raad voor de personeelsaangelegenheden voor deelname aan het georganiseerd overleg hebben aangemeld. b.de vorenbedoelde organisaties wijzen tezamen ten hoogste zoveel gedelegeerden aan, dat hun aantal nagenoeg overeenkomt met dat van de door het breed moderamen van de generale synode aangewezen gedelegeerden en in ieder geval zodanig dat tenminste elke onder a. bedoelde organisatie vertegenwoordigd is. 4. De gedelegeerden kunnen zich doen bijstaan door adviseurs. 5. Ten behoeve van en bij het overleg fungeren - met adviserende stem - als voorzitter de voorzitter en als secretaris de directeur van de raad voor de personeelsaangelegenheden of hun plaatsvervangers, waarbij de voorzitter tevens plaats en tijd van de bijeenkomst der gedelegeerden vaststelt. 6. De gedelegeerden komen tevens en alsdan binnen vier weken bijeen, indien tenminste twee der gedelegeerden een schriftelijk en gedagtekend verzoek daartoe bij de voorzitter hebben ingediend. 7. Indien geen der gedelegeerden daartegen bezwaar maakt, kan worden volstaan met een schriftelijke raadpleging. 8. Indien een gedelegeerde noch zijn secundus - ondanks behoorlijke oproeping - in de bijeenkomst der gedelegeerden verschijnt, wordt hij geacht tegen de voorgenomen wijziging van de algemene bepalingen geen bezwaar te hebben, terwijl bij afwezigheid - na zulk een oproeping - van een of meer der gedelegeerden het voorgeschreven overleg geacht wordt niettemin te hebben plaatsgevonden. 9. Indien tenminste drie gedelegeerden daarom verzoeken, schort de voorzitter, ter nadere raadpleging door de gedelegeerden van hun committenten, dan wel ter overweging van eventuele wijzigingen in het voorstel, de beraadslaging om op deze op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten, terwijl de vergadering van gedelegeerden kan besluiten om in bijzondere gevallen een of meer vertegenwoordigers van bij het overleg belanghebbende lichamen of groepen ter voorlichting in haar bijeenkomst te ontvangen. 10. Het resultaat van het overleg wordt ter kennis gebracht van het breed moderamen van de generale synode. 11. Indien het breed moderamen bij de vaststelling of wijziging van arbeidsvoorwaarden afwijkt van een unaniem advies van het georganiseerd overleg, worden in het desbetreffende besluit van het breed moderamen de gronden vermeld waarop de afwijking berust. 12. Het besluit van de generale financiële raad, waarbij deze al of niet zijn, in het tweede lid van artikel 7 dezer ordinantie bedoelde, goedkeuring hecht aan de wijziging, bevat de motieven, waarop het berust en wordt in afschrift ter kennis gebracht van elk der in het tweede lid van dit artikel bedoelde gedelegeerden. Artikel 13 Beroep 1. Bezwaren inzake een besluit van een kerkelijk lichaam, genomen bij de toepassing van het in of krachtens deze ordinantie bepaalde, worden behandeld volgens de regelen gesteld in de ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen. 2. Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde geldt niet voor arbeidsgeschillen,

9 ter zake waarvan krachtens het bepaalde in het vijfde lid van artikel 6 dezer ordinantie in de algemene bepalingen een afzonderlijke regeling is getroffen.

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6 Generale regeling voor de kerkmusici als bedoeld in ordinantie 5-6 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen II. KERKMUZIEK Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. De zorg voor de

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

18. Ordinantie voor het toezicht

18. Ordinantie voor het toezicht 18. Ordinantie voor het toezicht I De regeling van het toezicht Artikel 1 Het doel van het toezicht 1. Het toezicht heeft ten doel te waken over de stoffelijke aangelegenheden van gemeenten en Kerk, het

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

Generale regeling voor de dienstenorganisatie. als bedoeld in ordinantie 11-26

Generale regeling voor de dienstenorganisatie. als bedoeld in ordinantie 11-26 Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

De opheffing van het pensioenfonds predikanten.

De opheffing van het pensioenfonds predikanten. De opheffing van het pensioenfonds predikanten. Voorstellen van het generale college voor de kerkorde met betrekking tot de noodzakelijke aanpassingen in de generale regeling predikantstraktementen en

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Kerkorde en ordinanties. Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26.

Kerkorde en ordinanties. Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26. Kerkorde en ordinanties Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26 Inhoudsopgave Artikel 1. Dienstenorganisatie Artikel 2. Taak dienstenorganisatie

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de geschillencommissie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de geschillencommissie Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030) 245 39 22

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2

Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2 Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2 Versie: 1.5 Datum laatste wijziging: 17-08-2016 1. De Hersteld Hervormde gemeente te (naam gemeente), vertegenwoordigd door (naam

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Preambule Het Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden is het geheel

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES

IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES DEFINITIE Artikel 1. Onder misbruik van een pastorale relatie of gezagsrelatie

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid REGLEMENT KLACHTENPROCEDURE van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid op: 12 september

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Intitulé : LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 1999 no. 26 Wijzigingen: Geen Enig artikel Goedgekeurd wordt het Reglement

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Reglement van de klachten- en geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183,

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement van de Geschillencommissie oogo-jeugdplan zoals bedoeld in het Model Procedure oogo-jeugdplan Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vervoer van personen met personenauto s Sociaal Fonds 1996/1997 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8622 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28-10-1996,

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Deel 2: basisregelingen

Deel 2: basisregelingen Deel 2: basisregelingen Inhoudsopgave 1. Overlegregeling 2. Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 2013 1 Overlegregeling Overlegregeling Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Mediationreglement Instituut Sportrechtspraak 30 december 2011

Mediationreglement Instituut Sportrechtspraak 30 december 2011 MEDIATIONREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 30 december 2011en treedt in werking op 1 januari 2012. Artikel

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep

Reglement Commissie van beroep Vastgesteld door de Ledenraad op 21 mei 2007 inwerkingtreding op 28 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Reglement 2 Artikel 2 Commissie van Beroep 2 Artikel 3 Samenstelling en werkwijze Commissie

Nadere informatie

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Telefoon: 0900-1877 ( 0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl Postadres: Postbus 96802,

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie