BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Tramadol hydrochloride

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Tramadol hydrochloride"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 50 mg tabletten met verlengde afgifte 100 mg tabletten met verlengde afgifte 150 mg tabletten met verlengde afgifte 200 mg tabletten met verlengde afgifte Tramadol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Aanvullende informatie 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Tramadol, het actief bestanddeel van, is een pijnstiller die behoort tot de klasse van de opioïden en die werkt op het centraal zenuwstelsel. Het verlicht de pijn door in te werken op de specifieke zenuwcellen van het ruggenmerg en de hersenen.

2 is aanbevolen bij de behandeling van matige tot ernstige pijn. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? Als u allergisch (overgevoelig) bent voor tramadol of voor één van de andere bestanddelen van ; In geval van acute intoxicatie door alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers of andere psychotrope geneesmiddelen (geneesmiddelen die inwerken op het gemoed en de emoties); Als u gelijktijdig MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van depressie) inneemt of hebt ingenomen tijdens de laatste 14 dagen voor de behandeling met (zie Gebruik met andere geneesmiddelen ); Als u lijdt aan epilepsie die niet voldoende onder controle is met medicatie; Als vervangingsmiddel bij ontwenning van drugs. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Als u denkt dat u afhankelijk bent van andere pijnstillers (opioïden); Als u lijdt aan bewustzijnsstoornissen (als u de indruk hebt dat u gaat flauwvallen); Als u in shock bent (kan zich uiten onder de vorm van koud zweet); Als u lijdt aan een verhoogde druk in de hersenen (mogelijk na een hoofdwonde of hersenziekte); Als u ademhalingsmoeilijkheden hebt; Als u neiging heeft voor epilepsie of convulsies omdat het risico op convulsies kan toenemen; Als u lijdt aan een lever- of nierziekte. Raadpleeg in dergelijke gevallen uw arts vooraleer het geneesmiddel te gebruiken.

3 Epilepsie-aanvallen zijn gerapporteerd geweest bij patiënten die tramadol namen bij de aanbevolen dosissen. Het risico kan verhoogd zijn wanneer de dosissen van tramadol de bovengrens van de aanbevolen dagelijkse dosis (400 mg) overschrijden. Hou er rekening mee dat kan leiden tot fysische en psychologische afhankelijkheid. Wanneer gedurende lange tijd genomen wordt, kan zijn effect verminderen, zodat hogere dosissen genomen moeten worden (ontwikkeling van tolerantie). Bij patiënten die geneigd zijn tot misbruik van geneesmiddelen of die afhankelijk zijn van geneesmiddelen, mag behandeling met enkel toegepast worden gedurende korte perioden en onder strikt medisch toezicht. Gelieve ook uw arts in te lichten als één van deze problemen optreedt tijdens uw behandeling met of als ze vroeger zijn opgetreden. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. mag niet samen gebruikt worden met MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie). Het pijnstillend effect van kan verminderd zijn en de werkingsduur kan verkort zijn als u geneesmiddelen neemt die het volgende bevatten: - carbamazepine (voor epilepsieaanvallen) - pentazocine, nalbufine of buprenorfine (pijnstillers) - ondansetron (voorkomt misselijkheid) Uw arts zal u vertellen of u moet nemen en in welke dosering. Het risico op bijwerkingen neemt toe Als u kalmeermiddelen, slaappillen, andere pijnstillers zoals morfine en codeïne (ook als hoestmiddel), en alcohol neemt, terwijl u gebruikt. U kunt zich slaperig voelen of voelen dat u gaat flauwvallen. Indien dit gebeurt, zeg het aan uw arts. Als u geneesmiddelen neemt die convulsies (toevallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde antidepressiva. Het risico op een toeval kan toenemen als u tegelijkertijd

4 gebruikt. Uw arts zal u zeggen of geschikt is voor u. Als u selectieve serotonine heropname inhibitoren (ook SSRI s genoemd) of MAOremmers (voor de behandeling van depressie) neemt. en deze geneesmiddelen kunnen inwerken op elkaar en u kan symptomen ervaren zoals verwarring, rusteloosheid, koorts, zweten, niet gecoördineerde bewegingen van de ledematen of ogen, niet te controleren schokkende spieren of diarree. Als u coumarine anticoagulanten (geneesmiddelen om het bloed te verdunnen), bijv. warfarine, samen met neemt. Het effect van deze geneesmiddelen op de bloedstolling kan beïnvloed zijn en bloedingen kunnen zich voordoen. Waarop moet u letten met eten en drinken? Drink geen alcohol tijdens de behandeling met want het effect kan versterkt zijn. Voeding beïnvloedt het effect van niet. Zwangerschap en borstvoeding Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Er is heel weinig informatie over de veiligheid van tramadol bij zwangerschap bij de mens. Om die reden mag u geen gebruiken als u zwanger bent. Chronisch gebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot onttrekkingssymptomen bij pasgeborenen. In het algemeen is het gebruik van tramadol niet aanbevolen tijdens de borstvoeding. Kleine hoeveelheden tramadol worden uitgescheiden in de moedermelk. Na een enkelvoudige dosis is het gewoonlijk niet nodig om de borstvoeding te onderbreken. Gelieve uw arts om raad te vragen. Rijvaardigheid en het gebruik van machines kan slaperigheid, duizeligheid en troebel zicht veroorzaken en kan daarom uw reacties aantasten. Als u merkt dat uw reacties beïnvloed worden, rijdt niet met een auto of een ander voertuig, gebruik geen elektrische toestellen of bedien geen machines.

5 Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Als uw arts u gezegd heeft dat u een intolerantie heeft voor sommige suikers, gelieve uw arts te contacteren vooraleer u dit geneesmiddel neemt. Dit moet omdat de tabletten lactose bevatten. 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De dosering moet aangepast zijn aan de intensiteit van uw pijn en aan uw individuele pijngevoeligheid. In het algemeen moet de laagste pijnstillende dosis genomen worden. Tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven, is de gebruikelijke dosering: Volwassenen en adolescenten boven de 12 jaar Eén of twee 50 mg tabletten met verlengde afgifte tweemaal per dag (equivalent met 100 mg -200 mg tramadol hydrochloride per dag), bij voorkeur s morgens en s avonds. Één 100 mg tablet met verlengde afgifte tweemaal per dag (equivalent met 200 mg tramadol hydrochloride per dag), bij voorkeur s morgens en s avonds. Één 150 mg tablet met verlengde afgifte tweemaal per dag (equivalent met 300 mg tramadol hydrochloride per dag), bij voorkeur s morgens en s avonds. Één 200 mg tablet met verlengde afgifte tweemaal per dag (equivalent met 400 mg tramadol hydrochloride per dag), bij voorkeur s morgens en s avonds. Uw arts kan, indien nodig, een andere, meer geschikte doseringssterkte voorschrijven van dit geneesmiddel. Indien nodig, mag de dosis verhoogd worden naar 150 mg of 200 mg tweemaal per dag (equivalent aan 300 mg 400 mg tramadol hydrochloride per dag).

6 Neem niet meer dan 400 mg tramadol hydrochloride per dag, tenzij uw arts u anders voorschrijft. Kinderen is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Oudere patiënten Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar), kan de excretie van tramadol vertraagd zijn. Als dit van toepassing is op u, kan uw arts u aanraden om de intervallen tussen de innamen te verlengen. Lever- of nierziekten (insufficiëntie)/ dialysepatiënten Patiënten met ernstige lever- en/of nierinsufficiëntie mogen geen gebruiken. Als in uw geval de insufficiëntie mild of matig is, kan uw arts u aanraden om de intervallen tussen de innamen te verlengen. Hoe en wanneer gebruiken? tabletten met verlengde afgifte dienen voor oraal gebruik. Slik de tabletten met verlengde afgifte in hun geheel in, zonder ze door te snijden of stuk te bijten, met een voldoende hoeveelheid vocht, bij voorkeur s morgens en s avonds. U mag de tabletten nuchter innemen of tijdens de maaltijden. Behandelingsduur U mag niet langer gebruiken dan nodig is. Als u een langere periode behandeld moet worden, zal uw arts na regelmatige korte intervallen nagaan (indien nodig met onderbrekingen in de behandeling) of u moet blijven gebruiken en in welke dosering. Als u de indruk hebt dat de werking van te sterk of te zwak is, spreek erover met uw arts of apotheker. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Als u, per ongeluk, een bijkomende dosis hebt genomen, heeft dit meestal geen schadelijk effect. U moet de volgende dosis nemen zoals voorgeschreven.

7 Indien u zeer hoge dosissen heeft genomen, kunnen een vernauwing van de pupillen, braken, een bloeddrukdaling, een snelle hartslag, een collaps, een verstoord bewustzijn dat kan evolueren tot coma (diep bewustzijnsverlies), epilepsie-aanvallen en ademhalingsmoeilijkheden die kunnen evolueren tot ademhalingsstilstand, optreden. In dergelijke gevallen, moet er onmiddellijk een arts gecontacteerd worden! Wanneer u te veel van heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Als u de tabletten bent vergeten te gebruiken, zal de pijn waarschijnlijk terugkomen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen; blijf de tabletten gewoon gebruiken zoals voordien. Als u stopt met het gebruik van dit middel Als u de behandeling met te vroeg stopzet of onderbreekt, zal de pijn waarschijnlijk terugkomen. Als u de behandeling wenst stop te zetten omwille van onaangename effecten, raadpleeg dan uw arts. Er zijn over het algemeen geen post-therapeutische effecten als de behandeling met wordt gestopt. Echter, in zeldzame gevallen kunnen mensen die Contramal retard tabletten met verlengde afgifte gedurende een bepaalde periode gebruikten, zich onwel voelen als ze abrupt stoppen met ze te gebruiken. Zij kunnen zich geagiteerd, angstig, nerveus of beverig voelen. Zij kunnen hyperactief zijn, moeite hebben om te slapen en maag- en darmstoornissen hebben. Heel weinig mensen hebben paniekaanvallen, hallucinaties, ongewone gewaarwordingen zoals jeuk, tintelingen en gevoelloosheid, en geruis in de oren (tinnitus). Andere uitzonderlijke symptomen op het niveau van het centraal zenuwstelsel, zoals bvb. verwardheid, waanbeelden, perceptieverandering van de eigen persoonlijkheid (depersonalisatie) en perceptieverandering van de realiteit (derealisatie) en de illusie van achtervolging (paranoia) werden zeer zelden waargenomen. Als u één van deze verschijnselen opmerkt na het stoppen met, gelieve uw arts te raadplegen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

8 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De frequentie van de bijwerkingen wordt meestal geklasseerd als volgt: - zeer vaak (meer dan 1 patiënt op de 10). - vaak (meer dan 1 patiënt op de 100 en minder dan 1 patiënt op 10). - soms (meer dan 1 patiënt op de 1000 en minder dan 1 patiënt op 100). - zelden (meer dan 1 patiënt op de en minder dan 1 patiënt op 1000). - zeer zelden (minder dan 1 patiënt op ). - niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Raadpleeg onmiddellijk een arts als u symptomen van een allergische reactie ervaart zoals gezwollen gezicht, tong en/of keel en/of slikproblemen of netelroos samen met ademhalingsmoeilijkheden. De vaakst voorkomende bijwerkingen tijdens een behandeling met zijn misselijkheid en duizeligheid, beide komen voor bij meer dan 1 patiënt op de 10. Hartaandoeningen - bloedvataandoeningen Soms: Effecten op het hart en vaatstelsel (hartkloppingen, snelle hartslag, gevoel van flauwvallen of collaps). Deze bijwerkingen kunnen vooral optreden bij patiënten die rechtstaan of bij inspanning. Zelden: Trage hartslag, stijging van de bloeddruk. Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak: Duizeligheid. Vaak: Zelden: Hoofdpijn, slaperigheid. Verandering in eetlust, abnormale gewaarwordingen (bv. jeuk, tintelingen, gevoelloosheid), bevingen, trage ademhaling, epilepsieaanvallen, spiertrekkingen, ongecoördineerde beweging, tijdelijk verlies van bewustzijn (syncope). Als de aanbevolen dosissen overschreden worden, of als gelijktijdig andere geneesmiddelen die de hersenfunctie onderdrukken genomen worden, kan de ademhaling vertragen. Epilepsie-aanvallen traden voornamelijk op bij hoge dosissen tramadol of als tramadol gelijktijdig werd ingenomen met geneesmiddelen die

9 aanvallen kunnen veroorzaken. Niet bekend: spraakstoornissen Psychische stoornissen Zelden: Hallucinaties, verwardheid, slaapstoornissen, angst en nachtmerries. Psychologische klachten kunnen optreden na behandeling met. Hun aard en intensiteit kunnen variëren (afhankelijk van de persoonlijkheid van de patiënt en de duur van de therapie). Deze klachten kunnen zich uiten als stemmingswisselingen (meestal overmoed, af en toe prikkelbaarheid), veranderingen in activiteit (meestal onderdrukking, af en toe toename) en vermindering van de cognitieve en sensoriële gewaarwording (veranderingen in gevoel en herkenning, wat kan leiden tot foutieve beoordeling). Afhankelijkheid kan optreden. Oogaandoeningen Zelden: Wazig zicht. Niet bekend: Extreme verwijding van de pupillen (mydriasis) Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Zelden: Kortademigheid (dyspnoe) Er werd een verergering van astma gerapporteerd, maar er kon niet aangetoond worden dat dit veroorzaakt werd door tramadol. Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak: Misselijkheid. Vaak: Verstopping, droge mond, braken. Soms: Neiging tot braken (kokhalzen), maagproblemen (bv. zwaartegevoel in de maag, opgeblazen gevoel), diarree. Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak: Zweten. Soms: Huidreacties (b.v. jeuk, huiduitslag). Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zelden: Spierzwakte. Lever- en galaandoeningen Zeer zelden: Stijging van de leverenzymen.

10 Nier- en urinewegaandoeningen Zelden: Moeilijk of pijnlijk urineren, minder urine dan normaal. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: Vermoeidheid. Zelden: Allergische reacties (b.v. ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, zwelling van de huid) en shock (plotse cardiovasculaire collaps) traden op in zeer zeldzame gevallen. Als langdurig wordt gebruikt, kan afhankelijkheid optreden, hoewel het risico zeer laag is. Als de behandeling abrupt wordt gestopt kunnen onttrekkingsymptomen optreden (zie Als u stopt met het gebruik van ). Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de kartonnen verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit geneesmiddel vereist geen specifieke bewaaromstandigheden. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is tramadol hydrochloride. 50 mg, tabletten met verlengde afgifte

11 Elke tablet bevat 50 mg tramadol hydrochloride. De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, hypromellose mpa s, magnesium stearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide. Filmomhulling: hypromellose 6 mpa s, lactose monohydraat, macrogol 6000, propyleen glycol, talk, titaan dioxide (E 171), geel ijzer oxide (E172) 100 mg, tabletten met verlengde afgifte Elke tablet bevat 100 mg tramadol hydrochloride. De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, hypromellose mpa s, magnesium stearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide. Filmomhulling: hypromellose 6 mpa s, lactose monohydraat, macrogol 6000, propyleen glycol, talk, titaan dioxide (E 171). 150 mg, tabletten met verlengde afgifte Elke tablet bevat 150 mg tramadol hydrochloride. De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, hypromellose mpa s, magnesium stearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide. Filmomhulling: hypromellose 6 mpa s, lactose monohydraat, macrogol 6000, propyleen glycol, talk, titaan dioxide (E 171), lak van chinolinegeel (E 104), rood ijzer oxide (E 172). 200 mg, tabletten met verlengde afgifte Elke tablet bevat 200 mg tramadol hydrochloride. De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, hypromellose mpa s, magnesium stearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide. Filmomhulling: hypromellose 6 mpa s, lactose monohydraat, macrogol 6000, propyleen glycol, talk, titaan dioxide (E 171), lak van chinolinegeel (E 104), rood ijzer oxide (E 172) en bruin ijzer oxide (E 172). Hoe ziet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

12 50 mg tabletten met verlengde afgifte zijn ronde, biconvexe, licht geel gekleurde, filmomhulde tabletten, bedrukt met het logo van de fabrikant op de ene zijde en T0 op de andere zijde. 100 mg tabletten met verlengde afgifte zijn ronde, biconvexe, wit gekleurde, filmomhulde tabletten, bedrukt met het logo van de fabrikant op de ene zijde en T1 op de andere zijde. 150 mg tabletten met verlengde afgifte zijn ronde, biconvexe, licht oranje gekleurde, filmomhulde tabletten, bedrukt met het logo van de fabrikant op de ene zijde en T2 op de andere zijde. 200 mg tabletten met verlengde afgifte zijn ronde, biconvexe, licht bruin-oranje gekleurde, filmomhulde tabletten, bedrukt met het logo van de fabrikant op de ene zijde en T3 op de andere zijde. tabletten met verlengde afgifte zitten verpakt in een blisterverpakking in dozen van 20, 30 of 60 tabletten. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen S.A. Grünenthal N.V. Lenneke Marelaan 8 B-1932 SINT-STEVENS-WOLUWE Fabrikant Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6 D AACHEN Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen: 50 mg, Al/PP blisterverpakking: BE mg, Al/PP blisterverpakking: BE mg, Al/PP blisterverpakking: BE mg, Al/PP blisterverpakking: BE Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift.

13 Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 50 mg tabletten: Oostenrijk België Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Luxemburg Spanje Zweden Topalgic L.P. Adolonta Retard 100 mg tabletten: België Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Luxemburg Nederland Portugal Spanje Zweden 150 mg tabletten: België Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Italië Luxemburg Nederland Topalgic L.P. Adolonta Retard Topalgic L.P. Contramal

14 Portugal Spanje Zweden 200 mg tabletten: België Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Italië Luxemburg Nederland Portugal Spanje Zweden Adolonta Retard Topalgic L.P. Contramal Adolonta Retard Deze bijsluiter is goedgekeurd in 07/2010.

15 NOTICE : INFORMATION DE L UTILISATEUR 50 mg comprimés à libération prolongée 100 mg comprimés à libération prolongée 150 mg comprimés à libération prolongée 200 mg comprimés à libération prolongée Chlorhydrate de tramadol Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant d utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d information à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice : 1. Qu est-ce que et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant d utiliser 3. Comment utiliser 4. Quels sont les effets indésirables éventuels 5. Comment conserver 6. Informations supplémentaires

16 1. QU EST-CE QUE CONTRAMAL RETARD ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ Le tramadol, principe actif contenu dans, est un analgésique à action centrale de la classe des opioïdes qui agit sur le système nerveux central. Il soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses spécifiques de la moelle épinière et du cerveau. est préconisé dans le traitement des douleurs modérées à sévères. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D UTILISER CONTRAMAL RETARD N utilisez jamais Si vous êtes allergique (hypersensible) au tramadol ou à l un des autres composants contenus dans ; En cas d intoxication aiguë par l'alcool, les somnifères, les antalgiques ou autres médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions); Si vous prenez simultanément des inhibiteurs de la MAO (certains médicaments utilisés dans le traitement de la dépression) ou en avez pris au cours des 14 derniers jours avant le traitement par (voir "Utilisation d autres médicaments"); Si vous souffrez d épilepsie qui n est pas suffisamment contrôlée par des médicaments; Comme produit de substitution pendant un sevrage de drogues. Faites attention avec Si vous pensez être dépendant à d autres antalgiques (opioïdes); Si vous souffrez de troubles de la conscience (si vous avez l impression de vous évanouir); Si vous êtes en état de choc (peut se manifester sous forme de sueurs froides); Si vous souffrez d une augmentation de la pression intracrânienne (possible après un traumatisme crânien ou une maladie cérébrale); Si vous avez des difficultés respiratoires;

17 Si vous êtes susceptible de souffrir d épilepsie ou de convulsions, car le risque de convulsions peut augmenter; Si vous souffrez d une maladie hépatique ou rénale. Dans ces cas, consultez toujours votre médecin avant de prendre le médicament. Des crises d épilepsie ont été rapportées chez des patients, prenant du tramadol aux doses recommandées. Le risque est accru si les doses de tramadol dépassent la limite supérieure de la dose journalière recommandée (400 mg). Soyez conscient que peut entraîner une dépendance physique et psychologique. Si est utilisé pendant une longue période, son effet peut diminuer, et de plus hautes doses doivent être prises (développement de la tolérance). Chez les patients qui ont tendance à abuser des médicaments ou qui sont dépendants aux médicaments, le traitement par ne peut être appliqué que pendant une période courte et sous surveillance médicale stricte. Veuillez également informer votre médecin si un de ces problèmes apparaît lors de votre traitement par ou s ils sont apparus dans le passé. Utilisation d autres médicaments Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. ne peut pas être pris en même temps que des inhibiteurs de la MAO (certains médicaments utilisés dans le traitement de la dépression). L effet antalgique de peut être diminué et la durée d action peut être raccourcie si vous prenez des médicaments qui contiennent les substances suivantes: la carbamazépine (contre les convulsions épileptiques) pentazocine, nalbuphine ou buprénorphine (antalgiques) ondansétron (pour éviter les nausées) Votre médecin vous indiquera si vous devez prendre et à quelle posologie. Le risque d effets indésirables augmente

18 Si vous prenez des tranquillisants, des somnifères, d autres analgésiques tels que la morphine et la codéine (également comme antitussif) et de l alcool, en même temps que Contramal. Vous pouvez ressentir de la somnolence ou sentir que vous allez vous évanouir. Si cela arrive, informez en votre médecin. Si vous prenez des médicaments qui peuvent provoquer des convulsions (crises), par exemple certains antidépresseurs. Le risque de convulsions peut s accroître si vous prenez simultanément Contramal. Votre médecin vous dira si Contramal est approprié pour vous. Si vous prenez des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (aussi connus comme SSRI) ou des inhibiteurs MAO (pour le traitement des dépressions). L action de Contramal et de ces médicaments peuvent interférer, et vous pouvez souffrir de symptômes tels que confusion, agitation, fièvre, sueur, mouvements incoordonnés des membres ou des yeux, contractions musculaires incontrôlables ou la diarrhée. Si vous prenez des anticoagulants coumariniques (médicaments pour fluidifier le sang), p.ex. la warfarine, en association avec Contramal. L effet de ces médicaments peut influencer la coagulation du sang et des hémorragies peuvent survenir. Aliments et boissons Ne buvez pas d alcool pendant le traitement par parce que l effet peut être renforcé. La nourriture n influence pas l effet de. Grossesse et allaitement Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Chez l humain, nous disposons de très peu d informations concernant la sécurité de tramadol pendant la grossesse. Pour cette raison, vous ne pouvez pas utiliser si vous êtes enceinte. Une utilisation chronique pendant la grossesse peut causer des symptômes de sevrage chez les nouveaux-nés. Il n est généralement pas recommandé d utiliser tramadol lors de l allaitement. De petites quantités de tramadol sont sécrétées dans le lait maternel. Il n est

19 généralement pas nécessaire d arrêter l allaitement après une seule administration. Veuillez consulter votre médecin. Conduite de véhicules et utilisation de machines peut entraîner de la somnolence, des vertiges et du flou visuel et peut par conséquent modifier vos réactions. Si vous remarquez que vos réactions sont influencées, ne conduisez pas de voiture ou d autre véhicule, n utilisez pas d appareils électriques ou de machines. Informations importantes concernant certains composants de Si votre médecin vous a dit que vous souffrez d une intolérance à certains sucres, veuillez contacter votre médecin avant de prendre ce médicament. Et cela parce que les comprimés contiennent du lactose. 3. COMMENT UTILISER CONTRAMAL RETARD Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose doit être adaptée à l intensité de la douleur et à votre sensibilité individuelle. La dose la plus faible, efficace sur le plan analgésique, devra généralement être choisie.

20 Sauf avis contraire de votre médecin, la dose habituelle est: Adultes et adolescents de plus de 12 ans Un ou deux comprimés à libération prolongée de 50 mg (équivalent à 100 mg mg de chlorhydrate de tramadol par jour) deux fois par jour, de préférence matin et soir. Un comprimé à libération prolongée de 100 mg (équivalent à 200 mg de chlorhydrate de tramadol par jour) deux fois par jour, de préférence matin et soir. Un comprimé à libération prolongée de 150 mg (équivalent à 300 mg de chlorhydrate de tramadol par jour) deux fois par jour, de préférence matin et soir. Un comprimé à libération prolongée de 200 mg (équivalent à 400 mg de chlorhydrate de tramadol par jour) deux fois par jour, de préférence matin et soir. Votre médecin peut, si nécessaire, prescrire un autre dosage plus adapté de ce médicament. Si nécessaire, la dose peut être augmentée jusqu'à 150 mg ou 200 mg deux fois par jour (équivalant à 300 mg mg de chlorhydrate de tramadol par jour). Ne prenez pas plus de 400 mg de chlorhydrate de tramadol par jour, sauf avis contraire de votre médecin. Enfants n est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans. Personnes âgées Chez les personnes âgées (de plus de 75 ans), l excrétion de tramadol peut être ralentie. Si cela s applique à vous, votre médecin peut vous conseiller d allonger les intervalles entre les prises. Les maladies hépatiques ou rénales (insuffisance)/ patients sous dialyse Les patients souffrant d une insuffisance hépatique et/ou rénale sévère ne peuvent pas utiliser. Si dans votre cas, l insuffisance est moins sévère, votre médecin peut vous conseiller d allonger les intervalles entre les prises.

21 Comment et quand prendre? Les comprimés à libération prolongée de doivent être administrés par voie orale. Avalez les comprimés à libération prolongée de en entiers, sans les couper ou les croquer, avec une quantité suffisante de liquide de préférence le matin et le soir. Vous pouvez prendre les comprimés à jeun ou pendant les repas. Durée du traitement Vous ne devez pas prendre plus longtemps que nécessaire.si votre traitement doit se prolonger, votre médecin vérifiera à intervalles courts et réguliers (si nécessaire avec interruptions dans le traitement), si vous devez continuer à prendre et à quel dosage. Si vous avez l impression que l effet de est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Si vous avez pris plus de que vous n auriez dû Si, par erreur, vous avez pris une dose supplémentaire ceci n a en général aucun effet nocif. Il faut prendre la dose suivante comme prescrit. En cas d absorption de doses très élevées, on peut observer un rétrécissement des pupilles, des vomissements, une chute de la tension artérielle, un rythme cardiaque élevé, un collapsus, une altération de l'état de conscience pouvant évoluer jusqu'au coma (perte de connaissance profonde), des crises d'épilepsie et des difficultés respiratoires pouvant aller jusqu'à l'arrêt respiratoire. En cas d'apparition de ces symptômes, un médecin devra immédiatement être contacté! Si vous avez pris trop de, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/ ). Si vous oubliez de prendre Si vous avez oublié de prendre les comprimés, la douleur est susceptible de revenir. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre, continuez à prendre les comprimés comme précédemment.

22 Si vous arrêtez de prendre Si vous arrêtez ou interrompez le traitement par trop tôt, la douleur est susceptible de récidiver. Si vous désirez arrêter le traitement en raison d'effets désagréables, consultez votre médecin. Il n y a généralement pas d effets post-thérapeutiques quand le traitement par est arrêté. Cependant, dans des cas isolés, des personnes ayant pris des comprimés à libération prolongée de pendant une longue période, peuvent se sentir mal en arrêtant soudainement le traitement. Ils peuvent se sentir agités, anxieux, nerveux ou tremblants. Ils peuvent être hyperactifs, avoir des difficultés à dormir ou souffrir de troubles gastro-intestinaux. Très peu de personnes souffrent d attaques d angoisse, d hallucinations, de sensations anormales telles que des démangeaisons, des fourmillements et l engourdissement et le bourdonnement d oreille (tinnitus). En outre, des symptômes inhabituels du système nerveux central ont été très rarement observés, comme la confusion, des hallucinations, des changements dans la perception de sa propre personnalité (dépersonnalisation), des changements dans la perception de la réalité (déréalisation) et l illusion de persécution (paranoïa). Si vous remarquez l un de ces troubles après l arrêt de, veuillez consulter votre médecin. Si vous avez d autres questions sur l utilisation de ce médicament, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La fréquence des effets indésirables est habituellement classée comme suit: - très fréquent (plus d 1 patient sur 10). - fréquent (plus d 1 patient sur 100 et moins d 1 patient sur 10). - peu fréquent (plus d 1 patient sur et moins d un patient sur 100). - rare (plus d 1 patient sur et moins d un patient sur 1000). - très rare (moins d un patient sur ). - fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez des symptômes d origine allergique tels que le gonflement du visage, de la langue et/ ou de la gorge et/ ou des problèmes de déglutition ou de l urticaire accompagné de difficultés respiratoires.

23 Les effets indésirables les plus fréquents lors d un traitement par sont les nausées et les vertiges, les deux apparaissent chez plus d 1 patient sur 10. Affections cardiaques et vasculaires Peu fréquent: Effets sur le système cardio-vasculaire (palpitations cardiaques, un rythme cardiaque élevé, sensation d évanouissement ou de collapsus). Ces effets indésirables apparaissent particulièrement chez les patients en position debout ou à l effort. Rare: Un rythme cardiaque lent, augmentation de la tension artérielle. Affections du système nerveux Très fréquent: Vertiges. Fréquent: Maux de tête, somnolence. Rare: Changement d appétit, sensations anormales (p.ex. démangeaisons, fourmillements, engourdissement), tremblements, respiration lente, crises d épilepsie, contractions musculaires, mouvements incontrôlables, perte de conscience temporaire (syncope). Si les doses recommandées ont été dépassées ou si d autres médicaments inhibant les fonctions cérébrales ont été pris en concomitance, la respiration peut ralentir. Les crises d épilepsie apparaissent surtout après l administration de doses élevées de tramadol ou si le tramadol a été pris en concomitance avec des médicaments qui peuvent causer des convulsions. Inconnu: Troubles du langage.

24 Affections psychiatriques Rare: Hallucinations, confusion, troubles du sommeil, anxiété et cauchemars. Des troubles psychiatriques peuvent se produire après le traitement par. Leur intensité et nature peuvent varier (selon la personnalité du patient et la durée du traitement). Ces troubles peuvent se présenter comme troubles de l'humeur (habituellement état euphorique, occasionnellement irritation), de modifications de l'activité (habituellement une inhibition, occasionnellement un accroissement) et d'altération de la capacité cognitive et de la faculté sensorielle (troubles des sens et de la reconnaissance qui peuvent entraîner des erreurs de jugement). Une dépendance peut se développer. Affections oculaires Rare: Inconnu: Flou visuel. Dilatation excessive des pupilles (mydriase). Affections respiratoires, thoraciques et mediastinales Rare: Essoufflement (dyspnée). Une aggravation de l asthme a été rapportée, mais une relation de cause à effet avec le tramadol n'a pu être établie. Affections gastro-intestinales Très fréquent: Nausées. Fréquent: Constipation, sécheresse de la bouche, vomissements. Peu fréquent: Tendance à vomir (haut-le-cœur), troubles gastriques (p.ex. sensation de pression gastrique, ballonnements), diarrhée. Affections de la peau et des tissus sous-cutané Fréquent: Sueurs. Peu fréquent: Réactions cutanées (p.ex. démangeaisons, éruption cutanée). Affections musculo-squelettiques et systémiques Rare: Faiblesse musculaire. Affections hépatobiliaires Très rare: Augmentation des enzymes hépatiques.

25 Affections du rein et des voies urinaires Rare: Difficultés à uriner ou moins d urine que la normale. Troubles généraux et anomalies au site d administration Fréquent: Fatigue. Rare: Réactions allergiques (p.ex. difficultés respiratoires, respiration sifflante, tuméfaction de la peau) et choc (collapsus cardiovasculaire subit) sont survenus dans des cas isolés. Si est pris pendant longtemps, une dépendance peut survenir, bien que le risque soit très faible. Si le traitement est arrêté abruptement, des symptômes de sevrage peuvent se manifester (voir «Si vous arrêtez de prendre»). Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien 5. COMMENT CONSERVER CONTRAMAL RETARD Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la plaquette thermoformée et sur la boîte en carton. La date d expiration fait référence au dernier jour de ce mois. Ce médicament ne requiert pas de conditions particulières de conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l environnement. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient La substance active est le chlorhydrate de tramadol. 50 mg comprimés à libération prolongée

26 Chaque comprimé contient 50 mg de chlorhydrate de tramadol. Les autres composants sont: Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, hypromellose mpa s, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre. Film: hypromellose 6 mpa s, lactose monohydraté, macrogol 6000, propylène glycol, talc, dioxyde de titane (E171)et oxyde de fer jaune (E172). 100 mg comprimés à libération prolongée Chaque comprimé contient 100 mg de chlorhydrate de tramadol. Les autres composants sont: Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, hypromellose mpa s, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre. Film: hypromellose 6 mpa s, lactose monohydraté, macrogol 6000, propylène glycol, talc, dioxyde de titane (E171) 150 mg comprimés à libération prolongée Chaque comprimé contient 150 mg de chlorhydrate de tramadol. Les autres composants sont: Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, hypromellose mpa s, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre Film: hypromellose 6 mpa s, lactose monohydraté, macrogol 6000, propylène glycol, talc, dioxyde de titane (E171), laque jaune de quinoléine (E104), Oxyde de fer rouge (E172) 200 mg comprimés à libération prolongée Chaque comprimé contient 200 mg de chlorhydrate de tramadol. Les autres composants sont: Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, hypromellose mpa s, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre Film : hypromellose 6 mpa s, lactose monohydraté, macrogol 6000, propylène glycol, talc, dioxyde de titane (E171) laque jaune de quinoléine (E104), Oxyde de fer rouge (E172) et oxyde de fer brun (E172). Qu est ce que et contenu de l emballage extérieur 50 mg comprimés à libération prolongée sont des comprimés ronds, biconvexes, pelliculés, de couleur jaune pâle et sont marqués du logo du fabricant d'un côté et "T0" de l'autre.

27 100 mg comprimés à libération prolongée sont des comprimés ronds, biconvexes, pelliculés, de couleur blanche et sont marqués du logo du fabricant d'un côté et "T1" de l'autre. 150 mg comprimés à libération prolongée sont des comprimés ronds, biconvexes, pelliculés, de couleur orange pâle et sont marqués du logo du fabricant d'un côté et "T2" de l'autre. 200 mg comprimés à libération prolongée sont des comprimés ronds, biconvexes, pelliculés, de couleur brun orange pâle et sont marqués du logo du fabricant d'un côté et "T3" de l'autre. comprimés à libération prolongée sont conditionnés dans des plaquettes thermoformées dans des boîtes de 20, 30 ou 60 comprimés. Titulaire de l autorisation de mise sur le marché et fabricant Titulaire de l autorisation de mise sur le marché S.A. Grünenthal N.V. Lenneke Marelaan 8 B-1932 SINT-STEVENS-WOLUWE Fabricant Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6 D AACHEN Numéros d autorisation de mise sur le marché: 50 mg, plaquette thermoformée en Al/PP: BE mg, plaquette thermoformée en Al/PP: BE mg, plaquette thermoformée en Al/PP: BE mg, plaquette thermoformée en Al/PP: BE Mode de délivrance: Médicament soumis à prescription médicale. Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'espace Economique Européen sous les noms suivants : Comprimés de 50 mg

28 Autriche Belgique Danemark Finlande France Allemagne Luxembourg Espagne Suède Topalgic L.P. Adolonta Retard Comprimés de 100 mg Belgique Danemark Finlande France Allemagne Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Suède Comprimés de 150mg Belgique Danemark Finlande France Allemagne Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Suède Comprimés de 200 mg Belgique Danemark Finlande France Allemagne Italie Topalgic L.P. Adolonta Retard Topalgic L.P. Contramal Adolonta Retard Topalgic L.P. Contramal

29 Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Suède Adolonta Retard La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 07/2010

CONTRAMAL Retard 1/9. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

CONTRAMAL Retard 1/9. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CONTRAMAL Retard 1/9 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Contramal Retard 50 mg tabletten met verlengde afgifte Contramal Retard 100 mg tabletten met verlengde afgifte Contramal Retard 150 mg tabletten

Nadere informatie

CONTRAMAL 1/6. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. CONTRAMAL 50 mg harde capsules. Tramadolhydrochloride

CONTRAMAL 1/6. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. CONTRAMAL 50 mg harde capsules. Tramadolhydrochloride CONTRAMAL 1/6 Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker CONTRAMAL 50 mg harde capsules Tramadolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Module 1.3.1 Bijsluitertekst Pagina: 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 100 mg tabletten met verlengde afgifte 150 mg tabletten met verlengde afgifte 200 mg tabletten met verlengde afgifte

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Tramadol Sandoz 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tramadol hydrochloride

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Tramadol Sandoz 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tramadol hydrochloride Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Tramadol Sandoz 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing Tramadol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urispas 200 mg omhulde tabletten Flavoxaat hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

CONTRAMAL 1/8. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. CONTRAMAL 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tramadolhydrochloride

CONTRAMAL 1/8. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. CONTRAMAL 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tramadolhydrochloride CONTRAMAL 1/8 Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker CONTRAMAL 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing Tramadolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 1.3.1 : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Betahistine.2HCl Disphar 8, tabletten 8 mg Betahistine.2HCl Disphar 16, tabletten16 mg Betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER (27.10.2010)

BIJSLUITER (27.10.2010) BIJSLUITER (27.10.2010) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BISOLTUSSIN 2 mg/ml siroop volwassenen (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 27.02.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

RVG 21626. Version 2012_09 Page 1 of 7. TRAMADOL HCl APOTEX 50 mg Tramadolhydrochloride

RVG 21626. Version 2012_09 Page 1 of 7. TRAMADOL HCl APOTEX 50 mg Tramadolhydrochloride Version 2012_09 Page 1 of 7 1.3.1.3 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TRAMADOL HCl APOTEX 50 mg Tramadolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. TELFAST 180 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. TELFAST 180 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT TELFAST 180 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

CONTRAMAL 1/8. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. CONTRAMAL 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tramadolhydrochloride

CONTRAMAL 1/8. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. CONTRAMAL 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tramadolhydrochloride CONTRAMAL 1/8 Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker CONTRAMAL 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing Tramadolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Tramadolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Tramadolhydrochloride Module 1.3.1 Bijsluitertekst Pagina: 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 100 mg tabletten met verlengde afgifte 150 mg tabletten met verlengde afgifte 200 mg tabletten met verlengde afgifte Tramadolhydrochloride

Nadere informatie

Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER

Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ELDEPRYL 5 mg tabletten ELDEPRYL 10 mg tabletten selegiline hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER. OXAZEPAM 5 mg en 25 mg tablet

BIJSLUITER. OXAZEPAM 5 mg en 25 mg tablet BIJSLUITER OXAZEPAM 5 mg en 25 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID ) BIJSLUITER (CCDS 0110-06-07) (Ref. 24.03.2017 - MAT) Goedgekeurde variatie (ID 216576) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: maart 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1508 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules Roundup Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paracetamol en chloorfenaminemaleaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CORVATON 2 mg tabletten Molsidomine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Valdispert Relax omhulde tabletten Droog extract van valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Valdispert Relax omhulde tabletten Droog extract van valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Valdispert Relax omhulde tabletten Droog extract van valeriaanwortel Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Fenistil 1mg, omhulde tabletten Fenistil 0,1 %, druppels voor oraal gebruik, oplossing dimetindeenmaleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Fenistil 1mg, omhulde tabletten Fenistil 0,1 %, druppels voor oraal gebruik, oplossing dimetindeenmaleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Fenistil 1mg, omhulde tabletten Fenistil 0,1 %, druppels voor oraal gebruik, oplossing dimetindeenmaleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten. Calciumacamprosaat

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten. Calciumacamprosaat Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten Calciumacamprosaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v4 1.3.1.3 Bijsluiter Mei 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Tramadol Retard EG 100 mg, 150 mg en 200 mg Tabletten met verlengde afgifte Tramadolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Tramadol Retard EG 100 mg, 150 mg en 200 mg Tabletten met verlengde afgifte Tramadolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Tramadol Retard EG 100 mg, 150 mg en 200 mg Tabletten met verlengde afgifte Tramadolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

CONTRAMAL 1/8. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. CONTRAMAL 100 mg/2 ml oplossing voor injectie of infusie. Tramadolhydrochloride

CONTRAMAL 1/8. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. CONTRAMAL 100 mg/2 ml oplossing voor injectie of infusie. Tramadolhydrochloride CONTRAMAL 1/8 Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker CONTRAMAL 100 mg/2 ml oplossing voor injectie of infusie Tramadolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet BIJSLUITER NEBIVOLOL 2,5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten. Loperamidehydrochloride Simeticon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten. Loperamidehydrochloride Simeticon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Tramadol HCl retard 100 mg, 150 mg en 200 mg tabletten met gereguleerde afgifte Tramadolhydrochloride

Tramadol HCl retard 100 mg, 150 mg en 200 mg tabletten met gereguleerde afgifte Tramadolhydrochloride 1.3.1.3 Leaflet Tramadol HCl retard 100 mg, 150 mg en 200 mg tabletten met gereguleerde afgifte Tramadolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Entecavir Sandoz 0,5 mg, filmomhulde tabletten Entecavir Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten entecavir Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet Version:-21-8-2014 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees goed

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Betaserc 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride

Betaserc 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker tabletten betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

Levocetirizine Apotex 5 mg PIL Nederlands 11/2012

Levocetirizine Apotex 5 mg PIL Nederlands 11/2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Apotex 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten BIJSLUITER CLOZAPINE 6,25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Venoplant 50 mg omhulde tabletten met vertraagde afgifte droog extract van Aesculus hippocastanum L. zaad Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Sirdalud 4 mg tabletten Tizanidine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Sirdalud 4 mg tabletten Tizanidine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Sirdalud 4 mg tabletten Tizanidine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SEDISTRESS Omhulde tabletten Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Domperidone EG 10 mg tabletten Domperidone maleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten BIJSLUITER LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER. CLONAZEPAM 0,25 mg tabletten

BIJSLUITER. CLONAZEPAM 0,25 mg tabletten BIJSLUITER CLONAZEPAM 0,25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Version 2014_02 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie