JAARVERSLAG 2012 BONGER INSTITUUT VOOR CRIMINOLOGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 BONGER INSTITUUT VOOR CRIMINOLOGIE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 BONGER INSTITUUT VOOR CRIMINOLOGIE April 2013

2 ALGEMEEN Het Bonger Instituut voor Criminologie is een onderzoeksgroep van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De hoofdtaak van het instituut is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, daarnaast wordt onderwijs gegeven. De vakinhoudelijke verantwoordelijkheid voor het onderzoek en het onderwijs van het instituut ligt bij de wetenschappelijk directeur van het instituut, tevens bijzonder hoogleraar Criminologie, in het bijzonder criminaliteitsbeleid. Deze leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Criminaliteitsbeleid en wordt sinds 1 april 2008 vervuld door prof. dr. D.J. Korf. Bestuur Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Criminaliteitsbeleid Prof. dr. F. Bovenkerk Hr. B.R. Visser, MPA Mr. dr. M.J.M. Verpalen Curatorium bijzondere leerstoel Criminologie Prof. dr. C.E. du Perron Prof. dr. F. Bovenkerk Prof. dr. T. Blom ONDERZOEKSPROGRAMMA IN HET KORT Het onderzoeksprogramma ( Crime and Control ) richt zich op de relatie tussen rechtshandhaving en criminaliteit, en omvat drie componenten: (1) formele controle; (2) aard en omvang criminaliteit; (3) dynamiek tussen beleid en criminaliteit. Het onderzoeksprogramma spitst zich toe op drugs en geweld. 1.) In hoeverre en op welke wijze doen zich ontwikkelingen voor in het beleid ten aanzien van strafbaar gestelde gedragingen, in het bijzonder op het terrein van drugs en geweld? In hoeverre en op welke wijze wordt criminaliteitsbeleid omgezet in concrete handelingen (handhaving)? Wat zijn de grondslagen voor deze ontwikkelingen? 2.) In welke mate en op welke wijze ontwikkelen zich aard en omvang van criminaliteit, in het bijzonder op het terrein van drugs en geweld? 3.) In hoeverre en op welke wijze worden deze ontwikkelingen beïnvloed door criminaliteitsbeleid? En andersom: in welke mate en hoe is dit beleid te beschouwen als reactie op ontwikkelingen in criminaliteit? Binnen het onderzoeksprogramma kunnen deze drie componenten elk afzonderlijk dan wel in onderlinge samenhang bestudeerd worden, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden of een combinatie hiervan. 1

3 LOPEND EN NIEUW ONDERZOEK Het onderzoek van het Bonger Instituut wordt voornamelijk extern gefinancierd door wetenschappelijke organisaties (zoals NWO, NIDA), overheden (zoals ministeries, gemeenten, Raad van Europa) en maatschappelijke organisaties (zoals Jellinek, RIVM, Parnassia, Forum). Naast in voorgaande jaren in gang gezette en in 2012 afgeronde (5) of nog lopende (3) projecten zijn in 2012 ook 5 nieuwe onderzoeken gestart. Ter illustratie worden hieronder enkele lopende en nieuwe projecten kort geschetst. Voor een volledig overzicht van de projecten: zie Bijlage. Cannabismarkt Vanaf maart 2012 onderzoekt het Bonger Instituut twee jaar lang de ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium voor coffeeshops (de wietpas ). In 14 Nederlandse gemeenten worden op drie momenten (vóór en na de invoering van de nieuwe maatregelen) lokale experts geïnterviewd en cannabisgebruikers geënquêteerd. Daarnaast wordt een cohort van ca. 200 cannabisgebruikers gevolgd en wordt in vier van de gemeenten etnografisch veldonderzoek gedaan. Coffeeshop en Overlast Lelystad Lelystad bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Daar waar in andere gemeenten coffeeshops verdwijnen, heeft de gemeente Lelystad juist besloten tot de vestiging van een coffeeshop medio Hierdoor bestaat voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de mogelijkheid eventuele effecten van de komst van een coffeeshop te bestuderen in een gemeente die voorheen nog geen coffeeshop had. In dit onderzoek worden aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden (zowel kwantitatief als kwalitatief) verschillende aspecten van coffeeshop-gerelateerde overlast geanalyseerd. Tezamen geven deze een integraal beeld van de coffeeshop-gerelateerde overlast, zowel vanuit het perspectief van de algemene bevolking en bezoekers van de te vestigen coffeeshop, als vanuit gebruikers van de openbare ruimte rond de coffeeshop, politie, ondernemers, hulpverlening en andere betrokkenen. Cannabis Dependence (CanDep) In dit promotieonderzoek worden 600 frequente cannabisgebruikers drie jaar gevolgd. Onderzocht worden (1) het natuurlijke beloop van frequent cannabisgebruik; (2) factoren die betrokken zijn bij de overgang van risicovol cannabisgebruik naar cannabisafhankelijkheid en andersom; (3) de dynamiek onderliggend aan transities in cannabisgebruik en afhankelijkheid. Het CanDep project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos-instituut en wordt gesubsidieerd door NWO/ZonMw. Crack in drie Nederlandse steden In dit promotieproject worden in Amsterdam, Rotterdam en den Haag in totaal ruim 1000 crackverslaafden, binnen en buiten de hulpverlening, geïnterviewd over o.a. crackgebruik, drugshandel, criminaliteit en gezondheid en hulpbehoefte. Een van de doelen is om betrouwbare schattingen te maken van het aantal crackverslaafden. Het onderzoek is onderdeel van het project Prevalence, treatment needs and new pharmacotherapeutic options for crack dependent people in the Netherlands, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het AMC en Parnassia, en gesubsidieerd door NWO/ZonMw. Antenne Antenne is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Jellinek Preventie en waarin ontwikkelingen op de drugsmarkt en in middelengebruik in Amsterdam op de voet 2

4 worden gevolgd en nieuwe trends in een zo vroeg mogelijk stadium worden waargenomen. De kern van Antenne is een panelstudie, waarbij tweemaal per jaar (kwalitatieve) interviews worden gehouden met insider-experts. Daarnaast zijn er kwantitatieve indicatoren, waaronder een jaarlijkse survey gehouden onder een specifieke doelgroep, afwisselend middelbare scholieren, clubbezoekers, jonge cafébezoekers, coffeeshopbezoekers of probleemjongeren. In 2012 werd een survey gehouden onder jongeren in de jeugdzorg. Designer Drugs De afgelopen jaren zijn tal van nieuwe psychoactieve stoffen ('designer drugs', ook wel: 'research chemicals' of 'legal highs') op de Europese drugsmarkt gesignaleerd. Met name het internet lijkt een voorname markt te zijn in het aanbod van nieuwe psychoactieve drugs en/of de grondstoffen v oor de productie daarvan (precursoren). Van sommige van deze middelen is bekend dat zij vrij recent (ook) in Nederland daadwerkelijk op de markt zijn gekomen, waarvan mephedrone de bekendste is. Maar over het geheel genomen weten we nauwelijks iets van de feitelijke aard en omvang van het gebruik van designer drugs. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat maakt dat (een) bepaalde (categorie) designer drug(s) al dan niet kans maakt op de Nederlandse drugsmarkt en welke kenmerken dragen bij aan het succes? Deze vraag wordt beantwoord door middel van een combinatie van onderzoeksmethoden, waaronder interviews met intensieve drugsgebruikers uit verschillende 'scenes' en interviews met dealers/producenten. GHB Arrestanten Wekelijks komen in diverse regio s in Nederland meldingen binnen over excessen van GHB-gebruikers op straat of in huiselijke kringen. Politie en justitie staat hierbij voor een probleem: wat te doen met GHB-verslaafden die worden aangehouden voor strafbare feiten? Bij plotselinge onthouding kunnen GHB-verslaafden ernstige afkickverschijnselen krijgen, die al op het politiebureau kunnen optreden. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) bevinden zich in dat soort gevallen in een lastige situatie: kunnen en moeten we een GHB-verslaafde met afkickverschijnselen wel insluiten? Het lijkt er op dat GHBverslaafden regelmatig worden heengezonden in plaats van ingesloten, ook als iemand voor de ernst van het delict normaal gesproken ingesloten zou worden. Doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek en een beter beeld te hebben van de eventuele maatregelen en voorzieningen die genomen zouden kunnen worden. PERSONEEL De gemiddelde personele bezetting in 2012 bedroeg ca. 7 fte. Vier medewerkers/ onderzoekers zijn in vaste dienst. Daarnaast waren in 2012 vijf (gast)onderzoekers/promovendi werkzaam, plus enkele assistenten, enkele stagiaires en 18 freelance studenten op projectbasis. Het Instituut beschikt niet over een vast secretariaat. Deze werkzaamheden worden vervuld door assistenten. Voor een overzicht van het personeel in 2012: zie Bijlage. PROMOVENDI In 2012 werden 7 promovendi begeleid. Onderdeel van de begeleiding vormden een maandelijkse PhD-class, waarin promovendi (de voortgang van) hun onderzoek presenteren en bediscussiëren. Voor een overzicht van de promovendi: zie Bijlage. 3

5 ONDERWIJS Als vast onderdeel van de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid (Faculteit Maatschappijwetenschappen, FMG) is in 2012 wederom de cursus Jongeren, risico s en (lokaal) beleid gegeven (uitgebreid naar 6 EC). Aantal geslaagde studenten: 72. In het kader van de promovendi-opleiding van de faculteit is de Engelstalige module Law in Action gegeven. Sinds 2011 wordt ook onderwijs verzorgd aan de Politieacademie te Apeldoorn, in het bijzonder de master Criminal Investigation en het vak Drugs en Uitgaan. CONGRESSEN In samenwerking met de Panteion University of Social and Political Sciences werd 4-6 oktober 2012 in Athene (Griekenland) de 23rd Annual Conference van de European Society for Social Drug Research (ESSD) georganiseerd. Voor een overzicht van presentaties op congressen: zie Bijlage. DEELNAME AAN WETENSCHAPPELIJKE FORA EN OVERIGE WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Prof. dr. D.J. Korf is voorzitter (Chair) van de van de Commissie Risk Assessment en Monitoring (CAM, Ministerie VWS). Tevens was hij European Society for Social Drug research (ESSD), redactielid van verschillende tijdschriften (Journal of Drug Issues; European Addictimissie Omgaan met overlast, agressie en in 2012 voorzitter van de begeleidingscomon Research; Alkoholizm I Narkomania; Tijdschrift voor Criminologie), lid van het Scientific bruik (WODC). geweld als gevolg van alcohol- en/of drugsge- Committee European Monitoring Centre for Dr. Ton Nabben is plaatsvervangend lid van de Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, Lissabon), vicevoorzitter van de Wetenschappelijke (CAM, Ministerie VWS) en van de Weten- Commissie Risk Assessment en Monitoring Raad Nationale Drugs Monitor, vicevoorzitter schappelijke Raad DIMS. van de Wetenschappelijke Raad DIMS en lid BESTUURLIJKE EN AANVERWANTE TAKEN Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is Prof. dr. D.J. Korf voorzitter van de Ondernemingsraad (OR), neemt hij deel aan het periodiek overleg van afdelingsvoorzitters en onderzoeksdirecteuren (VADO) en is hij lid van de Wetenschapscommissie (WsC). Drs. Annemieke Benschop en drs. Marije Wouters zijn bedrijfshulpverleners (BHV-ers). MEDIA EN MAATSCHAPPELIJK DEBAT In 2012 werden het Bonger Instituut in het algemeen, respectievelijk specifieke onderzoekers en/of onderzoeken verscheidene keren aangehaald in de media. Voor een overzicht van mediaverschijningen: zie Bijlage. Daarnaast nam Dr. Ton Nabben deel aan de volgende maatschappelijke fora: Lancering van de voorlichtingscampagne: Outgaan is nooit OK. (GGD Amsterdam), Generatie ik gaat los (de Balie, Amsterdam) en Historisch café (P96, Amsterdam). Tevens verscheen hij in Maastricht als deskundige voor de rechtbank in opdracht van de Rechter Commissaris Sector Strafrecht. 4

6 BIJLAGE Lopende en nieuwe onderzoeken 2012 Project Startjaar Subsidiegever/financier Cannabis Dependence 2008 NWO / ZonMw Crack Study 2008 NWO / ZonMw Coffeeshop & Overlast Lelystad 2010 Gemeente Lelystad Antenne Jellinek Preventie Subanop 2011 Universiteit Gent Jeugdcriminaliteit 2011 Ministerie van Veiligheid & Justitie, WODC GHB & overdosis 2011 RIVM Flevomonitor Gemeente Almere GHB Arrestanten 2012 Ministerie van Veiligheid & Justitie, WODC Cannabismarkt 2012 Ministerie van Veiligheid & Justitie, WODC Designer drugs 2012 RIVM Antenne Jellinek Preventie Flevomonitor Gemeente Almere ESSD 2012 Council of Europe Personeel Bonger Instituut in 2012 Naam Functie Fte Periode in dienst/werkzaam Drs. Annemieke Benschop Onderzoeker 4 0,74 Sinds Mr. Drs. Danielle Chevalier AIO/promovendus 0,40 1 Sinds Esther Ettema, MSc Assistent 0, Tycho Hellinga, BA Assistent 0, Drs. Jaap Knotter Gastonderzoeker/promovendus - Sinds Wouter Kolthoff, BA Assistent 0, Prof. dr. Dirk J. Korf Directeur/bijzonder hoogleraar 1,00 Sinds Nienke Liebregts, MSc AIO/Promovendus 0,84 Sinds Dr. Ton Nabben Onderzoeker 3 0,95 Sinds Karin de Nijs, BSc Assistent 0,42 Sinds Sari Nijssen, BSc Assistent 0,42 Sinds Alberto Oteo Perez, MSc AIO/promovendus 1,00 Sinds Rafaela Rigoni, MA Gastonderzoeker/promovendus - Sinds Drs. Marije Wouters Onderzoeker Sinds Promovendi prof. dr. D.J. Korf in 2012 Naam Project/Thema Promotie (gepland) Drs. Marije Wouters Cannabis control Alberto Oteo Perez, MSc Crack in three Dutch cities Voorjaar 2014 Rafaela Rigoni, MA Policies for people who use drugs Medio 2014 (EUR) Mr. Drs. Danielle Chevalier Regulations and public space. Voorjaar 2014 Nienke Liebregts, MSc Cannabis dependence Voorjaar 2014 Drs. Jaap Knotter Ontvoeringen en gijzelingen Januari 2014 Drs. Lianne Kleijer Politie in de wijk (UU) 1 Gedeelde aanstelling 0,80 fte, helft FdR, helft FMG. 5

7 Stagiairs en veldwerkers in 2012 Stagiairs Veldwerkers Jens van den Berg Elsbeth Blom Nadien Meanwell Myrthe van den Broek Tara Chirimar Gijs Haanschoten Betz Nantwi Iris van der Doelen Antoinette Pronk Ferdy Hazeleger Erwin Nuijten Kim Ribbink Esther Kamara Matthijs Pon Sanja Savor Walter Koer Tim Schlangen Rick Schaap Marije Kuin Sterre ten Houten de Lange Maartje Weyenberg Daan de Lein Jens van den Berg Publicaties in 2012 Benschop, A., Nabben, T. & Korf, D. J. (2012). Trends and patterns in licit and illicit drug use in nightlife and among secondary school pupils in Amsterdam, Bonger International Bulletin 2(2), 1-6. Benschop, A., Wouters, M. & Korf, D. J. (2012). Flevomonitor Amsterdam: Rozenberg Publishers. Korf, D.J. (2012). A kaleidoscope of meanings: An introduction. In M. Wouters, J. Fountain & D. J. Korf (eds.), The meaning of high. Variations according to drug, set, setting and time (pp. 9-22). Lengerich: Pabst Science Publishers. Korf, D.J. (2012). Jongeren, alcohol en drugs. In T. Notten & F. Spierings (eds.), Zorgen om de jeugd. Tussen paniek en passende voorzieningen (pp ). Den Haag: Boom Lemma. Korf, D.J. & Benschop, A. (2012). Geestelijke gezondheid en middelengebruik bij middelbare scholieren in Amsterdam Bonger Instituut: Universiteit van Amsterdam Korf, D. J., Benschop, A., Blom, T. & Steen, M. (2012). Minder ernstig, Vaker gestraft. Een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Korf, D.J., Benschop, A., Blom, T. & Steen, M. (2012). Milder offences, more punishment. A study on the nature and the prosecution of violent youth crime in the Netherlands. Bonger International Bulletin, 2(1), 1-5. Nabben, T., Benschop, A. & Korf, D. J. (2012). Antenne Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amster dammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Oteo Pérez, A., Benschop, A. & Korf, D.J. (2012). Differential profiles of crack users in respondent-driven and institutional samples: A three-site comparison. European Addiction Research, 18(4), Wouters, M., Benschop, A., Van Laar, M. & Korf, D. J. (2012). Cannabis use and proximity to coffee shops in the Netherlands. European Journal of Criminology, 9(4), Wouters, M., Fountain, J. & Korf, D. J. (2012) (eds.). The meaning of high. Variations according to drug, set, setting and time. Lengerich: Pabst Science Publishers. Presentaties op conferenties in 2012 Benschop, A. Gender and ethnic specific patterns of substance use within a group of marginalised crack users. ESSD congres, , Athene Korf, D.J. Uitgaan, drank en drugs in tijden van toenemende regulering. Jongeren en Uitgaan, Paard van Troje, , Den Haag. KEY NOTE Nabben, T. High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven. Spinhuis, , Amsterdam 6

8 Nabben, T. Aard en omvang van drugsgebruik in het uitgaansleven. RIVM, , Bilthoven Nabben, T. Drugstrends in Amsterdam. De panelstudie als kompas. Iriszorg (Tendens) , Arnhem Rigoni, R. How honest can you be as a researcher? ESSD congres, , Athene Wouters, M. Raising the minimum age in coffee shops ESSD congres, , Athene Mediaverschijningen in 2012 Vermelding van In Medium Datum Het Bonger Instituut OM eist 8 jaar cel in zaak vervuilde XTC Telegraaf Het Bonger Instituut Steeds meer verslaafden in Almere AlmereVandaag Nabben, T. Opnieuw 8 jaar geëist in XTC-onderzoek De Limburger Nabben, T. The protest revolution Lost & Found April, 2012 Nabben, T. Sociale controle: over roeskunstenaars en roesknoeiers Apexx 1 April 2012 Nabben, T. Over de partydrug GHB in Noord-Holland RTV-NH Nabben, T. Zerotolerance. De utopie van het drugsvrije feest Apexx 1 Juni 2012 Nabben, T. GHB de hype voorbij DJ- Broadcast Nabben, T. Speed is het nieuwe coke Editie NL Nabben, T. Speed is niet meer voor losers Parool UvA-Jellinek Amsterdamse scholieren blowen en drinken minder Metro Wouters, M. Mensen moeten niet geel en bezweet rondlopen BLIK

Drugs en drugshandel in Nederland en België

Drugs en drugshandel in Nederland en België Drugs en drugshandel in Nederland en België Bolletjesslikkers, blowverboden, hennepkwekerijen, XTC-laboratoria en medische verstrekking van heroïne, wie had in 1984 kunnen bevroeden dat deze termen heel

Nadere informatie

Coffeeshops, toeristen en lokale markt

Coffeeshops, toeristen en lokale markt Cahier 2014-12 Coffeeshops, toeristen en lokale markt Evaluatie van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops Eindrapport M. van Ooyen-Houben B. Bieleman D.J. Korf Cahier 2014-12

Nadere informatie

Insluiten of heenzenden

Insluiten of heenzenden Dirk J Korf, Ton Nabben & Antoinette Pronk Insluiten of heenzenden Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering 24 Bonger Reeks INSLUITEN OF HEENZENDEN Problematische

Nadere informatie

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Eindredactie Margriet van Laar, Trimbos-instituut Marianne van Ooyen-Houben, WODC Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 WODC,

Nadere informatie

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Eindredactie Margriet van Laar, Trimbos-instituut Marianne van Ooyen-Houben, WODC Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 WODC,

Nadere informatie

act sheet Drugsbeleid

act sheet Drugsbeleid act sheet Drugsbeleid Bureau NDM Utrecht, juni 2003 INHOUD Beleid 3 Doelstelling 3 Bestuurlijk kader; verantwoordelijkheden 3 Wet- en regelgeving 4 Cijfers 6 Gebruik in Nederland vergeleken met andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 077 Drugbeleid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2010 Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 14255-NDM Jaarbericht 2010.indd 1 09-06-11 13:12 Colofon Projectleiding Mw. dr. M.W. van Laar Redactie Mw. dr. M.W. van Laar 1 Dhr.

Nadere informatie

Het drugsbeleid in Nederland

Het drugsbeleid in Nederland Het drugsbeleid in Nederland D. van der Gouwe E. Ehrlich M.W. van Laar Trimbos-instituut, 2009 Deze brochure is gemaakt op basis van de Factsheets Drugsbeleid (Trimbos, 2005); verder is als primaire bron

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2013/2014 2013/2014 Nationale Drug Monitor Voorwoord In het NDM Jaarbericht 2013/2014 is de vele informatie die we

Nadere informatie

VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM

VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGERENROTTERDAM VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM S. Biesma, H. Naayer, B. Bieleman INTRAVAL Groningen - Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel Rapportage Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel November 2011 Vincent van Gogh Afdeling Preventie en Informatie Verslavingspreventie Bert Vinken Dennis Sanders Suzanne Brugman Opdrachtgever:

Nadere informatie

THC EN ANDERE WERKZAME STOFFEN IN CANNABIS. D9 tetrahydrocannabinol (THC) Cannabidiol (CBD) koolstof waterstof zuurstof

THC EN ANDERE WERKZAME STOFFEN IN CANNABIS. D9 tetrahydrocannabinol (THC) Cannabidiol (CBD) koolstof waterstof zuurstof de feiten over THC EN ANDERE WERKZAME STOFFEN IN CANNABIS D9 tetrahydrocannabinol (THC) Cannabidiol (CBD) koolstof waterstof zuurstof 1 Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod www.voc-nederland.org

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Eindrapport Coffeeshop. Toelichting: In Lelystad heeft een

Nadere informatie

2. Verwervingscriminaliteit, bijvoorbeeld diefstal om aan geld te komen om drugs te kunnen kopen;

2. Verwervingscriminaliteit, bijvoorbeeld diefstal om aan geld te komen om drugs te kunnen kopen; Discussienota Datum 5 maart 2015 Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis Een discussienota van de Stichting Maatschappij en Veiligheid als antwoord op het rapport War on Drugs

Nadere informatie

Geen deuren maar daden. Nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid

Geen deuren maar daden. Nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid Geen deuren maar daden Nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid Inhoudsopgave Samenvatting 4 Woord vooraf 8 1 Introductie 10 2 Ontwikkelingen en doelstellingen 16 2.1 Ontwikkelingen in de vraag 17

Nadere informatie

Coffeeshop, overlast en illegale markt

Coffeeshop, overlast en illegale markt Coffeeshop, overlast en illegale markt De gevolgen van de komst van een coffeeshop in Lelystad Dirk J. Korf Annemieke Benschop Ton Nabben Marije Wouters Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut

Nadere informatie

ATtONALE ON IT. RUG. ht 200. Iviarbertq. Nietenschappe,iiit TIDE. thiii'imek- eu. avenhag,e. s-gr Oacwricitatiecentrum

ATtONALE ON IT. RUG. ht 200. Iviarbertq. Nietenschappe,iiit TIDE. thiii'imek- eu. avenhag,e. s-gr Oacwricitatiecentrum ATtONALE RUG ON IT. 9 ' Iviarbertq ht 200 S ;E. VA N Nietenschappe,iiit TIDE thiii'imek- eu s-gr Oacwricitatiecentrum avenhag,e Bureau NDM Utrecht, oktober 2002 Red acne Mw. dr. M.W. van Laar i Dhr. dr.

Nadere informatie

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2011

Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2011 Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2011 20 11 Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2011 Trimbos-instituut Utrecht, 2012 Colofon Projectleiding Mw. dr. M.W. van Laar Redactie Mw. dr. M.W. van Laar 1 Dhr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 077 Drugbeleid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De normalisering van cannabisgebruik

De normalisering van cannabisgebruik 61 De normalisering van cannabisgebruik D.J. Korf* Geen enkele drug is zo succesvol als cannabis. Een halve eeuw geleden had nog bijna niemand in Nederland ervaring met hasjiesj of marihuana, eind jaren

Nadere informatie

De sociale gevolgen van verslaving

De sociale gevolgen van verslaving De sociale gevolgen van verslaving Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving Alice

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Een verboden genotspil als exportproduct

Een verboden genotspil als exportproduct Een verboden genotspil als exportproduct XTC in de lage landen en de reactie van de overheid Rudie Neve en Marianne van Ooyen-Houben Nederland en België worden gezien als de belangrijkste productielanden

Nadere informatie

Haags Uitgaansonderzoek 2006-2009

Haags Uitgaansonderzoek 2006-2009 Haags Uitgaansonderzoek 2006-2009 Den Haag, 16 mei 2011 1 Inhoud 1. Achtergrond en opzet van het Haags Uitgaansonderzoek 1.1 Inleiding 5 1.1.2 Uitgaansonderzoek met een monitorfunctie 5 1.1.3 Betekenis

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs bij jongens met en zonder PIJ-maatregel Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

ONDERZOEK INVOERING WIETPAS DORDRECHT

ONDERZOEK INVOERING WIETPAS DORDRECHT ONDERZOEK INVOERING WIETPAS DORDRECHT J. Snippe B. Bieleman ONDERZOEK INVOERING WIETPAS DORDRECHT December 2012 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Antenne 2003. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. with English summary. Dirk J. Korf Ton Nabben Annemieke Benschop

Antenne 2003. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. with English summary. Dirk J. Korf Ton Nabben Annemieke Benschop Antenne 2003 Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers with English summary Dirk J. Korf Ton Nabben Annemieke Benschop ANTENNE 2003 ANTENNE 2003 TRENDS IN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS BIJ JONGE

Nadere informatie