JAARVERSLAG 2012 BONGER INSTITUUT VOOR CRIMINOLOGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 BONGER INSTITUUT VOOR CRIMINOLOGIE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 BONGER INSTITUUT VOOR CRIMINOLOGIE April 2013

2 ALGEMEEN Het Bonger Instituut voor Criminologie is een onderzoeksgroep van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De hoofdtaak van het instituut is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, daarnaast wordt onderwijs gegeven. De vakinhoudelijke verantwoordelijkheid voor het onderzoek en het onderwijs van het instituut ligt bij de wetenschappelijk directeur van het instituut, tevens bijzonder hoogleraar Criminologie, in het bijzonder criminaliteitsbeleid. Deze leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Criminaliteitsbeleid en wordt sinds 1 april 2008 vervuld door prof. dr. D.J. Korf. Bestuur Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Criminaliteitsbeleid Prof. dr. F. Bovenkerk Hr. B.R. Visser, MPA Mr. dr. M.J.M. Verpalen Curatorium bijzondere leerstoel Criminologie Prof. dr. C.E. du Perron Prof. dr. F. Bovenkerk Prof. dr. T. Blom ONDERZOEKSPROGRAMMA IN HET KORT Het onderzoeksprogramma ( Crime and Control ) richt zich op de relatie tussen rechtshandhaving en criminaliteit, en omvat drie componenten: (1) formele controle; (2) aard en omvang criminaliteit; (3) dynamiek tussen beleid en criminaliteit. Het onderzoeksprogramma spitst zich toe op drugs en geweld. 1.) In hoeverre en op welke wijze doen zich ontwikkelingen voor in het beleid ten aanzien van strafbaar gestelde gedragingen, in het bijzonder op het terrein van drugs en geweld? In hoeverre en op welke wijze wordt criminaliteitsbeleid omgezet in concrete handelingen (handhaving)? Wat zijn de grondslagen voor deze ontwikkelingen? 2.) In welke mate en op welke wijze ontwikkelen zich aard en omvang van criminaliteit, in het bijzonder op het terrein van drugs en geweld? 3.) In hoeverre en op welke wijze worden deze ontwikkelingen beïnvloed door criminaliteitsbeleid? En andersom: in welke mate en hoe is dit beleid te beschouwen als reactie op ontwikkelingen in criminaliteit? Binnen het onderzoeksprogramma kunnen deze drie componenten elk afzonderlijk dan wel in onderlinge samenhang bestudeerd worden, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden of een combinatie hiervan. 1

3 LOPEND EN NIEUW ONDERZOEK Het onderzoek van het Bonger Instituut wordt voornamelijk extern gefinancierd door wetenschappelijke organisaties (zoals NWO, NIDA), overheden (zoals ministeries, gemeenten, Raad van Europa) en maatschappelijke organisaties (zoals Jellinek, RIVM, Parnassia, Forum). Naast in voorgaande jaren in gang gezette en in 2012 afgeronde (5) of nog lopende (3) projecten zijn in 2012 ook 5 nieuwe onderzoeken gestart. Ter illustratie worden hieronder enkele lopende en nieuwe projecten kort geschetst. Voor een volledig overzicht van de projecten: zie Bijlage. Cannabismarkt Vanaf maart 2012 onderzoekt het Bonger Instituut twee jaar lang de ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium voor coffeeshops (de wietpas ). In 14 Nederlandse gemeenten worden op drie momenten (vóór en na de invoering van de nieuwe maatregelen) lokale experts geïnterviewd en cannabisgebruikers geënquêteerd. Daarnaast wordt een cohort van ca. 200 cannabisgebruikers gevolgd en wordt in vier van de gemeenten etnografisch veldonderzoek gedaan. Coffeeshop en Overlast Lelystad Lelystad bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Daar waar in andere gemeenten coffeeshops verdwijnen, heeft de gemeente Lelystad juist besloten tot de vestiging van een coffeeshop medio Hierdoor bestaat voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de mogelijkheid eventuele effecten van de komst van een coffeeshop te bestuderen in een gemeente die voorheen nog geen coffeeshop had. In dit onderzoek worden aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden (zowel kwantitatief als kwalitatief) verschillende aspecten van coffeeshop-gerelateerde overlast geanalyseerd. Tezamen geven deze een integraal beeld van de coffeeshop-gerelateerde overlast, zowel vanuit het perspectief van de algemene bevolking en bezoekers van de te vestigen coffeeshop, als vanuit gebruikers van de openbare ruimte rond de coffeeshop, politie, ondernemers, hulpverlening en andere betrokkenen. Cannabis Dependence (CanDep) In dit promotieonderzoek worden 600 frequente cannabisgebruikers drie jaar gevolgd. Onderzocht worden (1) het natuurlijke beloop van frequent cannabisgebruik; (2) factoren die betrokken zijn bij de overgang van risicovol cannabisgebruik naar cannabisafhankelijkheid en andersom; (3) de dynamiek onderliggend aan transities in cannabisgebruik en afhankelijkheid. Het CanDep project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos-instituut en wordt gesubsidieerd door NWO/ZonMw. Crack in drie Nederlandse steden In dit promotieproject worden in Amsterdam, Rotterdam en den Haag in totaal ruim 1000 crackverslaafden, binnen en buiten de hulpverlening, geïnterviewd over o.a. crackgebruik, drugshandel, criminaliteit en gezondheid en hulpbehoefte. Een van de doelen is om betrouwbare schattingen te maken van het aantal crackverslaafden. Het onderzoek is onderdeel van het project Prevalence, treatment needs and new pharmacotherapeutic options for crack dependent people in the Netherlands, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het AMC en Parnassia, en gesubsidieerd door NWO/ZonMw. Antenne Antenne is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Jellinek Preventie en waarin ontwikkelingen op de drugsmarkt en in middelengebruik in Amsterdam op de voet 2

4 worden gevolgd en nieuwe trends in een zo vroeg mogelijk stadium worden waargenomen. De kern van Antenne is een panelstudie, waarbij tweemaal per jaar (kwalitatieve) interviews worden gehouden met insider-experts. Daarnaast zijn er kwantitatieve indicatoren, waaronder een jaarlijkse survey gehouden onder een specifieke doelgroep, afwisselend middelbare scholieren, clubbezoekers, jonge cafébezoekers, coffeeshopbezoekers of probleemjongeren. In 2012 werd een survey gehouden onder jongeren in de jeugdzorg. Designer Drugs De afgelopen jaren zijn tal van nieuwe psychoactieve stoffen ('designer drugs', ook wel: 'research chemicals' of 'legal highs') op de Europese drugsmarkt gesignaleerd. Met name het internet lijkt een voorname markt te zijn in het aanbod van nieuwe psychoactieve drugs en/of de grondstoffen v oor de productie daarvan (precursoren). Van sommige van deze middelen is bekend dat zij vrij recent (ook) in Nederland daadwerkelijk op de markt zijn gekomen, waarvan mephedrone de bekendste is. Maar over het geheel genomen weten we nauwelijks iets van de feitelijke aard en omvang van het gebruik van designer drugs. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat maakt dat (een) bepaalde (categorie) designer drug(s) al dan niet kans maakt op de Nederlandse drugsmarkt en welke kenmerken dragen bij aan het succes? Deze vraag wordt beantwoord door middel van een combinatie van onderzoeksmethoden, waaronder interviews met intensieve drugsgebruikers uit verschillende 'scenes' en interviews met dealers/producenten. GHB Arrestanten Wekelijks komen in diverse regio s in Nederland meldingen binnen over excessen van GHB-gebruikers op straat of in huiselijke kringen. Politie en justitie staat hierbij voor een probleem: wat te doen met GHB-verslaafden die worden aangehouden voor strafbare feiten? Bij plotselinge onthouding kunnen GHB-verslaafden ernstige afkickverschijnselen krijgen, die al op het politiebureau kunnen optreden. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) bevinden zich in dat soort gevallen in een lastige situatie: kunnen en moeten we een GHB-verslaafde met afkickverschijnselen wel insluiten? Het lijkt er op dat GHBverslaafden regelmatig worden heengezonden in plaats van ingesloten, ook als iemand voor de ernst van het delict normaal gesproken ingesloten zou worden. Doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek en een beter beeld te hebben van de eventuele maatregelen en voorzieningen die genomen zouden kunnen worden. PERSONEEL De gemiddelde personele bezetting in 2012 bedroeg ca. 7 fte. Vier medewerkers/ onderzoekers zijn in vaste dienst. Daarnaast waren in 2012 vijf (gast)onderzoekers/promovendi werkzaam, plus enkele assistenten, enkele stagiaires en 18 freelance studenten op projectbasis. Het Instituut beschikt niet over een vast secretariaat. Deze werkzaamheden worden vervuld door assistenten. Voor een overzicht van het personeel in 2012: zie Bijlage. PROMOVENDI In 2012 werden 7 promovendi begeleid. Onderdeel van de begeleiding vormden een maandelijkse PhD-class, waarin promovendi (de voortgang van) hun onderzoek presenteren en bediscussiëren. Voor een overzicht van de promovendi: zie Bijlage. 3

5 ONDERWIJS Als vast onderdeel van de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid (Faculteit Maatschappijwetenschappen, FMG) is in 2012 wederom de cursus Jongeren, risico s en (lokaal) beleid gegeven (uitgebreid naar 6 EC). Aantal geslaagde studenten: 72. In het kader van de promovendi-opleiding van de faculteit is de Engelstalige module Law in Action gegeven. Sinds 2011 wordt ook onderwijs verzorgd aan de Politieacademie te Apeldoorn, in het bijzonder de master Criminal Investigation en het vak Drugs en Uitgaan. CONGRESSEN In samenwerking met de Panteion University of Social and Political Sciences werd 4-6 oktober 2012 in Athene (Griekenland) de 23rd Annual Conference van de European Society for Social Drug Research (ESSD) georganiseerd. Voor een overzicht van presentaties op congressen: zie Bijlage. DEELNAME AAN WETENSCHAPPELIJKE FORA EN OVERIGE WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Prof. dr. D.J. Korf is voorzitter (Chair) van de van de Commissie Risk Assessment en Monitoring (CAM, Ministerie VWS). Tevens was hij European Society for Social Drug research (ESSD), redactielid van verschillende tijdschriften (Journal of Drug Issues; European Addictimissie Omgaan met overlast, agressie en in 2012 voorzitter van de begeleidingscomon Research; Alkoholizm I Narkomania; Tijdschrift voor Criminologie), lid van het Scientific bruik (WODC). geweld als gevolg van alcohol- en/of drugsge- Committee European Monitoring Centre for Dr. Ton Nabben is plaatsvervangend lid van de Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, Lissabon), vicevoorzitter van de Wetenschappelijke (CAM, Ministerie VWS) en van de Weten- Commissie Risk Assessment en Monitoring Raad Nationale Drugs Monitor, vicevoorzitter schappelijke Raad DIMS. van de Wetenschappelijke Raad DIMS en lid BESTUURLIJKE EN AANVERWANTE TAKEN Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is Prof. dr. D.J. Korf voorzitter van de Ondernemingsraad (OR), neemt hij deel aan het periodiek overleg van afdelingsvoorzitters en onderzoeksdirecteuren (VADO) en is hij lid van de Wetenschapscommissie (WsC). Drs. Annemieke Benschop en drs. Marije Wouters zijn bedrijfshulpverleners (BHV-ers). MEDIA EN MAATSCHAPPELIJK DEBAT In 2012 werden het Bonger Instituut in het algemeen, respectievelijk specifieke onderzoekers en/of onderzoeken verscheidene keren aangehaald in de media. Voor een overzicht van mediaverschijningen: zie Bijlage. Daarnaast nam Dr. Ton Nabben deel aan de volgende maatschappelijke fora: Lancering van de voorlichtingscampagne: Outgaan is nooit OK. (GGD Amsterdam), Generatie ik gaat los (de Balie, Amsterdam) en Historisch café (P96, Amsterdam). Tevens verscheen hij in Maastricht als deskundige voor de rechtbank in opdracht van de Rechter Commissaris Sector Strafrecht. 4

6 BIJLAGE Lopende en nieuwe onderzoeken 2012 Project Startjaar Subsidiegever/financier Cannabis Dependence 2008 NWO / ZonMw Crack Study 2008 NWO / ZonMw Coffeeshop & Overlast Lelystad 2010 Gemeente Lelystad Antenne Jellinek Preventie Subanop 2011 Universiteit Gent Jeugdcriminaliteit 2011 Ministerie van Veiligheid & Justitie, WODC GHB & overdosis 2011 RIVM Flevomonitor Gemeente Almere GHB Arrestanten 2012 Ministerie van Veiligheid & Justitie, WODC Cannabismarkt 2012 Ministerie van Veiligheid & Justitie, WODC Designer drugs 2012 RIVM Antenne Jellinek Preventie Flevomonitor Gemeente Almere ESSD 2012 Council of Europe Personeel Bonger Instituut in 2012 Naam Functie Fte Periode in dienst/werkzaam Drs. Annemieke Benschop Onderzoeker 4 0,74 Sinds Mr. Drs. Danielle Chevalier AIO/promovendus 0,40 1 Sinds Esther Ettema, MSc Assistent 0, Tycho Hellinga, BA Assistent 0, Drs. Jaap Knotter Gastonderzoeker/promovendus - Sinds Wouter Kolthoff, BA Assistent 0, Prof. dr. Dirk J. Korf Directeur/bijzonder hoogleraar 1,00 Sinds Nienke Liebregts, MSc AIO/Promovendus 0,84 Sinds Dr. Ton Nabben Onderzoeker 3 0,95 Sinds Karin de Nijs, BSc Assistent 0,42 Sinds Sari Nijssen, BSc Assistent 0,42 Sinds Alberto Oteo Perez, MSc AIO/promovendus 1,00 Sinds Rafaela Rigoni, MA Gastonderzoeker/promovendus - Sinds Drs. Marije Wouters Onderzoeker Sinds Promovendi prof. dr. D.J. Korf in 2012 Naam Project/Thema Promotie (gepland) Drs. Marije Wouters Cannabis control Alberto Oteo Perez, MSc Crack in three Dutch cities Voorjaar 2014 Rafaela Rigoni, MA Policies for people who use drugs Medio 2014 (EUR) Mr. Drs. Danielle Chevalier Regulations and public space. Voorjaar 2014 Nienke Liebregts, MSc Cannabis dependence Voorjaar 2014 Drs. Jaap Knotter Ontvoeringen en gijzelingen Januari 2014 Drs. Lianne Kleijer Politie in de wijk (UU) 1 Gedeelde aanstelling 0,80 fte, helft FdR, helft FMG. 5

7 Stagiairs en veldwerkers in 2012 Stagiairs Veldwerkers Jens van den Berg Elsbeth Blom Nadien Meanwell Myrthe van den Broek Tara Chirimar Gijs Haanschoten Betz Nantwi Iris van der Doelen Antoinette Pronk Ferdy Hazeleger Erwin Nuijten Kim Ribbink Esther Kamara Matthijs Pon Sanja Savor Walter Koer Tim Schlangen Rick Schaap Marije Kuin Sterre ten Houten de Lange Maartje Weyenberg Daan de Lein Jens van den Berg Publicaties in 2012 Benschop, A., Nabben, T. & Korf, D. J. (2012). Trends and patterns in licit and illicit drug use in nightlife and among secondary school pupils in Amsterdam, Bonger International Bulletin 2(2), 1-6. Benschop, A., Wouters, M. & Korf, D. J. (2012). Flevomonitor Amsterdam: Rozenberg Publishers. Korf, D.J. (2012). A kaleidoscope of meanings: An introduction. In M. Wouters, J. Fountain & D. J. Korf (eds.), The meaning of high. Variations according to drug, set, setting and time (pp. 9-22). Lengerich: Pabst Science Publishers. Korf, D.J. (2012). Jongeren, alcohol en drugs. In T. Notten & F. Spierings (eds.), Zorgen om de jeugd. Tussen paniek en passende voorzieningen (pp ). Den Haag: Boom Lemma. Korf, D.J. & Benschop, A. (2012). Geestelijke gezondheid en middelengebruik bij middelbare scholieren in Amsterdam Bonger Instituut: Universiteit van Amsterdam Korf, D. J., Benschop, A., Blom, T. & Steen, M. (2012). Minder ernstig, Vaker gestraft. Een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Korf, D.J., Benschop, A., Blom, T. & Steen, M. (2012). Milder offences, more punishment. A study on the nature and the prosecution of violent youth crime in the Netherlands. Bonger International Bulletin, 2(1), 1-5. Nabben, T., Benschop, A. & Korf, D. J. (2012). Antenne Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amster dammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Oteo Pérez, A., Benschop, A. & Korf, D.J. (2012). Differential profiles of crack users in respondent-driven and institutional samples: A three-site comparison. European Addiction Research, 18(4), Wouters, M., Benschop, A., Van Laar, M. & Korf, D. J. (2012). Cannabis use and proximity to coffee shops in the Netherlands. European Journal of Criminology, 9(4), Wouters, M., Fountain, J. & Korf, D. J. (2012) (eds.). The meaning of high. Variations according to drug, set, setting and time. Lengerich: Pabst Science Publishers. Presentaties op conferenties in 2012 Benschop, A. Gender and ethnic specific patterns of substance use within a group of marginalised crack users. ESSD congres, , Athene Korf, D.J. Uitgaan, drank en drugs in tijden van toenemende regulering. Jongeren en Uitgaan, Paard van Troje, , Den Haag. KEY NOTE Nabben, T. High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven. Spinhuis, , Amsterdam 6

8 Nabben, T. Aard en omvang van drugsgebruik in het uitgaansleven. RIVM, , Bilthoven Nabben, T. Drugstrends in Amsterdam. De panelstudie als kompas. Iriszorg (Tendens) , Arnhem Rigoni, R. How honest can you be as a researcher? ESSD congres, , Athene Wouters, M. Raising the minimum age in coffee shops ESSD congres, , Athene Mediaverschijningen in 2012 Vermelding van In Medium Datum Het Bonger Instituut OM eist 8 jaar cel in zaak vervuilde XTC Telegraaf Het Bonger Instituut Steeds meer verslaafden in Almere AlmereVandaag Nabben, T. Opnieuw 8 jaar geëist in XTC-onderzoek De Limburger Nabben, T. The protest revolution Lost & Found April, 2012 Nabben, T. Sociale controle: over roeskunstenaars en roesknoeiers Apexx 1 April 2012 Nabben, T. Over de partydrug GHB in Noord-Holland RTV-NH Nabben, T. Zerotolerance. De utopie van het drugsvrije feest Apexx 1 Juni 2012 Nabben, T. GHB de hype voorbij DJ- Broadcast Nabben, T. Speed is het nieuwe coke Editie NL Nabben, T. Speed is niet meer voor losers Parool UvA-Jellinek Amsterdamse scholieren blowen en drinken minder Metro Wouters, M. Mensen moeten niet geel en bezweet rondlopen BLIK

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

INSLUITEN OF HEENZENDEN

INSLUITEN OF HEENZENDEN INSLUITEN OF HEENZENDEN Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering Dirk J. Korf, Ton Nabben en Antoinette Pronk Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

CANNABIS ZONDER COFFEESHOP

CANNABIS ZONDER COFFEESHOP CANNABIS ZONDER COFFEESHOP Niet-gedoogde cannabisverkoop in tien Nederlandse gemeenten Dirk J. Korf, Marije Wouters, Ton Nabben & Patrick van Ginkel Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

De wietpas en het sociaal clubmodel

De wietpas en het sociaal clubmodel De wietpas en het sociaal clubmodel De wietpas en het sociaal clubmodel Meningen en verwachtingen van coffeeshopbezoekers in Utrecht Marije Wouters & Dirk J. Korf M.m.v. Shima Asadi, Cecilia Le & Sarsani

Nadere informatie

Samenvatting. De coffeeshop. Bekendheid met en houding tegenover de coffeeshop

Samenvatting. De coffeeshop. Bekendheid met en houding tegenover de coffeeshop Samenvatting Medio augustus 2011 werd in Lelystad (ruim 75.000 inwoners) voor het eerst een coffeeshop geopend. In een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam zijn de ontwikkelingen in Lelystad rondom

Nadere informatie

De Nederlandse drugsmarkt in 2012

De Nederlandse drugsmarkt in 2012 Improving Mental Health by Sharing Knowledge De Nederlandse drugsmarkt in 2012 Daan van der Gouwe onder meer: Gezonde School en Genotmiddelen Nationale Drug Monitor Meldpunt Drugsincidenten THC Monitor

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

Stad en platteland GHB-problematiek in perspectief

Stad en platteland GHB-problematiek in perspectief Stad en platteland GHB-problematiek in perspectief verboden TRIMBOS AMERSFOORT 17 maart 2016 Dr. Ton Nabben Bonger Instituut voor Criminologie (UVA) 2 GHB: Gamma-Hydroxy-Butyraat Narcosemiddel (downer)

Nadere informatie

Psychologie Master thema Conflict, Risico & Veiligheid. dr. Sven Zebel

Psychologie Master thema Conflict, Risico & Veiligheid. dr. Sven Zebel Psychologie Master thema Conflict, Risico & Veiligheid dr. Sven Zebel Drie centrale thema s 1. conflict en crisismanagement Groepsdynamiek + leiderschap 2. risicoperceptie en -communicatie burgers - overheid

Nadere informatie

Insluiten of heenzenden ~ Intro

Insluiten of heenzenden ~ Intro Insluiten of heenzenden ~ Intro Maandagochtend, 13 juni 2012. De vergaderkamer in het gemeentehuis van Rucphen (ca. 12000 inwoners) zit tjokvol. Ruim twintig deelnemers uit Ettenleur, St. Willebrord en

Nadere informatie

Drank en Drugs in 2014

Drank en Drugs in 2014 Drank en Drugs in 2014 Judith Noijen Jellinek Preventie Projectleider Unity Amsterdam, 27 november 2013 Presentatie - Alcohol in 2014 - Cijfers - Wijziging Drank en Horeca wet - Drugs in 2014 - Cijfers

Nadere informatie

Cannabis. Van frequent naar afhankelijk gebruik

Cannabis. Van frequent naar afhankelijk gebruik Improving Mental Health by Sharing Knowledge Cannabis Van frequent naar afhankelijk gebruik CanDepgroep Peggy van der Pol Margriet van Laar Ron de Graaf Nienke Liebregts Wim van den Brink Dirk Korf Frequent

Nadere informatie

Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop

Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop Overheidsuitgaven voor drugs Alcohol, de grote slokop Freya Vander Laenen Fado, Utrecht, 17 november 2011 1 1. METHODOLOGIE Achtergrond Sinds j 90: toenemend belang evaluatie drugbeleid Sinds 2001: EMCDDA

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

GHB PROBLEMATIEK BIJ POLITIE EN JUSTITIE VRIJ EENVOUDING TE MAKEN EN GOEDKOOP MET ALS GEVOLG

GHB PROBLEMATIEK BIJ POLITIE EN JUSTITIE VRIJ EENVOUDING TE MAKEN EN GOEDKOOP MET ALS GEVOLG GHB PROBLEMATIEK BIJ POLITIE EN JUSTITIE VRIJ EENVOUDING TE MAKEN EN GOEDKOOP Dirk J. Korf Bonger Instituut voor Criminologie, UvA NISPA CONGRES -GHB Monitor Nijmegen, 19 maart 2013 MET ALS GEVOLG Lokale

Nadere informatie

De wietpas en het sociaal clubmodel

De wietpas en het sociaal clubmodel Dewietpasenhetsociaalclubmodel Dewietpasenhetsociaalclubmodel MeningenenverwachtingenvancoffeeshopbezoekersinUtrecht MarijeWouters&DirkJ.Korf M.m.v.ShimaAsadi,CeciliaLe&SarsaniSchenk DitonderzoekisuitgevoerdinopdrachtvandeGG&GDvandegemeenteUtrecht.

Nadere informatie

Trends in nieuwe drugs. Tom Evenepoel, coördinator De DrugLijn Jochen Schrooten, stafmedewerker EWS

Trends in nieuwe drugs. Tom Evenepoel, coördinator De DrugLijn Jochen Schrooten, stafmedewerker EWS Trends in nieuwe drugs Tom Evenepoel, coördinator De DrugLijn Jochen Schrooten, stafmedewerker EWS BEGRIPPENKADER DESIGNER DRUGS volledig synthetisch precursoren (chemische grondstoffen) ontworpen = de

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Middelengebruik: Cannabisgebruik

Middelengebruik: Cannabisgebruik Middelengebruik: Cannabisgebruik Inleiding Cannabisgebruik geeft zowel gezondheidsrisico s, psychosociale gevolgen als wettelijke consequenties 1,2. Frequent gebruik van cannabis wordt geassocieerd met

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft: nieuwe opzet Leefstijlmonitoring

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft: nieuwe opzet Leefstijlmonitoring > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Horizontale Groep drugs Ontwerp-conclusies van de Raad over

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl 1 Programma les 3 Kennismaking kort; theorie vorige lessen Preventie; nader bekeken Uitgaansdrugs: -presentatie -nabespreken

Nadere informatie

Epidemiologische gegevens

Epidemiologische gegevens Epidemiologische gegevens ESPAD (Vlaanderen) European School Survey Project on Alcohol and other Drugs Deelname van 35 landen 15- en 16-jarigen Sinds 2003 ook deelname van België (n= 2.320) Hieronder de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01517 Beslisdatum B&W 28 augustus 2012 Dossiernummer 12.35.103 2.1.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. P. Leenders (CDA) inzake cocaïnegebruik in Eindhoven De CDA-fractie

Nadere informatie

Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin

Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin ANTENNE 2009 TRENDS IN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS BIJ JONGE AMSTERDAMMERS Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin Antenne 2009 (Jellinek Reeks, nr. 21) is uitgevoerd

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP

Initiatiefvoorstel SP Initiatiefvoorstel SP Open brief Stichting Drugsbeleid Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Raad/Raadsgriffie Aan de raad, Aanleiding De Stichting Drugsbeleid heeft een open brief opgesteld inzake het

Nadere informatie

STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS

STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS Dirk J. Korf Marije Wouters Annemieke Benschop Patrick van Ginkel Dit onderzoek is uitgevoerd door het Criminologisch

Nadere informatie

Insluiten of heenzenden ~ Politie en GHB-Gebruikers

Insluiten of heenzenden ~ Politie en GHB-Gebruikers Insluiten of heenzenden ~ Politie en GHB-Gebruikers In dit hoofdstuk gaan we verder in op de aard van de GHB-problematiek. Met welke problemen wordt de politie (maar ook forensisch artsen of jongerenwerkers)

Nadere informatie

TRENDS IN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS BIJ JONGE AMSTERDAMMERS. Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin

TRENDS IN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS BIJ JONGE AMSTERDAMMERS. Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin ANTENNE 2011 TRENDS IN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS BIJ JONGE AMSTERDAMMERS Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin Antenne 2011 (Jellinekreeks nr. 23) is uitgevoerd

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin

Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin ANTENNE 2007 TRENDS IN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS BIJ JONGE AMSTERDAMMERS Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jaap Jamin Antenne 2007 (Jellinek Reeks, nr. 19) is uitgevoerd

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish) EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Geslacht [VRAAG NIET DUID AAN WAT PAST] Man... 1 Vrouw...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

DIMS Nieuwsbrief Juli 2012

DIMS Nieuwsbrief Juli 2012 DIMS Drugs Informatie en Monitoring Systeem DIMS Nieuwsbrief Juli 2012 Update Drugsmarkten Cannabis Deze keer in de nieuwsbrief: Registratie bezoekersaantallen Jaarverslagen Artikelen Update Drugsmarkten

Nadere informatie

Onderwerp: Toenemend gebruik van harddrugs in Zoetermeer (03-01-2014)

Onderwerp: Toenemend gebruik van harddrugs in Zoetermeer (03-01-2014) Politieke vragen Onderwerp: Toenemend gebruik van harddrugs in Zoetermeer (03-01-2014) Drugshulpverleners slaan alarm: het aantal drugsbehandelingen op de Eerste Hulpafdelingen van ziekenhuizen stijgt

Nadere informatie

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

Dirk J. Korf - Ton Nabben - Annemieke Benschop m.m.v. Jaap Jamin, Vivian Schipper en Marije Wouters

Dirk J. Korf - Ton Nabben - Annemieke Benschop m.m.v. Jaap Jamin, Vivian Schipper en Marije Wouters ANTENNE 2003 TRENDS IN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS BIJ JONGE AMSTERDAMMERS Dirk J. Korf - Ton Nabben - Annemieke Benschop m.m.v. Jaap Jamin, Vivian Schipper en Marije Wouters Antenne 2003 (Jellinek Reeks,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In control of Alcohol & Drugs 2 december 2015 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol of Drugs

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

XTC, cocaïne en speed

XTC, cocaïne en speed XTC, cocaïne en speed Zonder flauwekul Je hebt vast wel eens van XTC, cocaïne en speed gehoord. XTC, cocaïne en speed zijn drugs. Het is belangrijk om te weten wat XTC, cocaïne en speed met je doen. Dat

Nadere informatie

Alcohol en Drugs een kennischeck

Alcohol en Drugs een kennischeck Improving Mental Health by Sharing Knowledge Alcohol en Drugs een kennischeck Lex Lemmers Studiedag over alcohol- en drugsgebruik studenten Utrecht, 12 mei 2015 1. Wat is probleemdrinken? 1. Het drinken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Kerncijfers drugsgebruik 2014

Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Tweede druk ERRATUM Kerncijfers middelengebruik Kernpunten Een kwart (24,1%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en

Nadere informatie

Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jacqueline Krouwel

Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jacqueline Krouwel ANTENNE 2013 TRENDS IN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS BIJ JONGE AMSTERDAMMERS Ton Nabben - Annemieke Benschop - Dirk J. Korf m.m.v. Floor van Bakkum en Jacqueline Krouwel Antenne 2013 (Jellinekreeks nr. 25) is

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Verhoging leeftijdsgrens alcohol Rapportage Verhoging leeftijdsgrens alcohol Zien instellingen voor verslavingszorg een verschuiving van alcohol- naar drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen? Aanleiding Op 1 januari 2014 is de Drank- en

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Cannabisgebruik en stoornissen in het gebruik van cannabis in de adolescentie en jongvolwassenheid. Cannabis is wereldwijd een veel gebruikte drug. Het gebruik van cannabis is echter niet zonder consequenties:

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd Kennislink.nl Discussieer mee: Allemaal de beste van de klas?! Onderwerpen Publicaties Over Kennislink Nieuwsbrief Zoek Leven, Aarde & Heelal Gezondheid, Hersenen & Gedrag Mens & Maatschappij Energie &

Nadere informatie

DEBATING THE PRESENT S H A R I N G T H E P A S T C R E A T I N G T H E F U T U R E

DEBATING THE PRESENT S H A R I N G T H E P A S T C R E A T I N G T H E F U T U R E HISTORY IN THE MAKING: EU ONDERZOEK NAAR GEWELD TEGEN VROUWEN EN DE BETEKENIS VOOR NEDERLAND S H A R I N G T H E P A S T DEBATING THE PRESENT C R E A T I N G T H E F U T U R E Lezing t.g.v. het Symposium

Nadere informatie

Jongeren en drankgebruik: het pobleem en de oplossingen

Jongeren en drankgebruik: het pobleem en de oplossingen Jongeren en drankgebruik: het pobleem en de oplossingen Ronald A.Knibbe; hoogleraar Maastricht University Drie onderwerpen: Gevolgen middelengebruik bij jongeren Aantrekkelijkheid drankgebruik voor jongeren

Nadere informatie

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis]

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Metis bevat persoonsgegevens en werkrelaties van wetenschappelijk medewerkers, eventueel aangevuld met ondersteunend personeel dat als co-auteur aan een publicatie

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG. Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling

STUDIEVOORMIDDAG. Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling STUDIEVOORMIDDAG Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling 18 JUNI 2012 INLEIDENDE TEKST Zowel in Europa als in de Verenigde Staten stelt men vast dat polydruggebruik

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers (2016Z05066).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers (2016Z05066). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving De sociale psychiatrie is dood Lang leve de sociale psychiatrie Prof dr. Bert van Hemert, psychiater Epidemiologie van de OGGZ Parnassia Bavo Groep Spoedeisende

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Houten, april 2011 Stichting IVZ Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Kernpunten Een kwart (24,3%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en een op de twintig deed dit in de maand voor het

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2012-2013 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik.

Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik. Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik. Samenvatting van de resultaten uit het subcohort abstinenten die deelnemen aan de Amsterdamse Cohort Studie

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2013-2014 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

Middelengebruik: Alcoholgebruik

Middelengebruik: Alcoholgebruik Resultaten HBSC : Alcoholgebruik Middelengebruik: Alcoholgebruik Inleiding Alcoholgebruik is onderdeel van verschillende culturen en tevens één van de grote globale risicofactoren voor sociale en fysieke

Nadere informatie

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4813 Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL233 - Youth, attitudes and drugs D1. Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST] - [1]...Man - [2]...Vrouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

SAMENVATTING EN CONCLUSIE SAMENVATTING EN CONCLUSIE Van maart tot en met juli 2012 is onderzoek gedaan naar problematische GHB-gebruikers die in aanraking komen met de politie. Het onderzoek bestond voornamelijk uit interviews

Nadere informatie

Proefschrift. Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems. Merel Griffith - Lendering. Samenvatting

Proefschrift. Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems. Merel Griffith - Lendering. Samenvatting Proefschrift Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems Merel Griffith - Lendering Samenvatting Het gebruik van cannabis is gerelateerd aan een breed scala van psychische problemen, waaronder

Nadere informatie

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren VAD-leerlingenbevraging Doel: aanvullend bij educatieve pakketten een zicht geven op middelengebruik bij leerlingen Survey, o.b.v. vragenlijst Gebaseerd op

Nadere informatie

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid presentatie ESPRi Symposium 26-11-2015 Michiel Boog, klinisch psycholoog, psychotherapeut Titel:

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

Mosa Conference Mosa Conference is een (bio)medisch onderzoekcongres georganiseerd door en voor studenten. Het internationaal georiënteerd wordt jaarlijks gehouden aan de Universiteit Maastricht, waar

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Coffeeshop, overlast en illegale markt

Coffeeshop, overlast en illegale markt Coffeeshop, overlast en illegale markt De gevolgen van de komst van een coffeeshop in Lelystad Dirk J. Korf Annemieke Benschop Ton Nabben Marije Wouters Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut

Nadere informatie

Permanente vorming European Studies in Substance Misuse Academiejaar 2005-2006

Permanente vorming European Studies in Substance Misuse Academiejaar 2005-2006 Permanente vorming European Studies in Substance Misuse Academiejaar 2005-2006 1. Achtergrond en motivering Drugmisbruik is een wereldwijd probleem dat geen enkele maatschappij of land onaangetast laat.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie