Gemeente Heerenveen. Afdeling Wimo/Afdeling Samenleving. Juli Klara Booij/Marijke van Dun/Wike Swart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heerenveen. Afdeling Wimo/Afdeling Samenleving. Juli 2012. Klara Booij/Marijke van Dun/Wike Swart"

Transcriptie

1 Gemeente Heerenveen Afdeling Wimo/Afdeling Samenleving Juli 2012 Klara Booij/Marijke van Dun/Wike Swart

2 Inhoud 1. Aanleiding Huidige situatie Gewenste situatie en te bereiken doelen Inleiding Preventie, curatie en nazorg vanuit de afdeling Wimo Preventie, curatie en nazorg vanuit de afdeling Samenleving Hoe de gewenste situatie en beleidsdoelen te realiseren? Prestatie indicatoren Financiën Planning...16 Bijlage1. Formatiecalculatie...17 Bijlage 2. Beleidsuitgangspunten uit het beleidsplan Meer grip op schuldhulpverlening...18 Bijlage 3. Stroomschema s uitvoering Wimo...19 Bijlage 5. Maatschappelijk rendement

3 1. Aanleiding Het voorliggende uitvoeringsplan is een co-productie van de afdeling WIMO en de afdeling Samenleving. De aanleiding voor het voorliggende uitvoeringsplan schuldhulpverlening is drieledig: 1. Beleidsplan Meer grip op de schuldhulpverlening In mei 2012 heeft de gemeenteraad van Heerenveen het beleidsplan Meer grip op schuldhulpverlening vastgesteld. In dit beleidsplan voor de komende jaren zijn een zestal beleidsuitgangspunten geformuleerd. Deze punten die in bijlage 2 zijn opgenomen en de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vormen het kader van het voorliggende uitvoeringplan. De centrale doelstelling in het beleidsplan is als volgt: 1. Hanteerbare schulden voor mensen met (problematische) schulden via een integrale aanpak. 2. Het voorkomen dat Heerenveense burgers (opnieuw) in problematische schulden raken Deze doelstelling is uitgewerkt in een zestal beleidsuitgangspunten. De beleidsuitgangspunten vormen de basis voor dit uitvoeringsplan. De kern van de beleidsuitgangspunten: - Investeren in curatie, preventie en nazorg - Selectief aanbieden van schuldhulpverlening - Inzet van nieuwe instrumenten - Korte wachttijden - De gemeente voert de regie - Maatwerk, waarin de klant centraal staat 2. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Deze nieuwe wet verplicht gemeenten om burgers te ondersteunen wanneer ze schulden hebben. De Algemene Wet Bestuursrecht is hierdoor van toepassing. De gemeente moet aanvragen in behandeling nemen en vervolgens besluiten daarop nemen in de vorm van een voor bezwaar vatbare beslissing. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt schuldhulpverlening gedefinieerd als: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg. Dat betekent dat gemeentelijke schuldhulpverlening gericht is op het aflossen van schulden en de nazorg. Dit is verder uitgewerkt in beleidsuitgangspunt 2 van het beleidsplan, het selectief aanbieden van schuldhulpverlening. 3. Ombuigingstaakstelling De afgelopen jaren is het budget voor schuldhulpverlening fors overschreden. In het verleden konden schuldhulpverleningstrajecten deels nog betaald worden uit het reintegratiebudget, onderdeel van het participatiebudget. Door de forse kortingen van het rijk op dit budget is daarvoor sinds 2011 geen ruimte meer. Er ligt een taakstelling om de uitgaven te beperken tot In de paragraaf Financiën wordt hierop nader ingegaan. 3

4 2. Huidige situatie De gemeente biedt op dit moment schuldhulpverlening aan iedere burger die daarom vraagt. In het verleden was dit nog voorbehouden aan mensen met een laag inkomen, maar sinds 2005 is dit niet meer het geval. De gemeente had tot voor kort geen plicht om schuldhulpverlening aan te bieden, maar voerde (kort gezegd) als beleid dat burgers met schulden geholpen worden. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door PLANgroep, een werkmaatschappij van Conclusion. PLANgroep is in 2007 gecontracteerd via een aanbesteding. Budgethouder is de afdeling WIMO. De werkzaamheden van PLANgroep bestaan uit: Intake Stabilisatie Schuldbemiddeling (het minnelijk traject ) (Preventief) budgetbeheer Budgetbegeleiding Afgeven van WSNP-verklaringen Crisisinterventie bij huisuitzettingen of afsluiten energie Deelname aan Sociaal Team Het contract met PLANgroep liep tot In afwachting van de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is het contract verlengd tot In de looptijd van het (oorspronkelijke) contract is de vraag naar schuldhulpverlening sterk gestegen, wat mede een oorzaak is van de stijging van de kosten. In het beleidsplan Meer grip op schuldhulpverlening is een evaluatie opgenomen. De conclusie is dat er een verbetering mogelijk is door de uitvoering slimmer te organiseren, de instroom te beperken en scherpe en doordachte keuzes te maken. 4

5 3. Gewenste situatie en te bereiken doelen 1. Inleiding. Het uitvoeringsplan gaat er van uit dat de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening door de gemeente zelf gedaan wordt. De uitvoering van schuldhulpverlening is een zaak van Wimo en Samenleving samen, ieder vanuit de eigen rol. Uitvoering in eigen beheer geeft een veel grotere mogelijkheid tot het voeren van regie en op het sturen van de uitvoering. De risico s van uitbesteding zijn het verlies van regie, onvoldoende zicht op de oorzaken van uitval en geen greep hebben op de kosten van de uitvoering, met name als het gaat om efficiency en effectiviteit. Zelf uitvoeren past ook bij de nieuwe werkwijze waarin integraal werken, vraaggericht en maatwerk centraal staan. Het nadeel van eigen uitvoering is dat dit niet binnen de bestaande formatie van de afdeling Wimo kan gebeuren en de gemeente dus mogelijk mensen moet aannemen. Daarbij geldt dat de formatie-uitbreiding binnen het budget schuldhulpverlening opgevangen wordt. De uitvoering door de afdeling Samenleving bestaat uit het opzetten van preventie gemeentebreed, het organiseren van de inzet van vrijwilligers, het organiseren van flankerende hulpverlening in het kader van de schuldhulpverlening door gesubsidieerde of andere partners en het maken van afspraken met betrokken organisaties. De uitvoering van de afdeling Wimo bestaat uit schuldhulpverlening en preventie op individueel klantniveau. Een uitzondering hierop is het budgetbeheer. De uitvoering daarvan dient te voldoen aan de voorschriften van de NVVK (brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening én sociale kredietverlening in Nederland). Op dit moment kan de gemeente daar zelf niet aan voldoen. Het uitvoeren van budgetbeheer zonder te voldoen aan het lidmaatschap van de NVVK heeft te veel risico s voor de gemeente en voor degene wiens budget beheerd wordt. Dit leidt er toe dat budgetbeheer uitbesteed moet worden aan een organisatie die wel aan de eisen van de NVVK voldoet. Heerenveen biedt schuldhulp aan burgers die gemotiveerd zijn om iets aan hun situatie te veranderen, die zich aan afspraken houden en bij wie de schuldsituatie is op te lossen met schuldhulpverlening. Preventie, curatie en nazorg zijn belangrijke onderdelen. De aanpak van de schulden maakt onderdeel uit van een integrale aanpak. Preventie Het doel van preventie is het voorkomen van het ontstaan van problematische schulden van alleenstaanden en gezinnen en de hieruit voortvloeiende maatschappelijke kosten. Curatie Het doel van curatie is burgers met (problematische) schulden een oplossing te bieden die gericht is op het aflossen van schulden (de minnelijke schuldregeling). De oplossing wordt geboden door professionele schuldhulpverleners die zorgen voor een integrale aanpak zo nodig in samenwerking met andere hulpverlening. Nazorg Het doel van de nazorg is het voorkomen van terugval na afloop van het schuldhulpverleningstraject. 2. Preventie, curatie en nazorg vanuit de afdeling Wimo a. Preventie 5

6 Individuele inwoners zijn in dit verband de mensen met wie de gemeente in contact komt doordat ze een uitkering aanvragen of ontvangen, of als ze een Wmo-voorziening nodig hebben. Wanneer de afdeling Wimo vroegtijdig financiële problemen signaleert en oplost samen met de burger, is daarmee winst te behalen. Preventie wordt een integraal onderdeel van de contacten die de afdeling Wimo heeft met burgers vanuit de Wmo en de huidige WWB. Curatie De afdeling Wimo verleent schuldhulpverlening op aanvraag van burgers. Wimo is gemandateerd namens het college een aanvraag toe te kennen of af te wijzen. Beoordeling van de aanvraag gebeurt op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, (nog op te stellen) beleidsregels en de onderstaande klantprofielen. Klantprofielen Regelbaar schuldenpakket Onregelbaar schuldenpakket Regelbare schuldenaar Schuldsituatie is op te lossen met schuldhulpverlening Schuldhulpsituatie is alleen te stabiliseren Onregelbare schuldenaar Mogelijkheden hangen af van individueel dossier: soms stabiliseren, soms geen oplossing Gemeente kan niets of nauwelijks iets doen; deze groep blijft wel in beeld door monitoring Bij schuldhulpverlening zal de focus vooral liggen op de inwoners met een klantprofiel van regelbare schuldenaar met een schuldsituatie die is op te lossen met schuldhulpverlening of is te stabiliseren. De werkwijze is in stroomschema s gevat, die als bijlage bij gevoegd zijn. Wanneer de conclusie is dat schuldhulpverlening niet mogelijk is, wordt de schuldenaar doorverwezen of overgedragen naar passende hulpverlening zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, GGZ of Verslavingszorg Noord Nederland. De gemeente zal bij afwijzing in ieder geval zo mogelijk de financiële situatie stabiliseren. De gemeente is niet verantwoordelijk voor verdere hulpverlening aan deze schuldenaren, maar zal zich er voor inspannen dat deze verantwoordelijkheid door de daarvoor bedoelde organisatie(s) opgepakt wordt, binnen de afspraken die daarover door de afdeling Samenleving zijn gemaakt. Gedurende de looptijd van het plan van aanpak kan de klantmanager schuldhulpverlening gebruik maken van vrijwillige schuldhulpmaatjes. Zij worden ingezet tijdens de inventarisatiefase (ordenen van de administratie bijvoorbeeld) en tijdens het schuldbemiddelingstraject. De schuldhulpmaatjes nemen dan de individuele begeleiding op zich, zoals het bevorderen dat de klant gemotiveerd blijft. Bij multi-problem gezinnen en onregelbare schuldenaren wordt in principe geen vrijwilliger ingezet, maar vindt begeleiding mede in samenspraak en samenwerking plaats door (reeds aanwezige) hulpverlening en de klantmanager schuldhulpverlener. Crisisinterventie is onderdeel van de curatie en zal niet op zichzelf staan. In geval van crisisinterventie wordt nauw samengewerkt en afgestemd met het Sociaal Team. Budgetbeheer in het kader van schuldhulpverlening is altijd tijdelijk. Budgetbeheer door de gemeente is geen structurele oplossing voor gezinnen die dit zelf niet kunnen. Uiteindelijk is het doel dat burgers zelfredzaam worden. Is daar geen uitzicht op, dan moet een structurele oplossing in de professionele hulpverlening, een 6

7 beschermingsbewind of curatele gezocht worden, waarbij de gemeente een verwijzende rol heeft. Budgetbegeleiding kan onderdeel van het schuldhulpverleningstraject zijn en zal vooral door inzet van vrijwilligers plaatsvinden. Preventieve budgetbegeleiding en preventief budgetbeheer past niet in de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het is onderdeel van de preventie die door vrijwilligersorganisaties, als de Barones en Humanitas wordt ondersteund. De afdeling Samenleving overlegt en maakt afspraken met betrokken organisaties over hun inzet. b. Nazorg Wanneer de curatie is afgerond, is nazorg een belangrijk onderdeel. Ook hierbij bepaalt de gemeente welke nazorg nodig is en welke instrumenten daarvoor gebruikt worden. Bij nazorg kan de klantmanager eveneens gebruik maken van vrijwilligers. 3. Preventie, curatie en nazorg vanuit de afdeling Samenleving De afdeling Samenleving maakt afspraken met (gesubsidieerde) partners over hun rol bij preventie, curatie en nazorg. Preventie/curatie Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden. Dit in het belang van de burgers maar ook om de toename van schuldhulpverlening te beperken en zo de kosten te beheersen. We gaan inzetten op: 1. Schuldhulpmaatjes De geschoolde schuldhulpmaatjes worden lokaal gecoördineerd, inclusief werving, scholing en intervisie, door het Vrijwilligersservicepunt (VSP). (De werving, scholing, intervisie en helpdesk is voorlopig belegd bij Solidair Friesland) a. Voor preventie en bij nazorg worden de geschoolde Schuldhulpmaatjes toegevoegd aan de vrijwilligersorganisaties (o.a. aan een aantal deelnemende organisaties van de regiegroep armoedebeleid). Zij vallen onder de dagelijkse aansturing van de desbetreffende vrijwilligersorganisatie. De centrale coördinatie van de schuldhulpmaatjes is belegd bij het Vrijwilligerssteunpunt, onderdeel van Caleidoscoop. b. De schuldhulpmaatjes worden ingezet als onderdeel van de schuldhulpverlening bij niet te zware problemen (regelbare schuldenaren met regelbare schulden). 2. De uitwerking van een preventieplan voor de integrale schuldhulpverlening. Het preventieplan bestaat uit een combinatie van preventieactiviteiten. De inzet van het te kiezen instrument is afhankelijk van de vraag of er veel mensen zijn die al (problematische) schulden hebben of dat we ons richten op mensen die het risico lopen op schulden. Het antwoord op die vraag bepaald welk type preventie ingezet wordt. Uit de evaluatie en het vervolg komt naar voren dat jongeren een belangrijke doelgroep zijn voor een preventieve aanpak. Vooral jongeren die starten met zelfstandig wonen lopen groot risico om in de financiële problemen te raken. Voor het ontwikkelen van een plan moeten een aantal stappen worden gezet: Stap 1: Keuze maken wat we beogen met preventie, welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Stap 2: Uitzoeken uit landelijke gegevens waar gemiddeld de meeste schulden zijn. Welk soort schulden scoren hoog bij welke doelgroepen en life events? Welke accenten liggen er lokaal? 7

8 Stap 3: Informatie inwinnen partners, binnen de gemeente (afdeling Wimo en afdeling samenleving), Scholen, Woningcorporaties, Algemeen maatschappelijk werk/omtinkers, gezinscoaches, CJG, deelnemers van de Regiegroep armoede en Sociaal Team. Stap 4: Analyse van de lokale behoefte. Stap 5: Selectie maken waarop we bij het preventie willen inzetten 1. Welke doelgroepen en bij welke social events 2. Brede preventie versus selectieve preventie (bijvoorbeeld recidive voorkomen) 1. Gericht op de hele populatie, deelverzameling of op individuen 2. Preventieprogramma s gericht op gedragsverandering 3. Kiezen voor de lange adem. Het plan kan ontwikkeld worden door een HBO student, sociaal juridische dienstverlening. De afdeling samenleving heeft hiervoor de verantwoordelijkheid (en biedt begeleiding). 3. Contractafspraken met professionele en vrijwillige ketenpartners We willen gaan werken vanuit het principe één gezin één plan. Afhankelijk van de instelling (professionals of vrijwilligers) worden afspraken gemaakt over de soort inzet. Deze kan bestaan uit preventie/ vroegsignalering, advies, verwijzing, motivering, praktische hulp of ondersteuning of coachen. We brengen eerst in beeld welke afspraken er al gemaakt zijn en wie wat al doet. Als dit beeld compleet is kan bepaald worden wat noodzakelijk is om de doelen in het plan van aanpak te bereiken. De te maken afspraken sluiten aan bij de nieuwe afspraken en werkwijze van het Sociaal Team. Er zijn verschillende stappen te onderscheiden. Stap 1: De afdeling Samenleving (beleid en regie) maakt samenwerkingsafspraken met de coördinator van het Sociaal team. Stap 2: De afdeling Samenleving/regie maakt afspraken met alle instellingen 1 die hierbij betrokken zijn. De accounthouders van de specifieke instellingen zorgen ervoor dat er heldere afspraken worden gemaakt met die instellingen waarover zij regie voeren. Stap 3 : De afdeling Wimo maakt afspraken op klantniveau met instellingen die gekoppeld zijn aan het schuldhulpverleningstraject of nazorg. Nazorg Het nazorgplan zal in 2013 ontwikkeld worden en heeft dezelfde kenmerken en opbouw als het preventieplan. De organisatie en instrumenten voor nazorg worden in nauw overleg ontwikkeld met de afdeling Wimo en met organisaties als de Barones, Humanitas, Stichting Aanzet etcetera. 1 (voortgezet) onderwijs, jongerenwerk, woningcorporaties, energiebedrijven, GGZ, CJG, Maatschappelijk werk Fryslân, Thuishulporganisaties, VNN, Omtinkers, MEE, GKB, Sociaal team, Humanitas, De Barones, Stichting Aanzet, Raad van Kerken, Turkse moskee, Islamitische vereniging, Voedselbank, Stichting Houvast, Leergeld, Cosbo, Vluchtelingenwerk, Bureau sociaal raadslieden, 8

9 4. Hoe de gewenste situatie en beleidsdoelen te realiseren? Voor het realiseren van de gewenste situatie en de beleidsdoelen is een stevige regie door de gemeente noodzakelijk zowel op klant- als op de organisaties. Een deel van de budgettaakstelling moet bereikt worden door de poortwachterfunctie van de gemeente maar ook door onder andere de inzet van schuldhulpmaatjes en de betrokken vrijwilligersorganisaties. Zij signaleren vroegtijdig bij dreigende schuldenproblematiek bij inwoners. De regie en uitvoering op klantniveau ligt zoals gezegd bij de dienst P&V/afdeling Wimo. Concreet bestaat dit uit: Preventie Alle medewerkers van de afdeling zijn alert op dreigende financiële problemen bij uitkeringsontvangers of anderen met wie de afdeling in contact komt. Bij constatering van dreigende financiële problemen, maakt de klantmanager of Wmoklantmanager direct afspraken met de betreffende persoon. Zo mogelijk treft de klantmanager samen met de burger een snelle regeling, indien nodig door vaste lasten of aflossingen tijdelijk rechtstreeks van de uitkering door te betalen. De gemeente kan met toepassing van artikel 57 WWB mensen met uitkering verplichten er aan mee te werken dat hun vaste lasten rechtstreeks van de uitkering doorbetaald worden. Dit kan als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de betreffende persoon (tijdelijk) niet in staat is zijn bestaansmiddelen verantwoord te besteden. Dit maakt dat onregelbare schuldenaren met een uitkering in ieder geval onderdak blijven houden en hun situatie gestabiliseerd kan worden. Curatie - Invullen van de poortfunctie, de beoordeling wie volgens objectieve criteria wel of niet voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. - Opstellen van het plan van aanpak en het afgeven van de beschikking. - Realiseren van het plan van aanpak, met inzet van de benodigde instrumenten Nazorg - Het organiseren van de nazorg op klantniveau De afdeling Samenleving maakt onder meer afspraken met het Vrijwilligersservicepunt (VSP) van Caleidoscoop over de inzet van schuldhulpmaatjes. De Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die opgeleid zijn om mensen te begeleiden tijdens schuldhulpverlening. In de volgende tabel staat een overzicht van de meest voor de hand liggende taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen vrijwilligers en professionals. 9

10 Professionals Vrijwilligers Intake fase Uitvoeren intake Bepalen plan van aanpak Stabiliseren Bepalen leefgeld Aanschrijven crediteuren dat traject stabilisatie wordt ingezet (al dan niet in samenhang met budgetbeheer) Schuldregelen Nazorg Inventariseren hoogte totale schuld Uitwerken voorstel schuldregeling conform NVVK gedragscode Crediteuren verzoeken om medewerking Ordenen beschikbare papieren Opvragen ontbrekende papieren ( bankafschriften, kopieën contracten etc) Ondersteunen van de schuldenaar bij het rondkomen van het beschikbare leefgeld of het vastgestelde budget Dagelijkse begeleiding en ondersteuning Ondersteuning bieden om actuele stukken aan te leveren (waar mogelijk inclusief actuele saldi) Ondersteunen van de schuldenaar bij het rondkomen van het beschikbare leefgeld of het vastgestelde budget Dagelijkse begeleiding en ondersteuning Antwoord geven op vragen Voor zover nodig ondersteuning rond te komen van het beschikbare inkomen en te budgetteren opdat er een buffer wordt opgebouwd en jaarlijkse lasten zoals verzekeringen voldaan kunnen worden. Dit betekent dat er zowel op klantniveau (welke vrijwillige inzet past bij het te bereiken resultaat, en de inzet van de vrijwilliger is zoals afgesproken) als op organisatieniveau (organiseren en faciliteren van de vrijwillige inzet) een duidelijk rol voor de gemeente is weggelegd. 10

11 5. Prestatie indicatoren In samenspraak tussen de afdeling Wimo en de afdeling Samenleving zijn prestatieindicatoren opgenomen in het uitvoeringsplan. Omdat de toeloop op de schuldhulpverlening niet goed voorspelbaar is, kunnen we geen absolute cijfers geven. Wij moeten uitgaan van de cijfers zoals die door Plangroep geleverd worden. De opzet van de nieuwe schuldhulpverlening is echter anders dan de uitvoering door Plangroep. In de nieuwe opzet zullen wij waarschijnlijk minder mensen toelaten doordat wij nu een wettelijke uitsluitinggrond hebben en doordat wij gaan werken met klantprofielen. Daardoor zetten wij uiteindelijk minder schuldhulpverlening in. De trajecten schuldhulpverlening die wij wel aangaan, hebben daarom een grotere kans van slagen. Kanttekening bij de doelen is dat de uitvoering op deze manier gebaseerd is op nieuw beleid. Ook het zelf uitvoeren van de schuldhulpverlening is nieuw voor de gemeente. De doelen zijn daarom ook deels gebaseerd op aannames. Wanneer de toeloop groter is dan geraamd of wanneer de inzet van vrijwilligers minder goed verloopt dan wij verwachten, heeft dit gevolgen voor de te bereiken doelen. Op basis van de bestaande cijfers komen wij tot de volgende verwachtingen en prestatieafspraken: 11

12 Prestatie indicatoren afdeling Wimo Product Aantal per jaar Toelichting Doelstelling Aanmeldingen 300 Personen die zich melden bij de afdeling WIMO met een vraag naar schuldhulpverlening Inventarisatiegesprekken Schuldhulpverlening Stabilisatie Minnelijk traject Beperkt budgetbeheer Schuldhulpverlening Stabilisatie Schuldaflossing Stabilisatie voor nietklanten Crisisinterventie door klantmanager 250 Personen met wie na de eerste aanmelding vervolggesprekken worden gevoerd 150 Personen die toegelaten zijn tot de schuldhulpverlening, in de vorm van een minnelijk traject 50 Personen die toegelaten zijn tot schuldhulpverlening, in de vorm van volledige aflossing binnen 1 jaar 50 Het aantal personen dat afgewezen wordt op grond van het klantprofiel of een uitsluitingsgrond, maar bij wie stabilisatie noodzakelijk is voor de volgende stap 20 Personen bij wie ingrijpen noodzakelijk wordt geacht Nazorg 150 Aantal personen voor wie na afloop van het afgeronde shv-traject nazorg geleverd wordt WSNP-verklaring 10 Aantal personen bij wie het minnelijk traject niet mogelijk is Informatie en advies? Aantal personen dat algemene informatie over shv vraagt De in het beleidsplan genoemde wachttijden worden in 95% van de aanmeldingen gehaald. Na het eerste gesprek is duidelijk - De globale schuldensituatie - De noodzaak voor crisisinterventie - De aanwezigheid van uitsluitingsgronden - Aanwezigheid van onregelbare schulden - Verder te nemen stappen Na de inventarisatiegesprekken is in alle gevallen binnen uiterlijk 3 maanden duidelijk: - Het klantprofiel - Toekenning of afwijzing van de aanvraag - Het te bereiken resultaat Na 1 jaar is de uitval niet hoger dan 20%; 80% van de in gang gezette schuldhulpverlening wordt afgesloten met het bereikte doel 80% van de trajecten wordt afgesloten met het te bereiken resultaat Stabilisatie duurt niet langer dan 3 maanden, waarna overdracht naar hulpverlening, of eventueel bij uitkeringsontvangers voortzetten met verplichte doorbetaling van vaste lasten Crisisinterventie, binnen 24 uur, leidt in 80 % van de gevallen tot het treffen van een regeling waardoor de crisis wordt afgewend. Nazorg duurt maximaal 12 maanden Na afloop van de nazorg is bij 80% geen sprake van terugval binnen 2 jaar 12

13 Prestatie-indicatoren afdeling Samenleving Product Wie Wanneer Realisatie van het schuldhulpmaatjespro ject Regie en beleid Juni/juli 2012 Afspraken met de Caleidoscoop/VSP Afspraken met de Regiegroep armoede Preventieplan Regie Ontwikkelen, vaststellen en organiseren: september maart 2013 Uitvoering: april 2013 Contractafspraken met: professionele instellingen, als AMW Fryslan en Caleidoscoop vrijwillige ketenpartners Afdeling samenleving (gemeenschappelijk) Regie bij 1 accounthouder Voorbereiding 3 e kwartaal 2012 Invoering 1 e kwartaal

14 6. Financiën In de afgelopen jaren is in de gemeentebegroting een budget opgenomen van Er is sprake van een structurele overschrijding van het budget de afgelopen jaren. In de V&P-nota 2012 is hierop een toelichting gegeven. Gezien de toeloop op de schuldhulpverlening zal het beschikbare budget ook voor 2012 en de jaren daarna niet toereikend zijn. Er is bovendien sprake van een open einderegeling. Burgers kunnen een beroep doen op de gemeente op grond van een wet. Beperking van de toelating op grond van gebrek aan budget is niet aan de orde. Om de gestelde doelen te bereiken is een bepaalde formatie nodig. De integrale aanpak vraagt om de inzet van een professional op het niveau van de klantmanager, zoals die bij Wimo aanwezig zijn op het gebied van re-integratie van uitkeringsontvangers en de Wmo. De klantmanager Schuldhulpverlening moet niet alleen zicht hebben op de technische kant van de aanpak van de oorzaak van de problemen. Ook de gedragskant, het motiveren van mensen, het opsporen van de werkelijke oorzaak van het hebben van schulden en hiermee aan de slag gaan is belangrijk voor een schuldenvrije toekomst. Ook de poortwachterfunctie van deze professional, het goed kunnen beoordelen welk klantprofiel van toepassing is, is cruciaal om de kosten binnen de perken te houden. Naast het werk van de klantmanager is er sprake van aanzienlijke en tijdrovende administratieve activiteiten, zoals het aanschrijven van schuldeisers en inventariseren van schulden. Dit is werk op het niveau van administratieve ondersteuning. Naast de bovengenoemde functie is er sprake van de inzet van kwaliteitsmedewerkers en management. Het onderdeel preventie zorgt voor enige uitbreiding van de functies klantmanager (Wmo) en inkomensconsulent. De uitbreiding kan in de bestaande formatie opgevangen worden. Het doorbetalen van vaste lasten via de uitkering levert meer administratieve lasten op. Met gebruik van het formatiecalculatie model van Stimulansz is een opzet gemaakt van de kosten van de uitvoering. Dit model is enigszins aangepast omdat de inzet van vrijwilligers er niet in voorkomt. 14

15 Kosten uitvoering schuldhulpverlening Eenmalig Jaarlijks Oplopend tot Klantmanager shv 2 fte Administratieve ondersteuning Kwaliteitsmedewerker, management Regisseur Kosten faciliteren vrijwilligers Inkoop budgetbeheer (schatting) Software registratie (schatting) Vrijwilligers Service Punt Opleiding klantmanagers 0,5 fte Bestaande formatie Bestaande formatie Bestaande subsidie Totaal Frictiekosten pm Afronding PLANgroep Extra begeleiding 1 e jaar Totaal De nieuwe uitvoering start per 1 januari De dan nog lopende schuldhulpverleningstrajecten worden door de Plangroep afgerond met een nader af te spreken maximale duur. Daarnaast zal in het eerste jaar van de uitvoering extra begeleiding noodzakelijk zijn. Hierdoor ontstaan frictie-kosten. Het benodigde budget voor schuldhulpverlening zal naar verwachting structureel per jaar bedragen. Dit budget is reeds in de meerjarenbegroting geraamd. Wanneer er meer aanvragen toegekend worden, is dit budget niet toereikend. Wij zullen dit via een kwartaalcyclus gaan monitoren. We gaan kwaliteit en analyse vragen om ons te adviseren bij het opstellen van een goede kwartaalmonitor. Landelijk is er een trend dat steeds meer mensen te maken krijgen met problematische schulden en een beroep doen op schuldhulpverlening. Tot slot van deze paragraaf wijzen wij er nog op dat door een tijdige en goede aanpak van schuldhulpverlening een aanzienlijke besparing van kosten kan opleveren. Inzicht hierin is opgenomen in bijlage 4 van dit uitvoeringsplan. Daar staat een overzicht van de cijfers van het rapport Schuldhulpverlening loont. Dit onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening van Regioplan in samenwerking met de Hogeschool Utrecht is in juli 2011 gepubliceerd. 15

16 7. Planning In de onderstaande tabel is de planning weergegeven van de in het uitvoeringsplan genoemde onderdelen. Wat Wie Wanneer 1.Overgangsafspraken maken de Plangroep over de periode 1 juli januari Besluitvorming bouwteam en college 3.Overleg met Kwaliteit en analyse over monitoring van resultaten, inzet instrumenten en kosten Afdeling Wimo Juni/juli 2012 Afdeling Wimo Augustus 2012 Afdeling Wimo en afdeling samenleving Augustus Schuldhulpmaatjesproject Afdeling Samenleving Juni/juli Preventieplan Afdeling Samenleving Ontwikkelen, vaststellen en organiseren: september maart Contractafspraken met professionele en vrijwillige ketenpartners Uitvoering: april 2013 Afdeling Samenleving Voorbereiding 3 e kwartaal 2012 Invoering 1 e kwartaal

17 Bijlage1. Formatiecalculatie Het formatiecalculatie-model is geleverd door Stimulansz Landelijke referentienorm (gemiddelde van richtlijnen NVVK, Handreiking integrale Minuten per schuldhulpverlening Aantal klant per en platform klanten Uren per Productieve Product jaar schuldhulpverlening) per jaar jaar uren per jaar Formatie Aanmelding ,16 Intake (incl. plan van 359 aanpak) ,09 Crisisinterventie ,03 Informatie en advies ,01 Nazorg ,25 Beperkt klantmanagement ,36 Volledig klantmanagement ,30 Stabilisatie ,00 Budgetbeheer ,37 Schuldregeling ,55 Betalingsregeling ,00 WSNP verklaring ,03 Totaal ,16 17

18 Bijlage 2. Beleidsuitgangspunten uit het beleidsplan Meer grip op schuldhulpverlening Beleidsuitgangspunt 1: Heerenveen investeert naast een curatieve aanpak ook in preventie en nazorg omdat dit beter is voor inwoners en voor de beheersing van de kosten. Beleidsuitgangspunt 2: Heerenveen biedt schuldhulpverlening selectief aan. Het kader en de klantprofielen vormen de basis. Gezinnen met minderjarige kinderen vormen hierop een uitzondering. Beleidsuitgangspunt 3: De inzet van de instrumenten wordt vernieuwd: minder budgetbeheer meer budgetbegeleiding waar mogelijk wordt een eigen bijdrage gevraagd waar mogelijk meer met gerichte ondersteuning van vrijwilligers/sociaal netwerk Beleidsuitgangspunt 4: De wachttijd bij een standaard schuldsituatie is twee weken. De wachttijd in acute situaties is zo kort mogelijk maar maximaal 24 uur. Beleidsuitgangspunt 5: De gemeente voert de regie op de schuldhulpverlening De ketenpartners werken samen op basis van een gemeenschappelijke doelstelling. Deze doelstelling wordt vastgelegd in een protocol waar iedere organisatie zich aan committeert. Beleidsuitgangspunt 6: Aanbieden van maatwerk. Binnen de gestelde kaders staat de klant centraal. 18

19 Bijlage 3. Stroomschema s uitvoering Wimo 19

20 20

21 Bijlage 4. Maatschappelijk rendement Schuldhulpverlening kan een bepalende rol spelen bij het voorkomen van maatschappelijke kosten. Uit onderzoek blijkt dat de grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, met name bij de gemeentelijke sociale dienst. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt hier per inwoners circa 1,4 miljoen euro bespaard op WWB-uitkeringen en re-integratietrajecten. Een andere grote besparing is het voorkomen van huisuitzettingen van de schuldenaren, ongeveer 1,1 miljoen euro. Het gaat o.a. om kosten die woningcorporaties maken bij huisuitzettingen en kosten voor het organiseren van maatschappelijke opvang. Andere kostenbesparingen vinden plaats bij de verslavingszorg en de ggz. Onderdelen 1. Verkorting van de uitkeringsduur WWB met gemiddeld 4 maanden 2. Voorkomen kosten huisuitzetting 3. Voorkomen kosten bijzondere bijstand herhuisvesting 4. Voorkomen kosten maatschappelijk werk 5. Voorkomen kosten van de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) 6. Voorkomen kosten extra beroep op een uitkering bij relatiebreuken 7. Voorkomen extra lasten bij afsluiting gas/water/elektriciteit Kosten per persoon per huisuitzetting per aanvraag om herinrichting 550 per persoon (verblijf in 24- uurs opvang per jaar) (uitkering alleenstaande ouder) 500 (afsluiting + heraansluiting) 21

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20030 Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. van Dun Onderwerp: Beleidsindicatoren

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening.

Gemeente Borger-Odoorn, Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Borger-Odoorn Nr. 208396 27 november 2017 Gemeente Borger-Odoorn, Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 1. Aanleiding Aanleiding om deze Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening 2017 vast te stellen, is de opheffing van ISD Optimisd

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Samenvatting... 3 Inleiding... 5

Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 7 1.1 Achtergrond van de wet... 7 1.2 Beleidsplan Schuldhulpverlening...

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst April 2012 Samenvatting Aanleiding voor het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Meer grip op de. gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeente Heerenveen

Meer grip op de. gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeente Heerenveen Meer grip op de gemeentelijke schuldhulpverlening Gemeente Heerenveen 2012-2016 Maart 2012 Afdeling samenleving Marijke van Dun en Wike Swart 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wettelijke kaders en gemeentelijk

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING

GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2016-2020 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 WETTELIJK KADER 3 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 3 NVVK 3 BELEIDSPLAN 3 NIEUWE VISIE OP SCHULDHULPVERLENING 4

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer augustus 2012 1 1. Inleiding Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid, zo ook in Ten Boer. De vraag naar schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016 Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)... 4 1.1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 4 1.2 Wat

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2015-2018 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Dongen voor de periode 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Juli 2012 Inleiding: De aanleiding om te komen tot een plan was dat de gemeente constateerde dat zij te vaak probeerde

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Stichtse Vecht Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Maatschappelijk en financieel belang 3 2. Algemeen beleidskader

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Evaluatie schuldhulpverlening

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Evaluatie schuldhulpverlening Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4399360 Aan : Gemeenteraad Datum : 31 mei 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 11. Werk en

Nadere informatie

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad,

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad, Samenleving Mlc Gemeente Delft Advies Westlandweg 40 2624 AD Delfl IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78,2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door G.

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 2015 12.16043 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van schuldhulpverlening... 4 Participatie en beperken maatschappelijke kosten zijn de aanleiding...

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel Inleiding Met ingang van juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Het beleidsplan

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Welzijn Afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid registratienummer: 2000005437 Naam: Marcel Stoutjesdijk, toestelnummer: 928 paraaf chef/hoofd sector paraaf

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Midden-Delfland, 2013-2016 December 2012 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) pag. 3 - Eigen verantwoordelijkheid pag. 4 Huidige

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3. Samenvatting 4. Hoofdstuk 1 Visie op schuldhulpverlening 5. 1.1 Visie 5. 1.2 Doelgroep en toelatingsbeleid 5. 1.3 Integraal 6. 1.4 Eigen

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening

Beleidsplan schuldhulpverlening Beleidsplan schuldhulpverlening Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De gemeenten hebben nu de taak om regie te voeren op de schuldhulpverlening

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Naar een effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening

Naar een effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening Naar een effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening Een verdere uitwerking van het onderdeel schuldhulpverlening uit het beleidsplan Meedoen naar vermogen van de afdeling Sociale Zaken. Aanleiding

Nadere informatie

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Juli 2012 1 Inleiding: De aanleiding om te komen tot een plan was dat de gemeente constateerde dat zij te vaak probeerde

Nadere informatie

Preventieplan Schuldhulp

Preventieplan Schuldhulp Preventieplan Schuldhulp Voorkomen en Leren omgaan met Vastgesteld door B&W op 3 november 2015 1 Aanleiding Schuldhulp is een verzamelnaam voor het oplossen, het stabiliseren en het voorkomen van schulden.

Nadere informatie