Gemeente Heerenveen. Afdeling Wimo/Afdeling Samenleving. Juli Klara Booij/Marijke van Dun/Wike Swart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heerenveen. Afdeling Wimo/Afdeling Samenleving. Juli 2012. Klara Booij/Marijke van Dun/Wike Swart"

Transcriptie

1 Gemeente Heerenveen Afdeling Wimo/Afdeling Samenleving Juli 2012 Klara Booij/Marijke van Dun/Wike Swart

2 Inhoud 1. Aanleiding Huidige situatie Gewenste situatie en te bereiken doelen Inleiding Preventie, curatie en nazorg vanuit de afdeling Wimo Preventie, curatie en nazorg vanuit de afdeling Samenleving Hoe de gewenste situatie en beleidsdoelen te realiseren? Prestatie indicatoren Financiën Planning...16 Bijlage1. Formatiecalculatie...17 Bijlage 2. Beleidsuitgangspunten uit het beleidsplan Meer grip op schuldhulpverlening...18 Bijlage 3. Stroomschema s uitvoering Wimo...19 Bijlage 5. Maatschappelijk rendement

3 1. Aanleiding Het voorliggende uitvoeringsplan is een co-productie van de afdeling WIMO en de afdeling Samenleving. De aanleiding voor het voorliggende uitvoeringsplan schuldhulpverlening is drieledig: 1. Beleidsplan Meer grip op de schuldhulpverlening In mei 2012 heeft de gemeenteraad van Heerenveen het beleidsplan Meer grip op schuldhulpverlening vastgesteld. In dit beleidsplan voor de komende jaren zijn een zestal beleidsuitgangspunten geformuleerd. Deze punten die in bijlage 2 zijn opgenomen en de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vormen het kader van het voorliggende uitvoeringplan. De centrale doelstelling in het beleidsplan is als volgt: 1. Hanteerbare schulden voor mensen met (problematische) schulden via een integrale aanpak. 2. Het voorkomen dat Heerenveense burgers (opnieuw) in problematische schulden raken Deze doelstelling is uitgewerkt in een zestal beleidsuitgangspunten. De beleidsuitgangspunten vormen de basis voor dit uitvoeringsplan. De kern van de beleidsuitgangspunten: - Investeren in curatie, preventie en nazorg - Selectief aanbieden van schuldhulpverlening - Inzet van nieuwe instrumenten - Korte wachttijden - De gemeente voert de regie - Maatwerk, waarin de klant centraal staat 2. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Deze nieuwe wet verplicht gemeenten om burgers te ondersteunen wanneer ze schulden hebben. De Algemene Wet Bestuursrecht is hierdoor van toepassing. De gemeente moet aanvragen in behandeling nemen en vervolgens besluiten daarop nemen in de vorm van een voor bezwaar vatbare beslissing. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt schuldhulpverlening gedefinieerd als: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg. Dat betekent dat gemeentelijke schuldhulpverlening gericht is op het aflossen van schulden en de nazorg. Dit is verder uitgewerkt in beleidsuitgangspunt 2 van het beleidsplan, het selectief aanbieden van schuldhulpverlening. 3. Ombuigingstaakstelling De afgelopen jaren is het budget voor schuldhulpverlening fors overschreden. In het verleden konden schuldhulpverleningstrajecten deels nog betaald worden uit het reintegratiebudget, onderdeel van het participatiebudget. Door de forse kortingen van het rijk op dit budget is daarvoor sinds 2011 geen ruimte meer. Er ligt een taakstelling om de uitgaven te beperken tot In de paragraaf Financiën wordt hierop nader ingegaan. 3

4 2. Huidige situatie De gemeente biedt op dit moment schuldhulpverlening aan iedere burger die daarom vraagt. In het verleden was dit nog voorbehouden aan mensen met een laag inkomen, maar sinds 2005 is dit niet meer het geval. De gemeente had tot voor kort geen plicht om schuldhulpverlening aan te bieden, maar voerde (kort gezegd) als beleid dat burgers met schulden geholpen worden. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door PLANgroep, een werkmaatschappij van Conclusion. PLANgroep is in 2007 gecontracteerd via een aanbesteding. Budgethouder is de afdeling WIMO. De werkzaamheden van PLANgroep bestaan uit: Intake Stabilisatie Schuldbemiddeling (het minnelijk traject ) (Preventief) budgetbeheer Budgetbegeleiding Afgeven van WSNP-verklaringen Crisisinterventie bij huisuitzettingen of afsluiten energie Deelname aan Sociaal Team Het contract met PLANgroep liep tot In afwachting van de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is het contract verlengd tot In de looptijd van het (oorspronkelijke) contract is de vraag naar schuldhulpverlening sterk gestegen, wat mede een oorzaak is van de stijging van de kosten. In het beleidsplan Meer grip op schuldhulpverlening is een evaluatie opgenomen. De conclusie is dat er een verbetering mogelijk is door de uitvoering slimmer te organiseren, de instroom te beperken en scherpe en doordachte keuzes te maken. 4

5 3. Gewenste situatie en te bereiken doelen 1. Inleiding. Het uitvoeringsplan gaat er van uit dat de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening door de gemeente zelf gedaan wordt. De uitvoering van schuldhulpverlening is een zaak van Wimo en Samenleving samen, ieder vanuit de eigen rol. Uitvoering in eigen beheer geeft een veel grotere mogelijkheid tot het voeren van regie en op het sturen van de uitvoering. De risico s van uitbesteding zijn het verlies van regie, onvoldoende zicht op de oorzaken van uitval en geen greep hebben op de kosten van de uitvoering, met name als het gaat om efficiency en effectiviteit. Zelf uitvoeren past ook bij de nieuwe werkwijze waarin integraal werken, vraaggericht en maatwerk centraal staan. Het nadeel van eigen uitvoering is dat dit niet binnen de bestaande formatie van de afdeling Wimo kan gebeuren en de gemeente dus mogelijk mensen moet aannemen. Daarbij geldt dat de formatie-uitbreiding binnen het budget schuldhulpverlening opgevangen wordt. De uitvoering door de afdeling Samenleving bestaat uit het opzetten van preventie gemeentebreed, het organiseren van de inzet van vrijwilligers, het organiseren van flankerende hulpverlening in het kader van de schuldhulpverlening door gesubsidieerde of andere partners en het maken van afspraken met betrokken organisaties. De uitvoering van de afdeling Wimo bestaat uit schuldhulpverlening en preventie op individueel klantniveau. Een uitzondering hierop is het budgetbeheer. De uitvoering daarvan dient te voldoen aan de voorschriften van de NVVK (brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening én sociale kredietverlening in Nederland). Op dit moment kan de gemeente daar zelf niet aan voldoen. Het uitvoeren van budgetbeheer zonder te voldoen aan het lidmaatschap van de NVVK heeft te veel risico s voor de gemeente en voor degene wiens budget beheerd wordt. Dit leidt er toe dat budgetbeheer uitbesteed moet worden aan een organisatie die wel aan de eisen van de NVVK voldoet. Heerenveen biedt schuldhulp aan burgers die gemotiveerd zijn om iets aan hun situatie te veranderen, die zich aan afspraken houden en bij wie de schuldsituatie is op te lossen met schuldhulpverlening. Preventie, curatie en nazorg zijn belangrijke onderdelen. De aanpak van de schulden maakt onderdeel uit van een integrale aanpak. Preventie Het doel van preventie is het voorkomen van het ontstaan van problematische schulden van alleenstaanden en gezinnen en de hieruit voortvloeiende maatschappelijke kosten. Curatie Het doel van curatie is burgers met (problematische) schulden een oplossing te bieden die gericht is op het aflossen van schulden (de minnelijke schuldregeling). De oplossing wordt geboden door professionele schuldhulpverleners die zorgen voor een integrale aanpak zo nodig in samenwerking met andere hulpverlening. Nazorg Het doel van de nazorg is het voorkomen van terugval na afloop van het schuldhulpverleningstraject. 2. Preventie, curatie en nazorg vanuit de afdeling Wimo a. Preventie 5

6 Individuele inwoners zijn in dit verband de mensen met wie de gemeente in contact komt doordat ze een uitkering aanvragen of ontvangen, of als ze een Wmo-voorziening nodig hebben. Wanneer de afdeling Wimo vroegtijdig financiële problemen signaleert en oplost samen met de burger, is daarmee winst te behalen. Preventie wordt een integraal onderdeel van de contacten die de afdeling Wimo heeft met burgers vanuit de Wmo en de huidige WWB. Curatie De afdeling Wimo verleent schuldhulpverlening op aanvraag van burgers. Wimo is gemandateerd namens het college een aanvraag toe te kennen of af te wijzen. Beoordeling van de aanvraag gebeurt op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, (nog op te stellen) beleidsregels en de onderstaande klantprofielen. Klantprofielen Regelbaar schuldenpakket Onregelbaar schuldenpakket Regelbare schuldenaar Schuldsituatie is op te lossen met schuldhulpverlening Schuldhulpsituatie is alleen te stabiliseren Onregelbare schuldenaar Mogelijkheden hangen af van individueel dossier: soms stabiliseren, soms geen oplossing Gemeente kan niets of nauwelijks iets doen; deze groep blijft wel in beeld door monitoring Bij schuldhulpverlening zal de focus vooral liggen op de inwoners met een klantprofiel van regelbare schuldenaar met een schuldsituatie die is op te lossen met schuldhulpverlening of is te stabiliseren. De werkwijze is in stroomschema s gevat, die als bijlage bij gevoegd zijn. Wanneer de conclusie is dat schuldhulpverlening niet mogelijk is, wordt de schuldenaar doorverwezen of overgedragen naar passende hulpverlening zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, GGZ of Verslavingszorg Noord Nederland. De gemeente zal bij afwijzing in ieder geval zo mogelijk de financiële situatie stabiliseren. De gemeente is niet verantwoordelijk voor verdere hulpverlening aan deze schuldenaren, maar zal zich er voor inspannen dat deze verantwoordelijkheid door de daarvoor bedoelde organisatie(s) opgepakt wordt, binnen de afspraken die daarover door de afdeling Samenleving zijn gemaakt. Gedurende de looptijd van het plan van aanpak kan de klantmanager schuldhulpverlening gebruik maken van vrijwillige schuldhulpmaatjes. Zij worden ingezet tijdens de inventarisatiefase (ordenen van de administratie bijvoorbeeld) en tijdens het schuldbemiddelingstraject. De schuldhulpmaatjes nemen dan de individuele begeleiding op zich, zoals het bevorderen dat de klant gemotiveerd blijft. Bij multi-problem gezinnen en onregelbare schuldenaren wordt in principe geen vrijwilliger ingezet, maar vindt begeleiding mede in samenspraak en samenwerking plaats door (reeds aanwezige) hulpverlening en de klantmanager schuldhulpverlener. Crisisinterventie is onderdeel van de curatie en zal niet op zichzelf staan. In geval van crisisinterventie wordt nauw samengewerkt en afgestemd met het Sociaal Team. Budgetbeheer in het kader van schuldhulpverlening is altijd tijdelijk. Budgetbeheer door de gemeente is geen structurele oplossing voor gezinnen die dit zelf niet kunnen. Uiteindelijk is het doel dat burgers zelfredzaam worden. Is daar geen uitzicht op, dan moet een structurele oplossing in de professionele hulpverlening, een 6

7 beschermingsbewind of curatele gezocht worden, waarbij de gemeente een verwijzende rol heeft. Budgetbegeleiding kan onderdeel van het schuldhulpverleningstraject zijn en zal vooral door inzet van vrijwilligers plaatsvinden. Preventieve budgetbegeleiding en preventief budgetbeheer past niet in de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het is onderdeel van de preventie die door vrijwilligersorganisaties, als de Barones en Humanitas wordt ondersteund. De afdeling Samenleving overlegt en maakt afspraken met betrokken organisaties over hun inzet. b. Nazorg Wanneer de curatie is afgerond, is nazorg een belangrijk onderdeel. Ook hierbij bepaalt de gemeente welke nazorg nodig is en welke instrumenten daarvoor gebruikt worden. Bij nazorg kan de klantmanager eveneens gebruik maken van vrijwilligers. 3. Preventie, curatie en nazorg vanuit de afdeling Samenleving De afdeling Samenleving maakt afspraken met (gesubsidieerde) partners over hun rol bij preventie, curatie en nazorg. Preventie/curatie Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden. Dit in het belang van de burgers maar ook om de toename van schuldhulpverlening te beperken en zo de kosten te beheersen. We gaan inzetten op: 1. Schuldhulpmaatjes De geschoolde schuldhulpmaatjes worden lokaal gecoördineerd, inclusief werving, scholing en intervisie, door het Vrijwilligersservicepunt (VSP). (De werving, scholing, intervisie en helpdesk is voorlopig belegd bij Solidair Friesland) a. Voor preventie en bij nazorg worden de geschoolde Schuldhulpmaatjes toegevoegd aan de vrijwilligersorganisaties (o.a. aan een aantal deelnemende organisaties van de regiegroep armoedebeleid). Zij vallen onder de dagelijkse aansturing van de desbetreffende vrijwilligersorganisatie. De centrale coördinatie van de schuldhulpmaatjes is belegd bij het Vrijwilligerssteunpunt, onderdeel van Caleidoscoop. b. De schuldhulpmaatjes worden ingezet als onderdeel van de schuldhulpverlening bij niet te zware problemen (regelbare schuldenaren met regelbare schulden). 2. De uitwerking van een preventieplan voor de integrale schuldhulpverlening. Het preventieplan bestaat uit een combinatie van preventieactiviteiten. De inzet van het te kiezen instrument is afhankelijk van de vraag of er veel mensen zijn die al (problematische) schulden hebben of dat we ons richten op mensen die het risico lopen op schulden. Het antwoord op die vraag bepaald welk type preventie ingezet wordt. Uit de evaluatie en het vervolg komt naar voren dat jongeren een belangrijke doelgroep zijn voor een preventieve aanpak. Vooral jongeren die starten met zelfstandig wonen lopen groot risico om in de financiële problemen te raken. Voor het ontwikkelen van een plan moeten een aantal stappen worden gezet: Stap 1: Keuze maken wat we beogen met preventie, welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Stap 2: Uitzoeken uit landelijke gegevens waar gemiddeld de meeste schulden zijn. Welk soort schulden scoren hoog bij welke doelgroepen en life events? Welke accenten liggen er lokaal? 7

8 Stap 3: Informatie inwinnen partners, binnen de gemeente (afdeling Wimo en afdeling samenleving), Scholen, Woningcorporaties, Algemeen maatschappelijk werk/omtinkers, gezinscoaches, CJG, deelnemers van de Regiegroep armoede en Sociaal Team. Stap 4: Analyse van de lokale behoefte. Stap 5: Selectie maken waarop we bij het preventie willen inzetten 1. Welke doelgroepen en bij welke social events 2. Brede preventie versus selectieve preventie (bijvoorbeeld recidive voorkomen) 1. Gericht op de hele populatie, deelverzameling of op individuen 2. Preventieprogramma s gericht op gedragsverandering 3. Kiezen voor de lange adem. Het plan kan ontwikkeld worden door een HBO student, sociaal juridische dienstverlening. De afdeling samenleving heeft hiervoor de verantwoordelijkheid (en biedt begeleiding). 3. Contractafspraken met professionele en vrijwillige ketenpartners We willen gaan werken vanuit het principe één gezin één plan. Afhankelijk van de instelling (professionals of vrijwilligers) worden afspraken gemaakt over de soort inzet. Deze kan bestaan uit preventie/ vroegsignalering, advies, verwijzing, motivering, praktische hulp of ondersteuning of coachen. We brengen eerst in beeld welke afspraken er al gemaakt zijn en wie wat al doet. Als dit beeld compleet is kan bepaald worden wat noodzakelijk is om de doelen in het plan van aanpak te bereiken. De te maken afspraken sluiten aan bij de nieuwe afspraken en werkwijze van het Sociaal Team. Er zijn verschillende stappen te onderscheiden. Stap 1: De afdeling Samenleving (beleid en regie) maakt samenwerkingsafspraken met de coördinator van het Sociaal team. Stap 2: De afdeling Samenleving/regie maakt afspraken met alle instellingen 1 die hierbij betrokken zijn. De accounthouders van de specifieke instellingen zorgen ervoor dat er heldere afspraken worden gemaakt met die instellingen waarover zij regie voeren. Stap 3 : De afdeling Wimo maakt afspraken op klantniveau met instellingen die gekoppeld zijn aan het schuldhulpverleningstraject of nazorg. Nazorg Het nazorgplan zal in 2013 ontwikkeld worden en heeft dezelfde kenmerken en opbouw als het preventieplan. De organisatie en instrumenten voor nazorg worden in nauw overleg ontwikkeld met de afdeling Wimo en met organisaties als de Barones, Humanitas, Stichting Aanzet etcetera. 1 (voortgezet) onderwijs, jongerenwerk, woningcorporaties, energiebedrijven, GGZ, CJG, Maatschappelijk werk Fryslân, Thuishulporganisaties, VNN, Omtinkers, MEE, GKB, Sociaal team, Humanitas, De Barones, Stichting Aanzet, Raad van Kerken, Turkse moskee, Islamitische vereniging, Voedselbank, Stichting Houvast, Leergeld, Cosbo, Vluchtelingenwerk, Bureau sociaal raadslieden, 8

9 4. Hoe de gewenste situatie en beleidsdoelen te realiseren? Voor het realiseren van de gewenste situatie en de beleidsdoelen is een stevige regie door de gemeente noodzakelijk zowel op klant- als op de organisaties. Een deel van de budgettaakstelling moet bereikt worden door de poortwachterfunctie van de gemeente maar ook door onder andere de inzet van schuldhulpmaatjes en de betrokken vrijwilligersorganisaties. Zij signaleren vroegtijdig bij dreigende schuldenproblematiek bij inwoners. De regie en uitvoering op klantniveau ligt zoals gezegd bij de dienst P&V/afdeling Wimo. Concreet bestaat dit uit: Preventie Alle medewerkers van de afdeling zijn alert op dreigende financiële problemen bij uitkeringsontvangers of anderen met wie de afdeling in contact komt. Bij constatering van dreigende financiële problemen, maakt de klantmanager of Wmoklantmanager direct afspraken met de betreffende persoon. Zo mogelijk treft de klantmanager samen met de burger een snelle regeling, indien nodig door vaste lasten of aflossingen tijdelijk rechtstreeks van de uitkering door te betalen. De gemeente kan met toepassing van artikel 57 WWB mensen met uitkering verplichten er aan mee te werken dat hun vaste lasten rechtstreeks van de uitkering doorbetaald worden. Dit kan als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de betreffende persoon (tijdelijk) niet in staat is zijn bestaansmiddelen verantwoord te besteden. Dit maakt dat onregelbare schuldenaren met een uitkering in ieder geval onderdak blijven houden en hun situatie gestabiliseerd kan worden. Curatie - Invullen van de poortfunctie, de beoordeling wie volgens objectieve criteria wel of niet voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. - Opstellen van het plan van aanpak en het afgeven van de beschikking. - Realiseren van het plan van aanpak, met inzet van de benodigde instrumenten Nazorg - Het organiseren van de nazorg op klantniveau De afdeling Samenleving maakt onder meer afspraken met het Vrijwilligersservicepunt (VSP) van Caleidoscoop over de inzet van schuldhulpmaatjes. De Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die opgeleid zijn om mensen te begeleiden tijdens schuldhulpverlening. In de volgende tabel staat een overzicht van de meest voor de hand liggende taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen vrijwilligers en professionals. 9

10 Professionals Vrijwilligers Intake fase Uitvoeren intake Bepalen plan van aanpak Stabiliseren Bepalen leefgeld Aanschrijven crediteuren dat traject stabilisatie wordt ingezet (al dan niet in samenhang met budgetbeheer) Schuldregelen Nazorg Inventariseren hoogte totale schuld Uitwerken voorstel schuldregeling conform NVVK gedragscode Crediteuren verzoeken om medewerking Ordenen beschikbare papieren Opvragen ontbrekende papieren ( bankafschriften, kopieën contracten etc) Ondersteunen van de schuldenaar bij het rondkomen van het beschikbare leefgeld of het vastgestelde budget Dagelijkse begeleiding en ondersteuning Ondersteuning bieden om actuele stukken aan te leveren (waar mogelijk inclusief actuele saldi) Ondersteunen van de schuldenaar bij het rondkomen van het beschikbare leefgeld of het vastgestelde budget Dagelijkse begeleiding en ondersteuning Antwoord geven op vragen Voor zover nodig ondersteuning rond te komen van het beschikbare inkomen en te budgetteren opdat er een buffer wordt opgebouwd en jaarlijkse lasten zoals verzekeringen voldaan kunnen worden. Dit betekent dat er zowel op klantniveau (welke vrijwillige inzet past bij het te bereiken resultaat, en de inzet van de vrijwilliger is zoals afgesproken) als op organisatieniveau (organiseren en faciliteren van de vrijwillige inzet) een duidelijk rol voor de gemeente is weggelegd. 10

11 5. Prestatie indicatoren In samenspraak tussen de afdeling Wimo en de afdeling Samenleving zijn prestatieindicatoren opgenomen in het uitvoeringsplan. Omdat de toeloop op de schuldhulpverlening niet goed voorspelbaar is, kunnen we geen absolute cijfers geven. Wij moeten uitgaan van de cijfers zoals die door Plangroep geleverd worden. De opzet van de nieuwe schuldhulpverlening is echter anders dan de uitvoering door Plangroep. In de nieuwe opzet zullen wij waarschijnlijk minder mensen toelaten doordat wij nu een wettelijke uitsluitinggrond hebben en doordat wij gaan werken met klantprofielen. Daardoor zetten wij uiteindelijk minder schuldhulpverlening in. De trajecten schuldhulpverlening die wij wel aangaan, hebben daarom een grotere kans van slagen. Kanttekening bij de doelen is dat de uitvoering op deze manier gebaseerd is op nieuw beleid. Ook het zelf uitvoeren van de schuldhulpverlening is nieuw voor de gemeente. De doelen zijn daarom ook deels gebaseerd op aannames. Wanneer de toeloop groter is dan geraamd of wanneer de inzet van vrijwilligers minder goed verloopt dan wij verwachten, heeft dit gevolgen voor de te bereiken doelen. Op basis van de bestaande cijfers komen wij tot de volgende verwachtingen en prestatieafspraken: 11

12 Prestatie indicatoren afdeling Wimo Product Aantal per jaar Toelichting Doelstelling Aanmeldingen 300 Personen die zich melden bij de afdeling WIMO met een vraag naar schuldhulpverlening Inventarisatiegesprekken Schuldhulpverlening Stabilisatie Minnelijk traject Beperkt budgetbeheer Schuldhulpverlening Stabilisatie Schuldaflossing Stabilisatie voor nietklanten Crisisinterventie door klantmanager 250 Personen met wie na de eerste aanmelding vervolggesprekken worden gevoerd 150 Personen die toegelaten zijn tot de schuldhulpverlening, in de vorm van een minnelijk traject 50 Personen die toegelaten zijn tot schuldhulpverlening, in de vorm van volledige aflossing binnen 1 jaar 50 Het aantal personen dat afgewezen wordt op grond van het klantprofiel of een uitsluitingsgrond, maar bij wie stabilisatie noodzakelijk is voor de volgende stap 20 Personen bij wie ingrijpen noodzakelijk wordt geacht Nazorg 150 Aantal personen voor wie na afloop van het afgeronde shv-traject nazorg geleverd wordt WSNP-verklaring 10 Aantal personen bij wie het minnelijk traject niet mogelijk is Informatie en advies? Aantal personen dat algemene informatie over shv vraagt De in het beleidsplan genoemde wachttijden worden in 95% van de aanmeldingen gehaald. Na het eerste gesprek is duidelijk - De globale schuldensituatie - De noodzaak voor crisisinterventie - De aanwezigheid van uitsluitingsgronden - Aanwezigheid van onregelbare schulden - Verder te nemen stappen Na de inventarisatiegesprekken is in alle gevallen binnen uiterlijk 3 maanden duidelijk: - Het klantprofiel - Toekenning of afwijzing van de aanvraag - Het te bereiken resultaat Na 1 jaar is de uitval niet hoger dan 20%; 80% van de in gang gezette schuldhulpverlening wordt afgesloten met het bereikte doel 80% van de trajecten wordt afgesloten met het te bereiken resultaat Stabilisatie duurt niet langer dan 3 maanden, waarna overdracht naar hulpverlening, of eventueel bij uitkeringsontvangers voortzetten met verplichte doorbetaling van vaste lasten Crisisinterventie, binnen 24 uur, leidt in 80 % van de gevallen tot het treffen van een regeling waardoor de crisis wordt afgewend. Nazorg duurt maximaal 12 maanden Na afloop van de nazorg is bij 80% geen sprake van terugval binnen 2 jaar 12

13 Prestatie-indicatoren afdeling Samenleving Product Wie Wanneer Realisatie van het schuldhulpmaatjespro ject Regie en beleid Juni/juli 2012 Afspraken met de Caleidoscoop/VSP Afspraken met de Regiegroep armoede Preventieplan Regie Ontwikkelen, vaststellen en organiseren: september maart 2013 Uitvoering: april 2013 Contractafspraken met: professionele instellingen, als AMW Fryslan en Caleidoscoop vrijwillige ketenpartners Afdeling samenleving (gemeenschappelijk) Regie bij 1 accounthouder Voorbereiding 3 e kwartaal 2012 Invoering 1 e kwartaal

14 6. Financiën In de afgelopen jaren is in de gemeentebegroting een budget opgenomen van Er is sprake van een structurele overschrijding van het budget de afgelopen jaren. In de V&P-nota 2012 is hierop een toelichting gegeven. Gezien de toeloop op de schuldhulpverlening zal het beschikbare budget ook voor 2012 en de jaren daarna niet toereikend zijn. Er is bovendien sprake van een open einderegeling. Burgers kunnen een beroep doen op de gemeente op grond van een wet. Beperking van de toelating op grond van gebrek aan budget is niet aan de orde. Om de gestelde doelen te bereiken is een bepaalde formatie nodig. De integrale aanpak vraagt om de inzet van een professional op het niveau van de klantmanager, zoals die bij Wimo aanwezig zijn op het gebied van re-integratie van uitkeringsontvangers en de Wmo. De klantmanager Schuldhulpverlening moet niet alleen zicht hebben op de technische kant van de aanpak van de oorzaak van de problemen. Ook de gedragskant, het motiveren van mensen, het opsporen van de werkelijke oorzaak van het hebben van schulden en hiermee aan de slag gaan is belangrijk voor een schuldenvrije toekomst. Ook de poortwachterfunctie van deze professional, het goed kunnen beoordelen welk klantprofiel van toepassing is, is cruciaal om de kosten binnen de perken te houden. Naast het werk van de klantmanager is er sprake van aanzienlijke en tijdrovende administratieve activiteiten, zoals het aanschrijven van schuldeisers en inventariseren van schulden. Dit is werk op het niveau van administratieve ondersteuning. Naast de bovengenoemde functie is er sprake van de inzet van kwaliteitsmedewerkers en management. Het onderdeel preventie zorgt voor enige uitbreiding van de functies klantmanager (Wmo) en inkomensconsulent. De uitbreiding kan in de bestaande formatie opgevangen worden. Het doorbetalen van vaste lasten via de uitkering levert meer administratieve lasten op. Met gebruik van het formatiecalculatie model van Stimulansz is een opzet gemaakt van de kosten van de uitvoering. Dit model is enigszins aangepast omdat de inzet van vrijwilligers er niet in voorkomt. 14

15 Kosten uitvoering schuldhulpverlening Eenmalig Jaarlijks Oplopend tot Klantmanager shv 2 fte Administratieve ondersteuning Kwaliteitsmedewerker, management Regisseur Kosten faciliteren vrijwilligers Inkoop budgetbeheer (schatting) Software registratie (schatting) Vrijwilligers Service Punt Opleiding klantmanagers 0,5 fte Bestaande formatie Bestaande formatie Bestaande subsidie Totaal Frictiekosten pm Afronding PLANgroep Extra begeleiding 1 e jaar Totaal De nieuwe uitvoering start per 1 januari De dan nog lopende schuldhulpverleningstrajecten worden door de Plangroep afgerond met een nader af te spreken maximale duur. Daarnaast zal in het eerste jaar van de uitvoering extra begeleiding noodzakelijk zijn. Hierdoor ontstaan frictie-kosten. Het benodigde budget voor schuldhulpverlening zal naar verwachting structureel per jaar bedragen. Dit budget is reeds in de meerjarenbegroting geraamd. Wanneer er meer aanvragen toegekend worden, is dit budget niet toereikend. Wij zullen dit via een kwartaalcyclus gaan monitoren. We gaan kwaliteit en analyse vragen om ons te adviseren bij het opstellen van een goede kwartaalmonitor. Landelijk is er een trend dat steeds meer mensen te maken krijgen met problematische schulden en een beroep doen op schuldhulpverlening. Tot slot van deze paragraaf wijzen wij er nog op dat door een tijdige en goede aanpak van schuldhulpverlening een aanzienlijke besparing van kosten kan opleveren. Inzicht hierin is opgenomen in bijlage 4 van dit uitvoeringsplan. Daar staat een overzicht van de cijfers van het rapport Schuldhulpverlening loont. Dit onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening van Regioplan in samenwerking met de Hogeschool Utrecht is in juli 2011 gepubliceerd. 15

16 7. Planning In de onderstaande tabel is de planning weergegeven van de in het uitvoeringsplan genoemde onderdelen. Wat Wie Wanneer 1.Overgangsafspraken maken de Plangroep over de periode 1 juli januari Besluitvorming bouwteam en college 3.Overleg met Kwaliteit en analyse over monitoring van resultaten, inzet instrumenten en kosten Afdeling Wimo Juni/juli 2012 Afdeling Wimo Augustus 2012 Afdeling Wimo en afdeling samenleving Augustus Schuldhulpmaatjesproject Afdeling Samenleving Juni/juli Preventieplan Afdeling Samenleving Ontwikkelen, vaststellen en organiseren: september maart Contractafspraken met professionele en vrijwillige ketenpartners Uitvoering: april 2013 Afdeling Samenleving Voorbereiding 3 e kwartaal 2012 Invoering 1 e kwartaal

17 Bijlage1. Formatiecalculatie Het formatiecalculatie-model is geleverd door Stimulansz Landelijke referentienorm (gemiddelde van richtlijnen NVVK, Handreiking integrale Minuten per schuldhulpverlening Aantal klant per en platform klanten Uren per Productieve Product jaar schuldhulpverlening) per jaar jaar uren per jaar Formatie Aanmelding ,16 Intake (incl. plan van 359 aanpak) ,09 Crisisinterventie ,03 Informatie en advies ,01 Nazorg ,25 Beperkt klantmanagement ,36 Volledig klantmanagement ,30 Stabilisatie ,00 Budgetbeheer ,37 Schuldregeling ,55 Betalingsregeling ,00 WSNP verklaring ,03 Totaal ,16 17

18 Bijlage 2. Beleidsuitgangspunten uit het beleidsplan Meer grip op schuldhulpverlening Beleidsuitgangspunt 1: Heerenveen investeert naast een curatieve aanpak ook in preventie en nazorg omdat dit beter is voor inwoners en voor de beheersing van de kosten. Beleidsuitgangspunt 2: Heerenveen biedt schuldhulpverlening selectief aan. Het kader en de klantprofielen vormen de basis. Gezinnen met minderjarige kinderen vormen hierop een uitzondering. Beleidsuitgangspunt 3: De inzet van de instrumenten wordt vernieuwd: minder budgetbeheer meer budgetbegeleiding waar mogelijk wordt een eigen bijdrage gevraagd waar mogelijk meer met gerichte ondersteuning van vrijwilligers/sociaal netwerk Beleidsuitgangspunt 4: De wachttijd bij een standaard schuldsituatie is twee weken. De wachttijd in acute situaties is zo kort mogelijk maar maximaal 24 uur. Beleidsuitgangspunt 5: De gemeente voert de regie op de schuldhulpverlening De ketenpartners werken samen op basis van een gemeenschappelijke doelstelling. Deze doelstelling wordt vastgelegd in een protocol waar iedere organisatie zich aan committeert. Beleidsuitgangspunt 6: Aanbieden van maatwerk. Binnen de gestelde kaders staat de klant centraal. 18

19 Bijlage 3. Stroomschema s uitvoering Wimo 19

20 20

21 Bijlage 4. Maatschappelijk rendement Schuldhulpverlening kan een bepalende rol spelen bij het voorkomen van maatschappelijke kosten. Uit onderzoek blijkt dat de grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, met name bij de gemeentelijke sociale dienst. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt hier per inwoners circa 1,4 miljoen euro bespaard op WWB-uitkeringen en re-integratietrajecten. Een andere grote besparing is het voorkomen van huisuitzettingen van de schuldenaren, ongeveer 1,1 miljoen euro. Het gaat o.a. om kosten die woningcorporaties maken bij huisuitzettingen en kosten voor het organiseren van maatschappelijke opvang. Andere kostenbesparingen vinden plaats bij de verslavingszorg en de ggz. Onderdelen 1. Verkorting van de uitkeringsduur WWB met gemiddeld 4 maanden 2. Voorkomen kosten huisuitzetting 3. Voorkomen kosten bijzondere bijstand herhuisvesting 4. Voorkomen kosten maatschappelijk werk 5. Voorkomen kosten van de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) 6. Voorkomen kosten extra beroep op een uitkering bij relatiebreuken 7. Voorkomen extra lasten bij afsluiting gas/water/elektriciteit Kosten per persoon per huisuitzetting per aanvraag om herinrichting 550 per persoon (verblijf in 24- uurs opvang per jaar) (uitkering alleenstaande ouder) 500 (afsluiting + heraansluiting) 21

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 1. Onderwerp: Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel

Nadere informatie

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp Beleidsnotitie Gemeentelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp 2013-2016 Gemeente Woudenberg Afdeling Ontwikkeling en Beleid Roelie Lammers-Zandberg Postbus @gemwoudenberg.nl (033)

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Inleiding Schuldenproblematiek is de afgelopen jaren gestegen op de ranglijst van maatschappelijke problemen. Het aantal mensen met schulden groeit en de economische

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN"

BELEIDSNOTITIE SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN Stuknummer: bl07.00408 BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER IS SAMEN DOEN" Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Conferentie schuldhulpverlening 4 1.2. Probleemstelling

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Visie Schuldhulpverlening 2012-2015

Visie Schuldhulpverlening 2012-2015 Bijlage bij RV2011.140 Visie Schuldhulpverlening 2012-2015 Opgesteld door: mevrouw C. Banas MA 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Totstandkoming 3 1.4 Leeswijzer 3 2.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012 2016 Gemeente Woerden Portefeuillehouder : Loes Ypma, wethouder sociale zaken, WMO, jeugd, onderwijs en sport Ambtelijk opdrachtgever : Karen Coesmans, afdelingsmanager

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

rapport Schulden? De gemeente helpt! Naar effectieve gemeentelijke schuldhulpverlening

rapport Schulden? De gemeente helpt! Naar effectieve gemeentelijke schuldhulpverlening rapport Schulden? De gemeente helpt! Naar effectieve gemeentelijke schuldhulpverlening Dit rapport is een co-productie van Hiemstra & De Vries en Significant Utrecht, juli 2008 Hiemstra & De Vries B.V.

Nadere informatie

Vroeg signalering. Leidraad. Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening.

Vroeg signalering. Leidraad. Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening. Leidraad Vroeg signalering Jacomijn Kuiper Mariëlle Fleuren In opdracht van de NVVK Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening Inhoud Voorwoord...3 Vroegsignalering

Nadere informatie