IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN"

Transcriptie

1 IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease De gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de vennootschap beschikt op grond van erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten Wanneer de contractueel te storten termijnen, naast de rente en de kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het gebouw heeft geïnvesteerd IAS

2 BELGISCH BOEKHOUDRECHT Roerende lease De gebruiksrechten op roerende goederen waarover de vennootschap beschikt op grond van leasing of soortgelijke overeenkomsten Wanneer de contractueel te storten termijnen, verhoogd met het bedrag dat moet worden betaald bij optielichting indien de nemer een koopoptie bezit, naast de rente en de kosten van de verrichting ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het goed heeft geïnvesteerd Het bedrag dat moet worden betaald om koopoptie te lichten, komt enkel in aanmerking als het ten hoogste 15 % is van het kapitaal dat de gever in het goed heeft geïnvesteerd Met een prijs voor het lichten van de koopoptie, binnen de voormelde beperking van vijftien procent, wordt de kapitaalfractie gelijkgesteld van de contractueel bedongen vergoeding in geval van gebruik van een mogelijkheid om de verrichting te verlengen IAS 17 3 BELGISCH BOEKHOUDRECHT Met een termijn wordt het bedrag gelijkgesteld Dat de nemer verschuldigd is voor de verwerving van de zakelijke rechten die de gever bezit op het betrokken onroerend of roerend goed wanneer de nemer er zich bij het afsluiten van de verrichting, eventueel ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft deze rechten te verwerven Dat de gever van een derde moet ontvangen voor de overdracht van de zakelijke rechten die hij bezit op het betrokken onroerend of roerend goed wanneer deze derde er zich bij het afsluiten van de verrichting, eventueel ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft deze rechten te verwerven IAS

3 BELGISCH BOEKHOUDRECHT De meer- of minderwaarde die wordt vastgesteld bij de overdracht van een afschrijfbaar materieel vast actief met afsluiting door de cedent van een leasingovereenkomst die op dat zelfde goed slaat wordt opgenomen in de overlopende rekeningen wordt elk jaar in resultaat genomen naar verhouding van de afschrijving van dit geleaste vast actief voor het betrokken boekjaar IAS 17 5 DOEL Moet worden toegepast bij alle lease-overeenkomsten met uitzondering van Lease-overeenkomsten voor de exploratie of het gebruik van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke niet-regeneratieve hulpbronnen; en Licentieovereenkomsten voor films, video-opnamen, toneelstukken, manuscripten, octrooien en auteursrechten Deze standaard mag echter niet worden toegepast op de waardering door Lessees van vastgoedbeleggingen die worden aangehouden onder financiële leases (zie IAS 40) Lessors van vastgoedbeleggingen die in lease worden gegeven onder operationele leases (zie IAS 40) Lessees van biologische activa die worden aangehouden onder financiële leases (IAS 41) Lessors van biologische activa die in lease worden gegeven onder operationele leases (zie IAS 41) (1) IAS

4 DOEL Standaard is van toepassing op overeenkomsten die het gebruiksrecht van activa overdragen, ook indien beduidende diensten van de lessor nodig kunnen zijn voor de exploitatie of het onderhoud van dergelijke activa Anderzijds is deze standaard niet van toepassing op overeenkomsten die contracten zijn voor diensten die het gebruiksrecht van activa niét van de ene contractant op de andere overdragen IAS 17 7 DEFINITIES Lease-overeenkomst is een overeenkomst waarbij De lessor in ruil voor een betaling of reeks van betalingen Het gebruiksrecht van een actief voor een overeengekomen tijdsperiode overdraagt aan de lessee Financiële lease is een lease-overeenkomst die Vrijwel alle aan het eigendom van een actief verbonden risico s en beloningen overdraagt Het eigendom kan uiteindelijk wel of niet worden overgedragen Operationele lease is een andere leaseovereenkomst dan een financiële lease IAS

5 DEFINITIES Een niet-opzegbare lease-overeenkomst is een lease-overeenkomst die alleen kan worden opgezegd: bij het optreden van een zeer onwaarschijnlijke voorwaardelijke gebeurtenis met de toestemming van de lessor indien de lessee met dezelfde lessor een nieuwe leaseovereenkomst aangaat voor hetzelfde of een equivalent actief bij de betaling door de lessee van een bijkomend bedrag, zodat de voortzetting van de leaseovereenkomst op het tijdstip van het aangaan redelijk zeker is IAS 17 9 DEFINITIES Tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst is De datum van de lease-overeenkomst of De datum waarop de partijen een verplichting aangaan ten aanzien van de belangrijkste bepalingen van de leaseovereenkomst als deze laatste datum de datum van de leaseovereenkomst voorafgaat De leaseperiode is de niet-opzegbare periode gedurende welke De lessee contractueel overeenkomt het actief te leasen Samen met eventuele bijkomende perioden waarvoor de lessee de optie heeft de lease van het actief verder te zetten (met of zonder bijkomende betaling) waarbij het op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst redelijk zeker is dat de lessee deze optie zal uitoefenen IAS

6 DEFINITIES Minimale leasebetalingen zijn De betalingen over de leaseperiode die de lessee zal doen of vereist kan worden te doen Met uitzondering van voorwaardelijke leasebetalingen, kosten voor diensten en belastingen die te betalen zijn door of terug te betalen zijn aan de lessor Samen met In het geval van de lessee, eventuele door de lessee of door een aan de lessee gerelateerde partij gegarandeerde bedragen In het geval van de lessor, eventuele restwaarden die aan de lessor zijn gegarandeerd door ofwel de lessee een aan de lessee gerelateerde partij; of een onafhankelijke derde die financieel in staat is om aan deze garantie te voldoen IAS DEFINITIES Minimale leasebetalingen worden verhoogd met optieprijs als De lessee een optie heeft om het actief te kopen Tegen een prijs die verwacht wordt voldoende lager te zijn dan de reële waarde op de datum van uitoefenbaarheid van de optie Waarvan het op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst redelijk zeker is dat ze zal worden uitgeoefend Reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn IAS

7 DEFINITIES De economische levensduur is ofwel De periode gedurende welke een actief naar verwachting door een of meer gebruikers economisch bruikbaar is; of Het aantal productie- of vergelijkbare eenheden die naar verwachting zullen worden verkregen door een of meer gebruikers van het actief Gebruiksduur is De geschatte resterende periode, vanaf het begin van de leaseperiode Zonder beperking door de leaseperiode, tijdens welke de economische voordelen die het actief in zich bergt naar verwachting door de onderneming zal worden verbruikt IAS DEFINITIES De gegarandeerde restwaarde is In het geval van de lessee, het gedeelte van de restwaarde dat wordt gegarandeerd door de lessee of door een met de lessee gerelateerde partij (de waarde van de garantie is de maximale waarde die in elk eventueel geval betaalbaar zou kunnen zijn) In het geval van de lessor, het gedeelte van de restwaarde dat wordt gegarandeerd door de lessee of door een derde die niet aan de lessor gerelateerd is en die financieel in staat is om de verplichtingen uit hoofde van de garantie te voldoen De ongegarandeerde restwaarde is Het gedeelte van de restwaarde van de geleasde activa waarvan de realisatie door de lessor niet is verzekerd Of alleen wordt gegarandeerd door een aan de lessor gerelateerde partij IAS

8 DEFINITIES Bruto-investering in de lease is Het totaal van de minimale leasebetalingen onder een financiële lease vanuit het standpunt van de lessor en Elke eventuele ongegarandeerde restwaarde voor de lessor Onverdiende financieringsbaten verwijst naar het verschil tussen Het totaal van de minimale leasebetalingen onder een financiële lease vanuit het standpunt van de lessor en elke eventuele ongegarandeerde restwaarde voor de lessor en De contante waarde van het eerste tegen de in de leaseovereenkomst geïmpliceerde rentevoet De netto-investering in de lease is de bruto-investering in de lease verminderd met de onverdiende financieringsbaten IAS DEFINITIES De geïmpliceerde rentevoet is de disconteringsvoet die op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst zorgt dat de totale contante waarde van De minimale leasebetalingen en De ongegarandeerde restwaarde gelijk is aan reële waarde van de geleasde activa De marginale rentevoet van de lessee is de rentevoet die De lessee zou moeten betalen op een soortgelijke leaseovereenkomst Of, indien deze niet kan worden bepaald, de rentevoet die de lessee op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst zou moeten betalen om de middelen die nodig zouden zijn voor de aankoop van het actief over dezelfde termijn en met hetzelfde onderpand te lenen IAS

9 DEFINITIES Voorwaardelijke leasebetalingen zijn Het gedeelte van de leasebetalingen dat niet vast is in waarde Maar gebaseerd is op een andere factor dan alleen het verstrijken van de tijd (bijvoorbeeld percentage van verkoop, mate van gebruik, prijsindexen, rentevoeten op de markt) (3) Definitie van een lease-overeenkomst omvat Contracten voor de huur van een actief Die een bepaling bevatten die de huurder een optie geeft om het eigendom van het actief te verwerven wanneer aan de overeengekomen voorwaarden voldaan is Deze contracten staan soms bekend als huurkoopcontracten (4) IAS CLASSIFICATIE Lease-overeenkomsten zijn gebaseerd (5) Op de mate waarin de aan het eigendom van een geleasd actief verbonden risico s en beloningen bij de lessor of de lessee liggen De risico s omvatten De mogelijkheid van verlies door ongebruikte capaciteit of technologische veroudering Van variaties van het rendement als gevolg van gewijzigde economische omstandigheden Beloningen omvatten De verwachting van winstgevende exploitatie over de economische levensduur van het actief Van winsten uit waardestijging of realisatie van een restwaarde IAS

10 CLASSIFICATIE Financiële lease als vrijwel alle aan het eigendom verbonden risico s en beloningen overdraagt. Operationele lease indien ze niet vrijwel alle aan het eigendom verbonden risico s en beloningen overdraagt (6) De toepassing van de lease definities kan er soms toe leiden dat dezelfde leaseovereenkomst anders wordt ingedeeld door de lessor en de lessee (7) IAS CLASSIFICATIE Of een lease-overeenkomst financiële dan wel operationele lease is, hangt niét af van vorm van contract maar van economische realiteit van de transactie ( substance over form ) Voorbeelden financiële lease Lease draagt eigendom van actief over aan lessee aan einde van leaseperiode Lessee heeft de optie om actief te kopen tegen prijs die naar verwachting beduidend lager is dan reële waarde op datum van uitoefenbaarheid van optie, zodat het, op tijdstip van aangaan van lease-overeenkomst, redelijk zeker is dat optie zal worden uitgeoefend De leaseperiode geldt voor grootste gedeelte van economische levensduur van actief, zelfs indien eigendom niet wordt overgedragen Op tijdstip van aangaan van de lease-overeenkomst komt contante waarde van de minimale leasebetalingen op zijn minst overeen met vrijwel volledige reële waarde van het geleasde actief De geleasde activa zijn van gespecialiseerde aard, zodat alleen de lessee ze zonder belangrijke aanpassingen kan gebruiken (8) IAS

11 CLASSIFICATIE Indicatoren die kunnen besluiten dat lease wordt ingedeeld als financiële lease (9) Als lessee de lease kan opzeggen, worden de aan de opzegging gerelateerde verliezen van de lessor gedragen door lessee Winsten of verliezen ten gevolge van de schommeling van de reële waarde van de restwaarde zijn ten laste van de lessee (bijvoorbeeld in de vorm van een huurkorting) Lessee kan de lease voortzetten voor een secundaire periode, voor een huur die beduidend lager is dan de markthuur IAS CLASSIFICATIE Classificatie van de lease-overeenkomst gebeurt bij aangaan van de lease (10) Indien lessor en lessee op om even welk ogenblik overeenkomen de bepalingen van de leaseovereenkomst te wijzigen zonder de lease-overeenkomst te vernieuwen, op een wijze die tot een andere classificatie van de lease zou hebben geleid indien de gewijzigde voorwaarden op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst van kracht waren geweest, wordt de herziene overeenkomst beschouwd als een nieuwe overeenkomst over haar periode Schattingswijzigingen (bijvoorbeeld schattingswijzigingen van de economische levensduur of van de restwaarde van het geleasde eigendom) of wijzigingen van de omstandigheden (bijvoorbeeld wanbetaling van de lessee), geven echter geen aanleiding tot een nieuwe classificatie van een leaseovereenkomst voor administratieve-verwerkingsdoeleinden IAS

12 CLASSIFICATIE Lease-overeenkomsten voor terreinen en gebouwen (11) Worden op dezelfde manier als lease-overeenkomsten voor andere activa ingedeeld als operationele of financiële leases Een kenmerk van terreinen (grond) is echter dat ze normaal een onbeperkte economische levensduur hebben en, als niet verwacht wordt dat het eigendom tegen het einde van de leaseperiode zal overgaan op de lessee, de lessee niet vrijwel alle risico s en beloningen ontvangt die verbonden zijn aan het eigendom. Een premie die voor een dergelijke lease-overeenkomst wordt betaald vertegenwoordigt voorafbetaalde leasebetalingen die over de leaseperiode worden afgeschreven volgens het patroon van de verschafte voordelen IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Lessees moeten financiële leases in hun balans opnemen (12) Als activa en verplichtingen Tegen bedragen die op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst gelijk zijn aan De reële waarde van het geleasde eigendom Of, indien ze lager zijn, aan de contante waarde van de minimale leasebetalingen Bij de berekening van de contante waarde van de minimale leasebetalingen is de disconteringsfactor De in de lease-overeenkomst geïmpliceerde rentevoet, indien deze praktisch kan worden bepaald In het andere geval moet de marginale rentevoet van de lessee worden gebruikt IAS

13 BEHANDELING BIJ LESSEE Transacties worden verwerkt en gepresenteerd volgens hun economische en financiële realiteit en niet uitsluitend volgens hun juridische vorm (13) De juridische vorm van een leaseovereenkomst houdt in dat de lessee geen wettelijk eigendomsrecht van het geleasde actief verwerft In het geval van financiële leases is de economische en de financiële realiteit dat de lessee de economische voordelen verwerft van het gebruik van het geleasde actief over het grootste gedeelte van zijn economische levensduur, in ruil voor de verplichting om voor dat recht een bedrag te betalen dat de reële waarde van het actief en de financieringskosten daarvan benadert IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Indien dergelijke lease-overeenkomsten niet in de balans van de lessee worden vermeld (14) Worden de economische middelen en het peil van de verplichtingen van een onderneming te laag weergegeven, wat een verkeerd beeld geeft van de financiële verhoudingen Daarom moet een financiële lease in de balans van de lessee worden opgenomen als een actief en als een verplichting om toekomstige leasebetalingen te verrichten Op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst worden het actief en de verplichting voor de toekomstige leasebetalingen in de balans opgenomen tegen dezelfde bedragen IAS

14 BEHANDELING BIJ LESSEE Het is niet geëigend dat de verplichtingen voor geleasde activa in de jaarrekening worden opgenomen als een aftrek van de geleasde activa Indien voor de presentatie van de verplichtingen in de balans een onderscheid wordt gemaakt tussen kortlopende en langlopende verplichtingen, wordt hetzelfde onderscheid gemaakt voor leaseverplichtingen (15) Kosten die worden geïdentificeerd als zijnde direct toerekenbaar aan activiteiten die door de lessee voor een financiële lease zijn gedaan (onderhandeling van lease), worden vervat in de waarde die als actief onder de leaseovereenkomst wordt opgenomen (16) IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Leasebetalingen moeten worden verdeeld tussen De financieringskosten en De vermindering van uitstaande verplichting De financieringskosten moeten worden toegerekend aan perioden tijdens leaseperiode, zodat zij resulteren in constante periodieke rentevoet op resterende saldo van de verplichting voor elke periode (17) Dit mag benaderd gebeuren (18) Een financiële lease geeft aanleiding tot (19) Afschrijvingskosten voor af te schrijven activa De afschrijvingsgrondslagen voor af te schrijven geleasde activa moeten consistent zijn met IAS 16 en 38 Indien het niet redelijk zeker is dat lessee tegen einde van leaseperiode eigendom zal verkrijgen, moet actief volledig worden afgeschreven over leaseperiode of over gebruiksduur, indien deze korter is Financieringskosten voor elke verslagperiode IAS

15 BEHANDELING BIJ LESSEE Af te schrijven bedrag van een geleasd actief wordt systematisch aan elke verslagperiode toegerekend tijdens de periode van het verwachte gebruik (20) Indien het redelijk zeker is dat de lessee tegen het einde van de leaseperiode het eigendom zal verkrijgen, is de periode van het verwachte gebruik de gebruiksduur van het actief In het andere geval wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur, indien deze korter is Het is niet geëigend om de te betalen leasebetalingen in de winst- en verliesrekening gewoon als kosten op te nemen (21) Om te bepalen of een geleasd actief bijzondere waardevermindering heeft geleden, dus of de verwachte toekomstige economische voordelen van het actief lager zijn dan zijn boekwaarde, IAS 36 toepassen (22) IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Informatie te verschaffen omtrent financiële lease (23) voor elke categorie van activa, de nettoboekwaarde op de balansdatum een aansluiting tussen het totaal van de minimale leasebetalingen op de balansdatum en hun contante waarde. Bovendien moet een onderneming het totaal van de minimale leasebetalingen op de balansdatum vermelden, samen met hun contante waarde, voor elk van de volgende perioden niet later dan één jaar later dan één jaar en niet later dan vijf jaar later dan vijf jaar voorwaardelijke leasebetalingen die over de periode zijn opgenomen in de winsten verliesrekening het totaal van de toekomstige minimale subleasebetalingen die men op de balansdatum verwacht te ontvangen onder niet-opzegbare subleaseovereenkomsten een algemene beschrijving van de beduidende lease-overeenkomsten van de lessee, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende de grondslag waarop de voorwaardelijke leasebetalingen zijn bepaald het bestaan en de voorwaarden van vernieuwings- of koopopties en escalatieclausules beperkingen die door lease-overeenkomsten worden opgelegd, zoals beperkingen ten aanzien van dividenden, bijkomende schulden en verdere leasing IAS

16 BEHANDELING BIJ LESSEE Operationale leases moeten lineair als lasten in de winst- en verliesrekening worden opgenomen over de leaseperiode tenzij een andere systematische basis meer representatief is voor het tijdspatroon van de voordelen voor de gebruiker (25), zelfs indien de betalingen niet op deze basis gebeuren (26) IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Informatieverschaffing operationele leases (27) het totaal van de toekomstige minimale leasebetalingen onder nietopzegbare operationele leases voor elk van de volgende perioden: niet later dan één jaar later dan één jaar en niet later dan vijf jaar later dan vijf jaar het totaal van de toekomstige minimale subleasebetalingen die men op de balansdatum verwacht te ontvangen onder niet-opzegbare subleaseovereenkomsten lease- en subleasebetalingen die over de periode zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening, met afzonderlijke bedragen voor minimale leasebetalingen, voorwaardelijke leasebetalingen en subleasebetalingen; een algemene beschrijving van de beduidende lease-overeenkomsten van de lessee, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende de grondslag waarop de voorwaardelijke leasebetalingen zijn bepaald; het bestaan en de voorwaarden van vernieuwings- of koopopties en escalatieclausules; en beperkingen die door lease-overeenkomsten worden opgelegd, zoals beperkingen ten aanzien van dividenden, bijkomende schulden en verdere leasing IAS

17 BEHANDELING BIJ LESSOR Lessors moeten activa die onder een financiële lease worden aangehouden opnemen in hun balans opnemen Presenteren als een vordering Voor een bedrag dat gelijk is aan de netto-investering in de lease Onder een financiële lease worden (29) Vrijwel alle aan het juridische eigendom verbonden risico s en beloningen overgedragen door de lessor Zodat de te vorderen leasebetaling door de lessor wordt behandeld als terugbetaling van hoofdsom en financieringsbaten Om de lessor te vergoeden en belonen voor zijn investering en diensten IAS BEHANDELING BIJ LESSOR De opname van financieringsbaten moet gebaseerd zijn op een patroon dat een constant periodiek rendement op de uitstaande netto-investering van de lessor met betrekking tot de financiële lease weerspiegelt (30) Een lessor streeft ernaar de financieringsbaten op een systematische en rationele basis toe te rekenen over de leaseperiode Deze toerekening van de baten is gebaseerd op een patroon dat een constant periodiek rendement op de uitstaande nettoinvestering van de lessor met betrekking tot de financiële lease weerspiegelt Leasebetalingen met betrekking tot de verslagperiode, met uitzondering van kosten van diensten, worden afgeboekt tegen de bruto-investering in de lease om zowel de hoofdsom als de onverdiende financieringsbaten te verminderen (31) IAS

18 BEHANDELING BIJ LESSOR De geschatte ongegarandeerde restwaarden die worden gebruikt voor berekening van bruto-investering van lessor in een lease (32) Worden regelmatig beoordeeld Indien de geschatte ongegarandeerde restwaarde verminderd is, wordt de toerekening van de baten over de leaseperiode herzien en wordt elke vermindering met betrekking tot reeds toegerekende bedragen onmiddellijk opgenomen Lessors maken bij het onderhandelen over en afsluiten van lease vaak eerste directe kosten, zoals provisies en kosten van juridische bijstand. Deze eerste directe kosten worden gemaakt om financieringsbaten te genereren en worden ze (33) Ofwel onmiddellijk ten laste van winst- en verliesrekening gebracht Ofwel gedurende leaseperiode toegerekend tegenover financieringsbaten (door gemaakte kosten als last op te nemen en in dezelfde periode een gedeelte van onverdiende financierings-baten als baten op te nemen dat gelijk is aan de eerste directe kosten) IAS BEHANDELING BIJ LESSOR Lessors die fabrikant of handelaar zijn, moeten verkoopwinsten of -verliezen opnemen in het resultaat over de periode, in overeenstemming met de grondslagen die de onderneming toepast voor onmiddellijke verkoop (34) Als kunstmatig lage rentevoeten worden genoteerd, moet de verkoopwinst beperkt worden tot wat zou gelden indien een commerciële rentevoet werd aangerekend Eerste directe kosten moeten als een last in de winst- en verliesrekening worden opgenomen op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst IAS

19 BEHANDELING BIJ LESSOR Fabrikanten of handelaren geven hun cliënten vaak de keuze tussen het kopen of leasen van een actief. Een financiële lease van een actief door een lessor die fabrikant of handelaar is, leidt tot twee soorten baten de winst of het verlies gelijk aan de winst of het verlies uit een onmiddellijke verkoop van het geleasde actief, tegen normale verkoopprijzen en met weerspiegeling van eventuele kwantum- of handelskortingen de financieringsbaten over de leaseperiode (35) IAS BEHANDELING BIJ LESSOR De opbrengsten uit de verkoop die aan het begin van een leaseperiode van een financiële lease worden opgenomen door een lessor die fabrikant of handelaar is, komen overeen met de reële waarde van het actief, of indien ze lager zijn, met de contante waarde van de minimale leasebetalingen die de lessor toekomen, berekend tegen een commerciële rentevoet De verkoopkosten die aan het begin van de leaseperiode worden opgenomen zijn gelijk aan de kostprijs, of de boekwaarde indien deze ervan verschilt, van het geleasde eigendom, verminderd met de contante waarde van de ongegarandeerde restwaarde. Het verschil tussen de opbrengsten uit verkoop en de verkoopkosten is de verkoopwinst, die wordt opgenomen volgens de grondslagen die de onderneming toepast voor de verkoop (36) IAS

20 BEHANDELING BIJ LESSOR Lessors die fabrikant of handelaar zijn bieden soms kunstmatig lage rentevoeten aan om cliënten aan te trekken Het gebruik van een dergelijke rentevoet zou ertoe leiden dat een overdreven groot gedeelte van de totale baten uit de transactie wordt opgenomen op het tijdstip van de verkoop Indien kunstmatig lage rentevoeten worden gehanteerd, moet de verkoopwinst beperkt zijn tot wat zou gelden indien een commerciële rentevoet werd aangerekend (37) Eerste directe kosten worden aan het begin van de leaseperiode opgenomen als een last, aangezien ze voornamelijk verband houden met het verdienen van de verkoopwinst van de fabrikant of handelaar (38) IAS BEHANDELING BIJ LESSOR Informatieverschaffing (39) Een aansluiting tussen de totale bruto-investering in de lease op de balansdatum en de contante waarde van de op de balansdatum invorderbare minimale leasebetalingen. Bovendien moet een onderneming de totale brutoinvestering in de lease en de contante waarde van de op de balansdatum vorderbare minimale leasebetalingen vermelden voor elk van de volgende perioden: niet later dan één jaar later dan één jaar en niet later dan vijf jaar later dan vijf jaar Onverdiende financieringsbaten De ongegarandeerde restwaarden die ten gunste van de lessor komen De geaccumuleerde waardevermindering voor oninbare te vorderen minimale leasebetalingen IAS

21 BEHANDELING BIJ LESSOR Operationele leases Lessors moeten activa die onderworpen zijn aan operationele leases in hun balans opnemen volgens de aard van het actief (41) Baten uit operationele leases moeten (42) Lineair als baten worden opgenomen over de leaseperiode Tenzij een andere systematische basis meer representatief is voor het tijdspatroon waarin het gebruiksvoordeel dat het geleasde actief oplevert vermindert Eerste directe kosten die specifiek worden gemaakt om opbrengsten uit een operationele lease te verdienen, worden Ofwel uitgesteld en aan de baten toegerekend over de leaseperiode evenredig met de opname van de huurinkomsten Ofwel als een last opgenomen in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt (44) IAS BEHANDELING BIJ LESSOR Af te schrijven geleasde activa moeten worden (45) Afgeschreven op een basis die consistent is met de normale grondslag van de lessor voor de afschrijving van soortgelijke activa, en De afschrijvingskosten moeten worden berekend op de basis die is beschreven in IAS 16 en IAS 38 Om te bepalen of een geleasd actief bijzondere waardevermindering heeft geleden, dus of de verwachte toekomstige economische voordelen van het actief lager zijn dan zijn boekwaarde, IAS 36 (46) Lessor die fabrikant of handelaar is, neemt geen verkoopwinst op uit het afsluiten van een operationele lease, aangezien dit geen equivalent van een verkoop is (47) IAS

22 BEHANDELING BIJ LESSOR Informatieverschaffing (48) De totale toekomstige minimale leasebetalingen onder niet-opzegbare operationele leases, in totalen en voor elk van de volgende perioden: niet later dan één jaar; later dan één jaar en niet later dan vijf jaar; later dan vijf jaar; De totale voorwaardelijke leasebetalingen die zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening; en Een algemene beschrijving van de beduidende lease-overeenkomsten van de lessor IAS SALE ANS LEASE BACK Een sale and leaseback -transactie is een transactie Waarbij een actief door de verkoper wordt verkocht En datzelfde actief aan de verkoper wordt teruggeleasd De leasebetaling en de verkoopprijs hangen meestal nauw samen, aangezien ze als één pakket worden bedongen. De verwerkingswijze van een sale and leaseback -transactie hangt af van het type lease-overeenkomst dat wordt gebruikt (49) IAS

23 SALE ANS LEASE BACK Als een sale and leaseback -transactie tot een financiële lease leidt, moet (50) Een eventueel surplus van de verkoopopbrengst tegenover de boekwaarde niet onmiddellijk als bate worden opgenomen in de jaarrekening van een verkoper-lessee In plaats daarvan moet het worden uitgesteld en afgeschreven over de leaseperiode Als een sale and leaseback -transactie tot een operationele lease leidt Het duidelijk is dat de transactie tegen reële waarde is uitgevoerd, moeten eventuele winsten of verliezen onmiddellijk worden opgenomen Als de verkoopprijs lager is dan de reële waarde, moeten eventuele winsten of verliezen onmiddellijk worden opgenomen behalve indien het verlies door toekomstige leasebetalingen onder de marktprijs wordt gecompenseerd: in dit geval moet het worden uitgesteld en evenredig afgeschreven met de leasebetalingen over de periode waarin het actief naar verwachting zal worden gebruikt. Als de verkoopprijs hoger is dan de reële waarde, moet het surplus tegenover de reële waarde worden uitgesteld en afgeschreven over de periode waarin het actief naar verwachting zal worden gebruikt (52) IAS EINDE IAS

24 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 261/119 IAS 17 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 17 (HERZIENE VERSIE VAN 1997) Lease-overeenkomsten Deze herziene International Accounting Standard vervangt IAS 17, Administratieve verwerking van leaseovereenkomsten, die in 1994 in een herziene versie door de Board werd goedgekeurd. De herziene standaard werd van kracht voor jaarrekeningen die betrekking hebben op verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari In april 2000 werden alinea s 1, 19, 24, 45 en 48 gewijzigd en werd alinea 48A ingevoegd door IAS 40, Vastgoedbeleggingen. IAS 40 is van kracht voor jaarrekeningen die betrekking hebben op verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari In januari 2001 werden alinea s 1, 24 en 48A gewijzigd door IAS 41, Landbouw. IAS 41 is van kracht voor jaarrekeningen die betrekking hebben op verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari De volgende SIC-interpretaties houden verband met IAS 17: SIC-15: Operationele leases Prikkels. SIC-27: Evaluatie van de economische realiteit van transacties in de juridische vorm van een lease-overeenkomst. INLEIDING Deze standaard ( IAS 17 (herziene versie) ) vervangt IAS 17, Administratieve verwerking van lease-overeenkomsten ( de oorspronkelijke IAS 17 ). IAS 17 (herziene versie) is van kracht voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari Deze standaard beschrijft verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke IAS 17 die hij vervangt, gebaseerd op een evaluatie die plaatsvond in de context van de beperkte herziening en die wijzigingen heeft geïdentificeerd welke als essentieel worden beschouwd om een kernbestand van standaarden te vervolledigen die aanvaardbaar zijn voor grensoverschrijdende financiering en beursnotering. De IASC Board heeft ingestemd met een meer fundamentele hervorming in het domein van de normen voor financiële verslaggeving betreffende lease-overeenkomsten. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke IAS 17 zijn de volgende: 1. De oorspronkelijke IAS 17 definieerde een lease-overeenkomst als een overeenkomst waarbij de lessor [BE: leasinggever] het recht op het gebruik van een actief overdraagt in ruil voor een door een lessee [BE: leasingnemer] te betalen huur. IAS 17 (herziene versie) wijzigt de definitie door de term huur te vervangen door een betaling of reeks van betalingen. 24

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Betreft: Steunmaatregel SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) Nederland Vermeende steun aan Starbucks

EUROPESE COMMISSIE. Betreft: Steunmaatregel SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) Nederland Vermeende steun aan Starbucks EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3626 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.1.2015 L 11/37 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/62 VAN DE COMMISSIE van 10 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie