IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN"

Transcriptie

1 IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease De gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de vennootschap beschikt op grond van erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten Wanneer de contractueel te storten termijnen, naast de rente en de kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het gebouw heeft geïnvesteerd IAS

2 BELGISCH BOEKHOUDRECHT Roerende lease De gebruiksrechten op roerende goederen waarover de vennootschap beschikt op grond van leasing of soortgelijke overeenkomsten Wanneer de contractueel te storten termijnen, verhoogd met het bedrag dat moet worden betaald bij optielichting indien de nemer een koopoptie bezit, naast de rente en de kosten van de verrichting ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het goed heeft geïnvesteerd Het bedrag dat moet worden betaald om koopoptie te lichten, komt enkel in aanmerking als het ten hoogste 15 % is van het kapitaal dat de gever in het goed heeft geïnvesteerd Met een prijs voor het lichten van de koopoptie, binnen de voormelde beperking van vijftien procent, wordt de kapitaalfractie gelijkgesteld van de contractueel bedongen vergoeding in geval van gebruik van een mogelijkheid om de verrichting te verlengen IAS 17 3 BELGISCH BOEKHOUDRECHT Met een termijn wordt het bedrag gelijkgesteld Dat de nemer verschuldigd is voor de verwerving van de zakelijke rechten die de gever bezit op het betrokken onroerend of roerend goed wanneer de nemer er zich bij het afsluiten van de verrichting, eventueel ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft deze rechten te verwerven Dat de gever van een derde moet ontvangen voor de overdracht van de zakelijke rechten die hij bezit op het betrokken onroerend of roerend goed wanneer deze derde er zich bij het afsluiten van de verrichting, eventueel ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft deze rechten te verwerven IAS

3 BELGISCH BOEKHOUDRECHT De meer- of minderwaarde die wordt vastgesteld bij de overdracht van een afschrijfbaar materieel vast actief met afsluiting door de cedent van een leasingovereenkomst die op dat zelfde goed slaat wordt opgenomen in de overlopende rekeningen wordt elk jaar in resultaat genomen naar verhouding van de afschrijving van dit geleaste vast actief voor het betrokken boekjaar IAS 17 5 DOEL Moet worden toegepast bij alle lease-overeenkomsten met uitzondering van Lease-overeenkomsten voor de exploratie of het gebruik van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke niet-regeneratieve hulpbronnen; en Licentieovereenkomsten voor films, video-opnamen, toneelstukken, manuscripten, octrooien en auteursrechten Deze standaard mag echter niet worden toegepast op de waardering door Lessees van vastgoedbeleggingen die worden aangehouden onder financiële leases (zie IAS 40) Lessors van vastgoedbeleggingen die in lease worden gegeven onder operationele leases (zie IAS 40) Lessees van biologische activa die worden aangehouden onder financiële leases (IAS 41) Lessors van biologische activa die in lease worden gegeven onder operationele leases (zie IAS 41) (1) IAS

4 DOEL Standaard is van toepassing op overeenkomsten die het gebruiksrecht van activa overdragen, ook indien beduidende diensten van de lessor nodig kunnen zijn voor de exploitatie of het onderhoud van dergelijke activa Anderzijds is deze standaard niet van toepassing op overeenkomsten die contracten zijn voor diensten die het gebruiksrecht van activa niét van de ene contractant op de andere overdragen IAS 17 7 DEFINITIES Lease-overeenkomst is een overeenkomst waarbij De lessor in ruil voor een betaling of reeks van betalingen Het gebruiksrecht van een actief voor een overeengekomen tijdsperiode overdraagt aan de lessee Financiële lease is een lease-overeenkomst die Vrijwel alle aan het eigendom van een actief verbonden risico s en beloningen overdraagt Het eigendom kan uiteindelijk wel of niet worden overgedragen Operationele lease is een andere leaseovereenkomst dan een financiële lease IAS

5 DEFINITIES Een niet-opzegbare lease-overeenkomst is een lease-overeenkomst die alleen kan worden opgezegd: bij het optreden van een zeer onwaarschijnlijke voorwaardelijke gebeurtenis met de toestemming van de lessor indien de lessee met dezelfde lessor een nieuwe leaseovereenkomst aangaat voor hetzelfde of een equivalent actief bij de betaling door de lessee van een bijkomend bedrag, zodat de voortzetting van de leaseovereenkomst op het tijdstip van het aangaan redelijk zeker is IAS 17 9 DEFINITIES Tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst is De datum van de lease-overeenkomst of De datum waarop de partijen een verplichting aangaan ten aanzien van de belangrijkste bepalingen van de leaseovereenkomst als deze laatste datum de datum van de leaseovereenkomst voorafgaat De leaseperiode is de niet-opzegbare periode gedurende welke De lessee contractueel overeenkomt het actief te leasen Samen met eventuele bijkomende perioden waarvoor de lessee de optie heeft de lease van het actief verder te zetten (met of zonder bijkomende betaling) waarbij het op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst redelijk zeker is dat de lessee deze optie zal uitoefenen IAS

6 DEFINITIES Minimale leasebetalingen zijn De betalingen over de leaseperiode die de lessee zal doen of vereist kan worden te doen Met uitzondering van voorwaardelijke leasebetalingen, kosten voor diensten en belastingen die te betalen zijn door of terug te betalen zijn aan de lessor Samen met In het geval van de lessee, eventuele door de lessee of door een aan de lessee gerelateerde partij gegarandeerde bedragen In het geval van de lessor, eventuele restwaarden die aan de lessor zijn gegarandeerd door ofwel de lessee een aan de lessee gerelateerde partij; of een onafhankelijke derde die financieel in staat is om aan deze garantie te voldoen IAS DEFINITIES Minimale leasebetalingen worden verhoogd met optieprijs als De lessee een optie heeft om het actief te kopen Tegen een prijs die verwacht wordt voldoende lager te zijn dan de reële waarde op de datum van uitoefenbaarheid van de optie Waarvan het op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst redelijk zeker is dat ze zal worden uitgeoefend Reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn IAS

7 DEFINITIES De economische levensduur is ofwel De periode gedurende welke een actief naar verwachting door een of meer gebruikers economisch bruikbaar is; of Het aantal productie- of vergelijkbare eenheden die naar verwachting zullen worden verkregen door een of meer gebruikers van het actief Gebruiksduur is De geschatte resterende periode, vanaf het begin van de leaseperiode Zonder beperking door de leaseperiode, tijdens welke de economische voordelen die het actief in zich bergt naar verwachting door de onderneming zal worden verbruikt IAS DEFINITIES De gegarandeerde restwaarde is In het geval van de lessee, het gedeelte van de restwaarde dat wordt gegarandeerd door de lessee of door een met de lessee gerelateerde partij (de waarde van de garantie is de maximale waarde die in elk eventueel geval betaalbaar zou kunnen zijn) In het geval van de lessor, het gedeelte van de restwaarde dat wordt gegarandeerd door de lessee of door een derde die niet aan de lessor gerelateerd is en die financieel in staat is om de verplichtingen uit hoofde van de garantie te voldoen De ongegarandeerde restwaarde is Het gedeelte van de restwaarde van de geleasde activa waarvan de realisatie door de lessor niet is verzekerd Of alleen wordt gegarandeerd door een aan de lessor gerelateerde partij IAS

8 DEFINITIES Bruto-investering in de lease is Het totaal van de minimale leasebetalingen onder een financiële lease vanuit het standpunt van de lessor en Elke eventuele ongegarandeerde restwaarde voor de lessor Onverdiende financieringsbaten verwijst naar het verschil tussen Het totaal van de minimale leasebetalingen onder een financiële lease vanuit het standpunt van de lessor en elke eventuele ongegarandeerde restwaarde voor de lessor en De contante waarde van het eerste tegen de in de leaseovereenkomst geïmpliceerde rentevoet De netto-investering in de lease is de bruto-investering in de lease verminderd met de onverdiende financieringsbaten IAS DEFINITIES De geïmpliceerde rentevoet is de disconteringsvoet die op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst zorgt dat de totale contante waarde van De minimale leasebetalingen en De ongegarandeerde restwaarde gelijk is aan reële waarde van de geleasde activa De marginale rentevoet van de lessee is de rentevoet die De lessee zou moeten betalen op een soortgelijke leaseovereenkomst Of, indien deze niet kan worden bepaald, de rentevoet die de lessee op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst zou moeten betalen om de middelen die nodig zouden zijn voor de aankoop van het actief over dezelfde termijn en met hetzelfde onderpand te lenen IAS

9 DEFINITIES Voorwaardelijke leasebetalingen zijn Het gedeelte van de leasebetalingen dat niet vast is in waarde Maar gebaseerd is op een andere factor dan alleen het verstrijken van de tijd (bijvoorbeeld percentage van verkoop, mate van gebruik, prijsindexen, rentevoeten op de markt) (3) Definitie van een lease-overeenkomst omvat Contracten voor de huur van een actief Die een bepaling bevatten die de huurder een optie geeft om het eigendom van het actief te verwerven wanneer aan de overeengekomen voorwaarden voldaan is Deze contracten staan soms bekend als huurkoopcontracten (4) IAS CLASSIFICATIE Lease-overeenkomsten zijn gebaseerd (5) Op de mate waarin de aan het eigendom van een geleasd actief verbonden risico s en beloningen bij de lessor of de lessee liggen De risico s omvatten De mogelijkheid van verlies door ongebruikte capaciteit of technologische veroudering Van variaties van het rendement als gevolg van gewijzigde economische omstandigheden Beloningen omvatten De verwachting van winstgevende exploitatie over de economische levensduur van het actief Van winsten uit waardestijging of realisatie van een restwaarde IAS

10 CLASSIFICATIE Financiële lease als vrijwel alle aan het eigendom verbonden risico s en beloningen overdraagt. Operationele lease indien ze niet vrijwel alle aan het eigendom verbonden risico s en beloningen overdraagt (6) De toepassing van de lease definities kan er soms toe leiden dat dezelfde leaseovereenkomst anders wordt ingedeeld door de lessor en de lessee (7) IAS CLASSIFICATIE Of een lease-overeenkomst financiële dan wel operationele lease is, hangt niét af van vorm van contract maar van economische realiteit van de transactie ( substance over form ) Voorbeelden financiële lease Lease draagt eigendom van actief over aan lessee aan einde van leaseperiode Lessee heeft de optie om actief te kopen tegen prijs die naar verwachting beduidend lager is dan reële waarde op datum van uitoefenbaarheid van optie, zodat het, op tijdstip van aangaan van lease-overeenkomst, redelijk zeker is dat optie zal worden uitgeoefend De leaseperiode geldt voor grootste gedeelte van economische levensduur van actief, zelfs indien eigendom niet wordt overgedragen Op tijdstip van aangaan van de lease-overeenkomst komt contante waarde van de minimale leasebetalingen op zijn minst overeen met vrijwel volledige reële waarde van het geleasde actief De geleasde activa zijn van gespecialiseerde aard, zodat alleen de lessee ze zonder belangrijke aanpassingen kan gebruiken (8) IAS

11 CLASSIFICATIE Indicatoren die kunnen besluiten dat lease wordt ingedeeld als financiële lease (9) Als lessee de lease kan opzeggen, worden de aan de opzegging gerelateerde verliezen van de lessor gedragen door lessee Winsten of verliezen ten gevolge van de schommeling van de reële waarde van de restwaarde zijn ten laste van de lessee (bijvoorbeeld in de vorm van een huurkorting) Lessee kan de lease voortzetten voor een secundaire periode, voor een huur die beduidend lager is dan de markthuur IAS CLASSIFICATIE Classificatie van de lease-overeenkomst gebeurt bij aangaan van de lease (10) Indien lessor en lessee op om even welk ogenblik overeenkomen de bepalingen van de leaseovereenkomst te wijzigen zonder de lease-overeenkomst te vernieuwen, op een wijze die tot een andere classificatie van de lease zou hebben geleid indien de gewijzigde voorwaarden op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst van kracht waren geweest, wordt de herziene overeenkomst beschouwd als een nieuwe overeenkomst over haar periode Schattingswijzigingen (bijvoorbeeld schattingswijzigingen van de economische levensduur of van de restwaarde van het geleasde eigendom) of wijzigingen van de omstandigheden (bijvoorbeeld wanbetaling van de lessee), geven echter geen aanleiding tot een nieuwe classificatie van een leaseovereenkomst voor administratieve-verwerkingsdoeleinden IAS

12 CLASSIFICATIE Lease-overeenkomsten voor terreinen en gebouwen (11) Worden op dezelfde manier als lease-overeenkomsten voor andere activa ingedeeld als operationele of financiële leases Een kenmerk van terreinen (grond) is echter dat ze normaal een onbeperkte economische levensduur hebben en, als niet verwacht wordt dat het eigendom tegen het einde van de leaseperiode zal overgaan op de lessee, de lessee niet vrijwel alle risico s en beloningen ontvangt die verbonden zijn aan het eigendom. Een premie die voor een dergelijke lease-overeenkomst wordt betaald vertegenwoordigt voorafbetaalde leasebetalingen die over de leaseperiode worden afgeschreven volgens het patroon van de verschafte voordelen IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Lessees moeten financiële leases in hun balans opnemen (12) Als activa en verplichtingen Tegen bedragen die op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst gelijk zijn aan De reële waarde van het geleasde eigendom Of, indien ze lager zijn, aan de contante waarde van de minimale leasebetalingen Bij de berekening van de contante waarde van de minimale leasebetalingen is de disconteringsfactor De in de lease-overeenkomst geïmpliceerde rentevoet, indien deze praktisch kan worden bepaald In het andere geval moet de marginale rentevoet van de lessee worden gebruikt IAS

13 BEHANDELING BIJ LESSEE Transacties worden verwerkt en gepresenteerd volgens hun economische en financiële realiteit en niet uitsluitend volgens hun juridische vorm (13) De juridische vorm van een leaseovereenkomst houdt in dat de lessee geen wettelijk eigendomsrecht van het geleasde actief verwerft In het geval van financiële leases is de economische en de financiële realiteit dat de lessee de economische voordelen verwerft van het gebruik van het geleasde actief over het grootste gedeelte van zijn economische levensduur, in ruil voor de verplichting om voor dat recht een bedrag te betalen dat de reële waarde van het actief en de financieringskosten daarvan benadert IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Indien dergelijke lease-overeenkomsten niet in de balans van de lessee worden vermeld (14) Worden de economische middelen en het peil van de verplichtingen van een onderneming te laag weergegeven, wat een verkeerd beeld geeft van de financiële verhoudingen Daarom moet een financiële lease in de balans van de lessee worden opgenomen als een actief en als een verplichting om toekomstige leasebetalingen te verrichten Op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst worden het actief en de verplichting voor de toekomstige leasebetalingen in de balans opgenomen tegen dezelfde bedragen IAS

14 BEHANDELING BIJ LESSEE Het is niet geëigend dat de verplichtingen voor geleasde activa in de jaarrekening worden opgenomen als een aftrek van de geleasde activa Indien voor de presentatie van de verplichtingen in de balans een onderscheid wordt gemaakt tussen kortlopende en langlopende verplichtingen, wordt hetzelfde onderscheid gemaakt voor leaseverplichtingen (15) Kosten die worden geïdentificeerd als zijnde direct toerekenbaar aan activiteiten die door de lessee voor een financiële lease zijn gedaan (onderhandeling van lease), worden vervat in de waarde die als actief onder de leaseovereenkomst wordt opgenomen (16) IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Leasebetalingen moeten worden verdeeld tussen De financieringskosten en De vermindering van uitstaande verplichting De financieringskosten moeten worden toegerekend aan perioden tijdens leaseperiode, zodat zij resulteren in constante periodieke rentevoet op resterende saldo van de verplichting voor elke periode (17) Dit mag benaderd gebeuren (18) Een financiële lease geeft aanleiding tot (19) Afschrijvingskosten voor af te schrijven activa De afschrijvingsgrondslagen voor af te schrijven geleasde activa moeten consistent zijn met IAS 16 en 38 Indien het niet redelijk zeker is dat lessee tegen einde van leaseperiode eigendom zal verkrijgen, moet actief volledig worden afgeschreven over leaseperiode of over gebruiksduur, indien deze korter is Financieringskosten voor elke verslagperiode IAS

15 BEHANDELING BIJ LESSEE Af te schrijven bedrag van een geleasd actief wordt systematisch aan elke verslagperiode toegerekend tijdens de periode van het verwachte gebruik (20) Indien het redelijk zeker is dat de lessee tegen het einde van de leaseperiode het eigendom zal verkrijgen, is de periode van het verwachte gebruik de gebruiksduur van het actief In het andere geval wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur, indien deze korter is Het is niet geëigend om de te betalen leasebetalingen in de winst- en verliesrekening gewoon als kosten op te nemen (21) Om te bepalen of een geleasd actief bijzondere waardevermindering heeft geleden, dus of de verwachte toekomstige economische voordelen van het actief lager zijn dan zijn boekwaarde, IAS 36 toepassen (22) IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Informatie te verschaffen omtrent financiële lease (23) voor elke categorie van activa, de nettoboekwaarde op de balansdatum een aansluiting tussen het totaal van de minimale leasebetalingen op de balansdatum en hun contante waarde. Bovendien moet een onderneming het totaal van de minimale leasebetalingen op de balansdatum vermelden, samen met hun contante waarde, voor elk van de volgende perioden niet later dan één jaar later dan één jaar en niet later dan vijf jaar later dan vijf jaar voorwaardelijke leasebetalingen die over de periode zijn opgenomen in de winsten verliesrekening het totaal van de toekomstige minimale subleasebetalingen die men op de balansdatum verwacht te ontvangen onder niet-opzegbare subleaseovereenkomsten een algemene beschrijving van de beduidende lease-overeenkomsten van de lessee, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende de grondslag waarop de voorwaardelijke leasebetalingen zijn bepaald het bestaan en de voorwaarden van vernieuwings- of koopopties en escalatieclausules beperkingen die door lease-overeenkomsten worden opgelegd, zoals beperkingen ten aanzien van dividenden, bijkomende schulden en verdere leasing IAS

16 BEHANDELING BIJ LESSEE Operationale leases moeten lineair als lasten in de winst- en verliesrekening worden opgenomen over de leaseperiode tenzij een andere systematische basis meer representatief is voor het tijdspatroon van de voordelen voor de gebruiker (25), zelfs indien de betalingen niet op deze basis gebeuren (26) IAS BEHANDELING BIJ LESSEE Informatieverschaffing operationele leases (27) het totaal van de toekomstige minimale leasebetalingen onder nietopzegbare operationele leases voor elk van de volgende perioden: niet later dan één jaar later dan één jaar en niet later dan vijf jaar later dan vijf jaar het totaal van de toekomstige minimale subleasebetalingen die men op de balansdatum verwacht te ontvangen onder niet-opzegbare subleaseovereenkomsten lease- en subleasebetalingen die over de periode zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening, met afzonderlijke bedragen voor minimale leasebetalingen, voorwaardelijke leasebetalingen en subleasebetalingen; een algemene beschrijving van de beduidende lease-overeenkomsten van de lessee, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende de grondslag waarop de voorwaardelijke leasebetalingen zijn bepaald; het bestaan en de voorwaarden van vernieuwings- of koopopties en escalatieclausules; en beperkingen die door lease-overeenkomsten worden opgelegd, zoals beperkingen ten aanzien van dividenden, bijkomende schulden en verdere leasing IAS

17 BEHANDELING BIJ LESSOR Lessors moeten activa die onder een financiële lease worden aangehouden opnemen in hun balans opnemen Presenteren als een vordering Voor een bedrag dat gelijk is aan de netto-investering in de lease Onder een financiële lease worden (29) Vrijwel alle aan het juridische eigendom verbonden risico s en beloningen overgedragen door de lessor Zodat de te vorderen leasebetaling door de lessor wordt behandeld als terugbetaling van hoofdsom en financieringsbaten Om de lessor te vergoeden en belonen voor zijn investering en diensten IAS BEHANDELING BIJ LESSOR De opname van financieringsbaten moet gebaseerd zijn op een patroon dat een constant periodiek rendement op de uitstaande netto-investering van de lessor met betrekking tot de financiële lease weerspiegelt (30) Een lessor streeft ernaar de financieringsbaten op een systematische en rationele basis toe te rekenen over de leaseperiode Deze toerekening van de baten is gebaseerd op een patroon dat een constant periodiek rendement op de uitstaande nettoinvestering van de lessor met betrekking tot de financiële lease weerspiegelt Leasebetalingen met betrekking tot de verslagperiode, met uitzondering van kosten van diensten, worden afgeboekt tegen de bruto-investering in de lease om zowel de hoofdsom als de onverdiende financieringsbaten te verminderen (31) IAS

18 BEHANDELING BIJ LESSOR De geschatte ongegarandeerde restwaarden die worden gebruikt voor berekening van bruto-investering van lessor in een lease (32) Worden regelmatig beoordeeld Indien de geschatte ongegarandeerde restwaarde verminderd is, wordt de toerekening van de baten over de leaseperiode herzien en wordt elke vermindering met betrekking tot reeds toegerekende bedragen onmiddellijk opgenomen Lessors maken bij het onderhandelen over en afsluiten van lease vaak eerste directe kosten, zoals provisies en kosten van juridische bijstand. Deze eerste directe kosten worden gemaakt om financieringsbaten te genereren en worden ze (33) Ofwel onmiddellijk ten laste van winst- en verliesrekening gebracht Ofwel gedurende leaseperiode toegerekend tegenover financieringsbaten (door gemaakte kosten als last op te nemen en in dezelfde periode een gedeelte van onverdiende financierings-baten als baten op te nemen dat gelijk is aan de eerste directe kosten) IAS BEHANDELING BIJ LESSOR Lessors die fabrikant of handelaar zijn, moeten verkoopwinsten of -verliezen opnemen in het resultaat over de periode, in overeenstemming met de grondslagen die de onderneming toepast voor onmiddellijke verkoop (34) Als kunstmatig lage rentevoeten worden genoteerd, moet de verkoopwinst beperkt worden tot wat zou gelden indien een commerciële rentevoet werd aangerekend Eerste directe kosten moeten als een last in de winst- en verliesrekening worden opgenomen op het tijdstip van het aangaan van de lease-overeenkomst IAS

19 BEHANDELING BIJ LESSOR Fabrikanten of handelaren geven hun cliënten vaak de keuze tussen het kopen of leasen van een actief. Een financiële lease van een actief door een lessor die fabrikant of handelaar is, leidt tot twee soorten baten de winst of het verlies gelijk aan de winst of het verlies uit een onmiddellijke verkoop van het geleasde actief, tegen normale verkoopprijzen en met weerspiegeling van eventuele kwantum- of handelskortingen de financieringsbaten over de leaseperiode (35) IAS BEHANDELING BIJ LESSOR De opbrengsten uit de verkoop die aan het begin van een leaseperiode van een financiële lease worden opgenomen door een lessor die fabrikant of handelaar is, komen overeen met de reële waarde van het actief, of indien ze lager zijn, met de contante waarde van de minimale leasebetalingen die de lessor toekomen, berekend tegen een commerciële rentevoet De verkoopkosten die aan het begin van de leaseperiode worden opgenomen zijn gelijk aan de kostprijs, of de boekwaarde indien deze ervan verschilt, van het geleasde eigendom, verminderd met de contante waarde van de ongegarandeerde restwaarde. Het verschil tussen de opbrengsten uit verkoop en de verkoopkosten is de verkoopwinst, die wordt opgenomen volgens de grondslagen die de onderneming toepast voor de verkoop (36) IAS

20 BEHANDELING BIJ LESSOR Lessors die fabrikant of handelaar zijn bieden soms kunstmatig lage rentevoeten aan om cliënten aan te trekken Het gebruik van een dergelijke rentevoet zou ertoe leiden dat een overdreven groot gedeelte van de totale baten uit de transactie wordt opgenomen op het tijdstip van de verkoop Indien kunstmatig lage rentevoeten worden gehanteerd, moet de verkoopwinst beperkt zijn tot wat zou gelden indien een commerciële rentevoet werd aangerekend (37) Eerste directe kosten worden aan het begin van de leaseperiode opgenomen als een last, aangezien ze voornamelijk verband houden met het verdienen van de verkoopwinst van de fabrikant of handelaar (38) IAS BEHANDELING BIJ LESSOR Informatieverschaffing (39) Een aansluiting tussen de totale bruto-investering in de lease op de balansdatum en de contante waarde van de op de balansdatum invorderbare minimale leasebetalingen. Bovendien moet een onderneming de totale brutoinvestering in de lease en de contante waarde van de op de balansdatum vorderbare minimale leasebetalingen vermelden voor elk van de volgende perioden: niet later dan één jaar later dan één jaar en niet later dan vijf jaar later dan vijf jaar Onverdiende financieringsbaten De ongegarandeerde restwaarden die ten gunste van de lessor komen De geaccumuleerde waardevermindering voor oninbare te vorderen minimale leasebetalingen IAS

21 BEHANDELING BIJ LESSOR Operationele leases Lessors moeten activa die onderworpen zijn aan operationele leases in hun balans opnemen volgens de aard van het actief (41) Baten uit operationele leases moeten (42) Lineair als baten worden opgenomen over de leaseperiode Tenzij een andere systematische basis meer representatief is voor het tijdspatroon waarin het gebruiksvoordeel dat het geleasde actief oplevert vermindert Eerste directe kosten die specifiek worden gemaakt om opbrengsten uit een operationele lease te verdienen, worden Ofwel uitgesteld en aan de baten toegerekend over de leaseperiode evenredig met de opname van de huurinkomsten Ofwel als een last opgenomen in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt (44) IAS BEHANDELING BIJ LESSOR Af te schrijven geleasde activa moeten worden (45) Afgeschreven op een basis die consistent is met de normale grondslag van de lessor voor de afschrijving van soortgelijke activa, en De afschrijvingskosten moeten worden berekend op de basis die is beschreven in IAS 16 en IAS 38 Om te bepalen of een geleasd actief bijzondere waardevermindering heeft geleden, dus of de verwachte toekomstige economische voordelen van het actief lager zijn dan zijn boekwaarde, IAS 36 (46) Lessor die fabrikant of handelaar is, neemt geen verkoopwinst op uit het afsluiten van een operationele lease, aangezien dit geen equivalent van een verkoop is (47) IAS

22 BEHANDELING BIJ LESSOR Informatieverschaffing (48) De totale toekomstige minimale leasebetalingen onder niet-opzegbare operationele leases, in totalen en voor elk van de volgende perioden: niet later dan één jaar; later dan één jaar en niet later dan vijf jaar; later dan vijf jaar; De totale voorwaardelijke leasebetalingen die zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening; en Een algemene beschrijving van de beduidende lease-overeenkomsten van de lessor IAS SALE ANS LEASE BACK Een sale and leaseback -transactie is een transactie Waarbij een actief door de verkoper wordt verkocht En datzelfde actief aan de verkoper wordt teruggeleasd De leasebetaling en de verkoopprijs hangen meestal nauw samen, aangezien ze als één pakket worden bedongen. De verwerkingswijze van een sale and leaseback -transactie hangt af van het type lease-overeenkomst dat wordt gebruikt (49) IAS

23 SALE ANS LEASE BACK Als een sale and leaseback -transactie tot een financiële lease leidt, moet (50) Een eventueel surplus van de verkoopopbrengst tegenover de boekwaarde niet onmiddellijk als bate worden opgenomen in de jaarrekening van een verkoper-lessee In plaats daarvan moet het worden uitgesteld en afgeschreven over de leaseperiode Als een sale and leaseback -transactie tot een operationele lease leidt Het duidelijk is dat de transactie tegen reële waarde is uitgevoerd, moeten eventuele winsten of verliezen onmiddellijk worden opgenomen Als de verkoopprijs lager is dan de reële waarde, moeten eventuele winsten of verliezen onmiddellijk worden opgenomen behalve indien het verlies door toekomstige leasebetalingen onder de marktprijs wordt gecompenseerd: in dit geval moet het worden uitgesteld en evenredig afgeschreven met de leasebetalingen over de periode waarin het actief naar verwachting zal worden gebruikt. Als de verkoopprijs hoger is dan de reële waarde, moet het surplus tegenover de reële waarde worden uitgesteld en afgeschreven over de periode waarin het actief naar verwachting zal worden gebruikt (52) IAS EINDE IAS

24 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 261/119 IAS 17 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 17 (HERZIENE VERSIE VAN 1997) Lease-overeenkomsten Deze herziene International Accounting Standard vervangt IAS 17, Administratieve verwerking van leaseovereenkomsten, die in 1994 in een herziene versie door de Board werd goedgekeurd. De herziene standaard werd van kracht voor jaarrekeningen die betrekking hebben op verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari In april 2000 werden alinea s 1, 19, 24, 45 en 48 gewijzigd en werd alinea 48A ingevoegd door IAS 40, Vastgoedbeleggingen. IAS 40 is van kracht voor jaarrekeningen die betrekking hebben op verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari In januari 2001 werden alinea s 1, 24 en 48A gewijzigd door IAS 41, Landbouw. IAS 41 is van kracht voor jaarrekeningen die betrekking hebben op verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari De volgende SIC-interpretaties houden verband met IAS 17: SIC-15: Operationele leases Prikkels. SIC-27: Evaluatie van de economische realiteit van transacties in de juridische vorm van een lease-overeenkomst. INLEIDING Deze standaard ( IAS 17 (herziene versie) ) vervangt IAS 17, Administratieve verwerking van lease-overeenkomsten ( de oorspronkelijke IAS 17 ). IAS 17 (herziene versie) is van kracht voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari Deze standaard beschrijft verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke IAS 17 die hij vervangt, gebaseerd op een evaluatie die plaatsvond in de context van de beperkte herziening en die wijzigingen heeft geïdentificeerd welke als essentieel worden beschouwd om een kernbestand van standaarden te vervolledigen die aanvaardbaar zijn voor grensoverschrijdende financiering en beursnotering. De IASC Board heeft ingestemd met een meer fundamentele hervorming in het domein van de normen voor financiële verslaggeving betreffende lease-overeenkomsten. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke IAS 17 zijn de volgende: 1. De oorspronkelijke IAS 17 definieerde een lease-overeenkomst als een overeenkomst waarbij de lessor [BE: leasinggever] het recht op het gebruik van een actief overdraagt in ruil voor een door een lessee [BE: leasingnemer] te betalen huur. IAS 17 (herziene versie) wijzigt de definitie door de term huur te vervangen door een betaling of reeks van betalingen. 24

IAS 23. 13.10.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 23 (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten

IAS 23. 13.10.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 23 (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten L 261/215 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten Deze herziene International Accounting Standard vervangt, Activering van financieringskosten, die in maart 1984

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

IAS 20. L 261/178 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 20 (OPNIEUW INGEDEELDE VERSIE VAN 1994)

IAS 20. L 261/178 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 20 (OPNIEUW INGEDEELDE VERSIE VAN 1994) L 261/178 NL Publicatieblad van de Europese Unie 13.10.2003 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD (OPNIEUW INGEDEELDE VERSIE VAN 1994) Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing

Nadere informatie

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen 213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen artikel 11 Besluit actuele waarde; en artikel 2:390 BW. Definities 104 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen

Nadere informatie

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 NL BIJLAGE Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 1 "Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten de EER, met uitzondering van

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 3.12.2015 L 317/19 VERORDENING (EU) 2015/2231 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen

Nadere informatie

IAS 8. Nettowinst- of verlies over de periode, fundamentele fouten en wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving

IAS 8. Nettowinst- of verlies over de periode, fundamentele fouten en wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving IAS 8 Nettowinst- of verlies over de periode, fundamentele fouten en wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

IAS 16 MATERIELE VASTE ACTIVA

IAS 16 MATERIELE VASTE ACTIVA IAS 16 MATERIELE VASTE ACTIVA Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Elk actiefbestanddeel

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw Hoofdstuk 10 Sectie H: in aanbouw Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie H: in aanbouw 1 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 16 1 1.2.1 IAS 40 Vastgoedbeleggingen 1

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Lease Accounting. Is de risk en rewards - benadering de beste benadering?

Lease Accounting. Is de risk en rewards - benadering de beste benadering? Is de risk en rewards - benadering de beste benadering? Erasmus Universiteit Rotterdam Bachelorscriptie Bedrijfseconomie Sectie: Accounting, Auditing and Control Scriptiebegeleider: Dhr. A.Tukker Geschreven

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen...

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen... Hoofdstuk 11 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen... 12 1.1 Referenties... 12 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/4 - Leasing. Advies van 24 juni 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/4 - Leasing. Advies van 24 juni 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/4 - Leasing Advies van 24 juni 2015 1 Samenvatting Het doorslaggevende criterium om een leasing op boekhoudrechtelijk vlak te onderscheiden van gewone

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

IAS 2 IAS 2. Voorraden. Els De Wielemaker. Wetenschappelijk medewerker Hiaf Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit www.hiaf.

IAS 2 IAS 2. Voorraden. Els De Wielemaker. Wetenschappelijk medewerker Hiaf Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit www.hiaf. IAS 2 Voorraden Els De Wielemaker Wetenschappelijk medewerker Hiaf Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit www.hiaf.be Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Accountancy & Fiscaliteit

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2014/XX - LEASING Ontwerpadvies van 25 juni 2014 Inhoudsopgave I. Inleiding II. Boekhoudrechtelijke kwalificatie van de overeenkomst A. Overeenkomsten die

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 Hoofdstuk 30 Inhoudsopgave Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 1.1 Referenties 4 1.2 Toepassingsgebied 4 2 Definities 5 3 Typische

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

De toekomst van leasing

De toekomst van leasing De toekomst van leasing Alle leaseovereenkomsten komen on balance In maart 2009 hebben de IASB en FASB nieuwe voorstellen gedaan voor leaseaccounting die ervoor zullen zorgen dat alle leaseovereenkomsten

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

24.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/33

24.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/33 24.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/33 VERORDENING (EU) Nr. 243/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 maart 2010 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RJ-Uiting : Actuele kostprijs

RJ-Uiting : Actuele kostprijs RJ-Uiting 2016-11: Actuele kostprijs Algemeen Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel 34 176) in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2015, nr. 349). Deze Uitvoeringswet

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3.1 a Geval A 0.. Deelneming 800.000 aan 1.. Bank 800.000 Geval B 0.. Deelneming 800.000 aan 0.. Aandelen in portefeuille 500.000

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-6: ontwerp-richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014)

RJ-Uiting 2014-6: ontwerp-richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014) RJUiting 20146: ontwerprichtlijn 221 Onderhanden projecten (2014) Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) begrijpt uit de praktijk dat bij ondernemingen behoefte bestaat aan verduidelijking

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014 Vereniging Masjid Nour Jaarcijfers 2014 Inhoud Balans per 31-12-2014 Pagina 2 Winst-en verliesrekening over 2014 Pagina 3 Grondslagen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31-12-2014 Pagina 5 Overige gegevens

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie