Smartphone MEDION. Bedienungsanleitung

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smartphone MEDION. Bedienungsanleitung"

Transcriptie

1 Smartphone MEDION Bedienungsanleitung

2 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden Gebruik voor het beoogde doel Beperkingen aan het gebruik Toeslagen bij internetgebruik en roaming Veiligheidsinstructies Telefoneren tijdens het rijden Algemeen Reiniging en onderhoud Gegevensbescherming Informatie over het beeldscherm Opmerkingen over accu's en batterijen Omgevingsomstandigheden Bij storingen Dragers van pacemakers Dragers van gehoorapparaten Noodoproepen Sla een telefoonnummer voor noodgevallen op Inhoud van de verpakking Overzicht van het toestel Voorkant Achterkant Voorbereidingen voor ingebruikname...31

3 4.1. SIM-kaart SIM-kaarten en microsd-geheugenkaart plaatsen Accu plaatsen Accu opladen Bediening Telefoon inschakelen Telefoon bedienen Na het inschakelen Eerste ingebruikname Telefoon uitschakelen Slaapstand inschakelen Uit de slaapstand wekken Startscherm Status- en berichtenpictogrammen Gebruik van het berichtenveld Instellingen controleren/uitvoeren Draadloos en netwerken Apparaat Persoonlijk System Lijst met favorieten Bellen Gesprekken aannemen Oproepen afwijzen Oproepen met SMS afwijzen Contacten SMS/MMS...50

4 Nieuw bericht aanmaken Verbinding met internet maken Het toevoegen van een nieuwe datanetwerkverbinding Toeslagen bij internetgebruik en roaming Internet Het beperken van de gegevensoverdracht Datavolume wijzigen Wifi inschakelen Afvoeren Verklaring van conformiteit volgens R&TTE Technische gegevens Licentiegegevens Colofon Index...71

5 1. Over deze handleiding Lees dit hoofdstuk en de gehele handleiding zorgvuldig door en neem alle aanwijzingen in acht. Hierdoor waarborgt u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw toestel. Bewaar deze handleiding binnen handbereik. Bewaar de handleiding goed, zodat u deze bij verkoop van het toestel kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar.

6 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel! VOORZICHTIG! Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig of gering letsel! LET OP! Neem de instructies in acht om materiële schade te voorkomen! OPMERKING! Aanvullende informatie over het gebruik van dit toestel!

7 OPMERKING! Neem de instructies in de handleiding in acht! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor gevaar van een elektrische schok! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor gevaar door hoog geluidsvolume! Opsommingsteken/informatie over voorvallen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen Advies over uit te voeren handelingen

8 1.2. Gebruik voor het beoogde doel Het toestel biedt vele gebruiksmogelijkheden: het toestel is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industriële of zakelijke toepassingen. Let erop dat de garantie vervalt bij ondoelmatig gebruik: breng geen wijzigingen aan zonder onze toestemming en gebruik geen accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd, gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde (vervangende) onderdelen en accessoires, neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan leiden tot letsel of schade. gebruik het toestel niet onder extreme omgevingsomstandigheden.

9 1.3. Beperkingen aan het gebruik Schakel uw telefoon in ieder geval in de volgende situaties uit: Voordat u een vliegtuig betreedt, of voordat u het toestel in uw bagage legt. Het gebruik van radiografische apparatuur in vliegtuigen is verboden en kan een gevaarlijke invloed hebben op de besturingssystemen van het vliegtuig of radioverbindingen storen. In ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidscentra en op alle plaatsen in de directe nabijheid van medische apparatuur. Op alle plaatsen waar gevaar voor explosie bestaat (zoals bij benzinestations, in stoffige omgevingen, bijv. met metaalstof). Op plaatsen waar het voorgeschreven is om radiografisch gestuurde apparatuur uit te schakelen, zoals op bouwterreinen of op plaatsen waar met explosieven gewerkt wordt. Als u een gemotoriseerd voertuig bestuurt en geen geschikte hands-free installatie is ingebouwd.

10 1.4. Toeslagen bij internetgebruik en roaming Bij toegang tot internet via het mobiele netwerk kunnen voor de gebruikte hoeveelheid data aanzienlijke kosten ontstaan. Om deze kosten te beperken wordt aangeraden om een internetabonnement zonder datalimiet af te sluiten. OPMERKING! Bij de eerste ingebruikname is de functie roaming uitgeschakeld! Controleer uw mobiele tarief voordat u het toestel gebruikt en schakel zo nodig tot het moment van activering van een internetabonnement zonder datalimiet de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk uit.

11 2. Veiligheidsinstructies 2.1. Telefoneren tijdens het rijden De verminderde concentratie kan leiden tot ongevallen (in auto's, maar ook op de fiets). De volgende instructies moeten strikt worden opgevolgd. Het gebruik van een telefoon (het in de hand houden of tussen de schouders en het hoofd klemmen om te bellen) tijdens het autorijden en het gebruik van SMS, of andere programma's op die telefoon is een overtreding. Overtredingen kunnen worden bestraft met boetes en registraties van het rijgedrag in het centrale verkeersregister. Het gebruik van hands-free carkits is toegestaan.

12 VOORZICHTIG! Een headset met een kabel is geen hands-free installatie en mag niet worden gebruikt tijdens het rijden. WAARSCHUWING! Een te hoog volume bij het gebruik van een oortelefoon of een gewone hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk en kan gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het geluidsvolume vóór de weergave in op de laagste stand. Start de weergave en verhoog het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt. Door het veranderen van de basisinstellingen van de equalizer kan het volume worden verhoogd en kan blijvende gehoorschade ontstaan.

13 Daarnaast kan door het veranderen van de stuurprogramma's, de software, de equalizer, het besturingssysteem etc. het volume worden verhoogd waardoor eveneens blijvende gehoorschade kan ontstaan. Wanneer het toestel langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon of oortelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot gehoorschade bij de luisteraar. Laat de installatie van hands-free carkits uitsluitend uitvoeren door deskundig personeel. Door onjuiste installatie of onderhoudswerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en kan de garantie komen te vervallen, ook die van het voertuig. Interferentie met de elektronica van het voertuig kan tot ernstige problemen leiden en gevaar voor lijf en leden veroorzaken.

14 Gebruik tijdens het rijden niet de voic . Beluister uw berichten pas, nadat u de auto heeft geparkeerd. Als u tijdens het rijden een oproep via de hands-free installatie beantwoordt, houd dan het gesprek zo kort mogelijk. Blijf u op het autorijden concentreren. Ga op zoek naar een parkeerplaats voordat u uw telefoon gebruikt. Neem de nationale voorschriften in acht bij het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het rijden in het buitenland. Als u vaak telefoneert tijdens het rijden, moet u in uw auto een hands-free carkit installeren. Een dergelijke voorziening is speciaal daarvoor ontworpen. Zorg ervoor dat noch uw telefoon, noch de hands-free carkit de werking van de veiligheidsvoorzieningen in uw auto kan aantasten. Bij voertuigen met airbag: Bedenk, dat bij het activeren van de airbag grote krachten vrijkomen. Plaats een vast geïnstal-

15 leerde telefoon of telefooninrichting dus nooit boven de airbag of binnen het bereik van de airbag, als deze wordt opgeblazen. Als de telefoon of de accessoires niet correct zijn aangebracht en de airbag wordt geopend, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. VOORZICHTIG! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kunnen ernstig lichamelijk letsel en materiële schade het gevolg zijn. Overtredingen worden streng bestraft! 2.2. Algemeen Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische apparaten spelen. Kinderen kunnen mogelijke gevaren niet altijd goed inschatten.

16 Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie, uit de buurt van kinderen. Bij misbruik bestaat er mogelijk gevaar voor verstikking. GEVAAR! Open nooit de behuizing van het toestel of van de acculader! Bij een geopende behuizing kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan door het gevaar voor een elektrische schok. Steek geen voorwerpen door de gleuven en openingen van het toestel. Dit kan kortsluiting, een elektrische schok of zelfs brand veroorzaken, wat schade aan uw toestel tot gevolg heeft. Stel het toestel niet bloot aan druppels of spatwater en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het toestel. De combinatie van vloeistof en elektriciteit kan gevaarlijk zijn.

17 Gebruik de acculader uitsluitend aan geaarde stopcontacten met AC V ~ 50/60 Hz. Neem contact op met uw energieleverancier wanneer u niet zeker bent van de stroomvoorziening op de plaats van installatie. Het stopcontact moet zich dichtbij het toestel bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter met de meegeleverde USB-kabel. Wij adviseren in verband met extra veiligheid gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging, zodat uw toestel beschermd is tegen beschadiging door spanningspieken of blikseminslag op het stroomnet. Als u het toestel van het stroomnet wilt loskoppelen, trekt u eerst de adapter uit het stopcontact en dan de stekker uit het toestel. Een omgekeerde volgorde kan schade veroorzaken aan de adapter of aan het toestel. Houd bij het lostrekken

18 altijd de stekker zelf vast. Trek nooit aan het snoer. Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen. Plaats geen voorwerpen op de snoeren omdat deze daardoor beschadigd kunnen raken. Laat geen grote krachten, bijv. vanaf de zijkant, op de stekkeraansluitingen inwerken. Dit leidt tot schade aan en in het toestel. Gebruik bij het aansluiten van kabels en stekkers geen geweld en zorg voor de juiste oriëntatie van de stekkers. Vermijd kortsluitingen en kabelbreuk door de kabel niet te beknellen of sterk te buigen.

19 Houd minimaal 1 meter afstand aan tot hoogfrequente apparatuur en magnetische interferentie (televisie, luidsprekers, mobiele telefoons, DECT-telefoons etc.) om storingen en gegevensverlies te voorkomen. Op het toestel mag uitsluitend apparatuur worden aangesloten, die aan de norm EN "Veiligheid van informatietechnologie" of de norm EN60065 "Veiligheidseisen - audio-, video- en vergelijkbare apparatuur" voldoet Reiniging en onderhoud De levensduur van het toestel kan worden verlengd door de volgende maatregelen in acht te nemen: Koppel vóór het reinigen altijd de netstekker en alle aansluitkabels los. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Gebruik om het scherm te reinigen alleen een geschikt reinigingsmiddel, zoals glas-

20 reiniger of beeldschermreiniger (in de handel verkrijgbaar). Reinig het beeldscherm met een zachte, pluisvrije doek. Stel het beeldscherm niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling. Let erop dat er geen waterdruppels op het toestel achterblijven. Water kan blijvende verkleuringen veroorzaken. Bewaar het verpakkingsmateriaal om het toestel in te vervoeren of verzenden. LET OP! Binnenin de behuizing bevinden zich geen onderdelen die moeten worden gereinigd of waarop onderhoud moet worden uitgevoerd.

21 2.4. Gegevensbescherming INFORMATIE! Maak na elke keer bijwerken van uw gegevens een back-up op een extern opslagmedium. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en schade als gevolg daarvan! 2.5. Informatie over het beeldscherm Plaats geen voorwerpen op het toestel en oefen geen sterke druk uit op het beeldscherm. Anders kan het beeldscherm breken. Raak het beeldscherm niet aan met scherpe voorwerpen om beschadiging te voorkomen. Er bestaat gevaar voor letsel wanneer het beeldscherm breekt. Als dit gebeurt, pak dan de gebroken delen met beschermende handschoenen op en stuur deze voor

22 een veilige afvoer en verwerking naar uw servicecenter. Was daarna uw handen met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemische stoffen zijn vrijgekomen. Houd het toestel uit de buurt van vocht, drup- of spatwater. Vermijd schokken, stof, hitte en direct zonlicht om storingen in de werking te voorkomen Opmerkingen over accu's en batterijen Het toestel bevat een lithium-ionaccu. Neem bij de omgang met lithium-ionaccu's de volgende richtlijnen in acht: Laad de accu regelmatig en zo mogelijk volledig op. Bewaar de accu niet gedurende langere tijd in ontladen toestand. Houd de accu uit de buurt van warmtebronnen en open vuur, zoals verwarmingsradiatoren en kaarsen. Hierbij bestaat gevaar voor explosie!

23 Als het toestel alleen nog kan worden ingeschakeld wanneer de acculader is aangesloten, neem dan contact op met de service. Gebruik geen opladers of accu's, die op enigerlei wijze zijn beschadigd. Nooit batterijen of accu's uit elkaar halen of vervormen. U kunt gewond raken aan handen of vingers of accuvloeistof kan in contact komen met ogen of huid. Als dit toch gebeurt, spoelt u de plekken overvloedig met schoon water en waarschuwt u meteen uw huisarts; Houd accu's en batterijen uit de buurt van kinderen; Als accu's of batterijen per ongeluk worden ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Wanneer de accu vast is ingebouwd, kan deze niet zonder meer door de gebruiker zelf worden vervangen.

24 2.7. Omgevingsomstandigheden Houd uw telefoon droog. Stel deze niet aan extreem hoge of lage temperaturen bloot. Leg de telefoon niet in de buurt van brandende sigaretten, open vuur of andere warmtebronnen. Laat de telefoon niet vallen en stoot of schud deze niet overmatig. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen kapotmaken. Verf de telefoon niet. Dit kan invloed hebben op de werking van de oorschelp, de microfoon of op de bewegende onderdelen en het normale gebruik. Ga voorzichtig om met uw telefoon en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.

25 Telefoon en accu mogen in geen geval worden geopend. Elke wijziging aan het toestel is verboden en doet de garantie vervallen. De beltoon wordt weergegeven via de luidspreker. Neem eerst het gesprek aan en houd vervolgens de telefoon aan uw oor om gehoorbeschadiging te voorkomen. Maak bij deze smartphone uitsluitend gebruik van de optioneel meegeleverde stereo in-ear hoofdtelefoon. OPMERKING! Let bij gebruik van een headset met kabel op de juiste pinbezetting (zie technische details).

26 2.8. Bij storingen Neem bij beschadigde acculader, kabel of toestel onmiddellijk de adapter uit het stopcontact. Probeer nooit het toestel of de acculader zelf te openen en/of te repareren. Neem bij storingen contact op met ons servicecenter of een andere geschikte reparatiedienst Dragers van pacemakers Houd bij gebruik van uw telefoon een veilige afstand aan van ten minste 15 cm tot een geïmplanteerde pacemaker om mogelijke storingen te voorkomen. Draag de ingeschakelde telefoon niet in de borstzak. Houd de telefoon aan het tegenover de pacemaker liggende oor om mogelijke beïnvloeding te voorkomen. Schakel de telefoon onmiddellijk uit als u eventuele beïnvloeding vermoedt.

27 2.10. Dragers van gehoorapparaten Als u een gehoorapparaat draagt, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van het apparaat om eventuele storingen door radiogolven uit te sluiten Noodoproepen Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, draadloze en vaste netwerken en functies, die zijn geprogrammeerd door de gebruiker. Daarom kan een verbinding niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd en moet u bij essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen) nooit uitsluitend op uw telefoon vertrouwen. Noodoproepen zijn op sommige mobiele netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk. Neem contact op met uw plaatselijke serviceprovider.

28 2.12. Sla een telefoonnummer voor noodgevallen op. Als u bij een ongeval gewond raakt en uw telefoon bij u heeft, is het voor hulpverleners belangrijk en nuttig om uw familie of bekenden te kunnen informeren. Voor de meeste hulpdiensten is niet direct zichtbaar, welk contact in het telefoonboek van uw telefoon moet worden geselecteerd. Daarom is een internationaal symbool voor noodgevallen vastgesteld, dat hulpdiensten in staat stelt om snel te communiceren met een of meer personen. Sla daarom een contact in het telefoonboek op onder de naam "ICE" of "IN" (= "In Case of Emergency" resp. "In geval van Nood"). Als meerdere personen moeten worden geinformeerd, kunt u gebruikmaken van ICE1, ICE 2 IN1, IN2, etc.

29 3. Inhoud van de verpakking Controleer de volledigheid van de levering en neem binnen 14 dagen na aankoop contact op wanneer de levering niet volledig was. De levering van het door u aangeschafte product omvat (zie ook 10. Technische gegevens op pagina 61): Smartphone microsd-geheugenkaart (optioneel) Acculader USB-gegevens- en oplaadkabel Stereo-headset (optioneel) Handboek met veiligheidsinstructies Garantiedocumenten

30 3.1. Overzicht van het toestel Voorkant Ref. Aanduiding 1 Luidspreker 2 Camera 3 Touch Display 4 Toets aantikken: geeft de opties van het huidige scherm aan (optietoets) Toets aantikken: Terug naar startpagina (Start-toets) Toets aantikken: terug naar de vorige weergave ( terug toets)

31 Achterkant Ref. Aanduiding 5 Camera 6 LED-blitz 7 Volumetoets 8 Aan/uit-toets 9 Luidspreker 10 microusb-aansluiting 11 3,5 mm aansluiting voor headset

32 4. Voorbereidingen voor ingebruikname U moet een SIM-kaart plaatsen en de accu opladen voordat u de telefoon kunt gebruiken. INFORMATIE! Uw smartphone is uitgerust met 2 slots voor 2 SIM-kaarten. Beide kunnen worden gebruikt voor telefoneren of voor datacommunicatie. De slots wordt via de software geconfigureerd SIM-kaart Met de SIM-kaart kiest u voor een provider en diens telefoonnetwerk en -tarief. Informeer u voor aankoop van de SIM-kaart welk tarief bij welke provider het beste bij uw telefoongebruik past. Met de SIM-kaart ontvangt u tevens uw telefoonnummer. Daarnaast bevatten SIM-kaarten extra geheugenfuncties (bijv. voor het telefoonboek of sms). Houd alle SIM-kaarten buiten het bereik van kleine kinderen. Behandel de SIM-kaart voorzichtig, omdat de kaart en de contactpunten gemakkelijk kunnen worden beschadigd door krassen of buigen.

33 4.2. SIM-kaarten en microsdgeheugenkaart plaatsen LET OP! Doe dit steeds bij uitgeschakelde telefoon om schade aan het toestel of de kaart te vermijden. 1) Open de deksel van het batterijvak en verwijder de accu indien nodig. 2) Schuif de SIM-kaarten en de microsd-geheugenkaart zoals afgebeeld in de bijbehorende posities. SIM 2 microsim SIM 1 minisim microsd

34 4.3. Accu plaatsen Verwijder de accu-afdekking als u dit nog niet heeft gedaan. Plaats, voordat u de accu plaatst, de SIM-kaart en indien gewenst de microsd-geheugenkaart zoals in de voorgaande paragrafen beschreven. Plaats de accu in het accuvak. De contacten van de accu moeten contact maken met de bijbehorende contactpunten in de telefoon Accu opladen INFORMATIE! Om de accu op te laden maakt het niet uit of de SIM-kaart is geplaatst. Zorg er, voordat u de accu oplaadt, voor dat het accu-afdekking goed is teruggeplaatst. Sluit de microusb-connector aan op de juiste aansluiting op de telefoon. Zorg ervoor dat de stekker in de juiste richting in de aansluiting wordt gestoken. Gebruik daarbij geen geweld. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USBpoort van uw computer of gebruik de meegeleverde netadapter. Steek de adapter in een goed bereikbaar stopcontact.

35 5. Bediening 5.1. Telefoon inschakelen Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat de display wordt ingeschakeld. Voer voor elk van de geplaatste SIM-kaarten de viertot achtcijferige pincode in en bevestig deze met. Indien u een typfout maakt, tikt u op 5.2. Telefoon bedienen U bedient de telefoon met uw vingertoppen. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen. Tik op de Weergave om apps of toepassingen te selecteren of te starten. Als u uw vinger op een invoerveld houdt, worden de beschikbare opties weergegeven. Veeg met uw vinger over het scherm om het omhoog, omlaag, naar rechts of links te bewegen. Als u een app langer ingedrukt houdt, kan deze over het scherm worden geschoven en elders weer worden losgelaten of verwijderd. Beweeg tegelijkertijd twee vingers op het scherm uit elkaar of tik 2x op het scherm om een webpagina te vergroten of te verkleinen. X.

36 5.3. Na het inschakelen Met uw telefoon kunt u een verscheidenheid aan toepassingen uit het aanbod van Google gebruiken. U heeft hiervoor in veel gevallen een Google -account nodig. Met zo'n account kunt u van een nog groter aantal diensten gebruikmaken, zoals Google Mail. 6. Eerste ingebruikname Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, stelt u de volgende opties in: Kies een taal en tik op. Volg de instructies om de eerste installatie van uw smartphone af te ronden. INFORMATIE! U kunt de display in de portret- of in de landschapsmodus weergeven. Houd de telefoon daartoe gewoon rechtop of draai het toestel op de kant. Als u een Google -account wilt aanmaken of wilt inloggen is een internetverbinding vereist. Dit is via uw SIM-kaart of draadloos via WLAN mogelijk. Houd er rekening mee, dat vooral bij een internetverbinding via uw mobiele provider kosten ontstaan, indien u niet beschikt over een vast abonnement zonder datalimiet.

37 6.1. Telefoon uitschakelen Houd de knop ingedrukt totdat het keuzemenu met de volgende opties verschijnt: Uitschakelen (schakelt de telefoon volledig uit). Reboot (het toestel wordt opnieuw opgestart). Screenshot (maakt een afbeelding van de huidige scherminhoud). Vliegmodus (schakelt de telefoon in de flightmodus) Geluidloos (schakelt de telefoon in de geluidloze modus) Vibratie (schakelt de telefoon in de vibratiemodus) Geluiden (activeert alle akoestische geluiden van de telefoon)

38 6.2. Slaapstand inschakelen Met de slaapstand wordt het toestel in een toestand met een lager energieverbruik gebracht waarbij de display is uitgeschakeld om de accu te sparen. Uw toestel schakelt tevens automatisch over naar de slaapstand, wanneer na een tijdje het scherm wordt uitgeschakeld. Deze tijd kunt u instellen onder Instellingen Weergave Slaapstand. Druk op de aan/uit-toets om over te schakelen naar de slaapstand Uit de slaapstand wekken Dit is de standaardinstelling en deze kan in het menu worden veranderd. Sleep het symbool omhoog om de smartphone te ontgrendelen. Veeg met de vinger naar rechts om de telefoonfunctie te openen. Veeg met de vinger naar links om de camerafunctie te openen.

39 6.4. Startscherm U kunt zelf bepalen wat er op het startscherm wordt weergegeven. Stel uw eigen achtergrond in, plaats snelkoppelingen voor widgets en applicaties of verwijder deze desgewenst (Afbeelding vergelijkbaar)

40 1 Status en waarschuwingen 2 Google invoervenster 3 Geïnstalleerde apps 4 Telefoonfunctie 5 Contactlijst 6 Hoofdmenu 7 SMS/MMS-berichten 8 Webbrowser 9 Spraakinvoer 10 Net-/accu/-datumweergave

41 6.5. Status- en berichtenpictogrammen Uw telefoon houdt u met eenvoudige pictogrammen op de hoogte van de status. Onderstaand de betekenis van de afzonderlijke pictogrammen: G GPRS in gebruik Geen signaal E EDGE in gebruik Signaalsterkte 3G 3G in gebruik GPS actief H HSDPA in gebruik USB-verbinding Accu zeer zwak Accu bijna leeg Accu zwak Gesprek wordt opgenomen Alarm ingesteld Verbinding met WLAN-netwerk Bluetooth aan Luidspreker aan

42 Accu vol Accu wordt opgeladen Synchronisatie Probleem met het verzenden van een SMS/ MMS Nieuwe Instant Message Verwachte gebeurtenis Vibratiemodus Flightmodus Geluidloos Nieuwe SMS/ MMS/voic Nieuw Google Mail-bericht Gemiste oproep Verbindingsopbouw Verbinding aktiv Alle geluidssignalen zijn geactiveerd Muziekweergave Weergave via de aangesloten/verbonden headset Gegevens worden gedownload USB-tethering is geactiveerd Mobiele WLAN-hotspot is geactiveerd Oproep in wachtpositie Mikrophoon uit

43 6.6. Gebruik van het berichtenveld (Afbeelding vergelijkbaar) Veeg met uw vinger van bovenaf over de statusbalk omlaag om het berichtenvenster te openen, waar uw agenda-items, nieuwe berichten en actuele instellingen worden weergegeven, zoals oproepen doorschakelen en oproepstatus. U kunt bovendien ook van hieruit berichten, herinneringen etc. openen. Druk op de toets om het menu te openen.

44 6.7. Instellingen controleren/ uitvoeren Als u de telefooninstellingen wilt weergeven of wijzigen, drukt u op en tikt u op Instellingen Draadloos en netwerken Beschrijving Wifi Configuratie en beheer van uw WLAN-verbinding. Pictogram Menunaam Simkaarten Bluetooth Configuratie en beheer van uw Bluetooth -verbindingen. Vrijgave van mobiele dataverbindingen en virtuele particuliere netwerken. Configuratie van de instelling voor gegevensverbruik, bijv. de limiet voor mobiele data en dataverbruikcyclus. Datagebruik Instellen via welke SIM-kaart de verbinding voor gesprekken, videogesprekken, SMS en internet resp. roaming moeten worden opgebouwd

45 Meer Apparaat Instelling van de flightmodus, VPN, tethering en mobiele hotspot, WiFi-direct en mobiel netwerk. Pictogram Menunaam Weergave Beschrijving Instellen van de displayopties, bijv. helderheid Geluid en melding Opslagruimte Accu Het instellen van de geluidsinstellingen, zoals beltonen en alerts Controle van het beschikbare geheugen op de geheugenkaart en het interne telefoongeheugen. Informatie over het verbruik en de laadtoestand van de batterij Apps Beheer van uw toepassingen (apps) en installatie van nieuwe toepassingen

46 Persoonlijk Pictogram Menunaam Locatie Beschrijving Kies de bronnen die worden gebruikt voor de bepaling van uw positie. Beveiliging Accounts Taal en invoer Back-up maken en resetten Het instellen van uw ontgrendelingspatroon, de SIM-lock of het geheugenmanagement van de aanmeldingsinformatie van uw telefoon. Hier kunt u een nieuw of een bestaand account koppelen aan het huidige gebruikersaccount (bijv. een Google-account) Instellen van de taal voor het besturingssysteem, de regio en de opties voor tekstinvoer. Instellen van de spraakherkenning en opties voor text-to-speech. Configuratie van de instellingen voor privacybescherming, zoals bijv. back-up, reset en persoonsgebonden gegevens.

47 System Pictogram Menunamen Datum en tijd Beschrijving Instellen van de datum, tijd, tijdzone en datum-/tijdnotatie. Schema aan/uit Instellen van de tijd en de dag voor automatisch in- en uitschakelen Toegankelijkheid Afdrukken Over de telefoon Na de installatie van toepassingen voor de ondersteuning bij de invoer, kunnen er verschillende opties worden ingesteld. Hier heeft u de mogelijkheid om printers te zoeken en configureren (hiervoor is mogelijk aanvullende software van de printerfabrikant uit de Play Store benodigd). Weergave details van telefoonstatus en juridische informatie en.

48 6.8. Lijst met favorieten Oproep starten 2 Contacten Toegang tot alle contacten op uw mobiele telefoon 3 Hoofdmenu openen 4 SMS/MMS-berichten 5 Internetbrowser openen

49 6.9. Bellen Wanneer u met een voor het toestel nieuwe SIM-kaart een gesprek wilt aannemen of voeren, moet u eerst de gewenste SIM-kaart kiezen Leg de standaard SIM-kaart vast of schakel Altijd vragen in om bij het openen van het berichten-centrum te kunnen kiezen. Tip op de startpagina op het telefoonpictogram. Tik nu op en voer een telefoonnummer in. Tik op om de selectie te starten. Er is ook een mogelijkheid om een oproep vanuit uw lijst met contactpersonen, de oproepenlijst of een tekstbericht te starten Gesprekken aannemen Sleep het telefoonhoornpictogram naar rechts op het groene telefoonhoornpictogram Oproepen afwijzen Sleep het telefoonhoornpictogram naar links op het rode telefoonhoornpictogram Oproepen met SMS afwijzen Sleep het telefoonhoornpictogram omhoog op het SMS/MMS-pictogram

50 Contacten U kunt de contacten in uw telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. Op het geheugen van de telefoon kan meer informatie over een contact worden opgeslagen dan op de SIM-kaart. Bijvoorbeeld adressen, foto's, bijnamen, websites en nog veel meer. Wanneer u de contacten voor het eerst met een voor het toestel nieuwe SIM-kaart opent, moet u eerst de standaard SIM-kaart kiezen. Let de standaard SIM-kaart vast of schakel Altijd vragen in om bij het openen van contactenlijst te kunnen kiezen. Roep uw contacten op door op Contacten te tikken. Het touchscreen bevat de volgende tabbladen: Contacten, Favorieten en Groepen.

51 6.10. SMS/MMS Onder SMS/MMS heeft u toegang tot uw korte berichten (SMS) resp. multimediaberichten (MMS). U kunt SMS- of MMS-berichten versturen en ontvangen. Als u een nieuw bericht ontvangt, kunt u het openen via het berichtenvenster of het berichtenscherm. Tik eenvoudig op het nieuwe bericht om het te lezen. Wanneer u voor het eerst een SMS/MMS wilt schrijven of lezen met een SIM-kaart die nieuw is voor het toestel, moet u eerst de gewenste SIM-kaart kiezen. Leg de standaard SIM-kaart vast of schakel Altijd vragen in om bij het openen van het SMS/MMS-berichtencentrum te kunnen kiezen.

52 Nieuw bericht aanmaken Tip op (SMS/MMS). Tik op. Voer het nummer of de naam van de ontvanger in. Terwijl u typt, worden overeenkomende contactpersonen weergegeven. Tik op een voorgestelde contactpersoon om deze toe te voegen als ontvanger. Tik op Aantikken om bericht te maken en schrijf dan het bericht. Tik op om uw tekstbericht te verzenden. Als u aan een tekstbericht een bijlage wilt toevoegen, tikt u op + en selecteert u de bijlage. Het SMS-bericht wordt dan automatisch omgezet in een MMS-bericht.

53 7. Verbinding met internet maken U kunt gebruikmaken van de standaard verbindingsinstellingen om via uw mobiele netwerk toegang tot internet tot stand te brengen of u kunt WLAN gebruiken. Als u via het mobiele datanetwerk toegang tot internet wilt verkrijgen, moet deze service actief zijn in uw contract. OPMERKING! Lees het hoofdstuk Internet zorgvuldig door, om onnodig hoge rekeningen te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider als de instellingen op uw telefoon niet zijn geconfigureerd voor toegang tot het mobiele datanetwerk van uw provider. Als u de instellingen wijzigt zonder contact met uw mobiele serviceprovider kan het voorkomen dat uw telefoon niet meer functioneert.

54 7.1. Het toevoegen van een nieuwe datanetwerkverbinding Uw telefoon is voor de internettoegang vooraf ingesteld voor de meeste Europese mobiele serviceproviders. Voor het geval u toch een nieuwe datanetwerkverbinding dient toe te voegen, vraagt u eerst de volgende informatie op bij uw serviceprovider. Access Point Name (APN) Indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord. Server-IP en poortnummer, wanneer het netwerk een proxyserver gebruikt. Tik in het startscherm op. Tik op Instellingen Meer... Mobiele netwerken Namen Toegangspunten (accesspoints). Druk op de menutoets en tik op Nieuwe APN. Tik op Naam om de naam van uw toegangspunt (vrij kiesbaar) in te voeren. Tik op APN om de APN in te voeren die u wilt toevoegen. Tik op Proxy en Poort om de server-ip en de poort in te voeren, wanneer het netwerk een proxyserver gebruikt. Tik op Gebruikersnaam en Wachtwoord en voer de gevraagde informatie in. (Wanneer er geen gebrui-

55 kersnaam of wachtwoord nodig is, laat u deze velden leeg.) Tik indien nodig op APN-type. Druk op de menutoets en tik op OK om de procedure te voltooien. INFORMATIE! U kunt de APN op de standaardinstellingen ingesteld laten door op de menutoets te drukken en op Herstel de standaardinstellingen te tikken Toeslagen bij internetgebruik en roaming Bij toegang tot internet via het mobiele netwerk kunnen voor de gebruikte hoeveelheid data aanzienlijke kosten ontstaan. Om deze kosten te beperken wordt aangeraden om een internetabonnement zonder datalimiet af te sluiten. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider over de verschillende mogelijkheden. Vraag ook naar de voorwaarden bij het gebruik van de telefoon in het buitenland (roaming), omdat daaraan tevens hoge kosten kunnen zijn verbonden.

56 OPMERKING! Voor de eerste ingebruikname is de functie dataroaming uitgeschakeld! (het gebruik van gegevensoverdracht via een ander mobiel netwerk - bijvoorbeeld in het buitenland - dan het eigen netwerk van uw mobiele serviceprovider) Controleer uw mobiele tarief voordat u het toestel gebruikt en schakel zo nodig tot het moment van activering van een internetabonnement zonder datalimiet de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk uit. Ga hierbij als volgt te werk: 7.3. Internet Door het activeren van internettoegang via een mobiel netwerk kunnen extra kosten ontstaan voor het gegevensverbruik. Controleer uw mobiele tarief voordat u het toestel gebruikt en schakel zo nodig tot het moment van activering van een internetabonnement zonder datalimiet de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk uit. Ga hierbij als volgt te werk: Tik op. Tik nu na elkaar op Instellingen Meer... Tik nu na elkaar op Mobiele netwerken Data-Roaming.

57 7.4. Het beperken van de gegevensoverdracht De telefoon beschikt over een automatische begrenzing voor de hoeveelheid mobiele data. Als de ingestelde waarde wordt overschreden, wordt de dataverbinding uitgeschakeld. Tik op. Tik nu na elkaar op Instellingen Datagebruik... Kies nu of u het dataverbruik voor Mobiel of voor Wifi wilt instellen. OPMERKING! Het tijdvak voor de weergave van het maandelijkse dataverbruik kan onder de optie dataverbruikscyclus worden ingesteld. Selecteer de datum voor de reset van het gebruik van de verbruikscycli. Tik op Bevestigen om de datum op te slaan.

58 7.5. Datavolume wijzigen Aangezien mobiele contracten tegenwoordig met verschillende datavolumes worden aangeboden, is het zinvol om de limiet van het datavolume in overeenstemming met het mobiele telefoniecontract in de telefoon vast te leggen. Wanneer u bijv. een maandelijks vast tarief voor internetgebruik met een limiet van 1 GB heeft, stelt iu de rode lijn (limiet) in op 1 GB. Stel de gele lijn (waarschuwing) in op een lagere waarde. Tik op de tabel en sleep de rode lijn (limiet) naar 1 GB. Sleep nu de gele lijn (waarschuwing) naar een lagere waarde. Tik op de knop Mobiele gegevenslimiet instellen om de instellingen op te slaan.

59 7.6. Wifi inschakelen Met uw WLAN beschikt u over internettoegang over een afstand van enkele meters. Tik in het startscherm op. Tik op Instellingen Wifi. Activeer het keuzevakje Wifi om deze functie in te schakelen. De namen van alle zichtbare WLAN-netwerken en de resp. beveiligingsinstellingen (open of beveiligd) worden nu weergegeven. Tik op een netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Druk op de menutoets en tik op Scannen om de lijst met zichtbare netwerken in uw omgeving bij te werken. INFORMATIE! Als u probeert verbinding te maken met een beveiligd netwerk, moet u het wachtwoord voor toegang invoeren.

60 8. Afvoeren Toestel Gooi het toestel aan het einde van de levensduur in geen geval bij het gewone huisvuil. Informeer u over de opties voor een milieuvriendelijke afvoer. Accu's Lege batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil. U moet batterijen en accu's inleveren op een inzamelpunt voor lege batterijen. Verpakking Dit toestel is speciaal verpakt om het tijdens het transport te beschermen tegen beschadiging. De verpakking bestaat uit materialen die milieuvriendelijk en vakkundig kunnen worden afgevoerd en gerecycled.

61 9. Verklaring van conformiteit volgens R&TTE Bij dit toestel wordt de volgende draadloze apparatuur geleverd: Draadloos LAN Bluetooth Hierbij verklaart Medion AG dat dit product voldoet aan de volgende Europese eisen: R&TTE-richtlijn 1999/5/EG Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG RoHS-richtlijn 2011/5/EU. De complete conformiteitsverklaring is te vinden op 0681

62 10. Technische gegevens Afmetingen ca. 69 x 136 x 10,6 mm Gewicht ca. 145 g (met accu) Band GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 Mhz WLAN IEEE b/g/n (2.4 Ghz) Bluetooth V4.0 Afmetingen display 11,43 cm/4.5 touchscreen Resolutie 480 x 854 Resolutie camera voorzijde 0,3 megapixels Resolutie camera 5 megapixels Opslagcapaciteit microsd-geheugenkaart, max. 32 GB USB-interface USB 2.0, microusb Acculader KSAS VEU Fabrikant Ktec Co., Ltd., China Input AC V ~ 50/60 Hz. 0.18A Output 5,0 V 1.0 A Akku Li-Ion, Typ: 1800 mah, 3,7V Model CK375471ARE Fabrikant Shenzhen HongDe Battery Co., Ltd. Hoofdtelefoon/headset 3,5 mm, CTIA-standaard SIM 1 x micro-sim 1 x mini-sim

63 Temperaturen Tijdens bedrijf +5 C C In stand-by 0 C C Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 10-90%

64 11. Licentiegegevens Delen van dit product zijn gebaseerd op Open Source-software, waarvan het gebruik is onderworpen aan de GNU General Public License (GPL) versie 2. Hierin is de verplichting voor de fabrikant opgenomen om de desbetreffende, mogelijk gewijzigd broncode eveneens onder deze licentie beschikbaar te stellen. U kunt op de volgende manieren de broncode voor dit product in bezit krijgen: 1) Bezoek MEDION Service onder en voer in het zoekveld de naam, het MD-nummer of het MSN-nummer van uw apparaat in. U vindt deze gegevens op de achterkant van uw apparaat. Kies in het volgende venster de categorie "Software". 2) Wij kunnen u de broncode ook kosteloos toesturen op een gegevensdrager. Stuur hiervoor een aan De broncode is uitsluitend van belang voor software-ontwikkelaars. Als gebruiker van het product zult u daar doorgaans niets aan hebben. De volledige tekst van de GPL vindt u hieronder en op het apparaat onder Instellingen > Info > Juridische informatie. Verdere informatie over de GPL alsmede officiële vertalingen in verschillende talen zijn te vinden onder

65 GNU General Public Licence Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA , USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software- -to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If

66 the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICA- TION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The Program, below, refers to any such program or work, and a work based on the Program means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term modification.) Each licensee is addressed as you. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of

67 it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sec-

68 tions 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute

69 the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy SIMultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Smartphone MEDION LIFEPHONE

Smartphone MEDION LIFEPHONE Smartphone MEDION LIFEPHONE Handleiding Inhoud 1. Over deze handleiding... 4 1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 7 1.3. Beperkingen

Nadere informatie

19,9 cm / 7,85 Tablet-PC

19,9 cm / 7,85 Tablet-PC 19,9 cm / 7,85 Tablet-PC MEDION LIFETAB Handleiding Inhoud 1. Betreffende deze handleiding... 5 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen... 6 1.2. Gebruik voor het beoogde

Nadere informatie

Rack Station RS407, RS408, RS408-RP

Rack Station RS407, RS408, RS408-RP Rack Station RS407, RS408, RS408-RP Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE 2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE Inhoudsopgave 01 Aan de slag 03 Overige informatie Onderdelen Onderdelen van het apparaat Energiebeheer De batterij opladen Het apparaat aansluiten Iriver plus 4

Nadere informatie

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER HANDLEIDING DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor de aanschaf van het Freecom Dual Drive

Nadere informatie

WL-351. Wireless Gigabit Router 300N. (802.11bgn draft 2.0)

WL-351. Wireless Gigabit Router 300N. (802.11bgn draft 2.0) WL-351 Wireless Gigabit Router 300N (802.11bgn draft 2.0) Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1 BELANGRIJKSTE KENMERKEN...4 2 DE INHOUD VAN HET PAKKET...5 3 AANSLUITPOORTEN...6 4 NETWERK- EN SYSTEEMEISEN...8

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015 Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux 22 april 2015 i INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Handleiding voor audacity 1 2 Vooraleer u begint 1 2.1 Invoegtoepassingen (plug-ins)..................................

Nadere informatie

ipolis mobile Nederlands Android versie 2.2

ipolis mobile Nederlands Android versie 2.2 ipolis mobile Nederlands Android versie 2.2 ipolis mobile van Samsung Techwin is een op android gebaseerde speciale toepassing voor smartphones en tabletpc's om op afstand de op netwerk gebaseerde producten

Nadere informatie

BR-6428nS V3 BR-6228nS V3 Snelstartgids

BR-6428nS V3 BR-6228nS V3 Snelstartgids BR-6428nS V3 BR-6228nS V3 Snelstartgids 07-2014 / v1.0 Inhoud van de verpakking Voordat u dit product in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderstaande onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

EW-7438RPn Snelstartgids

EW-7438RPn Snelstartgids EW-7438RPn Snelstartgids 06-2012 / v1.2 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval

Nadere informatie

BR-6258nL Quick Installation Guide

BR-6258nL Quick Installation Guide BR-6258nL Quick Installation Guide 07-2012 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome BDP3280 NL Gebruiksaanwijzing 1 Aansluiten en afspelen Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze Blu-ray

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 12-2013 / v1.1 1 I. Productinformatie... 1 I-1. Inhoud van de verpakking... 1 I-2. Voorzijde... 1 I-3. LED-status... 2 I-4. Switch statusknop... 2 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING CFX-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display GEBRUIKERSHANDLEIDING FmX geïntegreerde display Versie 7.1 Revisie A Maart 2013 F Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO

Nadere informatie

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN Het doel van de sectie Veiligheidsoverwegingen is het waarborgen van de veiligheid van gebruikers en het voorkomen van schade aan eigendommen. Lees dit document zorgvuldig door

Nadere informatie

BR-6478AC Guida di installazione rapida

BR-6478AC Guida di installazione rapida BR-6478AC Guida di installazione rapida 01-2013 / v1.0 Inhoud van de verpakking Voordat u dit product in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderstaande onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. FM-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. FM-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING FM-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

Snelstartgids Vodafone Smart III

Snelstartgids Vodafone Smart III Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen.vraag meer informatie hierover in de winkel. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.. Google, Android, YouTube en andere merktekens

Nadere informatie

Snelstartgids. Dutch - CJB32T0ALAEA

Snelstartgids. Dutch - CJB32T0ALAEA 6033 Snelstartgids Hartelijk dank voor uw aankoop van de Alcatel ONE TOUCH 6033. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Belangrijk: Uw telefoon is een unibodyapparaat,

Nadere informatie

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA 918D Snelstartgids Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde

Nadere informatie

Snelstartgids 6012D. Nederlands - CJB17U2ALAEB

Snelstartgids 6012D. Nederlands - CJB17U2ALAEB 6012D Snelstartgids Hartelijk dank voor uw aankoop van de Alcatel ONE TOUCH 6012D. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Belangrijk: Uw telefoon is een unibodyapparaat,

Nadere informatie

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring.

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Snelstartgids Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon

Nadere informatie

www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com

www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com 1 Kennisgeving Reproductie of distributie van deze handleiding in welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler...

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler... Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen,

Nadere informatie

Snelstartgids 6012X. Nederlands - CJB17U0ALAEB. Downloaded from www.vandenborre.be

Snelstartgids 6012X. Nederlands - CJB17U0ALAEB. Downloaded from www.vandenborre.be 6012X Downloaded from www.vandenborre.be Snelstartgids Hartelijk dank voor uw aankoop van de Alcatel ONE TOUCH 6012X. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Belangrijk:

Nadere informatie

Snelstartgids. Dutch - CJB61B0ALAEA

Snelstartgids. Dutch - CJB61B0ALAEA Snelstartgids Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6045Y. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Uw telefoon is een unibodyapparaat, dus u kunt de achterkant

Nadere informatie

Inhoud... 2 Gebruiksaanwijzingen voor deze handleiding... 4

Inhoud... 2 Gebruiksaanwijzingen voor deze handleiding... 4 Handleiding Inhoud Inhoud... 2 Gebruiksaanwijzingen voor deze handleiding... 4 2 Waarschuwingssymbolen en signaalwoorden die in deze handleiding worden gebruikt... 4 Oordeelkundig gebruik... 6 Veiligheidsaanwijzingen...

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie