EuroCollegeHogeschool (ECHS), Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EuroCollegeHogeschool (ECHS), Rotterdam"

Transcriptie

1 EuroCollegeHogeschool (ECHS), Rotterdam Opleiding: Hospitality & Evenementen Management Croho: (HEM) Opleiding: International Hotel & Hospitality Management Croho: (IHHM) Varianten: hbo-bachelor, voltijd Visitatiedatum: 29 februari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2008

2 2/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

3 Inhoud Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 18 Onderwerp 3 Inzet van personeel 27 Onderwerp 4 Voorzieningen 30 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 32 Onderwerp 6 Resultaten 35 Deel C: Bijlagen 39 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 40 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 47 Bijlage 3: Bezoekprogramma 51 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 3/53

4 4/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 5/53

6 6/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleidingen Hospitality & Evenementen Management (HEM) en International Hotel & Hospitality Management van EuroCollege Hogeschool (ECHS) heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in december 2007, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 29 februari Het panel bestond uit: De heer prof. dr. P.J.M. De Groote (voorzitter, domeinpanellid hotel); De heer A.A.M. Bogers (domeinpanellid evenementen); Mevrouw R. Oomen (studentpanellid); Mevrouw drs. P. Göbel (NQA-auditor); De heer P. van Achteren (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (oktober 2007). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding EuroCollege Hogeschool (ECHS) is een niet door de overheid bekostigde hogeschool met een geschiedenis die teruggaat tot Aan het eind van de jaren 80 van de vorige eeuw, is haar voorloper Eurocollege actief geworden als opleider voor de hotelbranche en de toen nog prille evenementenmarkt. NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 7/53

8 Inmiddels biedt ECHS drie bacheloropleidingen aan: - Hospitality & Evenementen Management - International Hotel & hospitality Management - International Hospitality Business Management De opleiding Hospitality & Evenementen Management bestaat sinds 2000 en is ontstaan uit de opleiding Hospitality & Communicatie Management. Deze studenten worden opgeleid tot een beginnend professional die slagvaardig projecten binnen de evenementenindustrie kan organiseren en uitvoeren. De opleiding International Hotel & Hospitality Management komt voort uit de opleiding Hotel & Catering Management en bestaat eveneens sinds Binnen de opleiding worden studenten opgeleid voor startende management- en beleidsfuncties in de hotelbranche. Voor beide opleidingen wordt het binnenschools curriculum in Rotterdam verzorgd. Het personeelsbestand van ECHS is gegroeid van zeven medewerkers in 2003 naar twintig medewerkers in Gedurende het cohort 2007/2008 hebben de drie bacheloropleidingen ongeveer 240 studenten. De school leidt bedrijfsmatig/praktijk gericht, versneld en begeleid jongeren op. ECHS positioneert zich niet alleen als opleider, maar ook als een bedrijf dat op de hospitality en evenementenmarkt opereert. Dit creëert voor de studenten mogelijkheden om real life en bedrijfsmatig te leren. De school staat ook voor een aanpak waarbij de directe praktijk als belangrijke leerschool geldt. Begrippen en regels vanuit de hospitality-branche worden dan ook strikt binnen de opleiding gehanteerd. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode van januari tot en met februari 2008 inhoudelijk voor op het bezoek op 29 februari Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. 8/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

9 Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. In mei 2008 heeft het panel, in aanvulling op de scripties van 2007, scripties bestudeerd van studenten die in die periode afstuderen. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in maart 2008 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in mei 2008 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in juni Het visitatierapport is uiteindelijk in juni 2008 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 9/53

10 rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: - weging van de oordelen op facetniveau; - benchmarking; - generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; - bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Hospitality & Evenementen Management International Hotel & Hospitality Management 1. Doelstellingen 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Goed 1.2 Niveau bachelor Goed Goed 1.3 Oriëntatie hbo bachelor Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief 2. Programma 2.1 Eisen hbo Voldoende Voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed Goed 2.4 Studielast Voldoende Voldoende 2.5 Instroom Goed Goed 2.6 Duur Voldaan Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief 3. Personeel 3.1 Eisen hbo Goed Goed 3.2 Kwantiteit personeel Voldoende Voldoende 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief 4. Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Onvoldoende Onvoldoende 4.2 Studiebegeleiding Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief 5. Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Goed Goed 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief 6. Resultaten 6.1 Gerealiseerde niveau Voldoende Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Goed Voldoende Totaaloordeel Positief Positief NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 11/53

12 Doelstellingen opleiding Beide opleidingen scoren op de drie facetten goed. Het oordeel over het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Programma Beide opleidingen scoren op vier facetten voldoende, op drie facetten goed en op één facet voldaan. Het oordeel over het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Inzet van personeel Beide opleidingen scoren op twee facetten voldoende en op één goed. Het oordeel over het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Voorzieningen Bij de ECHS moet een zeer efficiënt gebruik van ruimtes worden gemaakt, waardoor er met strikt ingeroosterde activiteiten gewerkt wordt. Naar de mening van het panel is de behuizing erg krap. In combinatie met het feit dat er geen bibliothecaire voorzieningen voor studenten in de school zijn, heeft dat geleid tot het oordeel onvoldoende op dit facet. Het panel heeft begrip voor het feit dat het in huis hebben van bibliotheekfaciliteiten voor een kleine hogeschool duur is. Studenten kunnen gebruik maken van de stadsbibliotheek Rotterdam en de mediatheek van de Erasmus Universiteit. Verder heeft het panel vastgesteld dat studenten intensief worden begeleid (er is een docent-studentratio van 7,4:1) en daarmee ook kunnen worden aangespoord gebruik te maken van externe bibliotheken. Het panel heeft het facet studiebegeleiding beoordeeld met goed. Dit afwegende komt het panel tot een positief oordeel op dit onderwerp. Interne kwaliteitszorg Beide opleidingen scoren op twee facetten goed en op één voldoende. Het oordeel over het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Resultaten Beide opleidingen scoren op het facet gerealiseerd niveau een voldoende. De opleiding HEM scoort op onderwijsrendement een goed en de opleiding IHHM een voldoende. Het oordeel over het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleidingen op de zes onderwerpen positief scoren. De conclusie is dat het totaaloordeel over de opleidingen positief is. 12/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 13/53

14 14/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen HEM: Goed IHHM: Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Voor beide opleidingen geldt dat de leerdoelclusters die de eindkwalificaties van de opleidingen vormen, beschrijven over welke kennis, inzicht, vaardigheden en mentaliteit de student aan het eind van de opleiding dient te beschikken. Deze leerdoelclusters zijn samengevat in het beroepsprofiel per opleiding en zijn onderverdeeld in een cluster dat de algemene kennis, inzicht, vaardigheden en mentaliteit (KIVM) uitwerkt, een cluster dat de vakspecifieke KIVM uitwerkt en een cluster dat de persoonlijke KIVM beschrijft. De eindkwalificaties en de beroepsprofielen zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregelingen en in de studiegidsen van de opleidingen. De Hospitality & Evenementenopleiding (HEM) hanteert een door EuroCollege ontwikkeld leerdoelendocument. De eindkwalificaties van deze opleiding zijn gebaseerd op het beroepsprofiel dat EuroCollege Hogeschool (ECHS) in 2003/2004 heeft samengesteld in samenspraak met de beroepenveldcommissie. Het panel heeft kennis genomen van de eindkwalificaties en is van mening dat deze adequaat zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. De vereniging van evenementenmakers is in 2007 een traject gestart dat mogelijk een overkoepelend beroepsprofiel gaat opleveren. Indien er een profiel tot stand komt, zou dit als uitgangspunt kunnen dienen voor een meer landelijke stroomlijning. De opleiding heeft vooralsnog besloten, vanuit concurrentieoverwegingen, niet deel te nemen aan de besprekingen. De opleiding HEM geeft in het zelfevaluatierapport weer hoe zij zich positioneert ten opzichte van aanbieders van soortgelijke opleidingen in Nederland. Het gehanteerde beroepsprofiel is specifieker toegesneden op projectmanagement binnen de evenementenbranche en minder op algemeen management, productontwikkeling of beleidsmaken in de brede vrijetijdssector. Tevens onderscheidt het EuroCollege zich door haar bedrijfsmatige aanpak ten opzichte van de competentiegerichte aanpak bij andere aanbieders. De opleiding International Hotel & Hospitality Management (IHHM) hanteert eveneens een door EuroCollege Hogeschool ontwikkeld leerdoelendocument. Het destijds voor de HBO-raad geconcipieerde profiel vormde het uitgangspunt. In samenspraak met o.a. hotelmanagers, en met inachtneming van internationale aspecten, is het beroepsprofiel verder vormgegeven. De opleiding IHHM baseert haar programma dus deels op het, door bekostigde hoge hotelscholen gepubliceerde, Competentieprofiel Hoge Hotelonderwijs, anderzijds heeft zij in overleg met hotels eigen accenten gelegd. Zo zet ECHS stevig in op hoogwaardig hospitality en mentaliteitsvorming. NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 15/53

16 Het panel heeft kennis genomen van de eindkwalificaties en is van mening dat deze adequaat zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. De opleiding IHHM heeft een sterke internationale oriëntatie, zoals uit de eindkwalificaties blijkt. Vanwege globalisering is het voor studenten mogelijk om nagenoeg overal ter wereld stage te lopen en te leren, onder meer via de buitenlandse studiereis. Facet 1.2 Niveau bachelor HEM: Goed IHHM: Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Beide opleidingen hebben de Dublin descriptoren gehanteerd om aan te sluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. In de studiegids is de relatie tussen de Dublin descriptoren en de te bereiken eindkwalificaties zichtbaar gemaakt. Hierin wordt beschreven hoe de eindkwalificaties/leerdoelen te relateren zijn aan de vijf Dublin descriptoren. Tevens beschikt het EuroCollege over een document Dublin descriptorenschema, waarin per opleiding wordt aangegeven hoe de doorwerking verloopt van Dublin descriptor naar profielkwalificaties naar corresponderende leerdoelen en bijbehorende programmaonderdelen. Onder de descriptor kennis en inzicht valt bij HEM het eigen maken van projectmatige kennis en theorieën om verschillende soorten evenementen te organiseren, met als bijvoorbeeld het kennen van managementtechnieken en theorieën op micro, meso en macro niveau en het formuleren van een ondernemersplan. Het omzetten van een missie in beleid en het proces van organiseren, sturen en uitvoeren en vormgeven vallen onder de descriptor toepassen van kennis en inzicht. Onder oordeelsvorming vallen onder meer de leerdoelen het bezitten van een onderzoekshouding en het trekken van conclusies op basis van systematische observatie en het inleven in de belangen en beweegredenen van anderen. Bij de descriptor communicatie komt onder meer het beheersen van vergadertechnieken en de beschikking over een dienstverlenende en klantgerichte instelling aan de orde. In de vijfde Dublin descriptor, leervaardigheden, komen leerdoelen zoals beschikken over verantwoordelijkheidsbesef, besluitvaardig optreden en op een adequate manier omgaan met stress aan de orde. De relatie tussen het programma en de Dublin descriptoren voor de opleiding IHHM kan als volgt worden geïllustreerd. Onder de descriptor kennis en inzicht valt onder meer vak- en productkennis om de verschillende afdelingen binnen het hotel te kunnen managen en kennis van uiteenlopende hotels, arrangementen en horecaleveranciers. Onder het toepassen van kennis en inzicht valt bijvoorbeeld het analyseren van markt, branche, cultuur en communicatiemethodes van klanten en gasten alsmede het in staat 16/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

17 zijn kwaliteit van organisatieprocessen te meten en te beïnvloeden. Het eigen handelen kritisch beschouwen en het inleven in de belangen en beweegredenen van anderen vallen onder de descriptor oordeelsvorming. Onder de descriptor communicatie worden onder andere het beheersen van vergadertechnieken om constructief aan vergaderingen deel te nemen en voor te zitten alsmede het in staat zijn met sociale vaardigheden een netwerk op te bouwen dan wel te consolideren gegroepeerd. De descriptor leervaardigheden komt terug in verantwoordelijkheidsbesef en het kunnen reflecteren op eigen functioneren in de beroepspraktijk en uitkomsten hiervan te vertalen in actie. Het panel heeft de relatie tussen de Dublin descriptoren en de leerdoelen/eindkwalificaties bestudeerd en acht deze goed. Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor HEM: Goed IHHM: Goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleidingen hebben de eindkwalificaties/leerdoelen afgeleid van het beroepsprofiel dat in 2003/2004 is samengesteld in nauw overleg met de beroepenveldcommissies (zie 1.1). Deze leerdoelen vermelden expliciet over welke kwalificaties een beginnend beroepsbeoefenaar minimaal dient te beschikken. Het management en de docenten beschikken over een voldoende breed netwerk om op basis van deze contacten eventuele bijsturingen te plegen binnen het curriculum en de eindtermen. In september 2007 hebben de beroepenveldcommissies nogmaals de eindkwalificaties tegen het licht gehouden. De opleidingen hebben een sterke link met de beroepspraktijk, deze komt onder meer tot uiting in de stages, seniorprojects en andere organiserende activiteiten van studenten, zoals de jaarlijkse Conference Day. De elementen 'learning by doing' en 'real life experiences' uit de visie vormen de basis voor de relatie met de beroepspraktijk. Het panel concludeert uit de gesprekken met het werkveld en de afgestudeerden dat de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de eisen van het beroepenveld. Voor beide opleidingen wordt de mentaliteit van de studenten positief bevonden. De opleidingen leiden studenten op die beginnende, leidinggevende functies gaan uitoefenen in de evenementen- of hotelbranche. De algemene functieaanduiding is: 'manager'. In een startersfunctie zal men veelal 'assistent to' zijn. Na de opleiding HEM kan gekozen worden uit meerdere beroepen die de branche aanbiedt. Zo kan een afgestudeerde gaan werken aan de opdrachtgeverskant bijvoorbeeld als: (assistent) manager interne en/of externe communicatie; NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 17/53

18 evenementenmanager; (assistent) manager relatiemarketing; (assistent) PR-manager. Of aan de (onder)aannemers kant in een functie bij een evenementenorganisatiebureau; (assistent) conference manager; een functie bij een beurs- en congresorganisatie; een functie bij een reclamebureau. Het doel van de IHHM-opleiding is een goede uitgangspositie bieden voor een carrière in de hotelbranche. Voorbeeld van beroepen zijn: frontdesk manager, sales manager, food & beverage manager, marketing manager, floor supervisor. Ook de mogelijke branches zijn divers. Naast hotels, restaurants, conferentiecentra en cateringbedrijven vormen ook luchtvaartmaatschappijen, vakantieparken en allerlei andere dienstverlenende bedrijven als banken en uitzendbureaus een deel van de arbeidsmarkt. Op internationaal niveau zijn er carrièremogelijkheden in corporate management van internationale hotelketens. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO HEM: Voldoende IHHM: Voldoende Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De vakliteratuur wordt bijgehouden en samengesteld door de adjunct-directeur kwaliteitszorg in samenspraak met de directeur en de docenten. De studenten ontvangen aan het begin van de studie een samengestelde literatuurlijst met aan te schaffen literatuur. Het panel acht de literatuurlijst in orde met de vaststelling dat de literatuurlijst sterk angelsaksisch gericht is. De evementen- en de hotelbranche zijn volgens ECHS angelsaksisch georiënteerd. Het werkveld acht het beheersen van een tweede vreemde taal, naast het Engels, geen vereiste. Het niveau van de te bestuderen literatuur acht het panel correct. Wel is het panel van mening dat introductie van andere dan voornamelijk angelsaksische literatuur over de evenementen- en hotelbranche een verrijking zou kunnen zijn. De aangeboden vakliteratuur wordt ondersteund met studiemateriaal dat ontleend is aan de beroepspraktijk, zoals praktijkcasussen en (senior)projecten c.q. opdrachten (marktonderzoeken, marktanalyses). De casussen en (senior)projecten zijn opgenomen in de vakspecifieke modulehandleidingen. In de (senior)projecten komt tevens interactie met de beroepspraktijk tot stand, evenals in de stages. Studenten en de projectbegeleiders zijn direct betrokken bij het uitvoeren van een evenement, onderzoek 18/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

19 of project zoals CHIO Rotterdam, ABN-Amro tennistournement, de Miljonairfair, Novotel en Hotel Pulitzer Amsterdam. De opleidingen leggen de link met de internationale beroepspraktijk onder meer door jaarlijks een studiereis te organiseren (door studenten) naar één van de BRIC-landen. In het gesprek van het panel met het werkveld komt naar voren dat de programma s van de opleidingen verband houden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied, maar dat er binnen het programma meer aandacht mag bestaan voor trends, ontwikkelingen op het vakgebied in de afgelopen tien jaar (bijvoorbeeld vergrijzing, technische ontwikkelingen). In de beroepenveldcommissie is dit ook als agendapunt voor beide opleidingen aangedragen. In het programma van HEM zijn diverse modulen opgenomen waarin studenten werken aan de ontwikkeling van beroepsvaardigheden: onder andere klantgericht handelen, offertes opstellen, hospitality-vaardigheden ontwikkelen en adviesvaardigheden. Bij IHHM richten de beroepsvaardigheden zich op de hotelbranche: managing hospitality, reserveringen, housekeeping en dergelijke. De ontwikkeling van beroepsvaardigheden vindt verder voornamelijk plaats in het buitenschools curriculum. Voor beide opleidingen geldt dat in het programma drie stages zijn opgenomen: werkoriëntatie, zomerstage, eindstage. De werkoriëntatie is een stage waarbij de student, in het kader van de opleiding, voor het eerst in aanraking komt met de beroepspraktijk en inzicht krijgt in wat hij nog moet leren. De zomerstage, die vier maanden duurt, is gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden binnen het kader van de opleiding. Aan de eindstage is een onderzoek gekoppeld dat in overleg met het stageverlenende bedrijf wordt geformuleerd. In het programma is de module onderzoek & scriptie opgenomen om studenten te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden over onderzoeksmethoden en modellen. In het gesprek met de studenten komt naar voren dat zij tevreden zijn over de manier waarop de opleiding actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk een plaats geeft in het onderwijsprogramma en waarop het programma aantoonbare verbanden heeft met de beroepspraktijk. De bevindingen van de gesprekken sluiten aan bij de resultaten die blijken uit de evaluatieresultaten. Het panel komt tot het oordeel voldoende op grond van het feit dat de literatuurlijst uitgebreid zou kunnen worden en de actualiteit een prominentere plaats in het curriculum mag krijgen. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma HEM: Goed IHHM: Goed Criteria - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 19/53

20 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De inhoud van het curriculum wordt volgens de opleiding vastgesteld op basis van frequent contact en afstemming tussen de opleiding en het werkveld. De programma s van beide opleidingen zijn gebaseerd op de leerdoelclusters die de eindkwalificaties per opleiding vormen. De opleidingen maken op dit niveau geen onderscheid tussen eindkwalificaties en leerdoelen. Er worden drie leerdoelclusters onderscheiden: algemene beroepsleerdoelen, vakspecifieke leerdoelen en persoonlijke leerdoelen. De leerdoelclusters zijn uitgewerkt in onderwijsprogramma s met vier vakspecifieke theoretische, vijf algemene en vijf praktijk onderwijsdelen. De realisatie van deze veertien onderwijsonderdelen vindt plaats in vijf semesters. In de studiegidsen worden op moduleniveau diverse termen gebruikt voor de leerdoelen per module: leerdoel, eindterm en doelstelling. Binnen het algemene beroepsleerdoelcluster worden de studenten geacht kennis, inzicht en vaardigheden op te doen op de volgende domeinen: missie, imago en strategisch denken, planning en organisatie, commercieel, financieel en economisch terrein, marketing en sales, leidinggeven en coachen, kwaliteitsdenken en communicatie. Bij het vakspecifieke beroepsleerdoelcluster gaat het onder andere om het kunnen formuleren van een visie op de internationale hospitality en evenementenbranche, vak- en productkennis en kennis van gastvrijheid en horecaleveranciers. Bij IHHM staat de hotelbranche centraal en bij HEM de evenementenbranche. Binnen het cluster van de persoonlijke beroepsleerdoelen komen onder meer het zelfstandig handelen, beslissingen nemen en problemen oplossen aan de orde. Binnen dit cluster valt bijvoorbeeld ook het eigen handelen kritisch beschouwen, stressbestendig zijn en het in staat zijn om samen te werken. Het panel heeft de inhouden van beide programma s bekeken in relatie tot de te bereiken eindkwalificaties en acht deze relatie goed. De studiegids kan nog verder worden ontwikkeld door bij de verschillende programmaonderdelen de toetsingscriteria en -vormen op te nemen (zie ook 2.8). De opleidingen leggen hier wel goed de link tussen leerdoelen c.q. eindkwalificaties en Dublin descriptoren. Zoals aangegeven bij facet 1.2. hebben de opleidingen een Dublin descriptorenschema opgesteld waarin de leerdoelen die gekoppeld zijn aan de descriptoren worden uitgewerkt naar de corresponderende programmaonderdelen. De inhoud en opzet van de programma's bieden de studenten voldoende mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Bij beide opleidingen zijn er clusters van modulen gemaakt die voor beide opleidingen overeenkomen op het niveau van de clustering, maar verschillen op het niveau van de module-inhouden. Bij HEM zijn de clusters over management gericht op de evenementenbranche, bijvoorbeeld advies & offerte, special events, event marketing, bij IHHM is de inhoud gericht op de hotelbranche: bijvoorbeeld restaurantbedrijf & hygiëne code, hotel- en hospitality management, hospitality marketing. De studenten worden op velerlei gebied studietechnisch ondersteund. Vanaf het studiejaar is een begeleider aangetrokken die de begeleiding van studenten verder vorm moet gaan geven. Binnen het EuroCollege bestaat de begeleiding onder meer uit steunlessen en studievaardigheidshulp (zie 4.2). 20/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

21 Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma HEM: Goed IHHM: Goed Criteria - Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Binnen beide opleidingen is op meerdere manieren een inhoudelijke samenhang in het programma aangebracht. Een drietal leerclusters is uitgewerkt in vier vakspecifieke themaclusters, vijf algemene themaclusters en vijf praktijkclusters. Deze zijn verspreid over vijf, eventueel zes semesters. In de eerste twee semesters ligt het accent sterk op de oriëntatie op de opleiding zelf en de branche, het betreft de propedeutische fase. In de hoofdfase, de drie semesters die op de propedeuse aansluiten, volgt verbreding, verdieping en uiteindelijk specialisatie. Het onderwijsprogramma kent een opbouw in moeilijkheidsgraad. Door de concentrische aanpak wordt een verticale samenhang bewerkstelligd. Binnen de opleidingen wordt gewerkt met opvolgende modulen, zoals management, communicatie en marketing. In de eerste module wordt de basiskennis aangeleerd, waarna in de tweede module de kennis wordt verdiept. Door de eerdergenoemde clustering wordt een horizontale samenhang gerealiseerd. In de programma s van de beide opleidingen is sprake van een afnemende mate van sturing gedurende het curriculum. In het eerste jaar worden de studenten sterk gestuurd, waar zij in het tweede studiejaar meer eigen verantwoordelijkheden krijgen, bijvoorbeeld bij de projecten. De samenhang binnen de programma's wordt vanaf 2008 bewaakt en geregisseerd door een afzonderlijke functionaris, de adjunct directeur onderwijs. Deze staat in nauw contact met de docenten, de coördinator stages en de coördinator projecten. Tevens bestaat er regelmatig contact met de directeur en de adjunct-directeur onderwijsontwikkeling. De adjunct-directeur onderwijs bezoekt de lessen en coacht de docenten. Daarnaast houdt hij regelmatig groupmeetings met studenten waar de programma's, de samenhang en de toetsing frequent onder de loep worden genomen. Om de samenhang nog verder te ontwikkelen, zullen in de loop van studiejaar 2008/2009 de programma's in leerlijnen uitgewerkt worden. Elke leerlijn vertegenwoordigt een themacluster en kent zijn eigen samenhang en opbouw in kennis, inzicht en vaardigheden. Onderling zullen deze leerlijnen verbonden worden door de projecten. De leerlijnen zijn semesteroverschrijdend waardoor verdere samenhang wordt geboden. Uit het in april 2007 afgenomen alumni-onderzoek blijkt dat de studenten tevreden waren over de programma's en de relatie met de praktijk. Er is niet specifiek gevraagd naar een oordeel over de samenhang. Docenten en studenten geven in gesprekken met het panel aan dat de relatie theorie en praktijk in de modulen goed tot zijn recht komt. Docenten maken gebruik van eigen praktijkvoorbeelden en van door studenten aangedragen praktijkvoorbeelden. NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 21/53

22 Facet 2.4 Studielast HEM: Voldoende IHHM: Voldoende Criteria - Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleidingen bewaken de studeerbaarheid van het programma door de studielast en toetsing zo goed mogelijk te verdelen. De studiebegeleiding dient de studievoortgang van de studenten te bewaken en te bevorderen. Binnen het EuroCollege wordt gestreefd naar een ordelijk en gedisciplineerd studieklimaat waarbinnen presteren gestimuleerd wordt. De opleidingen hanteren tien spelregels die betrekking hebben op gedrag en mentaliteit van de studenten. In deze tien regels is onder andere een 75%-aanwezigheidsregel opgenomen. Studenten dienen aan deze verplichting te voldoen om deel te nemen aan het betreffende tentamen. Een ander voorbeeld is de verplichting om op donderdag in pak naar de opleiding te komen. Deze regel heeft betrekking op de mentaliteit van de studenten. Mocht een student niet in pak verschijnen, dan wordt de toegang tot het gebouw hem die dag ontzegd. Van studenten wordt verwacht dat ze zich aan afspraken houden en desnoods s nachts doorwerken om een deadline te halen. Beide programma s kennen een toenemende studielast. Kennis, inzicht, vaardigheden en verantwoordelijkheden nemen toe naarmate de studie vordert en de student sterker wordt. De opleidingen hanteren in de opgelegde studiebelasting het principe dat in het bedrijfsleven als heel normaal wordt gezien: deadline is deadline. Het is de taak van de (studie-)begeleiding om de studenten die dreigen af te haken op sleeptouw te nemen. De realisatie van het programma vergt veel van de studenten, omdat het volledige programma in 2,5 tot 3 jaar wordt doorlopen. Er zijn 48 lesweken per jaar en studenten maken lange werkdagen. Met name de studielast in het laatste semester is hoog, 81 ECTS tegenover respectievelijk 76 en 81 in jaar één en twee. Studenten hebben in het derde jaar wel een half jaar uitlooptijd. Zij worden namelijk voor een heel jaar ingeschreven. Studenten geven aan dat de studielast hoog is, maar dat zij bewust voor deze opleiding hebben gekozen en zijn ingesteld op deze studiebelasting. Zij geven aan juist de 2,5-jarige route te waarderen, mede omdat ze op deze wijze het programma volgen met de meest gemotiveerde studenten. Voorts blijkt uit tevredenheidsonderzoeken dat studenten tevreden zijn over de studeerbaarheid van het programma, de tentamengang en het inhalen van uitgevallen lessen. De beleving van het opleidingsmanagement en de studenten vertoont in dit kader enige discrepantie, daar het opleidingsmanagement aangeeft dat de studenten geen tijd hebben voor andere activiteiten zoals een bijbaan of sport, terwijl de studenten aangeven hier wel tijd voor te hebben. Studenten kunnen op aanvraag studieondersteuning krijgen. De ondersteuning kan bestaan uit steunlessen, gesprekken, groupmeetings en lessen studievaardigheden. De studiecoördinator heeft de mogelijkheid studieondersteuning op te leggen aan studenten. 22/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

23 In het eerste jaar nemen de studenten verplicht deel aan studie-uren, waarin onder toezicht huiswerk wordt gemaakt. Vanaf het tweede jaar vervallen de verplichte studieuren, de student zet dan een volgende stap naar zelfstandig functioneren. De tentamen- en herkansingmomenten, de uiterste data van inschrijving en de bekendmaking van de uitslagen liggen vast en worden middels de jaarplanner en een begeleidend schrijven bekend gemaakt. Alle studenten ontvangen aan het begin van het studiejaar een uitgebreide planner waarop alle belangrijke deadlines staan. De onderwijseenheden en delen daarvan worden afgesloten bij voldoende resultaat. Iedere student die minimaal 75 procent van een bepaald vak heeft gevolgd, heeft binnen dat vak recht op één tentamenmogelijkheid per studiejaar en per tentamenronde één herkansing. Wanneer een student in aanmerking wil komen voor een tweede herkansing zal hij hiertoe schriftelijk een verzoek moeten indienen bij de examencommissie. Indien een student vertraging oploopt kan er een aangepaste studieroute opgesteld worden. Deze kan in 'semester zes' ingaan. Iedere student staat zes semesters ingeschreven. In het eerste jaar starten studenten met een introductieweek, er zijn 24 weken van 30 lesuren, 40 uur studieweken en 480 uur stage. Daarnaast krijgen studenten 240 uur werkoriëntatie, 40 uur projecten en drie tentamenweken. In het tweede jaar geldt het volgende: kick off senior project 20 uur, lesweken 690 uur, studieweken 40 uur en begeleiding projecten 69 uur. Voor de uitvoer van de projecten staat gemiddeld 30 uur en er zijn drie tentamenweken. In het derde jaar is er een stage van 480 uur, zijn er terugkomsessies van 12 uur en de scriptiebegeleiding omvat 30 uur. Het panel komt tot het oordeel voldoende, omdat studenten in het laatste half jaar geacht worden meer dan 80 uur per week te werken. Het panel vindt dit niet echt studeerbaar, maar is wel positief over het half jaar uitloopmogelijkheid. Facet 2.5 Instroom HEM: Goed IHHM: Goed Criteria - Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Om toegelaten te worden tot één van de bacheloropleidingen dient een kandidaat over een diploma op mbo niveau 4, een havo/vwo-diploma of een vergelijkbaar diploma te beschikken. Er is geen speciale eis met betrekking tot een gevolgd profiel of vakkenpakket. Bij studenten met een stevig betaprofiel wordt nagegaan of de kandidaat in kwestie affiniteit heeft met de "hospitality branche". De potentiële studenten voeren voorafgaand aan de toelating een intakegesprek met de opleidingsdirecteur. Een kandidaat kan in het eerste studiejaar twee keer per jaar starten: in september of in januari. NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 23/53

24 Wanneer een kandidaat een propedeutisch jaar heeft afgesloten in een managementkundige, een bedrijfskundige of marketingstudie (op een andere hboopleiding dan ECHS), dan is het mogelijk om in het tweede jaar in te stromen. De vakspecifieke vakken van het eerste jaar moeten dan wel worden ingehaald. Studenten die zich aanmelden en reeds elders hebben gestudeerd of over de nodige werkervaring beschikken kunnen, bij voldoende voorkennis op basis van eerder behaalde diploma's/certificaten, een verzoek tot vrijstellingen indienen bij de examencommissie. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrijstelling voor de module Communicatie. Als een student is aangenomen, doet hij mee aan het introductieprogramma om de aansluiting op deze vorm van onderwijs te vergemakkelijken. Een introductieweek vormt in september de start van de studie. Op de eerste lesdag volgen alle studenten introductiecolleges in het studieprogramma, de werkwijze en de spelregels. De studenten krijgen op school een begeleider/groupmeeter aangewezen. De opleidingen organiseren diverse voorlichtingsavonden voor instromende studenten en ze geven informatie op middelbare scholen. Geïnteresseerde studenten kunnen op verzoek een gesprek hebben met de directeur. Uit de rendementscijfers en het gesprek met het opleidingsmanagement blijkt dat studenten die rechtstreeks vanuit het voortgezet onderwijs instromen meer problemen ervaren wat aansluiting betreft dan studenten die reeds beschikken over een hbodiploma, propedeusegetuigschrift of enige jaren werkervaring. Studenten en docenten wijten dit verschil voornamelijk aan een verschil in motivatie. Het opleidingsmanagement geeft aan dit verschil door middel van het intakegesprek zoveel mogelijk te ondervangen. Uit het gesprek met studenten is gebleken dat ze bewust voor deze opleiding gekozen hebben, ofwel vanwege de korte duur ofwel vanwege de strikte aanpak. Facet 2.6 Duur HEM: Voldaan IHHM: Voldaan Criteria - De opleiding voldoet aan formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum: hbo-bachelor: 240 studiepunten. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De duur van de studie wordt berekend in studiepunten (ECTS). De programma's voor zowel de hotel- als de evenementenopleiding hebben een omvang van 240 ECTS Het eerste jaar bestaat uit twee theoretische clusters, de werkoriëntatie en de zomerstage en heeft een omvang van 78 ECTS. Het tweede jaar heeft een omvang van 81 ECTS. Dit geldt ook voor het derde studiejaar (bestaande uit één ingeroosterd semester en een semester uitloop), hier worden 68 van de 81 ECTS gedekt door de eindstage/scriptie. 24/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

25 Facet 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud HEM: Goed IHHM: Goed Criteria - Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. - De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De wensen van het bedrijfsleven en de mogelijkheden van de student staan centraal in de didactische uitgangspunten, zoals beschreven in het zelfevaluatierapport. Volgens het ECHS zijn hbo ers doeners en zijn ze in hun latere beroepsuitoefening gebaat bij een goede mentaliteit en bij kunnen aanpakken. De opleidingen richten zich, in lijn met de koers van EuroCollege, op: disciplinevorming als basis van succes (attitude), learning by doing, begeleiding en real life projecten. Binnen het leerproces vindt een geleidelijke verschuiving plaats van verantwoordelijkheden van de begeleider/docent naar de student. De studenten doen 'werkervaring' op in de praktijk. Deze loopt volgens de lijn van werkoriëntatie, operationele projecten naar zomerstage. In het tweede jaar leren de studenten 'real life' presteren in een senior project. De studenten ronden hun studie af met een eindstage. Vergelijk ook facet 2.1. Tijdens de realistische projecten integreren de studenten relevante theorie en praktijk. Deze projecten zijn multidisciplinair en vragen van de student een actieve opstelling en een verregaande mate van zelfstandigheid. De coördinator van de projecten bewaakt dit proces, waarbij aan elk project een begeleider wordt toegewezen. Uit evaluaties blijkt dat het verplicht op school studeren niet altijd positief wordt gewaardeerd, maar het wordt wel geaccepteerd als een adequate manier om geconcentreerd met de studie bezig te zijn. Over de andere werkvormen zijn de studenten positief. Bij beide de opleidingen krijgen de studenten te maken met hoor- en werkcolleges, projectonderwijs en (zelf)studie-uren waarin de studenten geacht worden hun huiswerk te maken. In de studiegidsen van beide opleidingen is per onderdeel opgenomen welke werkvormen worden gehanteerd. Het panel is van mening dat de werkvromen aansluiten bij de uitgangspunten van het ECHS. Facet 2.8 Beoordeling en toetsing HEM: Voldoende IHHM: Voldoende Criteria - Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat getoetst of de studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 25/53

26 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het uitgangspunt voor de toetspraktijk is het handboek examinering van ECHS. De toetspraktijk betreft het traject van voorbereiding tot aan de evaluatie van de examinering. De examencommissie en het examenbureau zijn daarbij respectievelijk aansturende en uitvoerende organen. De examencommissie handelt conform het examenreglement en de examenregeling zoals vastgelegd in de OER. Zij beoordeelt de tentamenopgaven en stelt deze vast, evenals de normering en de cesuur. De commissie stelt de cijfers en de einduitslag vast en bewaakt de processen en organisatie van toetsen en examens. Het beleid van EuroCollege Hogeschool is erop gericht dat de examenprocedures en -processen zodanig zijn ingericht dat de examenkandidaat de garantie heeft dat niets aan het toeval wordt overgelaten en iedere handeling van de examencommissie en examinatoren systematisch, controleerbaar en reconstrueerbaar verloopt. De opleidingen kennen een drietal toetsvormen, te weten schriftelijke tentamens, mondelinge tentamens in de vorm van presentaties en voordrachten en tot slot uitvoerende praktijkopdrachten, zoals cases, projecten, stages & stageverslag en scriptie. Deze toetsvormen worden zowel in de studiegids als in de studierapportage vermeld en zowel aan de student als de docent bekendgemaakt. Naar mening van het panel kunnen de opleidingen op dit aspect nog een slag maken door beoordelingscriteria in de studiegids op te nemen. Het cluster verdiepingsliteratuur wordt getoetst door middel van een mondeling tentamen dat wordt afgenomen door de directeur. Het panel constateert samen met de studenten dat een tentamen met meerdere beoordelaars de objectivering van de beoordeling ten goede zou komen. Het panel heeft de toetsen ingezien en heeft vastgesteld dat er veel cognitief gerichte toetsvormen worden gehanteerd. Het aandeel inzichtvragen en casuïstiek zou meer mogen zijn. Voorafgaande aan het studiejaar wordt de jaarplanning opgesteld en vastgesteld. In deze planning staan ook de data vermeld waarop de examens worden afgenomen. De examencommissie stelt toetsmomenten vast. Na een tentamenronde worden de resultaten binnen 15 werkdagen bekendgemaakt. Vooraf zijn de cijfers door de examencommissie vastgesteld. De studenten kunnen de tentameninzage aanvragen bij het examenbureau. Mocht na de inzage de student nog vragen hebben, dan zorgt het examenbureau ervoor dat de docent van het betreffende vak nadere uitleg kan verstrekken. In het gesprek met het panel geven de studenten en de afgestudeerden aan de manier van toetsing en de beoordeling eerlijk te vinden. Wel geven de studenten aan dat er veel kennis getoetst wordt in relatie tot vragen waar inzicht en toepasbaarheid van kennis getoetst worden. Het beroepenveld wordt (in)direct betrokken bij de examinering door middel van de beoordeling van de stages en de (senior)projecten. Het panel komt tot het oordeel voldoende op grond van het feit dat de beoordelingscriteria niet altijd geëxpliciteerd zijn in de studiegidsen en dat bij de toetsing meer inzicht, dus meer toepassing van kennis, gevraagd zou mogen worden. 26/53 NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt)

27 Onderwerp 3 Inzet van personeel Facet 3.1 Eisen HBO HEM: Goed IHHM: Goed Criteria - Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de opleiding en de beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In 2007 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een samenhangend pakket aan arbeidsvoorwaarden en het aanpassen van de systematiek van functioneringsgesprekken. Bij de werving van docenten wordt door ECHS gelet op ervaring (hogere management), opleiding (academisch) en affiniteit met opleiden en onderwijs, zoals het panel ook uit de cv s heeft kunnen opmaken. Verder moeten nieuwe docenten en medewerkers achter het concept van de hogeschool staan. Indien nodig krijgen docenten hulp bij de toetsconstructie en didactische ondersteuning. De ECHS heeft de didactische en inhoudelijke aansturing verstevigd door een adjunct-directeur onderwijs aan te stellen. De ECHS hanteert een differentiatie in het personeel. Docenten worden voornamelijk voor lessen en toetsen ingezet. Stafmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs en de begeleiding van studenten (projecten, stage, scriptie), daarnaast geven zij ook les. Voor de steunlessen worden ook wel ouderejaars studenten van de Erasmus Universiteit ingezet. Zij staan qua beleving dichter bij de studenten. Van studenten heeft het panel begrepen dat de steunlessen ook wel door de eigen docent worden verzorgd, maar zij vinden het vaak prettig om op een andere manier uitleg te krijgen. De docenten en de meeste onderwijsgevende stafleden beschikken over relevante ervaringen in de beroepspraktijk, zoals uit de cv s is gebleken. De opleiding vindt het belangrijk dat de beroepspraktijk in het programma wordt geïntegreerd. De seniorprojecten zijn hiervan een sprekend voorbeeld volgens ECHS. Het panel ondersteunt dit. De opleidingen borgen de binding van haar onderwijsgevend personeel met de beroepspraktijk op de volgende manieren: de professionele achtergrond van de docenten uit de beroepspraktijk, betrokkenheid van docenten en stafleden bij praktijkopdrachten die het programma biedt, bezoeken van de stagebegeleiders aan bedrijven en organisaties waar studenten stage lopen, studiereizen (inclusief de buitenlandse) en bedrijfsbezoeken voor studenten en stafleden. Uit het gesprek van het panel met studenten van de beide opleidingen is gebleken dat de docenten in staat zijn de theorie uit de literatuur de vertalen naar de praktijk of te koppelen aan voorbeelden en eigen ervaringen uit de beroepspraktijk. NQA - visitatie Eurocollege Hogeschool, opleidingen HEM & IHHM (vt) 27/53

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 19 en 20 september 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Tilburg

Fontys Hogeschool, Tilburg Fontys Hogeschool, Tilburg Opleiding: Docent Drama, hbo bachelor; Croho: 34745 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2008 2/54 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving, hbo-bachelor; Croho: 39100 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 11 september 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Fontys Hogescholen Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Small Business & Retail Management Niveau: hbo bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs OCW Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136- II Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw accreditatiekader Het accreditatiekader voor bestaande opleidingen

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: Instellingen voor hoger onderwijs Bijlage 3: Wettelijk kader (WHW, hoofdstuk 5a: Accreditatie in het hoger onderwijs) Voorlichting Datum: 12

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Integrale veiligheid, hbo bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 12 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Varianten: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sitard

Hogeschool Zuyd, Sitard Hogeschool Zuyd, Sitard Opleiding: MZD bachelor; deeltijd Croho: 34538 Opleiding: PBM, bachelor; voltijd Croho: 34125 Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management & Innovation, hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 70036 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 24 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard. Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd

Hogeschool Zuyd, Sittard. Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 26 en 27 september Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Variant: Voeding en Diëtetiek (VD), hbo-bachelor voltijd Visitatiedatum: 28 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, november 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006 Hogeschool Utrecht Opleiding: Variant: Opleiding: Varianten: Huidtherapie, hbobachelor voltijd Farmakunde, hbobachelor voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 16 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Varianten: Werktuigbouwkunde voltijd en deeltijd Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Tilburg

Avans Hogeschool, Tilburg Avans Hogeschool, Tilburg Opleidingen: Varianten: Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 4 en 5 november 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Personeel en Arbeid, bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Visitatiedatum: 8 november 2006 Netherlands

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Visitatiedatum: 8 oktober 2008

Visitatiedatum: 8 oktober 2008 Hogeschool HBO Nederland, locaties: Diemen-Zuid, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Opleiding: Bedrijfskunde, Croho: 34035 Variant: voltijd hbo-bachelor Visitatiedatum: 8 oktober

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht

Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht Opleidingen: Hotel- en Eventmanagement (Croho 34118/B) Toeristisch management (Croho 34927/B) Variant: hbo bachelor voltijd

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Logopedie, hbo bachelor; Crohonr: 34578 Variant: voltijd Visitatiedatum: 5 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/59 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie