S c h o o l g i d s O p e n b a r e B a s i s s c h o o l H e t L a n g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S c h o o l g i d s O p e n b a r e B a s i s s c h o o l H e t L a n g"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1.VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR CONTACT Internet Groepssamenstelling WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Missie en en visie Bouwen aan een adaptieve school ALGEMENE BELANGRIJKE SCHOOL INFORMATIE Schooltijden Aanvang van de lessen Bij ziekte Schoolvakanties schooljaar Teamnascholing en de daarbij behorende onderwijskundige dagen Verlofregelingen voor leerlingen Verlof buiten vakanties om Regels ter voorkoming van schoolverzuim Bij ziekte van een leerkracht REGELS EN AFSPRAKEN IN ONZE SCHOOL Belangrijke schoolregels zijn: Eten voor de pauze Het overblijven bij ons op school of wel tussenschoolse opvang Parkeren en oversteken bij school Op de fiets Kledingadvies Hoofdbedekking Gevonden kledingstukken Verjaardagen Ongelukjes op het schoolplein Verzekering/aansprakelijkheid Vervoer van kinderen tijdens excursies Kinderpostzegels Voertaal Nederlands Kennisgeving van video-opname en het maken van foto s Sponsoring Oud papier ophalen AANNAMEBELEID VAN 4 JARIGEN EN OVERIGE LEERLINGEN Aannamebeleid van 4-jarigen voor de scholen in de Gemeente Enschede Aannamebeleid 4-jarigen bij ons op school Aannamebeleid in andere gevallen dan 4-jarigen Aannamebeleid Peuterspeelzaal Diedel Dumpie Aannamebeleid Voor en naschoolse opvang Stagiairebeleid bij ons op school INFORMATIE OVER HET ONDERWIJS Dagindeling groep 1 en Spel- en boekenplan Taal-en leesonderwijs Rekenonderwijs Natuuronderwijs Aardrijkskunde Geschiedenis Engels

3 7.9 Burgerschap en sociale integratie Geestelijke stromingen Handvaardigheid Muzikale vorming Verkeer ICT Bewegingsonderwijs ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN DE VEILIGE SCHOOL De 4 stappen Preventieteam CONTACT MET OUDERS/VERZORGERS Introductieavond Kijkavond Informeren van ouders Het rapport en 10-minutengesprekken Protocol voor gescheiden ouders DE ROL VAN DE OUDERS De Medezeggenschapsraad (MR) Oudergeledingenraad (OGR) Hulp van de ouders Financiele verantwoording... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Activiteiten/schoolreisvergoeding en het spaarsysteem op onze school Het spaarsysteem HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE LEERLINGEN Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen Cito toetsen IGDI-model en zelfstandig werken Interne begeleiders EXTRA ZORG VOOR UW KIND Wet Passend Onderwijs Besprekingen met betrekking tot de zorg bij ons op school School video interactie begeleiding (SVIB) Jeugdgezondheidszorg/maatschappelijk werk Jeugdtandverzorging Logopedische screening op school Onderzoek door verpleegkundige op school Hoofdluiscontrole OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS De Overgang naar het Voortgezet onderwijs Procedure en planning landelijke CITO-toets Aanmelding voortgezet onderwijs Het Stedelijk Lyceum Enschede Wij zijn trots op de resultaten van onze kinderen KLACHTENREGELING Regels voor schorsen en verwijdering Privacyreglement leerplichtregistratie van de Gemeente Enschede

4 1.VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR Openbare basisschool Het Lang voor primair onderwijs ligt in Enschede Zuid, in de wijk Wesselerbrink. Ook gedurende het schooljaar gebeurt er veel op de Wesselerbrink. Obs Het Lang maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Wesselerbrink. De andere scholen die hiertoe behoren zijn Obs de Broekheurne en Obs Het Bijvank in het Bastion. Mijn naam is Ellen Rouwenhorst en ik ben sinds drie jaar met veel plezier directeur op Obs Het Lang. Ook dit schooljaar staat de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsaanbod centraal: Het rekenen krijgt een vervolg o.a. het implementeren van de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen (groep 3-8), implementatie van de nieuwste versie Taal actief in groep 4, 5 en 6. Het traject Taakspel ronden we dit schooljaar af. Er wordt een nieuw registratie systeem voor het volgen van de ontwikkeling van de kleuter ingevoerd, de ouderbetrokkenheid bij school willen we vergroten, de ICT vaardigheden moeten we blijven ontwikkelen en Passend onderwijs krijgt natuurlijk ook onze aandacht. Goed openbaar onderwijs voor alle kinderen in de wijk, dat is ons streven! In de verschillende documenten (schoolplan, schoolgids, schoolverbeterplan) wordt helder beschreven welke dingen er allemaal gebeuren het komende jaar/ de komende jaren, hoe het allemaal is georganiseerd en vormgegeven. Vraag er gerust naar op school! Het samenwerkingsverband betekent een enorme meerwaarde voor alle deelnemende scholen. Elke school heeft z n eigen directeur, interne begeleiders en leerkrachten. We hebben daarnaast een gezamenlijke ICT-beheerder, ICT-leerkracht en administratrice. We maken gebruik van elkaars sterke punten en geven elkaar de ruimte om eigen invulling te geven aan het onderwijs op de individuele school. Daarmee willen we bereiken dat op alle scholen zoveel mogelijk kinderen dat onderwijs krijgen wat het beste past bij hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Samen met kinderen en ouders willen we het beste voor elk kind op een leuke, plezierige manier. Schoolgids, informatieboekje, nieuwsbrief en de website De nieuwe ouders ontvangen eenmalig een schoolgids. In de schoolgids staat alles wat u moet weten over de school. Bewaart u de schoolgids dus goed. Elk schooljaar ontvangt u een praktisch informatieboekje met de aller belangrijkste zaken. Naast de schoolgids, het informatieboekje en onze website, krijgen alle leerlingen om de twee weken een nieuwsbrief mee. Alle documenten staan op onze website In de nieuwsbrief worden actualiteiten en allerlei schoolactiviteiten van dit schooljaar vermeld. U kunt zich via de website abonneren op de nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief dan in uw mailbox. In de verwachting dat alle betrokkenen: kinderen, ouders en medewerkers van het samenwerkingsverband er samen de schouders onder gaan zetten wens ik iedereen een heel plezierige en leerzame tijd op Obs Het Lang. Ellen Rouwenhorst directeur van Obs Het Lang 3

5 2.CONTACT Obs Het Lang, Het Lang 78, 7544 XC Enschede,Tel: Website:www.hetlang.nl 2.1 Internet Op onze website en op de site van Consent vindt u informatie over de algehele organisatie van de school, de schoolgids, nieuwsbrief en nieuws van de groepen. 2.2 Groepssamenstelling Zie hiervoor het informatieboekje. Afhankelijk van de formatie, kan dit elk schooljaar veranderen. 3.WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 3.1 Missie en en visie Onze missie: Met de wind in de zeilen Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. Dit realiseren wij door: - Veel aandacht te geven aan waarden en normen - Te zorgen voor een veilige speel -, leer - en werkomgeving - Zelfstandigheid bij kinderen te bevorderen - Competentiegevoel bij kinderen te versterken - Bieden van adaptief onderwijs - Opbrengstgericht werken - Zorg op maat te bieden Obs Het Lang is een multiculturele school en past als een warme jas. Vanaf het moment dat je hier over de drempel stapt, voelt het goed om hier te zijn. Ons team is er trots op om een multiculturele school te zijn, omdat kinderen leren omgaan met andere culturen. Hierdoor gaan onze kinderen op een plezierige, respectvolle en tolerante manier met elkaar om. Ook ons team ervaart de omgang met elkaar als zeer prettig. De betrokkenheid onderling en naar onze kinderen is erg groot. Dit resulteert erin dat de leerkrachten ook op een prettige manier met de leerlingen omgaan. Wij bieden ruimte voor en besteden aandacht aan ieder kind, waardoor onze kinderen met plezier naar school gaan. 4

6 Waarden en normen, veilige omgeving, zelfstandigheid, competentie Binnen school werken wij met het project Kom Op Voor Jezelf, Taakspel en het BAS-project. Hierdoor is er vanzelfsprekend sprake van orde en regelmaat. Wij hechten veel waarde aan waarden en normen. De regels op school worden dan ook structureel toegepast door de leerlingen en de leerkrachten. De kinderen worden geactiveerd en gestimuleerd om hun zelfstandigheid te ontwikkelen. Hierdoor wordt hun competentiegevoel versterkt. Vanaf groep één brengen wij de kinderen kennis en vaardigheden bij die ze nodig hebben om als democratisch burger aan de samenleving te kunnen meedoen. Adaptief, zorg op maat, opbrengstgericht Door het geven van adaptief onderwijs, zijn wij in staat om alle kinderen te bedienen in hun eigen ontwikkeling en zo zorg op maat te bieden. Door de verschillende niveaus binnen onze school, zijn de leerkrachten erg kundig geworden in het werken met de verschillen die onze kinderen hebben binnen de groep. Bij ons op school zijn de Nederlandse taal, lezen en rekenen erg belangrijk. Wij werken op Obs Het Lang opbrengstgericht. Dat houdt in dat we van te voren doelen stellen naar aanleiding van toetsgegevens en observaties. Wij analyseren regelmatig of we de doelen hebben behaald. Als gevolg van deze analyse worden weer opnieuw doelen gesteld, waarbij de cyclus zich herhaalt. Wij willen hoger dan het landelijke gemiddelde scoren. ICT Het computeronderwijs Op Obs Het Lang werken wij met een ICT-leerlijn. Deze is opgezet door de ICT-leerkracht. Vanaf groep vier krijgen de kinderen lessen aangeboden door de ICT-leerkracht. Bij ons in school gaan de kinderen vanaf groep een tot aan groep acht met hun eigen leerkracht naar het computerlokaal. De kinderen leren werken met verschillende programma s. Onze school scoort met het computeronderwijs een 4 (dat is de hoogste score); dat betekent dat wij een voorbeeld zijn voor andere scholen, volgens de inspectie. Op school hanteren wij de algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, een ander en mijn omgeving. 5

7 3.2 Bouwen aan een adaptieve school Bouwen aan een Adaptieve School Waarom werken we met het BAS-project? Het BAS-project biedt ons als school de gelegenheid om op een planmatige wijze te werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De wereld verandert en Nederland verandert mee. Ook in het onderwijs zijn er veel nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op basis van nieuwe theoriën. Een van die vele nieuwe ontwikkelingen is adaptief onderwijs, een begrip dat je de laatste tijd veel hoort vallen in onderwijsland. We willen op Obs Het Lang steeds meer ons onderwijs af stemmen op de behoeften van kinderen, omdat ieder kind nu eenmaal anders is. Kortom... we willen onderwijs op maat bieden en daar is veel tijd voor nodig. Wij zijn enige jaren geleden gestart met het BAS-project en zullen ook dit schooljaar de 7 ontwikkelingslijnen toepassen. De doelen en ontwikkelingslijnen van BAS Het BAS-project bestaat uit 7 ontwikkelingslijnen. Sommige lijnen zijn binnen onze school al goed voor elkaar, daar hoeft weinig of niets aan veranderd te worden. Om u wat inzicht te geven in de doelstellingen, volgen hier de 7 lijnen: 1.Structuur: De manier waarop de school de leeromgeving inricht en waarop de leerkrachten lesgeven. 2.Interactie: De manier waarop leerkrachten met leerlingen, leerlingen onderling en leerlingen met leerkrachten omgaan. 3.Zelfstandige leerhouding: Dit is in het BAS-project een doel! Het stelt de leerkracht in staat om leerlingen apart of in groepjes te helpen aan de instructietafel. 4.Instructie en feedback: Aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen, voor de manier van uitleg, en voor de variatie daarin. 5.Coöperatief leren: Samenwerken is belangrijk. Het gaat er om dat kinderen elkaar kennen, vertrouwen en accepteren. Dit vraagt sociale vaardigheden. 6.Teamleren: Het is een gezamenlijk ontwikkelingsproces. Gemaakte afspraken moeten door het gehele team gedragen worden. 7.Planningsysteem: Op onze school is duidelijk aandacht voor zorg. Een goed leerlingvolgsysteem is daarbij erg belangrijk. Het systeem van CITO is hierbij ons uitgangspunt. Elk schooljaar werken wij met procesbewakers Enkele leerkrachten bewaken dan het proces van een BAScel dat valt onder één van de 7 ontwikkelingslijnen. Bijvoorbeeld; het bewaken van het BAS-blokje dat tijdens elke les zelfstandig werken door de kinderen van groep 1 t/m 8 gebruikt moet worden. We bespreken tijdens een teamvergadering steeds waar we zijn in het proces, hoe het gaat, wat we willen verbeteren en maken afspraken over hoe we verder gaan, zodat we op één lijn binnen onze school blijven werken. Het basblokje 6

8 4.ALGEMENE BELANGRIJKE SCHOOL INFORMATIE 4.1 Schooltijden Door de Inspectie van het Onderwijs is wettelijk vastgelegd hoeveel recht uw kind op onderwijs heeft. De scholen mogen echter zelf bepalen, hoe ze het indelen, als uw kind in de 8 leerjaren maar aan 7520 lesuren komt. Daarvan moeten de kinderen tenminste 3520 in de eerste vier schooljaren en tenminste 3760 lesuren in de vier daarop volgende schooljaren krijgen aangeboden. Bij ons gaat groep 1 t/m 4: ma t/m vrijdagochtend naar school. Bij ons gaat groep 5 t/m 8: de hele week naar school. Wij komen ruimschoots boven de minimaal gestelde lesuren uit, ondanks de geplande studiedagen. S MORGENS S MIDDAGS Maandag 8:30-12:00 13:00-15:00 Dinsdag 8:30-12:00 13:00-15:00 Woensdag 8:30-12:00 vrij Donderdag 8:30-12:00 13:00-15:00 Vrijdag 8:30-12:00 vrij (groep 1 t/m 4) Vrijdag 8:30-12:00 13:00-15:00 (groep 5 t/m Aanvang van de lessen s Morgens: De schoolbel gaat om 8:25 uur s Middags: De schoolbel gaat om 12:55 uur Om 8:30 uur en 13:00 uur starten de lessen. Groep 1 en 2 De kinderen van groep 1 en 2 mogen om 8:20 uur en 12:50 uur samen met de ouders naar binnen. Groep 3 t/m 8 De kinderen wachten op het plein, totdat de bel gaat. De groep 3 kinderen mogen met hun ouders naar binnen, vanaf groep 4 komen de kinderen alleen. 4.3 Bij ziekte Als uw kind ziek is, wilt u dit dan vóór schooltijd aan de school doorgeven, tel De conciërge, Freddy Bernhard, zal dan de boodschap aan de betreffende leerkracht doorgeven. Als uw kind niet op school komt zonder dat wij daarover bericht hebben gehad, neemt de conciërge telefonisch contact met u op. 7

9 4.4 Schoolvakanties Zie hiervoor het informatieboekje. 4.5 Teamnascholing en de daarbij behorende onderwijskundige dagen Leerkrachten nemen jaarlijks deel aan diverse gezamenlijke nascholingscursussen. Voor de school ligt de prioriteit steeds bij die nascholingscursussen die het functioneren in de praktijk ondersteunen en verbeteren. Dit schooljaar verdiepen wij ons verder in: rekenen, taal en Passend onderwijs. Taakspel wordt dit schooljaar afgerond. Onze school is dan de eerst gecertificeerde school. Dit schooljaar starten we met twee nieuwe methodes: Wereld in getallen (groep 3-8) en Taal actief (groep 4, 5 en 6). De kinderen gaan ook met de bijbehorende computerprogramma s werken. De onderbouwstart met een nieuw kindvolgsysteem, Onderbuowd. ICT vaardigheden, BAS en ouderbetrokkenheid staan daarnaast ook op het programma. Onderwijskundige dagen Tijdens zo n onderwijskundige dag volgt het team dus een gezamenlijke nascholing en zijn alle kinderen vrij. -Er worden niet meer dan 7 teamonderwijskundige dagen gepland in het schooljaar -De data staan in het informatieboekje vermeld -Deze data worden ook altijd ruim van tevoren in de nieuwsbrief bekend gemaakt. 4.6 Verlofregelingen voor leerlingen Afspraken voor de huisarts, orthodontist e.d. dient u zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Hier wordt alleen incidenteel verlof voor aangevraagd. Elk kind mag met 4 jaar naar school, maar als het 5 jaar is, is het leerplichtig. Buiten de vakantiedagen kan/kunnen er door de directeur geen extra vrije dag(en) gegeven worden, tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden. Deze zijn onder andere: -verhuizing -huwelijk van een gezinslid/ familielid -ernstige ziekte van ouders of naaste familie -overlijden van een naast familielid -jubilea, bruiloften van ouders of grootouders Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden, dient ruim van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. verlof aanvragen:altijd doen! Verlof voor Suikerfeest en Offerfeest Dit zijn dagen, waar de ouders verplicht verlof voor moeten aanvragen. Het is de keuze van de ouders om dit feest te vieren en hun kind hiervoor thuis te houden. De school gaat tenslotte gewoon door met het lesprogramma. Wij hebben als team en MR besloten om op de dag van Het Offerfeest, een onderwijskundige dag voor het team te plannen en alle kinderen vrij te geven. Elk schooljaar houden wij rekening met de viering van dit feest en proberen onze jaarplanning daar op aan te passen. 8

10 4.7 Verlof buiten vakanties om Verlof buiten de vakanties is niet mogelijk tenzij er sprake is van artikel 11F van de leerplicht Daarin staat aangegeven dat de leerling alleen vanwege specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie mag gaan. Ouders dienen hiervoor minimaal 2 maanden van te voren bij de directeur schriftelijk een verzoek in te dienen. Zonder toestemming vrijaf nemen, wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan u oproepen voor een gesprek en overgaan tot melding aan de officier van Justitie. Er kan dan een boete of waarschuwing opgelegd worden. 4.8 Regels ter voorkoming van schoolverzuim De leerkrachten vullen aan het begin van de ochtend en de middag een absentielijst in. Indien een kind zonder overleg de school niet bezoekt, wordt contact met de ouders opgenomen. Zo nodig wordt contact met de leerplichtambtenaar opgenomen. Wij hopen op uw medewerking om schoolverzuim te voorkomen. Zo werken wij, leerkrachten en ouders, er samen aan dat onze kinderen niet onnodig rondzwerven op straat, zonder dat wij het weten. 4.9 Bij ziekte van een leerkracht Eerste dag: De eerste dag bij ziekmelding mag niet vervangen worden, dit is een regel bij ons bestuur. De vervanging voor de eerste ziektedag van de leerkracht proberen we intern op te lossen. De kinderen worden verdeeld over de andere klassen of iemand van het eigen personeel vervangt. Tweede dag: Wij zijn als schoolbestuur aangesloten bij Personeelsvoorziening Twente (PVT), die de vervanging en het tijdelijke personeel verzorgt. Voor de tweede en volgende dagen wordt er een invaller aangevraagd bij PVT. Noodmaatregel Het kan wel eens voorkomen, dat er geen invallers beschikbaar zijn bij PVT. Wij zijn dan genoodzaakt kinderen naar huis te sturen. Voordat leerlingen naar huis gestuurd worden, zullen wij alle ouders telefonisch proberen te informeren. Leerlingen waarvan wij de ouder niet kunnen bereiken, zullen wij indelen in een andere klas. 9

11 5.REGELS EN AFSPRAKEN IN ONZE SCHOOL Op school hanteren wij de algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor een ander en mijn omgeving. Daarnaast zijn er natuurlijk klassenregels waar de kinderen zich aan moeten houden. Ook zijn er een aantal afspraken, waarvan wij het belangrijk vinden dat u ook op de hoogte bent, zodat u kunt helpen ze te handhaven. De schoolregels worden regelmatig in de nieuwsbrief vermeld, want natuurlijk moeten regels herhaaldelijk onder de aandacht worden gebracht. 5.1 Belangrijke schoolregels zijn: - Mobieltjes zijn op school nog steeds niet toegestaan. Mocht uw kind er toch één bij zich hebben, dan wordt deze ingenomen door de leerkracht. In bijzondere gevallen kunt u toestemming krijgen van de directeur voor het meenemen van de telefoon. De verantwoording voor het bewaren ligt in alle gevallen bij de leerling/ouder. - Steps, skeelers, spelcomputers e.d. zijn niet toegestaan. Het kan echter voorkomen dat we een speciale dag organiseren waarop kinderen dit speelgoed wel mogen meenemen. De kinderen krijgen dan via de leerkracht een briefje mee met datum en tijdstip. -Op school en soms ook thuis, maakt uw kind gebruik van materialen van school (boeken, schriften, liniaal etc.). Bij verlies of beschadiging hiervan vraagt de school van u een vergoeding. -Op het schoolplein lopen wij met de fiets aan de hand, deze regel geldt ook voor volwassenen. 5.2 Eten voor de pauze 's Morgens voor of na de pauze wordt er in alle groepen fruit of brood gegeten. Het liefst meegeven in een lunchdoosje of zakje met de naam erop. Ook mag uw kind een pakje of beker drinken mee naar school nemen. We vragen u zoveel mogelijk gezonde dingen mee te geven. 5.3 Het overblijven bij ons op school of wel tussenschoolse opvang Tijdens de middagpauze is er op school gelegenheid tot overblijven voor kinderen onder begeleiding van twee vaste opgeleide medewerkers, namelijk Marion Scheffer en Riny Raben. De kinderen eten en drinken gezamenlijk, daarna wordt er buiten gespeeld. De meeste kinderen vinden buiten spelen heerlijk. Bij slecht weer worden er spelletjes te voorschijn gehaald, kunnen de kinderen tekenen en/of lezen. U moet uw kind zelf, naast het eten voor de korte pauze, extra brood en drinken meegeven voor het overblijven. Wilt u uw kind geen snoep of chips meegeven? Op school wordt er ook thee gezet. Enkele malen per schooljaar bij bijzondere gelegenheden worden de kinderen op wat lekkers getrakteerd. 10

12 Overblijfkosten -U betaalt per keer 1,75 -U betaalt een strippenkaart voor 20 X van 30,00 in één keer (u bent dan goedkoper uit) -De strippenkaart blijft geldig zolang uw kind op school zit. -U bent wel verplicht de strippenkaart in één keer te betalen. -De strippenkaart kunt u elke dag (behalve woensdag) kopen bij één van de medewerkers en wel rond uur. - U bent altijd verplicht om te betalen. De overblijfkrachten kunnen geen uitzonderingen maken. -U krijgt een kwitantie mee, indien de gelden door derden worden betaald, u dient echter wel eerst zelf te betalen. -Van reeds gekochte kaarten wordt geen geld teruggeven. (de kaart moet worden opgemaakt in het schooljaar dat de kaart is gekocht). Als uw kind af en toe overblijft, geeft u s morgens een envelopje met een briefje en geld aan de leerkracht. Inkomsten van het overblijven De inkomsten van het overblijven worden beheerd door school, de school moet verantwoording afleggen aan het Bestuur. De inkomsten worden alléén besteed aan een vergoeding voor de overblijfkrachten, materialen, thee en/of iets lekkers voor de kinderen. 11

13 5.4 Parkeren en oversteken bij school Indien u uw kind met de auto brengt of haalt, wilt u dan zo parkeren dat andere kinderen nog veilig kunnen oversteken. Wij verzoeken u daarom op en vlak naast de oversteekplaatsen geen auto s te parkeren. Op de verkeersdrempel is het verboden uw auto te parkeren. 5.5 Op de fiets Alleen kinderen, die buiten de schoolwijk wonen, mogen op de fiets naar school komen. Alle andere kinderen komen lopend naar school. Zorg dat er een deugdelijk slot op de fiets van uw kind zit! De school is niet verantwoordelijk voor vernieling en/of diefstal van fietsen. 5.6 Kledingadvies Op zomerse dagen zien we vaak dat meisjes met (bikini)topjes of naveltruitjes aan naar school gaan. Wij vinden deze kleding niet gepast voor onze school. Als wij vinden dat kleding aanstootgevend is sturen wij uw kind naar huis terug met de vraag iets anders aan te trekken. 5.7 Hoofdbedekking Bij ons op school hebben wij met elkaar afgesproken dat het dragen van alle hoofdbedekking niet toegestaan is. 5.8 Gevonden kledingstukken Elk jaar blijkt weer dat we op school met een kist vol kledingstukken blijven zitten. Wilt u daarom alstublieft jassen, mutsen, dassen, handschoenen, laarzen, gymkleding enz. voorzien van een naam (groep 1 t/m 3). Als er eens iets blijft liggen, kunnen we direct zien van wie het is. Als uw kind iets kwijt is, kom dan direct even langs om te kijken of het bij ons op school is blijven liggen. De kist staat onder de trap in de hal van de school. 12

14 5.9 Verjaardagen Uw kind mag voor zijn/haar klasgenoten een traktatie meenemen. We vragen u dringend de hoeveelheid snoep en chips te beperken tot één traktatie. Wij waarderen het dat uw kind de leerkrachten op iets lekkers trakteert, echter dit is niet noodzakelijk. Uw kind mag altijd met de felicitatiekaart de klassen rond. De leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk met andere juffen of meneren, meestal aan het einde van het schooljaar. We noemen dat dan een juffen-of menerendag. Jarig zijn op school is leuk! 5.10 Ongelukjes op het schoolplein Het komt wel eens voor dat kinderen een ongelukje krijgen op het schoolplein. Kleine wondjes worden op school behandeld. Zodra we twijfelen over de ernst van het ongeluk bellen we de ouder(s), zodat zij naar de huisarts of in ernstige gevallen naar de polikliniek kunnen gaan. Zorgt u er daarom voor dat we de juiste (telefoon)gegevens op school in de administratie hebben, of dat de leerkracht weet waar u overdag te bereiken bent! 5.11 Verzekering/aansprakelijkheid De openbare scholen in Enschede hebben een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten. De premie wordt betaald uit de ouderbijdrage. Deze verzekering heeft een zeer beperkte dekking. Scholen gaan ervan uit dat kinderen en ouders verzekerd zijn. Ouders zijn in eerste instantie aansprakelijk voor schade die kinderen toebrengen aan anderen of andermans eigendommen. Ook op school geldt deze aansprakelijkheid. Voor beschadiging of vermissing van eigendommen kunnen ouders de school of de gemeente niet aansprakelijk stellen Vervoer van kinderen tijdens excursies Als ouders of leerkrachten kinderen per auto vervoeren, dan is de wegenverkeerswet van toepassing. Deze wet bepaalt dat: - kinderen uitsluitend met een gordel om vervoerd mogen worden - kinderen niet voorin naast de bestuurder mogen zitten, tenzij het kind ten minste 12 jaar oud is en tenminste 1.50 meter groot is - de chauffeur verantwoordelijk is voor het vervoer van de kinderen in de auto. Nb. De ouder of leerkracht die kinderen van een ander vervoert, hoeft voor wat de aansprakelijkheid betreft geen inzittende verzekering af te sluiten, wel is een WA verzekering noodzakelijk. 13

15 5.13 Kinderpostzegels De verkoop van kinderpostzegels vindt jaarlijks plaats door de kinderen van groep 7 en 8 van alle Enschedese basisscholen. Zij krijgen intekenlijsten waarmee ze vervolgens in de buurt gaan rondlopen om de kinderpostzegels te verkopen. Kopers van de zegels krijgen meestal een stickertje bij de voordeur zodat er niet meerdere kinderen zegels aanbieden. Elk jaar komt er een nieuwe serie uit met een ander thema. De stichting kinderpostzegels Nederland gebruikt de opbrengst om goede doelen te steunen Voertaal Nederlands Bij ons op school wordt Nederlands gesproken. Wij stellen het dan ook erg op prijs dat een ieder (zowel kinderen als volwassenen) zich hier aan houdt Kennisgeving van video-opnames en het maken van foto s Wij maken foto s van kinderen voor de website, om in school op te hangen en/of te gebruiken voor de media. Wij maken video-opnames in de klas die gebruikt worden voor de leerkrachten om de onderwijsleersituatie te bekijken. Deze beelden worden niet openbaar gemaakt. Indien u hier geen toestemming voor verleent, wilt u dit dan doorgeven aan de directeur Sponsoring Ons uitgangspunt is dat de school niet afhankelijk wil worden van sponsorgelden en zeker niet beïnvloed wil worden. Wij zullen dus altijd zeer zorgvuldig omgaan met het verkrijgen van extra middelen via deze weg. Het bestuur en de MR van de school zullen er ook altijd hun instemming aan moeten verlenen. Hiervan maakt de school nog geen gebruik. Zodra dit van toepassing is, zal de school dit meedelen in de nieuwsbrief en op de website Oud papier ophalen Ook het komende schooljaar halen we het oud papier weer op met een wagen van Twente Milieu. Met hulp van ouders zijn we ongeveer 1 ½ tot 2 uur bezig met het ophalen. Het geld dat binnenkomt door het ophalen van het oud papier wordt beheerd door de OGR. Zij zorgen voor een zinvolle besteding van het geld. Voorbeelden van bestedingen zijn extra culturele en/of sportactiviteiten voor de klassen, aanschaf van audio-en video apparatuur, sportkleding voor sportevenementen, gezelschapsspellen in de klassen en bijdragen bij festiviteiten. 14

16 6.AANNAMEBELEID VAN 4 JARIGEN EN OVERIGE LEERLINGEN 6.1 Aannamebeleid van 4-jarigen voor de scholen in de Gemeente Enschede Kinderen worden toegelaten op de dag van hun 4 e verjaardag. Dit is wettelijk zo geregeld. Ouders/verzorgers van kinderen die 4 jaar worden in de laatste 4 weken van het schooljaar wordt geadviseerd de kinderen ná de zomervakantie op school te laten starten. 3-jarigen mogen maximaal 10 dagdelen, verdeeld over de 2 maanden voor hun vierde verjaardag, komen kennismaken. 6.2 Aannamebeleid 4-jarigen bij ons op school 1.Het aanmelden van een leerling op onze school begint met een bezoek aan de school. Tijdens dit bezoek heeft u een gesprek met de directeur. Tevens krijgt u de gelegenheid vragen te stellen en de school te bekijken. 2.In dit gesprek krijgt u informatie over de school, zoals de werkwijze, onze visie, de schoolregels en andere belangrijke zaken. 3.De directeur helpt u met het invullen van de inschrijfformulieren. 4. Na de inschrijving krijgt u een uitnodiging waarop staat wanneer uw kind mag komen proefdraaien (6 dagdelen) en wanneer uw kind officieel naar school mag. Deze dagdelen bestaan uit 2 ochtenden en 4 middagen. 5. Is uw kind rond de maand december jarig dan komt het pas in januari op school. Dit i.v.m. de drukke periode met Sinterklaas en kerst. 6.Kinderen worden t/m eind mei aangenomen, kinderen die in juni 4 jaar worden, komen na de zomervakantie op school. Indien de zomervakantie laat begint, worden de juni kinderen alsnog aangenomen. 15

17 6.2 Aannamebeleid in andere gevallen dan 4-jarigen 1. Verhuizing Wanneer kinderen gedurende een schooljaar verhuizen naar een andere buurt, kunnen ze op een nieuwe school worden aangenomen. U wordt vriendelijk verzocht vroegtijdig contact met ons op te nemen als u gaat verhuizen. Zodra de definitieve datum van verhuizen bekend is, meldt u dat bij de leerkracht en bij de directie, zodat wij uw kind kunnen uitschrijven en de nieuwe school een onderwijskundig rapport kunnen sturen. 2. Aanmelding in andere gevallen Wanneer de ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind lopende een schooljaar willen aanmelden op een andere school, kan dit alleen na overeenstemming tussen de directeuren van de betreffende scholen. In alle gevallen nemen de betreffende scholen contact met elkaar op en wordt het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling(en) naar de nieuwe school gestuurd. 3. Problemen op een andere school Ouders die zich gedurende een schooljaar melden op een school vanwege het feit dat ze problemen hebben op een andere school worden ontmoedigd wat betreft een mogelijke overgang. Concreet betekent dit voor ouders die een probleem hebben op een school: -Er wordt aan hen gevraagd of ze al contact hebben gehad met de directie van de school waar het kind nu zit m.b.t. de problemen. -Er wordt hen gewezen op de afspraak zoals hierboven vermeld. -Er wordt aangegeven dat voor er sprake kan zijn van een overstap, er contact wordt opgenomen met de directie van de huidige school. In dit contact wordt in ieder geval onderzocht of een directe overstap bespreekbaar is (daarbij is het zelfs wenselijk dat de school contact opneemt met de huidige school om te kijken of de scholen tot onderlinge overeenstemming kunnen komen). -Geen overeenstemming betekent dat beide scholen besluiten niet mee te werken aan de overstap. Wel overeenstemming betekent dat de school waar het kind tot nu toe op zat contact opneemt met de ouders om de mogelijkheden te bespreken. 6.3 Aannamebeleid Peuterspeelzaal Diedel Dumpie Sinds september 2005 zit peuterspeelzaal Diedel Dumpie in het gebouw van onze school. Het is zeer zinvol voor de ontwikkeling van uw kind om het naar de peuterspeelzaal te laten gaan. Voor kinderen die het nodig hebben om extra gestimuleerd te worden in hun taalontwikkeling is er de mogelijkheid om twee extra dagdelen naar de peuterspeelzaal te gaan. Gezien de grote vraag adviseren wij ouders de aanmelding vroegtijdig te regelen. Kinderen mogen vanaf 2 jaar toegelaten worden. Voor aanmelding en informatie over tijden en kosten kunt u terecht op de peuterspeelzaal of bij Alifa. Peuterspeelzaal Diedel Dumpie: tel Ook de school kan informatie geven! 16

18 6.4 Aannamebeleid Schakelklassen De schakelklassen kennen een wettelijke basis in de Wet Onderwijs Achterstandenbeleid. Waarom een schakelklas? Het is belangrijk dat kinderen die een achterstand in hun taalontwikkeling hebben, zo snel mogelijk de gelegenheid krijgen te profiteren van intensief taalonderwijs. Dat kan in onze school. De schakelklas bestaat uit maximaal 12 kinderen van onze school uit groep 2. Zij krijgen drie ochtenden per week in de schakelklas, gedurende een heel jaar, extra aandacht op het gebied van taal. Doordat de groep klein is, is er voor alle kinderen veel aandacht. Er wordt aangesloten bij wat er in de eigen groep gebeurt. Wij mogen onze kinderen aanmelden. N.a.v. de toetsgegevens bepalen externen welke 12 kinderen van onze school naar de schakelklas mogen. 6.5 Aannamebeleid Voor en naschoolse opvang Voor het verzorgen van kinderopvang ( voorschoolse opvang VSO en buitenschoolse opvang BSO) hebben alle scholen in de Wesselerbrink en Stroinkslanden een convenant gesloten met SKE Kinderopvang. Dat betekent dat zowel in de schoolweken als in de vakantieweken een goede opvang van uw kind geboden wordt. In de wijken Wesselerbrink en Stroïnkslanden zijn momenteel 5 locaties voor BSO, die allen onderdeel uitmaken van het Kindercentrum de Toverbal. Op dit moment zijn er geen wachtlijsten. Indien de vraag dat nodig maakt zal het aantal locaties worden uitgebreid, zodat wachtlijsten kunnen worden voorkomen. Zowel VSO als BSO vallen onder de wet kinderopvang, waardoor veelal de kosten aftrekbaar zijn van de belasting. Voor nadere informatie kunt u bij ons een informatiepakket ophalen of rechtstreeks contact opnemen met SKE. SKE kinderopvang algemeen adres: Wethouder Nijhuisstraat 1 Enschede / SKE kinderopvang Kindercentrum de Toverbal: Zunabrink 2 Enschede / Ook op de website vindt u informatie over SKE en de diverse locaties: 6.6 Stagiairebeleid bij ons op school Bij ons op school bieden wij een leerwerkplek aan voor studenten van: - Pedagogische academie, de Hogeschool Edith Stein en Saxion Hogeschool Deventer; zij leren voor het toekomstige vak van leraar in het basisonderwijs - ROC, ICT-en onderwijsassistentes niveau 4 - CIOS, sport en bewegen De stagiaires worden begeleid door de stagecoördinator van onze school en leerkracht waar zij zijn ingedeeld. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor stagiaires die hun opleiding bij het ROC volgen. Aan onze school is hiervoor een certificaat uitgereikt. 17

19 7.INFORMATIE OVER HET ONDERWIJS 7.1 Dagindeling groep 1 en 2 De leerlingen van groep 1 en 2 mogen s morgens 10 minuten en s middags 10 minuten voor de school begint binnenkomen. De leerkracht is dan in de groep aanwezig. Ouders kunnen hun kind in de klas brengen. De kinderen kijken bij binnenkomst op de dagritmekaarten om te zien waar ze die ochtend mee gaan beginnen en wat ze verder die dag gaan doen. Het hele jaar door wordt er gewerkt rondom bepaalde onderwerpen. Bij ieder thema wordt aan alle vakken (taal- en rekenactiviteiten, muzikale vorming, spel en kleutergym) aandacht besteed. In de klas wordt een hoek of een kijktafel ingericht. Materiaal hiervoor mogen de kinderen van huis meenemen. Thema s waar o.a. aandacht aan wordt besteed zijn: De jaargetijden, Sinterklaas, Kerst, Pasen en allerlei andere thema s zoals bv. : het strand en Sesamstraat. De paaslunch, dat is smullen! De kinderen hebben de vrijheid te kiezen wanneer ze een bepaalde activiteit willen doen. De leerkrachten houden natuurlijk wel rekening met het niveau van de kinderen en zullen de kinderen uitdagen om ze te laten groeien in hun ontwikkeling. Kinderen kunnen dus ook een doelgerichte opdracht krijgen van de leerkracht. Voor elk kind wordt een plakboek gemaakt gedurende de kleuterperiode. Hierin komen werkjes van uw kind, foto s, liedjes en verhaaltjes. Aan het einde van groep 2 mag het plakboek mee naar huis. Tijdens de 10-minutengesprekken ligt het boek ter inzage klaar. 7.2 Spel- en boekenplan De ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 worden regelmatig uitgenodigd om samen een spelletje te spelen in de klas. Het is de bedoeling dat ouders en kind leren samen te spelen en lezen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 18

20 7.3 Taal-en leesonderwijs Groep 1 en 2 In groep 1 en 2 is het taalonderwijs vooral gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling en het uitbreiden van de woordenschat. Taalactiviteiten zijn o.a.: - Kringactiviteiten zoals gesprek, vertellen - Taalactivteiten met het accent op fonemisch bewustzijn, dit staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden' - Het lezen van prentenboeken - Bekijken van en samen praten over mensen, dieren, planten, dingen - Voorbereidende leesactiviteiten - Samenspel in de hoeken - De verteltafel - Aanbieden van woorden die bij het thema horen. Hierbij worden woordvellen gebruikt, waarop naast de woorden plaatjes staan -In groep 2 worden er letters aangeboden -Er wordt gewerkt met de methode Schatkist Groep 3 In groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig leren Lezen. Groep 4 t/m 8 Onze school start dit schooljaar met een nieuwe taalmethode Taalactief. In de methode komen de volgende onderdelen aan de orde: - spreken - luisteren - schrijven - woordenschat - taalgebruik - taalbouw - taalbeschouwing 19

21 Leesonderwijs Groep 1 en 2: voorbereidend lezen In jaargroep 1 en 2 maken we gebruik van Schatkist, ik ben Bas, Piramide, Ik en Co en de map Fonemisch bewustzijn ter voorbereiding op het lezen. Tijdens deze lessen komen drie belangrijke aspecten aan de orde n.l.: de taalbeheersing, het visueel herkennen van geschreven taal (en de voorbereidende activiteiten hiervoor) de verkenning van gesproken taal Ik ben Pompom Groep 3: aanvankelijk lezen Voor het aanvankelijk lezen maken wij gebruik van de nieuwe uitgave van de methode Veilig Leren Lezen. Voor alle kinderen en hun ouders uit groep 3 die beginnen met leren lezen hebben wij Overstap. Overstap is een programma waarbij ouders thuis het lezen op een goede manier kunnen oefenen met hun kind. Per schooljaar zullen er tien Overstap-bijeenkomsten georganiseerd worden. Op zo n bijeenkomst krijgen de ouders de volgende "Overstap" materialen uitgereikt: voorleesboek, luister cd, leesboekje, werkboekje en handleiding. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe deze materialen thuis gebruikt kunnen worden. Groep 4 t/m 8: voortgezet technisch lezen Wij maken gebruik van de methode Lekker Lezen voor voortgezet technisch lezen. Deze methode heeft het niveaulezen vervangen. Ralfi-lezen en stillezen wordt ook in het leesprogramma ingepast. Begrijpend lezen Op onze school maken we gebruik van de methode Goed Gelezen en de lessen Nieuwsbegrip. De groepen 5 t/m 8 werken het hele schooljaar met deze methode. Elk jaar kent 7 blokken, elk blok heeft 4 instructielessen en 4 verwerkingslessen. Daarnaast maken wij gebruik van de lessen van Nieuwsbegrip, deze lessen gaan over actuele onderwerpen uit het nieuws. Groep 4 start in januari met begrijpend lezen. 20

22 7.4 Rekenonderwijs In groep 1 en 2 wordt gewerkt volgens de nieuwe tussendoelen voor rekenen. Deze zijn onderverdeeld in de periodes augustus-januari en februari-juli voor beide groepen. In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van Schatkist, Schatkist rekenen voor de computer en Spelend Rekenen met Peuters en kleuters om het rekenonderwijs vorm te geven. Er is materiaal gemaakt bij een aantal van de doelen. Vanaf groep 3 werken wij met de methode Wereld in getallen. Dit is een methode waarbij de kinderen leren rekenen door handelend bezig te zijn in allerlei rekensituaties in plaats van alleen 'droge' rekensommen te moeten maken. In groep 3, 4 en 5 wordt de nadruk gelegd op de introductie van de getallenrij en het inoefenen van rekenfeiten (b.v. tafels), zodat die niet meer verloren gaan. Vanaf jaargroep 6, gaat het toepassen van het rekenen in het dagelijkse leven buiten de school een grote plaats innemen. Bij verschillende projecten komen begrippen als lengte, breedte, omtrek en oppervlakte aan de orde. Ook wordt dan steeds meer rekening gehouden met onderlinge verschillen van de kinderen, De leerling die meer aan kan krijgt meer werk, een leerling die moeite heeft met rekenen krijgt extra instructie. Clusteren van lessen Om ervoor te zorgen dat er per les niet aan meerdere doelen tegelijk wordt gewerkt, wordt de leerstof uit de methode geclusterd. Dit werkt overzichtelijker voor de kinderen die moeite hebben met rekenen. Als kinderen moeite hebben met het rekenprogramma of juist meer werk aan kunnen, maken we gebruik van programma s als Maatwerk en Slagwerk. Ook zijn er van Ambrasoft computerprogramma s beschikbaar die kinderen spelenderwijs met extra rekenwerk ondersteunen of uitdagen. Van het computerprogramma van Pluspunt wordt in alle groepen gebruik gemaakt. 7.5 Natuuronderwijs In de groepen 1 en 2 wordt natuuronderwijs gegeven aan de hand van thema s over bv. de seizoenen, de boerderij, dieren etc. Uitgangspunt is daarbij de eigen belevingswereld. Er worden uitstapjes gemaakt naar het bos of de kinderboerderij. In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Natuurlijk. Elk blok wordt geopend met een blokopeningspagina De inhoud van Natuurlijk is geordend in acht thema s. Deze thema s keren elke jaargroep terug. Elk jaar worden ze verder uitgewerkt en wordt het perspectief verbreed. In de onderbouw zijn de begrippen en inhouden nog eenvoudig. In de bovenbouw worden ze steeds complexer. Elk thema bevat een practicumles met eenvoudige proefjes. Natuurlijk besteedt ook aandacht aan techniek. 21

23 7.6 Aardrijkskunde In de groepen 1 t/m 4 wordt er aandacht besteed aan voorbereidende aardrijkskundige begrippen. De lessen worden geïntegreerd in andere vakken. Aan de orde komt o.a.: het weer, de jaargetijden, het verkeer, het huis, de ander en ik. Vanaf groep 5 werken we met de methode Hier en Daar. De 4 aspecten van aardrijkskunde (fysische geografie, sociale geografie, kaartlezen/kaartgebruik en topografie) komen hierin goed aan de orde. groep 5 Voorbereidend aardrijkskunde onderwijs groep 6 Nederland groep 7 Europa groep 8 Werelddelen en herhaling Nederland 7.7 Geschiedenis groep 1 en 2: Werken met tijdsbegrippen b.v. vandaag, morgen, nu. groep 3 en 4: Uitbreiding van de in groep 1 en 2 behandelde begrippen. In groep 5 t/m 8 werken we uit de methode Wijzer door de tijd. De leerstof in de methode is chronologisch, d.w.z. beginnen bij de prehistorie en eindigen in groep 8 in het heden. 7.8 Engels De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen les in de Engelse taal. We streven ernaar dat de kinderen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een eenvoudig niveau kunnen gebruiken als communicatiemiddel. We gebruiken de methode Real English, let s do it. 7.9 Burgerschap en sociale integratie Onder Actief Burgerschap wordt verstaan: Zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten school. Wij vinden het belangrijk dat het kind opgroeit tot een zelfstandige sociaal-cultureel aangepaste burger, die zich kan aanpassen in zijn omgeving. In onze samenleving is behoefte aan meer medemenselijke solidariteit, goede manieren, sociale controle en verantwoordelijk optreden. Wij kiezen daarom voor een adaptieve omgeving. Wij zijn gericht op de leerling, welke ervaringen brengt de leerling mee, welke competenties zijn goed ontwikkeld en aan welke gaan wij verder werken? Wij stellen ons daarbij de vraag, welke taken passen daarbij en hoe kan de leerkracht daarbij begeleiden? Wij kiezen voor een integrale aanpak, die past binnen alle leerdoelen van de school. 22

24 Wat leren wij onze kinderen? Wij leren kinderen, hoe zij zich moeten en kunnen gedragen binnen en buiten school. Wij willen dat de leerling leert respectvol om te gaan met andere leerlingen, uit andere culturen en met andere levensovertuigingen. Wij willen dat de leerling leert in te zien welke normen en waarden geaccepteerd zijn/worden en leert daarnaar te handelen. Wij willen dat de leerling leert met zorg om te gaan met natuur, milieu en eigen gezondheid. Iedereen is aanspreekbaar op zijn of haar gedrag. Ook leren wij de leerlingen hoe ze een probleem kunnen oplossen of liever voorkomen. Wij maken nog geen gebruik van een methode hiervoor, de lessen zijn geïntegreerd in andere vakken en/of vakgebieden (b.v. geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlandse taal). Overige activiteiten die zich richten op burgerschap en sociale integratie zijn: sportactiviteiten, culturele activiteiten, buitenschoolse activiteiten; excursies, bezoek aan musea, vieren van feesten, hulp in de wijk, etc 7.9 Geestelijke stromingen Wij verstaan onder geestelijke stromingen verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen die in onze cultuur en andere culturen voorkomen. - we streven ernaar de leerlingen kennis te laten maken met de wereldgodsdiensten (vooral voor zover ze in onze schoolomgeving voorkomen) - we streven ernaar de leerlingen kennis te laten maken met verschillen die binnen één wereldgodsdienst voorkomen (de meest bekende verschillen zijn voor ons waarneembaar binnen het christendom) - we streven ernaar dat de leerlingen respect en tolerantie tonen t.a.v. andersdenkenden. - we streven ernaar dat de leerlingen op eigen niveau keuzes kunnen maken t.a.v. wat zij een waardevolle overtuiging vinden. Om bovenstaande doelstellingen te bereiken maken we geen gebruik van een methode, de lessen zijn geïntegreerd in andere vakken en/of vakgebieden (b.v. geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlandse taal) Handvaardigheid Handvaardigheid en tekenen worden in de jaargroepen 3 t/m 8 door de leerkracht gegeven. Zij zorgen voor een afwisselend programma, met o.a. de volgende technieken: tekenen, schilderen, vouwen, knippen en plakken, werken met kosteloos materiaal, textiele werkvormen, kleien, figuurzagen. 23

25 7.11 Muzikale vorming Het muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: - kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren en te beoefenen. - met elkaar over muziek kunnen praten, gevoelens en ervaringen kunnen uitwisselen en op muziek kunnen bewegen. - ideeën en plannen maken voor uitvoeringen, tentoonstellingen en theatershows, deze uitvoeren, kijken en luisteren naar elkaar en een mening hierover durven te geven en te ontvangen. We gebruiken de volgende materialen: muziek en lied op cassette en cd, verschillende liedboeken en de muziekkist met instrumenten. Regelmatig houden we theatershows voor alle groepen en ter afsluiting van de schoolcarrière voert groep 8 een musical op. Hiervoor maken we gebruik van bestaande muziek, terwijl o.a. decors en kleding zelf worden gemaakt. Groep 4 krijgt al twee schooljaren lang ABC (algemene basis cursus) muziek, elke week krijgt groep 4 een les aangeboden. De lessen worden gratis verzorgd door de Muziekschool Verkeer Op school werken wij met twee kranten met daarin de belangrijkste thema's op het gebied van verkeer. Op Voeten en Fietsen is voor groep 5 en 6, de JeugdVerkeersKrant voor groep 7 en 8. Beide kranten worden uitgegeven door Veilig Verkeer Nederland en zijn zeer up to date. In de maand april moeten de kinderen van jaargroep 8 een praktisch en theoretisch verkeersexamen afleggen. We doen elk jaar mee met de andere scholen in de wijk aan het praktijkexamen op de Wesselerbrink. De ouders krijgen hierover t.z.t. bericht ICT Kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen computerlessen door hun eigen leerkracht en vanaf groep 4 ook door de ICT -leerkracht. Computerlessen De kinderen krijgen les in de programma s Word (tekstverwerking), Paint (tekenen), en Powerpoint (presentaties maken), Windows Movie Maker (video bewerking) en Excel. Vanaf groep 5 leren de kinderen informatie op te zoeken m.b.v. Internet om hiermee hun spreekbeurten en werkstukken te maken. Belangrijke vaardigheden die kinderen leren zijn; selecteren van informatie, beoordelen van die informatie en informatie koppelen aan kennis die de leerling al heeft. Ook leren de kinderen informatie van internet in hun eigen woorden op te schrijven. Kopiëren van stukken tekst van Internet mag niet. In groep 7 en 8 maken en presenteren de leerlingen hun eigen PowerPoint presentaties. Ze maken hierbij gebruik van het digitale schoolbord. Via earthquest en webquest leren de leerlingen op een leuke manier informatie te zoeken en te presenteren en leren ze ook samen aan een project te werken. Mediawijsheid Zodra de leerlingen op het Internet gaan om informatie te zoeken leren ze ook om te gaan met de risico's van internet. Internet heeft bijvoorbeeld ook minder leuke kanten: spammailtjes, virussen, pesten via MSN, chat, of pesten en ongewenste benaderingen op profielsites. Diverse veiligheids aspecten komen tijdens de lessen aan bod zoals; geen privégegevens intypen op internet en het geheim houden van je gebruikersnaam en wachtwoord, en nooit met een onbekende afspreken via Internet. Leerlingen worden geleerd bij verdachte zaken altijd de leerkracht of de ouders in te lichten. 24

26 Digischolen (Elektronische Leeromgeving) Ons samenwerkingsverband heeft sinds januari 2009 een ELO (Elektronische Leer Omgeving). Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op deze ELO. Er staan diverse vakgebieden op zoals rekenen, spelling, begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurlijk ook computerlessen. Digischolen is te gebruiken als ondersteuning van de lessen die in de klas gegeven worden. Leerlingen kunnen dus thuis en op school extra oefenen op diverse vakgebieden. Via de ELO kunnen de leerlingen ook berichtjes sturen naar elkaar. Ook de leerkrachten hebben toegang tot de ELO. Ze kunnen overzichten van resultaten opvragen van hun eigen groep. Bent u het wachtwoord van uw kind kwijt stuur dan een mailtje naar en geef de voor- en achternaam en klas van het kind door. U krijgt dan zo spoedig mogelijk de inlog voor Digischolen toegestuurd. Educatieve software Naast het aanleren van vaardigheden leren de kinderen in de klas ook werken met computerprogramma s behorende bij de methodes, b.v. Schatkist Rekenen en Taal voor de kleuters, Wereld in Getallen, Taal actief en Ambrasoft voor de groepen 3 t/m 8 en topografie programma s voor groep 6, 7 en 8. 25

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

2014-2015 INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER SAMENWERKINGSVERBAND WESSELERBRINK

2014-2015 INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER SAMENWERKINGSVERBAND WESSELERBRINK v 2014-2015 INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER SAMENWERKINGSVERBAND WESSELERBRINK Een woord vooraf Dit is het infoboekje/ jaarkalender van Openbare Basisschool Harry Bannink Het Bijvank 111 7544 DA Enschede

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier! Namens het hele team van de Bienekebolders, Paul van Hees directeur O.B.S.

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier! Namens het hele team van de Bienekebolders, Paul van Hees directeur O.B.S. Voorwoord Alstublieft, de schoolgids van Openbare Basisschool De Bienekebolders in Moergestel. In deze gids leest u meer over het onderwijs en de werkwijze op onze school. Naast deze schoolgids verschijnt

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat

Nadere informatie

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Kreek 14 1654 JX Benningbroek Telefoon : 0229-591408 E-mail : info@kraaienboom.nl Website : www.kraaienboom.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids.

Inhoudsopgave schoolgids. Inhoudsopgave schoolgids. 1. Een woord vooraf 3 1.1. Het openbaar onderwijs 3 1.2. Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor 5 2.1. ODBS Het Stroink 5 2.2. Plattegrond 5 2.3. Namen en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl

OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl Schoolgids 2011-2012 OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl Directie Bestuur Inspectie Directeur Hanneke Miedema Stichting

Nadere informatie