VLAAMSE OVERHEID. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST. Open offerteaanvraag. Bestek nr. 16EH/13/29 Dossier nr. 213.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE OVERHEID. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST. Open offerteaanvraag. Bestek nr. 16EH/13/29 Dossier nr. 213."

Transcriptie

1 VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST Open offerteaanvraag Bestek nr. 16EH/13/29 Dossier nr INZET VAARTUIG VOOR HET ONDERHOUD MEETNET VLAAMSE BANKEN Openingszitting offertes op maandag 24 maart 2014 om 11u in het Administratief Centrum, Afdeling Kust Vrijhavenstraat Oostende vergaderzaal W. Delvoye 2 de verdieping De aanbestedingsdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=168074

2 - 2 - INHOUDSTAFEL I. ALGEMENE BEPALINGEN... 5 I.1. AANBESTEDENDE OVERHEID... 5 I.2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT... 5 I.3. GUNNINGSWIJZE... 6 I.4. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN... 6 I.5. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN... 6 I.6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN... 7 I.7. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING... 7 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN... 8 A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT... 8 A.1. SELECTIE... 8 A.1.1. UITSLUITING, RSZ-VERPLICHTINGEN EN BELANGENVERMENGING (ART. 61, 62 EN 64 KB PLAATSING)... 8 A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 67, 68 en 72 KB PLAATSING)... 9 A.1.3. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) A.2. MODALITEITEN A.2.1. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING) A.3. OFFERTE OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD A.3.1. OPENING VAN DE OFFERTES (ART. 92 KB PLAATSING) A.3.2. INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 51 EN 90 KB PLAATSING) A.3.3. VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 80 EN 82 KB PLAATSING) A.3.4. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING) A.3.5. INVENTARIS (ART. 84 KB PLAATSING) A.3.6. VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING)... 13

3 - 3 - A.4. PRIJS A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING) A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 16 KB PLAATSING) A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 19 KB PLAATSING) A.4.4. PRIJSHERZIENING (ART. 20 KB PLAATSING) A.4.5. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING) A.5. GUNNINGSCRITERIA A.5.1. OFFERTEAANVRAAG GUNNINGSCRITERIA (ART. 101 KB PLAATSING) B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) B.1.2. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING) B.1.3. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) B.1.4. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) B.1.5. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN (ART. 148 KB UITVOERING) B.2. BETALINGEN B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING) B.2.2. PROCEDURE (ART. 150 EN 160 KB UITVOERING) B.2.3. OVERIGE BEPALINGEN B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING) B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING) B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING)... 21

4 - 4 - B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING) B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) B.5. KEURINGEN EN OPLEVERING B.5.1. KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB UITVOERING) B.5.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) B.5.3. KOSTEN VAN DE OPLEVERING (ART. 18 KB PLAATSING) III TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN DOEL VAN DE OPDRACHT OMSCHRIJVING VAN DE IN TE ZETTEN WERKBOOT, BEMANNING EN DUIKPLOEG OMSCHRIJVING WERKBOOT EN RUBBERBOOT OMSCHRIJVING BEMANNING OMSCHRIJVING DUIKPLOEG WERKMODALITEITEN WERKBOOT & BEMANNING THUISHAVEN - AANLEGPLAATS JAARLIJKSE INSPECTIE ONDER WATER VAN DE MEETPALEN EN VAN DE STEENBESTORTING RAPPORTERING VAN DE WERKEN OPMETING EN VERREKENING PROJECTLEIDING EN WERKMODALITEITEN PROJECTLEIDING PLANNINGSVERGADERING EN OPMAAK DAGELIJKS GO/NOGO BERICHT OPMETING EN VERREKENING IV BIJLAGEN

5 I. ALGEMENE BEPALINGEN I.1. AANBESTEDENDE OVERHEID 1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken 2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust Afdeling Kust ir. Kathleen Bernaert Afdelingshoofd Vrijhavenstraat Oostende Tel.: +32(0)59/ Fax.: +32(0)59/ Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing van punt 3 hierna. 3. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 te 1000 Brussel Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. I.2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT De opdracht omvat het voorzien van één werkboot en rubberboot met bemanning en duikploeg, die ingezet zal worden bij het transport en het uitvoeren van het onderhoud op zee van het Meetnet Vlaamse Banken. Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van art. 5 van de Wet van 24 december Deze dienst heeft in het bijzonder betrekking op volgende CPV: - CPV , hydrografische diensten - CPV , hydrometeorologische diensten Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Voor eventuele bijkomende inlichtingen of antwoorden op inhoudelijke vragen over het bestek, zal een algemene, mondelinge briefing voorzien worden op vrijdag 7 maart 2014 om 14u op volgend adres: Afdeling Kust, Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende

6 - 6 - Om de overdracht van informatie zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten de vragen op voorhand schriftelijk worden ingediend en ten laatste 1 werkweek voor de aanvang van de hoger voornoemde mondelinge briefing. Het verslag van deze briefing zal naderhand ter inzage liggen op het adres van de aanbestedende overheid. Een afschrift van het verslag is op vraag gratis verkrijgbaar op volgend adres: Afdeling Kust Administratief Centrum Vrijhavenstraat Oostende I.3. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via open offerteaanvraag. I.4. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing); - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); - Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni U kunt deze regelgeving terugvinden op: I.5. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op deze aanneming: - Omzendbrief MOW/2006/01 (BS 6 oktober 2006) voor het berekenen van de uurkosten van aannemersmaterieel bij het opstellen van verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst volgens de kostenstaat CMK-2003; - Dienstorder MOW/MIN/2013/01 van 4 februari gebruik van de posten "voorbehouden som" en "geraamde som" in de bestekken;

7 - 7 - I.6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. Verlengingen: De opdracht heeft een initiële looptijd van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij het startbevel. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 37, 2 van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekend schrijven van de aanbestedende overheid uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht. 2. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 3. De onderhavige opdracht is tevens onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van: - de voorschriften betreffende het Politie- en Scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, kusthavens en -stranden zoals vermeld in het K.B. van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement van de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, gewijzigd bij K.B. 9 februari 1996 (B.S. 23 maart 1996) - de politiereglementen van de gemeenten op wiens grondgebied gemeten zal worden - het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (KB van 24 september 2006) gebaseerd op het Europese CEVNI ( Code Européén des Voies de Navigation Interérieur) - de verordening geldig voor de haven van Oostende en Zeebrugge en andere havens die nodig zijn bij uitvoering van de opdracht. I.7. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING De artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt, zijn 45 en 46: Deze afwijking wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende dienstverlener mogelijk is.

8 - 8 - II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT A.1. SELECTIE A.1.1. UITSLUITING, RSZ-VERPLICHTINGEN EN BELANGENVERMENGING (ART. 61, 62 EN 64 KB PLAATSING) Art. 61 en 62. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art en 2 K.B. plaatsing. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen, het attest van niet-faling en het attest hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding artikel 402 en 403 WIB via elektronische weg op conform art. 60, 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2. Bij een open offerteaanvraag toont de inschrijver aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 61, 1 en 2 K.B. Plaatsing bevindt door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 61, 1 en 2 K.B. Plaatsing; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid overeenkomstig art. 62, 2 K.B. Plaatsing; - Getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land. De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art. 64. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel.

9 A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 67, 68 en 72 KB PLAATSING) De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door één of meer van de volgende documenten: - Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing); - De balansen, uittreksels uit de balansen of jaarrekeningen indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd de bekendmaking voorschrijft; - Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren; De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn: De technische bekwaamheid van de dienstverlener, met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid, wordt aangetoond door het voorleggen van volgende documenten: - een lijst van relevante en recente referenties van de afgelopen 5 jaar met betrekking tot het uitvoeren van vergelijkbare en relevante opdrachten. Deze lijst vermeldt duidelijk de referenties van de opdrachtgevers en de eventuele contactpersonen. Hierbij dient bij de referentie ook het daadwerkelijk ingezette team van medewerkers te worden bijgevoegd. Alsook een verklaring van de opdrachtgever dat dit team daadwerkelijk zal worden ingezet. - Een document waaruit blijkt dat de voorgestelde werkboot: voldoet aan de keuring van de zeevaartinspectie een operationele vaarsnelheid heeft van minstens 10 knopen uitgerust is met een redundant AIS-systeem inzetbaar is vanaf startdatum opdracht volgende voorzieningen heeft: heftoestellen (kraan, winches met voldoende hefvermogen voor het veilig uitleggen en opnemen van meetapparatuur, golfmeetboeien, verankeringen en boeistenen tot 5 ton); voor het uitvoeren van duikwerken; lasapparatuur zowel elektrisch als autogeen voor lassen onder en boven water inclusief de nodige energie en alle noodzakelijke verbruiksmaterialen en hulpmiddelen; deze lasapparatuur dient ook geschikt te zijn voor het uitvoeren van werken op de meetplatformen; een industriële hogedrukreiniger met voldoende vermogen voor het reinigen van de paalconstructies en sensoren, inclusief de nodige watervoorraad; (bij het gebruik van de hogedrukreiniger ter voorbereiding van verfwerken mag enkel zoetwater worden gebruikt); voldoende werkruimte op het bovendek, voor behandelen en stapelen van meetapparatuur, meet- en bebakeningsboeien en verankeringsmateriaal; een afsluitbare bergruimte (minimum volume 30 m³) voorzien van rekken voor het bergen van onderhoudsmateriaal, reservetoestellen en reservemateriaal; de accommodatie (ontspanningsruimte, eetplaats, keuken, slaapplaatsen, toilet, douche,...) voor een verblijf van minimum 48 uur op zee voor minimum 4 personen (onderhoudspersoneel en afgevaardigde(n) opdrachtgever) bovenop de bemanning. - Een document waaruit blijkt dat de voorgestelde rubberboot: voldoet aan de keuring van de zeevaartinspectie, een minimum motorvermogen van 18 kw heeft, uitgerust is met een harde kiel, een voorsteven heeft die bestand is tegen het ter plaatse aanvaren tegen de ladderconstructie van de meetpalen, beschikbaar is voor inzet vanaf startdatum opdracht.

10 De inschrijver dient een lijst op te maken en bij zijn offerte te voegen met de personen die hij kan inzetten in onderstaande functies: Bemanningsleden op het vaartuig. Bij een uitvaart van het vaartuig moeten er altijd minimum 3 bemanningsleden aan boord zijn voor alle functies die nodig zijn voor een veilige vaart en het ondersteunen van het geplande onderhoud van de vaardag: schipper: besturing schip, verantwoordelijke bemanning machinist/werktuigkundige: bemanningslid die de machines aan boord van het schip bedient en onderhoudt matroos: bemanningslid voor het uitvoeren van allerhande taken aan boord kraanman: bemanningslid dat de kraan van het schip bedient bij onderhoud golfmeetboeien en meetinstrumenten bij de meetpalen Duikploeg: ploeg van duikers die de nodige brevetten en ervaring hebben voor het uitvoeren van de duikwerkzaamheden op zee. Projectleider (en vervangers, bij afwezigheid van de voorgestelde projectleider). Deze lijst bestaat uit een tabel met vijf kolommen waarin achtereenvolgens 1) de naam, 2) hun studie- en beroepskwalificaties, 3) de functies waarvoor ze ingeschakeld zullen worden 4) hun specifieke ervaring in deze functies, of diploma s of brevetten voor deze functies, 5) hun woonplaats vermeld zijn. Indien beroep wordt gedaan op onderaannemers, dienen bij de betrokken personen, de naam en het adres van de onderaannemer vermeld te worden. Tevens dient een document van de onderaannemer bijgevoegd te worden, waaruit blijkt voor welke deelaspecten zij hun diensten aanbieden. Voor een meer gedetailleerde beschrijving, wordt er verwezen naar de technische specificaties. - Een verklaring waaruit blijkt dat de personen, die in de offerte voorgesteld worden door de opdrachtnemer, ook effectief zullen ingeschakeld worden door de opdrachtnemer ten laatste 1 maand na de startdatum van de opdracht. In de eerste startmaand van de opdracht dient de opdrachtnemer evenwaardig personeel in te zetten na de goedkeuring van de opdrachtgever. - Een lijst met gedetailleerde beschrijving van de organisatie van het bedrijf met inbegrip van de infrastructuur; - Een beschrijving van de maatregelen die de uitvoerder treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt om de kwaliteit van zijn uitvoeringen te bewaken; A.1.3. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

11 De opdrachtnemer is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing A.2. MODALITEITEN A.2.1. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING) Er zijn geen opgelegde varianten. Indien een inschrijver, naast de basisofferte, een afzonderlijke offerte voor een variante wil indienen, moet hij daarvoor een afzonderlijk offerteformulier indienen en in zijn plan van aanpak de variant afzonderlijk toelichten. De minimale voorwaarden voor de toegestane varianten zijn: De inschrijver dient expliciet aan te tonen dat de variante een voordeel biedt voor de opdrachtgever ten opzichte van de basisofferte; - dat een zelfde kwaliteit van onderhoud wordt aangeboden; - dat de opdrachtgever voor toezicht en controle geen hogere inbreng aan mensmiddelen moet leveren. De varianten worden ingediend met een afzonderlijke offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan wat zijn basisofferte is en wat zijn varianten zijn. A.3. OFFERTE OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD A.3.1. OPENING VAN DE OFFERTES (ART. 92 KB PLAATSING) De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting op maandag 24 maart 2014 om 11 uur in de kantoren van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende. A.3.2. INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 51 EN 90 KB PLAATSING) De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB Plaatsing.

12 De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Een gescande handtekening is onvoldoende. Voor hulp bij het indienen van uw offerte kunt u gebruik maken van de handleiding e- tendering. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) A.3.3. VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 80 EN 82 KB PLAATSING) Art. 80. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. Art. 82. Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de inventaris, bij de offerte gevoegd moeten worden: - prijsverantwoording - c.v. s van ingezet personeel en beschrijving van de relevante opdrachten waarvoor zij ingezet werden - overzicht relevante uitgevoerde opdrachten met inbegrip van referenties en bewijs van goede uitvoering, opgemaakt door de desbetreffende aanbestedende overheid. - alle verklaringen die in de selectiecriteria zijn vermeld. Alle documenten en nota s die bij de inschrijving worden gevoegd moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn inschrijving van heden. A.3.4. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam van zijn eventuele onderaannemers mee. Hij doet dat ten minste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van het deel van de opdracht dat aan de betrokken onderaannemer wordt toevertrouwd, behalve in geval van hoogdringendheid waarbij deze termijn van 15 kalenderdagen kan ingekort worden. De opdrachtnemer dient daarbij het bewijs voor te leggen dat de betrokken onderaannemer voldoet aan de wetgeving inzake de erkenning van aannemers voor dat deel van de opdracht dat die onderaannemer zal uitvoeren. Zolang dat bewijs niet is overgelegd, mag een onderaannemer de werkzaamheden niet aanvatten. De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het hem toevertrouwde deel van de opdracht in het bezit zijn van de vereiste erkenning.

13 In geval van door de opdrachtnemer uit te voeren studies, is het de opdrachtnemer niet toegelaten zich na de sluiting tot een ander burgerlijk ingenieur of ingenieursbureau te wenden, tenzij een gelijkwaardige ingenieur of ingenieursbureau wordt voorgesteld, waarvan de gelijkwaardigheid vooraf en schriftelijk wordt aanvaard door de aanbestedende overheid. A.3.5. INVENTARIS (ART. 84 KB PLAATSING) 1 In de inventaris gaat de post vergezeld: a) van de vermelding VH, vermoedelijke hoeveelheid; b) van de vermelding VS, voorbehouden som; De voorbehouden som is gereserveerd voor diensten, werken en leveringen nodig voor de uitvoering van aanpassingswerken ten gevolge van onverwachte situaties of voor de oplossing van ad hoc problemen die niet vooraf konden worden vastgesteld en waarvoor geen specifieke posten in de inventaris voorzien zijn. De voorbehouden som geeft de opdrachtnemer geen recht op enige bestelling, noch op het bedrag dat eventueel besteld wordt. Het is enkel een indicatie van het budget dat voor dergelijke uitgaven gereserveerd is. De aanbestedende overheid beslist over de uitgaven die met deze post betaald worden. 2 De vermoedelijke hoeveelheden mogen niet verbeterd worden in de inventaris. A.3.6. VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtwintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes. A.4. PRIJS A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING) Deze opdracht is een gemengde opdracht. A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 16 KB PLAATSING) a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier decimalen preciseren. b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte.

14 A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 19 KB PLAATSING) In de prijzen zijn eveneens gerekend: Alle verplaatsingskosten in het Vlaams kustgebied of tussen dit werkgebied en de kantoren / werkplaatsen van de aannemer of zijn onderaannemers zijn een last van de aanneming. Ook de uurloonkost tijdens de verplaatsingen tussen de kantoren/werkplaatsen van de opdrachtnemer en de locatie van de dienstverlening is inbegrepen. Alle kosten voor eventuele opleiding aan de opdrachtgever en vergaderingen bij de opdrachtgever. De kosten voor verplaatsingen verricht tijdens de duur van de interventies voor afhalen en/of afleveren van materiaal en wisselstukken buiten deze zones, voor zover ze niet begrepen zijn in forfaitaire posten, worden vergoed aan de geldende kilometervergoedingen voorzien bij de Vlaamse Gemeenschap en verrekend na voorlegging en goedkeuring van de nodige bewijsstukken. De uurloonkost wordt vergoed a rato van de voorziene eenheidsprijzen. A.4.4. PRIJSHERZIENING (ART. 20 KB PLAATSING) Op alle posten met uitzondering van de post met voorbehouden som (VS) is de volgende prijsherziening van toepassing: Waarbij: p = P.(a.w/W + b.g/g + d.i/i + c) P: stelt het volgens het contract vastgestelde bedrag van de staat voor; p: stelt het aangepast bedrag voor, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en de daarop betrekking hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsook van de prijzen van de materialen, grondstoffen of verbruiksproducten. W: stelt de gemiddelde maandwedde van kracht tien kalenderdagen voor de opening van de inschrijvingen voor; van de bedienden van de 1, 2, 3 en 4 categorie zoals die door het Nationaal Paritair Hulpcomité vastgesteld zijn verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum. De trimestrieel bepaalde maandwedde van de bedienden van de 1 en 2 categorie wordt bepaald met inachtneming van de loopbaan van 16 t/m 40 jaar; voor de bedienden van de 3 categorie is de loopbaan berekend van 18 t/m 40 jaar en voor bedienden van 4 categorie is de loopbaan berekend van 18 t/m 44 jaar. w: stelt dezelfde gemiddelde maandwedde, van kracht op de aanvangsdatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode voor, verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum. G: stelt de referentieprijs VI voor, die vermeldt staat in de door het Ministerie van Economische Zaken (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) gepubliceerde Tabel van de referentieprijzen VI, voor gasoildiesel met OW classificatie OW 550bis, prijs per liter, in zone I, industrieel verbruiker, per vrachtwagen citerne franco en minstens 1.000l., BTW niet inbegrepen, met betrekking tot de kalendermaand voor de datum van het openen van de inschrijvingsbiljetten;

15 g: stelt dezelfde referentieprijs voor als die bepaald voor G, maar met betrekking tot de kalendermaand voor de aanvangsdatum van de in termijnbetaling beschouwde maandperiode. I: stelt het maandelijkse indexcijfer voor, berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen op de binnenlandse markt van het Bouwbedrijf. Dat indexcijfer heeft betrekking op de kalendermaand voor de datum van het openen van de inschrijvingen; i: stelt hetzelfde indexcijfer voor met betrekking tot de kalendermaand voor de aanvangsdatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode; c: stelt de vaste term voor die niet voor herziening vatbaar is. Aan de verschillende parameters worden de volgende overeengekomen vaste contractuele waarden toegekend: a = 0,60 b = 0,10 c = 0,20 d = 0,10 Hieruit volgt: p = P.(0,60*w/W + 0,10*G/g + 0,10*i/I + 0,20 ) A.4.5. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING) Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. A.5. GUNNINGSCRITERIA A.5.1. OFFERTEAANVRAAG GUNNINGSCRITERIA (ART. 101 KB PLAATSING) a) De geboden totale inschrijvingsprijs De maximale score voor dit criterium bedraagt 50 punten. De inschrijfprijs wordt als volgt beoordeeld: Pl Score = 50 P Hierbij is P de inschrijfprijs van een kandidaat dienstverlener en Pι de laagste inschrijfprijs.

16 b) In dit deel van de opdracht wordt de meerwaarde van de aangeboden middelen (werkboot, rubberboot en bemanning) beoordeeld. De inschrijver kan hiervoor een maximale score van 40 punten verdienen. Indien de aangeboden werkboot, rubberboot en bemanning zich beperkt tot de opgelegde specificaties worden er geen punten toegekend. Het voorzien van een werkboot met betere specificaties, of een extra werkboot als 2 e werkboot voor specifiek onderhoud, back-ups voor de verschillende bemanningsleden, duikploeg, worden ook als een duidelijke meerwaardes beschouwd. Alle aangeboden werkboten (behalve de 2 e werkboot voor specifiek onderhoud), rubberboot en bemanning die voorgesteld worden ingezet dienen vanzelfsprekend te voldoen aan de eisen uit de technische bekwaamheid. Criteria voor de meerwaardes: - Inzet van een werkboot of rubberboot met betere specificaties dan deze vermeld in het bestek kan, volgens onderstaande verdeling, een maximale score van 20 punten verdienen: - Grotere vaarsnelheid werkboot: 5 punten - Boegschroeven (of ander systeem) waardoor werkboot zich stil in de stroom kan positioneren: 5 punten - Meer hefvermogen kraan en heftoestellen aan boord van de werkboot: maximum 3 punten, - Betere specificaties rubberboot: maximum 2 punten - Andere voorgestelde meerwaardes die het onderhoud kunnen vereenvoudigen of veiliger maken: maximum 5 punten - Mogelijke inzet van bijkomende werkboten voor onderhoud als: - alternatief op de ingezette werkboot: maximum 5 punten - 2 e werkboot voor specifiek onderhoud: maximum 5 punten - Voorgestelde bemanning en duikploeg: maximum 10 punten - Inzetbaarheid bemanningsleden - Ervaring van de bemanningsleden in de voorgestelde functies - Ervaring met onderhoud op zee - Mogelijke vervangers voor de verschillende functies aan boord c) Plan van aanpak: Voor dit onderdeel kan de inschrijver een maximale score van 10 punten bekomen. De inschrijver dient in zijn plan van aanpak een gedetailleerde beschrijving te geven van de methode die gevolgd zal worden voor het veilig uitvoeren van de opdracht, die beschreven is in de technische specificaties. Het plan van aanpak wordt eerst beoordeeld op volledigheid, d.w.z. of het plan ingaat op alle in dit bestek genoemde onderdelen en aspecten. Van een als volledig aangemerkt plan van aanpak wordt vervolgens, op basis van hetgeen in het plan is beschreven, beoordeeld of de in het plan beschreven aspecten ertoe leiden dat kan worden voldaan aan de eisen volgens dit bestek. Indien op grond van de in het plan van aanpak beschreven aspecten wordt geoordeeld dat kan worden voldaan aan de eisen volgens dit bestek, wordt het plan van aanpak als voldoende aangemerkt. De inschrijver dient voor elk van de punten a tot en met c een afzonderlijk document bij zijn offerte te voegen.

17 Het document omtrent de prijs, is een prijsverantwoording voor elk van de posten en in het bijzonder voor de posten met eenheidsprijs per maand, behalve als het om uurlonen gaat en hun toeslagen De bijzondere aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat in de voorgestelde projectorganisatie het organogram zodanig zal zijn dat er één (en enkel één) aanspreekpunt is voor de Opdrachtgevers. In geval van een Tijdelijke Handelsvennootschap zal alle briefwisseling (inclusief faxen) via deze projectleider verlopen. De taken van de projectleider staan nader omschreven onder de Technische Voorschriften. B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) Er zijn geen gedeeltelijke uitvoeringstermijnen. B.1.2. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING) De diensten worden uitgevoerd op volgende plaatsen: Belgisch Continentaal Plat, de Vlaamse kustzone, waaronder de locaties Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort. Mits akkoord van de aanbestedende overheid kunnen sommige diensten ook worden uitgevoerd in de kantoren van de opdrachtnemer. De aannemer mag geen producten opstapelen noch voorlopige inrichtingen plaatsen op de Gronden van het Vlaamse Gewest, tenzij op de plaatsen die hem aangeduid worden en onder de voorwaarden hem opgelegd door de opdrachtgever. De lokalen van de opdrachtgever waar de aannemer de opdracht uitvoert moeten in goede staat gehouden worden. De geldende instructies omtrent het gebruik ervan, inz. de vereiste voor de goede werking van de aanwezige apparatuur, moeten strikt nageleefd worden. Indien de aannemer toelating krijgt om sommige lokalen van de opdrachtgever te laten gebruiken door zijn techniekers en in plaats van een eigen werfkeet te gebruiken, is het in goede staat houden (opruimen, opkuisen,..) een last van de aanneming en komen die uren dus niet voor afzonderlijke aanrekening in aanmerking. De opdrachtgever verleent aan de aannemer de nodige medewerking voor het bekomen van de toelating tot het betreden van de terreinen en lokalen. B.1.3. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) Het mandaat van de leidend ambtenaar bestaat enkel uit: - de technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring van de detail- en werktekeningen en de berekeningsnota s, tot en met de definitieve oplevering; - de keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; - de aanvaarding van de geleverde diensten; - het nazicht van de vorderingsstaten en van de facturen; - het opstellen van de processen-verbaal;

18 de voorlopige en definitieve oplevering; - het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties. B.1.4. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van de oorspronkelijke aannemingssom zonder BTW voor 1 onderhoudsjaar. Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental afgerond. b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name: 1 in speciën; 2 in publieke fondsen; 3 in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 4 via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende wetgeving. Voor wat 1 tot en met 3 betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. d) De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering. B.1.5. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN (ART. 148 KB UITVOERING) Het aantal vaardagen (met of zonder duikploeg samen), die per jaar kunnen gerealiseerd worden, is afhankelijk van tal van factoren, zoals de weersomstandigheden, de getijden, de stroming, de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, het beschikbare onderhoudspersoneel, enz., waardoor het aantal te realiseren vaardagen vooraf niet kan ingeschat worden. Op basis van de bijgehouden overzichten van het aantal vaardagen per jaar voor het meetnet sinds 1987, wordt het vooropgezette minimale aantal vaardagen voor het uitvoeren van het onderhoud voor het meetnet vastgelegd op 77 vaardagen per jaar. Wanneer deze minimale hoeveelheden niet worden besteld, heeft de dienstverlener recht op een schadevergoeding van 5 % van de waarde van het aantal hoeveelheden die te weinig besteld zijn t.o.v. het vooropgezette minimaal aantal vaardagen (zonder BTW), doch slechts in de mate dat de vermindering niet gecompenseerd is door de bestelling van aanvullende diensten en dat het niet realiseren van het minimale aantal vaardagen geen gevolg is van niet goedgekeurde vaardagen, conform artikels B.4.1 en B.4.2. De dienstverlener is verplicht daartoe een schuldvordering of geschreven aanvraag in te dienen.

19 B.2. BETALINGEN B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING) De diensten worden betaald door maandelijkse betalingen in mindering. De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd tijdens de hele opdracht. Hij wordt vastgelegd bij bericht van de aanbestedende overheid, zo niet geldt de eerste dag van de maand. Een post tegen een globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte. B.2.2. PROCEDURE (ART. 150 EN 160 KB UITVOERING) De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen. De opdrachtnemer dient als eerst een vorderingstaat in. Deze wordt per post verstuurd naar de aanbestedende overheid en digitaal g d naar de leidend ambtenaar. Na de verificatie van de ingediende vorderingstaat wordt er door de aanbestedende overheid overgegaan tot vraag van facturatie van de door de aanbestedende overheid aanvaarde prestaties en facturen. De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf het verstrijken van de bovenvermelde verificatietermijn Alle betalingsaanvragen en facturen worden, met duidelijke vermelding van het besteknummer en dossiernummer gericht aan: Vlaamse Overheid Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken IVA Maritieme Dienstverlening en Kust Afdeling Kust Administratief Centrum Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende B.2.3. OVERIGE BEPALINGEN a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten. B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING) Art. 19 Gebruik van de resultaten

20 De aanbestedende overheid verwerft de volle en exclusieve eigendom op de uitvindingen die gedaan en ontwikkeld worden bij of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich ertoe de specifieke uitvindingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid. 4 De opdrachtnemer kan, na voorafgaande schriftelijke toestemming door de aanbestedende overheid, de algemene gegevens over het bestaan van de opdracht en over de verkregen resultaten aanwenden voor commercieel of ander gebruik. Art. 20 Methodes en knowhow De aanbestedende overheid verkrijgt de rechten op de methodes en knowhow die ontwikkeld worden bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer deelt de aanbestedende overheid ten laatste bij de voorlopige oplevering mee welke knowhow nodig is voor het gebruik van het werk, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het aanvragen van een octrooi of niet. De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich ertoe de methodes en knowhow die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid en alle andere diensten, departementen en entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbestedende overheid onderscheiden rechtspersoon. B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING) De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen. B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen.

21 B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING) a) Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere straffen). Een algemene straf is eenmalig of dagelijks (totdat de dienstverlener de fout heeft rechtgezet) en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45, 2, 1 en 2 van het KB Uitvoering. b) Bijzondere straffen: Bij herhaaldelijke inbreuken op de eisen van het bestek of bij herhaaldelijk (meer dan 2 keer) uitvoeren van gebrekkig onderhoud waardoor de werking van het systeem in gedrag komt of falsificatie van gegevens, kan de aanbestedende overheid naast de straf in onderdeel a) van dit artikel, ook bijkomend het deel van de opdracht dat door de gebrekkige uitvoering getroffen wordt aan de opdracht onttrekken. De dienstverlener heeft in dit geval geen enkele aanspraak op enige schadevergoeding. c) De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: - de inbreuk is gepleegd; - er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd. De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de dienstverlener niet juist kan worden bepaald. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld. Deze afwijking wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende dienstverlener mogelijk is. B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING) De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering. Bij een niet mogelijke afvaart voor onderhoud op zee of niet mogelijke uitvoering van het op het GO-bericht vermelde onderhoud, als gevolg van: - afwezigheid van de nodige bemanning en duikploeg voor het op het GO-bericht vermelde onderhoud, - de niet beschikbaarheid van de werkboot of rubberboot, kan de aanbestedende overheid een boete van 250 euro opleggen per keer dat dit vastgesteld wordt. De aanbestedende overheid kan een boete van 250 euro opleggen per kalenderdag, dat er vastgesteld wordt, dat er toch uitgevaren wordt en de onderhoudsactiviteiten van het GO-bericht niet kunnen uitgevoerd worden, alhoewel het Oceanografisch Meteorologisch Station in hun weerbericht van s morgens had aangegeven dat er

22 grote kans was op te veel wind en te grote golfhoogtes in de omgeving van de locatie(s) voor uitvoering van de geplande onderhoudsactiviteiten. De levertermijnen voor het doorsturen van de onderhoudsrapporten en GO-bericht liggen vast en worden uitvoerig besproken en vastgelegd in de technische specificaties. Bij uitval van de bebakening van de Westhinder meetpaal kan de opdrachtgever een directe interventie vragen. Indien de opdrachtnemer hieraan geen gevolg geeft, kan een boete opgelegd worden van 1000 euro, verhoogd met 1000 euro per dag vertraging. Bij het herhaaldelijk vaststellen van gebrekkige of laattijdige rapportage, of het niet of laattijdig doorsturen van het GO-bericht of het niet ter beschikking stellen van de werkboot, rubberboot of duikploeg, of de niet correcte uitvoering van de functie van projectleiding, zoals vermeld in de technische specificaties, kan de aanbestedende overheid overgaan tot het opleggen van een boete van 250 euro per kalenderdag tot de dienstverlener de opdracht naar behoren uitvoert conform de specificaties van de aanbestedende overheid. De bewijslast is volkomen ten laste van de opdrachtnemer. De boetes worden primair in mindering gebracht op de eerst volgende factuur of in mindering gebracht op de borgsom. B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. B.5. KEURINGEN EN OPLEVERING B.5.1. KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB UITVOERING) De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, worden ten laste van de opdrachtnemer aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de opdrachtnemer in verband met de opleveringen zelf uitvoert, blijven te zijnen laste. B.5.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) De opdrachtnemer is er toe gehouden die producten, rapporten, documenten en/of prestaties die niet voldoen of die niet de instemming van de aanbestedende overheid wegdragen zonder enige bijkomende vergoeding aan te passen of met bijkomende documenten aan te vullen overeenkomstig de onderrichtingen die de aanbestedende overheid hem eventueel verstrekt. De aldus aangepaste en aangevulde documenten dienen binnen de voorziene uitvoeringstermijn afgeleverd te worden.

23 De opdracht wordt definitief opgeleverd bij de aflevering en aanvaarding door de aanbestedende overheid van de definitieve documenten, producten, rapporten en/of prestaties. B.5.3. KOSTEN VAN DE OPLEVERING (ART. 18 KB PLAATSING) De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn laste.

24 III TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN Voor de eenvoud zal in het vervolg van de tekst: - het onderhoudspersoneel ingezet voor het bestek 16EH/13/28 Onderhoud en acquisitie golfmeetboeien van meetnet Vlaamse Banken, vermeld worden als onderhoudspersoneel onderhoud golfmeetboeien. - het onderhoudspersoneel ingezet voor het bestek 16EH/13/27 Onderhoud en acquisitie meetpalen op zee van meetnet Vlaamse Banken, vermeld worden als onderhoudspersoneel onderhoud meetpalen. Andere afkorting vermeld in de tekst: BCP: Belgisch Continentaal Plat 2. BIJZONDERE BEPALINGEN 2.1 DOEL VAN DE OPDRACHT Het doel van de opdracht is het voorzien van één werkboot en rubberboot (inclusief bemanning en duikploeg), die ingezet zal worden bij het transport en het uitvoeren van het onderhoud op zee van het Meetnet Vlaamse Banken. Dit onderhoud op zee bestaat uit: - De uitleg, het tussentijds onderhoud, de vervanging of het uithalen van de golfmeetboeien op zee i.s.m. onderhoudspersoneel onderhoud golfmeetboeien. - Het bergen van de golfmeetboeien op drift, voor zover deze zich nog op het BCP bevinden. - Het transport van het onderhoudspersoneel onderhoud meetpalen en afgevaardigden van de opdrachtgever van en naar de meetpalen voor het onderhoud van de sensoren en van apparatuur op de meetpalen. - Het onderhoud van sensoren bij de meetpalen i.s.m. onderhoudspersoneel onderhoud meetpalen, waarbij gebruik van de kraan of andere apparatuur aan boord van het schip nodig is. - Het uitvoeren van duikwerkzaamheden i.k.v. het onderhoud van de meetpalen en van de sensoren van de meetpalen en (eventueel) bij vervanging van de golfmeetboeien. Bij het onderhoud op zee kunnen zowel de huidige ligplaatsen van de golfmeetboeien en meetpalen bezocht worden, als eventueel nieuwe of andere locaties. De werkboot zal niet gebruikt worden voor onderhoud of transport buiten het BCP. Een overzicht van de huidige ligplaatsen van golfmeetboeien en meetpalen vind je terug in bijlage 1. Meer informatie over het meetnet Vlaamse banken is terug te vinden op

25 2.2 OMSCHRIJVING VAN DE IN TE ZETTEN WERKBOOT, BEMANNING EN DUIKPLOEG OMSCHRIJVING WERKBOOT EN RUBBERBOOT De werkboot en de rubberboot dienen te voldoen aan de keuring van de zeevaartinspectie en aan het bestek. De werkboot wordt permanent ingezet en dient alle werken op zee, zoals vermeld in dit bestek aan te kunnen. Alle verzekeringskosten zijn inbegrepen in de voorziene eenheidsprijzen. De werkboot moet zeewaardig zijn in ruwe zee en een geringe diepgang hebben zodat die zeer dicht bij de meetpalen voor anker kan gaan. De operationele vaarsnelheid (t.o.v. het water) van de werkboot moet steeds minstens 10 knopen bedragen De werkboot moet bovendien voorzien zijn van een redundant AIS-systeem voor de uitvoering van de in dit bestek beschreven opdracht. Het AIS-systeem zal steeds ingeschakeld zijn bij uitvoering van onderhoud voor het meetnet, behoudens wettelijk gedefinieerde omstandigheden. Vaardagen zonder ingeschakeld AIS-systeem worden beschouwd als niet uitgevoerd. Deze werkboot moet eveneens voorzien zijn van een rubberboot, met voldoende motorvermogen (min 18 kw), uitgerust met harde kiel en geschikt voor het veilig transport van materieel en personeel van de werkboot naar de nabij gelegen werklocaties. De rubberboot moet geschikt zijn om het overstappen naar (en van) een meetpaal veilig en vlot te laten verlopen. Dit houdt ook in dat o.a.: - de voorsteven van de rubberboot bestand is tegen het ter plaatse blijven aanvaren tegen de ladderconstructie bij het overstappen. - de rubberboot bestuurd moet worden door een gekwalificeerd en ervaren bemanningslid Voor het uitvoeren van het onderhoud op zee voor het Meetnet Vlaamse Banken, zijn volgende voorzieningen nodig op de werkboot: - heftoestellen (kraan, winches, ) met voldoende hefvermogen voor het veilig uitleggen en opnemen van meetapparatuur, golfmeetboeien, (eventueel bebakeningsboeien), verankeringen en boeistenen tot 5 ton; - de nodige voorzieningen voor het uitvoeren van duikwerken; - lasapparatuur zowel elektrisch als autogeen voor lassen onder en boven water inclusief de nodige energie, en alle noodzakelijke verbruiksmaterialen en hulpmiddelen; deze lasapparatuur is eveneens geschikt voor het uitvoeren van werken op de meetplatformen. - een industriële hogedrukreiniger met voldoende vermogen voor het reinigen van de paalconstructies en sensoren, inclusief de nodige watervoorraad op de werkboot. Deze hogedrukreiniger zal ook gebruikt worden door de onderhoudsaannemer van de meetpalen bij het onderhoud van de sensoren op de meetpalen. Bij het gebruik van de hogedrukreiniger ter voorbereiding van verfwerken mag enkel zoet water worden gebruikt; - voldoende werkruimte op het bovendek, voor behandelen en stapelen van meetapparatuur, meet- en bebakeningsboeien en verankeringsmateriaal; - een afsluitbare bergruimte (minimum volume 30 m³) voorzien van rekken voor het bergen van onderhoudsmateriaal, reservetoestellen en reservemateriaal;

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING KANDIDATUUR 2 Gemeente XXXX...... Kandidaatstelling En Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr.... Project Dienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG. Bestek nr. helpdesk_2017

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG. Bestek nr. helpdesk_2017 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG Bestek nr. helpdesk_2017 Opdracht die betrekking heeft op de afname van eerstelijns ondersteuning van de aanvragers van mandaten en kredieten

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap, Innovatie en Media Administratie Wetenschap en Innovatie algemene offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AWI/2006/Steunpunten/01 Specifieke

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid.

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Algemene offerteaanvraag Bestek nr.: AD/LOG/MVD/2012.02 Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Indiening van de inschrijving: ten laatste

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST. Open offerteaanvraag voor aanneming van diensten

Vlaamse Overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST. Open offerteaanvraag voor aanneming van diensten Vlaamse Overheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST Open offerteaanvraag voor aanneming van diensten Dossier nr. 214.085 Bestek nr. 16EH/14/15 PROGRAMMATIE VAN EEN OP MAAT

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST. Open offerteaanvraag. Bestek nr.16eh/13/26 Dossier nr. 213.

VLAAMSE OVERHEID. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST. Open offerteaanvraag. Bestek nr.16eh/13/26 Dossier nr. 213. VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST Open offerteaanvraag Bestek nr.16eh/13/26 Dossier nr. 213.225 ONDERHOUDSCONTRACT HYDROMETEOLOGISCH MEETNET VOOR DE VLAAMSE

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2014 Microsoft licenties en Software Assurance Het hernieuwen van de Software Assurance op de producten uit het Microsoft Enterprise Agreement

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse overheid Beleidsdomein Kanselarij

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

VZW VLAAMSE ZORGKAS Ondernemingsnummer Koning Albert II-laan 35 bus Brussel

VZW VLAAMSE ZORGKAS Ondernemingsnummer Koning Albert II-laan 35 bus Brussel VZW VLAAMSE ZORGKAS Ondernemingsnummer 0475.581.694 Koning Albert II-laan 35 bus 36 1030 Brussel Bestek voor een raamcontract voor het leveren van communicatiediensten aan de Vlaamse Zorgkas 2012-2014

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders

Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders Auteur: Els Gommeren OO-D Bestek: Besteknummer: 3866 Afdeling: Dienst: Project insourcing voor de

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/004/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013

TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013 TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013 Borgtocht (art. 17 2 en art. 25 van het KB van 14 januari 2013) Er wordt geen borgtocht geëist voor opdrachten waarvan het opdrachtbedrag kleiner is dan vijftigduizend

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/005/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie