Inhoudsopgave. Maris College schoolgids Contact met de (locatie)directie Klachtenregeling Privacy leerlingen ICT reglement voor leerlingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Maris College schoolgids 2015-2016. Contact met de (locatie)directie Klachtenregeling Privacy leerlingen ICT reglement voor leerlingen"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Voortgezet onderwijs langs de kust Schooltypen en leerwegen per locatie Vwo en havo Technasium voor vwo en havo Onderzoek & Ontwerpen Cultuur & Communicatie voor vwo en havo Maris Stromen Vmbo Beroepssectoren op het Maris College Tweetalig onderwijs in de mavo Vakkenpakketten Rekentoets Magister Schoolindeling 3. Schoolleiding 4. Zorg voor leerlingen Mentoraat Mentoraat 3.0 ouderparticipatie 3.0 Ondersteuning leerlingen Medewerkers leerlingbegeleiding Zorgcoördinatoren Externe medewerkers leerlingbegeleiding Vertrouwenspersonen Decanen Veiligheid Onderwijs aan zieke leerlingen Contact met de (locatie)directie Klachtenregeling Privacy leerlingen ICT reglement voor leerlingen 5. School- en roostertijd Roostertijden Minirooster Onderwijstijd Lesuitval Vakanties en vrije dagen schooljaar Leerplicht, verzuim en verlof Leerplicht: neem het net te licht! Melding verzuim Verzuim door ziekte Ongeoorloofd verzuim Te laat komen Spijbelen Terugdringen verzuim Buitengewoon verlof Richtlijnen aanvragen extra verlof Toelichting leerplichtwet 7. Lessentabellen Maris Belgisch Park Maris Houtrust Maris Bohemen Maris Statenkwartier Maris Waldeck Maris Kijkduin / Maris Waldeck 2

3 8. Overgangsnormering 9. Exameninformatie Bovenbouw havo en vmbo Schoolexamens Centraal schriftelijk examen Exameninformatieavond Voorbeeld PTA-regels Cijferoverzichten Slaagregeling eindexamen havo en vmbo 10. Maris extra Kunst en cultuur Theater en museum Striptekenen Maris Music Awards Maris got talent Maris Moves Reizen Verplicht Vrijwillig Sporten Sportplus 11. Huisregels 12. Ouderraad en Medezeggenschapsraad 13. Schoolboeken, financiën en adviesinstanties Schoolboeken Overige leermiddelen Gymnastiekkleding Kosten onderwijs Regeling Media & Design Kosten tweetalig mavo Houtrust Sport, Dienstverlening & Veiligheid Bijdrage overige leerwegen Kluisjes Ouderbijdrage Gespreide betaling Ooievaarspas Kosten voor reizen Werkweek en teambuildingsdagen Vrijwillige reizen Huiswerkbegeleiding Verzekering Advies- en informatiepunten DUO-IB Groep Gemeente Den Haag / Stichting Leergeld Den Haag Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen 14. Leerlingenstatuut 15. Pestprotocol Bijlage I Opbrengstenoordelen 2014 Bijlage II Examenresultaten

4 Inhoudsopgave (klik op de afbeelding van een hoofdstuk om er direct naar toe te gaan, ga een pagina terug als u de inhoudsopgave in een lijst wil zien) 1. Voorwoord 2. V.O. langs de kust 3. Schoolleiding 4. Zorg voor leerlingen 5. School- en roostertijd 4 6. Leerplicht, verzuim en verlof 7. Lessentabellen 8. Overgangsnormering 9. Exameninformatie 10. Maris extra 11. Huisregels 12. Ouderraad en Medezeggenschapsraad 13. Schoolboeken, financiën en adviesinstanties 14. Leerlingenstatuut 15. Pestprotocol Bijlage I Opbrengstenoordelen Bijlage II Examenresultaten

5

6 1. Voorwoord Het Maris College voor voortgezet onderwijs in Den Haag heeft als motto klein, veilig, kansrijk. Onze leerlingen krijgen hun lessen in kleinschalige gebouwen, waar ze zich thuis voelen in een veilige omgeving. Dat bevordert hun prestaties en draagt bij aan hun kansen in het vervolgonderwijs. Directie Per augustus 2015 heeft de heer Van Stralen zijn functie als locatiedirecteur Maris Statenkwartier beëindigd. Hij blijft tot 15 oktober aan de school verbonden als adviseur voor de locatie Statenkwartier en begeleider van nieuwe collega s en hij zal meewerken aan de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Daarna gaat hij met vooruitgeschoven pensioen. Mevrouw De Jong volgt hem per 1 augustus op als locatiedirecteur van Maris Statenkwartier. Maris Statenkwartier en Media & Design Op Statenkwartier is een mooie nieuw aula gebouwd op het binnenplein van de school. In de oude aula zijn lokalen gekomen voor grafimediavakken. De opleiding Media & Design is per 1 augustus gevestigd op Statenkwartier. De leerlingen die tot en met vorig jaar aan deze opleiding zijn begonnen, maken die af op de oude manier. In de brugklassen starten leerlingen, naast de algemeen vormende vakken met het vernieuwde vmboprogramma s Media, Design & ICT, Techniek Breed en Management & Hospitality Maris Kijkduin De bouw van het nieuwe gebouw aan de Landréstraat vordert gestaag. In de winter zullen alle leerlingen en docenten daar weer intrekken. Tot die tijd hebben alle leerlingen van Maris Kijkduin, ook de bovenbouwleerlingen die tot voor kort op Maris Waldeck zaten, hun lessen in het gebouw aan de Stokroosstraat. Ouderparticipatie Het Maris College heeft ouderparticipatie hoog in het vaandel staan. De driehoek school, leerlingen en ouders is cruciaal om te zorgen dat onze leerlingen een succesvolle schooltijd hebben en daarmee het fundament leggen voor hun toekomst. Ouderparticipatie speelt een rol in het begeleiden van een kind thuis: helpen met plannen van huiswerk, een luisterend oor bieden, communiceren met school over de voortgang. Ouders en school moeten het persoonlijk belang van hun kind en leerling nauwlettend in het oog houden. Daarnaast kunnen ouders een belangrijke rol spelen in het keuzeproces van hun kind. Welke richting gaat het op en wat zijn de consequenties daarvan voor vervolgopleidingen. We willen ouders betrekken bij dit proces en dan met name degenen die vanuit hun dagelijkse praktijk onze leerlingen voorlichten. We gaan dit schooljaar ouders vragen om tijdens belangrijke informatiemomenten voor de leerlingen over hun beroepservaringen te komen vertellen. Opleidingsschool Haaglanden Om het dreigende tekort aan tweedegraads bevoegde docenten tegen te gaan heeft het Maris College zich aangesloten bij een netwerk met InHolland (Amstelveen), Hogeschool Rotterdam, ICLON Leiden, TULO Delft, en een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden, om te participeren in het opleiden van jonge docenten. Komend schooljaar zal een aantal studenten binnen het Maris College gedeeltelijk hun opleiding krijgen. Vakcoaches binnen onze school begeleiden de studenten. Op deze manier hopen we jonge enthousiaste docenten te werven voor het Maris College. 6

7 Nieuwe programma s vmbo Er wordt hard gewerkt aan nieuwe eindexamenprogramma s voor het vmbo. Deze worden in landelijke werkgroepen samengesteld. Dit jaar doet de opleiding Zorg & Welzijn mee aan de pilot. Voor de andere opleidingen zijn de werkgroepen nog bezig met het ontwikkelen. De nieuwe programma s zullen in schooljaar overal in het derde leerjaar worden ingevoerd. Totalen per locatie Opleiding Belgisch Park havo Houtrust mavo aantal ll geslaagd 31 (94%) 80 (96%) definitief afgewezen 2 3 Examenresultaten Met trots presenteren we de eindexamenresultaten van schooljaar In totaal waren er 440 kandidaten, waarvan er slechts één is teruggetrokken. Na het tweede tijdvak zijn daarvan 432 kandidaten geslaagd. Een score van 98%. Slechts 7 kandidaten zijn afgewezen. Een geweldige prestatie van leerlingen en docenten! Totalen per opleiding havo 31 van 33 94% mavo 118 van % gl 21 van 22 95% kbl 193 van % bbl 69 van % totaal 432 van % Bohemen Media&Design Statenkwartier mavo gl kbl H&A kbl Z&W kbl SDV kbl TB bbl SDV gl kbl bbl kbl M&H kbl TB kbl VC bbl M&H bbl TB bbl VC (100%) 6 (100%) 35 (100%) 45 (98%) 16 (94%) 15 (100%) 1 (100%) 15 (94%) 32 (100%) 4 (100%) 21 (100%) 10 (100%) 7 (100%) 29 (100%) 8 (100%) 7 (100%) Kijkduin mavo kbl bbl (100%) 12 (100%) 18 (100%) Op vindt u alle gegevens van het Maris College over de periode tot en met

8 Maris College in vogelvlucht We vinden het verheugend dat zoveel leerlingen voor het Maris College hebben gekozen. We starten dit schooljaar met ruim 550 brugklasleerlingen verdeeld over zes locaties van vwo tot en met vmbo. Ook hebben we een locatie voor leerwegondersteunend onderwijs. Belgisch Park: vwo / havo / technasium voor vwo en havo; Houtrust: havo-gerichte theoretische leerweg / mbo-gerichte theoretische leerweg / tweetalig mavo; Bohemen: theoretische leerweg / gemengde leerweg / kaderberoepsgerichte theoretische leerweg; Statenkwartier: gemengde leerweg / kaderberoepsgerichte leerweg / basisberoepsgerichte leerweg / (6-jarig Vakcollege Techniek (vmbo-mbo), hiervoor start geen nieuwe brugklas. De huidige leerlingen ronden het programma af). Waldeck: kaderberoepsgerichte leerweg / basisberoepsgerichte leerweg; Kijkduin: leerwegondersteunend onderwijs voor het vmbo (de theoretische-, kader- en basisberoepsgerichte leerweg). Het Maris College: heeft zes kleinschalige gebouwen langs de kust; biedt uitdagend onderwijs in een veilige en kansrijke leeromgeving; heeft betrokken en professionele medewerkers; werkt met moderne onderwijsmiddelen en ICT; besteedt veel aandacht aan rekenen en taal; biedt een breed scala van buitenschoolse activiteiten in sport, kunst en cultuur; werkt voor het organiseren van stages en projecten samen met een groot aantal bedrijven en organisaties in de Haagse regio. In deze schoolgids voor het schooljaar geven we algemene informatie over de school: schooltijden, examenroosters, en hoe de zorg op school is ingericht. Op de zes locaties hebben bij elkaar ruim 2100 leerlingen les. Het Maris College heeft zo n 250 medewerkers: docenten en onderwijsondersteunend personeel. Alles draait bij ons om mensen; leerlingen en medewerkers moeten zich thuis voelen op school om goed te kunnen presteren. De ambitie van alle onderwijsteams is elke leerling, met zijn of haar specifieke mogelijkheden, op het hoogst haalbare niveau te laten uitstromen. Van harte wens ik alle leerlingen en medewerkers van het Maris College een plezierig en succesvol schooljaar. C. de Groot Algemeen directeur 8

9

10 2. Voortgezet onderwijs langs de kust Het Maris College is een school voor voortgezet onderwijs met de richtingen vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). Het vmbo is verdeeld in de theoretische leerweg (mavo), de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Schooltypen en leerwegen per locatie Maris Belgisch Park: vwo, havo en technasium voor vwo en havo; Maris Houtrust: havo (twee leerjaren, vervolg op Maris Belgisch Park), tto (tweetalig onderwijs) mavo, mavo (MTL mbo-gerichte tl en HTL havo-gerichte tl) Maris Bohemen: mavo (theoretische leerweg: tl), gemengde leerweg (gl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl); Maris Statenkwartier: gemengde-, kader en basisberoepsgerichte leerweg (gl, kbl en bbl) * Maris Waldeck: kbl en bbl; Maris Kijkduin: leerwegondersteuning (lwoo) voor het vmbo (tl, kbl, bbl). * Op Maris Statenkwartier hebben ook nog leerlingen les die de opleidingen Media & Design en het Vakcollege Techniek in schooljaar startten. Zij ronden hun programma in oude vorm af. Voor het Vakcollege start dit schooljaar geen nieuwe brugklas. Het concept van beroepsvoorbereiding zoals het Vakcollege dat kent, wordt vanaf de brugklas wel gebruikt. Leerlingen krijgen vanaf de brugklas de beroepsvoorbereidende vakken Media, Design & ICT, Techniek Breed en Management & Hospitality. Alle leerlingen binnen het Maris College worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijk onderwijstype te volgen. Zij kunnen tussentijds van onderwijstype veranderen als blijkt dat dit beter bij hun leermogelijkheden past. Vwo en havo In de onderbouw komen leerlingen binnen in een brugklas vwo of havo/vwo. In de tweede fase van havo en vwo (leerjaar vwo en 4-5 havo) kunnen leerlingen kiezen uit vier richtingen of profielen: natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij: dit profiel richt zich op kunst en nieuwe media. Elk profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit: verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en een profielwerkstuk; profielvakken: voor het profiel cultuur & maatschappij: verplichte keuze tussen Frans of Duits; twee van de volgende vakken: aardrijkskunde, economie, een derde moderne vreemde taal en informatica (waarbij in ieder geval aardrijkskunde of economie moet worden gekozen); eventueel wiskunde A als extra vak; voor het profiel economie & maatschappij: verplichte keuze tussen wiskunde A en wiskunde B; twee van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, management & organisatie en informatica; voor het profiel natuur & gezondheid: verplichte keuze 10

11 tussen wiskunde A en wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie (voor doorstroming naar bètaopleidingen is wiskunde B vereist); Voor het profiel natuur & techniek zijn dat: wiskunde A of wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en een keuze van twee uit de volgende mogelijkheden: biologie, Frans of Duits, informatica. Technasium voor havo en vwo Het technasium is een bèta-opleiding die leerlingen de mogelijkheid biedt om op actieve wijze kennis te maken met (technologische) vraagstukken uit bijvoorbeeld de financieeleconomische, de medische, de bancaire en de agrarische sector. Voor de bovenbouw is het technasium in de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek opgenomen. Het vak O&O wordt afgesloten met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost. Onderzoek & Ontwerpen Leerlingen krijgen de eerste twee leerjaren het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), daarna is het een keuzevak. In O&O staan niet het leerboek en de docent centraal, maar de leerlingen. Ze gaan werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven en de beoordeling gebeurt door de opdrachtgever. De opdrachten komen uit de werelden van water, energie & natuur, mobiliteit & ruimte, science & exploration, voeding & vitaliteit, market & money. In de bovenbouw worden ook hogescholen en universiteiten bij opdrachten betrokken. Het technasium is geschikt voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling. Samenwerken en doorzetten staan centraal. Het is een opleiding die leerlingen de kans biedt in de praktijk te brengen wat ze leren. Cultuur & Communicatie voor vwo en havo Cultuur & Communicatie (C&C) is een vak voor communicatief en cultureel ingestelde leerlingen. Leerlingen gebruiken vaardigheden als enquêteren, interviewen, debatteren, presenteren, schrijven, redigeren, analyseren, doelgroeponderzoek uitvoeren en data verwerken (in grafieken en diagrammen). Maar ook leren ze bijvoorbeeld reclamescripts schrijven, filmen en werken met InDesign en PhotoShop. De leerlingen passen de geleerde vaardigheden toe in projecten van verschillende (culturele) opdrachtgevers. Leerlingen werken aan de projecten op school en op locatie bij de verschillende instellingen en opdrachtgevers. In klas 1 en 2 worden alle leerlingen in het vak C&C onderwezen. Aan het eind van klas 2 maken de leerlingen een keuze of ze verder gaan met Onderzoek & Ontwerpen of met het vak C&C aangevuld met Film & Fotografie. Maris Stromen In de brugklas maken leerlingen kennis met de Maris Stromen: muziek, theater, film & fotografie en ict. Ze krijgen ieder kwartaal vier uur les in een stroom, ze gaan intensief aan de slag en werken aan presentaties. Het is een interessante manier om talenten te ontdekken en verder te ontplooien. Aan het eind van de brugklas maken de leerlingen een keuze voor de stroom die ze in de tweede en derde klas willen blijven volgen. Naast lessen op school worden er excursies georganiseerd die samenhangen met de Maris Stromen. Havo op Houtrust Op Maris Houtrust kunnen leerlingen de eerste twee leerjaren van het havo volgen. Bij voldoende resultaat stromen de leerlingen door naar havo 3 op Maris Belgisch Park. 11

12 Vmbo Ruim vijftig procent van de leerlingen in Nederland gaat na de basisschool naar het vmbo. Het vmbo duurt vier jaar en leidt op voor vervolgonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gemiddeld komen leerlingen op hun zestiende van school. Zij hebben dan echter nog geen startkwalificatie. Die behalen ze alleen met een vwo-, havo- of mbo-diploma niveau 2, 3 of 4. Na het behalen van hun vmbo-diploma moeten leerlingen verplicht verder leren. Zij doen dat meestal op een middelbare beroepsopleiding verbonden aan het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) of ze gaan naar het hoger algemeen voorbereidend onderwijs (havo). Havo is alleen toegankelijk met een diploma theoretische of gemengde leerweg en ook afhankelijk van de examenresultaten. Na vier jaar havo-gerichte theoretische leerweg op Maris Houtrust kunnen leerlingen doorstromen naar de vierde klas havo op Maris Belgisch Park. Maris Kijkduin is, naast de locatie voor leerwegondersteuning, ook het taalexpertisecentrum van het Maris College. Op allerlei manieren krijgt taal hier extra aandacht. Zo lezen alle leerlingen en medewerkers hier elke dag een half uur bovenop het reguliere rooster, worden er taal-extra uren gegeven en wordt nauw samengewerkt met de bibliotheek. Beroepssectoren Bohemen Economie & Ondernemen E&O Bohemen Management & Lifestyle M&L Bohemen Sport, Dienstverlening & Veiligheid (intersectoraal) SDV Bohemen Techniek Breed TB Statenkwartier Media, Design & ICT MDI Statenkwartier Management & Hospitality (intersectoraal) M&H Statenkwartier Techniek Breed TB Waldeck Dienstverlening & Producten (intersectoraal) Kijkduin Dienstverlening & Commercie (intersectoraal) D&C Kijkduin Techniek & Commercie (intersectoraal) T&C Vanaf augustus 2016 krijgen de beroepsgerichte opleidingen een nieuw eindexamenprogramma. Dat start in het derde leerjaar. In de vierde klas wordt dan het huidige programma nog afgerond. Tweetalig onderwijs (tto) in de mavo (t-mavo) Leerlingen krijgen in het eerste en tweede leerjaar dertig procent van hun lessen in het Engels, namelijk wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en kunstvakken. Engels wordt niet alleen tijdens de lessen gebruikt, leerlingen spreken die taal ook als zij nieuwe, internationale contacten opdoen. Er wordt gewerkt met het Anglia-programma dat door zijn opzet een doorgaande leerlijn biedt van voortgezet-, naar middelbaar beroepsonderwijs. Met een tto-diploma kunnen leerlingen naar internationale opleidingen in het mbo. Tweetalig onderwijs (tto) gaat niet ten koste van de Nederlandse taal omdat het eindexamen in het Nederlands wordt afgelegd. Wat is tweetalig onderwijs? Tweetalig onderwijs houdt in dat een leerling bij minimaal de helft van de vakken les in het Engels krijgt. Dus voor bijvoorbeeld wiskunde of geschiedenis wordt een Engelstalige methode gebruikt en de docent spreekt tijdens de les alleen Engels. Verder wordt er van de leerlingen verwacht dat ze in de les ook onderling Engels spreken. 12

13 Tweetalig onderwijs wil leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. Tto heeft dus twee belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid; het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. De taal wordt op die manier ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context. De t-mavo klas doet in het vierde jaar, net als alle andere leerlingen, het regulier Nederlands eindexamen. De school moet dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid. De t-mavo leerlingen doen echter óók de Anglia examens. Vakkenpakketten Per vmbo-leerweg en per beroepssector zijn vakkenpakketten vastgesteld. Een vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk, een sectorgebonden en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is voor iedereen verplicht en bestaat uit: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ckv (culturele en kunstzinnige vorming). Sectorspecifieke vakken voor de beroepsgerichte opleidingen zijn: Economie & Ondernemen: verplicht economie, keuze uit Duits / wiskunde Management & Lifestyle: verplicht biologie, keuze uit wiskunde / maatschappijleer 2 Sport, Dienstverlening & Veiligheid: verplicht biologie, keuze uit wiskunde / economie Media, Design & ICT: verplicht wiskunde en nask 1 (natuur- en scheikunde) Techniek Breed: verplicht nask 1 (natuur- en scheikunde) en wiskunde In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgen leerlingen de vakken die horen bij de door hen gekozen richting. In de gemengde leerweg volgen zij een klein beroepsgericht programma en kiezen nog één extra algemeen vak. In de theoretische leerweg kiezen leerlingen twee extra algemene vakken naast het gemeenschappelijke deel. De beroepsgerichte leerwegen starten in klas 3 en kennen per sector minder vakken dan de mavo. De mavo heeft een uitgestelde keuze: de leerlingen krijgen meer vakken en kiezen pas later voor een bepaalde sector. In de gemengde leerweg op Bohemen doen leerlingen eindexamen in het vak technologie. REKENTOETS Sinds het schooljaar moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) laten zien dat zij over het vereiste niveau voor rekenen beschikken door het afleggen van een centrale rekentoets. Als leerlingen aan het eind van een schooltype voldoen aan het daarbij behorende vereiste niveau voor taal en rekenen dan mag er vanuit worden gegaan dat zij de overstap naar het vervolgonderwijs voor die vakken gemakkelijk maken. De vereiste niveaus voor rekenen worden getoetst in de eindtoets in het primair onderwijs (PO), de rekentoets VO en de centrale examens in het mbo. Vanaf telt de toets mee voor de examenuitslag (maar niet in vmbo BB). Leerlingen die dan in het eindexamenjaar zitten krijgen in totaal vier kansen voor het afleggen van de rekentoets, waarvan er minimaal één benut moest worden in schooljaar Vanaf schooljaar zijn er drie afnameperiodes per jaar. 13

14 Leerlingen in het vmbo moeten slagen voor de 2F-toets, leerlingen in het havo of vwo voor de 3F-toets. Er zijn echter aanpassingen gedaan om leerlingen met ernstige rekenproblemen een toets te laten halen die beter past bij hun niveau. De 2A-toets (2F BB) De 2A-toets is bedoeld voor leerlingen in het vmbo BB voor wie het 2F-niveau niet haalbaar is. Deze toets komt meer tegemoet aan wat de leerlingen kunnen. Zo is de toets minder talig, dat wil zeggen dat er minder rekensommen op basis van een verhaal zijn opgenomen. De ER-toets Voor leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen (waaronder dyscalculie) is de ER-toets ontwikkeld. De vragen zijn aangepast, evenals de hulpmiddelen en de afnameomstandigheden. Dit schooljaar is op de cijferlijst nog niet zichtbaar dat de leerling de ER-toets heeft afgelegd en zijn er geen formele doorstroomconsequenties. De 3ER-toets voor 3F (havo/vwo) bevat minder talige opgaven dan de 3F-toets; De 2ER-toets voor 2F bevat minder talige opgaven dan de 2Ftoets; De leerlingen krijgen extra tijd; De leerlingen mogen tijdens de hele toets gebruikmaken van de rekenmachine en van door het CvTE (College voor Toetsen en Examens) goedgekeurde rekenkaarten. Voorwaarden om een ER-toets te mogen maken Om de ER-toets te mogen maken moet voor de leerling een dossier zijn aangelegd waaruit blijkt dat zowel de leerling als de docent/school zich naast de reguliere rekenlessen extra hebben ingespannen, maar dat de leerling desondanks nauwelijks vooruitgang heeft geboekt. Leerlingen die beginnen met de 2ER- of 3ER-toets mogen hun resterende kansen ook gebruiken om een voldoende te halen voor de reguliere 2F- of 3F-toets. Het omgekeerde mag niet: eenmaal begonnen met de reguliere toetsen, kan een leerling niet terug naar de ER-toets. Daarom zullen we leerlingen waarvan de docent (RT er) in de rex-lessen verwacht dat die het best een ER-toets kunnen maken, vragen dat te doen. Zij kunnen bij goed resultaat altijd het hogere niveau nog doen. We vragen ouders schriftelijk toestemming voor afname van de ER-toets bij hun kind. Havoleerlingen die geen voldoende hebben gehaald voor de reguliere 3F-toets (en dus wel op de 3ER-toets) kunnen niet doorstromen naar de pedagogische academie. Dat is logisch: als je zelf ernstige rekenproblemen hebt, kan je op de basisschool kinderen moeilijk leren rekenen. Cijfer rekentoets tijdelijk uit de kernvakkenregel Het cijfer van de rekentoets wordt tijdelijk uit de kernvakkenregel gehaald (voor havo: minimaal één vijf voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen; voor vmbo: ten hoogste één vijf voor de vakken Nederlands en rekenen). Gedurende een overgangsperiode is het ondergebracht bij het voorwaardelijk deel van de slaag/zakregeling. De komende schooljaren moeten de volgende minimale cijfers gehaald worden voor alle toetsen: minimaal 4, minimaal 4, minimaal minimaal 5, minimaal 5,5 14

15 Magister Het Maris College gebruikt het schooladministratiesysteem Magister. Hierin staan alle gegevens van de leerlingen waaronder hun cijferrapportage. Ouders en leerlingen kunnen de cijfers in dit systeem bekijken. Twee weken na een toets krijgen de leerlingen hun cijfers die dan ook in Magister staan. Tijdens het verwerken van de gegevens van SE-periode 7 is Magister onder bewerking en niet te raadplegen door de klassen 4 vmbo en 5 havo. Er worden cijfers ingevoerd en waar nodig correcties toegepast. Om te voorkomen dat er verwarring ontstaat over de resultaten wordt Magister weer opengesteld als het eindresultaat bekend is. Als alle examendossiers zijn gecontroleerd op juistheid worden de cijfers naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd ter voorbereiding op de Centraal Schriftelijke Examens (CSE). Als het CSE start, kan Magister ook niet meer worden geraadpleegd, door eindexamenkandidaten. De mededeling over het eindexamenresultaat wordt vastgesteld in de examinatorenvergadering. Bovendien hechten we er waarde aan dat de kandidaten via school bericht krijgen over hun uitslag. Voor de overige klassen sluit Magister op de dag dat de laatste repetitieweek start. Het is van belang dat de resultaten van leerlingen en hun bevordering eerst in de rapportvergaderingen worden besproken. Schoolindeling Leerjaar 6 Leerjaar 5 Leerjaar 4 VWO - HAVO VWO Profielen natuur & techniek natuur & gezondheid economie & maatschappij cultuur & maatschappij Technasium Atheneum Profielen natuur & techniek natuur & gezondheid economie & maatschappij cultuur & maatschappij technasium atheneum Profielen natuur & techniek natuur & gezondheid economie & maatschappij cultuur & maatschappij HAVO Profielen natuur & techniek natuur & gezondheid economie & maatschappij cultuur & maatschappij technasium havo Profielen natuur & techniek natuur & gezondheid economie & maatschappij cultuur & maatschappij 15 technasium atheneum technasium havo Leerjaar 3 vwo havo Leerjaar 2 vwo havo/vwo Leerjaar 1 vwo havo/vwo

16 Leerjaar 5-6 HAVO* VMBO VMBO - MBO tl / t-mavo ** gl kader basis lwoo Vakcollege *** mbo techniek Leerjaar 3-4 alle sectoren sector techniek media, design & ict technologie sector economie economie & ondernemen sector zorg & welzijn management & lyfestyle sector techniek techniek breed media, design & ict sector dienstverlening & producten (intersectoraal ) sport, dienstverlening & veiligheid sector techniek techniek breed sector dienstverlening & producten (intersectoraal ) dienstverlening & commercie dienstverlening & technologie management & hospitality sector dienstverlening & producten (intersectoraal ) dienstverlening & commercie techniek & commercie kader / basis techniek 16 dienstverlening & commercie dienstverlening & technologie management & hospitality Leerjaar 3 Leerjaar 2 havo tl theoretisch / gemengd / kader / basis kader / basis techniek Leerjaar 1 havo tl brugklas kader / basis techniek * havo: eerste twee leerjaren op Houtrust, bij voldoende resultaat doorstroom naar havo 3 op Maris Belgisch Park. ** t-mavo: alleen op Houtrust. *** De leerlingen die in aan hun opleiding zijn begonnen, ronden die af; er start geen nieuwe brugklas.

17

18 3. Schoolleiding Algemene directie Algemeen directeur de heer C. de Groot Plaatsvervangend algemeen directeur de heer L. H. van der Holst Maris Belgisch Park Locatiedirecteur de heer A.J. Jol Teamleider bovenbouw de heer G. Wesselo Teamleider onderbouw mevrouw B. van Engelen Maris Houtrust Locatiedirecteur de heer P.J.J. Hofstra Adjunct locatiedirecteur/ Teamleider bovenbouw mevrouw drs. E. Vinken - Oldenhof Teamleider onderbouw mevrouw F. van Zeijl Coördinator t-mavo mevrouw P. Fisser Maris Bohemen Locatiedirecteur mevrouw L.A. Walter-Jacobij Teamleider bovenbouw tl en SDV de heer B. de Haan Teamleider Techniek Breed en Economie & Ondernemen mevrouw C. Geurts Teamleider Management & Lifestyle mevrouw P. Themps Teamleider onderbouw mevrouw A. Gerbranda Teamleider onderbouw de heer E. van der Wissel Maris Statenkwartier Locatiedirecteur mevrouw N. de Jong Teamleider bovenbouw mevrouw N. Bosboom Teamleider onderbouw de heer J. Rousseeuw Maris Kijkduin Locatiedirecteur de heer W. Weber Teamleider bovenbouw Kijkduin mevrouw M. Poley Teamleider onderbouw Kijkduin de heer J. Rootert Maris Waldeck Teamleider klas 2-3 de heer B. Hansildar Teamleider klas 1 mevrouw E. Besselink Bestuur VO Haaglanden 18

19

20 Maris College schoolgids Zorg voor leerlingen Mentoraat Op het Maris College is voor leerlingen en ouders de mentor de eerstverantwoordelijke contactpersoon. Deze licht ouders in over onder meer leerresultaten, gedrag, inzet, (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen. Met vragen over uw kind kunt u altijd bij hem of haar terecht. We hopen dat er tussen u, uw kind en de mentor een vertrouwensband ontstaat, want op het Maris College staat de zorg voor de leerlingen voorop. Vakdocenten en mentoren (onder verantwoording van een teamleider/coördinator) hechten grote waarde aan: zo goed mogelijke leerprestaties door onderwijs op maat; een goede sfeer een goede relatie tussen leraar en leerling; ondersteuning voor wie dat nodig heeft; een goed contact met thuis. Mentoraat 3.0 ouderparticipatie 3.0 Om het contact tussen school en ouders te versterken streven we naar nieuwe vormen van participatie: de school informeert niet uitsluitend, maar werkt samen met ouders aan de ontwikkeling van de leerlingen. We betrekken ouders nadrukkelijk bij deze ontwikkeling. De mentor blijft de spil in de communicatie tussen ouders en school. Het gebruik van digitale middelen kan die communicatie vergemakkelijken. Bij samenwerking kan worden gedacht aan: Organiseren van een nieuwjaarsreceptie aan het begin van het schooljaar; Individueel gespreksarrangement: welk contact op is op welk moment noodzakelijk voor de leerling; Startgesprek tussen mentor, leerling en ouders om afspraken te maken; Een veertiendaags mailmoment: hoe gaat het in de klas, hoe gaat het met het kind/leerling; Ouders een rol geven als coach (niet als politieagent), ouders trainen als coach. Ondersteuning leerlingen Bij problemen met de talen en/of wiskunde kan hulp worden ingeroepen van een remedial teacher. Bij emotionele problemen kunnen leerlingen hulp krijgen van de vertrouwenspersoon of de zorgcoördinator. Bij diepere problemen kan hulp van een schoolmaatschappelijk werker of overige instanties worden ingeroepen. Als er aanleiding toe is, kunnen leerlingen worden besproken met de schoolarts of leerplichtambtenaar. Ouders worden daar van tevoren over ingelicht. Het Maris College streeft ernaar dat iedere leerling de school met een diploma verlaat. Wij doen er alles aan om dat samen met u en uw kind te bereiken. Zorgcoördinatoren Zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in begeleidingsproblemen. Zij ondersteunen de mentoren bij het uitoefenen van hun taak en helpen bij het onderzoek van leerlingen of bij de analyse van een probleem. De zorgcoördinator stelt zo nodig een handelingsplan op en voorziet de mentor (en de andere docenten) van begeleidingsadviezen. Ook onderhoudt de zorgcoördinator contacten met de instellingen waarmee de school op het gebied van zorg samenwerkt. Op deze wijze proberen wij de kwaliteit van onze leerlingbegeleiding te vergroten. De zorgcoördinatoren van het Maris College zijn staffunctionarissen, die werken onder directe verantwoordelijkheid van hun locatiedirecteur. 20

21 Maris College schoolgids Zorgcoördinatoren Maris College Belgisch Park: mevrouw M.A.A. van Woerkom Houtrust: mevrouw W. Kodde Bohemen: mevrouw E. Musch en mevrouw S. van der Hulst Statenkwartier: mevrouw M. Oosterbaan-Hofstede Waldeck mevrouw E. Baars Kijkduin mevrouw M.A.A. van Woerkom Externe medewerkers leerlingbegeleiding Jeugdverpleegkundige ggd: mevrouw Rutgrink, mevrouw L. van Geest, mevrouw S. Schennink, mevrouw H. van Houten Schoolmaatschappelijk werk: Schoolarts: Leerplichtambtenaren: Loketmedewerker samenwerkingsverband: vacature Centrum Jeugd en Gezin: mevrouw A. Verwey mevrouw E. Kuipers, de heer F. De Jong, mevrouw A. Krom de heer R. Esseboom, mevrouw R. Ramman, mevrouw M. van der Meer de heer B. Dubbel, mevrouw L. Riegman, mevrouw J. Brak Schoolwijkagenten: de heer H. Jol, de heer K. Harmelink, mevrouw S. Essenberg,de heer H. van den Dulk, mevrouw S. Westmaas Vertrouwenspersonen Op alle locaties van het Maris College is een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen kunnen zich tot haar wenden met klachten over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is gebonden aan een bepaalde mate van beroepsgeheim. Dit betekent dat zij de school kan adviseren rekening te houden met omstandigheden zonder inhoudelijk informatie te verstrekken. De vertrouwenspersoon zoekt naar een oplossing. Kan die niet worden gevonden, dan zoekt zij een persoon of organisatie die wel kan helpen. Alle andere problemen kunnen leerlingen en hun ouders altijd voorleggen aan de mentor of de zorgcoördinator. Ook zij verwijzen naar andere instanties als de problemen niet op school kunnen worden opgelost. Vertrouwenspersonen op het Maris College Belgisch Park: mevrouw M. van Woerkom Houtrust: mevrouw I. Killaars Bohemen: mevrouw M. Tulp, mevrouw R. Filé Statenkwartier: mevrouw M. van den Heuvel, mevrouw M. Reding Waldeck: mevrouw L. Pardoen Kijkduin: mevrouw J. Janssen 21

22 Maris College schoolgids Decanen Voor een afspraak met een van de decanen kunt u via de schooladministratie contact leggen met: Belgisch Park: mevrouw K. Derks Houtrust: de heer J.P. de Jong Bohemen: mevrouw M. Tulp, mevrouw V. Kottelaar Statenkwartier: mevrouw J. Labadie Kijkduin: mevrouw I. Mollema Veiligheid Alle locaties van het Maris College hebben het Convenant Schoolveiligheid ondertekend waarin is vastgelegd dat de school er zorg voor draagt dat de schoolregels worden nageleefd. Er is een protocol waarin is opgenomen hoe te handelen wanneer de regels niet worden nageleefd (Handelingsprotocol Schoolveiligheid). De school zorgt ervoor dat ouders en leerlingen op de hoogte zijn van de afspraken die voortvloeien uit de uitvoering van het Handelingsprotocol. Onderwijs aan zieke leerlingen Volgens de wet zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan hun zieke leerlingen. Docenten kunnen hierbij ondersteund worden door een consulent Onderwijs Zieke Leerlingen Haaglanden (OZLH) van het HCO. (Zie De ondersteuning van de consulent kan bestaan uit: advies over onderwijs aan zieke leerlingen; informeren en adviseren over een indicatie-aanvraag voor cluster 3 en daarmee voor leerlinggebonden financiering (lgf); zoeken naar aangepaste leermiddelen (bijvoorbeeld op ict-gebied); informeren over de mogelijke gevolgen van ziektes voor het onderwijsproces; onderwijskundige ondersteuning. De docent, mentor of zorgcoördinator en de ouders/verzorgers maken in overleg met de consulent OZLH afspraken over inhoud en vorm van de ondersteuning. Contact met de (locatie)directie Het kan voorkomen dat ouders/verzorgers vragen hebben over de gang van zaken in een klas of over het optreden van een docent. U kunt zich in zo n geval altijd wenden tot de (locatie)directie. Uw vraag of klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Klachtenregeling Het Maris College streeft ernaar klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. U kunt zich dan wenden tot de mentor of de locatiedirecteur. Verloopt dit overleg voor u onbevredigend, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de algemeen directeur van het Maris College, de heer C. de Groot. Dit kunt u doen als er sprake is van een ernstig conflict of ernstige klacht. Voor alle scholen van de Stichting VO Haaglanden is een uniforme klachtenregeling vastgesteld. Hierin wordt onder andere beschreven welke weg u kunt volgen als er klachten over het onderwijs zijn of wanneer er een conflict met iemand van de school is. U kunt deze regeling bij de administratie van de Stichting opvragen: 22

23 Privacy leerlingen Leerlingendossier U hebt als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind het recht op inzage in het leerlingendossier op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiervan mag alleen worden afgeweken als het de bescherming van de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen betreft. Dit staat in artikel 43 van de Wpb. In een aantal gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerlingendossier aan derden te geven zonder dat hiervoor toestemming nodig is. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een leerlinggebonden budget, de plaatsing van een leerling op een school voor bijzonder onderwijs en de overgang naar een andere school. Daarnaast moet de school informatie aan anderen geven als er een vermoeden is van kindermishandeling (op grond van een expliciet wettelijk voorschrift) en bij noodsituaties. Het Maris College handelt conform de privacywetgeving. Video-opnamen in de klas Het is mogelijk dat er ten behoeve van de begeleiding van startende docenten video-opnamen in de klas worden gemaakt. Deze gebruiken we alleen bij de nabespreking van deze begeleiding. De opnamen worden vertrouwelijk behandeld. ICT-reglement voor leerlingen Onderstaande passage gaat in op het gebruik van internet door leerlingen en is onderdeel van het ICT-protocol dat leerlingen ondertekenen aan het begin van het schooljaar In dit reglement staat beschreven hoe gebruikers zich dienen te gedragen, hoe de informatie op het netwerk wordt bewaard en welke afspraken er gelden met betrekking tot privacy, het monitoren van het netwerk en het gebruik van internet en op school. 23 Gebruikersaccount Aan het begin van het schooljaar krijgt een nieuwe gebruiker een inlognaam en wachtwoord. Deze wordt vastgesteld door de administratie. De gebruiker is verplicht hiermee zorgvuldig om te gaan en deze niet te delen met anderen. Het gebruikersaccount blijft gelden gedurende de tijd dat men aan de school verbonden is en verandert dus niet. Iedere gebruiker heeft een opslagruimte voor documenten: de W-schijf. Deze staat op het netwerk en er wordt elke nacht een back-up van gemaakt. De C-schijf mag niet worden gebruikt. Internet Het is toegestaan internet te gebruiken voor schooldoeleinden. Privé gebruik is NIET toegestaan. Het is niet toegestaan sites te bezoeken die gewelddadig, pornografisch of racistisch zijn. Er is een grove filtering van sites. Logfiles worden bijgehouden. Downloaden van bestanden is niet toegestaan. Sancties Overtreding van de regels kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, leiden tot de volgende maatregelen: het ontzeggen van ICT-faciliteiten gedurende een bepaalde tijd; disciplinaire maatregelen.

24

25 Maris College schoolgids School-, rooster en onderwijstijd De school is open van 7.30 tot uur. School is echter meer dan een instituut voor kennisoverdracht. Buitenschoolse activiteiten, maar ook ondersteunende lessen om leerlingen extra te helpen, inhaallessen en activiteiten om ongeoorloofd verzuim terug te dringen, vinden vaak voor of na de roostertijd plaats. De tijd tussen 7.30 en uur is de schooltijd. Roostertijd is de tijd waarin de lessen volgens het lesrooster worden verzorgd. Deze kunnen per dag of week verschillen, maar we streven naar hoge continuïteit in het rooster. Op het Maris College duren de lessen 45 minuten. Roostertijden Lesuur BelgischPark Houtrust Bohemen PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE Lesuur Statenkwartier Kijkduin Waldeck PAUZE PAUZE PAUZE lezen PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE Roosterwijzigingen worden dagelijks geplaatst op de website van de school Als het eerste lesuur uitvalt, krijgen de leerlingen via een speciale sms-service bericht. 25

26 Maris College schoolgids Minirooster Tijdens de dagen dat de rapportvergaderingen worden gehouden, werken we met een minirooster om lesuitval te voorkomen. Dit rooster geldt voor alle locaties van het Maris College. Lesuur MiniroosterMarisCollege PAUZE Onderwijstijd De verplichte 1040-urennorm is losgelaten door het ministerie. Er zijn drie belangrijke wijzigingen in de onderwijstijd van kracht. Het onderscheid tussen maatwerk- en reguliere onderwijstijduren is afgeschaft. De gemiddelde onderwijsnorm bedraagt nu 1000 klokuren per jaar met uitzondering van het examenjaar. De onderwijstijd wordt gerekend over de hele schoolloopbaan van een leerling: 3700 klokuren voor 4 jaar vmbo; 4700 klokuren voor 5 jaar havo; 5700 klokuren voor 6 jaar vwo. Onder onderwijstijd vallen, naast de reguliere lesuren, onder meer: roosters ontvangen, boeken ophalen en inleveren, sportdagen, stages, werkweken, loopbaanactiviteiten, projectdagen en excursies inclusief reistijd. Lesuitval Het Maris College streeft er naar zo min mogelijk lessen te laten uitvallen. Is een docent het eerste lesuur afwezig, door bijvoorbeeld ziekte, dan wordt uw kind daarvan via de smsservice op de hoogte gebracht. Voor de overige uren wordt het lesrooster aangepast, of wordt de les overgenomen door een andere docent of onderwijsassistent. Als ook dat niet mogelijk, is verblijven de leerlingen in de daarvoor aangewezen ruimte op hun locatie en kunnen zij daar hun huiswerk maken. 26

27 Vakanties en vrije dagen schooljaar Prinsjesdag dinsdag 15 september 2015 vrij na het vierde lesuur Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2015 Kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2016 Paasweekeinde vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016 Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2016* Pinksteren maandag 16 mei 2016 Zomervakantie maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus * Koningsdag en Hemelvaart vallen in 2016 in de meivakantie.

28

29 6. Leerplicht, verzuim en verlof Leerplicht: neem het niet te licht! School is belangrijk. In Nederland vinden we naar school gaan zelfs zo belangrijk, dat het verplicht is voor jongeren tot en met het schooljaar waarin ze zeventien worden. Daarna blijven ze tot hun achttiende verjaardag (partieel) leerplichtig; of totdat ze een zogenaamde starkwalificatie hebben behaald. Dit is een diploma voor vwo, havo, of mbo- niveau 2, 3, of 4, zoals in de Leerplichtwet staat. Spijbelen, vaak te laat komen of buiten de schoolvakanties op reis gaan mag dus niet. Op het laatste, het zogenaamde luxeverzuim, controleert de afdeling leerplicht extra streng. Een leerling die verzuimt, melden wij bij de leerplichtambtenaar. Deze neemt contact op met de ouders en/of leerling voor een gesprek. Samen kijken ze naar de oorzaken van het spijbelen en denken na over oplossingen. De leerplichtambtenaar kan de zaak naar de rechter verwijzen. De afspraken over spijbelen, de meldplicht van scholen en oplossingen zijn per 1 augustus 2005 gebundeld in het Protocol Schoolverzuim. Dit beschrijft de manier van werken die alle scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag gebruiken. Met dit protocol is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn over schoolverzuim. Belangstelling? Alle scholen voor voortgezet onderwijs hebben het protocol dat ter inzage beschikbaar is. Het staat ook op Melding verzuim Verzuim, bijvoorbeeld wegens ziekte, moet u tussen en uur telefonisch melden: Belgisch Park mevrouw C. Zohland / mevrouw W. Willems Houtrust mevrouw C. Friperson / mevrouw H. Hundman Bohemen mevrouw H. Pronk / mevrouw S. Fils Statenkwartier mevrouw C. Weerwag Waldeck mevrouw I. Bertus / mevrouw M. Oudshoorn Kijkduin mevrouw S. Fils / mevrouw H. Hundman Komt uw kind weer naar school, dan moet hij/zij een briefje meenemen met daarop de verzuimdata en de reden van de afwezigheid. Wilt u tandarts- en doktersbezoek van uw kind zoveel mogelijk buiten de lesuren plannen? 29

30 Verzuim door ziekte Als uw kind langer dan 6 achtereenvolgende schooldagen, of meer dan 3 keer ziek wordt gemeld in drie achtereenvolgende maanden, dan onderneemt de school actie. De mentor gaat een gesprek met u en uw kind aan. Ook kunnen wij de schoolarts inschakelen voor een consult en het veelvuldig ziekteverzuim melden aan de leerplichtambtenaar. Heeft uw kind eenmaal per jaar griep, dan maken we ons geen zorgen, dan maken wij ons geen zorgen om het verzuim, wel om uw zoon of dochter. Blijft een leerling drie keer per maand met vage klachten thuis dan vinden wij dat verzuim wel zorgelijk. Veelvuldig- of langdurig ziekteverzuim is een signaal dat het niet goed gaat met de leerling. In zulke gevallen is het verstandig om een zorgtraject te starten. Overleg met de zorgcoördinator kan hierover duidelijkheid geven. Ongeoorloofd verzuim Te laat komen Wij hanteren op school de regeling. Bij 3 keer te laat moet de leerling zich de volgende dag om uur melden, bij de 4e keer meldt de leerling zich twee dagen om uur, bij 5 keer te laat drie keer, enzovoort. Bij 6 keer te laat volgt een gesprek met ouders en mentor op school. Vanaf 9 keer te laat komen wordt dit bij Taakgroep Leerplicht/verzuimloket gemeld. Bij 9 keer te laat ontvangen ouders een schriftelijke waarschuwing van leerplicht. Bij 12 keer te laat volgt er een gesprek bij de afdeling leerplicht, die kan beslissen of er wordt gemeld bij Bureau Halt. Leerplicht kan ook een proces verbaal opmaken, waarna de kantonrechter bepaald welke boete wordt opgelegd. Spijbelen De docent controleert of de leerling aanwezig is. Als die niet aanwezig is en niet is afgemeld, belt school de ouders. Als de leerling dan alsnog met goede redenen wordt afgemeld, wordt dit genoteerd als geoorloofd verzuim. Bij geen gehoor of geen toestemming voor het verzuim van ouders, wordt de leerling als ongeoorloofd afwezig genoteerd. De school neemt maatregelen als de leerling ongeoorloofd afwezig is. De leerling moet de gespijbelde uren dubbel inhalen. De school heeft meldplicht bij Taakgroep Leerplicht/verzuimloket als een leerling 16 lesuren over een periode van 4 weken ongeoorloofd afwezig is. Terugdringen verzuim Leerlingen die om welke reden dan ook te vaak afwezig zijn, belemmeren niet alleen hun eigen leerprestaties, zij frustreren ook de lessen voor hun klasgenoten. Docenten moeten te vaak stof opnieuw behandelen om de leerlingen weer met de klas mee te laten doen, of moeten meerdere toetsen maken om gemiste proefwerken te laten inhalen. Om het verzuim van leerlingen terug te dringen en het onderwijsproces te versterken, treffen we in overleg met de Medezeggenschapsraad de volgende regel. Een leerling die meer dan tien procent van de lesuren (120 lesuren) afwezig is en waarvoor naar het oordeel van de school geen afdoende verklaring is, kan niet zonder meer naar een volgend schooljaar worden bevorderd, maar wordt altijd dus ook bij voldoende resultaten besproken in de overgangsvergadering. 30

31 Buitengewoon verlof De locatiedirecteur behandelt een aanvraag voor verlof van minder dan 10 dagen. Deze laat u schriftelijk weten of het verlof wordt toegekend. Is dat niet het geval dan moet uw kind naar school komen. Is het toch afwezig dan melden we dat aan het verzuimloket, er is dan namelijk sprake van luxeverzuim. Dit geldt ook in de gevallen wanneer u, zonder toestemming van school, uw kind een dag eerder mee op vakantie neemt of een dag te laat terugkomt. Een aanvraag voor verlof van meer dan 10 dagen melden we bij het verzuimloket, dat de aanvraag doorstuurt naar leerplicht. Leerplicht stuurt een schriftelijke beschikking aan ouders en school waarin u al dan niet toestemming krijgt voor het verlof. Bij toestemming gaat het om geoorloofd verzuim. Als het verlof niet wordt toegekend en uw kind toch afwezig is, dan melden we dat meteen aan het verzuimloket. Richtlijnen aanvragen extra verlof In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode: Voor een verhuizing geldt maximaal één schooldag. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad (1e graad: ouders; 2e graad: grootouders, broers en zussen; 3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen): geldt in Nederland maximaal 1-2 schooldagen, en in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte). Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3 graad: geen maximale termijn. Soort bewijs: doktersverklaring waaruit ernstige ziekte blijkt. Bij overlijden van bloed- of aanverwant: in de 1e graad maximaal 5 schooldagen; in de 2e graad maximaal 2 schooldagen; in de 3e en de 4e graad maximaal één schooldag; in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden). Bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag. Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen maximale termijn vastgesteld. Voor de aanvragen geldt het volgende: Verlofaanvragen dienen schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar te worden ingediend. Indien deze termijn niet is aangehouden, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd. Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde bescheiden). De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur leerplichtambtenaar. Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen. 31

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Voorwoord 4. Hoofdstuk 1 Melanchthon als scholengemeenschap 5 1.1 Identiteit 5 1.2 Ons onderwijs en leerklimaat 5 1.3 Melanchthon en CVO 6

Voorwoord 4. Hoofdstuk 1 Melanchthon als scholengemeenschap 5 1.1 Identiteit 5 1.2 Ons onderwijs en leerklimaat 5 1.3 Melanchthon en CVO 6 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Melanchthon als scholengemeenschap 5 1.1 Identiteit 5 1.2 Ons onderwijs en leerklimaat 5 1.3 Melanchthon en CVO 6 Hoofdstuk 2 Onderwijsaanbod,

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

2014-2015 SCHOOLGIDS

2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS Schoolgids Kennemer College mavo pagina pagina pagina pagina pagina [3] Voorwoord [4] Het Kennemer College Vestigingen en opleidingen Het onderwijs aan het Kennemer College Het Kennemer

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5

B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5 Schoolgids Ten geleide. 2 INHOUDSOPGAVE A. ZAKELIJKE GEGEVENS 3 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 3 Postadres school 3 Schoolleiding 3 Medezeggenschapsraad 4 Ouderraad 4 Stichting Vrienden van De Amersfoortse

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie