De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt"

Transcriptie

1 De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt Deze notitie is geschreven als achtergrondnotitie voor een discussie binnen de Rotterdamse PvdA over de op handen zijnde decentralisatie van zorg, uit de Awbz en de jeugdzorg. De notitie sluit aan op mijn eerdere stuk van 24 december 2012 over Zorgen om de zorg in het Regeerakkoord van PvdA en VVD. Afgezien van enkele specifiek Rotterdamse voorbeelden denk ik dat dit stuk ook binnen andere afdelingen of andere partijen als achtergrondnotitie voor een discussie hierover kan worden gebruikt. Daarom heb ik deze notitie ook buiten de Rotterdamse PvdA verspreid. Zorg is een breed terrein. Daaronder valt niet alleen de zorg die zich richt op herstel (huisartsenzorg, ziekenhuiszorg), maar ook de zorg die zich bezig houdt met langdurige ondersteuning en verzorging (gehandicaptenzorg, verpleegzorg), preventieve zorg (consultatiebureaus) en zorg voor speciale doelgroepen, zoals de jeugdhulpverlening. Daarbinnen wordt gewoonlijk een onderscheid gemaakt tussen zorg binnen een instelling, de zgn. intramurale zorg, (bv. ziekenhuis of verpleeghuis) en zorg die wordt verleend aan mensen die thuis wonen, de zgn. extramurale zorg (poliklinische zorg, dagopvang, thuiszorg). Deze termen zult u hieronder tegenkomen, vandaar deze inleiding. Zorg is een heel divers terrein. Vanaf de jaren 70 vinden we het niet langer normaal dat mensen in instellingen worden opgeborgen als ze een psychiatrische aandoening of een lichamelijk of verstandelijke handicap hebben of als ze oud en hulpbehoeftig zijn. Nu vinden we het normaal dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben zo lang mogelijk thuis wonen en extramuraal de zorg krijgen die ze nodig hebben. Die verandering leidde ook tot minder standaardzorg en meer zorg op maat en dat past ook beter bij mensen die - steeds beter opgeleid - zelf willen beslissen hoe ze hun leven inrichten, ook als ze langdurig zorg nodig hebben. Ook kan er steeds meer binnen de zorg. Door nieuwe technologie en de toepassing van nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen kunnen veel aandoeningen beter worden behandeld, ook in de thuissituatie, waardoor mensen ook langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor ondersteuning en zorg in de thuissituatie is langzamerhand een groot aantal voorzieningen ontstaan dat gespecialiseerde op maat levert. Het traditionele verpleeghuis ooit ontstaan als oplossing voor de verkeerde bed -problematiek in ziekenhuizen (en als oplossing voor het opvullen van leeglopende verzorgingshuizen) en daarna steeds meer verworden tot eindstation voor chronisch zieken heeft daardoor zijn langste tijd gehad. Levensloop bestendige woningen, waar mensen blijvend zelfstandig kunnen wonen, ingebed in een lokale infrastructuur voor zorg en ondersteuning, zijn een voor iedereen beter alternatief. Maar dat moet je dan wel realiseren voordat intramurale verpleeghuiscapaciteit wordt gesloten, omdat mensen die intensieve zorg nodig hebben anders tussen wal en schip vallen. Ik kom daar verderop op terug. Kostenbeheersing als motor voor decentralisatie Mensen worden door betere arbeids- en levensomstandigheden en door betere zorg gemiddeld ouder en doen gedurende hun leven een groter beroep op zorg en ondersteuning. Het aanbod aan zorg en ondersteuning is echter weinig efficiënt georganiseerd, waarbij de wijze van financiering en de gevraagde verantwoording leiden tot een steeds verder uitdijende bureaucratie. Door al deze 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 1 van 11

2 ontwikkelingen stijgen de kosten van de zorg en zullen ze de komende jaren verder stijgen - ook al zijn we internationaal een middenmoter als het om zorgkosten gaat. Toch staat bij VWS kostenbeheersing al vele jaren hoog op de agenda, ook al omdat berekend is dat de zorgkosten als percentage van het inkomen, bij een vergrijzende bevolking, de komende decennia sneller zullen stijgen. Omdat zorg een veelvormig monster is en er weinig politieke steun is voor een zwaardere bijdrage van hoge inkomens of meer overheidssturing, wordt kostenbeheersing steeds meer gedefinieerd als het beperken van rechten en het meer laten betalen door de gebruikers van zorg. Veel extramurale ondersteuning - zoals dagbesteding, persoonlijke begeleiding, huishoudelijke hulp of aangepast vervoer - is pas de afgelopen decennia binnen de Awbz vastgelegd als een recht op zorg. Daarvoor viel dat onder de noemer maatschappelijk welzijn en werd het veelal niet door de rijksoverheid of uit premiegelden gefinancierd. Voor het Kabinet leverde dat een mooi argument op om die voorzieningen in de toekomst niet meer uit het nationale zorgbudget te financieren, maar dat in het kader van het brede welzijnsbeleid over te dragen aan de gemeenten. Decentralisatie van zorg is voor het rijk een makkelijke uitweg uit de kostenstijging binnen de langdurige zorg. De Wmo als voertuig De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 was de eerste stap in het proces van decentralisatie van extramurale zorg. Het budget dat toen landelijk besteed werd aan de voorzieningen die naar de gemeenten werden overgeheveld, zoals de huishoudelijke hulp, werd beperkt gekort en over de gemeenten verdeeld. Stijging in het gebruik van die zorg moesten de gemeenten verder binnen hun eigen budget opvangen. Voor de regering was dat een eenvoudige manier om een bezuiniging te realiseren en toekomstige kostenstijgingen bij gemeenten neer te leggen. De gemeenten waren blij omdat hun werkterrein en hun budget toenam en ook omdat ze dachten daarmee meer zorg op maat voor hun inwoners te kunnen leveren. De afgelopen jaren zijn kleinere taken en budgetten van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld, maar de komende jaren zal dat gebeuren bij omvangrijke en complexe zorgtaken, waarbij het deze keer ook gepaard zal gaan met omvangrijke kortingen op de budgetten die met deze taken overkomen. Over sommige van deze taakoverdrachten zoals de jeugdzorg is door eerdere Kabinetten besloten. De meeste taakoverdrachten en kortingen komen echter voort uit het vorig jaar tussen PvdA en VVD gesloten Regeerakkoord. Wat staat de gemeenten te wachten? Verdwijnen van het recht op huishoudelijke hulp Allereerst zal per 2014 voor nieuwe aanvragers de aanspraak op huishoudelijk hulp binnen de Awbz vervallen; per 2015 zal dat ook het geval zijn voor mensen die nu al huishoudelijke hulp krijgen. Tegelijkertijd kort het Rijk de gemeenten op het budget voor huishoudelijke hulp, oplopend tot 75% per Het is geen typefout: in 2016 beschikt de gemeente nog slechts over 25% van het huidige budget voor huishoudelijke hulp. Omdat de wettelijke aanspraak op huishoudelijke hulp vervalt, hebben mensen die die hulp nodig hebben daar geen recht meer op en zullen zij die hulp zelf moeten betalen of bij familie en kennissen moeten aankloppen om hen die hulp te verlenen of de gemeente om financiële steun moeten vragen als hun omgeving niet voldoende kan inspringen en zij het niet kunnen betalen. Het recht of huishoudelijke hulp als je dat nodig hebt en het niet zelf kunt betalen wordt een gunst, waar de 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 2 van 11

3 gemeente financieel in kan bijdragen. Voor mensen met een goed inkomen of een spaarpotje maakt dat niet uit. De mensen die weinig te besteden hebben moeten hun familie of kennissen vragen hun huis schoon te houden of anders hun hand ophouden bij de gemeente. De Awbz wordt uitgekleed Per 2014 vervalt binnen de Awbz de aanspraak op dagbesteding en zal de aanspraak op persoonlijke verzorging sterk worden beperkt. Per 2015 vervallen alle aanspraken op extramurale ondersteuning, begeleiding en verzorging en wordt deze ondersteuning onder de Wmo gebracht. Ook de aanspraak op kortdurend verblijf - dat zijn logeerhuizen waar mensen die langdurig thuis worden verzorgd kortdurend kunnen worden opgenomen verdwijnt dan. Het nu voor deze activiteiten bij de Awbz beschikbare budget wordt in twee jaar met gemiddeld 25% gekort en verdeeld over de gemeenten. Hoewel dat niet uit deze technische omschrijving blijkt gaat het hier veelal om complexe zorg op maat voor mensen met een verstandelijk of lichamelijk handicap of met een GGZ-problematiek, die met deze ondersteuning nog thuis kunnen wonen en maatschappelijk kunnen functioneren en die zonder deze voorzieningen een groot risico lopen om maatschappelijk geïsoleerd te raken en achteruit te gaan. Nu wordt de noodzaak voor dit soort ondersteuning nog door gespecialiseerde instanties beoordeeld, vanaf 2015 moet de gemeente beslissen of zij dit aanbod binnen de kaders van de Wmo noodzakelijk vinden. Ook hier van recht naar gunst. Daarnaast bieden dagbesteding en logeerhuizen aan mantelzorgers die het vaak zwaar hebben, ook al kiezen ze er zelf voor om een familielid of iemand anders langdurig te verzorgen enige ruimte in hun eigen leven. Het verdwijnen daarvan zal hen extra zwaar belasten. En ook hier zal de gemeente vanaf 2015 moeten beslissen of zij dit soort zorg binnen de Wmo nodig vindt. De thuis verleende medische en verpleegkundige zorg, zoals verpleging aan huis, wordt ook uit de Awbz gehaald, maar die wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet, onder regie van de zorgverzekeraars. Na deze operatie valt alleen nog intramurale zorg voor mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben onder de Awbz, want ook de toegang tot de intramurale zorg wordt in het Regeerakkoord beperkt. Beperken van toegang tot de intramurale zorg De mate dat iemand zorg nodig heeft wordt uitgedrukt in een zgn. ZZP-niveau. ZZP staat hier voor zorgzwaartepakket. Ieder niveau is uitvoerig beschreven en de bepaling ervan vindt plaats na een uitvoerige onafhankelijke indicatiestelling. ZZP-1 staat daarbij voor lichte zorg in een beschutte woonomgeving en ZZP-10 staat voor de zwaarste intramurale terminale zorg. Al voor het aantreden van dit Kabinet was besloten dat de indicaties ZZP-1 en ZZP-2 geen recht meer zouden geven op intramurale zorg. In het huidige Regeerakkoord is opgenomen dat per 2016 ook de indicaties ZZP-3 (beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging) en ZZP-4 (beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) geen recht meer geven op intramurale zorg, maar dat mensen met deze indicatie thuis moeten (blijven) wonen en daar de begeleiding en verzorging moeten krijgen die zij nodig hebben. Dat voornemen heeft bij patiënten tot veel zorg en protest geleid en staatssecretaris Martin van Rijn lijkt met betrekking tot de blokkade voor ZZP-4 van de toegang tot de intramurale zorg enigszins te bewegen. 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 3 van 11

4 Dat mensen met een ZZP-4 indicatie die vaak levenslang - veel zorg nodig hebben niet meer kunnen worden opgenomen als het thuis niet meer houdbaar is, is voor hen en de mensen om hen heen een angstwekkend vooruitzicht, omdat men het nu in de thuissituatie vaak volhoudt omdat men weet dat als de nood aan de man komt een soms tijdelijke intramurale opname hen de veiligheid en zorg kunnen bieden die men nodig heeft. Voor de gemeenten betekent het dat wanneer minder mensen met een ernstige zorgvraag kunnen worden opgenomen, de intensieve zorg voor deze mensen ten laste van de Wmo komt. Deze groep zal in de loop van de tijd steeds zwaarder op het Wmo-budget gaan drukken, terwijl het Wmobudget daarvoor niet zal worden gecompenseerd. En verder verdwijnt ook nog de inkomenssteun Naast alle maatregelen die de zorg moeten beperken worden ook de regelingen voor inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten (zoals de fiscale regeling aftrek zorgkosten en de uitkering op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) in deze Kabinetsperiode afgeschaft, voor het grootste deel per Dat raakt deze groep die het over het algemeen niet breed heeft direct ik hun portemonnee. De daarvoor nu op de Rijksbegroting beschikbare gelden worden met een derde tot de helft gekort en over de gemeenten verdeeld. Chronisch zieken en gehandicapten die de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, zullen in de toekomst bijzondere bijstand aan moeten vragen. Van een wettelijke geregelde compensatie voor de hogere kosten die je als chronisch zieke of gehandicapte maakt naar een gunst die op basis van de bijzondere bijstand aan je kan worden verleend. Een oefening in dankbaarheid. Het integrale wijkaanbod als de oplossing voor lokale zorg Naast het feit dat het Kabinet verwacht dat mensen die zorg nodig hebben zelf een groter deel van de kosten gaan dragen en dat mantelzorgers een veel groter deel van de zorg op zich gaan nemen (vanuit een volgens mij onrealistisch romantisch beeld, maar daar kom ik later op terug) wordt het integrale wijkaanbod gepropageerd als oplossing voor alle problemen (uitdagingen) die op het terrein van de zorg de komende jaren op de gemeenten af zullen komen. Het idee van de buurt of wijk als maatschappelijk integratiekader, waar mensen elkaar ontmoeten en vanuit gezamenlijke ervaringen en gedeelde belangen elkaar kunnen en willen ondersteunen en gezamenlijk activiteiten kunnen ontplooien, is een sterk beeld omdat het door veel mensen wordt herkend. Burgers ontlenen een deel van hun identiteit ook aan de buurt waarin ze wonen en in veel gevallen zijn goede buren misschien nog wel belangrijker als verderaf wonende familieleden. De buurt of de wijk was ook heel lang de schaal waarop maatschappelijke activiteiten vorm kregen: de kerk, de buurtwinkels, de thuiszorg, de woningbouwvereniging, de speeltuinvereniging, het cluben buurthuiswerk, etc. Maar buurten en wijken zijn door de stadsvernieuwing en de migratie minder homogeen geworden en veel buurt- en wijkvoorzieningen zijn opgegaan in grote conglomeraten of zijn verdwenen. De buurt of de wijk is voor veel mensen nog steeds een belangrijk referentiekader, maar de maatschappelijke infrastructuur van vrijwilligers- en professionele organisaties is voor een groot deel verdwenen of sneuvelt op dit moment zoals veel club- en buurthuizen - in de bezuinigingen. 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 4 van 11

5 De woon-zorg-zone als ideaal Ondanks de ontmanteling van de traditionele buurten, wordt er in veel notities over de Wmo toch van uitgegaan dat de wijk van nature het kader is waarin mensen elkaar ontmoeten en elkaar kunnen steunen en dat voorzieningen daar (zoals dienstencentra en dagopvang) het voor mensen mogelijk zullen maken om ook als ze veel zorg en ondersteuning nodig hebben thuis te kunnen blijven wonen en daar hun noodzakelijke zorg en ondersteuning te ontvangen. Het is in de kern het ideaal van de woon-zorg-zone, waar mensen zelfstandig wonen in levensbestendige woningen en dus niet naar een verpleeghuis moeten te verhuizen als zijn hulpbehoevend worden waarbinnen zowel maatschappelijke voorzieningen zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en steunen als professionele voorzieningen, zoals thuiszorg, die snel en laagdrempelig zorg kan verlenen. De woon-zorg-zone is een ideaalbeeld dat binnen de (ouderen)zorg al een groot aantal jaren de ronde doet, maar afgezien van een beperkt aantal experimenten, zoals Humanitas Bergweg, nooit echt van de grond is gekomen. Het realiseren van zo n project vereist namelijk een andere inzet op het terrein van woningbouw en het vereist planning en sturing en een heldere rol van de overheid, woningbouwverenigingen, zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties en het vereist tevens een partij die de noodzakelijke integrale aanpakt desnoods kan afdwingen. De maatschappelijke werkelijkheid heeft zich de afgelopen decennia echter in tegenovergestelde richting ontwikkeld: een overheid die zich terugtrekt, grootschalige fusies van zorgorganisaties en woningbouwverengingen, juist geen afstemming en samenwerking maar concurrentie tussen zorgaanbieders (vanuit een door de politiek omarmde marktideologie) en meer oog voor financieel rendement op korte termijn dan maatschappelijk rendement op langere termijn. Het grootschalig realiseren van woon-zorg-zones met inzet van vrijwilligers als alternatief voor intramurale voorzieningen en Awbz-gefinancierde extramurale zorg lijkt nu verder weg dan ooit. Toch moet volgens de huidige planning van de decentralisatie voor grote groepen al in 2015, maar zeker in 2017, de situatie zijn bereikt dat intensieve zorg thuis plaats kan vinden en dat men bij een toenemende zorgvraag niet naar een verpleeghuis zou hoeven. Daar komt bij dat door de beperking van de toelating tot de intramurale zorg (ZZP-4) en door de scheiding van de financiering van wonen en zorg (maar dat is buiten dit bestek) de komende jaren zeer veel verpleeghuizen en andere intramurale voorzieningen hun deuren zullen moeten sluiten, waardoor er voor veel mensen überhaupt geen andere zorg meer zal zijn dan extramurale zorg thuis. Het lokale perspectief Het vooruitzicht voor de komende jaren is dat veel intramurale voorzieningen (gehandicaptenzorg, GGZ, verpleeghuizen) zullen worden gesloten terwijl er geen incentives zijn om grootschalig tot de gewenste woon-zorg-zones te komen. Dat betekent dat de gevolgen van de maatregelen uit het Regeerakkoord volledig op het bordje van de gemeente komen te liggen, dat het aantal mensen zal groeien dat met steeds zwaardere zorgvragen een beroep doet op de Wmo en dat de gemeente dat moet oplossen met een budget dat de komende jaren eerst flink wordt gekort (huishoudelijke zorg, overgedragen Awbz-voorzieningen) en later niet voor de groeiende zorgvraag wordt gecompenseerd. 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 5 van 11

6 Ondanks veel goedbedoelde woorden de afgelopen decennia over woon-zorg-zones waarbij gemeenten hoopten dat corporaties voor de levensbestendige woningen zouden zorgen en zorgvoorzieningen in samenhang hun aanbod op wijkniveau zouden aanbieden is daar weinig van terecht gekomen. De woningbouwcorporaties zijn door dit Kabinet in een financiële houtgreep genomen, organisaties voor langdurige zorg moeten veel van hun voorzieningen sluiten en het hoofd financieel boven water proberen te houden, veel ambulante zorg verliest zijn Awbz-financiering en moet maar zien of zij met verminderde Wmo-financiering kan overleven en ook de gemeenten worden op allerlei terreinen de komende jaren financieel uitgeperst. Ik zie niet hoe deze partijen de komende jaren een inhaalspurt kunnen realiseren om de door iedereen (in theorie) gewenste woonen zorgsituatie op wijkniveau te realiseren die nodig is om mensen die langdurige en vaak intensieve zorg nodig hebben in goede omstandigheden thuis te laten wonen. De wens dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan wonen en daar indien nodig zorg en ondersteuning kan krijgen deel ik. Het toekomstideaal van de woon-zorg-zone deel ik ook. Dan blijven er echter twee prangende vragen over: Hoe komen we van de huidige situatie naar de gewenste toekomst? Wie doet wat en wanneer? Wat hebben we nu mensen te bieden die nu intensieve hulp nodig hebben, maar die dat niet in hun huidige thuissituatie kunnen krijgen, terwijl ze ook geen toegang meer kunnen krijgen tot de bestaande intramurale voorzieningen. Tegen hen kan je niet zeggen wacht nog maar tien jaar want dan is alles beter... Ik ben niet de eerste die deze vragen stelt, maar in het politieke debat over de decentralisatie van zorg naar de gemeenten blijft het hierover oorverdovend stil... Welke argumenten hanteert het Kabinet? De argumentatie voor het afbreken van de huishoudelijke hulp, het overhevelen van de extramurale zorg uit de Awbz naar de Wmo (met een forse korting) en het voor mensen die langdurige zorg nodig hebben verder beperken van de toegang tot intramurale Awbz-gefinancierde zorg, loopt langs een aantal lijnen: 1. De belangrijkste argumentatielijn lijkt dat zorgen voor je naaste zowel een persoonlijke verantwoordelijkheid als een en maatschappelijke plicht is, die door zorgvragers en hun naasten te makkelijk op de maatschappij (de Awbz-verzekering) is afgeschoven. Hier wordt voorbij gegaan aan het steeds grotere aantal naasten (mantelzorgers) dat, naast professionele hulp, zeer veel steun geeft aan mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij hebben geen afbraak van professionele hulp nodig om aangespoord te worden hun naasten te helpen. Hierachter lijkt een romantisch ideaal schuil te gaan van het meer-generatie huis, waar ouders en andere familieleden die langdurige zorg nodig hebben als van nature door hun kinderen en andere naasten worden verzorgd. Het romantisch beeld van de boerenhofstede die groot genoeg was om iedereen te huisvesten versus de werkelijkheid van de doorsnee driekamerwoning; het romantische beeld de vrouw des huizes die fulltime beschikbaar was en van nature de zorgtaken op zich nam en van (grote) families waarvan de leden op korte afstand van elkaar wonen en dus oproepbaar zijn versus de werkelijkheid dat in de meeste gezinnen beide partners moeten werken en dat ouders en kinderen steeds vaker op grote afstand van elkaar wonen De relatie tussen burger en staat is verworden tot de relatie tussen een calculerende burger en een overheid, die primair wordt gezien als leverancier van producten. Het definiëren van zorg in 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 6 van 11

7 aanspraken (in de Awbz) heeft ertoe geleid dat mensen die zorg maximaal claimen als zij er op basis van de regels recht op hebben. Daarmee legt de burger de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven (en gezondheid) te veel bij de overheid. Een groot aantal in de Awbz opgenomen extramurale aanspraken, betreft zaken waarin burgers in beginsel ook zelf kunnen voorzien en door het schappen daarvan ze van een recht een gunst te maken worden mensen wel gedwongen om eerst te kijken wat zij zelf kunnen oplossen, in plaats van hun problemen vanzelfsprekend op het bordje van de overheid te leggen. Deze redenering gaat er echter aan voorbij dat heel veel van de Awbz-voorzieningen die nu als aanspraak geschrapt worden ook nu al alleen kunnen worden verkregen als aan strikte normen wordt voldaan en er sprake is geweest van een onafhankelijke indicatiestelling. Er zijn mij ook geen studies bekend waaruit zou blijken dat langdurig zieken massaal maximaal zouden claimen of massaal in beroep zouden gaan tegen een afgegeven indicatiestelling. Het beeld van de calculerende burger is waarschijnlijk meer een ideologisch beeld vanuit de heersende markt-ideologie, dan een beeld van de werkelijkheid. Overigens is de calculerende burger jarenlang door die zelfde overheid vanuit een marktideologie gepropageerd: zie de zorgen van ministers over het beperkte aantal mensen dat van zorgverzekeraar of energieproducent wisselt. 3. De zorg wordt onbetaalbaar en we subsidiëren voorzieningen die mensen ook zelf kunnen betalen. Het voorbeeld dat dan altijd wordt gebruikt is het betalen van huishoudelijke hulp bij iemand die daarvoor ook altijd huishoudelijke hulp had, maar dat uit eigen zak betaalde. Ik heb er niets op tegen dat mensen die dat kunnen een groter deel van hun zorgkosten zelf betalen en ik heb dan bv. ook geen moeite met de hogere eigen bijdrage voor intramurale zorg. Ik wil zelfs pleiten voor zoals in Duitsland - een onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders, wanneer die kinderen een goed inkomen hebben en hun ouders langdurige intramurale zorg nodig hebben. Het Kabinet heeft daar echter niet voor gekozen, terwijl dat tot een veel rechtvaardiger verdeling van de lasten voor de langdurige zorg zou hebben geleid... Ik begrijp dat het schrappen van aanspraken en het onderbrengen van die voorzieningen in de Wmo, waardoor die zorg van een recht een gunst wordt, er bij mensen met een goed inkomen toe zal leiden dat zij eerder kosten voor eigen rekening nemen dan dat zij een beroep zullen doen op de bijzondere bijstand waarbij zij iedere uitgave bij de gemeente moeten verantwoorden. Maar de andere kant is ook waar. Mensen met een beperkt inkomen, bv. alleen AOW en een minimaal pensioen, kunnen nu huishoudelijke hulp krijgen zonder dat zij hun hele financiële hebben en houden hoeven te verantwoorden. Dat geeft hen een gevoel van zelfstandigheid en trots omdat ze zelf de touwtjes nog aan elkaar kunnen knopen. Wanneer de aanspraak verdwijnt en voor het toekennen van hulp het regiem van de bijzondere bijstand gaat gelden, dan wordt die trots ernstig aangetast en mag je je hand op houden om van de gemeente de gunst van de bijstand te krijgen. Als ergens de grens tussen arm en rijk een scherpe rand zal krijgen dan zal het hier zijn: als je langdurige zorg nodig hebt en je hebt weinig inkomen, dan is er geen sprake meer van georganiseerde solidariteit in een samenleving van gelijkwaardige burgers, maar moet je dankbaar zijn omdat de gemeente je een financiële gunst verleent. 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 7 van 11

8 Als lid van de PvdA had ik liever gekozen voor hogere eigen bijdragen van de mensen met een goed inkomen, dan voor het systeem van de gunst, dat de armen in de samenleving er het hardst van doordringt dat ze weer dankbaar moeten zijn. Jeugdzorg Naast de forse bezuiniging op de huidige Wmo (huishoudelijke hulp) en het overdragen van Awbz gefinancierde ambulante zorg voor kwetsbare doelgroepen (met een forse budgetkorting) krijgt de gemeente per 2015 ook nog de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg. Jeugdzorg is altijd al een taak van de gemeente geweest. Soms nam de gemeente zelfs het initiatief om nieuwe vormen mogelijk te maken, zoals de JAC s in de jaren 60. Jeugdzorg is een verzamelterm voor een heel breed terrein, lopend van opvoedingsondersteuning aan ouders en hele gezinnen, via ondersteuning op school en bij schooluitval en voorlichting en advies aan opgroeiende jongeren, tot gespecialiseerde zorg voor jongeren met een psychiatrische problematiek of een verstandelijk handicap, intramurale opvang, ook in gesloten jeugdinstellingen, tot en met jeugdreclassering. De echte deskundigen op dit terrein kunnen zeker een nog veel langere lijst produceren. Al die voorzieningen zijn gestart vanuit het eigen domein waar problemen ontstonden, waardoor de jeugdzorg de afgelopen decennia een veelkoppig en voor velen onoverzichtelijk veld is geworden, waarop veel verschillende organisaties actief zijn, die een veelheid van financieringsvormen kennen en waar het Rijk, de provincies en de gemeenten ieder hun eigen rol spelen. Meestal gaat het goed en zorgt de jeugdzorg ervoor dat jongeren na een moeilijke start toch goed terecht komen en als volwassenen stevig in het leven staan. Maar soms gaat het niet goed, weten de verschillende hulpverleners en ondersteuners elkaar te weinig te vinden of ontspoort een gezin of een jongere ondanks alle hulp, soms met dramatische afloop en dan komt dat breeduit in de pers. Met als publieke reflex dat de overheid in moet grijpen. Dat werd in het politieke debat al snel de lokale overheid omdat die immers het dichtst bij de jongere staat. De eerste poging om de gemeenten een coördinerende en sturende rol te geven, was het oprichten van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), die een eenduidig verwijsloket moesten worden voor ouders en jongeren die hulp en ondersteuning nodig hebben. De gemeente moest zo ook samenwerking tussen hulpverleners kunnen afdwingen. Om de jeugdzorg meer transparant te maken moesten prestatiecontracten worden afgesloten, intake- en behandelwijzen worden gestandaardiseerd en werd op basis van die standaarden een uitgebreide verantwoordingsbureaucratie opgetuigd. Goed geschoolde hulpverleners moeten nu werken met procedures die achter een bureau zijn bedacht en moeten zich uitgebreid verantwoorden als de hulpverleningsvraag of een gekozen interventie niet binnen het bedachte raamwerk past. Er wordt nu veel meer data geproduceerd dat kost zo n 20% van de werktijd - maar of dat leidt to betere zorg is nog maar zeer de vraag. Mijn beeld van het succes van de Centra voor Jeugd en Gezin en van al die maatregelen die de jeugdzorg transparanter moesten maken is fragmentarisch, maar ik ken weinig mensen die er positief over zijn. Dat heeft niet geleid tot een inhoudelijk debat over de dilemma s binnen de jeugdzorg of het ontwikkelen van betere interventiestrategieën, maar tot de bestuurlijke reflex dat de aansturing van de jeugdzorg beter in één hand kon komen: die van de gemeenten. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten: het Rijk kan de verantwoordelijkheid voor een complex en per 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 8 van 11

9 definitie risicovol terrein overdragen aan de gemeenten die het verder binnen hun eigen beperkte financiële middelen maar moeten zien op te lossen en de gemeenten waren blij dat ze weer een beleidsterrein aan hun pallet kunnen toevoegen. Maar anders dan bij de overdracht van taken op het terrein van de extramurale Awbz, gaat het bij de decentralisatie van de jeugdzorg niet alleen om extramurale zorg, maar om het hele terrein van de jeugdzorg, inclusief de hulp aan multi-probleem gezinnen, jeugd-ggz (toch echt gezondheidszorg), gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Hoe de gemeenten dat brede terrein moet aansturen moet de gemeente zelf uitzoeken. Al deze verschillende vormen van jeugdzorg gaan per 2015 naar de gemeenten over en natuurlijk wordt ook hier weer op het budget gekort: van 40 mln. per 2015, oplopend naar 150 mln. per Omdat ik geen zicht heb op het totale budget dat in de jeugdzorg omgaat, weet ik niet om hoeveel procent korting het hier gaat. Maar ook zonder korting is deze massieve reorganisatie (kanteling) van de jeugdzorg al meer dan een forse uitdaging voor de gemeenten. Kwaliteit van zorg Tot nu toe gaat het debat over de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten voornamelijk over de financiële gevolgen en de fasering van de overdracht. Voor de overheden rijk en gemeenten zijn dat ook belangrijke thema s en het is vanuit bestuurlijk oogpunt ook begrijpelijk dat het afdekken van de financiële risico s van deze mega-operatie heel veel aandacht krijgt. De andere kant van de operatie krijgt veel minder aandacht. Het schrappen van de over te hevelen zorg als aanspraak uit de Awbz en het overhevelen van deze zorgterreinen naar de Wmo, waarin geen sprake is van rechten maar van een rekbaar compensatiebeginsel, leidt naast veel onzekerheid voor mensen die nu deze zorg krijgen (of ze op basis van de huidige aanspraak in de Awbz op termijn hadden moeten krijgen) ook tot onzekerheid over de kwaliteit van de lokaal geleverde zorg (omdat veel professionele zorg waarschijnlijk zal worden vervangen door welzijnsachtige arrangementen en veel gespecialiseerde zorginstellingen hun deuren op enige termijn zullen moeten sluiten omdat de centrale financiering wegvalt). Daarnaast is het te verwachten dat professionele normen onder druk zullen komen te staan als gevolg van deze mega-reorganisatie van de zorg en de (te) krappe budgetten om zorg in te kopen of aan te besteden. De gevolgen van deze operaties komen dan eenzijdig te liggen bij die mensen die langdurig en/of complexe zorg nodig hebben, en afhankelijk worden van de beperkte gemeentelijke mogelijkheid om die zorg te organiseren en financieren. Hoewel dit punt tot nu toe in het debat over de decentralisatie van de zorg lijkt te ontbreken, zou dat volgens mij in het politieke debat een veel grotere rol horen te spelen. En dat alles bij krimpende gemeentefinanciën. Alle taken die op het terrein van de zorg aan de gemeenten worden overgedragen gaan gepaard met forse kortingen op de daarvoor nu beschikbare budgetten en ook op eerder overgedragen budgetten (huishoudelijke hulp) wordt fors gekort. Daarnaast worden door het ministerie van VWS plannen voorbereid op basis van een gevraagd CVZ-advies - om een groot deel van de huidige GGZ-zorg niet langer meer uit de zorgpremies te financieren, waarna ook deze mensen voor hulp en ondersteuning naar de Wmo zullen worden verwezen. 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 9 van 11

10 Tegelijkertijd nemen de inkomsten van de gemeenten af (korting Gemeentefonds, minder inkomsten grondexploitatie) en is de gemeente in een tijd van oplopende werkloosheid geheel risicodragend voor de kosten van bijstand en arbeidsvoorziening. De participatiewet (stoppen instroom WSW) gaat in de voorziene vorm niet door, maar de financiële gevolgen voor de gemeenten van de maatregelen die hierover in het Sociaal Akkoord zijn afgesproken, zijn nog verre van duidelijk. De gemeente neemt, met de afbraak van de huishoudelijke hulp, de overdracht van extramurale zorg uit de Awbz naar de Wmo en de overdracht van de jeugdzorg, nieuwe grote verplichtingen op zich, voor grote groepen kwetsbare mensen, zonder een landelijk financieel vangnet. De financiële risico s voor de gemeenten zijn groot. Dat wordt ook onderstreept door de Raad voor de financiële verhoudingen, die in haar brief van 15 april 2013, in reactie op de decentralisatiebrief van minister Plasterk, omstandig aangeeft dat de decentralisatie niet alleen beleidsmatig, maar ook financieel een zeer grote operatie is, omdat het huidige gemeentelijke budget (landelijk) voor de terreinen arbeidsmarkt, zorg en jeugd door deze operatie bijna wordt verdubbeld. Tegelijkertijd wordt op de naar de gemeenten over te hevelen middelen (landelijk) zo n 6 miljard bezuinigd. Met deze financiële achterstand moeten de gemeenten, die toch al krap zitten, aan hun nieuwe overgedragen taken beginnen. En de burger? Op 5 april 2013 heeft de Koepel van Wmo-raden zich namens 127 lokale Wmo-raden in een brandbrief tot de VNG, de regering en het parlement gericht, om voor het eerst sinds de invoering van de Wmo gezamenlijk hun ernstige verontrusting over de op stapel staande operatie uit te spreken. De Wmo-raden geven dit signaal af omdat zij van dichtbij zien dat de grootscheepse transformatie van het lokale sociale domein in combinatie met de voorgenomen bezuinigingen niet goed gaat uitwerken. Niet voor de gemeente zelf, maar vooral niet voor de kwetsbare burgers waar het in feite om zou moeten gaan. De koepel van Wmo-raden ziet als grootste probleem dat de decentralisaties sterk technisch worden benaderd, gericht op budget, structuur en organisatie. Zij vinden dat onvoldoende om de Wmo die mensen echt de kans kan geven om meer op eigen kracht te vertrouwen en om daadwerkelijk te participeren in hun samenleving te laten slagen. De voorgenomen transformatie van het lokale sociale domein wordt volgens hen nu onder te grote druk doorgezet, en de nu voorziene termijn van 3-4 jaar (tot 2017) wordt door hen te kort genoemd om dat zorgvuldig te kunnen doen. Zij pleiten daarom voor: Een heroverweging van de planning van de grootschalige transities en voor het inrichten van proeftuinen waar ervaring kan worden opgedaan, die daarna met elkaar kan worden gedeeld. Om niet alle taakoverdrachten tegelijkertijd plaats te laten vinden, maar eerst de transitie van de Awbz goed en geheel door te voeren, daarna pas gevolgd door de overige transities (jeugdzorg en arbeidsmarkt). Om in dit omvangrijke proces, dat zal leiden tot een grotere claim op de burger, die burger ook aan het woord te laten. Zij vragen daarvoor om waarborgen voor goede lokale medezeggenschap / cliëntenparticipatie in het veranderingsproces dat nu over hen heen komt. Het lijken mij allemaal redelijke punten die de PvdA zeer aan zouden moeten spreken en die wij als wij in de oppositie hadden gezeten ook naar voren zouden hebben gebracht. Maar ik vrees dat hier het honoreren van het Regeerakkoord door onze Kamerfractie belangrijker zal worden gevonden dan 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 10 van 11

11 een zorgvuldig invoeringsproces met daarbinnen meer invloed van burgers, omdat die ook wel eens tot de conclusie zouden kunnen komen dat niemand van de huidige voornemens beter wordt. Dat Regeerakkoord heeft er ook toe geleid dat alternatieven voor de voorgestelde bezuinigen nooit serieus zijn besproken, zoals de Agenda voor de Zorg die op 24 september 2012 door bijna alle koepelorganisaties van zorgaanbieders, door de verzekeraars en de koepel van patiëntenorganisaties aan de politiek is aangeboden. Het zal wel zijn omdat deze Agenda niet uitgaat van korte klappen en snel geld maar van structurele, maar geleidelijke veranderingen die op termijn ook hun geld hadden opgebracht, maar zonder de onzekerheid en de onrust die nu wordt veroorzaakt en hierboven in hoofdlijnen is beschreven. We zullen het schip van de centralisatie van de zorg dat op ons afkomt niet kunnen keren, maar een goede discussie binnen onze partij over de koers, de doelen, de risico s en de reële mogelijkheden van gemeenten, zou er misschien wel toe kunnen leiden dat de ramkoers van nu wordt bijgesteld tot een koers die minder schade aanricht en tot een beter resultaat leidt. Ton Sonneveldt 2013_0422 De zorg komt naar de gemeente.doc Pagina 11 van 11

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen?

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Algemeen November 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Onze 180 leden in beeld 2 Ons Doel: De Inclusieve Samenleving Op voet

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 01 013 Nr. 300 MOTIE VAN DE LEDEN VAN T WOUT EN BERGKAMP Voorgesteld 13 juni 013 overwegende dat gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de besteding van middelen cruciaal is voor het

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 april 2013 Betreft Verdeling middelen zorgafspraken

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 april 2013 Betreft Verdeling middelen zorgafspraken > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN!

VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN! VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN! Anne Vrieze EVEN VOORSTELLEN Sinds 2008 zelfstandig adviseur wonen, welzijn en zorg Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen in

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO

Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO 2 september 2005 te Den Bosch De organisatoren hebben mij gevraagd om, naast mijn rol als dagvoorzitter, vooraf kort een inleiding te houden over de context waarbinnen

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS. Plaats en datum: Utrecht, 31 oktober Onderwerp: Begroting VWS

Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS. Plaats en datum: Utrecht, 31 oktober Onderwerp: Begroting VWS Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS Churchilllaan 11, 4 e etage Postbus 2069 3500 GB Utrecht Telefoon 030 276 99 85 Fax 030 271 90 38 cso@ouderenorganisaties.nl Plaats en datum: Utrecht,

Nadere informatie

Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien Kloosterman (d.kloosterman@platformvg.nl) Marijke Hempenius (mhempenius@cg-raad.

Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien Kloosterman (d.kloosterman@platformvg.nl) Marijke Hempenius (mhempenius@cg-raad. Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 3 oktober 2013 Betreft: Ref.: Inlichtingen bij: Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder Veranderende zorg Samen leven, samen doen Participeren op z n Urkers samen de schouders eronder 1 0464_Caritas_GemeenteUrk_VeranderendeZorg_Symposium_148x210mm_MaS_v6.indd 1 05/06/2014 17:30 Veranderende

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Dag 1: 7 mei Dag 2: 21 mei Terugkomdag: 20 juni (kantoor Menzis) en 25 juni (kantoor De Friesland) Waarom deze Masterclass Regeerakkoord

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Relevante ontwikkelingen

Relevante ontwikkelingen Relevante ontwikkelingen 1. Wet werken naar vermogen NB. Na de val van het kabinet Rutte is de invoering van deze Wet uitgesteld. De beschrijving hieronder heeft betrekking op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Nadere informatie

Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein.

Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Mijn naam is Vera Pfundt. Ik ben in de Regio Alkmaar programmamanager Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Één verzoek om clementie aan de oudgediende

Nadere informatie

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed Door Tom de Haas De komende 3 tot 5 jaar zullen diverse nieuwe regels in werking treden op het gebied van passend onderwijs, werk, inkomen en zorg. Deze

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ PowerPoint Expertmeeting presentatie AWBZ Lelystad en Jeugdzorg GGZ 18-26-06-2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern.

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Een doodgewone jongen

Een doodgewone jongen Bijspringen en meelopen Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley dinsdag 6 november 2012 Een doodgewone jongen 2 1 Wat gaan we doen 1. Omgevingsanalyse/Regeerakkoord 2. Als jeugd en toekomst tellen De zeven

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS

KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 KWETSBARE BURGERS NORMAAL BEGAAFD OF VERSTANDELIJK BEPERKT? HOEVEEL BURGERS MET EEN BEPERKING IN EEN GEMEENTE MET 100.000? HOEVEEL ZORGZWAARTEPAKKETTEN

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie