BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : N. 95. Numéro tél. gratuit :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 95. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 95 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE VRIJDAG 24 MAART 2006 VENDREDI 24 MARS 2006 Het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2006 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 93 en 94. Le Moniteur belge du 23 mars 2006 comporte deux éditions, qui portent les numéros 93 et 94. INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Financiën 17 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard, bl Service public fédéral Finances 17 MARS Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l AR/CIR 92, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 8 MAART Koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag, de berekening en de storting van de vergoeding door de houder van de exploitatielicentie van de luchthaven van Brussel-Nationaal, bl Service public fédéral Mobilité et Transports 8 MARS Arrêté royal fixant le montant et les modalités d imputation et de versement de la redevance due par le titulaire de la licence d exploitation de l aéroport de Bruxelles-national, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 5 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van metalen gebinten alsmede het behandelen, plaatsen en onderhouden van openluchtspeeltuigen, gelegen in de streek van Sombreffe en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machineen elektrische bouw (P.C. 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 5 MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises de conception, fabrication et pose de charpentes métalliques ainsi que du négoce, de la pose et de l entretien de jeux de plein air situées dans la région de Sombreffe et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1975 betreffende de arbeidsduur, de zondagsrust en de jeugdarbeid voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren (P.C. 120), bl MARS Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie textile et de la bonneterie (C.P. 120), p bladzijden/pages

2 16858 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 8 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik, bl Service public fédéral Sécurité sociale 8 MARS Arrêté royal modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 5 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie «gespecialiseerde spoedgevallenzorg» moet voldoen om erkend te worden, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 5 MARS Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «soins urgents spécialisés» doit répondre pour être agréée, p MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie «mobiele urgentiegroep» (MUG) moet voldoen om te worden erkend, bl MARS Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «Service mobile d urgence» (SMUR) pour être agréée, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 6 MAART Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Tariferingsbureau bedoeld bij artikel 68-9 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 6 MARS Arrêté ministériel approuvant le règlement d ordre intérieur du Bureau de tarification visé àl article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 10 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitreiking van premies aan leerlingen in studierichtingen van het secundair onderwijs die leiden naar de invulling van knelpuntberoepen, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Ministère de la Communauté flamande 10 FEVRIER Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la remise de primes à des élèves d orientations d études de l enseignement secondaire qui mènent au comblement de professions critiques, p Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap 20 JANUARI Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake mammografische borstkankeropsporing, bl Communauté française Ministère de la Communauté française 20 JANVIER Arrêté du Gouvernement de la Communauté française en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, p Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest 15 FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl Région wallonne Ministère de la Région wallonne 15 FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 13 de la division organique 11 et le programme 04 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 03 de la division organique 30 et le programme 02 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 03 de la division organique 30 et le programme 05 de la division organique 14 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 02 de la division organique 30 et le programme 01 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma s 02 en 07 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl MAART Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division organique 15 et le programme 02 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division organique 15 et le programme 02 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division organique 15 et le programme 02 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02 et 07 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 04 de la division organique 15 et le programme 02 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p MARS Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division organique 15 et le programme 02 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p Ministerie van het Waalse Gewest en Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer 22 FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl FEBRUARI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, bl Ministère de la Région wallonne et Ministère wallon de l Equipement et des Transports 22 FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 02 de la division organique 30 et le programme 04 de la division organique 54 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 02 de la division organique 30 et le programme 04 de la division organique 54 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 03 de la division organique 30 et le programme 01 de la division organique 51 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p FEVRIER Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 03 de la division organique 30 et le programme 01 de la division organique 51 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2006, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Ministerium der Wallonischen Region 15. FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 13 des Organisationsbereichs 11 und dem Programm 04 des Organisationsbereichs 30 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 03 des Organisationsbereichs 30 und dem Programm 02 des Organisationsbereichs 15 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 03 des Organisationsbereichs 30 und dem Programm 05 des Organisationsbereichs 14 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 02 des Organisationsbereichs 30 und dem Programm 01 des Organisationsbereichs 15 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 01 des Organisationsbereichs 15 und dem Programm 02 des Organisationsbereichs 30 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 01 des Organisationsbereichs 15 und dem Programm 02 des Organisationsbereichs 30 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S

4 16860 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24. FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 01 des Organisationsbereichs 15 und dem Programm 02 des Organisationsbereichs 30 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen den Programmen 02 und 07 des Organisationsbereichs 40 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 04 des Organisationsbereichs 15 und dem Programm 02 des Organisationsbereichs 30 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S MÄRZ 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 01 des Organisationsbereichs 15 und dem Programm 02 des Organisationsbereichs 30 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S Ministerium der Wallonischen Region und Wallonisches Ministerium für Ausrüstung und Transportwesen 22. FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 02 des Organisationsbereichs 30 und dem Programm 04 des Organisationsbereichs 54 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 02 des Organisationsbereichs 30 und dem Programm 04 des Organisationsbereichs 54 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 03 des Organisationsbereichs 30 und dem Programm 01 des Organisationsbereichs 51 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S FEBRUAR 2006 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 03 des Organisationsbereichs 30 und dem Programm 01 des Organisationsbereichs 51 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2006, S Andere besluiten Autres arrêtés Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Hoofdcommissaris van politie. Aanstelling, bl Hoofdcommissaris van politie. Aanstelling, bl Hoofdcommissaris van politie. Aanstelling, bl Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 6 MAART Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven, bl Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde, bl Service public fédéral Intérieur Commissaire divisionnaire de police. Commissionnement, p Commissaire divisionnaire de police. Commissionnement, p Commissaire divisionnaire de police. Commissionnement, p Service public fédéral Mobilité et Transports 6 MARS Arrêté ministériel portant nomination de représentants des organisations syndicales représentatives auprès de la Commission Entreprises publiques, p Service public fédéral Justice Ordre judiciaire, p MAART Ministerieel besluit houdende de erkenning als bemiddelingsdienst bedoeld in artikel 554, 1, van het Wetboek van strafvordering, bl MARS Arrêté ministériel portant agrément en tant que service de médiation visé àl article 554, 1 er, du Code d instruction criminelle, p MAART Ministerieel besluit houdende de erkenning als bemiddelingsdienst bedoeld in artikel 554, 1, van het Wetboek van strafvordering, bl MARS Arrêté ministériel portant agrément en tant que service de médiation visé àl article 554, 1 er, du Code d instruction criminelle, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 30 JANUARI Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 30 JANVIER Arrêté ministériel agréant des agents désignés par une société de gestion, en application de l article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins, p MAART Ministerieel besluit houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de metselstenen zoals bepaald door de geharmoniseerde norm NBN EN 771-1:2003 «Metselstenen», bl MARS Arrêté ministériel portant dérogation transitoire au marquage CE des éléments de maçonnerie tels que définis par les normes harmonisées NBN EN 771-1:2003 «Eléments de maçonnerie», p MAART Ministerieel besluit houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de metselstenen zoals bepaald door de geharmoniseerde normen NBN EN 771-2:2003 tot 771-5:2003 «Metselstenen», bl MARS Arrêté ministériel portant dérogation transitoire au marquage CE des éléments de maçonnerie tels que définis par les normes harmonisées NBN EN 771-2:2003 à 771-5:2003 «Eléments de maçonnerie», p

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid 9 MAART Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum «Oorlog en Hedendaagse Maatschappij» (SOMA), bl Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Service public fédéral de Programmation politique scientifique 9 MARS Arrêté ministériel portant désignation des membres de la Commission scientifique du Centre d Etudes et de Documentation «Guerre et Sociétés contemporaines» (CEGES), p Gouvernements de Communauté et de Région Waterwegen en Zeekanaal N.V. Onteigeningen, bl N.V. De Scheepvaart. Onteigeningen, bl Departement Onderwijs Subcommissies zetelend in de commissies van advies voor het buitengewoon onderwijs. Samenstelling, bl Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg, bl Verzorgingsvoorzieningen, bl Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw 9 MAART Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring, bl Besluiten betreffende de provincies, steden, gemeenten en O.C.M.W. s, bl Departement Leefmilieu en Infrastructuur Wegen van het Vlaamse Gewest. Indeling bij de gemeentewegen, respectievelijk gewestwegen, bl Toekennen van een erkenning als koper of exploitant van hout, bl Wegen, onteigeningen, spoedprocedure, bl Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap 7 JULI Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2000 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Zinnik, bl Communauté française Ministère de la Communauté française 7 JUILLET Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2000 portant reconnaissance de la bibliothèque publique locale de Soignies, p Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest Personeel, bl Personeel. Vernietiging door de Raad van State, bl Energie, bl Région wallonne Ministère de la Région wallonne Personnel, p Personnel. Annulation par le Conseil d Etat, p Energie, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Protection des Sols. Enregistrement n 2005/13/78/3/4 - Dossier : COM/015. Valorisation du mélange composté de matières organiques végétales et non végétales produit par la S.C.R.L. Agricompost, à Horion-Hozémont, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Ministerium der Wallonischen Region Personal, S Personal. Nichtigerklärung durch den Staatsrat, S Energie, S Officiële berichten Avis officiels Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federaal Planbureau. Aanwerving van een Nederlandstalige attaché (lid) (m/v) voor de Task Force Duurzame Ontwikkeling. Referentienummer (SD/2006/003), bl

6 16862 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Oproep tot kandidaten met het oog op de benoeming van de leden van de examencommissie voor de afgifte van de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Service public fédéral Mobilité et Transports Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Appel aux candidats en vue de la nomination des membres du jury d examen en matière de brevets d aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite agréées de véhicules à moteur, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire. Places vacantes, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Belgisch instituut voor normalisatie (BIN). Publicatie ter kritiek, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Institut belge de normalisation (IBN). Enquête publique, p Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Te begeven betrekkingen (m/v), bl Koninklijke Sterrenwacht van België. Te begeven betrekkingen (m/v), bl Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. Te begeven betrekkingen (m/v), bl Service public fédéral de Programmation politique scientifique Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Emplois à conférer (m/f), p Observatoire royal de Belgique. Emplois à conférer (m/f), p Institut d Aéronomie spatiale de Belgique. Emplois à conférer (m/f), p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gouvernements de Communauté et de Région Vlaams Gewest. Bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2006, bl Communauté française Ministère de la Communauté française Appel aux candidatures pour les emplois vacants et les mandats de conférencier à pourvoir dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française (année académique ), p Appel aux candidatures pour les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir dans les Hautes Ecoles de la Communauté française (année académique ), p Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l enseignement et les C.P.M.S. de la Commission communautaire française pour l année scolaire , p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N [C 2006/03148] 17 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 36, tweede lid; Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op : artikel 18, 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1993, 18 februari 1994, 7 maart 1995, 5 april 1995, 6 maart 1996, 17 maart 1997, 20 mei 1997, 12 juni 1997, 2 juni 1998, 7 december 1998, 21 april 1999, 25 april 2000, 16 maart 2001, 8 maart 2002, 21 februari 2003, 19 februari 2004 en 16 februari 2005; bijlage I, afdeling 1, ingevoegd door het koninklijk besluit van 6 maart 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1997, 2 juni 1998, 21 april 1999, 25 april 2000, 16 maart 2001, 8 maart 2002, 21 februari 2003, 19 februari 2004 en 16 februari 2005; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2006; Gelet op het enig artikel van het ministerieel besluit van 20 maart 2000 tot toekenning van een bevoegdheidsdelegatie aan de Inspectie van Financiën, waardoor, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij het Ministerie van Financiën onder meer de ontwerpen van koninklijk besluit tot vastlegging van de voordelen van alle aard wat de renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet betreft (artikel 18, 3, punt 1, KB/WIB 92) vrijstelt van de voorafgaandelijke akkoordbevinding van de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende : dat dit besluit het bedrag vaststelt van sommige voordelen van alle aard die in 2005 zijn verleend; dat het bedrag van de voordelen en van de bedrijfsvoorheffing die ervoor is gestort, moeten worden vermeld op fiches en op samenvattende opgaven ad hoc die bij de belastingdiensten moeten worden ingeleverd; dat de voormelde voordelen zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht; dat, om de vestiging en de inning van de belasting niet te vertragen, dit besluit zo spoedig mogelijk moet worden bekendgemaakt; dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen; Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 18, 3, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1993, 18 februari 1994, 7 maart 1995, 5 april 1995, 6 maart 1996, 17 maart 1997, 20 mei 1997, 12 juni 1997, 2 juni 1998, 7 december 1998, 21 april 1999, 25 april 2000, 16 maart 2001, 8 maart 2002, 21 februari 2003, 19 februari 2004 en 16 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in de tabel onder punt 1, b, wordt de kolom van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, aangevuld met 2005 en wordt de kolom van de referentierentevoet aangevuld met 4,89 wat de leningen betreft waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering en 3,90 wat de andere leningen betreft; 2 in de tabel onder punt 1, c, 2, wordt de kolom van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, aangevuld met 2005 en wordt de kolom van het maandelijks lastenpercentage aangevuld met 0,22 wat SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F [C 2006/03148] 17 MARS Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l AR/CIR 92 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l article 36, alinéa 2; Vu l AR/CIR 92, notamment : l article 18, 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004 et 16 février 2005; l annexe I re, section 1 re, insérée par l arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004 et 16 février 2005; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2006; Vu l article unique de l arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l Inspection des Finances, par lequel, conformément à l article 9 de l arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l avis favorable de l Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d arrêtés royaux pour l évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêts ou à un taux d intérêt réduit (article 18, 3, point 1, AR/CIR 92); Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l urgence; Considérant : que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2005; que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions; que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables; que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l établissement et le recouvrement de l impôt; que cet arrêté doit dès lors être pris d urgence; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Al article 18, 3, de l AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004 et 16 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1 dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par 2005 et la colonne du taux d intérêt deréférence à prendre en considération est complétée par 4,89 en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et 3,90 en ce qui concerne les autres prêts; 2 dans le tableau repris au point 1, c, 2, la colonne de l année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par 2005 et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par 0,22

8 16864 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE de leningen betreft om de aankoop van een wagen te financieren en met 0,29 wat de andere leningen betreft; 3 in de tabel onder punt 1, d, worden de kolommen van het jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt en van de in aanmerking te nemen rentevoet respectievelijk aangevuld met 2005 en 8,00. Art. 2. De diverse kolommen van de tabel die voorkomt in bijlage I, afdeling 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 6 maart 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1997, 2 juni 1998, 21 april 1999, 25 april 2000, 16 maart 2001, 8 maart 2002, 21 februari 2003, 19 februari 2004 en 16 februari 2005, worden aangevuld zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit. Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2005 toegekende voordelen van alle aard. Art. 4. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l acquisition d une voiture et par 0,29 en ce qui concerne les autres prêts; 3 dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l année au cours de laquelle l emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par 2005 et 8,00. Art. 2. Les diverses colonnes du tableau qui figure à l annexe I re, section 1 re,dumême arrêté, insérée par l arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004 et 16 février 2005, sont complétées comme indiqué à l annexe au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1 er janvier Art. 4. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober KB/WIB 92 koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari Koninklijk besluit van 16 november 1994, Belgisch Staatsblad van 17 januari Koninklijk besluit van 7 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 16 maart Koninklijk besluit van 5 april 1995, Belgisch Staatsblad van 13 mei Koninklijk besluit van 6 maart 1996, Belgisch Staatsblad van 19 maart Koninklijk besluit van 17 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 27 maart Koninklijk besluit van 20 mei 1997, Belgisch Staatsblad van10 juni Koninklijk besluit van 12 juni 1997, Belgisch Staatsblad van 21 augustus Koninklijk besluit van 2 juni 1998, Belgisch Staatsblad van 20 juni Koninklijk besluit van 7 december 1998, Belgisch Staatsblad van 23 december 1998 Koninklijk besluit van 21 april 1999, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1999, Ed. 2. Koninklijk besluit van 25 april 2000, Belgisch Staatsblad van 9 mei 2000, Ed. 1. Koninklijk besluit van 16 maart 2001, Belgisch Staatsblad van 10 april 2001, Ed. 2. Koninklijk besluit van 8 maart 2002, Belgisch Staatsblad van 19 maart 2002, Ed. 3. Koninklijk besluit van 21 februari 2003, Belgisch Staatsblad van 6 maart 2003, Ed. 2. Koninklijk besluit van 19 februari 2004, Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004, Ed. 3. Koninklijk besluit van 16 februari 2005, Belgisch Staatsblad van 8 maart Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet Lois sur le Conseil d Etat, coordonnées par l arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre AR/CIR 92 arrêté royal du 27 août 1993 d exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre Arrêté royal du18 février 1994, Moniteur belge du 26 février Arrêté royal du 16 novembre 1994, Moniteur belge du 17 janvier Arrêté royal du 7 mars 1995, Moniteur belge du 16 mars Arrêté royal du 5 avril 1995, Moniteur belge du 13 mai Arrêté royal du 6 mars 1996, Moniteur belge du 19 mars Arrêté royal du 17 mars 1997, Moniteur belge du 27 mars Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin Arrêté royal du 12 juin 1997, Moniteur belge du 21 août Arrêté royal du 2 juin 1998, Moniteur belge du 20 juin Arrêté royal du 7 décembre 1998, Moniteur belge du 23 décembre Arrêté royal du 21 avril 1999, Moniteur belge du 7 mai 1999, Ed. 2. Arrêté royal du 25 avril 2000, Moniteur belge du 9 mai 2000, Ed. 1. Arrêté royal du 16 mars 2001, Moniteur belge du 10 avril 2001, Ed. 2. Arrêté royal du 8 mars 2002, Moniteur belge du 19 mars 2002, Ed. 3. Arrêté royal du 21 février 2003, Moniteur belge du 6 mars 2003, Ed. 2. Arrêté royal du 19 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, Ed. 3. Arrêté royal du 16 février 2005, Moniteur belge du 8 mars 2005.

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Bijlage bij het koninklijk besluit van 17 maart 2006 Annexe à l arrêté royal du 17 mars 2006 PERIODE PERIODE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE INDEX A INDICE A INDEX B INDICE B INDEX C INDICE C INDEX D INDICE D INDEX E INDICE E INDEX F INDICE F INDEX G INDICE G INDEX H INDICE H INDEX I INDICE I INDEX J INDICE J Januari/janvier Ed. 2 2,210 2,428 2,635 2,826 3,000 3,159 3,307 3,439 3,555 3,649 Februari/février ,187 2,407 2,616 2,801 2,963 3,110 3,241 3,363 3,475 3,564 Maart/mars ,201 2,454 2,688 2,893 3,070 3,224 3,363 3,490 3,603 3,690 April/avril Ed. 2 2,219 2,470 2,707 2,916 3,094 3,251 3,390 3,519 3,634 3,726 Mei/mai Ed. 2 2,117 2,319 2,514 2,699 2,869 3,025 3,171 3,304 3,427 3,526 Juni/juin Ed. 2 2,054 2,203 2,359 2,523 2,686 2,836 2,976 3,109 3,228 3,328 Juli/juillet Ed. 2 2,002 2,119 2,253 2,415 2,589 2,745 2,884 3,016 3,138 3,236 Augustus/août ,099 2,242 2,393 2,553 2,713 2,856 2,986 3,116 3,237 3,335 September/septembre ,094 2,212 2,340 2,483 2,629 2,758 2,880 3,003 3,118 3,210 Oktober/octobre Ed. 2 2,162 2,294 2,426 2,552 2,670 2,778 2,880 2,990 3,093 3,173 November/novembre ,380 2,545 2,699 2,837 2,952 3,045 3,134 3,229 3,322 3,390 December/décembre Ed. 2 2,608 2,735 2,862 2,988 3,096 3,175 3,250 3,335 3,416 3,472 Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 maart Vu pour être annexé ànotre arrêté du 17 mars ALBERT ALBERT Van Koningswege : Par le Roi : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS D. REYNDERS

10 16866 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N [C 2006/14059] 8 MAART Koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag, de berekening en de storting van de vergoeding door de houder van de exploitatielicentie van de luchthaven van Brussel- Nationaal ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 52 tot 54; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 oktober 2005; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 21 oktober 2005; Gelet op het advies nr /4 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2005; Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Krachtens artikel 53 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen wordt het bedrag van de door de houder van de exploitatielicentie verschuldigde jaarlijkse vergoeding op euro vastgelegd. Art. 2. Het in artikel 1 vastgelegde bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Begroting en Beheerscontrole, ontvangsten, Vooruitgangstraat Brussel. Het bedrag moet gestort worden in zijn geheel vóór de30 ste juni van het jaar waarvoor de vergoeding verschuldigd is en dekt voor dat jaar, de periode van 1 januari tot 31 december inbegrepen. Art. 3. De op de vervaldag onbetaalde vergoedingen worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrestvoet. Deze intrest wordt berekend op basis van het aantal kalenderdagen vertraging. Art. 4. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het gezondheidsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand november Elke stijging of daling van het indexcijfer geeft aanleiding tot een verhoging of een vermindering van het bedrag volgens de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het eindresultaat wordt tot de hogere euro afgerond. Art. 5. De schorsing of de intrekking van de exploitatielicentie geeft recht op een terugbetaling van de vergoeding ter hoogte van 1/12 de per maand van het jaar van storting waarin deze schorsing of intrekking gebeurt. Art. 6. Vanaf maart 2006, rekent de houder van de exploitatielicentie maandelijks 1/12 de van het in artikel 1 bedoelde bedrag aan de luchtvaartmaatschappijen door. Dit bedrag wordt verdeeld onder de luchtvaartmaatschappijen naar rato van het aantal gemaakte bewegingen binnen de luchthaveninstallatie. Art. 7. In afwijking van artikel 2, tweede lid stort de houder van de exploitatielicentie voor het eerste jaar een bedrag gelijk aan 10/12 de van het in artikel 1 bedoeld jaarlijks bedrag. Art. 8. Treden in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : 1 de artikelen 52 en 53 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 2 dit besluit. Art. 9. Onze minister bevoegd voor de regulering van het luchtvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 8 maart ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F [C 2006/14059] 8 MARS Arrêté royal fixant le montant et les modalités d imputation et de versement de la redevance due par le titulaire de la licence d exploitation de l aéroport de Bruxelles-national ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, notamment les articles 52 à 54; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2005; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2005; Vu l avis n /4 du Conseil d Etat, donné le 19 décembre 2005; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. En vertu de l article 53 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005, le montant de la redevance dû annuellement par le titulaire de la licence d exploitation est de euros. Art. 2. Le montant prévu à l article 1 er est versé au compte Service Public Fédéral Mobilité et Transports, Budget Contrôle Gestion, recettes, rue du progrès Bruxelles. Le versement est effectué de manière complète et indivisible avant le 30 juin de l année pour laquelle la redevance est due et couvre, pour cette année, la période du 1 er janvier au 31 décembre inclus. Art. 3. Les redevances qui ne sont pas payées à l échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard. Art. 4. Chaque année, le montant de la redevance est adapté, compte tenu de l évolution de l indice santé. L indice de départ est celui du mois de novembre Chaque augmentation ou diminution de l indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l indice de départ. Le résultat est arrondi à l euro supérieur. Art. 5. La suspension ou le retrait de la licence d exploitation donne lieu à un remboursement de la redevance à concurrence de 1/12 ème par mois de l année du versement pendant laquelle cette suspension ou ce retrait intervient. Art. 6. A partir de mars 2006, le titulaire de la licence d exploitation impute mensuellement 1/12 ème du montant visé à l article 1 er aux compagnies aériennes. Ce montant est réparti entre les compagnies aériennes au prorata des mouvements effectués dans l installation aéroportuaire. Art. 7. Par dérogation à l alinéa 2del article 2, le titulaire de la licence d exploitation verse pour la première année, un montant égal à 10/12 ème du montant annuel visé àl article 1 er. Art. 8. Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1 les articles 52 et 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses; 2 le présent arrêté. Art. 9. Notre ministre qui a la régulation du transport aérien dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 8 mars ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2006/12035] 5 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van metalen gebinten alsmede het behandelen, plaatsen en onderhouden van openluchtspeeltuigen, gelegen in de streek van Sombreffe en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (P.C. 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid op artikel 51, 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001; Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, gegeven op 21 november 2005; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat de huidige economische toestand het spoedig invoeren van een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden rechtvaardigt voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van metalen gebinten alsmede het behandelen, plaatsen en onderhouden van openlucht-speeltuigen, gelegen in de streek van Sombreffe en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van metalen gebinten alsmede het behandelen, plaatsen en onderhouden van openlucht-speeltuigen, gelegen in de streek van Sombreffe en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren. Art. 2. Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst, mits ervan kennis wordt gegeven door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de aanplakking niet inbegrepen. De aanplakking kan worden vervangen door een geschreven kennisgeving aan iedere werkloos gestelde werkman, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de kennisgeving niet inbegrepen. Art. 3. De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag achttien weken niet overschrijden. Art. 4. De bij artikel 2 bedoelde kennisgeving moet de datum vermelden waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst zal ingaan en de datum waarop deze schorsing een einde zal nemen en de data waarop de werklieden werkloos zullen gesteld worden. Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2005 en treedt buiten werking op 1 juni Art. 6. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 5 maart ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2006/12035] 5 MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises de conception, fabrication et pose de charpentes métalliques ainsi que du négoce, de la pose et de l entretien de jeux de plein air situées dans la région de Sombreffe et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l article 51, 1 er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; Vu l avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 21 novembre 2005; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l urgence; Considérant que la situation économique actuelle justifie l instauration de toute urgence d un régime de suspension de l exécution du contrat de travail d ouvrier pour les entreprises de conception, fabrication et pose de charpentes métalliques ainsi que du négoce, de la pose et de l entretien de jeux de plein air situées dans la région de Sombreffe et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le présent arrêté s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conception, fabrication et pose de charpentes métalliques ainsi que du négoce, de la pose et de l entretien de jeux de plein air situées dans la région de Sombreffe et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l exécution du contrat de travail d ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l avance, le jour de l affichage non compris. L affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l avance, le jour de la notification non compris. Art. 3. La durée de la suspension totale de l exécution du contrat de travail d ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Art. 4. La notification visée à l article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er décembre 2005 et cessera d être en vigueur le 1 er juin Art. 6. Notre Ministre de l Emploi est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 5 mars ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Emploi, P. VANVELTHOVEN Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

12 16868 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2006/200195] 5 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1975 betreffende de arbeidsduur, de zondagsrust en de jeugdarbeid voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren (PC 120) (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 19, derde lid, 2 o, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 225 van 7 december 1983 en bij de wet van 22 januari 1985; Gelet op het koninklijk besluit van 14 april 1975 getroffen ter uitvoering van de arbeidswet van 16 maart 1971, betreffende de arbeidsduur, de zondagsrust en de jeugdarbeid voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005; Gelet op de richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat de rechtszekerheid inzake arbeidsverhoudingen in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk vereist dat de nodige reglementaire bepalingen onverwijld worden genomen; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 april 1975 betreffende de arbeidsduur, de zondagsrust en de jeugdarbeid voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, opgeheven bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt hersteld in de volgende lezing : Art. 5. Voor de bepaling van de arbeidstijd, wordt de tijd gedurende de welke de mobiele werknemer of de werknemer tewerkgesteld aan werken van vervoer, ter beschikking blijft van de werkgever, niettegenstaande hij geen enkele prestatie verricht omwille van gebeurtenissen zoals in het bijzonder het wachten bij het laden en lossen van het voertuig, bij het vervullen van douaneformaliteiten, bij politie- en douanecontroles, bij oponthoud ingevolge verkeersongevallen, wegwerkzaamheden of wegomleidingen, ten belope van maximum één uur per dag en vijf uren per week niet als arbeidstijd beschouwd. Deze tijd, beperkt tot één uur per dag en vijf uur per week, wordt als beschikbaarheidstijd in de zin van de Europese Richtlijn 2002/15 van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen beschouwd. Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 3. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 5 maart SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2006/200195] 5 MARS Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie textile et de la bonneterie (CP 120) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l article 19, alinéa 3, 2 o, modifié par l arrêté royal n o 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985; Vu l arrêté royal du 14 avril 1975 pris en exécution de la loi du 16 mars 1971 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie textile et de la bonneterie, modifié par l arrêté royal du 10 août 2005; Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier; Vu la demande de la Commission paritaire de l industrie textile et de la bonneterie; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996; Vu l urgence; Considérant que, la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire de l industrie textile et de la bonneterie exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard; Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. L article 5 de l arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie textile et de la bonneterie, abrogé par l arrêté royal du 10 août 2005 est rétabli dans la rédaction suivante : Art. 5. Pour la détermination du temps de travail, le temps durant lequel le travailleur mobile ou le travailleur occupé àdes travaux de transport, reste à la disposition de l employeur, malgré qu il n effectue aucune prestation dans des cas comme, notamment, l attente de chargement et déchargement du véhicule, l accomplissement de formalités douanières, les contrôles de police et de douane, les contretemps suite à des accidents de la circulation, à des travaux sur la route ou à des déviations, ne sont pas considérés comme temps de travail jusqu à concurrence de maximum une heure par jour et cinq heures par semaine. Ces temps, limités à une heure par jour et cinq heures par semaine, sont considérés comme temps de disponibilité au sens de la directive européenne 2002/15 du 11 mars 2002 relative à l aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre de l Emploi est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 5 mars ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Emploi, P. VANVELTHOVEN Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Koninklijk besluit nr. 225 van 7 december 1983, Belgisch Staatsblad van 15 december Koninklijk besluit van 14 april 1975, Belgisch Staatsblad van 7 oktober Koninklijk besluit van 10 augustus 2005, Belgisch Staatsblad van 5 september * Arrêté royal n o 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre Arrêté royal du 14 avril 1975, Moniteur belge du 7 octobre Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 5 septembre FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N [C 2006/22281] 8 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, en 27 december 2005, artikel 35, 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, en artikel 37, 14bis, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995 en vervangen bij de wet van 24 december 1999; Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik, inzonderheid op deel I, hoofdstuk 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 april 2003, 25 april 2004, 22 mei 2005, 22 juni 2005, 22 september 2005, 10 oktober 2005, 24 november 2005 en 21 december 2005; Gelet op de voorstellen van de overeenkomstencommissie apothekers verzekeringsinstellingen, geformuleerd op 2 december 2004 en 22 april 2005; Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven; Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 september 2005; Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 19 september 2005; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 november 2005; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 december 2005; Gelet op het advies /1 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2006, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In de bijlage bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik, wordt deel I, hoofdstuk I, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 april 2003, 25 april 2004, 22 mei 2005, 22 juni 2005, 22 september 2005, 10 oktober 2005, 24 november 2005 en 21 december 2005, gewijzigd als volgt : 1 in 1 worden de volgende bepalingen ingevoegd : SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F [C 2006/22281] 8 MARS Arrêté royal modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l article 35, 1 er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, et 27 décembre 2005, l article 35, 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l arrêté royal du 25 avril 1997, et l article 37, 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999; Vu l annexe à l arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales notamment la partie I, chapitre 1, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005 et 21 décembre 2005; Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens organismes assureurs, formulées les 2 décembre 2004 et 22 avril 2005; Considérant que le Service d évaluation et de contrôle médicaux n a pas émis d avis dans le délai de cinq jours, prévu à l article 27, alinéa 4, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi; Vu l avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 14 septembre 2005; Vu l avis du Comité de l Assurance des Soins de Santé, donné le 19 septembre 2005; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, rendu le 10 novembre 2005; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2005; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 12 janvier 2006, en application de l article 84, 1 er, premier alinéa, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l annexe de l arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, la partie I, chapitre I, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005 et 21 décembre 2005 est modifiée comme suit : 1 Dans le 1 er sont insérées les dispositions suivantes :

14 16870 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2 er wordt een 15 toegevoegd, luidende : -15 : Preparaten voor de behandeling van taaislïjmziekte (cystic fibrose). «De volgende medische voeding wordt slechts vergoed indien ze is voorgeschreven voor de behandeling van taaislïjmziekte bij zuigelingen van 1 tot en met 6 maand die behandeld worden in een erkend centrum inzake taaislïjmziekte dat een overeenkomst heeft afgesloten met het Verzekeringscomité. De machtiging van de adviserend geneesheer is onderworpen aan de volgende voorwaarden : 1 de diagnose wordt gesteld door een geneesheer-specialist die werkzaam is in voornoemd centrum; 2 het centrum stelt het behandelingsprogramma op waarin de medicatie is opgenomen; 3 het eerste voorschrift wordt opgesteld door de geneesheerspecialist die de diagnose heeft gesteld. Op basis van die elementen levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging uit waarvan het model is bepaald onder b) van deel II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur tot maximum 12 maanden is beperkt. De machtiging voor vergoeding kan voor nieuwe perioden van maximum 12 maanden worden verlengd op gemotiveerd verzoek van de behandelende arts.» 2 il est ajouté 15, rédigé comme suit : -15:Préparations destinées au traitement de la mucoviscidose. «L alimentation médicale suivante ne fait l objet d un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la mucoviscidose chez des nourrissons âgés de 1 à 6 mois inclus qui sont en traitement dans un centre de référence en matière de mucoviscidose qui a conclu une convention avec le Comité de l assurance. L autorisation du médecin-conseil est subordonnée aux conditions suivantes : 1 le diagnostic est posé par un médecin spécialiste exerçant dans le centre susmentionné; 2 le centre établit le programme de traitement comprenant la médication; 3 la première prescription est rédigée par le médecin spécialiste ayant établi le diagnostic. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.» Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 8 maart Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit l expiration d un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 8 mars ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid R. DEMOTTE ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique R. DEMOTTE

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU N [2006/22248] 5 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie «gespecialiseerde spoedgevallenzorg» moet voldoen om erkend te worden ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 68; Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie «gespecialiseerde spoedgevallenzorg», inzonderheid artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 1998; Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie «gespecialiseerde spoedgevallenzorg» moet voldoen om erkend te worden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 augustus 1998, 28 april 1999 en 25 november 2002; Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen van 10 november 2005; Gelet op het advies nr /3 van de Raad van State gegeven op 3 januari 2006 met toepassing van art. 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie «gespecialiseerde spoedgevallenzorg» moet voldoen om erkend te worden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 november 2002, wordt het eerste lid vervangen als volgt : «Art. 8. De geneesheer-diensthoofd van de functie is een erkend geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, zoals bedoeld in artikel 2, 1 of 2, van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze disciplines. Hij is voltijds aan het ziekenhuis verbonden en besteedt meer dan de helft van zijn werktijd aan de activiteit in de functie en aan de permanente vorming van het personeel verbonden aan zijn functie.» Art. 2. Artikel 9, 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «1. De medische permanentie wordt waargenomen door minstens één, minstens halftijds aan het ziekenhuis verbonden geneesheer met één van de volgende kwalificaties : 1 geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, zoals bedoeld in artikel 2, 1 en 2, van voornoemd ministerieel besluit van 14 februari 2005; 2 geneesheer-specialist in de acute geneeskunde, bedoeld in artikel 2, 3, van voornoemd ministerieel besluit van 14 februari 2005; 3 geneesheer die houder is van het brevet in de acute geneeskunde, bedoeld in artikel 6, 3, 2, van hetzelfde ministerieel besluit; 4 kandidaat-geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, bedoeld in 1, of in de acute geneeskunde bedoeld in 2, in opleiding, voor zover de betrokkene reeds geneesheer-specialist is in één van de disciplines bedoeld in artikel 2, 1, van voornoemd ministerieel besluit van 14 februari 2005, hetzij reeds gedurende tenminste een jaar voornoemde opleiding heeft genoten.» Art. 3. Art. 13, 2en 3, van hetzelfde besluit worden vervangen als volgt : «2. Tot 31 december 2008 kan de medische permanentie ook worden waargenomen door een geneesheer-specialist in één van de disciplines bedoeld in artikel 2, 1, van hetzelfde ministerieel besluit van 14 februari SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F [2006/22248] 5 MARS Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «soins urgents spécialisés» doit répondre pour être agréée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le7août 1987, notamment l article 68; Vu l arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnéele7août 1987, applicables à la fonction «soins urgents spécialisés», notamment l article 3, modifié par l arrêté royal du 18 novembre 1998; Vu l arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «soins urgents spécialisés» doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999 et 25 novembre 2002; Vu l avis du 10 novembre 2005 du Conseil national des Etablissements hospitaliers; Vu l avis n /3 du Conseil d Etat, donné le 3 janvier 2006 en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 8 de l arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «soins urgents spécialisés» doit répondre pour être agréée, modifié par l arrêté royal du 25 novembre 2002, l alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : «Art. 8. Le médecin-chef de service de la fonction est un médecinspécialiste en médecine d urgence agréé, tel que visé à l article 2, 1 ou 2, de l arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d urgence, des médecins spécialistes en médecine d urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces disciplines. Il est attaché à temps plein à l hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché àsa fonction.» Art. 2. L article 9, 1 er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «1 er. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l hôpital et possédant une des qualifications suivantes : 1 médecin-spécialiste en médecine d urgence, telle que visée à l article 2, 1 er et 2, del arrêté ministériel précité du 14 février 2005; 2 médecin-spécialiste en médecine aiguë, visée à l article 2, 3, de l arrêté ministériel précité du 14 février 2005; 3 médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l article 6, 3, 2, dumême arrêté ministériel; 4 le médecin-spécialiste candidat en médecine d urgence, visé au 1, ou en médecine aiguë, visé au 2, en formation, pour autant que l intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans l une des disiciplines visées à l article 2, 1, del arrêté ministériel précité du 14 février 2005, ou qu il ait déjà suivi la formation précitée pendant au moins un an.» Art. 3. Art. 13, 2et 3, du même arrêté, sont remplacés par la disposition suivante : «2. Jusqu au 31 décembre 2008 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l article 2, 1, de l arrêté ministériel précité du 14 février 2005.

16 16872 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 3. Tot 31 december 2008 mag de medische permanentie eveneens worden waargenomen door een kandidaat-geneesheer-specialist in opleiding, in één van de disciplines bedoeld in artikel 2, 1, van hetzelfde ministerieel beluit van 14 februari 2005 voor zover deze ten minste twee jaar opleiding heeft genoten, dat de dienst waarin hij de permanentie waarneemt is opgenomen in zijn stageprogramma en dat hij in een spoedgevallendienst of een functie «gespecialiseerde spoedgevallenzorg» vertrouwd werd gemaakt met alle aspecten van reanimatie en dringende geneeskundige behandeling.» Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 april Art. 5. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 5 maart ALBERT 3. Jusqu au 31 décembre 2008 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées à l article 2, 1, dumême arrêté ministériel du 14 février 2005, pour autant que celui-ci ait suivi une formation d au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction «soins urgents spécialisés» avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d urgence.» Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 5 mars ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE * Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU N [2006/22247] 5 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie «mobiele urgentiegroep» (MUG) moet voldoen om te worden erkend ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 68 en op artikel 69, 3, gewijzigd door de wet van 21 december 1994; Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie «mobiele urgentiegroep», gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juli 2002; Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie «mobiele urgentiegroep» (MUG) moet voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 1999, 25 november 2002 en 11 juli 2003; Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen van 10 november 2005; Gelet op het advies nr /3 van de Raad van State, gegeven op 3 januari 2006, met toepassing van art. 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie «mobiele urgentiegroep» (MUG) moet voldoen om te worden erkend, wordt het eerste lid vervangen als volgt : «Art. 5. De geneesheer die de leiding van de functie heeft, moet een geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde zijn, zoals bedoeld in artikel 2, 1 of 2, van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze disciplines. Hij is voltijds aan het ziekenhuis, of aan één der ziekenhuizen van de associatie, verbonden en besteedt meer dan de helft van zijn werktijd aan de activiteit in de functie en aan de permanente vorming van het personeel verbonden aan zijn functie.» Art. 2. In artikel 6, 2, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : «2. De medische permanentie wordt waargenomen door minstens één, minstens halftijds aan het ziekenhuis verbonden geneesheer met één van de volgende kwalificaties : SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F [2006/22247] 5 MARS Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «Service mobile d urgence» (SMUR) pour être agréée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le7août 1987, notamment l article 68 et l article 69, 3, modifié par la loi du 21 décembre 1994; Vu l arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnéele7août 1987, applicables à la fonction «service mobile d urgence», modifié par l arrêté royal du 15 juillet 2002; Vu l arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «Service mobile d urgence» (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 25 novembre 2002 et 11 juillet 2003; Vu l avis du 10 novembre 2005 du Conseil national des Etablissements hospitaliers; Vu l avis n /3 du Conseil d Etat, donné le 3 janvier 2006, en application de l article 84, 1, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 5 de l arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «Service mobile d urgence» (SMUR) pour être agréée, l alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : «Art. 5. Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être médecin-spécialiste en médecine d urgence, tel que visé àl article 2, 1 ou 2, de l arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d urgence, des médecins spécialistes en médecine d urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces disciplines. Il est attaché àtemps plein à l hôpital ou à un des hôpitaux de l association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché àsa fonction.» Art. 2. Dans l article 6, 2, du même arrêté, l alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : «2. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l hôpital et possédant une des qualifications suivantes :

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, zoals bedoeld in artikel 2, 1 en 2, van voornoemd ministerieel besluit van 14 februari 2005; 2 geneesheer-specialist in de acute geneeskunde, zoals bedoeld in artikel 2, 3, van hetzelfde ministerieel besluit; 3 geneesheer die houder is van het brevet in de acute geneeskunde, bedoeld in artikel 6, 3, 2, van hetzelfde ministerieel besluit; 4 de kandidaat-geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, bedoeld in 1, of in de acute geneeskunde, bedoeld in 2, in opleiding, voor zover de betrokkene reeds erkend geneesheer-specialist is in één der disciplines bedoeld in artikel 2, 1, van hetzelfde ministerieel besluit, hetzij reeds gedurende tenminste een jaar voornoemde opleiding heeft genoten.» Art. 3. Art. 18, 2en 3, van hetzelfde besluit worden vervangen als volgt : «2. Tot 31 december 2008 kan de medische permanentie ook worden waargenomen door een geneesheer-specialist in één van de disciplines bedoeld in artikel 2, 1, van het hoger vermeld ministerieel besluit van 14 februari Tot 31 december 2008 mag de medische permanentie eveneens worden waargenomen door een kandidaat geneesheer-specialist in opleiding, in één van de disciplines bedoeld in artikel 2, 1, van hetzelfde ministerieel besluit voor zover deze ten minste twee jaar opleiding heeft genoten, dat de dienst waarin hij de permanentie waarneemt is opgenomen in zijn stageprogramma en dat hij in een spoedgevallendienst of een functie «gespecialiseerde spoedgevallenzorg» vertrouwd werd gemaakt met alle aspecten van reanimatie en dringende geneeskundige behandeling.» Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 april Art. 5. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 5 maart ALBERT 1 médecin-spécialiste en médecine d urgence, telle que visée à l article 2, 1 et 2, de l arrêté ministériel précité du 14 février 2005; 2 médecin-spécialiste en médecine aiguë, telle que visée à l article 2, 3, dumême arrêté ministériel; 3 médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l article 6, 3, 2, dumême arrêté ministériel; 4 le médecin-spécialiste candidat en médecine d urgence, visé au 1, ou en médecine aiguë, visé au 2, en formation, pour autant que l intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans l une des disciplines visées à l article 2, 1, dumême arrêté ministériel, ou qu il ait déjà suivi la formation précitée pendant au moins un an.» Art. 3. Art. 18, 2et 3, du même arrêté, sont remplacés par la disposition suivante : «2. Jusqu au 31 décembre 2008 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l article 2, 1, de l arrêté ministériel précité du 14 février Jusqu au 31 décembre 2008, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disiciplines visées l article 2, 1, dumême arrêté ministériel pour autant que celui-ci ait suivi une formation d au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction «soins urgents spécialisés» avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d urgence.» Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 5 mars ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE * Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N [C 2006/11131] 6 MAART Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Tariferingsbureau bedoeld bij artikel 68-9 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F [C 2006/11131] 6 MARS Arrêté ministériel approuvant le règlement d ordre intérieur du Bureau de tarification visé àl article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre De Minister van Economie, Le Ministre de l Economie, Gelet op de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst, inzonderheid op artikel 68-9, ingelast door de wet van 21 mei 2003 en gewijzigd door de wet van 17 september 2005, Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2006 tot oprichting en vaststelling van de werkingsvoorwaarden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen, van de verplichtingen van de verzekeraars en van sommige procedures bij de Nationale Kas voor Rampenschade, inzonderheid op artikel 2, Besluit : Artikel 1. Wordt goedgekeurd het huishoudelijk reglement van 8 december 2005 van het Tariferingsbureau bedoeld bij artikel 68-9 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst. Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Brussel, 6 maart M. VERWILGHEN Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, notamment l article 68-9, introduit par la loi du 21 mai 2003 et modifié par la loi du 17 septembre 2005; Vu l arrêté royal du 25 février 2006 déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles, les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des calamités, notamment l article 2, Arrête : Article 1 er. Est approuvé le règlement d ordre intérieur du 8 décembre 2005 du Bureau de tarification visé àl article 68-9, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 6 mars M. VERWILGHEN

18 16874 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N [C 2006/35434] 10 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitreiking van premies aan leerlingen in studierichtingen van het secundair onderwijs die leiden naar de invulling van knelpuntberoepen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 18 november 2005 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs, inzonderheid op artikel 9; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 15 december 2005; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2006, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 ABO : alternerende beroepsopleiding; 2 betrokken personen : de meerderjarige leerling of de personen die de leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben; 3 BSO : beroepssecundair onderwijs; 4 BuSO : buitengewoon secundair onderwijs; 5 DBSO : deeltijds beroepssecundair onderwijs; 6 onderwijsinstelling : school voor voltijds secundair onderwijs of centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs 7 tellingsdatum : 1 oktober 2005 voor wat het schooljaar betreft; 1 oktober 2006 voor wat het schooljaar betreft; 8 TSO : technisch secundair onderwijs. Art. 2. Er wordt in het schooljaar een premie uitgereikt ten behoeve van leerlingen in de opgesomde studierichtingen en opleidingen van het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 5. Er wordt in het schooljaar een premie uitgereikt ten behoeve van leerlingen die voor de eerste keer inschrijven in de opgesomde studierichtingen en opleidingen van het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 5 en voor alle leerlingen van de opleidingen van het buitengewoon secundair onderwijs, vermeld in artikel 6. Art. 3. De premie, vermeld in artikel 2, bedraagt maximaal 250 euro per regelmatig leerling op de tellingsdatum in de studierichtingen en opleidingen, vermeld in artikel 5 en 6. Art. 4. De aanrekening gebeurt voor het begrotingsjaar 2005 op pr.32.1 ba voor wat het gewoon secundair onderwijs betreft; voor het begrotingsjaar 2006 op pr ba voor wat het gewoon secundair onderwijs betreft en op pr ba voor wat het buitengewoon secundair onderwijs betreft. Art. 5. Volgende studierichtingen en opleidingen van het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs worden in aanmerking genomen : 1 Slagerij en verkoopsklare gerechten BSO; 2 Slagerij en vleeswaren TSO; 3 Slagerij en vleeswarenbereiding BSO; 4 Slagerij-fijnkosttraiteur BSO; 5 Industriële vleesbewerker DBSO; 6 Slager DBSO; 7 Slagersgast DBSO; 8 Uitbener-Uitsnijder DBSO; 9 Bakkerijtechnieken TSO; 10 Banketbakkerij-chocoladebewerking BSO; 11 Brood en banket TSO; 12 Brood- en banketbakkerij BSO;

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO; 14 Bakker-patissier DBSO; 15 Bakkersgast DBSO; 16 Bankwerker-kneder-ovenman DBSO; 17 Vrachtwagenchauffeur BSO; 18 Bijzonder transport BSO; 19 Logistiek BSO; 20 Vrachtwagenchauffeur DBSO; 21 Organisatiehulp BSO; 22 Organisatie-assistentie BSO; 23 Thuis- en bejaardenzorg BSO; 24 Logistiek helper in de vezorgingsinstellingen DBSO; 25 Logistiek assistent in ziekenhuizen DBSO; 26 Bejaardenhelper DBSO. Art. 6. Volgende studierichtingen en opleidingen van het buitengewoon secundair onderwijs worden in aanmerking genomen : 1 Organisatie-assistentie BuSO OV4; 2 Organisatiehulp BuSO OV4; 3 Slagersgast BuSO OV3; 4 Bakkersgast BuSO OV3; 5 Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen BuSO OV3; 6 Bakkerij en banketbakkerij ABO; 7 Slagerij en spekslagerij ABO; 8 Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen ABO; 9 Slagersgast ABO; 10 Bakkersgast ABO. Art. 7. De toegekende middelen mogen uitsluitend worden aangewend om de financiële bijdrage van de betrokken personen voor de studies, vermeld in artikel 5 en 6, met het voorziene premiebedrag te verminderen. De betrokken personen worden via de schoolrekening expliciet van de maatregel op de hoogte gebracht. Documenten die betrekking hebben op de aanwending en de kennisgeving aan de betrokken personen worden in de school ter beschikking gehouden van de voor de controle bevoegde ambtenaren. Art. 8. Van de betrokken inrichtende macht zal de administratie secundair onderwijs van het Departement Onderwijs, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het deel terugvorderen van de toegekende middelen waarvan werd vastgesteld dat het niet werd aangewend conform de bepalingen van dit besluit. Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 10 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE F [C 2006/35434] 10 FEVRIER Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la remise de primes à des élèves d orientations d études de l enseignement secondaire qui mènent au comblement de professions critiques Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 novembre 2005 portant diverses dispositions en matière d enseignement, notamment l article 9; Vu l accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 décembre 2005; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 12 janvier 2006, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l Emploi, de l Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Pour l application du présent arrêté, on entend par : 1 ABO : formation professionnelle en alternance; 2 personnes concernées : l élève majeur ou les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l élève;

20 16876 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 3 BSO : enseignement secondaire professionnel; 4 BuSO : enseignement secondaire spécial; 5 DBSO : enseignement secondaire professionnel à temps partiel; 6 établissement d enseignement : école d enseignement secondaire à temps plein ou centre d enseignement secondaire professionnel à temps partiel; 7 date de comptage : le 1 er octobre 2005 pour ce qui concerne l année scolaire ; le 1 er octobre 2006 pour ce qui concerne l année scolaire ; 8 TSO : enseignement secondaire technique. Art. 2. Dans l année scolaire , une prime est remise au profit des élèves qui suivent les orientations d études et formations énumérées dans l article 5 de l enseignement secondaire à temps plein et de l enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Dans l année scolaire , une prime est remise au profit des élèves qui s inscrivent la première fois pour les orientations d études et formations de l enseignement secondaire à temps plein et de l enseignement secondaire professionnel à temps partiel mentionnées à l article 5 et au profit de tous les élèves des formations de l enseignement secondaire spécial mentionnées à l article 6. Art. 3. La prime mentionnée à l article 2 s élève à 250 euros maximum par élève régulier à la date de comptage dans les orientations d études et formations énumérées aux articles 5 et 6. Art. 4. L imputation se fait pour l année budgétaire 2005 au PR 32.1 AB pour ce qui est de l enseignement secondaire ordinaire; pour l année budgétaire 2006 au PR 32.1 AB pour ce qui est de l enseignement secondaire ordinaire et au PR 32.2 AB pour ce qui est de l enseignement secondaire spécial. Art. 5. Les orientations d études et formations citées ci-dessous de l enseignement ordinaire à temps plein et de l enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont prises en compte : 1 Slagerij en verkoopsklare gerechten BSO; 2 Slagerij en vleeswaren TSO; 3 Slagerij en vleeswarenbereiding BSO; 4 Slagerij-fijnkosttraiteur BSO; 5 Industriële vleesbewerker DBSO; 6 Slager DBSO; 7 Slagersgast DBSO; 8 Uitbener-Uitsnijder DBSO; 9 Bakkerijtechnieken TSO; 10 Banketbakkerij-chocoladebewerking BSO; 11 Brood en banket TSO; 12 Brood- en banketbakkerij BSO; 13 Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO; 14 Bakker-patissier DBSO; 15 Bakkersgast DBSO; 16 Bankwerker-kneder-ovenman DBSO; 17 Vrachtwagenchauffeur BSO; 18 Bijzonder transport BSO; 19 Logistiek BSO; 20 Vrachtwagenchauffeur DBSO; 21 Organisatiehulp BSO; 22 Organisatie-assistentie BSO; 23 Thuis- en bejaardenzorg BSO; 24 Logistiek helper in de vezorgingsinstellingen DBSO; 25 Logistiek assistent in ziekenhuizen DBSO; 26 Bejaardenhelper DBSO. Art. 6. Les orientations d études et formations citées ci-dessous de l enseignement secondaire spécial sont prises en compte : 1 Organisatie-assistentie BuSO OV4; 2 Organisatiehulp BuSO OV4; 3 Slagersgast BuSO OV3; 4 Bakkersgast BuSO OV3; 5 Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen BuSO OV3; 6 Bakkerij en banketbakkerij ABO; 7 Slagerij en spekslagerij ABO; 8 Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen ABO; 9 Slagersgast ABO; 10 Bakkersgast ABO.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 7439 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2009 343 [C 2009/11018] 9 DECEMBRE 2008. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE Belgique FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Arrêté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 61. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 61. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE Koninklijk besluit houdende overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie