INHOUDS OPGAVE JAAR VERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDS OPGAVE JAAR VERSLAG"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG

2 JAAR 20 VERSLAG

3 INHOUDS OPGAVE 1. RAAD VAN TOEZICHT, COLLEGE VAN BESTUUR EN ORGANISATIE Raad van Toezicht Taak Schema van aftreden Onafhankelijkheid Raad van Toezicht Commissies College van Bestuur Organisatie Medezeggenschap, klachten en geschillen Medezeggenschap Participatie studenten Klachten en geschillen Horizontale dialoog Instellingstoets kwaliteitszorg Zilveren jubileum voor HZ STRATEGIE EN BELEID Visie, missie, kernwaarden Strategische doelen en initiatieven Besturing en beheersing Risicobeheersing Instellingsplan Prestatieafspraken ONDERWIJS Onderwijsconcept Opleidingen Kwaliteit Rendement Keuzegids Hoger Onderwijs Nationale Studenten Enquête Elsevier Inspectierapport Goed verkort : ruimte voor verbetering Accreditaties Relatiemanagement VO-MBO Bekostiging marktactiviteiten Toetsing en Examinering Examencommissie PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Beleid Lectoraten en kenniscentra Delta Academy Applied Research Centre (DA-ARC) Scaldis Academy Applied Research Centre (SA-ARC) Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en Ondernemen Smart Services Boulevard (SSB) Validatie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) Kennisvalorisatie Promotievouchers STUDENTEN Wervingsbeleid Doelgroepen Merkontwikkeling Een toekomstgerichte naam Digitalisering communicatiemiddelen Marketing op basis van harde cijfers Ontwikkeling studentenaantallen Instroomactiviteiten Activiteiten voor studiekiezer Activiteiten voor ouders Aansluiting VO-HBO Activiteiten voor- en met decanen Extra voorlichting voor studiekiezer Toelatingsbeleid Studentenbegeleiding Studieloopbaan Coaching JAAR VERSLAG 2012

4 Specialistische begeleiding INTERNATIONALISERING Studie & functiebeperking Studie & topsport Een wereld te winnen...50 Strategische doelen Persoonlijke ontwikkeling Internationale studenten HZ Cult HZ Sport Internationale ervaring Internationaal actieve docenten HZ Personality Curriculum TWZ bv Overzicht Studentenorganisaties Beurzen Vlissingse Studenten Vakbond Studentenverenigingen FINANCIËN Profileringsfonds Financiële prestaties: samenvatting exploitatierekening MEDEWERKERS Financiële positie: samenvatting balans Professionalisering van medewerkers Treasurybeleid Begroting en besteding professionaliseringsbudget Management Development Collectief en individueel scholingsaanbod Stand van zaken Claim Rekenschap in Vooruitblik...57 Notitie helderheid Masters en Promoveren...41 BIJLAGEN Relevante beroepservaring Kennisuitwisseling en professionele JAARREKENING ruimte medewerkers Strategische personeelsplannen Medewerkertevredenheidsonderzoek Digitalisering HR-processen Actieplan leerkracht Professionalisering functiereeksen Integraal gezondheidsbeleid Diversen CAMPUSVOORZIENINGEN, INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING Campusontwikkeling Ontwikkelingen huisvesting maritiem onderwijs Studentenhuisvesting Informatievoorziening en automatisering Digitale voorzieningen ter ondersteuning van de besturing van de HZ (governance) Digitale voorzieningen ter ondersteuning van docenten en studenten Overige ontwikkelingen...49

5 2VOORWOORD Het jaar 2012 stond bol van activiteiten, die in hoge mate gerelateerd waren aan het realiseren van onze collectieve ambitie zoals vastgelegd in het Instellingsplan Er zijn in 2012 vele aansprekende hoogtepunten bereikt. Als lezer van dit jaarverslag kunt u daar deelgenoot van worden. In 2012 bestond onze Persoonlijke Hogeschool 25 jaar. Hoogtepunt van dit jubileum was de opening van het hogeschool jaar met als thema Excelleren is normaal en de daaraan verbonden feestavonden voor studenten en personeel. Deze evenementen hebben de sociale binding van studenten en medewerkers aan ons kennisinstituut versterkt. Veel aandacht ging uit naar de prestatieafspraken met het Ministerie van OCW om een hoge kwaliteit van het hoger onderwijs te realiseren. Deze belangrijke afspraken sluiten aan op ons huidige Instellingsplan en op ons nieuwe Instellingsplan Het door HZ ingediende plan heeft hoge ogen gegooid. De HZ heeft als penvoerder het Centre of Expertise Delta Technologie toegewezen gekregen en is betrokken als directe partner bij het Centre of Expertise Tourism, Leisure en Hospitality en het Centre of Expertise Bio Based Economy. Dit biedt HZ uitstekende perspectieven om zich op de gekozen speerpunten verder te ontwikkelen en toonaangevend te worden. Een deel van de toekomstige financiering van een hoger onderwijs instelling is afhankelijk geworden van het realiseren van de met OCW overeengekomen prestaties. Hier ligt voor de HZ, net als voor alle HBO-instellingen, een grote uitdaging. Heel blij zijn we dat door externe partijen de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek erkend en herkend wordt. Wederom behoort de HZ tot één van de beste hogescholen van Nederland en zijn we door de Keuzegids HBO Voltijd gerankt als tweede beste brede hogeschool van Nederland. Ook in de Elsevier enquête presteren we in 2012 prima. Onze kwaliteit en hoge ranking zijn belangrijk in de toenemende (internationale) concurrentie in het hoger onderwijs. Het nieuwe Instellingsplan is er op gericht om de kwaliteit van zowel het onderwijs als het onderzoek en de bedrijfsvoering verder te vergroten. Centraal daarbij staan de unieke karakteristieken en unique selling points van de HZ, als de Persoonlijke Hogeschool met kleinschalig, uitdagend en intensief onderwijs. Bij de HZ staat ieders talentontwikkeling centraal. In 2012 heeft, met een overloop naar 2013, de Instellings toets plaatsgevonden. HZ heeft recent for meel van de NVAO bevestigd gekregen dat de HZ de Instellingstoets gehaald heeft. Dit is een prachtige prestatie van eenieder die bij onze hogeschool betrokken is en een erkenning en bevestiging dat onze hogeschool in control is met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs, personeel en financiën was een jaar waar we als HZ-gemeenschap met trots op kunnen terugkijken. Genoemde prestaties zijn alleen mogelijk door de enorme gepassioneerde inzet van al onze medewerkers en de support die wij hierbij krijgen van onze stakeholders. We zijn iedereen hiervoor heel erkentelijk. We zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Vlissingen, mei 2013 College van Bestuur, Adri de Buck Voorzitter Peter van Dongen Vice-voorziter 5 JAAR VERSLAG 2012

6 1 RAAD VAN TOEZICHT, COLLEGE VAN BESTUUR EN ORGANISATIE 1.1 RAAD VAN TOEZICHT TAAK De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken betreffende de hogeschool. Tevens staat de Raad van Toezicht het CvB bij met raad en advies. HZ University of Applied Sciences kent een Raad van Toezicht van zes leden SCHEMA VAN AFTREDEN Conform het schema van aftreden, heeft de heer ir. Luteijn per juni 2012 zijn functie als lid Raad van Toezicht neergelegd. De heer ir. Luteijn was sinds 1 januari 2010 lid van de Raad van Toezicht van HZ University of Applied Sciences. Per 1 september 2012 is de heer J. van der Hart, CEO van Zeeland Seaports, benoemd tot lid Raad van Toezicht, als opvolger van de heer ir. Luteijn. De heer drs. H.J. Simons, die sinds 1 januari 2006 de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht bij de HZ bekleedde, heeft per 1 januari 2013 zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht neergelegd. Tijdens de Raad van Toezicht vergadering van 10 december 2012 heeft de heer drs. H.J. Simons het voorzitterschap van de Raad van Toezicht overgedragen aan de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars. De heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars, dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen, was per 1 september 2012 reeds benoemd tot lid Raad van Toezicht en beoogd voorzitter ONAFHANKELIJKHEID RAAD VAN TOEZICHT Onafhankelijkheid is een criterium waaraan voldaan moet worden bij de selectie van leden van de Raad van Toezicht. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Gelet op de Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of Applied Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ verklaren de leden van de Raad van Toezicht uitdrukkelijk en ieder voor zich, dat een onafhankelijk opereren en het zich daarover verantwoorden benodigd zijn om goed toezicht op de HZ te kunnen waarborgen. De leden van de Raad van Toezicht hebben dit verklaard door de onafhankelijkheidsverklaring te ondertekenen. Hiermee is naar het oordeel van de Raad van Toezicht voldaan aan bepaling III.4.2 van de branchecode goed bestuur hogescholen COMMISSIES In 2012 kende de Raad van Toezicht een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De heer ing. J. Kloet en de heer prof. drs. C. Izeboud namen in 2012 zitting in de auditcommissie. De auditcommissie richt zich op het financiële toezicht van het CvB ten aanzien van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door de hogeschool en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants. De auditcommissie heeft in 2012 vier maal vergaderd respectievelijk geadviseerd over onder meer de HZ-jaarrekening, managementletter van de accountant, keuze en benoeming nieuwe accountant en vestiging van hypotheek- en pandrechten.

7 Daarnaast kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie, in 2012 ingevuld door de heer N. van Mourik MPA en mevrouw drs. W.M.E. Teune-Kasbergen (ter vervanging van de heer drs. H.J. Simons in verband met diens aangekondigd aftreden). De voornaamste taak van deze commissie is om het functioneren van de leden van het CvB te monitoren. Remuneratierapporten zijn opgesteld. De heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars is inmiddels benoemd tot lid remuneratiecommissie, ter vervanging van mevrouw drs. W.M.E. Teune-Kasbergen. De remuneratiecommissie heeft in 2012 drie maal vergaderd respectievelijk geadviseerd over onder meer het functioneren en de beoordeling van de leden van het CvB en remuneratierapporten. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor het samenstellen van een kwaliteitscommissie, welke in 2013 zal worden ingesteld. Binnen de Raad van Toezicht behartigt drs. W.M.E. Teune-Kasbergen de aandachtsgebieden onderwijs, onderzoek en kwaliteit. In het kader van de branchecode goed bestuur hoge scholen kan vermeld worden dat er in 2012 geen sprake is geweest van transacties waarbij tegen strijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor leden van het College van Bestuur. In het jaarverslag wordt vooruitlopend op de implementatie van maatregelen genoemd in de kamerbrief van de minister van OCW inzake Versterking bestuurskracht onderwijs d.d. 19 april 2013, melding gemaakt van onderwerpen die worden genoemd in de betreffende brief. Dit betreft onder andere een toelichting op (de ontwikkeling van) het Instellingsplan , een toelichting op de planning- en control cyclus, een beschrijving van de financiële risico s en compliance overzichten met betrekking tot de governance code HBO en bijbehorende reglementen. Nadere informatie met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht, de tekst van de onafhankelijkheidsverklaringen en een overzicht van de bezoldiging Raad van Toezicht en zijn terug te vinden in bijlagen 1.1. t/m 1.5. WERKWIJZE De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de wettelijk aan de HZ toebedeelde taken, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde in de vervulling van haar taken. De verhouding tussen het College van Bestuur en de Raad van Toe zicht kenmerkt zich door partnership, waarbij vanuit ieders wettelijke taken en verantwoordelijkheden gewerkt wordt. Teneinde de Raad van Toezicht in staat te stellen haar toezichthoudende taak adequaat te kunnen vervullen verstrekt het College van Bestuur de Raad van Toezicht ieder kwartaal een rapportage op hoofdlijnen inzake de voortgang van in samenspraak vastgestelde beleidsterreinen. Deze rapportages zijn zowel kwantitatief als kwalitatief onderbouwd en bestaan uit de volgende onderling afgestemde items, waarbij per item respectievelijk de resultaten, risicomanagement en een voortuitblik worden gepresenteerd: Profiel HZ Innovatie en instroom/aantal verblijvende studenten Kwaliteit Samenwerking Door dit rapportage item ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het College van Bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van de hogeschool bevordert en bewaakt (branche code goed bestuur hogescholen). Personeel Huisvesting Financiën Indien van toepassing: aanvullende thema s Daarnaast wordt de Raad van Toezicht in staat gesteld haar toezichthoudende taak te vervullen door relevante thema s te agenderen voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht. COMPLIANCE De Raad van Toezicht heeft compliance overzichten opgesteld inzake de statuten HZ en het bestuurs- en beheersreglement. In de overzichten wordt aangegeven in hoeverre de Raad van Toezicht en het College van Bestuur in de periode in overeenstemming met de statuten en het bestuurs- en beheersreglement hebben gewerkt. De overzichten worden beschouwd als een praktijkondersteunende tool. Daarnaast is de noodzaak tot het maken van deze overzichten vooral gelegen in het belang dat wordt toegekend aan good governance. De Raad van Toezicht heeft haar waardering uitgesproken over de opzet van de compliance overzichten. Op basis van het principe pas toe of leg uit wordt geconcludeerd dat de RvT opereert conform de statuten en het bestuurs- en beheersreglement. Naar aanleiding van de compliance overzichten besluiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een evaluatie te agenderen inzake hun eigen functioneren en elkaars functioneren. De compliance overzichten roepen vragen op met betrekking tot toenemende regeldruk en bureaucratisering. Naar aanleiding van de compliance 7 JAAR VERSLAG 2012

8 8 overzichten vraagt de Raad van Toezicht zich af of de stapeling van regelingen, branchecodes en andere voorschriften bijdraagt aan beter onderwijs. Verder heeft de Raad van Toezicht gesproken over de naleving van de branchecode governance. Op basis van het principe pas toe of leg uit concluderen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur dat zij opereren conform de branchecode governance. Naar aanleiding van de compliance heeft de Raad van Toezicht gesproken over de instelling van een Raad van Advies op corporate niveau. Reglementair gezien is de HZ niet verplicht om een Raad van Advies op corporate niveau in te stellen, maar indien van de voorgeschreven regels afgeweken wordt dient de alternatieve invulling te worden toegelicht. De Raad van Toezicht is van mening dat een Raad van Advies op corporate niveau niet tot instituut verheven dient te worden, maar ad hoc kan worden samengesteld, bijvoorbeeld uit de betref fende Raden van Advies op academieniveau. Het belang van Raden van Advies op academieniveau wordt van groot belang gevonden. LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN In de Raad van Toezicht is diverse malen gesproken over de ontwikkeling in de governance structuur met betrekking tot het hoger onderwijs. De Raad van Toezicht constateert dat op basis van voorvallen in het hoger onderwijs er sprake is van een toenemend toezicht op de instelling, waarbij de rollen van de diverse toezichthoudende gremia kunnen gaan interfereren. RAPPORT COMMISSIE VAN MONTFORT: GOED BESTUUR IN HET HBO De principes van good governance in het HBO zijn in februari 2006 vastgelegd in de branchecode governance HBO. De branchecode governance HBO is door de HBO-raad verbindend verklaard. De HZ geeft uitvoering aan deze code. In 2011 heeft het bestuur van de HBO-raad een externe commissie, de commissie Van Montfort, opdracht gegeven de branchecode te evalueren. Het eindrapport van deze commissie is in april 2012 verschenen. Het bestuur van de HBO-raad heeft de bevindingen en aanbevelingen van de commissie Van Montfort onderschreven. De commissie Van Montfort heeft naar aanleiding van dit onderzoek een aantal aanbevelingen en adviezen gegeven. Voorts heeft de commissie geconstateerd dat de HZ de branchecode niet geheel naleefde, met name op een klein aantal gebreken in de naleving van publicatie verplichtingen. De Raad van Toezicht is hierover in juni 2012 geïnformeerd. Het College van Bestuur heeft op verzoek van de Raad van Toezicht aangegeven welke aanbevelingen/adviezen van de commissie relevant zijn voor de HZ, waarna is geanalyseerd welke acties hier voor de HZ uit voortvloeien: De commissie beveelt de hogescholen en hun branchevereniging aan om een programma voor kennisdeling met betrekking tot goed bestuur op te zetten waarvan een uitwisseling van best practices deel uitmaakt. De HZ zal de behoefte tot kennisdeling jaarlijks agenderen voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De commissie beveelt de hogescholen aan om de uitgangspunten en randvoorwaarden voor samenwerking met externe stakeholders vast te leggen en publiek te maken. De Raad van Toezicht moet erop toezien dat de hogeschool zijn stakeholders betrekt bij de ontwikkeling van zijn beleid en met hen commu niceert over de uitvoering daarvan. Naar aanleiding van deze aanbeveling zal de HZ een beleidskader stakeholdermanagement ontwikkelen. De HZ betrekt haar stakeholders reeds nauw bij de beleidsontwikkeling, de uitvoering van onderwijs & onderzoek en de evaluatie daarvan. De commissie beveelt de Raden van Toezicht aan om in hun jaarverslag expliciet aan te geven vanuit welk toetsingskader zij toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur, alsmede het bestuur met raad terzijde staan. Bijlage 1.6. bevat een overzicht van de statuten/regelingen die de Raad van Toezicht moet naleven in haar rol als toezichthouder. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben geconcludeerd dat het merendeel van de aanbevelingen ziet op aanpassing van de branchecode. Dat initiatief ligt bij de HBO-raad (in samenwerking met de hogescholen). WERKZAAMHEDEN In het verslagjaar is de Raad van Toezicht 5 keer bijeen geweest. De volgende thema s zijn daarbij onder andere aan bod gekomen: PRESTATIEAFSPRAKEN In december 2011 sloten Staatssecretaris Halbe Zijlstra en de HBO-raad het zogenaamde hoofdlijnenakkoord over verbetering van kwaliteit en rendement van het onderwijs en over meer differentiatie en profilering van hogescholen. De HZ heeft een notitie prestatieafspraken ingediend bij OCW op grond van het Hoofdlijnenakkoord op basis waarvan aan HZ prestatiebekostiging wordt toegekend. De Raad van Toezicht heeft positief geadviseerd over deze notitie. De

9 reviewcommissie heeft het ingediende voorstel in de categorie zeer goed geplaatst, waardoor de HZ in aanmerking zou komen voor middelen uit het selectief budget, aldus de Reviewcommissie in haar advies aan staatssecretaris Zijlstra. Het Ministerie van OCW heeft het advies van de Reviewcommissie overgenomen en beschikking over middelen uit het selectief budget afgegeven. HZ University of Applied Sciences heeft tevens een positief advies gekregen voor de ontwikkeling van een Centre of Expertise Deltatechnologie. Voor de aanvragen Centre of Expertise Toerisme (penvoerder NHTV) en Centre of Expertise Biobased (penvoerder Avans) is eveneens een positief advies ontvangen. INSTELLINGSPLAN Op basis van de midterm review van het huidige Instellingsplan en externe ontwikkelingen zoals het rapport van de commissie Veerman en de strategische agenda van OCW Kwaliteit in verscheidenheid, zijn de voorbereidingen gestart voor het nieuwe Instellingsplan Het College van Bestuur heeft procesmatig gekozen voor een sterke bottom-up benadering. Zoveel mogelijk medewerkers en studenten alsmede stakeholders worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Instellingsplan, zodat optimaal invulling gegeven wordt aan de professionele ruimte van medewerkers en studenten. Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht elke vergadering geïnformeerd over de vorderingen. De Raad van Toezicht heeft hierbij, conform de branchecode goed bestuur hogescholen, erop toegezien dat het College van Bestuur de externe belanghebbenden van de hogeschool betrekt bij de ontwikkeling van haar beleid en met hen communiceert over de uitvoering daarvan. HUISVESTING Gedurende 2012 heeft de Raad van Toezicht regelmatig gesproken over de huisvesting van het maritiem onderwijs op de Boulevard Bankert te Vlissingen. In overleg met gemeente Vlissingen en Scalda zijn de mogelijkheden voor Boulevard Bankert verkend. Mogelijke huisvestingsscenario s zijn geanalyseerd, inclusief in hoeverre opbrengsten te generen zijn uit herbestemming van gebouwen op de Boulevard Bankert voor nieuwbouw. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de verkoop van Boulevard Bankert 156 aan Van Koeveringe Beheer BV voor huisvesting van Zeeland Care en andere zorgfuncties. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan het principebesluit over een (gefaseerd) nieuwbouwtraject voor De Ruyter Academy en Scaldis Academy en ruimte voor algemene (representatieve) vergaderaccommodatie voor de HZ op Boulevard Bankert 154, mits de geprognosticeerde aantallen studenten worden gerealiseerd en financiering haalbaar is. INSTELLINGSTOETS KWALITEITSZORG Op 13 en 14 december 2012 en 24 en 25 januari 2013 heeft een commissie van de NVAO een bezoek gebracht aan de HZ in het kader van de Instellingstoets kwaliteits zorg. Het doel van de Instellingstoets kwaliteitszorg is vast te kunnen stellen of het bestuur van een instelling vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs een doeltreffend systeem van kwaliteits zorg hanteert waarmee het de kwaliteit van de aangeboden opleidingen kan garanderen. Tevens wordt beoordeeld of de instelling in control is met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën en personeel. De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij de voorbereidingen van het locatiebezoek van de commissie. Zo heeft op 24 september 2012 heeft een themabijeenkomst Instellings toets kwaliteitszorg plaats gevonden, waarbij de Raad is geïnformeerd over de Instellingstoets kwaliteits zorg vanuit extern en intern perspectief. Academiedirecteuren hebben een presentatie gegeven over de stand van zaken met het oog op de Instellings toets 9 JAAR VERSLAG 2012

10 Een overzicht van de vergaderdata is opgenomen in bijlage 1.7. RESULTATEN 2012 De Raad van Toezicht kijkt terug op een succesvol jaar. Evenals vorig jaar feliciteert de Raad het bestuur en de medewerkers van de HZ met de positieve uitkomsten van de Elsevier Enquête en de enquête Keuzegids Hoger Onderwijs Uit de enquêtes is gebleken dat de HZ behoort tot de top van de hogescholen in Nederland. Waardering gaat uit naar de inzet en betrokkenheid van medewerkers, dankzij hun inzet is het mogelijk geweest deze mooie resultaten te behalen. Verder prijst de Raad van Toezicht de manier waarop invulling is gegeven aan de ontwikkeling van het Instellingsplan Het College van Bestuur heeft gekozen voor een bottom-up benadering, waarbij samenwerking tussen het bestuur, medewerkers en studenten centraal staat. Het project kan dienen als stevige basis voor de verder te ontwikkelen strategie die breed door de organisatie wordt gedragen. 10 binnen hun academie. Gedurende de verdiepende trail in januari 2013 heeft een vertegen woordiging van de Raad van Toezicht gesproken met de commissie. HYPOTHEEK- EN PANDRECHTEN Op 28 april 2011 hebben de hogescholen in Nederland tijdens een Algemene Vergadering van de vereniging HBO-raad besloten tot opheffing van de Stichting Waarborgfonds HBO. Deze opheffing is gepland in Het Waarborgfonds is opgericht in 1994 in verband met de overdracht van het economisch claimrecht van het onroerend goed aan de HBO-instellingen, de zogenaamde OKF-operatie. Het Waar borgfonds heeft statutair ten doel zich borg te stellen ten gunste van geldgevers voor geldleningen die worden verkregen door de instellingen in de sector, teneinde daaruit voortvloeiende rente- en aflossings verplichtingen te kunnen nakomen. Het betreft bekostigde instellingen als bedoeld in artikel 1.8 van de WHW. De borgstelling is uitsluitend voorbehouden aan leningen die direct gerelateerd zijn aan huisvestingsbeslissingen en maakt de onderhandelingspositie van aangesloten instellingen met externe financiers sterker. In verband met de aanstaande opheffing van het waarborgfonds was omzetting van door het fonds geborgde leningen noodzakelijk. In het kader van borgstelling van de afbetaling heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan de vestiging van hypotheek- en pandrechten met betrekking tot de locatie Edisonweg 4. Tevens is de Raad van Toezicht verheugd met de voor lopige terugkoppeling van de commissie Instellings toets van de NVAO. De commissie gaf aan in haar adviesrapport op alle vijf de beoordelingscriteria positief te willen adviseren. Dat betekent dat de commissie vindt dat de HZ in control is daar waar het gaat over de kwaliteit van onderwijs, onderzoek, financiën en personeel. Ondanks het feit dat deze terugkoppeling een voorlopig oordeel vormt, vertrouwt de Raad van Toezicht erop dat deze terugkoppeling wordt overgenomen in de schriftelijke eindrapportage van de commissie, en in het daaropvolgende besluit van de NVAO rondom de Instellingstoets. Concluderend constateert de Raad van Toezicht dat de HZ goed in control is, zowel op financieel gebied als op het gebied van personeel en onderwijskwaliteit en dat de HZ niet afwijkt van de Branchecode Governance HBO. Namens de Raad van Toezicht, mr. drs. A.J.G. Poppelaars Voorzitter 1.2 COLLEGE VAN BESTUUR Het bestuur van de HZ als geheel berust bij het College van Bestuur (CvB). Verantwoordelijkheden van het CvB zijn onder andere de realisatie van (1) de doelstellingen van de hogeschool, (2) de strategie, (3) de financiering, (4) het beleid en (5) de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Hierover legt het CvB verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB wordt

11 onder steund door het bestuurssecretariaat onder leiding van de bestuurssecretaris. In 2008 heeft de Raad van Toezicht gekozen voor een collegiaal bestuursmodel, waarbij het voorzitterschap iedere twee jaar rouleert tussen de leden van het CvB. In het kader van dit roulerende voorzitterschap, heeft de heer drs. P.C.A. van Dongen in september 2012 het voorzitterschap van het CvB overgedragen aan de heer ir. A.P. de Buck. Derhalve vervult de heer drs. P.C.A. van Dongen vanaf september 2012 het vice-voorzitterschap. Beide CvB-leden hebben daarbij een integrale gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Verder hebben zich in 2012 geen wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de governance structuur. Zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht opereren conform de bepalingen in de Statuten van de Stichting HZ University of Applied Sciences, het bestuurs- en beheersreglement Stichting HZ en de Branchecode Governance HBO. HZ University of Applied Sciences past de Branchecode Governance HBO dus toe en wijkt hier niet van af. kenmerkend zijn voor economische activiteiten in delta gebieden. De kwalitatief hoogwaardige opleidingen die binnen de drie profielacademies worden aangeboden bedienen naast regionale ook nationale en internationale studenten. Door middel van de profielacademies wordt invulling gegeven aan de profilering van de HZ. Deze profilering dient een belangrijke bijdrage te leveren aan de groeiambitie van de HZ. Naast profilering op inhoud door profielacademies profileert de HZ zich ook op haar onderwijsconcept met als kernmerken: persoonlijk, kleinschalig, intensief en uitdagend onderwijs. Aan iedere academie is een academiedirecteur verbonden. De academiedirecteur is integraal eindverantwoordelijk voor het academiebeleid, het primaire onderwijs- en onderzoekproces en de bedrijfsvoering van de academie. Vanuit acht centrale diensten wordt ondersteuning aan de organisatie aangeboden. Dit onder leiding van diensthoofden. Een overzicht van de nevenfuncties, taakverdeling en bezoldiging van CvB-leden is opgenomen in bijlage ORGANISATIE HZ University of Applied Sciences verzorgt onderwijs vanuit zeven verschillende academies. Deze zeven academies zijn onderverdeeld in vier kernacademies en drie profielacademies. De kernacademies worden gevormd door de Academie voor Technologie en Innovatie, de Academie voor Zorg en Welzijn, de Academie voor Economie en Management en de Academie voor Educatie en Pedagogiek. Deze academies bedienen vooral regionale studenten, die worden opgeleid voor de regionale arbeidsmarkt. Delta Academy, Scaldis Academy en De Ruyter Academy vormen de drie profielacademies van de HZ. De HZ tracht zich door middel van de profielacademies te onderscheiden van andere instellingen. De profielacademies sluiten aan bij de specifieke kenmerken van de regio, het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en het EU-programma Horizon Delta Academy biedt een uniek pakket opleidingen op het gebied van water, land en leven in deltagebieden. Scaldis Academy leidt studenten op tot expert op het gebied van Coastal Business. Dit houdt in dat studenten alles leren over bedrijvigheid op het gebied van toerisme, sport, wellness en internationale handel aan de kust. De Ruyter Academy is per september 2012 van start gegaan en is daarmee de nieuwste academie van de HZ. Binnen deze academie zijn opleidingen gebundeld op het gebied van zeevaart, logistiek, technologie, energie en onderhoud. In De Ruyter Academy zijn opleidingen ondergebracht die Het organogram van de HZ is opgenomen in bijlage 1.9. Een schematische weergave van deelnemingen is terug te vinden in bijlage MEDEZEGGENSCHAP, KLACHTEN EN GESCHILLEN HZ University of Applied Sciences kent verschillende vormen van inspraak MEDEZEGGENSCHAP De Hogeschoolraad (HR) fungeert als medezeggenschapsraad van de HZ. HZ heeft gekozen voor een ongedeelde medezeggenschap, inhoudende dat zowel de personeelsgeleiding als de studentgeleiding gezamenlijk in een medezeggenschapsorgaan zitting hebben. De HR kiest uit zijn midden een voorzitter. Het dagelijks bestuur van de hogeschoolraad bestaat naast de voorzitter uit nog twee leden, waarvan tenminste 1 een student-lid is. De HR functioneert op grond van de WHW (Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en streeft het collectief belang van de betrokkenen van de HZ na. De HR-vergaderingen kunnen informerend, adviserend of besluitvormend van aard zijn. In 2012 heeft 10 maal formeel overleg tussen het College van Bestuur en de HR plaatsgevonden. Twee keer per jaar vindt overleg plaats met de Raad van Toezicht van de HZ. Ook met de vakbonden, gesprekspartner van het College van Bestuur waar het gaat om arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden, vindt op regelmatige basis overleg plaats. 11 JAAR VERSLAG 2012

12 De HR heeft in 2012 met name aandacht besteed aan het HZ Instellingsplan, de Onderwijs Autoriteit Zeeland, de HZ-begroting, Prestatieafspraken, OER-en en reglementaire zaken. Eind 2012 heeft het College van Bestuur met de HR gesproken oer het relatief grote aantal vacatures in de personeelsgeleding van de HR die niet via verkiezingen ingevuld konden worden. Afgesproken is hierop gezamenlijk acties te ondernemen. De samenstelling van de HR, een toelichting op de verschillende overlegvormen en een overzicht van adviesen instemmingsaanvragen zijn opgenomen in bijlage PARTICIPATIE STUDENTEN Binnen de HZ wordt veel waarde gehecht aan participatie van studenten. Naast participatie in de HR, zijn studenten ook actief in het studentenoverleg en in opleidingscommissies. Het studentenoverleg vindt plaats op academieniveau en bestaat uit de betrokken academiedirecteur, de aan de academie verbonden opleidingscoördinatoren en aan de betrokken academie verbonden studenten. Het studentenoverleg heeft als doel de betrokkenheid van studenten bij de inhoud en uitvoering van het onderwijs in opleidingen binnen de academie te bevorderen. Daarnaast dient het studentenoverleg een bijdrage te verlenen aan het verbeteren van het onderwijs in een opleiding of (groepen van) opleidingen binnen de academie door het genereren van inbreng door visies, inzichten en opvattingen van studenten. Opleidingscommissies zijn ingesteld op opleiding s- niveau en worden gevormd door aan de desbetref fende academie verbonden studenten, een beroepenveldvertegenwoordiger afkomstig uit de beroepenveldcommissie en aan de desbetreffende academie verbonden medewerkers. De opleidingscommissies acteren op operationeel niveau en behoren onder andere advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling alvorens het College van Bestuur deze vaststelt en jaarlijks de wijze van uitvoeren van deze onderwijs- en examenregeling te beoordelen. Verder dient de opleidingscommissie desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan de betrokken academiedirecteur, danwel het College van Bestuur, inzake alle andere aangelegenheden met betrekking tot het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en). Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de operationalisering van het kwaliteitssysteem voor de opleiding(en), het academieplan, het opleidingsplan en de studiegids. Het overzicht van de verschillende vormen van inspraak is terug te vinden in bijlage KLACHTEN EN GESCHILLEN HZ kent een College van Beroep voor de Examens en een Geschillencommissie, zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voorschrijft. In 2012 behandelde het College van Beroep voor de Examens 26 zaken: BESLUIT CBE OVERIG ONDERWERP BEROEPSCHRIFT AANTAL AANTAL ONGEGROND AANTAL GEGROND EXTRA HERKANSING x minnelijke schikking NBSA x beroep ingetrokken BEZWAAR TEGEN NIET NALEVEN OER 1 1x niet ontvankelijk FRAUDE 4 4 CIJFERS OP CIJFERLIJST 2 2x minnelijke schikking AFWIJZEN EERDER PRESENTEREN SCRIPTIE 1 1 AFWIJZEN BEHOUD CIJFERS CIJFER VAN SCRIPTIE 1 1 CUM LAUDE VERMELDING OP PROPEDEUSE 1 1x minnelijke schikking TOTAAL Het aantal behandelde beroepschriften kent een afname ten opzichte van de 28 behandelde zaken in 2011.

13 1.5 HORIZONTALE DIALOOG De HZ opereert in een dynamische, maatschappelijke context. Een voortdurende dialoog met stakeholders is dan ook noodzakelijk om optimale resultaten uit de onderlinge samenwerking te kunnen verkrijgen. De HZ werkt actief samen met haar stakeholders, onder andere op het gebied van onderwijsverzorging en praktijk gericht onderzoek. Aan de dialoog met stakeholders wordt op verschillende manieren invulling gegeven. Zo zijn op academieniveau Raden van Advies ingesteld. Deze Raden van Advies zijn specifiek gefocust op de verschillende academies. Raden van Advies adviseren de academie op strategisch niveau. Zij dienen relevante regionale en (inter)nationale stakeholders van academies op prominente wijze te betrekken bij state of the art (groepen van) opleidingen binnen de academies. De Raden van Advies op academieniveau adviseren de betreffende academiedirecteur onder andere over (1) de aansluiting van het opleidingsaanbod op de regionale en (inter)nationale scholingsbehoefte en onderzoeksvraag, (2) de toepassingen van in het onderwijs opgedane en ontwikkelde kennis in de regionale en (inter)nationale praktijk ( kennis-kundekassa ) en (3) het waarborgen van een structurele relatie met alumni. Bijlagen 1.13 bevat een overzicht van de samenstelling, vergaderdata en vergaderthema s van de verschillende Raden van Advies. Verder zijn er voor elke academie ten behoeve van de daaraan verbonden opleiding(en) beroepenveldcommissies ingesteld. De beroepenveldcommissies adviseren op tactisch niveau. Door deze beroepenveldcommissies wordt op opleidingsniveau invulling gegeven aan de dialoog met externen. De commissies bestaan enerzijds uit aan de desbetreffende academie verbonden medewerkers en anderzijds uit beroepenveld vertegenwoordigers. Het doel van de beroepenveldcommissies is aansluiting van het/de opleidingsprofiel(en) van de opleiding(en) op de betreffende beroepsprofielen te bevorderen. Dit houdt in dat de beroepenveldcommissie desgevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken academiedirecteur uitbrengt inzake: Aansluiting van het opleidingsprofiel op het beroepsprofiel en de landelijk vastgestelde domeincompetenties van de betreffende opleiding(en); De beroepsrelevantie van en de actualiteit van de casuïstiek binnen opleidingen; Het waarborgen van het civiel effect; De inhoud van onderwijsprogramma s, gegeven de resultaten van trendonderzoek; De kwaliteitsbewaking van het onderwijs; Opleidingsaanbod en kennisbasis; Kennisniveau van HZ-alumni op basis van evaluaties; De aansluiting van curricula op beroepsrelevantie, niveau en actuele casuïstiek; Alle andere aangelegenheden het onderwijs in de desbetreffende opleiding of opleidingen betreffende. 1.6 INSTELLINGSTOETS KWALITEITSZORG Accreditatie vindt plaats op opleidingsniveau. De kwaliteit van individuele opleidingen staat daarmee onverminderd centraal in het accreditatiestelsel. Een instelling kan daarnaast een zogeheten Instellingstoets kwaliteitszorg laten verrichten door de NVAO. Het doel van de Instellingstoets kwaliteitszorg is vast te kunnen stellen of het bestuur van een instelling vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert waarmee het de kwaliteit van de aangeboden opleidingen kan garanderen. Het gaat bij de Instellingstoets kwaliteitszorg uitdrukkelijk niet om de beoordeling van de kwaliteit van de afzonderlijke opleidingen (Beoordelings kaders accreditatiestelsel hoger onderwijs Instellingstoets kwaliteitszorg, 22 november 2011, p.6). Echter, wanneer door de NVAO bij een dergelijke grondige doorlichting is vastgesteld dat de kwaliteitszorg van een instelling zó goed op orde is dat de kwaliteit van de opleidingen stelselmatig en waar nodig verbeterd wordt, komt de instelling in een ander accreditatieregime terecht, waarbij de accreditatie van opleidingen op een andere wijze geschiedt dan wanneer er geen positieve Instellingstoets kwaliteitszorg is. Een visitatiepanel van onafhankelijke deskundigen beoordeelt een opleiding op een klein aantal standaarden die het hart van de onderwijskwaliteit betreffen. Op basis daarvan accrediteert de NVAO al dan niet een opleiding. Op deze manier kunnen docenten zich focussen op verbetersuggesties van deskundigen gericht op de kern van het onderwijs en minder op randvoorwaardelijke facetten op instellingsniveau. Op instellingsniveau is immers al aangetoond dat een instelling voor die onderwerpen vertrouwen verdient (Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs Instellingstoets kwaliteitszorg, 22 november 2011, p.4). HZ University of Applied Sciences is in het kader van de Instellingstoets op 13 en 14 december 2012 en 24 en 25 januari 2013 bezocht door een visitatiecommissie, afgevaardigd namens de NVAO. Tijdens het eerste locatiebezoek, op 13 en 14 december 2012, heeft de visitatiecommissie zich een algemeen beeld gevormd over de HZ. Nadat de commissie op 13 JAAR VERSLAG 2012

14 13 december een flink aantal documenten had bestudeerd, vond aan het einde van de middag een gesprek plaats met het College van Bestuur. Gesprekspunten waren onder andere de planning- en controlcyclus, de verbinding van onderzoek met het onderwijs, verbeterplannen en verbeterresultaten en de betrokkenheid van het werkveld bij de HZ. Daarnaast werd gesproken over de de Persoonlijke Hogeschool, curriculumontwikkeling en het gebruik van de synopsis daarbij. De commissie heeft vervolgens afzonderlijk gesproken met leden van hogeschoolraad, decanen, een beperkt aantal medewerkers en studenten, diensthoofden, academiedirecteuren en vertegenwoordigers van het werkveld. Aan het einde van de tweede bezoekdag maakte de commissie haar eerste bevindingen bekend, zonder daarmee een beoordeling uit te spreken. Zoals gebruikelijk bij iedere Instellingstoets vond (op 24 en 25 januari 2013) een verdiepende trail plaats. De commissie heeft besloten de verdiepende trail te richten op zowel een profielacademie (Scaldis Academy) als een kernacademie (Academie voor Educatie & Pedagogiek). Met studenten en docenten van de betreffende academies is onder andere gesproken over toetsbeleid en toetspraktijk, de verankering van onderzoek in het onderwijs, het bijblijven van docenten op hun vakgebied en de rol, organisatie en uitvoering van deelexamencommissie en deeltoetscommissie. met 1400 studenten. Inmiddels is de onderwijsinstelling uitgegroeid tot een internationaal georiënteerde hogeschool met ruim 4300 studenten. Natuurlijk is het zilveren jubileum uitbundig gevierd. Voor studenten is op woensdag 12 september een feest georganiseerd met als dresscode White & Silver. Meer dan studenten hebben zich opgegeven voor de feestavond. Optredens van onder andere Kraantje Pappie, dj Quitino, dj Mischaa en VanVelzen hebben het feest tot een groot succes gemaakt. Voor medewerkers stond op donderdag 13 september allereerst de jaarlijks terugkerende opening van het Hogeschooljaar op het programma, met dit jaar als centraal thema excellentie is normaal. Het inspirerende programma van deze middag werd geleid door onderwijsspecialist Henno Oldenbeuving. Diverse gastsprekers kwamen aan het woord, waaronder Henk van Koeveringe CEO Roompot Groep en Yvonne van Sark - auteur van het boek Over de Top. Aansluitend op dit programma is ook voor medewerkers en hun partners in het Arsenaaltheater in Vlissingen een groot feest georganiseerd, met als hoogtepunt een optreden van VanVelzen. De HZ kijkt terug op een geslaagd jubileum; op naar de komende 25 jaar! Aan het eind van de middag van 25 januari gaf de commissie een mondelinge en voorlopige terugkoppeling van het totaalbeeld van de Instellingstoets. De commissie gaf aan in haar adviesrapport op alle vijf de beoordelingscriteria positief te willen adviseren. Dat betekent dat de commissie vindt dat de HZ in control is daar waar het gaat over de kwaliteit van onderwijs, onderzoek, financiën en personeel. Bovengenoemde terugkoppeling is het voorlopige oordeel van de commissie. Het conceptrapport van de commissie heeft de HZ inmiddels ontvangen. Op alle standaarden scoort de HZ voldoende. We vertrouwen er op dat deze terug koppeling een-op-een wordt over genomen in de schriftelijke eindrapportage van de commissie, en in het daaropvolgende besluit van de NVAO rondom de Instellingstoets ZILVEREN JUBILEUM VOOR HZ HZ University of Applied Sciences vierde in 2012 haar 25-jarig bestaan. Onze hogeschool is ontstaan uit een fusie van zes onderwijsinstellingen in Zeeland, namelijk de HEAO, HTS en het Maritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen, de PABO in Middelburg en HBO-verpleegkunde en Hoger Laboratorium Onderwijs in Goes. Als regionale hogeschool is de HZ 25 jaar geleden gestart

15 2 STRATEGIE EN BELEID 2.1 VISIE, MISSIE, KERNWAARDEN De visie en missie van HZ University of Applied Sciences luiden als volgt: VISIE HZ University of Applied Sciences is een onafhankelijk kennisinstituut. Kenmerkend voor onze hogeschool zijn ondernemend en op de markt georiënteerd onderwijs en praktijkgericht onderzoek met een regionale verankering en internationale oriëntatie. De hogeschool biedt een inspirerende en levendige leer-, werk-, en (woon-)omgeving aan haar medewerkers, studenten en cursisten. Kleinschaligheid stimuleert betrokkenheid en verbondenheid, waarin ieders talent tot ontwikkeling komt. De hogeschool leidt, in nauwe samenwerking met de (internationale) beroepspraktijk, door goed en uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek mensen op tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste professionals in een mondialiserende werkomgeving. MISSIE De missie van HZ University of Applied Sciences is het bieden van innovatief, marktgeoriënteerd en persoonlijk HBO-onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor haar studenten uit Zuidwest Nederland en daarbuiten. HZ is nauw betrokken bij ontwikkelingen in Zuidwest Nederland en stimuleren betrokkenheid van onze stakeholders bij het onderwijs. Wij kiezen als de Persoonlijke Hogeschool voor intensieve begeleiding van onze studenten in kleinschalig, praktijkgericht onderwijs. KERNWAARDEN Aan de visie en missie liggen drie kernwaarden ten grondslag, te weten betrokkenheid, kwaliteit en tenslotte integriteit en respect. Een toelichting op de kernwaarden is opgenomen in bijlage STRATEGISCHE DOELEN EN INITIATIEVEN Om de missie en visie verder te concretiseren zijn strategische doelen geformuleerd voor de periode , onderverdeeld in de volgende hoofddoelen: 1. De HZ is de persoonlijke hogeschool; 2. De HZ heeft delta en toerisme als (inter-) nationale niches; 3. De HZ is een kernspeler in de regio; 4. De HZ werkt actief samen met haar stakeholders; 5. De HZ is internationaal; 6. De HZ en haar medewerkers blijven zich ontwikkelen; 7. De HZ is een solide instelling. Een uitwerking van deze doelen is opgenomen in bijlage 2.2. Ter realisering van de strategische doelen heeft HZ University of Applied Sciences twaalf kritische succesfactoren geformuleerd, onderverdeeld in vier perspectieven: 15 JAAR VERSLAG 2012

16 PERSPECTIEF CONTINUÏTEIT KLANT / MARKT / MAATSCHAPPIJ INTERNE PROCESSEN KRITISCHE SUCCESFACTOREN 1. Behalen van missie 2. Positief bedrijfsresultaat behalen 3. Realiseren van groei 4. Tevredenheid verhogen 5. Bestuur- & Beheersbaarheid verhogen 6. Commercieel en ondernemend vermogen van de HZ verhogen 7. Leerproces en leeromgeving voor studenten verbeteren 8. Marketing verbeteren 9. Communicatie verbeteren INNOVATIE 10. Afstemmen producten met de markt 11. Verhogen competenties medewerkers 12. Integrale kwaliteit producten verhogen 16 Een uitgebreide omschrijving van de kritische succesfactoren kan teruggevonden worden in bijlage 2.3. De kritische succesfactoren hebben onderlinge verbanden, welke zijn weergegeven in een strategische HZ kaart (zie bijlage 2.4). Een volgende stap ter concretisering van de missie en visie bestaat uit het opstellen van acties, geïnitieerd door bestuur en management. Deze acties worden aangeduid als strategische initiatieven. Elk strategisch initiatief bestaat uit meerdere projecten en staat onder leiding van een programmamanager. De volgende vijf strategische initiatieven zijn geformuleerd: 1. Het versterken van de bijdrage van de HZ aan de Zuidwest Nederlandse samenleving en economie door het realiseren van een onderwijsinnovatie resulterend in een verbetering van de geleverde kwaliteit, die leidt tot verhoging van rendement en een groei in studentenaantallen. Het versterken van de bijdrage van de HZ aan de Zuidwest Nederlandse samenleving en economie door het doen van onderzoek op het terreinen van water, recreatie, wonen/zorg, werken en energie. 2. Het versterken van de professionalisering van HZ-management en medewerkers. 3. Het realiseren van een effectieve en efficiënte organisatie. 4. Het optimaliseren van de fysieke omgeving in relatie tot profiel en imago van de HZ. 5. Het realiseren van een effectieve marketing, communicatie en voorlichting. Met de strategische initiatieven en de daaraan gekoppelde projecten worden uiteindelijk de volgende prestaties beoogd en wordt daarmee de relatie gelegd naar de performance indicatoren en de kritische succesfactoren: 1. Hoger rendement door een betere onderwijskwaliteit en begeleiding Nieuwe en verbeterde opleidingen deels met partners gerealiseerd Groter aantal ingeschreven en afgestudeerde studenten. Afgestudeerden met onderzoekscompetenties. Grotere betrokkenheid tussen Zuidwest Nederlandse samenleving en de HZ Onderzoeksresultaten t.b.v. beleidsontwikkeling en bedrijfs- en productinnovatie in Zuidwest Nederland 2. Hoog gekwalificeerde managers en medewerkers Alle managers en medewerkers ontwikkelen hun jaarplan/persoonlijk ontwikkelingsplan Alle managers en medewerkers worden jaarlijks beoordeeld 3. Doorontwikkelde organisatiestructuur Effectieve en efficiënte ondersteuning van onderwijs en onderzoek gebaseerd op een transparante beleidscyclus en performance management 4. Geoptimaliseerde infrastructuur tot uitdrukking komend in vernieuwde en nieuwe huisvesting van de HZ 5. Verbetering van de identiteit en imago van de HZ tot uitdrukking komend in een hoge tevredenheid van studenten, medewerkers en stakeholders t.a.v. van communicatie en voorlichting. 2.3 BESTURING EN BEHEERSING Controle op de uitvoering van het beleid en de resultaten is noodzakelijk om de realisatie van de visie en missie te waarborgen. Bovendien dienen risico s systematisch bewaakt te worden. Om dit te bereiken is

17 de planning- en controlcyclus van kracht. De basis van de planning- en controlcyclus wordt gevormd door de bestuur- en managementafspraken. Academiedirecteuren en diensthoofden leggen periodiek verantwoording af aan het CvB. Het CvB regisseert de HZ-beleidsvorming en uitvoering daarvan, op inhoud, kwaliteit, tempo en samenhang. Een belangrijk aspect van de planning- en controlcyclus is dat de begroting grotendeels via een bottom-up dynamiek tot stand komt. Beschikbare middelen en de te behalen doelen worden toegewezen, waarna academiedirecteuren samen met de opleidings coördinatoren hun meerjarenbegroting opstellen. Ditzelfde geldt voor diensthoofden. Op deze manier ontstaat een transparant beeld bij het volledige management over de achtergrond van cijfers binnen de begroting en de meerjarenprognose. In het kader van transparantie heeft de HZ ervoor gekozen om de principes van de Balanced Scorecard te gebruiken als model in het kader van verantwoording, verbeter- en verandermanagement en als sturingsen beheersingsmodel. Aan de hand van de Balanced Scorecard kan de stand van zaken omtrent de strategische initiatieven in kaart gebracht worden. De gehele planning- en controlcyclus is weergegeven in bijlage RISICOBEHEERSING De HZ acteert in een dynamische wereld. Deze ontwikkelingen komen steeds dieper de school in, merkbaar aan bijvoorbeeld andere typen studenten, nieuwe eisen vanuit het beroepenveld en nieuwe regelgeving vanuit de overheid. Maatregelen zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat afgestudeerden effectief kunnen opereren als professionals in die blijvend veranderende wereld. Daarom analyseert de HZ in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe Instellingsplan de belangrijkste ontwikkelingen in het speelveld van de HZ, evenals de gevolgen ervan. Voorts is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van de HZ alsmede van de kansen en bedreigingen in de omgeving van de HZ in de komende jaren. Met behulp van de confrontatie van sterke en zwakke punten en de gesignaleerde kansen evenals van de bedreigingen en de sterkten en zwakten is een aantal aandachtspunten voor het beleid en de strategie van de HZ in de komende jaren geformuleerd. De HZ beschikt tevens over een notitie risicomanagement. In het kader van risicomanagement wordt in de planning- en controlcyclus en in de rapportages van de academiedirecteuren aan het CvB en van het CvB aan de Raad van Toezicht specifiek aandacht besteed aan de te beheersen risico s. 2.5 INSTELLINGSPLAN In 2011 is het project gestart om te komen tot een nieuw Instellingsplan (IP) voor de periode Als opmaat voor dit nieuwe IP is in 2011 een mid-term review uitgevoerd gericht op het huidige IP. Op deze manier is vastgesteld op welke onderdelen van de strategie verder accenten gelegd dienen te worden in het nieuwe IP. Ook externe ontwikkelingen zijn geanalyseerd. Op basis van deze inzichten zijn in overleg met het CvB, academiedirecteuren, diensthoofden en opleidingscoördinatoren zes thema s vastgesteld die opgenomen dienen te worden in het nieuwe IP, te weten: 1. Uitdagend onderwijs 2. Onderzoek en kennisvalorisatie 3. Docent Niches Groeiende innoverende HZ 6. Inspirerende Campus Op 1 februari 2012 heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden voor alle medewerkers en studenten, waarbij bovengenoemde thema s zijn gepresenteerd. Om optimaal invulling te geven aan de professionele bijdrage van studenten en medewerkers zijn alle studenten en medewerkers in de gelegenheid gesteld zich in te schrijven voor de themawerkgroepen. In de periode februari 2012-juni 2012 hebben de themawerkgroepen bovengenoemde thema s uitgewerkt tot een visie. Vervolgens hebben de werkgroepen hun visie verder uitgewerkt tot een Plan van Aanpak, gericht op de uitvoering van de visies gedurende de periode Uiteindelijk hebben 101 medewerkers en 16 studenten deelgenomen aan de werkgroepen. Tussentijds hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor vertegenwoordigers van de themawerkgroepen, academiedirecteuren, diensthoofden, opleidingscoördinatoren, de Hogeschoolraad en het College van Bestuur, met als doel de door de werkgroep opgeleverde resultaten te bediscussiëren. Uiteindelijk heeft op de HZ-dag op 14 juni 2012 een HZ-brede terugkoppeling plaatsgevonden van de ontwikkelde visies en plannen van aanpak, door middel van presentaties van de themawerkgroepen. Het College van Bestuur heeft haar complimenten uitgesproken over de inzet van de werkgroepleden en beschouwt de opgeleverde resultaten als erg waardevol. Vanaf september 2012 is de fase gestart waarin het IP, gebaseerd op de input vanuit de themawerkgroepen, daadwerkelijk geschreven zal worden. Dit betreft een 17 JAAR VERSLAG 2012

18 iteratief proces, waarbij conceptteksten namens het College van Bestuur in een klein gezelschap opgesteld worden en vervolgens via de lijn binnen de organisatie verspreid worden ten behoeve van bespreking in reguliere overleggen binnen academies en diensten. Opmerkingen vanuit de academies en diensten worden vervolgens verwerkt in de conceptteksten. Inmiddels is een aantal feedback rondes gepasseerd. Naast mede werkers en studenten worden ook externe stakeholders intensief betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Instellingsplan. 2.6 PRESTATIEAFSPRAKEN In december 2011 sloten Staatssecretaris Halbe Zijlstra en de HBO-raad het zogenaamde hoofdlijnenakkoord over verbetering van kwaliteit en rendement van het onderwijs en over meer differentiatie en profilering van hogescholen. Het akkoord biedt het kader voor prestatieafspraken die de staatssecretaris maakt met elke hogeschool. Op grond van het Hoofdlijnenakkoord heeft de HZ een notitie prestatieafspraken opgesteld en ingediend bij het Ministerie OCW, op basis waarvan aan HZ prestatiebekostiging zal worden toegekend. Ten behoeve van de voorstellen voor verkrijging van die prestatiebekostiging en voor het maken van de bestuurlijke afspraken over profilering en valorisatie, is de HZ uitgegaan van de volgende gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord: 1. De kwaliteit van onderwijs en het studiesucces hebben prioriteit bij overeen te komen prestatieafspraken; 2. Er is een centrale rol weggelegd voor open overleg tussen HZ en de staatssecretaris van OCW over de overeen te komen prestatieafspraken; 3. Het kader waaraan de voorstellen van HZ worden getoetst is neergelegd in het Hoofdlijnenakkoord. Bij de totstandkoming van de notitie prestatieafspraken zijn interne en externe stakeholders betrokken. Alle interne stakeholders zoals de Raad van Toezicht, het management en de Hogeschoolraad hebben positief geadviseerd over de notitie. Externe stakeholders zijn onder andere betrokken bij de prestatieafspraken, door bijeenkomsten van Raden van Advies van profielacademies te organiseren gericht op de prestatieafspraken. Op maandag 24 september 2012 heeft de Reviewcommissie zijn advies gepubliceerd over de voorstellen van hogescholen en universiteiten. De Reviewcommissie heeft het voorstel van HZ gecategoriseerd als zeer goed en komt daarmee in aanmerking voor middelen uit het selectief budget, aldus de Reviewcommissie in zijn advies aan staatssecretaris Zijlstra. Het Ministerie van OCW heeft het advies van de Reviewcommissie overgenomen en beschikking over middelen uit het selectief budget afgegeven. HZ University of Applied Sciences heeft tevens een positief advies gekregen voor de ontwikkeling van een Centre of Expertise Deltatechnologie. Voor de aanvragen Centre of Expertise Toerisme (penvoerder NHTV) en Centre of Expertise Biobased (penvoerder Avans) is eveneens een positief advies ontvangen. De gemaakte prestatieafspraken zullen integraal onderdeel uitmaken van het nieuwe Instellingsplan. Bijlage 2.6. bevat een overzicht van de gemaakte prestatieafspraken. 18 De HZ heeft in de ingediende notitie prestatieafspraken haar ambities gepresenteerd voor de komende jaren , als logisch vervolg op het huidige Instellingsplan en het op te stellen nieuwe HZ Instellingsplan HZ wil als maatschappelijk gefinancierde instelling open en transparant zijn naar de economisch-maatschappelijke omgeving over welke prestaties in de komende jaren behaald worden. In de notitie prestatieafspraken heeft de HZ tevens een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot het gezamenlijk ontwikkelen van opleidingen, Centres of Expertise en diverse projecten. Deze voorstellen zijn afgestemd met de betrokken hogescholen.

19 3 ONDERWIJS 3.2 OPLEIDINGEN De HZ biedt opleidingen aan in voltijd, deeltijd en duale variant. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen bachelor, master en Associate Degree programma s. De Associate Degree is een landelijke erkende tweejarige HBO-opleiding. De HZ kent een aantal unieke opleidingen die slechts op één of enkele plaatsen in Nederland gevolgd kunnen worden, te weten Aquatische Ecotechnologie, Delta Management, Energie- en Procestechnologie (AOT), International Maintenance Management, Maritiem officier, Verpleegkunde-Vroedkunde en Vitaliteitsmanagement & Toerisme. In september 2012 is de nieuwe vierjarige bacheloropleiding Pedagogiek officieel van start gegaan. De Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie (NVAO) heeft de opleiding geaccrediteerd. Het accreditatiepanel van de NVAO is erg positief over de nieuwe opleiding. Zij prijst onder meer de enthousiasmerende leeromgeving, het goed doordachte opleidingsprogramma, de beroepssituaties in de cursussen en de diversiteit aan stages. Verder waardeert zij de intensieve begeleiding van de studenten, waarbij uiteraard wordt toegewerkt naar steeds grotere zelfstandigheid. De HZ is de enige hogeschool in Zuidwest Nederland die de opleiding Pedagogiek aanbiedt. De opleiding is gestart met 44 studenten, verdeeld over twee klassen. Het beroepenveld is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming en de uitvoering van het curriculum. Verder heeft 2012 in het teken gestaan van de ontwikkeling van brede bachelors. Zo is in september 2012 de brede bachelor Social Work van start gegaan, als samenvoeging van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. Daarnaast zijn in 2012 voorbereidingen gestart om per september 2013 de brede bachelors HBO-ICT en Engineering aan te kunnen bieden. Als gevolg van deze brede bachelors komen de zelfstandige bachelor opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Informatica, Business IT & Management, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde te vervallen. In bijlage 3.1. is een overzicht weergegeven van de opleidingen die de academies bieden De HZ biedt een breed aanbod van kwaliteitsopleidingen aan. Kenmerkend voor de HZ is ondernemend en op de markt georiënteerd onderwijs en praktijkgericht onderzoek met een regionale verankering en internationale oriëntatie. Als de Persoonlijke Hogeschool kiest de HZ voor intensieve begeleiding van studenten in kleinschalig, praktijkgericht onderwijs. Frequent persoonlijk contact tussen docenten en studenten is hierbij essentieel. Onze hogeschool leidt door goed, uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek mensen op tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste professionals in een globaliserende werkomgeving. JAAR VERSLAG 3.1 ONDERWIJSCONCEPT

20 3.3 KWALITEIT Kwaliteit vormt één van de kernwaarden van de HZ en is dus van groot belang voor de hogeschool. Zowel kwaliteit in het onderwijs als kwaliteit in de omgang met studenten, andere stakeholders en elkaar. Met het oog op handhaving en verbetering van de kwaliteitszorg zijn in 2012 verschillende concrete acties uitgevoerd. Een aantal van deze activiteiten zijn in voorgaande jaren al gestart, aangezien rendementsverbetering en kwaliteitszorg een meerjarige en consistente aanpak vereisen. Zo hebben academies zich gericht op het vergroten van studiesucces door het verder uitbouwen van studiekeuzegesprekken en het verder professio naliseren van studieloopbaancoaching. De verbetering van de instroom en studiekeuzeprocedure en de studieloopbaan dient te leiden tot verhoogde rende menten. Ook in het kader van de kwaliteit van toetsing en examinering zijn belangrijke stappen genomen in Dit zal verder worden toegelicht in paragraaf 3.5. Verder is eind 2012 naar aanleiding van het Instellings plan en de HZ kernprocessen gewerkt aan de opzet van een nieuwe HZ-brede werkgroepenstructuur. Verschil lende werkgroepen zijn ingesteld, onder andere gericht op voorlichting en informatievoorziening, synopsis en HZ-label, studieloopbaan en begeleiding, studiesucces en rendement, curriculumontwikkeling en roostering en tentaminering. De werkgroepen zullen zich onder andere bezig houden met het opstellen van proces- en procedurebeschrijvingen, ondersteund door standaar den ten behoeve van formulieren en correspondentie, ten behoeve van automatisering van processen. Tevens zullen de werkgroepen zich richten op het beleggen van eigenaarschap van processen en het opstellen van jaarplanningen, waardoor continue kwaliteitsborging stevig verankerd wordt binnen de organisatie RENDEMENT Vanuit de Persoonlijke Hogeschool heeft de HZ bewust gekozen voor een verbetering van de rende menten, waarbij gestreefd wordt naar een propedeuse rendement van minimaal 70% en een hoofdfase rendement van minimaal 90% conform de Plasterknorm. Dit komt neer op een overall rendement van minimaal 63% en dus een uitval van maximaal 37%. STUDIEJAAR 20 Propedeuserendement P binnen 2 jaar Het propedeuserendement (het percentage studenten dat binnen 2 jaar na aanvang studie het P-diploma behaald) van het cohort 2010/2011 is met 61,4% lager dan de Plasterknorm van 70%. Het propedeuse rendement binnen 2 jaar is gedurende de laatste 3 jaren met 3,2 procentpunten gestegen. Het hoofdfaserendement binnen 5 jaar (het percentage studenten van alle studenten met een propedeuse diploma dat binnen 5 jaar na aanvang van de studie het diploma heeft behaald) van het cohort 2007/2008 is met 73,5% aanzienlijk lager dan de intern gestelde norm van 90%. Het hoofdfaserendement binnen 8 jaar (het percentage studenten van alle studenten met een propedeuse diploma dat binnen 8 jaar na aanvang van de studie het diploma heeft behaald) van het cohort 2004/2005 is met 74,4% lager dan de Plasterknorm norm van 90%. Hoofdfaserendement D binnen 5 jaar P geslaagden STUDIEJAAR 2010/ ,4% STUDIEJAAR 2007/ ,2% 73,5% STUDIEJAAR 2004/ ,9% 73,6% Hoofdfaserendement D binnen 8 jaar P geslaagden 74,4%

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Reglement beroepenveldcommissies HZ. Stichting HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement beroepenveldcommissies HZ. Stichting HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement beroepenveldcommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Stelt het hierna volgende reglement beroepenveldcommissies HZ vast. 1 Reglement

Nadere informatie

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management Profielschets Academiedirecteur Academie voor Economie & Management pag. 2 van 7 Inhoudsopgave Profielschets Academiedirecteur - Academie voor Economie & Management 1. HZ University of Applied Sciences

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op artikel 10.3c van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Inhouds opgave. jaar verslag. 4 toegepast onderzoek...21. 1 Raad van Toezicht, College van Bestuur en. 5 Studenten...25. 2 Strategie en beleid...

Inhouds opgave. jaar verslag. 4 toegepast onderzoek...21. 1 Raad van Toezicht, College van Bestuur en. 5 Studenten...25. 2 Strategie en beleid... jaar verslag jaar 20 verslag Inhouds opgave 1 Raad van Toezicht, College van Bestuur en Organisatie... 6 1.1 Raad van Toezicht... 6 1.1.1 Landelijke ontwikkelingen... 6 1.1.2 Werkzaamheden... 6 1.1.3 Resultaten

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets. Academiedirecteur Zorg & Welzijn. HZ University of Applied Sciences

Profielschets. Academiedirecteur Zorg & Welzijn. HZ University of Applied Sciences Profielschets Academiedirecteur Zorg & Welzijn HZ University of Applied Sciences Inhoudsopgave Profielschets Academiedirecteur 1. HZ University of Applied Sciences De organisatie De missie en visie De

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016 nuao r nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg datum 24 oktober 2017 onderwerp Besluit instellingstoets kwaliteitszorg van de Radboud

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht

Toetsingskader Raad van Toezicht Toetsingskader Raad van Toezicht Taak en werkwijze De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de directeuren van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Twee leden Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool

Twee leden Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool Twee leden Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool Met het oog op het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht, ontstaan per 1 januari 2016 twee vacatures. Complementair

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Vastgesteld door de Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool op 18 december 2014 Uitgangspunten van het toetsingskader De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers.

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Ten geleide De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Waardegedreven toezichthouden vraagt om meer dan de formeel aan de Raad van Toezicht statutair toebedeelde taken. Er

Nadere informatie

Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool

Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool De statuten van stichting Stenden Hogeschool voorzien in de raad van toezicht-structuur. Het college van bestuur bestuurt de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Inhouds opgave JAARVERSLAG. 4.1. Profilering van de HZ... 25 4.1.1. Profiel van de HZ... 25

Inhouds opgave JAARVERSLAG. 4.1. Profilering van de HZ... 25 4.1.1. Profiel van de HZ... 25 2013 jaar stukken jaar 20 stukken Inhouds opgave JAARVERSLAG 1. Raad van Toezicht... 8 1.1. Taak... 8 1.2. Schema van aftreden... 8 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht... 8 1.4. Commissies... 8 1.5.

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/2012 1

Jaarverslag 2011/2012 1 Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2011/2012 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M.

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M. Overeenkomst Partijen, De vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J. van Zijl en de heer R. Wilcke, verder te noemen de MBO Raad

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

DEAN CLUSTER ZORG & WELZIJN / EDUCATIE & PEDAGOGIEK

DEAN CLUSTER ZORG & WELZIJN / EDUCATIE & PEDAGOGIEK FUNCTIEPROFIEL DEAN CLUSTER ZORG & WELZIJN / EDUCATIE & PEDAGOGIEK HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Inhoudsopgave 1 HZ University of Applied Sciences 3 Missie HZ University of Applied Sciences 3 Student-

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht CHE

Toetsingskader Raad van Toezicht CHE Toetsingskader Raad van Toezicht CHE Visie op Toezicht CHE De Raad van Toezicht (RvT) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid door het

Nadere informatie