Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner"

Transcriptie

1 Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten Verdriet en rouw Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland Contactpersoon Wat doet het ministerie bij overlijden van een ambtenaar op een post Eerste contact Begrafenis of crematie in Nederland Overlijdensakte Huisbezoek 7 3 Overlijden in Nederland 9 4 Financiële afwikkeling door het ministerie 10 5 Financiële regelingen DBZ Voorzieningenstelsel Salaris Overlijden door een ongeval Schoolkosten en kinderopvang 12 6 Pensioen Overlijden voor of na het 65ste levensjaar Wezenpensioen Hertrouwen Echtscheiding Uitkering Anw 14 7 Erfrecht 15 8 Belastingen Aangifte inkomstenbelasting en premieheffing Aangifte successierecht 18 9 Verzekeringen Uitvaartverzekering Levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering Huisvesting Op de post In Nederland Verhuizing 20

3 11 Onderwijs Partner Kinderen Nabestaande is foreign-born partner Erfrecht en de buitenlandse partner Verblijfsvergunning Nederland Pensioen Pensioenrechten en buitenland Uitkeringen en het buitenland Telefoonnummers en adressen BZ-afdelingen Overige BZ gerelateerd Extern Informatie en literatuur Bijlage DBZ-V Annex bij Besluit uitkeringen ongevallen Bijlage RDBZ 32

4 Inleiding Behalve met het verwerken van de emotionele schok, die het overlijden van een geliefde partner brengt, krijgt de nabestaande te maken met veel zaken die moeten worden geregeld. Omdat die dan ook nog tegelijkertijd aan de orde komen, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde zaken niet of niet goed worden afgehandeld. Steeds meer wordt in regelgeving rekening gehouden met de persoonlijke omgeving van de werknemers. De Wet arbeid en zorg heeft hieraan een extra impuls gegeven. Een overlijden in het buitenland geeft nog meer zorgen en praktische problemen. De voor u liggende brochure is bedoeld als een introductie en wegwijzer, waarin de voornaamste vragen en te regelen zaken rond het overlijden van de ambtenaar ter sprake komen, maar kan niet meer dan een globaal inzicht geven. Van alle relevante artikelen en regelingen die hier worden vermeld zijn de volledige teksten als bijlage bij deze brochure gevoegd. Zij staan ook op het BZ-intranet onder <organisatie>/ <personeel>. De van rijkswege geldende vergoedingen zijn vastgelegd in verschillende wetten, koninklijke besluiten en andere formele regelingen. Een beknopt overzicht is opgenomen in de brochure rechtspositie en huisregels. Deze is ook te vinden op het BZ-intranet. Voor informatie over pensioenen, nalatenschap, erfrecht en belastingen en verzekeringen, wordt verwezen naar folders of websites van notarissen, pensioenfonds ABP, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en verzekeringsmaatschappijen. Als het overlijden plaatsvindt in samenhang met een evacuatie of met omstandigheden die leiden tot een evacuatie is het aan te raden ook de evacuatiebrochure te raadplegen. Deze staat op het BZnet, maar is ook verkrijgbaar via het bureau Partners en Kinderen, de ambassade of de personeelsbalie. N.B. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding kunnen onvolkomenheden in deze tekst niet worden uitgesloten. Ook kan bepaalde informatie verouderd blijken. Wanneer u dit opmerkt of als u andere aanmerkingen of suggesties hebt, wordt u vriendelijk verzocht de opstellers van deze brochure hiervan op de hoogte te stellen. Aan deze brochuretekst kunnen geen rechten worden ontleend. HDPO/PM/PO/PK November

5 1 Emotionele en sociale aspecten 1.1 Verdriet en rouw Als uw partner overlijdt, kunt u als nabestaande te maken krijgen met een scala aan gevoelens die zich op verschillende momenten kunnen voordoen. Vaak kan daarbij ook sprake zijn van lichamelijke klachten. Familie en vrienden kunnen bij de verwerking van uw verlies een grote steun zijn. Sommige mensen zullen wellicht steun of hulp willen zoeken bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Daarnaast kan ook altijd een beroep worden gedaan op mensen die beroepshalve kunnen helpen, zoals een geestelijke of pastoraal werker, of een maatschappelijk werker van het ministerie. U hebt de mogelijkheid om met een medewerker van het bureau Partners en Kinderen contact op te nemen. Desgewenst kunt u in overleg met deze medewerker verder gespecialiseerde hulpverleners raadplegen. Achterin de brochure is een lijst opgenomen van verschillende instanties en hulporganisaties. 1.2 Omgeving Wanneer iemand wordt geconfronteerd met een persoonlijk verlies schieten de formele regels vaak te kort. Het is voor de omgeving vaak moeilijk om objectieve criteria aan te geven voor de omgang met de betrokkenen. In een organisatie waarbinnen ruimte is voor persoonlijke belangstelling voor het dagelijks leven van elkaar, zullen emoties eerder een plaats kunnen krijgen. Ook de organisatie maakt immers deel uit van die persoonlijke omgeving van de nabestaanden. Dit geldt ook voor uw eventuele eigen werkgever, die u met begrip en aandacht zal willen ondersteunen bij het rouwproces. Of u contact wilt met uw omgeving en zo ja, hoeveel, wanneer en met wie, bepaalt u vooral zelf. Dat geldt ook voor het contact met de werkgever van uw overleden partner, het ministerie van Buitenlandse Zaken. In alle gevallen zal een contactpersoon van dit ministerie u benaderen, eventueel via een familielid, vriend of collega die u zelf hebt aangewezen als aanspreekpunt. In de volgende hoofdstukken wordt u geïnformeerd over wat u hierbij kunt verwachten. 5

6 2 Overlijden in het buitenland In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal zaken die van belang zijn: wat kunt u doen om problemen in geval van overlijden te beperken en wat doet het ministerie voor u? 2.1 Contactpersoon Het is altijd raadzaam voor u vertrekt een contactpersoon in Nederland aan te stellen. Daarnaast kunt u een lijst maken met gegevens, die aan de naaste familie in Nederland wordt overhandigd en die slechts mag worden geopend in geval van overlijden. Bij gescheiden huishouding is het van belang dat de achterblijvende partner deze gegevens zelf bij de hand heeft. Wat wordt opgenomen in de lijst? - De persoonsgegevens waaronder ook de paspoortnummer(s); - Een kopie van de identiteitskaart(en) en het adres van de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van plaatsing met het telefoonnummer en een contactpersoon; - De medische gegevens; - De plaats waar documenten liggen die van belang zijn voor de afhandeling van een overlijden (testament, de naam van de executeur-testamentair, de verzekeringspapieren, waar en welke safeloketten, de gegevens van de notaris die uw zaken behartigt, de bankrekeningen enz.); De namen en adressen van mensen waarvan men vindt dat die zo spoedig mogelijk van het overlijden in kennis moeten worden gesteld. 2.2 Wat doet het ministerie bij overlijden van een ambtenaar op een post (DBZ Voorzieningenstelsel art. 31, zie bijlage) Als de nabestaanden hulp nodig hebben bij het afwikkelen van de formaliteiten die met het overlijden verband houden, komen bepaalde kosten voor rekening van het ministerie. Het gaat dan om kosten van: - Het vervoer van het stoffelijk overschot, inbegrepen de kosten van afleggen, bekisten, bewaring en vrijgifte van het stoffelijk overschot. - Reiskosten naar deze bestemming, ook voor op de standplaats of elders verblijf houdende gezinsleden. - In geval van een begrafenis of crematie ter plaatse, de reiskosten van overkomst van niet op de standplaats verblijvende gezinsleden en bloedverwanten van de eerste en tweede graad. - In geval de begrafenis of crematie niet in Nederland maar elders plaatsvindt, geldt als maximumvergoeding de kosten verbonden aan transport naar Nederland. 6

7 2.3 Eerste contact Een contactpersoon van het ministerie neemt contact met u op. Daarbij wordt gevraagd om de volgende informatie: - Wanneer en waar is de begrafenis /crematie (adres + telefoonnummer)? - Wordt de advertentie van familie en ministerie en ambassade in dezelfde krant geplaatst? - Uw wensen voor eventuele krans, bloemstuk, wel of geen lint. - Aanwezigheid van collega s bij de rouwplachtigheid - Wat is het correspondentieadres? Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden, indien u dat wenst, uw persoonlijke vragen en zorgen te bespreken met een medewerker van het bureau Partners en Kinderen. Deze kan u desgewenst doorverwijzen naar verdere maatschappelijke dienstverlening. 2.4 Begrafenis of crematie in Nederland Indien de betrokkene overleden is op de post en in Nederland wordt begraven of gecremeerd, zorgt een medewerker van het ministerie in samenwerking met de begrafenisondernemer in Nederland voor vervoer vanaf Schiphol naar de plaats van begrafenis of crematie. Het ministerie houdt ook contact met de uitvaartondernemer van de familie. De familie wordt door BZ geïnformeerd zodra bekend is met welk vliegtuig het stoffelijk overschot op Schiphol aankomt. Opvang op Schiphol van meereizende familie wordt zo nodig en indien gewenst, geregeld. In geval van een overlijden door verbranding zijn nadere gegevens nodig in verband met een 'laissez passer'. Uw contactpersoon zal u daarover informeren. Het gaat onder meer om de volgende zaken: - gegevens ouders (naam, voornamen, geboortedatum + plaats) - gebitsgegevens van de overledene - mogelijk ook uw gegevens - adres waar stoffelijk overschot naar toe gaat (in Nederland). 2.5 Overlijdensakte De post zal de originele (gelegaliseerde) overlijdensakte opsturen naar het ministerie. Een medewerker op het ministerie informeert het ABP. Bij een overlijden binnen Nederland gebeurt dat door de gemeente Het BZ-blad publiceert een mededeling van het overlijden. 2.6 Huisbezoek Zodra dat mogelijk is vindt een huisbezoek plaats van de financiële afdeling HDPO/FR. Dit bezoek betreft zaken van administratieve en financiële aard en zal plaatsvinden in overleg met u. Als u daar prijs op stelt kunt u ervoor zorgen dat iemand uit uw vertrouwde omgeving hierbij aanwezig is. Vanaf hoofdstuk 4 wordt 7

8 in algemene termen ingegaan op een aantal zaken die tijdens zo'n gesprek aan de orde kunnen komen. 8

9 3 Overlijden in Nederland In het geval een op het departement werkzame ambtenaar komt te overlijden, wordt een aantal zaken op dezelfde wijze geregeld als in de andere hoofdstukken beschreven. Een contactpersoon van HDPO houdt contact met de familie over de wensen van de nabestaanden voor de begrafenis en eventuele advertenties. Eveneens zal een huisbezoek plaatsvinden waarbij alle financiële zaken besproken worden. Als u behoefte heeft aan nazorg of advies op het gebied van rouwverwerking kunt u daarvoor op elk moment terecht bij de medewerker van het bureau voor Partners en Kinderen of desgewenst een gespecialiseerde hulpverlener. 9

10 4 Financiële afwikkeling door het ministerie In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet hoe het ministerie u informeert. De desbetreffende regelingen vindt u verderop in de brochure. Huisbezoek Er wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek van de afdeling HDPO/FR/AZ in verband met administratieve en financiële afwikkeling. Daarbij wordt de nabestaanden verzocht de volgende documenten van de overleden ambtenaar gereed te houden: - verlofkaart - diplomatiek(e) paspoort(en) - toegangspasje BZ - eventuele NS of HTM vervoerbewijzen - USB-stick (in verband met. opgeslagen vertrouwelijke informatie) - laptop werkgever - telefoon werkgever. De medewerker zal u vragen of de ziektekostenverzekering al werd ingelicht. Daarnaast geeft hij/zij uitleg over de regelingen en een financieel overzicht. Het gaat daarbij om: - pensioen en nabestaandenpensioen - salaris en verrekening van vakantie-uren - aanspraken inzake het DBZ Voorzieningenstelsel - eventuele schulden of vorderingen - mogelijke werkgeversbijdrage kinderopvang - levensloopregeling/spaarloon. Het ministerie zal er verder voor zorgdragen dat: - alle BZ verenigingen/stichtingen worden stopgezet - het bureau wordt leeggeruimd (door betreffende afdeling) - de persoonlijke eigendommen bij u worden bezorgd. Als u dat wenst worden u de folders van het pensioenfonds ABP en SVB overhandigd. Na afloop van het bezoek ontvangt u een brief, waarin het besprokene nog wordt verwoord met daarbij een overzicht van de financiële situatie. 10

11 5 Financiële regelingen In dit hoofdstuk worden de verschillende regelingen behandeld, die te maken hebben met salaris, uitkering (bij ongevallen), AOW en pensioen. Deze zijn gebaseerd op ministeriële regelgeving, neergelegd in: - DBZ Voorzieningenstelsel (vergoedingen in verband met plaatsing buitenland) - RDBZ artikel 108 tot en met 113 (zie bijlage) - Besluit uitkering ongevallen (zie bijlage) In de regelingen die gelden bij overlijden wordt onder weduwe en weduwnaar ook begrepen de achtergebleven geregistreerde partner of de achtergebleven levenspartner. Voorwaarde is dat een notarieel samenlevingscontract is opgemaakt. Tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner dan wel weduwe of weduwnaar worden aangemerkt. Bij het pensioen daarentegen kunnen ex-partners veelal wel rechten doen gelden). U leest daarover verderop in de brochure. 5.1 DBZ Voorzieningenstelsel Bij overlijden van de ambtenaar ontvangen de nabestaanden op grond van artikel 111 en 112. RDBZ de volgende vergoedingen uit het DBZ Voorzieningenstelsel. Indien het overlijden tijdens een plaatsing op een post in het buitenland plaatsvindt - gebruik van de dienstwoning gedurende de maand van overlijden en de daarop volgende drie maanden; - maximaal drie maanden doorbetaling van vergoedingen uit het DBZ Voorzieningenstelsel die verband houden met het verblijf op de post. Indien het overlijden plaatsvindt tijdens plaatsing op het departement na plaatsing op een post, of indien de nabestaanden na het overlijden van de ambtenaar naar Nederland verhuizen, ontvangen zij de verschillende vergoedingen uit het DBZ Voorzieningenstelsel voor zolang de bijzondere kosten doorlopen met een maximum van zes jaar. U kunt hierover tijdens het in vorig hoofdstuk beschreven huisbezoek door de financiële afdeling nadere uitleg vragen. 5.2 Salaris De normale bezoldiging vervalt op het moment van overlijden, evenals de rechten op andere vergoedingen. Aan de nabestaanden wordt dan een bedrag ineens gelijk aan drie keer het bruto maandsalaris uitbetaald en bepaalde toelagen plus vakantieuitkering over drie maanden. Deze uitkering bij overlijden is belastingvrij. Ook kan de nabestaande de geldswaarde ontvangen van niet genoten vakantie-uren, tot een maximum over twee jaar. Dit bedrag is wel fiscaal belast. 11

12 Eventuele schulden of vorderingen in relatie tot het ministerie worden daarbij verrekend. 5.3 Overlijden door een ongeval Indien een ambtenaar van BZ als gevolg van een dienstreis of in uitoefening van zijn functie op een post komt te overlijden, voorziet het Besluit uitkering ongevallen in een uitkering van Ingeval van molest wordt de uitkering verhoogd met Deze bedragen zijn netto. Het uit te keren bedrag bij overlijden als gevolg van molest kan onder meer worden aangewend voor situaties waarin een levensverzekering (bijv. bij spaarhypotheek of overlijdensrisicoverzekering bij andere hypotheken) niet uitbetaalt in verband met de molestclausule. Als het verzekerde bedrag van de levensverzekering hoger is dan het totaal aan uitkeringen waaraan op grond van het Besluit uitkering ongevallen aanspraak bestaat, kan een aanvullende uitkering worden toegekend, rekening houdend met mogelijke andere uitkeringen waarop u recht zou kunnen hebben. Voor de volledige tekst en voorwaarden wordt verwezen naar het annex bij het Besluit uitkering ongevallen op de Personeelssite van het BZ-intranet. Een kopie daarvan is in deze brochure opgenomen als bijlage. 5.4 Schoolkosten en kinderopvang Kinderen Na het overlijden van de ambtenaar vervalt van rechtswege de aansprakelijkheid van de werkgever en zal op grond van artikel 112 RDBZ vergoeding voor internationaal onderwijs tot ten hoogste zes jaar doorlopen. Kinderopvang Na het overlijden van de ambtenaar vervalt van rechtswege de aansprakelijkheid van de werkgever en zal op grond van artikel 8, negende lid, van de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel de voorlopige werkgeversbijdrage worden stopgezet. Het is raadzaam contact op te nemen met de Belastingdienst over een mogelijke bijdrage in de kosten kinderopvang. 12

13 6 Pensioen Bij het overlijden van uw partner, heeft u recht op een nabestaandenpensioen. Hiervoor zijn rechten opgebouwd door de ambtenaar tijdens diens dienstjaren bij het ministerie of eerder bij een andere overheidsdienst. De pensioenverzekeraar van de overheid is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Nadere informatie over dit onderwerp vindt u op de website Uw (gezamenlijke) kinderen tot 21 jaar, voor zover zij geen partner hebben, hebben recht op een wezenpensioen. Bij een niet-huwelijkse relatie of een geregistreerd partnerschap is de partner degene die is aangemeld bij het ABP en door het ABP als partner is aangemerkt. Als uw partner voor het overlijden met flexibel pensioen is gegaan, ontvangt u via het ABP een overlijdensuitkering ter grootte van één maand flexibel pensioen. 6.1 Overlijden voor of na het 65ste levensjaar Bij een overlijden voordat de ambtenaar 65 is geworden, ontvangt de nabestaande 5/7 van het ouderdomspensioen waarop de overledene recht of uitzicht had. Bij een overlijden nadat de ambtenaar 65 is geworden, is dat 5/14. (Dit is vastgelegd in het pensioenakkoord van 2003 tussen de overheid en de samenwerkende centrales van overheidspersoneel.) Partnerplusregeling Tot 1 januari 2004 opgebouwde rechten blijven van kracht. In de loop van 2004 hebben alle ambtenaren de mogelijkheid gekregen om de opbouw ook na die datum te verhogen tot 5/7, tegen betaling van een aan het inkomen gerelateerde premie, de 'Partnerplusregeling'. Gedurende de tijd dat de partner bij de ambtenaar op de post verblijft wordt deze aanvullende premie op aanvraag door het ministerie vergoed. 6.2 Wezenpensioen Het halfwezenpensioen (als één ouder is overleden) bedraagt 1/7 van het ouderdomspensioen. Voor volle wezen geldt een pensioen van 2/7 van het ouderdomspensioen. Het gezamenlijke bedrag van de wezenpensioenen in verband met hetzelfde overlijden bedraagt nooit meer dan 5/7 van het ouderdomspensioen. 6.3 Hertrouwen Als u besluit te hertrouwen, of (weer) te gaan samenwonen wordt het partnerpensioen herberekend. Dit kan leiden tot een lager pensioen. U kunt hierover advies inwinnen bij het ABP. 13

14 6.4 Echtscheiding Na een echtscheiding, een ontbinding na scheiding van tafel en bed of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan ook sprake zijn van recht op pensioen. Mits één van de partners het ABP over de scheiding informeert, is het ABP verplicht de betaling van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het partnerschap is opgebouwd, te verdelen. Bij een scheiding kunnen de ambtenaar en de gewezen partner ook overeenkomen dat deze laatste een eigen recht op bijzonder ouderdomspensioen verkrijgt. Dit recht gaat dan ten koste van het pensioen van de ambtenaar. Wilt u meer weten hierover en over het 'bijzonder partner pensioen', dan wordt geadviseerd contact op te nemen met het pensioenfonds ABP. Er bestaat een brochure over echtscheiding. Dit is een uitgave van HDPO en verkrijgbaar via HDPO/PM/PO/PK. 6.5 Uitkering Anw De nabestaandenuitkering Anw is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De sociale verzekeringsbank (SVB) voert de Anw namens de overheid uit. Als nabestaande komt u in aanmerking voor een uitkering als u: Jonger bent dan 65 jaar en voldoet aan één van de volgende criteria: - u bent geboren voor 1950, of - u verzorgt een kind jonger dan 18 jaar, of - u bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt Meer informatie vindt u op de website van de SVB: 14

15 7 Erfrecht Nederlands erfrecht Het Nederlands erfrecht blijft van toepassing bij overlijden tijdens een plaatsing in het buitenland. Naar Nederlandse i.p.r.-maatstaven verliest een diplomaat door uitzending niet de rechtsband met Nederland. De uitzending is immers tijdelijk, voor enkele jaren. Het wordt anders wanneer men zich metterwoon in het buitenland vestigt, en daar bijvoorbeeld na tien jaar overlijdt. Overigens kan een uitdrukkelijke keuze voor een bepaald rechtstelsel in een testament worden vastgelegd. Behoort er onroerend goed tot de nalatenschap, dan wordt de afwikkeling van dat gedeelte bepaald door het recht van het land waar dat onroerend goed is gelegen. Als uw partner niets in een testament heeft vastgelegd, regelt het Burgerlijk Wetboek wie de erfgenamen zijn. Ook regelt het Burgerlijk Wetboek hoe de nalatenschap over de erfgenamen wordt verdeeld. Het Nederlandse erfrecht zal van toepassing zijn. Indien u (ongehuwd) samenwonend was of kinderen heeft, is het goed mogelijk dat uw partner een testament heeft opgesteld. Een testament moet altijd worden vastgelegd bij een notaris; niet uitgesloten moet worden geacht dat dit in het buitenland heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld op de post bij een ambtenaar die deze specifieke consulaire bevoegdheid toekomt. Voor wie meer informatie zoekt over dit onderwerp, zijn de websites en nuttig. Een notaris kan na overlijden navraag doen bij het Centraal Testamenten Register te Den Haag of bij een Nederlandse notaris een testament is opgemaakt. Bij bekendheid van een in het buitenland opgesteld testament is het raadzaam hiervan melding te doen bij de notaris die de verklaring van erfrecht (of verklaring van executele aan de executeur testamentair) afgeeft. Deze verklaring is bijvoorbeeld nodig om als erfgenaam te kunnen beschikken over de op naam van de erflater staande bank- of girorekeningen, de toegang tot een safeloket of tot het verkrijgen van uitkeringen van een levensverzekeringsmaatschappij. Het is goed mogelijk dat de erflater een codicil heeft opgesteld. Een codicil is een handgeschreven verklaring waarin bepaalde zaken zijn geregeld, bijvoorbeeld de begrafenis, de crematie en eventuele orgaandonatie. In een codicil kunnen ook bepaalde roerende zaken worden vermaakt (legaten). Geld en onroerende zaken kunnen niet door middel van een codicil worden toegewezen. Het codicil moet geheel eigenhandig geschreven zijn, ondertekend zijn en van een datum voorzien zijn. 15

16 Voor notariële vragen kunt u zich overigens wenden tot de Notaristelefoon, (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en uur). 16

17 8 Belastingen Hieronder wordt ingegaan op een aantal belastingtechnische aspecten als gevolg van overlijden, te weten de aangifte inkomstenbelasting en premieheffing en de aangifte successierecht, en ook op enkele erfrechtelijke aspecten. 8.1 Aangifte inkomstenbelasting en premieheffing Door het overlijden zal de aangifte voor de inkomstenbelasting en premieheffing (een P- of een E-biljet) veranderen. Als de erflater in voorgaande jaren aangifte deed, dan zullen de erfgenamen, of anders de benoemde executeur testamentair, ongeveer een maand na het overlijden van de erflater een F-biljet ontvangen voor het jaar van overlijden. Stuurt de Belastingdienst niet automatisch een F-biljet toe, dan zijn de erfgenamen of de executeur testamentair doorgaans gehouden een F- biljet aan te vragen. In het F-biljet kunnen de in een P- of E-biljet gedane opgaven worden gedaan gedurende de periode 1 januari tot het tijdstip van overlijden. In de belastingwetgeving is een aantal specifieke bepalingen opgenomen betreffende overlijden. Eén daarvan is de eenmalige uitkering bij overlijden van BZ als werkgever (drie maanden salarisdoorbetaling). Deze overlijdensuitkering is belastingvrij (zie hoofdstuk 5.2). Fiscale partners kunnen in de aangifte inkomstenbelasting kiezen voor vrije toerekening van gemeenschappelijke inkomstenbestanddelen en aftrekposten, mits ze gedurende het gehele kalenderjaar elkaars fiscale partner zijn. In het overlijdensjaar kunnen fiscale partners echter ook opteren voor deze vrije toerekeningsmogelijkheid; het F-biljet kent hiertoe een optiemogelijkheid wat een tariefvoordeel zou kunnen opleveren. Als hiervoor wordt gekozen dienen de vermogensbestanddelen in box 3 (voordeel uit sparen en beleggen) te worden meegenomen naar de waarde op 31 december. Dit betekent vrijwel altijd dat uitstel voor het indienen van de aangifte dient te worden gevraagd. Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt dat de vrije toerekeningsmogelijkheid uitsluitend relevant is voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting en op geen enkele wijze de erfrechtelijke positie op de werkelijke overlijdensdatum verandert. Overige deelgerechtigden dienen dan ook onverkort zelf hun aandeel in de nalatenschap te vermelden in box 3 van hun eigen aangifte inkomstenbelasting en premieheffing. Samenvoeging van inkomstenbestanddelen en aftrekposten kan onder andere fiscaal interessant zijn voor het (negatieve) eigenwoningsaldo en voor buitengewone uitgaven, zoals de uitgaven wegens chronische ziekte en wegens overlijden. Redelijke kosten die verband houden met het overlijden zijn aftrekbaar. De rekeningen -voor zaken als begrafenis of crematie, kaarten, bloemen, koffie- 17

18 moet u dus goed bewaren. Het is raadzaam te allen tijde een berekening te (laten) maken of vrije toerekening voordelig uitpakt. 8.2 Aangifte successierecht In Nederland is successierecht verschuldigd door de erfgenaam over hetgeen krachtens erfrecht is verkregen van iemand die ten tijde van overlijden in Nederland woonde. Een uitgezonden ambtenaar en de niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot en de eigen kinderen en stiefkinderen die jonger dan 27 jaar zijn en in belangrijke mate door hem worden onderhouden, worden bij wijze van fictie geacht in Nederland te wonen voor de toepassing van de Nederlandse successiewetgeving (en de Nederlandse inkomstenbelasting). Met de wegwijzer 'Erven' van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u zien tot welk bedrag u belastingvrij kunt erven. Voorzover de nalatenschap het vrijgestelde bedrag overtreft, betaalt u successierecht. In de wegwijzer 'Erven' vindt u ook welke tariefgroep op u van toepassing is en welke percentages over uw erfenis worden geheven. Gewoonlijk zo n vier maanden na het overlijden stuurt de Belastingdienst een 'Aangifte recht van successie' naar de erfgenamen, als er vermoedelijk recht van successie moet worden betaald. De termijn voor het doen van de aangifte eindigt niet eerder dan acht maanden na het overlijden. Desgewenst kan uitstel van de indieningstermijn worden verzocht. Een verleend uitstel verlengt tevens de termijnen voor het opleggen van de aanslag en eventuele navorderingsaanslagen. Hebt u vragen over belastingaangelegenheden, dan is het aan te raden contact op te nemen met de Belastingdienst. Wanneer het om een grotere nalatenschap gaat kan het verstandig zijn een deskundige in te schakelen voor de indiening van de aangifte. Soms kan een notaris de aangifte invullen. Desgewenst kan een belastingconsulent hiervoor zorgdragen. 18

19 9 Verzekeringen Hieronder komen die verzekeringen ter sprake die van belang zijn rond een overlijden. Enkele adressen van verzekeringsmaatschappijen vindt u achter in de brochure. Raadpleeg het internet voor een breder aanbod. - Het is van belang bij het afsluiten van de verzekering vooraf te informeren naar dekking en voorwaarden. - Het is verstandig alle verzekeringen die zijn afgesloten op een lijst te hebben. - Veel verzekeringen vragen een lagere premie wanneer de partner is overleden. Daarom moet u de verzekeringsmaatschappijen altijd van het overlijden van uw partner op de hoogte brengen. Dit geldt zeker als u wellicht recht heeft op een uitkering. Bijvoorbeeld als er een begrafenisverzekering was afgesloten, of als er een levensverzekering liep. Voor het krijgen van een uitkering moet meestal de polis, een kopie van de overlijdensakte en het bewijs van de laatste premiebetaling worden ingeleverd. 9.1 Uitvaartverzekering Het afsluiten van een uitvaart- of begrafenisverzekering is uw eigen verantwoordelijkheid. Er bestaan twee soorten. Sommige verzekeringen keren de nabestaanden een bedrag uit waarvan zij de begrafeniskosten kunnen betalen. U moet dan wel alles zelf nog regelen. Een andere optie is een verzekering die de hele uitvaart voor u regelt. Verzekerden kunnen hun wensen daarover vooraf vast laten leggen. 9.2 Levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering Ook voor het afsluiten van een levensverzekering bent u zelf verantwoordelijk. Soms is een levensverzekering noodzakelijk voor de hypotheekakte. De uitkering is dan bedoeld om de hypotheekschuld ineens te kunnen aflossen, als de kostwinner komt te overlijden. Er is een keuze uit verschillende vormen: - Gelijkblijvende verzekering - Lineair dalende verzekering - Verzekering tegen leeftijdsafhankelijke premie - Annuitair dalende verzekering 19

20 10 Huisvesting 10.1 Op de post RDBZ, artikel 111. Gedurende de kalendermaand van het overlijden en de volgende drie kalendermaanden behouden de achterblijvende gezinsleden het gebruik van de dienstwoning. Daarvan kan worden afgeweken als daarvoor dwingende redenen zijn. In dat geval wordt naar billijkheid een schadevergoeding vastgesteld. U kunt te allen tijde een beroep doen op de contactpersoon en HBV op de post voor ondersteuning om u op de verhuizing voor te bereiden In Nederland Als u bij terugkeer in Nederland niet over een eigen woning kunt beschikken, kunt u informatie en advies vragen bij het bureau Partners en Kinderen voor ondersteuning bij het zoeken naar geschikte woonruimte. Het ministerie heeft echter geen speciale relaties of voorrangsregelingen. In bijzondere gevallen is het mogelijk via de gemeente in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring. Er zijn veel instanties waar u zich toe kunt richten voor woonruimte bemiddeling (appartementen en kamerverhuur). In de bijlage worden er een paar genoemd. Eigen woning Bij een hypotheekakte is soms ook een levensverzekering afgesloten. De uitkering bij overlijden zal in de regel de achterblijvende partner in staat stellen in het huis te (blijven) wonen Verhuizing De nabestaande kan de boedel in zijn geheel voor rijksrekening naar Nederland (of elders) laten overbrengen, met in achtneming van het maximum volume behorende bij de functie van de overleden ambtenaar eventueel verhoogd met een gezinsdeel. In geval de boedel niet naar Nederland maar naar elders wordt verhuisd geldt als maximumvergoeding de kosten verbonden aan transport naar Nederland. 20

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Inkomen en vermogen in het buitenland

Inkomen en vermogen in het buitenland Inkomen en vermogen in het buitenland Handreiking bij grensoverschrijdend onderzoek en recht op bijstand UWV Juni 2011 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. XX000 00000 06-11 Inhoud Het

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie