BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016."

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en secretaris J.J. Kerkhof. 1. ONDERWERP: Besluitenlijst raadsvergadering 28 april Voor kennisgeving aangenomen. 2. ONDERWERP: Bestuursrapportage BeM/BS Burgemeester Ja Op 19 april jl. heeft u besloten de Bestuursrapportage 2016 op enkele onderdelen aan te passen en te heragenderen. Advies afdeling De Bestuursrapportage 2016 vaststellen en ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad. Conform advies 3. ONDERWERP: Behoefteonderzoek fietsparkeervoorzieningen P&P Weth. Storteboom Ja Het college heeft in het collegeprogramma de ambitie opgenomen om de mogelijkheid te onderzoeken om als gemeente te faciliteren in een bewaakte fietsenstalling. Het is noodzakelijk om eerst te onderzoeken of er behoefte is naar een bewaakte (overdekte) fietsenstalling. Door in kaart te brengen of er een probleem is met het parkeren van fietsen en waar, kan vervolgens worden bepaald of en welke behoefte er bestaat naar fietsparkeervoorzieningen. Aangezien goed onderzoek de nodige tijd kost wordt voorgesteld om nu al te starten met het houden van een enquête onder de gebruikers van de stallingen in het centrum en de stationsomgeving, maar ook onder de bewoners van de kern Nunspeet in het algemeen. Advies afdeling lnstemmen met het houden van een enquête onder de inwoners/gebruikers van fietsparkeervoorzieningen in het centrum van Nunspeet en de stationsomgeving, teneinde te onderzoeken of er behoefte is naar een (bewaakte) overdekte fietsenstalling. Conform advies.

2 ONDERWERP: toelichting cao afspraak reparatie 3 e WW-jaar AZK-5843 P&O Burgemeester Ja Bijgevoegde ledenbrief gaat nader in op de afspraak om de versobering in de Werkloosheidwet (WW) te repareren. De versoberingen in de WW per 1 januari 2016 bestaan uit een vertraagde WW-opbouw en verkorting van de maximale WW-duur. De vertraagde opbouw houdt in dat medewerkers over de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt kalenderjaar een halve maand WW opbouwen. Voorheen was dit 1 maand WW. De maximale duur van de wettelijke WW-uitkering wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De circulaire van het College voor Arbeidszaken/VNG met kenmerk ECWGO/U voor kennisgeving aannemen. 5. ONDERWERP: Informatie provincie Gelderland over begroting Zaaknr. Afdeling Portefeuillehouder Openbaar 0302-AZK-4950 FIN/BLD Weth. Van der Maas Ja De gemeente heeft twee informatiebrieven van de Provincie over begroting ontvangen. In de brieven informeert de Provincie over een aantal ontwikkelingen waarmee de gemeenten in de komende periode (waarschijnlijk) te maken krijgen. Ook geven zij in de brief aan hoe zij als toezichthouder met de ontwikkelingen zullen omgaan. Informatiebrief van de provincie Gelderland over begroting voor kennisgeving aannemen; Informatiebrief ter kennisname aanbieden aan de commissie Maatschappij en Middelen. 6. ONDERWERP: Jaarverslag Nationale Ombudsman AZK-6793 BeM/BS Burgemeester Ja De Nationale Ombudsman biedt u een samenvatting van het jaarverslag 2015 aan. Het volledige verslag is te vinden op de website Kennis nemen van de samenvatting van het jaarverslag 2015 van de Nationale Ombudsman. 7. ONDERWERP: Concept-Programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland AZK-6305 BeM/SL Weth. Van den Berg Ja

3 - 3 - Van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de concept-programmabegroting 2017 ontvangen. De GGD NOG is de gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten. Als gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid bewaakt, beschermt en bevordert de GGD NOG de gezondheid van de inwoners in de regio Noord- en Oost-Gelderland. In de concept-programmabegroting zijn de Uitgangspuntennota 2017 en de reacties daarop verwerkt van de 22 gemeenten binnen de GGD NOG. 1. Instemmen met de concept-programmabegroting 2017 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland onder voorwaarde dat de GGD NOG met een voorstel komt voor verdergaande bezuinigingen voor 2017 zodat de door Nunspeet gewenste bezuiniging uit het coalitieakkoord wordt gerealiseerd. 2. In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2017 een bedrag van ,-- opnemen. 3. De concept-programmabegroting 2017 van de GGD NOG toesturen aan de commissie maatschappij en middelen en via de ingekomen stukken de gemeenteraad informeren (30 juni). 4. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG informeren conform bijgevoegde conceptbrief. 8. ONDERWERP: Voorlopige Jaarstukken 2015 GGD NOG AZK-6121 BeM/SL Weth. Van den Berg Ja Het DB van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft op 14 april 2016 de voorlopige Jaarstukken 2015 aan de raden van de gemeenten gestuurd en in kopie aan de colleges van b&w. De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt vanaf 2015 dat de GGD NOG de voorlopige jaarrekening uiterlijk 15 april moet toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 1. Kennisnemen van de voorlopige Jaarstukken van 2015 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en de conclusie van de accountant (oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid). 2. De gemeenteraad de rekeningcijfers laten betrekken bij de zienswijze op de Programmabegroting Wethouder Van den Berg (als vertegenwoordiger) in de AB-vergadering van 7 juli 2016 van de GGD NOG laten meedelen dat niet wordt ingestemd met de voorgestelde bestemming van het voordelige resultaat; de afspraak is dat voordelig resultaat teruggaat naar de gemeenten. En welke maatregelen de GGD NOG gaat nemen naar aanleiding van de accountantsverklaring. 9. ONDERWERP: Regionale Veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen BeM/SL Weth. Van den Berg Ja De gemeenten in de centrumgemeenteregio Zwolle zijn al geruime tijd verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang in regio IJssel-Vecht en Noord-Veluwe. Met ingang van zijn de gemeenten ook gezamenlijk verantwoordelijk voor beschermd wonen (ggz) op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Alle 15 gemeenten in de regio IJssel-Vecht en Noord-Veluwe hebben daarmee sinds de Wmo 2015 een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bieden van opvang en bescherming aan inwoners die dat op grond van de Wmo 2015 nodig hebben. Die gemeenten hebben een regionale veranderagenda opgesteld die een gezamenlijk kader vormt om deze verantwoordelijkheden verder vorm en inhoud te geven. De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Nunspeet heeft meegedacht in dit traject en hun opmerkingen zijn verwerkt in de veranderagenda.

4 Instemmen met de beslisnota Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen regio IJssel-Vecht én Noord-Veluwe en dit ter kennisneming toesturen aan de commissie Maatschappij en Middelen. 2. Kennisnemen van de reacties van de gezamenlijke WMO-raden van de Noord-Veluwe. 10. ONDERWERP: 5 e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland AZK-6683 BeM/BS Weth. Van den Berg Ja Het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland verzoekt de colleges van de deelnemende gemeenten in te stemmen met de 5 e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland De wijziging kan worden aangegaan na toestemming van de gemeenteraad. Instemmen met 5e wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland. Gemeenteraad voorstellen het college toestemming te verlenen om de 5 e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te gaan. 11. ONDERWERP: Uitgangspuntennotitie nieuwe schaapskooi BeM/BS Weth. Storteboom Ja In de voortgangslijst van de raadscommissie Maatschappij en Middelen staat dat uw college in het 2 e kwartaal van 2016 komt met een notitie, waarin de inhoudelijke en financiële uitgangspunten van de kudde in relatie tot een (nieuwe) kooi worden vastgelegd alvorens weer plannen te ontwikkelen voor een nieuwe schaapskooi of - onderkomen. U treft hierbij de notitie aan. Wij adviseren u om in te stemmen met de daarin geformuleerde uitgangspunten en deze ter bespreking voor te leggen aan de raadscommissie Maatschappij en Middelen. Instemmen met de in bijgevoegde notitie geformuleerde uitgangspunten en deze conform bijgaand commissievoorstel ter bespreking voorleggen aan de raadscommissie Maatschappij en Middelen. 12. ONDERWERP: Advies afronden project Westelijke rondweg / Stationsplein P&P Weth. Storteboom Ja De gemeenteraad heeft op 31 maart 2016 besloten af te zien van een Westelijke rondweg en nader onderzoek daarnaar en onderzoek te doen naar duurzame toekomstbestendige maatregelen om de verkeers-, verblijfs- en ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving te verbeteren. Eveneens is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een fietstunnel conform het collegeprogramma Het project Westelijke rondweg / Stationsplein is hiermee afgerond en dient te worden gestart met het project Stationsomgeving waarbij het verkrijgen van een heldere probleemstelling een eerste stap is. Het project Westelijke rondweg / Stationsplein af te ronden en het project Stationsomgeving op te starten. Hiervoor de ingestelde stuur-en projectgroep in stand te laten.

5 - 5 - Instemmen met het organiseren van een informele raadsbrede commissie Ruimte en Wonen. 3/5/2016 JJK

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12 MEI 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12 MEI 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12 MEI 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 SEPTEMBER 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 SEPTEMBER 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 31 MAART 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 31 MAART 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 31 MAART 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 MEI 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 MEI 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 MEI 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 DECEMBER 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 DECEMBER 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 DECEMBER 2016. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 SEPTEMBER 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 SEPTEMBER 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 SEPTEMBER 2016. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en mw. M.W. Storteboom en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en mw. M.W. Storteboom en loco-secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11 APRIL 2017

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11 APRIL 2017 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11 APRIL 2017 Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JUNI 2017

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JUNI 2017 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JUNI 2017 Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 JULI 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 JULI 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 JULI 2016. Aanwezig: wethouders J. Groothuis, L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en secretaris J.J. Kerkhof. Afwezig: burgemeester B. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 JANUARI 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 JANUARI 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 JANUARI 2016. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis en L. van der Maas en secretaris J.J. Kerkhof.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 DECEMBER 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 DECEMBER 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 DECEMBER 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis en L. van der Maas en secretaris

Nadere informatie

Cm-nr. Afdeling Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar. Cm-nr. Afdeling Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar

Cm-nr. Afdeling Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar. Cm-nr. Afdeling Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 5 JANUARI 2016. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis en L. van der Maas en secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 FEBRUARI 2017.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 FEBRUARI 2017. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 FEBRUARI 2017. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en secretaris J.J. Kerkhof.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 SEPTEMBER 2015

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 SEPTEMBER 2015 CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 SEPTEMBER 2015 Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 APRIL 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 APRIL 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 APRIL 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L. van

Nadere informatie

Jaarstukken Stg. Kunstkwartier en CultuurContact 2014

Jaarstukken Stg. Kunstkwartier en CultuurContact 2014 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 19 mei 2015 De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden. 3. B Uitnodigingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 en 25 JULI 2017 (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet).

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 en 25 JULI 2017 (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet). BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 en 25 JULI 2017 (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet). Aanwezig: wethouder L. van der Maas en secretaris J.J. Kerkhof. Afwezig:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2 MEI 2017.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2 MEI 2017. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2 MEI 2017. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 25 APRIL 2017.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 25 APRIL 2017. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 25 APRIL 2017. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 18 AUGUSTUS 2015 (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet).

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 18 AUGUSTUS 2015 (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet). BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 18 AUGUSTUS 2015 (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet). Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 26 april 2016 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-16-02784/Z.07091 Uitnodigingen - B&W

Nadere informatie

*625081* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017

*625081* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017 *625081* OPENBARE BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017 Nr. ONDERWERP/ADVIES BESLUIT B EN W 1. Advies nr. 606821 Trefwoord: Principeverzoek

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 mei 2016, week 19

Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 mei 2016, week 19 BESLUITENLIJST Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 mei 2016, week 19 Aanwezig: burgemeester J.H.A. van Oostrum, wethouder M.H.H. van Haaren-Koopman wethouder J.B. Boer wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 SEPTEMBER 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 SEPTEMBER 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en

Nadere informatie

* *

* * *17.0000778* 17.0000778 Gemeente Noord-Beveland Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, P.L. de Putter, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke,

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 MEI 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 MEI 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 MEI 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L. van

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201600523 Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201600523 Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07 Oó^oscj OMbcjH ;Lio6. LOGA College TOW Aibeldszakea>''VNG FNV Orcrtield CNVOwriseld CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Olierook, Kok, De Jong en Wijnne, secretaris Reus en loco-secretaris

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 28-06-2016 Agendapunt: Onderwerp: Regionale veranderagenda

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Janneke Louisa-Muller Carel van Gelder Jan Burger Robbert

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 MAART 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 MAART 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 MAART 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 FEBRUARI 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 FEBRUARI 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 FEBRUARI 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L.

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-4-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013.

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013. GEMEENTE WESTERVELD Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013. Afwezig: Nr. Afdeling Onderwerp Toelichting Advies Besluit 1. Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Wilma van de Werken, loco Carel van Gelder Jan Burger Algemeen Onderwerp

Nadere informatie

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JANUARI 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JANUARI 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JANUARI 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 DECEMBER 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 DECEMBER 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 DECEMBER 2016. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis en mw. M.W. Storteboom en secretaris J.J. Kerkhof.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Veranderagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2016-2019. Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 Aanwezig zijn: De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester De heer J. Melse, wethouder De heer R.M.A. Molenaar, wethouder De heer C. Maas, wethouder De heer

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016 Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: mr. M. Boumans MPM, burgemeester, J.J.A. ter Keurst, wethouder; L. Dennenberg, secretaris.

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten:

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 23 september 2014 Aanvang: 9.00 uur Aanwezig: Mw. Mr. De Boer-Beerta Mw. Cuijpers Dhr. den Teuling Dhr. Verheijden Dhr. Wolfhagen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang/einde Contactpersoon. 21 mei uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer

Datum vergadering Aanvang/einde Contactpersoon. 21 mei uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer Vergadering College van Burgemeester en Wethouders Datum vergadering Aanvang/einde Contactpersoon 21 mei 2013 09.00uur R.C. van Nunspeet Plaats vergadering Doorkiesnummer B&W-kamer 5229445 Ontwerpverslag

Nadere informatie

Gemeente Oude IJsselstreek Omgevingsdienst Achterhoek Ontvangen: 18/10/ ink16833

Gemeente Oude IJsselstreek Omgevingsdienst Achterhoek Ontvangen: 18/10/ ink16833 Gemeente Oude IJsselstreek Omgevingsdienst Achterhoek Ontvangen: 18/10/2013 13ink16833 College van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Middelen De financiële gevolgen worden via de voorjaarsrapportage 2016 in de meerjarenbegroting structureel verwerkt.

Middelen De financiële gevolgen worden via de voorjaarsrapportage 2016 in de meerjarenbegroting structureel verwerkt. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Wijzigingen CAR/UWO Portefeuillehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 26 april 2016 inlichtingen M.J. Willems (+31235676944) Registratienummer 2016.0018480

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 25 november 2014 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J.

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 27-04-2010 Aanwezig: Burgemeester Van der Velden Wethouder Arbouw Wethouder Meeuwis

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00610473 Op voorstel B&W d.d.: 16 mei 2017 Datum vergadering: 30 mei 2017 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Zienswijze concept Ondernemingsplan

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 20 en 21 JULI 2015, (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet).

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 20 en 21 JULI 2015, (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet). CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 20 en 21 JULI 2015, (in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet). Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouder

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Bescherming persoonsgegevens binnen Suwinet 1- Notagegevens Notanummer 2016-000224 Datum 09-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum vergadering 21 mei 2013

Datum vergadering 21 mei 2013 Gemeente Langedijk Datum vergadering 21 mei 2013 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 november 2015, week 46. Vaststelling subsidie algemeen maatschappelijk werk

Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 november 2015, week 46. Vaststelling subsidie algemeen maatschappelijk werk BESLUITENLIJST Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 november 2015, week 46 Aanwezig: Afwezig: burgemeester J.H.A. van Oostrum, wethouder M.H.H. van Haaren-Koopman wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 februari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 februari 2015 Portefeuillehouder: Dhr. J.W. Schellevis Opsteller: Verhoev, Marianne 1. 8038 Besluitenlijst raadscommissie Maatschappij en Financiën 21 januari 2015 Neem kennis van besluitenlijst. Portefeuillehouder:

Nadere informatie

S.W. Krooneman. Alex Klein, Maaike van Beek, Tamara Weeda, Arno Voskamp

S.W. Krooneman. Alex Klein, Maaike van Beek, Tamara Weeda, Arno Voskamp BenW- advies Gemeente Elburg Domeinmarļager Portefeuillehouder Domein Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. I.o.m. wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Samen Leven Gert Gerritsen 26-4-2016 Alex Klein,

Nadere informatie

O P E N B A R E N O T U L E N

O P E N B A R E N O T U L E N P E N B A R E N T U L E N Vergadering College van B & W der gemeente Hellendoorn dd dinsdag 29 september 2015 Deelnemers: Raven AH (Voorzitter), Dijkstra F (Secretaris) Coes JH (Lid), Van den Dolder-Soeten

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 APRIL 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 APRIL 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 APRIL 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 SEPTEMBER 2015

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 SEPTEMBER 2015 CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 SEPTEMBER 2015 Aanwezig: wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L. van der Maas en locosecretaris

Nadere informatie

.. Civiele Werken. Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 17 t.m. 23 september 2014.

.. Civiele Werken. Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 17 t.m. 23 september 2014. Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 17 t.m. 23 september 2014. Datum aanmaak: 01.10.2014.. Civiele Werken AST/2014/009901 Concept Programmabegroting 2015

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het college van burgemeester en wethouders besluit: Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 11 mei t.m. 17 mei 2016. Datum aanmaak: 25.05.2016.. Directie AST/2016/009226 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 1 maart 2016 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-16-02564/Z.07091 Uitnodigingen - B&W

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 12 maart 2015 om 13.30 uur, Locatie: Congrescentrum Fort Bronsbergen, Zutphen Volgende vergadering: 23 april 2015 om 13.30 uur Aanwezig: leden: P. Blokhuis (Apeldoorn),

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

Van 11 juni 2013 openbaar

Van 11 juni 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 3 juni 2013. Advies Akkoord. BW-005929 2 Onderwerp Kimpe Veld I Advies Kennis nemen van de ondertekende huurovereenkomst aangegaan door Stichting Gemeenschapshuis

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal Dossiercode: D-14.00016; document 2014.36208 Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 16 september genomen besluiten 8 t/m 12 september 2014 door parafen

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur van 6 januari 2014

Verslag Dagelijks Bestuur van 6 januari 2014 DATUM 6 januari 2014 PLAATS Provinciehuis Zwolle TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG AFWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H.

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01577 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Tewaterlating Voetveer Zeldenrust, zaterdag 17 oktober 2015, 13.30 uur te Schouwburg Cuijk/Kade Cuijk. 2. Intocht St. Nicolaas

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 06 mei 2014

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 06 mei 2014 Nr. 14031668 Casenr. 2014-07812 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 06 mei 2014 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer A. Nederveen, wethouder De heer A.L. Klappe,

Nadere informatie

Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas en M.W. Storteboom en secretaris J.J. Kerkhof.

Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas en M.W. Storteboom en secretaris J.J. Kerkhof. VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 FEBRUARI 2016. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas en M.W. Storteboom en secretaris J.J. Kerkhof.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Besluiten over jaarstukken 2015, begrotingswijzigingen 2016 en begroting 2017 van de GGD Brabant-Zuidoost Soort: Besluitvormend Opsteller: I. Janssen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 september 2017 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr. G. Boonzaaijer

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 4 november 2014 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

PERS. B en W-vergadering van 9 juni 2015. Besluitenlijst bespreekpunten. 1. Instemmen met het Jaarverslag Interne Klachtenregeling gemeente

PERS. B en W-vergadering van 9 juni 2015. Besluitenlijst bespreekpunten. 1. Instemmen met het Jaarverslag Interne Klachtenregeling gemeente PERS B en W-vergadering van 9 juni 2015 Besluitenlijst bespreekpunten Onderwerp Jaarverslag Interne klachtenregeling gemeente Leek 2014 en Jaaroverzicht verzoekschriften 2014 en Jaarverslag Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen en ter kennisname zenden aan de raad

Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen en ter kennisname zenden aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: G. Kraaijkamp Tel nr: 0620094919 Nummer: 15A.00234 Datum: 2 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

ESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 NOVEMBER 2016.

ESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 NOVEMBER 2016. ESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 NOVEMBER 2016. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis. L. van der Maas en mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: Mevrouw Carry Abbenhues, Burgemeester Mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder; mevrouw Patricia Withagen,

Nadere informatie

Voorstel Portefeuillehouder 1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016.

Voorstel Portefeuillehouder 1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016. ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016. De besluitenlijsten vaststellen. 2. B ---- Uitnodigingen Ter

Nadere informatie