Vier grote steden en Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vier grote steden en Nederland"

Transcriptie

1 Bevolking 435 Vier grote steden en Nederland Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Stedelijke ontwikkeling Verkiezingen Amsterdam in cijfers 204

2 436 Bevolking Vier grote steden en Nederland Eenderde van de Nederlandse bevolking woont in een gemeente met meer dan inwoners en 3% in een van de vier grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De bevolking van deze zogenaamde G4 is geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking: de G4 trekken meer personen van buitenlandse herkomst en meer jongeren tussen 20 en 30 jaar dan gemiddeld. Er worden bovendien relatief meer kinderen geboren en de bevolking groeide de afgelopen jaren sneller dan landelijk. Stijgende immigratie uit Oost-Europa, niet gelijk verdeeld over de G4 In de eerste helft van 204 is in heel Nederland de immigratie toegenomen vergeleken met het jaar daarvoor. De grootste groep immigranten (bijna 2.000) wordt gevormd door Polen. ) Een half procent van de Nederlandse bevolking is geboren in Polen. De vier grote steden verschillen in dit opzicht van elkaar. Zo is het aandeel van de bevolking dat geboren is in Polen veel groter in Den Haag (,5%) dan in Rotterdam (0,8%), Amsterdam (0,4%) en Utrecht (0,3%). In Den Haag wonen ook relatief veel personen van Bulgaarse herkomst, net als in Rotterdam en Amsterdam. Aantal en aandeel personen van Oost-Europese herkomst onder de bevolking in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, x.000 % aantal personen van Oost-Europese herkomst aandeel personen van Oost-Europese herkomst in totale bevolking 0 Nederland (202) Amsterdam (204) Rotterdam (204) Den Haag (203) 0 bron: Den Haag in Cijfers, Rotterdam in cijfers/bewerking O+S

3 Bevolking Vier grote steden en Nederland 437 In heel Nederland is % van de bevolking van Oost-Europese origine, in Den Haag is dit aandeel 4,%, in Amsterdam en Rotterdam,7%. De migratie vanuit Oost-Europa is in de loop der jaren van karakter veranderd en neemt verschillende vormen aan. Huwelijksmigratie is een van de redenen waarom relatief meer vrouwen dan mannen uit Oost-Europa naar Nederland komen. In de eerste jaren na de toetreding van de Oost-Europese landen tot de EU in 2004 en 2007 leken Oost-Europese migranten vooral aan het werk te gaan in de land- en tuinbouw. Daarom is de instroom groter in Den Haag en Rotterdam, waar in deze sector meer werk is dan in Amsterdam. Inmiddels is duidelijk dat Oost-Europeanen in veel verschillende beroepsgroepen te vinden zijn. 2 ) Dilemma s met betrekking tot fietsen voor de grote steden Niet alleen de bevolkingssamenstelling en -dynamiek vormen voor grote steden een uitdaging. De hoge bevolkingsdichtheid en de vele verplaatsingen naar en binnen de stad brengen tal van infrastructurele puzzels met zich mee. De fiets wordt in Nederland steeds meer gebruikt. Naar schatting waren er in 2005 nog 8 miljoen fietsen in Nederland, in 202 waren het er al 22,3 miljoen. 3 ) Dit houdt in dat Nederlanders (tussen 7 en 80 jaar) gemiddeld,5 fietsen per persoon hebben. Een Amsterdamse schatting in 20 ging uit van,2 fietsen per persoon. 4 ) Verder blijkt dat steeds meer forensen de trein combineren met de fiets. Van alle treinreizigers gebruikte in de periode bijna 90% de trein in combinatie met een ander vervoermiddel en van die 90% gaat ruim 40% fietsend van huis naar station. Dit was anderhalf keer meer dan in de periode ) Het succes van de fiets wordt toegejuicht: fietsen vervuilen niet en zorgen voor beweging. Bovendien neemt een fiets minder plaats in dan een auto of scooter. Maar dit succes kent een keerzijde, met name in binnensteden en bij stations: overvolle fietsenstallingen, verkeerd geplaatste fietsen en weesfietsen. In 203 werden in Amsterdam fietsen weggeknipt, meer dan twee keer zo veel als vier jaar eerder. In Amsterdam worden veel meer fietsen weggehaald dan in andere grote steden, ook in verhouding tot het aantal inwoners. In Den Haag en Rotterdam werden in 203 iets meer dan fietsen weggehaald, in Utrecht ruim Deze cijfers weerspiegelen niet alleen het ruimtegebrek in Amsterdam en het gedrag van Amsterdamse fietsers, maar ook de inzet van gemeente. Amsterdam handhaaft streng. Ook in Utrecht is het aantal weggehaalde fietsen overigens sterk gestegen, vooral tussen 202 en 203. Er is daar vooral veel meer ingezet op het weghalen van hinderlijk geparkeerde fietsen. Amsterdam in cijfers 204

4 438 Vier grote steden en Nederland Voor 203 kunnen we een onderscheid maken tussen hinderlijk of fout geparkeerde fietsen enerzijds en verwaarloosde fietsen (weesfietsen) anderzijds. In Amsterdam en Utrecht worden relatief veel hinderlijk/fout geparkeerde fietsen weggehaald: tweederde van het totaal. In Rotterdam zijn de verhoudingen precies omgekeerd: tweederde van de weggehaalde fietsen zijn weesfietsen. In Den Haag houden beide categorieën elkaar in evenwicht. Aantal weggehaalde fietsen per jaar in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht x.000 totaal weggehaalde fietsen hinderlijk/ foutgeparkeerd verwaarloosd bron: Fietsdepot Amsterdam/Stadsbeheer Den Haag/Toezicht en Handhaving Rotterdam/ Toezicht en Handhaving Utrecht/ bewerking O+S ) CBS (204), Immigratie loopt op, Persbericht 4-47, augustus 204, Den Haag: CBS. 2 ) O+S (203), Monitor EU-migranten, Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek. 3 ) Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit (203), Mobiliteit in Cijfers, Tweewielers 203/204, Amsterdam: Stichting BOVAG-RAI. 4 ) Fact sheet fietsen 20 (jaarboeksymposium) 5 ) R. van Nes en I. Hansen (204), Potentie multimodaal vervoer in stedelijke regio s,

5 Inhoud 439. Bevolking 44 tabellen.. Oppervlakte, bevolkingsdichtheid, woningdichtheid en gemiddelde woningbezetting Bevolking naar herkomstgroepering Bevolking naar leeftijdsgroepen Bevolking naar burgerlijke staat en geslacht Bevolking naar nationaliteiten Stand en loop van de bevolking Stand en groei van de bevolking Particuliere huishoudens naar samenstelling Prognose bevolking Prognose huishoudens 449 grafieken.a Bevolkingsdichtheid en woningdichtheid 44.b Bevolking naar herkomstgroepering 442.c Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 443.d Groei van de bevolking Openbare orde en veiligheid 450 tabellen.2. Geregistreerde misdrijven en ophelderingen 450 grafieken.2a Opgehelderde misdrijven Werk en inkomen 45 tabellen.3. Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie Banen van werknemers naar bedrijfstak Bedrijfsvestigingen naar sectoren Werkzame personen naar sectoren, soort banen en geslacht Geregistreerde werkloosheid Uitkeringen WWB Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen en geslacht Uitkeringen WIA, WAO, WAZ en Wajong Uitkeringen AOW Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen Gemiddelde huurtoeslag van huishoudens naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen Bevolking en gemiddeld besteedbaar inkomen Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht en leeftijdsgroepen Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar herkomstgroepering Personen met een heel jaar inkomen naar inkomensklassen Particuliere huishoudens incl. studenten en gemiddeld besteedbaar inkomen naar samenstelling huishouden Particuliere huishoudens incl. studenten naar inkomensklassen Particuliere huishoudens excl. studenten en gemiddeld besteedbaar inkomen naar samenstelling huishouden Particuliere huishoudens excl. studenten naar inkomensklassen Gemeentelijke woonlasten 46 Amsterdam in cijfers 204

6 440 Inhoud (slot) grafieken.3a Openstaande vacatures 453.3b Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner Zorg 462 tabellen.4. Sterfte naar doodsoorzaken 462 grafieken.4a Sterfte naar doodsoorzaken Educatie 463 tabellen.5. Leerlingen naar soort onderwijs en gemeente van hoofdvestiging Bevolking van 5 jaar en ouder naar hoogst afgerond opleidingsniveau 463 grafieken.5a Percentage geslaagden van eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs Verkeer en infrastructuur 464 tabellen.6. Geregistreerde motorvoertuigen Voertuigen met bromfietskenteken 464 grafieken.6a Voertuigen met bromfietskenteken Stedelijke ontwikkeling 465 tabellen.7. Woningvoorraad Woningvoorraad en mutaties in de woningvoorraad Waarde woningvoorraad Verkiezingen 466 tabellen.8. Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad Zetelverdeling bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 468

7 Bevolking 44.. Oppervlakte, bevolkingsdichtheid, woningdichtheid en gemiddelde woningbezetting, januari 204 oppervlakte in km 2 land bevolking bevolkingsdichtheid per km 2 land woningvoorraad woningdichtheid per km 2 land gemiddelde woningbezetting 2,04 2,0 2,04 2,24 2,23 bron: CBS/O+S.a Bevolkingsdichtheid en woningdichtheid (per km 2 land), januari x Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland bevolkingsdichtheid woningdichtheid bron: CBS/O+S Amsterdam in cijfers 204

8 442 Bevolking..2 Bevolking naar herkomstgroepering, januari 204 absoluut herkomstgroepering Surinamers Antillianen Turken Marokkanen overige niet-westerse allochtonen totaal niet-westerse allochtonen westerse allochtonen autochtonen totaal procenten Surinamers 8,3 8,5 9,2 2,4 2, Antillianen,5 3,8 2,4 0,8 0,9 Turken 5,2 7,8 7,5 4,2 2,4 Marokkanen 9,0 6,7 5,8 8,8 2,2 overige niet-westerse allochtonen 0,7 0,5 9,6 5,5 4,3 totaal niet-westerse allochtonen 34,8 37,2 34,5 2,7,9 westerse allochtonen 5,9,7 5,9 0,7 9,5 autochtonen 49,3 5, 49,6 67,7 78,6 totaal bron: CBS/O+S.b Bevolking naar herkomstgroepering, januari 204 (procenten) % Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland niet-westerse allochtonen westerse allochtonen autochtonen bron: CBS/O+S

9 Bevolking Bevolking naar leeftijdsgroepen, januari 204 leeftijdsgroep in jaren abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 3634, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 94 2,3 63, , , , , , ,3 totaal w.v. mannen , , , , ,5 vrouwen , , , , ,5 bron: CBS/O+S.c Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, januari 204 Amsterdam % mannen vrouwen Amsterdam in cijfers 204

10 444 Bevolking.c Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, januari 204 (slot) Rotterdam mannen vrouwen s-gravenhage mannen vrouwen Utrecht mannen vrouwen Nederland mannen vrouwen bron: CBS/O+S

11 Bevolking Bevolking naar burgerlijke staat en geslacht, januari 204 burgerlijke staat ongehuwd mannen vrouwen totaal gehuwd ) mannen vrouwen totaal gescheiden ) mannen vrouwen totaal weduwstaat ) mannen vrouwen totaal totaal-generaal ) Incl. geregistreerd partnerschap. bron: CBS/O+S..5 Bevolking naar nationaliteiten, januari 203 nationaliteit Nederland Turkije Groot-Brittannië Duitsland Italië Spanje Frankrijk Polen overig Europa Marokko overig Afrika Verenigde Staten overig Amerika Azië Oceanië staatloos/onbekend totaal bron: CBS/O+S Amsterdam in cijfers 204

12 446 Bevolking..6 Stand en loop van de bevolking, 203 stand januari geboorte sterfte geboorteoverschot vestiging vertrek vestigingsoverschot groei ) absoluut %,5 0,3 0,6,9 0,3 stand januari ) Incl. administratieve correcties. bron: CBS/O+S..7 Stand en groei van de bevolking, groei (absoluut) stand stand Amsterdam Rotterdam s-gravenhage Utrecht Nederland groei (procenten) Amsterdam,5,7,2,2,5 Rotterdam,0 2,9,0 0,0 0,3 s-gravenhage,4,3,4 0,8 0,6 Utrecht 2,4,4,6,8,9 Nederland 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 personen 65 jaar e.o. per januari (procenten) Amsterdam,,,0,3,6,7 Rotterdam 4,3 4,2 4, 4,4 4,7 4,9 s-gravenhage 3, 3, 2,9 3,3 3,5 3,8 Utrecht 0, 9,9 9,8 0,0 0,0 0, Nederland 5,0 5,3 5,6 6,2 6,8,3 bron: CBS/O+S

13 Bevolking 447.d Groei van de bevolking, (procenten) % 3,5 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 0,0 Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland bron: CBS/O+S..8 Particuliere huishoudens naar samenstelling, januari 203 huishouden eenpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden ongehuwd paar zonder kinderen gehuwd paar zonder kinderen ongehuwd paar met kinderen gehuwd paar met kinderen eenoudergezin overig huishouden totaal totaal bron: CBS Amsterdam in cijfers 204

14 448 Bevolking..9 Prognose bevolking (x.000), januari jaar Amsterdam 23,8 236,6 246,2 247,7 246,3 Rotterdam 85,8 84,8 89,3 9,0 92,2 s-gravenhage 5,5 52,2 56,3 59,7 64,2 Utrecht 0,6 5,9 28,0 33,8 37, Nederland 4908,3 486,2 4780, 4734,7 4764, jaar Amsterdam 342,6 333,5 333,9 336,2 334,4 Rotterdam 23,4 228,4 225,5 224,6 220,4 s-gravenhage 97,7 92, 87,7 88,5 9,0 Utrecht 39,6 43,3 49,3 55,8 56,9 Nederland 5573, 536,9 5234,9 5349,4 5390, jaar Amsterdam 4,2 55,2 6,3 60,5 6,4 Rotterdam 08,9 8, 2,3 8,5,3 s-gravenhage 89,5 98, 04,0 04,4 03,9 Utrecht 44,9 53,3 60,2 63,5 66,3 Nederland 3428,8 360,3 358,3 3303,5 3037,4 65 jaar e.o. Amsterdam 95,3 6,9 34, 54,0 0,2 Rotterdam 92,2 02,2,7 24,0 34, s-gravenhage 70,2 78,9 87,3 98,0 08,7 Utrecht 33, 38,8 44, 5,5 59,0 Nederland 299,0 3397,7 3792,8 4206,0 4547,4 mannen Amsterdam 399,4 407,9 423,8 434,3 440,4 Rotterdam 304,4 309,4 35,8 320,5 322,9 s-gravenhage 25,3 254,0 259,0 266,0 273,9 Utrecht 59,3, 86,2 97,7 204,8 Nederland 8334,4 8479,3 8600,6 8697,3 876,7 vrouwen Amsterdam 4,5 434,5 45,6 463,9 472,0 Rotterdam 34,0 324, 332, 337,5 340,9 s-gravenhage 257,6 267,5 276,2 284,5 293,8 Utrecht 68,9 80,3 95, 206,8 24,5 Nederland 8494,9 866,8 8788,5 8896,4 8977,4 totaal Amsterdam 80,9 842,4 875,4 898,2 92,3 Rotterdam 68,4 633,5 647,9 657,9 663,9 s-gravenhage 508,9 52,5 535,2 550,4 567,7 Utrecht 328,2 35,4 38,3 404,6 49,4 Nederland 6829,3 4, 389, 593,7 739,2 bron: CBS

15 Bevolking Prognose huishoudens (x.000), eenpersoonshuishoudens Amsterdam 256,2 265,4 275,3 285, 293,9 Rotterdam 47, 5,0 54,9 59,9 64,6 s-gravenhage 26,7 34,6 4,8 50,0 57,4 Utrecht 99,2 06,9 3,7 8,3 22,6 Nederland 308,2 3266,4 3430,3 3555,6 3646,7 paren Amsterdam 57,0 63,2 66,8 68,4 0,2 Rotterdam 38,5 4,8 43,2 43, 43,0 s-gravenhage 08,6 09,5, 2,8 5,2 Utrecht 72,5 77,6 8,8 84,4 86,3 Nederland 4296,4 4343, 4354, 4333,3 4298,6 eenouderhuishoudens Amsterdam 4,5 42,4 43, 43,4 43,6 Rotterdam 28, 27, 26,4 26,0 25,9 s-gravenhage 23,5 23,7 23,8 24,2 24,7 Utrecht 0,3,0,7 2, 2,4 Nederland 542,7 54,3 535,9 533,4 536, overige huishoudens Amsterdam 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 Rotterdam,6,6,7,7,7 s-gravenhage,4,4,4,5,5 Utrecht 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Nederland 46,3 47,7 48,8 49,3 49,9 totaal huishoudens Amsterdam 457,3 473,6 487,9 499,7 50,6 Rotterdam 35,3 32,6 326,3 330,7 335,3 s-gravenhage 260,2 269,2 278,2 288,5 298,8 Utrecht 82,6 96,2 207,9 25,5 222,0 Nederland 7966,6 898,4 8369,0 847,7 853,4 bron: CBS Amsterdam in cijfers 204

16 450 Openbare orde en Bevolking veiligheid.2. Geregistreerde misdrijven en ophelderingen, ) vermogensmisdrijven vernieling en openbare orde gewelds- en seksuele misdrijven overige misdrijven wetboek v. strafrecht verkeersmisdrijven drugsmisdrijven (vuur)wapenmisdrijven misdrijven overige wetten totaal w.v. opgehelderd (%) 20,9 27,3 3,7 2,6 22,4 202 ) vermogensmisdrijven vernieling en openbare orde gewelds- en seksuele misdrijven overige misdrijven wetboek v. strafrecht verkeersmisdrijven drugsmisdrijven (vuur)wapenmisdrijven misdrijven overige wetten totaal w.v. opgehelderd (%) 24,2 29,9 32,5 22,6 24,7 totaal ) Voorlopige cijfers. bron: CBS.2a Opgehelderde misdrijven, 203 (procenten) % Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland vermogensmisdrijven gewelds- en seksuele misdrijven verkeersmisdrijven totaal misdrijven bron: CBS

17 Bevolking Werk en inkomen Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie, 203 beroepsbevolking (x.000) werkzaam werkloos totaal niet-beroepsbevolking (x.000) totale bevolking 5-64 jaar (x.000) arbeidsparticipatie (%) bruto 73, 68,3 7,4 76,3 72, netto 65,8 58,8 63,5 69,9 66, werkloze beroepsbevolking (%) 0,0 3,9, 8,3 8,3 bron: CBS.3.2 Banen van werknemers (x.000) naar bedrijfstak, 3 december 202 ) bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij 0,06 0,28 0,83 0,4 96,8 nijverheid en energievoorziening 3,66 44,5 3,47 5,47 62,0 w.o. delfstoffenwinning x 0,76 x x 8,65 industrie 3,96 23,57 5,33 6,53 750,25 energievoorziening x 3,45 x x 25,53 waterbedrijven en afvalbeheer 5,3,72 0,7 x 37,57 bouwnijverheid 9,89 5,0 6,83 7,8 340,09 commerciële dienstverlening 329,22 88,72 22,65 32,30 390,69 w.o. handel 70,62 45,2 25,36 23,96 30,54 vervoer en opslag 8,09 32,08 9,73 5,07 374,26 horeca 35,6 4,2 0,0 9,78 336,49 informatie en communicatie 30,08 9,92,88 5,76 229,60 financiële dienstverlening 50,56 4,59 0,25 2,04 299,2 verhuur en handel van onroerend goed 7,62 3,79 2,52 2,59 67,06 specialistische zakelijke diensten 55,44 26,60,62 6,48 479,69 verhuur en ov. zakelijke diensten 6,20 42,43 35,28 27,62 83,83 niet-commerciële dienstverlening,34 34,4 27,76 0, ,59 w.o. openbaar bestuur en overheidsdiensten 30,90 30,79 54,4 26,29 54,54 onderwijs 36,63 26,00 5,36 2,2 54,94 gezondheids- en welzijnszorg 80,09 62,35 42, 4,45 37,48 cultuur, sport en recreatie 3,73 6,64 5,4 3,38 29,90 overige dienstverlening 9,99 8,36 0,69 8,95 4,73 totaal 532,29 367,66 264,7 249,9 7833,9 ) Voorlopige cijfers. bron: CBS Amsterdam in cijfers 204

18 452 Werk en inkomen.3.3 Bedrijfsvestigingen naar sectoren, ) sector primair industrie bouwnijverheid tertiair quartair totaal ) Vestigingen met werkzame personen. bron: LISA.3.4 Werkzame personen naar sectoren, soort banen en geslacht, sectoren primair industrie bouwnijverheid tertiair quartair grote banen ) mannen vrouwen kleine banen 2 ) mannen vrouwen totaal ) Personen 2 uur of meer per week werkzaam. bron: LISA 2 ) Personen minder dan 2 uur per week werkzaam.

19 Werk en inkomen Geregistreerde werkloosheid, e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal e kwartaal totaal geregistreerde werklozen (x.000) vier grote steden Nederland verandering t.o.v. een jaar geleden (x.000) vier grote steden Nederland geregistreerd werkloosheidspercentage vier grote steden 5,0 5,8 5,3 6, 6,2 Nederland 4,0 4, 4, 4,7 5,0 bron: CBS.3a Vacatures in vier UWV arbeidsmarktregio s, januari 203-juli jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul Groot Amsterdam Rijnmond Haaglanden Midden Utrecht bron: UWV Amsterdam in cijfers 204

20 454 Werk en inkomen.3.6 Uitkeringen WWB, januari 204 ) leeftijdsgroep tot de AOW-leeftijd vanaf de AOW-leeftijd gezinssituatie alleenstaande alleenstaande ouder (echt)paar totaal 204 ) ) ) Voorlopige cijfers. bron: CBS.3.7 Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen en geslacht, januari 204 leeftijdsgroep 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar geslacht mannen vrouwen WW-percentage ) 3,7 4,5 3,8 3,3 3,9 totaal ) WW-percentage = het aantal lopende uitkeringen als bron: UWV percentage van het aantal inwoners van 5-64 jaar.

21 Werk en inkomen Uitkeringen WIA, WAO, WAZ en Wajong, januari 204 ) WIA 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar AOW-leeftijd totaal w.v. mannen vrouwen geheel arbeidsongeschikt deels arbeidsongeschikt WAO 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar AOW leeftijd totaal w.v. mannen vrouwen geheel arbeidsongeschikt deels arbeidsongeschikt WAZ 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar AOW leeftijd totaal w.v. mannen vrouwen geheel arbeidsongeschikt deels arbeidsongeschikt Wajong 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar AOW leeftijd totaal w.v. mannen vrouwen geheel arbeidsongeschikt deels arbeidsongeschikt totaal AO-uitkeringen ) Inclusief buitenland en onbekend. bron: UWV Amsterdam in cijfers 204

22 456 Werk en inkomen.3.9 Uitkeringen AOW, e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal ) waarvan volledig 2 ) gekort 3 ) mannen vrouwen ) Voorlopige cijfers. bron: CBS 2 ) Volledig houdt in dat over de gehele AOW-periode (50 jaar) rechten zijn opgebouwd. 3 ) Voor elk jaar dat de pensioengerechtigde tussen het 5de en 65ste jaar niet verzekerd is geweest, bijvoorbeeld vanwege wonen in het buitenland, wordt op het ouderdomspensioen 2% gekort..3.0 Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen, 20 totaal huishoudens totaal <65 jaar eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens totaal 65+ jaar eenpersoonsouderenhuishoudens meerpersoonsouderenhuishoudens totaal minima bron: MinBZk/WB

23 Werk en inkomen Gemiddelde huurtoeslag per jaar (x euro) van huishoudens naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen, 20 totaal huishoudens totaal <65 jaar eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens totaal 65+ jaar eenpersoonsouderenhuishoudens meerpersoonsouderenhuishoudens totaal minima bron: MinBZk/WB.3.2 Bevolking en gemiddeld besteedbaar inkomen, 20 bevolking januari 20 totaal (x.000) 790, 66,3 502, 36,3 6730,3 w.o. met een heel jaar inkomen 555,7 424,9 335,6 222,7 873,4 in % van inwoners 70,3 68,9 66,8 70,4 7,0 gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner (x.000 euro) 5,6 4,0 4,8 5,3 4,9 rangnummer gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen (x.000 euro) 32,5 28,9 32, 32,2 30,5 rangnummer bron: CBS/RIO 20 Amsterdam in cijfers 204

24 458 Werk en inkomen.3b Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner, x.000 euro Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner bron: CBS/RIO Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie, 20 personen met een heel jaar inkomen (x.000) totaal actief 347,0 245,8 209, 42,2 7438,9 w.o. zelfstandige 65,7 29,2 30,2 9,2 995,8 totaal niet-actief 208,7 9, 26,5 80,5 4434,5 w.o. bijstandsuitkering 35,5 34,0 9,3 7,4 35,6 pensioenontvanger 65+ jaar 78,6 79,7 57,8 27,9 2426,6 gemiddeld persoonlijk inkomen (x.000 euro) totaal actief 4, 36,9 39,6 40,9 37,0 w.o. zelfstandige 33,7 33,8 34,6 37,2 36,9 totaal niet-actief 8,3,8 9,9 6,9 9,7 w.o. bijstandsuitkering 3,7 3,6 3,4 3, 3,4 pensioenontvanger 65+ jaar 2,5 9,9 23, 2,2 2,3 bron: CBS/RIO 20

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid?

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? 11 Marleen Geerdinck Linda Muller Carlijn Verkleij Caroline van Weert Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Hier word je Amsterdammer van

Hier word je Amsterdammer van Hier word je Amsterdammer van 2 3 De grootste uitvinding ooit The greatest invention of mankind. Zo kwalificeert de Amerikaanse econoom Glaeser in zijn laatste boek de stad. 1 De stad maakt, aldus de ondertitel,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling Woningvoorraad 373 Stedelijke ontwikkeling.1.2.3.4 Woningvoorraad Woningmarkt Huisvesting Vastgoed Amsterdam in cijfers 20 374 Stedelijke ontwikkeling Amsterdam telt op 1 januari 20 398.565 woningen, 1.543

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Sociaaleconomische trends 2014 Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Miriam de Roos Maarten Bloem Oktober 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 02 1 Het aantal leerlingen op

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030-2364703 F 030-2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek

Nadere informatie

Expat, wanneer ben je het?

Expat, wanneer ben je het? w Rapport Expat, wanneer ben je het? Een afbakening van in het buitenland geboren werknemers op basis van loon Jeroen Ooijevaar Lona Verkooijen CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 Op weg naar Het Nieuwe Werken? 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Sterke regionale verschillen in vruchtbaarheid naar herkomstgroepering

Sterke regionale verschillen in vruchtbaarheid naar herkomstgroepering Sterke regionale verschillen in vruchtbaarheid naar herkomstgroepering Sanne Boschman 1 In de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose wordt op gemeentelijk niveau de geboorte naar herkomstgroepering

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje Thijssen De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks De tijd vooruit De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje

Nadere informatie