Vier grote steden en Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vier grote steden en Nederland"

Transcriptie

1 Bevolking 435 Vier grote steden en Nederland Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Stedelijke ontwikkeling Verkiezingen Amsterdam in cijfers 204

2 436 Bevolking Vier grote steden en Nederland Eenderde van de Nederlandse bevolking woont in een gemeente met meer dan inwoners en 3% in een van de vier grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De bevolking van deze zogenaamde G4 is geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking: de G4 trekken meer personen van buitenlandse herkomst en meer jongeren tussen 20 en 30 jaar dan gemiddeld. Er worden bovendien relatief meer kinderen geboren en de bevolking groeide de afgelopen jaren sneller dan landelijk. Stijgende immigratie uit Oost-Europa, niet gelijk verdeeld over de G4 In de eerste helft van 204 is in heel Nederland de immigratie toegenomen vergeleken met het jaar daarvoor. De grootste groep immigranten (bijna 2.000) wordt gevormd door Polen. ) Een half procent van de Nederlandse bevolking is geboren in Polen. De vier grote steden verschillen in dit opzicht van elkaar. Zo is het aandeel van de bevolking dat geboren is in Polen veel groter in Den Haag (,5%) dan in Rotterdam (0,8%), Amsterdam (0,4%) en Utrecht (0,3%). In Den Haag wonen ook relatief veel personen van Bulgaarse herkomst, net als in Rotterdam en Amsterdam. Aantal en aandeel personen van Oost-Europese herkomst onder de bevolking in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, x.000 % aantal personen van Oost-Europese herkomst aandeel personen van Oost-Europese herkomst in totale bevolking 0 Nederland (202) Amsterdam (204) Rotterdam (204) Den Haag (203) 0 bron: Den Haag in Cijfers, Rotterdam in cijfers/bewerking O+S

3 Bevolking Vier grote steden en Nederland 437 In heel Nederland is % van de bevolking van Oost-Europese origine, in Den Haag is dit aandeel 4,%, in Amsterdam en Rotterdam,7%. De migratie vanuit Oost-Europa is in de loop der jaren van karakter veranderd en neemt verschillende vormen aan. Huwelijksmigratie is een van de redenen waarom relatief meer vrouwen dan mannen uit Oost-Europa naar Nederland komen. In de eerste jaren na de toetreding van de Oost-Europese landen tot de EU in 2004 en 2007 leken Oost-Europese migranten vooral aan het werk te gaan in de land- en tuinbouw. Daarom is de instroom groter in Den Haag en Rotterdam, waar in deze sector meer werk is dan in Amsterdam. Inmiddels is duidelijk dat Oost-Europeanen in veel verschillende beroepsgroepen te vinden zijn. 2 ) Dilemma s met betrekking tot fietsen voor de grote steden Niet alleen de bevolkingssamenstelling en -dynamiek vormen voor grote steden een uitdaging. De hoge bevolkingsdichtheid en de vele verplaatsingen naar en binnen de stad brengen tal van infrastructurele puzzels met zich mee. De fiets wordt in Nederland steeds meer gebruikt. Naar schatting waren er in 2005 nog 8 miljoen fietsen in Nederland, in 202 waren het er al 22,3 miljoen. 3 ) Dit houdt in dat Nederlanders (tussen 7 en 80 jaar) gemiddeld,5 fietsen per persoon hebben. Een Amsterdamse schatting in 20 ging uit van,2 fietsen per persoon. 4 ) Verder blijkt dat steeds meer forensen de trein combineren met de fiets. Van alle treinreizigers gebruikte in de periode bijna 90% de trein in combinatie met een ander vervoermiddel en van die 90% gaat ruim 40% fietsend van huis naar station. Dit was anderhalf keer meer dan in de periode ) Het succes van de fiets wordt toegejuicht: fietsen vervuilen niet en zorgen voor beweging. Bovendien neemt een fiets minder plaats in dan een auto of scooter. Maar dit succes kent een keerzijde, met name in binnensteden en bij stations: overvolle fietsenstallingen, verkeerd geplaatste fietsen en weesfietsen. In 203 werden in Amsterdam fietsen weggeknipt, meer dan twee keer zo veel als vier jaar eerder. In Amsterdam worden veel meer fietsen weggehaald dan in andere grote steden, ook in verhouding tot het aantal inwoners. In Den Haag en Rotterdam werden in 203 iets meer dan fietsen weggehaald, in Utrecht ruim Deze cijfers weerspiegelen niet alleen het ruimtegebrek in Amsterdam en het gedrag van Amsterdamse fietsers, maar ook de inzet van gemeente. Amsterdam handhaaft streng. Ook in Utrecht is het aantal weggehaalde fietsen overigens sterk gestegen, vooral tussen 202 en 203. Er is daar vooral veel meer ingezet op het weghalen van hinderlijk geparkeerde fietsen. Amsterdam in cijfers 204

4 438 Vier grote steden en Nederland Voor 203 kunnen we een onderscheid maken tussen hinderlijk of fout geparkeerde fietsen enerzijds en verwaarloosde fietsen (weesfietsen) anderzijds. In Amsterdam en Utrecht worden relatief veel hinderlijk/fout geparkeerde fietsen weggehaald: tweederde van het totaal. In Rotterdam zijn de verhoudingen precies omgekeerd: tweederde van de weggehaalde fietsen zijn weesfietsen. In Den Haag houden beide categorieën elkaar in evenwicht. Aantal weggehaalde fietsen per jaar in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht x.000 totaal weggehaalde fietsen hinderlijk/ foutgeparkeerd verwaarloosd bron: Fietsdepot Amsterdam/Stadsbeheer Den Haag/Toezicht en Handhaving Rotterdam/ Toezicht en Handhaving Utrecht/ bewerking O+S ) CBS (204), Immigratie loopt op, Persbericht 4-47, augustus 204, Den Haag: CBS. 2 ) O+S (203), Monitor EU-migranten, Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek. 3 ) Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit (203), Mobiliteit in Cijfers, Tweewielers 203/204, Amsterdam: Stichting BOVAG-RAI. 4 ) Fact sheet fietsen 20 (jaarboeksymposium) 5 ) R. van Nes en I. Hansen (204), Potentie multimodaal vervoer in stedelijke regio s,

5 Inhoud 439. Bevolking 44 tabellen.. Oppervlakte, bevolkingsdichtheid, woningdichtheid en gemiddelde woningbezetting Bevolking naar herkomstgroepering Bevolking naar leeftijdsgroepen Bevolking naar burgerlijke staat en geslacht Bevolking naar nationaliteiten Stand en loop van de bevolking Stand en groei van de bevolking Particuliere huishoudens naar samenstelling Prognose bevolking Prognose huishoudens 449 grafieken.a Bevolkingsdichtheid en woningdichtheid 44.b Bevolking naar herkomstgroepering 442.c Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 443.d Groei van de bevolking Openbare orde en veiligheid 450 tabellen.2. Geregistreerde misdrijven en ophelderingen 450 grafieken.2a Opgehelderde misdrijven Werk en inkomen 45 tabellen.3. Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie Banen van werknemers naar bedrijfstak Bedrijfsvestigingen naar sectoren Werkzame personen naar sectoren, soort banen en geslacht Geregistreerde werkloosheid Uitkeringen WWB Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen en geslacht Uitkeringen WIA, WAO, WAZ en Wajong Uitkeringen AOW Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen Gemiddelde huurtoeslag van huishoudens naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen Bevolking en gemiddeld besteedbaar inkomen Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht en leeftijdsgroepen Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar herkomstgroepering Personen met een heel jaar inkomen naar inkomensklassen Particuliere huishoudens incl. studenten en gemiddeld besteedbaar inkomen naar samenstelling huishouden Particuliere huishoudens incl. studenten naar inkomensklassen Particuliere huishoudens excl. studenten en gemiddeld besteedbaar inkomen naar samenstelling huishouden Particuliere huishoudens excl. studenten naar inkomensklassen Gemeentelijke woonlasten 46 Amsterdam in cijfers 204

6 440 Inhoud (slot) grafieken.3a Openstaande vacatures 453.3b Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner Zorg 462 tabellen.4. Sterfte naar doodsoorzaken 462 grafieken.4a Sterfte naar doodsoorzaken Educatie 463 tabellen.5. Leerlingen naar soort onderwijs en gemeente van hoofdvestiging Bevolking van 5 jaar en ouder naar hoogst afgerond opleidingsniveau 463 grafieken.5a Percentage geslaagden van eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs Verkeer en infrastructuur 464 tabellen.6. Geregistreerde motorvoertuigen Voertuigen met bromfietskenteken 464 grafieken.6a Voertuigen met bromfietskenteken Stedelijke ontwikkeling 465 tabellen.7. Woningvoorraad Woningvoorraad en mutaties in de woningvoorraad Waarde woningvoorraad Verkiezingen 466 tabellen.8. Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad Zetelverdeling bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 468

7 Bevolking 44.. Oppervlakte, bevolkingsdichtheid, woningdichtheid en gemiddelde woningbezetting, januari 204 oppervlakte in km 2 land bevolking bevolkingsdichtheid per km 2 land woningvoorraad woningdichtheid per km 2 land gemiddelde woningbezetting 2,04 2,0 2,04 2,24 2,23 bron: CBS/O+S.a Bevolkingsdichtheid en woningdichtheid (per km 2 land), januari x Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland bevolkingsdichtheid woningdichtheid bron: CBS/O+S Amsterdam in cijfers 204

8 442 Bevolking..2 Bevolking naar herkomstgroepering, januari 204 absoluut herkomstgroepering Surinamers Antillianen Turken Marokkanen overige niet-westerse allochtonen totaal niet-westerse allochtonen westerse allochtonen autochtonen totaal procenten Surinamers 8,3 8,5 9,2 2,4 2, Antillianen,5 3,8 2,4 0,8 0,9 Turken 5,2 7,8 7,5 4,2 2,4 Marokkanen 9,0 6,7 5,8 8,8 2,2 overige niet-westerse allochtonen 0,7 0,5 9,6 5,5 4,3 totaal niet-westerse allochtonen 34,8 37,2 34,5 2,7,9 westerse allochtonen 5,9,7 5,9 0,7 9,5 autochtonen 49,3 5, 49,6 67,7 78,6 totaal bron: CBS/O+S.b Bevolking naar herkomstgroepering, januari 204 (procenten) % Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland niet-westerse allochtonen westerse allochtonen autochtonen bron: CBS/O+S

9 Bevolking Bevolking naar leeftijdsgroepen, januari 204 leeftijdsgroep in jaren abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 3634, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 94 2,3 63, , , , , , ,3 totaal w.v. mannen , , , , ,5 vrouwen , , , , ,5 bron: CBS/O+S.c Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, januari 204 Amsterdam % mannen vrouwen Amsterdam in cijfers 204

10 444 Bevolking.c Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, januari 204 (slot) Rotterdam mannen vrouwen s-gravenhage mannen vrouwen Utrecht mannen vrouwen Nederland mannen vrouwen bron: CBS/O+S

11 Bevolking Bevolking naar burgerlijke staat en geslacht, januari 204 burgerlijke staat ongehuwd mannen vrouwen totaal gehuwd ) mannen vrouwen totaal gescheiden ) mannen vrouwen totaal weduwstaat ) mannen vrouwen totaal totaal-generaal ) Incl. geregistreerd partnerschap. bron: CBS/O+S..5 Bevolking naar nationaliteiten, januari 203 nationaliteit Nederland Turkije Groot-Brittannië Duitsland Italië Spanje Frankrijk Polen overig Europa Marokko overig Afrika Verenigde Staten overig Amerika Azië Oceanië staatloos/onbekend totaal bron: CBS/O+S Amsterdam in cijfers 204

12 446 Bevolking..6 Stand en loop van de bevolking, 203 stand januari geboorte sterfte geboorteoverschot vestiging vertrek vestigingsoverschot groei ) absoluut %,5 0,3 0,6,9 0,3 stand januari ) Incl. administratieve correcties. bron: CBS/O+S..7 Stand en groei van de bevolking, groei (absoluut) stand stand Amsterdam Rotterdam s-gravenhage Utrecht Nederland groei (procenten) Amsterdam,5,7,2,2,5 Rotterdam,0 2,9,0 0,0 0,3 s-gravenhage,4,3,4 0,8 0,6 Utrecht 2,4,4,6,8,9 Nederland 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 personen 65 jaar e.o. per januari (procenten) Amsterdam,,,0,3,6,7 Rotterdam 4,3 4,2 4, 4,4 4,7 4,9 s-gravenhage 3, 3, 2,9 3,3 3,5 3,8 Utrecht 0, 9,9 9,8 0,0 0,0 0, Nederland 5,0 5,3 5,6 6,2 6,8,3 bron: CBS/O+S

13 Bevolking 447.d Groei van de bevolking, (procenten) % 3,5 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 0,0 Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland bron: CBS/O+S..8 Particuliere huishoudens naar samenstelling, januari 203 huishouden eenpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden ongehuwd paar zonder kinderen gehuwd paar zonder kinderen ongehuwd paar met kinderen gehuwd paar met kinderen eenoudergezin overig huishouden totaal totaal bron: CBS Amsterdam in cijfers 204

14 448 Bevolking..9 Prognose bevolking (x.000), januari jaar Amsterdam 23,8 236,6 246,2 247,7 246,3 Rotterdam 85,8 84,8 89,3 9,0 92,2 s-gravenhage 5,5 52,2 56,3 59,7 64,2 Utrecht 0,6 5,9 28,0 33,8 37, Nederland 4908,3 486,2 4780, 4734,7 4764, jaar Amsterdam 342,6 333,5 333,9 336,2 334,4 Rotterdam 23,4 228,4 225,5 224,6 220,4 s-gravenhage 97,7 92, 87,7 88,5 9,0 Utrecht 39,6 43,3 49,3 55,8 56,9 Nederland 5573, 536,9 5234,9 5349,4 5390, jaar Amsterdam 4,2 55,2 6,3 60,5 6,4 Rotterdam 08,9 8, 2,3 8,5,3 s-gravenhage 89,5 98, 04,0 04,4 03,9 Utrecht 44,9 53,3 60,2 63,5 66,3 Nederland 3428,8 360,3 358,3 3303,5 3037,4 65 jaar e.o. Amsterdam 95,3 6,9 34, 54,0 0,2 Rotterdam 92,2 02,2,7 24,0 34, s-gravenhage 70,2 78,9 87,3 98,0 08,7 Utrecht 33, 38,8 44, 5,5 59,0 Nederland 299,0 3397,7 3792,8 4206,0 4547,4 mannen Amsterdam 399,4 407,9 423,8 434,3 440,4 Rotterdam 304,4 309,4 35,8 320,5 322,9 s-gravenhage 25,3 254,0 259,0 266,0 273,9 Utrecht 59,3, 86,2 97,7 204,8 Nederland 8334,4 8479,3 8600,6 8697,3 876,7 vrouwen Amsterdam 4,5 434,5 45,6 463,9 472,0 Rotterdam 34,0 324, 332, 337,5 340,9 s-gravenhage 257,6 267,5 276,2 284,5 293,8 Utrecht 68,9 80,3 95, 206,8 24,5 Nederland 8494,9 866,8 8788,5 8896,4 8977,4 totaal Amsterdam 80,9 842,4 875,4 898,2 92,3 Rotterdam 68,4 633,5 647,9 657,9 663,9 s-gravenhage 508,9 52,5 535,2 550,4 567,7 Utrecht 328,2 35,4 38,3 404,6 49,4 Nederland 6829,3 4, 389, 593,7 739,2 bron: CBS

15 Bevolking Prognose huishoudens (x.000), eenpersoonshuishoudens Amsterdam 256,2 265,4 275,3 285, 293,9 Rotterdam 47, 5,0 54,9 59,9 64,6 s-gravenhage 26,7 34,6 4,8 50,0 57,4 Utrecht 99,2 06,9 3,7 8,3 22,6 Nederland 308,2 3266,4 3430,3 3555,6 3646,7 paren Amsterdam 57,0 63,2 66,8 68,4 0,2 Rotterdam 38,5 4,8 43,2 43, 43,0 s-gravenhage 08,6 09,5, 2,8 5,2 Utrecht 72,5 77,6 8,8 84,4 86,3 Nederland 4296,4 4343, 4354, 4333,3 4298,6 eenouderhuishoudens Amsterdam 4,5 42,4 43, 43,4 43,6 Rotterdam 28, 27, 26,4 26,0 25,9 s-gravenhage 23,5 23,7 23,8 24,2 24,7 Utrecht 0,3,0,7 2, 2,4 Nederland 542,7 54,3 535,9 533,4 536, overige huishoudens Amsterdam 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 Rotterdam,6,6,7,7,7 s-gravenhage,4,4,4,5,5 Utrecht 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Nederland 46,3 47,7 48,8 49,3 49,9 totaal huishoudens Amsterdam 457,3 473,6 487,9 499,7 50,6 Rotterdam 35,3 32,6 326,3 330,7 335,3 s-gravenhage 260,2 269,2 278,2 288,5 298,8 Utrecht 82,6 96,2 207,9 25,5 222,0 Nederland 7966,6 898,4 8369,0 847,7 853,4 bron: CBS Amsterdam in cijfers 204

16 450 Openbare orde en Bevolking veiligheid.2. Geregistreerde misdrijven en ophelderingen, ) vermogensmisdrijven vernieling en openbare orde gewelds- en seksuele misdrijven overige misdrijven wetboek v. strafrecht verkeersmisdrijven drugsmisdrijven (vuur)wapenmisdrijven misdrijven overige wetten totaal w.v. opgehelderd (%) 20,9 27,3 3,7 2,6 22,4 202 ) vermogensmisdrijven vernieling en openbare orde gewelds- en seksuele misdrijven overige misdrijven wetboek v. strafrecht verkeersmisdrijven drugsmisdrijven (vuur)wapenmisdrijven misdrijven overige wetten totaal w.v. opgehelderd (%) 24,2 29,9 32,5 22,6 24,7 totaal ) Voorlopige cijfers. bron: CBS.2a Opgehelderde misdrijven, 203 (procenten) % Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland vermogensmisdrijven gewelds- en seksuele misdrijven verkeersmisdrijven totaal misdrijven bron: CBS

17 Bevolking Werk en inkomen Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie, 203 beroepsbevolking (x.000) werkzaam werkloos totaal niet-beroepsbevolking (x.000) totale bevolking 5-64 jaar (x.000) arbeidsparticipatie (%) bruto 73, 68,3 7,4 76,3 72, netto 65,8 58,8 63,5 69,9 66, werkloze beroepsbevolking (%) 0,0 3,9, 8,3 8,3 bron: CBS.3.2 Banen van werknemers (x.000) naar bedrijfstak, 3 december 202 ) bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij 0,06 0,28 0,83 0,4 96,8 nijverheid en energievoorziening 3,66 44,5 3,47 5,47 62,0 w.o. delfstoffenwinning x 0,76 x x 8,65 industrie 3,96 23,57 5,33 6,53 750,25 energievoorziening x 3,45 x x 25,53 waterbedrijven en afvalbeheer 5,3,72 0,7 x 37,57 bouwnijverheid 9,89 5,0 6,83 7,8 340,09 commerciële dienstverlening 329,22 88,72 22,65 32,30 390,69 w.o. handel 70,62 45,2 25,36 23,96 30,54 vervoer en opslag 8,09 32,08 9,73 5,07 374,26 horeca 35,6 4,2 0,0 9,78 336,49 informatie en communicatie 30,08 9,92,88 5,76 229,60 financiële dienstverlening 50,56 4,59 0,25 2,04 299,2 verhuur en handel van onroerend goed 7,62 3,79 2,52 2,59 67,06 specialistische zakelijke diensten 55,44 26,60,62 6,48 479,69 verhuur en ov. zakelijke diensten 6,20 42,43 35,28 27,62 83,83 niet-commerciële dienstverlening,34 34,4 27,76 0, ,59 w.o. openbaar bestuur en overheidsdiensten 30,90 30,79 54,4 26,29 54,54 onderwijs 36,63 26,00 5,36 2,2 54,94 gezondheids- en welzijnszorg 80,09 62,35 42, 4,45 37,48 cultuur, sport en recreatie 3,73 6,64 5,4 3,38 29,90 overige dienstverlening 9,99 8,36 0,69 8,95 4,73 totaal 532,29 367,66 264,7 249,9 7833,9 ) Voorlopige cijfers. bron: CBS Amsterdam in cijfers 204

18 452 Werk en inkomen.3.3 Bedrijfsvestigingen naar sectoren, ) sector primair industrie bouwnijverheid tertiair quartair totaal ) Vestigingen met werkzame personen. bron: LISA.3.4 Werkzame personen naar sectoren, soort banen en geslacht, sectoren primair industrie bouwnijverheid tertiair quartair grote banen ) mannen vrouwen kleine banen 2 ) mannen vrouwen totaal ) Personen 2 uur of meer per week werkzaam. bron: LISA 2 ) Personen minder dan 2 uur per week werkzaam.

19 Werk en inkomen Geregistreerde werkloosheid, e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal e kwartaal totaal geregistreerde werklozen (x.000) vier grote steden Nederland verandering t.o.v. een jaar geleden (x.000) vier grote steden Nederland geregistreerd werkloosheidspercentage vier grote steden 5,0 5,8 5,3 6, 6,2 Nederland 4,0 4, 4, 4,7 5,0 bron: CBS.3a Vacatures in vier UWV arbeidsmarktregio s, januari 203-juli jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul Groot Amsterdam Rijnmond Haaglanden Midden Utrecht bron: UWV Amsterdam in cijfers 204

20 454 Werk en inkomen.3.6 Uitkeringen WWB, januari 204 ) leeftijdsgroep tot de AOW-leeftijd vanaf de AOW-leeftijd gezinssituatie alleenstaande alleenstaande ouder (echt)paar totaal 204 ) ) ) Voorlopige cijfers. bron: CBS.3.7 Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen en geslacht, januari 204 leeftijdsgroep 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar geslacht mannen vrouwen WW-percentage ) 3,7 4,5 3,8 3,3 3,9 totaal ) WW-percentage = het aantal lopende uitkeringen als bron: UWV percentage van het aantal inwoners van 5-64 jaar.

21 Werk en inkomen Uitkeringen WIA, WAO, WAZ en Wajong, januari 204 ) WIA 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar AOW-leeftijd totaal w.v. mannen vrouwen geheel arbeidsongeschikt deels arbeidsongeschikt WAO 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar AOW leeftijd totaal w.v. mannen vrouwen geheel arbeidsongeschikt deels arbeidsongeschikt WAZ 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar AOW leeftijd totaal w.v. mannen vrouwen geheel arbeidsongeschikt deels arbeidsongeschikt Wajong 5-24 jaar jaar jaar jaar jaar AOW leeftijd totaal w.v. mannen vrouwen geheel arbeidsongeschikt deels arbeidsongeschikt totaal AO-uitkeringen ) Inclusief buitenland en onbekend. bron: UWV Amsterdam in cijfers 204

22 456 Werk en inkomen.3.9 Uitkeringen AOW, e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal ) waarvan volledig 2 ) gekort 3 ) mannen vrouwen ) Voorlopige cijfers. bron: CBS 2 ) Volledig houdt in dat over de gehele AOW-periode (50 jaar) rechten zijn opgebouwd. 3 ) Voor elk jaar dat de pensioengerechtigde tussen het 5de en 65ste jaar niet verzekerd is geweest, bijvoorbeeld vanwege wonen in het buitenland, wordt op het ouderdomspensioen 2% gekort..3.0 Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen, 20 totaal huishoudens totaal <65 jaar eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens totaal 65+ jaar eenpersoonsouderenhuishoudens meerpersoonsouderenhuishoudens totaal minima bron: MinBZk/WB

23 Werk en inkomen Gemiddelde huurtoeslag per jaar (x euro) van huishoudens naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen, 20 totaal huishoudens totaal <65 jaar eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens totaal 65+ jaar eenpersoonsouderenhuishoudens meerpersoonsouderenhuishoudens totaal minima bron: MinBZk/WB.3.2 Bevolking en gemiddeld besteedbaar inkomen, 20 bevolking januari 20 totaal (x.000) 790, 66,3 502, 36,3 6730,3 w.o. met een heel jaar inkomen 555,7 424,9 335,6 222,7 873,4 in % van inwoners 70,3 68,9 66,8 70,4 7,0 gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner (x.000 euro) 5,6 4,0 4,8 5,3 4,9 rangnummer gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen (x.000 euro) 32,5 28,9 32, 32,2 30,5 rangnummer bron: CBS/RIO 20 Amsterdam in cijfers 204

24 458 Werk en inkomen.3b Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner, x.000 euro Amsterdam Rotterdam 's-gravenhage Utrecht Nederland gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner bron: CBS/RIO Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie, 20 personen met een heel jaar inkomen (x.000) totaal actief 347,0 245,8 209, 42,2 7438,9 w.o. zelfstandige 65,7 29,2 30,2 9,2 995,8 totaal niet-actief 208,7 9, 26,5 80,5 4434,5 w.o. bijstandsuitkering 35,5 34,0 9,3 7,4 35,6 pensioenontvanger 65+ jaar 78,6 79,7 57,8 27,9 2426,6 gemiddeld persoonlijk inkomen (x.000 euro) totaal actief 4, 36,9 39,6 40,9 37,0 w.o. zelfstandige 33,7 33,8 34,6 37,2 36,9 totaal niet-actief 8,3,8 9,9 6,9 9,7 w.o. bijstandsuitkering 3,7 3,6 3,4 3, 3,4 pensioenontvanger 65+ jaar 2,5 9,9 23, 2,2 2,3 bron: CBS/RIO 20

grote steden en Nederland

grote steden en Nederland Kerncijfers 393 Vier grote steden en Nederland. Bevolking.2 Openbare orde en veiligheid.3 Verkeer en openbare ruimte.4 Werk en inkomen.5 Onderwijs.6 Welzijn en zorg.7 Stedelijke ontwikkeling en wonen.8

Nadere informatie

Vier grote steden en Nederland

Vier grote steden en Nederland Bevolking 49 7 Vier grote steden en Nederland 7. 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Stedelijke ontwikkeling Verkiezingen

Nadere informatie

Vier grote steden en Nederland

Vier grote steden en Nederland Kerncijfers 387 Vier grote steden en Nederland. Bevolking.2 Openbare orde en veiligheid.3 Verkeer en openbare ruimte.4 Werk en inkomen.5 Onderwijs.6 Welzijn en zorg.7 Stedelijke ontwikkeling en wonen.8

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers gemeente 2008 0-4 3.611 3.384 6.995 5-9 3.795 3.613 7.408 10-14 3.695 3.556 7.251 15-19 3.738 3.805 7.543 20-24

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Onderzochte factoren in MAU toets 2013

Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Tabel 1 toont de door APE onderzochte factoren in de MAU toets van 2013. Het betreffen hier zowel factoren waarvan is aangetoond dat deze samenhangen met de bijstandsuitgaven

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s Kerncijfers 2014/2015 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2015 (incl. Nuland en Vinkel) of over het jaar 2014 (zonder Nuland en Vinkel), tenzij anders vermeld. Bronvermelding:

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/ _GemH_Kerncijfers_omslag.indd :38

s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/ _GemH_Kerncijfers_omslag.indd :38 s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/2011 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2011 of over het jaar 2010, tenzij anders vermeld. Bronvermelding: Naast interne bronnen zijn

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Kerncijfers 453 18 Stadsregio Amsterdam 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Milieu Stedelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Persbericht PB-034 15 mei 2014 9:30 uur CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Derde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-023 27 maart 2007 9.30 uur Aantal vacatures licht gestegen Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Kerncijfers Drechtsteden 2008

Kerncijfers Drechtsteden 2008 Kerncijfers Drechtsteden 28 Onderzoekcentrum Partner voor beleid Voorwoord Beste lezer, Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) ondersteunt de zes Drechtstedengemeenten (,,,, en ) met beleidsonderzoek

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Van eenverdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm?

Van eenverdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm? Van verdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm? Lian Kösters en Linda Moonen Binnen de groep echtparen of samenwonenden tot 65 jaar is de laatste jaren met name het aantal tweeverdieners toegenomen.

Nadere informatie

Factsheet. Drenthe. Tynaarlo. Noordenveld. Aa en Hunze. Assen. Borger-Odoorn. Midden-Drenthe. Westerveld. Emmen. Coevorden. Hoogeveen.

Factsheet. Drenthe. Tynaarlo. Noordenveld. Aa en Hunze. Assen. Borger-Odoorn. Midden-Drenthe. Westerveld. Emmen. Coevorden. Hoogeveen. Noordenveld Tynaarlo Assen en Hunze Borger-Odoorn Midden- 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening 7. Leefbaarheid 8. Cultuur en vrije tijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 14

Inhoudsopgave hoofdstuk 14 -232- Inhoudsopgave hoofdstuk 14 Samenvatting hoofdstuk 14 Tabellen: 14.1 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's 14.2 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 14.3 Gemiddeld persoonlijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Kerncijfers Amsterdam 2016

Kerncijfers Amsterdam 2016 Kerncijfers Amsterdam 2016 Onderzoek, Informatie en Statistiek Inhoud 1 Bevolking 2-5 Openbare orde en veiligheid 6 Werkloosheid 7 Werkgelegenheid 8 Beroepsbevolking, uitkeringen 9 Inkomen, huurtoeslag

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Factsheet. Nederland. Groningen. Friesland. Drenthe. Noord-Holland Flevoland. Overijssel. Utrecht. Gelderland. Zuid-Holland. Noord-Brabant.

Factsheet. Nederland. Groningen. Friesland. Drenthe. Noord-Holland Flevoland. Overijssel. Utrecht. Gelderland. Zuid-Holland. Noord-Brabant. Overijssel 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening 7. Leefbaarheid 8. Cultuur en vrije tijd 9. Natuur en milieu 1. Algemeen 1.1.1 Bevolking,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening Eemnes Bunschoten De Ronde Venen Baarn Stichtse Vecht Soest Amersfoort De Bilt Leusden Woerden Zeist Woudenberg 1. Algemeen Renswoude 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oudewater Montfoort IJsselstein Nieuwegein

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 1 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2011 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 3 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S augustus 2013 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Flevoland Noordoostpolder

Flevoland Noordoostpolder Noordoostpolder Urk 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening 7. Leefbaarheid 8. Cultuur en vrije tijd 9. Natuur en milieu Almere Zeewolde

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 2013 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Allochtonen in de politiek

Allochtonen in de politiek Allochtonen in de politiek In dit dossier kunt u informatie vinden over de participatie van allochtonen in de Nederlandse politiek. Wie heeft recht om te stemmen? Hoeveel allochtonen zijn volksvertegenwoordiger?

Nadere informatie

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Persbericht PB14 037 02 06 2014 16.00 uur CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Koopkracht van werknemers in gezondheids- en welzijnszorg steeg in 2008-2012 elk jaar Zelfstandigen en pensioenontvangers

Nadere informatie

Stadsdelen in cijfers 2013

Stadsdelen in cijfers 2013 Stadsdelen in cijfers 2013 2 Colofon Verkrijgbaar bij Bureau Onderzoek en Statistiek, telefoon 020 251 0333 Samenstelling Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) Oudezijds Voorburgwal 300 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Feiten voor koplopers

Feiten voor koplopers Feiten voor koplopers 1 e MBO Koplopersoverleg Amsterdam, 25-10-2011 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Feiten 2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2 miljoen)

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie