WITTENBORG INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR PROFESSIONAL EDUCATION RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WITTENBORG INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR PROFESSIONAL EDUCATION RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK"

Transcriptie

1 WITTENBORG INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR PROFESSIONAL EDUCATION RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, oktober 2007

2

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES 4 Het onderzoek 4 De context van Wittenborg International University 4 Conclusies 5 Advies 6 1 INLEIDING Aanleiding tot het onderzoek Opzet van het onderzoek Context van Wittenborg International University 10 2 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK Voorlichting Werving Instroomprocedure en aansluiting Kwaliteit van onderwijs en dienstverlening 19 3 CONCLUSIES 21 BIJLAGE(N) I ONDERZOEK BUITENLANDSE STUDENTEN IN NEDERLAND: BEOORDELINGSCRITERIA 23 II BRONNEN 25 III GESPREKSDEELNEMERS EN SAMENSTELLING ONDERZOEKSTEAM 27 IV ZIENSWIJZE BESTUUR VAN WITTENBORG INTERNATIONAL UNIVERSITY 29

4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek Het ministerie van OCW heeft de inspectie in november 2006 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar werving en selectie van buitenlandse studenten door instellingen met een verhoogd risicoprofiel op dit gebied. Het gaat daarbij om een incidenteel onderzoek in de zin van de Wet op het Onderwijstoezicht, artikel 19. Wittenborg International University (WIU) is een van de instellingen die geselecteerd is voor dit onderzoek, dat twee onderzoeksvragen kent: 1. Voldoet de werving en selectie van buitenlandse studenten aan de wet- en regelgeving? 2. Is de kwaliteit van voorlichting, werving, selectie en de uitvoering van het onderwijs aan studenten met een buitenlands ingangsdiploma voldoende? De inspectie heeft, voorafgaand aan het instellingsbezoek op 12 juni 2007, de documenten bestudeerd die op haar verzoek door WIU waren aangeleverd. Tijdens het instellingsbezoek zijn gesprekken gevoerd met het management van de instelling en met studenten. Daarnaast heeft de inspectie een onderzoek naar de studentendossiers uitgevoerd. Gedurende het eerste half jaar van 2007 heeft de inspectie verschillende klachten van (ouders van) Nederlandse studenten over de Nederlandstalige opleidingen van Hogeschool Wittenborg ontvangen. Daarom is gedurende het onderzoek ook aandacht aan de situatie rond de Nederlandstalige opleidingen besteed. De context van Wittenborg International University Hogeschool Wittenborg bestaat uit Hogeschool Wittenborg Nederland (WNL) en WIU. Doel van de oprichting van WIU in 2002 was de toekomst van Hogeschool Wittenborg veilig te stellen door financiële en structurele voorwaarden te scheppen die een samengaan van de twee instellingen in 2007 mogelijk zou maken. WIU biedt onderwijs aan sinds maart 2003 en kent één internationale opleiding: de internationale bacheloropleiding International Business Administration (IBA). Deze opleiding is in 2006 geaccrediteerd door de NVAO. Tot september 2006 werkten de twee instellingen los van elkaar, al deelden ze wel hetzelfde gebouw. Volgens het Centraal Register Hoger Onderwijs biedt WNL vier verschillende Nederlandstalige opleidingen aan: Bedrijfskunde, Bank en Verzekering, Communicatie en Management en Makelaardij. Deze vier opleidingen hebben een negatief accreditatiebesluit van de NVAO gekregen, wat inhoudt dat de accreditaties van rechtswege per 6 december 2006 zijn komen te vervallen.

5 De opleidingen Bedrijfskunde, Bank en Verzekering, en Makelaardij bevinden zich tot 5 december 2008 in de herstelperiode, wat onder meer inhoudt dat in deze periode geen studenten voor de eerste maal mogen worden ingeschreven in de betreffende opleidingen. De accreditatie voor de opleiding Communicatie en Management is per 6 december 2006 definitief vervallen. Ten tijde van het inspectiebezoek bestond het opleidingsaanbod de facto dus uitsluitend uit de IBA. Als gevolg van de negatieve accreditatiebesluiten over de opleidingen van WNL werd een vervroegde overname (per september 2006) van WNL door WIU onvermijdelijk. Bij de overname werd een management audit uitgevoerd die er toe heeft geleid dat het management van WNL moest worden vervangen. Conclusies Het beleid van WIU ten aanzien van werving en selectie van buitenlandse studenten voldoet op papier aan de wet- en regelgeving, maar de inspectie heeft kanttekeningen bij de uitvoering van dit beleid. De werving en selectie van studenten uit de regio Zuidoost-Azië behoeft verbetering. Het onderzoek levert indicaties op dat een deel van de studenten die WIU heeft toegelaten niet beschikt over een diploma op havo-niveau of gelijkwaardig. Andere aspecten waar de inspectie zich zorgen over maakt, zijn het relatief hoge aantal studenten dat de instelling verlaat zonder een diploma te hebben behaald en het hoge verzuimpercentage. De genoemde zorgpunten betreffen vooral Pakistaanse studenten. De instelling dient vast te houden aan het minimumniveau van IELTS 6.0 als ingangseis voor toelating tot de bachelor. Het voornemen van het management om in de toekomst ingangseisen aan de economische en wiskundige kennis van de studenten te stellen, beschouwt de inspectie als een positieve ontwikkeling; dit is echter voor de IBA geen wettelijke verplichting. De voorlichting aan (aankomende) studenten is in het algemeen duidelijk, waarheidsgetrouw en goed toegankelijk. De instelling behoort in de voorlichting wel duidelijkheid te verschaffen over de status van de Nederlandstalige opleidingen. Ten tijde van het onderzoek (juni 2007) werd op de website ten onrechte de indruk gewekt dat de Nederlandstalige opleidingen geaccrediteerd zijn door de NVAO. WIU heeft de opzet en inhoud van de website inmiddels zodanig aangepast dat de accreditatiestatus van het opleidingenaanbod voldoende duidelijk is. De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs niet onderzocht. De opleiding is onlangs geaccrediteerd en er waren geen aanwijzingen dat zich problemen voordeden. De onderwijs- en examenregeling is op orde en voldoet aan de wettelijke eisen; daarnaast biedt de instelling voldoende informatie aan over de studie via de studiegidsen en het inter- en intranet. De begeleiding is goed geregeld: studenten hebben wekelijks contact met een tutor bij wie zij met vragen of klachten terecht kunnen. Van de stages die WIU-studenten lopen, heeft de inspectie een positieve indruk gekregen. In 2006 heeft WIU een kwaliteitszorgsysteem in gebruik genomen, waarmee de kwaliteit van uitvoering van het onderwijs wordt geëvalueerd. Intake is daarin als expliciet aandachtspunt opgenomen, maar voorlichting en werving zijn geen onderdeel van het systeem. Mede daardoor is de kwaliteit van voorlichting en

6 werving niet blijvend gewaarborgd. Het is nog te vroeg om de effecten van het systeem op de kwaliteit van selectie en de uitvoering van het onderwijs te kunnen beoordelen. Advies De inspectie adviseert de minister om WIU te vragen medio 2008 een stand van zaken-notitie op te stellen en die uiterlijk per 1 juli 2008 bij de inspectie aan te leveren. Deze notitie dient aan te geven welke maatregelen er zijn getroffen om de geconstateerde onvolkomenheden te verhelpen en in hoeverre deze maatregelen het gewenste effect hebben gehad. De notitie dient in elk geval aandacht te besteden aan de stand van zaken en getroffen maatregelen met betrekking tot: 1. De werving en selectie van studenten uit Zuidoost-Azië: hoe wordt gewaarborgd dat instromende studenten beschikken over een vooropleiding op tenminste havo-niveau en dat zij bij toelating tot de bachelor beschikken over het vereiste taalniveau; 2. Verzuim- en uitvalpercentages van met name Pakistaanse studenten: hoe hebben deze zich ontwikkeld? Welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat studenten met verkeerde verwachtingen of een andere motivatie dan studie worden geworven? 3. Het kwaliteitszorgsysteem: zijn voorlichting en werving inmiddels aandachtspunten in het kwaliteitszorgsysteem? Welke conclusies heeft dit opgeleverd? Op grond van de notitie en andere relevante informatie (waaronder al dan niet ontvangen klachten en signalen over de instelling) en indien nodig verificatieonderzoek, zal de inspectie de minister per 1 oktober 2008 adviseren over de vraag of nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

7

8 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding tot het onderzoek De Inspectie van het Onderwijs houdt zich in het kader van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder meer bezig met de positie van buitenlandse studenten die naar Nederland komen om te studeren. De inspectie volgt de ontwikkelingen rond internationalisering van het hoger onderwijs en heeft in 2004/2005 een onderzoek verricht naar de werving en selectie van buitenlandse studenten. In zijn beleidsreactie van 4 januari 2006 gaf toenmalig staatssecretaris Rutte aan dat een kwalitatief vervolgonderzoek naar werving en selectie van buitenlandse studenten en hun ervaringen in de rede ligt. De inspectie heeft op basis van een risicoanalyse instellingen geïdentificeerd met een verhoogd risicoprofiel op het gebied van werving en selectie van buitenlandse studenten. Bij de identificatie gehanteerde risicofactoren waren onder meer: werving op relatief onbekende delen van de internationale onderwijsmarkt; een substantieel aandeel buitenlandse studenten; werving via bemiddelingsbureaus; ontbreken van diplomaverificatie; het hanteren van lage of sterk uiteenlopende instroomeisen. De inspectie heeft van het ministerie van OCW in november 2006 de opdracht gekregen bij de geïdentificeerde instellingen nader onderzoek te verrichten. Het gaat daarbij om een incidenteel onderzoek in de zin van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT), artikel 19. Wittenborg International University (WIU) is een van de instellingen die geselecteerd is voor het inspectieonderzoek. In de aanloop tot het onderzoek ontving de inspectie een klacht van twee Pakistaanse studenten van WIU. Zoals uit het voorgaande valt af te leiden, vormde deze klacht niet de aanleiding voor het inspectiebezoek; wel zijn de klachten als informatie betrokken bij het onderzoek. De inspectie heeft de betreffende studenten na een eerste beoordeling van hun klacht doorverwezen naar de interne klachtenprocedure van de instelling. Datzelfde geldt voor een aantal Nederlandse studenten die begin 2007 klachten over de Wittenborg bij de inspectie hebben ingediend. Rapportage verkenning: studenten met een buitenlandse vooropleiding, Inspectie van het Onderwijs, Utrecht, Rapportage verkenning: studenten met een buitenlandse vooropleiding, Inspectie van het Onderwijs, Utrecht,

9 1.2 Opzet van het onderzoek Het onderzoek van de inspectie is aangekondigd bij de directie van WIU door middel van een brief d.d. 10 mei 2007 met kenmerk 07H en kent de volgende onderzoeksvragen: 1. Voldoet de werving en selectie van buitenlandse studenten aan de wet- en regelgeving? 2. Is de kwaliteit van voorlichting, werving, selectie en de uitvoering van het onderwijs aan studenten met een buitenlands ingangsdiploma voldoende? Het onderzoek heeft betrekking op drie aandachtsgebieden: 1. voorlichting en werving; 2. instroomprocedure en aansluiting bij de start van de opleiding; 3. onderwijs, examens en dienstverlening. De kwaliteit van het onderwijs dat door de instelling verzorgd wordt, is op zichzelf geen object van onderzoek. Dat neemt niet weg dat het onderzoek is verricht vanuit het perspectief van het belang van goed onderwijs aan studenten. De instelling heeft in het verleden een aanwijzing verkregen van de overheid en heeft daarmee de verplichting op zich genomen tot het bieden van gedegen onderwijs. Van zowel bekostigde als aangewezen instellingen mag worden verwacht dat zij voldoen aan de eisen die de samenleving stelt aan goed bestuur: kwaliteit en continuïteit van de opleiding dienen gewaarborgd te zijn. Wanneer - zoals in dit geval - onderwijs wordt gegeven aan buitenlandse studenten, dan zijn ook de afspraken zoals die zijn neergelegd in de Gedragscode internationale student in het hoger onderwijs (hierna gedragscode ) relevant. Over deze code, die in het voorjaar van 2006 in gebruik is genomen, bestaat overeenstemming in het veld. Bijlage I bij dit rapport bevat de beoordelingscriteria die in dit onderzoek zijn gehanteerd. Deze bijlage is ook opgenomen in de brief die de inspectie aan de geselecteerde instellingen verstuurd heeft als aankondiging van het onderzoek. Documentonderzoek In het kader van dit onderzoek heeft de inspectie relevante documenten bestudeerd die WIU op verzoek van de inspectie heeft aangeleverd ter voorbereiding op het bezoek aan de instelling. Ook externe bronnen zijn in de beoordeling betrokken, zoals het rapport over de opleiding International Business Administration (IBA) over de visitatie die het Netherlands Quality Agency (hierna NQA) op verzoek van WIU heeft uitgevoerd ter voorbereiding op de toets nieuwe opleiding door de NVAO. Bijlage II van dit rapport bevat een overzicht van de gehanteerde bronnen. Gesprekken Op 12 juni 2007 heeft de inspectie gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van management en examencommissie van de instelling en met een groep van elf studenten. De in Pakistan gevestigde agent die verantwoordelijk is voor werving en selectie van studenten voor WIU op het Indiase subcontinent, was in Nederland voor overleg met het management. Hij kon daardoor aanwezig zijn bij het eerste deel van het gesprek met het management. De deelnemers aan het gesprek van de inspectie met studenten 9

10 waren door de inspectie geselecteerd op basis van studentenlijsten die door de instelling werden aangeleverd. Daarbij heeft de inspectie gestreefd naar een verdeling die een afspiegeling was van de samenstelling van de totale studentenpopulatie van WIU naar studiejaar en nationaliteit. De studenten die een klacht indienden, maakten geen deel uit van de door de inspectie opgegeven selectie. Het betrof een aselecte steekproef. De studenten die geklaagd hadden, vielen hier niet in. De inspectie had al kennis genomen van de schriftelijke versie van de klacht en van het verslag van een overleg van het WIU-management met de klagende studenten. Dit gaf geen aanleiding de uitkomsten van de steekproef aan te passen. De inspectie vond het van belang dat ook andere studenten de gelegenheid zouden krijgen hun visie te geven. Studentendossiers Tijdens het bezoek heeft de inspectie ook onderzoek gedaan naar de studentendossiers. Het hoofd van het international office en de agent uit Pakistan waren beschikbaar voor vragen over de dossiers. Op verzoek van de inspectie heeft de instelling kopieën aangeleverd van de vooropleidingsdocumenten (diploma s, cijferlijsten) van twaalf studenten. Daarbij waren de vooropleidingsdocumenten van de twee studenten die een klacht in hebben gediend bij de inspectie. Deze studenten staan ingeschreven in de bacheloropleiding. Daarnaast werd een aselecte steekproef van in totaal tien studenten getrokken: drie uit de preparation course S1, drie uit de preparation course S3 en vier uit de bacheloropleiding. De betreffende kopieën heeft de inspectie zonder vermelding van de naam van de betrokken instelling aan Nuffic voorgelegd met het verzoek om een beoordeling van de toelaatbaarheid van de betreffende studenten tot de (preparation course voor) de opleiding IBA. Daarbij moet worden aangetekend dat op basis van kopieën geen uitspraak kan worden gedaan over de authenticiteit van de originele documenten. Rapportage De informatie uit de gesprekken is door de inspectie vastgelegd in gespreksverslagen, die ter verificatie in concept aan de betreffende gesprekspartners zijn voorgelegd. Naar aanleiding van de reactie van de gespreksdeelnemers zijn in het definitieve gespreksverslag eventuele feitelijke onjuistheden gecorrigeerd, waarbij aanvullende opmerkingen apart werden vermeld tussen vierkante haken. Van het dossieronderzoek is geen apart verslag gemaakt. In het voorliggende eindrapport zijn de bevindingen van de inspectie beschreven op basis van de informatie uit het documentonderzoek, de gespreksverslagen en het dossieronderzoek. Het eindrapport wordt in concept voorgelegd aan het management van de instelling; hierbij wordt een reactietermijn van tien werkdagen gehanteerd. 1.3 Context van Wittenborg International University Wittenborg International University (WIU) WIU komt voort uit een language school en werd opgericht in 2002, toen een overnamecontract werd getekend met de Nederlandse aangewezen instelling Hogeschool Wittenborg (hierna WNL). Er zijn twee eigenaars: de Nederlandse holding en een holding in het Verenigd Koninkrijk. 10

11 De oprichters van WIU hebben de aanwijzing gebruikt om een internationale hogeschool te starten; daarnaast was het doel om de continuïteit van WNL te garanderen. WIU biedt onderwijs aan sinds maart 2003 en kent sinds september 2006 één internationale opleiding: de internationale bacheloropleiding International Business Administration (IBA). De hogeschool is lid van de koepelorganisatie Paepon. In december 2006 heeft WIU de gedragscode (zie paragraaf 1.2) ondertekend. Vervolgens is WIU door de IB-groep opgenomen in het bij de gedragscode behorende register. De opleiding IBA is geënt op de Nederlandstalige opleiding bedrijfskunde van WNL. In september 2003 werden de eerste twee studiejaren van de opleiding aangeboden (toen nog onder de naam Bachelor of Business Administration), in september 2004 startte het Final year voor de eerste keer met zeven studenten. De opleiding IBA is in juni 2006 bezocht door de NQA en heeft op 18 oktober 2006 een positief accreditatiebesluit ontvangen van de NVAO, op basis van een toets nieuwe opleiding. De accreditatie is geldig tot 17 oktober WIU heeft op dit moment (juni 2007) 132 studenten, die voor het merendeel uit Azië afkomstig zijn (China, Pakistan, Vietnam, Nepal). WIU streeft ernaar om docenten voor een substantieel aantal uren (15 tot 20 uur per week) in dienst te nemen en kent geen nulurencontracten. Deze constructie is gekozen om de binding met de school, het onderling contact tussen docenten en het contact tussen docenten en studenten te bevorderen. De meeste leden van het management team geven ook les. Daarnaast is er een team vakdocenten en heeft WIU een aantal gespecialiseerde docenten uit het bedrijfsleven met een kleine aanstelling. Wittenborg Nederland Sinds september 2006 is het WIU management verantwoordelijk voor zowel WNL als WIU ; het management van WNL is per die datum vervangen. Het management van WIU heeft veel kritiek op de manier waarop WNL in het verleden is bestuurd en zegt vooraf geen weet te hebben gehad van de problemen die er speelden. Het gegeven dat er bij de inspectie klachten van studenten van WNL zijn binnengekomen over administratieve chaos en de onduidelijke status van de opleidingen van WNL verbaast het management niet. WIU heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen de vorige eigenaar wegens mismanagement en is door de rechter in het gelijk gesteld. Voor de toekomst van WNL heeft het WIUmanagement een businessplan gemaakt. Volgens de informatie van de IB-Groep (in het CROHO dd. 11 juni 2007) biedt Hogeschool Wittenborg naast de bacheloropleiding International Business Administration vier verschillende Nederlandstalige opleidingen aan: Bedrijfskunde, Bank en Verzekering, Communicatie en Management en Makelaardij. Deze vier opleidingen hebben een negatief accreditatiebesluit van de NVAO gekregen, wat inhoudt dat de accreditaties van rechtswege per 6 december 2006 zijn komen te vervallen. 11

12 De opleidingen Bedrijfskunde, Bank en Verzekering en Makelaardij bevinden zich tot 5 december 2008 in de herstelperiode, wat onder meer inhoudt dat in deze periode geen studenten voor de eerste maal mogen worden ingeschreven in de betreffende opleidingen. De accreditatie voor de opleiding Communicatie en Management is per 6 december 2006 definitief vervallen. Volgens het WIUmanagement is het de bedoeling dat het nieuwe management van WNL de geaccrediteerde opleiding IBA ook voor Nederlandse studenten gaat aanbieden. Het zal daarbij gaan om een Nederlandstalige versie van de Engelstalige opleiding, waarbij de regel in acht wordt genomen dat de inhoud van de Nederlandstalige opleiding ten hoogste 40 procent mag afwijken van de originele geaccrediteerde opleiding. Ook is WIU van plan de overige Nederlandstalige opleidingen te zijner tijd te laten accrediteren door de NVAO. Tot die tijd zullen er geen nieuwe studenten worden toegelaten voor de niet-geaccrediteerde studies. 12

13 2 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 2.1 Voorlichting Bevindingen WIU maakt via de website verschillende voorlichtingsbrochures (Learn & Earn, Education Prospectus) integraal beschikbaar voor potentiële studenten en andere belangstellenden. Ook studiegidsen en informatie over praktische en financiële zaken zijn te vinden via het internet. Voor voorlichtingsactiviteiten in het buitenland is een presentatie beschikbaar, die de inspectie ter inzage heeft ontvangen. De Pakistaanse agent heeft de inspectie tijdens het bezoek op 12 juni een kopie op dvd overhandigd van een interview dat de Nepalese televisie onlangs met hem heeft gehouden. Uit het voorlichtingsmateriaal blijkt onder meer dat voor toegang tot de bachelor een IELTS (International English Language Testing System)-score van 6.0 vereist is; voor toegang tot de preparation course moet een student een IELTS-niveau van 5.0 kunnen aantonen. De duur van de preparation course is afhankelijk van het ingangsniveau van de student, zo blijkt uit het voorlichtingsmateriaal. Studenten ondertekenen voorafgaand aan de studie (geruime tijd voor vertrek naar Nederland) een studieovereenkomst. De overeenkomst maakt melding van de persoonlijke gegevens van de student, de vooropleiding, het niveau van het Engels, van de cursus waarvoor de student wordt ingeschreven, van de duur van die cursus en van de kosten voor onderwijs, huisvesting en overige zaken. De student verklaart zich door ondertekening van de verklaring akkoord met de bepalingen in het Student Charter en de Education Guide. Daarnaast houdt ondertekening in dat de student zich bewust is van de regel dat buitenlandse studenten in Nederland niet meer dan tien uur betaald werk mogen doen, en van het gegeven dat de huisvesting die wordt aangeboden sober is. De inspectie vindt het voorlichtingsmateriaal over het algemeen duidelijk en waarheidsgetrouw. Een enkele kritische kanttekening heeft de inspectie wel: 1. Ten tijde van het onderzoek (juni 2007) werd op de website ten onrechte de indruk gewekt dat de Nederlandstalige opleidingen geaccrediteerd zijn door de NVAO. Op de Nederlandstalige website stond: Wittenborgs HBO-programma is NVAO-geaccrediteerd. WIU heeft de opzet en inhoud van de website inmiddels zodanig aangepast dat de accreditatiestatus van het opleidingenaanbod voldoende duidelijk is. 2. De studieduur van de IBA is niet duidelijk: in de brochure Learn & Earn wordt gesuggereerd dat studenten het programma in drie jaar afronden, maar de totale studieduur is vier jaar. In haar reactie op het concept van dit rapport heeft de instelling aangekondigd de brochure op dit punt aan te zullen passen. 13

14 Ondanks de uitgebreide schriftelijke voorlichtingsmaterialen komen sommige studenten toch met verkeerde verwachtingen naar Nederland. De kleinschaligheid van WIU ontdekken studenten naar eigen zeggen vaak pas na aankomst in Nederland, terwijl hiervan in het voorlichtingsmateriaal duidelijk melding wordt gemaakt. Ook het gegeven dat Nederland een divers stelsel van hoger onderwijs kent en dat WIU onderdeel uitmaakt van een specifieke categorie daarbinnen is veel studenten voor vertrek niet duidelijk. Op de website en in het andere voorlichtingsmateriaal staat weliswaar duidelijk vermeld dat WIU een University of Professional Education is, maar de betekenis en implicaties daarvan zullen weinig buitenlandse studenten vóór vertrek naar Nederland duidelijk zijn. Hiermee constateert de inspectie dat het ondanks waarheidsgetrouwe voorlichting erg lastig blijft bij potentiële studenten in het buitenland een realistisch beeld op te roepen. Deze constatering impliceert niet dat het voorlichtingsmateriaal van WIU moet worden aangepast. Het is de inspectie duidelijk dat sommige studenten zich vooraf onvoldoende verdiepen in het voorlichtingsmateriaal of achteraf andere redenen hebben om te stellen dat ze niet wisten aan wat voor instelling ze zich hadden ingeschreven. Veel van de WIU-studenten met wie de inspectie gesproken heeft, zijn van mening dat informatie via familie en vrienden het beste werkt: studenten die op deze manier zijn voorgelicht, zeggen dat de werkelijkheid overeenkomstig hun verwachtingen is. Volgens het WIU-management zijn met name de verwachtingen van Pakistaanse studenten vaak onrealistisch, het kost sommige studenten moeite om zich aan te passen aan de levensstijl en sobere huisvesting in Nederland. De ervaring van Chinezen met (studeren in) het westen is in de afgelopen jaren toegenomen. Chinese studenten hebben dankzij de persoonlijke verhalen van anderen een beter beeld van wat ze kunnen verwachten. Evaluatie van de voorlichting maakt geen deel uit van het kwaliteitszorgsysteem. Wel is voor september 2007 een evaluatie van de voorlichting en werving voorzien, aldus het management. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de wervingsagent voor Zuidoost-Azië in verband met problemen met een relatief groot aantal door hem gerekruteerde Pakistaanse studenten. Conclusie De voorlichting aan (aankomende) studenten is in het algemeen duidelijk, waarheidsgetrouw en goed toegankelijk, onder meer via internet. De informatie over de status van de opleiding IBA (geaccrediteerd) is correct. Ten tijde van het inspectieonderzoek (juni 2007) werd op de website ten onrechte gesuggereerd dat de Nederlandstalige opleidingen geaccrediteerd zijn door de NVAO. WIU heeft de opzet en inhoud van de website inmiddels zodanig aangepast dat de accreditatiestatus van het opleidingenaanbod voldoende duidelijk is. Op een aantal punten is ook verbetering gewenst in de voorlichting over de internationale IBA-opleiding. WIU maakt naar de mening van de inspectie onvoldoende duidelijk dat de studieduur van de bachelor vier jaar is: de brochure Learn & Earn wekt de indruk dat studenten het programma standaard in drie jaar afronden. In haar reactie op het concept van dit rapport heeft de instelling aangekondigd de brochure op dit punt aan te zullen passen. Daarnaast is het van belang dat evaluatie van de voorlichting wordt ingepast in het kwaliteitszorgsysteem. 14

15 2.2 Werving Bevindingen WIU werft met name in Azië: van oudsher vooral in China en Vietnam, maar sinds enige tijd ook in Pakistan, Bangladesh en Nepal. Daarnaast worden in Turkije en Iran studenten geworven. WIU heeft enkele local offices in het buitenland: er is een kantoor in Beijing van waaruit Engelstalig voorlichtingsmateriaal wordt gedrukt en wereldwijd wordt verspreid. Er is sinds kort een kantoor in Pakistan, dat de werving en selectie van studenten uit het Indiase subcontinent en Zuidoost-Azië voor zijn rekening neemt. De afspraken tussen de instelling en lokale agenten zijn zorgvuldig geregeld in contracten, waarin onder meer wordt verwezen naar de gedragscode (die ook aan de agenten wordt verstrekt). In de meeste gevallen betreft het contracten met bureaus. Het contract met de agent in Pakistan wijkt af van de standaard. De achtergrond daarvan is dat deze agent studenten werft in landen die voor WIU relatief onbekend zijn, terwijl al wel duidelijk was dat zich juist in deze landen de nodige problemen kunnen voordoen, zoals met de echtheid van diploma s. WIU heeft daarom met deze agent een persoonlijk contract afgesloten, zodat hij meer rechtstreeks op zijn verrichtingen kan worden aangesproken. WIU is bij de beoordeling van de kwaliteit van deze agent afgegaan op contacten met de Nederlandse ambassade in Pakistan en met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, die ook zaken doet met deze agent. Bovendien is de Pakistaanse agent uitgebreid gescreend door een speciale afdeling van de Nederlandse politie, omdat de betreffende regio politiek gevoelig ligt. Ondanks de genoemde voorzorgsmaatregelen doen zich problemen voor rond studenten die op het Indiase subcontinent geworven zijn, in het bijzonder met studenten uit Pakistan. Er zijn meerdere indicaties voor het bestaan van een structureel probleem met werving en selectie in Pakistan. WIU heeft een systeem waarin de aanwezigheid van de studenten wordt bijgehouden. De NQA spreekt van een vigorous class attendance check: wanneer een student in een bepaalde periode meer dan een kwart van de lessen mist volgt een waarschuwing en voert de tutor een gesprek met de student. Een relatief groot aantal studenten is (vaak) afwezig in de lessen. WIU zegt op dit punt vooral problemen te ondervinden met Pakistaanse studenten. De inspectie vindt het daarnaast zorgelijk dat zich in de afgelopen periode 37 studenten hebben uitgeschreven zonder te zijn afgestudeerd. Van deze groep hebben er negentien aangegeven dat ze overstapten naar instellingen elders in Nederland. Daaronder zijn elf Pakistaanse studenten die zijn overgestapt naar een instelling die onderwijs zou aanbieden voor enkele honderden euro s per jaar, volgens het WIU management een dusdanig lage prijs dat er geen onderwijs voor kan worden geboden dat voldoende kwaliteit heeft (bij WIU kost een bachelorjaar rond de 4200 euro). De klacht die Pakistaanse studenten van WIU bij de inspectie hebben ingediend, is mogelijk ook een symptoom van het probleem dat Pakistaanse studenten kennelijk relatief vaak met onrealistische verwachtingen en/of een andere motivatie dan studie naar Nederland komen. Het kwaliteitszorgsysteem van WIU voorziet niet in evaluatie van voorlichting en werving. Het management zegt wel evaluatiegesprekken te voeren met de agent voor Pakistan en Zuidoost-Azië; dit is onlangs gebeurd naar aanleiding van de problemen met Pakistaanse studenten. Voor september 2007 heeft WIU een uitgebreide evaluatie van de voorlichting en werving voorzien, waarbij zittende 15

16 studenten zullen worden ingezet die daar een stageonderdeel van willen maken. Daarnaast is WIU een sterke voorstander voor uitbreiding van het aantal Nesokantoren, met name naar Pakistan. De Pakistaanse agent heeft in 2005 een brief geschreven aan de Nederlandse ambassade in Pakistan, waarin hij pleit voor de vestiging van een Neso-kantoor in Pakistan. Op deze brief heeft hij geen reactie ontvangen. Conclusie WIU spant zich in voor een zorgvuldige werving door middel van duidelijke wervingsovereenkomsten en regelmatig contact met lokale agenten. De werving en selectie van studenten uit de regio Zuidoost-Azië, met name uit Pakistan, leveren echter nog problemen op en behoeven verbetering. Het relatief hoge aantal studenten dat de instelling verlaat zonder diploma en de afwezigheid in de lessen, met name van Pakistaanse studenten, baart de inspectie zorgen. WIU heeft het voornemen om voorlichting en werving in de tweede helft van 2007 te evalueren; het is van belang om daarnaast de kwaliteit van voorlichting en werving blijvend te waarborgen door inbedding in het kwaliteitszorgsysteem. 2.3 Instroomprocedure en aansluiting Bevindingen De vooropleidingseisen die WIU volgens het voorlichtingsmateriaal stelt (appropriate secondary school qualifications equivalent to the Dutch havo diploma or mbo diploma), voldoen aan de bepalingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Bij de uitvoering van het beleid ten aanzien van de vooropleidingseisen heeft de inspectie echter een aantal opmerkingen, gebaseerd op het onderzoek van de studentendossiers en het gesprek met het management. De studentendossiers zijn overzichtelijk ingedeeld en bevatten ook informatie over de beoordeling door WIU van de toelaatbaarheid van de student, zodat het toelatingsproces redelijk inzichtelijk is. Uit de steekproef die de inspectie heeft genomen blijkt echter, dat de dossiers soms onvolledig zijn waar het de vooropleidingdocumenten (diploma s, cijferlijsten) betreft. In geen enkel dossier heeft de inspectie documenten aangetroffen die erop wijzen dat WIU gebruik heeft gemaakt van externe expertise voor diplomaverificatie en - waardering. Volgens het management is de reden daarvoor dat het erg lang duurt om dergelijk advies te krijgen. De instelling vaart nu voor de verificatie en waardering van diploma s van het Indiase subcontinent vrijwel volledig op de deskundigheid van de Pakistaanse agent. In de studentendossiers van tenminste een deel van de Pakistaanse studenten heeft de inspectie echter geen diploma s aangetroffen, maar alleen cijferlijsten. Bij navraag hierover verklaarde de Pakistaanse agent dat het in Pakistan gebruikelijk is cijferlijsten als gelijkwaardig aan diploma s te beschouwen. De inspectie is van mening dat Nederlandse instellingen zich niet bij dit gebruik moeten aansluiten. 16

17 Cijferlijsten zijn nog eenvoudiger na te maken dan diploma s. Het is noodzakelijk dat elke student bij inschrijving een origineel diploma overlegt en het studentendossier dient een kopie te bevatten van het diploma op grond waarvan de student is toegelaten. Men zou wellicht verwachten dat Nederlandse onderwijsinstellingen bij hun activiteiten in het buitenland een beroep kunnen doen op kennis en expertise aanwezig op de Nederlandse ambassades. Volgens WIU verschillen de mogelijkheden daarvoor sterk per land en per ambassade. Evenals de WIU-agent in Pakistan pleit het WIU-management daarom voor uitbreiding van het aantal Neso-kantoren, met name naar Pakistan. Een ander punt dat het dossieronderzoek aan het licht heeft gebracht, is dat een deel van de studenten uit de steekproef volgens Nuffic slechts toelaatbaar is tot de IBA na het succesvol afleggen van een toelatingsexamen op grond van de 21+ regeling (artikel 7.29/1, 3 WHW) omdat zij in hun vooropleiding geen havo-niveau hebben bereikt. De inspectie heeft in de betreffende dossiers geen documenten aangetroffen die erop wijzen dat een dergelijk examen is afgelegd. Er zijn dus aanwijzingen dat WIU studenten heeft toegelaten die niet hebben aangetoond dat zij een opleiding op hbo-niveau aankunnen. De taaleisen die WIU volgens het voorlichtingsmateriaal hanteert, zijn IELTS 6.0 voor toegang tot de bachelor en IELTS 5.0 voor toegang tot de preparation course. Voor de bepaling van het ingangsniveau van het Engels gebruikt WIU naast de IELTS-toets een eigen toets (Wittenborg English Language Testing System - WELTS), die bij startende bachelorstudenten wordt afgenomen. Volgens WIU geeft de WELTS-toets een completer beeld van de mogelijkheden van een student om een hbo-opleiding met Engels als instructietaal met succes af te ronden. De WELTS-toets is ontwikkeld door de education manager van WIU, die erkend IELTS-toets-afnemer is. Studenten in de preparation course krijgen twee maal de IELTS-test aangeboden en moeten de test minimaal één keer afleggen. In de loop van het studiejaar leggen studenten bovendien zes keer een WELTS-test af. De taaleisen, zoals vermeld in het voorlichtingsmateriaal, voldoen aan de afspraken in de gedragscode. Bij de uitvoering van het beleid ten aanzien van de taaleisen heeft de inspectie echter wel een kanttekening. Uit het dossieronderzoek en het gesprek met het management is gebleken dat WIU in een aantal gevallen studenten toelaat tot de bachelor met een IELTS-score die lager is dan 6.0. Volgens het management gebeurt dat op grond van voldoende gemaakte WELTStesten en een inschatting van de motivatie en mogelijkheden van elke individuele student. Het management stelt dat het alternatief is dat de student moet worden teruggestuurd naar het land van herkomst, en daarin ziet WIU geen rol voor zichzelf als onderwijsinstelling. De versoepelde overgang wordt door het management gezien als een parallel van het traject alvast studeren dat door enkele hbo-instellingen wordt aangeboden: daarbij mogen studenten die op het nippertje zijn gezakt voor hun havo- of mbo-diploma, toch het eerste jaar van de hbo-opleiding volgen, mits zij in de avonduren in het volwassenenonderwijs alsnog hun diploma halen. De inspectie kan zich niet vinden in deze vergelijking. Het traject alvast studeren is een beperkt experiment in het kader van de Experimentenwet. Het wordt nauwgezet gevolgd en geëvalueerd door het ministerie van OCW en het is te vroeg om dit als model te hanteren. Ook stelt WIU aan de betreffende studenten niet de eis dat zij op korte termijn alsnog een IELTSscore van 6.0 moeten halen. 17

18 WIU stelt geen ingangseisen aan de economische of wiskundige kennis van de student; volgens de geldende regeling met betrekking tot nadere vooropleidingseisen is de instelling daartoe ook niet verplicht. Wel heeft de instelling de vrijheid indien gewenst nadere vooropleidingseisen te stellen, en het WIU management overweegt dat in de toekomst inderdaad te gaan doen. WIU kent een duidelijke regeling voor het verlenen van vrijstellingen op grond van afwijkende maar gelijkwaardige ingangsdiploma s of op grond van de 21+-regeling. Ook het verlenen van vrijstellingen voor onderwijsonderdelen is beschreven in deze regeling. Op het punt van vrijstellingen op basis van verwantschap is de regeling minder duidelijk. Volgens de WIU-regeling kan verwantschap leiden tot maximaal 60 EC s vrijstelling. Niet vermeld wordt voor welke opleidingen dit van toepassing is. De studenten met wie de inspectie heeft gesproken, zeiden geen ervaring te hebben met de uitvoering van het vrijstellingenbeleid: geen van de studenten had vrijstellingen aangevraagd. Ook bij het dossieronderzoek heeft de inspectie geen aanvragen voor vrijstellingen aangetroffen. In 2006 heeft WIU een kwaliteitszorgsysteem in gebruik genomen. De intakeprocedure is één van de expliciete aandachtspunten in dit systeem. Het is nog te vroeg om kunnen beoordelen of de evaluatie van de intakeprocedure tot verbeteringen zal leiden. Conclusie De vooropleidingseisen en de taaleisen die WIU volgens het voorlichtingsmateriaal hanteert, voldoen aan de wettelijke vereisten en aan de afspraken in de gedragscode. De inspectie heeft wel kanttekeningen bij de uitvoering van het beleid op deze punten. Uit de steekproef die de inspectie heeft genomen (zie paragraaf 1.2) blijkt dat de dossiers soms onvolledig zijn waar het de vooropleidingdocumenten (diploma s, cijferlijsten) betreft. Ook komt het voor dat zonder toelatingsexamen studenten worden toegelaten die niet kunnen aantonen over een vooropleiding te beschikken die toegang geeft tot het hbo. De inspectie stelt vast dat WIU niet over voldoende kennis beschikt om zonder inbreng van externe expertise op het gebied van diplomawaardering de authenticiteit en het niveau van de ingangsdiploma s te beoordelen voor alle landen waar de instelling studenten werft. Dit betreft met name risicogebieden zoals Zuidoost-Azië. Daarnaast heeft WIU in een aantal gevallen studenten met een IELTS-score lager dan 6.0 toegelaten tot de bachelor. De inspectie beschouwt de inschrijving van studenten met een IELTS niveau lager dan 6.0 als een na-ijleffect uit de periode van vóór de introductie van de gedragscode en is van mening dat deze werkwijze in het vervolg niet meer gebruikt moet worden. Als de toegangseis voor de preparation course (niveau gelijkwaardig aan IELTS 5.0) wordt gehandhaafd, moet het mogelijk zijn de betreffende studenten naar het afgesproken niveau IELTS 6.0 te begeleiden. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs (Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007). 18

19 WIU kent een vrijstellingsregeling die in het algemeen duidelijk is (met uitzondering van de regeling voor vrijstellingen op basis van verwantschap), maar studenten lijken daar weinig of geen gebruik van te maken. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat zich op het gebied van (de uitvoering van) het vrijstellingenbeleid problemen voordoen. In 2006 is een kwaliteitszorgsysteem in gebruik genomen waarin intake als expliciet aandachtspunt is opgenomen; het is echter nog te vroeg om de effecten daarvan te kunnen beoordelen. 2.4 Kwaliteit van onderwijs en dienstverlening Bevindingen In 2006 is de kwaliteit van het onderwijs van de internationale opleiding IBA beoordeeld door de NQA in Op grond van die beoordeling heeft de NVAO een positief accreditatiebesluit genomen. Het visitatierapport van de NQA, de bijbehorende zelfevaluatie door WIU en het besluit van de NVAO vormen een belangrijke basis voor de beoordeling van onderwijs en dienstverlening aan internationale studenten. Deze externe beoordelingen gaven de inspectie geen aanleiding om dieper in te gaan op het beleid en de werking van examens (de examencommissie, examinatoren) en de verlening van graden en getuigschriften. Voor de bacheloropleiding is de informatie over de studie en de onderwijs-en examenregeling (OER) vastgelegd in de IBA Education Guide; voor de preparation course is er een aparte gids. De studenten hebben deze gidsen allemaal in hun bezit. De studiegidsen staan op de website; aanvullende informatie, zoals het jaarrooster, is te vinden via de website of het intranet. Eventuele veranderingen in het rooster worden doorgegeven door het international office. WIU kent een klachtenregeling voor praktische zaken; ook de beroepsmogelijkheden voor klachten over examens en beoordelingen zijn te vinden in de studiegids. De inspectie heeft de onderwijs- en examenregeling bestudeerd en constateert dat de regeling op hoofdlijnen voldoet aan de wettelijke vereisten, met uitzondering van een enkel detail (zoals de vrijstellingenregeling op basis van verwantschap). De studenten zeggen over het algemeen tevreden te zijn met de wijze waarop zij worden geïnformeerd over het onderwijs en over hun studievoortgang. Ook over de begeleiding zijn de meeste studenten tevreden: elke student heeft een tutor. Er is wekelijks contact tussen student en tutor. De meeste studenten vinden dat ze bij docenten en tutor terecht kunnen met problemen en klachten over studie; voor praktische zaken biedt het international office hulp. Sinds 2006 is de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs opgenomen in een kwaliteitszorgsysteem, dat wordt beschreven in het document Quality system. Het is nog te vroeg om de effecten van het kwaliteitszorgsysteem te kunnen beoordelen. Wel heeft het systeem inmiddels de eerste producten opgeleverd: blokevaluaties door studenten en work place assessments (beoordelingen van studenten door begeleiders van stagebedrijven). Op basis van de gevoerde gesprekken (studenten en management) en de ter beschikking gestelde documenten (waaronder de work place assessments) heeft 19

20 de inspectie een positieve indruk gekregen van de stages die de WIU-studenten lopen en van de daarbij door WIU en de stagebedrijven geboden begeleiding. Conclusie In 2006 is de IBA positief beoordeeld door de NQA en de NVAO. Hun rapportages gaven de inspectie geen aanleiding om dieper in te gaan op het beleid en de werking van examens (de examencommissie, examinatoren) en de verlening van graden en getuigschriften. De onderwijs- en examenregeling is op orde en voldoet aan de wettelijke eisen; daarnaast biedt de instelling adequate informatie aan over de studie via de studiegidsen en het inter- en intranet. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat de uitvoering van het onderwijs zou afwijken van het beleid dat in deze documenten wordt gepresenteerd. Studenten zeggen over het algemeen tevreden te zijn met de wijze waarop zij worden geïnformeerd over het onderwijs en hun studievoortgang. De begeleiding is goed geregeld. De evaluatie van de uitvoering van het onderwijs is sinds 2006 opgenomen in een kwaliteitszorgsysteem, maar het is nog te vroeg om de effecten daarvan te kunnen beoordelen. De inspectie heeft een positieve indruk van de stages die WIUstudenten lopen. 20

21 3 CONCLUSIES Het beleid van WIU ten aanzien van werving en selectie van buitenlandse studenten voldoet op papier aan de wet- en regelgeving, maar de inspectie heeft kanttekeningen bij de uitvoering van dit beleid. De werving en selectie van studenten uit de regio Zuidoost-Azië behoeft verbetering. Het onderzoek levert indicaties op dat een deel van de studenten die WIU heeft toegelaten niet beschikt over een diploma op havo-niveau of gelijkwaardig. Andere aspecten waar de inspectie zich zorgen over maakt, zijn het relatief hoge aantal studenten dat de instelling verlaat zonder een diploma te hebben behaald en het hoge verzuimpercentage. De genoemde zorgpunten betreffen vooral Pakistaanse studenten. De instelling dient vast te houden aan het minimumniveau van IELTS 6.0 als ingangseis voor toelating tot de bachelor. Het voornemen van het management om in de toekomst ingangseisen aan de economische en wiskundige kennis van de studenten te stellen beschouwt de inspectie als een positieve ontwikkeling; dit is echter voor de IBA geen wettelijke verplichting. De voorlichting aan (aankomende) studenten is in het algemeen duidelijk, waarheidsgetrouw en goed toegankelijk. De instelling behoort in de voorlichting wel duidelijkheid te verschaffen over de status van de Nederlandstalige opleidingen. Ten tijde van het onderzoek (juni 2007) werd op de website ten onrechte gesuggereerd dat de Nederlandstalige opleidingen geaccrediteerd zijn door de NVAO. De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs niet onderzocht. De opleiding is onlangs geaccrediteerd en er waren geen aanwijzingen dat zich problemen voordeden. De onderwijs- en examenregeling is op orde en voldoet aan de wettelijke eisen; daarnaast biedt de instelling voldoende informatie aan over de studie via de studiegidsen en het inter- en intranet. De begeleiding is goed geregeld: studenten hebben wekelijks contact met een tutor bij wie zij met vragen of klachten terecht kunnen. Van de stages die WIU-studenten lopen heeft de inspectie een positieve indruk gekregen. In 2006 heeft WIU een kwaliteitszorgsysteem in gebruik genomen, waarmee de kwaliteit van uitvoering van het onderwijs wordt geëvalueerd. Intake is daarin als expliciet aandachtspunt opgenomen, maar voorlichting en werving zijn geen onderdeel van het systeem. Mede daardoor is de kwaliteit van voorlichting en werving niet blijvend gewaarborgd. Het is nog te vroeg om de effecten van het systeem op de kwaliteit van selectie en de uitvoering van het onderwijs te kunnen beoordelen. 21

22 22

23 BIJLAGE I ONDERZOEK BUITENLANDSE STUDENTEN IN NEDERLAND: BEOORDELINGSCRITERIA Voorlichting en werving Onderzocht wordt of het geschetste beeld over de opleiding en instelling in overeenstemming is met de realiteit. Dit betreft de opleidingsgegevens, vooropleidingseisen, de Prep-course, praktische en financiële zaken. Onderzocht wordt of de instelling voldoende controle heeft op de werving van studenten. Dit betreft de organisatie van de werving en de eventuele betrokkenheid van wervingsbureau`s (taakafspraken, overeenkomsten, controle) Instroomprocedure en aansluiting bij de start van de opleiding Onderzocht wordt of de instelling de wet naleeft en zorgvuldig handelt op het punt van vooropleiding(seisen). Dit betreft de formulering van eisen ten aanzien van het ingangsniveau, de deficiënties en het niveau Engels, het beoordelingsproces van (vrijstelling van) deze eisen, de feitelijke beoordeling en de bijbehorende registratie en administratie. Zowel de bacheloropleiding(en), masteropleiding(en) als de Prepcours(es) zijn onderwerp van onderzoek. Onderwijs, examens en dienstverlening Onderzocht wordt of de in de WHW vereiste documenten ten behoeve van het onderwijs en de examens aan de wet voldoen. Het betreft de onderwijs- en examenregeling (met aanvullende regelingen), de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de examencommissie en examinatoren en klachten en beroepsmogelijkheden. Onderzocht wordt of de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling (met aanvullende regelingen) voldoende sturend is voor het onderwijs. Onderzocht wordt of de instelling zorgvuldig handelt op het punt van de dienstverlening: komt zij de toezeggingen aan de studenten na? handelt zij conform hetgeen verwacht mag worden op basis van de WHW en de gedragscode Internationale studenten? Dit kan dienstverlening betreffen op het vlak van onderwijsvoorzieningen, opvang, huisvesting, verzekeringen, verstrekking visum en verblijfsvergunning. 23

24 24

25 BIJLAGE II BRONNEN WIU: Self Evaluation report , 7 June 2006 NQA: Audit report Wittenborg International University of Professional Education, International Bachelor of Business Administration, 8 June 2006 WIU: Appointment and Accreditation, no date WIU: IBA Education Guide WIU: English as a Foreign language Education Guide IBA preparation year , April 2007 WIU: Wittenborg Education Prospectus, November 2006 WIU: Powerpoint Presentation of WIU WIU: Learn and Earn at Wittenborg (information brochure) WIU: Student Information Guide, version update May 2006 WIU: Student Charter, version update May 2006 WIU: Graduation and Examination Board Regulations, Wittenborg , version update June 2006 WIU: Quality System, 2006 WIU: New Staff Member handbook, version 5 June 2006 WIU: Lists of current and ex-current students WIU: Transcript of an interview held with problem students WIU: Registration and enrolment procedures WIU: Copies of valid agency agreements WIU: Current timetables for the Preparation course and IBA WIU: Some products of the quality system (block evaluations; Work Place Assessments WIU: (= 25

26 26

27 BIJLAGE III GESPREKSDEELNEMERS EN SAMENSTELLING ONDERZOEKSTEAM Gesprekken met het management van WIU Van de kant van de Wittenborg International University for Professional Education hebben de volgende medewerkers aan (een deel van) de gesprekken deelgenomen: Dhr. A. Asad, external marketing manager for Asia (alleen het eerste gesprek) Dhr. P. Birdsall, director of international studies Dhr. D. Bos, work placement coordinator (alleen het eerste gesprek) Mevr. T. Dimitrova, education administrator (alleen het eerste gesprek) Dhr. S. Else, education manager 2006, later manager in Rostov Mevr. M. Feng, marketing Dhr. H. Maatjes, quality manager Mevr. K. Penninga, office manager and stand-in chair of the examination board (vervangt dhr. P. Waite wegens ernstige, langdurige ziekte) Dhr. D. Wolterink, director Gesprek met studenten Aan het gesprek van de inspectie met studenten hebben elf studenten deelgenomen. Deze groep bestond uit vier Chinese studenten, drie studenten uit Pakistan, twee studenten uit Vietnam, een student uit Nepal en een student uit Rusland. De beide voorbereidingscursussen (S1 en S3) waren elk met twee studenten vertegenwoordigd. Ook uit elk van de drie IBA groepen (FT1, FT2, FT3 + FY) waren twee studenten aanwezig. De studenten uit de voorbereidende jaren en uit IBA FT1 waren sinds enkele maanden in Nederland; de andere IBAstudenten waren al een jaar of langer in Nederland. De student uit Rusland was een paar dagen voor het gesprek in Nederland aangekomen. Samenstelling van het onderzoeksteam Mevr. S. Klaver, onderzoeker hoger onderwijs Mevr. M. Laman, inspecteur hoger onderwijs De positie van de (ruim tien) Russische studenten die bij WIU onderwijs volgen, is anders dan die van de overige studenten: deze studenten volgen in het kader van de samenwerking tussen WIU en het Institute of Management, Business & Law in Rostovon-Don onderdelen van het onderwijsprogramma dat in Deventer wordt aangeboden en zijn dus te beschouwen als uitwisselingsstudenten. 27

SAXION HOGESCHOLEN RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

SAXION HOGESCHOLEN RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK SAXION HOGESCHOLEN RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK 29 januari 2008 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 9 1.2 Opzet van het onderzoek 9 1.3 Context van Saxion

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Rapport onderzoek voorlichting websites

Rapport onderzoek voorlichting websites Rapport onderzoek voorlichting websites 2013 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksaanpak...5 Onderzoeksdoelen...5 Achtergrond

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

De toelating van studenten tot het Capstoneprogramma binnen de bachelor International Business Management Studies (IBMS) van de Europort Business

De toelating van studenten tot het Capstoneprogramma binnen de bachelor International Business Management Studies (IBMS) van de Europort Business De toelating van studenten tot het Capstoneprogramma binnen de bachelor International Business Management Studies (IBMS) van de Europort Business School (EPBS) Utrecht, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. Risico s bij werving en toelating

Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. Risico s bij werving en toelating Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs Risico s bij werving en toelating Voorwoord De Nederlandse overheid en Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs hechten waarde aan de internationalisering

Nadere informatie

HBO NEDERLAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

HBO NEDERLAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK HBO NEDERLAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, mei 2008 VOORWOORD Dit rapport omvat de bevindingen en conclusies van een onderzoek naar HBO- Nederland (HBON) dat de inspectie in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

HOGESCHOOL ZEELAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

HOGESCHOOL ZEELAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK HOGESCHOOL ZEELAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, juni 2008 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONLUSIES 5 1 INLEIDING 9 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 9 1.2 Opzet van het onderzoek 9

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Rapportage verkenning studenten met een buitenlandse vooropleiding

Rapportage verkenning studenten met een buitenlandse vooropleiding Rapportage verkenning studenten met een buitenlandse vooropleiding INHOUDSOPGAVE 1 Werving en selectie van studenten met een buitenlandse vooropleiding.......................... 1.1 Aanbevelingen.............................................

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Oordeel

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Oordeel Kenmerk: LC 10.042/EO Oordeel inzake het eigen onderzoek van de Landelijke Commissie naar de toepassing van de taaleis alsmede het onderwijsaanbod van de European University for Professional Education

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF Utrecht, 1 februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 CONCLUSIE EN ADVIES... 5 1.1 Het onderzoek... 5 1.2 Conclusie... 5 1.3 Advies...

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken Gemeente Hilversum

Afdeling Sociale Zaken Gemeente Hilversum NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT BIJ HEIMELIJKE WAARNEMING DOOR SOCIALE DIENSTEN Onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar de naleving van de informatieplicht bij heimelijke waarneming

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3-0 3 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 0 8 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF Utrecht, 9 december 2009 INHOUDSOPGAVE 1 CONCLUSIE EN ADVIES... 5 1.1 Het onderzoek... 5 1.2 Conclusie... 5 1.3 Advies...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Uitspraak

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Uitspraak Kenmerk: LC 10.029/UITSPR Uitspraak op het verzoekschrift van Hogeschool Wittenborg van 18 mei 2009 met betrekking tot een met de Gedragscode vermeend strijdige gedraging van Saxion Hogescholen. VERLOOP

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a > Retouradres Postbus 6375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 27 februari 2014 Partijen : Verzoeker tegen CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : [duur] Bindend negatief

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

De toelating van studenten van een niet erkende instelling tot de bachelor Bedrijfskunde van Europort Business School (EPBS)

De toelating van studenten van een niet erkende instelling tot de bachelor Bedrijfskunde van Europort Business School (EPBS) De toelating van studenten van een niet erkende instelling tot de bachelor Bedrijfskunde van Europort Business School (EPBS) Utrecht, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Aanleiding en context

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/247.5 Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk Datum uitspraak : 6 juni 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool

Zaaknummer : CBHO 2015/247.5 Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk Datum uitspraak : 6 juni 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Zaaknummer : CBHO 2015/247.5 Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk Datum uitspraak : 6 juni 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : beroepspraktijk bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Uitspraak

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Uitspraak Kenmerk: LC 10.026/UITSPR Uitspraak op het verzoekschrift van Hogeschool Wittenborg van 19 mei 2009 met betrekking tot een met de Gedragscode vermeend strijdige gedraging van de European University. VERLOOP

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) hem voor het ondernemersexamen taxivervoer

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK ONDERZOEK BIJ STICHTING HET ASSINK LYCEUM (BESTUURSNUMMER 40310) NAAR DE JUISTHEID EN RECHTMATIGHEID VAN DE TOEGEKENDE SUBSIDIE IN HET KADER VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Inspectierapport Rondom kids (GOB) Violenstraat CN HILVERSUM Registratienummer

Inspectierapport Rondom kids (GOB) Violenstraat CN HILVERSUM Registratienummer Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgv.nl Inspectierapport Rondom kids (GOB) Violenstraat 100 1214CN HILVERSUM Registratienummer

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Afdeling Werk en Inkomen Gemeente Enschede

Afdeling Werk en Inkomen Gemeente Enschede NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT BIJ HEIMELIJKE WAARNEMING DOOR SOCIALE DIENSTEN Onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar de naleving van de informatieplicht bij heimelijke waarneming

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Breda B.V. (GOB) Wildbaan KA ETTEN-LEUR Registratienummer

Inspectierapport ViaViela Breda B.V. (GOB) Wildbaan KA ETTEN-LEUR Registratienummer Inspectierapport ViaViela Breda B.V. (GOB) Wildbaan 3 4874KA ETTEN-LEUR Registratienummer 508591077 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 25-07-2016 Type

Nadere informatie

Rapport onderzoek Capstone-programma EuroPort Business School

Rapport onderzoek Capstone-programma EuroPort Business School Rapport onderzoek Capstone-programma EuroPort Business School 2012 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding...5 Kader...6 Procedure...7 Bevindingen...8

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan HL JOURE Registratienummer

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan HL JOURE Registratienummer Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan 5 8501 HL JOURE Registratienummer 737175485 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Fryske Marren Datum inspectie: 07-10-2015

Nadere informatie

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT IN HET NEDERLANDSE HOGER ONDERWIJS. Uitspraak

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT IN HET NEDERLANDSE HOGER ONDERWIJS. Uitspraak Kenmerk: LC 2008/002/GG Uitspraak op het verzoekschrift van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) te Rijswijk, namens de staatssecretaris van Justitie, hierna verzoeker, met betrekking tot diverse

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

H JULI W. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ONTVANGEN

H JULI W. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ONTVANGEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BI Den Haag UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM T.A.V. mevrouw prof. dr. ten Dam POSTBUS 19268 1000 GG AMSTERDAM ONTVANGEN H JULI

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 484 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak inzake het beroep d.d. 7 augustus 2010, ontvangen 10 augustus 2010, van X, hierna te noemen appellante, tegen het besluit van de examencommissie van de faculteit

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

cto Hó O N T V A N G E N 19 SEP Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein CC ROTTERDAM

cto Hó O N T V A N G E N 19 SEP Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein CC ROTTERDAM O N T V A N G E N 19 SEP. 2016 cto Hó Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein 26 3012 CC ROTTERDAM Datum 2 8

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN Zadkine Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider Logistiek supervisor

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/282 en Datum uitspraak : 26 januari 2015 : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam

Zaaknummer : 2014/282 en Datum uitspraak : 26 januari 2015 : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam Zaaknummer : 2014/282 en 282.1 Rechter[s] : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2015 Partijen : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam Trefwoorden : [onderzoek] Adviseur Bijzondere omstandigheden Finale

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie