OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar (7 september augustus 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016)"

Transcriptie

1 OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar (7 september augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. Het studentenstatuut bevat de rechten en plichten van de studenten, die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en bestaat naast een opleidingsspecifiek deel ook uit een instellingsspecifiek deel. Het studentenstatuut geldt onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving. Academie A.D.E. Opleiding B. Media and Entertainment Management Datum advies opleidingscommissie 25 mei 2015 Datum goedkeuring academiedirecteur 12 mei 2015 Datum instemming deelraad 25 mei 2015 Datum vaststelling CvB 7 juli 2015 Gebaseerd op raamregeling HBO bachelor Datum voorgenomen besluit vaststelling 13 januari 2015 raamregeling CvB Datum instemming raamregeling MR 3 februari 2015 Datum vaststelling raamregeling CvB 10 februari 2015

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 ARTIKEL 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1.2 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 ARTIKEL 1.3 TOEPASSELIJKHEID... 8 HOOFDSTUK 2 GRONDSLAGEN VAN DE OPLEIDING ARTIKEL 2.1 HET DOEL VAN DE OPLEIDING EN DE COMPETENTIES HOOFDSTUK 3 INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING ARTIKEL 3.1 OPLEIDINGSVORM ARTIKEL 3.2 TAAL ARTIKEL 3.3 GEDRAGSREGELS ARTIKEL 3.4 OMVANG EN DUUR VAN DE BACHELOROPLEIDING ARTIKEL 3.5 OPBOUW VAN DE OPLEIDING Algemeen Afstudeerrichtingen Specialisatiekeuze en afstudeervariaties Honoursprogramma Minoren Premaster SBM (Strategic Business Management and Marketing) Verdiepingsprogramma s Afstuderen met eigen bedrijf (als ondernemer) ARTIKEL 3.6 SAMENSTELLING VAN DE EXAMENPROGRAMMA S ARTIKEL 3.7 VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen voor studenten met een WEB opleiding (MBO opleiding) Vrijstellingen voor studenten met VWO diploma (geldt niet voor instroom 2014 en later) Vrijstellingen voor studenten met een Associate degree getuigschrift Bewaartermijn beslissing vrijstelling ARTIKEL 3.8 INSCHRIJVING VOOR DE POSTPROPEDEUSE VAN DE OPLEIDING WAARVAN DE PROPEDEUSE IS GEVOLGD 18 ARTIKEL 3.9 INSCHRIJVING VOOR DE POSTPROPEDEUSE VAN EEN ANDERE NHTV OPLEIDING ARTIKEL 3.10 VERWIJZING IN DE POSTPROPEDEUSE ARTIKEL 3.11 OVERGANGSREGELING IN VERBAND MET WIJZIGING EXAMENPROGRAMMA HOOFDSTUK 4 STUDIEADVIES EN BINDENDE AFWIJZING ARTIKEL 4.1 STUDIEADVIES PROPEDEUSE AAN HET EINDE VAN HET STUDIEJAAR ARTIKEL 4.2 STUDIEADVIES PROPEDEUSE BIJ TUSSENTIJDSE UITSCHRIJVING ARTIKEL 4.3 INTREKKEN NEGATIEF BINDEND STUDIEADVIES ARTIKEL 4.4 BEWAARTERMIJN STUDIEADVIES HOOFDSTUK 5 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG ARTIKEL 5.1 STUDIEBEGELEIDING ARTIKEL 5.2 STUDIEBEGELEIDING BINNEN DE ACADEMIE/OPLEIDING ARTIKEL 5.3 PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN ARTIKEL 5.4 PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN EN ROL STUDENTENDECAAN HIERIN ARTIKEL 5.5 STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING ARTIKEL 5.6 STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE HOOFDSTUK 6 TENTAMINERING ARTIKEL 6.1 COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS EN HET BEHALEN VAN ECTS CREDITS ARTIKEL 6.2 INRICHTING TENTAMEN ARTIKEL 6.3 VOLGORDE VAN TENTAMENS ARTIKEL 6.4 TIJDVAKKEN EN FREQUENTIES VOOR HET AFLEGGEN VAN TENTAMENS ARTIKEL 6.5 VOORWAARDEN VOOR EEN COMPETENTIE-EXAMEN

3 ARTIKEL 6.6 INSCHRIJVING VOOR (HER)TENTAMENS Reguliere inschrijving Mogelijkheid tot inschrijving na de inschrijvingsperiode Mogelijkheid tot uitschrijving ARTIKEL 6.7 VERHINDERING VAN DEELNAME AAN EEN TENTAMEN ARTIKEL 6.8 REGELS TENTAMENS ARTIKEL 6.9 STAGES EN PRAKTIJKOPDRACHTEN ARTIKEL 6.10 AFSTUDEEROPDRACHT EN/OF SCRIPTIE ARTIKEL 6.11 BEOORDELING ARTIKEL 6.12 BEKENDMAKING VAN DE TENTAMENUITSLAG ARTIKEL 6.13 GELDIGHEIDSDUUR ARTIKEL 6.14 BEWARING ARTIKEL 6.15 INZAGE ARTIKEL 6.16 VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen tot het afleggen van tentamens Beoordelingskaders examencommissie bij het verlenen van de vrijstelling ARTIKEL 6.17 CALAMITEITENREGELING ARTIKEL 6.18 FRAUDE Definities Procedure Sancties ARTIKEL 6.19 VERKLARING VAN TENTAMENS HOOFDSTUK 7 ARTIKEL 7.1 ARTIKEL ARTIKEL ARTIKEL 7.4 ARTIKEL 7.5 ARTIKEL ARTIKEL 7.7 ARTIKEL 7.8 HOOFDSTUK 8 ARTIKEL 8.1 ARTIKEL 8.2 ARTIKEL 8.3 EXAMENS PROPEDEUSE-EXAMEN POSTPROPEDEUSE-EXAMEN Postpropedeuse-examen als onderdeel van de HBO bachelor Postpropedeuse-examen als onderdeel van de Associate degree COMPENSATIEMOGELIJKHEDEN Compensatiemogelijkheden in de propedeuse Compensatiemogelijkheden in de postpropedeuse VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN HET POSTPROPEDEUSE-EXAMEN BEKENDMAKING VAN DE EXAMENUITSLAG GRAADVERLENING HBO bachelor Associate degree JUDICIUM CUM LAUDE BEWAARTERMIJN GETUIGSCHRIFT RELEVANTE COMMISSIES EXAMENCOMMISSIE OPLEIDINGSCOMMISSIE ANDERE COMMISSIES HOOFDSTUK 9 VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ARTIKEL 9.1 ARTIKEL 9.2 ARTIKEL 9.3 HOOFDSTUK 10 ARTIKEL 10.1 VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING WIJZIGING ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN OVERIGE BEPALINGEN HARDHEIDSCLAUSULE BIJLAGE 1 GEDRAGSCODE IN HET GEVAL VAN ENGELSTALIG ONDERWIJS BIJLAGE 2 LANDELIJK COMPETENTIEPROFIEL IMEM BIJLAGE 3 OVERZICHT EXAMENPROGRAMMA IMEM BIJLAGE 4 MINOREN, HONOURS EN ANDERE EXAMENPROGRAMMA S BIJLAGE 5 IMEM LEERBEDRIJF HET MADE PRODUCTIEHUIS BIJLAGE 6 PROCEDURES EXAMENCOMMISSIE ADE

4 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Academie Academiedirecteur Accreditatie Afstudeerrichting A.P.A.-norm Assessment Associate degree opleiding Beoordelingsresultaten Bestuurs- en beheers reglement Blok College van Beroep voor de examens College van Bestuur Organisatorische eenheid zoals bedoeld in artikel 10.3a WHW, waarbinnen één of meer opleidingen worden aangeboden. Leidinggevende functionaris van een academie. De academiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in een academie op grond van door het College van Bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub s WHW. Een samenhangend geheel van onderwijs met betrekking tot een specifieke vakinhoudelijke discipline in een postpropedeuse van een opleiding. Internationaal erkend notatiesysteem voor bronnen en bronverwijzingen in teksten en mediale uitingen, opgesteld door de American Psychological Association (A.P.A.) Een specifieke toets waarin de student een realistische beroepsopdracht ontvangt, c.q. beroepsactiviteiten verricht, waarmee de student de beoordelaar in staat stelt vast te stellen in welke mate de student de (sub)competenties beheerst. Een Associate degree opleiding is een opleiding van twee jaar met een studielast van tenminste 120 ECTS credits zoals bedoeld in artikel 7.8a lid 1 en lid 2 WHW. De opleiding is verbonden aan een HBO-bacheloropleiding. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad Associate degree (Ad) verleend. Een verzameling van door de examinator(en) geregistreerde resultaten. Deze verzameling is vastgelegd in het studievoortgangssysteem Osiris. Een reglement waarin het College van Bestuur vaststelt hoe het bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld, zoals bedoeld in artikel 10.3b WHW. Een aaneengesloten periode van een aantal lesweken. Elk jaar is opgebouwd uit meerdere blokken. Een krachtens artikel 7.60 WHW vastgesteld rechtsprekend college waar studenten tegen besluiten zoals opgesomd in artikel 7.61 WHW in beroep kunnen gaan. Bestuursorgaan van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, zoals bedoeld in artikel 10.2 WHW jo. artikel 3 tot en met 5 en artikel 7 van de statuten van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda. 4

5 Competentie Competentie gestuurd onderwijs CROHO CROHO domein CROHO-nummer Cursus Een competentie is, het op basis van kennis, vaardigheden en attitudes, bekwaam handelen en meta-handelen, in een bepaalde rol en beroepscontext, op een bepaald niveau. Onderwijs waarbij de eindtermen zijn vervat in competenties. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 1 WHW. Indeling in onderwijssectoren. Zie ISAT-code. Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een tentamen. Deelraad Een per academie ingesteld orgaan, zoals bedoeld in artikel WHW, dat het instemmingsrecht en adviesrecht uitoefent dat toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het aangelegenheden betreft die de academie aangaan. Diplomasupplement Double Degree ECTS credit Examen Examencommissie Examenprogramma Examinator Extraneus Een toevoeging aan het getuigschrift, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 4 WHW, met als doel het verschaffen van inzicht in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding en dat mede in verband met de internationale herkenbaarheid van de opleidingen(en). Het supplement wordt opgesteld in de Engelse taal en voldoet aan het Europese standaardformat. Afstudeerprogramma in samenwerking met een gelieerde opleiding van een andere (buitenlandse) instelling, dat de student, bij goed gevolg, recht geeft op een getuigschrift van beide opleidingen. Een eenheid waarmee de studielast voor een student wordt uitgedrukt. Een ECTS credit is gelijk aan 28 uren studiebelasting. De verzameling met goed gevolg afgelegde tentamens in de tot de opleiding behorende onderwijseenheden, eventueel aangevuld met een onderzoek van door de examencommissie aangewezen examinator(en) naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student. Het orgaan, zoals bedoeld in artikel 7.12 lid 1 en 2 WHW, dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een examencommissie. Een groep van bij elkaar behorende cursussen met een normering. Lid van het personeel, alsmede deskundigen van buiten de instelling, die door de examencommissie aangewezen zijn voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag ervan, zoals bedoeld in artikel 7.12c lid 1 WHW. Degene, zoals bedoeld in artikel 7.36 WHW die is ingeschreven bij NHTV Breda met alleen het recht om tentamens en examens af te leggen. Een extraneus heeft niet het recht om onderwijs te volgen. 5

6 Fast-track Getuigschrift Opleidingstraject voor studenten die instromen met een bepaalde vooropleiding (zoals MBO of VWO 1 ). Dit opleidingstraject heeft een aantal standaard vrijstellingen waardoor het traject versneld kan worden doorlopen. Een door de examencommissie uitgereikt bewijs, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 2 van het WHW, dat het examen van een opleiding met goed gevolg is afgelegd. HBO bacheloropleiding Een HBO opleiding zoals bedoeld in de artikelen 7.3 en 7.3a lid 2 WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad Bachelor verleend. Zie ook: opleiding. Instelling Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, bij afkorting NHTV Breda. ISAT-code Managementteam Medezeggenschapsraad Minor NHTV Breda Nominale studieduur Numerus fixus Onderwijseenheid Opleiding Osiris Postpropedeuse Propedeuse Propedeuse- en postpropedeuse-examen Code waarmee de opleiding officieel geregistreerd is in het CROHO. Personen van een academie die verantwoordelijk zijn voor het academiebeleid en daartoe benoemd zijn door het College van bestuur. Een zelfstandig orgaan, zoals bedoeld in artikel WHW, voor inspraak in het beleid van NHTV Breda. Dit orgaan bestaat voor de helft uit gekozen personeelsleden en voor de helft uit gekozen studentleden. Verdieping op (of verbreding van) een onderwerp binnen de eigen of een andere opleiding. De Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, bij afkorting NHTV Breda. Aantal uren studiebelasting van de opleiding gedeeld door 60 ECTS credits uitgedrukt in jaren. Het door het College van Bestuur vastgesteld aantal studenten, dat ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeuse van een opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.53 WHW. Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een tentamen. Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, als bedoeld in artikel 7.3 van de WHW. Het Studenten Informatie Systeem van NHTV Breda. Het tweede deel van de opleiding dat volgt op de propedeuse, zoals bedoeld in artikel 7.30 WHW. Het eerste deel van een HBO opleiding dat wordt gevolgd door de postpropedeuse, zoals bedoeld in artikel 7.8 lid 2 en 4 WHW. Zie examen. 1 Fast-track VWO instroom betreft instroom in studiejaar of eerder 6

7 Selectielijst Student Studentendecaan Studieadvies Studiebelasting Studiecontract Studieloopbaancoach Tentamen Voltijdse opleiding WEB opleiding Wet/WHW De lijst waarin is vermeld hoelang NHTV Breda archiefbescheiden moet bewaren. Degene die bij NHTV Breda is ingeschreven, zoals bedoeld in artikel 7.32 WHW. Een functionaris waarvan de kerntaak is het begeleiden, informeren en adviseren van (potentiële) studenten op het gebied van studie en onderwijs. Advies, zoals bedoeld in artikel 7.8b lid 1 en 2 WHW, dat uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse aan de student wordt uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen de opleiding. De in ECTS credits uitgedrukte studielast, zoals bedoeld in artikel 7.4 lid 1 WHW. Een document met afspraken tussen de student en de opleiding waarin de student aangeeft hoe hij de nog niet behaalde cursussen van een examenprogramma binnen de daarvoor beschikbare studietijd zal gaan afronden. Een medewerker binnen de opleiding die als taak heeft het coachen en begeleiden van een groep studenten. Een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 lid 1 WHW, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus (student of extraneus), alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek. Een opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen ECTS credits opleveren. Opleiding in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (MBO). De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. Artikel 1.2 Algemene bepalingen 1 NHTV internationale hogeschool Breda kent conform artikel 7.59 van de WHW, een studentenstatuut dat is vastgesteld door het College van Bestuur van de hogeschool, na instemming van de medezeggenschapsraad. Het studentenstatuut bestaat uit een instellingsspecifiek deel en een opleidingsspecifiek deel. Het instellingsspecifieke deel is opgenomen in een afzonderlijk document (zie intranet/internet). De onderwijs- en examenregeling (OER) maakt deel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. 2 NHTV internationale hogeschool Breda wordt in deze regeling aangeduid met NHTV Breda. 3 De onderwijs- en examenregeling voldoet aan de regels en voorschriften van de Raamregeling OER HBO bachelor. De datum van vaststelling van de raamregeling OER 7

8 door het College van Bestuur en de datum van instemming door de medezeggenschapsraad, staan vermeld in het statusblok op de voorpagina van de OER. 4 De onderwijs- en examenregeling wordt goedgekeurd door de academiedirecteur conform artikel 9.1 van deze regeling. 5 De academiedirecteur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de onderwijs- en examenregeling en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig de bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit (WHW artikel 7.14). 6 De wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling wordt geëvalueerd door de opleidingscommissie. De opleidingscommissie presenteert de resultaten van de evaluatie aan de academiedirecteur. 7 De Nederlandse versie van de onderwijs- en examenregeling is leidend ten opzichte van de vertaalde Engelse versie. 8 De bepalingen in deze regeling zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de WHW. Artikel 1.3 Toepasselijkheid 1 Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor het studiejaar , dat loopt van 1 september 2015 tot en met 31 augustus De OER is van toepassing op alle studenten, van de opleiding zoals beschreven in deze OER, die zijn ingeschreven bij NHTV Breda. 3 Met de term opleiding, zoals vermeld in lid 2, wordt bedoeld alle vormen van deze opleiding conform de registratie in het CROHO. 4 Indien op 1 september 2015 de besluitvorming met betrekking tot de onderwijs- en examenregeling nog niet afgerond is, blijft, in uitzondering op lid 1, de onderwijsen examenregeling van kracht totdat de onderwijs- en examenregeling is vastgesteld. 5 Deze onderwijs- en examenregeling legt de rechten en de plichten van studenten van de opleiding Opleidingsnaam B Media and Entertainment Management Engelstalige opleidingsnaam International Media and Entertainment Management ISAT-code Graad 2 (voluit) Bachelor of Business Administration in Media and Entertainment Management Graad (verkort) BBA in Media and Entertainment Management vast evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen van het College van Bestuur, de academiedirecteur, de examencommissie, de opleidingscommissie en de medewerkers van de opleiding. 6 Waar in deze onderwijs- en examenregeling sprake is van studenten, worden tevens extranei bedoeld, tenzij anders is bepaald. 2 Vanaf kalenderjaar 2014 is de regeling rondom de graadverlening in het HBO aangepast. De nieuwe graden worden stapsgewijs ingevoerd. 8

9 7 Waar in deze onderwijs- en examenregeling hij, zijn of de student staat, moet hij/zij, zijn/haar of de student/studente worden gelezen. 8 Waar in deze onderwijs- en examenregeling de studentendecaan staat, wordt één van de studentendecanen binnen de desbetreffende academie bedoeld. 9 Waar in deze onderwijs- en examenregeling tentamen staat, moet tentamen, toets, opdracht, assessment of (competentie-)examen worden gelezen. 10 Waar in deze onderwijs- en examenregeling de examencommissie staat, wordt bedoeld de examencommissie van de eigen bachelor- of Ad-opleiding 11 Waar in deze onderwijs- en examenregeling medegedeeld aan student staat, wordt bedoeld medegedeeld met behulp van (naar het NHTV adres), internet, intranet, Osiris, schriftelijk of mondeling. Bij formele communicatie wordt het communicatiemiddel expliciet genoemd. 12 In deze onderwijs- en examenregeling wordt een aantal keren verwezen naar andere regelingen. Deze regelingen zijn te raadplegen via intranet/internet, tenzij anders vermeld. 13 Waar in deze onderwijs- en examenregeling IMEM of International Media and Entertainment Management staat, moet B Media and Entertainment Management worden gelezen en omgekeerd. 9

10 Hoofdstuk 2 Grondslagen van de opleiding Artikel 2.1 Het doel van de opleiding en de competenties Het doel van de bacheloropleiding International Media and Entertainment Management is er zorg voor te dragen dat de afgestudeerde voldoet aan de bij de opleiding behorende beroepscompetenties (zie bijlage 2). 10

11 Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de opleiding Artikel 3.1 WHW artikel 7.7 Opleidingsvorm De bacheloropleiding is ingericht als voltijdse opleiding. Artikel 3.2 WHW artikel 7.2 Taal Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden afgenomen in het Engels; voor het gebruik van de Engelse taal geldt een gedragscode (bijlage 1). Artikel 3.3 WHW artikel 7.57h Gedragsregels 1 Voor de handhaving van de goede gang van zaken binnen NHTV Breda heeft het College van Bestuur gedragsregels en ordemaatregelen voor de student vastgesteld. Zie hiervoor het studentenstatuut. 2 Hiernaast is bepaald dat het niet is toegestaan om, zonder toestemming van de docent, (delen van) colleges digitaal vast te leggen, te kopiëren en/of te verspreiden. Artikel 3.4 WHW artikel 7.4, 7.4b en 7.9a Omvang en duur van de bacheloropleiding 1 De HBO bacheloropleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 ECTS credits en een postpropedeuse met een omvang van 180 ECTS credits. Beide worden afgesloten met een examen. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. 2 De totale HBO bacheloropleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. De nominale studieduur is vier jaar. Eén studiejaar heeft een omvang van 60 ECTS credits (1680 uren studiebelasting). 3 In afwijking van lid 1 en 2, wordt aan de student met een VWO vooropleiding de mogelijkheid geboden om een HBO bacheloropleiding te volgen met een omvang van 180 ECTS credits. Deze opleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 ECTS credits en een postpropedeuse met een omvang van 120 ECTS credits. De nominale studieduur is drie jaar. Artikel Opbouw van de opleiding Algemeen 1 De nominale studieduur van de 4-jarige bacheloropleiding International Media and Entertainment valt, ongeacht het bepaalde in artikel 3.4 lid 1 en 2, uiteen in een algemene basisfase en een specialisatiefase. De basisfase van de opleiding bestaat uit het propedeusejaar en het tweede studiejaar en laat studenten eerst algemeen oriënterend en daarna enigszins verdiepend kennis nemen van het specifieke vakgebied waarop de bacheloropleiding zich richt. 11

12 Halverwege het eerste semester van het derde studiejaar kiezen alle studenten één van in totaal drie specialisaties op basis waarvan zij in de specialisatiefase (studiejaar 3 en 4) een voorgeschreven specialisatieprogramma doorlopen (zie artikel lid 2). In het derde studiejaar is altijd een stage van 30 ECTS credits voorzien en in het vierde studiejaar sluiten studenten hun opleiding altijd af met een afstudeerfase die eveneens 30 ECTS credits omvat. Het is onder voorwaarden mogelijk om van het overige deel van het voorgeschreven specialisatieprogramma af te wijken door te kiezen voor een minor (zie artikel 3.5.5), een uitwisselingsprogramma, of de premaster SBM programma (zie artikel De resultaten van deze keuzes worden achteraf in het voorgeschreven specialisatieprogramma ingevoerd, zodanig dat aan de in artikel 3.4 gestelde criteria voor de studieomvang wordt voldaan. 2 Voor het 3-jarige programma dat aan studenten met een VWO-vooropleiding wordt aangeboden, zijn de leerjaren 1 en 2 uit het vierjarige programma tot één studiejaar samengevoegd tot een propedeuseprogramma met een omvang van 60 ECTS credits, waarna de studenten voor hun tweede en derde leerjaar het normale programma volgen zoals dat in de leerjaren 3 en 4 aan de vierjarige studenten wordt aangeboden. Studenten die het 3-jarige programma volgen, hebben in hun specialisatiefase de verplichting om ten minste 30 ECTS credits in het buitenland te behalen. Daarvoor kunnen zij hun beroepsoriënterende stage uit leerjaar 2 en/of hun afstudeerstage in leerjaar 3 inzetten. Bovendien hebben studenten die het driejarig programma volgen de mogelijkheid om gedurende het tweede semester van hun tweede leerjaar of het eerste semester van hun derde leerjaar een uitwisselingsproramma te doorlopen bij een buitenlandse onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen zij in hun derde leerjaar deelnemen aan het SBM premaster programma (zie artikel 3.5.6). Studenten die het driejarig programma IMEM volgen, zijn uitgesloten van deelname aan minoren zoals bedoeld in artikel Afstudeerrichtingen De bacheloropleiding kent geen afstudeerrichtingen Specialisatiekeuze en afstudeervariaties 1 In het eerste semester van hun derde studiejaar kiezen alle vierjarige studenten International Media and Entertainment Management op basis van persoonlijke voorkeur of talent één van de drie standaard in het bachelorprogramma opgenomen specialisaties. Als uiterlijke deadline voor deze keuze geldt 1 december van het nominale derde leerjaar. Bij het missen van deze deadline, kan deelname aan het gewenste specialisatieprogramma niet worden gegarandeerd. Deze keuze dient altijd gemaakt te worden, ongeacht verdere afstudeervariaties zoals hieronder vastgelegd in lid 5. Studenten die het driejarig programma IMEM volgen, maken dezelfde keuze voor een specialisatie voor 1 december van hun nominale tweede leerjaar. Deze keuze dient altijd gemaakt te worden. 2 De specialisatieprogramma s zoals die binnen International Media and Entertainment Management zijn vastgesteld, omvatten: - Marketing - Content - Productie Het kiezen van een dubbele specialisatie is niet mogelijk. 3 Tegelijkertijd met hun gewenste specialisatie, kiezen alle studenten International Media and Entertainment Management uit één van de twee overgebleven specialisaties één vak uit hun laatste leerjaar dat als VRIJE KEUZE (FREE CHOICE) in hun standaard specialisatieprogramma wordt opgenomen. Voor dit vrije keuzevak gelden de deadline en garantievoorwaarde zoals hierboven bedoeld in lid 1. Deze keuze dient altijd gemaakt te worden, ongeacht verdere afstudeervariaties zoals hieronder vastgelegd in lid 5. 12

13 4 De student heeft de mogelijkheid om onder voorwaarden in zijn standaard specialisatieprogramma een variatie aan te brengen door onderwijs te volgen buiten het eigen bachelorprogramma. De beroepsoriënterende stage, zoals standaard opgenomen in het eerste semester van het derde studiejaar (of van het eerste semester van het tweede leerjaar voor studenten die het driejarig programma volgen), is van deze variatiemogelijkheid uitgesloten. 5 De student International Media and Entertainment Management heeft de keuze uit één van de onderstaande afstudeervariaties: a Het reguliere enkelvoudige specialisatieprogramma op basis van persoonlijke specialisatiekeuze (zoals hierboven bedoeld in lid 1) met een vrij keuzevak, zoals hierboven bedoeld in lid 3. b Het combineren van een enkelvoudig specialisatieprogramma op basis van persoonlijke specialisatiekeuze (zoals hierboven bedoeld in lid 1) met een minor zoals bedoeld in artikel Minors kunnen alleen in het eerste semester van studiejaar 4 gevolgd worden. Studenten die het driejarig programma IMEM volgen, zijn van deze optie uitgesloten. c Het combineren van een enkelvoudig specialisatieprogramma op basis van persoonlijke specialisatiekeuze (zoals hierboven bedoeld in lid 1) met deelname aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Deze optie is mogelijk in het tweede semester van studiejaar 3 of in het eerste semester van studiejaar 4. Voor studenten die het driejarig programma IMEM volgen, is deze optie mogelijk in respectievelijk het tweede semester van het tweede leerjaar of in het eerste semester van het derde leerjaar. Deelname aan een uitwisselingsprogramma is uitsluitend toegestaan indien studieachterstand voor aanvang van de uitwisseling ten hoogste 6 ECTS credits omvat. 6 Het is de student International Media and Entertainment Management toegestaan slechts één van de bovenstaande afstudeervariaties a tot en met c te kiezen. Afstudeervariaties b en c zijn niet combineerbaar en sluiten elkaar uit. 7 De omvang van een uitwisseling, zoals hierboven bedoeld in lid 5c, kan maximaal 30 ECTS credits zijn. In het geval dat meer studiepunten zijn behaald, worden die punten in overige opgenomen op het studievoortgangsoverzicht. 8 Wisselen van specialisatieprogramma kan uitsluitend gedurende leerjaar 3 van de opleiding en dient altijd door de examencommissie te worden goedgekeurd. Alleen schriftelijke en beargumenteerde verzoeken worden door de examencommissie beoordeeld. Studenten die op basis van een VWO-vooropleiding het driejarig programma IMEM volgen, kunnen niet van specialisatieprogramma wisselen. 9 Studenten IMEM die voor hun afstuderen kiezen voor een enkelvoudig specialisatieprogramma (optie 5a hierboven), ontvangen na het afronden van de opleiding een diploma Bachelor in Business Administration. In het daarbij behorende diplomasupplement wordt expliciet het gekozen IMEM-specialisatieprogramma vermeld. Studenten IMEM die in hun specialisatieprogramma kiezen voor een minor of een uitwisselingstraject (opties 5b en 5c hierboven), ontvangen na het afronden van de opleiding een diploma Bachelor in Business Administration. In het daarbij behorende diplomasupplement wordt geen melding gemaakt van een IMEM-specialisatieprogramma. In de cijferlijst staat wel altijd opgesomd welke onderwijseenheden een student heeft gevolgd Honoursprogramma WHW artikel 7.9b Zie ook bijlage 4 1 Een honoursprogramma is een extra programma dat een student volgt naast de reguliere opleiding en dat gericht is op het behalen van een hoger kennisniveau. 13

14 2 De honoursprogramma s van NHTV zijn NHTV-breed van opzet, oftewel toegankelijk voor alle studenten die een bachelorprogramma volgen en aan de selectiecriteria voldoen. Daarom wordt het onderwijs binnen het honoursprogramma gepland op een manier dat alle NHTV studenten aan dit onderwijs kunnen deelnemen. Voor een overzicht van de honoursprogramma s zie bijlage 4. 3 Studenten die staan ingeschreven voor een reguliere vierjarige opleiding mogen alleen aan de selectie deelnemen als de propedeuse in één jaar is afgerond. 4 De selectieprocedure wordt in september gestart, de selectiecriteria worden via intranet gepubliceerd. 5 Ook studenten die deelnemen aan de driejarige VWO-trajecten en studenten die zijn toegelaten tot een fast-track programma, mogen deelnemen aan de in lid 3 bedoelde selectie. 6 Ieder honoursprogramma heeft een coördinator. Deze coördinator informeert de examencommissie van de bacheloropleiding over de studievoortgang van de individuele honoursstudent. 7 In afwijking van artikel 6.2 lid 7 wordt als minimum een 5,5 vastgesteld voor deelcijfers van cursussen die binnen een honoursprogramma vallen. Indien hiervan afgeweken wordt, communiceert de verantwoordelijk docent dit van tevoren. 8 Indien de honoursstudent een achterstand van 10 ECTS credits of meer heeft opgelopen in het programma van de eigen bacheloropleiding, kan de examencommissie besluiten dat deze student aan het einde van het studiejaar moet stoppen met de deelname aan het honoursprogramma. Bij een dergelijk besluit worden de reeds behaalde studieresultaten in het honourstraject toegevoegd aan de cijferlijst van de bacheloropleiding onder de categorie overig. De student ontvangt geen honourscertificaat. De behaalde studiepunten mogen niet worden ingezet in het examenprogramma van de bacheloropleiding. 9 De student ontvangt een honourscertificaat indien het honoursprogramma volledig afgerond is. Voorwaarde hiervoor is dat er niet meer dan vier maanden studievertraging is opgetreden en dat het bachelorexamen behaald is Minoren 3 Zie ook bijlage 4 1 Vierdejaarsstudenten, die het reguliere programma van de bacheloropleiding IMEM volgen, kunnen deelnemen aan een minor. Alle minoren (NHTV-brede of academie/opleidingsspecifieke) omvatten een periode van 10 weken met een studiebelasting van 15 ECTS credits. De aanbiedende academie is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de minor en tevens voor de verwerking van de behaalde resultaten. Voor procedures voor de minorkeuze wordt verwezen naar de desbetreffende intranetpagina. 2 Indien een student kiest voor deelname aan een minor, zoals bedoeld in lid 1, hoeft voor de hieronder opgenomen minoren geen toestemming gevraagd te worden aan de examencommissie van de opleiding waar hij staat ingeschreven. Hierbij is de examencommissie uitgegaan van relevantie voor de opleiding. - Change Management - Entrepreneurship (de Engelstalige variant) - Cross-cultural Management In ieder ander geval dient de keuze van een student goedgekeurd te worden door de examencommissie van de bacheloropleiding waar hij staat ingeschreven. 3 Bij het opstellen van dit document wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor de minoren. De meest recente informatie hierover staat vermeld op de intranetsite van NHTV. 14

15 3 Indien een student een minor wil volgen bij een andere instelling dan waar hij zijn eerste inschrijving heeft, kan dat op basis van een tweede of hogere inschrijving. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wel kan specifiek onderwijs geweigerd worden indien deelname leidt tot onevenredige kosten bijvoorbeeld doordat een extra groep moet worden gevormd. De eventuele kosten die voor het volgen van deze externe minor gelden komen altijd volledig voor rekening van de student. 4 Deelname aan een externe minor, zoals hierboven bedoeld bij lid 3, kan alleen indien dat vooraf door de examencommissie is goedgekeurd. Daartoe dient de student een onderbouwd verzoek in bij de examencommissie waarin de keuze wordt beargumenteerd. Bovendien maken een studieplanning en een lijst met binnen de minor te volgen vakken deel uit van het verzoek. Na het afronden van de minor overlegt de student de behaalde resultaten aan de examencommissie, waarna deze zorg draagt voor het correct invoegen van de behaalde resultaten in het standaard specialisatieprogramma van de student, zoals bedoeld in artikel Een minor, zoals bedoeld in lid 3, dient minimaal 15 ECTS credits te bedragen. In het geval van meer of minder dan 15 ECTS credits wordt door de examencommissie bepaald hoe omgegaan wordt met de extra of nog te behalen ECTS credits. 6 De Academy for Digital Entertainment biedt in studiejaar geen eigen minorprogramma aan. 7 Deelname aan een minor-programma (intern of extern) kan alleen als de studieachterstand bij aanvang van het vierde leerjaar niet meer dan 6 ECTS credits bedraagt. 8 Indien een student bepaalde vakken van een NHTV-brede of externe minor niet heeft behaald, dan dient hij deze vakken binnen de oorspronkelijke minor te herkansen. De bacheloropleiding International Media and Entertainment Management biedt voor gemiste studiepunten van een minor geen vervangende vakken of opdrachten aan. 9 Het examenprogramma van de NHTV-brede minoren is opgenomen in bijlage Premaster SBM (Strategic Business Management and Marketing) 1 Studenten IMEM kunnen in hun vierde studiejaar deelnemen aan de premaster SBM. Deze keuzemogelijkheid staat los van het bepaalde in artikel 3.5.3, lid 5 en wordt daardoor niet belemmerd. Voorwaarde is wel dat studenten hun afstudeeronderzoek binnen het SBMprogramma IMEM-relevant inrichten en dat ze bij hun afstudeeronderzoek begeleid worden door docenten van International Media and Entertainment Management. 2 Studenten IMEM die in hun specialisatieprogramma kiezen voor een SBM-premaster, ontvangen na het afronden van de opleiding een diploma Bachelor in Business Administration International Media and Entertainment Management In het daarbij behorende diplomasupplement wordt geen melding gemaakt van een IMEM-specialisatieprogramma. In de cijferlijst staat wel opgesomd welke onderwijseenheden een student heeft gevolgd. 3 De premaster SBM omvat een periode van een studiejaar met een studiebelasting van 70 ECTS credits. 4 De Academie voor Toerisme is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de premaster. 5 De ingangseisen voor toelating tot de premaster SBM zijn: - Er zijn 180 ECTS credits behaald in de HBO bachelor (inclusief eventueel toegekende vrijstellingen). - Voor studenten die het driejarig IMEM programma volgen, geldt dat zij 120 ECTS credits in de HBO bachelor hebben behaald (inclusief eventueel toegekende vrijstellingen) - Geen onvoldoende beoordeling voor SBM gerelateerde cursussen. 15

16 - Voldoende niveau Engels (TOEFL minimumscore 80 internet-based en minimumscore 20 spreekvaardigheid (of een vergelijkbaar niveau)). - Goed beoordeelde motivatiebrief (in het Engels) met bijbehorende CV en cijferlijst. - Goed beoordeeld interview over motivatie en kennis. Dit interview wordt gehouden in het Engels. 6 Studenten die het SBM-premaster programma niet halen, kunnen op basis van hun oorspronkelijke specialisatiekeuze, zoals bedoeld in artikel 3.5.3, naar het IMEM majorprogramma terugkeren en hun bacheloropleiding daar alsnog afronden. Op basis van een gewaarmerkt document vanuit de opleiding SBM kan de examencommissie deze resultaten als een verdiepingsminor in het examenprogramma opnemen, danwel op basis van behaalde resultaten vrijstellingen verlenen in het IMEM-specialsatieprogranmma. 7 De examencommissie staat onder de volgende voorwaarde toe dat de premaster SBM vervangend is voor het vierde jaar van de opleiding: - De student heeft een gewogen gemiddelde van tenminste 6,50. 8 Het examenprogramma van de premaster SBM is opgenomen in bijlage Verdiepingsprogramma s Summer School Hang Yang University 1 Tweedejaars studenten IMEM, die het vak Media Production (PR6) ter waarde van 11 ECTS credits doorlopen, hebben onder voorwaarden de keuzemogelijkheid om het tweede, praktische gedeelte van dat vak te vervangen door een relevant programma aan de Hang Yang University in Seoul, Zuid-Korea. 2 Het voorbereidende deel van het vak PR6 (ter waarde van 5 ECTS credits) dient altijd binnen NHTV gevolgd en met succes behaald te worden. 3 De keuzemogelijkheid zoals bedoeld in lid 1 hierboven wordt in studiejaar geboden aan maximaal 10 tweedejaars studenten IMEM. Selectie heeft plaats op basis van het hoogste grade point average (GPA), berekend uit alle vakken uit het eerste jaar. 4 Zij-instromers die in het tweede jaar van de opleiding instromen met een propedeusediploma dat behaald is bij een opleiding buiten het CROHO-domein van IMEM, zoals bedoeld in artikel 3.9 lid 1c, zijn uitgesloten van de in dit artikel bedoelde keuzemogelijkheid. 5 Deelnemende studenten hebben hun propedeuseprogramma IMEM binnen het eerste studiejaar behaald. 6 Het vervangende programma, zoals bedoeld in lid 1 hierboven, moet altijd doorlopen worden in de zomervakantie direct volgend op het tweede studiejaar. Uitstel naar een latere zomerperiode is niet mogelijk. 7 Voor het samenstellen van het vervangende programma aan Hang Yang University kan de student kiezen uit een vooraf door de examencommissie geautoriseerd cursusaanbod. Voor het studiejaar valt het keuzeaanbod binnen het domein communicatie. De student volgt een vervangingsprogramma ter waarde van maximaal 6 Koreaanse studiepunten (twee vakken) die na overlegging van een geldig bewijsdocument door de examencommissie vóór aanvang van het nieuwe academisch jaar worden omgezet naar een vrijstelling voor 6 ECTS credits van PR6 in het resultatenoverzicht van de student. 8 De keuzeoptie voor de Hang Yang summer school wordt meegenomen in de reguliere informatievoorziening rond het vak PR6. Geïnteresseerde studenten kunnen zich vóór 1 december 2015 aanmelden volgens de binnen PR6 gangbare procedure. 16

17 8 De eventuele kosten die voortkomen uit het volgen van het summer school programma, zoals in dit artikel bedoeld, komen altijd volledig voor rekening van de student Efteling Academy 1 De examencommissie heeft, in aanvulling op het gestelde in artikel lid 2 en 4, ook het verdiepingsprogramma Efteling Academy voor studenten International Media and Entertainment Management geautoriseerd. 2 Het verdiepingsprogramma Efteling Academy valt inhoudelijk onder de verantwoordelijkheid van de Academy for Leisure van NHTV. 3 Vanwege het intensieve karakter van het verdiepingsprogramma, omvat de studielast 20 ECTS credits. Deze 20 ECTS credits omvatten de reguliere 15 ECTS credits voor het volgen van een NHTV-brede minor, zoals hierboven bedoeld in artikel lid 2. Daarnaast wordt, bij het behalen van 20 ECTS credits, op basis van het specifieke onderzoekskarakter van dit programma de cursus Advanced Research Methodology (FME4.GE14) in het vierdejaars specialisatieprogramma van International Media and Entertainment Management vrijgesteld. 4 Deelname aan het verdiepingsprogramma Efteling Academy kan alleen als de studieachterstand bij aanvang van het vierde leerjaar niet meer dan 6 ECTS credits bedraagt. 5 Studenten die binnen het verdiepingsprogramma extra studieprestaties verrichten zoals bedoeld in lid 3 hierboven, die voortvloeien uit het project, maar die buiten het basisprogramma vallen, kunnen hiervoor extra beloond worden met studiepunten. Dit verzoek om extra studiepunten komt altijd van de voor het verdiepingsprogramma verantwoordelijke docenten en dient altijd te worden goedgekeurd door de examencommissie van de eigen opleiding. 6 Deelname aan het verdiepingsprogramma Efteling Academy is organisatorisch te beschouwen als deelname aan een minor. Voor studenten die deelnemen aan de Efteling Academy geldt het bepaalde in artikel lid 6 en lid Afstuderen met eigen bedrijf (als ondernemer) 1 Onderdeel van de NHTV strategie is een bedrijfsgeoriënteerde en ondernemende universiteit te worden. Om ondernemende studenten optimaal te kunnen faciliteren een succesvolle onderneming te starten is het mogelijk om af te studeren met een eigen bedrijf (entrepreneurial graduation). Hiervoor biedt de NHTV professionele begeleiding en dit is mogelijk binnen alle programma s op alle academies. 2 De NHTV student die het totaal aantal ECTS credits heeft behaald om te mogen starten met het afstuderen, kan worden toegelaten tot entrepreneurial graduation. 3 Voor de toelating tot deze vorm van afstuderen geldt een selectieprocedure, waarbij de student moet kunnen aantonen dat hij: - de intentie heeft om te beginnen met een eigen bedrijf tijdens het afstuderen - de intentie heeft om te beginnen met een eigen bedrijf na het afstuderen - al begonnen is met een eigen bedrijf 4 Voor verdere details en specifieke criteria ten aanzien van de entrepreneurial graduation binnen International Media and Entertainment Management, wordt verwezen naar de afstudeerhandleiding op 5 Deelname aan het honoursprogramma The Entrepreneurial Journey of aan de minor Entrepreneurship is geen voorwaarde voor de selectie. 17

18 Artikel 3.6 Samenstelling van de examenprogramma s Het volledige examenprogramma van de opleiding staat in het Curriculumoverzicht International Media and Entertainment Management , zoals separaat bijgevoegd (bijlage 3) en zoals gepubliceerd op en via internet en intranet Artikel Vrijstellingen Vrijstellingen voor studenten met een WEB opleiding (MBO opleiding) Niet van toepassing Vrijstellingen voor studenten met VWO diploma (geldt niet voor instroom 2014 en later) Niet van toepassing Vrijstellingen voor studenten met een Associate degree getuigschrift Niet van toepassing Bewaartermijn beslissing vrijstelling Selectielijst NHTV Breda 1 De beslissing rondom vrijstelling wordt zeven jaar bewaard na datum beslissing. 2 De bewaartermijn van zeven jaar geldt eveneens voor alle onderliggende bescheiden: - Verzoek vrijstelling - Diploma vooropleiding - Diplomasupplement vooropleiding - Bewijsstuk elders verworven competenties (EVC) - Ervaringscertificaat (EVC) - Vrijstelling met onderbouwing Artikel 3.8 Inschrijving voor de postpropedeuse van de opleiding waarvan de propedeuse is gevolgd WHW artikel De student heeft toegang tot de postpropedeuse, van de opleiding waarvan de propedeuse is gevolgd, als hij voldoet aan één van de volgende voorwaarden: a de student heeft het propedeuse-examen met goed gevolg afgelegd, b de student heeft, in verband met persoonlijke omstandigheden, van de examencommissie toestemming gekregen om deel te nemen aan het onderwijs en om tentamens af te leggen van de postpropedeuse voordat het propedeuse-examen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd. c de student heeft het in eerste jaar van de propedeuse tenminste 54 ECTS credits behaald (zie hoofdstuk 4 studieadvies). Hierbij kunnen door de examencommissie aanvullende voorwaarden zijn gesteld (zie lid 2). 2 Als aanvullende eis op het gestelde in artikel 3.8 lid 1c geldt dat studenten International Media and Entertainment Management in hun eerste jaar in elk geval het onderdeel Study Coaching (FME1.SC1) met goed gevolg moeten hebben afgerond om al dan niet voorwaardelijk te 18

19 worden toegelaten tot de postpropedeuse. Indien zij aan het eind van het eerste studiejaar het vak Study Coaching ter waarde van 2 ECTS credits niet hebben behaald, krijgen zij een negatief bindend studieadvies, ongeacht het aantal behaalde studiepunten in het eerste leerjaar. Voor het behalen van het vak Study Coaching (FME1.SC1) geldt het bepaalde in artikel 6.4 lid 1. 3 De student met een VWO vooropleiding die zich heeft ingeschreven voorde driejarige bachelor-opleiding IMEM zoals bedoeld in artikel 3.5.1, lid 2, heeft tijdens zijn eerste jaar van inschrijving tot en met 30 september de mogelijkheid om, met behoud van studieresultaat, over te stappen naar het reguliere vierjarige IMEM-programma. De student zal vanaf dat moment het normale vierjarige IMEM-programma volgen, met inachtneming van de regelgeving zoals die in de OER is vastgelegd. Na 30 september is de hier bedoelde overstap niet meer mogelijk. Artikel 3.9 Inschrijving voor de postpropedeuse van een andere NHTV opleiding 1 De student heeft toegang tot de postpropedeuse als hij voldoet aan één van de volgende voorwaarden: a de student heeft het propedeuse-examen van een andere NHTV opleiding, in hetzelfde CROHO domein, met goed gevolg afgelegd. b de student heeft, in verband met persoonlijke omstandigheden, toestemming gekregen van de examencommissie van de nieuwe opleiding om deel te nemen aan het onderwijs en om tentamens af te leggen van de postpropedeuse voordat het propedeuse-examen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd. Beide opleidingen dienen in hetzelfde CROHO domein te vallen. c de student heeft in het eerste jaar van de propedeuse binnen NHTV Breda 60 ECTS credits behaald (zie hoofdstuk 4 studieadvies). Hierbij kunnen door de examencommissie van de nieuwe opleiding aanvullende voorwaarden zijn gesteld (zie lid 2). 2 De in lid 1c genoemde aanvullende voorwaarde is dat de student over een door de examencommissie goedgekeurd studieplan/studiecontract beschikt teneinde de kennisaansluiting op de postpropedeuse van de nieuwe opleiding te optimaliseren. 3 Ingeval van lid 1b geldt dat de student de verplichting heeft de propedeuse af te ronden bij de eerdere (oude) opleiding. Artikel 3.10 Verwijzing in de postpropedeuse WHW artikel 7.9 alleen voor bacheloropleidingen met afstudeerrichtingen Niet van toepassing. Artikel 3.11 Overgangsregeling in verband met wijziging examenprogramma Indien er wijzigingen optreden in het examenprogramma zal de examencommissie hiervoor een overgangsregeling vaststellen. Indien nodig wordt ook vastgesteld hoe omgegaan wordt met eventuele wijzigingen in de normering van het examenprogramma. Voor het studiejaar zijn er geen overgangsregelingen voorzien. 19

20 Hoofdstuk 4 Studieadvies en bindende afwijzing WHW artikel 7.8b Artikel 4.1 Studieadvies propedeuse aan het einde van het studiejaar 1 De examencommissie brengt iedere student, uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse van een opleiding, schriftelijk advies uit over de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. De bespreking van de examencommissie leidt tot een: - positief advies (indien 60 ECTS credits behaald zijn). - aangehouden advies (indien 54 ECTS credits of meer behaald zijn maar minder dan 60 ECTS credits en indien daarbij voldaan is aan de extra voorwaarde zoals gesteld in artikel 3.8 lid 2). - negatief advies (indien minder dan 54 ECTS credits behaald zijn, of indien niet is voldaan aan de aanvullende voorwaarde zoals gesteld in artikel 3.8 lid 2) 2 Aan een negatief advies, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt een afwijzing verbonden. Dit wordt aangeduid als het negatief bindend studieadvies (BSA). Hierbij is de examencommissie van mening, met inachtneming van persoonlijke omstandigheden (zie artikel 5.3), dat de student niet geschikt wordt geacht voor de opleiding omdat de student onvoldoende studieresultaten heeft behaald of niet heeft voldaan aan de gestelde vereisten (zie artikel 4.1 lid 1). 3 Alvorens tot een afwijzing wordt overgegaan, wordt de student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door de examencommissie. 4 Om persoonlijke omstandigheden te laten meewegen in het oordeel van de examencommissie, dienen deze omstandigheden zo spoedig mogelijk, nadat de omstandigheden zijn ontstaan, gemeld te worden bij de studentendecaan. 5 Indien door de examencommissie aan het einde van het studiejaar een negatief bindend studieadvies wordt verstrekt dient vooraf advies te worden ingewonnen bij de studentendecaan. 6 De in lid 2 bedoelde afwijzing betreft de opleiding waar de student staat ingeschreven. 7 De in lid 2 bedoelde afwijzing is definitief en voor onbepaalde tijd. De examencommissie kan een negatief bindend advies intrekken, zie hiervoor ook artikel Aan iedere student wordt uiterlijk 1 maart van het eerste studiejaar een actueel overzicht verstrekt met de behaalde studieresultaten. Indien deze resultaten daartoe aanleiding geven wordt aan dit overzicht een waarschuwing verbonden (het tussentijds advies), met het dringende advies om binnen een redelijke termijn de studieresultaten te verbeteren. 9 De in lid 8 bedoelde waarschuwing wordt verstrekt indien minder dan 18 ECTS credits zijn behaald. 10 Aan iedere student die aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeuseexamen nog niet behaald heeft, wordt een negatief bindend studieadvies gegeven. 11 In afwijking van het gestelde in lid 1 kan op basis van persoonlijke omstandigheden (zie artikel 5.3) en op advies van de studentendecaan, dit advies één jaar worden uitgesteld. 12 Een student kan in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies bij het College van Beroep voor de Examens binnen zes weken nadat het negatief bindend studieadvies is afgegeven. 20

B. Creative Media and Game Technologies B Game Architecture and Design

B. Creative Media and Game Technologies B Game Architecture and Design OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design Game Architecture and Design Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en

Nadere informatie

OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design. Game Architecture and Design

OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design. Game Architecture and Design OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design Game Architecture and Design Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management

Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 015-016 (1 september 015 31 augustus 016) De onderwijs-

Nadere informatie

OER WO bachelor International Leisure Sciences

OER WO bachelor International Leisure Sciences OER WO bachelor International Leisure Sciences NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het

Nadere informatie

OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) Academie Academy for Leisure Opleiding(en) Vrijetijdsmanagement Datum

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective

Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective Onderwijs- en examenregeling Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Master in Tourism Destination Management

Onderwijs- en examenregeling. Master in Tourism Destination Management Onderwijs- en examenregeling Master in Tourism Destination Management NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Regeling examencommissies NHTV Breda

Regeling examencommissies NHTV Breda Regeling examencommissies NHTV Breda NHTV internationale hogeschool Breda Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van: 6 september 2016 De instemming van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

OER HBO Masters ADE Professional Master in Media Innovation & Master Game Technology

OER HBO Masters ADE Professional Master in Media Innovation & Master Game Technology OER HBO Masters ADE Professional Master in Media Innovation & Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2017-2018 (1 september 2017 31 augustus 2018) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies Mechatronica Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Mechatronica Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie AE&I 25 maart

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Betrokken academies Opleidingen Datum vaststelling academiedirecteuren Datum advies opleidingscommissie Datum instemming academieraden AAFM,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht Reglement examencommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Inhoud: art. 1 begripsbepalingen...3 art. 2 toepassingsgebied...3 art. 3 examencommissie...3 art. 4 examinatoren...4 art.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie