REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE"

Transcriptie

1 Litzberg 35 Dilsen-Stokkem Lanklaar februari 2012 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Maaslandse Watersport Vereniging vzw REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. Maaslandse Watersport Vereniging vzw Lanklaar februari Doel: De Maaslandse Watersport Vereniging vzw is een vereniging, gekenmerkt door sport- en clubgeest van haar leden. Zij verwacht dat de goede wil en de medewerking van al haar leden er zorg voor dragen dat de standregels geëerbiedigd worden. De voertaal is Nederlands. 2. Aansluiting: a) Het Ballotagecomité beslist of een kandidaat-lid aangenomen wordt. Een lid kan slechts uitgesloten worden door beslissing van de Algemene Vergadering. b) Het kandidaat-lid dient een exemplaar van de inwendige orde te ondertekenen welk wordt gearchiveerd op het secretariaat van Maaslandse Watersport Vereniging vzw. Het kandidaat-lid ontvangt hiervan een kopie. c) Ieder clublid heeft het recht bezwaren naar voren te brengen tegen het toetreden van een bepaald lid. Deze klacht moet schriftelijk en ondertekend aan de Raad van Bestuur gericht worden. In zulk geval beslist de Raad van Bestuur van de vereniging over het al dan niet gegrond zijn van de bezwaren. d) Minderjarigen kunnen als lid aanvaardt worden, mits een schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Onder minderjarige is verstaan, alle leden beneden 18 jaar, zij hebben geen stemrecht. Het stemrecht geldt alleen voor leden van 18 jaar en ouder

2 3. Lidgelden: Het lidgeld kan pas aanvaard worden nadat het kandidaat-lid de inwendige orde heeft ondertekend. Lidgelden, standgelden, liggelden voor boten, alle vergunningen en taksen dienen bij de Algemene Vergadering jaarlijks betaald te worden. Zij worden jaarlijks door de Raad van Bestuur van de vereniging bepaald en dienen aan de penningmeester van de vereniging over gemaakt te worden. De leden die niet betaald hebben bij de Algemene Vergadering dienen als ontslagnemend te worden beschouwd. 4. Uitsluiting - Tijdelijke schorsing - Verwittiging: Het niet nakomen van de inwendige orde kan tot gevolg hebben: a) Een mondelinge vermaning. b) Een schriftelijke vermaning. c) De uitsluiting uit de vereniging. Hebben eveneens uitsluiting als gevolg: a) Indien de Dienst der Scheepvaart erom verzoekt. b) Bij herhaaldelijke overtreding van de inwendige orde. c) Bij opzettelijk misbruik maken van, of opzettelijk schade toebrengen aan eigendommen van de vereniging. Deze sancties gelden ook wanneer een lid zich onbehoorlijk gedraagt of getuigt van onsportieve geest. 5. Gedrag op het terrein: a) Iedereen is verplicht een behoorlijke kledij te dragen. b) Naaktlopen is verboden. c) Alle voertuigen dienen stapvoets te rijden. d) Voor voertuigen dienen wettelijke bepalingen ter zake. e) De leden mogen gebruik maken van de steigers enkel voor het in- en uitstappen van de boten en door de skiërs. f) Ligplaatsen voor boten worden door de Raad van Bestuur in overleg met het lid aangeduid. g) Geen andere voorwerpen mogen worden gebruikt als aanlegboeien om de boten aan te leggen. (Ten strengste verboden autobanden te gebruiken) h) De steigers dienen iedere dag opgeruimd te worden van ski s, benzinebussen, vesten,. alle persoonlijke materialen en het clubmateriaal. i) Iedere booteigenaar dient op zijn plaats aan te leggen. j) Vanaf 1 mei tot eind oktober is het verboden om auto s en/of trailers op de paden van het clubterrein te parkeren. k) De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leden die zich op het terrein bevinden. l) Na 22:00 uur moet de rust van de buurtbewoners gerespecteerd worden

3 6. Gedrag op het water: a) Iedereen is verplicht een Life-saver te dragen. b) Naaktlopen en naakt waterskiën is verboden. c) Het waterskiën/wakeborden is enkel toegelaten voor leden en geregistreerde ski-initiaties. Alle andere watersporters, enkel mits toelating van de Raad van Bestuur. d) De veiligheid van anderen moet steeds gewaarborgd blijven. e) Steeds de vaarroute in de grote kom respecteren. (zie schets 1) f) Boten die de haven verlaten geven steeds voorrang aan de boten die al op kanaal zijn. g) Er wordt steeds een veilige afstand gehouden achter andere boten en skiërs. Schets 1 7. Gebruik der materialen, eigendom van de club: a) Het skimateriaal mag enkel door de leden van het showteam gebruikt worden. b) De terreinverantwoordelijke ziet toe op het gebruik van het onderhoudsmateriaal van de club. Bespreken met tuinman./ of bestuur c) Het skimateriaal mag ook gebruikt worden voor ski-initiaties, waarvoor de piloot de verantwoordelijkheid draagt. 8. Varen: a) De betreffende uurregeling luidt: Van zonsopgang tot zonsondergang gedurende het gehele jaar van de zwaaikom aan de club tot aan de oude kanaalarm (passerelle). Van uur tot uur, op alle zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen alsook de hele maand juli van de oude kanaalarm tot aan de zwaaikom ( t Eilandje) te Neeroeteren. b) Iedere piloot dient in het bezit te zijn van een stuurbrevet. c) Het besturen van een motorboot is toegestaan aan personen vanaf 16 jaar mits vergezeld door een inzittende die in het bezit is van een stuurbrevet. d) Elke boot dient voorzien te zijn van een vaarvignet dat, tegen betaling, jaarlijks door de Dienst der Scheepvaart wordt uitgereikt

4 e) Procedure voor het tanken van gas: 1. Het is ten strengste verboden te roken in de tank zone. 2. De boot vastleggen en motor stilleggen. 3. Door middel van de sleutel de veiligheidsknop laten uitspringen(staat op de regeringskant naast de deur van de sanitaire blok). 4. Uit de brievenbus de map nemen waar de meterstanden worden opgeschreven. Controleer de laatste meterstand van de vorige persoon met de analoge teller van de pomp en noteer deze als jouw beginstand(bij afwijkingen steeds het bestuur verwittigen). 5. Sluit het pistool aan op de vul-stop van de boot en druk het pistool samen, vergrendel nu het pistool. 6. Druk boven aan de zijkant van de pomp op de zwarte knop (let op: deze kan er uitspringen). Het is verboden om de knop te blokkeren met hulpmiddelen. 7. Noteer duidelijk je naam, datum,begin- en eindstand van de teller en tel het aantal getankte liters uit. Bevestig met je handtekening. 8. Na een tankbeurt steeds de veiligheidsknop aan de sanitair blok indrukken, zodat enkel personen met een sleutel kunnen tanken. 9. Het pistool steeds netjes terug aan de pomp hangen. f) Tijdens het varen is het aan de piloot en inzittende verboden op een andere plaats te zitten dan de voorziene plaatsen. g) Bij het skiën, dienen er zich ten minste twee personen in de boot te bevinden. Het dragen van een degelijk drijfmiddel is verplicht. h) Bij het schansspringen is het dragen van een helm met gaten en een life-saver verplicht. i) Tijdens het oplopen of kruisen blijft de skiër binnen de hekgolf. j) De vertrekkende skiër heeft steeds voorrang op de aankomende. k) Vertrekken en aankomen, dient steeds plaats te vinden aan de betreffende steigers. l) Het zwemmen is enkel toegelaten op eigen verantwoordelijkheid. m) De boten dienen voorzien te zijn van: inschrijvingsplaat, misthoorn, of dubbel toonfluit, roeiriem, meertouw (10 meter), reserve drijfmiddel, scheepvaartreglement, enterhaak, blusapparaat en een gele vlag. De piloot of inzittende dient met deze gele vlag te zwaaien bij het vallen van een skiër of boot in nood, om de andere boten te verwittigen. n) De vereniging is niet verantwoordelijk voor het zinken of bergen van een boot. Op het water is het lid zelf verantwoordelijk. In geval van ongeval of zinken van een boot dient de eigenaar zelf de berging uit te voeren, zoniet zal de Raad van Bestuur van de vereniging of de Dienst der Scheepvaart uitvoeren ten laste van de eigenaar. o) De booteigenaar en of piloot is verplicht zich te schikken naar de reglementen voorgeschreven door de Dienst der Scheepvaart. 9. Verzekeringen: a) Elke boot dient behoorlijk tegen derde verzekerd te zijn. Een afschrift van de polis zal afgegeven worden op het secretariaat van de club. Jaarlijks dient het lid de betaling van de verzekeringspremie te bewijzen door voorlegging van een bewijs aan de Raad van Bestuur van de club. De standplaatseigenaars dienen hun chalet of caravan te verzekeren. b) De standplaatsen mogen niet onderverhuurd of gratis ter beschikking gesteld worden aan andere personen

5 10. Afrit: a) Er zal bij betaling van het lidgeld en liggeld aan iedere booteigenaar een sleutel of cijfercode overhandigd worden voor het openen en sluiten van de slagboom bij het inlaten en uithalen van de boot. De sleutel is strikt persoonlijk. Men dient ervoor te waken dat geen niet-leden hun boot zouden inlaten tijdens het inhalen of aflaten van een lid zijn boot. b) De slagboom moet altijd gesloten zijn. c) Voertuigen of aanhangers moeten dadelijk na het inlaten of uithalen van de boot verwijderd worden van de afrit. 11. Sanitaire blok: Alleen leden mogen gebruik maken van de sanitaire blok en dienen deze in zuivere staat te houden. 12. Reglementering clubboot Correct Craft: Art.1. Piloot Wordt als piloot aanzien, elk lid van de vereniging welk door de Raad van Bestuur is aangeduid om de boot te besturen. Wijze van aanduiding: elk lid dat als piloot wenst gebruik te maken van de clubboot zal een bekwaamheidstest moeten afleggen, waaruit blijkt dat hij geschikt is om de boot op een veilige manier te besturen. Elk lid van de vereniging, ouder dan 18 jaar, heeft het recht zich hiervoor kandidaat te stellen, mits hij/zij in bezit is van een geldig stuurbrevet. De piloot, door de Raad van Bestuur aanvaard, hebben strikt de volgende verplichtingen na te leven: a) Kennisname van het reglement in het boordboek vermeld. b) Zich akkoord verklaren met de reglementen door het namenregister te ondertekenen. c) De naam dient altijd in het boordboek vermeld te worden wanneer de boot door de piloot gebruikt wordt. De Raad van Bestuur van de vereniging behoudt zich het recht elke piloot welke de reglementen niet strikt naleeft, van de pilotenlijst te schrappen. En dat ofwel tijdelijk ofwel voor altijd. Art.2. Gebruiksaanwijzing van tijdmeter en uurregister van het boordboek: Op het toetsenbord bevindt zich een tijdmeter, die uren en minuten aanduidt en in werking treedt enkel wanneer de boot start. Wanneer men met de boot start dient men na te gaan of de aangeduide tijd op de tijdmeter overeenstemt met de door de vorige voerder ingevulde tijd. Vervolgens dient de tijd welke de klok aanwijst opnieuw ingevuld in het uurregister. Bij het stilleggen van de motor dient de piloot eveneens het boordboek in te vullen overeenstemmend met de klok en vervolgens aantal minuten, de som, zijn toegewezen nummer en verschuldigde som aan de terreinmeester te betalen. Art.3. Tarieven: Het tarief staat in het boordboek vermeld. Dit tarief werd voorgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Wanneer de boot gebruikt wordt buiten het tarief dient de piloot in het boordboek te vermelden: Doel en reden en dit mits toelating van de Raad van Bestuur. Deze regeling geldt alleen voor manifestaties en wedstrijden of oefening hiervoor. Deze uitzonderlijke vaarten en gebeurtenissen welke zich zouden voordoen dienen vermeld in het boordboek onder rubriek opmerkingen. Art.4. Defecten: Alle defecten aan de clubboot, motor en treklijnen dienen door de piloot in het boordboek vermeld. Eveneens onder de rubriek opmerkingen. De bevoorrading van brandstof en olie zal door de zorgen van de bootsman geschieden. Ieder piloot dient bij gebruik van de boot - 5 -

6 deze in propere staat achter te laten. De laatste piloot van de dag is verplicht de boor binnen te varen, hem doelmatig op zijn plaats te meren, degelijk vast te maken en af te dekken. Art.5. Poetsen van de clubboot: De gebruikers van de clubboot en ook andere clubleden dienen uit sportieve geest deze boot regelmatig te poetsen. Dit vooral samen met de jeugd. Art.6. Skiërs: Enkel de leden met een geldige lidkaart mogen door de Correct Craft getrokken worden, met uitzondering van leden van bevriende clubs welke aanvaard zijn door de Raad van Bestuur. De prijs voor een initiatiebeurt voor niet-leden staat vermeld in het logboek en wordt bepaald door de Raad van Bestuur. ALGEMEEN. Door de Inwendige Orde niet voorziene gevallen. Elk door het onderhavige reglement niet voorziene geval, zal aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd en zal er een beslissing getroffen worden. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor aan de bovenvermelde standregels van Inwendige Orde artikelen bij te voegen zo dit nodig mocht blijken. Deze artikelen zullen ter kennis gebracht worden aan de belanghebbende onder de vorm van een schriftelijke mededeling. Zij treden in werking vanaf het ogenblik van het uithangen in de vitrinekast naast de slipway en maken met het onderhavige reglement een geheel uit. ELK LID VERKLAART DOOR ZIJN LIDMAATSCHAP KENNISNAME EN AANVAARDING VAN DEZE REGLEMENTEN VAN INWENDIGE ORDE. Hierbij verklaart dan ondergetekende, lid van de Maaslandse Watersport Vereniging, kennis genomen te hebben van voornoemde standregels en hij verklaart zich bij deze standregels neer te leggen. (Eigenhandig te schrijven Gelezen en goedgekeurd ) Lanklaar, de / /. Naam en voornaam van het hoofdlid. Handtekening

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012. Jachthaven Vissershang. Jeppegatweg 1. 4273 PG Hank

Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012. Jachthaven Vissershang. Jeppegatweg 1. 4273 PG Hank Algemene voorwaarden huur en verhuur van ligplaatsen 2012 Jachthaven Vissershang Jeppegatweg 1 4273 PG Hank Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 april 2010 en geaccordeerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d..

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. 1. Aansluitingsvoorwaarden 1.1. Men wordt gebruiker en kan de auto reserveren na ondertekening van

Nadere informatie

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie

8. Hij onderhoudt de contacten met de dienst voor legionella bestrijding.

8. Hij onderhoudt de contacten met de dienst voor legionella bestrijding. HAVENREGLEMENT t STIK HEDEL Artikel 1- Toepasselijkheid havenreglement Een ieder die op enigerlei wijze gebruik maakt van voorzieningen die de vereniging biedt, is onderworpen aan de bepalingen bij dit

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Verhuurder EN, Rijbewijs nr. Identiteitskaart nr Huurder Verhuurder en Huurder, samen de Partijen. WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

Let op! design copywriting hosting

Let op! design copywriting hosting In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. By Nouk: bedrijf dat opdrachten aanneemt en uitvoert. 2.

Nadere informatie

Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde

Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde De Biljartclub wordt genoemd Het Witte Paard BC. Hierna verder genoemd de vereniging, de biljartvereniging of de biljartclub. Momenteel is

Nadere informatie

Steven Apers mail: steven.apers@belug.be tel: 0477/96 13 49

Steven Apers mail: steven.apers@belug.be tel: 0477/96 13 49 Reglement voor het BeLUG evenement van 18 en 19 april 2015. Dit reglement is van toepassing op het BeLUG evenement georganiseerd op zaterdag 18 en zondag 19 april 2015. 1 Organisatie De organisatie van

Nadere informatie

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN car2go Nederland Algemene voorwaarden 1/5 CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Onderwerp (1) car2go Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE, Utrecht, KvK nr.: 53514254 (hierna te noemen: "car2go")

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

CODE DER DRAVERIJEN. In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 18.

CODE DER DRAVERIJEN. In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 18. CODE DER DRAVERIJEN In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend 1. Algemene bepalingen 14. De inschrijving en startaangifte van paarden artikel

Nadere informatie

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren)

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) artikel 1 Onderwerp (1) Deze car2go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en car2go Nederland B.V. (verder "car2go" genaamd)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve

Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve Gelezen en akkoord: Datum: Handtekening: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: voorletters: 1 Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve

Nadere informatie

jan vaessen facilitation

jan vaessen facilitation Algemene Voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Opdrachtnemer : Opdrachtgever : de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 1. Bevestiging van akkoord 1 1. Door lid te worden van Stevoort Basketbalclub verklaart het lid (indien minderjarig samen met zijn ouders) zich akkoord met de missie, de visie,

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1

Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE HET GEBRUIK SPORTHAL VELDMEERS LAARNE Artikel 1: Algemene Bepalingen De gemeentelijke sporthal bestaat uit drie sportzalen : één grote sporthal, mogelijks op te

Nadere informatie

A73 AutoLease Venrayseweg 28 5928 NZ Venlo Tel : 077-3961855. Algemene voorwaarden / Mantelovereenkomst. Klantnr. : Datum :

A73 AutoLease Venrayseweg 28 5928 NZ Venlo Tel : 077-3961855. Algemene voorwaarden / Mantelovereenkomst. Klantnr. : Datum : Algemene voorwaarden / Mantelovereenkomst Klantnr. : Datum : De ondergetekenden: A. A73 Autolease BV, gevestigd te Venlo,, postbus 3105,5902 RC,Venlo, hierna te noemen: A73 AutoLease B. Lessee, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN geldig vanaf 1 oktober 2012 van COLLECT CAR B.V. te Rotterdam, handelende onder de naam GREENWHEELS

ALGEMENE VOORWAARDEN geldig vanaf 1 oktober 2012 van COLLECT CAR B.V. te Rotterdam, handelende onder de naam GREENWHEELS ALGEMENE VOORWAARDEN geldig vanaf 1 oktober 2012 van COLLECT CAR B.V. te Rotterdam, handelende onder de naam GREENWHEELS ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd judoclub Arashi Beerse VZW, hierna te noemen "de vereniging" is gevestigd te Klaproosstraat 16 te Beerse. Haar activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Modelclub VENUS 72

Huishoudelijk Reglement Modelclub VENUS 72 Huishoudelijk Reglement Modelclub VENUS 72 1. Tot de in art. 3 van de Statuten omschreven middelen om de verenigingsdoelstelling te bereiken behoort ook a. het waar nodig onderling uitwisselen van technische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie