REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE"

Transcriptie

1 Litzberg 35 Dilsen-Stokkem Lanklaar februari 2012 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Maaslandse Watersport Vereniging vzw REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. Maaslandse Watersport Vereniging vzw Lanklaar februari Doel: De Maaslandse Watersport Vereniging vzw is een vereniging, gekenmerkt door sport- en clubgeest van haar leden. Zij verwacht dat de goede wil en de medewerking van al haar leden er zorg voor dragen dat de standregels geëerbiedigd worden. De voertaal is Nederlands. 2. Aansluiting: a) Het Ballotagecomité beslist of een kandidaat-lid aangenomen wordt. Een lid kan slechts uitgesloten worden door beslissing van de Algemene Vergadering. b) Het kandidaat-lid dient een exemplaar van de inwendige orde te ondertekenen welk wordt gearchiveerd op het secretariaat van Maaslandse Watersport Vereniging vzw. Het kandidaat-lid ontvangt hiervan een kopie. c) Ieder clublid heeft het recht bezwaren naar voren te brengen tegen het toetreden van een bepaald lid. Deze klacht moet schriftelijk en ondertekend aan de Raad van Bestuur gericht worden. In zulk geval beslist de Raad van Bestuur van de vereniging over het al dan niet gegrond zijn van de bezwaren. d) Minderjarigen kunnen als lid aanvaardt worden, mits een schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Onder minderjarige is verstaan, alle leden beneden 18 jaar, zij hebben geen stemrecht. Het stemrecht geldt alleen voor leden van 18 jaar en ouder

2 3. Lidgelden: Het lidgeld kan pas aanvaard worden nadat het kandidaat-lid de inwendige orde heeft ondertekend. Lidgelden, standgelden, liggelden voor boten, alle vergunningen en taksen dienen bij de Algemene Vergadering jaarlijks betaald te worden. Zij worden jaarlijks door de Raad van Bestuur van de vereniging bepaald en dienen aan de penningmeester van de vereniging over gemaakt te worden. De leden die niet betaald hebben bij de Algemene Vergadering dienen als ontslagnemend te worden beschouwd. 4. Uitsluiting - Tijdelijke schorsing - Verwittiging: Het niet nakomen van de inwendige orde kan tot gevolg hebben: a) Een mondelinge vermaning. b) Een schriftelijke vermaning. c) De uitsluiting uit de vereniging. Hebben eveneens uitsluiting als gevolg: a) Indien de Dienst der Scheepvaart erom verzoekt. b) Bij herhaaldelijke overtreding van de inwendige orde. c) Bij opzettelijk misbruik maken van, of opzettelijk schade toebrengen aan eigendommen van de vereniging. Deze sancties gelden ook wanneer een lid zich onbehoorlijk gedraagt of getuigt van onsportieve geest. 5. Gedrag op het terrein: a) Iedereen is verplicht een behoorlijke kledij te dragen. b) Naaktlopen is verboden. c) Alle voertuigen dienen stapvoets te rijden. d) Voor voertuigen dienen wettelijke bepalingen ter zake. e) De leden mogen gebruik maken van de steigers enkel voor het in- en uitstappen van de boten en door de skiërs. f) Ligplaatsen voor boten worden door de Raad van Bestuur in overleg met het lid aangeduid. g) Geen andere voorwerpen mogen worden gebruikt als aanlegboeien om de boten aan te leggen. (Ten strengste verboden autobanden te gebruiken) h) De steigers dienen iedere dag opgeruimd te worden van ski s, benzinebussen, vesten,. alle persoonlijke materialen en het clubmateriaal. i) Iedere booteigenaar dient op zijn plaats aan te leggen. j) Vanaf 1 mei tot eind oktober is het verboden om auto s en/of trailers op de paden van het clubterrein te parkeren. k) De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leden die zich op het terrein bevinden. l) Na 22:00 uur moet de rust van de buurtbewoners gerespecteerd worden

3 6. Gedrag op het water: a) Iedereen is verplicht een Life-saver te dragen. b) Naaktlopen en naakt waterskiën is verboden. c) Het waterskiën/wakeborden is enkel toegelaten voor leden en geregistreerde ski-initiaties. Alle andere watersporters, enkel mits toelating van de Raad van Bestuur. d) De veiligheid van anderen moet steeds gewaarborgd blijven. e) Steeds de vaarroute in de grote kom respecteren. (zie schets 1) f) Boten die de haven verlaten geven steeds voorrang aan de boten die al op kanaal zijn. g) Er wordt steeds een veilige afstand gehouden achter andere boten en skiërs. Schets 1 7. Gebruik der materialen, eigendom van de club: a) Het skimateriaal mag enkel door de leden van het showteam gebruikt worden. b) De terreinverantwoordelijke ziet toe op het gebruik van het onderhoudsmateriaal van de club. Bespreken met tuinman./ of bestuur c) Het skimateriaal mag ook gebruikt worden voor ski-initiaties, waarvoor de piloot de verantwoordelijkheid draagt. 8. Varen: a) De betreffende uurregeling luidt: Van zonsopgang tot zonsondergang gedurende het gehele jaar van de zwaaikom aan de club tot aan de oude kanaalarm (passerelle). Van uur tot uur, op alle zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen alsook de hele maand juli van de oude kanaalarm tot aan de zwaaikom ( t Eilandje) te Neeroeteren. b) Iedere piloot dient in het bezit te zijn van een stuurbrevet. c) Het besturen van een motorboot is toegestaan aan personen vanaf 16 jaar mits vergezeld door een inzittende die in het bezit is van een stuurbrevet. d) Elke boot dient voorzien te zijn van een vaarvignet dat, tegen betaling, jaarlijks door de Dienst der Scheepvaart wordt uitgereikt

4 e) Procedure voor het tanken van gas: 1. Het is ten strengste verboden te roken in de tank zone. 2. De boot vastleggen en motor stilleggen. 3. Door middel van de sleutel de veiligheidsknop laten uitspringen(staat op de regeringskant naast de deur van de sanitaire blok). 4. Uit de brievenbus de map nemen waar de meterstanden worden opgeschreven. Controleer de laatste meterstand van de vorige persoon met de analoge teller van de pomp en noteer deze als jouw beginstand(bij afwijkingen steeds het bestuur verwittigen). 5. Sluit het pistool aan op de vul-stop van de boot en druk het pistool samen, vergrendel nu het pistool. 6. Druk boven aan de zijkant van de pomp op de zwarte knop (let op: deze kan er uitspringen). Het is verboden om de knop te blokkeren met hulpmiddelen. 7. Noteer duidelijk je naam, datum,begin- en eindstand van de teller en tel het aantal getankte liters uit. Bevestig met je handtekening. 8. Na een tankbeurt steeds de veiligheidsknop aan de sanitair blok indrukken, zodat enkel personen met een sleutel kunnen tanken. 9. Het pistool steeds netjes terug aan de pomp hangen. f) Tijdens het varen is het aan de piloot en inzittende verboden op een andere plaats te zitten dan de voorziene plaatsen. g) Bij het skiën, dienen er zich ten minste twee personen in de boot te bevinden. Het dragen van een degelijk drijfmiddel is verplicht. h) Bij het schansspringen is het dragen van een helm met gaten en een life-saver verplicht. i) Tijdens het oplopen of kruisen blijft de skiër binnen de hekgolf. j) De vertrekkende skiër heeft steeds voorrang op de aankomende. k) Vertrekken en aankomen, dient steeds plaats te vinden aan de betreffende steigers. l) Het zwemmen is enkel toegelaten op eigen verantwoordelijkheid. m) De boten dienen voorzien te zijn van: inschrijvingsplaat, misthoorn, of dubbel toonfluit, roeiriem, meertouw (10 meter), reserve drijfmiddel, scheepvaartreglement, enterhaak, blusapparaat en een gele vlag. De piloot of inzittende dient met deze gele vlag te zwaaien bij het vallen van een skiër of boot in nood, om de andere boten te verwittigen. n) De vereniging is niet verantwoordelijk voor het zinken of bergen van een boot. Op het water is het lid zelf verantwoordelijk. In geval van ongeval of zinken van een boot dient de eigenaar zelf de berging uit te voeren, zoniet zal de Raad van Bestuur van de vereniging of de Dienst der Scheepvaart uitvoeren ten laste van de eigenaar. o) De booteigenaar en of piloot is verplicht zich te schikken naar de reglementen voorgeschreven door de Dienst der Scheepvaart. 9. Verzekeringen: a) Elke boot dient behoorlijk tegen derde verzekerd te zijn. Een afschrift van de polis zal afgegeven worden op het secretariaat van de club. Jaarlijks dient het lid de betaling van de verzekeringspremie te bewijzen door voorlegging van een bewijs aan de Raad van Bestuur van de club. De standplaatseigenaars dienen hun chalet of caravan te verzekeren. b) De standplaatsen mogen niet onderverhuurd of gratis ter beschikking gesteld worden aan andere personen

5 10. Afrit: a) Er zal bij betaling van het lidgeld en liggeld aan iedere booteigenaar een sleutel of cijfercode overhandigd worden voor het openen en sluiten van de slagboom bij het inlaten en uithalen van de boot. De sleutel is strikt persoonlijk. Men dient ervoor te waken dat geen niet-leden hun boot zouden inlaten tijdens het inhalen of aflaten van een lid zijn boot. b) De slagboom moet altijd gesloten zijn. c) Voertuigen of aanhangers moeten dadelijk na het inlaten of uithalen van de boot verwijderd worden van de afrit. 11. Sanitaire blok: Alleen leden mogen gebruik maken van de sanitaire blok en dienen deze in zuivere staat te houden. 12. Reglementering clubboot Correct Craft: Art.1. Piloot Wordt als piloot aanzien, elk lid van de vereniging welk door de Raad van Bestuur is aangeduid om de boot te besturen. Wijze van aanduiding: elk lid dat als piloot wenst gebruik te maken van de clubboot zal een bekwaamheidstest moeten afleggen, waaruit blijkt dat hij geschikt is om de boot op een veilige manier te besturen. Elk lid van de vereniging, ouder dan 18 jaar, heeft het recht zich hiervoor kandidaat te stellen, mits hij/zij in bezit is van een geldig stuurbrevet. De piloot, door de Raad van Bestuur aanvaard, hebben strikt de volgende verplichtingen na te leven: a) Kennisname van het reglement in het boordboek vermeld. b) Zich akkoord verklaren met de reglementen door het namenregister te ondertekenen. c) De naam dient altijd in het boordboek vermeld te worden wanneer de boot door de piloot gebruikt wordt. De Raad van Bestuur van de vereniging behoudt zich het recht elke piloot welke de reglementen niet strikt naleeft, van de pilotenlijst te schrappen. En dat ofwel tijdelijk ofwel voor altijd. Art.2. Gebruiksaanwijzing van tijdmeter en uurregister van het boordboek: Op het toetsenbord bevindt zich een tijdmeter, die uren en minuten aanduidt en in werking treedt enkel wanneer de boot start. Wanneer men met de boot start dient men na te gaan of de aangeduide tijd op de tijdmeter overeenstemt met de door de vorige voerder ingevulde tijd. Vervolgens dient de tijd welke de klok aanwijst opnieuw ingevuld in het uurregister. Bij het stilleggen van de motor dient de piloot eveneens het boordboek in te vullen overeenstemmend met de klok en vervolgens aantal minuten, de som, zijn toegewezen nummer en verschuldigde som aan de terreinmeester te betalen. Art.3. Tarieven: Het tarief staat in het boordboek vermeld. Dit tarief werd voorgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Wanneer de boot gebruikt wordt buiten het tarief dient de piloot in het boordboek te vermelden: Doel en reden en dit mits toelating van de Raad van Bestuur. Deze regeling geldt alleen voor manifestaties en wedstrijden of oefening hiervoor. Deze uitzonderlijke vaarten en gebeurtenissen welke zich zouden voordoen dienen vermeld in het boordboek onder rubriek opmerkingen. Art.4. Defecten: Alle defecten aan de clubboot, motor en treklijnen dienen door de piloot in het boordboek vermeld. Eveneens onder de rubriek opmerkingen. De bevoorrading van brandstof en olie zal door de zorgen van de bootsman geschieden. Ieder piloot dient bij gebruik van de boot - 5 -

6 deze in propere staat achter te laten. De laatste piloot van de dag is verplicht de boor binnen te varen, hem doelmatig op zijn plaats te meren, degelijk vast te maken en af te dekken. Art.5. Poetsen van de clubboot: De gebruikers van de clubboot en ook andere clubleden dienen uit sportieve geest deze boot regelmatig te poetsen. Dit vooral samen met de jeugd. Art.6. Skiërs: Enkel de leden met een geldige lidkaart mogen door de Correct Craft getrokken worden, met uitzondering van leden van bevriende clubs welke aanvaard zijn door de Raad van Bestuur. De prijs voor een initiatiebeurt voor niet-leden staat vermeld in het logboek en wordt bepaald door de Raad van Bestuur. ALGEMEEN. Door de Inwendige Orde niet voorziene gevallen. Elk door het onderhavige reglement niet voorziene geval, zal aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd en zal er een beslissing getroffen worden. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor aan de bovenvermelde standregels van Inwendige Orde artikelen bij te voegen zo dit nodig mocht blijken. Deze artikelen zullen ter kennis gebracht worden aan de belanghebbende onder de vorm van een schriftelijke mededeling. Zij treden in werking vanaf het ogenblik van het uithangen in de vitrinekast naast de slipway en maken met het onderhavige reglement een geheel uit. ELK LID VERKLAART DOOR ZIJN LIDMAATSCHAP KENNISNAME EN AANVAARDING VAN DEZE REGLEMENTEN VAN INWENDIGE ORDE. Hierbij verklaart dan ondergetekende, lid van de Maaslandse Watersport Vereniging, kennis genomen te hebben van voornoemde standregels en hij verklaart zich bij deze standregels neer te leggen. (Eigenhandig te schrijven Gelezen en goedgekeurd ) Lanklaar, de / /. Naam en voornaam van het hoofdlid. Handtekening

Secretariaat Clubreglement NLM

Secretariaat  Clubreglement NLM Clubreglement NLM Huidig reglement heeft tot doel de statuten van de Zeilvereniging Noord Limburg Maas, afgekort NLM, aan te vullen met bijkomende schikkingen en voorschriften. *** 1. Algemeen Art. 1 De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement

VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement 1 LAST SAVED ON: 3/5/2013 7:40:00 BY: DAVY KYNDT V1: Eerste Versie van Huishoudelijk Reglement. V2: Aanpassing Reglement Aanpassing naar nieuwe stijl. Aanpassingen

Nadere informatie

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W.

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid Huishoudelijk Reglement Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden, hetzij als fokkerlid, steunend lid of familielid.

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017 Inschrijvingsformulier INLICHTINGEN INTERN Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas INLICHTINGEN GEZINSHOOFD Naam & voornaam Straat en nr. Land Telefoon Geboorteplaats Rijksregisternr.

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMEEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.W. Inside - Outside v.z.w.

DEEL 1. ALGEMEEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.W. Inside - Outside v.z.w. HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.W. Inside - Outside v.z.w. DEEL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Beheersvorm - maatschappelijke zetel De Vlaamse Vereniging voor Watersport Inside - Outside, afgekort V.V.W. Inside -

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MOVE

Huishoudelijk reglement MOVE Huishoudelijk reglement MOVE Hoofdstuk I 1. Wie kan lid worden? Elke kandidaat die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur, en het jaarlijks lidgeld betaald heeft. 2. Wie is een werkend lid? De werkende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JACHTCLUB NIEUWENDORPE Vereniging zonder winstoogmerk Zetel. Pieter de Coninckstraat 15 9900 Eeklo Email: info@nieuwendorpe.be Website: www.nieuwendorpe.be Tel. 09/377.58.10 0486/55.44.12 ING 363-0789733-96

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Art.1 Algemeen. Het lid is pas volwaardig lid van Artgym nadat hij/zij zijn/haar lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft. Aansluiting bij Artgym houdt ook in dat het lid (en indien

Nadere informatie

Vlaamse Slotenmakers Unie VZW

Vlaamse Slotenmakers Unie VZW Vlaamse Slotenmakers Unie VZW Huishoudelijk reglement 1 Leden A Sympathiserend lid A.1. toetredingsvoorwaarden Natuurlijke persoon of rechtspersoon. Beroepswerkzaamheid of activiteit die verband houdt

Nadere informatie

WAREGEM YACHT CLUB VZW REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. Inwerking treden van het reglement

WAREGEM YACHT CLUB VZW REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. Inwerking treden van het reglement WAREGEM YACHT CLUB VZW REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Inwerking treden van het reglement Dit reglement treedt in werking de eerste dag volgend op de dag van de ledenvergadering van 2011 waarin dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Topdogs Kruibeke vzw Versie JULI 2017

Huishoudelijk reglement Topdogs Kruibeke vzw Versie JULI 2017 Ondernemings nr. 0817.018.924 KKUSH nr. 1253 Rekeningnummer: KBC - BE46 7360 4032 0136 Huishoudelijk reglement Topdogs Kruibeke vzw Versie JULI 2017 Leden Iedereen in het bezit van een hond, zonder onderscheid

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

Beste Watersporter, De vereniging heeft ongeveer 400 leden en wij hebben 240 ligplaatsen.

Beste Watersporter, De vereniging heeft ongeveer 400 leden en wij hebben 240 ligplaatsen. Beste Watersporter, U hebt belangstelling getoond voor een lidmaatschap en/of een ligplaats in onze haven aan de Kleine Poel van de Westeinderplassen in Aalsmeer. Voordat u een ingevuld aanvraagformulier

Nadere informatie

Rupelmondese watersportvereniging voor het Scheldeland

Rupelmondese watersportvereniging voor het Scheldeland Rupelmondese watersportvereniging voor het Scheldeland REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE De Rupelmondse watersportvereniging voor het Scheldeland vzw, verder genoemd RWVS met ondernemingsnr. 0410.630.395, is

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

KONINKLIJKE SPORTING F.C. HAREN V.Z.W.

KONINKLIJKE SPORTING F.C. HAREN V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTING F.C. HAREN V.Z.W. INTERN REGLEMENT Algemeen : Deze richtlijnen hebben tot doel de werking van onze voetbalvereniging op een sportieve wijze te aanzien. De club staat open voor iedere

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma binnen de hieronder opgesomde termijnen in te

Nadere informatie

VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem

VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Art. 1 Dit reglement vormt een aanvulling op de statuten opgemaakt op 1 februari 2008. Het is bindend voor alle toegetreden leden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

VISSEN IN DILSEN-STOKKEM

VISSEN IN DILSEN-STOKKEM VISSEN IN DILSEN-STOKKEM Deze folder bevat de regels die van toepassing zijn op het vissen in alle visgebieden in Dilsen-Stokkem, op basis van de twee reglementen die werden goedgekeurd door de gemeenteraad:

Nadere informatie

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Havenreglement rev. 2015.2

Havenreglement rev. 2015.2 Havenreglement rev. 2015.2 Ten geleide Het havenreglement is een uitwerking van de huishoudelijke afspraken in de haven van de WVA. Dit havenreglement is gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

PROCEDURE GEBRUIK/HUUR ZWEMBAD NA NORMALE OPENINGSUREN

PROCEDURE GEBRUIK/HUUR ZWEMBAD NA NORMALE OPENINGSUREN INTERBAD Opdrachthoudende vereniging Veltemweg 35 8310 SINT KRUIS Tel. 050/35.07.77 fax 050/36.45.60 E mail : interbad@skynet.be Dexia : 091-0070170-68 PROCEDURE GEBRUIK/HUUR ZWEMBAD NA NORMALE OPENINGSUREN

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2010-2011 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

KAMPENHOUTSE HONDENSCHOOL

KAMPENHOUTSE HONDENSCHOOL GEGEVENS EERSTE GELEIDER : 40 KAMPENHOUTSE HONDENSCHOOL AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP Vanaf 01juli tot 31 december NAAM : STRAAT : GEMEENTE : TELEFOON :... NR :........ POSTCODE :...... NATIONALITEIT :.. GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Hondenschool Adler Dogs vzw

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Hondenschool Adler Dogs vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hondenschool Adler Dogs vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de leden van Adler Dogs vzw te informeren over de gewoonten en gebruiken in de hondenschool.

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Vanaf seizoen 2014-2015 werkt de Koninklijke Belgische Ski Federatie met een nieuw online systeem voor FIS-inschrijvingen. Elke Belgische renner

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR Vrije Basisschool De Twijg 3018 Wijgmaal tel.: 016 44.63.48 fax.: 016 44.86.48 www.detwijg.be GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR GOEDGEKEURD DOOR HET SCHOOLBESTUUR OP 9/11/2011 3018 Wijgmaal pagina

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw 1. Algemeen Dit reglement is een aanvulling van de Statuten van Ternesse Golf en Country Club en werd opgemaakt door de Raad van bestuur in vergadering

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 1999 Gewijzigd in de gemeenteraad van 27 maart 2006 en 26 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 2015

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 2015 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 2015 INLEIDING Dit reglement werd opgesteld door de Raad van Bestuur van de Royal Antwerp Golf Club, hierna R.A.G.C. genoemd. In de statuten staat beschreven in welke mate

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERVOERSMIDDELEN G.S.W.V. SurfAce

REGLEMENT VOOR VERVOERSMIDDELEN G.S.W.V. SurfAce REGLEMENT VOOR VERVOERSMIDDELEN G.S.W.V. SurfAce Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 1.1 Doel van vervoersmiddelen... 2 Artikel 1.2 Definitie vervoersmiddelen... 2 Artikel 2 Gebruik van vervoersmiddelen...

Nadere informatie

3 Inrichting: het sportcentrum Schotte, Horecazaak de Looyerij, fitness Gymplus.

3 Inrichting: het sportcentrum Schotte, Horecazaak de Looyerij, fitness Gymplus. Parkeerreglement parking sportcomplex Schotte Artikel 1 - Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van de parkings van het SportAG, ongeacht het feit of zij er parkeren, stationeren

Nadere informatie

HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen

HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Louizalaan 500 1050 Brussel Tel.: 02/209.05.50 Fax: 02/209.05.68 E-mail: info@belgianchambers.be De Federatie

Nadere informatie

Autoreglement Boardsportvereniging DROP Delft

Autoreglement Boardsportvereniging DROP Delft Autoreglement Boardsportvereniging DROP Delft Artikel 1 Definities Boardsportvereniging DROP Delft, hierna te noemen de vereniging. Bestuur van de vereniging, hierna te noemen het bestuur. De auto van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1 Algemeen Westhinder Marina (WM) is bevoegd voor het toewijzen van de ligplaatsen, het vaststellen van de tarieven, het verhuren of in gebruik geven van de installaties, alsook

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

Huisreglement wielerclub WTC De Triples

Huisreglement wielerclub WTC De Triples Huisreglement wielerclub WTC De Triples 1. Vereniging De vereniging is opgericht te Evergem op 1 januari 2011 en bestaat als feitelijke vereniging. Het doel van onze vereniging is het samenbrengen van

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Voorwaarden en huisregels Body Results

Voorwaarden en huisregels Body Results Voorwaarden en huisregels Body Results Huisregels Body Results 1. Als je binnenkomt tijdens een GROEPSLES, wacht dan even bij de ingang totdat de trainer zegt dat deze is afgelopen voordat je naar de kleedkamers

Nadere informatie

Het gebruik van het spaarbekken blijft uitsluitend beperkt tot zeilen en plankzeilen. Zwemmen is niet toegelaten.

Het gebruik van het spaarbekken blijft uitsluitend beperkt tot zeilen en plankzeilen. Zwemmen is niet toegelaten. ZSC Broechem Oelegemsesteenweg 43b 2520 Ranst-Broechem 03/475 00 86 Z.S.C.BROECHEM vzw : Reglement van inwendige orde. Huidig reglement heeft tot doel de statuten van de Zeil en Surf Club Broechem vzw,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 2015-16 INSCHRIJVINGEN Uw inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het inschrijvingsgeld.

Nadere informatie

Schoolpool. Gebruikersverklaring

Schoolpool. Gebruikersverklaring Schoolpool Gebruikersverklaring Inhoudsopgave 1 Verantwoordelijkheden 3 2 Informatie 3 3 Wegcode 4 4 Veiligheidsregels voor kinderen 4 5 Verzekering 5 6 Respect 5 7 Kostendelend 6 8 Aanvaarding gebruikersverklaring

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R

P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R Artikel 1 - Toepassingsgebied. Dit reglement is van toepassing op de parking Duinenwatermeer Knokke-Heist die uitsluitend bestemd is voor de Gebruikers

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende),

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1 KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN WIELRENNEN 1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het

Nadere informatie

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum:

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum: Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo www.jhderoute.be jhderoute@gmail.com - 0474 07 91 59 Datum:...-...-... Overeenkomst tussen jeugdhuis De Route, vertegenwoordigd door: Bieke Vanfleteren email:

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Reglement van Inwendige Orde (RIO) Reglement van Inwendige Orde (RIO) ORGANISATIE VAN DE WINGE GOLF & COUNTRY CLUB ARTIKEL 1 - NV WINGE GOLF De NV WINGE GOLF en zijn Raad van Bestuur hebben de uitsluitende bevoegdheid over de organisatie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder

Nadere informatie

Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF

Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF Overeenkomst Vlaamse Judofederatie vzw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW BONHEIDENSE HONDENVRIENDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW BONHEIDENSE HONDENVRIENDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW BONHEIDENSE HONDENVRIENDEN De Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 38 van de Statuten, heeft het hiernavolgend Huishoudelijk Reglement opgesteld. Het werd goedgekeurd voorgelegd

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De verantwoordelijkheid voor de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur. Het beheer wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde

Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde De Biljartclub wordt genoemd Het Witte Paard BC. Hierna verder genoemd de vereniging, de biljartvereniging of de biljartclub. Momenteel is

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Reglement van Inwendige Orde

Reglement van Inwendige Orde Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Reglement van Inwendige Orde 21 juni 2011 A. Algemeen Reglement 1 1. - Doel Dit Huishoudelijk Reglement preciseert de werking van de

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

KRAV MAGA DEN HAAG. Familienaam : Voornamen : Indien minderjarig ( bij jeugd) onderstaanden invullen door de ouders en door ouders ondertekenen:

KRAV MAGA DEN HAAG. Familienaam : Voornamen : Indien minderjarig ( bij jeugd) onderstaanden invullen door de ouders en door ouders ondertekenen: KRAV MAGA DEN HAAG Inschrijfformulier deelnemer Krav Maga Den Haag Familienaam : Voornamen : Geboorte datum : Geslacht : M / V Indien minderjarig ( bij jeugd) onderstaanden invullen door de ouders en door

Nadere informatie

Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings

Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 30 april 2014, 15 december 2015

Nadere informatie

LOKAALVERHUUR 2014-2015

LOKAALVERHUUR 2014-2015 LOKAALVERHUUR 2014-2015 Welkom op Domein Kloosterheide. We hopen dat jullie bij ons een aangename periode zullen doormaken. De Scouts en Gidsen van Bornem stellen hun lokaal open voor andere groepen, dit

Nadere informatie

COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE

COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE Preambule Huidig reglement van de orde strekt ertoe de zaken te regelen die niet statutair voorzien zijn in de oprichtingsakte van de V.Z.W. Commissie Tank

Nadere informatie

Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin

Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin E09 van zaterdag 4 juli tot donderdag 16 juli 2015 E20 van zaterdag 15 augustus tot donderdag 27 augustus 2015 Wat nemen we mee? Voor het beoefenen van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement V.Z.W. Vereniging Krav Maga Zelfverdediging

Huishoudelijk reglement V.Z.W. Vereniging Krav Maga Zelfverdediging Huishoudelijk reglement V.Z.W. Vereniging Krav Maga Zelfverdediging Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION - BELGIUM REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE HOOFDSTUK 1 : VERTEGENWOORDIGERS ITF-BELGIUM 1) ALGEMEENHEDEN Art. 1. Ontslag : Indien een beheerder wordt ontslagen of niet herbenoemd

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Inleiding Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe vrijwilligerswet in werking. Om in orde te

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD)

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Uitgebreid reglement voor de leden van de vzw TCLD, de gebruikers en bezoekers van de buiten tennisterreinen en het clublokaal. Lidmaatschap

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie