Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0.."

Transcriptie

1 Allianz (ill) Algemene Vrwaarden Mndial Car-full VERZEKERING Mndial Car-full U"'I U"'I 0..

2 INHOUDSOPGA VE Inleiding DEEL EEN Tepassingsvrwaarden Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 ArtikelS Artikel 6 Artikel 7 Vrwerp van "mndial car-full" en verzekerde gebeurtenissen Verzekerde persnen A. Permanente Verzekerden B. Tijdelijk verzekerde persnen Het verzekerd vertuig A. Het vertuig B. Het getrkken element Verzekerde inzittenden Verzekerde verplaatsingen, verblijven en territrialiteit Vrafgaande vrwaarden tt het verkrijgen van de gewaarbrgde prestaties A. Aangifte: Verplichtingen en termijn B. Initiatief tt prestaties en verantwrdelijkheid C. Zelf gerganiseerde bijstand Financiële verbintenissen A. Algemene verbintenis B. Cmmunicatieksten vanuit het buitenland C. Overnachtingen D. Terbeschikkingstelling van een vertuig E. Schuldbekentenis F. Terugbetaling

3 DEEL TWEE Bijstand waarbrgen HOOFDSTUK I : BIJSTAND AAN PERSONEN A) Bi;stand in geval van ziekte f ngeval van de verzekerde Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Bijstand aan de verzekerde zelf A. Eerste hulp en prep tt bijstand B. Verplichting tt bijstandverlening, beslissing en verantwrdelijkheid C. Aanwezigheid bij het ziekbed van de in het buitenland gehspitaliseerde verzekerde D. Verlenging van het verblijf in het buitenland E. In geval van verlijden F. Medische ksten in het buitenland G. Opsturen van geneesmiddelen naar het buitenland H. Bijstand tijdens het skiën p sneeuw in het buitenland Bijstand in het buitenland aan de verzekerde reisgenten Transprt van de bagage en huisdieren Vervangingschauffeur B) Andere hulpverlening aan de verzekerden die zich in het buitenland bevinden Artikel 12 Artikel 13 Gebeurtenissen vrgevallen in het buitenland A. Verlies f diefstal van dcumenten B. Geldgebrek vr een ndzakelijke en nvrziene uitgave C. Strafrechtelijke vervlging Gebeurtenissen vrgevallen in België A. Overlijden van een familielid B. Ernstige testand van een familielid C. Hspitalisatie van meer dan 7 dagen van een kind van minder dan 18 jaar D. Zwaar schadegeval aan de verblijfplaats van de verzekerde E. Achterlaten van het vertuig in het buitenland C) Andere hulpverlening aan de verzekerden die zich in België bevinden Artikel14 Artikel 15 Bijstand aan persnen A. Overbrengen van berichten B. Inlichtingen m.b.t. reizen naar het buitenland C. Organisatie van de ziekenhuispname in België van een verzekerd kind D. Kinderppas Bijstand aan de wning die de gebruikelijke verblijfplaats is A. Pechverhelping dr een sltenmaker B. Bijstand aan de beschadigde wning Lr> Lr> "-

4 Mndial Car-full AE692Ne - 06{98 HOOFDSTUK 11: BIJSTAND AAN HET VOERTUIG EN DE INZITTENDEN Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Verzekerde gebeurtenissen vrgevallen in België Á. In geval van immbilisatie van het vertuig B. In geval van diefstal van het vertuig C. Vervangingswagen Verzekerde gebeurtenissen vrgevallen in het buitenland Á. In geval van immbilisatie van het vertuig B. Herstelling van meer dan 6 werkuren en immbilisatie van meer dan 5 dagen C. Herstelling van minder dan 6 werkuren f immbilisatie van minder dan 5 dagen D. Opsturen van wisselstukken E. Stalling F. Administratieve ksten vr het achterlaten van het vertuig G. In geval van diefstal van het vertuig Vertuig teruggevnden na diefstal Aanhangwagen f caravan Bagage en huisdieren Bijkmende dienst DEEL DRIE Algemene beperkingen Artikel 22 Artikel 23 Beperkingen van de tussenkmst Uitsluitingen van de waarbrg 19 19

5 Allianz (ffi) Mndial Car-full Inleiding Vr zver het vertuig dat wrdt vermeld in de bijzndere vrwaarden, gedekt is vr terisme en zaken f vr gemengd gebruik en beantwrdt aan de vrwaarden van artikel 3 hiernder, kan de Verzekeringnemer de aanvullende waarbrg genemd "Mndial Car-fuIl" nderschrijven. De S.B.A.1. MONDlAL ASSISTANCE N.V., Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0947 m de tak 18 "Hulpverlening" uit te efenen die hierna de Hulpverlener genemd wrdt, ntvangt de prepen, rganiseert de bijstand en verzekert het risic. De huidige waarbrg is slechts verwrven indien de bijzndere vrwaarden het aanduiden ; wat betreft de duurtijd, vrwaarden van pzegging en betaling van de premie, is zij nderwrpen aan dezelfde vrwaarden als deze die van tepassing zijn p de waarbrgen bijkmend aan de B.A. AUTO waarvan de desbetreffende artikelen eveneens p de huidige waarbrg tepasselijk zijn. De hiernavlgende tekst wil vlledig zijn; hij kan eveneens de beschrijving van bepaalde bijstandsprestaties hernemen die bvendien reeds aangebden zijn aan haar verzekerden dr de Verzekeringsmaatschappij AUTO. In geval van herhaling is enkel de meest uitgebreide waarbrg van tepassing znder dat er cumulatie 1S. Elke prestatie met telefnisch wrden aangevraagd p het nummer bij de Dienst van Mndial Car-full, pen 24 uur p 24,7 dagen p 7, p het mment zelf dat de gebeurtenissen die een tussenkmst kunnen rechtvaardigen zich vrden. g~~i ~i~:~tp~~i,ig~~ip,.~",~iî.. :....:......::::::::::.:.:... 1 Vrwerp van "Mndial Car-full" en verzekerde gebeurtenissen "Mndial Car-fuIl" heeft als vrwerp het aanwenden te waarbrgen van de meest geschikte middelen m de gewaarbrgde bijstand te verlenen aan de begunstigden van de waarbrg wanneer een verzekerde gebeurtenis die niet te vrzien is vr elke verplaatsing en in het kader van deze rubriek als verzekerd beschuwd wrdt, een verzekerde persn f verzekerd vertuig treft gedurende een gedekte verplaatsing f verblijf in een gedekt land en tijdens de geldigheidsduur van de waarbrg. De feiten die een verzekerde gebeurtenis kunnen vrmen en recht kunnen geven p de tussenkmst van de Hulpverlener, zijn de vlgende - nder vrbehud van de beperkingen en uitsluitingen vermeld in deel 111 : '" wanneer ze een verzekerde persn treffen : Een ngeval, d.w.z. een pltselinge gebeurtenis waarvan de rzaak f één van de rzaken buiten het rganisme van het slachtffer ligt en die een lichamelijk letsel tt gevlg heeft dat vastgesteld wrdt dr een geneesheer. Een ziekte, d.w.z. een rganische f functinele verslechtering van de gezndheid die zich p nverwachte wijze vrdet en die dr een geneesheer wrdt vastgesteld. '" wanneer ze een verzekerd vertuig treffen : Een ngeval, d.w.z. elke aanrijding, btsing tegen een stilstaand f bewegend vrwerp, ver kp gaan f van de weg geraken, waardr het vertuig p de plaats van de gebeurtenis wrdt geïmmbiliseerd. Pech, d.w.z. elke mechanische, elektrnische f elektrische strnis waardr het vertuig p de plaats van de gebeurtenis wrdt geïmmbiliseerd. Brand, d.w.z. elke schade aangericht dr brand, ntplffing, steekvlam f blikseminslag waardr het aangeduide vertuig p de plaats van de gebeurtenis wrdt geïmmbiliseerd. I 5 U"l U"l c..

6 Mndial Car-full Diefstal, d.w.z. de frauduleuze ntvreemding van het vertuig waarvr de verzekerde aangifte heeft gedaan bij de bevegde plaatselijke autriteiten en p het vrleggen aan de Hulpverlener van het bewijs van aangifte ten laatste bij zijn terugkeer. Pging tt diefstal en daden van vandalisme kmen in aanmerking wanneer het vertuig als gevlg daarvan zdanig beschadigd is dat het geïmmbiliseerd is. Deze gebeurtenissen meten het vrwerp zijn van dezelfde verklaring als deze vrzien in geval van diefstal. 2 Verzekerde persnen Á. Permanente Verzekerden 1. Enige f eerste verzekerde Het betreft hier de persn vermeld in de bijzndere vrwaarden van de autplis als de hfdzakelijke bestuurder van het aangeduide vertuig en die gedmicilieerd is in België en aldaar zijn gebruikelijke hfdverblijfplaats heeft. Bij gebrek aan vermelding van deze bestuurder, wrdt de verzekeringnemer - indien het gaat m een natuurlijk persn die vldet aan de vermelde vrwaarden - beschuwd als enige f eerste verzekerde persn. Bij de nderschrijving wrdt er per plis maar één enig f eerste verzekerde persn aangenmen. 2. Andere verzekerde persnen Het betreft de hierna vermelde persnen die hun gebruikelijke hfdverblijfplaats nder hetzelfde dak als de eerste verzekerde persn hebben en aldaar gedmicilieerd zijn, zijn f haar wettige f feitelijke levensgezel(lin), zijn f haar wettelijke, geadpteerde (indien van vreemde afkmst, vanaf de dag na hun aankmst in België) f natuurlijke kinderen - alsk die van zijn f haar verzekerde levensgezel(lin) - en p vrwaarde dat zij niet gehuwd zijn f als gehuwden leven, zijn f haar vader en meder f die van zijn f haar verzekerde levensgezel(lin). De hiervr beschreven kinderen zijn eveneens verzekerd als ze nder een ander dak - mits in België gelegen - verblijven zlang zij fiscaal ten laste van de eerste verzekerde f diens verzekerde levensgezel(lin) vallen. B. Tijdelijk verzekerde persnen Op vrwaarde dat ze in België zijn gedmicilieerd en dat ze er gewnlijk verblijven, zijn eveneens verzekerd: 1. de ascendenten van een permanent verzekerde als ze hem tijdens een verplaatsing begeleiden. 2. de persnen die aan een reis deelnemen en die een hierbven beschreven permanent verzekerde persn gratis vergezellen als bestuurder f als passagier in het verzekerde vertuig, uitsluitend in geval van een verkeersngeval waarbij zij lichamelijke letsels hebben pgelpen ; in dit geval zijn de waarbrgen beperkt tt degene beschreven in artikel 8, A tt G. 3 Het verzekerd vertuig Á. Het vertuig Is verzekerd het p eigen kracht vrtbewegende landvertuig 1. van het type persnenwagen, 2. waarvan de cilinderinhud grter is dan 125 cm 3, 3. waarvan de maximaal tegelaten massa (MTM), 3,5 tn niet verschrijdt, 4. ingeschreven in België (transitplaten in het buitenland alsk prefritten en handelaarsplaten uitgeslten), 5. niet in verhuring gegeven, I 6

7 Allianz( Mndial Car-full 6. vermeld in de bijzndere vrwaarden met de nummerplaat van het vertuig. B. Het getrkken element Is eveneens verzekerd het element dat getrkken is dr het verzekerd vertuig tijdens een verzekerde verplaatsing en dat erkend is cnfrm de regels van het wegverkeer. Dit getrkken element kan het vlgende zijn - met uitzndering van aanhangwagens die speciaal uitgerust zijn vr, bijvrbeeld het transprt van aut's, vliegtuigen f dieren - : 1) de aanhangwagen waarvan de MTM niet hger is dan 500 kg, 2) de aanhangwagen waarvan de MTM hger is dan 500 kg f de caravan die beide vlden aan de vrwaarden hierbven (A. punten 3 en 4) pgelegd aan het trekkend vertuig, 3) de aanhangwagen vr bten f vr mtmetsen die vldet aan de vrwaarden vermeld in B2) maar uitsluitend indien de afmetingen (lading inbegrepen) niet meer bedragen dan 6 m in de lengte, 2,5 m in de breedte en 2 m in de hgte. De inhud van deze aanhangwagen kan niet verzekerd wrden. Hij kan daarentegen wel ververd wrden dr de Hulpverlener maar enkel wanneer deze het transprt f de repatriëring van het trekkend vertuig dient te rganiseren. Hij mag - znder vrafgaand en uitdrukkelijk akkrd van de Hulpverlener - geen enkel vrwerp beschreven in artikel 11, C bevatten. Het verver vindt plaats p vrwaarde dat de inhud ged werd vastgemaakt en dat de aanhangwagen in staat is m getrkken te wrden en m de inhud te dragen. Indien de aanhangwagen niet aan deze vrwaarden vldet, zal het verver niet plaatsvinden zlang er geen vervangaanhangwagen ter plaatse ter beschikking gesteld werd van de Hulpverlener. 4 Verzekerde inzittenden De verzekerde inzittenden zijn de persnen die gratis in het verzekerde vertuig zitten f het besturen en die eveneens in de zin van in artikel 2 verzekerde persnen zijn krachtens dit cntract f een ander cntract nderschreven bij de Hulpverlener en dat in vege is wanneer de gebeurtenis zich vrdet. Nchtans, uitsluitend in België en niet vr lifters, is de hedanigheid van verzekerde persnen, zals hiervr beschreven, niet vereist m van de waarbrgen vrbehuden aan de inzittenden te kunnen genieten. Bvendien zijn vr de inzittenden deze waarbrgen, en dit uitsluitend in België, eveneens van tepassing p persnen die permanent verzekerd zijn krachtens dit cntract nder artikel 2, A en dit als inzittenden van een vertuig hetwelk niet verzekerd is bij de Hulpverlener f bij m het even welke andere hulpverlener f bij de ene f de andere verzekerd is, dch dr een cntract dat dergelijke waarbrguitbreiding ten vrdele van de inzittenden vr een verzekerd vertuig niet vrziet. 5 Verzekerde verplaatsingen, verblijven en territrialiteit De verzekerde persnen zijn samen f afznderlijk gedekt en dit ngeacht het ververmiddel, met uitzndering van die mschreven in deel lil. Indien zij zich verplaatsen in een vertuig dat niet verzekerd is bij de Hulpverlener, genieten zij enkel van de bijstand aan persnen en niet die aan de inzittenden van het vertuig behalve vr wat er vermeld is in artikel 4. De vrziene waarbrgen zijn verwrven bij elke verplaatsing en bij elk verblijf met privé- en/f berepsdeleinden, maar in dit laatste geval, enkel vr administratieve, culturele f handelsactiviteiten en met uitsluiting van elke nmiskenbaar gevaarlijke technische activiteit. Bij verblijven en verplaatsingen in het buitenland met een duur van meer dan 90 peenvlgende dagen, zijn enkel de gebeurtenissen die plaatsvinden in de eerste 90 dagen gewaarbrgd. De bijstand aan persnen is gewaarbrgd in de hele wereld, maar buiten hun gewne wnplaats in België. I 7 '" c..

8 Mndial Car-fuil De bijstand aan het vertuig en de inzittenden is gewaarbrgd vr gebeurtenissen die plaatsvinden p het grndgebied van gegrafisch Eurpa f van de landen die grenzen aan de Middellandse Zee, waar de internatinale verzekeringskaart vr autverzekering geldt, en die uitgegeven is vr het vermeld vertuig met de gedkeuring van het Belgisch Bureau van de Verzekeraars. 6 Vrafgaande vrwaarden tt het verkrijgen van de gewaarbrgde prestaties A. Aangifte : Verplichtingen en termijn Zals vrzien in de inleiding, met elke prestatie vraf aangevraagd wrden aan de Hulpverlener, met uitzndering van de vlgende gevallen : 1. de eerste dringende hulp en/f eerste transprt, zals vermeld in artikel 8 A. 2. in het geval van spedpname in het ziekenhuis : een tijdsbestek van 48 uur is vrzien m de Hulpverlener testemming vr de ten laste neming te vragen, 3. indien de medische ksten 123,95 EUR per persn en per gebeurtenis niet verschrijden, 4. vr slepingen naar de dichtstbijzijnde garage die autmatisch dr een dr de lkale verheid aangeduide slepingsdienst wrden uitgeverd. B. Initiatief tt prestaties en verantwrdelijkheid Zdra hij p de hgte is gebracht van een verzekerde gebeurtenis, heeft de Hulpverlener de leiding ver de te veren acties en beslist alleen hij ver de hulpverlening die hij rganiseert en ver het ververmiddel dat ter beschikking wrdt gesteld. De algemene verplichting van de Hulpverlener tt het verlenen van waarbrgen wrdt geschrst zdra men weigert in te gaan p zijn tussenkmstvrstellen f zijn vraag naar cntacten, inlichtingen, (k deze betreffende eventuele andere verzekeringen met hetzelfde vrwerp en vr dezelfde risic's dan die gedekt dr het tepasselijk cntract), nderzeken, attesten f getuigschriften, die hij ndig acht m de aangehaalde gebeurtenissen te berdelen, de ernst ervan te bepalen, de mstandigheden ervan vast te stellen, het eventuele bestaan van een rzaak tt het uitsluiten van waarbrgen f een vereiste verwantschapsband vast te leggen. De Hulpverlener kan in geen geval verantwrdelijk gesteld wrden wanneer de grenzen van de tussenkmst uiteengezet in artikel 22 verschreden zijn, alsk in geval van diefstal, verlies f schade van de vrwerpen die zich in het vertuig f in het getrkken element bevinden p het mment van het takelen f in geval van repatriëring. C. Zelf gerganiseerde bijstand De rganisatie dr de verzekerde f zijn mgeving van één van de gewaarbrgde prestaties alsmede alle uitgaven hiermtrent wrden verged indien de Hulpverlener van deze prcedure p de hgte werd gesteld, en hij p vrhand en uitdrukkelijk zijn akkrd en dssiernummer heeft medegedeeld. In dit geval alsk in het geval van futieve nalatigheid zwel van de begunstigde als van de Hulpverlener, is deze laatste gehuden tt de terugbetaling van de nksten, p vrlegging van de riginele nkstendcumenten f van alle bewijsdcumenten die het bewijs vrmen tt tepassing van de waarbrg. De terugbetaling is begrensd zals bepaald in artikel 7,F. 7 Financiële verbintenissen A. Algemene verbintenis Buiten de specifiek uitgeslten f beperkte gevallen, blijven de ksten van de bijstand gerganiseerd dr de Hulpverlener te zijne laste. Niettemin mag de bijstandverlening in geen geval een brn van financieel vrdeel vrmen : de Hulpverlener trekt van de dr hem ten laste genmen ksten, die ksten af die k 8

9 Mndial Car-full zuden aangegaan zijn indien het schadegeval niet had plaats gevnden - met name de nksten vr verver, diverse tlgelden en brandstf vr het vertuig. De Hulpverlener behudt zich tevens het recht vr m de niet gebruikte ververbewijzen p te vragen. Hetzelfde geldt vr de vemachtingsksten : wanneer zij gewaarbrgd zijn, wrden zij slechts ten laste genmen vr zver het gaat m bijkmende ksten ntstaan dr het ptreden van een verzekerde gebeurtenis. De Hulpverlener is verigens niet verplicht het transprt van een vertuig f het psturen van wisselstukken te rganiseren indien de ksten van deze prestaties de residuele ecnmische waarde van het vertuig, p het mment dat er gebeld wrdt m bijstand te vragen, verschrijden, tenzij een vldende waarbrg gestrt werd m de verschrijdende ksten te vergeden. Onder residuele ecnmische waarde verstaat men de verkpwaarde na schadegeval die men kan bekmen dr het vertuig in der minne te verkpen, nder nrmale vrwaarden vr een genteerde prijs in België. B. Cmmunicatieksten vanuit het buitenland (telefn, telefax, telex, telegram) Deze ksten wrden verged p basis van nkstennta's, vr elke prep naar de Hulpverlener met betrekking tt een dr het cntract gewaarbrgde bijstandverlening. C. Overnachtingsksten Deze ksten beperken zich uitsluitend tt de kamer en het ntbijt en wrden ten laste genmen ten belpe van maximum 61,97 EUR alles inbegrepen, per nacht en per verzekerde persn. D. Terbeschikkingstelling van een vertuig Het ter beschikking stellen van een vertuig gebeurt vlgens de plaatselijke beschikbaarheid en vlgens de reglementen van de dr de Hulpverlener gedgekeurde verhuurmaatschappij, namelijk m.b.t. de minimumleeftijd van de bestuurder f de pgelegde brgsm ; de ksten die ten laste genmen wrden beperken zich tt die vrzien dr het huurcntract : elk gebruik na de gewaarbrgde duur, ksten vr brandstf, tlgelden, facultatieve verzekeringen, pgelpen betes, schade aan het vertuig die niet verzekerd is f nder een vrijstelling valt, blijven ten laste van de begunstigde f bij gebreke aan terugbetaling dr deze laatste van de verzekeringnemer van de plis die het vertuig dekt. De frmaliteiten i.v.m. het afhalen en terugbezrgen van het vertuig wrden vervuld dr de bevegde bestuurder en, indien ndig, vergedt de Hulpverlener de ververksten die vr het vervullen van deze frmaliteiten wrden gemaakt. E. Schuldbekentenis De ksten van de verleende diensten evenals elke betaling verricht dr de Hulpverlener die hem slechts gedeeltelijk f geenszins ten laste vallen, wrden aan de begunstigde tegestaan bij wijze van vrscht. Deze (f/bij gebrek hieraan de verzekeringnemer van de plis die het vertuig dekt) verbindt zich erte dit vrscht terug te betalen bij ntvangst van de uitndiging tt betaling hem tegestuurd dr de Hulpverlener. F. Terugbetaling De ksten aangegaan in geval van zelf gerganiseerde bijstand, hiervr mschreven in artikei6,c, wrden slechts terugbetaald ten belpe van de bedragen vermeld in de algemene vrwaarden en binnen de beperkingen van de ksten die de Hulpverlener zu hebben aangegaan indien hij de bijstand zelf had gerganiseerd, indien hij gehuden was tt tussenkmst. De vergeding van de sleepksten in België is beperkt tt 185,92 EUR inbegrepen. In het buitenland geldt deze beperking enkel vr de sleping naar de dichtsbijzijnde garage. 9 Ll') Ll') c..

10 Mndial Car-fuli HOOFDSTUK I: BIJSTAND AAN PERSONEN A) Bijstand in geval van ziekte f ngeval van de verzekerde 8 Bijstand aan de verzekerde zelf A. Eerste hulp en prep tt hulpverlening Vr de eerste dringende hulp en/f eerste transprt, meten de plaatselijke eerste hulpdiensten wrden verwittigd, die in geen geval dr de Hulpverlener kunnen vervangen wrden. De pgelpen ksten aangegaan enkel in het buitenland, wrden ten laste genmen dr de Hulpverlener p vrwaarde dat de riginele bewijsstukken kunnen vrgelegd wrden en dit tt een bedrag van 619,73 EUR, alles inbegrepen per persn en gebeurtenis. Daarna met znder verwijl de Hulpverlener wrden pgerepen. B. Verplichting tt bijstandverlening, beslissing en verantwrdelijkheid De verplichting tt bijstand vr de Hulpverlener bestaat uit: 1. het rganiseren van alle ndzakelijke cntacten tussen zijn medische dienst en de behandelende arts van de verzekerde ter plaatse, en, indien ndig, met de gewnlijke arts van de verzekerde, 2. het nemen van verschillende beslissingen, in functie van de imperatieven verbnden met de medische belangen van de verzekerde en rekening hudend met de geldende sanitaire bepalingen, die betrekking hebben p: de keuze tussen een afwachten, een reginaal transprt f repatriëring het vastleggen van de datum van het transprt de keuze van het transprtmiddel de ndzaak van medische begeleiding eventuele verplaatsing van een eveneens verzekerde reisgent m de ververde f gerepatrieerde persn te begeleiden tt p de plaats van bestemming, 3. het rganiseren van het besliste verver tt het ziekenhuis dat het meest geschikt is m de juiste zrgen te te dienen; in geval van repatriëring wrdt het verver gerganiseerd tt het erkend ziekenhuis dichtbij de verblijfplaats van de verzekerde, f, indien zijn testand geen ziekenhuispname vereist, tt aan zijn verblijfplaats. Het ptreden van gedaardige aandeningen f lichte letsels die ter plaatse kunnen wrden verzrgd, geeft enkel aanleiding tt de tenlasteneming van de medische ksten binnen de cntractuele beperkingen, en tt rganisatie van het verver naar een instelling waar de gepaste zrgen kunnen tegediend wrden. C. Aanwezigheid bij het ziekbed van de verzekerde gehspitaliseerd in het buitenland Als een niet-vergezelde verzekerde tijdens een verplaatsing in het ziekenhuis wrdt pgenmen, rganiseert de Hulpverlener de heen- en terugreis van een in België verblijvend familielid, m zich naar het ziekbed te begeven indien uit de eerste medische cntacten zu blijken dat het transprt f de repatriëring niet zal kunnen uitgeverd wrden binnen een peride van 7 dagen vanaf de melding van de verzekerde gebeurtenis. Deze minimumduur is niet van tepassing indien de verzekerde een kind is van minder dan 18 jaar. De Hulpverlener draagt k bij in de htelksten van de verwant, als hij zich naar het ziekbed van de verzekerde begeeft tt 495,79 EUR alles inbegrepen. 10

11 Mndial Car-full D. Verlenging van het verblijf in het buitenland De Hulpverlener neemt de htelksten ten laste na beslissing vr een verlenging van het verblijf na de datum die rsprnkelijk vrzien was vr de terugkeer naar België tt 495,79 EUR alles inbegrepen, per zieke f gekwetste begunstigde die in de nmgelijkheid verkeert zijn terugreis te beginnen. E. In geval van verlijden Als een verzekerde persn verlijdt tijdens zijn verplaatsing, rganiseert de Hulpverlener het verbrengen f de repatriëring van het stffelijk verscht, vanuit het ziekenhuis f mrtuarium tt de gebruikelijke verblijfplaats in België van de verledene f tt de dichtstbijzijnde begraafplaats. Indien het verlijden geschiedt in het buitenland, neemt de Hulpverlener daarenbven de ksten ten laste, van de pst mrtem behandeling en het kisten, uitgeznderd de ksten vr de plechtigheid en de begrafenis, alsk de ksten van de ddkist en andere speciale aanpassingen die vr het transprt vereist zijn, ten belpe van 619,73 EUR alles inbegrepen. Indien de verzekerde in het buitenland wrdt begraven f gecremeerd, neemt de Hulpverlener de vlgende ksten ten laste : de ksten van de pst mrtem behandeling en het kisten, de ksten van de ddkist, ten belpe van 619,73 EUR alles inbegrepen, de ksten van het lkaal transprt van het stffelijk verscht, de ksten van de begrafenis f crematie, met uitzndering van de ksten van de plechtigheid, de ksten van de repatriëring van de urne. De ttale ksten mgen, niet hger zijn dan wat de repatriëring van het stffelijk verscht naar België had gekst. F. Medische ksten in het buitenland 1. De Hulpverlener neemt de medische, heelkundige en farmaceutische ksten alsk de ksten vr hspitalisatie en ziekenaut p zich die vereenstemmen met in het buitenland verleende zrgen en die vrgeschreven zijn dr een plaatselijke geneesheer. De Hulpverlener kmt slechts ten aanvullende titel tussen : hij neemt slechts het sald van de ksten p zich die ten laste blijven van de verzekerde (f de persn die vr hem f haar instaat) na tussenkmst van de Sciale Zekerheid (verplichte en/f aanvullende verzekering) en nder vrbehud van de tepassing van het artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 p de landverzekeringsvereenkmsten van elk ander verzekeringsrganisme dat dezelfde waarbrg biedt. In geval van tussenkmst dr één van deze instellingen, meten de riginele afrekening van de tussenkmst evenals kpij van de rekeningen en de facturen die geheel f gedeeltelijk betaald werden, aan de Hulpverlener bezrgd wrden. Bij weigering dr een van deze instellingen, dienen een gewettigd attest alsk de riginelen van de rekeningen en facturen die geweigerd werden vrgelegd te wrden aan de Hulpverlener. 2. Als de ksten rechtstreeks dr de Hulpverlener zijn betaald, zijn ze aanvankelijk enkel een vrscht en verbindt de begunstigde zich erte, p straffe van de ttaliteit te meten terugbetalen, alle ndige frmaliteiten te vervullen bij zijn verzekeraars m de geldsmmen te verkrijgen waarp hij recht heeft, en deze aan de Hulpverlener terug te strten. 3. Het sald waarvan sprake in punt 1 wrdt ten laste genmen tt een maximaal bedrag van ,68 EUR. Dit bedrag - waarnder begrepen de ksten vr tandheelkundige behandeling vr een maximaal bedrag van 123,95 EUR - is gewaarbrgd per verzekerde persn vr de duur van de reis naar het buitenland, ngeacht het aantal cntracten in vege bij de Hulpverlener en na aftrek van een vrijstelling van 37,18 EUR per gebeurtenis. Bedragen lager dan 12,39 EUR - na aftrek van de vermelde vrijstelling - wrden niet terugbetaald. 11 Ln Ln c...

12 Mndial Car-full 4. Onderhavige waarbrg is niet meer geldig vanaf het tijdstip dat dr MONDlAL ASSISTANCE de repatriëring wrdt vrgesteld, indien de verzekerde persn f zijn naaste verwanten wensen dat de repatriëring niet drgaat f wrdt uitgesteld tt een latere datum. G. Opsturen van geneesmiddelen naar het buitenland Indien een verzekerde in het buitenland, ten gevlge van een niet te vrziene gebeurtenis, niet beschikt ver de geneesmiddelen die nmisbaar zijn vr het vrtzetten van een lpende behandeling en indien hij in de nmgelijkheid verkeert m deze geneesmiddelen f een gelijkwaardig prduct ter plaatse te verkrijgen, zal de Hulpverlener p vrschrift van de behandelende arts f de plaatselijke geneesheer - deze geneesmiddelen pzeken en psturen p de manier die hij daarvr geschikt acht en mits respecteren van de wetgeving en de medische dentlgie. De Hulpverlener neemt de verzendingsksten p zich maar niet de aankpsm die indien ze belangrijk is aanleiding kan geven tt het vrafgaande verzek m een waarbrg neer te leggen. H. Bijstand tijdens het skiën p sneeuw in het buitenland Na testemming betaalt de Hulpverlener, de pspringsksten terug die de fficiële reddingsrganisaties aanrekenen en die ndzakelijk zijn wanneer de verzekerde verdwaald is tijdens het skiën p sneeuw, en dit tt 4.957,87 EUR alles inbegrepen. Wanneer, na een ski-ngeval p sneeuw de testand van de verzekerde een hspitalisatie met zich meebrengt, van meer dan 24 uur en/f een repatriëring gerganiseerd dr de Hulpverlener, wrden de skipas en de skilessen van de verzekerde prrata terugbetaald vlgens de niet-gebruikte dagen, tt 185,92 EUR. 9 Bijstand in het buitenland aan de verzekerde reisgenten Indien, ten gevlge van een verzekerd vrval, de verzekerde reisgenten niet naar hun verblijfplaats in België kunnen terugkeren, rganiseert de Hulpverlener hun terugkeer van de plaats van de immbilisatie tt hun verblijfplaats in België. Indien de eerder vermelde reisgenten daarenbven jnger dan 18 jaar zijn en indien geen enkele andere persn p hen tezicht kan huden, rganiseert de Hulpverlener hun begeleiding dr een hstess f dr een dr de familie aangeduide persn die in België wnt. Indien ndig neemt de Hulpverlener de vemachtingsksten van de begeleidende persn ten laste vr een maximum van 2 nachten. 10 Transprt van de bagage en huisdieren Wanneer een verzekerde ververd wrdt ten gevlge van een verzekerd vrval en niemand zich kan bezighuden met het verver van de bagage en de huisdieren (uitsluitend hnden en katten) die hij bij zich had, rganiseert de Hulpverlener hun terugkeer, in naleving van alle verplichtingen en administratieve f sanitaire regels, ten belpe van 185,92 EUR alles inbegrepen, en met uitzndering van de vrwerpen vermeld in artikel 11, C. 11 Vervangingschauffeur Á. Indien een geval van ziekte, ngeval f verlijden, vr hetwelk de Hulpverlener is tussengekmen, belet dat het verzekerd vertuig kan bestuurd wrden dr de bestuurder f enig ander passagier, stuurt de Hulpverlener een chauffeur m het vertuig te repatriëren f terug te brengen naar zijn gebruikelijke standplaats in België samen met de verzekerde inzittenden, verzekerde caravan f aanhangwagen alsk de bagage die niet dr de gerepatrieerde persnen kn wrden meegenmen. B. De Hulpverlener is niet gehuden deze verbintenis na te leven indien het gaat m een vertuig met speciale rij-eigenschappen f een vertuig dat niet rijklaar is, f één f meerdere zware gebreken vertnt, f zich in vertreding bevindt t..v. het verkeersreglement, de bepalingen van de technische autkeuring f de verzekering vr de burgerlijke aansprakelijkheid. 12

13 Mndial Car-ful! Indien dat het geval is f indien de aanhangwagen f de caravan niet in dezelfde staat van functineren is als deze pgelegd aan het trekkend vertuig, dan met de Hulpverlener daarvan verwittigd wrden en, in dat geval rganiseert hij de verplaatsing van de gewnlijke bestuurder van het vertuig (f een persn dr hem aangesteld) m het vertuig te gaan phalen. C. Wrden niet beschuwd als bagage: testellen zals bten, zeilplank, jet-ski, mtrrijwielen, fiets, zweefvliegtuigen, handelswaar, wetenschappelijk- f nderzeksmateriaal, buwmaterialen, meubels, bederfelijke eetwaren, brandstf buiten het vaste reservir. D. De Hulpverlener betaalt het ln en de reisksten van de chauffeur die tt taak heeft het vertuig via de meest directe weg terug te brengen. De resterende ksten van de terugreis (namelijk lgeerksten van de passagiers, brandstf, tlgelden, nderhud en herstelling van het vertuig) blijven ten laste van de verzekerden f de verzekeringnemer van de plis die het aangeduide vertuig waarbrgt. B) Andere hulpverlening aan de verzekerden die zich in het buitenland bevinden De Hulpverlener verleent tussenkmst bij het ptreden van de vlgende gebeurtenissen : 12 Gebeurtenissen vrgevallen in het buitenland A. Verlies f diefstal van dcumenten In dat geval met aangifte gebeuren bij de bevegde autriteiten en indien het gestlen f verlren dcumenten betreft zals : identiteitsdcumenten ( identiteitskaart, pasprt f rijbewijs) dan met men zich eerst wenden tt de dichtstbijzijnde Belgische ambassade f cnsultaat, cheques, bank- f kredietkaarten, dan stelt de Hulpverlener zich in verbinding met de financiële instellingen m de ndige beschermingsmaatregelen te laten nemen binnen de perken van de verstrekte infrmatie, transprtbewijzen, dan stelt de Hulpverlener transprtbewijzen ter beschikking van de verzekerde reiziger die ndig zijn vr het vrtzetten van de reis nadat de tegenwaarde ervan werd gestrt. B. Geldgebrek vr een ndzakelijke en nvrziene uitgave Als een verzekerde de ksten niet kan dragen vr een nvrziene en ndzakelijke uitgave, ten gevlge van een verzekerde gebeurtenis waarvr een berep werd gedaan p de Hulpverlener, kan deze het ndige geld ter beschikking van de verzekerde stellen tt een maximaal bedrag van 2.478,94 EUR, p vrwaarde dat een tegenwaarde f brg vrdien aan de Hulpverlener werd vergemaakt. C. Strafrechtelijke vervlging Wanneer na een verkeersngeval de verzekerde dr de lkale autriteiten wrdt verplicht tt het strten van een brgsm, schiet de Hulpverlener het bedrag vr ten belpe van ,68 EUR Dit vrscht met in EUR en binnen een termijn van drie maanden p eenvudige aanvraag tt terugbetaling, terugbetaald wrden vr hetzelfde bedrag dat feitelijk dr de Hulpverlener werd vrgeschten. Indien de lkale autriteiten vr het verstrijken van die termijn de brgsm aan de verzekerde terugbetalen, met deze sm nmiddellijk aan de Hulpverlener gerestitueerd wrden. De Hulpverlener schiet eveneens het hnrarium van de gerechtelijke vertegenwrdiger in het buitenland vr, ten belpe van 1.239,47 EUR, indien de verzekerde er een berep heeft p meten den. 13 Lf') Lf') c..

14 Mndial Car-fuIl In geen geval kan de Hulpverlener aansprakelijk wrden gesteld indien hij, mdat de verzekerde geen advcaat heeft aangeduid, ambtshalve een verdediger zu aanstellen. De Hulpverlener kmt niet tussen vr de gerechtelijke gevlgen in België van een rechtsgeding dat in het buitenland werd ingesteld. 13 Gebeurtenissen vrgevallen in België A. Overlijden van een familielid Bij het verlijden van de echtgen()t(e), vader, meder, kind, brer, zus, grtuder f kleinkind van een verzekerde en m hem in staat te stellen de begrafenis bij te wnen, rganiseert de Hulpverlener de terugkeer naar België, evenals : fwel de terugkeer van de andere verzekerden die in de vereiste verwantschapsbetrekking met de verledene staan, alsk van hun verzekerde echtgen()t(e) en verzekerde kinderen die hen vergezellen ; fwel diens terugreis naar het buitenland waarbij de terugkeer naar het buitenland uiterlijk 8 dagen na de begrafenis met gebeuren en vr de datum die rsprnkelijk werd vastgesteld vr de terugkeer vanuit het buitenland. B. Ernstige testand van een familielid Indien de echtgen()t(e), vader, meder f een kind van de verzekerde het slachtffer is van een ngeval f een ziekte die van die aard is dat deze verwant in nmiddellijk en ernstig gevaar verkeert, verschaft en betaalt de Hulpverlener een transprtbewijs m de verzekerde te te laten zich naar het ziekbed van de gehspitaliseerde f bedlegerige verwant te begeven. C. Hspitalisatie van meer dan 7 dagen van een kind van minder dan 18 jaar Indien een kind van de verzekerde dat minder dan 18 jaar ud is, in het ziekenhuis wrdt pgenmen vr een vrziene duur van meer dan 7 dagen, stelt de Hulpverlener een transprtbewijs ter beschikking van de verzekerde - en/f zijn verzekerde vergezellende echtgen( 0 )t( e) - m hem f hen te te laten naar België terug te keren naar het ziekbed van het kind. In het geval dat de testand van het kind de nmiddellijke terugkeer van de uders niet ndzakelijk maakt, hudt de raadgevende arts van de Hulpverlener cntact met de behandelende artsen in België en hudt hij de uders p de hgte van de gezndheidstestand van hun kind. D. Zwaar schadegeval aan de verblijfplaats van de verzekerde Indien ten gevlge van een brand, ntplffing, implsie, water- f strmschade, ijzel, sneeuwdruk, diefstal, pging tt diefstal, daad van vandalisme verkmen aan de gebruikelijke verblijfplaats van de verzekerde die in het buitenland verblijft, diens aanwezigheid ter plaatse ndzakelijk blijkt, rganiseert de Hulpverlener zijn terugkeer zdat hij zich naar zijn gebruikelijke verblijfplaats kan begeven. E. Achterlaten van het vertuig in het buitenland Indien een verzekerd vertuig achtergelaten met wrden in het buitenland ten gevlge van een dringende gerechtvaardigde vrtijdige terugkeer, verzekerd in de punten A tt D van dit artikel, en niemand ter plaatse het kan terugbrengen, stelt de Hulpverlener een transprtbewijs ter beschikking van de bevegde bestuurder f een andere dr de verzekerde aangeduide persn m het vertuig te gaan afhalen. Warmeer de vrtijdige terugkeer te wijten is aan het verlijden van een familielid (punt A van dit artikel) stuurt de Hulpverlener een vervangingschauffeur nder dezelfde reeds eerder mschreven vrwaarden in artikel 11 indien de verzekerde dit verkiest. I 14

15 Mndial Car-full C) Andere hulpverlening aan de verzekerden die zich in België bevinden 14 Bijstand aan persnen Á. Overbrengen van berichten De Hulpverlener brengt gratis dringende bdschappen ver die, verband huden met de verzekerde gebeurtenissen en gewaarbrgde prestaties aan de bestemmelingen in het buitenland. De Hulpverlener kan in géén geval verantwrdelijk wrden gesteld vr de inhud van deze bdschappen die in vereenstemming meten zijn met de Belgische en internatinale wetgeving. B. Inlichtingen m.b.t. reizen naar het buitenland De Hulpverlener zal, bij prep p de werkdagen van maandag tt en met vrijdag tussen 9 en 17 uur, inlichtingen verstrekken m.b.t. : verplichte f wenselijke inentingen, plaatselijke sanitaire infrastructuren, adressen en verdere gegevens van de buitenlandse cnsulaire en teristische vertegenwrdigingen in België en van de Belgische cnsultaten in het buitenland. C. Organisatie van de ziekenhuispname in België van een verzekerd kind Als de verzekerde uders p verplaatsing zijn in België f in het buitenland, p aanvraag van de uders en met de instemming van de behandelende arts, kan de Hulpverlener de ziekenhuispname in België van een verzekerd kind rganiseren, d.w.z. het reserveren van een ziekenhuisbed en het transprt naar dit ziekenhuis, znder de ksten van het transprt nch de ziekenhuispname ten laste te nemen. D. Kinderppas Als één van de verzekerde uders p zijn/haar verblijfplaats ziek wrdt f gekwetst raakt dr een ngeval en indien de behandelende arts een ziekenhuisverblijf van minstens 48 uur vrziet, betaalt de Hulpverlener de ksten vr een kinderppas wanneer één van de kinderen minder dans 18 jaar ud is. De Hulpverlener kmt tussen tt 123,95 EUR alles inbegrepen per gebeurtenis. De nkstennta's vr deze uitgave en een ziekenhuisattest zullen wrden gevraagd. 15 Bijstand aan de wning die de gewnlijke verblijfplaats is Á. Pechverhelping dr een sltenmaker Als een permanent verzekerde zijn wning, ten gevlge van diefstal f verlies van de sleutels f vergeten van de sleutels aan de binnenkant f mwille van een beschadiging aan het slt, niet meer binnen kan, vergedt de Hulpverlener ten belpe van een maximaal bedrag van 123,95 EUR alles inbegrepen de ksten vr de verplaatsing en tussenkmst van een sltenmaker. B. Bijstand aan de beschadigde wning Indien de wning nbewnbaar is gewrden ten gevlge van een brand, ntplffing, implsie, strm, hagel, sneeuwdruk, waterschade, diefstal, pging tt diefstal f een daad van vandalisme, rganiseert de Hulpverlener : gedurende één nacht per permanent verzekerde die p de verblijfplaats wnt waar de schade zich heeft vrgedaan, het nderbrengen in alsk de ververksten naar het htel. de beschikbaarstelling van een bestelwagen (van minder dan 3,5 tn) gedurende 48 uur ten belpe van een maximaal bedrag van 309,87 EUR alles inbegrepen, m de bewners in staat te stellen hun meubels tijdelijk te verhuizen f veilig te stellen. indien ndig, de bewaking van het beschadigde gebuw gedurende maximaal 48 uur teneinde de bezittingen te beschermen die in de beschadigde wning zijn achtergebleven. 15 Lr> Lr> a..

16 Mndial Car-full HOOFDSTUK 11: BIJSTAND AAN HET VOERTUIG EN DE INZITTENDEN 16 Verzekerde gebeurtenissen vrgevallen in België A. In geval van immbilisatie van het vertuig De Hulpverlener stuurt een pechverhelper ter plaatse die, indien het vertuig ter plaatse niet meer p gang kan gebracht wrden, het vertuig sleept en de inzittenden ververt naar de dichtstbij gelegen garage. Indien het vertuig niet rijklaar gemaakt kan wrden p de dag zelf van de immbilisatie, rganiseert de Hulpverlener het transprt van het vertuig naar de garage, aangeduid dr de verzekerde, gelegen bij zijn gebruikelijke verblijtplaats in België, evenals de terugkeer van de verzekerde inzittenden naar diezelfde garage f naar hun verblijfplaats in België f - in dringende gevallen en niet in geval van pech - naar hun rsprnkelijke bestemming in België. B. In geval van diefstal van het vertuig In geval van diefstal van het verzekerde vertuig, rganiseert de Hulpverlener de terugkeer van de verzekerde inzittenden naar hun verblijfplaats in België f naar hun rsprnkelijk vrziene bestemming in België. c. Vervangingswagen Nadat het vertuig effectief dr de Hulpverlener werd gesleept en p vrwaarde dat de herstelling minstens 6 werkuren vergt vlgens het barema van de cnstructeur, zal de Hulpverlener, en dit uitsluitend p aanvraag, aan de tegelaten bestuurder - eveneens de permanent verzekerde zals vermeld in artikel 2A - een vervangingsvertuig van het type persnenwagen van dezelfde categrie als het verzekerde vertuig, dch maximum van categrie B, ter beschikking stellen. De duur van deze ter beschikkingstelling is beperkt tt de werkelijke tijd effectief gebruikt vr de demntage, herstelling en het terug mnteren van het verzekerde vertuig, en indien ndzakelijk verhgd met, één dag vr het bekmen van wisselstukken, één dag vr de wachttijd vr een expertise alsmede de nachten, week-end en wettelijke feestdagen die vallen vr het vertuig rijklaar gemaakt is. In geval van ttaal verlies f diefstal van het vertuig, wrdt de vervangingswagen eveneens ter beschikking gesteld tt het verzekerde vertuig wrdt vervangen f rijklaar gemaakt is. In alle vrgaande gevallen is de maximale duur van de ter beschikkingstelling vastgelegd p 7 kalenderdagen vanaf de dag van de gebeurtenis, ngeacht het aantal cntracten in vege. De vrwaarden van deze ter beschikkingstelling zijn vermeld nder artikel 7, D. 17 Verzekerde gebeurtenissen vrgevallen in het buitenland A. In geval van immbilisatie van het vertuig De Hulpverlener stuurt een pechverhelper ter plaatse die, indien het vertuig ter plaatse niet p gang kan gebracht wrden, het vertuig sleept en de inzittenden naar de dichtstbij gelegen garage ververt. B. Herstelling van meer dan 6 werkuren en immbilisatie van meer dan 5 dagen Wanneer na verleg met de reeds geziene garagehuder f een andere aangeduid dr de Hulpverlener, blijkt dat de herstelling van het vertuig meer dan 6 werkuren (vlgens het barema van de cnstructeur) zal duren en het niet binnen de 5 dagen rijklaar kan gemaakt wrden, rganiseert de Hulpverlener - behalve indien beslist wrdt m het vertuig ter plaatse te laten herstellen - de repatriëring van het vertuig naar de dr de verzekerde aangeduide garage in België. I 16

17 Allianz < Mndial Car-full Wat de verzekerde inzittenden betreft, zij kunnen kiezen tussen de vlgende hulpverleningen : I) indien beslist wrdt m van de repatriëringswaarbrg van het vertuig af te zien m het ter plaatse te laten herstellen en : het einde van de herstellingen af te wachten m achteraf met het herstelde vertuig naar huis terug te keren, kmt de Hulpverlener tussen, vr maximum 495,79 EUR alles inbegrepen, fwel vr het ter beschikking stellen van een vervangingsvertuig vr lkaal gebruik tt het einde van de herstelling gedurende maximaal 5 dagen, fwel vr de vernachtingsksten van de verzekerde inzittenden, fwel brengt hij hen nder f ververt hij hen naar hun rsprnkelijke dichtstbij gelegen bestemming en brengt hen achteraf terug naar het herstelde vertuig, het einde van de herstellingen niet af te wachten : de Hulpverlener rganiseert de repatriëring van de verzekerde inzittenden naar hun gebruikelijke verblijfplaats in België. Met dit del besluit hij m hen fwel een transprtbewijs fwel een huurwagen gedurende maximum 48 uur ter beschikking te stellen vr de terugkeer. Om nadien het herstelde vertuig terug naar België te brengen, stelt de Hulpverlener een transprtbewijs ter beschikking van de verzekerde f stuurt hij een vervangingschaufieur vlgens de reeds besprken vrwaarden van artikel 11. 2) indien beslist wrdt m het vertuig te repatriëren f achter te laten, rganiseert de Hulpverlener de repatriëring van de verzekerde inzittenden zals hiervr mschreven in 1), tweede streepje, Ie alina. C. Herstelling van minder dan 6 werkuren f immbilisatie van minder dan 5 dagen Indien de herstelling van het vertuig in minder dan 6 werkuren kan gebeuren vlgens het barema van de cnstructeur f indien de te verwachten duur van de immbilisatie niet langer is dan 5 dagen, rganiseert de Hulpverlener in afwachting van het einde van deze herstelling, vr de verzekerde inzittenden, ten belpe van maximum 247,89 EUR alles inbegrepen, fwel hun verver naar de dichtstbijgelegen vernachtingsplaats, de vernachting zelf en de terugkeer naar de garage die het vertuig herstelt, fwel hun verver naar de rsprnkelijke dichtstbij gelegen bestemming en de terugkeer naar de garage die het vertuig herstelt. Eens dat zij tegekend werd, blijft de tenlasteneming verwrven, k al blijkt later dat het vertuig niet ter plaatse kan wrden hersteld. D. Opsturen van wisselstukken De Hulpverlener rganiseert het pzeken, cntrleren, verpakken en psturen van wisselstukken die ndzakelijk zijn m een geïmmbiliseerd vertuig weer rijklaar te maken, indien deze wisselstukken niet ter plaatse beschikbaar zijn en vr zver zij in België wel verkrijgbaar zijn bij de fficiele erkende verdelers van het autmerk. De Hulpverlener schiet de kstprijs van deze wisselstukken vr, dch enkel na het strten f waarbrgen van de tegenwaarde ervan in België indien deze sm hger is dan 495,79 EUR. Op eenvudig verzek en uiterlijk bij zijn terugkeer verbindt de verzekerde zich erte, de prijs van de verznden wisselstukken terug te betalen, p basis van de bij de aankp in België geldende prijs. Indien, m de levering vltter te laten verlpen, de wisselstukken slechts tt het duanekantr dat het dichtst bij de verblijfplaats van de verzekerde is gelegen wrden verznden, betaalt de Hulpverlener de transprtksten van de verzekerde m de wisselstukken te gaan phalen. E. Stalling Indien de bewaring van een vertuig, in afwachting van de repatriëring, stallingsksten verrzaakt, wrden deze dr de Hulpverlener ten laste genmen vanaf de dag dat hij ver de ndige elementen beschikt m de repatriëring te rganiseren tt de daadwerkelijke datum van afhaling van het vertuig. 17 U"\ Lr) c..

18 Mndial Car-full F. Administratieve ksten vr het achterlaten van het vertuig Indien het ndig zu blijken, betaalt de Hulpverlener : fwel de administratieve ksten vr het achterlaten van het vertuig alsk - ten belpe van een maximaal bedrag van 123,95 EUR alles inbegrepen - de stallingsksten vr het achterlaten, fwel de ksten (behalve duanerechten) m het vertuig het land te den verlaten indien het wrak daar niet mag blijven. G. In geval van diefstal van het vertuig Indien het gestlen vertuig niet binnen de 48 uur teruggevnden wrdt, rganiseert de Hulpverlener de repatriëring van de verzekerde inzittenden zals hierbven beschreven in B, 1) tweede gedachtenstreep - eerste alinea. In afwachting van deze termijn van 48 uur wrden de eventueel bijkmende vernachtingsksten ten laste genmen tt 247,89 EUR alles inbegrepen. 18 Vertuig teruggevnden na diefstal Wanneer het vertuig binnen de 6 maanden na de daadwerkelijke diefstal van het vertuig wrdt teruggevnden en vr zver aan het eigendmsrecht niet werd verzaakt ten bate van een derde, is het vertuig het vrwerp van dezelfde hulpverlening als die vrzien vr een geïmbiliseerd vertuig, met uitzndering van de terbeschikkingstelling van een vervangingswagen ; indien het vertuig rijklaar is, wrdt er een transprtbewijs aan de begunstigde verstrekt m het p te halen. 19 Aanhangwagen f caravan Vr de verzekerde aanhangwagen f caravan die dr het verzekerd vertuig wrdt getrkken en nder vrbehud van de vrwaarden beschreven in artikel 3, B en in de 2de alinea hierna, vrziet de Hulpverlener dezelfde prestaties als vr het trekkend vertuig, met uitzndering van de terbeschikkingstelling van een vervangingswagen. Wanneer de rijklare caravan f aanhangwagen (teruggevnden na diefstal f na een dusdanige herstelling die ze recht geeft p terugkeer f repatriëring) uit het buitenland naar België met wrden teruggebracht - het trekkend vertuig bevindt zich niet meer ter plaatse - vergedt de Hulpverlener de heen- en terugksten vr brandstf en tlgelden m de caravan f aanhangwagen p te halen. 20 Bagage en huisdieren Wanneer bij een terugkeer f een repatriëring uitgeverd dr de Hulpverlener, de verzekerden al hun bagage niet hebben kunnen meenemen en indien ze het vertuig na herstelling niet zelf gaan terughalen, brengt de Hulpverlener de ng resterende bagage terug. De mschrijving van de bagage en huisdieren, alsk de beperkingen in de tussenkmst zijn reeds beschreven in de artikelen 10 en 11 C. 21 Bijkmende dienst De gevallen van immbilisatie waarvr berep kan gedaan wrden p de bijstandswaarbrg, zijn uitsluitend deze die verrzaakt zijn dr de feiten mschreven in artikel 1. Desalniettemin kan de verzekerde - enkel de permanent verzekerde mschreven in artikel 2A - k berep den p de Hulpverlener, die hem bijstand kan verlenen, als hij zich in de nmgelijkheid bevindt zijn geïmmbiliseerd vertuig in werking te stellen ten gevlge van een lekke band, vergissing van brandstf, nvrziene beschadiging van het slt, diefstal f verlies van sleutels f sleutels vergeten binnen het vertuig. Deze bijstand is beperkt tt het sturen van een pechverhelper die indien hij het vertuig ter plaatse niet in werking kan brengen, het vertuig zal takelen en de inzittenden zal ververen naar de dichtstbij gelegen garage. 18

19 Mndial Car-full 22 Beperkingen van de tussenkmst De Hulpverlener kmt slechts tussen binnen de perken van de dr de plaatselijke autriteiten gegeven akkrden. Hij kan niet verantwrdelijk wrden gesteld vr de gebreken f nverwachte meilijkheden bij de uitefening van zijn verplichtingen, die het gevlg zuden zijn van vermacht, zals burgerrlg f buitenlandse rlg, al dan niet verklaarde, algemene mbilisatie, vrdering van manschappen en materieel, revlutie, represailles, vlkspstand f -beweging, staking, lck-ut, sciaal cnflict, beslaglegging f dwang dr het penbaar gezag, beperking van de bewegingsvrijheid, fficiële verbdsbepalingen, kaping, ntplffing van testellen, gerganiseerde sabtage f terrrisme, gevlgen van nucleaire straling f radiactiviteit, belemmeringen ten gevlge van aardbevingen en weersmstandigheden. 23 Uitsluitingen van de waarbrg Á. De bijstandswaarbrgen zijn niet meer verwrven in vlgende gevallen f dr testanden die er het gevlg van zuden zijn : 1. pzettelijke daad, 2. zelfmrdpging, 3. nmiskenbaar rekelze daad, 4. drnkenschap, het gebruik van verdvende middelen, drugs f alchl, 5. uitveren van kennelijk gevaarlijke activiteiten, 6. deelname, als deelnemer f als assistent van de deelnemer, aan gemtriseerde wedstrijden (wedrennen, cmpetities, raids, regulariteits-, snelheids- f behendigheidsrally's) f aan vrbereidende activiteiten vr dergelijke wedstrijden, 7. elk sprt die berepshalve (al dan niet bezldigd) wrdt beefend. B. De bijstandswaarbrgen vr persnen zijn k uitgeslten in vlgende gevallen 1. mentaal f psychlgische (ver)stringen f ziektes, behalve indien zij plts en p nvrziene wijze ptreden, 2. herstelperide en aandeningen waarvan de behandeling vr de verplaatsing ng niet beëindigd was, behalve indien ze gecnslideerd waren vr de verplaatsing, 3. hervallen in ziektes die vr de verplaatsing bestnden en een risic p pltse verslechtering inhuden, 4. bewuste zwangerschapsnderbreking, 5. zwangerschap, met uitzndering van een duidelijke en niet te vrziene verwikkeling. C. Medische ksten wrden niet ten laste genmen vr alle vrafgaande gevallen alsk vr de vlgende ksten: 1. ptische ksten van welke aard k, 2. vr medische apparatuur en prtheses, 3. vr een check-up f vr peridieke cntrle- f bservatienderzeken, 4. vr kuren, herstelkuren en ksten vr kinesitherapie, 5. vr schnheids-, dieet-, hmepatie- en acupunctuurbehandelingen, alsk de diagnse- en behandelingsksten die niet dr het R.I.Z.I.V. zijn erkend, 6. vr vaccins en inentingen, 7. verrzaakt dr een zwangerschap na de zesde maand, 8. waarvr de verzekerde zich pzettelijk naar het buitenland heeft begeven m aldaar gezndheidszrgen te ntvangen, 9. aangegaan na het tijdstip dat de Hulpverlener heeft vastgesteld vr de repatriëring van de verzekerde indien deze f zijn verwanten de repatriëring weigeren te laten uitveren p dat tijdstip, 10. aangegaan in België f die vrtvleien uit verzrging in België verleend f vrgeschreven, f zij al dan niet het gevlg zijn van een gebeurtenis die in het buitenland plaats vnd. I 19 Lr) Lr) c..

20 Mndial Car-full D. De bijstandswaarbrgen vr vertuigen en hun inzittenden zijn, naast de gevallen gezien in A hiervr, k uitgeslten vr : 1. het vertuig waarvan de immbilisatie het gevlg is van gebrek aan uitrusting, nderhud, cntrle f een technische strnis die p het mment van het vertrek bekend was, 2. zich herhalende gevallen van pech die het gevlg zijn van niet-herstelling van het vertuig na een eerste tussenkmst van de Hulpverlener, 3. de ksten vr wisselstukken en alle herstellingsksten evenals de ksten van bestek, demnteren en pnieuw mnteren, 4. cntrle- en nderhudsksten, 5. de ksten vr brandstf, smeermiddelen en tlgelden behalve indien zij uitdrukkelijk vrzien zijn, 6. duanerechten.. 1 'JO Aillanz S'elglum n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: Fax: Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0097 m alle takken wleven w en wniet-leven w te beefenen K.B. van 04/07/79 B.S. van 14/07/79 K.B. van 19/05/95 B.S. van 16/06/95 Tak 26 (CBFA 22/08/06 - BS 28/08/06) - BTW: BE RPR Brussel - Financiële rekening nr Andere bedrijfszetel: Brzestraat Antwerpen Tel.: Fax: Website:

Reisbijstandsverzekeringen

Reisbijstandsverzekeringen Reisbijstandsverzekeringen Bijstand persnen 1. DEFINITIES Reisgezel: de persn die samen met de verzekerde een gemeenschappelijke reis reserveert en wiens aanwezigheid ndzakelijk is vr het gede verlp van

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Het Onafhankelijk Ziekenfonds 501 organiseert voor haar rechthebbenden een dienst «Dringende zorgen in het buitenland» genaamd.

Het Onafhankelijk Ziekenfonds 501 organiseert voor haar rechthebbenden een dienst «Dringende zorgen in het buitenland» genaamd. Artikel 76 Dienst dringende zrgen in het buitenland Het Onafhankelijk Ziekenfnds 501 rganiseert vr haar rechthebbenden een dienst «Dringende zrgen in het buitenland» genaamd. Vr de rganisatie van deze

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Deze is bestemd vr curante vakantiereizen Ok gewne zakenreizen vallen nder het tepassingsgebied Deze plis is daarentegen niet bestemd vr reizen met een duidelijk verhgd risic zals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN INHOUD BLZ DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AFDELING 1: UW CONTRACT Artikel 1 Vrwerp van het cntract.... 3 Artikel 2 Verzekerde bedragen en vrijstelling.... 3 Artikel

Nadere informatie

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst.

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst. Algemene vrwaarden van Extra Prtectin U hebt zich aangeslten bij de cllectieve verzekeringsvereenkmst nr. 113/B tussen Alpha Credit N.V. en Cardif Assurance Risques Divers N.V. Deze algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix Huishudelijk reglement Muziekcentrum Trix Aard van de activiteiten De lkalen van Trix wrden niet ter beschikking gesteld vr de vlgende activiteiten f deleinden: Activiteiten die verlast verrzaken aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren" Algemene Voorwaarden. c.. IJ") IJ")

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren Algemene Voorwaarden. c.. IJ) IJ) Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Lichamelijke Ongevallen lij ngeren" IJ") IJ") c.. Allianz @) Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Vrwerp van het cntract Persnen

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie