Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0.."

Transcriptie

1 Allianz (ill) Algemene Vrwaarden Mndial Car-full VERZEKERING Mndial Car-full U"'I U"'I 0..

2 INHOUDSOPGA VE Inleiding DEEL EEN Tepassingsvrwaarden Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 ArtikelS Artikel 6 Artikel 7 Vrwerp van "mndial car-full" en verzekerde gebeurtenissen Verzekerde persnen A. Permanente Verzekerden B. Tijdelijk verzekerde persnen Het verzekerd vertuig A. Het vertuig B. Het getrkken element Verzekerde inzittenden Verzekerde verplaatsingen, verblijven en territrialiteit Vrafgaande vrwaarden tt het verkrijgen van de gewaarbrgde prestaties A. Aangifte: Verplichtingen en termijn B. Initiatief tt prestaties en verantwrdelijkheid C. Zelf gerganiseerde bijstand Financiële verbintenissen A. Algemene verbintenis B. Cmmunicatieksten vanuit het buitenland C. Overnachtingen D. Terbeschikkingstelling van een vertuig E. Schuldbekentenis F. Terugbetaling

3 DEEL TWEE Bijstand waarbrgen HOOFDSTUK I : BIJSTAND AAN PERSONEN A) Bi;stand in geval van ziekte f ngeval van de verzekerde Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Bijstand aan de verzekerde zelf A. Eerste hulp en prep tt bijstand B. Verplichting tt bijstandverlening, beslissing en verantwrdelijkheid C. Aanwezigheid bij het ziekbed van de in het buitenland gehspitaliseerde verzekerde D. Verlenging van het verblijf in het buitenland E. In geval van verlijden F. Medische ksten in het buitenland G. Opsturen van geneesmiddelen naar het buitenland H. Bijstand tijdens het skiën p sneeuw in het buitenland Bijstand in het buitenland aan de verzekerde reisgenten Transprt van de bagage en huisdieren Vervangingschauffeur B) Andere hulpverlening aan de verzekerden die zich in het buitenland bevinden Artikel 12 Artikel 13 Gebeurtenissen vrgevallen in het buitenland A. Verlies f diefstal van dcumenten B. Geldgebrek vr een ndzakelijke en nvrziene uitgave C. Strafrechtelijke vervlging Gebeurtenissen vrgevallen in België A. Overlijden van een familielid B. Ernstige testand van een familielid C. Hspitalisatie van meer dan 7 dagen van een kind van minder dan 18 jaar D. Zwaar schadegeval aan de verblijfplaats van de verzekerde E. Achterlaten van het vertuig in het buitenland C) Andere hulpverlening aan de verzekerden die zich in België bevinden Artikel14 Artikel 15 Bijstand aan persnen A. Overbrengen van berichten B. Inlichtingen m.b.t. reizen naar het buitenland C. Organisatie van de ziekenhuispname in België van een verzekerd kind D. Kinderppas Bijstand aan de wning die de gebruikelijke verblijfplaats is A. Pechverhelping dr een sltenmaker B. Bijstand aan de beschadigde wning Lr> Lr> "-

4 Mndial Car-full AE692Ne - 06{98 HOOFDSTUK 11: BIJSTAND AAN HET VOERTUIG EN DE INZITTENDEN Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Verzekerde gebeurtenissen vrgevallen in België Á. In geval van immbilisatie van het vertuig B. In geval van diefstal van het vertuig C. Vervangingswagen Verzekerde gebeurtenissen vrgevallen in het buitenland Á. In geval van immbilisatie van het vertuig B. Herstelling van meer dan 6 werkuren en immbilisatie van meer dan 5 dagen C. Herstelling van minder dan 6 werkuren f immbilisatie van minder dan 5 dagen D. Opsturen van wisselstukken E. Stalling F. Administratieve ksten vr het achterlaten van het vertuig G. In geval van diefstal van het vertuig Vertuig teruggevnden na diefstal Aanhangwagen f caravan Bagage en huisdieren Bijkmende dienst DEEL DRIE Algemene beperkingen Artikel 22 Artikel 23 Beperkingen van de tussenkmst Uitsluitingen van de waarbrg 19 19

5 Allianz (ffi) Mndial Car-full Inleiding Vr zver het vertuig dat wrdt vermeld in de bijzndere vrwaarden, gedekt is vr terisme en zaken f vr gemengd gebruik en beantwrdt aan de vrwaarden van artikel 3 hiernder, kan de Verzekeringnemer de aanvullende waarbrg genemd "Mndial Car-fuIl" nderschrijven. De S.B.A.1. MONDlAL ASSISTANCE N.V., Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0947 m de tak 18 "Hulpverlening" uit te efenen die hierna de Hulpverlener genemd wrdt, ntvangt de prepen, rganiseert de bijstand en verzekert het risic. De huidige waarbrg is slechts verwrven indien de bijzndere vrwaarden het aanduiden ; wat betreft de duurtijd, vrwaarden van pzegging en betaling van de premie, is zij nderwrpen aan dezelfde vrwaarden als deze die van tepassing zijn p de waarbrgen bijkmend aan de B.A. AUTO waarvan de desbetreffende artikelen eveneens p de huidige waarbrg tepasselijk zijn. De hiernavlgende tekst wil vlledig zijn; hij kan eveneens de beschrijving van bepaalde bijstandsprestaties hernemen die bvendien reeds aangebden zijn aan haar verzekerden dr de Verzekeringsmaatschappij AUTO. In geval van herhaling is enkel de meest uitgebreide waarbrg van tepassing znder dat er cumulatie 1S. Elke prestatie met telefnisch wrden aangevraagd p het nummer bij de Dienst van Mndial Car-full, pen 24 uur p 24,7 dagen p 7, p het mment zelf dat de gebeurtenissen die een tussenkmst kunnen rechtvaardigen zich vrden. g~~i ~i~:~tp~~i,ig~~ip,.~",~iî.. :....:......::::::::::.:.:... 1 Vrwerp van "Mndial Car-full" en verzekerde gebeurtenissen "Mndial Car-fuIl" heeft als vrwerp het aanwenden te waarbrgen van de meest geschikte middelen m de gewaarbrgde bijstand te verlenen aan de begunstigden van de waarbrg wanneer een verzekerde gebeurtenis die niet te vrzien is vr elke verplaatsing en in het kader van deze rubriek als verzekerd beschuwd wrdt, een verzekerde persn f verzekerd vertuig treft gedurende een gedekte verplaatsing f verblijf in een gedekt land en tijdens de geldigheidsduur van de waarbrg. De feiten die een verzekerde gebeurtenis kunnen vrmen en recht kunnen geven p de tussenkmst van de Hulpverlener, zijn de vlgende - nder vrbehud van de beperkingen en uitsluitingen vermeld in deel 111 : '" wanneer ze een verzekerde persn treffen : Een ngeval, d.w.z. een pltselinge gebeurtenis waarvan de rzaak f één van de rzaken buiten het rganisme van het slachtffer ligt en die een lichamelijk letsel tt gevlg heeft dat vastgesteld wrdt dr een geneesheer. Een ziekte, d.w.z. een rganische f functinele verslechtering van de gezndheid die zich p nverwachte wijze vrdet en die dr een geneesheer wrdt vastgesteld. '" wanneer ze een verzekerd vertuig treffen : Een ngeval, d.w.z. elke aanrijding, btsing tegen een stilstaand f bewegend vrwerp, ver kp gaan f van de weg geraken, waardr het vertuig p de plaats van de gebeurtenis wrdt geïmmbiliseerd. Pech, d.w.z. elke mechanische, elektrnische f elektrische strnis waardr het vertuig p de plaats van de gebeurtenis wrdt geïmmbiliseerd. Brand, d.w.z. elke schade aangericht dr brand, ntplffing, steekvlam f blikseminslag waardr het aangeduide vertuig p de plaats van de gebeurtenis wrdt geïmmbiliseerd. I 5 U"l U"l c..

6 Mndial Car-full Diefstal, d.w.z. de frauduleuze ntvreemding van het vertuig waarvr de verzekerde aangifte heeft gedaan bij de bevegde plaatselijke autriteiten en p het vrleggen aan de Hulpverlener van het bewijs van aangifte ten laatste bij zijn terugkeer. Pging tt diefstal en daden van vandalisme kmen in aanmerking wanneer het vertuig als gevlg daarvan zdanig beschadigd is dat het geïmmbiliseerd is. Deze gebeurtenissen meten het vrwerp zijn van dezelfde verklaring als deze vrzien in geval van diefstal. 2 Verzekerde persnen Á. Permanente Verzekerden 1. Enige f eerste verzekerde Het betreft hier de persn vermeld in de bijzndere vrwaarden van de autplis als de hfdzakelijke bestuurder van het aangeduide vertuig en die gedmicilieerd is in België en aldaar zijn gebruikelijke hfdverblijfplaats heeft. Bij gebrek aan vermelding van deze bestuurder, wrdt de verzekeringnemer - indien het gaat m een natuurlijk persn die vldet aan de vermelde vrwaarden - beschuwd als enige f eerste verzekerde persn. Bij de nderschrijving wrdt er per plis maar één enig f eerste verzekerde persn aangenmen. 2. Andere verzekerde persnen Het betreft de hierna vermelde persnen die hun gebruikelijke hfdverblijfplaats nder hetzelfde dak als de eerste verzekerde persn hebben en aldaar gedmicilieerd zijn, zijn f haar wettige f feitelijke levensgezel(lin), zijn f haar wettelijke, geadpteerde (indien van vreemde afkmst, vanaf de dag na hun aankmst in België) f natuurlijke kinderen - alsk die van zijn f haar verzekerde levensgezel(lin) - en p vrwaarde dat zij niet gehuwd zijn f als gehuwden leven, zijn f haar vader en meder f die van zijn f haar verzekerde levensgezel(lin). De hiervr beschreven kinderen zijn eveneens verzekerd als ze nder een ander dak - mits in België gelegen - verblijven zlang zij fiscaal ten laste van de eerste verzekerde f diens verzekerde levensgezel(lin) vallen. B. Tijdelijk verzekerde persnen Op vrwaarde dat ze in België zijn gedmicilieerd en dat ze er gewnlijk verblijven, zijn eveneens verzekerd: 1. de ascendenten van een permanent verzekerde als ze hem tijdens een verplaatsing begeleiden. 2. de persnen die aan een reis deelnemen en die een hierbven beschreven permanent verzekerde persn gratis vergezellen als bestuurder f als passagier in het verzekerde vertuig, uitsluitend in geval van een verkeersngeval waarbij zij lichamelijke letsels hebben pgelpen ; in dit geval zijn de waarbrgen beperkt tt degene beschreven in artikel 8, A tt G. 3 Het verzekerd vertuig Á. Het vertuig Is verzekerd het p eigen kracht vrtbewegende landvertuig 1. van het type persnenwagen, 2. waarvan de cilinderinhud grter is dan 125 cm 3, 3. waarvan de maximaal tegelaten massa (MTM), 3,5 tn niet verschrijdt, 4. ingeschreven in België (transitplaten in het buitenland alsk prefritten en handelaarsplaten uitgeslten), 5. niet in verhuring gegeven, I 6

7 Allianz( Mndial Car-full 6. vermeld in de bijzndere vrwaarden met de nummerplaat van het vertuig. B. Het getrkken element Is eveneens verzekerd het element dat getrkken is dr het verzekerd vertuig tijdens een verzekerde verplaatsing en dat erkend is cnfrm de regels van het wegverkeer. Dit getrkken element kan het vlgende zijn - met uitzndering van aanhangwagens die speciaal uitgerust zijn vr, bijvrbeeld het transprt van aut's, vliegtuigen f dieren - : 1) de aanhangwagen waarvan de MTM niet hger is dan 500 kg, 2) de aanhangwagen waarvan de MTM hger is dan 500 kg f de caravan die beide vlden aan de vrwaarden hierbven (A. punten 3 en 4) pgelegd aan het trekkend vertuig, 3) de aanhangwagen vr bten f vr mtmetsen die vldet aan de vrwaarden vermeld in B2) maar uitsluitend indien de afmetingen (lading inbegrepen) niet meer bedragen dan 6 m in de lengte, 2,5 m in de breedte en 2 m in de hgte. De inhud van deze aanhangwagen kan niet verzekerd wrden. Hij kan daarentegen wel ververd wrden dr de Hulpverlener maar enkel wanneer deze het transprt f de repatriëring van het trekkend vertuig dient te rganiseren. Hij mag - znder vrafgaand en uitdrukkelijk akkrd van de Hulpverlener - geen enkel vrwerp beschreven in artikel 11, C bevatten. Het verver vindt plaats p vrwaarde dat de inhud ged werd vastgemaakt en dat de aanhangwagen in staat is m getrkken te wrden en m de inhud te dragen. Indien de aanhangwagen niet aan deze vrwaarden vldet, zal het verver niet plaatsvinden zlang er geen vervangaanhangwagen ter plaatse ter beschikking gesteld werd van de Hulpverlener. 4 Verzekerde inzittenden De verzekerde inzittenden zijn de persnen die gratis in het verzekerde vertuig zitten f het besturen en die eveneens in de zin van in artikel 2 verzekerde persnen zijn krachtens dit cntract f een ander cntract nderschreven bij de Hulpverlener en dat in vege is wanneer de gebeurtenis zich vrdet. Nchtans, uitsluitend in België en niet vr lifters, is de hedanigheid van verzekerde persnen, zals hiervr beschreven, niet vereist m van de waarbrgen vrbehuden aan de inzittenden te kunnen genieten. Bvendien zijn vr de inzittenden deze waarbrgen, en dit uitsluitend in België, eveneens van tepassing p persnen die permanent verzekerd zijn krachtens dit cntract nder artikel 2, A en dit als inzittenden van een vertuig hetwelk niet verzekerd is bij de Hulpverlener f bij m het even welke andere hulpverlener f bij de ene f de andere verzekerd is, dch dr een cntract dat dergelijke waarbrguitbreiding ten vrdele van de inzittenden vr een verzekerd vertuig niet vrziet. 5 Verzekerde verplaatsingen, verblijven en territrialiteit De verzekerde persnen zijn samen f afznderlijk gedekt en dit ngeacht het ververmiddel, met uitzndering van die mschreven in deel lil. Indien zij zich verplaatsen in een vertuig dat niet verzekerd is bij de Hulpverlener, genieten zij enkel van de bijstand aan persnen en niet die aan de inzittenden van het vertuig behalve vr wat er vermeld is in artikel 4. De vrziene waarbrgen zijn verwrven bij elke verplaatsing en bij elk verblijf met privé- en/f berepsdeleinden, maar in dit laatste geval, enkel vr administratieve, culturele f handelsactiviteiten en met uitsluiting van elke nmiskenbaar gevaarlijke technische activiteit. Bij verblijven en verplaatsingen in het buitenland met een duur van meer dan 90 peenvlgende dagen, zijn enkel de gebeurtenissen die plaatsvinden in de eerste 90 dagen gewaarbrgd. De bijstand aan persnen is gewaarbrgd in de hele wereld, maar buiten hun gewne wnplaats in België. I 7 '" c..

8 Mndial Car-fuil De bijstand aan het vertuig en de inzittenden is gewaarbrgd vr gebeurtenissen die plaatsvinden p het grndgebied van gegrafisch Eurpa f van de landen die grenzen aan de Middellandse Zee, waar de internatinale verzekeringskaart vr autverzekering geldt, en die uitgegeven is vr het vermeld vertuig met de gedkeuring van het Belgisch Bureau van de Verzekeraars. 6 Vrafgaande vrwaarden tt het verkrijgen van de gewaarbrgde prestaties A. Aangifte : Verplichtingen en termijn Zals vrzien in de inleiding, met elke prestatie vraf aangevraagd wrden aan de Hulpverlener, met uitzndering van de vlgende gevallen : 1. de eerste dringende hulp en/f eerste transprt, zals vermeld in artikel 8 A. 2. in het geval van spedpname in het ziekenhuis : een tijdsbestek van 48 uur is vrzien m de Hulpverlener testemming vr de ten laste neming te vragen, 3. indien de medische ksten 123,95 EUR per persn en per gebeurtenis niet verschrijden, 4. vr slepingen naar de dichtstbijzijnde garage die autmatisch dr een dr de lkale verheid aangeduide slepingsdienst wrden uitgeverd. B. Initiatief tt prestaties en verantwrdelijkheid Zdra hij p de hgte is gebracht van een verzekerde gebeurtenis, heeft de Hulpverlener de leiding ver de te veren acties en beslist alleen hij ver de hulpverlening die hij rganiseert en ver het ververmiddel dat ter beschikking wrdt gesteld. De algemene verplichting van de Hulpverlener tt het verlenen van waarbrgen wrdt geschrst zdra men weigert in te gaan p zijn tussenkmstvrstellen f zijn vraag naar cntacten, inlichtingen, (k deze betreffende eventuele andere verzekeringen met hetzelfde vrwerp en vr dezelfde risic's dan die gedekt dr het tepasselijk cntract), nderzeken, attesten f getuigschriften, die hij ndig acht m de aangehaalde gebeurtenissen te berdelen, de ernst ervan te bepalen, de mstandigheden ervan vast te stellen, het eventuele bestaan van een rzaak tt het uitsluiten van waarbrgen f een vereiste verwantschapsband vast te leggen. De Hulpverlener kan in geen geval verantwrdelijk gesteld wrden wanneer de grenzen van de tussenkmst uiteengezet in artikel 22 verschreden zijn, alsk in geval van diefstal, verlies f schade van de vrwerpen die zich in het vertuig f in het getrkken element bevinden p het mment van het takelen f in geval van repatriëring. C. Zelf gerganiseerde bijstand De rganisatie dr de verzekerde f zijn mgeving van één van de gewaarbrgde prestaties alsmede alle uitgaven hiermtrent wrden verged indien de Hulpverlener van deze prcedure p de hgte werd gesteld, en hij p vrhand en uitdrukkelijk zijn akkrd en dssiernummer heeft medegedeeld. In dit geval alsk in het geval van futieve nalatigheid zwel van de begunstigde als van de Hulpverlener, is deze laatste gehuden tt de terugbetaling van de nksten, p vrlegging van de riginele nkstendcumenten f van alle bewijsdcumenten die het bewijs vrmen tt tepassing van de waarbrg. De terugbetaling is begrensd zals bepaald in artikel 7,F. 7 Financiële verbintenissen A. Algemene verbintenis Buiten de specifiek uitgeslten f beperkte gevallen, blijven de ksten van de bijstand gerganiseerd dr de Hulpverlener te zijne laste. Niettemin mag de bijstandverlening in geen geval een brn van financieel vrdeel vrmen : de Hulpverlener trekt van de dr hem ten laste genmen ksten, die ksten af die k 8

9 Mndial Car-full zuden aangegaan zijn indien het schadegeval niet had plaats gevnden - met name de nksten vr verver, diverse tlgelden en brandstf vr het vertuig. De Hulpverlener behudt zich tevens het recht vr m de niet gebruikte ververbewijzen p te vragen. Hetzelfde geldt vr de vemachtingsksten : wanneer zij gewaarbrgd zijn, wrden zij slechts ten laste genmen vr zver het gaat m bijkmende ksten ntstaan dr het ptreden van een verzekerde gebeurtenis. De Hulpverlener is verigens niet verplicht het transprt van een vertuig f het psturen van wisselstukken te rganiseren indien de ksten van deze prestaties de residuele ecnmische waarde van het vertuig, p het mment dat er gebeld wrdt m bijstand te vragen, verschrijden, tenzij een vldende waarbrg gestrt werd m de verschrijdende ksten te vergeden. Onder residuele ecnmische waarde verstaat men de verkpwaarde na schadegeval die men kan bekmen dr het vertuig in der minne te verkpen, nder nrmale vrwaarden vr een genteerde prijs in België. B. Cmmunicatieksten vanuit het buitenland (telefn, telefax, telex, telegram) Deze ksten wrden verged p basis van nkstennta's, vr elke prep naar de Hulpverlener met betrekking tt een dr het cntract gewaarbrgde bijstandverlening. C. Overnachtingsksten Deze ksten beperken zich uitsluitend tt de kamer en het ntbijt en wrden ten laste genmen ten belpe van maximum 61,97 EUR alles inbegrepen, per nacht en per verzekerde persn. D. Terbeschikkingstelling van een vertuig Het ter beschikking stellen van een vertuig gebeurt vlgens de plaatselijke beschikbaarheid en vlgens de reglementen van de dr de Hulpverlener gedgekeurde verhuurmaatschappij, namelijk m.b.t. de minimumleeftijd van de bestuurder f de pgelegde brgsm ; de ksten die ten laste genmen wrden beperken zich tt die vrzien dr het huurcntract : elk gebruik na de gewaarbrgde duur, ksten vr brandstf, tlgelden, facultatieve verzekeringen, pgelpen betes, schade aan het vertuig die niet verzekerd is f nder een vrijstelling valt, blijven ten laste van de begunstigde f bij gebreke aan terugbetaling dr deze laatste van de verzekeringnemer van de plis die het vertuig dekt. De frmaliteiten i.v.m. het afhalen en terugbezrgen van het vertuig wrden vervuld dr de bevegde bestuurder en, indien ndig, vergedt de Hulpverlener de ververksten die vr het vervullen van deze frmaliteiten wrden gemaakt. E. Schuldbekentenis De ksten van de verleende diensten evenals elke betaling verricht dr de Hulpverlener die hem slechts gedeeltelijk f geenszins ten laste vallen, wrden aan de begunstigde tegestaan bij wijze van vrscht. Deze (f/bij gebrek hieraan de verzekeringnemer van de plis die het vertuig dekt) verbindt zich erte dit vrscht terug te betalen bij ntvangst van de uitndiging tt betaling hem tegestuurd dr de Hulpverlener. F. Terugbetaling De ksten aangegaan in geval van zelf gerganiseerde bijstand, hiervr mschreven in artikei6,c, wrden slechts terugbetaald ten belpe van de bedragen vermeld in de algemene vrwaarden en binnen de beperkingen van de ksten die de Hulpverlener zu hebben aangegaan indien hij de bijstand zelf had gerganiseerd, indien hij gehuden was tt tussenkmst. De vergeding van de sleepksten in België is beperkt tt 185,92 EUR inbegrepen. In het buitenland geldt deze beperking enkel vr de sleping naar de dichtsbijzijnde garage. 9 Ll') Ll') c..

10 Mndial Car-fuli HOOFDSTUK I: BIJSTAND AAN PERSONEN A) Bijstand in geval van ziekte f ngeval van de verzekerde 8 Bijstand aan de verzekerde zelf A. Eerste hulp en prep tt hulpverlening Vr de eerste dringende hulp en/f eerste transprt, meten de plaatselijke eerste hulpdiensten wrden verwittigd, die in geen geval dr de Hulpverlener kunnen vervangen wrden. De pgelpen ksten aangegaan enkel in het buitenland, wrden ten laste genmen dr de Hulpverlener p vrwaarde dat de riginele bewijsstukken kunnen vrgelegd wrden en dit tt een bedrag van 619,73 EUR, alles inbegrepen per persn en gebeurtenis. Daarna met znder verwijl de Hulpverlener wrden pgerepen. B. Verplichting tt bijstandverlening, beslissing en verantwrdelijkheid De verplichting tt bijstand vr de Hulpverlener bestaat uit: 1. het rganiseren van alle ndzakelijke cntacten tussen zijn medische dienst en de behandelende arts van de verzekerde ter plaatse, en, indien ndig, met de gewnlijke arts van de verzekerde, 2. het nemen van verschillende beslissingen, in functie van de imperatieven verbnden met de medische belangen van de verzekerde en rekening hudend met de geldende sanitaire bepalingen, die betrekking hebben p: de keuze tussen een afwachten, een reginaal transprt f repatriëring het vastleggen van de datum van het transprt de keuze van het transprtmiddel de ndzaak van medische begeleiding eventuele verplaatsing van een eveneens verzekerde reisgent m de ververde f gerepatrieerde persn te begeleiden tt p de plaats van bestemming, 3. het rganiseren van het besliste verver tt het ziekenhuis dat het meest geschikt is m de juiste zrgen te te dienen; in geval van repatriëring wrdt het verver gerganiseerd tt het erkend ziekenhuis dichtbij de verblijfplaats van de verzekerde, f, indien zijn testand geen ziekenhuispname vereist, tt aan zijn verblijfplaats. Het ptreden van gedaardige aandeningen f lichte letsels die ter plaatse kunnen wrden verzrgd, geeft enkel aanleiding tt de tenlasteneming van de medische ksten binnen de cntractuele beperkingen, en tt rganisatie van het verver naar een instelling waar de gepaste zrgen kunnen tegediend wrden. C. Aanwezigheid bij het ziekbed van de verzekerde gehspitaliseerd in het buitenland Als een niet-vergezelde verzekerde tijdens een verplaatsing in het ziekenhuis wrdt pgenmen, rganiseert de Hulpverlener de heen- en terugreis van een in België verblijvend familielid, m zich naar het ziekbed te begeven indien uit de eerste medische cntacten zu blijken dat het transprt f de repatriëring niet zal kunnen uitgeverd wrden binnen een peride van 7 dagen vanaf de melding van de verzekerde gebeurtenis. Deze minimumduur is niet van tepassing indien de verzekerde een kind is van minder dan 18 jaar. De Hulpverlener draagt k bij in de htelksten van de verwant, als hij zich naar het ziekbed van de verzekerde begeeft tt 495,79 EUR alles inbegrepen. 10

11 Mndial Car-full D. Verlenging van het verblijf in het buitenland De Hulpverlener neemt de htelksten ten laste na beslissing vr een verlenging van het verblijf na de datum die rsprnkelijk vrzien was vr de terugkeer naar België tt 495,79 EUR alles inbegrepen, per zieke f gekwetste begunstigde die in de nmgelijkheid verkeert zijn terugreis te beginnen. E. In geval van verlijden Als een verzekerde persn verlijdt tijdens zijn verplaatsing, rganiseert de Hulpverlener het verbrengen f de repatriëring van het stffelijk verscht, vanuit het ziekenhuis f mrtuarium tt de gebruikelijke verblijfplaats in België van de verledene f tt de dichtstbijzijnde begraafplaats. Indien het verlijden geschiedt in het buitenland, neemt de Hulpverlener daarenbven de ksten ten laste, van de pst mrtem behandeling en het kisten, uitgeznderd de ksten vr de plechtigheid en de begrafenis, alsk de ksten van de ddkist en andere speciale aanpassingen die vr het transprt vereist zijn, ten belpe van 619,73 EUR alles inbegrepen. Indien de verzekerde in het buitenland wrdt begraven f gecremeerd, neemt de Hulpverlener de vlgende ksten ten laste : de ksten van de pst mrtem behandeling en het kisten, de ksten van de ddkist, ten belpe van 619,73 EUR alles inbegrepen, de ksten van het lkaal transprt van het stffelijk verscht, de ksten van de begrafenis f crematie, met uitzndering van de ksten van de plechtigheid, de ksten van de repatriëring van de urne. De ttale ksten mgen, niet hger zijn dan wat de repatriëring van het stffelijk verscht naar België had gekst. F. Medische ksten in het buitenland 1. De Hulpverlener neemt de medische, heelkundige en farmaceutische ksten alsk de ksten vr hspitalisatie en ziekenaut p zich die vereenstemmen met in het buitenland verleende zrgen en die vrgeschreven zijn dr een plaatselijke geneesheer. De Hulpverlener kmt slechts ten aanvullende titel tussen : hij neemt slechts het sald van de ksten p zich die ten laste blijven van de verzekerde (f de persn die vr hem f haar instaat) na tussenkmst van de Sciale Zekerheid (verplichte en/f aanvullende verzekering) en nder vrbehud van de tepassing van het artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 p de landverzekeringsvereenkmsten van elk ander verzekeringsrganisme dat dezelfde waarbrg biedt. In geval van tussenkmst dr één van deze instellingen, meten de riginele afrekening van de tussenkmst evenals kpij van de rekeningen en de facturen die geheel f gedeeltelijk betaald werden, aan de Hulpverlener bezrgd wrden. Bij weigering dr een van deze instellingen, dienen een gewettigd attest alsk de riginelen van de rekeningen en facturen die geweigerd werden vrgelegd te wrden aan de Hulpverlener. 2. Als de ksten rechtstreeks dr de Hulpverlener zijn betaald, zijn ze aanvankelijk enkel een vrscht en verbindt de begunstigde zich erte, p straffe van de ttaliteit te meten terugbetalen, alle ndige frmaliteiten te vervullen bij zijn verzekeraars m de geldsmmen te verkrijgen waarp hij recht heeft, en deze aan de Hulpverlener terug te strten. 3. Het sald waarvan sprake in punt 1 wrdt ten laste genmen tt een maximaal bedrag van ,68 EUR. Dit bedrag - waarnder begrepen de ksten vr tandheelkundige behandeling vr een maximaal bedrag van 123,95 EUR - is gewaarbrgd per verzekerde persn vr de duur van de reis naar het buitenland, ngeacht het aantal cntracten in vege bij de Hulpverlener en na aftrek van een vrijstelling van 37,18 EUR per gebeurtenis. Bedragen lager dan 12,39 EUR - na aftrek van de vermelde vrijstelling - wrden niet terugbetaald. 11 Ln Ln c...

12 Mndial Car-full 4. Onderhavige waarbrg is niet meer geldig vanaf het tijdstip dat dr MONDlAL ASSISTANCE de repatriëring wrdt vrgesteld, indien de verzekerde persn f zijn naaste verwanten wensen dat de repatriëring niet drgaat f wrdt uitgesteld tt een latere datum. G. Opsturen van geneesmiddelen naar het buitenland Indien een verzekerde in het buitenland, ten gevlge van een niet te vrziene gebeurtenis, niet beschikt ver de geneesmiddelen die nmisbaar zijn vr het vrtzetten van een lpende behandeling en indien hij in de nmgelijkheid verkeert m deze geneesmiddelen f een gelijkwaardig prduct ter plaatse te verkrijgen, zal de Hulpverlener p vrschrift van de behandelende arts f de plaatselijke geneesheer - deze geneesmiddelen pzeken en psturen p de manier die hij daarvr geschikt acht en mits respecteren van de wetgeving en de medische dentlgie. De Hulpverlener neemt de verzendingsksten p zich maar niet de aankpsm die indien ze belangrijk is aanleiding kan geven tt het vrafgaande verzek m een waarbrg neer te leggen. H. Bijstand tijdens het skiën p sneeuw in het buitenland Na testemming betaalt de Hulpverlener, de pspringsksten terug die de fficiële reddingsrganisaties aanrekenen en die ndzakelijk zijn wanneer de verzekerde verdwaald is tijdens het skiën p sneeuw, en dit tt 4.957,87 EUR alles inbegrepen. Wanneer, na een ski-ngeval p sneeuw de testand van de verzekerde een hspitalisatie met zich meebrengt, van meer dan 24 uur en/f een repatriëring gerganiseerd dr de Hulpverlener, wrden de skipas en de skilessen van de verzekerde prrata terugbetaald vlgens de niet-gebruikte dagen, tt 185,92 EUR. 9 Bijstand in het buitenland aan de verzekerde reisgenten Indien, ten gevlge van een verzekerd vrval, de verzekerde reisgenten niet naar hun verblijfplaats in België kunnen terugkeren, rganiseert de Hulpverlener hun terugkeer van de plaats van de immbilisatie tt hun verblijfplaats in België. Indien de eerder vermelde reisgenten daarenbven jnger dan 18 jaar zijn en indien geen enkele andere persn p hen tezicht kan huden, rganiseert de Hulpverlener hun begeleiding dr een hstess f dr een dr de familie aangeduide persn die in België wnt. Indien ndig neemt de Hulpverlener de vemachtingsksten van de begeleidende persn ten laste vr een maximum van 2 nachten. 10 Transprt van de bagage en huisdieren Wanneer een verzekerde ververd wrdt ten gevlge van een verzekerd vrval en niemand zich kan bezighuden met het verver van de bagage en de huisdieren (uitsluitend hnden en katten) die hij bij zich had, rganiseert de Hulpverlener hun terugkeer, in naleving van alle verplichtingen en administratieve f sanitaire regels, ten belpe van 185,92 EUR alles inbegrepen, en met uitzndering van de vrwerpen vermeld in artikel 11, C. 11 Vervangingschauffeur Á. Indien een geval van ziekte, ngeval f verlijden, vr hetwelk de Hulpverlener is tussengekmen, belet dat het verzekerd vertuig kan bestuurd wrden dr de bestuurder f enig ander passagier, stuurt de Hulpverlener een chauffeur m het vertuig te repatriëren f terug te brengen naar zijn gebruikelijke standplaats in België samen met de verzekerde inzittenden, verzekerde caravan f aanhangwagen alsk de bagage die niet dr de gerepatrieerde persnen kn wrden meegenmen. B. De Hulpverlener is niet gehuden deze verbintenis na te leven indien het gaat m een vertuig met speciale rij-eigenschappen f een vertuig dat niet rijklaar is, f één f meerdere zware gebreken vertnt, f zich in vertreding bevindt t..v. het verkeersreglement, de bepalingen van de technische autkeuring f de verzekering vr de burgerlijke aansprakelijkheid. 12

13 Mndial Car-ful! Indien dat het geval is f indien de aanhangwagen f de caravan niet in dezelfde staat van functineren is als deze pgelegd aan het trekkend vertuig, dan met de Hulpverlener daarvan verwittigd wrden en, in dat geval rganiseert hij de verplaatsing van de gewnlijke bestuurder van het vertuig (f een persn dr hem aangesteld) m het vertuig te gaan phalen. C. Wrden niet beschuwd als bagage: testellen zals bten, zeilplank, jet-ski, mtrrijwielen, fiets, zweefvliegtuigen, handelswaar, wetenschappelijk- f nderzeksmateriaal, buwmaterialen, meubels, bederfelijke eetwaren, brandstf buiten het vaste reservir. D. De Hulpverlener betaalt het ln en de reisksten van de chauffeur die tt taak heeft het vertuig via de meest directe weg terug te brengen. De resterende ksten van de terugreis (namelijk lgeerksten van de passagiers, brandstf, tlgelden, nderhud en herstelling van het vertuig) blijven ten laste van de verzekerden f de verzekeringnemer van de plis die het aangeduide vertuig waarbrgt. B) Andere hulpverlening aan de verzekerden die zich in het buitenland bevinden De Hulpverlener verleent tussenkmst bij het ptreden van de vlgende gebeurtenissen : 12 Gebeurtenissen vrgevallen in het buitenland A. Verlies f diefstal van dcumenten In dat geval met aangifte gebeuren bij de bevegde autriteiten en indien het gestlen f verlren dcumenten betreft zals : identiteitsdcumenten ( identiteitskaart, pasprt f rijbewijs) dan met men zich eerst wenden tt de dichtstbijzijnde Belgische ambassade f cnsultaat, cheques, bank- f kredietkaarten, dan stelt de Hulpverlener zich in verbinding met de financiële instellingen m de ndige beschermingsmaatregelen te laten nemen binnen de perken van de verstrekte infrmatie, transprtbewijzen, dan stelt de Hulpverlener transprtbewijzen ter beschikking van de verzekerde reiziger die ndig zijn vr het vrtzetten van de reis nadat de tegenwaarde ervan werd gestrt. B. Geldgebrek vr een ndzakelijke en nvrziene uitgave Als een verzekerde de ksten niet kan dragen vr een nvrziene en ndzakelijke uitgave, ten gevlge van een verzekerde gebeurtenis waarvr een berep werd gedaan p de Hulpverlener, kan deze het ndige geld ter beschikking van de verzekerde stellen tt een maximaal bedrag van 2.478,94 EUR, p vrwaarde dat een tegenwaarde f brg vrdien aan de Hulpverlener werd vergemaakt. C. Strafrechtelijke vervlging Wanneer na een verkeersngeval de verzekerde dr de lkale autriteiten wrdt verplicht tt het strten van een brgsm, schiet de Hulpverlener het bedrag vr ten belpe van ,68 EUR Dit vrscht met in EUR en binnen een termijn van drie maanden p eenvudige aanvraag tt terugbetaling, terugbetaald wrden vr hetzelfde bedrag dat feitelijk dr de Hulpverlener werd vrgeschten. Indien de lkale autriteiten vr het verstrijken van die termijn de brgsm aan de verzekerde terugbetalen, met deze sm nmiddellijk aan de Hulpverlener gerestitueerd wrden. De Hulpverlener schiet eveneens het hnrarium van de gerechtelijke vertegenwrdiger in het buitenland vr, ten belpe van 1.239,47 EUR, indien de verzekerde er een berep heeft p meten den. 13 Lf') Lf') c..

14 Mndial Car-fuIl In geen geval kan de Hulpverlener aansprakelijk wrden gesteld indien hij, mdat de verzekerde geen advcaat heeft aangeduid, ambtshalve een verdediger zu aanstellen. De Hulpverlener kmt niet tussen vr de gerechtelijke gevlgen in België van een rechtsgeding dat in het buitenland werd ingesteld. 13 Gebeurtenissen vrgevallen in België A. Overlijden van een familielid Bij het verlijden van de echtgen()t(e), vader, meder, kind, brer, zus, grtuder f kleinkind van een verzekerde en m hem in staat te stellen de begrafenis bij te wnen, rganiseert de Hulpverlener de terugkeer naar België, evenals : fwel de terugkeer van de andere verzekerden die in de vereiste verwantschapsbetrekking met de verledene staan, alsk van hun verzekerde echtgen()t(e) en verzekerde kinderen die hen vergezellen ; fwel diens terugreis naar het buitenland waarbij de terugkeer naar het buitenland uiterlijk 8 dagen na de begrafenis met gebeuren en vr de datum die rsprnkelijk werd vastgesteld vr de terugkeer vanuit het buitenland. B. Ernstige testand van een familielid Indien de echtgen()t(e), vader, meder f een kind van de verzekerde het slachtffer is van een ngeval f een ziekte die van die aard is dat deze verwant in nmiddellijk en ernstig gevaar verkeert, verschaft en betaalt de Hulpverlener een transprtbewijs m de verzekerde te te laten zich naar het ziekbed van de gehspitaliseerde f bedlegerige verwant te begeven. C. Hspitalisatie van meer dan 7 dagen van een kind van minder dan 18 jaar Indien een kind van de verzekerde dat minder dan 18 jaar ud is, in het ziekenhuis wrdt pgenmen vr een vrziene duur van meer dan 7 dagen, stelt de Hulpverlener een transprtbewijs ter beschikking van de verzekerde - en/f zijn verzekerde vergezellende echtgen( 0 )t( e) - m hem f hen te te laten naar België terug te keren naar het ziekbed van het kind. In het geval dat de testand van het kind de nmiddellijke terugkeer van de uders niet ndzakelijk maakt, hudt de raadgevende arts van de Hulpverlener cntact met de behandelende artsen in België en hudt hij de uders p de hgte van de gezndheidstestand van hun kind. D. Zwaar schadegeval aan de verblijfplaats van de verzekerde Indien ten gevlge van een brand, ntplffing, implsie, water- f strmschade, ijzel, sneeuwdruk, diefstal, pging tt diefstal, daad van vandalisme verkmen aan de gebruikelijke verblijfplaats van de verzekerde die in het buitenland verblijft, diens aanwezigheid ter plaatse ndzakelijk blijkt, rganiseert de Hulpverlener zijn terugkeer zdat hij zich naar zijn gebruikelijke verblijfplaats kan begeven. E. Achterlaten van het vertuig in het buitenland Indien een verzekerd vertuig achtergelaten met wrden in het buitenland ten gevlge van een dringende gerechtvaardigde vrtijdige terugkeer, verzekerd in de punten A tt D van dit artikel, en niemand ter plaatse het kan terugbrengen, stelt de Hulpverlener een transprtbewijs ter beschikking van de bevegde bestuurder f een andere dr de verzekerde aangeduide persn m het vertuig te gaan afhalen. Warmeer de vrtijdige terugkeer te wijten is aan het verlijden van een familielid (punt A van dit artikel) stuurt de Hulpverlener een vervangingschauffeur nder dezelfde reeds eerder mschreven vrwaarden in artikel 11 indien de verzekerde dit verkiest. I 14

15 Mndial Car-full C) Andere hulpverlening aan de verzekerden die zich in België bevinden 14 Bijstand aan persnen Á. Overbrengen van berichten De Hulpverlener brengt gratis dringende bdschappen ver die, verband huden met de verzekerde gebeurtenissen en gewaarbrgde prestaties aan de bestemmelingen in het buitenland. De Hulpverlener kan in géén geval verantwrdelijk wrden gesteld vr de inhud van deze bdschappen die in vereenstemming meten zijn met de Belgische en internatinale wetgeving. B. Inlichtingen m.b.t. reizen naar het buitenland De Hulpverlener zal, bij prep p de werkdagen van maandag tt en met vrijdag tussen 9 en 17 uur, inlichtingen verstrekken m.b.t. : verplichte f wenselijke inentingen, plaatselijke sanitaire infrastructuren, adressen en verdere gegevens van de buitenlandse cnsulaire en teristische vertegenwrdigingen in België en van de Belgische cnsultaten in het buitenland. C. Organisatie van de ziekenhuispname in België van een verzekerd kind Als de verzekerde uders p verplaatsing zijn in België f in het buitenland, p aanvraag van de uders en met de instemming van de behandelende arts, kan de Hulpverlener de ziekenhuispname in België van een verzekerd kind rganiseren, d.w.z. het reserveren van een ziekenhuisbed en het transprt naar dit ziekenhuis, znder de ksten van het transprt nch de ziekenhuispname ten laste te nemen. D. Kinderppas Als één van de verzekerde uders p zijn/haar verblijfplaats ziek wrdt f gekwetst raakt dr een ngeval en indien de behandelende arts een ziekenhuisverblijf van minstens 48 uur vrziet, betaalt de Hulpverlener de ksten vr een kinderppas wanneer één van de kinderen minder dans 18 jaar ud is. De Hulpverlener kmt tussen tt 123,95 EUR alles inbegrepen per gebeurtenis. De nkstennta's vr deze uitgave en een ziekenhuisattest zullen wrden gevraagd. 15 Bijstand aan de wning die de gewnlijke verblijfplaats is Á. Pechverhelping dr een sltenmaker Als een permanent verzekerde zijn wning, ten gevlge van diefstal f verlies van de sleutels f vergeten van de sleutels aan de binnenkant f mwille van een beschadiging aan het slt, niet meer binnen kan, vergedt de Hulpverlener ten belpe van een maximaal bedrag van 123,95 EUR alles inbegrepen de ksten vr de verplaatsing en tussenkmst van een sltenmaker. B. Bijstand aan de beschadigde wning Indien de wning nbewnbaar is gewrden ten gevlge van een brand, ntplffing, implsie, strm, hagel, sneeuwdruk, waterschade, diefstal, pging tt diefstal f een daad van vandalisme, rganiseert de Hulpverlener : gedurende één nacht per permanent verzekerde die p de verblijfplaats wnt waar de schade zich heeft vrgedaan, het nderbrengen in alsk de ververksten naar het htel. de beschikbaarstelling van een bestelwagen (van minder dan 3,5 tn) gedurende 48 uur ten belpe van een maximaal bedrag van 309,87 EUR alles inbegrepen, m de bewners in staat te stellen hun meubels tijdelijk te verhuizen f veilig te stellen. indien ndig, de bewaking van het beschadigde gebuw gedurende maximaal 48 uur teneinde de bezittingen te beschermen die in de beschadigde wning zijn achtergebleven. 15 Lr> Lr> a..

16 Mndial Car-full HOOFDSTUK 11: BIJSTAND AAN HET VOERTUIG EN DE INZITTENDEN 16 Verzekerde gebeurtenissen vrgevallen in België A. In geval van immbilisatie van het vertuig De Hulpverlener stuurt een pechverhelper ter plaatse die, indien het vertuig ter plaatse niet meer p gang kan gebracht wrden, het vertuig sleept en de inzittenden ververt naar de dichtstbij gelegen garage. Indien het vertuig niet rijklaar gemaakt kan wrden p de dag zelf van de immbilisatie, rganiseert de Hulpverlener het transprt van het vertuig naar de garage, aangeduid dr de verzekerde, gelegen bij zijn gebruikelijke verblijtplaats in België, evenals de terugkeer van de verzekerde inzittenden naar diezelfde garage f naar hun verblijfplaats in België f - in dringende gevallen en niet in geval van pech - naar hun rsprnkelijke bestemming in België. B. In geval van diefstal van het vertuig In geval van diefstal van het verzekerde vertuig, rganiseert de Hulpverlener de terugkeer van de verzekerde inzittenden naar hun verblijfplaats in België f naar hun rsprnkelijk vrziene bestemming in België. c. Vervangingswagen Nadat het vertuig effectief dr de Hulpverlener werd gesleept en p vrwaarde dat de herstelling minstens 6 werkuren vergt vlgens het barema van de cnstructeur, zal de Hulpverlener, en dit uitsluitend p aanvraag, aan de tegelaten bestuurder - eveneens de permanent verzekerde zals vermeld in artikel 2A - een vervangingsvertuig van het type persnenwagen van dezelfde categrie als het verzekerde vertuig, dch maximum van categrie B, ter beschikking stellen. De duur van deze ter beschikkingstelling is beperkt tt de werkelijke tijd effectief gebruikt vr de demntage, herstelling en het terug mnteren van het verzekerde vertuig, en indien ndzakelijk verhgd met, één dag vr het bekmen van wisselstukken, één dag vr de wachttijd vr een expertise alsmede de nachten, week-end en wettelijke feestdagen die vallen vr het vertuig rijklaar gemaakt is. In geval van ttaal verlies f diefstal van het vertuig, wrdt de vervangingswagen eveneens ter beschikking gesteld tt het verzekerde vertuig wrdt vervangen f rijklaar gemaakt is. In alle vrgaande gevallen is de maximale duur van de ter beschikkingstelling vastgelegd p 7 kalenderdagen vanaf de dag van de gebeurtenis, ngeacht het aantal cntracten in vege. De vrwaarden van deze ter beschikkingstelling zijn vermeld nder artikel 7, D. 17 Verzekerde gebeurtenissen vrgevallen in het buitenland A. In geval van immbilisatie van het vertuig De Hulpverlener stuurt een pechverhelper ter plaatse die, indien het vertuig ter plaatse niet p gang kan gebracht wrden, het vertuig sleept en de inzittenden naar de dichtstbij gelegen garage ververt. B. Herstelling van meer dan 6 werkuren en immbilisatie van meer dan 5 dagen Wanneer na verleg met de reeds geziene garagehuder f een andere aangeduid dr de Hulpverlener, blijkt dat de herstelling van het vertuig meer dan 6 werkuren (vlgens het barema van de cnstructeur) zal duren en het niet binnen de 5 dagen rijklaar kan gemaakt wrden, rganiseert de Hulpverlener - behalve indien beslist wrdt m het vertuig ter plaatse te laten herstellen - de repatriëring van het vertuig naar de dr de verzekerde aangeduide garage in België. I 16

17 Allianz < Mndial Car-full Wat de verzekerde inzittenden betreft, zij kunnen kiezen tussen de vlgende hulpverleningen : I) indien beslist wrdt m van de repatriëringswaarbrg van het vertuig af te zien m het ter plaatse te laten herstellen en : het einde van de herstellingen af te wachten m achteraf met het herstelde vertuig naar huis terug te keren, kmt de Hulpverlener tussen, vr maximum 495,79 EUR alles inbegrepen, fwel vr het ter beschikking stellen van een vervangingsvertuig vr lkaal gebruik tt het einde van de herstelling gedurende maximaal 5 dagen, fwel vr de vernachtingsksten van de verzekerde inzittenden, fwel brengt hij hen nder f ververt hij hen naar hun rsprnkelijke dichtstbij gelegen bestemming en brengt hen achteraf terug naar het herstelde vertuig, het einde van de herstellingen niet af te wachten : de Hulpverlener rganiseert de repatriëring van de verzekerde inzittenden naar hun gebruikelijke verblijfplaats in België. Met dit del besluit hij m hen fwel een transprtbewijs fwel een huurwagen gedurende maximum 48 uur ter beschikking te stellen vr de terugkeer. Om nadien het herstelde vertuig terug naar België te brengen, stelt de Hulpverlener een transprtbewijs ter beschikking van de verzekerde f stuurt hij een vervangingschaufieur vlgens de reeds besprken vrwaarden van artikel 11. 2) indien beslist wrdt m het vertuig te repatriëren f achter te laten, rganiseert de Hulpverlener de repatriëring van de verzekerde inzittenden zals hiervr mschreven in 1), tweede streepje, Ie alina. C. Herstelling van minder dan 6 werkuren f immbilisatie van minder dan 5 dagen Indien de herstelling van het vertuig in minder dan 6 werkuren kan gebeuren vlgens het barema van de cnstructeur f indien de te verwachten duur van de immbilisatie niet langer is dan 5 dagen, rganiseert de Hulpverlener in afwachting van het einde van deze herstelling, vr de verzekerde inzittenden, ten belpe van maximum 247,89 EUR alles inbegrepen, fwel hun verver naar de dichtstbijgelegen vernachtingsplaats, de vernachting zelf en de terugkeer naar de garage die het vertuig herstelt, fwel hun verver naar de rsprnkelijke dichtstbij gelegen bestemming en de terugkeer naar de garage die het vertuig herstelt. Eens dat zij tegekend werd, blijft de tenlasteneming verwrven, k al blijkt later dat het vertuig niet ter plaatse kan wrden hersteld. D. Opsturen van wisselstukken De Hulpverlener rganiseert het pzeken, cntrleren, verpakken en psturen van wisselstukken die ndzakelijk zijn m een geïmmbiliseerd vertuig weer rijklaar te maken, indien deze wisselstukken niet ter plaatse beschikbaar zijn en vr zver zij in België wel verkrijgbaar zijn bij de fficiele erkende verdelers van het autmerk. De Hulpverlener schiet de kstprijs van deze wisselstukken vr, dch enkel na het strten f waarbrgen van de tegenwaarde ervan in België indien deze sm hger is dan 495,79 EUR. Op eenvudig verzek en uiterlijk bij zijn terugkeer verbindt de verzekerde zich erte, de prijs van de verznden wisselstukken terug te betalen, p basis van de bij de aankp in België geldende prijs. Indien, m de levering vltter te laten verlpen, de wisselstukken slechts tt het duanekantr dat het dichtst bij de verblijfplaats van de verzekerde is gelegen wrden verznden, betaalt de Hulpverlener de transprtksten van de verzekerde m de wisselstukken te gaan phalen. E. Stalling Indien de bewaring van een vertuig, in afwachting van de repatriëring, stallingsksten verrzaakt, wrden deze dr de Hulpverlener ten laste genmen vanaf de dag dat hij ver de ndige elementen beschikt m de repatriëring te rganiseren tt de daadwerkelijke datum van afhaling van het vertuig. 17 U"\ Lr) c..

18 Mndial Car-full F. Administratieve ksten vr het achterlaten van het vertuig Indien het ndig zu blijken, betaalt de Hulpverlener : fwel de administratieve ksten vr het achterlaten van het vertuig alsk - ten belpe van een maximaal bedrag van 123,95 EUR alles inbegrepen - de stallingsksten vr het achterlaten, fwel de ksten (behalve duanerechten) m het vertuig het land te den verlaten indien het wrak daar niet mag blijven. G. In geval van diefstal van het vertuig Indien het gestlen vertuig niet binnen de 48 uur teruggevnden wrdt, rganiseert de Hulpverlener de repatriëring van de verzekerde inzittenden zals hierbven beschreven in B, 1) tweede gedachtenstreep - eerste alinea. In afwachting van deze termijn van 48 uur wrden de eventueel bijkmende vernachtingsksten ten laste genmen tt 247,89 EUR alles inbegrepen. 18 Vertuig teruggevnden na diefstal Wanneer het vertuig binnen de 6 maanden na de daadwerkelijke diefstal van het vertuig wrdt teruggevnden en vr zver aan het eigendmsrecht niet werd verzaakt ten bate van een derde, is het vertuig het vrwerp van dezelfde hulpverlening als die vrzien vr een geïmbiliseerd vertuig, met uitzndering van de terbeschikkingstelling van een vervangingswagen ; indien het vertuig rijklaar is, wrdt er een transprtbewijs aan de begunstigde verstrekt m het p te halen. 19 Aanhangwagen f caravan Vr de verzekerde aanhangwagen f caravan die dr het verzekerd vertuig wrdt getrkken en nder vrbehud van de vrwaarden beschreven in artikel 3, B en in de 2de alinea hierna, vrziet de Hulpverlener dezelfde prestaties als vr het trekkend vertuig, met uitzndering van de terbeschikkingstelling van een vervangingswagen. Wanneer de rijklare caravan f aanhangwagen (teruggevnden na diefstal f na een dusdanige herstelling die ze recht geeft p terugkeer f repatriëring) uit het buitenland naar België met wrden teruggebracht - het trekkend vertuig bevindt zich niet meer ter plaatse - vergedt de Hulpverlener de heen- en terugksten vr brandstf en tlgelden m de caravan f aanhangwagen p te halen. 20 Bagage en huisdieren Wanneer bij een terugkeer f een repatriëring uitgeverd dr de Hulpverlener, de verzekerden al hun bagage niet hebben kunnen meenemen en indien ze het vertuig na herstelling niet zelf gaan terughalen, brengt de Hulpverlener de ng resterende bagage terug. De mschrijving van de bagage en huisdieren, alsk de beperkingen in de tussenkmst zijn reeds beschreven in de artikelen 10 en 11 C. 21 Bijkmende dienst De gevallen van immbilisatie waarvr berep kan gedaan wrden p de bijstandswaarbrg, zijn uitsluitend deze die verrzaakt zijn dr de feiten mschreven in artikel 1. Desalniettemin kan de verzekerde - enkel de permanent verzekerde mschreven in artikel 2A - k berep den p de Hulpverlener, die hem bijstand kan verlenen, als hij zich in de nmgelijkheid bevindt zijn geïmmbiliseerd vertuig in werking te stellen ten gevlge van een lekke band, vergissing van brandstf, nvrziene beschadiging van het slt, diefstal f verlies van sleutels f sleutels vergeten binnen het vertuig. Deze bijstand is beperkt tt het sturen van een pechverhelper die indien hij het vertuig ter plaatse niet in werking kan brengen, het vertuig zal takelen en de inzittenden zal ververen naar de dichtstbij gelegen garage. 18

19 Mndial Car-full 22 Beperkingen van de tussenkmst De Hulpverlener kmt slechts tussen binnen de perken van de dr de plaatselijke autriteiten gegeven akkrden. Hij kan niet verantwrdelijk wrden gesteld vr de gebreken f nverwachte meilijkheden bij de uitefening van zijn verplichtingen, die het gevlg zuden zijn van vermacht, zals burgerrlg f buitenlandse rlg, al dan niet verklaarde, algemene mbilisatie, vrdering van manschappen en materieel, revlutie, represailles, vlkspstand f -beweging, staking, lck-ut, sciaal cnflict, beslaglegging f dwang dr het penbaar gezag, beperking van de bewegingsvrijheid, fficiële verbdsbepalingen, kaping, ntplffing van testellen, gerganiseerde sabtage f terrrisme, gevlgen van nucleaire straling f radiactiviteit, belemmeringen ten gevlge van aardbevingen en weersmstandigheden. 23 Uitsluitingen van de waarbrg Á. De bijstandswaarbrgen zijn niet meer verwrven in vlgende gevallen f dr testanden die er het gevlg van zuden zijn : 1. pzettelijke daad, 2. zelfmrdpging, 3. nmiskenbaar rekelze daad, 4. drnkenschap, het gebruik van verdvende middelen, drugs f alchl, 5. uitveren van kennelijk gevaarlijke activiteiten, 6. deelname, als deelnemer f als assistent van de deelnemer, aan gemtriseerde wedstrijden (wedrennen, cmpetities, raids, regulariteits-, snelheids- f behendigheidsrally's) f aan vrbereidende activiteiten vr dergelijke wedstrijden, 7. elk sprt die berepshalve (al dan niet bezldigd) wrdt beefend. B. De bijstandswaarbrgen vr persnen zijn k uitgeslten in vlgende gevallen 1. mentaal f psychlgische (ver)stringen f ziektes, behalve indien zij plts en p nvrziene wijze ptreden, 2. herstelperide en aandeningen waarvan de behandeling vr de verplaatsing ng niet beëindigd was, behalve indien ze gecnslideerd waren vr de verplaatsing, 3. hervallen in ziektes die vr de verplaatsing bestnden en een risic p pltse verslechtering inhuden, 4. bewuste zwangerschapsnderbreking, 5. zwangerschap, met uitzndering van een duidelijke en niet te vrziene verwikkeling. C. Medische ksten wrden niet ten laste genmen vr alle vrafgaande gevallen alsk vr de vlgende ksten: 1. ptische ksten van welke aard k, 2. vr medische apparatuur en prtheses, 3. vr een check-up f vr peridieke cntrle- f bservatienderzeken, 4. vr kuren, herstelkuren en ksten vr kinesitherapie, 5. vr schnheids-, dieet-, hmepatie- en acupunctuurbehandelingen, alsk de diagnse- en behandelingsksten die niet dr het R.I.Z.I.V. zijn erkend, 6. vr vaccins en inentingen, 7. verrzaakt dr een zwangerschap na de zesde maand, 8. waarvr de verzekerde zich pzettelijk naar het buitenland heeft begeven m aldaar gezndheidszrgen te ntvangen, 9. aangegaan na het tijdstip dat de Hulpverlener heeft vastgesteld vr de repatriëring van de verzekerde indien deze f zijn verwanten de repatriëring weigeren te laten uitveren p dat tijdstip, 10. aangegaan in België f die vrtvleien uit verzrging in België verleend f vrgeschreven, f zij al dan niet het gevlg zijn van een gebeurtenis die in het buitenland plaats vnd. I 19 Lr) Lr) c..

20 Mndial Car-full D. De bijstandswaarbrgen vr vertuigen en hun inzittenden zijn, naast de gevallen gezien in A hiervr, k uitgeslten vr : 1. het vertuig waarvan de immbilisatie het gevlg is van gebrek aan uitrusting, nderhud, cntrle f een technische strnis die p het mment van het vertrek bekend was, 2. zich herhalende gevallen van pech die het gevlg zijn van niet-herstelling van het vertuig na een eerste tussenkmst van de Hulpverlener, 3. de ksten vr wisselstukken en alle herstellingsksten evenals de ksten van bestek, demnteren en pnieuw mnteren, 4. cntrle- en nderhudsksten, 5. de ksten vr brandstf, smeermiddelen en tlgelden behalve indien zij uitdrukkelijk vrzien zijn, 6. duanerechten.. 1 'JO Aillanz S'elglum n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: Fax: Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0097 m alle takken wleven w en wniet-leven w te beefenen K.B. van 04/07/79 B.S. van 14/07/79 K.B. van 19/05/95 B.S. van 16/06/95 Tak 26 (CBFA 22/08/06 - BS 28/08/06) - BTW: BE RPR Brussel - Financiële rekening nr Andere bedrijfszetel: Brzestraat Antwerpen Tel.: Fax: Website:

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden VSSD-pakket Bijzndere vrwaarden Drlpende Reisverzekering Nummer VSSDreis001 Indeling vrwaarden per artikel Algemeen Dekkingsverzicht 1 Begripsmschrijvingen 2 niet van tepassing 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Brand Eenvudige risic s Inhudstafel 1. Lexicn en verzekerbare risic s 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, 109-28050 Madrid

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand

Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen 0096-0166V0000.03-01032014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Inhoud Uw polis bestaat uit

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT REGLEMENT AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE BIJ DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT DE PATIËNT IN HET UMC SINT-PIETER I. INLEIDING Het ziekenhuis en alle persneelsleden van

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie