1. INLEIDING 2. LIDMAATSCHAPSRELATIE MET LIDRECHTSPERSONEN. A. Huidige situatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING 2. LIDMAATSCHAPSRELATIE MET LIDRECHTSPERSONEN. A. Huidige situatie"

Transcriptie

1 . Nieuw lidmaatschapsmodel - concept Voorstel ter bespreking in de bijeenkomst van 23 oktober 2014, als voorbereiding op de Algemene Vergadering van 8 november INLEIDING In het meerjarenbeleidsplan Nederland is wintersportland! zijn de doelen en ambities geformuleerd voor de komende jaren. Een van die doelen is het vernieuwen van het lidmaatschapsmodel, teneinde een sterkere binding met de wintersporter en de wintersportinfrastructuur te creëren. De NSkiV kent lidmaatschapsvormen voor organisaties (lidrechtspersonen en institutionele leden) en voor individuele leden (ereleden, leden van verdienste, hoofdleden, gezinsleden en clubleden). De lidmaatschapsrelatie met individuele leden en met lidrechtspersonen is vastgelegd in de statuten. De relatie met lidrechtspersonen wordt verder uitgewerkt in de regeling Financiële Bijdragen. Uit de evaluatie van de beleidsperiode is gebleken dat de lidmaatschapsrelatie met institutionele leden volstaat. Derhalve blijft de lidmaatschapsrelatie met de institutionele leden in deze notitie verder buiten beschouwing. In voorbereiding op de totstandkoming van een aangepast lidmaatschapsmodel hebben de afgelopen periode verschillende voorbereidende bijeenkomsten plaatsgevonden. Met input uit deze bijeenkomsten volgt hieronder de beschrijving van het aangepaste lidmaatschapsmodel. In de voorliggende notitie wordt zowel de lidmaatschapsrelatie tussen de NSkiV en haar verenigingen (lidrechtspersonen) uiteengezet, als de lidmaatschapsrelatie tussen de NSkiV en haar individuele leden. 2. LIDMAATSCHAPSRELATIE MET LIDRECHTSPERSONEN A. Huidige situatie Regeling Financiële Bijdragen De huidige regeling Financiële Bijdragen is sinds 2001 van kracht. In 2011, tien jaar na de start van de regeling, is deze geëvalueerd met daaraan gekoppeld de vraag of het reglement Financiële Bijdragen nog actueel was. Dit mede naar aanleiding van de discussies die veelvuldig werden gevoerd over de meerwaarde van het (club)lidmaatschap. De uitkomst van de evaluatie was dat de uitgangspunten nog altijd van kracht waren: activiteiten staan centraal, moeten wintersport gerelateerd zijn en de dingen die de NSkiV doet, doet zij voor haar leden. Die uitgangspunten vormen ook het fundament van het reglement Financiële Bijdragen. Statuten Lidrechtspersonen zijn verplicht jaarlijks voor 1 maart een opgave te doen van het aantal leden per 31 december, alsmede van het aantal personen dat niet als lid van de NSkiV in het afgelopen kalenderjaar heeft deelgenomen aan de activiteiten van het lidrechtspersoon. Lidrechtspersonen die ten minste vijfendertig (35) leden tellen, en die aan de in artikel 9 van de statuten van de NSkiV bedoelde verplichting hebben voldaan, hebben per verenigingsjaar recht op een vaste jaarlijkse financiële bijdrage en op een aan het ledental gerelateerde bijdrage. De hoogte van de bijdragen wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering voor het dan komende verenigingsjaar op voorstel van het hoofdbestuur vastgesteld. Het hoofdbestuur doet een voorstel voor: a. de vaste jaarlijkse bijdrage; 1 van 8

2 b. de aan het ledental gerelateerde financiële bijdrage; c. het budget dat beschikbaar is voor communicatie van lidrechtspersonen aan leden van de NSkiV; d. het budget dat beschikbaar is voor de incidentele bijdragen, oftewel het Sportstimuleringsfonds. Dat is het resterende bedrag na uitbetaling van de onderdelen a, b en c. B. Aanleiding In de afgelopen jaren is de lidmaatschapsrelatie met de verenigingen, met in het bijzonder de regeling Financiële Bijdragen, geregeld ter sprake geweest. Ondanks dat diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd over de meerwaarde van het lidmaatschap, ervaren de verenigingen het als moeilijk om aan hun achterban uit te kunnen leggen waarom je als clublid verplicht lid moet zijn van de NSkiV. Een bijkomende aanleiding om een alternatief voor de huidige regeling te onderzoeken is het dalen van de inkomsten van het budget voor de incidentele bijdragen, het Sportstimuleringsfonds. Dit vindt zijn oorzaak in de koppeling van het budget voor de regeling Financiële Bijdragen aan het ledental van de NSkiV. Met de daling van het ledental daalt ook de grootte van het totale budget. Het budget dat beschikbaar is voor het Sportstimuleringsfonds is het bedrag dat resteert na uitbetaling van de onderdelen a, b en d als hiervoor genoemd. Aangezien het Sportstimuleringsfonds onderdeel uitmaakt van de regeling komt het doel, 'sportstimulering bij de aangesloten organisaties', dat met het fonds wordt nagestreefd onder druk te staan. C. Analyse De werking van de huidige regeling wordt door velen ervaren als het straffen van het hebben van veel clubleden door een financiële malus. De afdracht van de vereniging aan de NSkiV wordt groter dan de financiële bijdrage van NSkiV aan verenigingen als een vereniging meer clubleden kent, dan hoofd- en gezinsleden. Dit werkt hierdoor voor verenigingen niet stimulerend. D. Nieuwe uitgangspunten regeling Een van de uitgangspunten in de nieuwe beleidscyclus is het vernieuwen van het lidmaatschapsmodel en in het verlengde daarvan de regeling Financiële Bijdragen. Wat blijft gelden is dat lidrechtspersonen dienen te voldoen aan de indertijd geformuleerde uitgangspunten: activiteiten staan centraal, zijn wintersport gerelateerd en alle leden van de vereniging dienen lid te zijn van de NSkiV. Daaraan toegevoegd worden de volgende uitgangspunten die de basis vormen voor de aangepaste/ nieuwe regeling: 1. het nieuwe model moet uitgaan van een positieve prikkel (belonen) 2. continuïteit en het op peil houden van het Sportstimuleringsfonds 3. de regeling moet betaalbaar blijven en niet ten koste gaan van andere activiteiten. Ad 1. een positieve prikkel Het uitgangspunt is dat lidrechtspersonen niet meer op voorhand een vaste bijdrage ontvangen, maar gaan betalen voor de diensten die zij afnemen bij de NSkiV. Er worden gedifferentieerde dienstenpakketten tegen verschillende tarieven samengesteld, zodat ieder lidrechtspersoon dat pakket kan afnemen dat in zijn behoefte voorziet. In bijlage A is de samenstelling van deze pakketten weergegeven. De positieve prikkel komt voort uit het feit dat een lidrechtspersoon voor ieder lid een bijdrage ontvangt. De bijdrage zal echter per type lid verschillen. Op basis van de bestaande type leden (hoofd-, gezins- en clublid) is het voorstel om voor ieder clublid per saldo 1,- uit te keren en voor elk hoofden gezinsleden 10,-. Daarmee wordt een serieuze prikkel gecreëerd om clubleden te stimuleren om direct lid te worden van de NSkiV. Om te voldoen aan de eisen die door NOC*NSF aan een lidmaatschap worden gesteld, geldt o.a. dat een lid minimaal 5,- voor een lidmaatschap moet betalen. Lidrechtspersonen dienen om deze reden 2 van 8

3 per clublid 5,- aan de NSkiV te betalen en krijgen 6,- van de NSkiV retour. Per saldo wordt dus voor elk lid een bijdrage ontvangen en zal er geen sprake meer zijn van een negatieve balans ingeval een vereniging meer clubleden kent dan hoofd- en gezinsleden. Ad 2. Sportstimuleringsfonds Het is van groot belang om het Sportstimuleringsfonds te behouden en niet verder onder druk te laten komen. Het fonds speelt namelijk een voorname rol in de relatie met de achterban, het is een belangrijk sturingsinstrument. Hiervoor zal dan ook jaarlijks een vast bedrag worden begroot (van ,-). Bovendien zal er aanvullend beleid worden gemaakt om nieuwe inkomstenbronnen voor het fonds te generen. Ad 3. betaalbaar en niet ten koste van andere activiteiten De regeling moet betaalbaar zijn voor zowel de verenigingen als de NSkiV Toelichting: Uitgaande van het afnemen van een basispakket ter hoogte van 250,-, (zie bijlage), is op basis van de gegevens van het seizoen 2013/2014 berekend dat lidrechtspersonen een bijdrage ontvangen dan wel dat er sprake is van een maximale netto-afdracht van circa 200,-. Dit is aanzienlijk lager dan de afdracht waarvan in de huidige regeling voor sommige lidrechtspersonen sprake is. Op basis van deze cijfers is berekend dat bij een overgang naar deze nieuwe regeling het aantal betalende en ontvangende verenigingen vrijwel gelijk blijft. Voor de invoer van deze regeling is een initiële investering van de NSkiV van ,- vereist. Dit zal worden voorzien in de begroting 2015/2016. Onderdeel van de vigerende regeling is ook het budget voor communicatie van lidrechtspersonen aan leden van de NSkiV. Met de nieuwe regeling wordt dit budget in de begroting opgenomen als onderdeel van reguliere werkzaamheden op het gebied van communicatie. E. Samenvatting Samengevat kan worden gesteld dat in de oude situatie het lidrechtspersoon een vaste bijdrage ontvangt en een standaard diensten- en productenpakket kan afnemen met een onderliggend model dat een negatieve prikkel op basis van het ledenaantal en -samenstelling geeft. In de nieuwe situatie betaalt het lidrechtspersoon een bepaald bedrag voor een variabel diensten- en productenpakket, afhankelijk van wat de vereniging zelf wil afnemen, met een onderliggend model dat een positieve prikkel geeft op basis van het ledenaantal en -samenstelling. 3. LIDMAATSCHAPSRELATIE MET INDIVIDUELE LEDEN A. Huidige situatie De contributie voor het hoofd- gezins- en clublidmaatschap wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Deze bedraagt in het seizoen 2014/ ,- voor hoofdleden. Het hoofdlid ontvangt hiervoor een diensten- en productenpakket, dat bestaat uit het Wintersport Magazine, SneeuwFit Online, de mogelijkheid om de NSkiV-reisverzekering af te sluiten en kortingen op diverse producten en diensten. Daarnaast kent de NSkiV het gezinslidmaatschap. Gezinsleden behoren tot het gezin van een hoofdlid en hiermee een gemeenschappelijke huishouding voeren en op hetzelfde adres in het Bevolkingsregister staan ingeschreven. Zij betalen minder dan de hoofdleden (in 2014/ ,50). Het dienstenpakket is gelijk aan dat van het hoofdlid, maar zij ontvangen niet het Wintersport Magazine en zij kunnen niet zelfstandig een verzekering afsluiten (dat is voorbehouden aan hoofdleden). 3 van 8

4 De derde lidmaatschapsvorm is het clublidmaatschap. Het clublidmaatschap zijn die natuurlijke personen die lid zijn van een lidrechtspersoon en die als zodanig door het desbetreffende lidrechtspersoon bij de NSkiV zijn aangemeld. Clubleden hebben een bescheiden relatie met de NSkiV. Zij ontvangen alleen de lidmaatschapspas met bijbehorende voordelen van de NSkiV. Zij ontvangen geen Wintersport Magazine en kunnen geen verzekering afsluiten. Voor het afsluiten van een verzekering zal de keuze voor het hoofdmaatschap (of eventueel gezinslidmaastchap) gemaakt moeten worden. B. Aanleiding Om iedere wintersporter te kunnen helpen zijn eigen perfecte wintersportbeleving te creëren, is het nodig een sterke band met hem te verkrijgen, met meer contact- en conversiemomenten. Op dit moment wordt echter de drempel opgeworpen dat wintersporters enkel op basis van een lidmaatschap bediend kunnen worden. In de afgelopen beleidsperiode is als invulling van de meerwaarde van het lidmaatschap het aanbod aan diensten en producten uitgebreid om de bestaande leden te behouden en nieuwe leden te werven. Daarbij is ingezet om binnen de wintersportkeuzecyclus relevant voordeel, voorrang en voorrecht voor leden te realiseren. Dit aanbod is zeer uitgebreid, maar ook diffuus geworden. C. Analyse Om meer zicht te krijgen op de perceptie en behoeften van wintersporters ten aanzien van de dienstverlening van de NSkiV, is in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het imago van de NSkiV. Hierbij werd ook ingegaan op de verwachtingen ten aanzien van de meerwaarde die de NSkiV levert en werden enkele conceptdiensten en -producten getest. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de naamsbekendheid van de NSkiV bij bijna driekwart van de wintersporters (niet-leden) er wel is, maar dat meer dan de helft van hen de NSkiV alleen van naam kent. Daarentegen bleek dat de NSkiV wel degelijk meerwaarde kan bieden voor de wintersporter, aangezien de bestaande producten en diensten als relevant werden gewaardeerd. Oftewel, onbekend maakt onbemind. Daarnaast worden de activiteiten en media van de NSkiV lang niet altijd gerelateerd aan de NSkiV. Het imago van de NSkiV is niet helder genoeg. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang om het diensten- en productenaanbod te ontwikkelen en de merk- en communicatiestrategie verder aan te scherpen. D. Nieuwe uitgangspunten regeling In de beleving van de wintersporter dient de NSkiV dé wintersportorganisatie van Nederland zijn, die toegevoegde waarde levert bij het vervullen van zijn eigen wensen en behoeften. Dit vormt de basis voor loyaliteit, waardoor de wintersporter steeds opnieuw voor de NSkiV zal kiezen als hij informatie, advies, producten of diensten nodig heeft. De volgende uitgangspunten vormen de basis voor de relatie met de wintersporter / individuele leden: 1. de NSkiV richt zich op alle wintersporters, ook niet-leden (marktgericht) 2. het productenaanbod biedt vanuit een generieke basis toegevoegde waarde voor specifieke groepen (archetypen) 3. de regeling is gebaseerd op de bestaande financiële realiteit. Ad 1. Markgericht De NSkiV wil geen drempels opwerpen en kiest ervoor wintersporters niet langer enkel op basis van een lidmaatschap te bedienen. Ook wintersporters die een incidentele relatie aangaan, worden bediend. Het lidmaatschap is dus niet meer voor alle producten en diensten een voorwaarde om iets af te kunnen nemen. Een groot deel van de producten en diensten zal ook los te koop zijn voor niet-leden. In de uitwerking hiervan zal de NSkiV echter zichtbaar maken dat de wintersporter met het lidmaatschap van de NSkiV altijd beter af is. 4 van 8

5 Ad 2. Specifiek op archetypen Op basis van behoeften van specifieke groepen wintersporters is de markt onderverdeeld, zodat de NSkiV met haar aanbod zo dicht mogelijk bij de persoonlijke beleving van die specifieke groepen wintersporters kan komen. Als basis voor segmentatie werd een aantal archetypen uitgewerkt. De ordening van deze archetypen richt zich op beleving en komt tot stand door het clusteren van emoties en behoeften (in plaats van demografische kenmerken). Deze komen vooral tot uiting in de lifestyle van mensen. Hierbij valt te denken aan gemak, luxe, zekerheid en comfort. De belangrijkste archetypen voor de communicatieboodschappen van de NSkiV zijn ouders met kinderen, actieve buitensporters, goed verdienende tweeverdieners en sneeuw(top)sporters. Uit de analyse blijkt dat Onbekend maakt onbemind. Het verbeteren van het producten en diensten aanbod zal weinig succesvol zijn als de wintersporters de NSkiV niet weten te vinden. Deze beleidsperiode wordt, evenals vorige periode, maximaal ingezet op free publicity en communicatiebarters. De NSkiV zal echter ook media gaan inkopen, hierbij kan gedacht worden aan landelijke dagbladen, radio- of wellicht zelfs TV-commercials. Randvoorwaarde is echter wel een helder profiel en een duidelijke boodschap. De NSkiV zal diverse productnamen, merken, logo s, domeinnamen e.d. inzetten en ten opzichte van de huidige situatie vereenvoudigen. Er zal te allen tijde duidelijk zijn dat de NSkiV eigenaar/afzender is. E. Samenvatting Nieuw is dat het lidmaatschap niet meer voor alle producten en diensten een voorwaarde is om iets af te kunnen nemen. Het ontwikkelen van een producten- en dienstenaanbod met toegevoegde waarde voor archetypen en het zichtbaarder maken daarvan, zijn de belangrijkste elementen die de bestaande structuur succesvoller kunnen maken. Samengevat kan worden gesteld dat de lidmaatschapsrelatie met individuele leden in de vorm van hoofdlid, gezinslid en clublid nog steeds voldoet, het model blijft dus ongewijzigd. In bijlage B is het producten- en dienstenaanbod in concept weergegeven. De samenstelling hiervan blijft voortdurend in ontwikkeling. 4. WIJZIGINGEN IN LIDMAATSCHAPSSTRUCTUUR De voorgaande tekst beschrijft het beoogde nieuwe model. In de tabel hieronder staan de feitelijke wijzigingen in de lidmaatschapsstructuur op een rij. Het betreft hier de zaken die de statuten, reglementen en tarieven raken. Lidmaatschaps- Van relatie verenigingen Verenigingen ontvangen een vaste jaarlijkse bijdrage Alle verenigingen kunnen gebruik maken van dezelfde dienstverlening Verenigingen dragen 17,50 af per clublid Verenigingen ontvangen 5,57 per lid Naar Verenigingen betalen jaarlijks voor een van de dienstenpakketten Verenigingen kiezen een van de dienstenpakketten A, B of C. (resp. 250,-, 500,-, 1.000,- / jaar) Verenigingen dragen 5,- af per clublid Verenigingen ontvangen 6,- per clublid (per saldo 1,-) 10,- per direct lid 5 van 8

6 Het budget voor communicatie van lidrechtspersonen aan leden van de NSkiV komt uit de regeling Financiële Bijdragen Het budget voor incidentele bijdragen, het Sportstimuleringsfonds, komt uit de regeling Financiële Bijdragen en is afhankelijk van de overige bedragen. Het budget voor communicatie van lidrechtspersonen blijft beschikbaar, maar vormt onderdeel van de reguliere communicatiebegroting Het Sportstimuleringsfonds blijft beschikbaar, maar is een vast bedrag in de reguliere begroting. Initieel vastgesteld op ,-. individuele leden De NSkiV bedient alleen leden De NSkiV bedient leden en nietleden 5. CONSEQUENTIES & TIJDPAD Op 3 juli en 18 september hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waar het proces is besproken hoe tot een nieuw lidmaatschapsmodel te komen en zijn de uitgangspunten voor een nieuwe regeling uiteen gezet. De bijeenkomst van 3 juli stond in het teken van de relatie met de verenigingen. De uitkomst van die bespreking was dat er op hoofdlijnen consensus is over het gekozen model. Op 18 september stond de lidmaatschapsrelatie met de individuele leden centraal. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over nieuwe lidmaatschapsvormen. Nader onderzoek, mede op basis van de discussies tijdens deze bijeenkomst, heeft geleid tot het inzicht dat werken vanuit producten en diensten (pakketten) zinvoller en flexibeler is. Het idee om nieuwe lidmaatschapsvormen te introduceren is dan ook losgelaten. Het principe van hoofd- gezins- en clubleden blijft daarmee gehandhaafd. Op 23 oktober wordt het voorstel nieuw lidmaatschapsmodel besproken in voorbereiding op de behandeling in de Algemene Vergadering van november. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen worden verwerkt in het voorstel dat wordt aangeboden aan de Algemene Vergadering. Als de Algemene Vergadering besluit tot invoering van het nieuwe model per 1 mei 2015 zal een statutenwijziging moeten worden voorbereid. Verder zullen de desbetreffende reglementen (reglement Financiële Bijdragen en Sportraad) moeten worden aangepast. Het tijdpad ziet er als volgt uit: 23 oktober Bespreken voorstel nieuw lidmaatschapsmodel 31 oktober Aangepaste voorstel verzenden aan de Algemene Vergadering 8 november Algemene Vergadering: besluitvorming over nieuwe lidmaatschapsmodel start voorbereiden statutenwijziging en aanpassing reglementen eerste kwartaal 2015 Voorbereidende bijeenkomst(en) 20 februari Statutaire termijn voor toezending van de tekst van de statutenwijziging aan de Algemene Vergadering 18 april 2015 Algemene Vergadering: statutenwijziging en reglementen vaststellen 1 mei 2015 Invoeren nieuwe lidmaatschapsmodel 6 van 8

7 Bijlage A. Dienstenpakketten voor verenigingen Pakket 1 ( 250,-) Pakket 2 ( 500,-) Pakket 3 ( 1.000,-) Basis Spreekrecht AV Stemrecht AV Vlag/beachflag met associatielogo per jaar (1) (2) (4) gebruik van digitaal associatielogo deelname aan campagne 'Wintersport begint in NL' Winternet toegang & update Vereniging vindbaar op NSkiV website(s) Gebruik van de merknaam SneeuwFit Gebruik van vertrouwenscontactpersoon Telefonische ondersteuning bij diverse verenigingszaken Verenigingsbezoek ter ondersteuning bij diverse verenigingszaken 50/uur Deelname aan themabijeenkomsten Gebruik van collectieve verzekeringen voor verenigingen Gebruik van materialen van diverse campagnes (x2) (x4) Mogelijkheid tot doen van een aanvraag uit het Sportstimuleringsfonds Extra ondersteuning Ondersteuning bij aanvraag/proces subsidies/fondsen 50/uur Ondersteuning bij proces NOC*NSF & VWS campagnes 50/uur Ondersteuning bij proces aanvraag Sportstimuleringsfonds 50/uur Ondersteuning bij proces teruggave ecotaks 50/uur Ondersteuning bij ontwikkelen Strategisch Marketing Plan 50/uur 50/uur Financieel/fiscaal advies 50/uur 50/uur Advisering beleidszaken/plannen 50/uur 50/uur Extra Promotie Promotie van verenigingsactiviteit in nieuwsbrief/website (max 1 per jaar) (max 2 per jaar) Gebruik van NSkiV content (artikelen, foto, video) Advertentie/advertorial Wintersport Magazine 10% korting 30% korting 50% korting Inzet clinic Share the Rush 10% korting 20% korting 30% korting Inzet Wintersport Experience 10% korting 20% korting 30% korting 7 van 8

8 Bijlage B. Producten en diensten - CONCEPT Onderstaande is bedoeld om een beeld te geven van het productaanbod. Cursief gedrukte producten zijn in ontwikkeling. Het aanbod zal de komende jaren uitgebreid worden. Exacte prijzen moeten nog worden vastgesteld. Producten en diensten Prijs Niet-leden Clubleden Hoofdleden Gezinsleden Informatie Magazine abonnement 22,50 22,50 inclusief via hoofdlid App gratis gratis gratis gratis Reizen SnowCamp n.n.t.b. n.n.t.b. 50,00 korting 50,00 korting Freeride trip n.n.t.b. n.n.t.b. 50,00 korting 50,00 korting Verzekeringen NSkiV-reis Europadekking * * 48,00 48,00 * NSkiV-reis Werelddekking * * 55,00 55,00 * Aanvullende verzekeringen * * Zorgverzekering * * Autoverzekering * * Educatie/Opleidingen Ski of snowboard begeleider 419,00 419,00 389,00 389,00 Ski of snowboard leraar A 1299, , , ,00 Ski of snowboard leraar B1 1099, , , ,00 Ski of snowboard leraar B2 1449, , , ,00 SnowSafety cursus (theorie) 135,00 135,00 99,00 99,00 Evenementen Filmavond 25,00 25,00 10,00 10,00 Materiaal test event 25,00 25,00 10,00 10,00 Sportontwikkeling SneeuwFit Online 12,50 12,50 inclusief inclusief Skipaspoort 5,00 5,00 gratis gratis Kortingen Materiaalhuur buitenland max. 40% korting max. 40% korting max. 45% korting max. 45% korting Kinderslee 15,00 15,00 7,50 7,50 Winterbanden 700,00 700,00 550,00 550,00 Wax- en slijpbeurt 15,00 15,00 gratis gratis etcetera Prestatie Nationale licentie ** 26,50 26,50 26,50 Internationale licentie ** 30,00 30,00 30,00 * Het afsluiten van (aanvullende) verzekeringen is en blijft voorbehouden aan hoofdleden. ** Aanvragen van een licentie en deelname aan wedstrijden is voorbehouden aan leden. 8 van 8

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Meer zicht, beter gericht

Meer zicht, beter gericht 1 1 Meer zicht, beter gericht 4. Aanbevelingen De Wmo is nu bijna vier jaar van kracht. De wet schrijft voor dat de gemeenteraden ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan moeten vaststellen

Nadere informatie

Veenendaal, september 2011. Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal 2012-2015"

Veenendaal, september 2011. Meer voor minder Meerjarennota Minimabeleid Veenendaal 2012-2015 Veenendaal, september 2011 Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal 2012-2015" MEERJARENNOTA MINIMABELEID 2012 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kaders minimabeleid 2012-2015 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Motorrijden inspireert

Motorrijden inspireert Motorrijden inspireert Zichtbaarheid & kwaliteit Meerjarenbeleidsplan KNMV 2013-2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl website: www.knmv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

Advies. NHC-onderhoud. Langdurige intramurale zorg

Advies. NHC-onderhoud. Langdurige intramurale zorg Advies NHC-onderhoud Langdurige intramurale zorg februari 2012 Inhoud Vooraf 4 Managementsamenvatting 7 1. Introductie NHC 9 1.1 Aanleiding integrale tarieven 9 1.2 Invoeringstraject integrale tarieven

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

Evaluatie Kredietregels

Evaluatie Kredietregels Evaluatie Kredietregels Reactie op de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van kredietregels 17 oktober 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel I: Maatregelen die al zijn genomen... 3 Deel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen. 1 Hoofdlijnen van beleid. 1.1.1 Meer eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning op maat

Memorie van Toelichting. Algemeen. 1 Hoofdlijnen van beleid. 1.1.1 Meer eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning op maat Memorie van Toelichting Algemeen 1 Hoofdlijnen van beleid 1.1.1 Meer eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning op maat Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Inleiding Schuldenproblematiek is de afgelopen jaren gestegen op de ranglijst van maatschappelijke problemen. Het aantal mensen met schulden groeit en de economische

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie