1. INLEIDING 2. LIDMAATSCHAPSRELATIE MET LIDRECHTSPERSONEN. A. Huidige situatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING 2. LIDMAATSCHAPSRELATIE MET LIDRECHTSPERSONEN. A. Huidige situatie"

Transcriptie

1 . Nieuw lidmaatschapsmodel - concept Voorstel ter bespreking in de bijeenkomst van 23 oktober 2014, als voorbereiding op de Algemene Vergadering van 8 november INLEIDING In het meerjarenbeleidsplan Nederland is wintersportland! zijn de doelen en ambities geformuleerd voor de komende jaren. Een van die doelen is het vernieuwen van het lidmaatschapsmodel, teneinde een sterkere binding met de wintersporter en de wintersportinfrastructuur te creëren. De NSkiV kent lidmaatschapsvormen voor organisaties (lidrechtspersonen en institutionele leden) en voor individuele leden (ereleden, leden van verdienste, hoofdleden, gezinsleden en clubleden). De lidmaatschapsrelatie met individuele leden en met lidrechtspersonen is vastgelegd in de statuten. De relatie met lidrechtspersonen wordt verder uitgewerkt in de regeling Financiële Bijdragen. Uit de evaluatie van de beleidsperiode is gebleken dat de lidmaatschapsrelatie met institutionele leden volstaat. Derhalve blijft de lidmaatschapsrelatie met de institutionele leden in deze notitie verder buiten beschouwing. In voorbereiding op de totstandkoming van een aangepast lidmaatschapsmodel hebben de afgelopen periode verschillende voorbereidende bijeenkomsten plaatsgevonden. Met input uit deze bijeenkomsten volgt hieronder de beschrijving van het aangepaste lidmaatschapsmodel. In de voorliggende notitie wordt zowel de lidmaatschapsrelatie tussen de NSkiV en haar verenigingen (lidrechtspersonen) uiteengezet, als de lidmaatschapsrelatie tussen de NSkiV en haar individuele leden. 2. LIDMAATSCHAPSRELATIE MET LIDRECHTSPERSONEN A. Huidige situatie Regeling Financiële Bijdragen De huidige regeling Financiële Bijdragen is sinds 2001 van kracht. In 2011, tien jaar na de start van de regeling, is deze geëvalueerd met daaraan gekoppeld de vraag of het reglement Financiële Bijdragen nog actueel was. Dit mede naar aanleiding van de discussies die veelvuldig werden gevoerd over de meerwaarde van het (club)lidmaatschap. De uitkomst van de evaluatie was dat de uitgangspunten nog altijd van kracht waren: activiteiten staan centraal, moeten wintersport gerelateerd zijn en de dingen die de NSkiV doet, doet zij voor haar leden. Die uitgangspunten vormen ook het fundament van het reglement Financiële Bijdragen. Statuten Lidrechtspersonen zijn verplicht jaarlijks voor 1 maart een opgave te doen van het aantal leden per 31 december, alsmede van het aantal personen dat niet als lid van de NSkiV in het afgelopen kalenderjaar heeft deelgenomen aan de activiteiten van het lidrechtspersoon. Lidrechtspersonen die ten minste vijfendertig (35) leden tellen, en die aan de in artikel 9 van de statuten van de NSkiV bedoelde verplichting hebben voldaan, hebben per verenigingsjaar recht op een vaste jaarlijkse financiële bijdrage en op een aan het ledental gerelateerde bijdrage. De hoogte van de bijdragen wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering voor het dan komende verenigingsjaar op voorstel van het hoofdbestuur vastgesteld. Het hoofdbestuur doet een voorstel voor: a. de vaste jaarlijkse bijdrage; 1 van 8

2 b. de aan het ledental gerelateerde financiële bijdrage; c. het budget dat beschikbaar is voor communicatie van lidrechtspersonen aan leden van de NSkiV; d. het budget dat beschikbaar is voor de incidentele bijdragen, oftewel het Sportstimuleringsfonds. Dat is het resterende bedrag na uitbetaling van de onderdelen a, b en c. B. Aanleiding In de afgelopen jaren is de lidmaatschapsrelatie met de verenigingen, met in het bijzonder de regeling Financiële Bijdragen, geregeld ter sprake geweest. Ondanks dat diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd over de meerwaarde van het lidmaatschap, ervaren de verenigingen het als moeilijk om aan hun achterban uit te kunnen leggen waarom je als clublid verplicht lid moet zijn van de NSkiV. Een bijkomende aanleiding om een alternatief voor de huidige regeling te onderzoeken is het dalen van de inkomsten van het budget voor de incidentele bijdragen, het Sportstimuleringsfonds. Dit vindt zijn oorzaak in de koppeling van het budget voor de regeling Financiële Bijdragen aan het ledental van de NSkiV. Met de daling van het ledental daalt ook de grootte van het totale budget. Het budget dat beschikbaar is voor het Sportstimuleringsfonds is het bedrag dat resteert na uitbetaling van de onderdelen a, b en d als hiervoor genoemd. Aangezien het Sportstimuleringsfonds onderdeel uitmaakt van de regeling komt het doel, 'sportstimulering bij de aangesloten organisaties', dat met het fonds wordt nagestreefd onder druk te staan. C. Analyse De werking van de huidige regeling wordt door velen ervaren als het straffen van het hebben van veel clubleden door een financiële malus. De afdracht van de vereniging aan de NSkiV wordt groter dan de financiële bijdrage van NSkiV aan verenigingen als een vereniging meer clubleden kent, dan hoofd- en gezinsleden. Dit werkt hierdoor voor verenigingen niet stimulerend. D. Nieuwe uitgangspunten regeling Een van de uitgangspunten in de nieuwe beleidscyclus is het vernieuwen van het lidmaatschapsmodel en in het verlengde daarvan de regeling Financiële Bijdragen. Wat blijft gelden is dat lidrechtspersonen dienen te voldoen aan de indertijd geformuleerde uitgangspunten: activiteiten staan centraal, zijn wintersport gerelateerd en alle leden van de vereniging dienen lid te zijn van de NSkiV. Daaraan toegevoegd worden de volgende uitgangspunten die de basis vormen voor de aangepaste/ nieuwe regeling: 1. het nieuwe model moet uitgaan van een positieve prikkel (belonen) 2. continuïteit en het op peil houden van het Sportstimuleringsfonds 3. de regeling moet betaalbaar blijven en niet ten koste gaan van andere activiteiten. Ad 1. een positieve prikkel Het uitgangspunt is dat lidrechtspersonen niet meer op voorhand een vaste bijdrage ontvangen, maar gaan betalen voor de diensten die zij afnemen bij de NSkiV. Er worden gedifferentieerde dienstenpakketten tegen verschillende tarieven samengesteld, zodat ieder lidrechtspersoon dat pakket kan afnemen dat in zijn behoefte voorziet. In bijlage A is de samenstelling van deze pakketten weergegeven. De positieve prikkel komt voort uit het feit dat een lidrechtspersoon voor ieder lid een bijdrage ontvangt. De bijdrage zal echter per type lid verschillen. Op basis van de bestaande type leden (hoofd-, gezins- en clublid) is het voorstel om voor ieder clublid per saldo 1,- uit te keren en voor elk hoofden gezinsleden 10,-. Daarmee wordt een serieuze prikkel gecreëerd om clubleden te stimuleren om direct lid te worden van de NSkiV. Om te voldoen aan de eisen die door NOC*NSF aan een lidmaatschap worden gesteld, geldt o.a. dat een lid minimaal 5,- voor een lidmaatschap moet betalen. Lidrechtspersonen dienen om deze reden 2 van 8

3 per clublid 5,- aan de NSkiV te betalen en krijgen 6,- van de NSkiV retour. Per saldo wordt dus voor elk lid een bijdrage ontvangen en zal er geen sprake meer zijn van een negatieve balans ingeval een vereniging meer clubleden kent dan hoofd- en gezinsleden. Ad 2. Sportstimuleringsfonds Het is van groot belang om het Sportstimuleringsfonds te behouden en niet verder onder druk te laten komen. Het fonds speelt namelijk een voorname rol in de relatie met de achterban, het is een belangrijk sturingsinstrument. Hiervoor zal dan ook jaarlijks een vast bedrag worden begroot (van ,-). Bovendien zal er aanvullend beleid worden gemaakt om nieuwe inkomstenbronnen voor het fonds te generen. Ad 3. betaalbaar en niet ten koste van andere activiteiten De regeling moet betaalbaar zijn voor zowel de verenigingen als de NSkiV Toelichting: Uitgaande van het afnemen van een basispakket ter hoogte van 250,-, (zie bijlage), is op basis van de gegevens van het seizoen 2013/2014 berekend dat lidrechtspersonen een bijdrage ontvangen dan wel dat er sprake is van een maximale netto-afdracht van circa 200,-. Dit is aanzienlijk lager dan de afdracht waarvan in de huidige regeling voor sommige lidrechtspersonen sprake is. Op basis van deze cijfers is berekend dat bij een overgang naar deze nieuwe regeling het aantal betalende en ontvangende verenigingen vrijwel gelijk blijft. Voor de invoer van deze regeling is een initiële investering van de NSkiV van ,- vereist. Dit zal worden voorzien in de begroting 2015/2016. Onderdeel van de vigerende regeling is ook het budget voor communicatie van lidrechtspersonen aan leden van de NSkiV. Met de nieuwe regeling wordt dit budget in de begroting opgenomen als onderdeel van reguliere werkzaamheden op het gebied van communicatie. E. Samenvatting Samengevat kan worden gesteld dat in de oude situatie het lidrechtspersoon een vaste bijdrage ontvangt en een standaard diensten- en productenpakket kan afnemen met een onderliggend model dat een negatieve prikkel op basis van het ledenaantal en -samenstelling geeft. In de nieuwe situatie betaalt het lidrechtspersoon een bepaald bedrag voor een variabel diensten- en productenpakket, afhankelijk van wat de vereniging zelf wil afnemen, met een onderliggend model dat een positieve prikkel geeft op basis van het ledenaantal en -samenstelling. 3. LIDMAATSCHAPSRELATIE MET INDIVIDUELE LEDEN A. Huidige situatie De contributie voor het hoofd- gezins- en clublidmaatschap wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Deze bedraagt in het seizoen 2014/ ,- voor hoofdleden. Het hoofdlid ontvangt hiervoor een diensten- en productenpakket, dat bestaat uit het Wintersport Magazine, SneeuwFit Online, de mogelijkheid om de NSkiV-reisverzekering af te sluiten en kortingen op diverse producten en diensten. Daarnaast kent de NSkiV het gezinslidmaatschap. Gezinsleden behoren tot het gezin van een hoofdlid en hiermee een gemeenschappelijke huishouding voeren en op hetzelfde adres in het Bevolkingsregister staan ingeschreven. Zij betalen minder dan de hoofdleden (in 2014/ ,50). Het dienstenpakket is gelijk aan dat van het hoofdlid, maar zij ontvangen niet het Wintersport Magazine en zij kunnen niet zelfstandig een verzekering afsluiten (dat is voorbehouden aan hoofdleden). 3 van 8

4 De derde lidmaatschapsvorm is het clublidmaatschap. Het clublidmaatschap zijn die natuurlijke personen die lid zijn van een lidrechtspersoon en die als zodanig door het desbetreffende lidrechtspersoon bij de NSkiV zijn aangemeld. Clubleden hebben een bescheiden relatie met de NSkiV. Zij ontvangen alleen de lidmaatschapspas met bijbehorende voordelen van de NSkiV. Zij ontvangen geen Wintersport Magazine en kunnen geen verzekering afsluiten. Voor het afsluiten van een verzekering zal de keuze voor het hoofdmaatschap (of eventueel gezinslidmaastchap) gemaakt moeten worden. B. Aanleiding Om iedere wintersporter te kunnen helpen zijn eigen perfecte wintersportbeleving te creëren, is het nodig een sterke band met hem te verkrijgen, met meer contact- en conversiemomenten. Op dit moment wordt echter de drempel opgeworpen dat wintersporters enkel op basis van een lidmaatschap bediend kunnen worden. In de afgelopen beleidsperiode is als invulling van de meerwaarde van het lidmaatschap het aanbod aan diensten en producten uitgebreid om de bestaande leden te behouden en nieuwe leden te werven. Daarbij is ingezet om binnen de wintersportkeuzecyclus relevant voordeel, voorrang en voorrecht voor leden te realiseren. Dit aanbod is zeer uitgebreid, maar ook diffuus geworden. C. Analyse Om meer zicht te krijgen op de perceptie en behoeften van wintersporters ten aanzien van de dienstverlening van de NSkiV, is in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het imago van de NSkiV. Hierbij werd ook ingegaan op de verwachtingen ten aanzien van de meerwaarde die de NSkiV levert en werden enkele conceptdiensten en -producten getest. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de naamsbekendheid van de NSkiV bij bijna driekwart van de wintersporters (niet-leden) er wel is, maar dat meer dan de helft van hen de NSkiV alleen van naam kent. Daarentegen bleek dat de NSkiV wel degelijk meerwaarde kan bieden voor de wintersporter, aangezien de bestaande producten en diensten als relevant werden gewaardeerd. Oftewel, onbekend maakt onbemind. Daarnaast worden de activiteiten en media van de NSkiV lang niet altijd gerelateerd aan de NSkiV. Het imago van de NSkiV is niet helder genoeg. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang om het diensten- en productenaanbod te ontwikkelen en de merk- en communicatiestrategie verder aan te scherpen. D. Nieuwe uitgangspunten regeling In de beleving van de wintersporter dient de NSkiV dé wintersportorganisatie van Nederland zijn, die toegevoegde waarde levert bij het vervullen van zijn eigen wensen en behoeften. Dit vormt de basis voor loyaliteit, waardoor de wintersporter steeds opnieuw voor de NSkiV zal kiezen als hij informatie, advies, producten of diensten nodig heeft. De volgende uitgangspunten vormen de basis voor de relatie met de wintersporter / individuele leden: 1. de NSkiV richt zich op alle wintersporters, ook niet-leden (marktgericht) 2. het productenaanbod biedt vanuit een generieke basis toegevoegde waarde voor specifieke groepen (archetypen) 3. de regeling is gebaseerd op de bestaande financiële realiteit. Ad 1. Markgericht De NSkiV wil geen drempels opwerpen en kiest ervoor wintersporters niet langer enkel op basis van een lidmaatschap te bedienen. Ook wintersporters die een incidentele relatie aangaan, worden bediend. Het lidmaatschap is dus niet meer voor alle producten en diensten een voorwaarde om iets af te kunnen nemen. Een groot deel van de producten en diensten zal ook los te koop zijn voor niet-leden. In de uitwerking hiervan zal de NSkiV echter zichtbaar maken dat de wintersporter met het lidmaatschap van de NSkiV altijd beter af is. 4 van 8

5 Ad 2. Specifiek op archetypen Op basis van behoeften van specifieke groepen wintersporters is de markt onderverdeeld, zodat de NSkiV met haar aanbod zo dicht mogelijk bij de persoonlijke beleving van die specifieke groepen wintersporters kan komen. Als basis voor segmentatie werd een aantal archetypen uitgewerkt. De ordening van deze archetypen richt zich op beleving en komt tot stand door het clusteren van emoties en behoeften (in plaats van demografische kenmerken). Deze komen vooral tot uiting in de lifestyle van mensen. Hierbij valt te denken aan gemak, luxe, zekerheid en comfort. De belangrijkste archetypen voor de communicatieboodschappen van de NSkiV zijn ouders met kinderen, actieve buitensporters, goed verdienende tweeverdieners en sneeuw(top)sporters. Uit de analyse blijkt dat Onbekend maakt onbemind. Het verbeteren van het producten en diensten aanbod zal weinig succesvol zijn als de wintersporters de NSkiV niet weten te vinden. Deze beleidsperiode wordt, evenals vorige periode, maximaal ingezet op free publicity en communicatiebarters. De NSkiV zal echter ook media gaan inkopen, hierbij kan gedacht worden aan landelijke dagbladen, radio- of wellicht zelfs TV-commercials. Randvoorwaarde is echter wel een helder profiel en een duidelijke boodschap. De NSkiV zal diverse productnamen, merken, logo s, domeinnamen e.d. inzetten en ten opzichte van de huidige situatie vereenvoudigen. Er zal te allen tijde duidelijk zijn dat de NSkiV eigenaar/afzender is. E. Samenvatting Nieuw is dat het lidmaatschap niet meer voor alle producten en diensten een voorwaarde is om iets af te kunnen nemen. Het ontwikkelen van een producten- en dienstenaanbod met toegevoegde waarde voor archetypen en het zichtbaarder maken daarvan, zijn de belangrijkste elementen die de bestaande structuur succesvoller kunnen maken. Samengevat kan worden gesteld dat de lidmaatschapsrelatie met individuele leden in de vorm van hoofdlid, gezinslid en clublid nog steeds voldoet, het model blijft dus ongewijzigd. In bijlage B is het producten- en dienstenaanbod in concept weergegeven. De samenstelling hiervan blijft voortdurend in ontwikkeling. 4. WIJZIGINGEN IN LIDMAATSCHAPSSTRUCTUUR De voorgaande tekst beschrijft het beoogde nieuwe model. In de tabel hieronder staan de feitelijke wijzigingen in de lidmaatschapsstructuur op een rij. Het betreft hier de zaken die de statuten, reglementen en tarieven raken. Lidmaatschaps- Van relatie verenigingen Verenigingen ontvangen een vaste jaarlijkse bijdrage Alle verenigingen kunnen gebruik maken van dezelfde dienstverlening Verenigingen dragen 17,50 af per clublid Verenigingen ontvangen 5,57 per lid Naar Verenigingen betalen jaarlijks voor een van de dienstenpakketten Verenigingen kiezen een van de dienstenpakketten A, B of C. (resp. 250,-, 500,-, 1.000,- / jaar) Verenigingen dragen 5,- af per clublid Verenigingen ontvangen 6,- per clublid (per saldo 1,-) 10,- per direct lid 5 van 8

6 Het budget voor communicatie van lidrechtspersonen aan leden van de NSkiV komt uit de regeling Financiële Bijdragen Het budget voor incidentele bijdragen, het Sportstimuleringsfonds, komt uit de regeling Financiële Bijdragen en is afhankelijk van de overige bedragen. Het budget voor communicatie van lidrechtspersonen blijft beschikbaar, maar vormt onderdeel van de reguliere communicatiebegroting Het Sportstimuleringsfonds blijft beschikbaar, maar is een vast bedrag in de reguliere begroting. Initieel vastgesteld op ,-. individuele leden De NSkiV bedient alleen leden De NSkiV bedient leden en nietleden 5. CONSEQUENTIES & TIJDPAD Op 3 juli en 18 september hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waar het proces is besproken hoe tot een nieuw lidmaatschapsmodel te komen en zijn de uitgangspunten voor een nieuwe regeling uiteen gezet. De bijeenkomst van 3 juli stond in het teken van de relatie met de verenigingen. De uitkomst van die bespreking was dat er op hoofdlijnen consensus is over het gekozen model. Op 18 september stond de lidmaatschapsrelatie met de individuele leden centraal. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over nieuwe lidmaatschapsvormen. Nader onderzoek, mede op basis van de discussies tijdens deze bijeenkomst, heeft geleid tot het inzicht dat werken vanuit producten en diensten (pakketten) zinvoller en flexibeler is. Het idee om nieuwe lidmaatschapsvormen te introduceren is dan ook losgelaten. Het principe van hoofd- gezins- en clubleden blijft daarmee gehandhaafd. Op 23 oktober wordt het voorstel nieuw lidmaatschapsmodel besproken in voorbereiding op de behandeling in de Algemene Vergadering van november. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen worden verwerkt in het voorstel dat wordt aangeboden aan de Algemene Vergadering. Als de Algemene Vergadering besluit tot invoering van het nieuwe model per 1 mei 2015 zal een statutenwijziging moeten worden voorbereid. Verder zullen de desbetreffende reglementen (reglement Financiële Bijdragen en Sportraad) moeten worden aangepast. Het tijdpad ziet er als volgt uit: 23 oktober Bespreken voorstel nieuw lidmaatschapsmodel 31 oktober Aangepaste voorstel verzenden aan de Algemene Vergadering 8 november Algemene Vergadering: besluitvorming over nieuwe lidmaatschapsmodel start voorbereiden statutenwijziging en aanpassing reglementen eerste kwartaal 2015 Voorbereidende bijeenkomst(en) 20 februari Statutaire termijn voor toezending van de tekst van de statutenwijziging aan de Algemene Vergadering 18 april 2015 Algemene Vergadering: statutenwijziging en reglementen vaststellen 1 mei 2015 Invoeren nieuwe lidmaatschapsmodel 6 van 8

7 Bijlage A. Dienstenpakketten voor verenigingen Pakket 1 ( 250,-) Pakket 2 ( 500,-) Pakket 3 ( 1.000,-) Basis Spreekrecht AV Stemrecht AV Vlag/beachflag met associatielogo per jaar (1) (2) (4) gebruik van digitaal associatielogo deelname aan campagne 'Wintersport begint in NL' Winternet toegang & update Vereniging vindbaar op NSkiV website(s) Gebruik van de merknaam SneeuwFit Gebruik van vertrouwenscontactpersoon Telefonische ondersteuning bij diverse verenigingszaken Verenigingsbezoek ter ondersteuning bij diverse verenigingszaken 50/uur Deelname aan themabijeenkomsten Gebruik van collectieve verzekeringen voor verenigingen Gebruik van materialen van diverse campagnes (x2) (x4) Mogelijkheid tot doen van een aanvraag uit het Sportstimuleringsfonds Extra ondersteuning Ondersteuning bij aanvraag/proces subsidies/fondsen 50/uur Ondersteuning bij proces NOC*NSF & VWS campagnes 50/uur Ondersteuning bij proces aanvraag Sportstimuleringsfonds 50/uur Ondersteuning bij proces teruggave ecotaks 50/uur Ondersteuning bij ontwikkelen Strategisch Marketing Plan 50/uur 50/uur Financieel/fiscaal advies 50/uur 50/uur Advisering beleidszaken/plannen 50/uur 50/uur Extra Promotie Promotie van verenigingsactiviteit in nieuwsbrief/website (max 1 per jaar) (max 2 per jaar) Gebruik van NSkiV content (artikelen, foto, video) Advertentie/advertorial Wintersport Magazine 10% korting 30% korting 50% korting Inzet clinic Share the Rush 10% korting 20% korting 30% korting Inzet Wintersport Experience 10% korting 20% korting 30% korting 7 van 8

8 Bijlage B. Producten en diensten - CONCEPT Onderstaande is bedoeld om een beeld te geven van het productaanbod. Cursief gedrukte producten zijn in ontwikkeling. Het aanbod zal de komende jaren uitgebreid worden. Exacte prijzen moeten nog worden vastgesteld. Producten en diensten Prijs Niet-leden Clubleden Hoofdleden Gezinsleden Informatie Magazine abonnement 22,50 22,50 inclusief via hoofdlid App gratis gratis gratis gratis Reizen SnowCamp n.n.t.b. n.n.t.b. 50,00 korting 50,00 korting Freeride trip n.n.t.b. n.n.t.b. 50,00 korting 50,00 korting Verzekeringen NSkiV-reis Europadekking * * 48,00 48,00 * NSkiV-reis Werelddekking * * 55,00 55,00 * Aanvullende verzekeringen * * Zorgverzekering * * Autoverzekering * * Educatie/Opleidingen Ski of snowboard begeleider 419,00 419,00 389,00 389,00 Ski of snowboard leraar A 1299, , , ,00 Ski of snowboard leraar B1 1099, , , ,00 Ski of snowboard leraar B2 1449, , , ,00 SnowSafety cursus (theorie) 135,00 135,00 99,00 99,00 Evenementen Filmavond 25,00 25,00 10,00 10,00 Materiaal test event 25,00 25,00 10,00 10,00 Sportontwikkeling SneeuwFit Online 12,50 12,50 inclusief inclusief Skipaspoort 5,00 5,00 gratis gratis Kortingen Materiaalhuur buitenland max. 40% korting max. 40% korting max. 45% korting max. 45% korting Kinderslee 15,00 15,00 7,50 7,50 Winterbanden 700,00 700,00 550,00 550,00 Wax- en slijpbeurt 15,00 15,00 gratis gratis etcetera Prestatie Nationale licentie ** 26,50 26,50 26,50 Internationale licentie ** 30,00 30,00 30,00 * Het afsluiten van (aanvullende) verzekeringen is en blijft voorbehouden aan hoofdleden. ** Aanvragen van een licentie en deelname aan wedstrijden is voorbehouden aan leden. 8 van 8

Algemene Vergadering 8 november INLEIDING

Algemene Vergadering 8 november INLEIDING . Algemene Vergadering 8 november 2014 Lidmaatschapsmodel Van kracht vanaf 1 mei 2015 na vaststelling in Algemene Vergadering van 8 november 2014 en na de statutenwijziging die zal voorliggen ter behandeling

Nadere informatie

REGLEMENT LEDEN NATUURLIJKE PERSONEN. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015

REGLEMENT LEDEN NATUURLIJKE PERSONEN. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 REGLEMENT LEDEN NATUURLIJKE PERSONEN vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten en overige reglementen van de Nederlandse Ski Vereniging.

Nadere informatie

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws Abonnement Betaalbaar, structureel in het nieuws PR-ABONNEMENT: HOE WIJ UW PRODUCT OF DIENSTVERLENING OP DE KAART GAAN ZETTEN U staat er niet dagelijks bij stil, maar u heeft eigenlijk altijd nieuws te

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSTIMULERINGSFONDS. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015

REGLEMENT SPORTSTIMULERINGSFONDS. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 REGLEMENT SPORTSTIMULERINGSFONDS vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten en overige reglementen van de Nederlandse Ski Vereniging.

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *16vra00082* 16vra00082 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 09-05-2016 Datum Raadsvergadering: 07-07-2016 Afdeling: WZO Raadscie: Portefeuillehouder: Steller: P.P.M.H. Voncken Onderwerp Raadsvoorstel

Nadere informatie

Nieuwe contributies vanaf 2014

Nieuwe contributies vanaf 2014 Nieuwe contributies vanaf 2014 De Jaarvergadering heeft op 22 juni 2013 een besluit genomen over de nieuwe contributies die januari 2014 gaan gelden. In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding

Nadere informatie

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Inleiding In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is de denkrichting vastgesteld voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur van NOC*NSF. In deze denkrichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2012

Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2012 Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2012 Artikel 1 Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Bovendien kunnen de Gymsportaanbieders via de KNGU tegen een speciaal tarief een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Bovendien kunnen de Gymsportaanbieders via de KNGU tegen een speciaal tarief een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. REGELGEVING EN KOSTEN VERBINDING en LIDMAATSCHAP bij de KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEKUNIE (KNGU) voor 2016 Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van een verplichte bondscontributie

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement NVLF

Huishoudelijk reglement NVLF Huishoudelijk reglement NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 soorten lidmaatschap 3 Artikel 3 inschrijving en uitschrijving leden 3 Artikel 4 hoogte contributiebedrag 3 Artikel 5 inning contributie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Statuten GolfVereniging Nederland

Statuten GolfVereniging Nederland Statuten GolfVereniging Nederland NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1. 1. De vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid en draagt de naam: GolfVereniging Nederland (GVN) 2. Zij heeft haar zetel in Capelle aan den

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene LedenVergadering van 11 maart 2012

Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene LedenVergadering van 11 maart 2012 Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene LedenVergadering van 11 maart 2012 Artikel 1 Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Reglement Raad van Advies. S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n d e Z o r g b o e r e n Z u i d

Reglement Raad van Advies. S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n d e Z o r g b o e r e n Z u i d Reglement Raad van Advies S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n d e Z o r g b o e r e n Z u i d De stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) hecht waarde aan een goede samenwerking met de bij SZZ

Nadere informatie

D.K. & A.V. Hercules AV Parthenon

D.K. & A.V. Hercules AV Parthenon D.K. & A.V. Hercules AV Parthenon Welkom 2 e informatiebijeenkomst fusie 20 november 2015 19:30-21:00 uur - Reeweghal Welkom.. Ad van der Kamp Jan van Dalen Jan van Haren Pauline de Boo van Uijen Bertus

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

"Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten.

Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. "Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het jeugd participatiefonds: -een door de raad ingesteld

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest. Jaarrekening 2015/2016. (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018)

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest. Jaarrekening 2015/2016. (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018) Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest Jaarrekening 2015/2016 (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018) Opgericht: 1 december 1945 Ingeschreven K.v.K. Haaglanden,

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

VOORSTEL VAN HET HOOFDBESTUUR TOT WIJZIGING VAN HET STELSEL VAN CONTRIBUTIEAFDRACHTEN (AFSCHAFFING 100% INCASSORISICO VOOR AFDELINGEN)

VOORSTEL VAN HET HOOFDBESTUUR TOT WIJZIGING VAN HET STELSEL VAN CONTRIBUTIEAFDRACHTEN (AFSCHAFFING 100% INCASSORISICO VOOR AFDELINGEN) VOORSTEL VAN HET HOOFDBESTUUR TOT WIJZIGING VAN HET STELSEL VAN CONTRIBUTIEAFDRACHTEN (AFSCHAFFING 100% INCASSORISICO VOOR AFDELINGEN) Voorgesteld wordt Hoofdstuk 4 (Geldmiddelen), artikel 29 (Geldmiddelen

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 202 d.d. 24 augustus 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, en mr. W.F.C. Baars en mr. H.J. Schepen, leden) Samenvatting Adviseren over financiële

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Digitale lidmaatschapsvormen. Hildelies Balk, Lucinda Jones

Digitale lidmaatschapsvormen. Hildelies Balk, Lucinda Jones Digitale lidmaatschapsvormen Hildelies Balk, Lucinda Jones Werkgroep lokaal digitaal onderwerpen van gesprek Voorwaarden waaronder openbare bibliotheken een digitaal aanbod in hun lidmaatschap kunnen opnemen;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

De GezondheidsVerzekering: betaalbaarheid & keuzevrijheid.

De GezondheidsVerzekering: betaalbaarheid & keuzevrijheid. De GezondheidsVerzekering: betaalbaarheid & keuzevrijheid. De nieuwe zorgverzekering, GezondheidsVerzekering, is een zorgverzekering zoals ooit in de oorsprong bedoeld was: het wegnemen van financiële

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 ALGEMEEN REGLEMENT vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Dit algemeen reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de Nederlandse Ski Vereniging. Al

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Ledenwerving en verjonging NJBB is er voor alle leden... 3

Inhoud. Inleiding Ledenwerving en verjonging NJBB is er voor alle leden... 3 Inhoud Inleiding... 2 1. Ledenwerving en verjonging... 3 2. NJBB is er voor alle leden... 3 Meerwaarde van (een lidmaatschap bij) de NJBB... 3 Speelsterktesysteem... 4 Contributie- en licentiestructuur...

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

WintersportExperience

WintersportExperience WintersportExperience Met de WintersportExperience ontwikkelt de NSkiV samen met projectpartners een innovatief en doeltreffend programma voor de promotie en introductie van wintersporten en wintersportmogelijkheden

Nadere informatie

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Financiële Prognose Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents 1. Algemeen... 2 Vereniging... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 2. Balansbegroting... 3 3. Exploitatiebegroting...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013

PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013 PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013 INHOUD Wat houdt de Introcampagne in? Het Sunevent De Introactie Interactie met doelgroep Timeline campagne Partnermogelijkheden Partnerships Wat houdt de Introcampagne

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement: Betrokken ondernemers Rijen

Huishoudelijk Reglement: Betrokken ondernemers Rijen Huishoudelijk Reglement: Betrokken ondernemers Rijen Huishoudelijk Reglement Betrokken Ondernemers Rijen (BORijen) Doel: De vereniging heeft ten doel bevordering van de onderlinge contacten tussen de ondernemers

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

VERENIGINGS- LIDMAATSCHAP 27 MEI 2015

VERENIGINGS- LIDMAATSCHAP 27 MEI 2015 VERENIGINGS- LIDMAATSCHAP 27 MEI 2015 Even voorstellen Jojanneke de Waal Doelgroep Manager Verenigingen j.dewaal@knsb.nl HIER EEN TITEL Agenda Doorlopen Proces Inhoud Verenigingslidmaatschap Wat te doen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014/2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014/2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014/2015 Aan de Algemene Vergadering van de Nederlandse Ski Vereniging Financieel Verslag boekjaar 2014/2015 Inhoud Beschouwing van de resultaten... 3 Bestuursverslag... 4 Begroting

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl) Concept: Dit reglement geldt als aanvulling op en uitwerking van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces Keuzenotitie Gemeente Opmeer Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces 1 1. Inleiding De bijstand is ook voor de burgers van Opmeer een laatste vangnet.

Nadere informatie

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Ga naar defriesland.nl/logisch voor de logische redenen Bereken uw premie met korting op defriesland.nl/ collectiefverzekerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 13.1 Het Algemeen Bestuur

Huishoudelijk Reglement. 13.1 Het Algemeen Bestuur 13 Huishoudelijk Reglement Het Huishoudelijk Reglement kan naast dit reglement, uit andere, aanvullende reglementen bestaan. De aanhef van deze reglementen bevat de opmerking dat deze deel uitmaken van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl

Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl Inhoudsopgave 1. LIDMAATSCHAP... 2 2. EINDE LIDMAATSCHAP... 2 3. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE... 2 4. COULANCE REGELING... 3 5. FREE RIDERS REGELING... 3 6. DONATEURS...

Nadere informatie

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS Strategie Concept Creatie Inhoudsopgave Verhoog uw online vindbaarheid met Google AdWords 3 Google AdWords pakketten 4 Uitleg Google AdWords 5 De kleine

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 1 Introductie wat is marketing? 2 Ken je klant wie is je klant en wat denkt/voelt/wil hij/zij? 3 Creative marketing kan

Nadere informatie