NUMMER 1/ Verantwoordelijke uitgever : Buts Gert P/a. Vlaamse Ski & Snowboard Federatie (VSSF) vzw Boomgaardstraat 22 bus Berchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUMMER 1/2011-2012. Verantwoordelijke uitgever : Buts Gert P/a. Vlaamse Ski & Snowboard Federatie (VSSF) vzw Boomgaardstraat 22 bus 27 2600 Berchem"

Transcriptie

1 NUMMER 1/ Verantwoordelijke uitgever : Buts Gert P/a. Vlaamse Ski & Snowboard Federatie (VSSF) vzw Boomgaardstraat 22 bus Berchem 03/ De inhoud van deze uitgave mag vrij gekopieerd en vermenigvuldigd worden voor zover dit tot doel heeft de skisport in het algemeen te bevorderen. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming nodig van de verantwoordelijke uitgever en de raad van bestuur van de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw. Alles werd in het werk gesteld om de juistheid van de opgenomen informatie te waarborgen. Onjuistheden welke buiten onze wil werden gepubliceerd dienen gemeld te worden aan het secretariaat van de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid aanvaard. Geen enkele schadeloosstelling zal worden toegekend. 2

2 I N L E I D I N G Voorwoord, Beste Leden, Deze uitgave heeft, buiten onze wil en dit tengevolge een aantal wijzigingen binnen het bestuur, een tijdje op zich laten wachten waarvoor onze excuses. Naar aanleiding van onze reorganisatie binnen de Federatie zal in de toekomst het Vademecum worden bijgewerkt op het secretariaat uiteraard met medewerking en na goedkeuring door de verschillende commissies. Tevens zal het sportief-technisch gedeelte nationaal worden verspreid en bijgevolg ook in het frans vertaald worden voor onze vrienden van de FFBS. Als aanvulling op dit vademecum kan u ook onze website bekijken : Met deze willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om alle leden en bestuurders die ooit aan dit vademecum hebben medegewerkt hartelijk te bedanken voor hun bijdrage aan deze, voor de sport, belangrijke uitgave. Tot slot willen wij eenieder die dit vademecum leest vragen om eventuele onjuistheden, nieuwigheden of wetenswaardigheden belangrijk voor de skisport te melden aan het secretariaat zodat wij de nodige aanpassingen zo snel mogelijk kunnen uitvoeren. Met sportieve groeten, Leo Samsom Voorzitter 3

3 D E V L A A M S E S K I E N S N O W B O A R D F E D E R A T I E v.z.w. Identificatie: opgericht: als v.z.w. in 1977 aangesloten bij: Koninklijke Belgische Skifederatie (KBSF) onderafdeling: Provinciale afdeling Antwerpen Partners: BLOSO - Provincie Antwerpen - B.O.I.C. Leden: clubs verspreid over gans Vlaanderen Doelstelling: Ski en Snowboard sport in al zijn aspecten en disciplines promoten en ondersteunen; service verlenen aan de clubs en leden van de clubs; sportactiviteiten creëren en coördineren; skiërs, snowboarders en renners informeren en begeleiden. Structuur: De Raad van Bestuur neemt beslissingen en bekrachtigt beslissingen die het dagelijks bestuur neemt in geval van hoogdringendheid of om de vlotte werking van de vereniging te vrijwaren. De Raad van Bestuur is samengesteld uit het dagelijks bestuur (Voorzitter, Vice-voorzitter, penningmeester en Secretaris-generaal) aangevuld met de Voorzitters van de verschillende commissies. Het secretariaat wordt verzorgd van maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot u. Permanente of tijdelijke commissies adviseren de R.v.B. Dit zijn de Alpijnse koerscommissie, de Snowboardcommissie, de Opleidingscommissie, de medische commissie Activiteiten: Als federatie, met de verplichting onze leden te verzekeren, ontwikkelden wij in overleg met de verzekeringsmaatschappij Arena, een aangepaste verzekering zowel voor de wedstrijdskiër als voor de recreant. Op 6 kunstpistes in 5 Vlaamse provincies organiseert de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie de Skicup van Vlaanderen. Een wedstrijdcircuit over 12 wedstrijden. Eén maal per jaar bezorgen wij de leden een aangepast Vademecum en vinden zij informatie in gespecialiseerde magazines. Hierin vindt men zoveel mogelijk informatie over de sport, de vereniging en de renners. Leden bekomen kortingen op skipassen, op eenvoudig vertoon van hun lidmaatschapskaart. Ook in sportzaken en op skibanen zijn kortingen mogelijk. (zie onze website) Begeleiding, inschrijving en financiële tussenkomsten, eventueel in samenwerking met de Nationale Federatie, behoren tot de activiteiten van de V.S.S.F. 4

4 Samen met haar partners, de Vlaamse gemeenschap, de universiteiten en het BLOSO maakt de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie het mogelijk dat kandidaat lesgevers en begeleiders hun opleidingscursussen kunnen volgen. Voor meer info zie onze site : DOPINGBELEID De Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw verwerpt alle vormen van ongeoorloofde praktijken die de prestaties kunnen beïnvloeden. Indien een aangesloten lid hierop betrapt wordt, houdt de federatie zich het recht voor om deze persoon voor onbepaalde duur te schorsen. Voor disciplinaire procedures inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters heeft de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw een lastgevingsovereenkomst ondertekend met de vzw Vlaams Doping Tribunaal, dat een gezamenlijk disciplinair orgaan, met name de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters, inricht. Deze disciplinaire commissie zal instaan voor de organisatie van de disciplinaire procedures inzake dopingpraktijken, gepleegd door elitesporters die onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw vallen, in overeenkomst met het decreet MVS dd. 13 juli V E R Z E K E R I N G Het lidmaatschap, dus ook de hieraan gekoppelde verzekering, is seizoensgebonden van 1 september tot 31 augustus. Om deel te nemen aan wedstrijden (binnen en buitenland) moeten renners behalve een renners licentie ook in orde zijn met hun lidmaatschap en de daaraan gekoppelde verzekering sneeuwomnium. Het is de verantwoordelijke van de federatie, via de organiserende club, die de lidkaarten dient te controleren voor deelname aan de buitenlandse wedstrijden. De organisatoren moeten 100% zeker zijn dat alle deelnemers degelijk verzekerd zijn via de federatie. Trainers en begeleiders, werkend op vrijwillige basis, kunnen zich specifiek voor hun leraaraansprakelijkheid in het buitenland verzekeren tegen 5 voor begeleiders met een BLOSO erkend diploma, andere betalen 15. De sneeuwomnium is geldig buiten de pistes tot en met lawinegevaar 3 op voorwaarde dat het buiten piste niet permanent of tijdelijk (bv. Weersomstandigheden) verboden is. De verzekering is dan zowel geldig voor de persoonlijke ongevallen als voor de burgerlijke aansprakelijkheid. De leraaraansprakelijkheid geldt enkel in combinatie met een sneeuwomnium. 5

5 De leraaraansprakelijkheid is niet geldig indien de verzekerde zijn taak als leraar beroepsmatig uitoefent. De leraaraansprakelijkheidsverzekering één beperking: zij is niet geldig buiten de piste of op gesloten pistes. Alle voorwaarden en waarborgen zullen ter informatie vermeld worden op de website van de federatie: E R K E N D E S K I E N S N O W B O A R D L E R A A R O P L E I D I N G Deze informatie is enkel nog beschikbaar via het internet B I J D R A G E N Opname puntenlijst FIS: (30 CHF.) 21 Opname puntenlijst FIS na 1 september: (100 CHF.) 70 VSSF- licentie en BSF licentie: 10,00 Inschrijving Skicup wedstrijd: 7,00 K O R T I N G E N Deze informatie is enkel nog beschikbaar via het internet T O P S P O R T S C H O O L Als federatie zijn wij partner in de Topsportschool met o.a. SKI en SNOWBOARD. De afdelingen zijn: ASO: Wetenschappen Topsport (2 de en 3 de graad) TSO: Topsport (2 de en 3 de graad) Deze topsportafdelingen zijn enkel toegankelijk voor geselecteerden met een A-statuut. De selectie tot het bekomen van een A-statuut gebeurt op voordracht van de sportfederatie door een selectiecommissie samengesteld uit VSSF, BLOSO & BOIC. De school is gevestigd aan de Edegemsesteenweg 100 te 2610 Wilrijk Tel: 03/ Fax: 03/ B E L G I S C H E S C H O O L S P O R T 6

6 T R A N S F E R E N ON T S L A G R E G L E M E N T Conform de Europese rechtspraak werd door de Vlaamse decreetgever voor de niet-professionele sportbeoefenaar een decretaal kader gecreëerd waarbij een absoluut verbod geldt om bij een overgang van de ene sportvereniging naar de andere enige vorm van vergoeding te betalen. Reglement. 1. WIE MOET ZIJN TRANSFER / ONTSLAG VRAGEN? Iedere renner die van club wenst te veranderen. 2. WIE WORDT BESCHOUWD ALS RENNER? Iedereen die in het afgelopen seizoen aan ten minste twee, door de VSSF erkende wedstrijden heeft deelgenomen. 3. WANNEER, EN HOE KAN MEN ZIJN TRANSFER / ONTSLAG VRAGEN? Enkel en alleen tussen 1 juni en 30 juni. Per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de club die men wenst te verlaten, met kopie aan het secretariaat van de VSSF. De brief heeft uitwerking op 1 juli. 4. KAN HET TRANSFER / ONTSLAG GEWEIGERD WORDEN? Ja, indien aan bovenvermelde reglementering niet werd voldaan, of indien niet alle financiële verplichtingen t.a.v. uw club werden voldaan. In alle andere gevallen niet, de niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging jaarlijks te beëindigen. De sportverenigingen en de sportfederaties moeten ook de vrije keuze en aansluiting bij de nieuwe sportvereniging eerbiedigen. 5. KAN EEN CLUB EEN TRANSFER -OF ONTSLAGVERGOEDING VRAGEN? De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming ook, is verboden. 6. WAT MET EEN RENNER DIE DOOR ZIJN CLUB ONTSLAGEN WORDT? Een renner die door zijn club wordt ontslagen kan, na onderzoek en goedkeuring door de Raad van bestuur, tot het einde van het seizoen uitkomen onder VSSF. Het volgende seizoen dient hij of zij zich aan te sluiten bij een nieuwe club. Buiten de officiële transferperiode kan men dus niet overgaan naar een andere club. Om echter het hoofd te bieden aan een aantal praktische problemen geldt de volgende regeling. 7

7 De renner is reeds opnieuw aangesloten bij de club die hij/zij verplicht dient te verlaten. Een nieuwe club behandelt de renner als een eigen renner voor wat betreft de wedstrijdinschrijvingen, betalingen maar de renner komt tot einde seizoen uit onder en voor VSSF. Nog niet opnieuw aangesloten (betaald) bij de club die je weigert. Je betaalt je aansluiting bij een nieuwe club, doch je komt tot het seizoeneinde uit onder en voor VSSF. Bij feitelijk vertrek uit je club om persoonlijke redenen, blijf je toch verder uitkomen voor je oude club tot na de volgende transferperiode K A L E N D E R S K I C U P V A N V L A A N D E R E N Deze informatie is enkel nog beschikbaar via het internet R E G L E M E N T S K I C U P V A N V L A A N D E R E N Hieronder kan u enkele belangrijke items uit het reglement vinden. Indien u het ganse reglement wenst te bekijken, surf dan naar 1. ALGEMEEN PRINCIPE 1.1. De Skicup van Vlaanderen is een Vlaamse skicompetitie op seizoensbasis van weekend wedstrijden, naar analogie van het Europabeker parcours De VSSF patroneert deze competitie en is in die hoedanigheid regelende partij.(zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 1.3. De resultaten van de individuele wedstrijden van de competitie worden gecombineerd tot 2 klassementen. De PUNTENLIJST VLAAMSE KUNSTPISTES (PVK. Zie punt Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ) De PUNTENLIJST voor de SKICUP van VLAANDEREN (PSV zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ) De in aanmerking te nemen wedstrijden voor deze klassementen moeten voldoen aan bepaalde criteria (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Voorwaarden Inrichtende Clubs) Enkel reglementair aangesloten en volledig aanvaarde clubs kunnen hun kandidatuur indienen voor de organisatie van een wedstrijd De competitie heeft een maximum van 14 weekend-wedstrijden per skiseizoen. De kalender van de wedstrijden wordt ten laaste tijdens de Algemene vergadering van de VSSF voorgesteld aan de leden Per skibaan kunnen maximum 2 Skicup-wedstrijden plaatsvinden per skiseizoen en enkel in samenwerking met een onder punt 1.4. bedoelde club.. 8

8 1.7. VSSF-leden aangesloten via SKI-PRO zijn uitgesloten van deelname Winnaars : Per Club De club met het hoogste totaal aan gescoorde punten wint de "Skicup Trofee". Individueel Per leeftijdscategorie (zie Leeftijdscategoriën) wint de renner die het meeste punten heeft verzameld de Skicup van dat jaar Wijzigingen aan deze reglementen die de uitslagen, resultaten of de klassementen beïnvloeden kunnen NOOIT tijdens de lopende competitie worden ingevoerd. De sperperiode gaat in vanaf de trainingsavond die de eerste openingswedstrijd vooraf gaat tot de afsluiting van de klassementen. Wijzigingen kunnen wel worden voorbereid en gepubliceerd die van toepassing zijn vanaf het daaropvolgende seizoen. 2. VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN AAN SKICUP WEDSTRIJDEN 2.1. Via een club aangesloten zijn bij de VSSF vzw, ongeacht de nationaliteit of de woon (verblijf)plaats van de renner, ongeacht of deze renner elders (andere club, andere liga, buitenlandse federatie) nog een licentie heeft. Renners die nog geen licentie document hebben ontvangen mogen een geldig betalingsbewijs voorleggen, renners moeten ook een atletenverklaring kunnen voorleggen Minimumleeftijd: 3 de laatste jaars beloften 2.3. Deelnemers aan de Skicup van Vlaanderen betalen momenteel 7 startgeld, hiervan gaat 5 naar de organiserende club en 2 naar de VSSF om de geldprijzen te financieren. De TD tekent de deelnemerslijst af en op basis daarvan worden de facturen opgemaakt Renners die op basis van een licentie van een andere liga van de Belgische Skifederatie of eventueel een licentie van buitenlandse Federaties kunnen enkel deelnemen aan de skicup op de wijze zoals in artikel (Deelname) beschreven, in dat geval : De occasionele deelname aan een wedstrijd van de skicup vereist naast het bewijs over een correcte verzekering te beschikken en een ondertekende atleten verklaring, de betaling van een wedstrijdlicentie van 6 (per wedstrijd) Reguliere deelname aan de volledige competitie (per club) wanneer hun club verklaart dat hun renners correct verzekerd zijn bij zijn inschrijving voegt, hun renners een atleten verklaring laat ondertekenen, per renner een skicup licentie van 16 euro hebben betaald aan de VSSF o 10 licentie skicup licentie o 6 inschrijvingsrecht op de PVK lijsten, de renner krijgt daardoor punten in de PVK-lijst, start op de juiste plaats in de startorde, en zijn/haar prestaties worden opgenomen in de penaliteitberekening. atletenverklaring plus licentie (of verzekeringsdocument) van alle atleten en een betalingsbewijs van de skicuplicentie kan voorleggen tijdens de captains meeting (ter controle door de TD) van de wedstrijd 9

9 2.5. Op datum van de wedstrijd in regel zijn met alle verplichtingen opgelegd aan de renners, zoals bepaald onder voorgaande regels Zich onderwerpen aan alle beslissingen van de wedstrijdjury Indien een renner niet voldoet aan een of meerdere criteria op datum van de wedstrijd, worden hem voor deze wedstrijd geen punten toegekend. Die correctie wordt uitgevoerd op beslissing van de wedstrijdjury of van de VAKC, en uitgevoerd in de eerstvolgende puntenlijst. De VAKC kan echter op individuele basis (maar ook voor groepen renners) een aantal uitzonderlijke omstandigheden aanvaarden, en beslissen de renner voor deze wedstrijd toch punten toe te kennen. ( bijvoorbeeld wegens administratieve achterstanden bij het secretariaat of bij de verzekeraar) 2.8. Verplichte Persoonlijke Veiligheidsvoorzieningen 3. VOORWAARDEN VOOR DE INRICHTENDE CLUB 3.1. Aangesloten zijn bij de VSSF 3.2. Alle bij de VSSF aangesloten skiclubs moeten minstens drie weken voor de wedstrijd schriftelijk uitgenodigd worden tot deelname De club aanvaardt tijdens de wedstrijd aan de start en de aankomst reclame te plaatsen voor de sponsors van de VSSF. Andere aangekondigde publiciteitsacties van de VSSF dienen ook te worden toegelaten en ondersteund Bij overtreding van een van voorgaande voorwaarden kan de wedstrijduitslag voor de puntentelling van de Skicup geannuleerd worden De club aanvaardt in de wedstrijdjury een VSSF- afgevaardigde die is aangeduid door de RvB. De opdracht en de bevoegdheden van de VSSF- afgevaardigde zijn omschreven in de "VSSF Reglementen kunstskipiste" onder punt SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE WEDSTRIJD 4.1. Reglementen: De VSSF reglementen kunstskipiste zijn van toepassing. Biedt dit geen oplossing, dan wordt het KBSF en het FIS reglement gevolgd Plaats: De wedstrijd wordt bij voorkeur ingericht in Vlaanderen of België Soort: Voor elke discipline (Alpijns, Noors, Snowboard enz.) wordt slechts één soort wedstrijd aanvaard. Alpijns: slalom met 2 verschillende lopen Tijdstip en uur: De wedstrijd wordt ingericht tijdens normale vrije dagen (weekend of vakantieperiodes). Per datum en per normaal week-end kan slechts één wedstrijd worden ingericht. De RvB kan hierop afwijkingen toestaan Wedstrijden voor de categorie beloften en benjamins dienen beëindigd te zijn voor 20.00u 10

10 beloften skiën slechts 1x per manche. - beloften blijven starten voor de groten - beloften starten op PVK punten: hoogste punten start eerst, beste belofte start laatst Tweede manche: Beloften starten in dezelfde volgorde als eerste manche, ook de gdisqualificeerden (op nummer dus en niet op resultaat eerste manche) Uurrooster wordt opgesteld door VAKC in functie van startuur van de wedstrijd o Ochtendwedstrijden start 10 uur o Middagwedstrijden start 16 uur Startuur: 1 uur is aanvang inskiën, uurrooster wordt dus door VSSF aangeleverd Uurrooster Ochtendwedstrijd, (middagwedstrijd) - 08:15 (14:15) slalom zetten, TD, +2 Juryleden aanwezig voor inspectie - 08:45 (14:45) Captainsmeeting, afhalen nummers - 09:00 (15:00) aanvang inskiën en verkenning (suggestie, 1x verkennen, dit ligt voor om opgenomen te worden in het reglement) - 09:50 (15:50) Ontruimen parcours, volledige organizatie op plaats (o.a. poortrechters) - 10,00 (16:00) Start wedstrijd - Na laatste deelnemer 1 e loop, onmiddellijk slalom zetten, verkenning - Start 2 e loop; Max 60 minuten na laatste deelnemer 1 e loop - Prijsuitreiking; Max 30 minuten na laatste deelnemer 2 e loop Het startuur ligt vast vanaf de datum van versturing der uitnodigingen aan de clubs Het inskiën zal niet aanvangen voor 9.00u. Wijzigingen na vermelde datum kunnen slechts in buitengewone omstandigheden worden toegestaan door de RVB, bij hoogdringendheid door de Voorzitter van de VSSF of door de aangeduide VSSF afgevaardigde Deelname: De deelname aan de wedstrijden is beperkt tot renners aangesloten bij de VSSF, KBSF of een buitenlandse federatie Enkel leden VSSF komen in aanmerking voor de berekening van het regelmatigheidcriterium (PSV) Veiligheid: De inrichtende club staat in voor de naleving van de door de VSSF opgelegde veiligheidseisen. 11

11 Naast de normale veiligheidseisen zoals voorzien in de internationale en nationale reglementering, kan de VSSF bepaalde extra veiligheidsvoorzieningen opleggen ter bescherming van de renners. De VAKC bepaalt voor aanvang van elk nieuw seizoen, welke nieuwe maatregelen worden opgelegd. Teneinde de clubs toe te laten zich in regel te stellen, bepaalt de VAKC de datum vanaf wanneer een bepaalde veiligheidseis wordt ingevoerd Eventueel mag de inrichtende club of piste-uitbater nog bijkomende veiligheidsvoorzieningen opleggen aan de deelnemers, en hiervoor materiaal tegen een redelijke vergoeding beschikbaar stellen. Deze maatregelen en de prijs van het materiaal moeten in zowel in het wedstrijddossier (voor de VAKC) als op de wedstrijduitnodiging worden vermeld. (ook al zijn die al jaren van kracht). Dit materiaal mag worden verkocht maar moet ook tegen een borg voor de duur van de wedstrijd worden ter beschikking gesteld Renners die zich niet onderwerpen aan verplichte veiligheidseisen (ook persoonlijke beschermingen zie art 2.8 ), moeten door de wedstrijdjury van deelname aan deze wedstrijd worden uitgesloten. 5. FINANCIERING 5.1. De Skicup van Vlaanderen wordt gefinancierd uit sponsorgelden en gedeelte inschrijvingsgeld. Van zodra de sponsoring dit toelaat, bepaalt de VAKC een tussenkomst in de organisatiekosten van de wedstrijd 6. PUNTENTELLING REGELMATIGHEIDCRITERIUM 6.1. Per wedstrijd en per leeftijdscategorie worden de hiernavolgende punten toegekend aan de eerste negen. 1 ste plaats: 16 punten 4 de plaats: 7 punten 7 de plaats: 4 punten 2 de plaats: 12 punten 5 de plaats: 6 punten 8 ste plaats: 3 punten 3 de plaats: 9 punten 6 de plaats: 5 punten 9 de plaats: 2 punten 6.2. Bij gelijke eindtijd van twee renners (samentelling van beste twee lopen) op een skicupwedstrijd geldt volgende regel: Beide renners bekomen dezelfde punten voor de skicuprangschikking. Het eerstvolgende puntental wordt vervolgens niet toegekend Beide renners krijgen dezelfde plaats in de uitslag. De renner met de snelste loop wordt echter in de daguitslag vermeld vóór de ex-aequo renner. In regel bekomt deze laatste dan ook de eventuele eerstvolgende prijs. De organisator van de wedstrijd is echter vrij om aan beide renners dezelfde prijs toe te kennen Alle andere renners die op regelmatige wijze deelnamen (die de start namen en niet als sanctie werden uitgesloten) bekomen 1 punt. 12

12 6.4. Bij eventuele ex-aequo's wordt het totaal van de resultaten als bepalend beschouwd, daarna het aantal beste plaatsen. 7. BEKENDMAKING DER UITSLAGEN 7.1. Na afloop van de wedstrijd of ten laatste 1 week daarna, bezorgt de inrichtende club een volledige uitslag aan: elke deelnemende club; de voor de wedstrijd aangeduide VSSF afgevaardigde; het secretariaat van de VSSF De voorlopige rangschikking in de Skicup van Vlaanderen wordt door het secretariaat opgesteld, en verspreid aan de clubsecretariaten. De eindrangschikking wordt kenbaar gemaakt na de laatste wedstrijd van het skiseizoen. De viering der laureaten vindt plaats op een door de Raad van Bestuur te bepalen datum. 8. LEEFTIJDSCATEGORIEËN: Zie pagina: 23 13

13 P U N T E N L I J S T V L A A M S E K U N S T P I S T E S De PUNTENLIJST VLAAMSE KUNSTPISTES (PVK) is een rangschikking op basis van de wedstrijden van de Skicup van Vlaanderen. Per wedstrijd wordt een puntenrangschikking gemaakt volgens de berekeningsmethode van de Belgische punten (zie Reglement KBSF -puntenlijst). Om in de PVK te worden opgenomen dient men: lid zijn van een erkende Ski Federatie een Skicup licentie van 10 te betalen aan de VSSF puntenregeling zoals bij FIS reglement 1 ronde geen wedstrijdresultaat is een toeslag van 40 punten op beginpunten in de puntenlijst. 1 ronde en maar 1 wedstrijdresultaat is een toeslag van 30 punten op het punten resultaat van deze ene wedstrijd. voor nieuwe deelnemers minstens 1 resultaat behalen, indien deelname zonder resultaat word men onderaan vermeld zonderpunten de PVK is het gemiddelde van twee uitslagen, nulstelling na heen ronde en op einde van het seizoen. renners worden uit de puntenlijst verwijderd wanneer ze 1 seizoen geen licentie betalen deelname aan deze competitie wordt aanzien als minimumsolidariteit aan de VSSF. Wanneer men 2 uitslagen op dezelfde piste heeft, wordt het beste resultaat in aanmerking genomen. De PVK is het gemiddelde van deze twee uitslagen, nulstelling na heen ronde en op einde seizoen. Deelname aan deze competitie wordt aanzien als minimumsolidariteit aan de VSSF. SAMENGEVAT: De PVK wordt berekend over de 2 beste resultaten op 2 verschillende pistes. P U N T E N L I J S T V L A A M S E K U N S T P I S T E S Zie 14

14 B E L G I S C H E K A M P I O E N S C H A P P E N K U N S T P I S T E S De Nationale Alpijnse Koerscommissie heeft tijdens haar vergadering van 23/09/98 het kader geschapen voor het inrichten van Belgische kampioenschappen op kunstpiste vanaf het seizoen MOGELIJKHEDEN 1. BEKER VAN BELGIE OP KUNSTPISTE 1.1. Kampioenschap over het ganse seizoen Puntentelling volgens systeem PVK Alle kunstpistes gelegen in België kunnen in aanmerking genomen worden PVK wordt PBK. 2. BELGISCH KAMPIOENSCHAP OP KUNSTPISTE 2.1. Kampioenschap over één wedstrijd Kandidatuurstelling organisatie vereist Door commissie te homologeren piste Inrichter betaalt organisatierecht aan de BSF. B E L G I S C H E S N E E U W W E D S T R I J D E N De meest actuele kalender is te vinden op op of is op te vragen op het secretariaat van de KBSF (03/ ). Het Belgisch Kampioenschap afdaling is samen met het Franse Kampioenschap afdaling. 15

15 R E G L E M E N T E R I N G K B S F P U N T E N L I J S T. 1. KBSF PUNTENLIJST 1.1. ALGEMEEN Enkel renners met de Belgische licentie kunnen worden opgenomen in de KBSF puntenlijst Deze renners dienen voor de aanvang van het skiseizoen een KBSF-lijstbijdrage te betalen (via hun club) om te kunnen worden opgenomen in de puntenlijst De rangschikking van Belgische alpijnse skiërs, wordt bepaald door de punten die zij in Belgische-en FIS skiwedstrijden behalen Deze rangschikking heeft principieel slechts waarde tot een bepaald basispuntental dat door de Internationale Skifederatie FIS werd vastgelegd. Dit basispuntental bedraagt voor de discipline slalom: 145, voor reuzeslalom: 200, voor super G: 250 en voor afdaling: 310. Renners die onder deze drempel scoren, noemt men de geklasseerden. Van deelnemers met hogere punten, wordt de lijst informatief bijgehouden Elke renner, die voldoet aan punt en wordt opgenomen in de puntenlijst van zodra hij of zij één resultaat laat noteren. 2. WEDSTRIJDEN en DEELNEMERS 2.1. WEDSTRIJDEN Enkel wedstrijden door de raad van bestuur van de BSF als dusdanig erkend, komen in aanmerking Deze wedstrijden zullen zoveel mogelijk beantwoorden aan de FIS reglementen. Het is verplicht om met materiaal conform de reglementen aan de wedstrijden deel te nemen, inbreuken kunnen bestraft worden met diskwalificatie Het is van groot belang dat de organisatoren van Belgische wedstrijden de officiële uitslagen (wedstrijdpunten=koerspunten + penaliteit) binnen de 2 (twee) weken na de wedstrijd een digitale versie bezorgen aan en aan de voorzitter van de NKCAS. Enkel hierdoor kan het resultaat gehomologeerd worden en zal er rekening mee gehouden worden bij de opstelling van de eerstvolgende KBSF puntenlijst. Onderstaande link, biedt aan organiserende clubs een identieke manier om de penaliteit van de Belgische wedstrijden te berekenen. 16

16 2.2. DEELNEMERS Ieder regelmatig aangeslotene bij FFBS, OSVW of VSSF, komt in aanmerking voor deelname Deelname van andere federaties dan deze bedoeld in dient op voorstel van de Nationale Alpijnse Koerscommissie goedgekeurd te worden door de raad van bestuur van de KBSF. De punten van renners van een andere nationaliteit, zonder over een Belgische licentie te beschikken, zullen niet in aanmerking genomen worden voor de penaliteitberekening, behalve indien ze FIS punten hebben 3. BEREKENINGSWIJZE 3.1. KOERSPUNTEN. Berekening: De berekening gebeurt identiek aan die van de FIS. Ook de penaliteiten zoals toegepast door de FIS zullen worden aangerekend. Lijsten: De punten zijn, net als bij de FIS, 365 dagen plus het verschijnen van de volgende lijst geldig. Deze zullen uitgegeven worden op vaste data: 20 november, 20 januari, 20 februari en 20 april. Dit betekent dat na elke wedstrijdgroep (Kaunertall, Le Corbier, St Johann en Val Thorens/BK) een nieuwe puntenlijst zal verschijnen waarin de punten van de wedstrijdgroep van vorig seizoen vervangen worden door die van het huidige seizoen. Renners met FIS punten: Renners in het bezit van FIS punten zullen steeds met deze FIS punten in de lijst verschijnen De uitslag van elke wedstrijd wordt volgens de FIS-formule omgezet in punten: F x Tx Tx P = F (of) P = ( ) x F To To P = Koerspunten To = tijd van de winnaar, in sec. en honderdsten Tx = tijd van de beoordeelde renner 17

17 F = parametergetal van de discipline In deze formule worden verschillende parameters (per discipline) toegepast. Voor slalom : 610 reuzeslalom : 880 S-G : 1030 afdaling : PENALITEIT. (toeslagpunten voor de beschouwde wedstrijd) Penaliteitberekening: De penaliteit wordt berekend obv de van kracht zijnde puntenlijst De beste 5 renners die gestart zijn Men telt de punten op van de 5 beste renners uit de huidige puntenlijst die gestart zijn op de betrokken wedstrijd (geëindigd, gediskwalificeerd, opgegeven tijdens de wedstrijd of niet gestart voor de 2 de reeks). De renners die niet startten aan de wedstrijd maar wel ingeschreven waren (DNS1), worden niet meegerekend. Indien deze punten hoger zijn dan het forfetaire maximum, zullen deze toch weerhouden worden voor de penaliteitberekening De beste 5 renners die de finish haalden Tussen de 10 snelst aangekomenen, houdt men rekening met de 5 deelnemers met de beste punten uit de laatste KBSF -puntenlijst voor deze discipline. Indien deze punten hoger zijn dan het forfetaire maximum of geen punten hebben, zullen deze toch weerhouden worden voor de penaliteitberekening Minder dan 5 renners: maximum forfait Indien er in de resultaten lijst van de betrokken wedstrijd, bij de 10 eersten geen 5 renners met punten of als er onder de 10 eersten die finishten minder dan 5 renners zijn die punten hebben, zal er een forfetair maximum gerekend worden voor de minst geklasseerden of aan de resterende renners. Forfetair maximum: - slalom: 145 punten - reuzenslalom: 200 punten - super G: 250 punten - afdaling: 310 punten Indien er zich tussen de 5 renners, die tellen voor de penaliteitberekening, minder dan 3 renners met punten bevinden, zal de wedstrijd niet gevalideerd worden. Minstens 3 renners moeten punten hebben,ongeacht het aantal deelnemers, en er moeten minstens 5 renners geklasseerd zijn. 18

18 of meer renners op de 10 de plaats Wanneer er 2 of meer renners eindigden op de 10 de plaats, worden de punten van de 5 beste renners gebruikt voor de penaliteitberekening of meer renners met dezelfde punten op de 5 de plaats Wanneer er 2 of meer renners met dezelfde punten op de 5 de plaats voor de penaliteitberekening, worden de punten van de renner met de beste wedstrijdpunten genomen. Reden: betere penaliteit Berekening - SOM A = som van de 5 beste punten of het forfetaire maximum van de 10 eerst geklasseerden indien er minder dan 3 geklasseerde starters zijn, zijn de actuele punten van toepassing indien er minimum 3 geklasseerde starters zijn, worden de maximumwaarden aangewend. - SOM B = som van de 5 beste punten uit de startlijst Indien er zich minder dan 5 geklasseerde renners bevinden onder de eerste 10 in het eindresultaat, en op voorwaarde dat er minimum 3 geklasseerde renners finishen bij deze 10, worden de maximumwaarden toegepast. Indien er minder dan 3 geklasseerde renners finishen bij de eerste 10, zijn de actuele punten van toepassing. - SOM C = som van de wedstrijdpunten van de 5 renners met de beste KBSF punten. Indien de wedstrijdpunten hoger zijn dan het forfetaire maximum, weerhoudt men de maximum waarde van de betrokken discipline (DH 310, SL 145, GS 200, SG 250). - PENALITEIT = (A + B C)/10 - De wedstrijdpunten van de 5 beste FIS punten onder de 10 eerste in de uitslag, worden in aanmerking genomen voor de berekening van item C Afronden van de penaliteit De berekening wordt afgerond naar 2 plaatsen achter de komma. Voorbeeld : en ). 19

19 3.3. WEDSTRIJDPUNTEN De koerspunten worden verhoogd met de penaliteit om zo KBSF-punten te vormen voor de betrokken deelnemer in deze wedstrijd. Toelichting: De wedstrijdpunten zijn dus de optelling van koerspunten (zie 3.1) en koerspenaliteit (zie 3.2.). Voorbeeld: renner A wint de wedstrijd, en heeft 0,00 koerspunten + 2,91 koerspenaliteit = 2,91wedstrijdpunten 3.4. DE PUNTEN IN DE LIJST Per discipline wordt er rekening gehouden met minstens één resultaat dat de renner behaalde in de loop van het seizoen De punten uit de eerst verschenen lijst van het seizoen, worden beschouwd als een resultaat. 4. Einde seizoensstelling 4.2. Bij de eindbeoordeling van een renner wordt de volgende vergelijking tussen de behaalde resultaten uitgerekend. Startpunten worden verhoogd met een dubbele toeslag: namelijk 44% o Voor SL: minimum 8 en maximum 28 o Voor RS, Super-G en Afdaling: minimum 8 en maximum 40 Beste resultaat wordt verhoogd met een enkele toeslag: namelijk 22% o Voor SL: minimum 8 en maximum 28 o Voor RS, Super-G en Afdaling: minimum 8 en maximum 40 Het gemiddelde van de 2 beste resultaten. Het kleinste getal van deze 3 berekeningen geldt als eindresultaat van het skiseizoen Aan het einde van het seizoen wordt de puntenlijst, indien er een afwijking is tov de FIS puntenlijst, gecorrigeerd. Dit systeem wordt gebuikt om aan onze niet -FIS skiërs een idee te geven waar hun niveau zich internationaal bevindt. Het is niet mogelijk om onze KBSF punten blind te transformeren in FIS punten. Dit omdat de omstandigheden zoals startvolgorde, moeilijkheid van de piste, lengte van de wedstrijd, Na enkele aanpassingen gedurende de laatste jaren, constateert men dat deze wijze van puntenberekening vrij goed de realiteit benadert. Toch is het nodig om op het einde van het seizoen een correctie van deze punten door te voeren om de conformiteit met de FIS lijst niet in het gedrang te brengen. Deze correctie wordt gemaakt door de FIS punten en KBSF punten van een representatieve groep FIS skiërs te vergelijken. Een renner wordt als representatief aanzien vanaf het moment hij/zij deelneemt aan minstens 2 wedstrijden in dezelfde discipline. Het verschil tussen de FIS en 20

20 KBSF punten bepaalt het supplement of de aftrek van het resultaat op het einde van het seizoen. Indien het, door te weinig deelname van FIS renners aan KBSF wedstrijden, niet mogelijk is om een vergelijking te maken, dan zal een groep van specialisten de correctie maken. 5. SPECIALE STATUTEN 5.2. GEKWETSTEN Begrip STATUUT VAN GEKWETSTE Geklasseerde renners die gekwetst werden tijdens training, gedurende nationale of FIS competities, zijn verplicht om een medisch attest over te maken aan de KBSF binnen de 8 (acht) dagen en een nieuw medisch attest overmaken bij de (definitieve) hervatting van de competitie bekomen het statuut van gekwetste. De KBSF kan, indien noodzakelijk geacht, een bijkomend medisch onderzoek door het BOIC opleggen Begrip ENKELE TOESLAG Een enkele toeslag bedraagt 22% van de KBSF punten van de renner in de betrokken discipline met een minimum van 4 punten en een maximum van 26 punten voor afdaling, 14 punten voor slalom, 20 punten voor reuzeslalom en super G.(FIS reglement) Punten onder het statuut van gekwetste Vanaf het ogenblik dat een renner gekwetst geraakt en een medisch attest afgeleverd werd, zal er een enkele toeslag bij de bestaande KBSF-punten van de renner gevoegd worden. (FIS reglement punt). Zonder echter afbreuk te doen aan de bepalingen uit Indien een renner resultaten boekt tijdens zijn statuut van gekwetste, zal de toeslag berekend worden, rekening houdend met het beste berekeningsresultaat volgens: de normale puntenberekening; de berekening van de punten op het moment van de kwetsuur + een enkele toeslag Gekwetsten die niet kunnen starten gedurende een langere periode dan één jaar, zullen jaarlijks een enkele toeslag bijgevoegd krijgen Andere gekwetsten dan deze bedoeld onder het statuut van gekwetste kunnen (mits voorlegging van een doktersattest) genieten van een jaarlijkse gehalveerde toeslag uit de tabel Deze regeling vervalt automatisch vanaf het ogenblik dat opnieuw aan competitie deelgenomen wordt (dit geldt ook op de kunstpiste). 6. OPNAME IN & VERWIJDERING UIT DE PUNTENLIJST OPNAME Elke renner die voldoet aan de voorwaarden vermeld onder punt 1.1. algemeen. 21

21 Elke renner die ten minste één wedstrijdresultaat heeft behaald, wordt opgenomen in de puntenlijst VERWIJDERING Bij niet betaling van de KBSF bijdrage Indien een renner gedurende 2 seizoenen niet heeft deelgenomen aan Belgische Wedstijden. 7. GEBRUIK VAN DE PUNTENLIJST De lijst geeft de rangorde aan van de Belgische renners. De lijst bepaalt de startorde bij Belgische wedstrijden en is een leidraad zowel bij de selecties als bij de vaststelling van de selectiecriteria. 8. TOELICHTINGEN 8.1. HOE KAN MEN TIJDENS HET SEIZOEN ZIJN PUNTEN VERBETEREN? Bij één betere prestatie: de renner wordt opgenomen in de nieuwe lijst, met het gemiddelde tussen zijn beginpunten en deze prestatie. Voorbeeld: renner D scoort 138 in SG, en had in de lijst 168 punten. Hij komt op 153 punten Bij een beter gemiddelde van de 2 laatste resultaten Voorbeeld: renner heeft 168 punten. Hij scoort éénmaal 138 punten en een ander keer 130 punten. Op de nieuwe lijst zal hij 134 punten hebben (( ):2) LET OP! De renner, aangesloten bij een Belgische club, die op 15 oktober zijn lidmaatschap bij zijn liga niet hernieuwd heeft en of zijn KBSF lijstbijdrage niet heeft betaald, wordt in de volgende puntenlijst(en) niet meer opgenomen! Het dragen van de door de KBSF ter beschikking gestelde kledij en uitrusting is verplicht bij sneeuwwedstrijden in het buitenland STARTORDE IN BELGISCHE WEDSTRIJDEN (niet FIS) De startorde van de eerste 15 dames/heren wordt geloot onder de 15 ingeschreven renners met de minste KBSF-punten voor deze discipline. Voor zover hun punten onder het forfetaire maximum zitten (SL 145 pnt, GS 200 pnt, SG 250 pnt, Afdaling 310 pnt). Hierna starten de deelnemers volgens hun punten. Vervolgens starten de renners zonder KBSF-punten voor deze discipline, en wel volgens stijgende leeftijdscategorie: benjamins, miniemen, juniors, seniors en masters. De startorde binnen elke leeftijdscategorie wordt bepaald door loting. Voor de eerste run moet er voor de loting een logische volgorde vastgesteld worden 22

22 De startorde bij de 2 de loop is zowel bij de dames als heren BIBOR 15. Deze waarde kan verhoogd (maximum 30) of verlaagd (minimum 5) worden door de TD naargelang het verschil in punten tussen de deelnemers INSCHRIJVINGSGELD Het inschrijvingsgeld voor de Belgische renners is vastgesteld op 25 per persoon per wedstrijd, waarvan 22 naar de organiserende club en 3 naar de commissie gaat. Voor wedstrijd voor miniemen en benjamins werd het inschrijvingsgeld vastgesteld op 20 (17 en 3 ) AANTAL WEDSTRIJDEN Per seizoen mogen er gedurende maximum 4 weken wedstrijden georganiseerd worden. Deze mogen niet 2 weken na elkaar gepland worden LEEFTIJDSCATEGORIEEN VOOR BELGISCHE & INTERN. WEDSTRIJDEN. BELOFTEN 2001 en later BENJAMINS 2000 en 1999 MINIEMEN 1998 en 1997 JUNIOR I 1996 en 1995 JUNIOR II 1994 en 1992 SENIOREN 1991 en 1982 MASTERS 1981 en vroeger BELOFTEN 2002 en later BENJAMINS 2001 en 2000 MINIEMEN 1999 en 1998 JUNIOR I 1997 en 1996 JUNIOR II 1995 en 1993 SENIOREN 1992 en 1983 MASTERS 1982 en vroeger Internationaal spreekt men niet over senioren en masters maar van renners met licentie. 23

23 K B S F P U N T E N L I J S T De meest actuele lijst is te vinden op op of is op te vragen op het secretariaat van de KBSF (03/ ). S E L E C T I E N O R M E N B E L G I S C H E P L O E G 10. SELECTIENORMEN TABEL Alle waarden in deze kolom zijn FIS waarden vanaf junioren, bij de miniemen en benjamins zijn het naar FIS gerelateerde punten KBSF punten. DREMPELS (voor selectie op 31/08/2011 en tijdens seizoen ) JEUGD A JUNIORS MINIEMEN BENJAMINS AFDALING+ SCOMBI <60 <70 <80 <90 <100 <110 SUPER-G <50 <60 <70 <80 <90 <100 <130 <150 <170 <190 REUZENSLALOM <40 <50 <60 <70 <80 <90 <120 <140 <160 <180 SLALOM <40 <50 <60 <70 <80 <90 <120 <140 <160 <180 DREMPELS (voor selectie op 31/08/2012 en tijdens seizoen ) JEUGD A JUNIORS MINIEMEN BENJAMINS AFDALING+SCOMBI <60 <70 <80 <90 <100 <110 SUPER-G <50 <60 <70 <80 <90 <100 <130 <150 <170 <190 REUZENSLALOM <40 <50 <60 <70 <80 <90 <120 <140 <160 <180 SLALOM <40 <50 <60 <70 <80 <90 <120 <140 <160 <180 24

24 10.2. SELECTIEVOORWAARDEN A - ploeg In 1 discipline punten behalen, gelijk of lager dan vermeld in de A kolom De start nemen in 2 Belgische wedstrijden (FIS telt niet mee) t.t.z.: Kaunertal, Le Corbier, St Johann, Val Thorens. Verder is deelname aan het Belgische kampioenschap verplicht. Juniorselectie In 1 discipline punten behalen, gelijk of lager dan vermeld in de kolom met het overeenstemmend geboortejaar. De start nemen in 4 Belgische wedstrijden (FIS telt niet mee) t.t.z.: Kaunertal, Le Corbier, St Johann, Val Thorens. Verder is deelname aan het Belgische kampioenschap verplicht. Miniemen- en Benjaminselectie A Jeugd In 1 disciplines punten behalen gelijk of lager dan vermeld in de kolom met het overeenstemmend geboortejaar zijn noodzakelijk. De start nemen in 4 Belgische wedstrijden (FIS telt niet mee) t.t.z.: Kaunertal, Le Corbier, St Johann, Val Thorens. Verder is deelname aan het Belgische kampioenschap verplicht. B Jeugd In 1 discipline punten behalen die overeenstemmen met de bovenstaande kolom van het geboortejaar van de renner + 1 jaar. (renner van het geboortejaar 1998, moet voldoen aan de punten uit de kolom van het geboortejaar 1999) De start nemen in 4 Belgische wedstrijden (FIS telt niet mee) t.t.z.: Kaunertal, Le Corbier, St Johann, Val Thorens. Verder is deelname aan het Belgische kampioenschap verplicht. De renners die de criteria behalen voor de nationale teams in een bepaalde discipline, worden beschouwd als hebbende de criteria in de andere disciplines. Renners die gedurende het seizoen de norm halen voor de Belgische ploeg, kunnen geen aanspraak maken op de uitrusting of eventuele financiële steun die voorzien is voor de ploeg! VERBOD TOT DEELNAME Deelname aan AFDALING wordt niet toegestaan aan Miniemen en Benjamins! Deelname aan AFDALING wordt toegestaan aan Juniors met minder dan 100 FIS punten in Super G of minder dan 90 FIS punten in Reuzenslalom. Aangepaste uitrusting is verplicht Deelname aan SUPER-G wordt toegestaan aan Miniemen met 140 KBSF punten of 25

25 minder in Reuzenslalom en aan Benjamins met 180 KBSF punten of minder in Reuzenslalom. Aangepaste uitrusting is verplicht VERWIJDERING UIT DE NATIONALE SELECTIE De renner die niet tijdig zijn lidmaatschap bij de federatie of liga en de KBSF heeft hernieuwd Renners die zich niet houden aan het inschrijvingsreglement De renners die de Koninklijke Belgische Skifederatie niet op waardige en sportieve wijze vertegenwoordigen Op gemotiveerd verzoek van de Liga waartoe de renner behoort. De verwijdering uit de selectie brengt met zich mee dat de renner alle reeds toegekende voordelen zal moeten inleveren (kledij, uitrusting enz.) N A T I O N A L E S E L E C T I E S 11. SELECTIE: De meest actuele lijst is te vinden op op of is op te vragen op het secretariaat van de KBSF (03/ ). N A T I O N A L E P R E S E L E C T I E S 12. PRESELECTIES ALGEMEEN: Op basis van einde seizoen FIS punten lijst De NAKC blijft meester over de selecties op het vlak van de beoordeling van een renners die in aanmerking komen voor de preselecties De definitieve selectie voor de wereldkampioenschappen junioren, senioren, gebeurt op basis van de FIS lijst die begin Januari verschijnt. D e definitieve selectie voor miniemen en benjamins gebeurt op basis van de 2 de KBSF puntenlijst De definitieve selectie wordt bepaald door de NKCAS Indien een renner weigert deel te nemen aan het wereldkampioenschap waarvoor hij aangeduid is door de NKCAS, zal hij/zij een schorsing van 2 maanden opgelegd worden. Tijdens de schorsing zal de verantwoordelijke voor de inschrijvingen de renner voor geen enkele FIS wedstrijd inschrijven. Als de renner kan bewijzen dat zijn niet deelname het gevolg is van overmacht, zal de 26

26 schorsing opgeheven worden. Uitsluitend de Commissie zal de gegrondheid van overmacht beoordelen Alleen de renners die voor de seizoensstart geselecteerd werden voor de nationale ploegen, genieten van de eventuele financiële steun van de NKCAS. De renners die in de loop van het seizoen hun selectie verdienen, genieten niet van deze steun maar mogen wel deelnemen aan de internationale wedstrijden WERELDKAMPIOENSCHAPPEN (Seniors) Lid zijn van de Nationale selectie Maximum 4 Belgen per discipline toegelaten De leden van de nationale senioren ploeg zijn verplicht om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen senioren. Andere renners kunnen hiervoor eventueel ook geselecteerd worden. Om te mogen deelnemen aan de snelheidsnummers moeten de renners minstens 50 FIS punten hebben voor Super G en minstens 60 FIS punten voor de Afdaling of Super Combiné. Ook al behaalde een renner deze punten, dan nog is hij niet verplicht om aan deze wedstrijden deel te nemen De leden van de nationale senioren ploeg die nog junior zijn, zijn niet verplicht om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen senioren WERELDKAMPIOENSCHAPPEN (Juniors) Lid zijn van de junior selectie Maximum 4 Belgen per discipline De leden van de nationale junioren ploeg zijn verplicht om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen junioren Om te mogen deelnemen aan de snelheidsnummers moeten de renners minstens 60 FIS punten hebben voor Super G en minstens 70 FIS punten voor Afdaling of Super Combiné. Ook al behaalde een renner deze punten, dan nog is hij niet verplicht om aan deze wedstrijden deel te nemen JEUGDWEDSTRIJDEN EN NATIONALE JEUGDPLOEG (benjamins-miniemen) Alle Miniemen en Benjamins die deel uitmaken van de Jeugdploeg Afhankelijk van de beschikbare plaatsen (meestal 10) legt de NKCAS de deelnemerslijst vast De KBSF zal 3 FIS International Children Races (CHI I en CHI II) omkaderen voor de leden van het nationaal A jeugdteam. Aan de andere wedstrijden kunnen enkel leden van het A en B jeugdteam deelnemen. Hiervoor moet het FIS inschrijvingsreglement gevolgd worden. 27

27 Tijdens deze FIS wedstrijden zal de startvolgorde bepaald worden obv de KBSF punten. Niettemin blijft de NKCAS soeverein en kan beslissen om een andere volgorde te volgen. Deze eventuele beslissing zal genomen worden obv de kwaliteit en sportieve prestaties van internationale renners. In dit geval zal de NKCAS deze wijziging aan de renners meedelen. Aan de andere International Children wedstrijden, die niet door KBSF omkaderd worden, kunnen enkel de kinderen uit de A en B selectie deelnemen. Hiervoor dient het FIS inschrijvingsreglement gevolgd te worden. B E L A N G R I J K E R E G L E M E N T E N 20. BELANGRIJKE EN NIEUWE REGLEMENTEN. Alle FIS reglementen zijn van toepassing. Men kan deze raadplegen op GEDRAGSCODE: 28

28 29 Vademecum 2011/2012 rev 0

29 30 Vademecum 2011/2012 rev 0

30 31 Vademecum 2011/2012 rev 0

31 20.2. WEDSTRIJD & UITRUSTING! Kinderen tot en met Miniemen mogen aan maximum 4 internationale evenementen (Benjamins), en 8 internationale evenementen (Miniemen) deelnemen Junioren I mogen maximum aan 25 FIS koersen deelnemen Wedstrijduitrusting en kledij moeten conform de FIS reglementen zijn Renners welke tijdens de 1 ste loop van een wedstrijd uitgeschakeld worden, mogen niet voorskiën in de 2 de loop Karakteristieken van de ski s. (Alpine skiing Rules Rules) BIJ DE VERKENNING! Het is van het grootste belang om de richtlijnen van de wedstrijdleiding te volgen. Eén van de volgende mogelijkheden zal zich voordoen: 1. Verkenning op ski s door het slalomtraject van boven naar beneden. 2. Verkenning op ski s buiten het slalomtraject van boven naar beneden. 3. Verkenning op ski s door het slalomtraject van beneden naar boven. 4. Verkenning op ski s buiten het slalomtraject van beneden naar boven. 5. Verkenning zonder ski s door het slalomtraject of buiten de poorten Draag steeds uw startnummer zichtbaar art.627.4: De wedstrijdpiste wordt gesloten voor en na de verkenning. De renner welke zich op de wedstrijdpiste bevindt buiten de verkenningstijd kan gediskwalificeerd worden Een renner kan uitgesloten worden indien hij parallel bochten maakt in de poorten tijdens de verkenning AAN DE START! Bij afdaling en super G is het dragen van een afdalingshelm verplicht. Elke deelnemer moet zich tijdig en volgens startnummer aan de start aanbieden. Wanneer een renner te laat aan de start verschijnt, zonder geldige reden, zal hij gediskwalificeerd worden. (Technische problemen met de ski s en persoonlijke redenen zijn geen geldige verontschuldigingen.) TIJDENS DE WEDSTRIJD! Een renner die gehinderd wordt tijdens het afleggen van zijn traject moet: 1. De slalom onmiddellijk onderbreken op de plaats waar hij gehinderd wordt. 2. Naar de dichtstbijzijnde poortrechter skiën, melden dat hij gehinderd werd en vragen voor een herstart. 3. Naar de aankomst skiën. Hierbij niet door de poorten of de aankomst skiën! 4. Zich melden bij de aankomstrechter en- of de tijdsopname en wachten op de toestemming van de wedstrijdjury om opnieuw te mogen starten. 32

32 5. Na de toestemming zich opnieuw naar de start begeven en zich melden bij de startrechter. 6. Herstarten Een renner kan uit de wedstrijd gesloten worden indien Hij zijn parcours verder zet nadat hij een poort onreglementair nam. Hij zich niet tijdig aanmeldt aan de start. Hij een valse start neemt. Hij een onrechtmatige herstart aanvraagt. Hij de aankomst niet reglementair passeert. Hij zijn ski's uitdoet voor de rode lijn in de aankomst zone. Hij niet stopt bij een Gele vlag signaal BIJ AANKOMST! De renner moet de aankomstzone verlaten via de officiële uitgang. Dit gebeurt met de volledige uitrusting welke gebruikt werd tijdens de wedstrijd. Bij overtreding volgt diskwalificatie HOE EEN SLALOMPOORT CORRECT NEMEN? (www.fisski.com) F.I.S.- W E D S T R I J D E N : 21. WIE MAG DEELNEMEN? ALGEMEEN Om te mogen deelnemen aan de internationale competitie (met uitzondering voor de kinderwedstrijden) dient men de leeftijd van 15 jaar bereikt te hebben op het einde van het burgerlijk jaar waarin de competitie wordt aangevat. De renner kan dus deelnemen bij het begin van het seizoen (vanaf 1 juli), ook als hij of zij pas 15 jaar wordt na 1 juli. (maar wel ten laatste op 31 december). Hij/zij zal via zijn/haar club een FIS-licentie moeten aanvragen bij de Secretarisgeneraal KBSF. Om een FIS licentie te bekomen Alle renners die een FIS licentie willen bekomen, mogen maximum 200 Belgische punten bezitten in 1 discipline en moeten de start genomen hebben in minimum 4 Belgische (niet FIS) wedstrijden (t.t.z. Kaunertal, Le Corbier, St Johann, Val Thorens). Om een FIS licentie te verlengen Alle renners die een FIS licentie willen verlengen, mogen maximum 200 Belgishe of FIS punten bezitten in 1 discipline en moeten de start genomen hebben in minimum 4 Belgische (niet FIS) wedstrijden (t.t.z. Kaunertal, Le Corbier, St Johann, Val Thorens). 33

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Administratief gedeelte... 6 A. Inleiding... 6 Art 1. Algemene Bepalingen... 6 Art 2. Definities... 6 Art 3. Rechtbanken... 6 Art 4. Missie van

Nadere informatie

KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Laatste aanpassing: Algemene vergadering KWVBV dd. 5 maart 2015 Inhoudsopgave DEEL I Statuten KWVBV... 3 DEEL II Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIMBURGSE POOL BILJART FEDERATIE Veldstraat 27 3900 Overpelt m: 0479/8054520 f: 011/500262 of fax@lpbf.be @: secretariaat@lpbf.be w: www.lpbf.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIMBURGSE POOL BILJART FEDERATIE

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT TITEL I : ALGEMEE ORGAISATIE VA DE WIELERSPORT (Versie: 12/03/14) Hoofdstuk I : LICETIES 1 Licenties Definitie 1.1.001 De licentie is een identiteitskaart die bevestigt dat zijn houder zich ertoe verbindt

Nadere informatie

MISSION STATEMENT ABC-Vlaanderen American Kickboxing Association vzw

MISSION STATEMENT ABC-Vlaanderen American Kickboxing Association vzw Inhoud Missie en visie... 3 Ontstaan... 4 Organigram... 5 Raad van Bestuur... 6 Contactgegevens... 6 Commissies... 6 1. Disciplinaire commissie... 7 2. Medische commissie... 15 3. Scheidsrechterscommissie...

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN...

HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN... HUISHOUDELIJK REGLEMENT FINANCIEEL DEEL VLAAMSE BASKETBALLIGA VZW INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN... 3 ART. 501 BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE PENNINGMEESTER... 3 ART. 502 ARCHIEF... 5 ART. 503 OPGEHEVEN

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Het verkrijgen van jeugdlicenties

Het verkrijgen van jeugdlicenties 2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 10.02.2014 (13-17) Jeugdlicenties REE D S G O E D G E K EURD OP 16. 12. 2013 INWERKINGTREDING: 01.01.2014 Artikel 334 Het verkrijgen van jeugdlicenties

Nadere informatie

CODE DER DRAVERIJEN. In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 18.

CODE DER DRAVERIJEN. In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 18. CODE DER DRAVERIJEN In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend 1. Algemene bepalingen 14. De inschrijving en startaangifte van paarden artikel

Nadere informatie

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Alle hieronder aangegeven mededelingen evenals de voorwaarden tot het inrichten van een springwedstrijd maken integraal deel uit van het Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

MOTORSPORT REGLEMENT 2011

MOTORSPORT REGLEMENT 2011 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015 Programma 15.12.2014 : Publicatie van het Reglement en Opening van de Inschrijvingen 30.04.2015 : Afsluiten van de Inschrijvingen Mei/juni 2015 :Bekendmaking van

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013

Nadere informatie

Wat kan en wat moet je als sportclub doen om je clubleden GEZOND te laten sporten?

Wat kan en wat moet je als sportclub doen om je clubleden GEZOND te laten sporten? BVLO-CLUBDOSSIER GEZOND SPORTEN en Wat kan Wat moet Wat kan en wat moet je als sportclub doen om je clubleden GEZOND te laten sporten? Het is de opdracht van BVLO en van elke BVLO-sportclub om zijn leden

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Charter collectieve rechten en plichten Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 1. Identificatie Vzw Oranje organiseert zorg en bijstand aan

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie