Aansprakelijkheid in de sport : probleemstelling vanuit de sportpraktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid in de sport : probleemstelling vanuit de sportpraktijk"

Transcriptie

1 door : H. Smulders (Dr. L.O.) Leuven, 6 mei 1994 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Situering 3 3. Valkuilen 4 4. Beroepsbekwaamheid 8 5. Besluit 9 Referenties 10 1

2 1. Inleiding Mits enige overdrijving en veralgemening mag men stellen dat onder niet-juristen aansprakelijkheid in de sport vaak automatisch gelijk gesteld wordt aan Burgerlijke Aansprakelijkheid en/of familiale verzekering. Dit alles dan gekoppeld aan een - liefst zo goedkoop mogelijke - verzekeringspolis. Iedereen vindt wel ergens een verzekeringsagent die dit voor hem wel in orde brengt. Bij een iets dieper nadenken over aansprakelijkheid in de sport komt men tot meer actuelere problemen, zoals o.a.: - het geval Criquielion - Bauer. Maar deze discussie ontaard nogal snel in pro of contra. - het geval Lozano - Desloover, waarbij de discussie dan weer gaat over sportreglementen en het aanvaarden van risico. - een leraar L.O. die een ongeval in zijn les heeft. Dit laatste is meestal het probleem van een ander. Een goede leraar heeft dit niet voor. En, de school is toch verzekerd. Wij menen evenwel dat het gegeven Burgerlijke Aansprakelijkheid in de sport, niet enkel zeer complex is, maar eveneens door zeer velen niet voldoende wordt ingeschat. Als ze het al inschatten. Hierbij verwijzen wij vooral naar de verantwoordelijke sportorganisatoren zoals : inrichtende machten van scholen, de verantwoordelijken van sportclubs en - federaties, evenement organisators, commerciële sportorganisaties, tness centra, en last but zeker not least de verzekeringsmaatschappijen. Deze opsomming pretendeert helemaal geen volledigheid. De complexiteit van het gegeven BA wordt nog duidelijker als men het bekijkt vanuit het standpunt van de participanten. Hoe zit het met de BA van : - de individuele sportman / -vrouw - de sporters onderling - de toeschouwers - de monitoren, trainers en lesgevers - de ouders - betaalde versus niet-betaalde sportbeoefenaars - enz., enz.,... Wij zullen binnen de ons toegemeten tijd hierop maar zijdelings ingaan. De meeste van deze aspecten komen immers uitgebreider aan bod in andere bijdragen. Wij zullen ons tijdens ons betoog hoofdzakelijk concentreren op z.g. natuursporten zoals alpinisme, speleologie, kajak, enz... Deze opsomming zou uiteraard kunnen uitgebreid worden met mountain bike, oriëntatielopen, ski, langlauf, rafting,... De redenen voor onze benadering zijn meervoudig. Enerzijds komen de hoger genoemde sporten in het ganse sportdebat, vrijwel nooit aan bod. Anderzijds, heeft het er alle schijn naar dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de toename van de vrijetijd en de toenemende belangstelling voor recreatie (in de natuur). Verder blijkt de schaarse wetgeving m.b.t. de sport weinig of geen rekening te houden met deze actuele vormen van sport- of recratiebeoefening. Meestal is er in de wetgeving sprake van clubs, federaties, kompetities, enz... Er wordt kennelijk voorbijgegaan aan sporten waar het kompetitie element per de nitie uit den boze is (alpinisme, speleologie, duiken,...) alsook aan recreatievormen die niet per se in clubverband beoefend worden (joggen, aerobic, bergtochten, ski, pleziervaart, zeilen,...) 2

3 2. Situering Als wij - bij wijze van situering - even stilstaan bij de verzekerings-maatschappijen, dan is het verrassend vast te stellen hoe makkelijk het is om voor zowat alle sporten een BA-polis en ook een PO-polis af te sluiten. Aan de hand van een overzichtelijke tabel bepaalt men in één oogopslag hoeveel Uw premie zal bedragen. U mag evenwel niet gewagen van alpinisme of speleologie - alhoewel beide sporten m.i. wellicht de meest beveiligde sporten zijn die men kan beoefenen - of de poppen gaan aan het dansen. Uiteindelijk kan men voor alpinisme, via de BAC (Belgische Alpen Club) of de VBF (Vlaamse Bergsport Federatie) een polis tot m afsluiten. Vanaf hoogtemeters doet U er best aan een goede relatie op te bouwen met de hooggebergte goden, OF : bijbetalen voor een uitbreiding van Uw PO-polis. Het is evenwel niet duidelijk of ook de BA boven m uitbreidbaar is. Wist U dat in een levensverzekering vaak de clausule is ingebouwd die parachutisme uitsluit. Een levensverzekering wordt automatisch gekoppeld aan een hypothecaire lening, een lening die een zeer groot deel van de Belgische baksteenzwangere bevolking afsluit. Het zal U maar overkomen dat U eens met een aantal vrienden inschrijft voor een initiatieweekend parachutisme. Men kan er best niet aan denken wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor de initiatiefnemer van deze escapade. Zeker niet als deze laatste betaald wordt voor de organisatie van dit weekend. Aan de hand van deze twee simpele voorbeelden mag het duidelijk zijn dat het BA-spook in zeer onverwachte hoeken kan zitten. Men zal wellicht opwerpen dat de aangehaalde voorbeelden eerder extreem zijn. Ons verder betoog zal hopelijk duidelijk maken dat dit BA-spook in alle sport-situaties de kop kan opsteken. Gaande van een vrijblijvende wekelijkse jogging tot de organisatie van een jaarlijks mosselfeest om de clubkas te spijzen. Gaande van de organisatie van een sportkamp, een triathlon, een na-schoolse sportmanifestatie tot de organisatie van grote sportkompetities (cfr.heysel) of een publiciteitsevenement. Steeds wordt men met aansprakelijkheid geconfronteerd. Er weze hierbij opgemerkt dat de aansprakelijkheid niet beperkt blijft tot de BA tegenover derden, maar dat men eveneens rekening dient te houden met o.a. BA deelnemers onderling, organisatie A., contract A., produkt A, exploitatie A,... Het is voor diegenen die in de sportpraktijk staan, momenteel onbegonnen werk nog te weten waar men aan toe is. Het enige redmiddel is vertrouwen op de deskundigheid van Uw verzekeringsagent en hopen dat deze laatste niets over het hoofd heeft gezien. Met zekerheid kan men stellen dat : hoe groter de cijfers op Uw polis hoe meer U zult betalen. Of de voorziene dekking voldoende is, juist is, volledig is, blijft een raadsel. Wij durven hopen dat de experten terzake, meer duidelijkheid in deze materie zullen kunnen brengen. Ons verder betoog zal hen hopelijk overtuigen van de noodzaak hun burgerlijke verantwoordelijkheid terzake op te nemen. 3

4 3. Valkuilen Zoals hoger reeds gesteld, menen wij dat als men het over aansprakelijkheid in de sport heeft, men hoofdzakelijk naar de aansprakelijkheid van de organisatoren van de sport moet kijken. Er is vrijwel geen elke individuele sportman /-vrouw die al ooit zijn / haar verzekeringspolis van kortbij heeft gezien. Hopelijk niet ten onrechte, gaan de meesten ervan uit dat alles wel in orde is gebracht via de club en de federatie. Als er zich dan problemen voordoen worden de formaliteiten afgehandeld door de clubsecretaris en het ziekenfonds en daarmee is de kous af. Trainers, lesgevers, begeleiders vertrouwen eveneens meestal blindelings in een club- en / of federatieverzekering. Men kan anderzijds de sportfederaties niet verwijten dat ze in gebreke zouden blijven. Immers, wilden de sportfederaties na de invoering van het Cultuurpact (Decreet van 28 januarie 1974) nog in aanmerking komen voor subsidie door de overheid, dan moesten ze zich niet enkel opsplitsen in een Vlaamse en een Franstalige vleugel. Tevens moesten ze o.a. nog voldoen aan de bepalingen van het KB van 4 juli Dit laatste KB, betreffende de verzekeringspolissen die de landelijk georganiseerde sportverenigingen ter bescherming van hun leden moeten afsluiten, bepaalt evenwel enkel de minimum verzekeringsvoorwaarden. Het zijn dan ook uitgerekend deze minimum voorwaarden die men terugvindt bij vele sportfederaties. Er is echter, zoals steeds, een keerzijde aan deze medaille. Door het spel van de vrije concurrentie is er niet één polis gelijk aan de andere. Weliswaar zijn de bij KB verplichte minimum voorwaarden steeds opgenomen maar de reeks uitsluitingen en bijzondere clausules lijken wel eindeloos EN - althans wat de BA betreft - o.i. angstaanjagend. Uitdrukkelijk moet gesteld worden dat al dergelijke polissen uitsluitend gelden voor z.g. amateurs. De polis van de Belgische Alpen Club stelt : Tevens sluit de maatschappij elke vorm van kompetitie uit evenals betaalde prestaties. De polis van de Vlaamse Bergsport Federatie stelt het zo : Privé aktiviteiten van natuurlijk betalende leden, buiten clubs of federatie, vallen dus niet onder deze dekking. De polis van het Verbond van Vlaamse Speleologen (VVS) bepaalt niet enkel dat de polis enkel geldig is voor niet bezoldigde liefhebbers. Deze laatste polis bevat eveneens een clausule (Aanhangsel 9) die stelt dat :... de dekking enkel vervalt indien het verbod van overheidswege om een grot of een rots te betreden opgelegd wordt... Er is niet één instantie, niet één organisatie, club, federatie of individuele speleoloog die U precies kan vertellen welke grotten al dan niet door de overheid, en om welke reden verboden zouden zijn! Hetzelfde doet zich trouwens ook voor bij kajak- en kanovaren. Een totaal onoverzichtelijk kluwen van wetgeving REGELT het kajak- en kanovaren : bevaarbare - en bevlotbare rivieren, niet-bevaarbare - en niet-bevlotbare rivieren, in- en uitstapplaatsen, seizoens-, tijds-, debietbeperkingen, gewestelijke-, gemeentelijke verordeningen... enz., enz. En dan hebben we het nog niet over de verschillen in regelingen aan weerszijden van de taalgrens. Dan zijn er bijvoorbeeld nog de wet op het kamperen (KB 29 okt.1971) en het veldwetboek. Deze laatste bepaalt o.a. waar men zoal geen vuur mag maken (Art. 89, 8). Een ruiter die conform het nieuwe bosdecreet (13 juni 1990) in een openbaar bos wil gaan rijden mag dit enkel op de daarvoor aangeduidde wegen. Moet men hieruit besluiten dat elke niet gemarkeerde bosweg taboe is voor ruiters? Of moet men de paarden op stal laten tot Waters & Bossen alle wegen van alle bossen heeft versierd met nog meer verkeersborden? (Men is hier ondertussen al zeer ijverig aan bezig) Alhoewel de meeste in het oog springende sporten in clubverband beoefend worden zijn er toch een aanzienlijk aantal sport- en recreatievormen die uitgesproken individueel beoefend worden. Het is haast uitgesloten dat elke alpinist, speleoloog, kajakker, ruiter,... zijn / haar club of federatie zal of kan inlichten over elke activiteit. Voor jogging, aerobic en konditietraining bijvoorbeeld, bestaan er op een uitzondering na, zelfs geen clubs laat staan federaties. Het is bovendien uitgesloten dat elke individuele sporter op de hoogte KAN zijn van alle wettelijke bepalingen. Anderzijds zou men dit van professionele organisatoren wel mogen verwachten, maar ook voor hen is het vaak onbegonnen werk. 4

5 Als men dan als klap op de vuurpijl, in Vlaanderen nog eens geconfronteert wordt met een Decreet op de medisch verantwoorde sportbeoefening (Decreet van 27 maart 1991) waarin bijvoorbeeld in Hoofdstuk II, Art. 89, gesteld wordt dat : De sportvereniging, de sportfederatie, of in voorkomend geval, het overkoepelend orgaan stelt de Administratie minstens veertien dagen van tevoren bij wijze van een ter post aangetekende brief, die uitwerking heeft de derde werkdag na verzending, in kennis van alle geplande sportmanifestaties, georganiseerde voorbereidingen en van elke wijziging van deze planning. Deze mededeling vermeldt:... dan is het niet langer verwonderlijk dat men de bomen in het bos niet meer ziet staan. Gans deze problamatiek van wetgeving verplaatst zich o.i. uiteindelijk naar de problematiek van aansprakelijkheid. Hoe vaak gebeurt het niet dat een paar vrienden tijdens een weekend eens samen gaan klimmen, kajakken, mountain biken,... - Wie is aansprakelijk voor wat? - Wie is nog verzekert voor wat? - Wat als men zich laat betalen voor de begeleiding? - Wat als men van het organiseren van sport zijn beroep heeft gemaakt? - Wat als universiteits-café s, psychologen, (gesubsidieerde) vzw s allerhande, reklame-jongens,... enz., zich op deze markt gooien? (Deze opsomming is helemaal niet toevallig) Dit alles kadert in een zeer actuele vorm van sportbeoefening namelijk, het deelnemen aan door derden georganiseerde aktiviteiten, al dan niet tegen betaling. Als maar meer mensen nemen deel aan allerhande georganiseerde activiteiten zoals joggings, daguitstappen, conditietrainingen, bergtochten, kanotrips, skistages, survival trainingen,... Vanlangsom meer mensen trachten dergelijke sportactiviteiten te commercialiseren. Het is alsof iedereen die meent iets speciaals te kunnen, zich geroepen voelt dit ook te verkopen. Er gaat geen week voorbij of ergens organiseert men een survival, raid, trophy, challenge, training of zelfs opleidingen met echte diploma s. Moderne commerciele sportinfrastructuren zijn o.a. tnesszalen, squashcentra, indoor-klimzalen, golfterreinen, motorcross circuits,... Het is evident dat in iedere situatie zich speci eke problemen rond aansprakelijkheid kunnen stellen. Men kan er zich o.i. bijvoorbeeld als uitbater van dergelijke sport-infrastructuur of als organisator van dergelijke activiteiten niet vanaf maken met de simpele mededeling : Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen Het zou ons hier te ver leiden om deze problematiek tot op de bodem uit te spitten. Een voorbeeld kan ook hier illustratief zijn. In de manegewereld is het schering en inslag dat z.g. gevorderde ruiters, beginners - dit zijn ruiters die vaak maar enkele uren opleiding in de piste hebben genoten - mee op wandeling nemen. - Op wiens verantwoordelijkheid? - Op wiens paard? - Volgens wiens instructies? Het zijn zeker niet enkel de manegehouders die op de goodwill van anderen rekenen om hun zaak draaiende te houden. - Wie geeft er allemaal niet tennisles, squashles, turnen, aerobic, powertraining,..? - Wie wordt er allemaal niet ingehuurd om groepen te begeleiden? - Wie leidt er al deze z.g. begeleiders op? - Welke diploma s / bevoegdheden hebben al deze erzats begeleiders? 5

6 Meteen raken we de problematiek van zwartwerk en ook opleiding aan. Een zeer recent fenomeen op dit vlak heeft te maken met de hervorming van het Belgische leger. Door de afslanking van het leger pro leren vele ex-militairen zich als - let op de terminologie - instructor of trainer van allerhande (sport)-activiteiten. Survival trainingen rijzen tegenwoordig als paddestoelen uit de grond. Wij willen hier helemaal niet sugereren dat alle ex-militairen zwartwerkers zijn, maar over diegenen die in de sport actief zijn durven wij toch onze twijfels uiten. Zwartwerk is niet per de nitie de rechtstreekse oorzaak van narigheden maar geeft vaak wel onrechtstreeks aanleiding tot problemen. Indien men, zoals een bepaalde schoolsportfederatie bijvoorbeeld doet, systematisch gebruik maakt van zwartwerk-militairen (waar blijft men met het pedagogische project?), creëert men op termijn onvermijdelijk problemen. Onder het motto zo goedkoop mogelijk bespaart men letterlijk op alles : vervoer, materiaal, begeleiding. Om nog even op het gegeven opleiding terug te komen. Er bestaan in Vlaanderen alleen al tientallen instanties en privéinitiatieven die de meest uiteenlopende opleidingen organiseren. Ze hebben allen als gemeenschappelijk kenmerk dat ZIJ, en zij alleen de BESTE zijn. Zo is er bijvoorbeeld zelfs een mutualiteit die erin slaagt aan 17-jarige kinderen een diploma van berggids af te leveren. Instructor survival, buitensportbegeleider, alles blijkt mogelijk te zijn. Men kan in Vlaanderen minstens twee z.g. erkende ski-monitor diploma s behalen. Om dan nog te zwijgen van de talrijke verenigingen, clubs, reisbureaus, die in een eigen monitoren opleiding voorzien. - Erkend door wie of wat? - Hoe is het gesteld met de BA van al deze would-be monitoren, die vaak met zeer veel inzet en meestal niet erg of cieel, actief zijn? - Wat als ze bijvoorbeeld een ski-ongeval hebben in Zwitserland, een land waarvan men MOET weten dat men enkel met een diploma van de Zwitserse skischool, skiles mag geven. Anderzijds zitten er voor gediplomeerde licentiaten en regenten lichamelijke opvoeding o.i. ook nog genoeg addertjes onder het gras om zich zorgen over te maken. Bestaat er bijvoorbeeld een vermoeden van bekwaamheid en / of van lesgeven als een toevallige deelnemer aan een totaal vrijblijvende sportaktiviteit (wekelijkse jogging, mountain bike trip, bergtocht,...) bovendien blijkt licentiaat of regent lichamelijke opvoeding te zijn? - Wat als deze licentiaat of regent effectief aan zo n jogging groepje instructies (les) geeft, al dan niet tegen betaling? 6

7 En tenslotte nog dit.: - Wat met mensen die helemaal geen sportopleiding genoten hebben (bijvoorbeeld ex-atleten) maar toch met veel overgave en ervaring, al dan niet bezoldigd, lesgeven aan een dergelijk jogging groepje? - Komt het decreet op de medisch verantwoorde sportbeoefening ook hier om de hoek kijken? Een gemakkelijk antwoord op al deze vragen is : als er niets gebeurt, is er voor niemand een probleem. Wij menen echter dat diegenen die in de sportpraktijk staan, zeer veel interesse hebben in het antwoord op de simpele en duidelijke vraag : Wat als er wel iets ernstigs gebeurt? Tot hiertoe hebben we het nog simpel gehouden en ons beperkt tot de deelnemer aan of de organisator van één speci eke sport -dicipline. Een bijkomend element is dat dezelfde persoon, heel vaak lesgever en tegelijkertijd organisator (initiatiefnemer) is. De zaken worden ingewikkelder als men verschillende sporten met elkaar gaat combineren. Bijvoorbeeld een alpinist die ook touring-ski of piste-ski beoefent en die met een zweefparachute terug naar beneden komt. Een speleoloog die per mountain bike naar een grot rijdt en vervolgens in deze grot gaat sifonduiken. Welke verzekering en van welke sportdicipline (-federatie) gaat hier spelen? Is er een probleem van dubbele verzekering? Men moet vermoedelijk al een specialist in de kleine lettertjes zijn om in het polisjargon enige verwijzing naar dergelijke combinaties te ontwarren. Het vermoeden is groot dat, op een zeldzame uitzondering na, (ons is zulke uitzondering totaal onbekend) men geen toepasbare clausules zal kunnen opdiepen. En zeker geen clausules die de ondertekenaar van de polis ten goede zouden kunnen komen. De problematiek wordt nog complexer als men stilstaat bij de aansprakelijkheid van de al dan niet bezoldigde organisator van dergelijke combinatie aktiviteiten. Als deze organisator op zijn beurt dan nog materiaal verhuurt of derden inhuurt als toeleveranciers van materiaal of als free lance begeleiders (met welk diploma?), dan dan bekruipt ons wel eens de gedachte dat het voor de eigen gezondheid en gemoedsrust beter zou zijn thuis weg te dromen in een luie zetel, kaarslicht, een goed glas wijn, een knetterend houtvuur en een spannende avonturenroman. Voor de meer juridisch geïnteresseerden kan de lectuur van ongevalsbeschrijvingen - liefst in het hooggebergte - en de daaraan gekoppelde rechtspleging, ook voor de nodige kick zorgen. 7

8 4. Beroepsbekwaamheid Wat dit laatste betreft vragen wij ons af of we hier niet van de gelegenheid misbruik moeten maken om, met aandrang te pleiten voor een diepgaande studie naar de wettelijke draagkracht van opleidingen en diploma s in de sport. Er zijn o.i. immers te veel onbevoegden betrokken in de organisatie en begeleiding van de sport. Uitdrukkelijk willen wij hier verwijzen naar de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst. Onder de hoofding Gevallen van grove schuld wordt letterlijk de volgende uitsluitingsclausule vermeld : een zulkdanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen aan de wetten, regels of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming - volgens de mening van éénieder die terzake normaal bekwaam is - hoogstwaarschijnlijk waren Verder wordt eveneens kennelijke beroepsonbekwaamheid als uitsluitings mogelijkheid opgenomen. Twee bedenkingen hierbij. De eerste is de positieve bedenking, in die zin dat men toch moet stellen dat de begeleiding niet per de nitie aansprakelijk hoeft te zijn. Deelnemers kunnen uiteraard ook persoonlijk fouten maken. De tweede bedenking is de negatieve. Het is niet ondenkbaar dat iemand die meent tegen alle eventualiteiten verzekerd te zijn, omwille van kennelijke beroepsonbekwaamheid plots zonder dekking komt te staan en ten private titel zal moeten opdraaien voor de aangerichtte schade. Men kan zich hierbij de vraag stellen of de verzekeringsmaatschappij zelf de bekwaamheid van de polis-onderschrijver niet eerst aan objectieve criteria had moeten toetsen alvorens BA en / of andere polissen af te sluiten? Waar begint en eindigt de aansprakelijkheid van de verzekeringsmaatschappijen? Uit dit alles menen wij te mogen besluiten dat, niet enkel opleiding en beroepsbekwaamheid dringend onder de loupe moeten genomen worden. Tevens menen wij te mogen suggereren dat zowel rechtbanken als verzekeringsmaatschappijen i.v.m. aansprakelijkheidscon icten in de sport, zich best zouden laten bijstaan door gerechtelijke deskundigen gespecialiseerd in de sport. Tenslotte nog dit. In gans deze context kunnen wij ons niet ontdoen van de indruk dat verzekeringsagenten en -makelaars nogal snel geneigd zijn de problematiek van aansprakelijkheid te herleiden tot de nanciële consequenties ervan. Over strafrechtelijke neveneffecten wordt vrijwel niet gesproken. Samengevat komt het er ongeveer zo op neer : Een goede verzekering kost geld. Zolang U de polis betaalt hoeft U zich geen zorgen te maken over de nanciële implikaties. De maatschappijen onderling - en in het slechtste geval de rechtbank - zullen wel uitmaken wie voor wat moet betalen. Als U achteraf desgevallend bijvoorbeeld nog tot een jaar gevangenisstraf wordt veroordeeld, dan hebt ge pech gehad. 8

9 5. Besluit Als men het over aansprakelijkheid in de sport heeft lijkt het erop dat er wellicht evenveel facetten aan de aansprakelijkheid zijn als er facetten zijn aan het ganse sportgebeuren. Het zou dan ook onbegonnen werk zijn alles tot op de bodem te willen uitzoeken. Wij hebben ons tijdens deze uiteenzetting bewust beperkt tot een analyse - vanuit onze sportpraktijk - van de aansprakelijkheidsproblematiek in de sport, en dit buiten school- of clubverband. Meerbepaald hebben we de z.g. natuursporten als uitgangspunt voor ons betoog genomen. Zeer bewust hebben wij geopteerd voor een problematiserende benadering terzake. Ter afronding willen wij hier nog een aantal bijzondere aspecten van de sportbeoefening en van de daaraan verbonden aansprakelijkheid in een iets bredere context situeren. Zo is het merkwaardig vast te stellen dat voor betwistingen tussen spelers onderling (cfr. Lozano - Desloover) de rechtspraak geneigd is rekening te houden met het principe van risico aanvaarding. De onderliggende gedachte lijkt te zijn dat zonder risico aanvaarding er geen sportcompetitie mogelijk is. Dit laatste is vanuit sporttechnisch standpunt wellicht waar maar belet anderzijds nog niet dat men etische argumenten kan aanvoeren om overdreven geweld in de sport te veroordelen. De sport bevindt zich o.i. immers niet buiten of boven de wetten van de samenleving. Hoe men er ook tegenover staat, feit blijft dat indien een speler strafrechtelijk zou vervolgd worden voor een sportongeval, men zich terdege vragen moet stellen bij de gevolgen voor de dader. Het zou immers wel eens kunnen zijn dat de dader op termijn het grootste ( nanciële) slachtoffer wordt. Voor zover wij konden nagaan, zijn er geen precedenten waarbij risico aanvaarding werd weerhouden in betwistingen met betrekking tot zogenaamde natuursporten. Integendeel, bij de beoordeling van aansprakelijkheid in alpinisme, ski, speleologie,...wordt men kennelijk geacht te handelen als een goede huisvader. Is risico aanvaarding toepasbaar op moderne kompetitiesporten, terwijl het principe van de goede huisvader eerder toepassing vindt in de meer vrijblijvende recreatiesporten? Ook al zijn deze laatsten gecommercialiseerd? Zijn dit twee maten en twee gewichten? Wij zijn er ons van bewust dat juristen in gans deze context van aansprakelijkheid, nogal snel geneigd zijn te verwijzen naar een toverformule als bijvoorbeeld B.W.. Voor niet-juristen en zeker voor diegenen die dagdagelijks in de sportpraktijk staan, heeft dit soort argumenten veel weg van een gecodeerd dieventaaltje. Wij menen dat men, die elementen die aan de basis liggen van mogelijke aansprakelijkheid, terdege onder de loupe dient te nemen. Immers, indien er zich een probleem van aansprakelijkheid voordoet, dan tracht de tegenpartij een fout te vinden die in oorzakelijk verband kan worden gebracht met het ongeval en de geleden schade. Deze fout is dan vaak : - beroepsonbekwaamheid - grove fout - ontoereikende diploma s - zwartwerk - negatie van... 9

10 Er moeten o.i. dringend duidelijke antwoorden komen op een aantal pertinente vragen zoals : 1. Zou het niet aangewezen zijn te komen tot een z.g. objectieve aansprakelijkheidsverzekering voor sportorganisatoren? 2. Zou het niet aangewezen zijn dat zowel rechtbanken als verzekeringsmaatschappijen zich i.v.m. de aansprakelijkheidsproblematiek in de sport, zouden laten bijstaan door gerechtelijke deskundigen gespecialiseerd in de sport? 3. Zou het voor verzekeringsmaatschappijen niet aangewezen zijn voorafgaandelijk de (beroeps)- bekwaamheid van de kandidaat polis-onderschrijvers aan objectieve criteria te toetsen alvorens een BA en / of andere polis af te sluiten? 4. Wat is de juridische draagkracht van diploma s in de sport? 5. Is het dekreet op de Medisch Verantwoorde Sportbeoefening van toepassing op de organisatie van sport buiten club- en schoolverband? Diegenen die in de sportpraktijk staan hebben dringend nood aan meer duidelijkheid terzake. Naar wij menen te weten, zouden diegenen die in de sportpraktijk staan, bovendien graag het risico aanvaarden om als goede huisvaders door het leven te gaan. REFERENTIES blz. 4 : - Decreet van 28 januarie 1974 betreffende het cultuurpact. (Sportcodex p. 23) - KB van 4 juli 1978 betreffende de verzekeringspolissen. (Sportcodex p. 103) blz. 4: blz. 8: blz. 8: - KB van 29 /10/1971 : wet op het kamperen - Veldwetboek - bosdecreet van 13/6/ decreet van 27 maart 1991 op de MVS (Sportcodex p. 151) - KB van 8/7/1992 vergunning luchtarbeid - wet van 25 juni 1992, wet op de landsverzekeringsovereenkomst 10

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap m.b.t. verzekeringen Clubs aangesloten bij een erkende bond Clubs aangesloten bij een niet-erkende

Nadere informatie

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars, gebruikers en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. B.A. 1.102.606 / A 1.102.607 / A L.O. B.A. 1.102.606 / B 1.102.607 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE SCHAAKFEDERATIE

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 18.04.2017 Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen De vrijwilligerswet

Nadere informatie

Het statuut van de sportbeoefenaar, een round-up

Het statuut van de sportbeoefenaar, een round-up Het statuut van de sportbeoefenaar, een round-up Sport is een vaste waarde geworden in onze maatschappij. Steeds meer mensen nemen deel aan het sportgebeuren, hetzij als hoofdactiviteit, hetzij als hobby.

Nadere informatie

Sportclubondersteuning. Subsidies voor sportclubs Infovergadering - januari 2017

Sportclubondersteuning. Subsidies voor sportclubs Infovergadering - januari 2017 Sportclubondersteuning Subsidies voor sportclubs Infovergadering - januari 2017 Agenda: 1. Toelichting over de verschillende reglementen 2. Toelichting over de online tool 3. Vragen Wat is nieuw? ALLE

Nadere informatie

Betreft: Voorschriften Decreet 13 juli 2007 m.b.t. Medisch Verantwoorde sportbeoefening.

Betreft: Voorschriften Decreet 13 juli 2007 m.b.t. Medisch Verantwoorde sportbeoefening. WATERSKI VLAANDEREN VZW BE 0417.506.311 : Beatrijslaan 25 bus 2 2050 Antwerpen : +32 (0)3 271 19 : www.waterski.be - : wsv@waterski.be IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB MVS/2008/Aan de clubs

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING Zodra een vereniging voldoet aan de hierna beschreven erkenningsvoorwaarden en een aanvraag indient kan zij als Antwerpse sportvereniging erkend worden

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch UW SPORTVERZEKERING Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001 Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen gemeenteraad van 22 september 2008 1. Visies en definities Voor de toepassing van dit reglement zijn volgende visies en definities van toepassing: Basissubsidie

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 2.1. Gegevensverzameling 2.1.1. Profiel van de organisatie De Vlaamse Atletiekliga heeft een afzonderlijk recreatiebeleid met Start

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging!

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! 3 juni 2004 KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! IS ER POSITIEF NIEUWS? Recent interuniversitair onderzoek bij 12.000 Vlamingen tussen 10 en 75 jaar doet Minister Marino Keulen besluiten dat

Nadere informatie

SID SPORTVERENIGINGEN

SID SPORTVERENIGINGEN lijke sportdienst Hoeselt sid blz. 1/22 SID SPORTVERENIGINGEN SPORT-INFO-DOSSIER 201.-201. Alle gevraagde informatie heeft betrekking op de gegevens van het voorbije sportseizoen van 2010-2011 naam vereniging

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.102.192 / A B.A. 1.102.193 / A C/39.000 Niet-leden Polissen L.O. 1.102.192 / B B.A. 1.102.193 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer REDFED - VLAAMSE

Nadere informatie

vergadering 21 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015

vergadering 21 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015 vergadering 21 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015 ACTUELE VRAAG van de heer Rob Beenders tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

Ik stelde de minister hierover reeds eerdere schriftelijke vragen (nr. 235 van 8 januari 2013 en nr van 19 september 2013).

Ik stelde de minister hierover reeds eerdere schriftelijke vragen (nr. 235 van 8 januari 2013 en nr van 19 september 2013). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 401 van 3 februari 2014 van ULLA WERBROUCK Elite- en niet-elitesporters

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker!

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker! Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid Speel op zeker! Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Duinse Polders Blankenberge 5 oktober 2009 Schadegeval na fout = aansprakelijkheid

Nadere informatie

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 2000 Vlaamse Regionale Indicatoren Colofon VRIND is een uitgave van: Administratie Planning en Statistiek Departement Algemene Zaken en Financiën Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Boudewijnlaan

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20

VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20 VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20 Alle onderstaande antwoorden hebben uitsluitend betrekking tot de volgende sportvereniging: Naam (*):.. Adres maatschappelijke zetel (*): Om lid te worden

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Vlaamse Stichting Verkeerskunde 28/05/2013 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2003/24 BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 29/08/2003 1.2 Vraag - Vraag van het Vlaams Verbond

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid sport monitoren

Beroepsaansprakelijkheid sport monitoren Beroepsaansprakelijkheid sport monitoren door: H. Smulders (Dr. L.O.) Inhoud DEEL I : SITUERING VAN DE PROBLEMATIEK 1. Inleiding 2 2. Probleemstelling 3 3. Analyse van de huidige situatie 4 4. Burgerlijke

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING Opgelet: de verzekerde persoon mag niet ouder zijn dan 65 jaar bij onderschrijving van de polis. en Er zijn 4 verzekerbare situaties: de verzekering privé-leven de verzekering privé-leven uitgezonderd

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Sportdienst 03-484 16 65 sport@zandhoven.be Reglement inzake subsidie sportverenigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2008 Publicatie

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht.

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. (recht op afbeelding rtf_00114631) 22/08686 RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. Nochtans beschermt geen enkele bijzondere

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Verzekeringen

Aansprakelijkheid Verzekeringen Aansprakelijkheid Verzekeringen Vlaamse Stichting Verkeerskunde Verkeer op School 4 en 8 oktober 2012 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Sport (voetbal) clubs

Sport (voetbal) clubs Technische Fiche: Sport (voetbal) clubs Samengesteld door: Herman Smulders 1. Vaststelling In sportclubs in onze regio wordt er vaak Frans of Engels gesproken tegen en door anderstalige spelers. Vaak zijn

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Elke club of lid dat aansluit bij Sportievak vzw, dient te voldoen aan de hierna bepaalde verplichtingen.

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.120.317 / A B.A. 1.120.318 / A Code Client: 43.100 Niet-leden Polissen L.O. 1.120.317 / B B.A. 1.120.318 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VVV

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.440 / A B.A. 1.116.441 / A R.B. 1.116.441/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.440 / B B.A. 1.116.441 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/16 Op de verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 2154-551-03/15.

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport!

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! Het debat: Recent werd de hervorming van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hierna afgekort KBVB, doorgevoerd waarbij

Nadere informatie

nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Paardensport - Veiligheid

nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Paardensport - Veiligheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Paardensport - Veiligheid Hoewel paardensport vaak als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 553 van TOM VAN GRIEKEN datum: 21 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR:

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: individuele Laakdalse competitiesporters individuele Laakdalse recreatieve zwemmers organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in

Nadere informatie

Verzekerde gemoedsrust

Verzekerde gemoedsrust Wat iedereen voor zichzelf en de familie wenst en Verzekeringen Detienne & Partners aanbiedt : Verzekerde gemoedsrust & F detienne.partners@verz.kbc.be www.detiennepar tners.be ZEKERHEID OP MAAT 24/24

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Statuut: feitelijke vereniging vzw andere:.. Aantal bestuursleden:

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie