Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Universiteit van Amsterdam. Opgemaakt door: J.A.J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Universiteit van Amsterdam. Opgemaakt door: J.A.J."

Transcriptie

1 Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties Universiteit van Amsterdam Opgemaakt door: J.A.J. van der Ven Datum: 4 oktober 2016 Referentie: MC-INST

2 Inhoudsopgave Inleiding Definitie marktconsultatie Publicatie Aanmelden en selectie Universiteit van Amsterdam Doel van de marktconsultatie Fasering marktconsultatie Voorwaarden aan marktconsultatie Beschrijving proces Planning Administratieve voorwaarden 6 2. Onderwerp en centrale vraag marktconsultatie 7 3. Vragen marktconsultatie 8 Pagina 2

3 Inleiding De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft het voornemen de dienstverlening met betrekking tot duurzaam beheer en onderhoud technische installaties voor een aantal clusters (groep van gebouwen, ca m2 BVO) aan te besteden. Onder installaties wordt door de UvA verstaan het beheer en onderhoud van alle technische installaties (werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en transport) aan gebouwen en op terreinen welke behoren tot de clusters. Hierop vooruitlopend wenst de UvA een consultatieronde uit te voeren met marktpartijen. Voor deze consultatieronde is dit onderhavige document opgesteld Definitie marktconsultatie De marktconsultatie is een separaat proces dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan een formeel aanbestedingsproces. De marktconsultatie is géén oproep tot deelname en maakt géén deel uit van een pre-kwalificatie procedure. De informatie afkomstig uit de marktconsultatie kan worden gebruikt om een goed aanbestedingsproces te kunnen doorlopen. Door gebruik te maken van de kennis en kunde van partijen kan een publieke organisatie een voorgenomen project en de daarbij behorende randvoorwaarden toetsen op juistheid, volledigheid en haalbaarheid. Hierdoor kan de haalbaarheid van het project beter worden bepaald en de randvoorwaarden - waaronder het project moet worden uitgevoerd - vastgesteld Publicatie Deze marktconsultatie is gepubliceerd via Negometrix op TenderNed, het Nederlandse aanbestedingsplatform en automatisch ook gepubliceerd op Tenders Electronic Daily(TED). Alle in deze publicatie opgenomen bepalingen blijven onverminderd van toepassing en zijn op te vragen via https://negometrix.com/nl, en Indien u op de hoogte wenst te blijven over nadere publicaties met betrekking tot deze marktconsultatie, dan dient u zich aan te melden op Negometrix. Zie hiervoor ook de handleidingen voor ondernemers op Negometrix. Bij vragen over Negometrix wordt verzocht contact op te nemen met de servicedesk van Negometrix. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van tot uur via het nummer +31 (0) of 1.3. Aanmelden en selectie Mocht u aan de marktconsultatie willen deelnemen, verzoeken wij u op basis van de vragen in hoofdstuk 3 te beantwoorden en uw visie op te stellen. De Aanbestedende dienst zal op basis van de beantwoorde vragenlijsten partijen selecteren om aan een aanvullende mondelinge marktconsultatie deel te nemen. Tijdens de mondelinge sessie wil de UvA dieper ingaan op de vooraf ingediende antwoorden. De marktconsultatie dient als bron voor onze interne discussie en analyse van de markt. Hierbij zal de input bijdragen aan keuzes richting de uiteindelijke aanbesteding. In het kader van de transparantie, objectiviteit en gelijkheid wordt deze uitnodiging/voorinformatie en de resultaten van de marktconsultatie via Negometrix gepubliceerd op Tenderned. De consultatie heeft een vrijblijvend karakter. Er wordt tijdens de marktconsultatie geen waardeoordeel aan de door Pagina 3

4 u geadviseerde oplossingsrichting gehangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en de marktconsultatie zal in geen geval tot enig voor- of nadeel leiden in de aanbestedingsprocedure Universiteit van Amsterdam De Universiteit van Amsterdam (UvA) behoort met circa studenten en medewerkers (zowel intern als extern) tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA heeft 7 faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, wiskunde en informatica, geneeskunde en tandheelkunde. Jaarlijks verschijnen circa wetenschappelijke publicaties van UvAmedewerkers. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op vele gebieden tot de internationale top. De uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma's zijn deels multidisciplinair van aard en gericht op maatschappelijke vraagstukken. De UvA is gevestigd in historische en moderne gebouwen in Amsterdam en is mede daardoor een geïntegreerd onderdeel van de stad. Deze en andere feiten vindt deelnemer terug op de website van de UvA: Doel van de marktconsultatie Het doel van de marktconsultatie is: - Verkennen van de mogelijkheden voor het inschakelen van marktpartij(en) om de uitvoering van het duurzaam beheer en technisch installatie onderhoud voor UvA vorm te geven; Mogelijk ontwikkelen van nieuwe contractvormen in dialoog met de markt. - Vroegtijdig gebruiken van de (denk) kracht van de markt bij de oplossingsrichting Fasering marktconsultatie De marktconsultatie bestaat uit 2 fasen: 1. Schriftelijke reactie op de door UvA gestelde vragen. 2. Een mondelinge toelichting op de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden, dit vindt plaats op basis van individuele gesprekken. Deze fase is optioneel en afhankelijk van de uitkomst van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen Voorwaarden aan marktconsultatie De UvA stelt de volgende voorwaarden die door belanghebbende automatisch worden geaccepteerd bij deelname aan deze consultatie: - de UvA vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan deze marktconsultatie; - de UvA behoudt zich het recht voor om geen vervolg te geven aan deze marktconsultatie; - de UvA behoudt zich het recht voor om afhankelijk van deze consultatie een voor haar juiste en passende inkoopstrategie te kiezen; - het staat de UvA vrij om bekende en huidige leveranciers direct uit te nodigen voor deelname aan de marktconsultatie; - de verschafte informatie kan door de UvA vrijelijk worden ingezet. Pagina 4

5 1.8. Beschrijving proces De vooraankondiging met een uitnodiging tot deelname aan deze marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties is conform de planning (par. 1.9.) via Negometrix gepubliceerd op Tenderned. Vervolgens is er, tot het in de planning aangegeven moment, een mogelijkheid tot het schriftelijk stellen van vragen ter verduidelijking van de marktconsultatie middels de vraag en antwoord module op Negometrix. De UvA ontvangt daarna graag schriftelijk antwoord op de gestelde vragen, welke te vinden zijn in hoofdstuk 3 Vragen marktconsultatie. De antwoorden op de vragen kunnen worden ingediend tot het moment zoals aangegeven in de planning. Indiening geschiedt door het uploaden van het vraag en antwoordformulier in Negometrix. Naar aanleiding van deze schriftelijke vragen en/of opmerkingen kan de UvA overgaan tot het vragen van nadere toelichting. Dit kan plaatsvinden door schriftelijke vragen of bestaan uit nadere overleggen, maar is daar niet toe gehouden. Een eventueel te houden mondelinge toelichtingsgesprek op de marktconsultatie vindt met een select aantal marktpartijen plaats op in week 45 (7 t/m 11 november) exacte datum en tijdstip in goed overleg vast te stellen en zal maximaal 60 minuten in beslag nemen. Overleg met partijen zal zijn gericht op wederzijdse uitwisseling van informatie. De betrokken partijen kunnen hun ideeën aandragen betreffende het onderwerp van het toelichtingsgesprek op de marktconsultatie. Namens de UvA zullen o.a. de volgende rollen aanwezig zijn: - Clustermanager(s) beheer en onderhoud technische installaties - Contractmanager - Beleidsmedewerker duurzaamheid en innovatie - Projectleider technische installaties huisvesting - Inkoper Afsluitend aan de marktconsultatie stelt de UvA een geanonimiseerd verslag op waarin in hoofdlijnen de bevindingen worden beschreven. Dit verslag zal ook worden gepubliceerd op Negometrix. De bevindingen vloeien voort uit de antwoorden op gestelde vragen en uit de gehouden overleggen Planning Hieronder treft u de planning aan van de marktconsultatie procedure. Door de UvA is een vooraankondiging voor deze marktconsultatie via Negometrix geplaatst op TenderNed. Hiermee is de marktconsultatie formeel van start gegaan. De UvA behoudt zich het recht voor wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de planning af te wijken, in dergelijke gevallen vindt communicatie richting alle geïnteresseerden plaats via . Pagina 5

6 Fase Omschrijving Datum 1 Publicatie aankondiging 4 oktober Indienen vragen ter verduidelijking marktconsulatiedocument 18 oktober 2016 (tot uiterlijk 23:59 uur) 3 Uiterste datum beantwoorden van de vragen ter 20 oktober 2016 verduidelijking marktconsultatiedocument 4 Indienen antwoorden op de vragen uit de marktconsultatie (visie) 31 oktober 2016 (tot uiterlijk uur) 5 Uitnodiging mondelinge toelichting 3 november Mondelinge toelichting marktconsultatie Gepland in week 45 (7 t/m 11 november 2016) 7 Opstellen, versturen en publiceren eindrapport 29 november Administratieve voorwaarden Contactpersoon De communicatie inzake deze marktconsultatie dient te allen tijde schriftelijke per mail aan de contactpersoon te geschieden onder vermelding van Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Vanuit UvA is de volgende contactpersoon aangewezen voor deze aanbesteding: Afdeling Facility Services, afdeling Inkoop: J.A.J. van der Ven, Senior Inkoper Vraag en antwoord module Negometrix Eventuele vragen ter verduidelijking van dit document kunnen worden ingediend via de vraag en antwoord module van Negometrix. Deze vragen zullen geanonimiseerd worden beantwoordt in de vraag en antwoord module van Negometrix Gelijke informatie Alle partijen hebben toegang tot dezelfde informatie. De publicatie van deze marktconsultatie en de bijbehorende documenten marktconsultatiedocument, en het eindrapport - worden geplaatst op Negometrix. Bij een eventuele aanbesteding worden bovengenoemde documenten met alle gegadigden gedeeld Taal De taal in deze marktconsultatie zal worden gebruikt is de Nederlandse taal Rechten Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die wordt verstrekt in de context van deze marktconsultatie. Alle mondelinge- en schriftelijke communicatie moet worden gezien als algemene mogelijke input voor de inkoopprocedure en de aanpak door de UvA Aangeleverde gegevens Zoals aangegeven kan de UvA de uit deze marktconsultatie verkregen informatie gaan gebruiken om de aanbesteding voor Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties in de markt te gaan zetten. Derhalve worden of zijn alle antwoorden die door marktpartijen worden ingediend bij in het kader van deze marktconsultatie eigendom van de UvA. De UvA mag derhalve vrijelijk met deze Pagina 6

7 informatie omgaan. De UvA stelt het zeer op prijs indien alle vragen worden voorzien van een antwoord. 2. Onderwerp en centrale vraag marktconsultatie De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft het voornemen de dienstverlening met betrekking tot duurzaam technisch beheer en onderhoud installaties voor een aantal clusters (groep van gebouwen, ca m2 BVO) aan te besteden. Onder installaties wordt door de UvA verstaan het beheer en onderhoud van alle gebouw gebonden installaties en terreinen (werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en transport), welke behoren tot de clusters. Met betrekking tot deze aanbesteding wil de UvA de komende jaren ( ) sturen op het verlagen van het energiegebruik en een start maken om te voldoen aan de doelstelling van het energie-akkoord om de gebouwen energie neutraal te hebben in UvA begrijpt dat dit ingrijpende gevolgen heeft en niet binnen 10 jaar gerealiseerd kan worden. De UvA wil wel de komende jaren stappen zetten die het mogelijk maken om eerder dan 2050 alle gebouwen energie neutraal te hebben. Dit betekent onder meer dat investeringen in fossiele energie-toepassingen waar mogelijk worden vermeden ten faveure van investeringen in technologieën die past in een transitie naar een energieneutraal gebouw. Hiervoor is een lange termijn visie benodigd waarin ook plaats is voor een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). De UvA kiest er voor om de markt te laten meedenken op welke wijze dit het beste gerealiseerd kan worden. De centrale vraag voor deze marktconsultatie is: Op welke wijze kan duurzaam technisch beheer en onderhoud installaties worden uitgevoerd, waarbij met de volgende punten rekening dient te worden gehouden: - reductie van het energieverbruik ; - energie neutrale gebouwen; - klanttevredenheid; - regierol voor de UvA; - kostenreductie; - samenwerking in de keten; - Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Uiteindelijk zal de aanpak van duurzaam technisch beheer en onderhoud installaties de volgende doelen van de UvA moeten dienen: - Beheer waarbij gestuurd wordt op minimalisering van het energiegebruik. - De eerste energie neutrale universiteit van Nederland. - Hoge en steeds verbeterende klanttevredenheid van de gebruikers. - Dalende kosten voor het technisch beheer en onderhoud. - Continue verbeteren van dienstverlening. - Het positioneren van de facilitaire dienst UvA in een regierol. - Samenwerking tussen de verschillende leveranciers werkzaam voor UvA. Pagina 7

8 3. Vragen marktconsultatie Het verzoek is om onderstaande vragen te beantwoorden, de vragenlijsten zijn te downloaden vanuit Negometrix. De UvA ontvangt graag informatie over uw bedrijf en de markt conform gestructureerde vragenlijst, bestaande uit contactinformatie en algemene informatie. Daarnaast ontvangt de UvA graag antwoord op de door ons gestelde centrale vraag uit hoofdstuk 2, hierin bent u qua omvang vrij in het geven van aanvullende opmerkingen, suggesties, ideeën, alternatieven e.d. Vragenlijst Contactinformatie 1 Officiële naam van uw organisatie Antwoorden via vragenlijst 2 Bezoekadres van uw organisatie Antwoorden via vragenlijst 3 Postadres van uw organisatie Antwoorden via vragenlijst 4 Naam contactpersoon van deze marktconsultatie Antwoorden via vragenlijst 5 van contactpersoon Antwoorden via vragenlijst 6 Telefoonnummer contactpersoon Antwoorden via vragenlijst 7 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Antwoorden via vragenlijst Vragenlijst bedrijf en marktinformatie 1 Welke dienstverlening levert uw bedrijf? Antwoorden via vragenlijst 2 Welke ervaring (deskundigheid) heeft u op de markt op het Antwoorden via vragenlijst gebied van duurzaam beheer en onderhoud technische installaties aan gebouwen en terreinen? 3 Bent u als vertegenwoordiger van deze onderneming geïnteresseerd in het meedingen naar deze opdracht? Waarom wel of niet? Antwoorden via vragenlijst Centrale vraag marktconsultatie Vraag conform hoofdstuk 2 uit het marktconsultatie document. Antwoorden via upload documenten. Pagina 8

MARKTCONSULTATIE DOCUMENT. Onderhoud beveiligingsinstallaties Vastgoed GVB

MARKTCONSULTATIE DOCUMENT. Onderhoud beveiligingsinstallaties Vastgoed GVB MARKTCONSULTATIE DOCUMENT Onderhoud beveiligingsinstallaties Vastgoed GVB Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Publicatie... 4 1.2 Definitie marktconsultatie... 4 1.3 GVB... 5 1.4 Doel marktconsultatie...

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Marktconsultatie Restauratieve voorzieningen Universiteit Twente

Marktconsultatie Restauratieve voorzieningen Universiteit Twente Marktconsultatie Restauratieve voorzieningen Universiteit Twente Kenmerk: CVB UIT - 2776 Datum: 22 Pagina augustus 2 van 42017 Inhoudsopgave 1. UNIVERSITEIT TWENTE EN DE MARKTCONSULTATIE... 2 1.1 Universiteit

Nadere informatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie Gezocht: De beste Werkzaamheden voor medewerkers met WSWindicatie voor Rotterdam Marktconsultatie Marktconsultatie De beste Werkzaamheden voor medewerkers met een WSW-indicatie voor Rotterdam 1-253-17

Nadere informatie

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos Workshop Marktconsultatie Pauline Bos 2014 Wat doen wij? Onderzoek en advies naar de inkooporganisatie, audits, NTA 8058 Professionaliseren; 100% doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, duurzaam. Uitvoeren

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Marktconsultatie bij aanbestedingen

Marktconsultatie bij aanbestedingen bij aanbestedingen (H)eerlijk sparren met marktpartijen Consultatie moet vooral LEUK zijn voor alle partijen. Johan van Loenhout Inkoop- en aanbestedingsadviseur Agenda Even voorstellen. Aanbestedingsproces.

Nadere informatie

Marktconsultatie Uitgifte OG245 Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Marktconsultatie Oudegracht 245

Marktconsultatie Uitgifte OG245 Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Marktconsultatie Oudegracht 245 Marktconsultatie Oudegracht 245 Inleiding De gemeente Utrecht verkoopt het gebouwencomplex, dat bij Oudegracht 245 (voorheen Tivoli) hoort. Vanwege de cultuurhistorische waarde concentreert de gemeente

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Marktconsultatie Europese aanbesteding Meten van klanttevredenheid en klantbeleving

Marktconsultatie Europese aanbesteding Meten van klanttevredenheid en klantbeleving Marktconsultatie Europese aanbesteding Meten van klanttevredenheid en klantbeleving Kenmerk 16.144-SSI Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel marktconsultatie...

Nadere informatie

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Publicatiedatum: 28 oktober 2015 Samenwerken aan veiligheid Inhoudsopgave 1. TOELICHTING MARKTCONSULTATIE 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Procedure 3 1.4 Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

Document Marktconsultatie Redgereedschap

Document Marktconsultatie Redgereedschap Document Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie... 3 2.1 Doel... 3 2.2 Definities... 3 2.3 Procedure... 3 2.4 Vertrouwelijkheid... 4 2.5 Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen... 4

Nadere informatie

Document voor marktconsultatie

Document voor marktconsultatie Document voor marktconsultatie Voor de aanbesteding Netwerk Safety Index Versie def: 14-10-2014 Nummer: DIVV 2014-095 Contactpersoon mevr. H. Vonk en mevr. P. Bos Adres Weesperplein 8 AMSTERDAM 1 Inhoud

Nadere informatie

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Versie 1.0 datum 24 september 2013 status definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Design, Build, Maintain... 3 Situatieschets... 4 Vroegtijdig betrekken marktpartijen...

Nadere informatie

Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Hoogheemraadschap van Delfland

Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Hoogheemraadschap van Delfland Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Marktconsultatie Energie uit oppervlaktewater binnen het 1 van 11 Datum : Maart 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De Marktdialoog... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Marktconsultatie; tijdelijke transformatie van het pand

Marktconsultatie; tijdelijke transformatie van het pand Marktconsultatie; tijdelijke transformatie van het pand Hoogte Kadijk 401 naar onzelfstandige wooneenheden ten behoeve van verhuur aan statushouders e.a. Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam Inhoud

Nadere informatie

Document voor marktconsultatie

Document voor marktconsultatie Document voor marktconsultatie Voor aanbestedingen ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van Contactpersoon mevr. Mr. Pauline Bos Adres Daendelsstraat 57 2595 XT DEN HAAG Email ea@pro10.nl 1 Inhoud

Nadere informatie

Marktconsultatie document

Marktconsultatie document Marktconsultatie individuele werkplek conditionering Transacties & Projecten Korte Voorhout 7 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag www.rijksvastgoedbedrijf.nl 19 augustus 2016 Marktconsultatie document Ten behoeve

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE. Robotchirurgie met kenmerk M-EU ten behoeve van het LUMC

MARKTCONSULTATIE. Robotchirurgie met kenmerk M-EU ten behoeve van het LUMC MARKTCONSULTATIE Robotchirurgie met kenmerk M-EU-17-17 ten behoeve van het LUMC Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Voorwaarden... 3 3.1 Indicatieve planning...

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Request for Information (RFI) Onderwerp: installatie Datum: 04 mei 2016 Referentienummer: RFI 2016/DKIV/001 INHOUDSOPGAVE PAGINA LEESWIJZER 3 BEGRIPSBEPALINGEN EN AFKORTINGEN 3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald: Advies 220 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 5 maart 2015 een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein. 1.2. In paragraaf 1.4 van het

Nadere informatie

1 Doel van de marktconsultatie. 2 De opdracht

1 Doel van de marktconsultatie. 2 De opdracht Marktconsultatiedocument Beheer en exploitatie van o Nieuw te bouwen Multifunctionele accommodatie (binnenzwembad) o Buitenzwembad de Zandstuve o Binnensportaccommodaties Aan: Geïnteresseerde marktpartijen

Nadere informatie

Marktdialoog-document inclusief bijlagen. Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2. Versiehistorie: Versie: 08032016 1.

Marktdialoog-document inclusief bijlagen. Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2. Versiehistorie: Versie: 08032016 1. Marktdialoog-document inclusief bijlagen Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2 Versiehistorie: Versie: 08032016 1.0 Marktdialoogdocument 7032016, bladzijde 1 Copyright

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Leveringen. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING. Leveringen. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres I: AANBESTEDENDE DIENST VOORAANKONDIGING Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf Nationale identificatie: 552550970 Postadres: Korte Voorhout 7 Plaats:

Nadere informatie

1. Marktconsultatie. Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten

1. Marktconsultatie. Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten Projectteam Europese aanbesteding Cochleaire Implantaten Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten E-mail j.kaspers@erasmusmc.nl Intern postadres GK-847 Ons kenmerk Marktconsultatie

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Instructie Uitvoeren van een Marktconsultatie

Instructie Uitvoeren van een Marktconsultatie U kunt de marktconsultatie interactief uitvoeren met behulp van TenderNed. U maakt dan gebruik van het formulier SF01(Vooraankondiging), maar het proces van de marktconsultatie wordt beter ondersteund.

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland transformatie jeugdhulp Shared Service Centrum SSC Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland Digitaal contracteren in Negometrix Deze handleiding is voor aanbieders. Stap voor

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Nationale identificatie:

Nadere informatie

Hotel- & Vergader accommodatie rijksbreed

Hotel- & Vergader accommodatie rijksbreed Hotel- & Vergader accommodatie rijksbreed VERVOLG MARKTCONSULTATIE (DEEL 2) OPDRACHTGEVER: INKOOPUITVOERINGSCENTRUM BELASTINGDIENST Versie : definitief Kenmerk : IUC17-203 Datum : 11 juli 2017 Inhoud Hoofdstuk

Nadere informatie

Markconsultaties. Kees Koopmans

Markconsultaties. Kees Koopmans Markconsultaties Kees Koopmans Introductie Kees Koopmans Senior Consultant Tender People 13 jaar inkoopervaring Begeleiding tientallen (complexe) aanbestedingen Inkoopadvies Second opinions Trainingen

Nadere informatie

Marktconsultatie Europese aanbesteding Gemeentebreed Learning Management Systeem

Marktconsultatie Europese aanbesteding Gemeentebreed Learning Management Systeem Marktconsultatie Europese aanbesteding Gemeentebreed Learning Management Systeem Kenmerk 16.158-OCW Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel marktconsultatie... 3 1.3

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIEDOCUMENT

MARKTCONSULTATIEDOCUMENT ICT-hardware Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Marktverkenning Geo-informatie en GIS-dienstverlening. Afwegingen en voorkeurscenario

Marktverkenning Geo-informatie en GIS-dienstverlening. Afwegingen en voorkeurscenario RWS ONGECLASSIFICEERD Marktverkenning Geo-informatie en GIS-dienstverlening Afwegingen en voorkeurscenario Op weg naar de toekomst RIJKSWATERSTAAT CENTRALE INFORMATIEVOORZIENING Datum 27 juni 2017 Status

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIEDOCUMENT

MARKTCONSULTATIEDOCUMENT MARKTCONSULTATIEDOCUMENT Kaartverkoopautomaten OV-chipkaart 2016-MC-COM-01 V 1.0 datum 4 maart 2016 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Inleiding... 4 1.1 Publicatie... 4 1.2 Definitie marktconsultatie... 4

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

Marktconsultatie. Leverancier digitale leer-, werk- en toetsomgeving.

Marktconsultatie. Leverancier digitale leer-, werk- en toetsomgeving. Marktconsultatie Leverancier digitale leer-, werk- en toetsomgeving. Colofon Datum 13 juli 2017 Referentie 2017002899 Versie 1.0 Definitief Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur Jaques Heeren en

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Marktconsultatiedocument. Connectiviteitsoplossingen (IP-VPN en elk alternatief) inzake de GGD HvB (en HSC), GGD WB (en GHOR), NOG en de RAV

Marktconsultatiedocument. Connectiviteitsoplossingen (IP-VPN en elk alternatief) inzake de GGD HvB (en HSC), GGD WB (en GHOR), NOG en de RAV Marktconsultatiedocument Connectiviteitsoplossingen (IP-VPN en elk alternatief) inzake de GGD HvB (en HSC), GGD WB (en GHOR), NOG en de RAV Datum: Kenmerk: 9 augustus 2017 SIW/HSC/2017/IGS/005613 GGD en

Nadere informatie

Marktconsultatie document ARBO Dienstverlening ten behoeve van het Kadaster

Marktconsultatie document ARBO Dienstverlening ten behoeve van het Kadaster Marktconsultatie document ARBO Dienstverlening ten behoeve van het Directie Control & Financiën Inkoop Services Kenmerk 13.037157 Auteur Versie 1.0 P&O Services Ilanit Roeterd Versiedatum 2 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marktconsultatie. ten behoeve van het

Marktconsultatie. ten behoeve van het Marktconsultatie ten behoeve van het Universitair Medisch Centrum Utrecht inzake de mogelijke aankoop van een LeerManagement Systeem (LMS) Versie: 1; definitief Datum: 20/10/2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Marktconsultatie. Project: Aanbesteding Uitzendkrachten en Payroll. Aanbestedingsnummer: NO-LW consultatiedocument

Marktconsultatie. Project: Aanbesteding Uitzendkrachten en Payroll. Aanbestedingsnummer: NO-LW consultatiedocument Marktconsultatie consultatiedocument Project: Aanbesteding Uitzendkrachten en Payroll Aanbestedingsnummer: NO-LW-13-0328 Plaats Groningen Datum 26-04-2013 Status definitief Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Begeleidend document marktconsultatie

Begeleidend document marktconsultatie Begeleidend document marktconsultatie Inventarisatie van mogelijkheden inzake aanbesteding van warme drankenautomaten Datum: 7 oktober 2016 Auteur: Pro 10 B.V. Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding marktconsultatie...

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Document voor marktconsultatie

Document voor marktconsultatie Document voor marktconsultatie Marktconsultatie grondverkoop uitbreiding Centrum Berkel en Rodenrijs, Gemeente Lansingerland Contactpersoon mevr. Mr. Pauline Bos Adres Daendelsstraat 57 2595 XT DEN HAAG

Nadere informatie

Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug

Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug Regulier onderhoud en vernieuwing openbare verlichting Marktconsultatie document Inhoudsopgave: Aanleiding marktconsultatie Huidige situatie Nieuwe situatie

Nadere informatie

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken Publiceren Stap 1 Stap 2 Publiceren van de aankondiging over

Nadere informatie

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Technische

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Versie: 3.0 Status: definitief Datum: 1 juni Marktconsultatie / inspiratiesessie Grondstoffen waterschap Zuiderzeeland

Versie: 3.0 Status: definitief Datum: 1 juni Marktconsultatie / inspiratiesessie Grondstoffen waterschap Zuiderzeeland Marktconsultatie / inspiratiesessie Grondstoffen waterschap Zuiderzeeland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktconsultatie... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Doel van de marktconsultatie... 4 2.3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Diensten. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING. Diensten. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres I: AANBESTEDENDE DIENST VOORAANKONDIGING Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Haarlem Nationale identificatie: 50647371 Postadres: Zijlvest 39 Plaats: Haarlem Postcode:

Nadere informatie

Icoon Afsluitdijk Concept 2, 3 en 4

Icoon Afsluitdijk Concept 2, 3 en 4 Concept 2, 3 en 4 Informatiebijeenkomst Aanbesteden en TenderNed 22 februari 2016 Bart van der Roest Rudolf Rijkens Marjolijn Guijt Doel bijeenkomst Informeren over Aanbesteden Procedure van concurrentiegerichte

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Diensten. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING. Diensten. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres I: AANBESTEDENDE DIENST VOORAANKONDIGING Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: UWV Nationale identificatie: 48467678 Postadres: La Guardiaweg 116 Plaats: Amsterdam Postcode:

Nadere informatie

Marktconsultatie ten behoeve van NS Groep N.V. / NS Leercentrum Inzake Publicatie Repository

Marktconsultatie ten behoeve van NS Groep N.V. / NS Leercentrum Inzake Publicatie Repository Marktconsultatie ten behoeve van NS Groep N.V. / NS Leercentrum Inzake Publicatie Repository Opgesteld door: NS Procurement Datum: 10 mei 2017 1. Inleiding 1.1 NS Dagelijks vervoert NS ruim 1,1 miljoen

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Marktconsultatie en -informatie voor Energie-ambitie (E2020) Datum 13 februari 2009 Status Definitief

Marktconsultatie en -informatie voor Energie-ambitie (E2020) Datum 13 februari 2009 Status Definitief Marktconsultatie en -informatie voor Energie-ambitie (E2020) Datum 13 februari 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon C.J.G. van Dal Rijksgebouwendienst Directie Beheer Beheerstrategie en kwaliteitszorg

Nadere informatie

Marktconsultatie Multifunctionals Stichting Lucas Onderwijs. Publicatiedatum: Kenmerk TenderNed:

Marktconsultatie Multifunctionals Stichting Lucas Onderwijs. Publicatiedatum: Kenmerk TenderNed: Marktconsultatie Multifunctionals 2016 Stichting Lucas Onderwijs Publicatiedatum: 07-07-2016 Kenmerk TenderNed: 108324 Graag uiterlijk 8 augustus 2016 12:00 uur reageren met beantwoording van vragen Inhoud

Nadere informatie

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2 September 2008 Dit is een uitgave van het Ministerie van OCW, Taskforce Gratis Schoolboeken 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Taskforce Gratis Schoolboeken. Auteursrecht voorbehouden.

Nadere informatie

Markconsultatie ZZP Contractbeheer

Markconsultatie ZZP Contractbeheer Markconsultatie ZZP Contractbeheer Kenmerk: IFV2017-EA-06 Uitgevoerd door: Freek Gielen Versie: Definitief Datum: 15 juni 2017 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7112 2701 AC Zoetermeer Zilverstraat

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Brunssum Nationale identificatie: 231646228 Postadres: Lindeplein 1 Plaats:

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

Hoe haalt u er de waarde uit?

Hoe haalt u er de waarde uit? De marktconsultatie Hoe haalt u er de waarde uit? Significant B.V. 26 mei 2011 Jan-Pieter Papenhuijzen Johan van Loenhout Agenda Doelstellingen van een marktconsultatie Wettelijke kader: wat mag wel en

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

VU F&A/ inkoopmanagement MARKTCONSULTATIE. High pulse energy & high repetition rate laser system met kenmerk FEW0003

VU F&A/ inkoopmanagement MARKTCONSULTATIE. High pulse energy & high repetition rate laser system met kenmerk FEW0003 VU F&A/ inkoopmanagement MARKTCONSULTATIE High pulse energy & high repetition rate laser system met kenmerk FEW0003 Datum: 2 July 2013 VOORWOORD De Vrije Universiteit is bezig met een oriëntatie voor de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: UWV Nationale identificatie: 48467678 Postadres: La Guardiaweg 116 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Inschrijven/Publieke-omgeving

Inschrijven/Publieke-omgeving Release items juli 2014 (2.97) Inschrijven/Publieke-omgeving 1. Organisatie-informatie bij mijn profiel beschikbaar 2. Inschrijf informatie op tabblad Meedoen bij alle aankondigingen (Publieke site) 3.

Nadere informatie

AANVULLENDE HUISVESTING GEMEENTE LEIDEN. Marktconsultatieleidraad. Marktconsultatieleidraad 11 JULI JULI 2016

AANVULLENDE HUISVESTING GEMEENTE LEIDEN. Marktconsultatieleidraad. Marktconsultatieleidraad 11 JULI JULI 2016 AANVULLENDE HUISVESTING GEMEENTE AANVULLENDE LEIDEN HUISVESTING Marktconsultatieleidraad GEMEENTE LEIDEN Marktconsultatieleidraad 11 JULI 2016 11 JULI 2016 Contactpersonen J. (JACO) VAN VLIET BBE MSC.

Nadere informatie

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak Omgaan met externe onderzoekers 23 maart 2011 School voor de Toekomst, s-hertogenbosch Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: SURFsara

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE STUDENTENHUISVESTING IN DRONTEN

MARKTCONSULTATIE STUDENTENHUISVESTING IN DRONTEN MARKTCONSULTATIE STUDENTENHUISVESTING IN DRONTEN VERKENNING VAN DE MARKT TEN BEHOEVE VAN ONTWIKKELING VAN STUDENTENHUISVESTING OP DE DRIESLAGCAMPUS IN DRONTEN 23 mei 2016 Maarten de Vries 1 Inleiding De

Nadere informatie

Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ SO Jeugd ZHZ

Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst Rinke Meijer en Nino Lopulalan 21 november 2016 Doel van de bijeenkomst U informeren over: Aanbesteden Niet-openbare procedure In te dienen documenten Tenderned Tijdens deze bijeenkomst wordt géén inhoudelijke

Nadere informatie

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo)

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Bespreekpunten Ontwikkelingen in denken over opdrachtgeven in de regio Inrichting inkoop 2018, voor regio en Venlo

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Uitnodiging Marktconsultatie. Europese aanbesteding - IFM Enexis 26 oktober 2015

Uitnodiging Marktconsultatie. Europese aanbesteding - IFM Enexis 26 oktober 2015 Uitnodiging Marktconsultatie Europese aanbesteding - IFM Enexis 26 oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Enexis 4 2.1 Algemene informatie 4 2.2 Kenmerken facilitaire

Nadere informatie

Tesselschadestraat 4 Leeuwarden. Marktconsultatie 31 augustus 2016

Tesselschadestraat 4 Leeuwarden. Marktconsultatie 31 augustus 2016 Tesselschadestraat 4 Leeuwarden Marktconsultatie 31 augustus 2016 Welkom Visie op innovatie naar energieneutraliteit Jur Koerts Simone Leenders Judith Rodenburg Wim Harwig Jan Karel van Wiggen Martine

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH

Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH D.J.P. van de Goorberg BBA plv. Inkoopmanager 2 februari 2015 Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten in 2003 Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Marktconsultatiedocument

Marktconsultatiedocument Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de mogelijke inzet van een digitaal intake-assessment voor de intake (studiekeuzecheck) van aankomend studenten bij Avans Hogeschool. Datum april 2016 Onderwerp

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: Rotterdam

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank NV Postbus 98 1000 AB Amsterdam Contactpunt(en): Fd/ Inkoop Ter attentie van: Mw. A.M. van Kuik- Muecher Telefoon:

Nadere informatie

Release Notes Nieuw telefoonnummer en Evaluatiegeschiedenis'

Release Notes Nieuw telefoonnummer en Evaluatiegeschiedenis' Release Notes Nieuw telefoonnummer en Evaluatiegeschiedenis' Nieuw telefoonnummer De kans is groot dat u het al gezien heeft op onze website en het platform: Negometrix heeft een nieuw nummer voor de servicedesk.

Nadere informatie

Copyright 2014, AMC Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Copyright 2014, AMC Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke MARKTCONSULTATIE PRINTVOORZIENINGEN AMC Copyright 2014, AMC Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Achtergrondinformatie marktconsultatie renovatie Tesselschadestraat 4 Leeuwarden

Achtergrondinformatie marktconsultatie renovatie Tesselschadestraat 4 Leeuwarden 15 augustus 2016 Achtergrondinformatie marktconsultatie renovatie Tesselschadestraat 4 Leeuwarden De verduurzamingsopgave van het Rijksvastgoedbedrijf Het Rijksvastgoedbedrijf staat de komende jaren voor

Nadere informatie

Defensie Innovatie Competitie 2017

Defensie Innovatie Competitie 2017 Defensie Innovatie Competitie 2017 Samen sterker in het Cyberdomein S. Thomassen Projectinkoper 14-07-2017 Inhoud 1. Procedure 2. Tenderned 3. Planning 4. Wat houdt inschrijving in? 5. Beoordeling projectvoorstel

Nadere informatie