De ondersteuningsplanraad komt eraan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ondersteuningsplanraad komt eraan"

Transcriptie

1 PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen

2 De ondersteunings planraad komt eraan Handreikingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen

3 Colofon CPS Onderwijsontwikkeling en advies, december 2012 Auteurs: Hessel de Boer, Véronique Janssen, Simone Kessels, Kees van Rooijen Redactie: Vormgeving: Elise Schouten Teksten, Lettele Digitale Klerken, Utrecht CPS Onderwijsontwikkeling en advies Postbus BN Amersfoort Tel: [033] Deze publicatie is ontwikkeld door CPS Onderwijsontwikkeling en advies voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. CPS vervult op het gebied van research en development (R&D) een scharnierfunctie tussen wetenschap en onderwijsveld. Het is toegestaan om, in het kader van een educatieve doelstelling, niet bewerkte en niet te bewerken (delen van) teksten uit deze publicatie te gebruiken, zodanig dat de intentie en aard van het werk niet worden aangetast. Het is toegestaan om het werk in het kader van educatieve doelstellingen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm, zoals elektronisch, mechanisch of door fotokopieën. Bronvermelding is in alle gevallen vereist en dient als volgt plaats te vinden: Bron: Boer, H. de, Janssen, V., Kessels, S., & Rooijen, K. van (2012). De ondersteuningsplanraad komt eraan Handreikingen voor de inrichting. Amersfoort: CPS, in opdracht van het ministerie van OCW. 2

4 Inhoudsopgave Inleiding Terminologie en wettelijk kader Voorgeschiedenis Begripsomschrijvingen Wettelijk kader Claims, concerns en issues Inrichting en facilitering Voorlopige ondersteuningsplanraad Samenstelling OPR Ouders werven Medezeggenschapsreglement Profiel Vergaderingen en faciliteiten Communicatie en informatie Communicatie van het samenwerkingsverband met de OPR Communicatie van de OPR met de achterban Communicatie van het samenwerkingsverband met de ouders Bijlagen

5 Inleiding In de wet passend onderwijs staat dat samenwerkingsverbanden de medezeggenschap moeten regelen door op het niveau van het samenewrkingsverband een medezeggenschapsorgaan in het leven te roepen. In deze zogenaamde ondersteuningsplanraad (OPR) zitten vertegenwoordigers van de (G)MR en van schoolbesturen. Er zitten dus ook ouders in de OPR. Naast algemene informatie over de OPR, geeft deze publicatie schoolleiders en besturen handreikingen om ouders te informeren over en te betrekken bij de OPR. We beginnen met een hoofdstuk waarin we relevante begrippen uitleggen en het wettelijk kader schetsen waarbinnen de OPR wordt opgericht. Hoofdstuk 2 zet inzichten op een rij die van belang zijn bij collectieve inspraak van ouders. In het derde hoofdstuk beschrijven we mogelijke aanpakken voor het inrichten van de OPR en de rol van de scholen en besturen hierbij. Tenslotte besteden we in het laatste hoofdstuk aandacht aan communicatie en informatie. We zetten op een rij waar scholen en besturen in de communicatie met diverse doelgroepen rekening moeten houden. De wet passend onderwijs is het kader voor deze handreiking. Waar mogelijk zijn informatie en suggesties van de PO-raad meegenomen. 4

6 Terminologie en wettelijk kader 1. Terminologie en wettelijk kader 2. Claims, concerns en issues 3. Inrichting en facilitering 4. Communicatie en informatie

7 1 Terminologie en wettelijk kader 1.1 Voorgeschiedenis Op 9 oktober 2012 is bekend geworden dat het wetsvoorstel passend onderwijs zal worden ingevoerd. Dit betekent dat schoolbesturen per 1 augustus 2014 een zorgplicht hebben. Wanneer ouders hun kind met een extra ondersteuningsbehoefte op een bepaalde school aanmelden, heeft het bestuur van deze school de taak ervoor te zorgen dat dit kind een passende plek krijgt in het onderwijs. Als de school waar het kind is aangemeld geen passend onderwijs kan bieden, dan moet het bestuur de ouders een andere plek aanbieden, die het beste bij het kind past. Het bestuur moet dus binnen het samenwerkingsverband een goede plek voor het kind vinden. Op deze manier hoeven ouders niet zelf alle scholen af om hun kind ergens onder te brengen. Bij de vervulling van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met de ondersteuningsbehoeften van het kind en met de voorkeuren van de ouders. Maar ook de mogelijkheden van de school spelen een rol. Er kan van een school niet het onmogelijke worden gevraagd. Om passend onderwijs mogelijk te maken, maken besturen van reguliere en speciale scholen straks deel uit van een regionaal samenwerkingsverband. Dit zogenaamde samenwerkingsverband passend onderwijs bepaalt hoe de ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen worden verdeeld. Deze samenwerkingsverbanden moeten uiterlijk 1 november 2013 zijn gevormd en bestuurlijk zijn ingericht. Samenwerkingsverband passend onderwijs In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4) van één onderwijssector (primair of voortgezet onderwijs) in de regio samen om een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen deze scholen te realiseren. Doel is dat alle in de regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een zo passend mogelijke plaats krijgen in het onderwijs. Het samenwerkingsverband bepaalt en betaalt de onderwijsondersteuning. 6

8 Zoals eerder gemeld, moeten de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een ondersteuningsplanraad (OPR) inrichten. In deze OPR hebben ouders én personeel gezamenlijke medezeggenschap. In deze publicatie richten wij ons op de ouders. Doel is niet de oudergeleding als tegenmacht te positioneren. Integendeel. Ouders geven aan dat zij effectief willen functioneren in een orgaan dat zich bezighoudt met beleid waarvan de dagelijkse praktijk vaak ver van hen af staat. De vraag die centraal staat is: hoe kan men de verhouding tussen het samenwerkings verband passend onderwijs, de schoolbesturen en de ouders zodanig regelen, dat de ondersteuningsplanraad effectief functioneert? 1.2 Begripsomschrijvingen We lichten allereerst de begrippen ondersteuningsplanraad, ondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel toe. Ondersteuningsplanraad De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De OPR heeft instemmingsrecht op de vaststelling (wijziging) van het ondersteuningsplan. Ondersteuningsplan In het ondersteuningsplan is vastgelegd hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs een dekkend netwerk realiseert van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Het is te vergelijken met het huidige zorgplan. Het ondersteuningsplan beschrijft onder meer: de procedures en de criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en voorzieningen aan de scholen, de procedures en de criteria voor plaatsing van leerlingen in het speciaal onderwijs, inclusief terug- of overplaatsing, afspraken over de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (waaronder afspraken over het niveau van de basisondersteuning), de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over ondersteuningsvoorzieningen. 7

9 Schoolondersteuningsprofiel Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die een school heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De schoolondersteuningsprofielen van de scholen in de regio vormen de basis van het ondersteuningsplan. 1.3 Wettelijk kader Voor de inrichting van de OPR zijn de volgende wettelijke bepalingen leidend: Het samenwerkingsverband stelt de OPR in. Het samenwerkingsverband stelt voor de OPR een medezeggenschapsstatuut en een reglement vast. Het samenwerkingsverband stelt faciliteiten beschikbaar aan de OPR. De medezeggenschapsraden van de scholen in de regio vaardigen leden af voor de OPR. Leden van de OPR zijn: ouders en personeel van de scholen in de regio. Ouders en personeel hebben op twee niveaus inspraak in het beleid voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: - De medezeggenschapsraden van de scholen hebben adviesrecht ten aanzien van het vaststellen en wijzigen van de schoolondersteuningsprofielen. - De OPR heeft instemmingsrecht ten aanzien van het vaststellen en wijzigen van het ondersteuningsplan. De schoolbesturen stellen minimaal één keer in de vier jaar de schoolondersteuningsprofielen vast. Het samenwerkingsverband stelt minimaal één keer in de vier jaar het ondersteuningsplan vast. Een advies- of instemmingsgeschil kan worden voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie WMS (Wet medezeggenschap op scholen). Heeft het samenwerkingsverband een Raad van Toezicht, dan heeft de OPR het recht om hiervoor een lid voor te dragen. Als dit recht niet wordt nageleefd, kan dit leiden tot een bekostigingssanctie. Het adagium medezeggenschap volgt zeggenschap geldt ook hier. Dit betekent dat ook samenwerkingsverbanden passend onderwijs vormen van medezeggenschap mogelijk moeten maken. Schoolbesturen hebben al een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Ook WSNS samenwerkingsverbanden kunnen een bovenbestuurlijke medezeggenschapraad hebben, maar dit komt vrijwel niet voor. 8

10 De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zullen in ieder geval een OPR moeten inrichten. Heeft het samenwerkingsverband personeel in dienst, dan moet er ook een medezeggenschapsraad voor het personeel worden ingericht. 9

11 1. Terminologie en wettelijk kader 2. Claims, concerns en issues 3. Inrichting en facilitering 4. Communicatie en informatie Claims, concerns en issues

12 2 Claims, concerns en issues In het kader van het R&D-project Ouders en passend onderwijs 1 is onderzoek gedaan naar de behoeften van ouders en basisscholen aan collectieve manieren van inspraak in de nieuw te vormen regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek vertalen wij hier in informatie, handreikingen en aanbevelingen die men kan gebruiken bij de inrichting van de OPR. In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste inzichten op een rij. We raden schoolleiders en besturen aan al in een vroeg stadium ouders te informeren over en te betrekken bij de OPR. Om collectieve manieren van inspraak goed tot hun recht te laten komen, dienen zij rekening te houden met de zogenaamde claims, concerns en issues van ouders. Claims: wat zou er in de ogen van ouders in ieder geval gerealiseerd moeten worden? Concerns: welke beperkingen en problemen voorzien ouders hierbij? Issues: welke thema s spelen volgens ouders een rol bij collectieve inspraak als een vorm van ouderbetrokkenheid? Uit het onderzoek ( CPS, 2011) weten we dat ouders collectieve belangenbehartiging belangrijk vinden ten aanzien van: de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod (claim/issue), de inhoud van het ondersteuningsplan (issue), een effectieve inspraak (claim/concern), het rekening houden met ouders (claim). 1 Boer, H. de, Janssen, V., & Rooijen, K. van (2011). Ouders en Passend onderwijs, Amersfoort: CPS., 11

13 Ouders zien voor zichzelf een rol weggelegd, wellicht vanuit zorgen over de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod. Ouders geven aan dat zij het belangrijk vinden om mee te beslissen over de inhoud van het ondersteuningsplan. Om recht te doen aan medezeggenschap, vinden ouders het belangrijk dat hun bijdrage effectief is. Ouders willen als gelijkwaardige gesprekspartners worden gezien. Daarvoor wordt door ouders een bepaalde mate van (vak)kennis noodzakelijk gevonden. Andere stakeholders zijn het daarmee eens en stellen (vak)kennis als belangrijke voorwaarde voor medezeggenschap. Dit betekent dat het voor ouders mogelijk moet zijn experts te kunnen raadplegen over de thema s die in de ondersteuningsplanraad aan de orde komen. Deze claim heeft rechtstreeks te maken met de concerns (beperkingen en problemen) die alle stakeholders zien bij de inspraak van (de oudergeleding van) de OPR en de effectiviteit daarvan. Het gebrek aan inhoudelijke (vak)kennis belemmert de effectiviteit van de inspraak. Ook de afstand tussen school en samenwerkingsverband en het denken vanuit het eigen kind zijn concerns die de inspraak niet effectiever maken. Tenslotte vinden ouders het belangrijk dat er rekening met hen wordt gehouden (informele inspraak). In de hierna volgende handreikingen en richtlijnen gelden de vermelde claims, concerns en issues als uitgangspunt. 12

14 1. Terminologie en wettelijk kader 2. Claims, concerns en issues 3. Inrichting en facilitering 4. Communicatie en informatie Inrichting en facilitering

15 3 Inrichting en facilitering Zoals eerder vermeld, stelt het samenwerkingsverband de OPR in. Aangezien de ouders door de MR en worden afgevaardigd, is het nodig om op bestuurs- en schoolniveau actie te ondernemen om ouders erbij te betrekken. Dit hoofdstuk gaat in op de (mogelijke) inrichting van de OPR. Schoolleiders en besturen kunnen deze informatie gebruiken bij het betrekken van ouders. 3.1 Voorlopige ondersteuningsplanraad Omdat het samenwerkingsverband een groot aantal besturen met een nog groter aantal MR en kent, is het praktisch om een voorlopige OPR (VOPR) samen te stellen, die de wensen voor de inrichting van de OPR verkent. Handreiking Organiseer per schoolbestuur in het voorjaar van 2013 een informatieavond waar (G)MR en en andere belangstellenden worden geïnformeerd over passend onderwijs en over de OPR. Stel een voorlopige OPR samen van (G)MR-leden en andere belangstellenden. Leg het idee van verkenning inrichting van de OPR middels VOPR ter instemming aan MR en voor. Werk met een projectstructuur voor de VOPR. De uitdaging voor de besturen, en daarmee ook voor de scholen, is ouders te betrekken bij en enthousiast te maken voor de OPR. Het is te verwachten dat dit inspanning vereist, omdat een orgaan als de OPR gevoelsmatig ver van ouders afstaat. Een informatieavond (met een prikkelende aankondiging) kan een manier zijn om ouders te bereiken. Informeer ouders op tijd over de te houden bijeenkomst, maak het belang van medezeggenschap aan hen duidelijk en zorg ervoor dat ouders tijdens de bijeenkomst worden gehoord. De informatieavond kan ook worden gebruikt om ouders te werven voor de (V)OPR. 14

16 Om te voorkomen dat teveel mensen zich voor de VOPR aanmelden, is het verstandig om in de uitnodiging voor de informatieavond aan te geven uit hoeveel leden de VOPR gaat bestaan. Ook is het raadzaam om van tevoren na te denken over de samenstelling van de VOPR, bijvoorbeeld een afvaardiging van één lid per schoolbestuur of geclusterde afvaardiging dat wil zeggen één lid per schoolsoort of per denominatie. Omdat de inrichting van de medezeggenschap op democratische wijze tot stand moet komen, zorgen de schoolbesturen ervoor dat personeel en ouders evenwichtig in de VOPR zijn vertegenwoordigd. In dat kader, maar ook om draagvlak te bevorderen, leggen de besturen het voorgenomen besluit om een VOPR aan te stellen (die voorstellen zal doen voor de inrichting van de OPR) ter instemming voor aan de MR en. Door de voorlopige ondersteuningsplanraad in te richten als een project en een persoon als projectleider aan te wijzen, worden de opdracht van de VOPR en de voortgang van het proces bewaakt. In de opdracht die de VOPR krijgt, dient recht te worden gedaan aan de claims, concerns en issues van ouders: inspraak wordt op effectieve wijze georganiseerd, ouders kunnen meebeslissen over de inhoud van het ondersteuningsplan en over de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod. 3.2 Samenstelling OPR Om de OPR op democratische wijze in te richten, ligt het voor de hand dat elke MR twee leden (een ouder en een personeelslid) afvaardigt. Dan wordt de OPR echter zeer omvangrijk. Daarom is het belangrijk goed na te denken over de grootte en de samenstelling van de OPR. Maar vooral ook: hoe betrek je ouders bij de OPR? Het zijn de schoolbesturen die uiteindelijk de definitieve OPR instellen en het bijbehorende statuut en reglement vaststellen (met instemming van tweederde van de leden van de OPR). Schoolbesturen dienen hierbij rekening te houden met de voorstellen van de VOPR. Belangrijk gegeven is dat elke MR in de OPR vertegenwoordigd moet zijn. In het medezeggenschapsreglement van de OPR wordt de wijze van afvaardiging geregeld. Er zijn verschillende mogelijkheden: De schoolbesturen maken de eerste keuze. Als alle MR en een directe afvaardiging in de OPR hebben, wordt de OPR zoals gezegd waarschijnlijk te omvangrijk. In dat geval ontkomt men dan ook niet aan een indirecte afvaardiging, bijvoorbeeld door de helft van het aantal schoolbesturen ouders voor de OPR te laten afvaardigen. De andere helft van de schoolbesturen vaardigen personeelsleden af. Een andere mogelijkheid van indirecte afvaardiging is dat men de MR en clustert, bijvoorbeeld per schoolsoort, denominatie of bestuursgrootte. Elke MR cluster vaardigt een lid voor de OPR af. 15

17 De indirecte afvaardiging kan door verkiezingen of benoemingen worden geregeld (zie 3.3). Er zijn veel verschillende vormen van verkiezingen te bedenken. Naast de deskundigheid van personen, kunnen ook bestuursgrootte, schoolsoorten en denominatie een rol spelen. Het is in ieder geval wenselijk dat er sprake is van een breed draagvlak onder alle deelnemers aan het samenwerkingsverband. Handreiking Directe of indirecte afvaardiging van MR en in OPR. Bepalen op welke wijze MR-leden worden afgevaardigd: - Verkiezingen algemeen of via MR en (als er meer kandidaten zijn dan zetels). - Aanwijzing/benoeming door MR en. - Kandidaten worden geacht te zijn verkozen (bij minder of evenveel kandidaten dan zetels). Met het oog op effectief vergaderen, een werkbare samenstelling en het borgen van kwaliteit, adviseren wij een OPR van minimaal acht en maximaal veertien leden. 3.3 Ouders werven Bij de eerste keer dat de OPR wordt ingericht, gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Zij kan daarvoor een verkiezingscommissie aanstellen. De VOPR kan bijvoorbeeld als verkiezingscommissie optreden. Verkiezingen houden Mogelijkheden om ouders te werven: Het samenwerkingsverband doet een algemene oproep aan ouders om zich als kandidaat voor de OPR te melden. Deze oproep kan bijvoorbeeld via de school besturen bij de scholen worden uitgezet middels de schoolkrant. MR en wijzen kandidaten aan vanuit hun midden. MR en doen een oproep onder hun eigen achterban. Mogelijkheden voor verkiezingen ouders : De MR en stemmen (per ouder of per oudergeleding) op (aangewezen) kandidaten. Zij brengen(per ouder of per oudergeleding) evenveel stemmen uit als het aantal zetels dat voor de oudergeleding beschikbaar is. Stel er zijn vier zetels voor ouders in de OPR. De ouderleden (of oudergeledingen) van de MR en kunnen dan maximaal vier stemmen uitbrengen op basis van het profiel van de kandidaat. Op elke kandidaat mag één stem worden uitgebracht. De vier kandidaten met 16

18 de meeste stemmen nemen als ouder plaats in de OPR. Als kandidaten evenveel stemmen hebben gekregen, dan beslist het lot. Zijn er minder kandidaten dan zetels, dan zijn deze kandidaten gekozen. Een variant op deze werkwijze: bij het stemmen op de vier voorkeurskandidaten geeft de MR een rangorde in zijn keuze aan. Bijvoorbeeld kandidaat B is favoriet gezien zijn profiel. Hij krijgt rangorde 1, kandidaat C krijgt rangorde 2, kandidaat A krijgt rangorde 3 en kandidaat D krijgt rangorde 4. Ouders aanwijzen/benoemen Bij een samenwerkingsverband met weinig schoolbesturen worden de ouders benoemd/aangewezen door de oudergeledingen van de MR en. De ouderleden van de MR en bepalen welke kandidaten zij op basis van hun profiel afvaardigen in de OPR. Variant: MR en geven mandaat aan de GMR om namens hen leden af te vaardigen voor de OPR. De GMR en bepalen vervolgens zelf of zij verkiezingen houden of ouders benoemen op basis van hun profiel. Handreiking Omvang OPR: minimaal acht en maximaal veertien leden. De helft van het aantal leden van de OPR zijn ouders. 3.4 Medezeggenschapsreglement Het samenwerkingsverband moet een reglement opstellen voor de inrichting van de OPR. Dit is voor schoolleiders en besturen belangrijke informatie, omdat hierin heel duidelijk de kaders worden aangeven. Naast de wijze van afvaardiging, worden in het medezeggenschapsreglement de volgende zaken geregeld: Aantal leden. Zittingsduur. De wijze waarop de OPR en het samenwerkingsverband elkaar informeren (onder meer termijnen). Wanneer de achterban wordt geraadpleegd. Geheimhouding. Geschillenbeslechting. Veder kan in het reglement worden opgenomen dat zetels rouleren per zittingsduur en dat men werkt met zogenaamde kwaliteitszetels of profielschetsen. 17

19 3.5 Profiel Om tot een professionele OPR te komen, is het van belang dat de oudergeleding van de OPR enige kennis heeft over onderwijs en met name over het speciaal onderwijs. Een zekere deskundigheid in de OPR vergroot de kwaliteit van de medezeggenschap. Daarom is het belangrijk dat er een duidelijk profiel wordt opgesteld voor de ouder geleding van de OPR. In onderstaand voorbeeld maken we onderscheid tussen algemene en specifieke competenties. Profiel ouderleden OPR Algemene competenties De ouder - heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor het onderwijs, - is in staat strategisch te denken, - beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, - is in staat samenwerkingsrelaties op te bouwen, - heeft gevoel voor politieke verhoudingen, - heeft een analytisch vermogen. Specifieke competenties: De ouder: - heeft kennis van/ervaring met leer- en ontwikkelingsondersteuning (zowel voor meer- als minderbegaafden), - heeft kennis van/ervaring met fysiek medische ondersteuning, - heeft kennis van/ervaring met sociaal-emotionele ondersteuning, - heeft kennis van/ervaring met ondersteuning in de thuissituatie. 3.6 Vergaderingen en faciliteiten Ervan uitgaande dat vergaderingen gedegen worden voorbereid, menen wij dat een vergaderfrequentie van twee of drie keer per jaar voldoende is. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de OPR uitsluitend bijeenkomt om (al of niet) met het ondersteuningsplan in te stemmen. Dit is slechts één keer in de vier jaar het geval. Eens in de vier jaar vergaderen is onvoldoende om draagvlak voor, binding met en kwaliteit binnen de OPR te behouden. Het is van belang dat de OPR goed wordt gefaciliteerd. Alleen dan kunnen ouders een effectieve bijdrage leveren aan het medezeggenschapsproces en kunnen zij 18

20 functioneren als serieuze gesprekspartner van het samenwerkingsverband. In dat kader is het van belang dat duidelijk is tot welke informatie leden van de OPR toegang hebben en welke procedures daarvoor gelden. Ook staat het samenwerkingsverband toe dat de OPR gebruikmaakt van voor zieningen die zij nodig heeft om haar taken uit te voeren, bijvoorbeeld een vergaderruimte en kopieerfaciliteiten. Het is vooral voor ouders belangrijk dat er faciliteiten beschikbaar zijn voor scholing en voor het inschakelen van deskundigen. Zij moeten de kosten daarvan kunnen declareren bij het samenwerkingsverband. Ook kan het samenwerkingsverband overwegen om de ouderleden van de OPR een onkostenvergoeding te geven. Handreiking Vergaderfrequentie: twee a drie keer per jaar. Er zijn gedegen faciliteiten voor de OPR. 19

21 1. Terminologie en wettelijk kader 2. Claims, concerns en issues 3. Inrichting en facilitering 4. Communicatie en informatie Communicatie en informatie

22 4 Communicatie en informatie Als het gaat om de betrokkenheid van ouders blijkt informatie de verbindende schakel te zijn. Ouderbetrokkenheid staat of valt met informatie. Of inspraak van ouders nu op een formele of op een informele wijze plaatsvindt, een betrokken ouder is een geïnformeerde ouder. Met de invoering van passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband belangrijke taken en verantwoordelijkheden. In dat kader wordt er vanuit het samenwerkingsverband met meerdere doelgroepen gecommuniceerd. Zo moet het samenwerkingsverband ouders en professionals informeren over haar functie en taken en over de keuzes die zij maakt om haar taken goed uit te voeren. De communicatie van de OPR gaat vooral over de wijze waarop zij de medezeggenschap organiseert. De OPR informeert haar achterban over de thema s waarop die medezeggenschap betrekking heeft. Hoewel de OPR zonder last of ruggespraak handelt, bevordert zij het draagvlak voor passend onderwijs als ze ouders goed informeert. Ook is het van belang dat de OPR zelf goed wordt geïnformeerd. Het is raadzaam om in een communicatieplan vast te leggen met welke partijen en op welke wijze de OPR communiceert. We hebben in elk geval te maken met de volgende informatiestromen: Communicatie van het samenwerkingsverband met de OPR. Communicatie van de OPR met de achterban. Communicatie van het samenwerkingsverband met ouders. In al deze informatiestromen gaat het om informeren, voorlichting, werving en draagvlak. 4.1 Communicatie van het samenwerkingsverband met de OPR Vooruitlopend op de invoering van passend onderwijs, dient medezeggenschap te worden bevorderd. Er is een gemeenschappelijk centraal steunpunt medezeggen schap gevormd om samenwerkingsverbanden en medezeggenschapsraden te ondersteunen bij de invoering van medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband 21

23 (zie bijlage 2). Ouderorganisaties, het LAKS en de vakorganisaties zullen plannen opstellen voor de wijze waarop deze ondersteuning zal worden ingevuld. Zolang er nog geen OPR is, moeten deze organisaties en het samenwerkingsverband ouders informeren over de stappen die nodig zijn om tot een OPR te komen. Zoals gezegd, verdient het aanbeveling om hiervoor een voorlopige ondersteuningsplanraad in te richten (zie 3.1). Als de OPR er eenmaal is, heeft het samenwerkingsverband de taak om de leden van de raad te informeren over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband bij het realiseren van passend onderwijs en over de uitvoering daarvan. Dit gebeurt in ieder geval op de momenten dat de OPR gebruikmaakt van haar instemmings-, informatie-, bespreek- en/of overlegrecht. Het samenwerkingsverband dient zich echter niet tot deze momenten te beperken. Met het oog op de betrokkenheid van de OPR, bevelen wij aan dat het samenwerkingsverband meerdere keren per jaar met de OPR vergadert en de OPR ook tussentijds schriftelijk informeert. Daarnaast kan de OPR zelf informatie vergaren, bijvoorbeeld uit jaarverslagen van schoolbesturen en het samenwerkingsverband en door het raadplegen van de achterban en van beleidsevaluaties. 4.2 Communicatie van de OPR met de achterban De (V)OPR heeft de taak om goed met de achterban te communiceren. Zij communiceert met de achterban over de inspraak, de gehanteerde werkwijze en de gemaakte keuzes. De communicatie met de (G)MR is een belangrijk punt. Informatie is een verbindende schakel. De betrokkenheid van ouders en van personeel bij de OPR staat of valt met een goede informatievoorziening. Het is raadzaam (niet verplicht) om regelmatig te overleggen met de (G)MR en. Middels dit overleg informeert de OPR de achterban en laat zij zichzelf informeren over de ideeën en wensen van de achterban. Dat heeft de OPR nodig om tot een goede besluitvorming te komen. Om dit overleg te waarborgen, kan de OPR één lid aanwijzen (de communicatiecontactpersoon) die zorg draagt voor de communicatie met de (G)MR en. Als dat teveel vergt van deze persoon, kan men deze taak over een aantal leden verdelen. Dit maakt het ook voor de MR en eenvoudiger om in gesprek te gaan met een lid van de OPR. In principe kan het contact met deze persoon op elk (relevant) moment plaatsvinden. Ook de overlegmomenten tussen de OPR en het samenwerkingsverband kunnen worden benut voor de communicatie met de achterban, onder meer door over deze 22

24 momenten te communiceren met de (G)MR en (een indirecte communicatie met ouders). Daarnaast kan de OPR het draagvlak vergroten door ouders te betrekken bij andere activiteiten die de OPR onderneemt. Zij kan ouders bereiken door gebruik te maken van de communicatiemiddelen van de besturen en de scholen, zoals websites, schoolkranten en nieuwsbrieven. Het spreekt voor zich dat de OPR ouders informeert over de inhoud van het reglement en het statuut van de OPR (zie 3.4). 4.3 Communicatie van het samenwerkingsverband met ouders Het samenwerkingsverband informeert ouders en scholen over de activiteiten die zij uitvoert en over het functioneren van haar organisatie. In het ondersteuningsplan is beschreven hoe het samenwerkingsverband uitvoering geeft aan haar taken en hoe zij ouders informeert over ondersteuningsvoorzieningen en onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden. Ook geeft het samenwerkingsverband ouders informatie over de functie van de OPR als inspraakorgaan. In de communicatie van het samenwerkingsverband met ouders spelen de schoolbesturen en de scholen een belangrijke rol. Directies en leerkrachten geven de informatie van het samenwerkingsverband door aan de ouders. Daarom moeten de scholen goed geïnformeerd zijn over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het functioneren van het samenwerkingsverband en van de OPR. Het samenwerkingsverband communiceert dus via professionals met de ouders. Het is verstandig om met elkaar afspraken te maken en vast te leggen over de manier waarop informatie wordt doorgegeven en uitgewisseld. Naast de formele weg (via de OPR) kan het samenwerkingsverband (al dan niet via de scholen) informele activiteiten organiseren om ouders te bereiken. In onderzoek van CPS ( ) geven ouders aan dat ze informele contacten die leiden tot informatie overdracht zeker zo belangrijk vinden als de formele inspraak. Door het organiseren van ouderplatforms, thema-avonden of andere activiteiten wordt informatie uit ge wisseld: ouders krijgen informatie over de activiteiten van het samenwerkingsverband en de OPR en zij maken kenbaar wat zij vinden van het functioneren en van de besluiten van het samenwerkingsverband en de OPR. Op deze manier wordt het draagvlak vergroot. 2 Boer, H. de, Janssen, V., & Rooijen, K. van (2011). Ouders en Passend onderwijs, Amersfoort: CPS., 23

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer Handreiking steunpunt Scholieren en Thomas Slooijer September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Schoolondersteuningsprofiel en 4 2.1 De raad 4 2.2 Hoe kan ik als scholier meepraten over het ondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

Passend onderwijs en medezeggenschap

Passend onderwijs en medezeggenschap Handreiking VOS/ABB Passend onderwijs en medezeggenschap Inhoud Inleiding 1 Wat zegt de wet? 2 Belangrijkste onderdelen van ondersteuningsplan 4 Rol ondersteuningsplanraad na instemming ondersteuningsplan

Nadere informatie

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad. 1 Inleiding

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad. 1 Inleiding Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad 1 Inleiding 1.1 In deze notitie wordt op hoofdlijnen uiteengezet wat de minimale (wettelijke) eisen zijn waaraan scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Utrecht PO. Er vindt een formeel evaluatiemoment plaats binnen een

Nadere informatie

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad Colofon Uitgever: PO-Raad / Utrecht Auteur: Martijn Nolen (Van Doorne N.V.) Datum uitgave: november 2012 Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp

Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp Mei 2016 Inleiding en doel De landelijke onderwijs-

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde. Schooljaar 2014-2015

Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde. Schooljaar 2014-2015 Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde Schooljaar 2014-2015 Openbare basisschool de Bongerd Schoolstraat 2 7396AT Terwolde Tel: 0571-291614 E-mail: mr.obsdebongerd@archipelprimair.nl

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO Friesland

Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO Friesland Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO 21.01 Friesland Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband PO 21.01 Friesland. Er vindt een formeel evaluatiemoment

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2014-2015

Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2014-2015 Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2014-2015 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Dorendal wordt gevormd door een geleding voor personeel en een geleding voor ouders.

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Communicatieplan Medezeggenschapsraad 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Mient wordt gevormd door een deel van personeel en een gedeelte door ouders. De teamleden en ouders zijn

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen?

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Passend Onderwijs, waar kun jij met je vragen terecht? Met passend onderwijs komt er veel op je af. Soms komen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2015-2016

Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2015-2016 Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2015-2016 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Dorendal wordt gevormd door een geleding voor personeel en een geleding voor ouders.

Nadere informatie

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen,

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Purmerend, 18 april 2016 Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Onlangs is duidelijk geworden dat er per september 2016 een aantal vacatures zijn voor de oudergeleding van GMR (PGMR) van de gezamenlijke

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 Reglement... 3 I.

Nadere informatie

Inrichting van de medezeggenschap

Inrichting van de medezeggenschap MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT SWV PO DE EEM Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658); b. samenwerkingsverband: het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Informatie

Medezeggenschapsraad Informatie Medezeggenschapsraad Informatie INHOUDSOPGAVE Wat doet de MR?... 3 Overleg... 3 rechten... 3 wet... 3 budget... 3 scholing... 3 Statuut... 4 organogram... 4 Verplichtingen... 4 Instemmen... 4 Reglement...

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) Preambule: Dit reglement is in november 2013 opgesteld in nauw overleg met de voorlopige ondersteuningsplanraad door het

Nadere informatie

Passend Onderwijs en medezeggenschap

Passend Onderwijs en medezeggenschap Passend Onderwijs en medezeggenschap Inleiding Al geruime tijd wordt er gesproken over de zogeheten Wet Passend Onderwijs 1. Deze wet behelst een flink aantal ingrijpende wijzigingen in respectievelijk

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ROOSENDAAL

PASSEND ONDERWIJS INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ROOSENDAAL PASSEND ONDERWIJS INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ROOSENDAAL BETREFT: VO- 30-02: GEMEENTEN HALDERBERGE, ROOSENDAAL, MOERDIJK Ondergetekenden: VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius

Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius April 2012 INHOUD Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen... 2 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting instemming GMR 15 april 2014 positief advies managementoverleg 24 april 2014 vastgesteld in vergadering CvB 19 mei 2014 datum inwerkingtreding 19 mei 2014 geldigheidsduur twee jaar op basis van het model

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers Inleiding en leeswijzer Met dit advies goede medezeggenschap vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM Plaats : Rotterdam BRIN nummer : t.z.t. Bestuursnummer : 42650 Samenwerkingsverband : PO2806 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Christelijke Basisschool Het Mozaïek. Met het huishoudelijk reglement worden

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

15 Ondersteuningsplanraad: de leden,

15 Ondersteuningsplanraad: de leden, 15 Ondersteuningsplanraad: de leden, het medezeggenschapsstatuut en reglementen Ouders en medewerkers worden vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad. Via deze raad is medezeggenschap geregeld. Zo

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2013 Vernieuwd: website en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs Uitgelicht Voorwoord staatssecretaris Sander Dekker Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen

Nadere informatie

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs Statuut Medezeggenschap Primair Onderwijs Vastgesteld d.d. 3 november 2014 1/6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen 3 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Preambule Medezeggenschapsstatuut van ALLURE Stichting voor openbaar primair onderwijs Het bestuur van STICHTING ALLURE en

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland Versie 1.1 d.d. 6 nov. 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband V(S)O regio 2507 Nijmegen e.o. Vastgesteld door het bestuur V(S)O PaO regio Nijmegen e.o., in de vergadering van 15-01-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Behorend tot Onderwijsstichting KempenKind Versie datum: September 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 De MR leden

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND Preambule Dit reglement is in juli 2013 opgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Westland in nauw overleg met de medezeggenschapsraden

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut GMR

Medezeggenschapsstatuut GMR Medezeggenschapsstatuut GMR Preambule Het bestuur van stichting StAIJ en de (voorlopige) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR van de volgende scholen: 1. JP Coen, 2. SBO het Spectrum, 3. Daltonschool

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 Per bestuursbesluit van 12 mei 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR juni 2013 Werkgroep activiteitenplan: Marg Cornelissen, Els Dinkla, Els Offringa, Marga de Herder, Niels Bonenkamp

Nadere informatie

Juni Model Ondersteuningsplan

Juni Model Ondersteuningsplan Juni 2012 Model Ondersteuningsplan In schooljaar 2012-2013 zijn activiteiten gericht op de inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs: vormgeven aan de swv s, inrichten van de ondersteuningsplanraad,

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Klaar voor passend onderwijs? Congres VO-Raad. Rick de Wit/Harry Nijkamp 15 maart 2012

Klaar voor passend onderwijs? Congres VO-Raad. Rick de Wit/Harry Nijkamp 15 maart 2012 Klaar voor passend onderwijs? Congres VO-Raad Rick de Wit/Harry Nijkamp 15 maart 2012 Onderwerpen Wetsvoorstel Handreiking tijdpad Financiele wijzigingen en verevening Bestuursmodellen 2 Wetsvoorstel Stand

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017 MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT 1 januari 2015 1 januari 2017 05.10.33 16 maart 2015 Preambule Het doel van een medezeggenschapsstatuut is om voor elke betrokkene inzichtelijk te maken hoe medezeggenschap is

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND Preambule Dit reglement is in december 2015 opgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Westland in nauw overleg met de

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPONN

Medezeggenschapsstatuut VGPONN Medezeggenschapsstatuut VGPONN 1. Pre ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk

Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk Inleiding Zowel ouders als Stichting Sport en Welzijn (Peuter Enzo) vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken ALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

reglement oudercommissie

reglement oudercommissie reglement oudercommissie OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Doelstelling... 3 3 Samenstelling... 3 4 Dagelijks bestuur... 4 5 Taakomschrijving... 5 6 Taakuitvoering... 5 7 Vergaderingen...

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie