Vlak voor de start van de meivakantie verschijnt deze 17 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! 7. Handelingsgericht Integraal Arrangeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlak voor de start van de meivakantie verschijnt deze 17 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! 7. Handelingsgericht Integraal Arrangeren"

Transcriptie

1 Nieuws van de Wijnberg 17 Nieuws van de Wijnberg 17 Uitgave: 24 april 2015 Vlak voor de start van de meivakantie verschijnt deze 17 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! In deze editie van Nieuws van de Wijnberg passeren diverse boeiende thema s en Wijnbergontwikkelingen de revue. Veel leesplezier toegewenst! Mart Seerden - Directeur-bestuurder de Wijnberg 1. VSO ontwikkelingen 2. L-O-M-S betrokkenheidsonderzoek 3. Werken met arrangementen 4. Inloopmiddag KEC Roermond 5. Landelijke conferentie 6. Master SEN 7. Handelingsgericht Integraal Arrangeren 8. Leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling 9. Even voorstellen 10. Recensie 11. Om niet te vergeten Waarom is pedagogische tact zo belangrijk in het handelen van onderwijsprofessionals? Het houdt de ruimte van een kind in stand, het beschermt wat kwetsbaar is, het voorkomt pijn, het maakt héél wat kapot is, het versterkt wat goed is, het onderstreept wat uniek is en het ondersteunt persoonlijke groei. (Max van Manen Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen, 2014) 1

2 VSO ONTWIKKELINGEN Vorig schooljaar zijn we gestart met een verdere doorontwikkeling van het VSO met als doel het VSO binnen onze Onderwijsexpertise naar een hoger niveau te tillen. Een brede groep van medewerkers en interne en externe deskundigen worden betrokken bij dit proces. Om te komen tot het plan van aanpak hebben er diverse overlegmomenten en onderzoekspaden plaats gevonden: Opdrachtgesprek kaders en richting; de kwaliteitsindicatoren vanuit de Onderwijsinspectie zijn als leidraad genomen en aangescherpt. Vanuit hier is een actieteam ingericht. Er heeft een bijeenkomst met sleutelfiguren en een interne nulmeting plaatsgevonden op basis van het waarderingskader VSO uit De kwaliteitsindicatoren zijn aan personen (professionals) gekoppeld. Er hebben VSO-werkdagen plaatsgevonden op basis van de opgestelde kwaliteitsindicatoren. Er is samen met sleutelfiguren geëvalueerd en bijgesteld. Er werden Wereldcafé-momenten ingepland rondom vier thema s (leerinhouden pedagogisch klimaat rapporteren stage&praktijk) met sleutelfiguren, ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vanuit het Full Service Centrum. Wijnbergmedewerkers hebben collegiale werkbezoeken gebracht aan de VSOscholen de Zwengel en de Korenaer. De regiegroep VSO is in de complete breedte aan de slag gegaan met het thema stage. Binnen het VSO is het gehele proces zichtbaar gemaakt voor leerlingen, ouders/verzorgers, bezoekers en overige geïnteresseerden. Thema s die binnen het plan van aanpak aan bod komen zijn onder andere: ontwikkelingsprofiel data in beeld analyse van gegevens pedagogische opdracht gedragsclassificatie fasemodel sociaal-emotionele ontwikkeling leerlijnen leerkrachtvaardigheden inrichting klas /gebouw / unit leerling leert leraar kernvakken -uitstroomprofiel geplande onderwijstijd instructie leerstof taakgerichte werksfeer leerlingen actief betrekken bij onderwijsactiviteiten toetsing certificering leerlingvolgsysteem differentiatie in aanbod / instructie / verwerking / onderwijstijd / aanpak leerroutes uitstroombestemming L-O-M-S BETROKKENHEIDSONDERZOEK DE UITKOMSTEN In week 11 vond het L-O-M-S Betrokkenheidsonderzoek plaats onder leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders. De betrokkenheid was groot en de vragenlijsten zijn massaal ingevuld. Aan de hand van de informatie die vrij komt meten wij de brede betrokkenheid en tevredenheid en zetten deze informatie in om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen, vergroten en versterken. Op dit moment worden de ingevulde vragenlijsten verwerkt door Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek (BvPO). Zodra de uitkomsten bekend zijn, zullen deze breed gedeeld worden. Voor tussentijds nieuws verwijzen wij naar onze website 2

3 WERKEN MET ARRANGEMENTEN Elke Unit is dit schooljaar gestart met het uitwerken van een arrangement. In deze editie van nieuws van de Wijnberg worden de arrangementen van twee van onze Units beschreven. Unit aanvangsgroep middenbouw - bovenbouw Naam van het arrangement: CEIK op Kunst (CEIK = creatief enthousiasme inspiratie kennismaken) Dit arrangement wordt binnen de Unit vormgeven aan de hand van de leerlijn Kunstzinnige oriëntatie tekenen en handvaardigheid. Expressie en fantasie Materialen en technieken Tekenen en verven Werkstukken en kunst bekijken Binnen de Unit is een planning opgesteld, waarbinnen drie niveaugroepen zijn ontwikkeld. Er wordt één activiteit per week uitgevoerd. Activiteiten worden gekoppeld aan de doelen van de leerlijn. Het volledige arrangement is aangevuld met kopieerbladen en kijkkaarten en daarnaast is er een leskist in ontwikkeling met materialen om dit thema verder uit te diepen. Thema: kennismaken Thema: creatief Thema: inspiratie Thema: enthousiasme Unit AG-MB-BB Gezamenlijke opening Gezamenlijke afsluiting Aanvangsgroep (AG) Van beroep: Een appeltje om in kunstenaar! te bijten Dit bestaat toch niet Tekenen met letters Middenbouw (MB) Hoe rood is rood? Een stoel om op te zitten Kleur en werkelijkheid Toveren met ruimte Bovenbouw (BB) De keuze van de kunstenaar Een hoop rommel Een groeiend gebouw De kunst van het versieren Unit onderbouw-aanvansgroep Naam van het arrangement: het Wijnberg Kookfestijn Dit arrangement wordt binnen de Unit onderbouw-aanvangsgroep uitgevoerd, waarbij het accent ligt op voeding en koken, maar ook aandacht is voor de activiteiten eraan voorafgaand en erna zoals boodschappen doen, uitserveren en opruimen en afwassen. Als eindproduct wordt een kookboek met foto s, recepten en activiteiten ontworpen. Er worden externe experts ingezet zoals een kok, een diëtiste en een boer/tuinder. Bij de uitvoering van dit arrangement wordt gebruik gemaakt van de leerlijn Leren leren en Mens en wereld. Leren leren: taakaanpak, uitgestelde aandacht en hulp vragen, zelfstandig doorwerken, samenwerken en reflectie op werk Mens en wereld gezond leven: gezond leven-voeding De instructielessen vinden plaats in het praktijklokaal. Een keer in de maand wordt er met de leerlingen gekookt onder begeleiding van een onderwijsassistent en ouders/verzorgers. Locatie Venlo en Locatie Venray onderbouw (OB) en aanvangsgroep (AG) Maand april Maand mei Maand juni Maand juli Pannenkoeken bakken Gezond tussendoortje (fruitspies) Warm gerecht in de oven (pasta en nasi) Wereldgerecht Toetsing en rapportage vindt in beide Units als volgt plaats: De leraar beoordeelt het proces en product De leerling beoordeelt het proces en product De leerling reflecteert op eigen handelen tijdens en na het proces De leerling presenteert het eindproduct Het proces wordt vastgelegd (foto, beeld, logboek) in het Portfolio van elke leerling Er vindt evaluatie plaats op de gestelde doelen in het Ontwikkelingsprofiel 3

4 INLOOPMIDDAG KEC ROERMOND Op vrijdagmiddag 27 maart j.l. vond de open inloopmiddag voor toekomstige medewerkers en omwonenden van het Kennis- en Expertisecentrum in Roermond plaats aan de Kasteel Hillenraedstraat. Na een centraal ontvangst, een welkomstwoord en toelichting op de voortgang van de bouw door verschillende bouwcommissies, werd er in groepen een rondleiding verzorgd en uitleg gegeven over de verschillende ruimtes in het gebouw. Op de begane grond namen we een kijkje in de centrale hal, de aula met podiumtrap, de verschillende spreekkamers, de leefgroep en het SO-domein met de vijf stamgroepen. Ook de keuken en de praktijkruimtes zoals techniek waren te zien. Op de eerste verdieping bevinden de kantoortuin, de praktijklokalen en het VSOdomein met wederom vijf stamgroepen, de leefgroep, spreekruimtes, de cockpits en de gedeelde teamkamer. In het soutterain was de grote sporthal al ver gevorderd met vier kleedruimtes en verschillende therapieruimtes zoals speltherapie, fysiotherapie, motoriekzaal en een fittnessruimte. de ruimte sporthal een stamgroep in het domein de podiumtrap in de centrale aula een doorblik in het domein Meer informatie en beeldmateriaal is te vinden op: LANDELIJKE CONFERENTIE Het Landelijk Platform Onderwijs & Jeugdzorg (LPOJ) organiseert een landelijk congres, getiteld 'Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?', over de opbrengsten, kansen en risico s in de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp. Dit congres vindt plaats op 1 juni a.s. in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De Wijnberg en de Mutsaersstichting hebben zich opgegeven als Full Service Centrum vanuit de good practice samenwerking en is als één van de deelnemers uitgekozen om deel te nemen aan dit congres. Onderwijs en jeugdhulp werken in de praktijk en op beleidsniveau steeds meer samen voor een passend en samenhangend aanbod voor jeugdigen en opvoeders. Toch zijn goede en veelbelovende samenwerkingsprogramma s en bestuurlijke aanpakken weinig bekend en worden deze te weinig gedeeld en benut. Ook de vertaling in opleidingsprogramma s is niet vanzelfsprekend. Maar er zijn meer redenen voor de organisatie van dit landelijk congres. Bij transities is vaak de waan van de dag leidend. Daardoor kunnen beproefde aanpakken onder druk komen te staan, net als de aandacht voor de beoogde vernieuwing (preventie, integratie van dienstverlening et cetera). Als Full Service Centrum werken wij bijna 40 jaar samen in Noord- en Midden-Limburg. Tijdens dit landelijke congres presenteren we twee praktijkvoorbeelden die in de rest van Nederland relatief onbekend zijn. In ongeveer 14 parallelzalen zullen 120 sprekers nieuwe initiatieven in samenwerking Onderwijs-Zorg presenteren. De diverse presentatoren zullen door middel van tafelgesprekken, posterpresentaties, duopresentaties en vragenrondes inspirerende voorbeelden vans amenwerkling in de praktijk van (speciaal) onderwijs en jeuhdhulp aan de orde laten komen. Titel: Een feest van talent & (h)erkenning Organisatie: Onderwijsexpertise de Wijnberg SO / VSO en Mutsaersstichting Doelgroep: SO / VSO Soort sessie: Duopresentatie De Mutsaersstichting en de Wijnberg vormen samen een Full Service Centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor jeugdigen en volwassenen, speciaal onderwijs (SO en VS), aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, opleidingen en onderzoek. Wij werken intensief samen vanuit de gedachte Een kind een gezin een plan! en zien het als onze opdracht om onze cliënten /leerlingen, zo mogelijk in kort-tijdelijke trajecten van Zorg & Onderwijs - Onderwijs & Zorg, na verloop van tijd weer optimaal kunnen participeren in de maatschappij. Talenten en mogelijkheden van ieder individueel kind/jeugdige vormen de basis waarop wij Onderwijs-Zorgarrangementen ontwerpen. Kernwoorden zijn: kleurrijk, zintuigen en intelligenties inzetten, eco-educatie & eco-health, ruimte voor regie, binnen en buiten, talent = fundament, pedagogische opdracht, leergeschiktheid en handelingsgericht integraal educatief ontwerpen. Je bent welkom voor ervaringsverhalen, voorbeelden én resultaten vanuit Zorg én Onderwijs - Onderwijs én Zorg, voor elke doelgroep! Meer informatie: 4

5 MASTER SEN Aan het begin van dit schooljaar is een tiental medewerkers gestart met het opleidingstraject Master SEN (Special Educational Needs). Dit Master-HBO traject wordt deels op onze eigen locatie aangeboden. Onze medewerkers studeren af in diverse richtingen op het gebied van leren of gedrag. De bijeenkomsten Praktijkgericht Onderzoek leerden de deelnemers wat een wetenschappelijk onderzoek inhoudt, hoe het schrijven van een onderzoeksplan plaats kan vinden en hoe een onderzoek opgezet wordt. Daarnaast zijn er dit jaar verschillende modules gevolgd zoals Orthopedagogiek, Gedragsontwikkeling, Probleemgedrag, Geletterdheid en Autisme. Een aantal collega s heeft ook de module Leren en Professioneel handelen gevolgd. Deze module is opgebouwd uit vijf onderwerpen: 1: Effectieve instructie 2: Tijd in het onderwijs 3: Omgaan met verschillen 4: Pedagogisch handelen en leren motiveren 5: Relatie handelingsgericht en doelgericht werken aan opbrengsten Bij de bijeenkomsten rondom het onderwerp Omgaan met verschillen vond uitleg plaats over omgaan met verschillen in leeftijd, sekse, milieu of etnische herkomst, maar ook verschillen in intelligentie en persoonlijkheid en in kenmerken, zoals prestatie, leerstijl en motivatie. Tegemoet komen aan verschillen kan onder andere plaatsvinden door Handelingsgericht Integraal Arrangeren. Hiertoe is er voor alle medewerkers van de Wijnberg een HIA-schrift ontwikkeld. Lees bij het volgende onderdeel hierover verder. Binnen de werkbijeenkomst konden de deelnemers data in beeld brengen en deze wegzetten in conclusies en aanbevelingen voor de praktijk. De deelnemers aan dit Mastertraject analyseerden eerst de toetsresultaten van één domein/vakgebied en gingen vervolgens na welke conclusies ze hieruit konden trekken en welke aanbevelingen ze (hadden) kunnen doen. De analyse, conclusies en mogelijke aanbevelingen werden vervolgens met collega s gedeeld. HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN De Wijnberg-kijkbril bezit 3 belangrijke accenten om het Unitproces te beschouwen. Die accenten staan in volgorde van belangrijkheid! De 3 accenten vormen het fundament van het primaire proces in de unit: Wat is de onderwijsbehoefte van de leerlingen in onze unit / ons team? Hoe organiseren we de professionele capaciteit daar rondom heen? Wat vraagt dit van de professionele attitude van ieder van de unit/teamleden? Bij de Wijnberg wordt gebruik gemaakt van het HIA-schrift om de routering van instroom doorstroom uitstroom helder in beeld te brengen. De instroom kan vanuit twee kanten plaatsen vinden; vanuit de zorg en vanuit het onderwijs. Indien een kind bij de zorg aangemeld wordt, kan er op enig moment de module onderwijs in beeld komen. Indien een kind aangemeld wordt via de Wijnberg, treedt onze routering instroom-doorstroom-uitstroom in werking en wordt er altijd de lijn gelegd met de zorgpartner binnen het Full Service Centrum. Bij de doorstroom is het Ontwikkelingsprofiel van de leerling het uitgangspunt. Er wordt bekeken of bij binnenkomst van een leerling het beginniveau in beeld is, of de doelen SMART geformuleerd zijn (specifiek-meetbaar-acceptabel-realitisch-tijdsgebonden) en of de doelen met de eruit voortvloeiende actiepunten passend zijn vanuit de behandeldoelen die vanuit de zorg gesteld worden. Bekeken wordt of de leerling naast het basisaanbod nog wat extra s nodig heeft (verrijking of ondersteuning) en of het uitstroomperspectief goed in beeld gebracht is. Bij de uitstroom wordt bekeken welke vorm van nazorg er eventueel nodig is. Er wordt gecheckt wat dit van ons vraagt in de eerste drie weken van de uitstroom, de periode tot drie maanden en een jaar erna. Bij de school waar het kind naartoe uitstroom wordt in het kader van de bestendiging de leerling nog enige tijd gevolgd. Daartoe willen we weten of uitgestroomde leerlingen op de goede plek terecht gekomen zijn, of ons schooladvies kloppend is geweest en of leerlingen op de nieuwe school op het verwachte niveau terecht gekomen zijn. 5

6 LEERLIJN SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING Binnen onze Onderwijsexpertise wordt veel waarde gehecht aan het sociaal-emotioneel functioneren van onze leerlingen. Binnen de Wijnberg lag de wens om nog gerichter, systematischer en concreter te werken aan deze brede ontwikkeling bij leerlingen. Hiertoe is onlangs de leerlijn van sociaal-emotionele ontwikkeling (seo) geïntegreerd binnen het onderwijsleerproces. In de fase vooraf werd breed onderzoek gedaan waarbij diverse medewerkers betrokken zijn. Er is bekeken hoe de verbinding gelegd kan worden vanuit de leerlijn naar de gedragsclassificatie en het fasenmodel vanuit het Full Service Centrum, in hoeverre de leerlijn past het Leerlingvolgsysteem van zowel SO als VSO en welke onderdelen binnen de leerlijn passend zijn voor onze doelgroep van 4 tot 18 jaar. Eerder werkten we reeds met de Puntjes van de week die opgesteld zijn vanuit deze zelfde leerlijn. Oftewel, de leerlijn was niet geheel onbekend bij onze medewerkers en leerlingen. We hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit het CED te gebruiken. De thema s vanuit deze leerlijn zijn op verschillende niveaus ingedeeld, waaraan concrete werkdoelen gekoppeld zijn. SO Leren leren - Taakaanpak - Uitgestelde aandacht / hulp vragen - Zelfstandig (door)werken - Samenwerken - Reflectie op het werk Zelfbeeld - Jezelf presenteren - Een keuze maken - Opkomen voor jezelf Sociaal gedrag - Ervaringen delen - Aardig doen - Omgaan met ruzie VSO Sociaal emotionele ontwikkeling - Betrokkenheid - Welbevinden - Sociaal initiatief - Sociale flexibiliteit - Sociale autonomie - Impulsbeheersing - Inlevingsvermogen Leren leren: - Ervaringen delen - Computer/tablet/smartphone gebruiken - Televisie/DVD gebruiken - Relevante informatie zoeken en gebruiken - Alfabet gebruiken Leren taken uitvoeren - Opkomen voor jezelf Leren functioneren in sociale situaties - Omgaan met gevoelens - Respectvol en verantwoordelijk omgaan met anderen - Omgaan met je mogelijkheden/beperkingen - Omgaan met conflicten De leerlijnen voor zowel SO als VSO zijn inmiddels aan ons Leerlingvolgsysteem gehangen. Bij het opstellen van elk Ontwikkelingsprofiel worden de doelen vanuit de leerlijn seo opgenomen. Iedere medewerker heeft zich verdiept in de leerlijn en laat in voorbereiding en planning terugzien hoe er binnen de Unit en klas mee gewerkt wordt.de doelen vanuit de leerlijn seo zijn onderwerp van gesprek met leerlingen, ouders/verzorgers, interne besprekingen en met zorgpartners. In september 2015 wordt het gebruik van deze leerlijn met onze medewerkers geevalueerd en worden bijstellingen gedaan. 6

7 EVEN VOORSTELLEN Naam: Jeroen de Mol Functie: Leraar Locatie: Venlo Hallo allemaal, Ik ben Jeroen de Mol, 25 jaar oud en woon in Reuver. Nadat ik in juni 2014 ben afgestuurd als leraar (Pabo Sittard) ben ik aan de slag gegaan als leraar op de Wijnberg. Na de herfstvakantie ben ik begonnen met mijn eigen klas MB-BB-b. Ik sta met veel plezier voor de klas en middels mijn enthousiasme ga ik er samen met de kinderen een leuk jaar van maken. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij vrienden, ik speel beachvolleybal en doe aan boksen. Mijn droom is om de wereld te zien en ik maak dan ook regelmatig een reis. Mocht je meer over me willen weten, loop dan gerust een keertje binnen in de klas MB-BB-b op de locatie in Venlo. Naam: Ilse van de Mosselaar Functie: Leraar Locatie: Venlo Beste lezers, Ik ben Ilse van de Mosselaar, 40 jaar en woon in Mierlo. Samen met mijn man hebben wij 3 zonen. We bezoeken graag een museum, eten gezellig met vrienden, gaan wandelen of fietsen. Ook gaan we graag op vakantie, we zijn dan sportief bezig, gaan de natuur in of bezoeken mooie plaatsjes. Na jaren bij de Rabobank gewerkt te hebben, heb ik besloten om mijn baan op te zeggen om mijn droom in vervulling te laten gaan. Zo ben ik 6 jaar geleden aan de lerarenopleiding begonnen. Een beslissing waar ik geen spijt van heb gehad. Na het behalen van mijn diploma heb ik op verschillende scholen ingevallen, vooral in het speciaal onderwijs. Zo ben ik ook bij de Wijnberg terecht gekomen, eerst losse dagen op oproepbasis en sinds een jaar 3-4 dagen per week. Ik werk in alle klassen. Als een leraar buiten de klas werkzaamheden heeft, neem ik de zaken in de klas over. Zo werk ik zowel op het SO als op het VSO. Die afwisseling spreekt mij heel erg aan. Op deze manier leer ik ook veel over hoe er bij de Wijnberg gewerkt wordt en de ontwikkeling die de school doormaakt. Maar ik leer ook veel leerlingen kennen! Mocht je nog vragen hebben, zoek me op en ik beantwoord ze graag! Naam: Anne Gielen Functie: Onderwijsassistente Locatie: Venlo Hallo allemaal, Ik ben Anne Gielen, 26 jaar oud en ik woon in Venlo. Ik 2009 ben ik afgestudeerd aan de Gilde opleidingen in Venlo. Nadat ik afgestudeerd was heb ik een jaar als au-pair gewerkt in Amerika. Toen ik eenmaal terug was heb ik meerdere dingen gedaan zoals in de horeca gewerkt maar ook nog gereisd. Uiteindelijk ben ik toch weer in het wereldje van de zorg terecht gekomen. Ik heb 2 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt als activiteiten/woonbegeleidster. In 2009 heb ik mijn afstudeerstage binnen de Wijnberg gedaan, in september 2014 toch gesolliciteerd bij de Wijnberg omdat ik de stage als erg leuk ervaren heb. In oktober 2014 ben ik begonnen als onderwijsassistente in de onderbouw en middenbouw in Venlo. Tot nu toe vind ik het erg leuk en is iedere dag weer een leerzame en interessante dag. In mijn vrije tijd onderneem ik graag iets met vriendinnen en maak ik muziek bij een harmonie. Wil je nog meer weten, loop gerust binnen! Groetjes Anne 7

8 RECENSIE Boeken zijn er voor iedereen. In deze editie wederom een bijdrage voor jong én oud! Titel: Begeleiden van actief leren (Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking) Schrijver: Linda van den Bergh en Anje Ros ISBN-nummer: Leeftijd: Pabo-studenten / studenten aan een lerarenopleiding Uitgave met een actueel thema in het (basis)onderwijs: kinderen stimuleren om zelf eigenaar te worden van hun leerproces. Dat gebeurt door als leerkracht beredeneerd en doelgericht in te spelen op actieve leervormen met en voor kinderen - die actieve leervormen worden geschraagd door zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden als samenwerking, communicatie, ICT-vaardigheden, kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen. Theorie en praktijk wisselen elkaar op een hele praktische manier af in deze heldere handreiking. Checklists, tools, vlotte overzichten en schematische weergaven vangen de theorie en geven de student / leraar handvatten voor zelfstudie en het bruikbaar inrichten van de eigen praktijk. Met leer- en reflectievragen, literatuurverwijzing, uitgebreid register. Aan deze publicatie is een verrijkende website verbonden (www.coutinho.nl/begeleidenvanactiefleren), waar via een bijgevoegde code ingelogd kan worden. Voorbeeld van een theorie en praktijk, van de hand van twee goed ingevoerde onderwijsprofessionals, die er inhoudelijk werkelijk toe doet in hedendaags onderwijsland. Mart Seerden 19 maart 2015 Titel: Game over? Start opnieuw! (Sport en autisme - Verhalen, tips en spelletjes) Schrijver: Elise Haarman ISBN-nummer: Leeftijd: 9 jaar t/m 12 jaar Uitermate praktische uitgave (slappe kaft), ter begeleiding van kinderen met een vorm van autisme die graag willen sporten. Een boek met 12 herkenbare verhalen en tientallen handreikingen, waarin thema's als een sportclub kiezen, je sporttas inpakken, wedstrijdvoorbereiding, omgaan met regels, rustig blijven, omgaan met verliezen, praten over jezelf, of spelen in een speciaal team, vol inlevingsvermogen in de autistische belevingswereld van kinderen, gepresenteerd worden. Enerzijds in verhalende vorm en anderzijds voorzien van tal van tot reflectie uitnodigende doe-opdrachten, stappenplannetjes en overzicht biedende 'tools'. Kinderen vanaf ca. 9 jaar zullen dit boek zelf kunnen lezen, hoewel het aanbeveling verdient om de behandelde thematiek ook thuis, bij de sportclub, of in school met groepjes kinderen door te nemen, te bespreken, of van eigen ideeën te laten voorzien. De tekst en de begeleidende suggesties zijn helder en relevant en uitermate bruikbaar. Het kan bijna niet anders of de auteur is eenervaringsdeskundige op dit terrein. Met cartoonachtige zwart-wit illustraties en Lijst met moeilijke woorden. Voortreffelijke publicatie! Mart Seerden 13 maart

9 OM NIET TE VERGETEN Groene donderdagen Op 16 april hebben alle leerlingen die tijdens de voorgaande Groene Donderdagen een eigen plantje hebben gepoot, dit verpoot en een plekje geven in de grote moestuin. Na een geslaagde periode van deze Groene Donderdagen, het eerste poten van eigen plantjes, een wandeling met Artemisia en een spel in het bos, maken we nu de stap naar de volgende groene periode. De volgende Moestuindagen vinden plaats op 21 mei, 28 mei en 04 juni Iedere klas krijgt een eigen stuk moestuin ter beschikking om te poten, te verzorgen en te oogsten. Ook aan de nevenevestigingen is gedacht. In Wessem wordt er gewerkt met mobiele bakken die door onze VSO-leerlingen zijn gemaakt. Deze bakken worden versierd, geschilderd en in gebruik genomen voor het poten/zaaien/verzorgen door de leerlingen en cliënten van het Full Service Centrum in Wessem. De mobiele bak kan na de zomervakantie mee overgaan naar het KEC Roermond. Ook op de locaties Weert en Venray worden mobiele bakken in gebruik genomen. Naast alle geplande Groene Activiteiten gaan we een en ander vastleggen, koppelen aan leerlijnen, borgen en een structurele plek geven binnen het Onderwijsprogramma. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via Webshop De Webshop is wederom uitgebreid met onder andere interieur- en woonaccessoires. Neem zeker een kijkje naar de diverse producten die onze leerlingen eigenhandig gemaakt hebben en via de webshop verkopen. Nieuw in de verkoop zijn een kapstok, sleutelkastje en plantenbak. Zie onderstaand de foto s van deze producten. Via onze website kunt u de webshop bereiken. STAUT (Steunpunt AUTisme) STAUT gelooft in de kansen, mogelijkheden én talenten van alle kinderen en is toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar informatie over autisme - in de allerbreedste zin! Wij gaan graag, samen met u - en ieder die ons nodig heeft - op zoek naar antwoorden die passen bij uw vragen. Heeft u als professional, ouder/verzorger, buurtgenoot, oma/opa, vriendje of als kind/jongere zelf vragen over bijvoorbeeld autisme in het algemeen, onderwijs, opvang of dagbesteding? Wij helpen u graag verder en staan dagelijks voor u klaar! Op 2 april 2015 was het Wereld Autisme dag. In de week van 28 maart tot en met 4 april vonden landelijk allerlei acties en activiteiten plaats. Ook STAUT deed mee in de vorm van een tentoonstelling tijdens het Voorjaarsfeest. Heeft u deze dag geen kennis kunnen maken met STAUT? Geen probleem! Met al uw vragen kunt u via het contactformulier op onze website contact opnemen met een van onze medewerkers. STAUT is tevens telefonisch bereikbaar op dinsdagmiddag van uur tot uur en op vrijdagochtend van uur tot uur via telefoonnummer Namens alle medewerkers van de Wijnberg wensen wij iedereen een prettige meivakantie toe! Deze editie werd mede mogelijk gemaakt door: Mart Seerden, Monique Hopman, Jos Mangnus, Christel Siekman, Charles Coppens, Rianne Heitzer, Hannelore Rubie, Suzan Mulders, Joyce Peters, Sanne van de Pasch, Imke Brands, José Engels, Jeroen de Mol, Ilse van de Mosselaar, Anne Gielen. Bregje Salemans Lid IM&O en Aandachtsfunctionaris Regie&Beleid de Wijnberg Interesse om mee te helpen bij de tot standkoming van de volgende editie van Nieuws van de Wijnberg? Laat het ons weten! 9

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar Ontwikkeld door OMO en APS Januari 2007 APS-OMO Colofon Tekst: Sebo Ebbens Eindredactie: Elise Schouten Lay-out: APS, Publishing Service Centre Foto

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie