OPLEIDING- EN EXAMENREGELING. Bachelor Hospitality & Events Management AD Hospitality & Events Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING- EN EXAMENREGELING. Bachelor Hospitality & Events Management AD Hospitality & Events Management"

Transcriptie

1 OPLEIDING- EN EXAMENREGELING Bachelor Hospitality & Events Management AD Hospitality & Events Management met bijlagen Studiejaar Vastgesteld in het CvB op 1 september

2 Inhoud Hoofdstuk 1. ALGEMEEN... 5 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling... 7 Artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling... 7 Hoofdstuk 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING... 8 Artikel 2.1 Persoonlijk gesprek bij toelating student (intake)... 8 Artikel 2.2 Toelatingseisen... 8 Artikel 2.3 Deficiënties... 9 Artikel 2.4 Vrijstelling propedeutisch examen en toetsen... 9 Artikel 2.5 EVC-assessment Artikel 2.6 Weigering en ontzegging toegang Artikel 2.7 Taaltoets Nederlands Artikel 2.8 Geen toelating op grond van ongeschiktheid Hoofdstuk 3 ONDERWIJSPROGRAMMA Artikel 3.1 Doelstelling van de opleiding Artikel 3.2 Inrichting en studielast van de opleiding Artikel 3.3 Voer- en onderwijstaal Artikel 3.4 Voorzieningen voor student met functiebeperking Artikel 3.5 Samenstelling van de propedeuse van de bacheloropleiding en van het Associate degreeprogramma Artikel 3.6 Samenstelling postpropedeuse van de bacheloropleiding Artikel 3.7 Samenstelling fast track programma Artikel 3.8 Samenstelling uitstroomprofielen voor de bacheloropleiding Artikel 3.9 Samenstelling postpropedeuse van het Associate-degreeprogramma Artikel 3.10 Overzicht onderwijseenheden en studiepunten Artikel 3.11 Onderwijsactiviteiten Artikel 3.12 Studielasturen Hoofdstuk 4 EXAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN Artikel 4.1 De examens van de opleiding Artikel 4.2 Het behalen van onderwijseenheden en het toekennen van ects Artikel 4.3 Cum laude regeling Artikel 4.4 Toekenning graden Artikel 4.5 Getuigschriften

3 Artikel 4.6 Afgifte getuigschriften Artikel 4.7 Ondertekening getuigschriften Artikel 4.8 Data voor het verdedigen van afstudeerprojecten Artikel 4.9 Verklaringen Hoofdstuk 5 TENTAMENS, TOETSEN, BEOORDELEN Artikel 5.1 Informatie en verantwoordelijkheid Artikel 5.2 Vorm van tentamens en toetsen Artikel 5.3 Toelating tot de volgende fase in het opleidingsprogramma Artikel 5.4 Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen Artikel 5.5 Herkansen van toetsen Artikel 5.6 Inleveren en herkansen van praktijkopdrachten Artikel 5.7 Inschrijving en deelname aan toetsen en herkansingen Artikel 5.8 Praktische gang van zaken bij tentamens en toetsen (bijl F) Artikel 5.9 Verslaglegging van de toetsing Artikel 5.10 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen Artikel 5.11 Geldigheidsduur van studieresultaten Artikel 5.12 Inzage van toetsen en praktijkopdrachten Artikel 5.13 Bewaring Artikel 5.15 Onregelmatigheden, plagiaat en fraude Hoofdstuk 6 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEADVIES Artikel 6.1 Studie & Loopbaancoaching Artikel 6.2 Regeling bindend studieadvies Hoofdstuk 7 EXAMENCOMMISSIE Artikel 7.1 Instelling en samenstelling examencommissie Artikel 7.2 De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden Hoofdstuk 8 BEZWAAR EN BEROEP Artikel 8.1 Bezwaar Artikel 8.2 Beroep Hoofdstuk 9 SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN Artikel 9.1 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule Artikel 9.2 Bekendmaking van de regeling Artikel 9.3 Citeertitel, inwerkingtreding Bijlage A: COMPETENTIE OVERZICHT Bijlage B: UITSTROOMPROFIELEN

4 Bijlage C: OVERZICHT CURRICULUM EN STUDIEPUNTEN Bijlage D: OVERGANGS- EN TOELATINGSNORMEN Bijlage E: PRAKTISCHE GANG VAN ZAKEN BIJ TOETSEN Bijlage F: PROCEDURE VERZOEKEN OM VRIJSTELLINGEN, VOORZIENINGEN EN STUDIEVERLENGING 56 4

5 Hoofdstuk 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen Lijst van definities en afkortingen Accreditatie: Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld (artikel 1.1 sub s WHW). Assessor: Examinator, degene die in een assessment beoordeelt in welke mate de student competenties heeft verworven. Associate degree: een samenhangend geheel van onderwijseenheden binnen een opleiding met een omvang van 120 studiepunten, af te sluiten met een examen waaraan de graad associate degree is verbonden. Deze opleiding is gekoppeld aan een bacheloropleiding en is geregistreerd in het CROHO. College van Beroep voor de examens: het College van Beroep dat door het College van Bestuur is ingesteld (artikel 7:60 t/m 7:63 WHW). Competentie: het duurzaam vermogen tot handelen in een beroepscontext met waarneembaar resultaat, ter uitvoering van bepaalde verrichtingen in een omschreven beroepsrol. Competentieniveau is de aanduiding van het niveau waarop de competentie beheerst wordt. CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, waarin de geaccrediteerde opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn opgenomen (artikel 6.13 WHW). Curriculum: de beschrijving van de onderwijsinhoud van een opleiding. De beschrijving is geordend in onderwijsperioden van 11 weken en onderwijseenheden. Uit het curriculum wordt de opbouw van de opleiding zichtbaar. EVC: bewijs van eerder of elders verworven competenties. Examen: de verzameling van met goed gevolg afgelegde toetsen binnen een opleiding waarmee de propedeutische fase, het associate degree programma of de bachelor opleiding wordt afgesloten. Examencommissie: de op grond van artikel 7.12 van de WHW ingestelde commissie voor de opleiding. Examinator: een door de examencommissie aangewezen persoon die belast is met het ontwerpen van toetsen of praktijkopdrachten en met het beoordelen van examenproducten. Extraneus: Een extraneus 1 is iemand die aan een universiteit of hogeschool examens kan afleggen maar geen hoorcolleges of vakoefening mag volgen of begeleiding ontvangt. Fast track: het volgen van het volledige onderwijsprogramma binnen een tijdsperiode van drie studiejaren. 1 5

6 HBO-bacheloropleiding: een beroepsopleiding die aansluit op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en is geregistreerd in het CROHO. Hoofdfase: een samenstel aan onderwijseenheden binnen een opleiding met een programmatische samenhang van 180 studiepunten. Leerlijn: Een ontwikkellijn van leren voor de student. In de leerlijn wordt programmatisch een koppeling gemaakt tussen logische onderwijs- en leerinhoud. Onderwijseenheid: De aanduiding voor de onderwijsactiviteiten, gericht op het bereiken van uit de eindkwalificaties/competenties afgeleide leerdoelen. Onderwijsgroep: een groep onderwijseenheden die op basis van inhoudelijke en/of programmatische samenhang bij elkaar zijn gevoegd. De indeling in onderwijsgroepen wordt weergegeven op de cijferlijst. Met ingang van de start van cohort is de groepering van onderwijseenheden vervallen. Opleiding: een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken (artikel 7.3 WHW). Post-propedeuse: de fase van de opleiding die direct volgt op de propedeuse en wordt afgesloten met het afsluitend examen, ook wel hoofdfase genoemd. Praktijkopdrachten: Onder praktijkopdrachten wordt verstaan: praktijkopdrachten, scripties, ondernemersplannen, portfolio s, stageverslagen, BPV-verslagen, onderzoeken en bedrijfspresentaties. Propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding met een omvang van 60 studiepunten (artikel 7.8 WHW). Rechtspersoon: Business School Notenboom is rechtspersoon voor hoger onderwijs Student: degene die is ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van onderwijs en het afleggen van de toetsen en de examens van een opleiding. Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar. Studieloopbaancoach: een begeleider die door het instituut is aangewezen om de student te begeleiden bij het maken van studie- en loopbaankeuzes. Studiepunt: één studiepunt omvat een studielast van 28 studie-uren (European Credit). Toets: een beoordeling van de student, waarin begrepen het onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden als bedoeld in artikel 7.10 van de WHW, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek door tenminste één door de examencommissie aangewezen examinator. 6

7 Toetsplan: Een document waarin staat beschreven welke toetsen binnen de opleiding worden afgenomen, welke competenties en leerinhouden ze dekken, welke toetsvorm wordt gehanteerd en de weging van de toetsen in relatie tot de eindbeoordeling van de opleiding. Toetsproduct: Een toetsproduct is het resultaat van de uitwerking van schriftelijk te maken toetsen of van uit te voeren praktijkopdrachten zoals opgenomen in het toetsplan en nodig voor het verkrijgen van de voor het beroepsprofiel noodzakelijke competenties. Uitstroomprofiel: een samenstel aan onderwijseenheden met een programmatische samenhang van 20 studiepunten. WHW: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen Hospitality & Events Management en Hoger Hotelmanagement en voor de Associate degree Hospitality & Events Management, verder te noemen: de opleiding. Het diploma Bachelor Hoger Hotelmanagement kan worden behaald tot uiterlijk 31 augustus 2017; het diploma associate degree Hotel Operation Management kan per 31aug 2015 niet meer worden uitgereikt. 2. Deze regeling is van toepassing op de studenten en extraneï die staan ingeschreven bij de opleiding, en op de personen die verzoeken om toegelaten te worden tot de opleiding. Artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling 1. De regeling wordt vastgesteld door het College van Bestuur na advies van de Examencommissie. 2. De regeling geldt voor de duur van een studiejaar. Gedurende het studiejaar kan de regeling niet worden gewijzigd, tenzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is en studenten daar niet onevenredig door worden benadeeld. 7

8 Hoofdstuk 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING Artikel 2.1 Persoonlijk gesprek bij toelating student (intake) 1. De toelating tot de Bachelor opleiding en het Ad programma is de verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecteur. 2. De vestigingsdirecteur houdt met de student een persoonlijk gesprek (intake), bij voorkeur in aanwezigheid van een ouder/verzorger van de aankomende student. De student ontvangt een eigen Notenboom adres en inlogcode die hem toegang verschaft tot het portaal waarop hij alle noodzakelijke gegevens kan inzien over de studie. 3. Tijdens de intake worden er vragen gesteld over mogelijk belemmerende aspecten als dyslexie, dyscalculie, ADD etc. Er wordt in dit verband gewezen op de noodzaak van door een GZ psycholoog afgegeven verklaring, opdat men aanspraak kan maken op faciliteiten bij de studie en bij de toetsing. Het persoonlijk gesprek verschaft basisinformatie voor de studie- & loopbaancoach (SLC). Artikel 2.2 Toelatingseisen 1. De student wordt toegelaten tot de Hbo met: mbo-4, havo of vwo diploma; een propedeuse van een verwante NVAO geaccrediteerde Hbo/WO opleiding; een behaalde 21+ toets van Business School Notenboom; een buitenlands diploma dat naar oordeel van het instellingsbestuur tenminste gelijkwaardig is aan een mbo-4, havo of vwo diploma. 2. Voor de Hbo Business Administration gelden hiernaast de volgende profieleisen: vwo- of havodiploma met het profiel E & M met M & O of een van de overige profielen met in het vrije deel het vak economie en/of M & O; mbo-diploma niveau 4 met een moderne vreemde taal en een van de vakken wiskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, commerciële economie of bedrijfsadministratie. 3. Studenten met een vwo-diploma kunnen worden toegelaten tot een verkort, 3-jarig hboprogramma. 4. Studenten die een havo- of een mbo-4 diploma hebben behaald met een gemiddeld cijfer 7 kunnen worden toegelaten tot het zgn. fasttrack bachelorpropgramma (3-jarig) regeling: a. Een student die op de inschrijvingsdatum ouder is dan 21 jaar en niet voldoet aan de vooropleidingseis kan daarvan vrijgesteld worden op basis van een, met goed gevolg afgelegd, 21 plus toets. De 21 plus toets geeft aan dat de student over de vereiste kennis, inzicht en taalvaardigheid beschikt om een HBO- studie te beginnen. Dit is een wettelijke eis, conform artikel 7.29 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 8

9 b. De 21 plus toets bestaat uit twee onderdelen: Capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (= Differentiële Aanleg Testserie) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie wordt afgenomen Nederlands: tekstanalyse en samenvatting Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. De (aanstaande) student een bewijs met de uitslag. c. De 21+ toets kan worden afgelegd bij de vestigingen van het Erasmus College. Certificaten van een 21+ toets afgelegd bij een andere instelling voor hoger onderwijs worden geaccepteerd indien de toets tot maximaal 6 maanden voorafgaand aan de intake is afgelegd. 6. Buitenlands diploma Degene die beschikt over een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat op grond van een ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld in het eerste lid, is toelaatbaar, mits - indien van toepassing - tevens voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket en het bepaalde in het tweede lid en - ingeval van een buitenlands diploma - ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Artikel 2.3 Deficiënties Een student die niet voldoet aan het juiste profiel of niet het juiste vak in het profiel heeft gevolgd dient middels certificaten aan te tonen voldoende kennis in dat vak (zo nodig: vakken) te bezitten. Indien de student de deficiëntie-vakken heeft behaald hoeft hij niet langer deze lessen te volgen. Artikel 2.4 Vrijstelling propedeutisch examen en toetsen 1. De examencommissie kan vrijstelling verlenen van het propedeutisch examen aan de bezitter van een in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van de examencommissie tenminste gelijkwaardig is aan het propedeutisch getuigschrift van de opleiding; de examencommissie kan bepalen dat onderwijseenheden die onmisbaar worden geacht in het BSNcurriculum alsnog moeten worden behaald. Een vrijstelling van het propedeutisch examen geeft geen recht op een propedeutisch getuigschrift BSN. 2. De examencommissie kan op verzoek van de desbetreffende student vrijstelling verlenen voor het behalen van een onderwijseenheid indien de student in het hoger onderwijs eerder met goed gevolg een examen of toets met vergelijkbare inhoud heeft afgelegd. Indien uit het verzoek tot vrijstelling blijkt dat slechts een deel van de aan de onderwijseenheid verbonden kwalificaties wordt afgedekt, dan wordt geen vrijstelling verleend. 3. Verzoeken tot vrijstelling moeten door de student binnen drie weken na aanvang van het betreffende trimester worden ingediend middels de procedure vrijstellingen op het portaal BSN. De student en diens vestigingsdirecteur worden schriftelijk van het besluit tot vrijstelling van de examencommissie in kennis gesteld. 9

10 Artikel 2.5 EVC-assessment Indien een EVC-assessment is afgelegd in overeenstemming met de landelijke kwaliteitscode EVC, kan de examencommissie bij aanvang van de studie vrijstellingen verlenen, voor zowel toetsen van de propedeutische fase als van de hoofdfase van de opleiding. Artikel 2.6 Weigering en ontzegging toegang 1. De opleiding heeft in alle gevallen de mogelijkheid om studenten te weigeren bij inschrijving of de student uit te schrijven om welke reden dan ook. 2. De door het College van Bestuur terzake vastgestelde procedurele regels worden in acht genomen. Deze regels zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement van Business School Notenboom. 3. De student wordt geïnformeerd over de beëindiging van de inschrijving. Artikel 2.7 Taaltoets Nederlands 1. Degene die op grond van dit hoofdstuk moet aantonen de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen kan dit doen door een bewijs als bedoeld in het tweede lid te overleggen. 2. Onder het bewijs als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan het: a. staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) programma 2; b. certificaat Nederlands als vreemde taal Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs of Profiel Academische Taalvaardigheid. Artikel 2.8 Geen toelating op grond van ongeschiktheid Heeft de examencommissie kennis van gedragingen of uitlatingen van een persoon die tot de opleiding wil worden toegelaten die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de opleiding opleidt, dan kan zij de vestigingsdirecteur in bijzondere gevallen en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen adviseren betrokkene niet tot de opleiding toe te laten. De examencommissie stuurt een afschrift van het advies aan betrokkene. 10

11 Hoofdstuk 3 ONDERWIJSPROGRAMMA Artikel 3.1 Doelstelling van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het terrein van Hospitality en Events Management resp. Hotelmanagement dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een eventuele voortgezette opleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de competenties op hbo-niveau zoals vermeld in bijlage A: COMPETENTIES. Artikel 3.2 Inrichting en studielast van de opleiding 1. De reguliere, vierjarige bacheloropleiding heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan 60 studiepunten behoren tot de propedeutische fase en 180 studiepunten behoren tot de postpropedeutische fase. 2. De verkorte bacheloropleiding heeft een studielast van 180 studiepunten en is gelijk aan het programma van de postpropedeutische fase van de reguliere opleiding. 3. De fasttrack bacheloropleiding bestaat uit 240 studiepunten; gemiddeld 80 studiepunten per jaar. In het eerste studiejaar is o.a. de propedeutische fase opgenomen met specifieke onderwijseenheden met in totaal 60 studiepunten. 4. De opleiding kent een Associate-degreeprogramma Hospitality en Eventmanagement, bestaande uit een propedeutische fase, die gelijk is aan die van de bacheloropleiding en een postpropedeutische fase van 60 studiepunten. 5. De opleidingen zijn voltijds. 6. De bacheloropleiding kent de volgende uitstroomprofielen: Business Events, Hospitality Operations management, Marketing en sales, Artikel 3.3 Voer- en onderwijstaal 1. Het onderwijs in de opleiding wordt gegeven in het Nederlands, tenzij: Het onderwijs betreft dat betrekking heeft op een andere taal; Het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege gegeven wordt door een anderstalige gastdocent; De specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten noodzaakt een andere taal te gebruiken. 2. In een opleiding die in het Nederlands wordt aangeboden kan gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur. 11

12 Artikel 3.4 Voorzieningen voor student met functiebeperking De vestigingsdirecteur biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo veel als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt. De vestigingsdirecteur kan advies inwinnen bij de studieloopbaanbegeleider alvorens te beslissen. Artikel 3.5 Samenstelling van de propedeuse van de bacheloropleiding en van het Associate degreeprogramma. De propedeuse heeft een omvang van 60 studiepunten en heeft drie functies: oriëntatie, verwijzing en selectie. Het propedeutisch examen Hospitality & Events Management is behaald zodra de student de in de propedeutische fase voorgeschreven onderwijseenheden heeft behaald (totaal 60 ects). De propedeuse omvat de onderwijseenheden die zijn opgenomen in de BIJLAGE C: OVERZICHT CURRICULUM EN STUDIEPUNTEN. Artikel 3.6 Samenstelling postpropedeuse van de bacheloropleiding De postpropedeutische fase van de bacheloropleiding en de verkorte bacheloropleiding- alsmede de daarmee verbonden uitstroomprofielen - omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in de BIJLAGE C: OVERZICHT CURRICULUM EN STUDIEPUNTEN., met de daarbij vermelde studielast (totaal 180 studiepunten). Artikel 3.7 Samenstelling fast track programma De opleiding kent de mogelijkheid om sneller te studeren door middel van het fast track programma. De samenstelling van het fast track programma is opgenomen in BIJLAGE C: OVERZICHT CURRICULUM EN STUDIEPUNTEN. Artikel 3.8 Samenstelling uitstroomprofielen voor de bacheloropleiding. De samenstelling van de in artikel 3.2 lid 4 genoemde uitstroomprofielen is opgenomen in BIJLAGE B: UITSTROOMPROFIELEN. Ieder uitstroomprofiel heeft een omvang van 20 studiepunten. Artikel 3.9 Samenstelling postpropedeuse van het Associatedegreeprogramma 1. De postpropedeutische fase van het Associate-degreeprogramma heeft een omvang van 60 studiepunten en omvat de onderwijseenheden die zijn opgenomen in BIJLAGE C: STUDIEPUNTEN. 2. Studenten kunnen na het behalen van het Associate-degreeprogramma doorstromen in de bacheloropleiding Hospitality & Events Management; zij zullen moeten voldoen aan de voorwaarden, genoemd in de BIJLAGE D: OVERGANGS- EN TOELATINGSNORMEN. Artikel 3.10 Overzicht onderwijseenheden en studiepunten 1. Elke opleiding bestaat uit een samenhangend geheel van onderwijseenheden, onderdelen van een opleiding die met een tentamen worden afgesloten. Onderwijseenheden hebben een maximale omvang van 30 studiepunten. 2. Aan onderwijseenheden worden hele of halve studiepunten toegekend. Het overzicht van de verdeling van de studiepunten is opgenomen in bijlage BIJLAGE C: STUDIEPUNTEN. Deze bijlagen maken daarmee onderdeel uit van deze regeling. 12

13 Artikel 3.11 Onderwijsactiviteiten 1. Het overzicht van de onderwijsactiviteiten is opgenomen in de studiegids voor de opleiding Hospitality & Events Management. 2. Als er ingangseisen zijn gesteld om deel te kunnen nemen aan een onderwijsactiviteit dan zijn deze in het overzicht bedoeld in lid 1 opgenomen. 3. Het lesrooster wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de lessen bekend gemaakt. Artikel 3.12 Studielasturen Het bepalen van de studiebelasting en het bereken van het aantal toe te kennen ects wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Het bijwonen van een college 1sbu (studiebelastingsuur) Het houden van een korte presentatie 3 sbu Het bijwonen van een studiedag/excursie 8 sbu Het maken van een werkstuk (per 10 pag) 28 sbu Het verwerken van leesstof (10-15 pag) 1 sbu Het verwerken van leerstof (5-10 pag) 1 sbu Leesstof en leerstof zijn teksten van gemiddelde zwaarte in de Nederlandse of Engelse taal. 13

14 Hoofdstuk 4 EXAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN Artikel 4.1 De examens van de opleiding 1. Met ingang van het studiejaar is voor het te starten cohort het programma opgebouwd uit uitsluitend onderwijseenheden; voor de oudere cohorten is het programma nog opgebouwd uit onderwijsgroepen, die weer zijn van samengesteld uit onderwijseenheden, zie BIJLAGE C: OVERZICHT CURRICULUM EN STUDIEPUNTEN. 2. In de opleiding wordt het propedeutisch examen behaald door het behalen van de voorgeschreven onderwijseenheden c.q. onderwijsgroepen; de postpropedeutische fase door een afsluitend examen. Het aan de opleiding verbonden Associate degreeprogramma kent eveneens een propedeutisch en een afsluitend examen. 3. De examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indien alle onderwijseenheden c.q. onderwijsgroepen van de betreffende fase, dan wel programma met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen. 4. Het afsluitend examen in de postpropedeutische fase kan niet eerder worden behaald dan nadat alle overige onderwijseenheden c.q. onderwijsgroepen zijn behaald, dan wel vrijstelling is verleend voor het afleggen daarvan, zie BIJLAGE D: OVERGANGS- EN TOELATINGSNORMEN. 5. De examencommissie stelt de uitslag van de examens, toetsen en praktijkopdrachten vast, nadat zij heeft vastgesteld of de student aan alle voor het betreffende examen, toets of praktijkopdracht geldende verplichtingen heeft voldaan. 6. De examencommissie kent een getuigschrift toe aan de student die een examen heeft behaald en ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten. Geen propedeuse getuigschrift wordt uitgereikt aan degene die van de examencommissie vrijstelling heeft verkregen om deze fase van de opleiding te volgen. Artikel 4.2 Het behalen van onderwijseenheden en het toekennen van ects 1. Een onderwijseenheid bestaat uit een combinatie van leerdoelen die door tenminste twee deeltoetsen moet worden behaald. De wijze waarop en het aantal deeltoetsen waarmee een onderwijseenheid wordt getoetst is vastgelegd in BIJLAGE E: TOETSPLAN. Bij de becijfering van een schriftelijke of mondelinge toets wordt gebruik gemaakt van cijfers op de beoordelingsschaal 1 tot en met 10 op één decimaal nauwkeurig. Op de cijferlijst, die bij het getuigschrift behoort worden de cijfers afgerond op hele getallen (4,5 of hoger wordt een 5; 5,5 of hoger wordt een 6, etc.). 2. Het aantal aan een onderwijseenheid gekoppelde studiepunten wordt aan de student toegekend als deze als eindcijfer voor die onderwijseenheid 5,5 of hoger heeft behaald. Voor herkansbare deeltoetsen geldt dat hiervoor minimaal 4,5 moet worden behaald; is dit niet het geval dan moet deze deeltoets worden herkanst. Indien een deeltoets herkansbaar is, moet het cijfer voor deze deeltoets hoger of gelijk zijn aan 4,5. In de OER (toetsplan) is vastgelegd op welke wijze het eindcijfer voor die eenheid wordt berekend. 14

15 3. Indien het resultaat van een onderwijseenheid eenmaal voldoende is, vervalt in beginsel het recht op herkansing. De student kan echter de examencommissie eenmalig verzoeken om toch te mogen herkansen om daarmee een beter eindcijfer te verkrijgen, bijv. in geval van de mogelijkheid een cum laude resultaat (zie art 4.3) of om te voldoen aan eisen vanuit een vervolgopleiding. Het cijfer behaald bij een herkansing wordt als eindcijfer beschouwd indien het gelijk is of hoger is dan het oorspronkelijke eindcijfer. 4. Aan een toets kan in plaats van een cijfer ook de kwalificatie voldoende/onvoldoende of voldaan/niet voldaan worden toegekend, mits binnen die onderwijsgroep minimaal één onderwijseenheid wel in een cijfer wordt uitgedrukt. 5. Alleen voor cohorten 2012 en 2013: Het eindcijfer van een onderwijsgroep wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van de eindcijfers van de gemaakte toetsen met het aantal ects als weegfactor. Indien het eindcijfer van de onderwijsgroep 5,5 of meer bedraagt zijn de studiepunten voor de gehele onderwijsgroep behaald, mits binnen de onderwijsgroep niet meer dan één getelde onvoldoende voorkomt (een getelde onvoldoende is 4,5 t/m 5,4) dan wel aan de eisen ten aanzien van de individuele eenheden wordt voldaan. 6. Ten behoeve van internationale vergelijking van resultaten kan op verzoek van de kandidaat een waardering door de letters A t/m E vermeld worden op de cijferlijst of op een extra, in de Engelse taal opgestelde cijferlijst. Dit geschiedt conform het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS): 8,0 en hoger = A; 7,5 7,9 = B; 7,0 7,4 = C; 6,0 6,9 = D en 5,5-5,9 = E. Artikel 4.3 Cum laude regeling 1. Het predicaat met genoegen wordt door de examencommissie bij een positieve examenuitslag voor de propedeutische fase en/of de post propedeutische fase toegekend aan de student als de toetsen een gewogen gemiddelde van 7,0 of hoger laten zien en maximaal voor drie toetsen een vrijstelling staat genoteerd voor de betreffende fase. 2. Voor toekenning van het predicaat cum laude aan het examen van een fase worden in beschouwing genomen: - in de propedeutische fase: het gemiddelde cijfer voor alle toetsen is in eerste instantie gemiddeld een 8,0 terwijl geen enkele toets met minimaal lager dan een 7,0 is beoordeeld; maximaal voor twee toetsen staat een vrijstelling genoteerd; - in de post propedeutische fase: het cijfer voor het afstudeerverslag is ten minste een 8,0; het gemiddelde cijfer voor alle toetsen is in eerste instantie gemiddeld een 8,0 terwijl geen enkele toets met minimaal lager dan een 7,0 is beoordeeld; maximaal voor drie toetsen staat een vrijstelling genoteerd; het studietempo overschrijdt de geprogrammeerde studieduur met ten hoogste zes maanden. 3. Onverlet het bepaalde in lid 2 geldt dat indien één toets is beoordeeld met een cijfer lager dan 7,0 de examinator kan besluiten tot een nader mondeling onderzoek teneinde een nieuwe beoordeling af te geven. 15

16 Artikel 4.4 Toekenning graden 1. Het College van Bestuur verleent de graad Bachelor of Art, indien het afsluitend examen in de postpropedeutische fase met goed gevolg is behaald; aan studenten die de opleiding Hoger Hotelmanagement wordt de graad Bachelor of Business Administration verleend. 2. Het college van bestuur verleent de graad Associate Degree aan degene die met goed gevolg het examen heeft afgelegd van een Associate-degreeprogramma. Artikel 4.5 Getuigschriften 1. Het College van Bestuur stelt het model van de getuigschriften en de hierna genoemde bijlagen vast met inachtneming van artikel 7.11 WHW. In ieder geval wordt vermeld: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, zoals die worden vermeld in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs; b. welke onderwijseenheden het examen omvatte; c. in voorkomende gevallen welk uitstroomprofiel is behaald; d. in voorkomende gevallen welke bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van een beroep aan het getuigschrift is verbonden; e. welke graad door het college van bestuur is verleend; f. op welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel de toets nieuwe opleiding met goed gevolg heeft ondergaan. 2. De onderwijseenheden van het examen en het behaalde uitstroomprofiel worden benoemd in een bijlage, waarbij tevens per onderwijseenheid de omvang in studiepunten en de behaalde beoordeling worden vermeld. De beoordeling als bedoeld in de vorige volzin wordt uitgedrukt in gehele cijfers als bedoeld in artikel De examencommissie kan aan een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde afsluitend examen een Engels supplement toevoegen. Het supplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het in het Engels gesteld supplement bevat in elk geval: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, b. dat het een opleiding in het hoger onderwijs betreft, c. een beschrijving van de inhoud van de opleiding, en d. de studielast van de opleiding. Artikel 4.6 Afgifte getuigschriften 1. De student die een getuigschrift wenst te ontvangen, dient hiertoe na afloop van het afsluitende examen een verzoek in bij de examencommissie. 2. Voor zover uit de administratie van de instelling niet blijkt dat de student heeft voldaan aan onderstaande vereisten, overlegt de student bij zijn verzoek de volgende stukken: a. een bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 7.33 WHW, voor het studiejaar waarin het getuigschrift wordt uitgereikt; b. bewijzen van de met goed gevolg afgelegde onderwijseenheden van het onderwijsprogramma dan wel bewijzen van vrijstellingen daarvoor en bewijzen van inschrijving voor de studiejaren waarin deze onderwijseenheden zijn behaald; 16

17 c. de overige bewijsstukken die bij of krachtens de wet zijn vereist. 3. De student dient terstond te verifiëren of de invulling juist is. Getuigschriften waarop wijzigingen zijn aangebracht, zijn ongeldig. Een getuigschrift wordt slechts één maal uitgereikt, kopieën worden niet verstrekt. Wel kan de student vragen om een verklaring dat er een getuigschrift is uitgereikt. 4. Voor de slaagdatum op het getuigschrift wordt in de regel de datum aangehouden waarop de examencommissie heeft vastgesteld dat de student het examen met goed gevolg heeft behaald. Artikel 4.7 Ondertekening getuigschriften 1. Het getuigschrift wordt ondertekend: a. door de voorzitter of secretaris van de examencommissie, alsmede door een lid van het college van bestuur; b. door de student. 2. De bijlagen bij het getuigschrift genoemd in artikel 4.5 worden ondertekend door de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger. Artikel 4.8 Data voor het verdedigen van afstudeerprojecten 1. Aan het begin van elk studiejaar stelt de examencommissie de data vast waarop afstudeerprojecten kunnen worden verdedigd en het afsluitende examen kan worden behaald. 2. Aan het begin van elk studiejaar stelt het College van Bestuur de data vast waarop de getuigschriften als bedoeld in artikel 4.3 in een openbare bijeenkomst worden uitgereikt. 3. Het vaststellen van de uitslag van het propedeutisch examen vindt eenmaal per jaar plaats, aan het einde van het studiejaar, na verwerking van de resultaten van de laatste herkansingen. Op verzoek van de student kan de uitslag ook tussentijds in de loop van het studiejaar vastgesteld worden. 4. De hiervoor bedoelde data worden opgenomen in de jaarplanning van BSN, die kan worden geraadpleegd op het portaal 5. Het getuigschrift en de bijlagen genoemd in artikel 4.3 zijn beschikbaar voor de student binnen vier weken na het vaststellen van de uitslag van het afsluitende examen en het indienen van de diplomaaanvraag. Artikel 4.9 Verklaringen Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 4.5 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de studieonderdelen met de daarbij behorende studielast (ects) zijn vermeld die door betrokkene met goed gevolg zijn afgelegd. 17

18 Hoofdstuk 5 TENTAMENS, TOETSEN, BEOORDELEN Artikel 5.1 Informatie en verantwoordelijkheid Alle informatie over de inhoud en organisatie van de toetsen wordt in de studentenreader en op het portaal bekend gemaakt; de student wordt geacht daarmee op de hoogte te zijn en is verantwoordelijk voor de eigen studievoortgang. De verantwoordelijkheid inzake de toetsing ligt bij de examencommissie; per locatie benoemt de examencommissie een tentamenleider die belast wordt met de leiding van en het toezicht op de uitvoering van de tentamens. Artikel 5.2 Vorm van tentamens en toetsen 1. BSN heeft haar beleid ten aanzien van toetsing en examinering vastgelegd in het Handboek Toetsing. Het toetsplan van een onderwijseenheid is opgenomen in de modulebeschrijving en op de lesplanner. Het integrale toetsplan is te raadplegen op Sharepoint; door het invullen van de aangegeven kan een selectie worden gemaakt voor de betreffende klas of de betreffende onderwijseenheid. 2. Het toetsplan geeft per module aan op welke wijze de toetsing plaats heeft en hoe de eindwaardering voor die onderwijseenheid wordt berekend. Het toetsen van een onderwijseenheid kan geschieden door of: door middel van een eindtoets over de gehele toetsstof, voorafgegaan door één of meer niet-herkansbare deeltoetsen of toetsproducten; iedere niet-herkansbare deeltoets mag voor maximaal 10% aan het eindcijfer bijdragen en gezamenlijk voor maximaal 25%. Voor het bepalen van het eindcijfer na een herkansing van de eindtoets blijven de resultaten van deze niet-herkansbare deeltoetsen meetellen. door middel van meerdere herkansbare deeltoetsen of deeltoetsproducten, die gezamenlijk het eindcijfer bepalen. 3. Toetsing kan op diverse wijzen worden uitgevoerd: schriftelijk, waarbij de kandidaat op schrift of personal computer open vragen, meerkeuze vragen en/of opgaven beantwoordt; mondeling, waarbij de student mondeling vragen van de examinator beantwoordt; op andere wijze waarbij de vorm rechtstreeks is gekoppeld aan het leerproces. Deze vormen van toetsing betreffen o.a. het houden van een presentatie, het bijwonen van een gastcollege, het deelnemen aan een workshop, het in groepsverband werken aan een opdracht, het schrijven van een werkstuk, het uitvoeren van een project, het bijhouden van het POP, het uitoefenen van een stage, het presenteren en verdedigen van het afstudeerwerkstuk. 4. Bepaalde studieperiodes worden afgesloten met een projectweek waarin één of meer projecten kunnen zijn opgenomen. In deze projecten kunnen meerdere disciplines aan de orde zijn; alsdan zal de beoordeling door meerdere examinatoren geschieden, ieder op hun eigen vakgebied. 18

19 5. Een toetsing die door een groep van studenten gezamenlijk dient te worden uitgevoerd, wordt zodanig ingericht dat deze voor elke betrokken student tot een individuele beoordeling leidt. Daarbij wordt in ieder geval gewaarborgd dat geen beoordeling wordt toegekend aan de student die zich onvoldoende heeft ingezet bij de uitvoering van deze toets. In de formulering van de opdracht wordt aangegeven hoe hieraan concreet invulling is gegeven. 6. Van een toets die bij herhaling in hetzelfde studiejaar wordt aangeboden, moeten alle gelegenheden in dat studiejaar gelijkwaardig zijn en dezelfde vorm hebben. 7. Van de bepaling in het vorige lid kan worden afgeweken in geval van overmacht of indien het om organisatorische en/of onderwijskundige redenen niet mogelijk is een herkansing aan te bieden met dezelfde vorm als de eerste gelegenheid in het betreffende studiejaar. 8. Een student met een erkende functiebeperking kan aan de examencommissie verzoeken gelegenheid te krijgen de toetsen op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint advies in bij de betreffende vestigingsdirecteur alvorens te beslissen. Artikel 5.3 Toelating tot de volgende fase in het opleidingsprogramma Door de opbouw van het studieprogramma kan een student slechts worden toegelaten tot het volgende studiejaar of tot een bepaalde fase van de opleiding indien hij aan bepaalde voorwaarden ten aanzien van de studievoortgang heeft voldaan. Deze voorwaarden zijn voor het reguliere, het fast-trackprogramma en voor het associate degreeprogramma opgenomen in de BIJLAGE D: OVERGANGS- EN TOELATINGSNORMEN. Artikel 5.4 Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen 1. Jaarlijks, maar uiterlijk voor 15 september van het nieuwe studiejaar, wordt door of namens de examencommissie bekend gemaakt wanneer toets- en herkansingsweken staan ingepland; deze planning wordt aangegeven op de jaarplanning van BSN. Het toetsrooster wordt uiterlijk 14 dagen voor het begin van de toetsperiode waarop het rooster betrekking heeft, bekend gemaakt. 2. Tot het afleggen van toetsen wordt elk studiejaar driemaal gelegenheid gegeven, de eerste maal direct aansluitend op het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid. Artikel 5.5 Herkansen van toetsen 1.Indien een student er niet in slaagt de onderwijseenheid te behalen gedurende het betreffende studiejaar dan kan hij gebruik maken van de herkansingsmogelijkheden in het daaropvolgende jaar, rekening houdend met een eventueel gewijzigde inhoud en programmering. 2. Wordt een onderwijseenheid niet meer aangeboden en is de betreffende onderwijscode vervallen, dan wordt in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal gelegenheid gegeven voor het afleggen van een toets van een onderwijseenheid waarvan het onderwijs in dat studiejaar niet meer wordt aangeboden. 3. Een student die verhinderd is van een toetsgelegenheid gebruik te maken, is aangewezen op de 19

20 volgende toetsgelegenheid. In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten in een voor de student gunstige zin af te wijken van deze regel. De examencommissie wint zo nodig advies van deskundigen in alvorens te beslissen. Artikel 5.6 Inleveren en herkansen van praktijkopdrachten 1. Onder praktijkopdrachten wordt verstaan: projecten, scripties, ondernemersplannen, portfolio s, stageverslagen, BPV-verslagen, onderzoeken en bedrijfspresentaties. Deze opdrachten dienen aan alle gestelde inhoudelijke eisen te voldoen. 2. Praktijkopdrachten dienen te zijn ingeleverd voor de op de jaarkalender vermelde uiterste inleverdatum; indien een opdracht niet tijdig is ingeleverd is inlevering uitsluitend mogelijk tijdens de eerstvolgende herkansingsperiode en geldt dit als een herkansing. De inlevering dient te geschieden via Trajectplanner en worden onderworpen aan een plagiaatonderzoek (Ephorus). 3. Indien de praktijkopdracht tot een onvoldoende resultaat leidt, kan in samenspraak met de docent de praktijkopdracht zodanig worden aangepast c.q. verbeterd dat het met een voldoende resultaat wordt afgerond. Deze mogelijkheid tot aanpassing wordt slechts eenmalig geboden en wel zo dat de opdracht bij de eerstvolgende herkansingsmogelijkheid wordt afgerond; indien een aanvullende opdracht wordt versterkt dient de student de module bij de tweede herkansingsmogelijkheid te hebben afgerond. Studenten die een praktijkopdracht niet tijdig hebben afgesloten dienen de onderwijseenheid te behalen in het volgende studiejaar aan de hand van de dan geldende opdracht. 4. Scripties en ad-projecten dienen tijdig ter beoordeling te worden ingeleverd; de betreffende data zijn vermeld op de jaarplanning. Indien een werkstuk niet tijdig is ingeleverd dan wordt deze eerst in beschouwing genomen bij de volgende beoordelingsperiode. Artikel 5.7 Inschrijving en deelname aan toetsen en herkansingen 1. Aan de toetsing kan slechts worden deelgenomen door degene die aan de opleiding staat ingeschreven. Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de toetsen behorend bij de onderwijsperiode die zij volgen en aan de herkansingen waarvoor zij zich hebben aangemeld. Bij nietdeelname is tijdige afmelding verplicht. 2. Studenten worden geacht aanwezig te zijn en actief deel te nemen aan alle colleges en andere onderwijsactiviteiten. Studenten die niet aan de norm van 70% aanwezigheid voldoen worden uitgesloten voor deelname aan de reguliere toetsing. Zij moeten deelnemen aan de betreffende herkansing of indien de onderwijseenheid anders wordt behaald door het uitvoeren van een alternatieve opdracht. 3. Degenen die BSN als deelnemer zijn toegelaten, hebben toegang tot de examenvoorzieningen. Aan de toegang zijn de volgende aanvullende eisen gesteld: - in de studiegids kan worden vereist dat voor de toegang tot bepaalde toetsen andere toetsen of examenonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd; - het college- en examengeld dient tijdig te zijn voldaan, het instellingsbestuur geeft voorschriften in dezen; - studenten en extranei moeten zich op de juiste wijze aanmelden voor een herkansing; 20

21 4. De aanmelding voor de herkansingen geschiedt door middel van een inschrijving via Trajectplanner. Andere vormen van inschrijving zoals , brief of aanmelding in persoon zijn niet mogelijk. 5. De inschrijving kent een uiterste inschrijvingsdatum waarna aanmelding niet meer mogelijk is. Deze datum wordt vermeld op de jaarplanning van BSN en is toegankelijk voor studenten op het portaal. Herkansingen zijn alleen mogelijk tijdens de herkansingsperiodes zoals die op de jaarplanning staan. 6. Een student of extraneus kan in een herkansingsperiode inschrijven voor meerdere toetsen; de mogelijkheden daartoe zijn afhankelijk van het rooster. Artikel 5.8 Praktische gang van zaken bij tentamens en toetsen (bijl F) 1. Een schriftelijke toets wordt afgelegd onder voortdurend toezicht van ten minste één examinator of surveillant. De aangeboden toets dient informatie te bevatten over de duur van de toetsing en van de toegestane hulpmiddelen; de examinator of surveillant ziet toe op een correcte uitvoering van de toets en rapporteert onregelmatigheden en andere bijzonderheden op het proces verbaal. 2. Een mondelinge toets wordt afgelegd ten overstaan van twee of meerdere examinatoren. Een mondelinge toets is niet openbaar tenzij de examencommissie anders beslist. De presentatie en de verdediging van het afstudeerproject vindt plaats in het openbaar ten overstaan van een daartoe aangewezen beoordelingscommissie. 3. Praktijkopdrachten dienen individueel te worden uitgevoerd tenzij een opdracht wordt aangemerkt als een groepsopdracht. De uitvoering van de opdracht wordt beoordeeld door tenminste één examinator. Een uitgevoerde opdracht kan op meerdere aspecten worden beoordeeld; een presentatie kan deel uitmaken van de opdracht en wordt in dat geval separaat beoordeeld (zie Toetsplan). 4. Een student met een erkende functiebeperking kan de examencommissie verzoeken voorzieningen te treffen om het hem mogelijk te maken deel te nemen aan de opleiding en de daaraan gekoppelde toetsing. De student dient bij inschrijving een medische verklaring te overleggen waarop tenminste een advies wordt uitgebracht welke voorzieningen noodzakelijk worden geacht. Nadere regels hieromtrent zijn vastgelegd in de BIJLAGE G: VERZOEKEN OM VRIJSTELLINGEN, VOORZIENINGEN EN STUDIEVERLENGING. Artikel 5.9 Verslaglegging van de toetsing 1. Bij de afname van schriftelijke toetsen wordt een proces verbaal opgemaakt. Het proces verbaal wordt ondertekend door de surveillant(en). De tentamenleider draagt zorg dat de toetsen, met een verzoek om kennisgeving van ontvangst ter correctie worden aangeboden aan de respectievelijke examinatoren. De examinator vult op het betreffende proces-verbaal de resultaten van de gemaakte toetsen in en levert het proces-verbaal, ondertekend, naar de administratie van de betreffende vestiging ter archivering. Tevens registreert hij de behaalde resultaten in Trajectplanner. 2. Van elke mondelinge toets wordt een beoordelingsprotocol opgemaakt. Het protocol wordt ondertekend door de examinator (of examinatoren) en aangeboden aan de administratie van de vestiging; de examinator registreert de resultaten tevens in Trajectplanner. 21

22 3. Van elk ingeleverd werkstuk of groep van werkstukken, anders dan de reguliere schriftelijke toetsen wordt door de examinator een proces verbaal opgemaakt dat wordt ingeleverd bij de vestigingsadministratie; de resultaten worden geregistreerd in Trajectplanner. 4. De tentamenleider c.q. de vestigingsadministratie bewaakt het tijdig aanleveren van de toetsproducten en toetsresultaten. De beoordeelde toetsen en werkstukken alsmede de betreffende processen verbaal dienen zodanig te worden opgeslagen dat de studiegeschiedenis per student traceerbaar is. Artikel 5.10 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen 1. De beoordelingen die een student heeft behaald, worden na fiattering door de examencommissie zichtbaar gemaakt in het geautomatiseerd systeem van studievoortgangregistratie, Trajectplanner. 2. De student ontvangt van de behaalde beoordelingen geen schriftelijk bewijsstuk maar kan deze inzien in Trajectplanner. 3. Indien geen uitslag kan worden vastgesteld omdat het door de kandidaat gemaakte werk (ook buiten zijn schuld) is zoekgeraakt, dient de student de toets opnieuw af te leggen, zo nodig via een speciaal gecreëerde gelegenheid. Artikel 5.11 Geldigheidsduur van studieresultaten 1. De door de student behaalde resultaten zijn niet onbeperkt geldig. Als algemene regel geldt dat de geldigheidsduur tweemaal de studieduur minus één jaar bedraagt. In die periode wordt de student in de gelegenheid gesteld het gewenste getuigschrift te behalen; daarbij geldende diploma- eisen voor het moment van afstuderen. 2. De student kan indien bijzondere omstandigheden er toe hebben geleid dat studievertraging is ontstaan de examencommissie verzoeken verlenging van deze termijn met ten hoogste 6 maanden te verlenen. Voor deze verlenging komen alleen die bachelorstudenten in aanmerking die alle overige onderwijseenheden reeds hebben behaald. Artikel 5.12 Inzage van toetsen en praktijkopdrachten In de, aan een toetperiode gekoppelde intervisieweek zal de betreffende docent de toets bespreken en is de student gerechtigd inzage te krijgen in het door hem vervaardigde schriftelijke werk. Artikel 5.13 Bewaring 1. Ingeleverde toetsen, werkstukken en verslagen worden eigendom van de onderwijsinstelling. Gemaakte toetsen, herkansingen, werkstukken en overige verslagen dienen tenminste tot het moment van afstuderen te worden bewaard. Deze bewaarplicht geldt ook voor de deel- en tussenproducten voor zover deze een bijdrage leveren aan de eindbeoordeling. 2. Van ingeleverd werk ontvangt de student, als dat mogelijk is, eveneens op verzoek een afschrift, indien en voor zover nodig in verband met het instellen van bezwaar of beroep tegen de beoordeling van het gemaakte werk. 22

23 3. De bewaartermijn van het afstudeerverslag en van het verslag van stage BPV3 bedraagt tenminste achtenveertig maanden na het afstuderen van betrokken student. Van het afstudeerverslag wordt tevens één exemplaar opgenomen in het (digitale) archief. Dit werk kan binnen de doelstellingen van de hogeschool worden aangewend en is in principe beschikbaar voor inzage door studenten, medewerkers en derden tenzij het werkstuk als vertrouwelijk is gemerkt; in zo n geval dient van het werkstuk een aangepast, te raadplegen exemplaar beschikbaar te zijn. Artikel 5.15 Onregelmatigheden, plagiaat en fraude 1. De examencommissie heeft in Bijlage F vastgelegd op welke wijze de toetsing dient te worden uitgevoerd. Het is een student niet toegestaan tijdens een toets: - met medestudenten verbaal of non-verbaal contact te leggen; - kennis te nemen van de antwoorden of uitwerkingen van medestudenten, of hiertoe de gelegenheid te bieden; - communicatiemiddelen, boeken, schriften of andere informatiedragers te raadplegen tijdens de toets, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; - informatie over de inhoud van de toets of over het gemaakte werk naar buiten te brengen. 2. Wanneer tijdens of na een toets onregelmatigheden of fraude worden geconstateerd of vermoed, wordt dit door de examinator of surveillant zo spoedig mogelijk op het proces verbaal vastgelegd; ingeval van (vermoeden van) fraude dient bovendien een bericht te worden gestuurd via Sharepoint naar de examencommissie. Er is geen verjaringstermijn voor het plegen van fraude. De examinator of de surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen en indien de orde daarmee is gediend de student verdere deelname ontzeggen. 3. Indien de examencommissie tot het oordeel komt dat sprake is van onregelmatigheden of fraude, besluit de commissie tot passende maatregelen. De examencommissie kan besluiten dat voor alle of een deel van de deelnemers aan de toets geen geldige uitslag of het cijfer 1 wordt toegekend. Ook kan zij aan die student(en) voor een termijn van ten hoogste één jaar het recht ontnemen één of meer daarbij aan te wijzen toetsen van de opleiding af te leggen. In zeer ernstige gevallen kan de examencommissie de student bij het instellingsbestuur voordragen voor ontheffing. 4. Als de student passages en ideeën uit andermans werk citeert of parafraseert en deze als eigen werk zonder verwijzingen presenteert, pleegt hij/zij plagiaat. Plagiaat is intellectuele diefstal en wordt beschouwd als fraude. 5. Een student die een werkstuk inlevert verklaart met zijn handtekening dat het werkstuk authentiek is en geheel kan worden toegeschreven aan de betreffende student. Indien uit nader onderzoek blijkt dat dit in onvoldoende mate het geval is wordt het (afstudeer)werk niet geaccepteerd. Als norm wordt een overeenkomst gehanteerd van maximaal 10% met het werk van andere auteurs; in specifieke gevallen en mits naar tevredenheid van de examinator toegelicht, kan deze norm worden overschreden. Citaten mogen maximaal 40 woorden omvatten. 6. De examencommissie stelt de betreffende student(en) in de gelegenheid zijn/hun zienswijze te geven en zal hem/hen na besluit de met redenen omklede beslissing schriftelijk in kennis stellen en hem/hun wijzen op de mogelijkheid van bezwaar en/of beroep. 23

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven de officiële opleidingsnaam en CROHO-nummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement voltijd, crohonummer 34438 en Vrijetijdsmanagement duaal, crohonummer 34438 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 Onderwijs-

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Personeel en Arbeid voltijd, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 34402 Associate Degree Opleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 80103 Advies afgegeven door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Amsterdam CROHO-nummer : 34092 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de

Nadere informatie

Vrijstellingenbeleid. Dienst Onderwijs en Kwaliteit. versie 2.1. 28 augustus 2014

Vrijstellingenbeleid. Dienst Onderwijs en Kwaliteit. versie 2.1. 28 augustus 2014 Vrijstellingenbeleid Dienst Onderwijs en Kwaliteit versie 2.1 28 augustus 2014 vastgesteld door College van Bestuur op 2 september 2014 Versiebeheer: v1.0 (14 sept. 2012) Definitieve versie, voorgelegd

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice CROHO-nummer 49246 Graad: Master of Advanced Nursing Practice De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Voeding en Dietetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN ECONOMIE voltijd CROHO-nummer 446 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie