RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting HZ University of Applied Sciences

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting HZ University of Applied Sciences"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting HZ University of Applied Sciences hbo-bachelor Human Resource Management, voltijd en deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012

2 INHOUD 1 INLEIDING Aanleiding Onderzoeksvraag Bezoek aan de instelling Rapportage 2 2 BEVINDINGEN Algemeen Aspecten beoordelingskader 4 3 CONCLUSIES 9 4 VERVOLGTOEZICHT 12 BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER 13 BIJLAGE II: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK 16 BIJLAGE III: GEBRUIKTE DOCUMENTATIE 25 BIJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR 26

3 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Korte of intensieve opleidingen of trajecten mogen er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke informatie van instellingen en externe signalen leidden afgelopen jaren tot de vraag of ten aanzien van korte of intensieve opleidingen in alle gevallen aan de noodzakelijke randvoorwaarden wordt voldaan. Dit was de aanleiding voor een landelijk onderzoek van de inspectie. Nadere informatie over het onderzoek is opgenomen in bijlage II van deze rapportage. 1.2 Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag luidt: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld of geïntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma? 1.3 Bezoek aan de instelling Het bezoek aan Hogeschool Zeeland vond plaats op 19 juni 2012 te Vlissingen. Voor het onderzoek was de opleiding Human Resource Management geselecteerd. De opleiding wordt overeenkomstig Croho verzorgd in een voltijd- en een deeltijdvariant. In het onderzoek stond de deeltijdvariant centraal. Tijdens het bezoek is gesproken met de verantwoordelijken voor de opleiding en met vertegenwoordigers van de examencommissie. Daarnaast is door enkele medewerkers een demonstratie gegeven van de digitale registratiesystemen en de digitale leeromgeving. Ook heeft een terugkoppeling van de voorlopige bevindingen plaatsgevonden aan het management van de opleiding. Op 4 september vond een gesprek plaats over de eerste versie van het conceptrapport. 1.4 Rapportage Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Op 4 september vond een gesprek plaats over de eerste versie van het conceptrapport. Vervolgens is de reactie van de instelling in de rapportage verwerkt. De instelling is schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop dat is gebeurd. Daar waar de reactie niet tot aanpassingen leidde is dat toegelicht. Het aangepaste rapport is vervolgens in tweede concept voorgelegd voor een laatste controle op feitelijke onjuistheden. Daarna is de rapportage vastgesteld en heeft de instelling bericht ontvangen van de wijze waarop de tweede reactie is verwerkt. 2

4 2 BEVINDINGEN 2.1 Algemeen Hogeschool Zeeland heeft recent een naamsverandering ondergaan. Voluit heet de hogeschool: Stichting HZ University of Applied Sciences. Als hoofdthema voert de instelling de persoonlijke hogeschool. De instelling biedt conform Croho 26 hbobacheloropleidingen aan en daarnaast een masteropleiding en een Associate degree. De opleidingen zijn ondergebracht in zeven academies. Er zijn vier kernacademies ; het aanbod aan opleidingen binnen deze academies is vooral afgestemd op de behoefte in de regio. In de drie andere academies - Delta Academy, Scaldis Academy en De Ruyter Academy - zijn opleidingen ondergebracht waarmee hogeschool Zeeland zich wil profileren in binnen- en buitenland. De instelling verzorgt verder enkele post-hbo opleidingen en heeft een gevarieerd aanbod van cursussen. De door de inspectie geselecteerde opleiding Human resource management (HRM) wordt aangeboden in een voltijd- en deeltijdvariant. Medio 2010 is de opleiding HRM van de academie voor Zorg en Welzijn verplaatst naar de academie voor Economie en Management. Deze keuze werd enerzijds ingegeven door de behoefte van de instelling zelf en anderzijds door de landelijke tendens om de HRM-opleidingen steviger te funderen in het economische domein. Als voortvloeisel van dat laatste wordt momenteel de opleiding ook inhoudelijk herzien, in de lijn van het nieuwe landelijke beroepsprofiel. Per 1 september 2013 zal het eerste cohort studenten starten in het nieuwe programma. 3

5 2.2 Aspecten beoordelingskader Onderstaand worden de bevindingen beschreven ten aanzien van de relevante afzonderlijke onderdelen van het beoordelingskader. Wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten: J (ja) als aan het criterium voldaan is; D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is; N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;? als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld; NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is. VOORLICHTING, TOELATING & INTAKE 1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de instelling, het onderwijs, de opleidingsvormen, de instroommogelijkheden en de toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studenten 1. Algemeen Wettelijk voorgeschreven documentatie opleiding HRM De Onderwijs- en examenregeling Hogeschool Zeeland, opleiding Human Resource Management, vastgesteld op , bevat een beperkt deel van de informatie die de WHW voorschrijft. De regeling bevat vooral procedurele informatie en gaat niet in op de eindkwalificaties, de inhoud van het onderwijs, de toetsing en de toetsvormen of de relaties daartussen. Ten aanzien van de deeltijdopleiding is onvoldoende duidelijk hoe deze is ingericht en of en op welke punten deze afwijkt van de voltijdopleiding. Verschillende informatiebronnen - onderwijs- en examenregeling, studiegids, informatiebrochure en website bieden op het aspect studieduur en vrijstellingen soms strijdige informatie. Als de onderwijs- en examenregeling ontoereikend is betrekt de inspectie gewoonlijk ook de informatie in de studiegids in haar beoordeling. De studiegids van de opleiding HRM vermeldt op pagina 3 echter expliciet dat aan de gids geen rechten kunnen worden ontleend. Gelet op deze bepaling kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de wettelijk voorgeschreven documentatie ontoereikend is. Bezien we desondanks de onderwijs- en examenregeling en de studiegids gezamenlijk dan geeft ook dit niet de vereiste duidelijkheid over de opleiding, in het bijzonder wat betreft de deeltijdopleiding. Bovendien is de informatie in diverse informatiebronnen, daaronder ook begrepen de informatiebrochure HRM en de website, niet coherent. Al met al biedt de onderwijs- en examenregeling ook in samenhang met de studiegids onvoldoende duidelijkheid en tevens onvoldoende rechtszekerheid voor studenten. 1. Toelating Is de informatie over toelating, vooropleiding en plaatsing duidelijk? Instellingsbrede opleidingsaanbod De inspectie constateerde enkele onzorgvuldigheden in de presentatie van het opleidingenaanbod op de website. Direct na het bezoek van de inspectie zijn deze gecorrigeerd. N De onderwijs- en examenregeling benoemt in artikel 2.6 de toelatingsvoorwaarden voor studenten. Uit dit artikel blijkt dat de opleiding zich specifiek richt op volwassen studenten met een relevante werkplek en/of één specifieke mbo-vooropleiding. Dit mag meer toelichting krijgen en kan verder worden uitgewerkt. Ook mag verwacht worden dat in de beschrijving van het programma bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen studenten met werkervaring en mensen met de vereiste mbo-opleiding Sociaal Juridisch Medewerker. De verschillende informatiebronnen zijn onderling niet coherent. Zo is niet duidelijk of de deeltijdopleiding voor alle instromende studenten een verkort traject van drie jaar is (informatiebrochure, pag. 3) of niet, dan wel niet voor iedereen. De onderwijs- en examenregeling en de studiegids spreken niet van een driejarig opleidingstraject en de studiegids zelf is onduidelijk over het standaardaantal studiepunten van de opleiding en de omvang van de vrijstellingen. Uit de wettelijk voorgeschreven documentatie wordt niet duidelijk of de opleiding alleen openstaat voor studenten die 60 EC vrijstelling 4

6 kunnen krijgen of ook toegankelijk is voor studenten die een afwijkend aantal studiepunten vrijgesteld krijgen dan wel een volledig programma van 240 EC willen volgen. De teksten in de studiegids in hoofdstuk 3 (pag. 10) en hoofdstuk 8 (pag. 18) geven hierover geen uitsluitsel. Daarbij komt dat het programmaoverzicht in de studiegids op pagina 11 voor de deeltijdopleiding optelt tot 240 EC terwijl in bijlage A bij de onderwijs- en examenregeling het programma optelt tot 215 EC. Tijdens het bezoek is gebleken dat de situatie afgelopen jaren is veranderd. Voorheen ontvingen studenten generiek 60 EC (2009) en later 30 EC (2010) vrijstelling. Inmiddels is van generieke vrijstellingen geen sprake meer. De informatie over de opleiding weerspiegelt echter nog de diverse ontwikkelingsfasen van de opleiding. Voornoemde informatiebrochure wordt sinds februari 2012 niet meer verstrekt, zodat een deel van de inconsistenties in de informatieverstrekking is verholpen en nu nergens meer expliciet gesproken wordt van een verkort traject van drie jaar. 2. Beroepspraktijkvorming Is duidelijk welke eisen worden gesteld, welke functie de werkkring vervult in de opleiding en hoe dat beoordeeld wordt? 3. Studielast Is de informatie over de opleidingsduur en de studielast adequaat? 4. Vrijstellingen Is de informatie over vrijstellingsmogelijkheden duidelijk? N N D Al met al bevat de documentatie onvoldoende informatie over (differentiatie naar) de doelgroep, de instroomeisen en de toelatingsvoorwaarden voor de deeltijdopleiding. Uit artikel 3.7 van de onderwijs- en examenregeling blijkt dat de beroepspraktijkvorming bestaat uit vier programmaonderdelen van 7,5 EC in het tweede en derde jaar (totaal 30 EC). De onderwijs- en examenregeling vermeldt niets over de vorm en inhoud van het afstuderen. De studiegids stelt op pagina 12 over het afstuderen dat het zich kenmerkt door een hoge mate van zelfstandig werken in de praktijk en dat de student een zelf-verworven onderzoeksopdracht uitvoert. Ook hier is de informatie over de vorm en inhoud van het afstuderen marginaal. Niet duidelijk is hoe de passages over de beroepspraktijkvorming in de onderwijs- en examenregeling zich verhouden tot de informatie elders, die aangeeft dat deeltijdstudenten de stages vrijgesteld kunnen krijgen. Er wordt in de onderwijs- en examenregeling en de studiegids in dit verband geen onderscheid gemaakt tussen de voltijd- en de deeltijdvariant. De eisen die gesteld worden aan de huidige werkkring van studenten in de deeltijdopleiding zijn beschreven in art. 2.6 van de onderwijs- en examenregeling. Welke leerdoelen op de werkplek dienen te worden gerealiseerd en hoe dat beoordeeld wordt is niet beschreven. Criteria waaraan de werkplek wordt getoetst zijn niet vermeld. Hetzelfde geldt voor de eerdere werkervaring. De rol die de werkplek c.q. beroepspraktijkvorming speelt in het geheel van de (deeltijd)opleiding is daarmee onvoldoende duidelijk. De beschikbare informatie is niet eenduidig over de duur van de opleiding. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat de opleiding tot en met 2009 in de praktijk een verkort opleidingstraject van drie jaar betrof, zoals vermeld wordt in de informatiebrochure HRM. De verkorting werd gerealiseerd via een generieke vrijstelling van de stagecomponent (60 EC) in het programma. Hiervoor is reeds beschreven dat de deeltijdopleiding nu een vierjarig traject betreft en dat geen generieke vrijstellingen meer worden verleend. Voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding lijkt het uitgangspunt dat studenten 60 EC per jaar realiseren (zie hierna). Daarmee is onvoldoende duidelijk wat het deeltijdkarakter van de opleiding HRM kenmerkt; 60 EC per jaar is immers het wettelijke uitgangspunt voor voltijdopleidingen. De informatie in artikel 4.6 van de onderwijs- en examenregeling over de mogelijkheden voor vrijstellingen is summier. De gronden voor vrijstellingen zijn niet uitgewerkt. De omvang van de vrijstellingen is gemaximeerd op 120 EC; de examencommissie kan echter van die regel (gemotiveerd) afwijken. De studiegids geeft nauwelijks meer informatie dan de onderwijs- en examenregeling. Tot en met 2009 werd de deeltijdopleiding aangeboden in een driejarige variant: alle studenten kregen bij aanvang van de opleiding 60 EC vrijstelling; in een enkel geval iets minder of meer. Dit blijkt uit het dossier van de examencommissie. De 60 EC werd in de registratie aangeduid als 'EVC'. In 2010 zien we dat het gros van de studenten 30 EC aan vrijstellingen krijgt. Deze 30 EC betreft veelal vier programmaonderdelen stage van elk 7,5 EC. Inmiddels is de praktijk zo dat niet langer generiek vrijstellingen worden gegeven. Als een student een relevante werkplek heeft hoeft deze geen stages te lopen. Wel dient hij voor elk van de vier stageonderdelen de opdrachten en/of reflectieverslagen ter beoordeling voor te leggen. Tijdens het bezoek is aangegeven dat 5

7 1.2 Uitvoering 1. Toelating / intake Leeft de instelling de betreffende voorschriften na? 2. Beroepspraktijkvorming Wordt op adequate wijze vastgesteld of de werkkring / werkervaring relevant is? 3. Studielast Is er informatie over de werkelijke studielast en is deze in overeenstemming met de genormeerde studielast? N N N deze regeling voor de gehele instroom van 2011/12 van toepassing is en met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. In de wettelijke documentatie van het studiejaar 2011/12 was de praktijk wat dit betreft nog niet beschreven. In de wettelijk voorgeschreven documentatie voor studiejaar 2012/13 is dat inmiddels wel gebeurd. Een van de toelatingseisen voor de deeltijdopleiding is dat de student beschikt over drie jaar relevante werkervaring. Uit de dossiers blijkt dat de eerdere werkervaring tot op heden niet expliciet werd beoordeeld. Een tweede eis voor toelating tot de deeltijdopleiding is dat de student tijdens de gehele studie een relevante baan heeft met een minimale omvang van 24 uur per week. De documenten die de inspectie op grond van de studiegids in de studentendossiers of in het dossier van de examencommissie verwachtte aan te treffen waren er niet. Dit betreft het assessmentverslag, het vrijstellingsformulier en het besluit van de examencommissie. De functieomschrijvingsformulieren van de studenten maken wel deel uit van het dossier van de examencommissie. De opleiding baseert zich wat betreft de informatie over de werkplek en de functie van de student op een door de student ingevuld en door de werkgever mede ondertekend formulier. De beoordeelde documenten zijn in bijna alle gevallen zeer summier ingevuld. Over de aard, inhoud en niveau van de werkzaamheden is veelal nauwelijks informatie beschikbaar. De beschikbare informatie wordt niet gerelateerd aan de eindtermen en/of de opdrachten binnen de afzonderlijke programmaonderdelen. Evenmin is er langs andere weg informatie beschikbaar om vast te stellen of de student de praktijkopdrachten op zinvolle wijze via zijn arbeidsbetrekking kan uitvoeren. De WHW gaat voor een hbo-bacheloropleiding uit van een studielast van 240 EC, verdeeld over vier jaren van 60 EC. Dit staat gelijk aan 1680 uren studie per jaar. Van de deeltijdstudenten van de opleiding studeerde de afgelopen drie jaar 85 procent in twee à drie jaar af. Het feit dat de deeltijdopleiding tot voor kort werd aangeboden in een driejarige variant verklaart voor een deel dat studenten relatief snel afstuderen. Een aantal bronnen van informatie wijst echter in de richting van een programma dat onvoldoende gewicht heeft. Naast het feit dat een aanzienlijk deel van de studenten binnen drie jaar afstudeert gaat het om het volgende. Gemiddelde afstudeerduur Uit het overzicht dat de inspectie na het bezoek ontving blijkt dat de 39 afgestudeerden in de drie studiejaren 2008/09 tot 2010/11 gemiddeld ruim 60 EC per jaar realiseerden. Het gaat om daadwerkelijk tijdens de opleiding behaalde studiepunten (vrijstellingen zijn hierbij niet meegerekend als gerealiseerde EC). Dat is aanzienlijk meer dan bij een deeltijdopleiding verwacht wordt, en zelfs meer dan bij een voltijdopleiding wordt verwacht. De instelling tekent hierbij aan dat sprake is van oudere, ervaren studenten met een relevante baan die sneller studeren. Echter, het feit dat de opleiding in deeltijd wordt aangeboden aan studenten die naast hun studie een baan hebben met een minimale omvang van 24 uur per week roept ook de vraag op hoe zij ruim 60 EC per jaar kunnen realiseren, zeker gelet op het feit dat het niet gaat om een duale opleiding waarin werken en leren in grote mate verweven zijn en elkaar versterken. Studietijd per week De opleiding beschikt niet over evaluaties van de studielast die gekwantificeerd zijn in aantal uren studie, bijvoorbeeld voor afzonderlijke delen van het programma. De inspectie ging voor drie geselecteerde vakken na hoe de toerekening van EC aan het programmaonderdeel tot stand is gekomen. De wijze waarop de instelling dit doet lijkt reëel, hoewel de evaluaties van de gerealiseerde studielast impliceren dat studenten hun werkelijke tijdsbesteding vaak lager inschatten dan de norm. Tijdens het bezoek was een overzicht van evaluaties van diverse afzonderlijke programmaonderdelen beschikbaar. Aan studenten was gevraagd of zij meer of minder aan het betreffende programmaonderdeel besteedden dan elf uur per week. Elf uur per week is namelijk de verwachte gemiddelde studieduur voor een vak dat 7,5 EC beslaat en de meeste vakken hebben deze omvang. Deze vraag werd in de door de inspectie geanalyseerde evaluaties zo n 180 maal beantwoord. Tellen we de uitslagen voor de antwoordcategorieën meer en aanzienlijk meer (c.q. minder) bij elkaar op dan blijkt dat 6

8 het aandeel studenten dat (aanzienlijk) minder tijd besteedt dan de norm groter is dan het aantal studenten dat (aanzienlijk) meer tijd besteedt, namelijk 38 procent versus 18 procent. Opbouw studielast Na het bezoek ontving de inspectie een nadere toelichting betreffende de opbouw van de studielast voor deeltijdstudenten per week. Deze werd door de instelling als volgt gespecificeerd: - twaalf contacturen (42 weken), - zestien uur zelfstudie (48 weken), - acht uur werkgerelateerd (48 weken). De acht uur werkgerelateerde studiebelasting telt op tot 55 EC in een vierjarig traject en 40 EC in een driejarig traject. Deze EC worden generiek en normatief toegerekend. Gevolg is dat alle studenten 40 à 55 EC krijgen gehonoreerd terwijl daar geen aantoonbare studieactiviteiten of learning outcomes tegenover staan. 4. Vrijstellingen D Zoals gesteld kregen tot en met 2009 deeltijdstudenten generiek 60 EC vrijgesteld en in EC. Uit de beoordeelde onderliggende documenten blijkt dat de wijze waarop dat gebeurde erg los was. In het gesprek met de huidige examencommissie is gebleken dat het verlenen van de vrijstellingen buiten de toenmalige opleidingsexamencommissie om gebeurde. De vrijstellingsbeslissingen werden ook niet achteraf door de examencommissie bekrachtigd. Deze situatie is niet in overeenstemming met de wettelijke taken van de examencommissie en zeker gelet op de omvang van de vrijstellingen en de summiere onderliggende documentatie was deze handelwijze ongewenst. Zoals hiervoor beschreven is de praktijk intussen gewijzigd, zo blijkt ook uit het dossier van de examencommissie. 2. ONDERWIJS 2.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud van het onderwijs (7.13, 7.15). Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13). De informatie is zodanig dat de student zich een goed oordeel kan vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en opleidingsmogelijkheden kan vergelijken (7.15). 1. Eindtermen Is de informatie over de eindkwalificaties duidelijk? 2. Curriculum Is de informatie over de inhoud van de opleiding is duidelijk? N N De onderwijs- en examenregeling bevat over de eindtermen onvoldoende informatie. De onderwijs- en examenregeling benoemt kort vijf (eind)competenties van de opleiding (pag. 10). Twee daarvan (de eerste en de vierde) zijn zo algemeen geformuleerd dat zij voor veel bacheloropleidingen van toepassing zouden kunnen zijn. Voor een derde (de vijfde competentie) geldt dat in mindere mate. In bijlage A en B bij de studiegids wordt op hoofdlijnen beschreven wat de beroepscontext is en wat de startcompetenties zijn. Deze worden niet in verband gebracht met de inhoud van het curriculum of de afzonderlijke onderdelen van het programma. Al met al is de informatie over de eindkwalificaties versnipperd en voor verbetering vatbaar. Voor de informatie over de inhoud van de opleiding geldt grosso modo hetzelfde als voor de eindtermen. De onderwijs- en examenregeling voldoet op dit punt niet. In de artikelen 3.3 ( De propedeutische fase (en studielast) ) en 3.5 ( De hoofdfase (en studielast) ) wordt een overzicht gegeven van de programmaonderdelen in de propedeutische fase en de hoofdfase. Voor een nadere beschrijving van de programmaonderdelen wordt verwezen naar een bijlage die op verzoek van de inspectie is nagezonden. In deze bijlage wordt per programmaonderdeel voor tweederde deel van het programma van de deeltijdopleiding in informele bewoordingen de inhoud van programmaonderdelen geschetst en wordt de belangrijkste literatuur vermeld. In de studiegids en de studiehandleiding wordt aanvullende informatie verstrekt. Deze is echter nog steeds ontoereikend: de beschrijvingen zijn zeer summier en leerdoelen en/of competenties ontbreken, evenals de relatie met de eindkwalificaties. De studiegids verwijst voor de inhoud van de vakken naar Infonet. In de beschikbare documentatie wordt nergens in samenhang een beeld geschetst van het werkdomein, de kern van het beroep, de eindkwalificaties, en de relatie daarvan met het programma van de opleiding. 7

9 3. Varianten Zijn de opleidingsvormen en -varianten duidelijk? 4. Studievoort gang Is duidelijk hoe de studievoortgang wordt bewaakt? 5. Propedeuse Is er een propedeutische fase van 60 EC? N J J De informatie in de onderwijs- en examenregeling en de studiegids betreft vooral de voltijdvariant van de opleiding. De informatie over de inrichting van de deeltijdopleiding, de duur ervan en de instroommogelijkheden is ontoereikend (zie hiervoor). De onderwijs- en examenregeling beschrijft in hoofdstuk 7 en 8 op adequate wijze hoe de studievoortgang wordt bewaakt. De propedeutische fase wordt beschreven in artikel 3.3 van de onderwijs- en examenregeling. 3. TENTAMINERING & EXAMINERING 3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie over de inhoud van de tentamens en de examens (7.13). Bevat de OER adequate informatie over de tentaminering en de examinering? N De onderwijs- en examenregeling bevat geen adequate informatie over de (inhoud van de) tentamens en examens per programmaonderdeel. In de onderwijs- en examenregeling is in hoofdstuk 6 ( Toetsen en toekennen van studiepunten ) een algemene beschrijving opgenomen van de toetsvormen die kunnen worden gehanteerd. Er wordt niet per programmaonderdeel duidelijk wat de precieze toetsvormen zijn. Informatie over het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden ontbreekt. 3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep opleidingen een examencommissie in (7.12). Is er een functionerende examencommissie en is deze conform de WHW samengesteld? J Hogeschoolbreed is de structuur van examencommissies in 2010 herzien. Momenteel is sprake van één centrale examencommissie en zeven deelexamencommissies, voor elke academie één. Voorheen was er per opleiding een examencommissie. Daarvan maakte steeds ook de opleidingscoördinator deel uit. Sinds 2010 maken leidinggevenden niet langer deel uit van examencommissies. 3.3 Taken examencommissie. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7.12). Borgt de examencommissie de kwaliteit van de examens en tentamens en het eindniveau van afgestudeerden? D Eerder werd aangegeven dat de examencommissie-hrm tot medio 2010 geen bemoeienis had met het verlenen van vrijstellingen. Gelet op de situatie zoals die bij de opleiding HRM enige jaren geleden was zijn er de nodige verbeteringen doorgevoerd. Vrijstellingen kunnen sinds de opleiding onder de deelexamencommissie van de academie Economie en Management valt niet meer buiten de examencommissie om worden verleend. Dit blijkt ook uit het dossier van de commissie. Bovendien is de intakeprocedure in zijn geheel aangescherpt, aldus de opleiding. De taken van de examencommissies worden momenteel in overeenstemming gebracht met de Wet versterking besturing die sinds 1 september 2010 van kracht is. Recent zijn alle leden van examencommissies en examinatoren geschoold op het gebied van examinering en op het gebied van begeleiden en beoordelen van afstudeeronderzoeken. Instellingsbreed stimuleert een stuurgroep op het gebied van reglementen onderwijs en examinering de verdere ontwikkeling op dit terrein. Tijdens het bezoek hebben zowel de vertegenwoordiging van de examencommissie als de leden van het management aangegeven dat hier de komende periode nog de nodige stappen moeten worden gemaakt. Dat geldt met name voor de pro-actieve rol van de examencommissie ten aanzien van haar kerntaken zoals geformuleerd in de WHW, en het functioneren als volwaardige gesprekspartner van het management op dit gebied. Ook heeft de ontwikkeling van toetscommissies ter bewaking van de kwaliteit van individuele toetsen en examens nog niet volledig zijn beslag gekregen. 8

10 3 CONCLUSIES Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag luidde: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld of geïntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma? Het onderzoek van de inspectie was risicogericht: zowel de selectie van de te onderzoeken opleidingen als de uitvoering van het onderzoek richtte zich op (het uitsluiten van) risico s. Aan de gekozen aanpak is inherent dat aan onderwerpen die geen vragen opriepen geen of minder aandacht is besteed. Om die reden blijven de conclusies beperkt tot de geconstateerde tekortkomingen. Onderstaand volgt eerst het antwoord op de onderzoeksvraag. Daarna wordt dit toegelicht. Antwoord op de onderzoeksvraag De deeltijdopleiding Human Resource Management voldoet op diverse punten niet aan de WHW, waardoor onvoldoende gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en op het gewenste niveau worden gerealiseerd. De studielast van studenten is aan de lage kant. Adequate informatie over de gerealiseerde studielast ontbreekt. Tot voor kort was sprake van generieke vrijstellingen, die onvoldoende zorgvuldig werden verleend. Het werkend leren c.q. de rol van de werkplek binnen de opleiding is onvoldoende uitgewerkt en gedocumenteerd. Meer in algemene zin geldt dat de wettelijk voorgeschreven documentatie over de opleiding ontoereikend is, waardoor de rechtszekerheid van studenten onvoldoende is gegarandeerd. Tot medio 2010 vervulde de examencommissie haar taken in onvoldoende mate. De huidige examencommissie heeft de nodige verbeteringen doorgevoerd, maar moet nog aanvullende stappen zetten om de taken die haar op grond van de WHW zijn toebedeeld volledig waar te maken. Dit heeft momenteel instellingsbreed de volle aandacht. Toelichting 1. Studieduur en studielast Er zijn aanwijzingen dat de werkelijke studielast geringer is dan de 240 EC die op grond van artikel 7.4, eerste lid, in samenhang met artikel 7.4b, eerste lid, van de WHW mag worden verwacht. De instelling beschikt niet over zodanige evaluatiegegevens over de werkelijke studielast van het programma dat zij zich op grond daarvan kan verantwoorden over het tijdsbeslag dat uit de verschillende onderwijseenheden voor de student voortvloeit zoals op grond van artikel 7.14 van de WHW mag worden verwacht. Gegevens over de studieduur van afgestudeerden in de deeltijdopleiding en wel beschikbare evaluaties onder studenten wijzen in de richting van een programma dat te licht is. De studenten realiseren ruim 60 EC per jaar, naast een baan, wat voor deeltijdstudenten erg veel is. De deeltijdstudenten van de opleiding HRM studeren dan ook relatief snel af. Dat studenten een deel van hun reguliere werktijd generiek als effectieve studie-uren toegerekend krijgen is discutabel. Tegenover 40 à 55 van de 240 EC staan daardoor geen leerdoelen of studieactiviteiten, hetgeen niet in overeenstemming is met artikel 7.4b en artikel 7.13 WHW. 2. Toelating deeltijdopleiding De toelating tot de deeltijdopleiding vindt tot op heden niet plaats overeenkomstig de in de onderwijs- en examenregeling en in de studiegids beschreven procedure. Tot en met 2009 ontvingen deeltijdstudenten generiek 60 EC aan vrijstellingen. In 9

11 2010 was dat 30 EC. De wijze waarop dit gebeurde was erg los; het verlenen van vrijstellingen onttrok zich aan het beeld van de toenmalige examencommissie. Dat is niet in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7.12b, eerste lid, aanhef en onder d, WHW, inzake de taken van de examencommissie. Inmiddels is de situatie verbeterd. Tijdens het bezoek is aangegeven dat de aangescherpte toelatingsprocedure voor de gehele instroom van 2011/12 van toepassing is en met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Deze praktijk was nog niet gedocumenteerd in de onderwijs- en examenregeling voor studiejaar 2011/12. Voor het studiejaar 2012/13 is dit inmiddels wel het geval. 3. Wettelijk voorgeschreven documentatie over de opleiding De onderwijs- en examenregeling biedt niet de informatie die de WHW in artikel 7.13 voorschrijft. Op grond van het eerste lid van die bepaling dient de OER heldere en adequate informatie over de opleiding te verschaffen. De rechtszekerheid van studenten en de studeerbaarheid van het programma zijn daardoor onvoldoende gegarandeerd. De informatie is ontoereikend ten aanzien van: a. de inhoud van de opleiding (WHW, art. 7.13, lid 2 onder a); b. de eindkwalificaties (idem onder c in samenhang met artikel 7.3, tweede lid); c. de toetsing, de toetsvormen en de volgtijdelijkheid van de tentamens (idem onder h en l); d. de procedure en criteria voor de beoordeling van eerdere werkervaring en van de huidige werkkring van de student en de inrichting van de praktische oefening (idem onder d en artikel 7.27); e. de gronden voor het verlenen van vrijstellingen (idem onder r); f. het onderscheid tussen het deeltijdprogramma en het voltijdprogramma (idem onder i). Ad a en b De onderwijs- en examenregeling bevat over de inhoud en de eindkwalificaties van de opleiding onvoldoende informatie. In bijlage A en B bij de studiegids wordt op hoofdlijnen beschreven wat de beroepscontext is en wat de startcompetenties zijn. Deze worden niet in verband gebracht met de inhoud van het curriculum of de afzonderlijke onderdelen van het programma. Al met al is de informatie over de eindkwalificaties versnipperd en voor verbetering vatbaar. Voor de informatie over de inhoud van de opleiding geldt grosso modo hetzelfde als voor de eindtermen. Voor een nadere beschrijving van de programmaonderdelen wordt verwezen naar een bijlage bij de onderwijs- en examenregeling die op verzoek van de inspectie is nagezonden. Deze bijlage schetst voor in totaal 215 EC in informele bewoordingen de inhoud van programmaonderdelen. In de studiegids wordt aanvullende informatie verstrekt. Deze is echter nog steeds ontoereikend: de beschrijvingen zijn zeer summier, leerdoelen en/of competenties ontbreken, evenals de relatie met de eindkwalificaties. Ad c De onderwijs- en examenregeling bevat geen adequate informatie over de (inhoud van de) tentamens en examens per programmaonderdeel. In de onderwijs- en examenregeling is in hoofdstuk 6 ( Toetsen en toekennen van studiepunten ) een algemene beschrijving opgenomen van de toetsvormen die kunnen worden gehanteerd. Welke toetsvormen daadwerkelijk worden gehanteerd wordt niet vermeld. Informatie over het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden ontbreekt. Ad d Het programma van de opleiding HRM omvat enkele onderdelen waarbij de beroepspraktijk een rol speelt. Relevante eerdere werkervaring en een relevante 10

12 huidige werkomgeving zijn voor een deel van de beoogde doelgroep harde toelatingseisen. Over de eisen die aan de aard en het niveau van de eerdere werkzaamheden worden gesteld is geen adequate informatie beschikbaar. Uit de dossiers van studenten blijkt dat de eerdere werkervaring tot op heden niet expliciet werd beoordeeld. Een tweede eis voor toelating tot de deeltijdopleiding is dat de student tijdens de gehele studie een relevante baan heeft met een minimale omvang van 24 uur per week. De documenten die de inspectie op grond van de studiegids in de studentendossiers of in het dossier van de examencommissie verwachtte aan te treffen waren er niet. Dit betreft het assessmentverslag, het vrijstellingsformulier en het besluit van de examencommissie. De beschikbare documentatie in de beoordeelde dossiers biedt onvoldoende basis voor een goed oordeel over de individuele werksituatie van de student. Evenmin is beschreven wat de procedure is om vast te stellen of de huidige werkplek toereikend is, welke criteria daarbij gelden, wie de beoordeling doet en op welke wijze dat gebeurt. Verder is niet beschreven welke leerdoelen op de werkplek dienen te worden gerealiseerd en hoe dat beoordeeld wordt. Ad e De informatie in artikel 4.6 van de onderwijs- en examenregeling over de mogelijkheden voor vrijstellingen is summier. De gronden voor vrijstellingen zijn niet uitgewerkt. Ad f Voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding lijkt het uitgangspunt dat studenten 60 EC per jaar realiseren. Daarmee is onvoldoende duidelijk wat het deeltijdkarakter van de opleiding HRM kenmerkt; 60 EC per jaar is immers het wettelijke uitgangspunt voor voltijdopleidingen. Meer in het algemeen geldt ten aanzien van de deeltijdopleiding dat onvoldoende duidelijk is hoe deze is ingericht en of en op welke punten deze afwijkt van de voltijdopleiding. 4. Examencommissie De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is op grond van artikel 7.12, tweede lid, van de WHW het bewaken van het eindniveau van studenten. Tot op heden kan de examencommissie deze taak nog niet voldoende waarmaken. Gelet op de situatie zoals die bij de opleiding HRM enige jaren geleden was zijn al de nodige verbeteringen doorgevoerd. Vrijstellingen kunnen sinds de opleiding onder de deelexamencommissie van de academie Economie en Management valt niet meer buiten de examencommissie om worden verleend. De taken van de examencommissies worden momenteel in overeenstemming gebracht met de WvB die sinds 1 september 2010 van kracht is. Recent zijn alle leden van examencommissies en examinatoren geschoold op het gebied van examinering en op het gebied van begeleiden en beoordelen van afstudeeronderzoeken. Tijdens het bezoek hebben zowel de vertegenwoordiging van de examencommissie als de leden van het management aangegeven dat hier de komende periode nog de nodige stappen moeten worden gezet. Dat geldt met name voor de pro-actieve rol van de examencommissie ten aanzien van haar kerntaken zoals geformuleerd in de WHW en het functioneren als volwaardige gesprekspartner van het management op dit gebied. 11

13 4 VERVOLGTOEZICHT De inspectie verzoekt de instelling de geconstateerde tekortkomingen te herstellen en na te gaan of deze zich ook bij andere geaccrediteerde opleidingen voordoen. Het College van Bestuur wordt verzocht uiterlijk per 1 december 2013 een rapportage aan de Inspectie van het Onderwijs toe te zenden met informatie over het gevoerde beleid en de gerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren) verbeteringen. De inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende periode met het bevoegd gezag over de voortgang te spreken. Omdat mogelijk niet alle verbeteringen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd is de verbetertermijn op één jaar gesteld. De inspectie gaat er van uit dat verbeteringen die eerder kunnen worden gerealiseerd ook inderdaad eerder in gang worden gezet. In het vervolgtoezicht staan de werkelijk gerealiseerde verbeteringen centraal. De inspectie vraagt daarom niet om toezending van een verbeterplan. Vanzelfsprekend staat het de instelling desondanks vrij een verbeterplan aan de inspectie toe te zenden. Er zal echter geen separate beoordeling of terugkoppeling plaatsvinden ten aanzien van verbeterplannen die aan de inspectie worden voorgelegd. Verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkomingen apart aan te geven: 1. welke concrete maatregelen zijn getroffen; 2. welke actoren/verantwoordelijken betrokken zijn of waren; 3. wat de concrete resultaten zijn van het verbeterbeleid; 4. wanneer de verbeteringen gerealiseerd zijn. Op grond van deze informatie worden afspraken gemaakt over de vervolgprocedure. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het onderzoek wordt gesloten of dat een verificatie-onderzoek op locatie plaatsvindt. De inspectie informeert de NVAO over de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze dat leidt tot eventuele aanvullende activiteiten van de NVAO. 12

14 BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld. Uitgangspunt is hoofdstuk 7 van de WHW. Niet alle geldende wetsartikelen zijn verwerkt: er is een selectie gemaakt van de meest relevante bepalingen. 1 Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven. Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten: J (ja) als aan het criterium voldaan is; D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is; N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;? als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld; NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is. 1. VOORLICHTING EN TOELATING 1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de instroommogelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studenten (7.13, 7.15). De informatie is zodanig dat de (aanstaande) student zich een goed oordeel kan vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en opleidingsmogelijkheden kan vergelijken (7.15). Het betreft informatie over in ieder geval de instelling, het onderwijs en de opleidingsnamen, en in het bijzonder (7.13 en 7.15): a. toelating en intake, b. vooropleidingsniveau en aanvullende eisen, c. inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld, d. opleidingsduur en studielast, e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc.), f. vrijstellingsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten, g. de te behalen graad. 1.2 Intake. De aanmelding- en intakeprocedures zijn er op gericht onderwijs te bieden dat zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de student en op de kennis, houding en vaardigheden die de student zich al eigen heeft gemaakt. Verwacht wordt dat procedures, voorwaarden, beoordelingscriteria en beslissingen i.v.m. toelating tot de opleiding en tot eventuele opleidingsvarianten goed zijn gedocumenteerd, dat de instelling deugdelijke instrumenten hanteert om vast te stellen of een (aankomende) student in aanmerking komt voor toelating en voor vrijstelling voor één of meer programmaonderdelen en dat sprake is van heldere criteria en een goede beslisprocedure. 1.3 Beroepspraktijkvorming. Het is duidelijk of en welke eisen aan de werkkring worden gesteld, welke functie de werkkring vervult in de opleiding en hoe dat beoordeeld wordt (7.27, 7.7). Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de werkkring van de student stellen. Deze eisen dienen dan in de onderwijs- en examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid te zijn aangewezen (7.27). Een duale opleiding is zodanig ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (7.7). De studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC (7.7). In de onderwijs- en examenregeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval aangegeven: 1 In de bestuurlijke afspraken tussen NRTO en OCW is als uitgangspunt opgenomen dat ook privaat gefinancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma s kennen met een omvang van 60 EC per jaar. Daarnaast zijn verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen mogelijk mits dit past bij de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo ers is het van belang uitdagende leerroutes in te richten in de vorm van driejarige bacheloropleidingen. Reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte intensieve programma s van 240 EC mogelijk zijn op voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie plaatsvindt, het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de beschikbaarheid van het personeel adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd wordt. 13

15 a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht, b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding. De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie. Deze regelt de rechten en verplichtingen van partijen en bevat ten minste informatie over (7.7): a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de beroepsuitoefening, b. de begeleiding van de student, c. dat deel van de kwalificaties dat de student tijdens de beroepsuitoefening dient te realiseren, d. de beoordeling daarvan, e. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. 1.4 Vooropleiding. Studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding voldoen aan de vooropleidingseisen (7.24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere vooropleidingseisen (7.25) en de aanvullende eisen (7.26 en 7.26a). 1.5 Toelatingsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de vooropleidingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding een toelatingsonderzoek (7.29). Doel van het toelatingsonderzoek is vaststellen of de aankomende student geschikt is voor het betreffende onderwijs en de Nederlandse taal voldoende beheerst om met vrucht het onderwijs te kunnen volgen. Het instellingsbestuur laat zich bij haar toelatingsbeslissing adviseren door een door haar ingestelde commissie (7.29). De eisen die bij het toelatingsonderzoek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling (7.29). 2. ONDERWIJS 2.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud van het onderwijs (7.13, 7.15). Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13). In de onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder worden ten minste begrepen (7.13): a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens, b. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden, c. de inhoud van de afstudeerrichtingen en de uitstroomvarianten van de opleiding, d. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven, e. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding, f. de wijze waarop de studievoortgang wordt bewaakt, g. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens. 2.2 Opleiding. Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van opleidingen: een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van inzicht, kennis en vaardigheden, met een nader onderbouwde studielast die in overeenstemming is met de wettelijke eisen (7.3). De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten (EC). Zestig studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie (7.4). De studielast van een BA-opleiding in het HBO is 240 EC. De studielast van een MA-opleiding in het HBO is 60 EC (7.4b). 2.3 Studeerbaarheid. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in staat wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast en de externe normen voor de studievoortgang (7.4). De studielastnormen zijn geëxpliciteerd en het programma is zo ingericht dat de opleiding studeerbaar is. Als een voltijdprogramma gebaseerd is op meer dan 60 EC per jaar wordt verwacht dat het instellingsbestuur aantoont dat dit niet ten koste gaat van de studeerbaarheid van het programma. 2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie oriëntatie, selectie en verwijzing van de student (7.8). 14

16 Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de onderwijs- en examenregeling anders is bepaald. De studielast van de propedeuse is 60 EC. De propedeuse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding en op verwijzing en selectie aan het eind van de propedeutische fase (7.8). 2.5 Uitvoering. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de procedures die binnen de instelling gelden en overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 3. TENTAMINERING, EXAMINERING 3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie over de inhoud van de tentamens en de examens (7.13). De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval informatie over (7.13): a. aantal en volgtijdelijkheid van tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, b. de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens, c. waar nodig: de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, d. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, e. de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten in de gelegenheid worden gesteld tentamens af te leggen, f. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt, g. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in zijn beoordeelde werk en kennis kan nemen van vragen en opdrachten en van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden, h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens, i. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen. 3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in (7.12). Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun deskundigheid. Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (7.12a). Het instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende is gewaarborgd (7.12b). 3.3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad (7.12). De examencommissie (7.12b): a. borgt de kwaliteit van de examens en tentamens, b. stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en de maatregelen die zij kan nemen, c. stelt richtlijnen vast om de uitslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te stellen, d. verleent vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens, e. beslist in geval van fraude van studenten, f. stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden t.b.v. instellingsbestuur of decaan. 15

17 BIJLAGE II: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK Aanleiding Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Ze bieden vaak extra mogelijkheden voor studenten in het perspectief van een leven lang leren en voor verdere loopbaanontwikkeling. Dat geldt zeker als de opleiding voortbouwt op eerder verworven kennis en ervaring of als de werkomgeving van de student een passende rol krijgt in het opleidingstraject. Snelle studieroutes en intensieve trajecten mogen er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Naar aanleiding van ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke informatie van instellingen en externe signalen vroegen wij ons af of in het hoger beroepsonderwijs aan deze voorschriften altijd wordt voldaan. Korte of versnelde opleidingstrajecten dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen: 1. er moet sprake zijn van een passende toelatings- en intakeprocedure waarbij - voor zover relevant - eerder verworven kennis en ervaringen op verantwoorde wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden; 2. de inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast moeten de student in staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te realiseren zoals die in de onderwijs- en examenregeling moeten zijn vastgelegd; 3. bij een beroep op de huidige werkplek moet de functie daarvan in de opleiding duidelijk zijn, evenals de criteria waaraan de werkplek moet voldoen; 4. vooraf en tijdens de opleiding wordt goede informatie aan de student verstrekt over deze (en verwante) onderwerpen; 5. elke student doorloopt een volwaardige opleiding zoals bedoeld in de WHW, op basis van een programma dat door de NVAO geaccrediteerd is; 6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren. Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW. Vraagstelling Het voorgaande leidde tot de onderzoeksvraag: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld of geïntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma? Risico-oriëntatie Wij hebben de onderzochte opleidingen niet op basis van een aselecte steekproef gekozen. Er is sprake van een risicogericht onderzoek en niet van een onderzoek dat beoogt een representatief beeld te geven van het hoger onderwijs als geheel. Begonnen is wel met een aselecte steekproef van 50 procent van alle instellingen voor hoger onderwijs die geaccrediteerd bacheloronderwijs aanbieden. Het betrof instellingen voor bekostigd en niet-bekostigd wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Deze selectie is aangevuld met opleidingen en instellingen waarover op grond van signalen van derden en gegevens uit het toezicht informatie beschikbaar was die vragen opriep vanuit het perspectief van de onderzoeksvraag. Vooronderzoek Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per instelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om 174 opleidingen in totaal. De analyse daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving 16

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Hogeschool Dirksen hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDINGEN: NCOI hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs De bepaling van studielast in het hoger onderwijs Een inventarisatie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Anja van den Broek Joyce Bendig-Jacobs Steffie Hampsink Froukje Wartenbergh Carlijn

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS Utrecht, april 2011 VOORWOORD Op hoofdlijnen gaat het goed met het Nederlandse hoger onderwijs, zo luidde de opening

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE OVER DE NIVEAU-BEOORDELINGEN EN DE VERBETERTRAJECTEN

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE OVER DE NIVEAU-BEOORDELINGEN EN DE VERBETERTRAJECTEN ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE OVER DE NIVEAU-BEOORDELINGEN EN DE VERBETERTRAJECTEN Utrecht, maart 2012 VOORWOORD Naar het hoger onderwijs wordt al langere tijd met een

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 5 6-2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441363 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, 1 juni 2010 INHOUD 1. AANLEIDING 5 1.1. European University 5 1.2. Eerste voornemen intrekking aanwijzing 5 1.3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie