Artikel. Red en green teaming bij Defensie (deel I) Een methodiek voor preventieve, testgerichte beveiligingsaudits (penetratietesten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel. Red en green teaming bij Defensie (deel I) Een methodiek voor preventieve, testgerichte beveiligingsaudits (penetratietesten)"

Transcriptie

1 Red en green teaming bij Defensie (deel I) Een methodiek voor preventieve, testgerichte beveiligingsaudits (penetratietesten) Maarten Buijs In de praktijk blijkt steeds opnieuw dat penetratietesten een waardevolle aanvulling kunnen zijn op standaard IT-audits. Er kan zelfs sprake zijn van bijstelling van een eerder uitgebracht oordeel. Helaas hebben penetratietesten nog een cowboy-imago van nerds die maar van alles uitproberen. Dit artikel beschrijft een aanpak hoe dergelijke onderzoeken in te zetten en te structureren. Organisaties zijn voor het goed functioneren van de informatievoorziening afhankelijk van betrouwbare geautomatiseerde informatiesystemen. Een voldoende mate van betrouwbaarheid wordt gerealiseerd door het treffen van een stelsel van organisatorische, procedurele, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen. Het vaststellen van de toereikendheid van het getroffen stelsel van beveiligingsmaatregelen vindt doorgaans plaats door middel van een IT-audit. De IT-auditor kan voor het verzamelen van de benodigde evidence ter onderbouwing van het oordeel, gebruikmaken van verschillende technieken. De standaardaanpak van een IT-auditor bij het vaststellen van de toereikendheid van de technische maatregelen bestaat veelal uit het opvragen van systeemdocumentatie en technische instellingen van het onderzoeksobject. In veel gevallen zal de verantwoordelijke systeembeheerder, onder toeziend oog van de IT-auditor, zorgdragen voor het aanleveren van de voor de audit noodzakelijke evidence. Deze traditionele aanpak kent helaas enkele beperkingen. Als een auditor een risico signaleert, is het niet altijd eenvoudig om de hoogte van het risico in te schatten. De effectiviteit van maatregelen is soms lastig in te schatten evenals de mate waarin een bedreiging zich zal manifesteren. Daarnaast wordt bij een dergelijke aanpak vaak de omgeving van het object en de afhankelijkheid van het object met haar omgeving uit het oog verloren. Bedreigingen komen namelijk vooral uit de omgeving van het onderzoeksobject. Aan de hand van deze omgevingsfactoren wordt de zwakste schakel geïdentificeerd. M.M. Buijs RE RI (Maarten) is teamleider IT-auditing bij de auditdienst van Defensie. Zijn taakgebied is ICT-infrastructuur en -beheerprocessen en fysieke en persoonlijke beveiliging. Dit artikel is mede gebaseerd op een afstudeerscriptie van de postdoctorale opleiding IT-Auditing aan de Erasmus Universiteit van Maarten Veltman, senior IT-auditor bij het Ministerie van Defensie. Wat zijn penetratietesten Een penetratietest is een techniek die getroffen beveiligingsmaatregelen voor ICT-middelen onderwerpt aan uitgebreide beveiligingstests, uitgevoerd vanuit een perspectief van risicobeheersing. Deze tests proberen de werking van het stelsel van getroffen beveiligingsmaatregelen zodanig te beïnvloeden dat dit doorbroken of in enige mate negatief beïnvloed wordt. Het testen vindt plaats door de aanwezigheid van indringers en hieraan gekoppelde activiteiten in de (ICT-)omgeving van een organisatie te simuleren. In de uitvoering worden hiertoe methoden, technieken en middelen gehanteerd die binnen de hackergemeenschap gemeengoed zijn. 30 de EDP-Auditor nummer

2 Tests met betrekking tot informatiebeveiliging kunnen in verschillende stadia van de levenscyclus 1 van een product plaatsvinden. De in dit artikel beschreven penetratietestmethodiek heeft betrekking op objecten in een productieomgeving. Een team van professionals voert een penetratietest uit. Wanneer de direct voor een informatiesysteem of netwerk verantwoordelijke lijnmanagers en andere betrokkenen (beheerders en gebruikers) niet op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden van dit team, is sprake van een red team penetratietest. Red team-activiteiten komen voor de medewerkers als een verrassing. Deze situatie waarborgt dat de handelswijze van medewerkers natuurgetrouw is. Indien de penetratietesten plaatsvinden na voorafgaande kennisgeving aan de betrokkenen wordt het team ook wel een green team [SGAA02] genoemd. Doordat bij een green team of blue team penetratietest de betrokken medewerkers op de hoogte zijn, verkeren zij in een verhoogde staat van paraatheid en kunnen door kennisgeving vooraf, beveiligingsmaatregelen aangepast en aangescherpt zijn. De opdrachtgever bepaalt, eventueel in overleg met de auditors, of er sprake zal zijn van red of green teaming. Een penetratietest kan als audittechniek fungeren in aanvulling op de standaard IT-auditwerkzaamheden. De bevindingen worden in dat geval gebruikt ter ondersteuning van een uitspraak over de kwaliteit van het getroffen stelsel van beveiligingsmaatregelen in bestaan. Deze audittechniek kan echter ook als op zichzelf staande techniek gehanteerd worden om een specifieke onderzoeksvraag te beantwoorden. In de literatuur zijn penetratietesten getypeerd en aan de hand van de typering geclusterd. Door een clustering te hanteren, is de werking en achtergrond van een techniek eenvoudiger te duiden. Op basis van literatuurstudie [NIST03] [RUSS02] en ervaring zijn wij gekomen tot een clustering op activiteitenniveau. Dit betekent een clustering in drie gebieden: informatie vergaring (in de methodiek stap 4a), analyseren (stap 4b) en aanvallen (stap 4c). In het gebied aanvallen is onderscheid gemaakt tussen kwetsbaarheden in relatie tot het ontwerp, ontwikkeling en de inrichting. In bovenstaand figuur is door middel van mindmapping samenhang tussen de verschillende technieken en de onderkende clusters aangebracht. De mindmap in bovenstaand figuur geeft een indicatie van de diversiteit van technieken en de onderlinge samenhang. Hierbij wordt opgemerkt dat deze mindmap geen volledig beeld geeft van alle mogelijke technieken. Ook zijn vanwege de overzichtelijkheid niet alle kruisverwijzingen en relaties in het figuur opgenomen. Zo kan een techniek op verschillende manieren ingezet worden. Een buffer overflow kan bijvoorbeeld leiden tot een Denial-of-Service (beschikbaarheid) maar kan ook leiden tot ongeautoriseerde toegang (privilege escalation, exclusiviteit). Onderzoeksobjecten Het soort objecten waarop een penetratietest betrekking kan hebben, loopt sterk uiteen. Het onderzoek kan gericht zijn op: - apparatuur (servers, werkstations, netwerkcomponenten); - programmatuur (databases, toepassingsapplicaties); - gegevens (documenten, data); - mensen (handelswijze, gedrag); - de organisatie (procedures en verantwoordelijkheden); - de omgeving (locatie, invloeden van buitenaf) of een combinatie van de bovengenoemde objectcategorieën. 31 de EDP-Auditor nummer

3 Het onderzoeksdoel bepaalt uiteindelijk welke objecten onderdeel vormen van het onderzoek. Risicobepaling Het bepalen van het risico is vaak een impliciete vraag van de opdrachtgever. De IT-auditor moet aan de hand van een kans- en impactinschatting het risico duiden. In deze bepaling worden eigenschappen van de gehanteerde penetratietest technieken en middelen meegewogen. Aan de afzonderlijke technieken en geïdentificeerde kwetsbaarheden kunnen namelijk, ter bepaling van de risico s, gewichten toegekend worden. Eigenschappen zoals het benodigde kennisniveau, complexiteit en benodigde middelen, bepalen mede het uiteindelijke risico (lees: kans dat een bedreiging manifest wordt). Ook factoren als tijd (hoe lang is de kwetsbaarheid bekend) en de verspreidingsgraad (bij wie is de kwetsbaarheid bekend) spelen hierbij een rol. Deze eigenschappen worden ook gehanteerd bij de vorming van een profiel (zie profielen en scenario s). Een aantal van de genoemde eigenschappen vormt een onderdeel van beveiligingswaarschuwingen zoals de waarschuwingsdienst van GOVCERT. Deze dienst [WAAR07] geeft in haar waarschuwingen een risicoaanduiding aan. Microsoft kwantificeert eveneens de impact van een kwetsbaarheid in de waarschuwingen [MICR07]. Ook zijn er waarschuwingen van andere bedrijven waarin wordt aangegeven of de kwetsbaarheid lokaal of op afstand misbruikt kan worden. De ITauditor gebruikt al deze factoren als referentiepunt ter bepaling van het uiteindelijke risico dat gelopen wordt. Profielen en scenario s De bovenstaande eigenschappen en niveaus kunnen gekoppeld worden aan een profiel. Door het aanmeten van een profiel kan de IT-auditor passende bedreigingen simuleren. Een profiel is een verzameling van eigenschappen (kenmerken en typeringen) welke tijdens de uitvoering van een penetratietest wordt gehanteerd. Bij een penetratietest is in beginsel sprake van twee profielen: een extern en een intern profiel. Op basis van de opdracht en de onderzoeksdoelstelling maakt de IT auditor een (gecombineerde) keuze. Extern profiel: dreiging van buitenaf De crux bij een extern profiel is dat er geen dan wel geringe voorkennis van de (detail)inrichting van het object van onderzoek en de omgeving beschikbaar is of gebruikt wordt. Ook is er in beginsel geen sprake van geautoriseerde fysieke toegang of andere speciale bevoegdheden tot het onderzoeksobject. Vervolgens kunnen binnen het profiel bepaalde factoren opgewaardeerd worden zodat een specifiek extern (dader)profiel ontstaat. Niveaubepalende factoren zijn het kennisniveau, complexititeit middelen en de factor tijd en geld. Op deze manier zijn er binnen het externe profiel verschillende gradaties te onderkennen (alles tussen reguliere internetgebruiker, script-kiddies tot buitenlandse inlichtingendienst). Intern profiel: dreiging van binnenuit Bij een intern profiel is sprake van toegang tot gesloten informatiebronnen en autorisaties op omliggende infrastructuur dan wel fysieke toegang tot het object van onderzoek. Hierbij is enige mate van kennis van of toegang tot het object van onderzoek aanwezig. Voorbeelden van interne profiel typeringen zijn bezoekers, schoonmaker, medewerker, (eind)gebruiker, onderhoudsmonteur, systeembeheerder. Genoemde typeringen moeten vanwege de generalisatie genuanceerd worden gehanteerd. De ene eindgebruiker is de andere niet. Scenario s In een scenario wordt de volgorde van gebeurtenissen en activiteiten vastgelegd. Op hoofdlijnen bestaan de volgende mogelijkheden: - eerst een extern profiel, gevolgd door een intern profiel; - het interne profiel en externe profiel parallel; - alleen het interne profiel; - alleen het externe profiel. Het klassieke scenario bestaat uit het in eerste instantie uitvoeren van een penetratietest volgens het externe profiel. Vervolgens worden penetratietests uitgevoerd met een intern profiel. De mogelijkheid bestaat om beide profielen afzonderlijk van elkaar te hanteren. Ook is het mogelijk de penetratietestactiviteiten van het interne profiel af te laten hangen van de resultaten van het externe profiel. Bij de activiteiten behorende bij het externe profiel van een red team penetratietest moet een auditor er altijd rekening mee houden dat de kans bestaat dat de activiteiten in een vroeg stadium worden opgemerkt, en het onderzoek daardoor noodgedwongen moet worden gestaakt. Afhankelijk van de onderzoeksdoelstelling en het exacte stadium waarin het onderzoek stukloopt kan dit enerzijds betekenen dat er geen conclusies getrokken kunnen worden. Anderzijds kan mogelijkerwijs de conclusie getrokken worden dat de beveiligingsmaatregelen (b.v. detectief) naar behoren functioneren. De IT-auditor kan vooraf scenario s definiëren waarin ook theoretische gebeurtenissen in de praktijksituatie gebracht worden. Een scenario kan zijn om te onderzoeken welke informatie voor een schoonmaker toegankelijk is. Hiertoe wordt een intern profiel aangemeten en worden onderzoeksactiviteiten op het scenario afgestemd (bijvoorbeeld fysieke inspecties). In het scenario komt ook tot uitdrukking of de penetratietest op alle organisatieniveaus aangekondigd is (green team) of niet (red team). Wanneer het uitvoerend personeel op de hoogte gebracht wordt, kan teruggevallen worden op kennis en medewerking van het ondersteunend personeel (b.v. systeembeheer). Bij sommige penetratietestopdrachten is dit ook noodzakelijk. Een voorbeeld: een onderzoek 32 de EDP-Auditor nummer

4 naar de mate waarin gerubriceerde informatie op een netwerk aanwezig en verwerkt wordt, is eenvoudiger uit te voeren indien de volledige toegang tot de fileservers tot op systeembeheerdersniveau geregeld is (green team). Indien de opdracht echter het inschatten van de risico s voor de toegang tot gerubriceerde informatie behelst, moet de ITauditor de kans inschatten dat deze bedreiging manifest wordt. De bijbehorende kansinschatting kan in dat geval bijvoorbeeld plaatsvinden door de kwetsbaarheid van de betreffende fileserver in kaart te brengen. In dat geval zal de systeembeheerder van de fileserver niet op de hoogte gesteld worden. Hierdoor kan ook een inschatting gemaakt worden van de alertheid van een systeembeheerder (red team). Penetratietesten bij Defensie Sinds 2002 is het testen van de beveiliging van de informatievoorziening door middel van het binnendringen in geautomatiseerde informatiesystemen door de Secretaris Generaal (SG) als taak toegewezen aan de Auditdienst Defensie (ADD). Eisen/randvoorwaarden voor methodiek De methodiek voor penetratietesten en bijbehorende activiteiten moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Bij Defensie is een aantal belangrijke randvoorwaarden vastgelegd in een aanwijzing van de SG [SGAA02] die herkenbaar in de penetratietesting-methodiek aanwezig moet zijn. Het betreft: reproduceerbaar. De resultaten van tests dienen reproduceerbaar te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat alle onderzoeksactiviteiten en stappen vastgelegd dienen te zijn in die mate dat de tests achteraf op dezelfde wijze uitgevoerd kunnen worden en leiden tot dezelfde resultaten. De verwachte uitwerking van onderzoeksactiviteiten dient vooraf vastgelegd te zijn; doelmatig. De activiteiten mogen alleen uitgevoerd worden voor zover dit voor de beoordeling van de toereikendheid van de beveiligingsmaatregelen en de beantwoording aan de onderzoeksdoelstelling(en) noodzakelijk is. Voorts dienen de te hanteren technieken en middelen representatief te zijn voor de dreiging tegen het desbetreffende informatiesysteem of netwerk; beheersbaar. Onder beheersbaarheid zijn de volgende deeleisen geschaard: a. Schade aan het te onderzoeken informatiesysteem en hieraan gekoppelde systemen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen; b. De wijze van uitvoering moet zodanig worden vastgelegd dat eventueel optredende schade op relatief eenvoudige wijze kan worden hersteld; c. Tijdens de activiteiten ontsloten informatie mag niet voor andere dan de vooraf vastgestelde doeleinden worden gebruikt of worden overgedragen aan derden; d. Gegevens en bestanden die gebruikers niet in het kader van hun functie, maar kennelijk als privé-persoon creëren, worden na herkenning als zodanig niet opgeslagen, reeds opgeslagen gegevens worden dan terstond vernietigd. Indien echter een vermoeden van strafbare feiten bestaat, moeten de gegevens worden overgedragen aan de bevoegde opsporingsinstantie; e. Alle bevindingen dienen voorts vertrouwelijk te worden behandeld en de bevindingen in de rapportages mogen niet te herleiden zijn tot individuele personen. Voorts is vastgelegd dat de methodiek geschikt moet zijn in verschillende omgevingen en inzetbaar moet zijn in verschillende situaties. Bovendien moet de kwaliteit van de penetratietest en bijbehorende werkzaamheden door middel van toezicht en controles zijn gewaarborgd. De organisatorische inrichting en samenstelling van een penetratietestteam moet een onderdeel vormen van de methodiek. Inventarisatiemethodieken In 2003 hebben wij meerdere methodieken voor penetratietesten nader beschouwd op bruikbaarheid binnen het ministerie. Een drietal organisaties had een aanzet gemaakt voor een methodische benadering. Het betreft het National Institute of Standards and Technology (NIST), ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies) en de Common Criteria (CC) evaluatiestandaard. Naar onze overtuiging voldeed op dat moment echter geen enkele methodiek volledig aan de eisen die door ons werden gesteld. De voornaamste bezwaren die op dat moment golden waren: - er is in het algemeen weinig aandacht voor de opstart- en afrondingsfase van een penetratietest. Deze fasen zijn met name van belang omdat hierin uitgangspunten en onderzoeksdoelstellingen besproken, afgestemd en vastgelegd worden. Dit vormt de basis van een penetratietest. In de opstartfase van een onderzoek moet bijvoorbeeld een plan van aanpak en werkprogramma worden opgesteld. Deze onderdelen komen niet in de bestaande methodieken aan bod; - in de bestaande methodieken vormt het beperken van de schade geen uitgangspunt. Bij een aantal methodieken wordt geen rekening gehouden met beperkingen ten aanzien van het gebruik van de verkregen evidence en geheimhouding; - in de methodieken zijn geen of onvoldoende afhankelijkheden met interne of externe profielen, red team of green team opdrachten; - de methodieken besteden onvoldoende aandacht aan de vastlegging van penetratietestobjecten, kwaliteitsaspecten en te hanteren normering. Deze randvoorwaarden behoren bij de opstartfase van een penetratietest vastgesteld en bekend te zijn; - kwaliteitsborging, kwaliteitscontroles en toezicht op de penetratietesten vormen geen onderdeel van de bestaande methodieken. 33 de EDP-Auditor nummer

5 Methodiek defensie Op basis van literatuuronderzoek, inventarisatie van be - staande methodieken en opgedane ervaring is Defensie tot een eigen methodiek gekomen. In de uitwerking van de stappen zijn in enkele gevallen specifieke Defensiebepalingen opgenomen. Het gedachtegoed achter deze stappen kan echter eenvoudig geprojecteerd worden op andere (overheids)omgevingen. Bij het opstellen van deze methodiek is rekening gehouden met de gestelde eisen en is aansluiting gezocht met faseringen van een standaard IT-audit [NORE02]. De nieuw ontwikkelde methodiek bestaat uit een vijftal stappen, zoals op hoofdlijnen in het bovenstaande figuur afgebeeld. Stap 1b: concretisering opdracht Een belangrijke fase in deze stap is het vaststellen van de profielen die gebruikt gaan te worden. De opdrachtgever geeft de insteek van het onderzoek en de te hanteren profielen aan op advies van de opdrachtnemer. In deze profielbeschrijvingen komt impliciet een kansinschatting van een bedreiging en daarmee een risico tot uitdrukking. De opdrachtgever zal namelijk aangeven of een bepaald profiel als reële dreiging wordt gezien in de omgeving. Er moet ook bepaald worden of de penetratietest een red team activiteit of een green team activiteit betreft. Met andere woorden: wordt de activiteit aangekondigd of vindt de penetratietest in het diepste geheim plaats. Vervolgens werkt de IT auditor de doelstelling uit tot één of meerdere onderzoeksvragen. Bij een opdracht met een extern profiel (black box) stelt de opdrachtgever (diepgaande) achtergrondinformatie in het beginsel niet beschikbaar aan de teamleden. Het stappenplan behandelt niet alleen de kern van de uitvoering van een penetratietest maar besteedt ook aandacht aan de opstart- en afrondingsfase. Deze fasen worden in de meeste andere penetratietest methodieken niet benoemd of nader uitgewerkt. De in bovenstaande figuur opgenomen stappen bij de voorbereiding, uitvoering en afronding zijn verdeeld in verdere (sub)activiteiten en nader beschreven in de Defensie-methodiek. In het vervolg van dit artikel beperken wij ons tot enkele belangrijke aandachtspunten en lichten wij deze verder toe. Voorbereiding Stap 2a: opstellen concept plan van aanpak In het concept plan van aanpak legt de opdrachtnemer naast het object/omgeving en de opdracht ook de volgende voor penetratietesten specifieke onderdelen vast: activiteiten. Als de opdracht helder en afgestemd is kunnen, op basis van profielen en de insteek (red team/green team), activiteiten beschreven worden. Uiteraard worden uit het oogpunt van doelmatigheid alleen die activiteiten ondernomen die noodzakelijk zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. De activiteiten in het plan van aanpak worden op hoofdlijnen beschreven. Op hoofdlijnen betekent dat men aangeeft wat de activiteit inhoudt en niet hoe de activiteit inhoudelijk invulling krijgt. De inhoudelijke invulling (hoe) van de activiteiten wordt in het werkprogramma (stap 3c) vastgelegd. Van elk van de activiteiten wordt aangegeven: - het detectierisico en de mate van complexiteit. Deze eigenschappen worden door middel van een laag, midden, hoog aanduiding geclassificeerd. Het detectierisico in deze con- 34 de EDP-Auditor nummer

6 text is de kans dat de gecontroleerde (bijvoorbeeld beheerders) of andere betrokkenen een activiteit opmerkt. Deze kansinschatting heeft alleen een waarde bij een red team opdracht. Het al dan niet signaleren van activiteiten uitgevoerd door het penetratietestteam is afhankelijk van de expertise en ervaring van de beheerders en de aanwezigheid van technische beveiligingsmechanismen zoals een intrusion detection systeem. Complexiteit is een van de eigenschappen waarmee de kans op misbruik wordt aangeduid. De kans op misbruik bepaalt uiteindelijk weer het risico dat de organisatie loopt; - wat het verwachtte resultaat is. Het doel van het op voorhand vastleggen van het verwachte resultaat is tweeledig. Enerzijds ter controle van de doelmatigheid van de uitgevoerde penetratietesten. Anderzijds biedt dit de mogelijkheid om te leren van fouten door een andere uitwerking dan beoogd (evaluatie). Afhankelijk van de opdracht en insteek van de penetratietest wordt vastgelegd welke afdelingen men binnen de organisatie op de hoogte brengt van de activiteiten. Commitment op het hoogste niveau is in alle gevallen gewenst. Door het commitment van het hoogste management worden mogelijke organisatorische problemen (bijvoorbeeld incidenten) of tegenwerking die tijdens de uitvoering ontstaan in belangrijke mate voorkomen. risico s. Er wordt een inschatting gemaakt van de risico s die men loopt door het uitvoeren van de penetratietestactiviteiten. Er moet een doemscenario aanwezig zijn. Systemen kunnen namelijk uitvallen, data kan verloren raken of naar buiten lekken en de performance kan negatief beïnvloed worden. Al deze aspecten moeten worden onderkend. Zo dient enerzijds voor de opdrachtgever duidelijk te zijn wie van het penetratietestteam te benaderen als problemen ontstaan of gesignaleerd worden. Anderzijds moet het penetratietest team snel de juiste afdelingen in kunnen schakelen zodat een eventueel probleem snel en adequaat afgehandeld kan worden. Wij hebben met de verschillende betrokkenen een protocol opgesteld. Kort gezegd staat hierin: - Het beveiligingsbeheer signaleert bepaalde activiteiten en vraagt bij ons of wij bezig zijn met een onderzoek. Zo niet, dan kan dit duiden op een serieus probleem en een mogelijk veiligheidsincident. Zo ja, dan betekent dit in ieder geval voor een deel: einde red teaming. - Wij signaleren of voorzien een probleem en brengen het beveiligingsbeheer direct op de hoogte. Ook hier geldt: einde red teaming. Stap 3a: formatie team De samenstelling en omvang van een penetratietestteam is afhankelijk van de onderzoeksdoelstelling, omvang en complexiteit van het onderzoeksobject en benodigde kennis en kunde in relatie tot de onderkende onderzoeksactiviteiten. Binnen het team zijn een drietal rollen te onderkennen: een coördinerende rol, technisch expert rol (teamlid) en interne toezichthoudende rol. Een penetratietestteam bestaat hierdoor altijd uit tenminste twee personen. De coördinerende en technisch expert rol kan verenigd zijn in één persoon. Deze persoon moet in dat geval wel beschikken over voldoende (technische) kennis van de te onderzoeken objecten. De interne toezichthoudende rol ter waarborging van de kwaliteit van het onderzoek is noodzakelijk vanwege het belang en de gevoeligheid van penetratietesten, waardoor men ook nadrukkelijk achteraf verantwoording levert. De interne toezichthouder bekijkt het plan van aanpak en het werkprogramma kritisch. De toezichthouder treedt bovendien op als klankbord. De coördinator is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en coördineert de penetratietestopdracht. Hij draagt zorg voor de samenstelling van een team van specialisten. Deze specialisten kunnen zowel van binnen als buiten de organisatie van de opdrachtnemer afkomstig zijn (zie ook stap 2b). Elke specialist wordt toegewezen aan één of meerdere activiteiten. Doordat activiteiten zijn afgebakend hoeven de specialisten niet van elkaars werkzaamheden op de hoogte te zijn. De coördinator zorgt er voor dat de activiteiten elkaar tijdens de uitvoering niet belemmeren (planning van activiteiten, wie, wat, wanneer uitvoert). Met de teamleden worden heldere afspraken gemaakt over de te leveren bijdrage, planning van werkzaamheden, rapportagevorm en communicatie. Uitvoering De uitvoeringsfase van de penetratietest is voor wat betreft de detailinvulling in sterke mate afhankelijk van de onderkende benodigde activiteiten uit het plan van aanpak (stap 2) en het werkprogramma (stap 3). Een drietal generieke stappen (zie figuur op blz. 31) zijn echter tijdens de uitvoering van elke penetratietest te onderkennen. Het betreft: - informatievergaring door een verkenning van het object en de bijbehorende omgeving van het object (stap 4a); - het analyseren en interpreteren van deze informatie (stap 4b); - het nemen van vervolgacties (aanval) op basis van de geanalyseerde informatie (stap 4c). Van alle werkzaamheden en resultaten van deze werkzaamheden wordt tijdens de uitvoering verslag gedaan. Evidence, analyseresultaten en interpretaties moeten door de teamleden worden vastgelegd. De coördinator bepaalt welke delen in de rapportage worden opgenomen en welke delen alleen voor het dossier bestemd zijn (zie ook stap 5). Stap 4a: informatievergaring (verkenning) Het startpunt van elke penetratietest is een verkenning van het object en de omgeving. De verkenningsfase heeft tot doel zoveel mogelijk informatie over het onderzoeksobject en de omgeving te verkrijgen. Het verkrijgen van deze informatie kan op een actieve (bijvoorbeeld scannen of social 35 de EDP-Auditor nummer

7 engineering) en een passieve (publieke informatiebronnen zoals het Internet of foldermateriaal) wijze plaatsvinden. Welke technieken en middelen hiertoe ingezet worden, is mede afhankelijk van het gekozen profiel. Stap 4b: analyseren van informatie De informatie die tijdens de verkenning (stap 4a) verzameld is, wordt vervolgens geanalyseerd en geïnterpreteerd. De analyse kan leiden tot feiten of een indruk geven van de situatie. De auditor beschrijft het onderscheid in de verslaglegging. Het resultaat van een mapping en scanning activiteit is bijvoorbeeld een overzicht van eigenschappen van systemen en netwerkservices. De IT-auditor kan vervolgens na analyse van de resultaten een indicatie van de kwetsbaarheidspotentie van de geïdentificeerde systemen geven. In een vervolgactiviteit (aanval) worden deze geïdentificeerde kwetsbaarheden gebruikt om toegang te verkrijgen tot systeemfuncties of andere doeleinden. Kwetsbaarheidanalyse De kwetsbaarheidanalyse richt zich op het vaststellen van de kwetsbaarheid van de geïdentificeerde platformen en services. De kwetsbaarheid kan op een tweetal manieren tot uitdrukking komen. Allereerst kan de kwetsbaarheid betrekking hebben op de inrichting (parametrisering). De verantwoordelijkheid voor de parametrisering en configuratie ligt bij de systeem- of applicatie-eigenaar. Een voorbeeld is een te ruime inrichting van toegangsautorisaties. Daarnaast kan de kwetsbaarheid betrekking hebben op het ontwerp of de implementatie van het ontwerp (ontwikkeling) van het platform of applicatie zelf. Een oplossing voor deze kwetsbaarheid kan in de meeste gevallen alleen door de leverancier van het product aangedragen worden. Tijdens een penetratietest in een productieomgeving is het verstandig het vaststellen van kwetsbaarheden te beperken tot bekende kwetsbaarheden. Het is namelijk zeer voor de handliggend dat onderzoek naar nieuwe kwetsbaarheden leidt tot uitval van het systeem, het netwerk of toepassing (Denial of Service). Uitval kan leiden tot grote schade. Stap 4c: ondernemen vervolgstappen en activiteiten De vervolgstappen en activiteiten zijn niet alleen afhankelijk van de onderzoeksdoelstelling maar tevens afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde activiteiten. Zo kunnen door de toepassing van verschillende profielen, tijdens de uitvoering, nieuwe inzichten ontstaan. Beslissingen over te nemen (vervolg)activiteiten worden altijd door de coördinator van het penetration testing team genomen. De coördinator (opdrachtnemer) zal in overleg treden met de opdrachtgever als grote afwijkingen ontstaan ten opzichte van het plan van aanpak. Alle nieuwe of aangepaste stappen die tijdens de penetratietest uitgevoerd worden, moeten op dezelfde wijze gedocumenteerd worden als de beschreven activiteiten uit het werkprogramma (stap 3c). Aanvallen / binnendringen De IT-auditor kan afhankelijk van zijn of haar opdracht besluiten (in overleg met opdrachtgever) vervolgstappen te ondernemen. Concreet betekent dit dat de IT-auditor gebruik maakt van de tijdens de verkenningsfase en analysefase geïnventariseerde kwetsbaarheden. Een aanval wordt op dat moment op een gecontroleerde wijze gesimuleerd. Ook voor deze activiteit kan de IT-auditor geautomatiseerde tools inzetten. De IT-auditor kan het nemen van deze vervolgstappen op twee manieren motiveren. Allereerst door aantoonbaar te maken dat de geconstateerde kwetsbaarheid niet alleen in een theoretische omstandigheid aanwezig is, maar ook daadwerkelijk in de praktijk aanwezig en uitvoerbaar is. Dit kan de IT-auditor voor een nadere onderbouwing van het oordeel gebruiken omdat het risico op basis van een praktijksituatie beter te duiden is. Daarnaast kan de IT-auditor deze stap ondernemen als opstap binnen het onderzoek om te komen tot de beantwoording aan de onderzoeksdoelstelling. Het gebruikmaken van geïnventariseerde kwetsbaarheden kan namelijk leiden tot: toegang tot informatie, toegang tot faciliteiten en resources, opwaardering van rechten en een aanpassing of toevoeging op het systeem. Met het laatste moet uitermate voorzichtig worden omgegaan. Een aanpassing of toevoeging op het systeem kan leiden tot een instabiel systeem. Hulpmiddelen (tools) De herkomst van tools die tijdens een penetratietest gebruikt worden kan verschillend zijn. In eigen beheer ontwikkelde tools bieden de meeste mogelijkheden en sluiten, indien juist uitgevoerd, het beste aan op een uit te voeren penetratietest. Het zelf maken van tools vereist wel kennis, tijd en dus geld. Wat meer voor de hand ligt is dat gebruik gemaakt wordt van commercial off-the-shelf (COTS) producten of opensource software. Onafhankelijk van de herkomst moeten alle middelen echter uitgebreid getest worden zodat de werking van het middel en eventuele negatieve gevolgen tijdens de inzet bij een penetratietest op voorhand bekend zijn. Het voordeel van de open-source programmatuur is dat er een grote keuze is in software en dat er geen of lage kosten voor het gebruik gerekend worden. Wel dient het geheel van kosten (incl. evalueren) in kaart gebracht te worden voordat een keuze op basis van kosten gemaakt wordt. Een ander voordeel van deze software is dat vaak de broncode beschikbaar is zodat gecontroleerd kan worden of backdoors of andere ongewenste code opgenomen is. Wanneer de broncode meegeleverd is, heeft dit ook als voordeel dat functionaliteit van de tool door de auditor zelf kan worden uitgebreid of kan worden aangepast, mits dit binnen de licentie mogelijk is. Voor wat betreft de vaststelling van de aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden in een systeem of netwerk kan de 36 de EDP-Auditor nummer

8 IT-auditor gebruik maken van volledig geautomatiseerde tools. Ook hier is een grote keuze aan producten die elk eigen voor- en nadelen hebben. Belangrijk is dat de kwetsbaarhedendatabases waarvan de tools gebruikmaken, up-todate zijn en beschikken over de laatste bekende kwetsbaarheden. Het voordeel van geautomatiseerde tools is dat de kwetsbaarheidinformatie niet beperkt is tot één enkele applicatie of besturingssysteem. Ook is de outputrapportage van de tools overzichtelijk, is geen diepgaande kennis van de onderliggende materie noodzakelijk en geeft de tool een indicatie van het risico en oplossingsrichting aan. Het nadeel van deze tools kan zijn dat het gebruik ervan eenvoudig herkend wordt, doordat vaste patronen onderdeel vormen van de scanactiviteit. Dit maakt dergelijke tools minder geschikt tijdens een red team opdracht. Iets dergelijks geldt ook voor tools die een breed spectrum aan mogelijke bedreigingen gebruiken. Het is effectiever om specifieke tools in te zetten, zoals bijvoorbeeld voor databases of webapplicaties. So far so good In de afgelopen jaren hebben wij op een aantal objecten, vanuit verschillende invalshoeken en gericht op het beantwoorden van diverse onderzoekvragen, red teaming activiteiten uitgevoerd. Er hebben geen green teaming onderzoeken plaatsgevonden, steeds bleek de voorkeur van de opdrachtgever(s) uit te gaan naar het niet op de hoogte stellen van de organisatie, hooguit op enkele sleutel functionarissen na. De red teaming onderzoeken zijn erg leerzaam geweest, zowel voor ons als IT-auditors maar ook voor IT-beheerders en veiligheidsfunctionarissen. Tot nu toe hebben alle onderzoeken antwoord gegeven op de onderzoeksvragen, met andere woorden: de onderzoeken hebben geleid tot het gewenste resultaat, waarbij in sommige gevallen uiteraard sprake is van een ongewenst resultaat. Hierna volgt een samenvatting van onze belangrijkste ervaringen, leermomenten en aandachtspunten, vertaald naar onderkende voordelen, nadelen en enige algemene opmerkingen. Voordelen Het eerste voordeel betreft de relatieve snelheid waarmee een dergelijk onderzoek tot resultaat kan leiden ten opzichte van een reguliere audit naar bestaan. In sommige gevallen is het resultaat zo snel bereikt dat dit een positief effect heeft op de aanvaarding van het risico. Resultaten van red teaming onderzoek worden namelijk soms gebagataliseerd door uit te gaan van de veronderstelling dat alleen tot nerds gemuteerde IT-ers dit voor elkaar kunnen krijgen. Snelle resultaten winnen hierbij echter aan overtuigingskracht. Daarnaast vervult het onderzoeksresultaat door het aansprekende karakter vaak de rol van breekijzer voor het management. De pentest (in het bijzonder hacking) is bovendien een begrip waarbij het gemiddelde management zich een levendige voorstelling van kan maken. Aansprekende bevindingen en voorbeelden dragen daar zeker aan bij. Resultaten van een pentest kunnen daardoor in potentie sneller tot gewenste herstel- of correctieve acties leiden dan een reguliere audit. Overigens heeft de aansprekendheid van de resultaten geleid tot een behoefte aan onderzoeken, waarbij het accent zich lijkt te verleggen van pure netwerk- en systeemonderzoeken naar de kwetsbaarheid van specifieke toepassingen. Hierbij blijft natuurlijk de onderliggende infrastructuur in het vizier. Tenslotte dwingen penetratietesten af dat de IT-auditor omgevingsfactoren in zijn onderzoek betrekt. Waarnemingen vinden namelijk in eerste instantie vanuit de omgeving plaats. Penetratietesten bieden bovendien de mogelijkheid om een accuraat en realistisch beeld van de kwaliteit van de geïmplementeerde beveiligingsinrichting van een geautomatiseerd systeem te verkrijgen. Reële bedreigingen worden namelijk in de praktijk ten uitvoer gebracht. Nadelen Ondanks de aansprekende resultaten is red teaming geen wondermiddel: ook hiermee kun je niet aantonen dat alles 100 procent geregeld is. Het geven van assurance is beperkt tot het duiden op de aanwezigheid en in mindere mate de afwezigheid van kwetsbaarheden. Penetratietesten heeft met name een aanvullende functie ten aanzien van vaststellingen in bestaan. Hierin openbaart zich tevens de beperking dat dit type onderzoek slechts een indirect raakvlak heeft met de output van beheerprocessen. Red teaming is primair gericht op parametrisering, inrichting en eigenschappen van een ICT component. Overigens is achteraf de relatie met beheerprocessen voor een deel te leggen door het opvragen van incident rapportages. Deze kunnen verduidelijken in welke mate de red teaming activiteiten zijn geregistreerd, en hoe beheerders hier eventueel op hebben gereageerd. Een andere beperking is gelegen in het feit dat het aantonen van een nieuwe (ontwerp)fout niet direct leidt tot een oplossing van het probleem. Meestal is alleen de leverancier degene die dit kan verhelpen. De frequentie van een à twee red teaming onderzoeken per jaar blijkt een zwaar beslag te leggen op de beschikbare capaciteit. Het vastleggen van activiteiten, resultaten, de zorgvuldige dossiervorming en rapportage vergen veel tijd. Dit betekent dat, mede ook door het noodzakelijke op peil houden van kennis en vaardigheden, dergelijke onderzoeken alleen plaats kunnen vinden binnen organisaties met een zekere personeelsomvang en indien nodig aanvullende inhuur van externen. Tot slot De IT-auditor moet zich er van bewust zijn dat bij een penetratietest evidence als het ware wordt gegenereerd. Het genereren (actief) van evidence is een verschil met een standaard IT-audit waarbij evidence verzameld wordt. Door tests van de IT-auditor kan namelijk daadwerkelijk een inci- 37 de EDP-Auditor nummer

9 dent optreden. Het is hierdoor mogelijk de effectiviteit van de werking van procedures zoals een calamiteitenprocedure, backup/restore, het resetten van wachtwoorden, rapportages te controleren. De penetratietest als activiteit kan dergelijke procedures initiëren. geautomatiseerde informatiesystemen. 29 juli Aanwijzing A/882 Secretaris Generaal van het Ministerie van Defensie. [WAAR07] Waarschuwingsdienst tegen virussen, wormen en beveiligingslekken (software), onderdeel van GOVCERT.NL, april ( waarschuwingsdienst.nl/) De aard van de bewijsvoering is hard. Dit heeft tot gevolg dat fase van hoor- en wederhoor eerder leidt tot het geven van een toelichting door de verantwoordelijke functionarissen over voorgenomen verbeteringen, dan het bijstellen van bevindingen. Tijdens de presentatie van de resultaten moet de IT auditor ervoor waken niet in de (verleidelijke) valkuil te trappen om al te zeer in te gaan op het uitleggen van de gebruikte technieken. Het zijn de blootgelegde risico s die tellen. Sommige risico s vragen hierbij wel om enige relativering omdat de organisatie zich daartegen slecht kan wapenen, zoals nieuwe fouten (bugs) in componenten. Een aspect dat in dit artikel niet is behandeld, is de juridische implicatie van penetratietesten. Het gehele spectrum van aansprakelijkheid, wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de wet computercriminaliteit (WCC) kan mogelijk beperkend werken op de uitvoering van penetratietesten. Of deze regelgeving voor onze red teaming onderzoeken mogelijk nog gevolgen heeft, is op dit moment niet geheel duidelijk en vergt onze aandacht. De tijd staat niet stil. Sinds onze inventarisatie, het inrichten en toepassen van de methodiek is er het een en ander aan ontwikkelingen geweest op het gebied van penetratiestesting. Een belangrijke bron voor geïnteresseerden is ISECOM, met de Open Source Security Testing Methodology Manual [OSST07]. In een vervolg op dit artikel gaan we dieper in op (delen van) het in de praktijk toepassen van penetratietesten. Noot 1 Ook [NIST03] koppelt het testen van beveiliging aan het system development life cycle model. In alle fasen kunnen beveiligingstests plaatsvinden. Referenties [MICR07] Microsoft Security Advisories, april 2007 (http://www.microsoft. com/technet/security/advisory/default.mspx) [NIST03] Guideline on Network Security Testing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST Special Publication , oktober [NOREA02] NOREA studierapport nr. 2: Een kwaliteitsmodel voor register EDP-auditors. Juli [OSST07] Open-Source Security Testing Methodology Manual. versie 2.2, December (http://www.isecom.org/osstmm/) [RUSS02] Hack proofing your network., Ryan Russel e.a., Syngress, maart ISBN: Opgevolgd door digitale versie d.d. 6 april [SGAA02] Testen beveiliging informatievoorziening door binnendringen in 38 de EDP-Auditor nummer

Factsheet Penetratietest Infrastructuur

Factsheet Penetratietest Infrastructuur Factsheet Penetratietest Infrastructuur Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Webapplicaties

Factsheet Penetratietest Webapplicaties Factsheet Penetratietest Webapplicaties Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Jacques Herman 21 februari 2013

Jacques Herman 21 februari 2013 KING bijeenkomst Audit- en Pentestpartijen Toelichting op de DigiD Rapportage template en de NOREA Handreiking DigiD ICT-beveiligingsassessments Jacques Herman 21 februari 2013 Samenvatting van de regeling

Nadere informatie

Vragen van Argos met antwoorden van de Auditdienst Rijk

Vragen van Argos met antwoorden van de Auditdienst Rijk Vragen van Argos met antwoorden van de Auditdienst Rijk # Vragen Argos Beantwoording 1 Na lezing van het rapport kunnen wij ons nog steeds geen goede voorstelling maken van de inrichting van het tapsysteem.

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Security audit en vrijwaringsovereenkomst

Security audit en vrijwaringsovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Pentest waiver zoals gegenereerd met de Pentest waiver generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/pentest-waiver/ In dit voorbeeld ziet u een

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops Het in kaart krijgen van kwetsbaarheden in Websites & Applicaties en hoe deze eenvoudig te voorkomen zijn, wordt in Applicatie Assessments aangetoond en in een praktische Workshop behandelt. U doet hands-on

Nadere informatie

Sr. Security Specialist bij SecureLabs

Sr. Security Specialist bij SecureLabs Wie ben ik? Ronald Kingma, CISSP ronald@securelabs.nl Sr. Security Specialist bij SecureLabs Introductie SecureLabs Voorheen ISSX Code of Conduct Real Penetration Testing Vulnerability Management Veiligheidsincidenten

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Inhoudsopgave Paragraaf Pagina 2 Inleiding 1 4 3 Begrippen en definities 5 3 Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4 Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Deskundigheidseisen en het gebruik maken van deskundigen

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012 IT-audit in vogelvlucht Jeanot de Boer 24 april 2012 Agenda Introductie Wat is IT-audit Hoe is IT-audit in Nederland geregeld? Het IT-audit proces Wat is de toegevoegde waarde van IT-audit Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Informatie is overal: Heeft u er grip op?

Informatie is overal: Heeft u er grip op? Informatie is overal: Heeft u er grip op? Zowel implementatie als certificering Omdat onze auditors geregistreerd zijn bij de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA), kan Koenen en Co zowel

Nadere informatie

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA Arjan Dekker 25 mei 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Analysemethoden 2 2.1 Kwalitatieve risicoanalyse......................

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

Verantwoordingsrichtlijn

Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling

Nadere informatie

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken 1 17-02-2016 Inhoud Context... 3 Concrete beroepstaken... 4 D1-K1: Monitort en evalueert de ICT-veiligheid van netwerken en of systemen...

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

Voordat sprake kan zijn van een TPM, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Voordat sprake kan zijn van een TPM, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: Wat is een Third Party Mededeling? Het uitbesteden van processen is binnen hedendaagse organisaties erg gebruikelijk. Maar hoe kunt u als dienstleverlener uw (potentiële) klanten overtuigen van de kwaliteit

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp 2-daagse praktijktraining Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp Programma Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp De training Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging

Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging ivo.depoorter@v-ict-or.be V-ICT-OR Vlaamse ICT organisatie Ons overkomt dit niet.of toch? Inschatting Risico Kans X Schade Zijn wij een

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Auditdienst Rijk. Ministerie van Fincuicièn. Io,.Z.e. Raad van State. Afdeling IT-beheer. Postbus-ziju i EA Den Haag

Auditdienst Rijk. Ministerie van Fincuicièn. Io,.Z.e. Raad van State. Afdeling IT-beheer. Postbus-ziju i EA Den Haag Io,.Z.e 2500 EA Den Haag Postbus-ziju i to Afdeling IT-beheer Raad van State Korte Voorhout 7 www.rljksoverheilj.nl 2500 EE Den Haag Postbus 20201 2511CW Oen Haag Audïtdlenst Rijk Ministerie van Fincuicièn

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Saxion Data Security Beleid Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Mei 2015 Documenteigenschappen Documentrevisies Saxion Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Veilig programmeren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code

Keuzedeel mbo. Veilig programmeren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code Keuzedeel mbo Veilig programmeren gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Op: 12-04-2016

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20 INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7 Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12 Dossier 13 t/m 16 Rapportage 17 t/m 20 Eindoordeel 21 t/m 24 B4.4 Vragenlijst Dossierreview

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 1

Security in systemen en netwerken 1 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 1 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging Bijlage 2 Beveiligingsplan Informatiebeveiliging De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het dagelijks bestuur. In de DB-vergadering van 31 augustus 2015 is stilgestaan bij een aantal

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design

Het Sebyde aanbod. Secure By Design Het Sebyde aanbod Secure By Design Ons aanbod Security Scan Secure Development Security Awareness Security Assessment 1. Security Scan > Scan van uw web applicatie(s) op kwetsbaarheden. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874 > Retouradres Postbus20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Burgerschap en Informatiebeleid Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek 1 Toepassingsgebied De procedure is van toepassing wanneer er een incident plaatsvindt waardoor de exclusiviteit van de informatievoorziening wordt aangetast. 2 Doel Wanneer met betrekking tot informatiebeveiliging

Nadere informatie

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

H t ICT -Beveili iligings- assessment DigiD & Informatiebeveiliging

H t ICT -Beveili iligings- assessment DigiD & Informatiebeveiliging Het ICT-Beveiligings- i assessment DigiD & Informatiebeveiliging De aanleiding 2011: Diginotar 2011: Lektober En ook: 2012: Dorifel 2012: Citadel 2013: DongIT Botnet De reactie vanuit VNG/KING Starting

Nadere informatie

Sebyde Web Applicatie Security Scan. 7 Januari 2014

Sebyde Web Applicatie Security Scan. 7 Januari 2014 Sebyde Web Applicatie Security Scan 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS Esprit Vastgesteld d.d. 11 juni 2002 GEBRUIKERSREGLEMENT ICT SCHOLIEREN De Esprit scholengroep stelt aan haar scholieren ICT-voorzieningen (ICT: Informatie-

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Stap 4 van de BIG Hoe stel ik vast of de informatiebeveiligingsmaatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover? 1 IBD-Praktijkdag

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking

Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: BIJ 02.01 Eigenaar: KI 1. Risicoanalyse voor de steekproeftrekking De eerste stap in de uitvoering van de steekproeftrekking

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Introductie Jacco Jacobs E-mail: jacco.jacobs@nl.ey.com Internet: www.ey.com Meta Hoetjes E-mail: meta.hoetjes@csi4grc.com

Nadere informatie

Plan van Aanpak Afstuderen

Plan van Aanpak Afstuderen Plan van Aanpak Afstuderen Michiel Graat 27-09-2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie............................. 3 1.2 Opdracht............................... 4 1.3 JavaCard...............................

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Inleiding Als zorginstelling is Profila Zorg verantwoordelijk voor goede en veilige zorg aan haar cliënten. Bij het uitvoeren van deze taak staat het leveren van kwaliteit

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie.

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie. Privacyverklaring Wij van Stimuliz wijden ons toe aan het respecteren en beschermen van de correctheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonlijke informatie. Wij zorgen ervoor dat jij je veilig

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

en alle aan haar gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend ESJ Accounting &

en alle aan haar gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend ESJ Accounting & 1. Algemeen In deze privacy voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Dienstenvoorwaarden: de Dienstenvoorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie