Evaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent."

Transcriptie

1 Vakgroep Orthopedagogiek Persvoorstelling Evaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding voor het onderzoek Op 1 mei 2008 startte, met akkoord van de toenmalige Minister van Justitie, het pilootproject Drugbehandelingskamer (DBK) binnen de rechtbank van Eerste Aanleg van Gent. In dit project worden alle druggerelateerde dossiers gecentraliseerd. Het DBK-project is bedoeld voor problematische druggebruikers, die daarnaast ook druggerelateerde criminaliteit hebben gepleegd. De onderzoeksgroep IRCP van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie en de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent voerden een procesevaluatie uit van dit pilootproject. Daarnaast vond een kwantitatieve evaluatie plaats door de Afdeling Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid Waarom een drugbehandelingskamer? Binnen justitie is in de loop van de jaren het besef gegroeid dat de reactie vanuit politie, het parket en de rechtbanken tegenover druggebruikers het ultimum remedium (laatste redmiddel) zou moeten zijn. Zij zijn immers niet de aangewezen actoren om een antwoord te formuleren op een maatschappelijk fenomeen zoals het druggebruik, en ze zijn daar ook niet langer toe in staat gezien de groeiende overbelasting van het strafrechtssysteem in het algemeen en de gevangenissen in het bijzonder. Vandaar dat druggebruikers via alternatieve maatregelen zoveel mogelijk moeten doorverwezen worden naar de (drug)hulpverlening omdat daar het probleem van het druggebruik in de kern kan worden aangepakt. Vanuit dit besef zijn op de diverse niveaus van de strafrechtsbedeling verschillende doorverwijsmogelijkheden gecreëerd naar de drughulpverlening. Zo ontstond in 2005 in het gerechtelijk arrondissement Gent het project Proefzorg op parketniveau en startte men in 2008 met de drugbehandelingskamer op het niveau van de straftoemeting (de rechtbank) Hoe werkt de drugbehandelingskamer? 1 De drugbehandelingskamer is een gespecialiseerde kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg die de beklaagde de mogelijkheid biedt om -onder toezicht van die kamer- aan zijn (of haar) (drug)probleem te werken. Binnen de drugbehandelingskamer zijn het parket en de rechter gespecialiseerd in de drugsmaterie en is bij elke zitting een liaison aanwezig. De liaison is een hulpverlener die de verbinding vormt tussen justitie en de (drug)hulpverlening. De liaison staat de 1 Voor een gedetailleerde uiteenzetting over de werking verwijzen we graag naar de bijgevoegde brochure 'de drugbehandelingskamer'.

2 beklaagde/cliënt bij in het zoeken naar de meest geschikte hulpverleningsvorm voor die specifieke beklaagde/cliënt. De liaison helpt bovendien bij de verdere doorverwijzing binnen de hulpverlening. De behandeling van een zaak verloopt via verschillende zittingen: de inleidende zitting, de oriëntatiezitting, opvolgzittingen en de eindzitting. De beklaagde wordt gedagvaard op een inleidende zitting. Wanneer de beklaagde de feiten die hem ten laste worden gelegd en de aanwezigheid van een drugproblematiek erkent, polst de rechter naar de bereidheid van de beklaagde om iets aan zijn problematiek te doen. Indien hij daar niet toe bereid is, wordt de zaak onmiddellijk behandeld op klassieke wijze. Is hij daar wel toe bereid dan krijgt hij/zij op de dag van de inleidende zitting een afspraak met de liaison, die op de zitting aanwezig is. De bedoeling is dat de beklaagde samen met de liaison een hulpverleningstraject uitwerkt, al dan niet met bijkomende ondersteuning door het justitiehuis, waarbij men oog heeft niet alleen voor de drugproblematiek maar voor alle levensdomeinen (zoals werk, schulden, woonst). De liaison informeert de beklaagde/cliënt over de bestaande mogelijkheden binnen de hulpverlening (bvb. ambulant of residentieel) en samen werken zij een behandelingstraject uit dat aansluit bij de specifieke problematiek van de beklaagde/cliënt. Twee weken na de inleidende zitting verschijnt de beklaagde/cliënt op een oriëntatiezitting, waar de beklaagde het door hem -in samenspraak met de liaison- ontwikkelde behandeltraject voorstelt en toelicht. Dit traject wordt met alle actoren besproken en geëvalueerd. Indien de rechtbank het traject aanvaardt zal de concrete invulling van het traject opgevolgd worden. De liaison blijft de beklaagde gedurende de invulling van het traject bijstaan. De beklaagde/cliënt moet de eerste maand minimaal om de twee weken voor de rechtbank verschijnen, daarna minstens één maal per maand, op de opvolgzittingen. Tijdens deze zittingen volgen dezelfde actoren (rechter, parket, advocaat) de beklaagde/cliënt gedurende zes tot tien maanden van dichtbij op. Het hulpverleningstraject kan worden bijgestuurd op maat van de beklaagde/cliënt of indien het traject niet naar behoren verloopt. Tijdens de eindzitting kan de straf en de eventueel op te leggen voorwaarden op maat worden bepaald. 2. Resultaten van de procesevaluatie (Vakgroepen Strafrecht en criminologie (Brice De Ruyver, Freya Vander Laenen, en Charlotte Colman) en Orthopedagogiek (Wouter Vanderplasschen)) 2.1. De methode Voor de kwalitatieve evaluatie van het project kozen we voor een procesevaluatie omdat de DBK een nieuwe manier van werken inhoudt: de ervaringen en perspectieven van alle betrokkenen zijn immers belangrijk. De procesevaluatie is gebaseerd op vier methodes: een literatuurstudie, een dossierstudie, interviews en een focusgroep. Op basis van deze eerste evaluatie kunnen we de ervaringen van alle betrokkenen beschrijven en kunnen we sterke punten en knelpunten binnen het project identificeren.

3 Dit is geen effectevaluatie, we kunnen dus geen uitspraken doen over de effectiviteit van het DBKproject of een vergelijking maken met probatie, dat zich op hetzelfde niveau van de strafrechtsbedeling bevindt De resultaten van de procesevaluatie Alle betrokken actoren zijn globaal tevreden over de DBK, maar zijn niet blind voor bepaalde knelpunten Positieve punten De professionelen én de DBK-cliënten zijn tevreden Bij de analyse van de ervaringen van de actoren over hun kerntaken valt op dat alle betrokkenen over het algemeen tevreden zijn met hun opdracht binnen de DBK. Het DBK-project stimuleert bovendien een goede verstandhouding tussen justitie en de hulpverlening. Ook de DBK-cliënten staan globaal genomen positief tegenover het project. Zij beschouwen de DBK vooral als een kans om hun leven terug op het juiste spoor te krijgen en iets te maken van hun toekomst. Zij benadrukken hierbij het interactieve karakter van de DBK. Ook het menselijke gezicht van de rechter kunnen de DBK-cliënten appreciëren. Tot slot hechten zij veel belang aan de figuur van de liaison, niet in het minst omwille van de vertrouwensrelatie die ze met de liaison kunnen opbouwen. De liaison is de hoeksteen van het DBK-project De nieuwe actor, de liaison, vormt zonder twijfel de hoeksteen van het DBK-project. We kunnen zelfs stellen dat zonder deze actor het project geen kans op slagen heeft. Uit de interviews met alle betrokkenen komt naar voor dat de nieuwe functie van liaison, een belangrijke brugfunctie vormt tussen justitie en de (drug)hulpverlening. De liaison zorgt ervoor dat de rechter voorwaarden stelt die aansluiten bij de mogelijkheden van de beklaagde of de behandelende voorzieningen. De liaison en de cliënt bereiden immers samen een aangepast individueel traject voor, dat rekening houdt met zijn/haar specifieke situatie. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de drugsproblematiek, maar ook naar mogelijke problemen op andere leefgebieden die de drugproblemen in stand houden of zelfs versterken. Enkel op die manier kan effectief ingespeeld worden op de drugsproblematiek van de beklaagde. De complexe problematiek van de DBK-cliënten vraagt een veelzijdige aanpak Uit een dossierstudie van één op drie DBK-dossiers is gebleken dat het hulpverleningstraject meestal verschillende levensdomeinen omvat. Naast problemen met illegale drugs en alcohol, hebben heel wat beklaagden psychische gezondheidsproblemen, hoge schulden en zijn ze werkloos. De inspanningen die cliënten op elk van deze en andere domeinen leveren door hulp en ondersteuning te zoeken (bv. ambulante drugbehandeling opstarten, een opleiding bij de VDAB volgen en schuldbemiddeling aanvaarden), helpen deze problemen terug te dringen en dragen bij tot hun sociale re-integratie en strafvermindering. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk om deze engagementen tegenover de rechter te bewijzen door afgestempelde aanwezigheidsattesten voor te leggen. Het succesvol uitvoeren van het vooropgestelde traject blijkt geen sinecure: ongeveer één op drie opgestarte DBK-trajecten wordt met goed gevolg beëindigd. Hoewel dit aantal niet spectaculair oogt, betekent dit wel dat men er door het opstarten van de DBK is in geslaagd om op korte termijn zonder

4 strafuitvoering een positieve wending te geven aan het leven van een substantieel aantal problematische druggebruikers die anders een traditioneel vonnis hadden gekregen. Het lijkt ons dan ook interessant om in de toekomst vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de effecten van de klassieke afhandeling voor de rechtbank in vergelijking met de alternatieve afhandeling binnen de DBK. Justitie heeft aandacht voor de realiteit van het druggebruik Bovendien houden de justitiële actoren, anders dan in andere zaken, rekening met de realiteit van druggebruik en de mogelijkheid van herval binnen een hulpverleningstraject. Herval is immers eigen aan een drugproblematiek. Door de DBK probeert de rechter actief in te spelen op deze hervalperiodes bij probleemgebruikers, waarbij herval niet onmiddellijk hoeft te leiden tot het beëindigen van het DBK-traject. Knelpunten DBK kost meer tijd op korte termijn, maar levert vermoedelijk tijdswinst op langere termijn In de interviews en de focusgroep wijzen verschillende justitiële actoren erop dat ze tijdens DBKzittingen meer tijd investeren in een dossier dan bij klassieke zittingen (in het bijzonder bij probatie). Toch ervaart men deze tijdsinvestering als zinvol, aangezien men werkt op langere termijn (vermindering van druggebruik en criminaliteit, verbetering op andere levensdomeinen). Daartegenover staat dat, wanneer we een vergelijking maken tussen de opvolgingstermijn van een DBK-dossier en van een probatiedossier, de opvolgingstermijn bij probatie langer is. Dit verschil in tijdsinvestering geeft aan dat het moeilijk in te schatten is welke vorm van afhandeling, klassiek dan wel probatie, uiteindelijk meer tijd en energie vraagt. De taakomschrijving van de liaisons is nog onvoldoende duidelijk Als belangrijk knelpunt duikt de taakomschrijving van de liaisons op: de afstemming ervan met andere actoren, in het bijzonder met justitieassistenten, blijkt niet altijd even duidelijk te zijn voor de actoren op het terrein. Hetzelfde geldt voor het beroepsgeheim van de liaisons tegenover de justitieassistent en de rechter: welke informatie geven liaisons door aan justitie?, vragen sommige hulpverleners zich af. Verder stellen we vast dat de liaisons een grote werklast ervaren, vooral in de beginfase van het traject, bij het opstellen van het behandelingsplan. Toch ervaren de liaisons hun taak als erg zinvol, net omdat men zo beter hulp op maat kan bieden. Het DBK-project zet de capaciteit van de hulpverlening - onbedoeld - verder onder druk Sinds een aantal jaren wordt de Gentse regio geconfronteerd met de grenzen van zijn toch al uitgebreid hulpverleningsaanbod. Door de doorverwijzingen vanuit het DBK-project neemt de druk op de hulpverleningscapaciteit verder toe. Momenteel hebben verschillende (drug)hulpverleningscentra te kampen met wachtlijsten, die een gerichte doorverwijzing van cliënten vanuit het DBK-project kan belemmeren. Dit strookt niet met de doelstelling van de DBK om een snelle en efficiënte doorverwijzing naar de hulpverlening te realiseren. Indien dit capaciteitsprobleem niet op korte termijn opgelost raakt, dreigt het DBK-project slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Een goede werking van de DBK hangt immers voor een belangrijk gedeelte af van de snelheid en de kwaliteit van doorverwijzen. Wat hebben we geleerd?

5 Is het DBK-project ook mogelijk in andere gerechtelijke arrondissementen? Uit de procesevaluatie is gebleken dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het hulpverleningsnetwerk een belangrijke randvoorwaarde vormt voor een adequate doorverwijzing vanuit justitie naar de (drug)hulpverlening. De huidige capaciteitsproblemen in de (drug)hulpverlening in de Gentse regio, die in vergelijking met andere regio s toch al een vrij uitgebreid hulpverleningsnetwerk heeft, maakt duidelijk dat arrondissementen met een beperkt (drug)hulpverleningsaanbod een eventuele bijkomende instroom van DBK-cliënten niet zullen kunnen dragen. In regio s met een beperkt (drug)hulpverleningsaanbod moet dus een uitbreiding van het bestaande drughulpverleningsaanbod gerealiseerd worden voordat sprake kan zijn van een uitbreiding van het DBK-project naar andere arrondissementen. Communiceer meer en duidelijker, zeker over de rol van de liaisons Zowel bij de start van het project als tijdens het project hebben justitie en de (drug)hulpverlening intensief gecommuniceerd. Toch zien we dat in het bijzonder binnen de (drug)hulpverlening soms toch nog onduidelijkheid bestaat over de structuur en het opzet van het project, in het bijzonder over de rol van de liaisons. Heel wat hulpverleners zien de liaison immers (nog) niet als een hulpverlener, wat geleid heeft tot verwarring over het beroepsgeheim van de liaisons.deze vaststellingen wijzen erop dat de communicatie en het overleg tussen de betrokken actoren binnen de DBK nog kan verbeterd worden:. Het is dan ook aan te raden alle hulp- en dienstverleningsvoorzieningen in de regio nog beter te informeren over het DBK-project. Het is hierbij belangrijk dat de informatie niet blijft hangen op directieniveau, maar ook doorsijpelt naar de hulpverleners die werken met DBK-cliënten. De justitieassistenten hebben een belangrijke rol Uit het kwantitatief luik blijkt dat in 40% van de dossiers sprake is van een openstaand gerechtelijk statuut. In de meeste gevallen gaat het om probatie of vrijheid onder voorwaarden. Daarom is het van belang de justitieassistent actief te betrekken binnen het DBK-project: de justitieassistenten volgen immers de voorwaarden bij probatie en vrijheid onder voorwaarden op. Bovendien kan het interessant zijn dat de justitieassistent aanwezig is tijdens de DBK-zittingen. Overleg tussen de liaisons en de justitieassistenten over een concrete cliënt zal dubbel werk vermijden. Daarnaast kunnen de eventueel voorgestelde probatiemaatregelen op de eindzitting door de aanwezigheid van de justitieassistent beter aangepast worden aan de noden van de betrokkene en kunnen de justitieassistenten de cliënten na de eindzitting blijven opvolgen. Een positieve eerste evaluatie Deze procesevaluatie laat positieve punten en knelpunten zien. Duidelijk is alvast dat de verschillende actoren het DBK-project positief inschatten. De motivatie om het project verder te zetten en te optimaliseren blijft dan ook groot. Niettemin willen we het exploratief karakter van deze evaluatie benadrukken. Verder onderzoek, en meer specifiek effectonderzoek is noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het DBK-project.

6 3. Kwantitatief luik (Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Saaske De Keulenaer en Stefan Thomaes) De kwantitatieve evaluatie van het pilootproject werd gerealiseerd door de Directie Research, Development en Statistiek van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. De evaluatie werd verricht aan de hand van een database die werd opgesteld in samenspraak met de actoren betrokken bij het pilootproject. 3.1 Een geslaagd project? In de periode mei december 2009 werden in totaal 280 dossiers voor de drugbehandelingskamer (DBK) gebracht 2. In 148 dossiers (53%) werd een hulpverleningstraject opgestart. In 132 dossiers (47%) was dit niet het geval. Slechts in 12 van deze 132 dossiers (9%) was de beklaagde niet bereid om op het hulpverleningsaanbod in te gaan en in 26 dossiers (20%) besliste de rechter op de inleidings- of oriëntatiezitting dat de beklaagde toch niet in aanmerking kwam om voor de drugbehandelingskamer te verschijnen. In 76 van de 132 dossiers of bijna 60% kon geen hulpverleningstraject worden aangeboden daar de beklaagde verstek liet gaan op de inleidingszitting en in één dossier pleitte de beklaagde onschuldig waardoor één van de voorwaarden om voor de drugbehandelingskamer te verschijnen, niet was voldaan. Van de 148 DBK-dossiers met een opgestart hulpverleningstraject waren er eind 2009 nog 57 lopende. Van de 91 beëindigde hulpverleningstrajecten kenden 41 dossiers een positieve afloop en werd in 30 dossiers het hulpverleningstraject voortijdig stopgezet wegens niet naleving van de vooropgestelde voorwaarden. Opmerkelijk is de vaststelling dat in 20 van deze 30 dossiers (67%) 4 of meer DBKzittingen hebben plaatsgevonden (in de dossiers met naleving voorwaarden gaat het om 63%), waaruit kan worden opgemaakt dat in heel wat dossiers het traject eerst een lange tijd goed loopt, maar dat de beklaagde in de loop van het traject afhaakt. In 6 dossiers werd aanvankelijk een hulpverleningstraject opgestart, maar is gebleken dat de beklaagde toch niet bereid was zich in te schrijven in de hulpverlening. Tot slot werd in 14 dossiers niet geregistreerd of de voorwaarden al dan niet werden nageleefd. Dossiers zonder hulpverleningstraject 132 Geen bereidheid om hulpverleningstraject op te starten 12 Niet aanvaarding door de rechtbank op inleidings- of oriëntatiezitting 26 Verstek op inleidingszitting 76 2 Lopende dossiers die pas eind 2009 zijn opgestart, werden niet in beschouwing genomen daar nog niets kan verteld worden over het verloop van deze dossiers. Indien sprake is van gevoegde dossiers werd enkel het moederdossier geteld.

7 Pleit onschuldig op inleidingszitting 1 Reden onbekend 17 Dossiers waarin een hulpverleningstraject (HV) is opgestart 148 Afgesloten dossiers 91 Naleving voorwaarden 41 Niet naleving voorwaarden 30 Hulpverleningstraject opgestart maar toch geen bereidheid tot hulpverlening 6 Onbekend of voorwaarden al dan niet werden nageleefd 14 Lopende dossiers Wie komt voor DBK 3 De beklaagden die voor de drugbehandelingskamer verschijnen zijn voornamelijk mannen (158 mannen versus 37 vrouwen), die ouder zijn dan 21 jaar en jonger zijn dan 41 jaar. De overgrote meerderheid spreekt Nederlands, heeft een vaste verblijfplaats en werd voorheen al onderworpen aan een rechterlijke beslissing. In 40% van de dossiers (97 van de 234 dossiers) is bij de beklaagde sprake van een openstaand gerechtelijk statuut. In de meeste gevallen gaat het om probatie of vrijheid onder voorwaarden, in mindere mate gaat het om een werkstraf of elektronisch toezicht. De meest voorkomende drug die door de beklaagden wordt gebruikt is heroïne, gevolgd door cocaïne, amfetamines en cannabis. Vloeibare XTC, LSD, alcohol en medicatie komen quasi niet voor. Over de frequentie, de voornaamste wijze en de duurtijd van het gebruik zijn niet voor alle dossiers gegevens voorhanden daar voor deze variabelen enkel gebruik werd gemaakt van de informatie die was opgenomen in de processen-verbaal. Op basis van de aanwezige informatie 4 blijkt dat meer dan de helft van de beklaagden dagelijks gebruikt en 1/3 de van de beklaagden 2 tot 6 dagen in de week gebruikt. Verder blijkt dat inhaleren of roken, en spuiten de voornaamste wijzen van gebruik zijn en dat de duurtijd van gebruik bij de overgrote meerderheid van de beklaagden kan gesitueerd worden tussen minder dan één jaar en 5 jaar. 3.3 Waarom wordt een dossier aanhangig gemaakt voor DBK? De doorverwijzing van beklaagden naar de drugbehandelingskamer geschiedt vooral naar aanleiding van de vaststelling dat de beklaagde een verslaafde is die ernstige druggerelateerde criminaliteit heeft 3 De gegevens die hieronder en in volgende punten worden weergegeven hebben betrekking op 234 dossiers. 46 dossiers die dateren van 2008 en waarin geen hulpverleningstraject werd opgestart, worden niet in beschouwing genomen daar geen controle van deze gegevens kon plaatsvinden. 4 Frequentie van gebruik: informatie onbekend in 40% van de dossiers voornaamste wijze van gebruik: informatie onbekend in 60% van de dossiers duurtijd van gebruik: informatie onbekend in 30% van de dossiers.

8 gepleegd (100 dossiers), de beklaagde een drugdelict heeft gepleegd (76 dossiers) of er sprake is van een mislukte proefzorg-behandeling 5 (74 dossiers). Slechts in 6 dossiers wordt verwezen naar de drugbehandelingskamer naar aanleiding van een mislukte bemiddeling Waarvoor komt een beklaagde voor DBK? Beklaagden verschijnen voor de drugbehandelingskamer voor het plegen van drugdelicten, druggerelateerde criminaliteit of beide. In ongeveer de helft van de dossiers (120 dossiers) diende de rechtbank zich enkel uit te spreken over één of meerdere drugdelicten. Verder was in een derde van de dossiers (76 dossiers) sprake van één of meerdere drugdelicten in combinatie met druggerelateerde criminaliteit. Ook louter druggerelateerde criminaliteit komt in 15% van de dossiers (35 dossiers) voor. Wanneer de drugdelicten in detail worden bekeken, blijkt dat in elk dossier waar een drugdelict voorkomt er steeds sprake is van bezit. Na bezit is verkoop het meest voorkomende drugdelict. De druggerelateerde criminaliteit die het frequentst voorkomt is diefstal, meer bepaald gewone diefstal, diefstal met braak en diefstal met geweld. 3.5 Hoe verloopt het hulpverleningstraject? De kwantitatieve studie omvat ook een analyse van de hulpverleningstrajecten (78 unieke trajecten). Hiervoor kwamen enkel de afgesloten dossiers van 2008 en 2009 in aanmerking, daar voor de lopende dossiers nog geen informatie over het hulpverleningstraject beschikbaar was. Eerst en vooral werd de frequentie nagegaan van de contacten (telefoongesprekken, mails, persoonlijke contacten, ), uitgedrukt in uren, die de liaison-officier met de DBK-cliënten had. Voor 60% van de trajecten geldt een maximum van 10 contacturen tussen de liaison-officier en de beklaagde. Naast de contacten tussen de liaison-officier en de beklaagde, werd in de evaluatie tevens het soort contact tussen de hulpverlening en de beklaagde bestudeerd. Dit leert ons dat in 40 gevallen de hulpverlening ambulant is, tegenover 11 gevallen waarbij er sprake is van een residentieel parcours. In 15 gevallen werd geen hulpverleningsplan opgemaakt. Verder werd nagegaan rond welke thema s er gewerkt wordt in het kader van een hulpverleningstraject. Naast de specifieke verslavingsproblematiek van de cliënten, dat in elk traject aan bod komt, wordt ook vaak geïnvesteerd in de psychologische gezondheid van de betrokkenen (87% van de trajecten), in justitiële aangelegenheden (75%) en in financiële thema s als schulden (84%), werk (68%) en inkomen (68%). Met het oog op de realisatie van het hulpverleningstraject wordt in het kader van de drugbehandelingskamer contact opgenomen met één of meerdere partners binnen de hulpverlening. Voor de 62 hulpverleningstrajecten waarin een hulpverleningsplan is opgesteld, werden in totaal 242 (hulpverlenings)partners geëngageerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 3.9 partners per hulpverleningsplan. Er wordt beroep gedaan op een enorme verscheidenheid aan partners. Zo werd een onderscheid gemaakt tussen volgende categorieën: ambulante drughulpverlening, minderheden en drughulpverlening, residentiële behandeling van drugverslaafden, diensten verbonden aan justitie of 5 De doelstelling van Proefzorg bestaat erin het parket reeds op het echelon van de opsporing en vervolging armslag te geven om de delinquent - die bekent feiten te hebben gepleegd en bij wie een verslavingsverschijnsel of ziekte aan de grondslag van de feiten ligt - vlot, efficiënt en adequaat naar de hulpverlening te kunnen sluizen. 6 In een aantal dossiers werd een combinatie van bovenvermelde redenen voor verwijzing naar DBK opgegeven.

9 actief binnen het gevangeniswezen, huisvesting, tewerkstelling en activering, medische sector, financieel beheer en de restcategorie andere partners. 3.6 Welk vonnis wordt uitgesproken? De meest voorkomende straffen zijn de geldboete, de gevangenisstraf, de werkstraf en de verbeurdverklaring. Opschorting komt voor in ongeveer 10% van de dossiers. Op basis van de beschikbare cijfergegevens blijkt dat de rechter vooral een opschorting uitspreekt wanneer de voorwaarden van het hulpverleningstraject werden nageleefd. De opschorting werd met name uitgesproken in 13 van de 41 dossiers waarin de voorwaarden werden nageleefd tegenover 6 dossiers op de overige 136 dossiers. Tevens kan opgemerkt worden dat de werkstraf in verhouding veel meer voorkomt in dossiers waar een hulpverleningstraject werd opgestart, dan in dossiers waarin geen hulpverleningstraject plaatsvond (68% versus 32%). Ook de verbeurdverklaring komt in verhouding veel meer voor indien er sprake was van een hulpverleningstraject. (71% versus 29%). De omgekeerde vaststelling kan gemaakt worden voor de gevangenisstraf en de geldboete. Indien geen hulpverleningstraject is opgestart komt de geldboete (57% versus 43%) en de gevangenisstraf (61% versus 39%) in verhouding meer voor dan indien er wel een traject heeft plaatsgevonden. 3.7 Duurtijd van een dbk-dossier In de studie werd ook nagegaan hoe lang een dossier voor de drugbehandelingskamer loopt. Hierbij werd gekeken naar het aantal zittingen die hebben plaatsgevonden en naar de tijd die verstreken is tussen de datum van de inleidingszitting en de datum van het eindvonnis. Bij 70% van de dossiers met een afgesloten hulpverleningstraject varieert het aantal zittingen tussen 1 en 6. Wanneer meer specifiek naar de dossiers wordt gekeken met een afgesloten hulpverleningsdossier maar waarin de voorwaarden niet werden nageleefd, blijkt dat in ongeveer 2/3 van deze dossiers 4 of meer oriëntatieof opvolgzittingen plaatsvonden. Hieruit kan worden opgemaakt dat in heel wat dossiers het traject eerst goed loopt en dat de beklaagden dus eerder pas naar het einde van de behandeling afhaken. Wanneer de lopende dossiers met hulpverleningstraject onder de loep worden genomen, blijkt dat 82.5% van deze dossiers eind 2009 reeds 4 of meer oriëntatie- of opvolgzittingen heeft gehad. Dit percentage ligt heel wat hoger dan bij de afgesloten dossiers met en zonder naleving van de voorwaarden, niettegenstaande deze dossiers nog lopende zijn en bijgevolg de kans groot is dat er nog zittingen zullen volgen. Om de duurtijd van een dossier voor de drugbehandelingskamer te bepalen werd tevens gekeken naar de tijd tussen de datum van de inleidingszitting en de datum van het eindvonnis. Hieruit bleek dat 83.5% van de dossiers waarin een hulpverleningstraject werd opgestart een eindvonnis krijgt binnen de 8 maand na het plaatsvinden van de inleidingszitting. Betreft het dossiers waarin geen hulpverleningstraject heeft plaatsgevonden dan wordt het dossier in 95% van de gevallen afgesloten binnen de 2 maand. 3.8 Besluit Op basis van de kwantitatieve analyse kan besloten worden dat het pilootproject drugbehandelingskamer zijn doel heeft bereikt en bijgevolg een meerwaarde betekent binnen de strafrechtsbedeling. Uit de cijfers blijkt immers dat in ongeveer 70% van de dossiers die voor de drugbehandelingskamer worden gebracht - de verstekdossiers buiten beschouwing gelaten - een

10 hulpverleningstraject wordt opgestart en dat deze hulpverleningstrajecten in ongeveer de helft van de gevallen een positieve afloop kennen in de zin dat de voorwaarden worden nageleefd. Wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd, blijkt dat in 2/3 van de dossiers de beklaagden eerder pas naar het einde van het traject afhaken. Wij zijn dan ook van mening dat het nuttig zou zijn de drugbehandelingskamer verder te laten functioneren.

Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent.

Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. Persvoorstelling Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. Onderzoek door de Vakgroepen Strafrecht en criminologie (Brice De Ruyver, Freya Vander Laenen, en

Nadere informatie

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER DE DRUGBEHANDELINGSKAMER Rechtbank van eerste aanleg te Gent InLEIDING Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de minister van Justitie. De drugbehandelingskamer

Nadere informatie

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten

Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten 6 e Vlaamse GGZ-congres Macht en kracht. Zorgrelaties in verandering 18 en 19 september 2012, Antwerpen Freya Vander

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

2de proef. De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen. Het pilootproject geëvalueerd

2de proef. De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen. Het pilootproject geëvalueerd De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen Het pilootproject geëvalueerd De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen Het pilootproject geëvalueerd Universiteit Gent Charlotte

Nadere informatie

DRUGS EN DE SAMENLEVING Omgaan met het drugsfenomeen op lokaal niveau

DRUGS EN DE SAMENLEVING Omgaan met het drugsfenomeen op lokaal niveau Drugs en de samenleving.book Page 1 Monday, January 9, 2012 9:19 AM DRUGS EN DE SAMENLEVING Omgaan met het drugsfenomeen op lokaal niveau Freya Vander Laenen & Brice De Ruyver (eds.) Drugs en de samenleving.book

Nadere informatie

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25 ASP Migranten in de balans.book Page 7 Friday, January 15, 2010 10:47 AM Inhoudstafel Inhoudstafel 7 Lijst figuren 13 Lijst tabellen 17 Rechtbank onder invloed 25 Deel I: Etnische minderheidsgroepen :

Nadere informatie

PILOOTPROJECT PROEFZORG

PILOOTPROJECT PROEFZORG PARKET GENT PILOOTPROJECT PROEFZORG Annemie Serlippens Substituut procureur des Konings BELEID Federale beleidsnota Drugs (Januari 2001) : t.a.v. problematische gebruikers hulpverlening, risicobeperking,

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Driver Improvement Driver Improvement bestaat uit een brede waaier aan psycho-educatieve leerprojecten voor verkeersovertreders. Binnen Driver Improvement

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013

Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013 Wie zoet is krijgt lekkers. Wie stout is de roe? Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013 CGG Kempen De Meander Inge Goetstouwers en Katleen Bosman Nultolerantie voor drugskopers in Antwerpen-Noord 29/10/10,

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS STATISTIEKEN 2006 Pagina 2 Nieuwe dossiers Totaal ADIEPER ADKORTRIJK ADMENEN ADROESELARE ADWAREGEM ADTORHOUT 401 401 46 161 19 103 47 25 100,00% 11,47% 40,15% 4,74% 25,69%

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

Het pilootproject drugbehandelingskamer te Gent: Een uitkomstenevaluatie

Het pilootproject drugbehandelingskamer te Gent: Een uitkomstenevaluatie Het pilootproject drugbehandelingskamer te Gent: Een uitkomstenevaluatie WETENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ Het pilootproject drugbehandelingskamer te Gent: Een uitkomstenevaluatie Universiteit Gent Freya VANDER

Nadere informatie

E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik

E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik Wat vervolging betreft, bepaalt deze richtlijn dat aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË

DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË PERSBERICHT DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË Totale overheidsuitgave voor het Belgisch drugsbeleid* in het jaar 2008 wordt geschat op 975.085.793 euro of 91,4 per

Nadere informatie

Werken met druggebruikers in de gevangenis. Projectwerking en visie PLC Ruiselede

Werken met druggebruikers in de gevangenis. Projectwerking en visie PLC Ruiselede Werken met druggebruikers in de gevangenis Projectwerking en visie PLC Ruiselede 2 1. Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede Open gevangenis voor 60 mannelijke gedetineerden Laatste stap in de terugkeer

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in politiecel - Wat is het doel van Fortuna-acties - Ervaring in het buitenland - Voorbereiding - Aanbod SODA

Nadere informatie

KOMPAS vzw. JUBILEUM 25j WERKING. PERSTEKST.

KOMPAS vzw. JUBILEUM 25j WERKING. PERSTEKST. BEHANDELINGSCENTRUM VOOR DRUGGEBRUIKERS KOMPAS vzw. JUBILEUM 25j WERKING. PERSTEKST. INLEIDING. 19/08/1987 om 10h15. Na een 10-tal dagen wachttijd in een kliniek wordt Franky V. opgenomen in het Crisisprogramma

Nadere informatie

Project C: Desist. Desistance bij wetsovertreders met een psychiatrische problematiek Verkennende focusgroepen

Project C: Desist. Desistance bij wetsovertreders met een psychiatrische problematiek Verkennende focusgroepen Project C: Desist Desistance bij wetsovertreders met een psychiatrische problematiek Verkennende focusgroepen Sofie Van Roeyen Promotor: Prof. dr. Freya Vander Laenen Co-promotor: Prof. dr. Eric Broekaert

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 Sociale Werkplaatsen De Sleutel Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 VZW SWP De Sleutel is een werking die behoort tot de algemene werking van De Sleutel. De visie van beide organisaties is dan

Nadere informatie

LEVENSDOMEINENEN RECIDIVEONDERZOEK VAN DE GENTSE DRUGBEHANDELINGSKAMER

LEVENSDOMEINENEN RECIDIVEONDERZOEK VAN DE GENTSE DRUGBEHANDELINGSKAMER SEPTEMBER 2015 #01 LEVENSDOMEINENEN RECIDIVEONDERZOEK VAN DE GENTSE DRUGBEHANDELINGSKAMER C. Wittouck, F. Vander Laenen, A. Dekkers, W. Vanderplasschen, B. De Ruyver, S. De Keulenaer, S. Thomaes Drugbehandelingskamers

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers

Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers I. INLEIDING Dit onderzoek gebeurde in opdracht van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en kadert binnen het onderzoeksprogramma

Nadere informatie

PILOOTPROJECT PROEFZORG

PILOOTPROJECT PROEFZORG PARKET GENT PILOOTPROJECT PROEFZORG Karlo Goethals Proefzorgmanager BELEID Federale beleidsnota Drugs (Januari 2001) : t.a.v. problematische gebruikers hulpverlening, risicobeperking, reïntegratie hulpverlening

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs en aan mensen uit hun omgeving. Het residentiële luik van het

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43 Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 A. Drugs: vriend of vijand van alle tijden? 1 1. Inleiding 1 2. De psychoactieve stoffen van alle tijden: de klassieke drugs 4 3. De nieuwe psychoactieve

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader...................................... 1 1.1. Inleiding.............................................. 1 1.2. Mala in se versus

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

Protocol van Moed. Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie)

Protocol van Moed. Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie) Protocol van Moed PILOOTPROJECT GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT ANTWERPEN EEN EXPERIMENT INZAKE HET SPREEKRECHT EN HET CASEGEBONDEN OVERLEG BIJ SITUATIES VAN KINDERMISHANDELING Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk

Nadere informatie

Desistance en recovery

Desistance en recovery Desistance en recovery E e n p r o c e s v a n v a l l e n e n ( t e r u g ) o p s t a a n v a n hoop en v a n k a n s e n VAD onderzoeksplatform, 5 november 2013 Charlotte Colman IRCP, UGent t. +32 9

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Naar aanleiding van een aantal evoluties die wij binnen de werking van onze vzw een open plaats, departement kringloopwinkel Brugse poort

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 HA56.L2.3542-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEKLAAGDE A. A., geboren te Beringen op ( ), wonende te ( ), Belg. In persoon.

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Drugsbeleid in cijfers Studie naar de overheidsuitgaven voor het Belgisch drugsbeleid

Drugsbeleid in cijfers Studie naar de overheidsuitgaven voor het Belgisch drugsbeleid Drugsbeleid in cijfers Studie naar de overheidsuitgaven voor het Belgisch drugsbeleid Update in de Criminologie Gent, 11 mei 2012 Freya Vander Laenen 1 Structuur 1. Inleiding 2. Methode 3. Resultaten 4.

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar?

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Auteur: Lut Daniëls i.s.m. Prof. P. Taelman en Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag De Belgische wetgever heeft in de bemiddelingswet van 2005 bepaald

Nadere informatie

Inhoud. Dinsdag 31 Mei 2016

Inhoud. Dinsdag 31 Mei 2016 Dinsdag 31 Mei 2016 20160531 Inhoud 1) Vrouwen gebruiken vaker cocaïne dan mannen, De Standaard/Vlaams-Brabant/Brussel - 31 Mei 2016 Pagina 12 Mannen zoeken het vaakst hulp voor een cannabisverslaving,

Nadere informatie

Centraal Aanmeldingspunt voor Druggebruikers in de gevangenis Jaarverslag 2013

Centraal Aanmeldingspunt voor Druggebruikers in de gevangenis Jaarverslag 2013 Centraal Aanmeldingspunt voor Druggebruikers in de gevangenis Jaarverslag 2013 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldingspunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen

Nadere informatie

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord...

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord... vii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... Voorwoord..................................................... i iii Hoofdstuk 1. Inleiding historisch overzicht.........................

Nadere informatie

Uitkomsten- en recidiveonderzoek van de Gentse drugbehandelingskamer. Conclusies en aanbevelingen

Uitkomsten- en recidiveonderzoek van de Gentse drugbehandelingskamer. Conclusies en aanbevelingen Uitkomsten- en recidiveonderzoek van de Gentse drugbehandelingskamer Conclusies en aanbevelingen Ciska Wittouck, Freya Vander Laenen, Anne Dekkers, Wouter Vanderplasschen, Brice De Ruyver (uitkomstenonderzoek)

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be

Nadere informatie

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk Uw thuis in Temse 2 Het woon-zorgcontinuüm, algemeen Het woon-zorgcontinuüm is ingericht in de regio Beveren, Temse en Kruibeke en heeft als doel uithuiszetting

Nadere informatie

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Delphine Mortier Masterstudent vakgroep Orthopedagogiek, Ugent Promotor: Wouter Vanderplasschen Overzicht Inleiding

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans Over deze en andere geplande activiteiten vind je alle info op De sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding 3

Inleiding. Inleiding 3 Inleiding U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhandelen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de boodschap dat het parket de aanhouding van zijn

Nadere informatie

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg VAGGA vzw Centrale aanmelding forensisch cliënteel Inleiding CGG Vagga wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en ons zorgaanbod openstellen voor mensen die met justitie in aanraking kwamen en verplicht

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen: A. A., geboren te Beringen op ( ), van Belgische nationaliteit, wonende te (

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

Analyse Onze samenleving aanvaardt alcohol en nicotine en ze gedoogt softdrugs. De eerste twee zijn wettelijk en sociaal aanvaard, de laatste probeert dit te worden. Meer dan een half miljoen Vlamingen

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

DE TIPI Onderzoek naar de leefsituatie en huidige kwaliteit van leven van ouders en kinderen die het Tipi-programma hebben doorlopen

DE TIPI Onderzoek naar de leefsituatie en huidige kwaliteit van leven van ouders en kinderen die het Tipi-programma hebben doorlopen DE TIPI Onderzoek naar de leefsituatie en huidige kwaliteit van leven van ouders en kinderen die het Tipi-programma hebben doorlopen Jachna Beck Evelien Van Rompaye Promotor: Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Rapport Ingetrokken of niet? Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie te Rotterdam,

Nadere informatie

«DRUGS IN DE GEVANGENISSEN: EEN BLIK OP HET PENITENTIAIR DRUGBELEID»

«DRUGS IN DE GEVANGENISSEN: EEN BLIK OP HET PENITENTIAIR DRUGBELEID» «DRUGS IN DE GEVANGENISSEN: EEN BLIK OP HET PENITENTIAIR DRUGBELEID» Studiedag De Kiem 29-03-2012 Sara Van Malderen Regionaal Coördinator Drugbeleid Gevangenissen FOD Justitie, Directoraat-generaal Penitentiaire

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Cliëntoverleg binnen de thuiszorg

Cliëntoverleg binnen de thuiszorg = een overleg waarbij alle hulpverleners worden samengebracht die op een bepaald moment betrokken zijn bij een bepaalde zorgsituatie. * alle professionele hulpverleners (HA, TVP, GBH, PD, Kine, DVC,.)

Nadere informatie

Ontwikkeling van een recidivemonitor

Ontwikkeling van een recidivemonitor Ontwikkeling van een recidivemonitor Promotoren: Prof. Dr. Lieven Pauwels (UGent), Dr. Antoinette Verhage (UGent) en Prof. Dr. Marleen Easton (HoGent). Onderzoekers: Jannie Noppe (UGent) en Kenneth Hemmerechts

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

Een drugbeleid op onze school

Een drugbeleid op onze school Een drugbeleid op onze school 1. Waarom een drugbeleid? We zijn het er allemaal over eens dat jongeren het zeker niet gemakkelijk hebben in onze samenleving. Jongeren met problemen zijn zeer vatbaar voor

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 17 oktober, november, december 2009 4 Driemaandelijks

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Procedure bij alcohol- en druggebruik in de instelling.

Procedure bij alcohol- en druggebruik in de instelling. ALCOHOL - en DRUGBELEID Procedure bij alcohol- en druggebruik in de instelling. De Raad van Bestuur van is zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheid als werkgever. Vandaar dat hij richtlijnen

Nadere informatie

Pak me dan als je kan

Pak me dan als je kan Pak me dan als je kan Vluchtmisdrijf: wie, wat, waarom? Politierechter K. Stinckens Enkele cijfers veroordelingen 2013 2014 Vlucht met doden Vlucht met gewonden Nationaal Leuven Nationaal Leuven 11 1 6

Nadere informatie

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 Pagina 1 Statistische gegevens Kompas Crisis 2006 1. aantal opnames per jaar 193 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 3. aantal intakes per geslacht man 158 81,87% vrouw 35 18,13% 4. Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Initiatief Beschut Wonen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen MISSIE Herstelgeoriënteerde begeleiding en ondersteuning aan personen met psychosociale

Nadere informatie

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2], ECLI:NL:RBAMS:2013:3850 Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER Parketnummer: 13/737331-13 RK nummer: 13/2646 Datum uitspraak: 28 juni 2013 UITSPRAAK op de vordering ex artikel 23

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31)

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Persbericht van de Ministerraad Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad

Nadere informatie