ALGEMENE PRINCIPES...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE PRINCIPES..."

Transcriptie

1 Juryreglement 2016 / 2017

2

3 INHOUD INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE PRINCIPES ALGEMEENHEDEN CURSUSSEN EN EXAMENS EXAMENS JUREREN OP WEDSTRIJDEN OPGAVE JURYLEDEN SPECIFIEK REGLEMENT TRAMPOLINE EN DUBBELE MINITRAMPOLINE JURYCATEGORIEËN EXTRA BEPALINGEN... 9

4 1 ALGEMENE PRINCIPES 1.1 ALGEMEENHEDEN Voor het ingaan (nationaal) van de reglementering van een nieuwe Olympische cyclus, zullen alle jurybrevetten vervallen. Indien jurybrevetten in een bepaalde FIG-discipline internationaal niet zullen vervallen of indien de FIG-code nagenoeg gelijk blijft, kan beslist worden om de brevetten niet te laten vervallen. In dat geval blijft de vorige cyclus doorlopen. Een recyclage kan wel verplicht worden. De juryleden krijgen, op vertoon van hun jurybrevet, gratis toegang tot alle provinciale, Vlaamse en nationale wedstrijden georganiseerd door de Gymnastiekfederatie. Het jurybrevet is tevens de inlogkaart voor het juryingavesysteem tijdens de wedstrijden. Binnen elke discipline is een juryexpert actief. De juryexpert wordt aangesteld door de Raad van Bestuur en maakt eveneens deel uit van de Denkcel van de betrokken discipline. Clubs kunnen, na goedkeuring door de Topsportcommissie, op eigen kosten juryleden inschrijven voor deelname aan een internationale jurycursus. 1.2 CURSUSSEN EN EXAMENS Om een jurybrevet te behalen, moet het jurylid deelnemen aan een officiële jurycursus en slagen voor het bijhorende examen. Een jurybrevet blijft in principe geldig voor een volledige cyclus. o Uitzonderlijk kan de Denkcel beslissen om een verplichte recyclage te organiseren tijdens de cyclus. Om te kunnen blijven jureren tijdens de cyclus, dient het jurylid dan de recyclage te volgen. Deze recyclage is gratis. o Uitzonderlijk kan de Denkcel beslissen om tussentijds één of meerdere categorieën aan een examen te onderwerpen, waarvoor ze dienen te slagen om hun categorie te behouden. Voor aanvang van de jurycursussen zullen per discipline de specificaties vastgelegd worden (inhoud en invulling cursussen, opmaak examen, verbeteren examen, verhouding onderdelen in totaalscore, ). Dit wordt gedaan door een werkgroep jurycursussen die bestaat uit de sporttechnisch coördinator van de disciplines en de juryexpert, eventueel aangevuld met de (verschillende) lesgevers van de cursussen. Gymfed maakt een onderverdeling in maximaal 4 juryniveaus per discipline (I, II, III en IV). De vereisten en bevoegdheden verbonden aan de verschillende categorieën kan je verder terugvinden (zie specifieke reglementen per discipline). Nieuwe juryleden starten in de laagste categorie (III of IV). Afhankelijk van de discipline zijn er één of twee opties in de laagste categorie. Vanaf de op één na laagste categorie is er maar één optie/weg gymfed Pagina 2 van

5 Uitzonderlijk kan een nieuw jurylid deelnemen aan een categorie hogere dan laagste of op één na laagste. Het jurylid dient te voldoen aan de minimale leeftijd van de gewenste categorie en een gemotiveerde aanvraag hiervoor te doen aan de denkcel. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan er worden deelgenomen, maar dient het jurylid ook alle lagere jurycursussen te volgen en te slagen voor de bijhorende examens. Om over te gaan naar een hogere categorie moet het jurylid aan de gestelde vereisten voldoen (zie specifieke reglementen per discipline), de bijhorende cursus volgen en slagen voor het examen van die categorie. Jaarlijks organiseert de Gymnastiekfederatie jurycursussen in alle disciplines en voor alle categorieën. Enkel bij een tekort aan inschrijvingen kan een opleiding geannuleerd worden. Alle cursussen worden in het Nederlands gegeven en ook examens worden in het Nederlands afgelegd. In uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan afgeweken worden na expliciete vraag van de cursist en indien dit voor de docenten praktisch haalbaar is. Een deel van het ondersteunend cursusmateriaal (vb: FIG-code) kan evenwel in die officiële taal (Engels) aangeboden worden. In verschillende disciplines zal vanaf dit seizoen het theoriegedeelte van de cursus aangeboden worden in zelfstudie. De vergaarde kennis zal kunnen geoefend worden en getoetst worden via een online systeem = 1.3 EXAMENS Elke jurycursus wordt beëindigd met een praktijktest en/of volledig examen. Uitzonderlijk kan hierop een afwijking toegestaan worden. Dit na overleg tussen de sporttechnisch coördinator van de discipline en algemeen sporttechnisch coördinator van de Gymnastiekfederatie. Na elk examen wordt een herexamen georganiseerd. De onderdelen waarvoor de cursist niet geslaagd is, kunnen op dat moment opnieuw afgelegd worden. Indien de scores van de eerste zittijd (van de geslaagde onderdelen) onvoldoende hoog zijn om de minimale totaalscore te behalen, zullen ook deze onderdelen opnieuw dienen afgelegd te worden. Voor de disciplines die het theorie-examen via (online oefen- en examensysteem) laten afleggen, worden 3 examenkansen geboden. Afhankelijk van de discipline geldt het theorie-examen al dan niet als toelatingsproef voor de praktijkcursus en examen (zie specifiek reglement). Juryleden dienen minstens 75% van de cursustijd aanwezig te zijn om aan het (her)examen te kunnen deelnemen. Het moment van examen én herexamen wordt voor aanvang van de cursus gecommuniceerd. Het moment van herexamen kan echter gewijzigd worden in functie van het aantal deelnemers aan dat herexamen. De juryverantwoordelijke kan beslissen om een extra examenmoment te organiseren voor mensen die in geval van overmacht aan een examenmoment niet konden deelnemen (uitzondering geen regel). In geen enkel geval kan 2016 gymfed Pagina 3 van

6 een cursist aan meer dan twee examenmomenten deelnemen (uitz. theorie-examen via Een examen dient aangepast te zijn aan de categorie waaraan de juryleden deelnemen. De inhoud en het niveau dienen dus een afspiegeling te zijn van waar deze juryleden op wedstrijden mee geconfronteerd worden. Het examen dient te peilen naar de competenties waarover de juryleden moeten beschikken om hun jurytaak in de praktijk om te zetten (cfr. bevoegdheden juryreglement). Er zijn twee manieren van examineren (elke manier kan uit één of meerdere onderdelen bestaan): o Schriftelijk theoretisch gedeelte o Dit onderdeel omvat een aantal vragen die peilen naar de kennis van het technisch programma, de (aangepaste) FIG-code, de algemene reglementering en de informatie gegeven tijdens de lessen. o De cursisten beantwoorden hier volgens een systeem van meerkeuzevragen, (korte) open vragen of wedstrijdsituaties. o Bij deze vragen wordt zoveel mogelijk naar de praktijksituatie verwezen. OF o Online theoretisch gedeelte (via o Dit onderdeel omvat een aantal vragen die peilen naar de kennis van het technisch programma, de (aangepaste) FIG-code, de algemene reglementering en de informatie vergaard tijdens zelfstudie. o De cursisten beantwoorden hier volgens een systeem van meerkeuzevragen, (korte) open vragen of wedstrijdsituaties. o Bij deze vragen wordt zoveel mogelijk naar de praktijksituatie verwezen. o Praktijkgedeelte o In dit onderdeel zal de cursist (delen van) wedstrijdoefeningen beoordelen. o De oefeningen kunnen op video/beeldmateriaal of LIVE beoordeeld worden. o De cursist noteert niet enkel een totaalscore, maar waar mogelijk/haalbaar ook scores per element of onderdeel. o De oefeningen dienen te voldoen aan het niveau conform de bevoegdheden van de categorie waarvoor examen wordt afgelegd en zo dicht mogelijk aan te sluiten aan de wedstrijdsituatie. o Materiaal dat mag gebruikt worden tijdens wedstrijden (vb: moeilijkheidstabellen) mag ook tijdens dit examenonderdeel gebruikt worden. Het examen wordt in groep(en) georganiseerd (uitz. examen via maar elke cursist werkt zijn of haar examen individueel af. Indien er blijk zou zijn van samenwerken tussen één of meerdere cursisten of indien er gebruikt wordt gemaakt van ongeoorloofde technieken om de examenresultaten te beïnvloeden, kan het examenresultaat van de cursist tijdens het examen of ook nadien nog nietig verklaard worden. De examinator neemt hierin de beslissing gymfed Pagina 4 van

7 Voor het praktijkgedeelte kan er één oefening proefjurering worden getoond. Op die manier kennen de cursisten het tempo van beoordelen dat van hen verwacht wordt en kunnen ze opwarmen. Er is een bepaalde tijd voorzien om het examen af te werken (wordt op voorhand meegegeven in de planning), maar elke cursist mag na het beëindigen van het examen het lokaal in stilte verlaten. De docent zal tijdens de lessen aangeven hoe het examen praktisch zal verlopen en in welke volgorde de verschillende onderdelen worden afgewerkt. De waarde van elk onderdeel in de totaalscore alsook de manier van beoordelen zal op voorhand meegedeeld worden. Het verbeteren van de examens gebeurt door de op voorhand aangeduide personen, die hierbij de afspraken van puntenverdeling en beoordelingsschalen respecteren. Voor elk onderdeel wordt een score gegeven volgens het gewicht dat hieraan toegekend wordt in de totaalscore. Na elke zittijd worden de resultaten besproken door de docent(en) van de betreffende opleiding en de sporttechnisch coördinator van de discipline. Zij bepalen het uiteindelijke cijfer per onderdeel en het eindcijfer. Deliberatie van een score op een bepaald onderdeel is mogelijk, maar dient voor alle cursisten op dezelfde manier toegepast worden. Indien een cursist gedelibereerd wordt, zal dit bij de communicatie van de resultaten vermeld worden. Er kan voor die cursist een extra eis opgelegd worden om zijn of haar brevet blijvend actief te houden (vb: verplichte recyclage of praktijktest aan het einde van het seizoen). Na elke zittijd worden de resultaten persoonlijk (via brief of ) aan elke deelnemer bezorgd. Zij ontvangen de gedetailleerde scores per onderdeel en de totaalscore van hun examen. Er wordt tevens bij vermeld of ze geslaagd zijn (eventueel na deliberatie) of niet. o Voor de geslaagden: Praktische informatie over de manier waarop ze hun brevet, logboekje en/of jurysjaal of jurydas kunnen bekomen, wordt vermeld. Enkele belangrijke afspraken over kledij en specifieke juryzaken worden herhaald. o Voor de niet-geslaagden: Onderdelen die opnieuw dienen afgelegd te worden om te kunnen slagen worden vermeld. Een cursist kan kiezen om geslaagde onderdelen ook opnieuw te doen en zo zijn/haar puntentotaal te verhogen. In elk geval zal zijn/haar hoogste score in rekening genomen worden voor dat onderdeel. Datum, plaats en tijdstip van (eventueel) nieuwe kans worden vermeld. o Een overzicht van de geslaagden van de opleiding zullen eveneens op de website vermeld worden. Een cursist kan na het (her)examen uitleg vragen aan de juryverantwoordelijke over zijn/haar resultaten. Examens (of een kopie ervan) worden nooit naar de cursisten doorgestuurd gymfed Pagina 5 van

8 1.4 JUREREN OP WEDSTRIJDEN Om een jurybrevet te kunnen ontvangen, dient het jurylid aan volgende voorwaarden te voldoen: o Lid zijn van een gymfed-club o Geslaagd zijn voor een jurycursus o Niet onderworpen zijn aan sancties Om te kunnen jureren op wedstrijden, dient het jurylid over een actief jurybrevet te beschikken. Dit wil zeggen dat aan de volgende voorwaarden dient voldaan te worden: o Lid zijn van een gymfed-club o Deelgenomen hebben aan de (laatste) verplichte recyclage, indien deze werd georganiseerd o Het afgelopen seizoen voldaan hebben aan het minimum aantal opgaves (zie specifieke reglementen per discipline) OF het jurybrevet opnieuw geactiveerd hebben door het volgen van een recyclage/cursus (met of zonder examen). Een jurylid dient zijn/haar jurybrevet steeds mee te hebben op de wedstrijd waar hij/zij jureert. Na elke wedstrijd dient het jurylogboekje ingevuld te worden. De voorzitter van het jurypanel of de juryverantwoordelijke zal dit ondertekenen. Juryleden dienen volgende kledij te dragen: o Dames: donkerblauwe rok of broek witte blouse donkerblauwe blazer gymfedjurysjaaltje o Heren: donkerblauwe broek (Toestelturnen jongens: grijs) wit hemd donkerblauwe blazer gymfed-jurydas o Gelieve aangepaste schoenen te dragen (sportvloer!) o Het gymfed-jurysjaaltje of de gymfed-jurydas kan verkregen worden op het gymfedsecretariaat of het wedstrijdsecretariaat. De kostprijs hiervoor zal aan de club gefactureerd worden. o Jeans en truien (ipv blazer) zijn niet toegelaten o Juryleden Acro mogen ook zwarte ipv donkerblauwe kledij dragen De juryleden dienen tijdig aanwezig te zijn op de juryvergadering voorafgaand aan de wedstrijd die ze jureren. Juryleden die niet of laattijdig aanwezig zijn, kunnen geweigerd worden. In dat geval zal een forfait voor afwezigheid aan de club gefactureerd worden (zie Algemene Richtlijnen ). Juryleden die uitgenodigd worden door de GymnastiekFederatie, ontvangen een onkostenvergoeding ( 15 per wedstrijdsessie) en een verplaatsingsvergoeding gymfed Pagina 6 van

9 1.5 OPGAVE JURYLEDEN Bij elke wedstrijdinschrijving van één of meer gymnasten dient de club één of meer juryleden op te geven: o Het aantal op te geven juryleden staat omschreven in Algemeenheden wedstrijden. o Het jurylid kan lid zijn van de club die hem/haar opgeeft, maar dit is geen vereiste. o Indien een club voor een sessie geen juryleden beschikbaar heeft, kunnen ook voor andere sessies (tijdens hetzelfde weekend) juryleden opgegeven worden om aan de verplichting te voldoen. Dit geldt wel binnen eenzelfde discipline. o De kostprijs voor een ontbrekend jurylid bedraagt 50 per wedstrijdsessie. Juryopgaves worden enkel gedaan via het Ledenbeheer, tot 3 weken voor de wedstrijd. Juryleden kunnen zich enkel opgeven voor de wedstrijd(en) waarvoor zij de bevoegdheden hebben om te jureren. Alle opgegeven juryleden zullen per verwittigd worden of ze al dan niet aanwezig moeten zijn op de wedstrijd waarvoor ze opgegeven zijn. Nieuw aangesloten clubs, of clubs die nieuw zijn in een discipline, kunnen het eerste jaar vrijgesteld worden van juryopgave. Als ze van deze maatregel gebruik wensen te maken, dienen ze hiervoor een aanvraag te doen (mail naar De vrijstelling geldt enkel na officiële goedkeuring van de aanvraag. Stroomdiagram juryopgave 2016 gymfed Pagina 7 van

10 2 SPECIFIEK REGLEMENT TRAMPOLINE EN DUBBELE MINITRAMPOLINE 2.1 JURYCATEGORIEËN Cat. TRAMPOLINE DUBBELE MINITRAMPOLINE IV III II I - 16 jaar in het jaar van de cursus - Totaalscore 65% behalen op examen % op moeilijkheid (tot 4.5) - Uitvoering I-, B- en C-niveau - Moeilijkheid 2: I- en C-niveau - Time of Flight op alle niveaus - 18 jaar in het jaar van de cursus - Minimum 8 wedstrijden als categorie IV gejureerd (of zie 1.2) - Totaalscore 70% behalen op examen % op moeilijkheid (tot 7.5) - Uitvoering, assistent, synchroon en Time of Flight alle niveaus - Moeilijkheid I-, B- en C-niveau - Moeilijkheid 2: A-niveau - 21 jaar in het jaar van de cursus - Minimum 20 wedstrijden als categorie III gejureerd, waarvan 5 als jurylid moeilijkheid - Totaalscore 75% behalen op examen % op moeilijkheid (tot 15.0) - Uitvoering, synchroon, moeilijkheid en Time of Flight alle niveaus - VJP I-, C- en B-niveau - 21 jaar in het jaar van de cursus - Minimum 20 wedstrijden als categorie II of 40 als categorie III (waarvan 20 in het A-niveau) gejureerd - Totaalscore 80% op examen % op uitvoering - 90% op moeilijkheid (open) - Uitvoering, assistent, synchroon, moeilijkheid, Time of Flight en VJP alle niveaus - 16 jaar in het jaar van de cursus - Totaalscore 65% behalen op examen % op moeilijkheid (tot 1.2) - Uitvoering en assistent I-, B- en C-niveau - Moeilijkheid 2: I- en C-niveau - 18 jaar in het jaar van de cursus - Minimum 8 wedstrijden als categorie IV gejureerd (of zie 1.2) - Totaalscore 70% behalen op examen % op moeilijkheid (tot 3.5) - Uitvoering en assistent alle niveaus - Moeilijkheid I-, B- en C-niveau - Moeilijkheid 2: A-niveau - 21 jaar in het jaar van de cursus - Minimum 20 wedstrijden als categorie III gejureerd, waarvan 5 als jurylid moeilijkheid - Totaalscore 75% behalen op examen % op moeilijkheid (tot 10.0) - Uitvoering, assistent en moeilijkheid alle niveaus - VJP I-, C- en B-niveau - 21 jaar in het jaar van de cursus - Minimum 20 wedstrijden als categorie II of 40 als categorie III (waarvan 20 in het A-niveau) gejureerd - Totaalscore 80% op examen % op uitvoering - 90% op moeilijkheid (open) - Uitvoering, assistent, moeilijkheid en VJP alle niveaus 2016 gymfed Pagina 8 van

11 2.2 EXTRA BEPALINGEN Om een jurybrevet Trampoline of DMT actief te houden, dient het jurylid (tijdens één seizoen) minimum 3 wedstrijden te jureren. Indien een jurylid zich voldoende opgaf (= beschikbaar was), maar niet werd opgesteld door een overschot aan juryleden, kan de opgave ook als jurybeurt tellen. Juryleden cat. I en II dienen verplicht te jureren op het VK en BK (bij de juniores en seniores) om hun jurybrevet TRA of DMT actief te houden. Indien een jurylid zich opgaf maar niet werd opgesteld door een overschot aan juryleden, telt deze opgave ook als jurybeurt. Juryleden die zich niet opgaven of onwettig afwezig zijn, moeten verplicht een recyclage volgen om hun brevet actief te houden. Schaduwjureren: o Juryleden die slagen voor het examen categorie IV zullen op hun eerste wedstrijd als schaduwjurylid ingezet worden. De categorie IV zal pas toegekend worden na een positieve evaluatie door de voorzitter van het jurypanel. o Juryleden die slagen voor het examen categorie III zullen op hun eerste wedstrijd als jury voor moeilijkheid geëvalueerd worden door de voorzitter van het jurypanel. De categorie III zal pas toegekend worden na een positieve evaluatie door de voorzitter van het jurypanel. o Juryleden die slagen voor het examen categorie II of I zullen door een ervaren jurylid categorie I of door de juryexpert geëvalueerd worden op hun eerste wedstrijd als voorzitter van een jurypanel. De categorie II of I zal pas toegekend worden na een positieve evaluatie. Juryleden kunnen na elke wedstrijd(blok) feedback over hun juryprestaties vragen aan de voorzitter van het jurypanel gymfed Pagina 9 van

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5 Hou jij van gymnastiek? Heb je een goed oog voor mooie en goede oefeningen? Dan is jureren misschien wel iets voor jou! Grijp je kans en volg een jurycursus. Misschien zien we je dan volgend seizoen achter

Nadere informatie

Cat. IIIA (enkel voor nieuwe juryleden) Module 1 Module 2 Cat. IIIB (voor nieuwe juryleden of Cat. IIIA) Module 3 Module 4 (integratie van Module 2)

Cat. IIIA (enkel voor nieuwe juryleden) Module 1 Module 2 Cat. IIIB (voor nieuwe juryleden of Cat. IIIA) Module 3 Module 4 (integratie van Module 2) Hou jij van gymnastiek? Heb je een goed oog voor mooie en goede oefeningen? Dan is jureren misschien wel iets voor jou! Grijp je kans en volg een jurycursus. Misschien zien we je dan volgend seizoen achter

Nadere informatie

Samenstelling denkcellen ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. 1. Algemene taakomschrijving. 2. Samenstelling

Samenstelling denkcellen ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. 1. Algemene taakomschrijving. 2. Samenstelling Samenstelling denkcellen 207-2020 ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. Algemene taakomschrijving De denkcellen staan in voor sporttechnische werking binnen de Vlaamse wedstrijdsport. De denkcel is binnen haar

Nadere informatie

Tarieven voor wedstrijddeelname 2015-2016

Tarieven voor wedstrijddeelname 2015-2016 1 1 Tarieven 2015-2016 Tarieven voor wedstrijddeelname 2015-2016 Sporta-Gym & Dans Boomgaardstraat 22 bus 50 2600 Berchem gymdans@sporta.be 03/286.07.29 www.sportafederatie.be/gymdans 2 2 Tarieven 2015-2016

Nadere informatie

WEDSTRIJDSTRUCTUUR...

WEDSTRIJDSTRUCTUUR... Technisch reglement 2016 / 2017 INHOUD 1 INHOUDSOPGAVE 1 WEDSTRIJDSTRUCTUUR... 3 1.1 Overzicht... 3 1.2 Algemeenheden... 3 2 I-NIVEAU... 4 2.1 Programma... 4 2.2 Wedstrijdaanbod... 4 3 A-NIVEAU... 6 3.1

Nadere informatie

VERPLICHTE RECYCLAGE NIEUW WEDSTRIJDPROGRAMMA Voor juryleden met een jurybrevet Categorie III, II en I

VERPLICHTE RECYCLAGE NIEUW WEDSTRIJDPROGRAMMA Voor juryleden met een jurybrevet Categorie III, II en I Het komende seizoen starten we met een nieuw programma Toestelturnen Meisjes. Er staan dus heel wat cursussen en recyclages op het programma, zodat alle juryleden meteen up-to-date zijn. We maakten van

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

Technisch Reglement. Tumbling - wedstrijdsport GymFed

Technisch Reglement. Tumbling - wedstrijdsport GymFed Technisch Reglement Tumbling - wedstrijdsport 2013-2014 GymFed Dit programma is geldig voor alle GymFed-wedstrijden Tumbling (I-, A-, B- en C-niveau) tijdens het seizoen 2013-2014. INHOUD 1. Wedstrijdstructuur

Nadere informatie

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Mededelingen 2013 Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Aard van de opleiding U heeft zich ingeschreven (of wil zich inschrijven) voor de sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING 11 de AKTIVA CUP Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING Beste turnvrienden, Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op onze 11 de AKTIVA Cup. Ook dit jaar wedstrijden tumbling, dubbel mini

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Richtlijnenbundel voor organisatoren

Richtlijnenbundel voor organisatoren Richtlijnenbundel voor organisatoren Inhoud Waarom een ruiterbrevet organiseren?... 3 Voorwaarden om een examen te organiseren... 3 Open Examen... 3 Gesloten of gemengd examen... 3 Organisatie van het

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

ski- en snowboardvakanties

ski- en snowboardvakanties 13 14 WINTER 2013-2014 INITIATOR INSTRUCTEUR DAG 1: Wanneer? 20 oktober om 9u30 Waar? Aan Skidôme Terneuzen Dagkaart skibaan incl. lunch: 34,50 Ter plaatse te betalen aan de docent die afrekent voor de

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

Toestelturnen. De Recreatoernooien werden uitgewerkt voor de clubs van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.

Toestelturnen. De Recreatoernooien werden uitgewerkt voor de clubs van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Toestelturnen Visie en praktische info De toernooien werden uitgewerkt voor de clubs van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Bij de samenstelling van de programma s gaat de aandacht vooral uit naar leuke

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

PROGRAMMA RECREA LANGE MAT AIRTRACK TUMBLING

PROGRAMMA RECREA LANGE MAT AIRTRACK TUMBLING LANGE MAT AIRTRACK TUMBLING 2017 2018 1. INHOUDSTABEL 1. Inhoudstabel... 1 2. ALGEMEEN... 2 2.1. Visie... 2 2.2. Info deelname... 2 2.3. Inschrijving... 3 2.4. Deadlines... 3 2.5. Communicatie... 4 3.

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleidingen Algemeen examenreglement (geldend voor opleidingen die starten vanaf 1 januari 2015) Pedagogische Cel Opleidingen Vlaamse Trainersschool Examenreglement Pedagogische

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

6 e editie. Jump O lientje. Zaterdag 16 november Reglementen. Interclub Turnkring Ontvoogding

6 e editie. Jump O lientje. Zaterdag 16 november Reglementen. Interclub Turnkring Ontvoogding 6 e editie Jump O lientje Zaterdag 16 november 2013 Reglementen Interclub Turnkring Ontvoogding Minitramp Dubbele Minitramp Tumbling - Zweedse Tafel (o.v.) http://jumpolientje.ontvoogding.be 1 Inhoudstabel

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Vanaf seizoen 2014-2015 werkt de Koninklijke Belgische Ski Federatie met een nieuw online systeem voor FIS-inschrijvingen. Elke Belgische renner

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Artgym Try-out Acrobatic Competion. 1. Algemene informatie. 2. Clubcompetitie

Artgym Try-out Acrobatic Competion. 1. Algemene informatie. 2. Clubcompetitie Artgym Try-out Acrobatic Competion 1. Algemene informatie Artgym nodigt u uit voor deelname aan de 1ste editie van ATAC Artgym Try-out Acrobatic Competition. Deze wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Inleiding Voor alles wat er in de uiteenzetting niet wordt behandeld, moeten de stagiairs zich beroepen op de toepasselijke koninklijke

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN... 1 I. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Welkom. Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015

Welkom. Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015 Welkom Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015 Overzicht avond Planning regiowerking Thema organisatie wedstrijden Waarom? Getuigenis + ruimte voor vragen & opmerkingen nieuw in het seizoen 2014-2015

Nadere informatie

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte BLOSO (Module 1A +B) en een sport specifiek gedeelte (Module 2, 3 en 4).

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte BLOSO (Module 1A +B) en een sport specifiek gedeelte (Module 2, 3 en 4). 1. INLEIDING De opleiding Trainer B Golf valt onder de bevoegdheid van de VVG en de VTS (Vlaamse Trainersschool) i.s.m. de PGA of Belgium. De opleiding focust zich op les geven & coachen. 2. WIE KAN ER

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit) 2015 1

GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit) 2015 1 GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit) 2015 1 1. Deelnamevoorwaarde De club is een GymFed-club en heeft jeugdleden (-19j). 2. Jeugdclubs kunnen op meerdere manieren aanspraak maken op een deel

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten MSN/NOTA/2012/114 06.09/2012 NOTA AAN HET MANAGEMENT SYNTRA-NETWERK Betreft: Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten Examenreglementen Probleemstelling: Het Besluit van

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT

HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT 2013 www.gymfed.be Pagina: 1 van 15 15.10.2013 1. VOORWOORD Deze handleiding is een gids die je stapsgewijs vertrouwd maakt met het Q4Gym-instrument. Deze staat ter beschikking

Nadere informatie

INHOUD INHOUDSOPGAVE Teamcup... 3 Algemeen kwalificatiewedstrijd Per team - ToestelFInales Teamfinales... 5

INHOUD INHOUDSOPGAVE Teamcup... 3 Algemeen kwalificatiewedstrijd Per team - ToestelFInales Teamfinales... 5 2016 / 2017 INHOUD 1 INHOUDSOPGAVE 1 Teamcup... 3 Algemeen... 3 1.1 kwalificatiewedstrijd Per team - ToestelFInales... 3 1.1.1 Teamdeelname... 3 1.1.2 Individuele deelname... 4 1.1.3 Prijsuitreiking...

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE 2016 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Opleidingen en Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen.

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden. Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014

Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden. Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2010-2011 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Welkom! Taakomschrijving van de instructeur. Directeur. Docent. Trainer A + Euro. Trainer. Lode Nolf Sneeuwsport Vlaanderen.

Welkom! Taakomschrijving van de instructeur. Directeur. Docent. Trainer A + Euro. Trainer. Lode Nolf Sneeuwsport Vlaanderen. Taakomschrijving van de instructeur Welkom! HoGent, 24/10/15 Directeur Docent Trainer A + Euro. Trainer Silke Moës denkcelsecretaris Bart De Bie cursusverantwoordelijke Lode Nolf Waarom? Silke Moës denkcelsecretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

Stadsbeker REGLEMENT.

Stadsbeker REGLEMENT. Stadsbeker 2017. REGLEMENT. De stukken die in het groen staan zijn de punten die aangepast of veranderd zijn ten opzichte van het reglement van vorig jaar. Veel leesplezier. 1. Elke wedstrijd dient stipt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VKF MULTISTIJL SCHEIDSRECHTERS

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VKF MULTISTIJL SCHEIDSRECHTERS REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VKF MULTISTIJL SCHEIDSRECHTERS ARTIKEL 1 a) Doel van het reglement van inwendige orde: Eenvormigheid en duidelijkheid voor alle scheidsrechters en commissieleden zodat iedere

Nadere informatie

Kandidatuur Recreatoernooien

Kandidatuur Recreatoernooien Wil jouw club zich graag kandidaat stellen voor de organisatie van één of meerdere recreatoernooien of het Ritmiekfeest? Vul dit formulier dan zo nauwkeurig mogelijk in en bezorg het vóór 15 februari 2017

Nadere informatie

Kandidatuur Recreatoernooien

Kandidatuur Recreatoernooien Wil jouw club zich graag kandidaat stellen voor de organisatie van één of meerdere recreatoernooien of het Ritmiekfeest? Vul dit formulier dan zo nauwkeurig mogelijk in en bezorg het vóór 23 maart 2016

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Initiator

Veel gestelde vragen Initiator Veel gestelde vragen Initiator Inhoudsopgave Veel gestelde vragen Initiator... 1 1. Algemeen inschrijving... 2 1.1. Waar kan ik de algemene info voor een cursus Initiator terugvinden?... 2 1.2. Moet je

Nadere informatie

1-2-3: Koelcertificatie : Examencentrum voor uitreiking van certificaten Vakbekwaamheid in de koeltechniek voor de categories I, II, III en IV

1-2-3: Koelcertificatie : Examencentrum voor uitreiking van certificaten Vakbekwaamheid in de koeltechniek voor de categories I, II, III en IV 1-2-3: Koelcertificatie : Examencentrum voor uitreiking van certificaten Vakbekwaamheid in de koeltechniek voor de categories I, II, III en IV Examen reglement 1. Inleiding: Dit examen reglement is ter

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.7 van 30 juni 2015) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga!

Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga! Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga! ! 3 Niveaus! Initiator Hockey:! = begeleiden van beginnende hockeyers! Trainer B Hockey! = begeleiden van gevorderde hockeyers tot provinciaal niveau!

Nadere informatie

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement Deel Administratie Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Deel Competitie ART. 260 KALENDER A) KALENDER VAN HET SEIZOEN De kalender van de landelijke afdelingen wordt opgemaakt door en onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN STRIJK-, TOETS- EN TOKKELINSTRUMENTEN REGLEMENT

WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN STRIJK-, TOETS- EN TOKKELINSTRUMENTEN REGLEMENT WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN STRIJK-, TOETS- EN TOKKELINSTRUMENTEN REGLEMENT A. Provinciale selectiewedstrijd A.1. INSCHRIJVING EN WEDSTRIJDVERLOOP 1. De wedstrijd wordt ingedeeld in de volgende disciplines:

Nadere informatie

Velserbroek, juni Beste sportliefhebbers,

Velserbroek, juni Beste sportliefhebbers, Commissie Trampolinespringen - Wedstrijdzaken Nellie Mol en Linda Groefsema Hierbij de gegevens voor de Finale Individueel en Synchroon Jr./sr. B en jr./sr C en hele D, E en DMT 2016. Datum Zaterdag 25

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma binnen de hieronder opgesomde termijnen in te

Nadere informatie

Clubreglement Jeugdsport 2017

Clubreglement Jeugdsport 2017 Clubreglement Jeugdsport 2017 Reglement onder voorbehoud van goedkeuring door Sport Vlaanderen. Definitief reglement bekend in januari 2017 1. Project Het kwaliteitsproject Q4Gym 2020 is een beleidsfocus

Nadere informatie

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013 Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 Omschrijving Degeheleexamenstofzal Degeheleexamenstofzal tijdensdezetraininguitvoerigwordengedoceerd.

Nadere informatie

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs op 21 april 2015. Met inwerkingtreding van dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 1. Toelatingsvoorwaarden 1.1. Leeftijd: - De wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor deelnemers van het basis- en secundair onderwijs, inclusief scholen met voltijdse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 24/G bus 15, 9090 Melle HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene regels Artikel 1 De regels en voorschriften, vervat in onderhavig huishoudelijk reglement bepalen samen

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.3 van 1 mei 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007

Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007 Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007 - Algemene voorwaarden: 1. De inschrijving is gegarandeerd als het inschrijfformulier volledig ingevuld en online is verstuurd naar Avenida Brasil Taaltrainingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS. De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden met

Nadere informatie

LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES

LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA VANAF CURSUSJAAR 2016-2017 (beroepskennis en geïntegreerd) Dit les- en examenreglement

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE

EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE 1. Inschrijvingsmodaliteiten EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE 1.1. De kandidaten dienen voor het afleggen van het examen zich in te schrijven met een Inschrijvingsformulier, waarop

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

BIJLAGE T (categorie T) behorende bij het

BIJLAGE T (categorie T) behorende bij het BIJLAGE T (categorie T) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJINSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject WRM (betreffende examens

Nadere informatie

TUMBLING A & B 50 JAAR INFOBROCHURE

TUMBLING A & B 50 JAAR INFOBROCHURE TUMBLING A & B 50 JAAR INFOBROCHURE 2015-2016 Misschien turn je al jaren bij de wedstrijdgroep Tumbling van Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. We wensen je in ieder geval van harte welkom en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

Voorwaarden Eerste Hulp aan Kinderen

Voorwaarden Eerste Hulp aan Kinderen Voorwaarden Eerste Hulp aan Kinderen Voorwaarden Eerste Hulp aan Kinderen via Het Gastouderdiploma, De Diplomaroute 30 juli 2014 De Diplomaroute Voorwaarden EHBO aan Kinderen VOORWAARDEN EERSTE HULP AAN

Nadere informatie

Keurmeestersvereniging Zangkanaries Opleiding keurmeester Zangkanaries

Keurmeestersvereniging Zangkanaries Opleiding keurmeester Zangkanaries Keurmeestersvereniging Zangkanaries maart 2008 Keurmeestersvereniging Zangkanaries Pagina 1 van 7 OPLEIDING KEURMEESTER ZANGKANARIES Het bestuur van de keurmeestersvereniging (KMV) Zangkanaries organiseert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Clubreglement Jeugdsport 2018

Clubreglement Jeugdsport 2018 Clubreglement Jeugdsport 2018 update na bilateraal gesprek 19.11.2017 Sport Vlaanderen 1. Project Het kwaliteitsproject Q4Gym 2020 is een beleidsfocus van Gymfed in het Jeugdsportfonds van Sport Vlaanderen

Nadere informatie

Commissie Opleiding Opleiding recreatieve brevetten Cursusaanbevelingen

Commissie Opleiding Opleiding recreatieve brevetten Cursusaanbevelingen Opleiding recreatieve brevetten Cursusaanbevelingen Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Belangrijke opmerking... 4 3. Theorie... 4 3.1 Cursusmateriaal... 4 3.2 Didactisch materieel... 5 3.3 Leslokaal... 5 3.4

Nadere informatie

Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Vlaamse Taekwondo Bond vzw H. Van Veldekesingel 150/73 B-3500 Hasselt [T] +32 11 87 09 18 [F] +32 11 87 09 17 [W] www.taekwondo.be Belfius BE32 0682 3723 0402 Licentie & Promotiesysteem Poomsae en Free Style Scheidsrechters Vlaamse

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het

BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJINSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject (betreffende examens volgens

Nadere informatie