Realiseren van een politiegebouw Politiezone MINOS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realiseren van een politiegebouw Politiezone MINOS"

Transcriptie

1 Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Realiseren van een politiegebouw Politiezone MINOS Selectieleidraad concurrentiedialoog

2 INHOUDSTAFEL Synopsis ALGEMENE SITUERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT TOEPASSELIJKE WETGEVING VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE KANDIDAAT TOEGANGSRECHT FINANCIEEL EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT TECHNISCHE BEKWAAMHEID SELECTIE VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE AANVRAAG TOT DEELNEMING BIJLAGEN...14 Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 2

3 Synopsis Provincie Dossier Opdrachtgevend bestuur Wijze van de gunning Prijsbepaling Indienen aanvraag tot deelneming : Antwerpen : realiseren van een politiegebouw : Politiezone MINOS Liersesteenweg Mortsel Tel. 03/ Fax. 03/ : concurrentiedialoog : huurprijs per maand : dinsdag 15 september 2015 om uur in het gemeentehuis van Boechout, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout Dossiergegevens : voorbereiding politiecollege: mei juni 2015 goedkeuring politieraad: 24 juni 2015 Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 3

4 1. ALGEMENE SITUERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT Inleiding Onderhavige selectieleidraad heeft betrekking op de opdracht voor het realiseren van een politiegebouw (hierna "de opdracht" genoemd), die wordt uitgeschreven door de politiezone MINOS (hierna het opdrachtgevend bestuur genoemd). De perso(o)n(en) die een aanvraag tot deelname indien(en)t, word(en)t aangeduid als de kandidaat. De politiezone MINOS bestaat uit de gemeenten Boechout, Borsbeek, Wijnegem, Wommelgem en de stad Mortsel. De heer Frank Coenen, secretaris gemeente Boechout en zonesecretaris politiezone MINOS, wordt aangeduid als leidend ambtenaar. Met deze selectieleidraad nodigt het opdrachtgevend bestuur geïnteresseerde kandidaten uit om een aanvraag tot deelneming voor de opdracht in te dienen. De selectieleidraad is met de grootste zorg samengesteld. Indien de kandidaat toch tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden zou opmerken, dient hij het opdrachtgevend bestuur hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het opdrachtgevend bestuur zal dan zo snel mogelijk reageren op de opmerkingen en de relevante informatie aan alle kandidaten bezorgen. Door een aanvraag tot deelneming in te dienen, aanvaardt de kandidaat onvoorwaardelijk de inhoud van de selectieleidraad alsmede de gekozen gunningswijze. Een kandidaat kan zich niet beroepen op tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden waarvan hij het opdrachtgevend bestuur pas na het indienen van zijn aanvraag tot deelneming in kennis heeft gesteld. Omschrijving van de opdracht De uit te voeren opdracht omvat alle deelaspecten van het realiseren van een politiegebouw, inclusief de (pre-)financiering. Het politiegebouw moet voorzien worden in één van de gemeenten van de politiezone MINOS, bij voorkeur in de stad Mortsel, maar in elk geval centraal gelegen in de politiezone. Als basisvoorstel wordt gedacht aan een bestaand gebouw dat door de kandidaat aangeboden wordt en dat omgevormd, aangepast en (her-)ingericht wordt tot een politiegebouw dat voldoet aan de gestelde eisen. Een alternatief voorstel kan bestaan in de oprichting van een nieuw politiegebouw op een terrein dat door de kandidaat voorgesteld en ter beschikking gesteld wordt. Het gaat niet alleen om de gronden vereist voor het politiegebouw zelf, maar ook om voldoende ruimte rondom het gebouw o.m. voor parking voor personeel en bezoekers, het stallen van politievoertuigen, De afweging tussen het basisvoorstel en het alternatief voorstel zal het voorwerp uitmaken van de dialoog. De kandidaat doet eveneens een voorstel tot financiering van de volledige opdracht, waarbij het opdrachtgevend bestuur uitgaat van een maandelijks te betalen huurprijs voor het gebruik van het politiegebouw gedurende een welbepaalde termijn (zie visienota). Het vastleggen van deze termijn zal het voorwerp uitmaken van de dialoog. Bijlage I geeft een overzicht van de mogelijke indeling van het politiegebouw met de daarbij horende richtinggevende oppervlaktes. Dit document geeft enkel het algemeen kader en is niet bindend. De concrete indeling en de daarbij horende oppervlaktes zullen het voorwerp uit maken van de dialoog. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 4

5 Gunnen van de opdracht De opdracht wordt gegund volgens de concurrentiedialoog in de zin van artikel 27 van de Overheidsopdrachtenwet 2006 en de artikelen 111 e.v. van het KB van 15 juli De concurrentiedialoog wordt als volgt omschreven in artikel 3, 9 van de Overheidsopdrachtenwet 2006: "de gunningsprocedure waaraan elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener mag vragen deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde één of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid beantwoorden en op grond waarvan de gekozen kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen". Er kan een beroep worden gedaan op de concurrentiedialoog indien aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 27, eerste zin van de Overheidsopdrachtenwet 2006 is voldaan. Dit artikel luidt als volgt: Een aanbestedende overheid kan de concurrentiedialoog slechts gebruiken in geval van een bijzonder ingewikkelde opdracht, wanneer zij: 1 objectief niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan haar behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische oplossingen, en 2 van oordeel is dat de toepassing van de open of beperkte procedures het onmogelijk maakt de opdracht te plaatsen. De concurrentiedialoog bestaat uit drie stappen: 1. selectie van de kandidaten op basis van de selectieleidraad 2. dialoog met de geselecteerde kandidaten 3. indienen van een offerte. In casu is het gebruik van de concurrentiedialoog met het oog op de uitvoering van de opdracht verantwoord omwille van de volgende redenen: - Een politiegebouw moet aan een aantal wettelijke normen en behoeften voldoen, maar op dit ogenblik zijn nog niet alle randvoorwaarden bekend: - gaat het om een bestaand gebouw gaan of wordt er een nieuw gebouw gezet? - waar zal het politiegebouw staan? - hoe ziet de omgeving van het gebouw eruit? - wat is de bereikbaarheid van het gebouw? - hoe zal de financiering gebeuren? Het opdrachtgevend bestuur is op dit ogenblik dan ook objectief niet in staat om te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische oplossingen. - De opdracht betreft een bijzonder ingewikkelde opdracht waardoor het noodzakelijk is voor het opdrachtgevend bestuur om de kandidaten te kunnen raadplegen in de vorm van een dialoog. De kandidaten zullen immers mee de behoeften van het opdrachtgevend bestuur vorm geven en in het licht van deze behoeften mogelijke oplossingen moeten aanreiken. - De opdracht betreft een omvangrijke en langdurige contractuele samenwerking waarbij tussen het opdrachtgevend bestuur en de opdrachtnemer verdere, specifieke afspraken over diverse elementen voor de opdracht moeten worden gemaakt. - Uit het bijzonder ingewikkeld karakter van de opdracht volgt de onmogelijkheid voor het opdrachtgevend bestuur om de opdracht te plaatsen met een open of beperkte procedure. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 5

6 Aanvraag tot deelneming De aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend uiterlijk op dinsdag 15 september 2015 om uur ter attentie van de leidend ambtenaar de heer Frank Coenen, zonesecretaris politiezone MINOS, p/a gemeentehuis Boechout, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout. Laattijdige aanvragen worden niet weerhouden. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 6

7 2. TOEPASSELIJKE WETGEVING De opdracht is onderworpen aan de algemene reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De toepasselijke reglementering behelst onder meer de volgende regelgeving: - De Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten; - De Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 15 februari 2007, "Overheidsopdrachtenwet 2006"); - De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 21 juni 2013, "Wet Motivering Overheidsopdrachten 2013"); - De Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (BS 6 april 1991) (de "Wet van 20 maart 1991); - Het Koninklijk besluit dd. 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (BS 9 augustus 2011, "KB dd. 15 juli 2011"); - Het Koninklijk Besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (BS 14 februari 2013, "Algemene Uitvoeringsregels of AUR"). De kandidaat zal zich bij de uitvoering van de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid moeten schikken naar alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met inbegrip van deze uitgevaardigd door de gewestelijke en plaatselijke overheden, in het bijzonder op het gebied van: - de naleving van de sociale verplichtingen jegens zijn werknemers, de arbeidsbescherming en de veiligheid, hygiëne en gezondheid en het welzijn van de werknemers en de veiligheid op de werf (wet van 4 augustus 1996 en in het bijzonder het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen); - het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met inbegrip van de plaatselijke verordeningen. - het bijhouden van de sociale documenten en de maatregelen ter bestrijding van de activiteiten van koppelbazen (artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ("RSZ-wet") en de uitvoeringsbesluiten); - het oprichten of gebruiken van hinderlijke installaties op de werf; - het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectoriele bepalingen inzake milieuhygiëne ("VLAREM"); - het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering ("VLAREBO"). Hij zal in het bezit moeten zijn van alle vereiste toelatingen, vergunningen en goedkeuringen, nodig voor de uitvoering van de opdracht en het gebruik van de middelen die hij daartoe zal inzetten. De kandidaat zal naast de nodige vergunning(en), in het bijzonder het advies van de brandweer en het advies van een toegankelijkheidsbureau dienen voor te leggen alvorens de werken te mogen aanvatten. Elke kandidaat wordt geacht de toepasselijke regelgevende bepalingen te kennen, te aanvaarden en na te leven. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 7

8 3. VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE KANDIDAAT De aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend door een enkele kandidaat of door meerdere leden samen in een samenwerkingsverband. Als het om een samenwerkingsverband gaat: - moeten alle leden van dit samenwerkingsverband te allen tijde voldoen aan de gestelde eisen - zijn alle leden van het samenwerkingsverband gemeenschappelijk en hoofdelijk aansprakelijk tegenover het opdrachtgevend bestuur. - moet het samenwerkingsverband een coördinator aanduiden, die als aanspreekpunt en eerste gesprekspartner in de dialoog optreedt. Hij staat in voor de volledige coördinatie en aansturing van de opdracht (verbouwing, ontwerp, bouw, onderhoud van het gebouw en de omgeving, financiering, ) evenals voor het aanvragen van de vereiste vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, ). Tijdens de procedure of het uitvoeren van de opdracht kan de coördinator enkel wijzigen mits voorafgaande kennisgeving aan het opdrachtgevend bestuur en op voorwaarde dat het gaat om een gelijkwaardige coördinator. De coördinator moet voldoende beschikbaar en makkelijk bereikbaar zijn voor het opdrachtgevend bestuur en moet minstens een woonplaatskeuze in België doen. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 8

9 4. TOEGANGSRECHT Alle kandidaten vullen het aanvraagformulier in opgenomen in Bijlage II, waarna het gedagtekend en ondertekend wordt door (een) perso(o)n(en) die bevoegd is om de kandidaat te vertegenwoordigen. De bewijsstukken van de handtekenbevoegdheid worden toegevoegd. Als het om een samenwerkingsverband gaat, wordt van alle leden van het samenwerkingsverband de gevraagde gegevens ingevuld en geven deze leden aan het samenwerkingsverband een uitdrukkelijk mandaat om de aanvraag tot deelneming in te dienen. De bewijsstukken van de handtekenbevoegdheid van alle leden worden eveneens toegevoegd. Geen enkele van de kandidaten mag zich bevinden in één van de uitsluitingscriteria of situaties bepaald in de artikelen 61 tot 66 van het koninklijk besluit van 15 juli Elke kandidaat of elk lid van een samenwerkingsverband voegt een verklaring op eer toe waarin deze verklaart zich niet te bevinden in één van deze uitsluitingscriteria. Een model van dergelijke verklaring is opgenomen in Bijlage III. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 9

10 5. FINANCIEEL EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT De financieel-economische draagkracht moet voor elke kandidaat of voor elk lid van een samenwerkingsverband worden bewezen aan de hand van volgende documenten: 1. passende bankverklaring; 2. verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid; 3. voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uitvoeren. De kandidaat of elk lid van het samenwerkingsverband moet aantonen dat aan deze criteria wordt voldaan zoals hierna verder bepaald. 1. Passende bankverklaring Er wordt een verklaring toegevoegd van een kredietinstelling onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België of aan een gelijkaardige toezichthouder in één van de E.U-lidstaten waarin de kredietinstelling verklaart dat de betrokken persoon bij haar cliënt is en dit tot tevredenheid van de kredietinstelling. Deze verklaring moet in het Nederlands zijn opgesteld én mag maximaal drie maanden oud zijn. Het model dat in bijlage IV opgenomen is, wordt verplicht gevolgd. 2. Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid Er wordt aangetoond over een voldoende verzekering te beschikken tegen beroepsaansprakelijkheid voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan aangetoond worden aan de hand van eigen verzekeringen dan wel met het bewijs dat voor deze opdracht een specifieke verzekering zal afgesloten worden. Er wordt een kopie toegevoegd van de polissen dan wel een verklaring van een makelaar of verzekeraar dat de specifieke verzekering bij toewijzing van de opdracht zal worden afgesloten. 3. Voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uitvoeren Elke kandidaat of lid van een samenwerkingsverband dient over een normale financiële toestand te beschikken waardoor hij in staat is deze opdracht tot een goed einde te brengen. De kandidaat voegt een kopie van de jaarrekeningen van de drie (3) laatste jaren toe. Voor één of meer van leden van een samenwerkingsverband kan bijkomende informatie verstrekt worden door bijvoorbeeld te wijzen op een garantie van de moedervennootschap bij de bepaling van de solvabiliteit. In elk geval kan enkel rekening worden gehouden met bijkomende informatie indien deze wordt gestaafd met bewijsstukken waaruit een afdwingbare en onvoorwaardelijke verbintenis van de betrokken vennootschap blijkt én wordt aangetoond dat vennootschap zelf voldoende solvabel is. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 10

11 6. TECHNISCHE BEKWAAMHEID De technische bekwaamheid (vakbekwaamheid) wordt beoordeeld aan de hand van: 1. de capaciteit om de opdracht uit te voeren 2. de relevante ervaring. 3. Visienota 1. Capaciteit Voor elk van de kandidaten of lid van een samenwerkingsverband moet volgende informatie worden meegedeeld: een korte (bedrijfs)presentatie met een overzicht van het personeel waarop beroep kan gedaan worden (zowel eigen personeel als personeel van derden) met hun bekwaamheden en een overzicht van het inzetbaar materieel. Hieruit moet blijken dat de kandidaat over de nodige capaciteit kan beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen. Onderaanneming is toegelaten, maar moet wel expliciet vermeld worden. 2. Ervaring De ervaring moet aangetoond aan de hand van referenties van gelijkwaardige opdrachten. 3. Visienota De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming eveneens een visienota. Hierin beschrijft de kandidaat kort hoe hij de opdracht zal aanpakken. Deze visienota moet het opdrachtgevend bestuur in staat stellen een beeld te vormen van de aanpak, de werkwijze en de timing die gevolgd zal worden. Volgende elementen zijn hierbij o.m. van belang: - Zal worden uitgegaan van een bestaand gebouw of van een nieuw gebouw? - Hoe zal de omgeving van het gebouw eruit zien? - Wat is de bereikbaarheid van het gebouw? - Hoe zal de financiering gebeuren? - Termijn voor het uitvoeren van de opdracht (wanneer zal het politiegebouw beschikbaar zijn)? In de visienota moet eveneens een vork gegeven worden (richtinggevend) voor de maandelijkse huurprijs, uitgaande van een periode van 27 jaar, met als minimum het bedrag voor een casco-gebouw en als maximum een instap klaar gebouw, exclusief meubilair en onderhoud. Het doel van deze visienota is aan te tonen dat de kandidaat voldoende kennis en ervaring heeft m.b.t. de verschillende elementen van de opdracht, welke verder zullen uitgewerkt en besproken worden tijdens de dialoog. Het staat de kandidaat vrij nog andere elementen in de visienota te vermelden. De visienota bestaat uit maximum 10 A4-pagina s (enkelzijdig bedrukt) met gebruik van een standaardlettertype (arial, times, verdana, calibri, ) en van een lettergrootte van min. 11. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 11

12 7. SELECTIE Elke kandidaat of lid van een samenwerkingsverband moet steeds voldoen aan de voorwaarden van het toegangsrecht en de selectiecriteria. Gelet op de complexiteit van de procedure met een hoger aantal kandidaten, die een invloed zou kunnen hebben op de duur van de dialoog, is het aantal kandidaten beperkt gehouden, zonder de mededinging in het gedrang te brengen. Er zullen daarom maximaal drie (3) kandidaten worden geselecteerd voor de dialoog voor zover er drie (3) voldoen aan de voorwaarden voor het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie (financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid, met inbegrip van de visienota). Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 12

13 8. VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE AANVRAAG TOT DEELNEMING Het dossier met de aanvraag tot deelneming moet verplicht op de volgende wijze worden opgebouwd: I. Aanvraag tot deelneming (zie Bijlage II) met bewijsstukken over de handtekenbevoegdheid II. Voorstelling van het samenwerkingsverband met een beschrijving van elk van de leden (indien van toepassing) III. Verklaring op eer (zie Bijlage III) V. Passende Bankverklaring (zie Bijlage IV) VI. Verzekeringsdocumenten VII. Jaarrekeningen VIII. Beschrijving van de capaciteit IX. Referenties X. Visienota Het volledig dossier moet worden ingediend in twee (2) exemplaren op papier en één (1) digitaal exemplaar op een USB-stick waarbij de verschillende voormelde documenten ook verschillende PDF-bestanden betreffen. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 13

14 9. BIJLAGEN I. Indeling van het politiegebouw (niet bindend) II. Aanvraag tot deelneming III. Model Verklaring op eer IV. Model van bankverklaring Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 14

15 BIJLAGE I INDELING VAN HET POLITIEGEBOUW Opmerking Bijlage I geeft een overzicht van de mogelijke indeling van het politiegebouw met de daarbij horende richtinggevende oppervlaktes. Dit document geeft enkel het algemeen kader en is niet bindend. De concrete indeling en de daarbij horende oppervlaktes zullen het voorwerp uit maken van de dialoog. Totaal politiegebouw + omgeving m² Bebouwde zone (publiek werkzone politie arrestanten (dienst)voertuigen) = 24,29m² pp op aantal 140 werknemers = 22,67m² pp op aantal 150 werknemers 3401m² Omgeving zone (parking publiek + parking werknemers) 1610m² Publiek gedeelte totaal 68 m² Accreditatiesas Ruimte om gecontroleerde toegang van het publiek tot de politie-infrastructuur toe te laten 6m² Wachtruimte 20m² Ruimte waar publiek wacht tot men wordt toegelaten in de werkzone politie Onthaalruimte / balie 30m² - 1 onthaal medewerker + 1 planton Sanitair publiek 12m² Werkzone politie personeel totaal 860 m² Lokaal korpschef 30m² Lokalen officieren 7 lokalen x 20m² 140m² Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 15

16 Losse werkplekken - Onthaal + permanentie :(1OGP + 2 ploegen = 5 werkstations) - Wijk Mortsel + onthaal/bin : (2 OGP + 4 losse werkstations) - Interventie + verkeer + WOT (18 losse werkstations) - Overlegtafels (3 x 10m²) Vaste werkplekken - FLIP ( 3logistiek +2personeel = 55m² + 3 ICT = 35m²) - Garage - Beleid - Intranet - LIK (3funct.beheer = 35m² + 6APO/KS = 65m² + 4POL/SEC = 40m² + 5VE/SEP = 55m²) - Lokaal Onderzoek (11 LR + 6 JG) 55m² 70m² 185m² 30m² 90m² 25m² 25m² 15m² 195m² 175m² Werkzone politie logistiek totaal 1697 m² - Systeembeheer (servers + werktafels) - Telematica - Vergaderzaal zonaal / commando - Verhoorlokalen (3 arrestanten + 5 publiek) - Lokaal videoverhoor (1x mije + 1x volwassenen = 2x 10m² - Regielokaal videoverhoor - Vergaderlokalen (1x25m² + 2x15m²) - Economaat (klein kantoor = 20m² + Liesboetiek = 25m²) - Magazijn (materialen) - Lokaal logistiek - Refter personeel - Kleedkamers personeel (122 x 2m² + 26 x 1m²) - Sanitair personeel (150 x 0,14m²) - Douches personeel (3M + 3V) - Droogkamer - EHBO + borsvoedingslokaal - Berging poetsmateriaal (2vdp + kelder = 30m² / 3vdp + kelder = 40m²) 85m² 15m² 70m² 80m² 20m² 12m² 55m² 45m² 150m² 25m² 90m² 270m² 21m² 20m² 40m² 15m² 35m² 10m² 340m² 15m² 64m² 120m² Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 16

17 - Veiligheidslokaal (opslag beveiligde documenten) - Archief - Kopieerruimte - Wapenkamer + munitie (60m² + 4m²) - Lokaal inbeslagname - Trainingszaal GPI m² Arrestantenzone totaal 168 m² - Opsluitingscellen (6 individuele cellen) - Toezichtslokaal minderjarige(n) (2 lokalen) - Collectieve bewaarcel - Cellencomplex-sas - Voertuigensas arrestanten - Lokaal triptiek (foto + vingerafdrukken + persoosnbeschrijving) - Lokaal adem- en bloedafnametest - Confrontatielokaal (line-up : herkenning door slachtoffers dader(s)) - Lokaal overleg advokaat Salduz (2 lokalen = 2 x 8m²) - Sanitair + douche arrestant 27m² 10m² 20m² 6m² 40m² 12m² 10m² 15m² 16m² 12m² (Dienst)voertuigenzone totaal 608 m² - Dienstvoertuigen (38 x 18m²) - Commandowagen - Motorfietsen (2 stuks +1 x 12m²) - Fietsenstalling (dienstfietsen + privé) - hondenkennel 452m² 36m² 36m² 60m² 24m² Omgeving totaal 1610 m² - parking publiek (6 stuks) - parking mindervaliden (1 stuks) - parking personeel (60 plaatsen x 25m²) 80m² 30m² 1500m² Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 17

18 BIJLAGE II AANVRAAG TOT DEELNEMING O DE KANDIDAAT MET ONDERSTAANDE GEGEVENS: Aankruisen wat van toepassing is Enkel NAAM 1 invullen OF O HET SAMENWERKINGSVERBAND, MET ALS NAAM, Aankruisen wat van toepassing is.. EN MET VOLGENDE COÖRDINATOR: (naam, contactgegevens met minstens adres en GSM-nummer) BESTAANDE UIT VOLGENDE LEDEN MET ONDERSTAANDE GEGEVENS DIE AAN HET SAMENWERKINGSVERBAND UITDRUKKELIJK HET MANDAAT GEVEN EEN AANVRAAG TOT DEELNEMING IN TE DIENEN: Voor elk lid onderstaande gegevens invullen NAAM 1: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: NAAM 2: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 18

19 NAAM 3: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: NAAM 4: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: NAAM 5: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 19

20 Dien(t)en een aanvraag tot deelneming in voor de opdracht voor het realiseren van een politiegebouw voor de politiezone MINOS en verklaart dat de voorwaarden van de aanvraag tot deelneming integraal te aanvaarden. NAAM 1 DATUM HANDTEKENING NAAM 2 DATUM HANDTEKENING NAAM 3 DATUM HANDTEKENING NAAM 4 DATUM HANDTEKENING NAAM 5 DATUM HANDTEKENING Toe te voegen bijlagen: Bewijzen van de handtekeningbevoegdheid van de personen die het inschrijvingsformulier ondertekenen. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 20

21 BIJLAGE III MODEL VERKLARING OP EER VERKLARING OP EER DE KANDIDAAT MET ONDERSTAANDE GEGEVENS: NAAM : RECHTSVORM: ADRES OF ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE ONDERTEKENT: verklaart zich niet te bevinden in één van de uitsluitingscriteria bepaald de artikelen 61 tot 66 van het koninklijk besluit van 15 juli Opgemaakt te..(plaats en datum invullen) HANDTEKENING Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 21

22 BIJLAGE IV MODEL VAN PASSENDE BANKVERKLARING PASSENDE BANKVERKLARING Deze verklaring betreft volgende opdracht: Het realiseren van een politiegebouw voor de politiezone MINOS. Hierbij bevestigen wij dat..... (naam, rechtsvorm, adres of adres vennootschapszetel) onze klant is. De financiële relatie met deze klant verloopt tot op heden tot onze volledige tevredenheid en zonder daarbij noemenswaardige negatieve zaken te hebben vastgesteld. Hij geniet tot op heden ons volle vertrouwen. Op basis van de gegevens waarover onze bank momenteel beschikt en zonder uitspraak te doen over de toekomst, heeft deze klant op dit ogenblik de financiële en economische draagkracht om de bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren uit te voeren. Onze bank levert dit document af zonder enige beperking; noch voorbehoud van onze klant, behalve die welke hierboven zijn vermeld. Opgemaakt te..(plaats en datum invullen) door.. (Benaming bank, naam en titel ondertekenaar invullen) HANDTEKENING Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 22

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN VRT Bestek DM 1314 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV van publiek recht Aankoopdienst Media DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum definitief ontwerp: 13 februari 2014 Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau Bestek S&L/AO/441/2015 1/82 Bestek: OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP HET VOLLEDIG ONROEREND ONDERHOUD VAN 600 WOONGELEGENHEDEN GELEGEN IN HET SHAPE-DORP EN VAN 17 WONINGEN GELEGEN IN DE AVENUE D OTTAWA

Nadere informatie