Realiseren van een politiegebouw Politiezone MINOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realiseren van een politiegebouw Politiezone MINOS"

Transcriptie

1 Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Realiseren van een politiegebouw Politiezone MINOS Selectieleidraad concurrentiedialoog

2 INHOUDSTAFEL Synopsis ALGEMENE SITUERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT TOEPASSELIJKE WETGEVING VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE KANDIDAAT TOEGANGSRECHT FINANCIEEL EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT TECHNISCHE BEKWAAMHEID SELECTIE VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE AANVRAAG TOT DEELNEMING BIJLAGEN...14 Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 2

3 Synopsis Provincie Dossier Opdrachtgevend bestuur Wijze van de gunning Prijsbepaling Indienen aanvraag tot deelneming : Antwerpen : realiseren van een politiegebouw : Politiezone MINOS Liersesteenweg Mortsel Tel. 03/ Fax. 03/ : concurrentiedialoog : huurprijs per maand : dinsdag 15 september 2015 om uur in het gemeentehuis van Boechout, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout Dossiergegevens : voorbereiding politiecollege: mei juni 2015 goedkeuring politieraad: 24 juni 2015 Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 3

4 1. ALGEMENE SITUERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT Inleiding Onderhavige selectieleidraad heeft betrekking op de opdracht voor het realiseren van een politiegebouw (hierna "de opdracht" genoemd), die wordt uitgeschreven door de politiezone MINOS (hierna het opdrachtgevend bestuur genoemd). De perso(o)n(en) die een aanvraag tot deelname indien(en)t, word(en)t aangeduid als de kandidaat. De politiezone MINOS bestaat uit de gemeenten Boechout, Borsbeek, Wijnegem, Wommelgem en de stad Mortsel. De heer Frank Coenen, secretaris gemeente Boechout en zonesecretaris politiezone MINOS, wordt aangeduid als leidend ambtenaar. Met deze selectieleidraad nodigt het opdrachtgevend bestuur geïnteresseerde kandidaten uit om een aanvraag tot deelneming voor de opdracht in te dienen. De selectieleidraad is met de grootste zorg samengesteld. Indien de kandidaat toch tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden zou opmerken, dient hij het opdrachtgevend bestuur hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het opdrachtgevend bestuur zal dan zo snel mogelijk reageren op de opmerkingen en de relevante informatie aan alle kandidaten bezorgen. Door een aanvraag tot deelneming in te dienen, aanvaardt de kandidaat onvoorwaardelijk de inhoud van de selectieleidraad alsmede de gekozen gunningswijze. Een kandidaat kan zich niet beroepen op tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden waarvan hij het opdrachtgevend bestuur pas na het indienen van zijn aanvraag tot deelneming in kennis heeft gesteld. Omschrijving van de opdracht De uit te voeren opdracht omvat alle deelaspecten van het realiseren van een politiegebouw, inclusief de (pre-)financiering. Het politiegebouw moet voorzien worden in één van de gemeenten van de politiezone MINOS, bij voorkeur in de stad Mortsel, maar in elk geval centraal gelegen in de politiezone. Als basisvoorstel wordt gedacht aan een bestaand gebouw dat door de kandidaat aangeboden wordt en dat omgevormd, aangepast en (her-)ingericht wordt tot een politiegebouw dat voldoet aan de gestelde eisen. Een alternatief voorstel kan bestaan in de oprichting van een nieuw politiegebouw op een terrein dat door de kandidaat voorgesteld en ter beschikking gesteld wordt. Het gaat niet alleen om de gronden vereist voor het politiegebouw zelf, maar ook om voldoende ruimte rondom het gebouw o.m. voor parking voor personeel en bezoekers, het stallen van politievoertuigen, De afweging tussen het basisvoorstel en het alternatief voorstel zal het voorwerp uitmaken van de dialoog. De kandidaat doet eveneens een voorstel tot financiering van de volledige opdracht, waarbij het opdrachtgevend bestuur uitgaat van een maandelijks te betalen huurprijs voor het gebruik van het politiegebouw gedurende een welbepaalde termijn (zie visienota). Het vastleggen van deze termijn zal het voorwerp uitmaken van de dialoog. Bijlage I geeft een overzicht van de mogelijke indeling van het politiegebouw met de daarbij horende richtinggevende oppervlaktes. Dit document geeft enkel het algemeen kader en is niet bindend. De concrete indeling en de daarbij horende oppervlaktes zullen het voorwerp uit maken van de dialoog. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 4

5 Gunnen van de opdracht De opdracht wordt gegund volgens de concurrentiedialoog in de zin van artikel 27 van de Overheidsopdrachtenwet 2006 en de artikelen 111 e.v. van het KB van 15 juli De concurrentiedialoog wordt als volgt omschreven in artikel 3, 9 van de Overheidsopdrachtenwet 2006: "de gunningsprocedure waaraan elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener mag vragen deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde één of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid beantwoorden en op grond waarvan de gekozen kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen". Er kan een beroep worden gedaan op de concurrentiedialoog indien aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 27, eerste zin van de Overheidsopdrachtenwet 2006 is voldaan. Dit artikel luidt als volgt: Een aanbestedende overheid kan de concurrentiedialoog slechts gebruiken in geval van een bijzonder ingewikkelde opdracht, wanneer zij: 1 objectief niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan haar behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische oplossingen, en 2 van oordeel is dat de toepassing van de open of beperkte procedures het onmogelijk maakt de opdracht te plaatsen. De concurrentiedialoog bestaat uit drie stappen: 1. selectie van de kandidaten op basis van de selectieleidraad 2. dialoog met de geselecteerde kandidaten 3. indienen van een offerte. In casu is het gebruik van de concurrentiedialoog met het oog op de uitvoering van de opdracht verantwoord omwille van de volgende redenen: - Een politiegebouw moet aan een aantal wettelijke normen en behoeften voldoen, maar op dit ogenblik zijn nog niet alle randvoorwaarden bekend: - gaat het om een bestaand gebouw gaan of wordt er een nieuw gebouw gezet? - waar zal het politiegebouw staan? - hoe ziet de omgeving van het gebouw eruit? - wat is de bereikbaarheid van het gebouw? - hoe zal de financiering gebeuren? Het opdrachtgevend bestuur is op dit ogenblik dan ook objectief niet in staat om te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische oplossingen. - De opdracht betreft een bijzonder ingewikkelde opdracht waardoor het noodzakelijk is voor het opdrachtgevend bestuur om de kandidaten te kunnen raadplegen in de vorm van een dialoog. De kandidaten zullen immers mee de behoeften van het opdrachtgevend bestuur vorm geven en in het licht van deze behoeften mogelijke oplossingen moeten aanreiken. - De opdracht betreft een omvangrijke en langdurige contractuele samenwerking waarbij tussen het opdrachtgevend bestuur en de opdrachtnemer verdere, specifieke afspraken over diverse elementen voor de opdracht moeten worden gemaakt. - Uit het bijzonder ingewikkeld karakter van de opdracht volgt de onmogelijkheid voor het opdrachtgevend bestuur om de opdracht te plaatsen met een open of beperkte procedure. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 5

6 Aanvraag tot deelneming De aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend uiterlijk op dinsdag 15 september 2015 om uur ter attentie van de leidend ambtenaar de heer Frank Coenen, zonesecretaris politiezone MINOS, p/a gemeentehuis Boechout, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout. Laattijdige aanvragen worden niet weerhouden. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 6

7 2. TOEPASSELIJKE WETGEVING De opdracht is onderworpen aan de algemene reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De toepasselijke reglementering behelst onder meer de volgende regelgeving: - De Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten; - De Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 15 februari 2007, "Overheidsopdrachtenwet 2006"); - De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 21 juni 2013, "Wet Motivering Overheidsopdrachten 2013"); - De Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (BS 6 april 1991) (de "Wet van 20 maart 1991); - Het Koninklijk besluit dd. 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (BS 9 augustus 2011, "KB dd. 15 juli 2011"); - Het Koninklijk Besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (BS 14 februari 2013, "Algemene Uitvoeringsregels of AUR"). De kandidaat zal zich bij de uitvoering van de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid moeten schikken naar alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met inbegrip van deze uitgevaardigd door de gewestelijke en plaatselijke overheden, in het bijzonder op het gebied van: - de naleving van de sociale verplichtingen jegens zijn werknemers, de arbeidsbescherming en de veiligheid, hygiëne en gezondheid en het welzijn van de werknemers en de veiligheid op de werf (wet van 4 augustus 1996 en in het bijzonder het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen); - het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met inbegrip van de plaatselijke verordeningen. - het bijhouden van de sociale documenten en de maatregelen ter bestrijding van de activiteiten van koppelbazen (artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ("RSZ-wet") en de uitvoeringsbesluiten); - het oprichten of gebruiken van hinderlijke installaties op de werf; - het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectoriele bepalingen inzake milieuhygiëne ("VLAREM"); - het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering ("VLAREBO"). Hij zal in het bezit moeten zijn van alle vereiste toelatingen, vergunningen en goedkeuringen, nodig voor de uitvoering van de opdracht en het gebruik van de middelen die hij daartoe zal inzetten. De kandidaat zal naast de nodige vergunning(en), in het bijzonder het advies van de brandweer en het advies van een toegankelijkheidsbureau dienen voor te leggen alvorens de werken te mogen aanvatten. Elke kandidaat wordt geacht de toepasselijke regelgevende bepalingen te kennen, te aanvaarden en na te leven. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 7

8 3. VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE KANDIDAAT De aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend door een enkele kandidaat of door meerdere leden samen in een samenwerkingsverband. Als het om een samenwerkingsverband gaat: - moeten alle leden van dit samenwerkingsverband te allen tijde voldoen aan de gestelde eisen - zijn alle leden van het samenwerkingsverband gemeenschappelijk en hoofdelijk aansprakelijk tegenover het opdrachtgevend bestuur. - moet het samenwerkingsverband een coördinator aanduiden, die als aanspreekpunt en eerste gesprekspartner in de dialoog optreedt. Hij staat in voor de volledige coördinatie en aansturing van de opdracht (verbouwing, ontwerp, bouw, onderhoud van het gebouw en de omgeving, financiering, ) evenals voor het aanvragen van de vereiste vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, ). Tijdens de procedure of het uitvoeren van de opdracht kan de coördinator enkel wijzigen mits voorafgaande kennisgeving aan het opdrachtgevend bestuur en op voorwaarde dat het gaat om een gelijkwaardige coördinator. De coördinator moet voldoende beschikbaar en makkelijk bereikbaar zijn voor het opdrachtgevend bestuur en moet minstens een woonplaatskeuze in België doen. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 8

9 4. TOEGANGSRECHT Alle kandidaten vullen het aanvraagformulier in opgenomen in Bijlage II, waarna het gedagtekend en ondertekend wordt door (een) perso(o)n(en) die bevoegd is om de kandidaat te vertegenwoordigen. De bewijsstukken van de handtekenbevoegdheid worden toegevoegd. Als het om een samenwerkingsverband gaat, wordt van alle leden van het samenwerkingsverband de gevraagde gegevens ingevuld en geven deze leden aan het samenwerkingsverband een uitdrukkelijk mandaat om de aanvraag tot deelneming in te dienen. De bewijsstukken van de handtekenbevoegdheid van alle leden worden eveneens toegevoegd. Geen enkele van de kandidaten mag zich bevinden in één van de uitsluitingscriteria of situaties bepaald in de artikelen 61 tot 66 van het koninklijk besluit van 15 juli Elke kandidaat of elk lid van een samenwerkingsverband voegt een verklaring op eer toe waarin deze verklaart zich niet te bevinden in één van deze uitsluitingscriteria. Een model van dergelijke verklaring is opgenomen in Bijlage III. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 9

10 5. FINANCIEEL EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT De financieel-economische draagkracht moet voor elke kandidaat of voor elk lid van een samenwerkingsverband worden bewezen aan de hand van volgende documenten: 1. passende bankverklaring; 2. verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid; 3. voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uitvoeren. De kandidaat of elk lid van het samenwerkingsverband moet aantonen dat aan deze criteria wordt voldaan zoals hierna verder bepaald. 1. Passende bankverklaring Er wordt een verklaring toegevoegd van een kredietinstelling onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België of aan een gelijkaardige toezichthouder in één van de E.U-lidstaten waarin de kredietinstelling verklaart dat de betrokken persoon bij haar cliënt is en dit tot tevredenheid van de kredietinstelling. Deze verklaring moet in het Nederlands zijn opgesteld én mag maximaal drie maanden oud zijn. Het model dat in bijlage IV opgenomen is, wordt verplicht gevolgd. 2. Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid Er wordt aangetoond over een voldoende verzekering te beschikken tegen beroepsaansprakelijkheid voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan aangetoond worden aan de hand van eigen verzekeringen dan wel met het bewijs dat voor deze opdracht een specifieke verzekering zal afgesloten worden. Er wordt een kopie toegevoegd van de polissen dan wel een verklaring van een makelaar of verzekeraar dat de specifieke verzekering bij toewijzing van de opdracht zal worden afgesloten. 3. Voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uitvoeren Elke kandidaat of lid van een samenwerkingsverband dient over een normale financiële toestand te beschikken waardoor hij in staat is deze opdracht tot een goed einde te brengen. De kandidaat voegt een kopie van de jaarrekeningen van de drie (3) laatste jaren toe. Voor één of meer van leden van een samenwerkingsverband kan bijkomende informatie verstrekt worden door bijvoorbeeld te wijzen op een garantie van de moedervennootschap bij de bepaling van de solvabiliteit. In elk geval kan enkel rekening worden gehouden met bijkomende informatie indien deze wordt gestaafd met bewijsstukken waaruit een afdwingbare en onvoorwaardelijke verbintenis van de betrokken vennootschap blijkt én wordt aangetoond dat vennootschap zelf voldoende solvabel is. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 10

11 6. TECHNISCHE BEKWAAMHEID De technische bekwaamheid (vakbekwaamheid) wordt beoordeeld aan de hand van: 1. de capaciteit om de opdracht uit te voeren 2. de relevante ervaring. 3. Visienota 1. Capaciteit Voor elk van de kandidaten of lid van een samenwerkingsverband moet volgende informatie worden meegedeeld: een korte (bedrijfs)presentatie met een overzicht van het personeel waarop beroep kan gedaan worden (zowel eigen personeel als personeel van derden) met hun bekwaamheden en een overzicht van het inzetbaar materieel. Hieruit moet blijken dat de kandidaat over de nodige capaciteit kan beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen. Onderaanneming is toegelaten, maar moet wel expliciet vermeld worden. 2. Ervaring De ervaring moet aangetoond aan de hand van referenties van gelijkwaardige opdrachten. 3. Visienota De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming eveneens een visienota. Hierin beschrijft de kandidaat kort hoe hij de opdracht zal aanpakken. Deze visienota moet het opdrachtgevend bestuur in staat stellen een beeld te vormen van de aanpak, de werkwijze en de timing die gevolgd zal worden. Volgende elementen zijn hierbij o.m. van belang: - Zal worden uitgegaan van een bestaand gebouw of van een nieuw gebouw? - Hoe zal de omgeving van het gebouw eruit zien? - Wat is de bereikbaarheid van het gebouw? - Hoe zal de financiering gebeuren? - Termijn voor het uitvoeren van de opdracht (wanneer zal het politiegebouw beschikbaar zijn)? In de visienota moet eveneens een vork gegeven worden (richtinggevend) voor de maandelijkse huurprijs, uitgaande van een periode van 27 jaar, met als minimum het bedrag voor een casco-gebouw en als maximum een instap klaar gebouw, exclusief meubilair en onderhoud. Het doel van deze visienota is aan te tonen dat de kandidaat voldoende kennis en ervaring heeft m.b.t. de verschillende elementen van de opdracht, welke verder zullen uitgewerkt en besproken worden tijdens de dialoog. Het staat de kandidaat vrij nog andere elementen in de visienota te vermelden. De visienota bestaat uit maximum 10 A4-pagina s (enkelzijdig bedrukt) met gebruik van een standaardlettertype (arial, times, verdana, calibri, ) en van een lettergrootte van min. 11. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 11

12 7. SELECTIE Elke kandidaat of lid van een samenwerkingsverband moet steeds voldoen aan de voorwaarden van het toegangsrecht en de selectiecriteria. Gelet op de complexiteit van de procedure met een hoger aantal kandidaten, die een invloed zou kunnen hebben op de duur van de dialoog, is het aantal kandidaten beperkt gehouden, zonder de mededinging in het gedrang te brengen. Er zullen daarom maximaal drie (3) kandidaten worden geselecteerd voor de dialoog voor zover er drie (3) voldoen aan de voorwaarden voor het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie (financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid, met inbegrip van de visienota). Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 12

13 8. VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE AANVRAAG TOT DEELNEMING Het dossier met de aanvraag tot deelneming moet verplicht op de volgende wijze worden opgebouwd: I. Aanvraag tot deelneming (zie Bijlage II) met bewijsstukken over de handtekenbevoegdheid II. Voorstelling van het samenwerkingsverband met een beschrijving van elk van de leden (indien van toepassing) III. Verklaring op eer (zie Bijlage III) V. Passende Bankverklaring (zie Bijlage IV) VI. Verzekeringsdocumenten VII. Jaarrekeningen VIII. Beschrijving van de capaciteit IX. Referenties X. Visienota Het volledig dossier moet worden ingediend in twee (2) exemplaren op papier en één (1) digitaal exemplaar op een USB-stick waarbij de verschillende voormelde documenten ook verschillende PDF-bestanden betreffen. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 13

14 9. BIJLAGEN I. Indeling van het politiegebouw (niet bindend) II. Aanvraag tot deelneming III. Model Verklaring op eer IV. Model van bankverklaring Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 14

15 BIJLAGE I INDELING VAN HET POLITIEGEBOUW Opmerking Bijlage I geeft een overzicht van de mogelijke indeling van het politiegebouw met de daarbij horende richtinggevende oppervlaktes. Dit document geeft enkel het algemeen kader en is niet bindend. De concrete indeling en de daarbij horende oppervlaktes zullen het voorwerp uit maken van de dialoog. Totaal politiegebouw + omgeving m² Bebouwde zone (publiek werkzone politie arrestanten (dienst)voertuigen) = 24,29m² pp op aantal 140 werknemers = 22,67m² pp op aantal 150 werknemers 3401m² Omgeving zone (parking publiek + parking werknemers) 1610m² Publiek gedeelte totaal 68 m² Accreditatiesas Ruimte om gecontroleerde toegang van het publiek tot de politie-infrastructuur toe te laten 6m² Wachtruimte 20m² Ruimte waar publiek wacht tot men wordt toegelaten in de werkzone politie Onthaalruimte / balie 30m² - 1 onthaal medewerker + 1 planton Sanitair publiek 12m² Werkzone politie personeel totaal 860 m² Lokaal korpschef 30m² Lokalen officieren 7 lokalen x 20m² 140m² Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 15

16 Losse werkplekken - Onthaal + permanentie :(1OGP + 2 ploegen = 5 werkstations) - Wijk Mortsel + onthaal/bin : (2 OGP + 4 losse werkstations) - Interventie + verkeer + WOT (18 losse werkstations) - Overlegtafels (3 x 10m²) Vaste werkplekken - FLIP ( 3logistiek +2personeel = 55m² + 3 ICT = 35m²) - Garage - Beleid - Intranet - LIK (3funct.beheer = 35m² + 6APO/KS = 65m² + 4POL/SEC = 40m² + 5VE/SEP = 55m²) - Lokaal Onderzoek (11 LR + 6 JG) 55m² 70m² 185m² 30m² 90m² 25m² 25m² 15m² 195m² 175m² Werkzone politie logistiek totaal 1697 m² - Systeembeheer (servers + werktafels) - Telematica - Vergaderzaal zonaal / commando - Verhoorlokalen (3 arrestanten + 5 publiek) - Lokaal videoverhoor (1x mije + 1x volwassenen = 2x 10m² - Regielokaal videoverhoor - Vergaderlokalen (1x25m² + 2x15m²) - Economaat (klein kantoor = 20m² + Liesboetiek = 25m²) - Magazijn (materialen) - Lokaal logistiek - Refter personeel - Kleedkamers personeel (122 x 2m² + 26 x 1m²) - Sanitair personeel (150 x 0,14m²) - Douches personeel (3M + 3V) - Droogkamer - EHBO + borsvoedingslokaal - Berging poetsmateriaal (2vdp + kelder = 30m² / 3vdp + kelder = 40m²) 85m² 15m² 70m² 80m² 20m² 12m² 55m² 45m² 150m² 25m² 90m² 270m² 21m² 20m² 40m² 15m² 35m² 10m² 340m² 15m² 64m² 120m² Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 16

17 - Veiligheidslokaal (opslag beveiligde documenten) - Archief - Kopieerruimte - Wapenkamer + munitie (60m² + 4m²) - Lokaal inbeslagname - Trainingszaal GPI m² Arrestantenzone totaal 168 m² - Opsluitingscellen (6 individuele cellen) - Toezichtslokaal minderjarige(n) (2 lokalen) - Collectieve bewaarcel - Cellencomplex-sas - Voertuigensas arrestanten - Lokaal triptiek (foto + vingerafdrukken + persoosnbeschrijving) - Lokaal adem- en bloedafnametest - Confrontatielokaal (line-up : herkenning door slachtoffers dader(s)) - Lokaal overleg advokaat Salduz (2 lokalen = 2 x 8m²) - Sanitair + douche arrestant 27m² 10m² 20m² 6m² 40m² 12m² 10m² 15m² 16m² 12m² (Dienst)voertuigenzone totaal 608 m² - Dienstvoertuigen (38 x 18m²) - Commandowagen - Motorfietsen (2 stuks +1 x 12m²) - Fietsenstalling (dienstfietsen + privé) - hondenkennel 452m² 36m² 36m² 60m² 24m² Omgeving totaal 1610 m² - parking publiek (6 stuks) - parking mindervaliden (1 stuks) - parking personeel (60 plaatsen x 25m²) 80m² 30m² 1500m² Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 17

18 BIJLAGE II AANVRAAG TOT DEELNEMING O DE KANDIDAAT MET ONDERSTAANDE GEGEVENS: Aankruisen wat van toepassing is Enkel NAAM 1 invullen OF O HET SAMENWERKINGSVERBAND, MET ALS NAAM, Aankruisen wat van toepassing is.. EN MET VOLGENDE COÖRDINATOR: (naam, contactgegevens met minstens adres en GSM-nummer) BESTAANDE UIT VOLGENDE LEDEN MET ONDERSTAANDE GEGEVENS DIE AAN HET SAMENWERKINGSVERBAND UITDRUKKELIJK HET MANDAAT GEVEN EEN AANVRAAG TOT DEELNEMING IN TE DIENEN: Voor elk lid onderstaande gegevens invullen NAAM 1: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: NAAM 2: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 18

19 NAAM 3: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: NAAM 4: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: NAAM 5: RECHTSVORM: ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT: Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 19

20 Dien(t)en een aanvraag tot deelneming in voor de opdracht voor het realiseren van een politiegebouw voor de politiezone MINOS en verklaart dat de voorwaarden van de aanvraag tot deelneming integraal te aanvaarden. NAAM 1 DATUM HANDTEKENING NAAM 2 DATUM HANDTEKENING NAAM 3 DATUM HANDTEKENING NAAM 4 DATUM HANDTEKENING NAAM 5 DATUM HANDTEKENING Toe te voegen bijlagen: Bewijzen van de handtekeningbevoegdheid van de personen die het inschrijvingsformulier ondertekenen. Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 20

21 BIJLAGE III MODEL VERKLARING OP EER VERKLARING OP EER DE KANDIDAAT MET ONDERSTAANDE GEGEVENS: NAAM : RECHTSVORM: ADRES OF ADRES VENNOOTSCHAPSZETEL: TEL: FAX: KBO-NR.: NAAM EN FUNCTIE VAN DE PERSOON DIE ONDERTEKENT: verklaart zich niet te bevinden in één van de uitsluitingscriteria bepaald de artikelen 61 tot 66 van het koninklijk besluit van 15 juli Opgemaakt te..(plaats en datum invullen) HANDTEKENING Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 21

22 BIJLAGE IV MODEL VAN PASSENDE BANKVERKLARING PASSENDE BANKVERKLARING Deze verklaring betreft volgende opdracht: Het realiseren van een politiegebouw voor de politiezone MINOS. Hierbij bevestigen wij dat..... (naam, rechtsvorm, adres of adres vennootschapszetel) onze klant is. De financiële relatie met deze klant verloopt tot op heden tot onze volledige tevredenheid en zonder daarbij noemenswaardige negatieve zaken te hebben vastgesteld. Hij geniet tot op heden ons volle vertrouwen. Op basis van de gegevens waarover onze bank momenteel beschikt en zonder uitspraak te doen over de toekomst, heeft deze klant op dit ogenblik de financiële en economische draagkracht om de bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren uit te voeren. Onze bank levert dit document af zonder enige beperking; noch voorbehoud van onze klant, behalve die welke hierboven zijn vermeld. Opgemaakt te..(plaats en datum invullen) door.. (Benaming bank, naam en titel ondertekenaar invullen) HANDTEKENING Selectieleidraad realiseren van een politiegebouw PZ MINOS 22

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik SELECTIELEIDRAAD Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik Egied Segerslaan 29-31, 2610 Wilrijk 1 / 9 1. Selectie van de Kandidaten 3 2. samenstelling

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48486-2014:text:nl:html België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486 Aankondiging van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke Selectieleidraad aanduiding ontwerpteam. Pagina 1 van 18. http://www.moerbeke.be/website/3697-www.html GEMEENTE MOERBEKE - WAAS

Gemeente Moerbeke Selectieleidraad aanduiding ontwerpteam. Pagina 1 van 18. http://www.moerbeke.be/website/3697-www.html GEMEENTE MOERBEKE - WAAS Pagina 1 van 18 http://www.moerbeke.be/website/3697-www.html GEMEENTE MOERBEKE - WAAS SELECTIELEIDRAAD NIEUWBOUW EN RENOVATIE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE VLINDERDREEF OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN AANDUIDING

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN 1. Zijn er plannen en foto s beschikbaar? 2. Kan er in deze fase van de wedstrijd een plaatsbezoek gepland

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli Verkort geciteerde wet- en regelgeving.................................. 11 Ten geleide......................................................... 15 Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd Hoofdredactie David D'HOOGHE, (deeltijds) hoogleraar K.U.Leuven L e o p o l d SCHELLEKENS Redactie Jens DEBIÈVRE, gastdocent V.UB. Philip DEKEYSER Legal Counsel Leen DE

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht COLLECTIE PUBLIEKRECHT Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht DE CASTER Ann EECKHOUT Johan GEERTS Jochen HONNAY Frank JUDO Gitte LAENEN Stéphanie TAELEMANS

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS

OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS BIJ OPDRACHTEN VAN WERKEN In België geldt regelgeving die bepaalt dat wanneer de waarde of de omvang van een overheidsopdracht voor werken een welbepaald bedrag overschrijdt,

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Selectieleidraad nummer GAPA-20160216

Selectieleidraad nummer GAPA-20160216 Aanbestedende overheid: Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA) Met zetel te 2000 Antwerpen, Grote Markt 1 Ondernemingsnummer 0267.396.039 Selectieleidraad nummer GAPA-20160216

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 11/12/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Noorderzijlvest 202044728 Stedumermaar

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT BETREFFENDE DIENSTEN INZAKE HET SCHOONMAKEN VAN DE LOKALEN EN BIJHORIGHEDEN VAN DE ENTITEIT IMMO MONTOYER PRJ: 011-Office Cleaning-2016-01 PROCEDURE:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: GVB Activa B.V. Nationale identificatie: 19664070 Postadres: Arlandaweg

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 30/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio Midden en WestBrabant 40480500 Fabriekstraat

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253113-2014:text:nl:html Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio Midden en WestBrabant 40480500 Fabriekstraat 34, 5038EN Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Andre van der Zanden

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie