T-MODE TM R-W 868 Mhz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T-MODE TM R-W 868 Mhz"

Transcriptie

1 T-MODE TM R-W 868 Mhz

2 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de elngrijkste eisen vn de volgende EEG-richtlijnen: /95/EEG /108/EEG - 99/05/EEG en dus in overeenstemming is met de eplingen vn de volgende gehrmoniseerde normen: - EN , EN / EN , EN , - EN , EN Bologn, 01/12/2012 De President-directeur A. Mrcelln WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR 1. LET OP! Het is elngrijk voor de veiligheid dt deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste instlltie of foutief geruik vn het product kn ernstig persoonlijk letsel veroorzken. Bewr de instructies voor rdpleging in de toekomst 2. Lees de instructies ndchtig door lvorens te eginnen met de instlltie vn het product. 3. Dit product is uitsluitend ontworpen en vervrdigd voor het geruik dt in deze documenttie wordt eschreven. Elk nder geruik, dt niet uitdrukkelijk is vermeld, zou het product kunnen eschdigen en/of een ron vn gevr kunnen vormen. 4. FAAC nvrdt geen enkele nsprkelijkheid voor schde die is ontstn uit oneigenlijk geruik of uit elk nder geruik dn hetgeen wrvoor het utomtische systeem is edoeld 5. Alvorens werkzmheden n het systeem uit te voeren, moet de voeding worden fgesloten. 6. De instlltie moet worden uitgevoerd door gekwlificeerd technisch personeel volgens de geldende normen. 7. Zorg op het voedingsnet vn het utomtische systeem voor een meerpolige schkelr met een opening tussen de contcten vn 3 mm of meer. 8. De minimle instlltiehoogte vn het utomtische systeem edrgt 2,5 m. 9. Controleer of er ovenstrooms vn het systeem een differentilschkelr is gepltst met een drempelspnning vn 0,03 A. 10. Geruik voor het onderhoud uitsluitend originele FAAC-onderdelen. 11. De eweging vn het systeem moet ltijd in de gten worden gehouden. 12. Kinderen of volwssenen mogen zich niet ophouden in de uurt vn het product terwijl dit in werking is. 13. Houd rdioesturingen of ndere impulsgevers uiten het ereik vn kinderen, om te voorkomen dt het utomtische systeem onedoeld wordt ingeschkeld. 14. De geruiker mg geen pogingen tot reprtie doen of directe hndelingen uitvoeren, mr dient zich hiervoor uitsluitend te wenden tot gekwlificeerd personeel. 15. Alles wt niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt ngegeven, is niet toegestn. 16. De set-up vn de eindnslgen moet worden uitgevoerd terwijl de motor in de uis is gemonteerd (niet op de werknk). 17. Het systeem is niet edoeld om te worden geruikt door personen (wronder kinderen) met onvoldoende ervring of kennis, tenzij ze vi een nder persoon die voor hun veiligheid verntwoordelijk is, kennis heen genomen vn de geruiksinstructies vn het systeem, of die er toezicht over houdt. 18. Kinderen dienen in de gten te worden gehouden, om te zorgen dt ze niet in de uurt vn het systeem spelen. 19. Indien het systeem uiten wordt geïnstlleerd, moet de kel met het opschrift H05RR-F worden gemonteerd met een miniml koolgehlte vn 2% en een minimle doorsnede vn 4 x 0,75 mm². 20. In de uitvoering met rdioesturing, is het noodzkelijk om de stp-voor-stp-knop voor de hndmtige werking te instlleren, voor het gevl er prolemen zijn met de rdioesturing. 2

3 T-MODE BUISMOTOREN RADIO, WIND 433MHz 1 BESCHRIJVING e d Buismotor Vooreeld vn een meenemer. (Accessoire) c Vooreeld vn een loopring. (Accessoire) d Eindschkelrring e Vooreeld vn een motorsteun (Accessoire) c Fig. 1 2 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN L MODEL T-MODE 45 R KOPPEL (Nm) GEBRUIKS- FREQUENTIE MAX GE- BRUIKS- DUUR (min.) SNELHEID (tpm) SPAN- NING (V) FREQUENTIE (Hz) % VERMO- GEN (W) STROOM (A) MAX ROTATIES AAN- DRIJFAS DIAMETER MOTOR (mm) LENGTE L MET ADAPTER (mm) 8/ % IP44 15/ % IP44 25/ % IP44 30/ % IP44 35/ % IP44 45/ % IP44 50/ % IP44 BESCHER- MINGS- GRAAD 3

4 3 INSTALLATIE 3.1 BUISMOTOR ASSEMBLEREN 1) Plts de loopring (Fig.2 ref.) in de uismotor, tot hij heleml in de geleider in de eindschkelrring zit. 2) Plts de meenemer (Fig.2 ref.) op de motors. 3) Zet de meenemer vst met de ijgeleverde lokkering. (Fig.2 ref.c) 4) Controleer of de meenemer goed vst zit (Fig.2 ref. c ) 1) Meet de fstnd A op de uismotor zols eschreven in figuur 3 ref.. 2) Boor met een oortje Ø 3 mm een gt in de s (Fig.3 ref.) op de fstnd A die eerder op de uismotor is gemeten (Fig.3 ref.). 3) Plts de gessemleerde uismotor in de s n de knt tegenover de kp, tot de meenemer heleml in de s zit (Fig.4 ref.). 4X10 c 3.2 BUISMOTOR INSTALLEREN A =..x.. mm Fig.2 4) Bevestig de meenemer op de s met een zelftppende schroef 4x10 die in het zojuist gemkte gt wordt gestoken, zols in 4 ref.. 5) Monteer de eerder gekozen motorsteun n de knt met de elektrische nsluitingen (Fig 5 rif ). 6) Plts de ngedreven s in de motorsteun (Fig.5 ref. ), en op de kphouder (Fig.5 ref.c). 7) Controleer met een wterps of de ngedreven s perfect horizontl is, en stel eventueel de hoogte vn de kphouder of de motorsteun ij. A =..x.. mm c Ø 3 mm ZIJDE ELEKTRISCHE AANSLUITING 4

5 3.3 ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN RADIO-UITVOERING WIND-UITVOERING De uismotor serie R kn zowel door een fstndsediening ls door een drukknop met de logic stp voor stp worden ediend. GEEL-GROEN BLAUW BRUIN ROOD OF ZWART 220 V ~ FASE DRUKKNOP NULLEIDER Als de roode (of zwrte) kel niet wordt geruikt, knip hem dn niet f. Fig.6 AUTOMATISCH SYSTEEM BEDIEND DOOR ALLEEN AFSTANDSBEDIENING : Als u dit type configurtie wilt nleggen, moet u de luwe en de ruine drd vn de motor op de netvoeding, en de geel-groene drd op de rding nsluiten. De ROODE (of zwrte) drd moet niet worden ngesloten. De uismotor serie W kn zowel door een fstndsediening ls door een drukknop met de logic stp voor stp worden ediend. Drnst kn op de motor een windsensor (windmeter) worden ngesloten, die het commndo geeft het rolluik op te trekken zodr de wind een snelheid vn 20 km/h ereikt. WANNEER DE WINDMETER INGRIJPT, IS DE DRAAIRICHTING VAN DE MOTOR HETZELFDE ALS DIE WANNEER DE OMHOOGKNOP VAN DE AFSTANDSBEDIENING WORDT INGEDRUKT. GEDURENDE 16 min. BLIJFT HET OMLAAG- COMMANDO ONDERDRUKT AUTOMATISCH SYSTEEM BEDIEND DOOR AFSTANDSBEDIENING EN WINDMETER: Als u dit type configurtie wilt nleggen, moet u de luwe en de ruine drd vn de motor op de netvoeding, en de geel-groene drd op de rding nsluiten. De roode (of zwrte) drd moet niet worden ngesloten. De WINDMETER moet worden ngesloten zols in figuur 7. AUTOMATISCH SYSTEEM BEDIEND DOOR AFSTANDSBEDIENING, DRUKKNOP EN WINDMETER: Als u dit type configurtie wilt geruiken, sluit dn de motor n zols in het schem in figuur 7. GEEL-GROEN Als de roode (of zwrte) kel niet wordt geruikt, knip hem dn niet f, mr isoleer hem gewoon AUTOMATISCH SYSTEEM BEDIEND DOOR ZOWEL AFSTANDSBEDIENING ALS DRUKKNOP: Als u dit type configurtie wilt geruiken, sluit dn de motor n zols in het schem in figuur 6. De drukknop werkt met de logic stp voor stp, iedere keer dt hij wordt ingedrukt wordt een impuls nr de motor gestuurd (BIJVOORBEELD: EERSTE IMPULS OMHOOG-TWEEDE IMPULS STOP-DERDE IMPULS OMLAAG, enz.). N een omhoog- of omlgimpuls lijft de motor drien tot de etreffende eindschkelr is ereikt. BLAUW BRUIN ROOD (OF ZWART) WIT DRUKKNOP NULLEIDER 220 V ~ FASE WINDMETER Fig.7 De drukknop werkt met de logic stp voor stp, iedere keer dt hij wordt ingedrukt wordt een impuls nr de motor gestuurd (BIJVOORBEELD: EERSTE IMPULS OMHOOG-TWEEDE IMPULS STOP-DERDE IMPULS OMLAAG, enz.). N een omhoog- of omlgimpuls lijft de motor drien tot de etreffende eindschkelr is ereikt 5

6 4 GEBRUIK VAN DE RADIO-AFSTANDSBEDIENINGEN A C B TOETS A: OMHOOG TOETS B: OMLAAG TOETS C: STOP Elke fzonderlijke druk op de knop omhoog of omlg vn de fstndsediening heeft een volledige eweging tot gevolg. Om een mnoeuvre te stoppen moet op de STOP-knop worden gedrukt, nders is de motor ctief totdt de ijehorende eindschkelr wordt ereikt. 4.1 OPSLAG IN HET GEHEUGEN VAN DE EERSTE ZENDER ZIJDE MOTORKOP De instructies in de volgende prgrfen dienen te worden opgevolgd l nrgelng het type configurtie vn uw instlltie (Fig.9). TYPE 1 en 4 1. Schkel de voeding vn de motor in. De ontvnger in de motor gt over nr de progrmmeerfse, en lt de motor 1 seconde lng in eide richtingen ewegen. 2. Druk innen 15 seconden op de toets B (OMLAAG) vn de zender. 3. Om te evestigen dt de progrmmering correct is, zl de motor zich nogmls 1 seconde in eide richtingen ewegen. 4. Voer enkele korte mnoeuvres uit om te openen, te stoppen en te sluiten, om n te gn of de werking correct is. TYPE 2 en 3 Fig.8 TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 Fig.9 1. Schkel de voeding vn de motor in. De ontvnger in de motor gt over nr de progrmmeerfse, en lt de motor 1 seconde lng in eide richtingen ewegen. 2. Druk innen 15 seconden op de toets A (OMHOOG) vn de zender. 3. Om te evestigen dt de progrmmering correct is, zl de motor zich nogmls 1 seconde in eide richtingen ewegen. 4. Voer enkele korte mnoeuvres uit om te openen, te stoppen en te sluiten, om n te gn of de werking correct is. Als de opslg in het geheugen mislukt, moet een reset-commndo worden gegeven (HOOFDSTUK 4.3) en moet de procedure worden herhld. 4.2 TOEVOEGEN VAN ANDERE RADIO-AFSTANDSBEDIENINGEN 1. Houd de STOP-toets vn de l in het geheugen opgeslgen zender 5 seconden ingedrukt; de motor eweegt 1 seconde lng in eide richtingen. 2. Druk innen 5 seconden op de knop OMHOOG en druk in de volgende 5 seconden op de knop OMLA- AG; de motor eweegt 1 seconde lng in eide richtingen. 3. Druk innen 5 seconden op de knop OMHOOG vn de NIEUWE zender. Als de nieuwe zender correct in het geheugen is opgeslgen, dn eweegt de motor 1 seconde lng in eide richtingen. 4. Als de opslg in het geheugen niet gelukt is, moet de procedure worden herhld In elke ontvnger kunnen er tot 32 zenders in het geheugen worden opgeslgen. Als lle geheugenpltsen vn de ontvnger ezet zijn, eweegt de motor 2 keer in eide richtingen. 4.3 WISSEN VAN HET GEHEUGEN VAN DE INTERNE ONTVANGER ( RESET ) 1) Schkel de voeding nr de motor uit, wcht 10 seconden en verind de ROODE (of zwrte) drd met de ruine drd. (ls er een knop stp voor stp is, hoeft enkel deze knop te worden ingedrukt, zonder de drden te verinden). 2) Schkel n ongeveer 10 seconden de voeding nr de motor in, de motor eweegt 1 seconde in eide richtingen, wrmee wordt ngegeven dt het geheugen volledig is gewist. 3) Schkel de voeding nr de motor weer uit. Hl de zwrte en de ruine drd vn elkr los. (Als er een knop stp voor stp is, lt deze dn los). 5 REGELING VAN DE EINDSCHAKELAARS In de uisvormige motoren vn FAAC heen zit een systeem vn elektromechnische eindschkelrs wrmee de voeding vn de motor kn worden uitgeschkeld ls de openings- of sluitingslimiet vn het rolluik/-gordijn of zonnescherm ereikt wordt. 5.1 CORRELATIE TUSSEN DE DRAAIRICHTING VAN DE AS EN DE PIJLEN VAN DE EINDSCHAKELAARS Fig.10 Dririchting s Bijehorende eindschkelr Dririchting s Bijehorende eindschkelr 6

7 Om de stelschroeven vn de eindschkelr gemkkelijker te identificeren, zie de figuren fhnkelijk vn de richting wrin de motor gemonteerd is (links of rechts), en de configurtie vn de kst (innen of uiten). 5.2 REGELING EINDSCHAKELAAR BIJ DALING BIJBEHORENDE EINDSCHAKELAAR BIJBEHORENDE EINDSCHAKELAAR DRAAIRICHTING AS DRAAIRICHTING AS Fig.11 1) Houd de knop omlg ingedrukt 2) Dri de schroef vn de eindschkelr voor de dririchting omlg vn de s (Fig.11 ref.) met de regelstf (Fig.1 ref.e) in de richting vn het plusteken (+) om de slg vn het rolluik/-gordijn of zonnescherm te vergroten, in de richting vn het minusteken ( - ) om de slg te verkleinen. 5.3 REGELING EINDSCHAKELAAR BIJ STIJGING BIJBEHORENDE EINDSCHAKELAAR BIJBEHORENDE EINDSCHAKELAAR DRAAIRICHTING AS Fig.12 DRAAIRICHTING AS 1) Houd de knop omhhoog ingedrukt. 2) Dri de schroef vn de eindschkelr voor de dririchting omhoog vn de s (Fig.12 ref.) met de regelstf (Fig.1 ref.e) in de richting vn het plusteken (+) om de slg vn de het rolluik/-gordijn of zonnescherm te vergroten, in de richting vn het minusteken ( - ) om de slg te verkleinen. 7

8 SEDE - HEADQUARTERS FAAC S.p.A. Vi Clri, Zol Predos (BO) - ITALY Tel Fx ASSISTENZA IN ITALIA SEDE tel ROMA tel SUBSIDIARIES AUSTRIA FAAC GMBH Slzurg, Austri tel FAAC TUBULAR MOTORS tel AUSTRALIA FAAC AUSTRALIA PTY LTD Homeush Sydney, Austrli tel CHINA FAAC SHANGHAI Shnghi, Chin tel UNITED KINGDOM FAAC UK LTD. Bsingstoke - Hmpshire, UK tel FRANCE FAAC FRANCE Sint Priest - Lyon, Frnce tel FAAC FRANCE - AGENCE PARIS Mssy - Pris, Frnce tel FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS Sint Denis de Pile - Bordeux, Frnce tel fx MILANO tel TORINO tel GERMANY FAAC GMBH Freilssing, Germny tel FAAC TUBULAR MOTORS tel INDIA FAAC INDIA PVT. LTD Noid Delhi, Indi tel /4199 NORDIC REGIONS FAAC NORDIC AB Perstorp, Sweden tel SPAIN F.A.A.C. SA Sn Sestián de los Reyes. Mdrid, Spin tel U.S.A. FAAC INTERNATIONAL INC Jcksonville, FL - U.S.A. tel FAAC INTERNATIONAL INC Fullerton, Cliforni - U.S.A. tel PADOVA tel FIRENZE tel BENELUX FAAC BENELUX NV/SA Brugge, Belgium tel FAAC TUBULAR MOTORS Schpweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlnds tel SWITZERLAND FAAC AG Altdorf, Switzerlnd tel POLAND FAAC POLSKA SP.ZO.O Wrszw, Polnd tel RUSSIA FAAC RUSSIA LLC Moscow, Russi tel MIDDLE EAST FAAC MIDDLE EAST BRANCH Dui Airport Free Zone - Dui, UAE tel RTM_868 Rev.C

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE 0 TECHNISCHE INFORMATIE INDEX 06 Voedingen en toeehoren 08 Deursttions Sfer Deursttions Minisfer 9 Interne toestellen Toeehoren instllties PABX telefooncentrles Cmer s 7 Afmetingen technische informtie

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger P3/30PSF - P9/16PSF nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte TELEFOIE YTEEM IEUW MOITOGEDEELTE KLEU het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte met kleurenscherm met de telefoon. eschikr in Wit, ntrciet grijs en Tech. IHOUd lgemene kenmerken lgemene instlltie

Nadere informatie

Web Services Order Center Handleiding

Web Services Order Center Handleiding We Services Order Center Hndleiding 2009 Xerox Corportion. Alle rechten voorehouden. Xerox, het geied vn connectiviteit-ontwerp en lle productnmen die in de pulictie worden genoemd zijn hndelsmerk vn Xerox

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

INHOUDSOPGAVE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING E024S INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 1 WAARSCHUWINGEN...3 2 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 3.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN... 4 3.2 BESCHRIJVING KLEMMENBORDEN... 4 4 PROGRAMMERING

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5490CN Volg e instlltie- en configurtie-instructies in eze instlltiehnleiing voort u e mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Belangrijk veiligheidsadvies

Belangrijk veiligheidsadvies INLEIDING Hartelijk dank dat u voor de Chicco De Longhi & Me keukenmachine hebt gekozen! Dit huishoudapparaat werd ontworpen om baby- en kindervoeding voor te bereiden van het ogenblik dat u met papjes

Nadere informatie