AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Antwerpen. GUNNINGSWIJZE: Open Offerteaanvraag. SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen. 2018 Antwerpen. GUNNINGSWIJZE: Open Offerteaanvraag. SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten"

Transcriptie

1 Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Open Offerteaanvraag SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten VOORWERP VAN DE OPDRACHT: Opmaak van een ontwerp en begeleiden van de uitvoering van de verschillende deelopdrachten tot realisatie van de fietsostrade Antwerpen - Lier. PLAATS VAN UITVOERING: Provincie Antwerpen REFERENTIENUMMER OPDRACHT: FIETS-PROJ CONTACTPERSOON EN -GEGEVENS: Tina Caers Ellen Bernaerts UITERSTE DATUM EN TIJDSTIP VOOR INDIENING OFFERTES: Maandag 8 juni 2015 om 15:00u DATUM EN TIJDSTIP OPENINGSZITTING: Maandag 8 juni 2015 om 15:15u PLAATS OPENINGSZITTING: Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen Gelijkvloers vergaderzaal Salens ADRES VOOR INDIENING OFFERTES: Afgifteadres Provinciehuis aan de Singel Desguinlei Antwerpen Postadres Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS: Art 45 en 154

2 pagina 2 van 43 Inhoudstafel 1 ADMINISTRATIEF LUIK BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Aanbestedende overheid Gunningswijze Voorwerp van de opdracht... 4 Classificatie... 4 Beschrijving van de diensten Toepasselijke wettelijke bepalingen Overige algemeen toepasselijke bepalingen... 5 Bijkomende prestaties... 5 Contractuele voorwaarden Indiening en opening van de offertes (art. 90 KB 15/07/2011) Vorm en inhoud van de offerte (art. 80, 81 en 82 KB 15/07/2011) Toegangsrecht en kwalitatieve selectie... 6 Uitsluitingscriteria (art. 60 t.e.m. 66 KB 15/07/2011)... 6 Financiële en economische criteria (art. 67 KB 15/07/2011)... 7 Technische bekwaamheid (art. 68 en 72 KB 15/07/2011) Prijsvaststelling (art. 68 en 72 KB 15/07/2011) Prijsopgave (art. 16 KB 15/07/2011) Prijsherziening (art. 20 KB 15/07/2011) Gunningscriteria (art. 101 KB 15/07/2011)... 8 Prijs... 8 Ontwerpteam... 8 Plan van aanpak Varianten (art. 9 KB 15/07/2011) Verbintenistermijn (art. 57 KB 15/07/2011) BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT Toepasselijke documenten Leidend ambtenaar (art. 11 KB 14/01/2013) Vertrouwelijkheid (art. 18 KB 14/01/2013) Borgtocht (art. 25 KB 14/01/2013) Actiemiddelen van de aanbestedende overheid (art. 44 t.e.m. 51, art. 71, 72, 154 en 155 KB 14/01/2013) Uitvoeringstermijn (art. 147 KB 14/01/2013) Hoeveelheden (art. 148 KB 14/01/2013) Modaliteiten inzake prestaties (art. 149 KB 14/01/2013) Oplevering (art. 64 en 156 KB 14/01/2013) Betaling van de diensten (art. 66 en 160 KB 14/01/2013) Betalingen van de ontwerpopdracht per deelproject: De betaling van de onteigeningsdossiers De betaling van de bezettingsdossiers De betaling van de start- en projectnota De betaling van de veiligheidscoördinatie Te leveren documenten Vormvereisten Aantal exemplaren Bestanden voor tekenwerk Termijnen TECHNISCH LUIK... 18

3 pagina 3 van Omschrijving van de opdracht Voorwerp van de opdracht Werkenprogramma Coördinatie van de opdracht De administratieve afhandeling van de dossiers en betaling van en toezicht op de werken Stabiliteitsstudie en studies technische installaties Veiligheidscoördinatie Bodemonderzoeken en geotechnische onderzoeken Het milieuhygiënisch bodemonderzoek Het geotechnisch onderzoek Het grondmechanisch onderzoek Het onteigeningsplan Engagementen van de opdrachtgever... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Communicatie Beschrijving van de deelopdrachten Deelproject 1: van Ringfietspad tot Vosstraat Deelproject 2: van Vosstraat tot R11 (Krijgsbaan) Deelproject 3: van R11 tot station Boechout Deelproject 4: van station Berchem tot kruispunt Ernest Claeslaan te Lier Deelproject 5: van Ernest Claeslaan tot station Lier BIJLAGEN OFFERTEFORMULIER INVENTARIS Bezettingsplan De startnota DEELPROJECT 2: SPOORLIJN ANTWERPEN LIER Schetsprofielen Saffierstraat... 43

4 pagina 4 van 43 1 ADMINISTRATIEF LUIK 1.1 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Aanbestedende overheid Dienst Mobiliteit Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen Voor bijkomende informatie en vragen betreffende deze gunningsprocedure kan u contact opnemen met: Tina Caers, teamverantwoordelijke Fietsbeleid Tel Gunningswijze De gunning van deze overheidsopdracht gebeurt via de open offerteaanvraag Voorwerp van de opdracht Classificatie Deze opdracht is een opdracht voor diensten. CPV code: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie. Beschrijving van de diensten Het onderzoeken van verschillende tracévarianten en de tracékeuze voor de fietsostrade Antwerpen-Lier Het opmaken van een start en projectnota 1 voor de fietsostrade Antwerpen-Lier Het opmaken van een ontwerp en begeleiding van de uitvoering van de verschillende deelopdrachten tot realisatie van de fietsostrade Antwerpen-Lier In deel 2 van dit bestek vindt u een meer nauwkeurige en uitvoerige beschrijving van de dienstverlening Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: 1 Volgens de projectmethodologie

5 pagina 5 van 43 - Wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren. - KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. en alle latere aanvullingen en wijzigingen Overige algemeen toepasselijke bepalingen Bijkomende prestaties Krachtens artikel 26, 1, 2 b) van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, behoudt de Provincie Antwerpen zich de mogelijkheid voor om extra prestaties van soortgelijke aard te bestellen. Contractuele voorwaarden Met de overhandiging van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, ook als deze worden vermeld in een of meerdere bijlagen van zijn offerte. Door het indienen van een offerte verbinden de inschrijvers zich ertoe de bepalingen van onderhavig bestek na te leven Indiening en opening van de offertes (art. 90 KB 15/07/2011) De offertes moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres voor indiening van offertes zoals opgegeven op het voorblad van dit bestek. De uiterste datum en tijdstip voor indiening van de offertes zijn opgegeven op het voorblad van dit bestek. De offerte wordt in een definitief gesloten envelop gestoken met vermelding van: - de op het voorblad vermelde adres- en contactgegevens - de datum waarop de offertes worden geopend - de verwijzing naar het referentienummer en het voorwerp van de opdracht De offerte die per post wordt verzonden wordt in een tweede definitief gesloten envelop gestoken met vermelding van: - de op het voorblad vermelde adres- en contactgegevens - de verwijzing naar het referentienummer en het voorwerp van de opdracht - OFFERTE NIET OPENEN De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting in het lokaal en op de datum en het tijdstip vermeld op het voorblad van dit bestek Vorm en inhoud van de offerte (art. 80, 81 en 82 KB 15/07/2011)

6 pagina 6 van 43 De inschrijver maakt zijn offerte op en vult de inventaris in op de bij het bestek horende formulieren. Deze formulieren vindt u in deel 3, bij de bijlagen bij dit bestek. De offerte wordt in één exemplaar op papier ingediend (origineel) en in één exemplaar elektronisch op cd-rom of USB-stick. Op elke offerte en inventaris die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver op document de volgende verklaring vermelden. Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en de inventaris en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op De documenten moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend. Het bewijs van de handtekeningsbevoegdheid van deze persoon moet bij de offerte worden gevoegd. De offerte dient de vorm te hebben die hierna wordt beschreven. Elk deel dient gescheiden te worden door middel van een tabblad. Vóór het eerste tabblad zitten de begeleidingsbrief en inhoudstafel. De inschrijver dient zowel op papier als op cd-rom of USB-stick zijn offerte als volgt in te delen: Deel 1: documenten met betrekking tot offerteformulier, handtekenbevoegdheid: o offerteformulier o documenten betreffende de handtekenbevoegdheid van de ondertekenaar Deel 2: documenten met betrekking tot het eerste gunningscriterium (prijs) Deel 3 : documenten met betrekking tot het tweede gunningscriterium (ontwerpteam) Deel 4 : documenten met betrekking tot het derde gunningscriterium (plan van aanpak) Deel 5 : andere Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Uitsluitingscriteria (art. 60 t.e.m. 66 KB 15/07/2011) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het KB plaatsing van 15 juli Daar de provincie Antwerpen zelf toegang heeft tot bepaalde inlichtingen betreffende de situatie van de inschrijver, zal zij zelf deze inlichtingen nagaan en hoeft de inschrijver de volgende attesten NIET bij te voegen: Een attest van niet-faillissement, afgeleverd door de Rechtbank van Koophandel, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van faillissement, geen gerechtelijke reorganisatie aangevraagd heeft of niet in staat van faillissement, vereffening of een gelijkaardige situatie verkeert; een RSZ-attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid. Een attest tot bewijs van betaling van fiscale schulden. Belangrijke opmerking: inschrijvers die niet aan de Belgische wetgeving onderworpen zijn, dienen WEL evenwaardige attesten bij te voegen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn (overeenkomstig art. 61, 62 en 63 van het KB van 15 juli 2011).

7 pagina 7 van 43 Financiële en economische criteria (art. 67 KB 15/07/2011) 1. het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s die de verplichtingen van de inschrijver dekt rekening houdend met de omvang van de opdracht. 2. een certificaat opgesteld door een bedrijfsrevisor of een erkend account, waaruit blijkt dat de gemiddelde jaaromzet aan erelonen in één of meerdere van de disciplines wegen, rioleringen, en stedenbouwkundige inrichting van straten en pleinen in de laatste drie boekjaren telkens minstens EUR excl. btw bedroeg. In geval van een tijdelijke vereniging met enerzijds twee en anderzijds drie of meerdere partners wordt de gevraagde omzet bepaald op respectievelijk 1,5 miljoen EUR en 2 miljoen EUR. Technische bekwaamheid (art. 68 en 72 KB 15/07/2011) 1. een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van al het tewerkgestelde personeel, een volledig gedetailleerde beschrijving, inbegrepen organigram van het bedrijf (organisatie) Uit deze lijst met de bezetting moet blijken dat onderstaande profielen beschikbaar zijn: minimum 1 burgerlijk ingenieur minimum 2 industrieel ingenieurs minstens 1 verkeerskundige 1 erkend stedenbouwkundige 1 bodemsaneringsdeskundige 1 landschapsarchitect een veiligheidscoördinator niveau A Indien dit niet het geval is moet de inschrijver aantonen dat hij zich voor deze opdracht laat bijstaan door derden die wel over de vereiste kwalificaties beschikken. 2. een lijst van de infrastructuur en de technische middelen, mogelijkheden en bijzondere vaardigheden om de opdracht naar behoren en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren relevante referentieprojecten, beknopt voorgesteld, waarvan de studieopdracht en de begeleiding van de uitvoering werd uitgevoerd in de laatste 3 jaar en waarvan het ramingsbedrag of uitvoeringsbedrag minstens 1 miljoen EUR excl. btw of meer bedraagt Prijsvaststelling (art. 68 en 72 KB 15/07/2011) Wat de prijsbepaling betreft wordt deze opdracht aanzien als een opdracht volgens prijslijst, bestaande uit uitsluitend posten met een vermoedelijke hoeveelheid, waarbij alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn Prijsopgave (art. 16 KB 15/07/2011) Alle kosten en heffingen welke de opdracht belasten met uitzondering van de btw vallen ten laste van de inschrijver en worden verondersteld te zijn inbegrepen in de globale prijzen en de eenheidsprijzen van de opdracht. De prijzen worden verplicht in euro opgegeven tot op 2 cijfers na de komma Prijsherziening (art. 20 KB 15/07/2011)

8 pagina 8 van 43 De tarieven, met forfaitaire eenheidsprijzen voor de prestaties, zijn onderhevig aan indexaanpassingen. De indexaanpassing gebeurt van rechtswege jaarlijks, op de verjaardag van de overeenkomst, en rekening houdend met de gezondheidsindex bij aanvang van de maand, voorafgaand aan deze verjaardag en in overeenstemming met deze prijsindexeringsformule: P=P0 * [(0,8 * I1/I0) + 0,2] P = P0 = I0 = I1 = geïndexeerde prijs oorspronkelijke prijs Gezondheidsindex op de Effectieve Datum Gezondheidsindex bij aanvang van de maand, voorafgaand aan de verjaardag Voor het ontwerp en het toezicht op de uitvoering zit de prijsherziening vervat in de werkelijke kostprijs van de werken Gunningscriteria (art. 101 KB 15/07/2011) De provincie Antwerpen kiest de economisch voordeligste offerte op basis van volgende gunningscriteria. De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht: Prijs 50 punten Ontwerpteam 25 punten Plan van aanpak 25 punten Prijs De score in dit criterium wordt berekend aan de hand van de volgende formule: S = 50 {[(Px Pl) / Px] x 50} S = score Px = prijs beoordeelde offerte (na rekenkundig nazicht) Pl = prijs voordeligste offerte (na rekenkundig nazicht) Ontwerpteam De inschrijver geeft in zijn offerte duidelijk aan welk team van medewerkers zal worden ingezet voor de uitvoering van de aangeboden dienstverlening en welke rol deze daarin bekleden. Bovendien geeft de inschrijver voor elke opgegeven medewerker(s) een mogelijke vervanger op. Van al deze personen wordt een CV bij de offerte gevoegd. Elke CV bevat enerzijds informatie over ervaring, competenties en diploma s en anderzijds informatie over kennis en kunde met betrekking tot het ontwerpen voor infrastructuurwerken in een overheidscontext (overheidsopdrachten). Indien een team van meerdere medewerkers wordt ingezet wordt er in de offerte een duidelijke beschrijving opgegeven van de rolverdeling tussen de opgegeven medewerkers, dit zowel met betrekking tot de inhoud van de rol als met betrekking tot de werktijdverdeling. Continuïteit van de dienstverlening: de dienstverlener verbindt zich ertoe, behalve in geval van overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven persoon (personen). De vermelde persoon (personen) of hun vervangers worden geacht effectief deel te nemen aan de opdracht: De opdracht zal worden uitgevoerd door de persoon, vermeld in de offerte van dienstverlener.

9 pagina 9 van 43 De dienstverlener zal die persoon enkel mogen vervangen om reden van overmacht, en dan nog enkel door een persoon met minstens equivalente kwalificaties, en mits het schriftelijk akkoord van de provincie Antwerpen. Indien de provincie Antwerpen van oordeel is dat de door de dienstverlener voorgestelde persoon niet geschikt is om de opdracht mee uit te voeren, zal provincie Antwerpen de dienstverlener daar gemotiveerd van op de hoogte brengen en de dienstverlener verzoeken deze te vervangen. Indien er een vervanging van een persoon dient te gebeuren, valt de kennisoverdracht volledig ten laste van de dienstverlener. Plan van aanpak De inschrijver geeft in zijn offerte een beschrijving van het plan van aanpak, dit is een scenario van concept tot realisatie van de ontwerpopdracht én uitvoering van het project door de aannemer, met minimaal de volgende onderdelen: - Een beschrijving van de eigen visie op, en interpretatie van de doelstellingen van het project, de complexiteit, probleemgebieden en opportuniteiten, alsook de vereiste aanpak om tot het best mogelijke resultaat te komen. - Een uitgewerkt plan van aanpak met stappenplan, tijdschema, projectstructuur. Bij de opmaak van het stappenplan houdt de inschrijver rekening met de onderstaande randvoorwaarden: o de startnota dient 4 maanden na aanvangsbevel klaar te zijn. o de projectnota dient 8 maanden na aanvangsbevel klaar te zijn o 50% van de deelprojecten van het werkenprogramma dient 12 maanden na o aanvangsbevel 100% aanbestedingsklaar te zijn. 100% van het werkenprogramma dient 24 maanden na aanvangsbevel aanbestedingsklaar te zijn. De ontwerper houdt in zijn voorstel rekening met de genoemde factoren om tot een prioriteiten volgorde van uit te voeren werken te komen. Een voldoende gedetailleerde weergave van de prestaties en producten die de dienstverlener in elke fase en onderdeel van het projectverloop zal opleveren, met een timing. Het plan van aanpak is maximaal 5 pagina s lang Varianten (art. 9 KB 15/07/2011) Varianten zijn niet toegelaten Verbintenistermijn (art. 57 KB 15/07/2011) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaand vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.

10 pagina 10 van BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT Toepasselijke documenten Onderstaande lijst is niet limitatief: Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 3.1 Het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid, versie 2014 De startnota DEELPROJECT 2: SPOORLIJN ANTWERPEN LIER BOVENLOKALE FIETSROUTES UIT HET MASTERPLAN 2020 MOBILITEIT ANTWERPEN Opdrachtgever: Vlaams Gewest Afdeling MOW BMV Antwerpen Projectnummer: BE Versie C het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (dd 25/01/2013) Leidend ambtenaar (art. 11 KB 14/01/2013) De leidend ambtenaar is Wim Lux, departementshoofd Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (DROM) Vertrouwelijkheid (art. 18 KB 14/01/2013) Door in te schrijven op deze opdracht, verbindt de opdrachtnemer zich niet alleen tot het respecteren van het beroepsgeheim, maar ook tot neutraliteit en discretie ten overstaan van het personeel van de provincie Antwerpen. Deze verplichting blijft ook na de uitvoering van de opdracht bestaan. De opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, van alle informatie, van welke aard ook, die hem zal worden meegedeeld of waarvan hij in de loop van de opdracht kennis zal nemen. Met het oog op de toepassing van dit bestek wordt onder informatie verstaan: alle inlichtingen toevertrouwd aan personeelsleden van de opdrachtnemer in het kader van de opdracht, alle elektronische bestanden waartoe ze toegang krijgen, alle documenten die hen worden toevertrouwd, alle vergaderingen waaraan ze deelnemen. Deze informatie wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deze opsomming is niet exhaustief. De informatie in kwestie: - kan zijn vastgelegd op eender welke informatiedrager, zoals papier, film, magneetband, cd-rom, diskette, USB-stick; - kan mondeling of visueel aan de opdrachtnemer worden verstrekt, voor of na een demonstratie en/of overdracht van een informatiedrager met de gewenste informatie; - kan aan de opdrachtnemer zijn verstrekt via het verlenen van de toegang tot het gehele of gedeelte van het netwerk van de provincie Antwerpen dat de opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Deze opsomming is niet exhaustief. De opdrachtnemer garandeert dat zijn personeel, aangestelden en zijn onderaannemers de vertrouwelijkheid van deze gegevens zullen respecteren. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verstrekken aan derden, inbegrepen eventuele filialen en andere ondernemingen die met

11 pagina 11 van 43 de opdrachtnemer zijn geassocieerd. Hij zal aan zijn personeelsleden en aan die van zijn onderaannemers die rechtstreeks bij de uitvoering betrokken zijn, enkel de gegevens bekendmaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. De hierboven genoemde verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie van de provincie Antwerpen: - waarvan de opdrachtnemer op een voor die overheid aanvaardbare wijze kan aantonen dat ze reeds in zijn bezit was op het ogenblik dat ze hem voor het eerst door de provincie Antwerpen; - werd meegedeeld; - die, op het moment dat ze bekend werd bij de provincie Antwerpen, reeds openbaar was; - die, nadat ze bekend werd bij de provincie Antwerpen, regelmatig openbaar werd gemaakt op een andere wijze dan door toedoen van de opdrachtnemer; - die de opdrachtnemer van een derde heeft verkregen die te goeder trouw beschikte over de informatie van de provincie Antwerpen en die was gemachtigd om deze mee te delen aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verbindt er zich toe : - om als een zorgvuldig persoon en naar eer en geweten om te gaan met de hem toevertrouwde informatiesystemen, documenten en informatie; - om zich geen toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot het geheel of gedeelte van de informatiesystemen of informatie indien daarvoor geen expliciete toegangsmogelijkheid werd gecreëerd; - om in geen geval privé-gegevens aan het netwerk van de provincie Antwerpen toe te voegen, te verwijderen of te veranderen; - om de wachtwoorden of andere authenticatiesystemen die hem met het oog op de uitvoering van zijn opdracht zijn ter beschikking gesteld, niet mee te delen aan derden noch te bewaren op een plaats waar derden er kennis van kunnen nemen; - om de aangeboden informatiesystemen en informatie uitsluitend te gebruiken in samenwerking met de provincie Antwerpen in het kader van de uitvoering van de opdracht; - om de informatie van de provincie Antwerpen niet te kopiëren, vast te leggen op een informatiedrager of ter beschikking te stellen van derden, behoudens daartoe verleende uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming. Alle informatie die door de provincie Antwerpen aan de opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, en elke informatiedrager met informatie van de provincie Antwerpen die aan de opdrachtnemer door de provincie Antwerpen wordt toevertrouwd, blijft de exclusieve eigendom van de provincie Antwerpen, zoals ook elke informatiedrager waarop de opdrachtnemer informatie van de provincie Antwerpen heeft gekopieerd of vastgelegd, de integrale eigendom is van de provincie Antwerpen. Door informatie ter beschikking te stellen, verleent de provincie Antwerpen geen enkel licentierecht, expliciet noch impliciet, op patenten, auteursrechten of andere intellectuele rechten. De provincie Antwerpen behoudt op elk ogenblik het recht om aan de opdrachtnemer te verzoeken om het geheel of een gedeelte van de informatiedragers waarop de opdrachtnemer de informatie van de provincie Antwerpen heeft opgeslagen en/of de hem toevertrouwde verificatie- en toegangscodes van welke aard ook, badges en sleutels terug te bezorgen en/of om de opdrachtnemer de hem verleende toegang tot het netwerk van de provincie Antwerpen te ontnemen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de gevraagde informatie, verificatie- en

12 pagina 12 van 43 toegangscodes van welke aard ook en de badges en sleutels onmiddellijk terug te bezorgen zonder ze te kopiëren. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om na afloop van de opdracht zonder verwijl aan de provincie Antwerpen alle informatiedragers terug te bezorgen die informatie van de provincie Antwerpen bevatten evenals alle verificatie- en toegangscodes van welke aard ook evenals de badges en sleutels die aan de opdrachtnemer worden ter beschikking gesteld met het oog op de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om zich te onthouden van alle industriële toepassingen van de informatie van de provincie Antwerpen en om die informatie voor geen andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van onderhavige opdracht of van een taak die hem door de provincie Antwerpen werd toevertrouwd in het kader van de onderhavige opdracht. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade waar de provincie Antwerpen of derden het slachtoffer van zouden zijn ten gevolge van het niet respecteren door de opdrachtnemer zelf, door leden van zijn personeel of aangestelden van de verplichtingen die hem worden opgelegd krachtens dit artikel. In geval van inbreuken op dit artikel kan de provincie Antwerpen overgaan tot de onmiddellijke eenzijdige beëindiging van het contract of het opleggen van een schadevergoeding, conform artikel 60 van het KB van 14 januari 2013, dit alles onverminderd mogelijke strafrechtelijke vervolging Borgtocht (art. 25 KB 14/01/2013) Voor deze opdracht wordt een borgtocht geëist t.b.v. 5% van het oorspronkelijke inschrijvingsbedrag excl. btw van de opdracht Actiemiddelen van de aanbestedende overheid (art. 44 t.e.m. 51, art. 71, 72, 154 en 155 KB 14/01/2013) Dit bestek wijkt af van artikel 45 en 154 AUR. De afwijking op bovengenoemde artikels wordt gemotiveerd door het feit dat het in gebreke blijven van de dienstverlener een veel groter financieel nadeel voor de provincie Antwerpen kan opleveren dan de financiële omvang van zijn eigen opdracht, dit als gevolg van koppeling aan het te realiseren infrastructuurproject. De boete die ten laste gelegd wordt van de dienstverlener wegens het niet naleven van de contractuele termijnen van de omschreven deelprestaties, wordt in afwijking op artikel 154 AUR bepaald op 200,00 EUR per kalenderdag vertraging. De straffen voorzien onder 45 AUR worden berekend zoals voorzien in het voormeld KB, echter zonder toepassing van de gestelde maxima per straf. De bijzondere aandacht wordt gevestigd op het respecteren van de reglementaire termijnen voor administratieve afhandeling van betalingsaanvragen (vorderingsstaten), en dergelijke. Verwijlintresten of andere kosten als gevolg van nalatigheid zullen worden doorgerekend aan de in gebreke blijvende partij.

13 pagina 13 van Uitvoeringstermijn (art. 147 KB 14/01/2013) De looptijd van de opdracht bedraagt in principe 48 maanden, maar is afhankelijk van de effectieve beëindiging van de werken Hoeveelheden (art. 148 KB 14/01/2013) Deze opdracht betreft een opdracht met vermoedelijke hoeveelheden Modaliteiten inzake prestaties (art. 149 KB 14/01/2013) De dienstverlening wordt uitgevoerd in de provincie Antwerpen Oplevering (art. 64 en 156 KB 14/01/2013) De oplevering (of weigering van oplevering) gebeurt bij de beëindiging van het laatste onderdeel van de dienstprestaties. Voor de onderdelen van de opdracht die verband houden met de uitvoering van werken kan de oplevering pas gebeuren bij de definitieve oplevering van het laatste onderdeel van het project waarop de opdracht betrekking heeft Betaling van de diensten (art. 66 en 160 KB 14/01/2013) De diensten kunnen pas gefactureerd worden na verstrekte en aanvaarde diensten De uitbetaling van het ereloon geschiedt bij afkortingen en tegen voorlegging van ondertekende en gedagtekende schuldvorderingen in drievoud Betalingen van de ontwerpopdracht per deelproject: Indien de aannemer boeten, prijskortingen of prijsverminderingen mocht verschuldigd zijn ingevolge enigerlei fout of nalatigheid, zullen deze niet in mindering worden gebracht voor het berekenen van het ereloon. Betaling fase VOORONTWERP - Na aanvaarding door de provincie Antwerpen van het ingediende voorontwerp: 20 % van het globale ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van de beknopte raming behorend bij het voorontwerp der werken. Betaling fase definitief ONTWERP - Na aanvaarding door de provincie Antwerpen van de ingediende uitvoeringsontwerpen en aanbestedingsdossiers: 50 % van het globale ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van de gedetailleerde ramingsprijs der werken, mits aftrek van het reeds gevorderd ereloon in de fase VOORONTWERP hiervoor. Betaling fase AANBESTEDING - Na de gunning van de werken aan de laagste regelmatige inschrijver ingevolge de gehouden aanbesteding, offerteaanvraag of onderhandelingsprocedure : 60 % van het globale ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van dat gunningsbedrag, mits aftrek van het reeds gevorderde ereloon ingevolge de fasen VOORONTWERP en ONTWERP hiervoor.

14 pagina 14 van 43 Betaling fase UITVOERING - Na aanvang van de uitvoering der werken, kan volgend ereloon worden gevorderd: tot 95 % van het globale ereloon volgens de offerte, berekend op de werkelijke kostprijs der werken, aangepast met de contractuele herzieningen en mits aftrek van de reeds gevorderde erelonen ingevolge VOORONTWERP, ONTWERP, AANBESTEDING en UITVOERING - hiervoor, bij het indienen van de eindafrekening of na de voorlopige oplevering der werken, waarbij de som die als waarborg wordt behouden tot aan de definitieve aanvaarding minimum 2500,00 EUR zal bedragen. Betaling SALDO Het saldo van het globale ereloon volgens de offerte, kan worden gevorderd na de definitieve oplevering van de werken of na het verstrijken van de waarborgtermijn volgens het bestek van deze werken De betaling van de onteigeningsdossiers Het ereloon voor onteigeningsdossiers kan worden gevorderd na goedkeuring en overhandiging van het definitieve onteigeningsplan en staat aan de opdrachtgever De betaling van de bezettingsdossiers Het ereloon voor bezettingsdossiers kan worden gevorderd na goedkeuring en overhandiging van het definitieve bezettingsplan en staat aan de opdrachtgever De betaling van de start- en projectnota Het ereloon voor de start- en projectnota kan worden gevorderd na overhandiging van de documenten aan de opdrachtgever en de goedkeuring door de subsidiërende overheid: ereloon voor startnota: 100% van het ereloon na goedkeuring door de subsidiërende overheid; ereloon voor projectnota: 100% van het ereloon na goedkeuring door de subsidiërende overheid De betaling van de veiligheidscoördinatie Het ereloon voor de veiligheidscoördinatie kan worden gevorderd na goedkeuring door de opdrachtgever en voorlegging van de gedagtekende schuldvorderingen: ereloon voor veiligheidscoördinator-ontwerp: na overhandiging en aanvaarding van het veiligheids- en gezondheidsplan en het coördinatiedagboek aan de opdrachtgever; ereloon voor veiligheidscoördinator-uitvoering: na overhandiging en aanvaarding van het proces-verbaal tot vaststelling van de overdracht van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de opdrachtgever. Elke factuur moet de volgende informatie bevatten: de referentie van dit bestek: zie voorblad van dit document; de detaillering van de gepresteerde diensten; het nummer van de vorderingsstaat met vermelding van de referentie naar de opdracht, vermelding van de referentie naar de deelopdracht(en);

15 pagina 15 van 43 de referentie naar de specifieke opdracht, aanvaardingsdocument van de specifieke opdracht; het totaal te betalen bedrag exclusief btw; het tarief en het bedrag van de btw; het totaal te betalen bedrag, btw inbegrepen. Elke factuur zal gestuurd worden naar het volgende adres: Provincie Antwerpen Dienst Boekhouding Koningin Elisabethlei Antwerpen met vermelding van: dienst Mobiliteit en de bestelbonnummer de referentie van de opdracht het nummer van de vorderingsstaat Te leveren documenten Het ereloon omvat het opmaken, leveren en verspreiden van alle documenten die nodig zijn in alle fasen van de opdracht Vormvereisten Alle documenten moeten stevig worden ingebonden. De bladen moeten aan beide zijden worden bedrukt (niet voor plannen en presentaties). Alle documenten moeten ook onder de vorm van universeel leesbare digitale gegevensbestanden worden geleverd, af te stemmen met de opdrachtgever Onteigeningsplan Het onteigeningsplan heeft tot doel om op een eenduidige manier de gronden en/of de gebouwen te identificeren die de opdrachtgever dient te verwerven in het kader van een onteigeningsprocedure. Het proces van de opmaak van onteigeningsplannen met de tussentijdse resultaten, het eindresultaat, de vooropgestelde timing en terugkoppelmomenten worden uitgebreid beschreven onder punt Het onteigeningsplan Bezettingsplan De opmaak van bezettingsplannen dient te gebeuren op basis van opmetingsplannen en grensbepaling volgens het voorbeeld in bijlage 3.3 Bezettingsplan Start- en projectnota Het opmaken van de start- en projectnota en het aanpassen ervan op vraag van de opdrachtgever met het oog op het verkrijgen van subsidies. De nota s worden opgesteld conform de projectmethodologie zoals beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering tot

16 pagina 16 van 43 bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (dd 25/01/2013). De startnota omvat: Probleemstelling en doelstellingen Planningscontext en randvoorwaarden: ruimtelijk-planologisch, verkeersplanologisch en juridisch Analyse: ruimtelijke analyse, verkeerskundige analyse en synthese probleemstelling Voorstellen van oplossingsrichtingen/concepten Onderzoek van de oplossingsrichtingen & varianten Afweging van de oplossingsrichtingen en keuze van de oplossing Procedure Financiële raming De projectnota omvat: Inleiding en situering Samenvatting van het concept van de startnota Verbeteringen, aanvullingen van en afwijkingen op de startnota Concrete uitwerking van het project: technische uitwerking, specifieke ontwerpdetails, voorontwerp en flankerende maatregelen Procedure Raming Er wordt in principe voor deze fietsostrade één start- en één projectnota opgemaakt As-builtplan Voor de actualisatie van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) zijn gestandaardiseerde asbuiltplannen verplicht. As-builtplannen moeten voldoen aan GRB-skeletspecificaties om snel en vlot geïntegreerd te kunnen worden in het GRB. Op die manier wordt samengewerkt aan een actueel GRB dat bij terreinveranderingen snel wordt bijgewerkt. Het is ook een decretale verplichting: het GRB-decreet (16 april 2004) Deze specificaties zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/grb-skelet/nieuweskeletspecificaties/documenten-templates-en-voorbeelden Aantal exemplaren De levering van documenten moet zo nodig worden hernieuwd, na aanpassing of bij herneming van procedures, tot wanneer het doel per fase bereikt is. Voorstudies Voorontwerp Startnota Projectnota Onteigeningsplan Bezettingsplan Bouwaanvraag Ontwerp Aanbesteding Uitvoeringsdocumenten 4 exemplaren 4 exemplaren 4 exemplaren 4 exemplaren 12 exemplaren 12 exemplaren 12 exemplaren 4 exemplaren 1 per inschrijver, te leveren aan vermelde prijzen 4 exemplaren

17 pagina 17 van 43 As-builtdossier 3 exemplaren Veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier in de ontwerpfase: 3 exemplaren Geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, geactualiseerd coördinatiedagboek, postinterventiedossier en proces-verbaal van overdracht aan de provincie Antwerpen in de uitvoeringsfase: 3 exemplaren De reproductiekosten voor bijkomende papieren exemplaren of CD s/dvd s kunnen bijkomend worden aangerekend tegen het volgende tarief (exclusief btw zonder onderscheid voor zwartwit of kleurendruk): Pagina A4: 0,15 EUR / stuk Pagina A3: 0,25 EUR / stuk Blad groter formaat (planafdruk): 2,50 EUR / m2 CD of DVD: 15,00 EUR / stuk Bestanden voor tekenwerk Bijzondere eisen worden gesteld aan de opmaak van bestanden voor tekeningen. Deze moeten in overeenstemming zijn met de systematische opbouw van het databestand aangaande het provinciaal patrimonium. Indien provincie Antwerpen beschikt over plannen en opmetingen van gebouwen en terreinen worden deze uitsluitend ter beschikking gesteld in het originele Autocad.dwg formaat. Alle elementen van de terreinopmeting refereren aan het Lambert coördinatenstelsel. Dit met het oog op het later verder verwerken van de tekeningen en het eventueel gebruik van andere programma s zoals Gis, terreinmodellering, enz. Bijkomende eisen kunnen bij uitvoering worden gesteld aan de opmaak van het bouwtechnisch tekenwerk : referentiestructuur, gebruik van layers, maateenheden, enz Termijnen De ontwerper levert de documenten conform de richtlijnen en de bepalingen in dit bestek binnen de volgende termijnen: Voorstudie, ontwerpen en verslagen betreffende de werken: o De ontwerper neemt alle nodige initiatieven in verband met de opdracht en brengt van elke actie schriftelijk verslag uit bij de provinciale diensten (opmaak van verslagen van vergaderingen, besprekingen, werfcontrole, enz.). o De ontwerper is verantwoordelijk voor het tijdig opmaken en indienen van alle documenten en adviezen die in elk stadium van het project nodig zijn voor het uitlokken van besluitvorming door de deputatie en de provincieraad, de gemeentelijke, gewestelijke en Europese overheden. Vorderingsstaten: binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende vorderingsstaten. Eindstaat: binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de eindstaat van de aannemer. Het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier en het proces-verbaal van overdracht aan de opdrachtgever in de uitvoeringsfase: 30 dagen na de voorlopige oplevering van de werken.

18 pagina 18 van 43 2 TECHNISCH LUIK 2.1 Omschrijving van de opdracht De opdracht omvat de diensten zoals beschreven in de hierna volgende punten, en alle diensten die redelijkerwijze deel uitmaken van een ontwerpopdracht, zoals: volledige administratieve afhandeling, de coördinatie en het projectmanagement terreinonderzoek en bepaling van het tracé van het fietspad; opmetingen ten behoeve van zowel het ontwerp als de onteigeningsplannen het opmaken van het voorontwerp in verschillende varianten; opmaak van start- en projectnota ter voorlegging aan de GBC en RMC inclusief alle voorbereiding en deelname aan deze overlegmomenten; coördinatie van de veiligheid en de gezondheid op de bouwplaats zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. van 7 februari 2001) het opmaken van het ontwerp; opmaak van de aanbestedingsdossiers; opmaak van de dossiers betreffende de bodem- en geotechnische onderzoeken organiseren van grondmechanisch onderzoek; het opmaken van de dossiers voor overheidsopdrachten voor werken en de opvolging van deze procedure tot en met de gunning; organiseren van coördinatievergaderingen (zoals met nutsmaatschappijen) opmaak van onteigeningsplannen en bezettingsplannen; opmaak en indienen en opvolgen van het bouwvergunningsdossier; controle en toezicht op de uitvoering van de werken; informatie aan de bevolking; opvolgen van de proeven; nazicht van de vorderingsstaten; bijstand bij de opleveringen. Bovenstaande lijst is niet limitatief. 2.2 Voorwerp van de opdracht De opdracht bestaat uit het opstellen van de planning en uitwerking van een werkenprogramma voor de aanleg van de fietsostrade langs de spoorlijn Antwerpen - Lier (spoorlijn 15), het opmaken van de ontwerpen en de controle en het toezicht op de uitvoering van de werken en de volledige administratieve afhandeling van de werken- en studiedossiers, de coördinatie van de veiligheid en de gezondheid op de bouwplaatsen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase, en de opmaak van de dossiers betreffende de bodem- en geotechnische onderzoeken. Voor het deel vanaf het Ringfietspad in Antwerpen tot de Spoorweglei in Boechout werd er in het kader van het Masterplan 2020 door de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid een startnota opgemaakt en voorgelegd aan de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). De ontwerper kan deze startnota gebruiken als achtergrondinformatie maar niet als uitgangspunt voor het ontwerp of voor de opmaak van de start en projectnota in het kader van de Fietsfondssubsidie. Voor het deel vanaf het kruispunt met de Alexander Franckstraat te Boechout en het station van Lier dient de ligging van de fietsostrade t.o.v. de spoorlijn nog bepaald te worden.

19 pagina 19 van 43 Voor de uitvoering van deze opdracht stelt de ontwerper voor de ganse duur ervan een opdrachtteam ter beschikking van de provincie Antwerpen. 2.3 Werkenprogramma De opdracht wordt als een geheel toegekend, maar is verdeeld in verschillende deelprojecten. De deelprojecten vormen in de afhandeling van de procedures een afzonderlijke opdracht: tijdschema, prestaties en honorering kunnen verschillen. Toch zal de ontwerper de grootst mogelijke efficiëntie nastreven door zoveel mogelijk deelprojecten parallel te laten verlopen (indienen van ontwerpen, aanbestedingsprocedures, overlegvergaderingen, vergunnings- en subsidieprocedures, enz.). Het verband tussen de deelopdrachten is het gemeenschappelijke kwalitatieve eisenpakket en de centrale organisatie rond overleg, besluitvorming en controle. De methodische aanpak van de globale opdracht is van groot belang. De ontwerper organiseert de projectwerking met de opdrachtgever, de provincie Antwerpen, vertegenwoordigd door de dienst Mobiliteit, en staat in voor de volledige dossierafhandeling. Het werkenprogramma omvat het onderzoek naar het meest ideale tracé en het ontwerp tot de begeleiding van de uitvoering van het weerhouden tracé: Deelproject Locatie Lengte tracé 1 Antwerpen-Berchem: vanaf de aansluiting met het Ringfietspad tot en met 1750m kruispunt Vosstraat 2 Antwerpen-Berchem/Deurne & Mortsel: kruispunt Vosstraat te Deurne tot en met de tunnel onder de R11 te Mortsel 1500m 3 Mortsel & Boechout: van tunnel R11 te Mortsel tot en met station Boechout 3000m 4 Boechout & Lier: van station Boechout tot en met kruispunt Ernest Claeslaan te Lier 4350m 5 Lier: van Ernest Claeslaan tot station Lier 1750m Deze lijst is niet limitatief en de inhoud ervan kan gewijzigd worden. Aanpassingen aan het programma kunnen steeds voorgelegd worden en bij aanvaarding, opgenomen in de meerjarenplanning. Deze opdracht kan uitgebreid worden met werken ten laste van de gemeenten of andere betrokken besturen, instellingen of vennootschappen (Infrabel, NMBS, Aquafin nv, nutsmaatschappijen) Coördinatie van de opdracht De ontwerper staat in voor de coördinatie met betrekking tot de werken en diensten die tot de huidige opdracht horen, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase. De ontwerper staat in voor de organisatie en de leiding van alle overleg nodig binnen het kader van deze opdracht, alsook de opmaak en bedeling van de verslagen. De ontwerper treedt op als projectleider en verzorgt in die hoedanigheid het projectmanagement van alle werken en diensten die tot de opdracht behoren. Daartoe levert hij aan de opdrachtgever op basis van maandrapporten overzichten van de financiële planning en de voortgangsplanning van de verschillende deelprojecten volgens de door de opdrachtgever op te geven standaarden.

20 pagina 20 van 43 De coördinatie van de opdracht omvat alle prestaties die nodig zijn om de realisatie van het project te sturen en te begeleiden vanaf het bevel tot uitvoering van onderhavige dienstenopdracht tot de definitieve oplevering van de gerealiseerde werken. Onder meer (niet limitatieve lijst): 1. de organisatie van het overleg in alle stadia van het project met alle betrokken partijen, zoals Infrabel, de gemeenten, districten en de Vlaamse overheid, de politie, maatschappijen van nutsleidingen, e.a. 2. opmetingen: gedetailleerde diagnose van de huidige toestand op een voldoende wijze om op een kwaliteitsvolle manier het ontwerp te kunnen maken grensbepaling van de aanliggende percelen 3. het ter beschikking stellen van de nodige gegevens en documenten voor het aanvragen en verkrijgen van de nodige vergunningen; 4. het opmaken van de voorontwerpen en het aanpassen ervan op vraag van de opdrachtgever: de uitwerking van één of meer ontwerpstudies met onderzoek van alternatieven; raming op basis van een elementenbegroting per onderdeel van de werken voor ieder deelproject; sturing van het overleg aangaande de keuzes van de beste oplossing; 5. het opmaken van de uitvoeringsontwerpen en de aanpassingen eraan op vraag van de opdrachtgever: uitwerking van de uitvoeringsplannen, voldoende gedetailleerd en op schaal, om toe te laten over te gaan tot de aanbesteding en tot de uitvoering van de werken; overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, opstellen van bestekken of technische specificaties, gedetailleerde of beschrijvende en samenvattende opmetingen en ramingen opmaken van technische documenten, die nodig zijn voor het bekomen van de vereiste vergunningen, samenstelling van het vergunningsdossier en deze bezorgen aan de bevoegde overheden aanpassing van ontwerpen de ontwerper past, zonder bijkomende vergoeding, zo nodig het ontwerp aan om te voldoen aan de bemerkingen van de opdrachtgever voor zover deze kaderen binnen het opgelegde bouwprogramma 6. de voorbereiding van het dossier voor het ter goedkeuring voorleggen van de ontwerpen aan de deputatie en/of de provincieraad naargelang hun respectieve bevoegdheden; 7. de medewerking bij de bouwaanvraag: samenstelling van het dossier voor de bouwaanvraag indienen van de bouwaanvraag, overmaken van de bemerkingen, beslissingen en bouwvergunningen aan de opdrachtgever 8. de medewerking bij de aanbesteding: samenstelling van het aanbestedingsdossier aankondigingen van de aanbestedingen de levering van de aanbestedingsdocumenten of offerteformulieren inclusief bijlagen aan de kandidaat-aannemers tegen de volgende kostprijzen: o lastenboeken: 0,20 EUR/blad o plannen: 3,10 EUR/m² bijstand aan de provincie Antwerpen voor de aanbesteding of de prijsaanvraag en het verschaffen van aanvullende inlichtingen aan de inschrijvers om hen de mogelijkheid te bieden hun offerte op te maken advisering van provincie Antwerpen aangaande de toewijzing van de opdrachten verstrekken van informatie aan elke belanghebbende derde partij betrokken bij de uitvoering van de werken informatie aan de bevolking (organiseren en bijwonen van bewonersvergaderingen);

21 pagina 21 van Controle van de werken: Controle van de uitvoering en van de vordering van de werken op de werven. De ontwerper coördineert de uitvoering van de werken. Indien nodig stelt hij daarbij het in gebreke blijven van de aannemer(s) vast en neemt hij de nodige maatregelen teneinde tot een continu verloop van de werken te komen en de werken te laten voltooien binnen de voorgeschreven uitvoeringstermijn Materiaal- en uitvoeringscontrole Organisatie in overleg met de opdrachtgever van een werfvergadering met de aannemer(s) en de opdrachtgever minstens eenmaal per week. De ontwerper stelt een verslag op van elke werfvergadering en bezorgt dit binnen de 3 werkdagen aan de betrokken partijen Geven van de nodige instructies, opmerkingen en aanwijzingen aan de aannemer(s) om de uitvoering te doen beantwoorden aan de door de opdrachtgever bestelde werken. De ontwerper houdt daarbij rekening met de bijzondere administratieve en technische eisen gesteld door een openbaar werk en met de financiële voorzieningen en mogelijkheden van de opdrachtgever De ontwerper bestelt geen bijkomende werken of brengt geen wijzigingen aan in de uitvoering waarvoor de opdrachtgever vooraf geen toestemming heeft verleend Onderzoek van de verslagen over proeven en testen van de materialen met interpretatie van de opmerkingen over de bekomen resultaten leidend tot de aanvaarding of de verwerping van de bouwmaterialen, leveringen en uitgevoerde werken Metingen van de uitgevoerde werken voor de controle van de juiste uitvoering en van de juiste hoeveelheden Nazicht van de vorderingsstaten en de eindafrekening van de aannemer(s). De ontwerper adviseert de opdrachtgever aangaande de geldigheid van de ingediende schuldvorderingen 10. De opleveringen van de werken: De voorlopige oplevering De ontwerper: controleert het geheel van de uitvoering, met inbegrip van het nazicht van de as built-plannen en gebruiks- en onderhoudsinstructies bepaalt het programma van de nog uit te voeren proeven en ziet de resultaten ervan na controleert de goede uitvoering en ziet de resultaten ervan na maakt alle nodige verslagen, nota s en aanmaningen naar aannemers toe op bezorgt aan de opdrachtgever een verslag met een voorstel tot voorlopige oplevering of tot weigering ervan dat de opdrachtgever toelaat het procesverbaal op te stellen van voorlopige oplevering of niet-oplevering De definitieve oplevering De ontwerper: controleert de in de periode tussen voorlopige en definitieve oplevering aan de aannemer(s) opgedragen werken voert de controle uit en het nazicht van de proeven eventueel vereist gedurende de periode begrepen tussen de voorlopige en definitieve oplevering bezorgt aan de opdrachtgever een verslag met een voorstel tot definitieve oplevering of tot weigering ervan dat de opdrachtgever toelaat het procesverbaal op te stellen van definitieve oplevering of niet-oplevering De administratieve afhandeling van de dossiers en betaling van en toezicht op de werken

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380928-2017:text:nl:html -Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST

AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST ACTIVITEITEN: GUNNINGSWIJZE: Opleidingsinstituut voor Brandweer, Politie en Dringende Geneeskundige

Nadere informatie

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Opmaken van ontwerp en begeleiden van de uitvoering van de verschillende deelopdrachten tot realisatie van een traject

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel Inleiding Wegen en rioleringen: een basistaak van de gemeente Goed beheerd is half gewonnen Een wegen- en rioleringsproject De aanleiding voor een project

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen. SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen. SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: onderhandelingsprocedure met bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten VOORWERP

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/5 Fietsostrades Lier-Aarschot en Lier-Herentals.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT)

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK Bestek Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) Voor (Opdrachtgever) (DATUM) INHOUDSTAFEL DEEL I. OPDRACHT... 3 I.I OPDRACHTGEVER...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen. SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen. SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: onderhandelingsprocedure met bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten VOORWERP

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus

Advies- en ingenieursbureaus Advies- en ingenieursbureaus CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012) 1 CONTRACT VOOR DIENSTEN [Benaming van de opdracht/het project] ORI VERSIE 1-16.05.2012 CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012)

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen Boomgaardstraat 22. SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten

AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen Boomgaardstraat 22. SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Boomgaardstraat 22 2600 Berchem GUNNINGSWIJZE: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor diensten VOORWERP VAN DE OPDRACHT:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER

OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER Tussen de KERKFABRIEK SINT-ANDRIES, p/a Sint-Andriesstraat 5, te 2000 Antwepren enerzijds, voor wie optreden, Dhr. De Bruyn Jos, Voorzitter Dhr. Robeyns, Michel, Secretaris

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

FASE 1: VOORBEREIDING

FASE 1: VOORBEREIDING Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel De onderdelen die zijn gemarkeerd met een * zijn nog niet opgenomen in dit basiswerk, en zullen toegevoegd worden bij latere aanvullingen. Inhoudstafel Inleiding

Nadere informatie

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GR20130912 punt 32: Openbare werken - project 21.990 - afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst De Raad Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie