Scriptiereglement: bijlage technische aanwijzingen versie: januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scriptiereglement: bijlage technische aanwijzingen versie: januari 2014"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Scriptiereglement: bijlage technische aanwijzingen versie: januari 2014 Inleiding De volgende aanwijzingen zijn bedoeld voor gebruik bij het schrijven van werkstukken, de BA-scriptie en de MA-scriptie voor de opleiding Slavische talen en culturen. Afwijkingen van het onderstaande zijn in principe alleen mogelijk in overleg met, en met toestemming van de begeleidende docent. De volgende punten komen aan bod: 1. ALGEMEEN Extra print/kopie Eindversie BA-scriptie en MA-scriptie Informanten 3 2. TAAL/SPELLING Taal Spelling Schrijfwijze telwoorden Ik-vorm 4 3. INDELING Hoofdstukken, alinea s Voorbeeld onderdelen 4 4. OPMAAK E.D Papierformaat, bedrukking Titelpagina Regelafstand, marges Lettertype Noten: voetnoten of eindnoten Voorbeeldwoorden, woorden in een andere taal, vertaling Fonetische en Fonologische transcripties Glossen 5 5. TRANSLITERATIE CYRILLISCH De tabel Transliteratie in een Engelstalig werkstuk 6 6. CITATEN Markeren citaat Weglating binnen een citaat Eigen opmerking Vertaling van een citaat Citaten in cyrillisch Literatuurverwijzing citaten 9 7. BIBLIOGRAFISCHE CONVENTIES De literatuurlijst Basisformule en opmaak 10

2 SCRIPTIEREGELING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Boek van één auteur Boek van twee auteurs Boek van drie auteurs Boek van meer dan drie auteurs Boek van redacteur(en) in plaats van auteur(s) Proefschrift Vertaling van een boek Tijdschriftartikel Artikel opgenomen in een verzamelbundel Artikel opgenomen in een verzamelbundel die tevens een tijdschrift / deel van een reeks is Publicatie waarbij geen auteur is vermeld Meer dan één publicatie van dezelfde auteur Vermelding van elektronische publicatie (artikel/boek) en sociale mediabronnen Vermelding van internetsites Alfabetiseren De (literatuur)verwijzing De naam van een auteur/informant Literatuurverwijzingen bij citaten 16 Pagina 2 van 16

3 BIJLAGE TECHNISCHE AANWIJZINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Extra print/kopie Maak van alle fases van je werkstuk/scriptie die je bij een docent inlevert een extra print/kopie voor eigen gebruik en neem die mee naar de tussentijdse besprekingen/consultaties met de begeleider. 1.2 Eindversie BA-scriptie en MA-scriptie De definitieve versie (bij de begeleider) van een BA-scriptie of MA-scriptie bestaat uit: A. Twee papieren exemplaren, mooi opgemaakt en gebonden: één voor de begeleider, één voor de tweede lezer; B. Elektronische versies in DOC of DOCX en bovendien in PDF op een CD-Rom of USB-stick ten behoeve van Scripties online. Op Onderwijs FGw: 68D72650F09319F5 staat onder Aanvraag Masterbul een link naar het pdf Formulier 'Masterscripties online' FGw. Daarop kan de student aangeven of zijn/haar scriptie - in Word of als PDFbestand - al dan niet openbaar gemaakt mag worden. (Zie tevens: C. Een abstract van maximaal 300 woorden; voor de Novinky. NB. Studenten dienen een korte presentatie (5 tot 10 minuten) te geven bij de buluitreiking. Bespreek dit met de begeleider. Zonder de hierboven genoemde stukken of de eindpresentatie kan het diploma niet overhandigd worden. 1.3 Informanten Vermeld informanten, wie dat ook mogen zijn, altijd, bijvoorbeeld in een voorwoord (dankwoord). Het is ook goed om in de lopende tekst bij specifieke informatie de informant te noemen van wie deze informatie afkomstig is. (Zie ook paragraaf 7.2.) 2. TAAL/SPELLING 2.1 Taal Werkstukken voor de opleiding Slavische talen en culturen worden over het algemeen in het Nederlands geschreven. In overleg met de begeleidende docent kan voor een andere taal gekozen worden. De taalkeuze hangt vaak af van de mogelijkheden van de begeleider en de tweede lezer. 2.2 Spelling De spelling dient niet alleen juist maar ook consequent te zijn. Schrijft men het werkstuk in het Nederlands dan moet men de spellingvoorschriften volgen zoals die staan beschreven in de Woordenlijst van de Nederlandse taal (= Het groene boekje). 2.3 Schrijfwijze telwoorden Schrijf de telwoorden van één tot twintig, evenals ronde getallen, steeds voluit. Een uitzondering vormen jaartallen, data, geldbedragen en de aanduiding van pagina s en regels. Afkortingen dienen in de tekst vermeden te worden, dus niet zgn., i.h.b. maar zogenaamd, in het bijzonder. Gebruik afkortingen alleen wanneer ze in het spraakgebruik zijn opgenomen: EEG, CDA. In dat geval laat men ook de puntjes weg. Pagina 3 van 16

4 SCRIPTIEREGELING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN 2.4 Ik-vorm Schrijf niet in de wij-vorm, maar altijd in de ik-vorm. 3. INDELING 3.1 Hoofdstukken, alinea s Zorg voor een goede, logische onderverdeling in hoofdstukken en alinea s. Laat nieuwe hoofdstukken bij voorkeur op een nieuwe bladzijde beginnen. Laat een nieuwe alinea inspringen, bijvoorbeeld met een tab van vier of vijf spaties. Niet inspringen bij het begin van een nieuw hoofdstuk of na een witregel (dus ook niet na een citaat dat door een witregel van de lopende tekst is gescheiden). Alinea s worden in principe niet gescheiden door extra ingevoegde witregels. 3.2 Voorbeeld onderdelen De volgende onderdelen komen in veel werkstukken voor. We geven ze hier uitsluitend om de gedachten te bepalen; het is zeker geen verplichting dat elk van deze onderdelen ook daadwerkelijk in het werkstuk voorkomt. titel inhoudsopgave inleiding probleemstelling + werkwijze of opzet scriptie (werk)hypothese literatuurstudie methode materiaal presentatie gegevens analyse discussie/resultaten toetsing resultaten inpassing resultaten conclusies voet-/eindnoten (gebruikte) literatuur evt. bijlagen 4. OPMAAK E.D. 4.1 Papierformaat, bedrukking Gebruik standaard A4 formaat (DIN A4 (20.5 x 29,5 cm)). De eindversie wordt ook altijd in geprinte versie aangeleverd. Het papier is slechts aan één kant bedrukt. 4.2 Titelpagina Voeg bij de eindversie van het werkstuk een titelpagina waarop vermeld staan: de auteur, studentnummer, de titel van het werkstuk, de datum van inlevering en de naam van de begeleider. Vermeld tevens de tweede lezer. 4.3 Regelafstand, marges Gebruik bij het printen van de eerste (werk)versies altijd minstens 1,5 regelafstand en houd een ruime linkermarge aan; dit vergemakkelijkt het geven van schriftelijk commentaar door de begeleider. Bij de (goedgekeurde) eindversie kan hiervan eventueel worden afgeweken om het werkstuk een mooier aanzien te geven. Pagina 4 van 16

5 BIJLAGE TECHNISCHE AANWIJZINGEN 4.4 Lettertype Gebruik bij voorkeur een zakelijke schreefletter zoals Times New Roman 12 punt. Het is niet gebruikelijk om meer dan één lettertype te gebruiken; dat levert vaak een rommelig beeld op. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze aanwijzing mogelijk, vooral als een student goede redenen heeft om ervan af te wijken. Bespreek dit tijdig met de begeleider zodat in een latere fase van het werk geen tijdrovende correcties uitgevoerd hoeven te worden. NB. Tegenwoordig beschikken veel computerfonts over de meeste tekens die de slavist over het algemeen nodig heeft (uitgebreide latijnse en cyrillische tekensets, het International Phonetic Alphabet enz.). Mochten er toch tekens ontbreken, dan biedt het font Titus Cyberbit Basic vaak uitkomst. Het is gratis te downloaden van: tituut.asp. 4.6 Noten: voetnoten of eindnoten Noten worden gebruikt voor mededelingen die onontbeerlijk zijn, maar storend zouden werken als ze werden opgenomen in de lopende tekst. Noten worden in de regel onder aan de pagina vermeld: de zogenaamde voetnoten. Men kan er ook voor kiezen alle noten samen aan het eind van het werkstuk te vermelden, dus nadat de lopende tekst is afgesloten: dat noemen we eindnoten. Begin eindnoten op een aparte bladzijde. Het gebruik van zowel eindnoten als voetnoten in één en dezelfde tekst is niet toegestaan. Verwijzingen als Genis 2012:60 niet in een noot, maar tussen haakjes in de tekst verwerken. 4.6 Voorbeeldwoorden, woorden in een andere taal, vertaling Voor taalkundige werkstukken geldt dat (voorbeeld)woorden die in de lopende tekst worden ingevoegd, cursief gezet worden. De vertaling bij zo n (voorbeeld)woord staat direct achter het (voorbeeld)woord, romein (rechte letter) tussen enkele aanhalingstekens. Een oorspronkelijk in cyrillisch geschreven voorbeeldwoord mag, maar hoeft niet, getranslitereerd te worden in een werkstuk waarvan de lopende tekst niet in het cyrillisch is geschreven (zie voor transliteraties paragraaf 5 e.v.). Bv.: Russisch дать geven of dat geven en Pools dać geven. Bij Oud-Russische, Oud-Kerkslavische enz. voorbeelden kan het voorbeeldwoord in een speciaal font staan; het hoeft dan niet cursief gezet te worden: geven. 4.7 Fonetische en Fonologische transcripties Plaats fonetische transcripties tussen vierkante haken; fonologische transcripties tussen schuine strepen. [x ] / x / 4.8 Glossen Soms is het - vooral in taalkundige werkstukken - van belang om een letterlijke betekenisweergave van een voorbeeldzin te vermelden, al dan niet met een speciale notatie van grammaticale betekenissen, bijvoorbeeld met betrekking tot aspect: Utrom on slyšal, kak oni sobirajutsja na rabotu s-ochtends hij hoorde-if hoe zij zich-klaarmaken-if voor werk In deze weergave wordt de grammaticale betekenis met hoofdletterafkortingen (of in klein kapitaal) weergegeven. Gebruik hiertoe tabs in plaats van spaties. Pagina 5 van 16

6 SCRIPTIEREGELING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Zie voor een volledig overzicht van internationale glossering-conventies: The Leipzig Glossing Rules : 5. TRANSLITERATIE CYRILLISCH Indien de lopende tekst van een werkstuk in het Nederlands wordt geschreven, is het niet ongebruikelijk om voorbeeldwoorden (vergelijk 4.6), citaten (vergelijk 6 e.v.) en bibliografische gegevens (vergelijk 7.1) te translitereren naar latijns schrift. Indien men ervoor kiest te translitereren, dient men alle oorspronkelijk cyrillische tekst in een werkstuk te translitereren. Dit dient consequent, volgens één enkele conventie te worden gedaan. Er zijn meerdere conventies voor het translitereren. Aan de UvA gebruiken we voor het cyrillisch een transliteratiesysteem dat we de Nederlandse, wetenschappelijke standaard zouden kunnen noemen. Het is gebaseerd op de internationale wetenschappelijke transliteratie (vgl De tabel Op de volgende pagina staat een tabel van de transliteratie voor alle Slavische talen die met cyrillische tekens worden geschreven. Let op: de transliteratie kan per letter voor de afzonderlijke talen verschillen. Daarna volgen enkele aanvullingen voor oude spelling e.d. 5.2 Transliteratie in een Engelstalig werkstuk Wanneer het werkstuk in het Engels wordt geschreven wordt een corresponderend standaard transliteratiesysteem gekozen, bijvoorbeeld dat van de Library of Congress. Zie hiervoor: of slavcatman/sltrans.html. Voor andere talen raden we de student aan te overleggen met de docent. 5.3 NB. toepassing door bibliotheken De hier gegeven transliteratie wordt slechts ten dele gebruikt door de verschillende bibliotheken in Nederland. Bij die bibliotheken is er ook geen sprake van een uniforme standaard, maar men heeft veelal (ook) de principes van ISO/9 gehanteerd. Het lastige is nu, dat het ISO zijn standaards op verschillende momenten in de afgelopen decennia heeft veranderd. In de Nederlandse bibliotheken is een en ander daar maar slechts ten dele aan aangepast. Voor het zoeken in bibliotheekcatalogi is het raadzaam ISO/9 te raadplegen. Zie hiervoor: NB. Het ISO heeft een eigen pagina met tabellen, maar daar moet voor worden betaald: NB. Sommige docenten prefereren ISO/9 ook voor gebruik in werkstukken. Pagina 6 van 16

7 Cyrillisch Russisch Oekraïens Wit-Russisch Bulgaars Macedonisch Servisch Cyrillisch Russisch Oekraïens Wit-Russisch Bulgaars Macedonisch Servisch BIJLAGE TECHNISCHE AANWIJZINGEN Transliteratie Cyrillisch - wetenschappelijke standaard а a a a a a a н n n n n n n б b b b b b b њ nj nj в v v v v v v о o o o o o o ґ g g п p p p p p p г g h h g g g р r r r r r r ѓ ǵ с s s s s s s д d d d d d d т t t t t t t ђ đ ћ ć е e e e e e e у u u u u u u ё ë 1 ë ў ŭ є je ф f f f f f f ж ž ž ž ž ž ž х x x x x h h з z z z z z z ц c c c c c c ѕ dz ч č č č č č č и i y i i i џ dž dž і i i ш š š š š š š ї ï щ šč šč št й j j j j ъ " ă ј j j ы y y к k k k k k k ь ' ' ' ' ќ ḱ э è/ė è/ė л l l l l l l ю ju ju ju ju љ lj lj я ja ja ja ja м m m m m m m 1 Uitsluitend als ë translitereren indien in de Russische tekst een ë staat. Dus: staat er ёж dan translitereert men ëž, staat er eж dan wordt dat ež. Pagina 7 van 16

8 Cyrillisch Russisch Oekraïens Wit-Russisch Bulgaars Macedonisch Servisch SCRIPTIEREGELING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Oudere transliteraties die men wel tegenkomt zijn: ї ў ji w Deze versies kan men beter zelf niet gebruiken. Toevoegingen oude spellingen In sommige Slavische talen heeft men de officiële spelling op verschillende momenten veranderd. Hieronder volgt een overzicht met de gebruikelijke transliteratie. Russisch i f ě i Daar geen van deze letters klanken vertegenwoordigden die niet ook door andere letters werden weergegeven, zijn ze na de revolutie van 1917 in Rusland vervangen. Buiten Rusland, in de emigratie, blijft de oude spelling hier en daar tot op de dag van vandaag gehandhaafd. Het grafeem X kwam vóór 1918 voor het woordeinde na harde consonanten. Het wordt daar nu niet meer gebruikt (.> ) Bulgaars ě ŭ/ə Deze letters waren tot 1945/7 deel van de Bulgaarse spelling. De eerste stond voor twee verschillende klanken /jɑ/ en /ɛ/ die tegenwoordig naar hun klank door andere letters worden weergegeven. De oorspronkelijke nasale klank [ǫ] van de tweede letter was [ə] geworden en zodoende samengevallen met de klank van de ъ. In de moderne spelling wordt uitsluitend die laatste letter gebruikt. Wit-Russisch щ šč Let op: het Wit-Russisch heeft sinds 1919 geen щ meer, maar schrijft daarvoor in de plaats шч. Hoofdletters Voor de meeste letters geldt dat men voor cyrillische hoofdletters ook hoofdletters translitereert. Let op: als Є, Ѕ, Љ, Њ, Џ, Щ, Ю en Я optreden als hoofdletter (ook: initialen), worden ze als volgt getranslitereerd: Je, Dz, Lj, Nj, Dž, Šč (Bulgaars: Št), Ju en Ja. Bv. Маслов, Ю. С. wordt Maslov, Ju. S. Pagina 8 van 16

9 BIJLAGE TECHNISCHE AANWIJZINGEN 6. CITATEN Citaten dienen ervoor het betoog nader te illustreren, maar het betoog mag niet bestaan uit citaten die met enkele verbindingswoorden of regels aan elkaar worden geregen. De citaten hebben een hulpfunctie. Het betoog moet in principe ook zonder kennisname van de citaten begrijpelijk zijn en een eenheid vormen. 6.1 Markeren citaat Wanneer er geciteerd wordt, geef dit dan duidelijk aan door middel van aanhalingstekens (enkele of liever- dubbele; beide zijn toegestaan, mits je consequent bent) of extra witregels onder en boven het citaat. Een aanhaling binnen een citaat krijgt dubbele aanhalingstekens wanneer het citaat met enkele aanhalingstekens is begonnen en enkele wanneer het met dubbele is begonnen. Als een citaat meer dan 3-4 regels omvat is het gebruikelijk om het te laten voorafgaan en volgen door witregels en de tekst te laten inspringen. In dit geval zijn aanhalingstekens niet nodig. 6.2 Weglating binnen een citaat Wanneer uit een citaat iets wordt weggelaten, wordt dit aangegeven door middel van drie puntjes tussen vierkante haken: [...] 6.3 Eigen opmerking Wanneer men eigen opmerkingen inlast in het citaat worden die eveneens tussen vierkante haken geplaatst, met toevoeging van de eigen initialen [dus op deze wijze JJ]. Ook is het gebruikelijk om een zelf aangebrachte markering door middel van vet of cursief, op deze manier te markeren [mijn vet/cursief JJ]. 6.4 Vertaling van een citaat Citaten uit bronnen in Slavische talen worden in de oorspronkelijke taal geciteerd. Indien het werkstuk in het Nederlands is gesteld, dient aan een citaat uit een originele tekst (primaire of secundaire bron) in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels een vertaling te worden toegevoegd. Wanneer men een vertaling toevoegt kan deze er direct achter of onder worden geplaatst wanneer het gaat om beperkte citaten (zeg, korter dan 3 regels); de vertaling van langere citaten wordt in een voetnoot of (bij uitzonderlijk lange citaten) een bijlage opgenomen. Het is niet gebruikelijk om de vertaling van een citaat tussen aanhalingstekens te plaatsen. 6.5 Citaten in cyrillisch Citaten in het Russisch of een andere taal die met cyrillische letters wordt geschreven, worden bij voorkeur opgenomen in het cyrillisch, maar kunnen ook worden getranslitereerd (mits consequent voor één van deze twee opties gekozen wordt). Gebruik in een Nederlandstalig werkstuk altijd het transliteratiesysteem van paragraaf 5 hierboven. Zie voor transliteraties in Engelstalige scripties eveneens paragraaf 5 hierboven. 6.7 Literatuurverwijzing citaten Citaten dienen te worden voorzien van een literatuurverwijzing: zie paragraaf 7.2 hieronder voor de wijze waarop men dit doet. 7. BIBLIOGRAFISCHE CONVENTIES Pagina 9 van 16

10 SCRIPTIEREGELING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Een verslag van een wetenschappelijk onderzoek onderscheidt zich van een alledaagse tekst doordat de lezer steeds de mogelijkheid wordt geboden om de beweringen van de auteur te verifiëren. Dit gebeurt onder andere door verwijzingen naar de gebruikte informatie (primaire en secundaire bronnen, maar ook digitale informatie). We spreken in dit verband van de bronvermelding. Er is op zich geen bezwaar tegen het gebruiken van andermans ideeën (soms juist om die tegen te spreken in het kader van een wetenschappelijk betoog), maar dat moet wel op een juiste manier verantwoord worden, anders is er al vlug sprake van plagiaat, en dat is verboden. Dat geldt voor zowel letterlijk citeren (zie hierboven paragrafen 6 en verder) als voor parafraseren; het in eigen woorden weergeven van de gedachten van een andere auteur. Bronvermelding mag alleen achterwege gelaten worden als het gaat om feiten (de Tweede Wereldoorlog brak uit in 1939) en meningen (Nederland was in de eerste helft van de twintigste eeuw een verzuilde samenleving) die gemeengoed zijn geworden. Er zijn vele modellen voor bibliografische conventies. Bij onze opleiding (Slavisch aan de UvA) baseren we ons hiervoor op de conventies zoals die worden toegepast bij Neerlandistiek, en wel het systeem dat teruggaat op de methodes van het American Psychological Association (APA). (Zie voor een bespreking van de oorspronkelijke conventies: purdue.edu/owl/section/2/10/.) Hoewel deze aanpak breed gebruikt wordt, zijn er enkele details die niet overal hetzelfde zijn. De volgende bespreking is gebaseerd op de website van Neerlandistiek (http://cf.hum.uva.nl/bookmaster/bibliografische_conventies.htm#9.1.1). 7.1 De literatuurlijst Aan het slot van het werkstuk, dus na de eventuele eindnoten (vgl. 4.5), komt de literatuurlijst: de lijst met werken die voor het onderzoek zijn gebruikt en waarnaar in de lopende tekst reeds is verwezen. (Zie paragraaf 7.2 voor de manier van verwijzen.) Maak, indien je ook bronnen wil vermelden die niet in de lopende tekst geraadpleegd worden, onderscheid tussen een overzicht van Literatuur en Geraadpleegde literatuur. De literatuurlijst begint op een nieuwe bladzijde en heeft in de regel geen hoofdstuk- of paragraafnummer. Een gebruikelijke en goede titel is Literatuur. Een minder goede is Bibliografie, omdat een bibliografie strikt genomen iets heel anders is, namelijk een op zichzelf staande uitgave; een soort catalogus van alles wat er over een bepaald onderwerp is gepubliceerd. Ook in Engelstalige uitgaves is het gebruikelijk om niet te spreken van een Bibliography, maar om het betreffende hoofdstuk Selective Bibliography of nog beter References te noemen. De gegevens voor de titelbeschrijvingen worden ontleend aan de titelpagina, niet aan de band of het stofomslag! Aanvullende gegevens staan vaak op de verso-zijde van de titelpagina en/of in het colofon achter in het boek. In de bibliografie worden de cyrillische namen en titels getranslitereerd, behalve als de lopende tekst van het werkstuk in een Slavische taal is die van cyrillisch gebruik maakt; een alternatief is om de bibliografie in twee delen te splitsen, een deel met de cyrillische namen en titels, en een deel met namen en titels in Latijns schrift. In letterkundige werkstukken wordt de literatuurlijst wel gesplitst in een lijst met primaire literatuur en een lijst met secundaire literatuur. Bespreek de wenselijkheid hiervan voor jouw geval met de begeleider Basisformule en opmaak Onderstaande basisformule is onze voorkeurssuggestie. Alternatieve verwijzingsmodellen zijn (in overleg met de docent) ook toegestaan, mits je consequent bent. Pagina 10 van 16

11 BIJLAGE TECHNISCHE AANWIJZINGEN Kop = Hoofdwoord, meestal de auteursnaam (achternaam, voornaam/initialen) jaar Titel. Ondertitel. Drukaanduiding. Proefschriftaanduiding. Impressum, bestaande uit: Plaats: Uitgever NB1 in een Nederlandstalig werkstuk wordt het ontbreken van informatie als volgt aangegeven: z.p. = zonder plaats z.u. = zonder uitgever z.j. = zonder jaar In anderstalige werkstukken dient hier een equivalent in de taal van de lopende tekst van het werkstuk gegeven te worden. NB2 Bij het noteren van de auteursnaam zijn zowel voornaam als initialen toegestaan, mits je consequent voor één van de twee kiest in de volledige literatuurlijst. In het onderstaande worden voorbeelden van verschillende soorten publicaties besproken. Terloops wordt ingegaan op andere kwesties die van belang kunnen zijn Boek van één auteur Snoeck Henkemans, A.F Schrijven. Handleiding voor het opstellen van zakelijke teksten. Leiden: Martinus Nijhoff. Voornamen mogen ook voluit indien zo aangegeven op de titelpagina. Het volgende voorbeeld laat zien hoe men aangeeft dat een latere druk gebruikt is, en in welk jaar de eerste druk is uitgegeven. Streitberg, Wilhelm 1981 (1920) Gotische Syntax. Heidelberg: Carl Winter Boek van twee auteurs Drop, W. en J.H.L. de Vries 1974 Taalbeheersing. Handboek voor taalhantering. Groningen: Tjeenk Willink/Wolters- Noordhoff. De volgorde van de auteurs overnemen van de titelpagina. Voornamen mogen ook voluit indien zo aangegeven op de titelpagina. Het woordje en in de kop aanpassen aan de lopende taal van het werkstuk, dus bijv. Chomsky, N. and M. Halle 1968 The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row Boek van drie auteurs Eemeren, F.H. van, R. Grootendorst en T. Kruiger 1984 Argumenteren. Groningen: Wolters-Noordhoff. De volgorde van de auteurs overnemen van de titelpagina. Pagina 11 van 16

12 SCRIPTIEREGELING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Voornamen mogen ook voluit indien zo aangegeven op de titelpagina. Het woordje en in de kop aanpassen aan de lopende taal van het werkstuk Boek van meer dan drie auteurs Eemeren, F.H. van, E.T. Feteris e.a Argumenteren voor juristen. Het analyseren en schrijven van juridische betogen en beleidsteksten. Groningen: Wolters-Noordhoff. In plaats van e.a. kan men ook gebruiken: et al. (= et alii (alleen als het alleen vrouwen betreft) en anderen ). De volgorde van de auteurs overnemen van de titelpagina. Voornamen mogen ook voluit indien zo aangegeven op de titelpagina Boek van redacteur(en) in plaats van auteur(s) Geerts, G., W. Haeseryn e.a. (red.) 1984 Algemene Nederlandse spraakkunst. Groningen/Leuven: Wolters-Noordhoff/Wolters. In een Engelstalig werkstuk vervangt men (red.) in de kop door (ed.) of (eds.). De laatste afkorting betreft meer dan één redacteur. In anderstalige werkstukken dient dit aangepast te worden aan de taal van de lopende tekst van het werkstuk. Bij grotere aantallen namen: vergelijk In plaats van e.a. kan men ook gebruiken: et al. (= et alii en anderen ). De volgorde van de redacteurs overnemen van de titelpagina. Voornamen mogen ook voluit indien zo aangegeven op de titelpagina Proefschrift Braet, A De klassieke statusleer in modern perspectief. Een historisch-systematische bijdrage tot de argumentatieleer. Proefschrift Leiden. Groningen: Wolters-Noordhoff. Een proefschrift kan uitgegeven zijn in een reeks (vgl en ). Podgaevskaja, A.V Konceptualizacija prostranstva i ee otraženie v russkom jazyke. (= Pegasus Oost-Europese Studies 10). Proefschrift Amsterdam. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus. Een ongepubliceerd proefschrift wordt zo opgenomen: Barentsen, A.A Tijd, aspect en de conjunctie poka. (Ongepubliceerd) proefschrift Amsterdam. Amsterdam: z.u. Let op: in de oorspronkelijk titel staat het woord poka cursief Vertaling van een boek Perelman, Ch. en L. Olbrechts-Tyteca 1971 The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. 2nd. ed. Notre Dame etc.: University of Notre Dame Press. 1st. ed Vert. van La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation, Bij grotere aantallen namen: vergelijk Pagina 12 van 16

13 BIJLAGE TECHNISCHE AANWIJZINGEN Voornamen mogen ook voluit indien zo aangegeven op de titelpagina. Het woordje en in de kop aanpassen aan de taal van de lopende tekst van het werkstuk. Let op: in Engelstalige titels worden de hoofdwoorden normaliter met een hoofdletter geschreven: overnemen van titelpagina Tijdschriftartikel Devos, M. 1987a 'Het Woordenboek van de Vlaamse dialecten (WVD) en Zeeuws-Vlaanderen'. In: Nehalennia, nr. 64 (lente), p Devos, M. 1987b 'Een grensoverschrijdend Vlaams dialectwoordenboek'. In: Zeeuws Tijdschrift, jrg. 37, nr. 2, p Meuffels, B 'De persoonlijke vergelijking en de normale verdeler'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, jrg. 11, nr. 1, p De titel van het tijdschrift staat tussen (enkele) aanhalingstekens. Soms worden dubbele aanhalingstekens gebruikt, vaak worden de aanhalingstekens ook helemaal weggelaten. Dat laatste kan eigenlijk zonder problemen daar de titel van het tijdschrift/de bundel cursief staat. Welke keus men ook maakt (, of niets), hij dient consequent toegepast te worden voor alle artikeltitels op de literatuurlijst. Men kan zich op deze drie voorbeelden baseren: de gegevens omtrent jaargang e.d. verschillen vaak per publicatie en per tijdschrift. (Vaak (bij voorkeur) worden jrg. nr. en p weg gelaten. Bijv. Zeeuws Tijdschrift 37: , of Tijdschrift voor Taalbeheersing 11/1, De afkortingen jrg.en nr. aanpassen aan de taal van de lopende tekst van het werkstuk. Let op het gebruik van de indicatie In: en het opgeven van de paginanummers. Het volgende is een voorbeeld van een nog niet gepubliceerd artikel (in een Engelse publicatie). In plaats van to appear in gebruikt men ook wel forthcoming. Kalsbeek, J. z.j. Some contact-induced innovations in Istrian čakavian dialects, (to appear in:) Studies in Slavic and General Linguistics Artikel opgenomen in een verzamelbundel Searle, J.R 'Indirect Speech Acts'. In: Cole en Morgan (eds.), Syntax and semantics 3: speech acts. New York: Academic Press, De titel van het tijdschriftartikel staat tussen (bij voorkeur dubbele) aanhalingstekens. Soms worden dubbele aanhalingstekens gebruikt, vaak worden de aanhalingstekens ook helemaal weggelaten. Dat laatste kan eigenlijk zonder problemen daar de titel van de bundel cursief staat. Let op de vermelding van de redacteuren (hier in het Engels) van de bundel! Bij het vermelden van voornamen/initialen van redacteuren geldt hetzelfde als hierboven al werd opgemerkt voor de kop. Pagina 13 van 16

14 SCRIPTIEREGELING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Artikel opgenomen in een verzamelbundel die tevens een tijdschrift / deel van een reeks is Kalsbeek, Janneke 2008 Notes on the stylistic function of past tense habitual expressions in Andrić 's Prokleta Avlija. In: Haard, Eric de, Wim Honselaar and Jenny Stelleman (eds.), Literature and Beyond. Festschrift for Willem G. Weststeijn (= Pegasus Oost-Europese Studies 11). Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, Publicatie waarbij geen auteur is vermeld Wordt verwezen naar een publicatie waarbij geen auteur is vermeld (bijvoorbeeld een artikel in een encyclopedie), zet dan het belangrijkste titelwoord cursief in de kop en voeg de hele positie in alfabetische volgorde in de bibliografie, tussen de auteurs. Mify 1982 Mify narodov mira. Ènciklopedija v dvux tomax. Moskva Meer dan één publicatie van dezelfde auteur Bij verschillende publicaties van één auteur wordt de auteursnaam één keer vermeld en daaronder volgen de publicaties in de volgorde waarin ze verschenen zijn, de vroegste dus eerst. Stelleman, J Innovative Use of Commedia dell Arte in A. Blok s The Fairground Booth. In: D haen T., R. Grübel and H. Lethen (eds.), Convention and Innovation in Literature. Amsterdam: J. Benjamin s Publishing Company, Aspects of Dramatic Communication. (Action, Non-action, Interaction). Amsterdam: Rodopi Dramatičeskoe tvorčestvo A. Platonova: obzor i predvaritel nye zametki. In: Russian Literature XLVI-II, Wanneer meer dan één publicatie van een auteur uit één en hetzelfde jaar wordt opgenomen dan wordt een onderscheid gemaakt door a, b, c.,... toe te voegen (1991a, 1991b, 1991c etc.). Rutten, E. 2010a Unattainable Bride Russia: Engendering Nation, State and Intelligentsia in Modern Russian Culture. Evanston: Northwestern University Press. 2010b Web Wars: Digital Diasporas and the Language of Memory. In: Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media 4, Vermelding van elektronische publicatie (artikel/boek) en sociale mediabronnen Er is (nog) geen Nederlands standaardformat. De volgende verwijzingen naar elektronische publicaties, blogposts en tweets volgen het Engelstalig gebruik. Let op: vermeld altijd de datum waarop je een site hebt geraadpleegd. Bernstein, M tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Ontleend aan 3 jan avva (Anatolii Vorobei) 2004 russkii ZhZh. Blogpost d.d Ontleend aan 10 jan Pagina 14 van 16

15 BIJLAGE TECHNISCHE AANWIJZINGEN UvTLIS Meer weten over refereren & plagiaat? Check de Tilburg University RefCite module #uvt. Tweet d.d Ontleend aan https://twitter.com/uvtlis /statuses/ , 28 sept Vermelding van internetsites Internetadressen worden onder aan de bibliografie vermeld, in alfabetische volgorde. 3 jan jan dec Alfabetiseren De gegevens van de gebruikte publicaties dient men bij het opstellen van de literatuurlijst te alfabetiseren, en wel op het hoofdwoord (vgl ). Alle soorten publicaties (boeken, artikelen etc) staan in een lijst bij elkaar met uitzondering van de internetsites (zie ), die in een apart lijstje onder de eigenlijke literatuurlijst staan. Een voorbeeld op basis van enkele hierboven reeds genoemde publicaties ziet er als volgt uit. Barentsen, A.A Tijd, aspect en de conjunctie poka. (Ongepubliceerd) proefschrift Amsterdam. Amsterdam: z.u. Bernstein, M tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from 3 Jan Kalsbeek, J Notes on the stylistic function of past tense habitual expressions in Andrić 's Prokleta Avlija. In: Haard, Eric de, Wim Honselaar and Jenny Stelleman (eds.), Literature and Beyond. Festschrift for Willem G. Weststeijn (= Pegasus Oost-Europese Studies 11). Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, p Mify 1982 Mify narodov mira. Ènciklopedija v dvux tomax. Moskva. Podgaevskaja, A.V Konceptualizacija prostranstva i ee otraženie v russkom jazyke. (= Pegasus Oost- Europese Studies 10). Proefschrift Amsterdam. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus. Stelleman, J Innovative Use of Commedia dell Arte in A. Blok s The Fairground Booth. In: D haen T., R. Grübel and H. Lethen (eds.), Convention and Innovation in Literature. Amsterdam: J. Benjamin s Publishing Company, pp Aspects of Dramatic Communication. (Action, Non-action, Interaction). Amsterdam: Rodopi Dramatičeskoe tvorčestvo A. Platonova: obzor i predvaritel nye zametki. In: Russian Literature XLVI-II, p jan jan dec Pagina 15 van 16

16 SCRIPTIEREGELING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN 7.2 De (literatuur)verwijzing Geef verwijzingen naar een genoemd of geciteerd werk in de lopende tekst aan (en niet in noten, tenzij anders overlegd met de docent). Gebruik voor deze verwijzingen waar mogelijk voor primaire teksten (de meest recente geannoteerde) volledige verzamelde werken. Academische uitgaven hebben de voorkeur. Noem van de aangehaalde literatuur in de tekst het hoofdwoord (meestal de naam van de auteur(s)), het jaar van uitgave (let hierbij op de eventuele toevoeging van a, b enz. zoals vermeld in paragraaf ) en, indien men niet naar het gehele werk verwijst, de pagina's waarnaar je verwijst. Enkele voorbeelden: Zie voor een beknopt overzicht van het ontstaan van genormaliseerde papierformaten Noordenbos 1970: Noordenbos somt in zijn boekje de voordelen van genormaliseerde papierformaten op (1970: 10). Noordenbos (1970: 10) somt in zijn boekje de voordelen van genormaliseerde papierformaten op. In het boekje Genormaliseerde papierformaten staan de afmetingen van de genormaliseerde papierformaten afgedrukt (Noordenbos 1970: 10) De naam van een auteur/informant Een auteur van een geraadpleegd werk wordt genoemd zonder titel(s) en aanspreekwoorden, eventueel met discipline-aanduiding: Volgens Yra van Dijk [...] ; Dezelfde resultaten presenteert historicus Artemy Kalinovsky. Voor wereldwijd bekende onderzoekers geldt dat een voornaam niet per se nodig is: Jakobson is van mening dat [...]. Wanneer men persoonlijk van iemand informatie heeft gekregen dan worden wel titel(s), aanspreekwoorden en voorletters vermeld: Prof. dr. W.J. Bakker wees mij er op dat [...]. Het is niet ongebruikelijk om in Engelse teksten bij wijze van literatuurverwijzing te melden dat het om een mondeling bericht ging en wanneer dat dan gebeurd is: (personal communication, 7 Dec. 2007) Literatuurverwijzingen bij citaten Achter het citaat komen op vergelijkbare wijze als hierboven tussen haakjes de naam van de auteur, het jaar van publicatie van het geciteerde werk en het bladzijdenummer: (Sapir 1921: 39). Is voor het citaat de auteur reeds vermeld dan wordt deze aan het slot van het citaat niet meer opgenomen: Sapir heeft reeds gezegd: All grammars leak (1921: 39). Als men een citaat door middel van witregels heeft gescheiden van de hoofdtekst (vergelijk paragraaf 6.1) is het vaak mooier om de literatuurverwijzing in een aparte regel onder het citaat te vermelden, maar boven de onderste witregel. Bv.: В противопоставлении предельность непредельность основанием деления служит наличие или отсутствие предела в протекании действия, направленность или ненаправленность действия на достижение этого предела. Maslov (1961: 175). As the basis of the division in the opposition terminativity / aterminativity functions the presence or absence of a boundary in the progress of the event, [that is to say] the event is oriented or not oriented to reach such a boundary. Hier is te zien dat de eventuele vertaling daar dan weer onder komt. Pagina 16 van 16

Scriptiereglement: bijlage technische aanwijzingen versie: februari 2015

Scriptiereglement: bijlage technische aanwijzingen versie: februari 2015 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Scriptiereglement: bijlage technische aanwijzingen versie: februari 2015 Inleiding De volgende aanwijzingen zijn bedoeld voor gebruik bij het schrijven

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Auteursinstructies tijdschriften Belangrijk: definitieve artikelen zijn definitief. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de inhoud nog te wijzigen als u de finale versie van uw artikel heeft toegestuurd.

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster De Schrijfregels Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster 1 Inleiding In dit boekje De Schrijfregels worden regels gegeven voor de inhoudelijke indeling en de uiterlijke presentatie van

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Nederlandse Taalkunde (NT) verschijnt drie maal per jaar. Er is zowel een papieren als een digitale editie. In beide edities verschijnen bijdragen, in het Engels en het Nederlands, die betrekking hebben

Nadere informatie

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing.

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing. LITERATUURVERWIJZINGEN VOLGENS DE PUBLICATION MANUAL (APA) Je moet in je opdrachten, papers en artikelen altijd aangeven waar je bepaalde informatie gevonden hebt. Zo kan iemand die het leest zien waar

Nadere informatie

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie

Voorpagina met titel

Voorpagina met titel STYLESHEET Lay-out Lay-out-checklist Voorpagina met titel Inhoudsopgave Afgedrukt op papier van A4-formaat Kantlijn van 2.5 cm aan alle kanten Lettertype Times New Roman 12 (Dubbele regelafstand) Links

Nadere informatie

VERWIJZEN NAAR BRONNEN

VERWIJZEN NAAR BRONNEN HANDLEIDING VOOR HET VERWIJZEN NAAR BRONNEN MET BEHULP VAN WORD Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verwijzingen maken... 4 2.1 Invoegen van een verwijzing... 4 2.2 Verwijzing naar een boek... 5 2.3 Verwijzing

Nadere informatie

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN De huidige tekstverwerkingsprogramma s maken het mogelijk teksten op een professionele manier op te maken. De vele mogelijkheden brengen echter ook het risico met

Nadere informatie

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur,

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur, Beste Auteur, Als besloten is uw manuscript uit te geven, wordt u gevraagd de tekst volgens onze huisstijl aan te leveren. Een uitgebreide handleiding volgt hieronder en is tevens te downloaden van onze

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

Bronnen en bronvermelding

Bronnen en bronvermelding Bronnen en bronvermelding Bronnen gebruiken Wie een zakelijke tekst schrijft (een essay, een boekbespreking ), zal vaak gebruik maken van bronnen: boeken, artikelen en websites waarop meer informatie te

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies

Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies Tijdschrift voor Genderstudies Auteursinstructies AUP Tijdschrift voor Genderstudies Oktober 2014 Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Word 2007 en APA bronvermelding. Nathalie van den Eerenbeemt december 2014

Word 2007 en APA bronvermelding. Nathalie van den Eerenbeemt december 2014 Word 2007 en APA bronvermelding Nathalie van den Eerenbeemt december 2014 Waar vind je WIKI Fontys OSO? 2 Wiki Fontys OSO waar staat de ppt? http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/wiki_fontys_oso 3 aar

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641 Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Els ; 11 October 2012 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/39641 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in de wetenschappelijke series van het ILRS

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in de wetenschappelijke series van het ILRS Dantegebouw,kamer 235 Warandelaan 2 Postbus 90153 NL 5000 LE Tilburg Tel. (+31 13) 466 2056 Fax (+31 13) 466 2892 E-mail ilrs@uvt.nl www.tilburguniversity.edu/ilrs Redactionele en bibliografische aanwijzingen

Nadere informatie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Introductie Sinds 1 september 2010 bestaat er een (nieuwe) facultaire standaard met richtlijnen waaraan alle werkstukken en verslagen aan dienen te voldoen.

Nadere informatie

Aanleverspecificaties folio-uitgaven

Aanleverspecificaties folio-uitgaven Aanleverspecificaties folio-uitgaven 1 Inhoudsopgave 1 Instructies schrijffase 4 Opbouw van het boek - Voorwerk - Hoofdgedeelte - Nawerk 2 structuur en leesbaarheid 5 Hoofdstukinleiding Koppenstructuur

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

Een verzorgd rapport. 1 Mogelijke onderdelen van de paper

Een verzorgd rapport. 1 Mogelijke onderdelen van de paper Een verzorgd rapport Wie een tekst schrijft, moet veel tegelijkertijd doen: gedachten formuleren, gedachten ordenen, bijschaven door te zoeken naar een vlottere zin, een beter woord, correctheid van taal

Nadere informatie

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College B. van Aken A. van Dorst Scala College Juli 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opbouw van een werkstuk... 4 1.1 Titelpagina...

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in wetenschappelijke series van IRiLiS

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in wetenschappelijke series van IRiLiS Main building VU University room 1E-64 De Boelelaan 1105 Postbus 7161 NL 1007 MC Amsterdam Tel. (+31 20) 598 5716 Fax (+31 88) 337 1613 E-mail irilis@pthu.nl www.pthu.nl/irilis/ Redactionele en bibliografische

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Het Harvard-verwijssysteem

Het Harvard-verwijssysteem Het Harvard-verwijssysteem In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties (zie www.rug.nl/noordster,

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN Mediastudies SCRIPTIEHANDLEIDING PROCEDURES EN ADMINISTRATIE VAN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN Mediastudies SCRIPTIEHANDLEIDING PROCEDURES EN ADMINISTRATIE VAN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN Mediastudies SCRIPTIEHANDLEIDING PROCEDURES EN ADMINISTRATIE VAN SCRIPTIES IN DE MASTERS VAN HET DEPARTEMENT MEDIASTUDIES Departement Mediastudies 1 januari 2013 PROCEDURES

Nadere informatie

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen.

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen. Richtlijnen en regels Tijdschrift Vooys 1. Algemeen a. Het publiek van Vooys bestaat uit geïnteresseerde leken en specialisten op het gebied van de geesteswetenschappen. Het is dus belangrijk om als auteur

Nadere informatie

REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA)

REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA) REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA) BRONNEN OPNEMEN EN VERWERKEN IN WORD VOORBEELDEN: BOEK HOOFDSTUK TIJDSCHRIFTARTIKEL WEBSITE BRONNEN BEHEREN BRONNEN OPNEMEN EN VERWERKEN

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk'

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk' Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. - versie juni 2014 - AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk' Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel

Nadere informatie

Media en creativiteit. Herfst jaar vier Werkcollege 4

Media en creativiteit. Herfst jaar vier Werkcollege 4 Media en creativiteit Herfst jaar vier Werkcollege 4 Agenda Hoe voorkom je plagiaat? Bronvermelding Toelichting eindopdracht Hoe voorkom je plagiaat? Plagiaat Als je het werk van een ander als je eigen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN

RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN Datum: 10/05/2011 Datum goedkeuring DC: 28/06/2011 Betreft: Richtlijnen voor het maken van literatuurlijsten 1. Noodzaak van een

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

PROCEDURES & REGELS BA-SCRIPTIES 1 BACHELORS VAN HET DEPARTEMENT MEDIASTUDIES

PROCEDURES & REGELS BA-SCRIPTIES 1 BACHELORS VAN HET DEPARTEMENT MEDIASTUDIES 11 FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN Departement Mediastudies PROCEDURES & REGELS VOOR HET SCHRIJVEN, BEGELEIDEN EN BEOORDELEN VAN BA-SCRIPTIES 1 IN DE BACHELORS VAN HET DEPARTEMENT MEDIASTUDIES januari

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015

Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015 Dit zijn de richtlijnen voor het schrijven van de BA-scriptie bij de opleiding Arabisch aan

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

mogelijk. De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift ter

mogelijk. De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift ter Tijdschrift voor Neuropsychologie Richtlijnen voor auteurs Inleiding Tijdschrift voor Neuropsychologie diagnostiek, behandeling en onderzoek is een uitgave van Uitgeverij Boom. Het tijdschrift verschijnt

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Afdeling Midden-Oosten Studies September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie en kenmerken van de scriptie 1 3 Keuze van het onderwerp van de scriptie

Nadere informatie

Doelstelling en richtlijnen voor auteurs

Doelstelling en richtlijnen voor auteurs Doelstelling en richtlijnen voor auteurs CASCADE bulletin voor tuinhistorie Doelstelling CASCADE bulletin voor tuinhistorie bevordert en ondersteunt de doelstelling van Tuinhistorisch Genootschap CASCADE;

Nadere informatie

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. - versie november 2014 - AUTEURSINSTRUCTIES Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel als brug te fungeren tussen

Nadere informatie

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 1 e jaar BOL WELZIJN februari instroom 2013-2014. LET OP inleveren week 47 (17 november) INLEIDING Binnenkort ga je op stage. Je gaat dan aan de slag

Nadere informatie

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Verslaglegging volgens APA Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Elbrich Jorritsma e.jorritsma@noorderpoort.nl september 2016 Inhoudsopgave Voorblad... 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2007, kies het vierde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

APA richtlijnen met behulp van Word

APA richtlijnen met behulp van Word APA richtlijnen met behulp van Word Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word en kies bovenin het tabblad Verwijzingen (References) Kies

Nadere informatie

Auteurs Bijdragen in De Psycholoog kennen een maximum van vijf auteurs

Auteurs Bijdragen in De Psycholoog kennen een maximum van vijf auteurs Uitgebreide richtlijnen voor het aanleveren van kopij Algemeen Lever de tekst aan per e-mail: redactie@psynip.nl of Lever de tekst in drievoud in, geprint op A4-formaat met anderhalve regelafstand, een

Nadere informatie

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 15 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/75072 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017

Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017 Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017 Algemene aanwijzingen Een artikel wordt in het Nederlands geschreven (met uitzondering van de summary). Woorden of citaten uit vreemde talen zijn

Nadere informatie

Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001

Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001 Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001 Richtlijnen voor auteurs 25 april 2006 ALGEMEEN De tekst van

Nadere informatie

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II. I Master scrip,e: kick off I

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II. I Master scrip,e: kick off I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I Master scrip,e: kick off I Academisering Martyn Shu,leworth - "In the broadest sense of the word, the defini;on of research includes

Nadere informatie

Tips voor schriftelijke rapportering. Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013

Tips voor schriftelijke rapportering. Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013 Tips voor schriftelijke rapportering Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013 Overzicht Tips in verband met o Structuur en inhoud

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij

Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij 1 Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij Onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om het werk van auteurs en redacteuren te vergemakkelijken. U wordt als auteur vriendelijk verzocht de richtlijnen

Nadere informatie

X.8. METHODOLOGIE. Inhoud: Voorwoord 1. Opzet 2. Opmaak 3. Gebruik hoofdletters 4. Andere afspraken 5. Afkortingen Gebruikte literatuur

X.8. METHODOLOGIE. Inhoud: Voorwoord 1. Opzet 2. Opmaak 3. Gebruik hoofdletters 4. Andere afspraken 5. Afkortingen Gebruikte literatuur X.8. METHODOLOGIE Inhoud: Voorwoord 1. Opzet 2. Opmaak 3. Gebruik hoofdletters 4. Andere afspraken 5. Afkortingen Gebruikte literatuur Voorwoord Het project heeft op dit moment een zeer uitgebreide doelstelling.

Nadere informatie

Hand-out. Bronvermelding 2009-2010. Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel

Hand-out. Bronvermelding 2009-2010. Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel Hand-out Bronvermelding 2009-2010 Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel INLEIDING Deze hand-out is een korte samenvatting van de literatuur uit het B-gedeelte van de Skill

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag

Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag 1 Aanleverspecificaties Kamerstuk in omslag Contactpersonen Sdu Tatjana van Rijswijk 070-378 92 58 Stephanie de Jong 070-378 02 76 Op maandag: Marco Bakker

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2013, kies het zesde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

BROCHURE BACHELOR-SCRIPTIE GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR

BROCHURE BACHELOR-SCRIPTIE GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR BROCHURE BACHELOR-SCRIPTIE 2013-2014 GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR Januari 2014 Brochure bachelorscriptie GLTC Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie, kenmerken en omvang van de scriptie 1 3 Keuze

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAP HANDLEIDING BA-THESIS OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAP Universiteit van Amsterdam College Communicatiewetenschap, opleiding Communicatiewetenschap

Nadere informatie

Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad

Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad Vooraf Ars Aequi is een rechtswetenschappelijk maandblad voor en door studenten. De redactie bestaat geheel uit studenten en enkele aio s van de verschillende

Nadere informatie

Studiepunten prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens

Studiepunten prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens Bachelorthesis (notarieel recht) Studiepunten Docenten 3 ec prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens Algemeen en voorkennis De verplichting om een bachelorthesis te schrijven, geldt in beginsel voor

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

P.de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (6 e druk; Rijswijk 1992)

P.de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (6 e druk; Rijswijk 1992) 1 P.de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (6 e druk; Rijswijk 1992) Inleiding Dit boek van de historici P.de Buck en anderen dat voorkomt uit de praktijk

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word

Bibliografische referenties invoegen via Word Bibliografische referenties invoegen via Word Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 22/08/2016 12:52 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij te houden.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

WORD in kleine stapjes

WORD in kleine stapjes WORD in kleine stapjes Alles wat je moet kennen & kunnen Inhoud Inleiding... 3 Tabblad Start... 4 Lettertype... 4 Alinea... 6 Stijlen... 8 Tabblad Invoegen... 9 Pagina s... 9 Tabellen... 9 Illustraties...

Nadere informatie

Literatuur verantwoorden

Literatuur verantwoorden Literatuur verantwoorden Hieronder staan regels voor de literatuurlijst. Ze zijn voor een groot deel gebaseerd op de apa-normen: de American Psychological Association. Speciale kenmerken van de apa-methode,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Leidraad voor juridische auteurs

INHOUDSOPGAVE. Leidraad voor juridische auteurs INHOUDSOPGAVE 1 Bronvermeldingen, voetnoten en verwijssystemen 1.1 Het waarom van bronvermeldingen, noten en literatuurlijsten / 13 1.2 Aanbevolen verwijssysteem / 15 1.3 De vorm van voetnoten / 17 1.3.1

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes t.o.v. druk vijf - Schrijven: van verslag tot eindwerk - do s & don ts - Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes (augustus

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een juridische scriptie?

Hoe schrijf ik een juridische scriptie? Hoe schrijf ik een juridische scriptie? Master scriptie FdR UvA Studielast 10 EC 20 à 30 pp ( 7.000-10.500 woorden) Leerdoel: De scriptie is bedoeld om te laten zien dat de schrijver in staat is een wetenschappelijke

Nadere informatie

Lees eerst de algemene handleiding Gebruik Collectie Persdocumentatie!

Lees eerst de algemene handleiding Gebruik Collectie Persdocumentatie! Handleiding LexisNexis Nov. 2008_Ahn Lees eerst de algemene handleiding Gebruik Collectie Persdocumentatie! Wendt u voor het gebruik van LexisNexis tot een van de medewerkers van de afdeling Persdocumentatie.

Nadere informatie

Hoe naar bronnen verwijzen?

Hoe naar bronnen verwijzen? Hoe naar bronnen verwijzen? Er zijn verschillende systemen om naar een bron te verwijzen. In het APA-systeem plaats je in de tekst na het citaat op de parafrase tussen haakjes de naam van de auteur, het

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2013, kies het zesde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN Je maakt een werkstuk over een (voor jou) niet zo bekende sport. Je maakt het werkstuk op aan de hand van onderstaande handleiding. Veel

Nadere informatie

De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336 uur).

De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336 uur). Faculteit der Geesteswetenschappen Bachelor Scriptiereglement Hebreeuws, deel 1 studiejaar 2013-2014 1. Studiepunten scriptie De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336

Nadere informatie