Hoofdstuk 1: afgifte van administratieve stukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1: afgifte van administratieve stukken"

Transcriptie

1 Algemeen retributiereglement voor de dienstverlening Hoofdstuk 1: afgifte van administratieve stukken Er wordt een retributie geheven op de afgifte van administratieve stukken. Deze retributie valt ten laste van de personen en/of instellingen die deze administratieve stukken aanvragen. De retributie is op voorhand betaalbaar bij afgifte van de stukken. Algemeen : A4-copie zwart/wit van een bestuursdocument - A4-copie kleur 0,15 euro 1,00 euro A3-copie zwart/wit per stuk - A3-copie kleur 0,30 euro 2,00 euro A4-copie kleur op fotopapier per stuk 2,50 euro Scans - alle formaten per scan 0,15 euro Planafdrukken reële kostprijs CD-rom per stuk 3,25 euro USB-stick per stuk 15,00 euro Specifieke documenten en prestaties: Opmaak schadebestekken (forfait) : 50,00 euro Stedenbouwkundige inlichtingen, per perceel: 50,00 euro Voor het verstrekken van inlichtingen en documenten door de gemeente-ambtenaar wordt een tarief van 20 euro per gepresteerd half uur aangerekend. Minimumtarief voor stukken in het kader van de openbaarheid van bestuur: Er zal voor aanvragen die kaderen binnen het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, steeds een minimumtarief van 2,50 betaald moeten worden voor administratiekosten die samen met de effectieve hierboven vermelde kostprijs wordt aangerekend. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

2 Hoofdstuk 2 : afval Afdeling 1 Er wordt een retributie geheven op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten en het inzamelen van restafval via ondergrondse containers, en voor het verlenen van een aantal dienstverleningen betreffende afvalinzameling en verwerking. Afdeling 1 : huisvuilzakken en stickers ea : De retributie wordt als volgt vastgesteld : 1 voor verkoop zakken en stickers : a) per huisvuilzak van 45 liter : 1,20 euro b) per huisvuilzak van 60 liter : 1,50 euro c) per PMD-zak van 60 liter : 0,25 euro d) per gele sticker voor de GFT- container van 40 liter : 0,90 euro e) per rode sticker voor de GFT- container van 140 liter : 1,80 euro f) biobakje : 12 euro g) bio- zakjes: 2 euro per rol 2 voor het ter beschikking stellen en ledigen van gezamenlijke afvalcontainers voor het restafval : a) per terbeschikkinggestelde inhoud van 1 liter : 0,20 euro b) per lediging: totale inhoud/60 afgerond naar bovenliggend geheel getal vermenigvuldigd met de prijs van een huisvuilzak zoals bepaald in 1 b), zijnde 1,50 euro 3 voor het gebruik van ondergrondse containers : a) voor de restfractie huisvuil : 0,025 euro per liter inhoud van de zuil b) voor PMD : 0,0010 euro per liter inhoud van de zuil 4 te kleven stickers bij aanbieden GFT- containers : Inhoud container Aantal stickers 40 liter 1 gele 140 liter 1 rode 240 liter 2 rode 330 liter 3 rode 500 liter 4 rode 750 liter 6 rode 1000 liter 7 rode 5 voor het ophalen van grofvuil en groenafval aan huis : a) voor grofvuil : voor de eerste 20 kg : 6 euro voor elke begonnen schijf van 10 kg boven 20 kg : 3 euro b) voor groenafval : voor de eerste 20 kg : 1 euro Gemeenteraad , gewijzigd , /34

3 voor elke begonnen schijf van 10 kg boven de 20 kg : 0,50 euro 6 voor weekendophalingen : a) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) tot maximum 2500 liter : 30 euro per ophaalpunt vermeerderd met 2,50 euro per 100 liter voor de verwerking van het aangeboden afval b) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) boven de 2500 liter : 90 euro per ophaalpunt vermeerderd met 2,50 euro per 100 liter voor de verwerking van het aangeboden afval 7 voor éénmalige ophalingen : a) los aangeboden : 10 euro per oproep en per ophaalpunt, vermeerderd met 0,20 euro per aangeboden kg afval met een minimum van 30 euro vermeerderd met 0,18 euro per kg voor de verwerking van het aangeboden afval; b) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) : 147 euro per oproep en per ophaalpunt vermeerderd met 0,18 euro per kg voor de verwerking van het aangeboden afval 8 voor composteermateriaal : a) ruilen GFT-container voor een compostvat : gratis b) ruilen GFT-container voor een compostbak in hout : het bedrag gelijk aan het verschil tussen de aankoopprijs van een compostbak in hout bij Ilva en een compostvat c) ruilen GFT-container voor een compostbak in kunststof : het bedrag gelijk aan het verschil tussen de aankoopprijs van een compostbak in kunststof bij Ilva en een compostvat d) aankoop compostvat, het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een compostvat bij Ilva e) aankoop compostbak in hout: het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een compostbak in hout bij Ilva f) aankoop compostbak in kunststof : het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een compostbak in kunststof bij Ilva g) aankoop beluchtingsstok : het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een beluchtingsstok bij Ilva per aangekocht vat/bak wordt gratis een beluchtingsstok meegeleverd 9 voor levering gemalen snoeihout : 90 euro per vracht, waarbij het volume van één vracht op vraag van het gezin kan variëren van minimaal 15 m³ tot maximaal 30 m³. 10 voor het ter beschikking van kunststof zakken (1,5 m³ ) voor isomotransport : 45 euro per bundel van 5 zakken 11 voor het ter beschikking stellen van KMO-kaarten : 40 euro per kalenderjaar Gemeenteraad , gewijzigd , /34

4 12 voor het per jaar ledigen ( eigenaars ) en ter beschikking stellen en ledigen van bijkomende GFT-containers bovenop het tarief vastgesteld in 4 Eigenaars Huurders 40 liter 20 euro 30 euro 140 liter 30 euro 40 euro 180 liter 35 euro 45 euro 240 liter 45 euro 60 euro 330 liter 60 euro 90 euro 500 liter 90 euro 120 euro 750 liter 125 euro 180 euro 1000 liter 160 euro De retributie is als volgt verschuldigd : De retributie vermeld onder 1 en 10 is verschuldigd bij de aankoop. De retributie vermeld onder 2, 3, 5, 6 en 7 is betaalbaar na ontvangst van de factuur. De retributie vermeld onder 8, 9, 11 en 12 dient vooraf betaald te worden. Bij afhaling dient het betalingsbewijs te worden voorgelegd. Afdeling 2 : weghalen en/of opkuisen van achtergelaten afval Er wordt een retributie geheven op het weghalen en/of opkuisen door het gemeentebestuur van afval achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten. De retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. Desgevallend zijn diegenen die daartoe opdracht of toelating gaven en/of eigenaar van de afvalstoffen zijn, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. Het tarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld: voor afvalstoffen, per elke begonnen m³: 100,00 euro voor giftige afvalstoffen of daarmee gelijkgesteld worden de weghaling-, transport-, verwerking-, en bodemsaneringkosten aangerekend aan de kostprijs met een minimum van: 275,00 euro De retributie moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van de factuur. Afdeling 3 : diftar-containerpark Er wordt een retributie geheven op de aanvoer van afvalstoffen op de containerparken van de in de desbetreffende algemene politieverordening toegelaten soorten en hoeveelheden afval. De retributie is verschuldigd door de aanbrenger van het afval. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

5 Onder aanbrenger wordt verstaan elk gezin, vereniging, het totaal van de gemeentelijke diensten, eigenaars van tweede verblijven, KMO s en anderen die door de gemeente op het containerpark worden toegelaten. De te betalen retributie wordt voor elk bezoek bepaald aan de hand van twee wegingen van de aanbrenger met zijn voertuig, een eerste maal bij het binnenrijden van het containerpark, een tweede maal bij het buiten rijden. Het verschil tussen de tweede en de eerste weging is de grondslag van de retributie. Tarieven : De retributie voor de globaal aangebrachte hoeveelheid wordt vastgesteld als volgt: tot 2000 kg, per kg: 0,05 euro van 2001 tot 5000 kg, per kg: 0,10 euro boven 5000 kg, per kg: 0,20 euro Vrijstellingen en verminderingen : 1. De gezinnen ingeschreven in het bevolkingsregister van Geraardsbergen worden per kalenderjaar van het betalen van de retributie vrijgesteld voor de eerste aangebrachte 100 kg, voor zover bij een bezoek uitsluitend recycleerbaar afval wordt aangebracht. Indien ook niet- recycleerbaar afval wordt aangebracht wordt het nog niet gebruikte deel van deze vrijstelling voorbehouden voor een volgend bezoek, waarbij uitsluitend recycleerbaar afval wordt aangebracht. 2. Indien tijdens een bezoek aan het containerpark uitsluitend afvalstoffen, waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, worden aangebracht, zijn de in artikel 5 bedoelde gezinnen tijdens het hele kalenderjaar vrijgesteld van de in dit retributiereglement vastgelegde retributies, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij voor 15 december van het voorgaande kalenderjaar bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILVA, die voor de gemeente het containerpark uitbaat, een verklaring neerleggen waarin zij afstand doen van de in artikel 5 vastgelegde vrijstelling. 3. Bijkomend wordt de aanvoer van 200 kg cementgebonden asbest per gezin per kalenderjaar gratis aanvaard op voorwaarde dat deze afvalstof niet samen met ander afval wordt aangeboden. 4. Elke aanbrenger die enkel recycleerbare materialen aanbrengt heeft recht op een korting van 10% op het verschuldigde bedrag zoals bepaald onder Subafdeling: aanslagvoet/tarief van dit hoofdstuk. De retributie dient betaald vóór het verlaten van het containerpark in handen ILVA, hoger genoemd. Deze stelt daartoe het nodige personeel en betaalsystemen ter beschikking. Op uitdrukkelijke vraag van de bezoeker kan de retributie worden betaald door overschrijving op de bankrekening van ILvA binnen de vijf dagen na het bezoek. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

6 Hoofdstuk 3 : Burgerzaken Afdeling 1 : rijbewijzen, identiteitskaarten, passen, Er wordt een retributie geheven op de afgifte van documenten van de dienst burgerzaken. De retributie is verschuldigd door de persoon die de documenten aanvraagt en moet betaald worden bij de aanvraag van de documenten. Tarieven : Elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten in gewone procedure 20 euro. Elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten in spoedprocedure 120 euro. Elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten in extreme spoedprocedure 185 euro. Elektronische identiteitsbewijzen voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar in gewone procedure 8 euro. Elektronische identiteitsbewijzen voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar in spoedprocedure 115 euro. Elektronische identiteitsbewijzen voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar in extreme spoedprocedure 180 euro. Attesten van immatriculatie (oranje kaarten) voor vreemdelingen : 8 euro. Identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de twaalf jaar : 8 euro. Aanvraag duplicaat pincode : 5 euro. In alle voormelde identiteitsdocumenten is de kostprijs van de hogere overheid inbegrepen. Paspoorten voor meerderjarigen : 5 euro. Rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen : 5 euro. Huwelijksboekjes : 10 euro. Afdeling 2 : huwelijken Er wordt een retributie geheven op de huwelijkspraal. Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager. Deze retributie is op voorhand door de aanvrager te betalen, ten laatste bij de vastlegging van de datum van huwelijk. De huwelijkspraal bestaat uit : Gemeenteraad , gewijzigd , /34

7 - luxetapijten; - afbakeningspalen en koorden; - aangepaste muziek; - geschenk; - luifel voor ingang stadhuis. Tarieven : De retributie dient voor de huwelijksvoltrekkingen die plaatsvinden op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag: 125,00 euro Zaterdag: 250,00 euro Vrijstellingen : Huwelijken op donderdagvoormiddag en op vrijdagvoormiddag Afdeling 3 : graf- en nisconcessies Er wordt een retributie geheven op de innamen op de gemeentelijke begraafplaatsen. De retributie is verschuldigd door de aanvrager bij de aanvraag van de inname. Tarieven : De retributie voor nieuwe concessies voor een termijn van 25 jaar bedraagt : Graven in volle grond (concessie 25 jaar): 750,00 euro Grafkelders (concessie 25 jaar): - grafkelder voor 1 persoon 1.500,00 euro - grafkelder voor 2 personen 1.600,00 euro - grafkelder voor 3 personen 1.700,00 euro - columbarium (concessie 25 jaar): 750,00 euro - grafkelder voor urne ( concessie 25 jaar voor max. 2 personen ) : 1.150,00 euro De retributie voor alle hernieuwingen van concessies, andere dan de altijddurende concessie, verleend voor de inwerkingtreding van de wet van op de begraafplaatsen en de lijkbezorging bedraagt : 750,00 euro Vrijstellingen: De begraving in niet-geconcedeerde grond of urnenveld, de bijzetting in een niet-geconcedeerde nis en de asverstrooiing op de strooiweide, is volledig gratis voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, wachtregister of vreemdelingregister van Geraardsbergen. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

8 Afdeling 4 : ontgravingen Er wordt een retributie gevestigd op de ontgravingen op de gemeentelijke begraafplaatsen. De retributie dient door de aanvrager te worden betaald, ten laatste bij de toestemming tot ontgraving of verplaatsing van een zerk. De familie moet op haar kosten een ontgravingkist per ontgraving ter beschikking stellen van de stad, voor de ontgravingdatum. Ook de kosten voor het verplaatsen van de zerk vallen ten laste van de familie. Tarief : 750,00 euro per ontgraving Vrijstellingen : Deze retributie is niet verschuldigd voor: ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheid gebeuren ontgravingen genoodzaakt door het overbrengen van een oude naar een nieuwe begraafplaats van lijken die ter aarde werden besteld in een in eeuwigdurende concessie gegeven begraafplaats ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen of burgers ontgravingen binnen de acht dagen na de voorlopige bijzetting in een grafkelder, met het oog op de overbrenging van het stoffelijk overschot naar een definitieve grafkelder. Afdeling 5 : buitenschoolse kinderopvang Er wordt een retributie geheven op de opvang en begeleiding van kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs, voor- en naschools, op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties. De financiële bijdrage van het gezin wordt berekend conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de IBO s ter zake (te raadplegen op de website van Kind & Gezin). Deze retributie dekt het geheel van de verblijfskosten, 10-uurtje, 4- uurtje met uitzondering van het middagmaal op vakantiedagen en woensdagnamiddag. Tarieven : 1. Opvang vóór en na de schooluren - 0,80 euro per begonnen half uur. 2. Schoolvrije dagen en vakantiedagen - Voor minder dan 3 uur: 3,00 euro - Tussen 3 uur en 6 uur: 5,00 euro Gemeenteraad , gewijzigd , /34

9 - Meer dan 6 uur: 9,00 euro 3. Opvang op woensdagnamiddag: - Voor kinderen die slechts tot 13u30 blijven = vóór en naschools tarief. - Voor kinderen die langer blijven dan 13u30 = tarief van schoolvrije dagen en vakantiedagen. 4. Busvervoer - Busvervoer van en naar de scholen: 0,50 euro per rit. Vrijstellingen en kortingen : Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig worden opgevangen, wordt er een korting van 25% toegekend op het totale bedrag. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief. Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden, dit is 50% van de hierboven vermelde financiële bijdrage van de gezinnen. Het organiserend bestuur beslist over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief op basis van een individueel dossier met een gemotiveerde beslissing. Dit dossier zal worden opgemaakt door de sociale dienst van het plaatselijk O.C.M.W. In zéér uitzonderlijk gevallen, wanneer de kansarmoede van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan het organiserend bestuur gratis opvang toestaan. Afdeling 6 : Verhuur en verkoop van muziekinstrumenten Op het gebruik van muziekinstrumenten, eigendom van de stad, wordt een retributie geheven. Deze retributie wordt per schooljaar en per categorie als volgt vastgelegd, rekening houdend met de aankoopwaarde, de onderhoudskost en duurzaamheid van het instrument : Categorie Aankoopwaarde Instrument Tarief Categorie 1 Aankoopwaarde groter dan 1250 Accordeon, Contrabas, Harp 150,00 Aankoopwaarde tot Categorie Cello, Hobo 125,00 Aankoopwaarde tot Categorie Digitale Piano 100,00 Aankoopwaarde tot Dwarsfluit, Slagwerk, Kopers, Klarinet, Saxofoon Categorie Gitaar (flamenco, akoestisch, Aankoopwaarde tot Categorie 5 elektrisch, klassiek en bas), 50, Viool Duur: Het instrument wordt uitgeleend voor de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgend kalenderjaar, en dit voor maximum drie opeenvolgende schooljaren. Met uitzondering voor leerlingen viool die de cursus vioolinitiatie gevolgd Gemeenteraad , gewijzigd , /34

10 hebben, zij kunnen maximum 5 opeenvolgende schooljaren een instrument huren. Bij aanvang dient een huurcontract door de leerling, of door één van de ouders ondertekend te worden. Verlenging voor het volgende schooljaar gebeurt automatisch. Verlenging van gebruik na drie jaar is enkel na advies van de directie mogelijk. Gehuurde instrumenten kunnen onder geen enkel beding doorverhuurd of onderling geruild worden. Leerlingen die meer dan drie jaar hetzelfde soort muziekinstrument in bruikleen nemen wordt een toeslag van 20,00 euro per jaar en per instrument aangerekend op de hierboven vermelde tarieven. Voor leerlingen van de Kunstacademie die niet op het grondgebied van Geraardsbergen wonen wordt een toeslag van 20,00 per schooljaar en per instrument aangerekend op de hierboven vermelde tarieven. Waarborg : De ontlener betaalt naast de jaarlijkse retributie, bij ontvangst van het muziekinstrument een waarborg van 50,00 euro die terugbetaald wordt na teruggave van het instrument, na aftrek van eventuele onderhouden herstellingskosten. In geval van meerdere aanvragen voor hetzelfde instrument en voor dezelfde periode, de verhuur niet kan ingewilligd worden, wordt deze toegezegd in de chronologische volgorde van aanvraag, na berichtgeving dienaangaande van de directie en dit zolang er instrumenten beschikbaar zijn. Onderhoud instrumenten : De academie neemt de standaard onderhoudskosten voor haar rekening. Snaren voor harp, gitaar, viool en cello, alsook vellen voor slagwerk voor huurinstrumenten zijn ten laste van de huurder en kunnen in overleg met de school en/of leerkracht aangekocht worden. Andere kosten voor uitzonderlijk onderhoud, en beschadiging van het instrument die nodig zouden zijn tijdens de huurperiode zijn ten laste van de ontlener. Alvorens tot herstelling wordt overgegaan dient eerst de directie van de stedelijke kunstacademie te worden geraadpleegd. De directie wijst een hersteller aan. Omruilen van een instrument voor een instrument van dezelfde soort is mogelijk indien het instrument, ondanks normaal gebruik, defecten vertoont. Dit zolang er instrumenten beschikbaar zijn. Indien nodig wijst de school een hersteller aan. Bij teruggave van het instrument is er steeds een nazicht door de leerkracht van de betrokken ontlener en de directie. Hun advies is doorslaggevend om de eventuele kosten van onderhoud en schadeherstelling te bepalen. De directie van de stedelijke kunstacademie behoudt het recht om het Gemeenteraad , gewijzigd , /34

11 instrument voor nazicht op te vragen gedurende eender welk moment van de huurperiode. Wanneer de leerling tijdens het schooljaar zijn studies van het desbetreffende instrument stopzet dient het instrument binnen de 7 dagen terug binnengebracht te worden. Bij het laattijdig inleveren van een huurinstrument behoudt de school het recht om de waarborg gedeeltelijk of volledig in te houden. Beschadiging : Bij grote of onherstelbare schade aan een instrument dient de ontlener de restwaarde van het instrument, welke bepaald wordt na advies van directie en leerkracht, terug te betalen aan de school. Optie tot aankoop : Na drie jaar huren bestaat de mogelijkheid om het huurinstrument aan te kopen. De prijs wordt per instrument vastgesteld, rekening houdend met de aankoopprijs, het bedrag van de reeds betaalde huurgelden en de waarde van het instrument op dat moment. Korting : Huurders in het bezit van een vrijetijdspas uitgereikt door de stad of het OCMW Geraardsbergen bekomen een korting van 75% op de huurprijs. De waarborg blijft onveranderd. Hoofdstuk 4 : gebruik van gebouwen Er wordt een retributie geheven op het gebruik van buurthuizen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. De retributie is verschuldigd bij de reservatie van het lokaal. De aanvraag gebeurt voorafgaandelijk en enkel via het aanvraagformulier op de website van de stad en wordt verstuurd naar Elke aanvraag wordt in chronologische volgorde behandeld. Reserveren kan vanaf maximaal één jaar voor de activiteit voor categorie A. Zij krijgen de kans te reserveren tot 6 maanden voor de gewenste reservatiedatum. Wanneer op dat ogenblik nog een zaal beschikbaar is, kunnen ook de categorieën B en C een reservatie indienen. Categorieën : De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën, waarvoor een verschillend gebruiksrecht toepasselijk is. Categorie tarief A - Geraardsbergse verenigingen die aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad Geraardsbergen - Geraardsbergse scholen. Categorie tarief B - Geraardsbergse verenigingen die niet aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad Gemeenteraad , gewijzigd , /34

12 - Privé-personen woonachtig of rechtspersonen met zetel te Geraardsbergen. Categorie tarief C - verenigingen van buiten de stad Geraardsbergen Soorten activiteit : De activiteiten worden onderverdeeld in 3 categorieën waarvoor een verschillend gebruiksrecht toepasselijk is : De aanvragen worden behandeld volgens chronologische volgorde van aanvraag en daarna volgens activiteit, waarbij activiteit 1 (A1) voorrang heeft op activiteit 2 ( A2 ) en activiteit 3 ( A3 ), en waarbij activiteit 2 ( A2 ) voorrang heeft op activiteit 3 ( A3 ) Activiteit 1 ( A1 ) : - vergaderingen, bijeenkomsten, - activiteiten eigen aan de vereniging ( kookavond, knutselnamiddag, kaarten ) Activiteit 2 ( A2 ) : - feesten binnen de vereniging ( jaarlijks souper, kerstdiner, ) - debatavonden, tenttonstellingen, beurzen waarbij geen inkomgelden gevraagd worden. Activiteit 3 ( A3 ) : - commerciële activiteiten : eetfestijnen, fuiven, beurzen - privé feesten Vrijstellingen : Zijn niet onderworpen aan deze retributie : - Stad en OCMW Geraardsbergen en de ermee aanverwante organisaties zoals,de adviesraden - Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen - Politiezone Geraardsbergen-Lierde - Erkende dorpsraden en de bewoners- en buurtplatforms - Comités die officiële kermisactiviteiten organiseren - Alle organisaties in samenwerking met de stad mits voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen Tarieven : Er wordt een zomertarief en een wintertarief gehanteerd. Het zomertarief geldt van 01 april tot 30 september, het wintertarief geldt van 01 oktober tot 31 maart. Alle hierna aangegeven tarieven gelden voor de gebruikers van Categorie A. Voor de gebruikers van categorie B worden deze tarieven vermenigvuldigd met 2 Voor de gebruikers van categorie C worden deze tarieven vermenigvuldigd met 3. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

13 De stad stelt volgende zalen en lokalen ter beschikking aan de volgende retributie: BUURTHUIS SCHENDELBEKE Adres: Dagmoedstraat Schendelbeke Afmetingen en beschrijving : - grote zaal met keuken beneden rechts: 18,20 m x 7,80 m - kleine zaal beneden links : 8,80 m x 5,70 m - klein vergaderlokaal - eerste verdiep : 3,90 m x 3,00m Tarieven: Zaal of lokaal Zomer Winter Per dagdeel Grote zaal met keuken beneden rechts A1 : 20 A2 : 30 A3 : 40 Per dag A1 : 40 A2 : 50 A3 : 60 Per weekend A1 : 75 A2 : 85 A3 : 95 Per dagdeel A1 : 25 A2 : 35 A3 : 45 Per dag A1 : 50 A2 : 60 A3 : 70 Per weekend A1 : 90 A2 : 100 A3 : 110 Kleine zaal beneden links A1 : 15 A2 : 25 A3 : 35 A1 : 25 A2 : 35 A3 : 45 A1 : 40 A2 : 50 A3 : 60 A1 : 20 A2 : 30 A3 : 40 A1 : 30 A2 : 40 A3 : 50 A1 : 50 A2 : 60 A3 : 70 Waarborg : ( voor alle verhuringen ) A1 : A2 : A3 : 200 Zalen of lokalen verhuurd op jaarbasis - lokaal eerste verdieping links rechteringang : 8,00 m x 8,60 m 600 euro /jaar - lokaal eerste verdieping rechts - rechteringang : 6,00m x 8,60 m 600 euro /jaar - klein vergaderlokaal tweede verdieping : 3,00m x 5,50 m 300 euro /jaar - klein vergaderlokaal eerste verdieping : 3,00m x 3,90m 240 euro /jaar BUURTHUIS NIEUWENHOVE Adres: Nieuwenhovestraat Nieuwenhove Afmetingen en beschrijving : - zaal met bar en keuken beneden : 11,20 m x 10,25 m - lokaal 2 - eerste verdiep : 4,50 m x 5,55 m - lokaal 4- eerste verdiep : 4,40 m x 2,95 m Gemeenteraad , gewijzigd , /34

14 Zaal of lokaal zaal met bar en keuken beneden lokaal 2 - eerste verdiep lokaal 4 - eerste verdiep Zomer Per dagdeel A1 : 20 A2 : 30 A3 : 40 Per dag Weekend A1 : 40 A2 : 50 A3 : 60 A1 : 75 A2 : 85 A3 : 95 Winter Per dagdeel A1 : 25 A2 : 35 A3 : 45 Per dag A1 : 50 A2 : 60 A3 : 70 Per weekend A1 : 90 A2 :100 A3: Waarborg 100 Waarborg : Zaal met bar en keuken : A1 :100 A2 :150 A3 : 200 Lokaal 2 en 4 op eerste verdiep : 100 Zalen of lokalen op jaarbasis - lokaal 1 eerste verdieping : 4,50 m x 4,50 m 600 /jaar - lokaal 3 eerste verdieping : 4,40 m x 4,50 m 600 /jaar BUURTHUIS MOERBEKE Adres: Edingseweg Moerbeke Afmetingen en beschrijving : - lokaal beneden links : 3,50 m x 7,00 m Tarieven Zaal of lokaal lokaal beneden links Zomer - per Winter dagdeel dag Weekend Per dagdeel Per dag Per weekend Waar borg Waarborg : 100 euro Zalen of lokalen op jaarbasis - groot lokaal achteraan : 7,70 m x 11,50 m 600 euro /jaar - lokaal boven : 3,50 m x 7,00 m 300 euro /jaar BUURTHUIS IDEGEM Gemeenteraad , gewijzigd , /34

15 Adres: Bareelstraat Idegem Tarieven zalen of lokalen op jaarbasis - zaal links : 8 m x 7m + berging 2 m x 3 m 600 euro /jaar - zaal midden : 8m x 7 m opslagruimte midden: 5,50 m x 2,3 m 600 euro /jaar - zaal rechts : 8m x 7 m opslagruimte rechts : 10 m x 3 m 600 euro /jaar OUD POSTGEBOUW IDEGEM Adres: Bareelstraat 9506 Idegem Tarieven zalen of lokalen op jaarbasis - Volledig gebouw : 600 euro /jaar BUURTHUIS OPHASSELT Adres: Hasseltstraat Ophasselt Tarieven zalen of lokalen op jaarbasis - lokaal links : 7 m x 9m 600 euro /jaar Zaal of lokaal Lokaal rechts Zomer Per dagdeel A1 :20 A2: 30 A3 :40 Winter Per dag Weekend Per dagdeel A1 : 40 A1 : 75 A1 : 25 A2 : 50 A2 : 85 A2 : 35 A3 : 60 A3 : 95 A3 : 45 Per dag Per weekend A1: 50 A1 : 90 A2 : 60 A2 : 100 A3 : 70 A3 : 110 Waarborg : A1 : 100 A2 : 150 A3 : 200 BUURTHUIS GRIMMINGE Adres: Grimmingeplein 9506 Grimminge Afmetingen en beschrijving: - Lokaal beneden : 3,5 m x 3 m Tarieven : Gemeenteraad , gewijzigd , /34

16 Zaal of lokaal Lokaal beneden Zomer Winter Per dagdeel Per dag Per WE Per dagdeel Per dag Per WE Waarborg Tarieven zalen of lokalen op jaarbasis - lokaal beneden : 3,50 m x 3 m 400 euro /jaar HOSPITAALKERK GERAARDSBERGEN Adres: Gasthuisstraat 9500 Geraardsbergen Afmetingen en beschrijving : - Gedeelte publiek : 7,5 m x 11 m - Gedeelte altaar : 7,5 m x 11 m - Zijbeuk : 3,3 m x 15 m Tarieven Zaal of lokaal Per dagdeel Per dag Per weekend Waarborg kerk De gebruiker is bovenop het gebruiksrecht een waarborg verschuldigd als zekerheidsstelling voor een goede uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. Frequente gebruikers betalen slechts 1maal de waarborgsom bij de aanvang van de gebruiksperiode. LOS GEBRUIK VAN NIET-REGULIERE LOKALEN Niet-regulier gebruik van hierboven niet-vermelde gebouwen of lokalen, mits een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Tarieven : Per dagdeel Per dag Weekend Waarborg A1 : 25 A2 : 35 A3 : 45 A1 : 50 A2 : 60 A3 : 70 A1 : 90 A2 : 100 A3 : 110 A1 : 100 A2: 150 A3 : 200 Hoofdstuk 5 : gebruik van materiaal en materieel. Er wordt een retributie geheven op alle in dit hoofdstuk voorziene aanvragen voor het gebruik en/of het vervoer van materiaal en materieel. Reserveren van materiaal kan vanaf maximaal 1 jaar voor de activiteit Gemeenteraad , gewijzigd , /34

17 voor categorie A. Zij krijgen de kans om te reserveren tot 6 maand voor de gewenste reservatiedatum. Is op dat ogenblik nog materiaal beschikbaar, dan kan ook Categorie B en Categorie C reserveren. In ieder geval dient de aanvraag voorafgaandelijk ( minstens 8 weken voor de datum van de activiteit ) en enkel via het aanvraagformulier op de website van de stad Geraardsbergen te gebeuren en wordt verstuurd naar De retributie is verschuldigd door de persoon die de prestatie aanvraagt en dient te worden betaald, uiterlijk 3 werkdagen vooraleer de prestatie dient te gebeuren. Zolang er geen betaling is gebeurd, zal er geen levering of prestatie plaatsvinden. Bij aflevering van de materialen dient een verantwoordelijke van de organisatie aanwezig te zijn en zal een leveringsbewijs afgeleverd en ondertekend worden. Bij ontstentenis van een verantwoordelijke wordt er geacht dat de levering volledig en in goede staat is gebeurd. Indien er na gebruik schade of het ontbreken van materialen wordt vastgesteld, ligt de verantwoordelijkheid bij de organisator en zal hem hiervoor een vergoeding worden aangerekend, gebaseerd op de nieuwprijs van het materiaal. Categorieën : De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën waarvoor een verschillend gebruiksrecht toepasselijk is. Categorie tarief A o Geraardsbergse verenigingen die aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad Geraardsbergen. o Geraardsbergse scholen. Categorie tarief B o Geraardsbergse verenigingen die niet aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad Geraardsbergen. Categorie tarief C o Verenigingen van buiten de stad Geraardsbergen. o Privé personen woonachtig of rechtspersonen met de zetel te Geraardsbergen. Alle hierna aangegeven tarieven gelden voor de gebruikers van Categorie A. Voor gebruikers van Categorie B worden deze tarieven vermenigvuldigd met 2. Voor gebruikers van Categorie C worden deze tarieven vermenigvuldigd met 3. De tarieven voor vervoer ( brengen en ophalen ) gelden voor alle categorieën. Aanvragers die niet vallen onder 1 van deze categorieën of niet kunnen genieten van een vrijstelling, kunnen geen diensten of levering op basis Gemeenteraad , gewijzigd , /34

18 van dit hoofdstuk vragen. Vrijstellingen : Zijn niet onderworpen aan deze retributie: - Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen - Stad en OCMW Geraardsbergen en de aanverwante adviesraden - Politiezone Geraardsbergen-Lierde - Erkende dorpsraden en de bewoners- en buurtplatforms - Comités die officiële kermisactiviteiten organiseren - Alle organisaties in samenwerking met de stad mits voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen - Intergemeentelijke uitwisselingen Tarieven : Afsluitingen o Dranghekken (nadar) per stuk per dag 0,50 euro voor de categorieën B en C gratis voor categorie A verplaatsing (brengen en ophalen) per rit (max 80 stuks) 30,00 euro o Werfhekken (HERAS) Per stuk per dag 2,00 euro voor de categorieën B en C gratis voor categorie A Verplaatsing (brengen en ophalen) per rit (max 30 stuks) 30,00 euro Podium (levering en plaatsing en 1 dag gebruik) Gebruikers van Categorie A : 50% korting o Mobiel podium (8 x 6 m) Binnen gemeentegrenzen: 400,00 euro per extra dag: 50,00 euro Buiten gemeentegrenzen: 800,00 euro Per extra dag: 50,00 euro o Werfwagen 6 x 2.5 (overdekt) Per rit: 50,00 euro Per extra dag: 20,00 o Nadarwagen 8 x 2.5 (niet overdekt) Per rit : 50,00 euro Per extra dag: 20,00 euro Gemeenteraad , gewijzigd , /34

19 Tenten Gebruikers van categorie A : 50 % korting o Partytenten: vervoer per rit van maximaal 6 partytenten: 50,00 euro Partytent 3m x 3m Per tent per dag: 20,00 euro Partytent 3m x 6m Per tent per dag: 30,00 euro o Paviljoentent 5m x 5m Vervoer en plaatsing en 1 e dag: 200 euro Per tent per extra dag: 50,00 euro Signalisatie o plaatsing door organisator Vervoer (geen plaatsing) per rit: 30,00 euro o plaatsing door de stad Vervoer & plaatsing : per man, per begonnen half uur : 30,00 euro o Evenementen en wedstrijden Vervoer en plaatsing van de borden : Per man, per begonnen half uur : 30,00 euro Diverse: o Podium per dag: 10,00 euro o Koorden Per rol (100m) per dag: 25,00 euro o Piketten per dag per 10 stuks: 5,00 euro o Mobiele elektriciteitskasten Vervoer en plaatsing en 1 e dag: 50,00 euro per extra dag per stuk: 30,00 euro o Verloop mobiele elektriciteitskasten per dag per stuk: 30,00 euro o Strobalen per dag per 10 stuks: 10,00 euro Gemeenteraad , gewijzigd , /34

20 o Vlaggenmasten per dag per stuk: 5,00 euro o Vlaggen per dag per stuk: 5,00 euro o Feestverlichting : per dag per stuk : 5,00 euro Bolder : 1 x per jaar gratis gebruik Vervoer : 50 euro per rit Vervoer van materiaal van de stad Per rit : 50 euro Vervoer van materiaal dat niet van de stad is : Per vrachtwagen, per begonnen half uur : 30,00 euro Hoofdstuk 6 : Milieu Afdeling 1 : compostvaten Er wordt een retributie geheven op het verkrijgen van de goederen vermeld in dit hoofdstuk. De retributie is verschuldigd door de persoon die de goederen aanvraagt. De retributie dient te worden betaald bij de afhaling van de goederen. Tarieven : Verkoop van een compostvat ( per vat type B ) : 20 euro Verkoop van een beluchtingsstok : 5 euro Verkoop van een compostbak in kunststof ( type F ) : 70 euro Verkoop van een compostbak in hout ( type D ) : 40 euro Hoofdstuk 7 : Privatief gebruik openbaar domein Afdeling 1 : voor permanente nutsvoorzieningen Er wordt een retributie geheven op werken aan permanente nutvoorzieningen. Permanente nutsvoorzieningen zijn: - alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, ), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezicht-, verbinding-, e.a. putten ) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, - telecommunicatie, - radiodistributie en kabeltelevisie, - de transmissie van enigerlei data, - ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan Gemeenteraad , gewijzigd , /34

21 aangesloten worden, - alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. Aanslagvoet/tarief : 1. Sleufwerken De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt: - voor werken in rijwegen 2,00 euro, - voor werken in voetpaden 1,50 euro - voor werken in aardewegen 0,90 euro. Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en). 2. Dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt. Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. Vrijstellingen : De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. Tijdstip van verschuldigdheid : 1. Sleufwerken Gemeenteraad , gewijzigd , /34

22 De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 2. Dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de stad. Afdeling 2 : voor private (rechts-) personen Er wordt een retributie geheven op elke onderstaande privatieve inname van het openbaar domein. Er geldt een voorafgaande aangifteplicht voor de privatieve inname van het openbaar domein. De retributie is ondeelbaar en steeds voor een hele periode van 14 kalenderdagen verschuldigd, behalve voor de eerste 14 kalenderdagen. Voor innamen korter dan 14 kalenderdagen wordt de retributie berekend per dag. Indien een vergunning voor een korte periode wordt verlengd en de totale duur aldus minstens 15 kalenderdagen bedraagt, wordt het saldo van de te betalen retributie herberekend volgens de totale duur van de privatieve inname. De retributie is verschuldigd door de persoon aan wie de vereiste machtiging wordt verleend. De aannemer van de werken, de bouwheer, de eigenaar, de huurder, de bewoner, de architect of alle andere betrokken partijen bij de privatieve inname van het openbaar domein zijn hoofdelijk gehouden tot het betalen van de retributie. Meetgegevens: Delen van een m of m² worden als een hele m of m² beschouwd. Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Uitsluitinggronden: De retributie is verschuldigd zonder dat de houder aanspraak kan maken op enig onherroepelijk recht van concessie, noch van erfdienstbaarheden op het openbaar domein. De betaling van enige retributie brengt voor de stad geen enkele speciale toezichtstaak met zich mee. Het intrekken of wijzigen van de machtiging bij politiemaatregel wegens een fout van de machtiginghouder, brengt voor de houder geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde retributie mee. Personen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening in het bezit zijn van een machtiging voor de privatieve inname van het openbaar domein, blijven voor de duur van de machtiging gehouden aan de bepalingen van de geldende verordening. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

23 Indien een bestaande vergunning op het moment van inwerkingtreding van deze verordening wordt verlengd, wordt deze beschouwd als een nieuwe vergunning en gelden bijgevolg de tarieven van dit besluit. Tarief : De retributieplichtige zal tegelijkertijd, als waarborg, in handen van de stadsontvanger of zijn afgevaardigde, tegen ontvangstbewijs, een bedrag storten gelijk aan de retributie. Voor elke privatieve inname van het openbaar domein die valt dit hoofdstuk geldt een minimumretributie van 20,00 euro, behoudens voor die inname waarvoor in dit reglement vrijstelling van retributie wordt verleend. 1. containers, stellingen, materiaal, materieel, het uitvoeren van bouw-, onderhouds- of instandhoudingswerken Voor het privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van containers, stellingen, materiaal, materieel, het uitvoeren van bouw-, onderhoud- of instandhoudingwerken wordt de volgende retributie geheven: A. in de zones waar betalend parkeren geldt: - korte periodes, ten hoogste 14 kalenderdagen, per dag per m²: o 0,60 euro - langere periodes (minstens 15 kalenderdagen) - voor de eerste 14 kalenderdagen, per m²: o 4,00 euro - vanaf de 15 de t.e.m. de 28 ste kalenderdag, per m²: o 5,00 euro - vanaf de 29 ste t.e.m. de 42 ste kalenderdag, per m²: o 6,00 euro - vanaf de 43 ste kalenderdag tot en met de einddatum van de vergunning, per m² en per schijf van 14 kalenderdagen: o 7,00 euro B. alle overig openbaar domein: - korte periodes: ten hoogste 14 kalenderdagen, per dag per m²: o 0,30 euro - langere periodes (minstens 15 kalenderdagen): - voor de eerste 14 kalenderdagen: o 3,50 euro - vanaf de 15 de t.e.m. de 28 ste kalenderdag: euro per m² o 4,00 euro - vanaf de 29 ste t.e.m. de 42 ste kalenderdag: euro per m² o 4,50 euro - vanaf de 43 ste kalenderdag: euro per m² per schijf van 28 kalenderdagen o 5,50 euro 2. Afsluiten van een straat Gemeenteraad , gewijzigd , /34

24 Als voor de privatieve inname voor het plaatsen van containers, stellingen, materiaal, materieel, het uitvoeren van bouw-, onderhoud- of instandhoudingwerken het afsluiten van een hele straat nodig is of hieruit volgt, wordt voor de afsluiting van de straat een forfaitaire retributie geheven van: per dag - met een maximum van 1.000,00 euro per 14 kalenderdagen. 3. Andere innames Voor innames van het openbaar domein die niet kunnen worden ingedeeld volgens 1 en 2, wordt de volgende retributie geheven: - openbaar karakter (toegankelijk voor het publiek), per dag: innamen tot en met 50 m², per dag: o 25,00 euro boven 50 m², per m² boven de 50 m², per dag extra: o 0,75 euro o - openbaar karakter ( toegankelijk voor het publiek ), op jaarbasis : permanente toelating: 50,00 euro per m² - louter privé-karakter (niet toegankelijk voor het publiek) : innamen tot en met 50 m², per dag: o 500,00 euro innamen van 50 m² tot en met 100 m², per dag: o 1.000,00 euro innamen groter dan 100 m², per dag: o 2.000,00 euro Verlenging : De retributieplichtige die de privatieve inname van het openbaar domein wenst te verlengen, uit te breiden in oppervlakte, in te korten of het openbaar domein gedurende de volledige vergunde periode niet wenst in te nemen, is gehouden uiterlijk 1 dag voor het verstrijken of aanvang van de termijn van de machtiging, hiervan aangifte te doen bij de stad. Maximumduur : Een machtiging voor het privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van containers, stellingen, materiaal, materieel, het uitvoeren van bouw-, onderhoud-, instandhoudingwerken of andere werken kan voor maximaal 91 kalenderdagen worden verleend. Indien een vergunning met maximumduur wordt verlengd, wordt de overeenkomstige retributie bepaald als betrof het een nieuwe vergunning. Vrijstellingen : Volgende types van inname van het openbaar domein vallen niet onder dit retributiereglement: gebruik van het openbaar domein dat reeds aanleiding geeft tot het heffen van een andere retributie of retributie ten voordele van de stad gebruik van het openbaar domein bij werken door of in opdracht Gemeenteraad , gewijzigd , /34

25 van de stad gebruik van het openbaar domein voor organisaties in samenwerking met de stad. ambulante handel op de openbare weg wordt vrijgesteld van retributie in geval van uitstallingen bij openbare verkopen door publiekrechtelijke personen tijdens de organisatie van kermissen, braderieën en wijkfeesten die erkend zijn door of georganiseerd in samenwerking met het stadsbestuur. Deze vrijstelling geldt enkel voor de aangesloten leden van de inrichter. privatieve inname voor een verhuis stoepborden, met een maximum van 1 m² bloembakken, met een totale gecumuleerde oppervlakte van maximum 1 m² Afdeling 3 : horecaterrassen Er wordt een retributie geheven op elk privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van een horecaterras. Tarieven: De retributie voor het horecaterras wordt als volgt vastgesteld : Permanent Binnen het centrum : Dit is de zone begrensd door en met inbegrip van de volgende straten: Astridlaan, Zonnebloemstraat, Guilleminlaan, Meersstraat, Gasthuisstraat 3de deel, Hunnegemstraat en Groteweg. - tot en met 10 m², per jaar: o 250,00 euro - boven 10 m², per m² boven de 10 m², extra: o 10,00 euro Buiten het centrum : Dit is de zone Groot-Geraardsbergen min de zone zoals bedoeld hierboven. - terrassen tot en met 10 m², per jaar: o 250,00 euro - boven 10 m², per m² boven de 10 m², extra: o 5,00 euro Gelegenheidstoelatingen - terrassen tot en met 10 m², per dag: o 12,50 euro - boven 10 m², per m² boven de 10 m², extra: o 1,00 euro Vrijstellingen : Tijdens de organisatie van foren, kermissen, braderieën en wijkfeesten, wordt voor het plaatsen van een horecaterras in de straat of gemeente waar de organisatie plaatsvindt, geen retributie geheven. Afdeling 4 : openbare en private markten, foren en kermissen Gemeenteraad , gewijzigd , /34

26 Er wordt een retributie geheven op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten, foren, kermissen, braderieën en wijkfeesten. Als plaatseenheid wordt beschouwd: een ruimte met één meter voorgevel en maximum drie meter diepte. Als een hoekplaats wordt beschouwd: een standplaats die minimum langs twee zijden paalt aan een wandelweg. Elke breuk van een meter wordt voor een volledige meter aangerekend. De oppervlakte wordt berekend volgens de meest uitstekende gedeeltes van de uitstalling of attractie, valluiken niet meegerekend. Wekelijkse openbare markten - standplaatsen toegewezen volgens abonnement, per m²: o 0,50 euro - losse standplaatsen, per m²: o 0,60 euro - standplaatsen op openbare markten georganiseerd in de deelgemeenten o 0,25 euro voor standplaatsen met abonnement o 0,30 euro voor losse standplaatsen Jaarmarkt (1 Toog), - per lopende meter: o 3,75 euro Winterfoor: Standplaatsen op de Markt en Stationsplein, per lopende meter en voor de duur van de winterfoor: - voor amusementshallen: o 100,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor autoscooters en snelmolens: o 75,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor kindermolens, schietkramen, visspelen en alle andere kramen met valluik: o 60,00 euro (incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle ambulante activiteiten in kermisgastronomie en alle attracties met een maximum lengte van 3 meter: o 50,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) een lengte meer dan 3 meter, extra per lopende meter: o 20,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) Standplaatsen op de Vesten, per vierkante meter en voor de duur van Gemeenteraad , gewijzigd , /34

27 de winterfoor: - alle ambulante activiteiten in kermisgastronomie: o 10,00 ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle attracties tot en met 80 m²: o 10,00 ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle attracties vanaf 81 tot en 149 m²: o 5,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle attracties vanaf 150 m²: o 2,50 euro (incl. elektriciteitsverbruik ) Sasweg, per lopende meter en voor de duur van de winterfoor, voor alle uitbatingen: o 50,00 euro (incl. elektriciteitsverbruik ) Zomerkermis: Standplaatsen op het Stationsplein, per lopende meter en voor de duur van de Zomerkermis: - voor amusementshallen: o 75,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor autoscooters en snelmolens: o 65,00 euro (incl. elektriciteitsverbruik ) - voor kindermolens, schietkramen, visspelen en alle andere attracties met valluik: o 50,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle ambulante activiteiten in kermisgastronomie en alle attracties met een maximum lengte van 3 meter: o 50,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) Vrijstellingen ; - private markten - rommelmarkten - braderieën en - wijkfeesten Hoofdstuk 8 : verkoop van toeristische producten en diensten Afdeling 1 : verkoop van toeristische producten en diensten Er wordt een retributie geheven op de verkoop van toeristische producten en diensten. De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening of de aanvrager van het product. Tarieven : Bierglas o 3,00 Manneken-Pis kurkentrekker Gemeenteraad , gewijzigd , /34

28 o 4,00 Manneken-Pis flesopener/aftrekker o 4,00 Manneken-Pis kurkentrekker/flesopener (dubbel) o 5,00 Manneken-Pis beeldjes 20 cm o 10,00 Postkaarten o 0,5 Koffietas met bedrukking o 5 Juweel Krakeling o 10 Juweel Manneken-Pis o 10 T-shirt Muur volwassenen o 10 T-shirt Muur kinderen o 8 Beer o 10 Schort mattentaarten o 12,5 Sleutelhanger beer o 4 Sleutelhanger Manneken-pis o 3 Regenscherm o 7,5 Sneeuwbol o 4 Stadsvlag o 5 Krakelingenvlag o 17 Vingerhoed met afbeelding Manneken Pis o 5 Spel kaarten o 4 MP3 oortjes o 2 Postzegel o geldende kostprijs BOEKEN, CD s, DVD s DVD Geraardsbergen o 2 Kunstpatrimonium Geraardsbergen o 30 St-Adriaansabdij te Geraardsbergen - Harde kaft o 17 Zandbergen onverzonnen o 20 J De Cooman - P de Pessemier s Gravendries o 37 Lucifersbedrijven te Geraardsbergen Gemeenteraad , gewijzigd , /34

29 o 13 Muziekinstrumentenbouw te Geraardsbergen o 23 Wat je beslist moet weten... o 1 Neogotisch Geraardsbergen o 7 Notaris-fotograaf Désiré Declercq o 23 Het cultureel erfgoed van de St. Adriaanabdij o 30 Tot de laatste lucifer o 45 De dorst van Geraard o 40 Het schoonste Spektakel o 35 CD G bergen, parel vd Vlaamse Ardennen o 4 Gidsboekje 1993 o 6 Gidsboekje 1995 o 6 De kuitenbijters van de Ronde van Vlaanderen o 30 Groeten uit Geraardsbergen o 5 Beiaarden en klokkenspellen in Oost-Vlaanderen o 30 De Vlaamse Ardennen o 35 Passages Wielervolk o 20 OLV Hospitaal van Geraardsbergen o 10 De muur rond Geraardsbergen o 30 Monumenten van papier en karton - J De Ro o 35 De wereldburger v G bergen M Van Trimpont o jaar MannekenPisG bergen - M Nevraumont o 12,5 Xclusive Bed &Breakfast o 5 Gendarmen en Champetters o 30 Krakelingen en Tonnekensbrand Boek + DVD o 25 CD Orgel St Martinuskerk Onkerzele o 15 Antwerp Matadi - DVD cultuurdienst o 10 Geschiedenis van Geraardsbergen (Victor Friss) o 35 DVD Krakelingen o 10 Gemeenteraad , gewijzigd , /34

GEMEENTE DILBEEK Postadres: Gemeenteplein 1-1700 Dilbeek www.dilbeek.be - dilbeek@dilbeek.be tel. 02 451 68 00 - fax 02 451 68 01

GEMEENTE DILBEEK Postadres: Gemeenteplein 1-1700 Dilbeek www.dilbeek.be - dilbeek@dilbeek.be tel. 02 451 68 00 - fax 02 451 68 01 GEMEENTE DILBEEK Postadres: Gemeenteplein 1-1700 Dilbeek www.dilbeek.be - dilbeek@dilbeek.be tel. 02 451 68 00 - fax 02 451 68 01 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN VERVOER VAN MATERIAAL VOOR EVENEMENTEN e.a.

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

Nadere informatie

STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014

STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014 STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014 Aanwezig: Jeannine Puype; voorzitter; Patrick De Klerck; burgemeester; Johan Van

Nadere informatie

Parklaan 1, 9400 Ninove_ Tel. 054 31 05 00 INFOBROCHURE ZAALVERHUUR

Parklaan 1, 9400 Ninove_ Tel. 054 31 05 00 INFOBROCHURE ZAALVERHUUR Parklaan 1, 9400 Ninove_ Tel. 054 31 05 00 INFOBROCHURE ZAALVERHUUR 1 ENKELE NUTTIGE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE Fuifzaal / repetitieruimte / vergaderlokaal Geachte gebruiker, U maakt binnenkort voor

Nadere informatie

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen DIENST PATRIMONIUM Markt 1, 9340 LEDE tel. (053)60 68 50 fax (053)80 33 09 e-mail: lokalenverhuur@lede.be Gemeenteraad: zitting van 21 juni 2007 Wijziging gemeenteraad: zitting van 19 juni 2008 Aanvulling

Nadere informatie

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen Politiereglement 0 Voorafgaande bepalingen 0.1 Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten 0.2 De administratieve geldboete 0.3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester

Nadere informatie

EVENEMENTEN IN ASSENEDE. Versie 03.02.2009

EVENEMENTEN IN ASSENEDE. Versie 03.02.2009 EVENEMENTEN IN ASSENEDE Versie 03.02.2009 11 Inhoudstafel DEFINITIES... 5 Voorwoord... 7 Inleiding... 8 Deel 1: Uw evenement aanvragen aan het gemeentebestuur via het Evenementenloket 1. Via het aanvraagformulier...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening Stad Mechelen Algemene Bestuurlijke Politieverordening Inhoudstafel. Titel 1. Algemene bepalingen 5 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk 2. Begrippen 5 Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter

Nadere informatie

Gebruiksreglement zalen Marnef Hoboken

Gebruiksreglement zalen Marnef Hoboken Artikel 1 Geldigheid Met ingang van 1 juli 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een gebruiksreglement gevestigd voor de terbeschikkingstelling aan derden van zalen Marnef Hoboken.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED LEIDRAAD BIJ DE ORGANISATIE VAN EEN OCCASIONEEL EVENEMENT IN OPEN LUCHT OF IN EEN TENT WAARBIJ GEBRUIKT GEMAAKT WORDT VAN ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK Deze leidraad biedt een overzicht van de te volgen

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015 Aanwezig: Marleen Schouteden, burgemeester-voorzitter - Jo De Clercq, Philippe Scheys, Katleen D'Haese, Arlette Caes, Maarten Forceville,

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid Afdeling 1 Lawaai Afdeling 2 Dieren Afdeling 3 Veiligheid en orde op de openbare

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden

2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden 2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden II. VERVOERBEWIJZEN II.1. Biljetten II.2. SMS-Ticketing II.3. Lijnkaarten II.4. Niet-magnetische abonnementen II.5. Magnetische abonnementen II.6. Dagpassen II.7. Vrijkaarten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1.0. horende bij de toetredingsovereenkomst tot Fost Plus

Algemene voorwaarden 1.0. horende bij de toetredingsovereenkomst tot Fost Plus Algemene voorwaarden 1.0 horende bij de toetredingsovereenkomst tot Fost Plus Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Voorwerp van de Overeenkomst 6 Artikel 3 Verplichtingen van de Medecontractant

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN R.K. Begraafplaats Molenstraat R.K. Begraafplaats Leonardus R.K. Begraafplaats Brouwhuis Gemeentelijke Begraafplaats HELMOND Inleiding ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie