Hoofdstuk 1: afgifte van administratieve stukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1: afgifte van administratieve stukken"

Transcriptie

1 Algemeen retributiereglement voor de dienstverlening Hoofdstuk 1: afgifte van administratieve stukken Er wordt een retributie geheven op de afgifte van administratieve stukken. Deze retributie valt ten laste van de personen en/of instellingen die deze administratieve stukken aanvragen. De retributie is op voorhand betaalbaar bij afgifte van de stukken. Algemeen : A4-copie zwart/wit van een bestuursdocument - A4-copie kleur 0,15 euro 1,00 euro A3-copie zwart/wit per stuk - A3-copie kleur 0,30 euro 2,00 euro A4-copie kleur op fotopapier per stuk 2,50 euro Scans - alle formaten per scan 0,15 euro Planafdrukken reële kostprijs CD-rom per stuk 3,25 euro USB-stick per stuk 15,00 euro Specifieke documenten en prestaties: Opmaak schadebestekken (forfait) : 50,00 euro Stedenbouwkundige inlichtingen, per perceel: 50,00 euro Voor het verstrekken van inlichtingen en documenten door de gemeente-ambtenaar wordt een tarief van 20 euro per gepresteerd half uur aangerekend. Minimumtarief voor stukken in het kader van de openbaarheid van bestuur: Er zal voor aanvragen die kaderen binnen het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, steeds een minimumtarief van 2,50 betaald moeten worden voor administratiekosten die samen met de effectieve hierboven vermelde kostprijs wordt aangerekend. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

2 Hoofdstuk 2 : afval Afdeling 1 Er wordt een retributie geheven op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten en het inzamelen van restafval via ondergrondse containers, en voor het verlenen van een aantal dienstverleningen betreffende afvalinzameling en verwerking. Afdeling 1 : huisvuilzakken en stickers ea : De retributie wordt als volgt vastgesteld : 1 voor verkoop zakken en stickers : a) per huisvuilzak van 45 liter : 1,20 euro b) per huisvuilzak van 60 liter : 1,50 euro c) per PMD-zak van 60 liter : 0,25 euro d) per gele sticker voor de GFT- container van 40 liter : 0,90 euro e) per rode sticker voor de GFT- container van 140 liter : 1,80 euro f) biobakje : 12 euro g) bio- zakjes: 2 euro per rol 2 voor het ter beschikking stellen en ledigen van gezamenlijke afvalcontainers voor het restafval : a) per terbeschikkinggestelde inhoud van 1 liter : 0,20 euro b) per lediging: totale inhoud/60 afgerond naar bovenliggend geheel getal vermenigvuldigd met de prijs van een huisvuilzak zoals bepaald in 1 b), zijnde 1,50 euro 3 voor het gebruik van ondergrondse containers : a) voor de restfractie huisvuil : 0,025 euro per liter inhoud van de zuil b) voor PMD : 0,0010 euro per liter inhoud van de zuil 4 te kleven stickers bij aanbieden GFT- containers : Inhoud container Aantal stickers 40 liter 1 gele 140 liter 1 rode 240 liter 2 rode 330 liter 3 rode 500 liter 4 rode 750 liter 6 rode 1000 liter 7 rode 5 voor het ophalen van grofvuil en groenafval aan huis : a) voor grofvuil : voor de eerste 20 kg : 6 euro voor elke begonnen schijf van 10 kg boven 20 kg : 3 euro b) voor groenafval : voor de eerste 20 kg : 1 euro Gemeenteraad , gewijzigd , /34

3 voor elke begonnen schijf van 10 kg boven de 20 kg : 0,50 euro 6 voor weekendophalingen : a) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) tot maximum 2500 liter : 30 euro per ophaalpunt vermeerderd met 2,50 euro per 100 liter voor de verwerking van het aangeboden afval b) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) boven de 2500 liter : 90 euro per ophaalpunt vermeerderd met 2,50 euro per 100 liter voor de verwerking van het aangeboden afval 7 voor éénmalige ophalingen : a) los aangeboden : 10 euro per oproep en per ophaalpunt, vermeerderd met 0,20 euro per aangeboden kg afval met een minimum van 30 euro vermeerderd met 0,18 euro per kg voor de verwerking van het aangeboden afval; b) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) : 147 euro per oproep en per ophaalpunt vermeerderd met 0,18 euro per kg voor de verwerking van het aangeboden afval 8 voor composteermateriaal : a) ruilen GFT-container voor een compostvat : gratis b) ruilen GFT-container voor een compostbak in hout : het bedrag gelijk aan het verschil tussen de aankoopprijs van een compostbak in hout bij Ilva en een compostvat c) ruilen GFT-container voor een compostbak in kunststof : het bedrag gelijk aan het verschil tussen de aankoopprijs van een compostbak in kunststof bij Ilva en een compostvat d) aankoop compostvat, het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een compostvat bij Ilva e) aankoop compostbak in hout: het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een compostbak in hout bij Ilva f) aankoop compostbak in kunststof : het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een compostbak in kunststof bij Ilva g) aankoop beluchtingsstok : het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van een beluchtingsstok bij Ilva per aangekocht vat/bak wordt gratis een beluchtingsstok meegeleverd 9 voor levering gemalen snoeihout : 90 euro per vracht, waarbij het volume van één vracht op vraag van het gezin kan variëren van minimaal 15 m³ tot maximaal 30 m³. 10 voor het ter beschikking van kunststof zakken (1,5 m³ ) voor isomotransport : 45 euro per bundel van 5 zakken 11 voor het ter beschikking stellen van KMO-kaarten : 40 euro per kalenderjaar Gemeenteraad , gewijzigd , /34

4 12 voor het per jaar ledigen ( eigenaars ) en ter beschikking stellen en ledigen van bijkomende GFT-containers bovenop het tarief vastgesteld in 4 Eigenaars Huurders 40 liter 20 euro 30 euro 140 liter 30 euro 40 euro 180 liter 35 euro 45 euro 240 liter 45 euro 60 euro 330 liter 60 euro 90 euro 500 liter 90 euro 120 euro 750 liter 125 euro 180 euro 1000 liter 160 euro De retributie is als volgt verschuldigd : De retributie vermeld onder 1 en 10 is verschuldigd bij de aankoop. De retributie vermeld onder 2, 3, 5, 6 en 7 is betaalbaar na ontvangst van de factuur. De retributie vermeld onder 8, 9, 11 en 12 dient vooraf betaald te worden. Bij afhaling dient het betalingsbewijs te worden voorgelegd. Afdeling 2 : weghalen en/of opkuisen van achtergelaten afval Er wordt een retributie geheven op het weghalen en/of opkuisen door het gemeentebestuur van afval achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten. De retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. Desgevallend zijn diegenen die daartoe opdracht of toelating gaven en/of eigenaar van de afvalstoffen zijn, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. Het tarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld: voor afvalstoffen, per elke begonnen m³: 100,00 euro voor giftige afvalstoffen of daarmee gelijkgesteld worden de weghaling-, transport-, verwerking-, en bodemsaneringkosten aangerekend aan de kostprijs met een minimum van: 275,00 euro De retributie moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van de factuur. Afdeling 3 : diftar-containerpark Er wordt een retributie geheven op de aanvoer van afvalstoffen op de containerparken van de in de desbetreffende algemene politieverordening toegelaten soorten en hoeveelheden afval. De retributie is verschuldigd door de aanbrenger van het afval. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

5 Onder aanbrenger wordt verstaan elk gezin, vereniging, het totaal van de gemeentelijke diensten, eigenaars van tweede verblijven, KMO s en anderen die door de gemeente op het containerpark worden toegelaten. De te betalen retributie wordt voor elk bezoek bepaald aan de hand van twee wegingen van de aanbrenger met zijn voertuig, een eerste maal bij het binnenrijden van het containerpark, een tweede maal bij het buiten rijden. Het verschil tussen de tweede en de eerste weging is de grondslag van de retributie. Tarieven : De retributie voor de globaal aangebrachte hoeveelheid wordt vastgesteld als volgt: tot 2000 kg, per kg: 0,05 euro van 2001 tot 5000 kg, per kg: 0,10 euro boven 5000 kg, per kg: 0,20 euro Vrijstellingen en verminderingen : 1. De gezinnen ingeschreven in het bevolkingsregister van Geraardsbergen worden per kalenderjaar van het betalen van de retributie vrijgesteld voor de eerste aangebrachte 100 kg, voor zover bij een bezoek uitsluitend recycleerbaar afval wordt aangebracht. Indien ook niet- recycleerbaar afval wordt aangebracht wordt het nog niet gebruikte deel van deze vrijstelling voorbehouden voor een volgend bezoek, waarbij uitsluitend recycleerbaar afval wordt aangebracht. 2. Indien tijdens een bezoek aan het containerpark uitsluitend afvalstoffen, waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, worden aangebracht, zijn de in artikel 5 bedoelde gezinnen tijdens het hele kalenderjaar vrijgesteld van de in dit retributiereglement vastgelegde retributies, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij voor 15 december van het voorgaande kalenderjaar bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILVA, die voor de gemeente het containerpark uitbaat, een verklaring neerleggen waarin zij afstand doen van de in artikel 5 vastgelegde vrijstelling. 3. Bijkomend wordt de aanvoer van 200 kg cementgebonden asbest per gezin per kalenderjaar gratis aanvaard op voorwaarde dat deze afvalstof niet samen met ander afval wordt aangeboden. 4. Elke aanbrenger die enkel recycleerbare materialen aanbrengt heeft recht op een korting van 10% op het verschuldigde bedrag zoals bepaald onder Subafdeling: aanslagvoet/tarief van dit hoofdstuk. De retributie dient betaald vóór het verlaten van het containerpark in handen ILVA, hoger genoemd. Deze stelt daartoe het nodige personeel en betaalsystemen ter beschikking. Op uitdrukkelijke vraag van de bezoeker kan de retributie worden betaald door overschrijving op de bankrekening van ILvA binnen de vijf dagen na het bezoek. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

6 Hoofdstuk 3 : Burgerzaken Afdeling 1 : rijbewijzen, identiteitskaarten, passen, Er wordt een retributie geheven op de afgifte van documenten van de dienst burgerzaken. De retributie is verschuldigd door de persoon die de documenten aanvraagt en moet betaald worden bij de aanvraag van de documenten. Tarieven : Elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten in gewone procedure 20 euro. Elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten in spoedprocedure 120 euro. Elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten in extreme spoedprocedure 185 euro. Elektronische identiteitsbewijzen voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar in gewone procedure 8 euro. Elektronische identiteitsbewijzen voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar in spoedprocedure 115 euro. Elektronische identiteitsbewijzen voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar in extreme spoedprocedure 180 euro. Attesten van immatriculatie (oranje kaarten) voor vreemdelingen : 8 euro. Identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de twaalf jaar : 8 euro. Aanvraag duplicaat pincode : 5 euro. In alle voormelde identiteitsdocumenten is de kostprijs van de hogere overheid inbegrepen. Paspoorten voor meerderjarigen : 5 euro. Rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen : 5 euro. Huwelijksboekjes : 10 euro. Afdeling 2 : huwelijken Er wordt een retributie geheven op de huwelijkspraal. Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager. Deze retributie is op voorhand door de aanvrager te betalen, ten laatste bij de vastlegging van de datum van huwelijk. De huwelijkspraal bestaat uit : Gemeenteraad , gewijzigd , /34

7 - luxetapijten; - afbakeningspalen en koorden; - aangepaste muziek; - geschenk; - luifel voor ingang stadhuis. Tarieven : De retributie dient voor de huwelijksvoltrekkingen die plaatsvinden op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag: 125,00 euro Zaterdag: 250,00 euro Vrijstellingen : Huwelijken op donderdagvoormiddag en op vrijdagvoormiddag Afdeling 3 : graf- en nisconcessies Er wordt een retributie geheven op de innamen op de gemeentelijke begraafplaatsen. De retributie is verschuldigd door de aanvrager bij de aanvraag van de inname. Tarieven : De retributie voor nieuwe concessies voor een termijn van 25 jaar bedraagt : Graven in volle grond (concessie 25 jaar): 750,00 euro Grafkelders (concessie 25 jaar): - grafkelder voor 1 persoon 1.500,00 euro - grafkelder voor 2 personen 1.600,00 euro - grafkelder voor 3 personen 1.700,00 euro - columbarium (concessie 25 jaar): 750,00 euro - grafkelder voor urne ( concessie 25 jaar voor max. 2 personen ) : 1.150,00 euro De retributie voor alle hernieuwingen van concessies, andere dan de altijddurende concessie, verleend voor de inwerkingtreding van de wet van op de begraafplaatsen en de lijkbezorging bedraagt : 750,00 euro Vrijstellingen: De begraving in niet-geconcedeerde grond of urnenveld, de bijzetting in een niet-geconcedeerde nis en de asverstrooiing op de strooiweide, is volledig gratis voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, wachtregister of vreemdelingregister van Geraardsbergen. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

8 Afdeling 4 : ontgravingen Er wordt een retributie gevestigd op de ontgravingen op de gemeentelijke begraafplaatsen. De retributie dient door de aanvrager te worden betaald, ten laatste bij de toestemming tot ontgraving of verplaatsing van een zerk. De familie moet op haar kosten een ontgravingkist per ontgraving ter beschikking stellen van de stad, voor de ontgravingdatum. Ook de kosten voor het verplaatsen van de zerk vallen ten laste van de familie. Tarief : 750,00 euro per ontgraving Vrijstellingen : Deze retributie is niet verschuldigd voor: ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheid gebeuren ontgravingen genoodzaakt door het overbrengen van een oude naar een nieuwe begraafplaats van lijken die ter aarde werden besteld in een in eeuwigdurende concessie gegeven begraafplaats ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen of burgers ontgravingen binnen de acht dagen na de voorlopige bijzetting in een grafkelder, met het oog op de overbrenging van het stoffelijk overschot naar een definitieve grafkelder. Afdeling 5 : buitenschoolse kinderopvang Er wordt een retributie geheven op de opvang en begeleiding van kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs, voor- en naschools, op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties. De financiële bijdrage van het gezin wordt berekend conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de IBO s ter zake (te raadplegen op de website van Kind & Gezin). Deze retributie dekt het geheel van de verblijfskosten, 10-uurtje, 4- uurtje met uitzondering van het middagmaal op vakantiedagen en woensdagnamiddag. Tarieven : 1. Opvang vóór en na de schooluren - 0,80 euro per begonnen half uur. 2. Schoolvrije dagen en vakantiedagen - Voor minder dan 3 uur: 3,00 euro - Tussen 3 uur en 6 uur: 5,00 euro Gemeenteraad , gewijzigd , /34

9 - Meer dan 6 uur: 9,00 euro 3. Opvang op woensdagnamiddag: - Voor kinderen die slechts tot 13u30 blijven = vóór en naschools tarief. - Voor kinderen die langer blijven dan 13u30 = tarief van schoolvrije dagen en vakantiedagen. 4. Busvervoer - Busvervoer van en naar de scholen: 0,50 euro per rit. Vrijstellingen en kortingen : Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig worden opgevangen, wordt er een korting van 25% toegekend op het totale bedrag. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief. Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden, dit is 50% van de hierboven vermelde financiële bijdrage van de gezinnen. Het organiserend bestuur beslist over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief op basis van een individueel dossier met een gemotiveerde beslissing. Dit dossier zal worden opgemaakt door de sociale dienst van het plaatselijk O.C.M.W. In zéér uitzonderlijk gevallen, wanneer de kansarmoede van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan het organiserend bestuur gratis opvang toestaan. Afdeling 6 : Verhuur en verkoop van muziekinstrumenten Op het gebruik van muziekinstrumenten, eigendom van de stad, wordt een retributie geheven. Deze retributie wordt per schooljaar en per categorie als volgt vastgelegd, rekening houdend met de aankoopwaarde, de onderhoudskost en duurzaamheid van het instrument : Categorie Aankoopwaarde Instrument Tarief Categorie 1 Aankoopwaarde groter dan 1250 Accordeon, Contrabas, Harp 150,00 Aankoopwaarde tot Categorie Cello, Hobo 125,00 Aankoopwaarde tot Categorie Digitale Piano 100,00 Aankoopwaarde tot Dwarsfluit, Slagwerk, Kopers, Klarinet, Saxofoon Categorie Gitaar (flamenco, akoestisch, Aankoopwaarde tot Categorie 5 elektrisch, klassiek en bas), 50, Viool Duur: Het instrument wordt uitgeleend voor de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgend kalenderjaar, en dit voor maximum drie opeenvolgende schooljaren. Met uitzondering voor leerlingen viool die de cursus vioolinitiatie gevolgd Gemeenteraad , gewijzigd , /34

10 hebben, zij kunnen maximum 5 opeenvolgende schooljaren een instrument huren. Bij aanvang dient een huurcontract door de leerling, of door één van de ouders ondertekend te worden. Verlenging voor het volgende schooljaar gebeurt automatisch. Verlenging van gebruik na drie jaar is enkel na advies van de directie mogelijk. Gehuurde instrumenten kunnen onder geen enkel beding doorverhuurd of onderling geruild worden. Leerlingen die meer dan drie jaar hetzelfde soort muziekinstrument in bruikleen nemen wordt een toeslag van 20,00 euro per jaar en per instrument aangerekend op de hierboven vermelde tarieven. Voor leerlingen van de Kunstacademie die niet op het grondgebied van Geraardsbergen wonen wordt een toeslag van 20,00 per schooljaar en per instrument aangerekend op de hierboven vermelde tarieven. Waarborg : De ontlener betaalt naast de jaarlijkse retributie, bij ontvangst van het muziekinstrument een waarborg van 50,00 euro die terugbetaald wordt na teruggave van het instrument, na aftrek van eventuele onderhouden herstellingskosten. In geval van meerdere aanvragen voor hetzelfde instrument en voor dezelfde periode, de verhuur niet kan ingewilligd worden, wordt deze toegezegd in de chronologische volgorde van aanvraag, na berichtgeving dienaangaande van de directie en dit zolang er instrumenten beschikbaar zijn. Onderhoud instrumenten : De academie neemt de standaard onderhoudskosten voor haar rekening. Snaren voor harp, gitaar, viool en cello, alsook vellen voor slagwerk voor huurinstrumenten zijn ten laste van de huurder en kunnen in overleg met de school en/of leerkracht aangekocht worden. Andere kosten voor uitzonderlijk onderhoud, en beschadiging van het instrument die nodig zouden zijn tijdens de huurperiode zijn ten laste van de ontlener. Alvorens tot herstelling wordt overgegaan dient eerst de directie van de stedelijke kunstacademie te worden geraadpleegd. De directie wijst een hersteller aan. Omruilen van een instrument voor een instrument van dezelfde soort is mogelijk indien het instrument, ondanks normaal gebruik, defecten vertoont. Dit zolang er instrumenten beschikbaar zijn. Indien nodig wijst de school een hersteller aan. Bij teruggave van het instrument is er steeds een nazicht door de leerkracht van de betrokken ontlener en de directie. Hun advies is doorslaggevend om de eventuele kosten van onderhoud en schadeherstelling te bepalen. De directie van de stedelijke kunstacademie behoudt het recht om het Gemeenteraad , gewijzigd , /34

11 instrument voor nazicht op te vragen gedurende eender welk moment van de huurperiode. Wanneer de leerling tijdens het schooljaar zijn studies van het desbetreffende instrument stopzet dient het instrument binnen de 7 dagen terug binnengebracht te worden. Bij het laattijdig inleveren van een huurinstrument behoudt de school het recht om de waarborg gedeeltelijk of volledig in te houden. Beschadiging : Bij grote of onherstelbare schade aan een instrument dient de ontlener de restwaarde van het instrument, welke bepaald wordt na advies van directie en leerkracht, terug te betalen aan de school. Optie tot aankoop : Na drie jaar huren bestaat de mogelijkheid om het huurinstrument aan te kopen. De prijs wordt per instrument vastgesteld, rekening houdend met de aankoopprijs, het bedrag van de reeds betaalde huurgelden en de waarde van het instrument op dat moment. Korting : Huurders in het bezit van een vrijetijdspas uitgereikt door de stad of het OCMW Geraardsbergen bekomen een korting van 75% op de huurprijs. De waarborg blijft onveranderd. Hoofdstuk 4 : gebruik van gebouwen Er wordt een retributie geheven op het gebruik van buurthuizen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. De retributie is verschuldigd bij de reservatie van het lokaal. De aanvraag gebeurt voorafgaandelijk en enkel via het aanvraagformulier op de website van de stad en wordt verstuurd naar Elke aanvraag wordt in chronologische volgorde behandeld. Reserveren kan vanaf maximaal één jaar voor de activiteit voor categorie A. Zij krijgen de kans te reserveren tot 6 maanden voor de gewenste reservatiedatum. Wanneer op dat ogenblik nog een zaal beschikbaar is, kunnen ook de categorieën B en C een reservatie indienen. Categorieën : De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën, waarvoor een verschillend gebruiksrecht toepasselijk is. Categorie tarief A - Geraardsbergse verenigingen die aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad Geraardsbergen - Geraardsbergse scholen. Categorie tarief B - Geraardsbergse verenigingen die niet aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad Gemeenteraad , gewijzigd , /34

12 - Privé-personen woonachtig of rechtspersonen met zetel te Geraardsbergen. Categorie tarief C - verenigingen van buiten de stad Geraardsbergen Soorten activiteit : De activiteiten worden onderverdeeld in 3 categorieën waarvoor een verschillend gebruiksrecht toepasselijk is : De aanvragen worden behandeld volgens chronologische volgorde van aanvraag en daarna volgens activiteit, waarbij activiteit 1 (A1) voorrang heeft op activiteit 2 ( A2 ) en activiteit 3 ( A3 ), en waarbij activiteit 2 ( A2 ) voorrang heeft op activiteit 3 ( A3 ) Activiteit 1 ( A1 ) : - vergaderingen, bijeenkomsten, - activiteiten eigen aan de vereniging ( kookavond, knutselnamiddag, kaarten ) Activiteit 2 ( A2 ) : - feesten binnen de vereniging ( jaarlijks souper, kerstdiner, ) - debatavonden, tenttonstellingen, beurzen waarbij geen inkomgelden gevraagd worden. Activiteit 3 ( A3 ) : - commerciële activiteiten : eetfestijnen, fuiven, beurzen - privé feesten Vrijstellingen : Zijn niet onderworpen aan deze retributie : - Stad en OCMW Geraardsbergen en de ermee aanverwante organisaties zoals,de adviesraden - Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen - Politiezone Geraardsbergen-Lierde - Erkende dorpsraden en de bewoners- en buurtplatforms - Comités die officiële kermisactiviteiten organiseren - Alle organisaties in samenwerking met de stad mits voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen Tarieven : Er wordt een zomertarief en een wintertarief gehanteerd. Het zomertarief geldt van 01 april tot 30 september, het wintertarief geldt van 01 oktober tot 31 maart. Alle hierna aangegeven tarieven gelden voor de gebruikers van Categorie A. Voor de gebruikers van categorie B worden deze tarieven vermenigvuldigd met 2 Voor de gebruikers van categorie C worden deze tarieven vermenigvuldigd met 3. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

13 De stad stelt volgende zalen en lokalen ter beschikking aan de volgende retributie: BUURTHUIS SCHENDELBEKE Adres: Dagmoedstraat Schendelbeke Afmetingen en beschrijving : - grote zaal met keuken beneden rechts: 18,20 m x 7,80 m - kleine zaal beneden links : 8,80 m x 5,70 m - klein vergaderlokaal - eerste verdiep : 3,90 m x 3,00m Tarieven: Zaal of lokaal Zomer Winter Per dagdeel Grote zaal met keuken beneden rechts A1 : 20 A2 : 30 A3 : 40 Per dag A1 : 40 A2 : 50 A3 : 60 Per weekend A1 : 75 A2 : 85 A3 : 95 Per dagdeel A1 : 25 A2 : 35 A3 : 45 Per dag A1 : 50 A2 : 60 A3 : 70 Per weekend A1 : 90 A2 : 100 A3 : 110 Kleine zaal beneden links A1 : 15 A2 : 25 A3 : 35 A1 : 25 A2 : 35 A3 : 45 A1 : 40 A2 : 50 A3 : 60 A1 : 20 A2 : 30 A3 : 40 A1 : 30 A2 : 40 A3 : 50 A1 : 50 A2 : 60 A3 : 70 Waarborg : ( voor alle verhuringen ) A1 : A2 : A3 : 200 Zalen of lokalen verhuurd op jaarbasis - lokaal eerste verdieping links rechteringang : 8,00 m x 8,60 m 600 euro /jaar - lokaal eerste verdieping rechts - rechteringang : 6,00m x 8,60 m 600 euro /jaar - klein vergaderlokaal tweede verdieping : 3,00m x 5,50 m 300 euro /jaar - klein vergaderlokaal eerste verdieping : 3,00m x 3,90m 240 euro /jaar BUURTHUIS NIEUWENHOVE Adres: Nieuwenhovestraat Nieuwenhove Afmetingen en beschrijving : - zaal met bar en keuken beneden : 11,20 m x 10,25 m - lokaal 2 - eerste verdiep : 4,50 m x 5,55 m - lokaal 4- eerste verdiep : 4,40 m x 2,95 m Gemeenteraad , gewijzigd , /34

14 Zaal of lokaal zaal met bar en keuken beneden lokaal 2 - eerste verdiep lokaal 4 - eerste verdiep Zomer Per dagdeel A1 : 20 A2 : 30 A3 : 40 Per dag Weekend A1 : 40 A2 : 50 A3 : 60 A1 : 75 A2 : 85 A3 : 95 Winter Per dagdeel A1 : 25 A2 : 35 A3 : 45 Per dag A1 : 50 A2 : 60 A3 : 70 Per weekend A1 : 90 A2 :100 A3: Waarborg 100 Waarborg : Zaal met bar en keuken : A1 :100 A2 :150 A3 : 200 Lokaal 2 en 4 op eerste verdiep : 100 Zalen of lokalen op jaarbasis - lokaal 1 eerste verdieping : 4,50 m x 4,50 m 600 /jaar - lokaal 3 eerste verdieping : 4,40 m x 4,50 m 600 /jaar BUURTHUIS MOERBEKE Adres: Edingseweg Moerbeke Afmetingen en beschrijving : - lokaal beneden links : 3,50 m x 7,00 m Tarieven Zaal of lokaal lokaal beneden links Zomer - per Winter dagdeel dag Weekend Per dagdeel Per dag Per weekend Waar borg Waarborg : 100 euro Zalen of lokalen op jaarbasis - groot lokaal achteraan : 7,70 m x 11,50 m 600 euro /jaar - lokaal boven : 3,50 m x 7,00 m 300 euro /jaar BUURTHUIS IDEGEM Gemeenteraad , gewijzigd , /34

15 Adres: Bareelstraat Idegem Tarieven zalen of lokalen op jaarbasis - zaal links : 8 m x 7m + berging 2 m x 3 m 600 euro /jaar - zaal midden : 8m x 7 m opslagruimte midden: 5,50 m x 2,3 m 600 euro /jaar - zaal rechts : 8m x 7 m opslagruimte rechts : 10 m x 3 m 600 euro /jaar OUD POSTGEBOUW IDEGEM Adres: Bareelstraat 9506 Idegem Tarieven zalen of lokalen op jaarbasis - Volledig gebouw : 600 euro /jaar BUURTHUIS OPHASSELT Adres: Hasseltstraat Ophasselt Tarieven zalen of lokalen op jaarbasis - lokaal links : 7 m x 9m 600 euro /jaar Zaal of lokaal Lokaal rechts Zomer Per dagdeel A1 :20 A2: 30 A3 :40 Winter Per dag Weekend Per dagdeel A1 : 40 A1 : 75 A1 : 25 A2 : 50 A2 : 85 A2 : 35 A3 : 60 A3 : 95 A3 : 45 Per dag Per weekend A1: 50 A1 : 90 A2 : 60 A2 : 100 A3 : 70 A3 : 110 Waarborg : A1 : 100 A2 : 150 A3 : 200 BUURTHUIS GRIMMINGE Adres: Grimmingeplein 9506 Grimminge Afmetingen en beschrijving: - Lokaal beneden : 3,5 m x 3 m Tarieven : Gemeenteraad , gewijzigd , /34

16 Zaal of lokaal Lokaal beneden Zomer Winter Per dagdeel Per dag Per WE Per dagdeel Per dag Per WE Waarborg Tarieven zalen of lokalen op jaarbasis - lokaal beneden : 3,50 m x 3 m 400 euro /jaar HOSPITAALKERK GERAARDSBERGEN Adres: Gasthuisstraat 9500 Geraardsbergen Afmetingen en beschrijving : - Gedeelte publiek : 7,5 m x 11 m - Gedeelte altaar : 7,5 m x 11 m - Zijbeuk : 3,3 m x 15 m Tarieven Zaal of lokaal Per dagdeel Per dag Per weekend Waarborg kerk De gebruiker is bovenop het gebruiksrecht een waarborg verschuldigd als zekerheidsstelling voor een goede uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. Frequente gebruikers betalen slechts 1maal de waarborgsom bij de aanvang van de gebruiksperiode. LOS GEBRUIK VAN NIET-REGULIERE LOKALEN Niet-regulier gebruik van hierboven niet-vermelde gebouwen of lokalen, mits een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Tarieven : Per dagdeel Per dag Weekend Waarborg A1 : 25 A2 : 35 A3 : 45 A1 : 50 A2 : 60 A3 : 70 A1 : 90 A2 : 100 A3 : 110 A1 : 100 A2: 150 A3 : 200 Hoofdstuk 5 : gebruik van materiaal en materieel. Er wordt een retributie geheven op alle in dit hoofdstuk voorziene aanvragen voor het gebruik en/of het vervoer van materiaal en materieel. Reserveren van materiaal kan vanaf maximaal 1 jaar voor de activiteit Gemeenteraad , gewijzigd , /34

17 voor categorie A. Zij krijgen de kans om te reserveren tot 6 maand voor de gewenste reservatiedatum. Is op dat ogenblik nog materiaal beschikbaar, dan kan ook Categorie B en Categorie C reserveren. In ieder geval dient de aanvraag voorafgaandelijk ( minstens 8 weken voor de datum van de activiteit ) en enkel via het aanvraagformulier op de website van de stad Geraardsbergen te gebeuren en wordt verstuurd naar De retributie is verschuldigd door de persoon die de prestatie aanvraagt en dient te worden betaald, uiterlijk 3 werkdagen vooraleer de prestatie dient te gebeuren. Zolang er geen betaling is gebeurd, zal er geen levering of prestatie plaatsvinden. Bij aflevering van de materialen dient een verantwoordelijke van de organisatie aanwezig te zijn en zal een leveringsbewijs afgeleverd en ondertekend worden. Bij ontstentenis van een verantwoordelijke wordt er geacht dat de levering volledig en in goede staat is gebeurd. Indien er na gebruik schade of het ontbreken van materialen wordt vastgesteld, ligt de verantwoordelijkheid bij de organisator en zal hem hiervoor een vergoeding worden aangerekend, gebaseerd op de nieuwprijs van het materiaal. Categorieën : De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën waarvoor een verschillend gebruiksrecht toepasselijk is. Categorie tarief A o Geraardsbergse verenigingen die aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad Geraardsbergen. o Geraardsbergse scholen. Categorie tarief B o Geraardsbergse verenigingen die niet aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad Geraardsbergen. Categorie tarief C o Verenigingen van buiten de stad Geraardsbergen. o Privé personen woonachtig of rechtspersonen met de zetel te Geraardsbergen. Alle hierna aangegeven tarieven gelden voor de gebruikers van Categorie A. Voor gebruikers van Categorie B worden deze tarieven vermenigvuldigd met 2. Voor gebruikers van Categorie C worden deze tarieven vermenigvuldigd met 3. De tarieven voor vervoer ( brengen en ophalen ) gelden voor alle categorieën. Aanvragers die niet vallen onder 1 van deze categorieën of niet kunnen genieten van een vrijstelling, kunnen geen diensten of levering op basis Gemeenteraad , gewijzigd , /34

18 van dit hoofdstuk vragen. Vrijstellingen : Zijn niet onderworpen aan deze retributie: - Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen - Stad en OCMW Geraardsbergen en de aanverwante adviesraden - Politiezone Geraardsbergen-Lierde - Erkende dorpsraden en de bewoners- en buurtplatforms - Comités die officiële kermisactiviteiten organiseren - Alle organisaties in samenwerking met de stad mits voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen - Intergemeentelijke uitwisselingen Tarieven : Afsluitingen o Dranghekken (nadar) per stuk per dag 0,50 euro voor de categorieën B en C gratis voor categorie A verplaatsing (brengen en ophalen) per rit (max 80 stuks) 30,00 euro o Werfhekken (HERAS) Per stuk per dag 2,00 euro voor de categorieën B en C gratis voor categorie A Verplaatsing (brengen en ophalen) per rit (max 30 stuks) 30,00 euro Podium (levering en plaatsing en 1 dag gebruik) Gebruikers van Categorie A : 50% korting o Mobiel podium (8 x 6 m) Binnen gemeentegrenzen: 400,00 euro per extra dag: 50,00 euro Buiten gemeentegrenzen: 800,00 euro Per extra dag: 50,00 euro o Werfwagen 6 x 2.5 (overdekt) Per rit: 50,00 euro Per extra dag: 20,00 o Nadarwagen 8 x 2.5 (niet overdekt) Per rit : 50,00 euro Per extra dag: 20,00 euro Gemeenteraad , gewijzigd , /34

19 Tenten Gebruikers van categorie A : 50 % korting o Partytenten: vervoer per rit van maximaal 6 partytenten: 50,00 euro Partytent 3m x 3m Per tent per dag: 20,00 euro Partytent 3m x 6m Per tent per dag: 30,00 euro o Paviljoentent 5m x 5m Vervoer en plaatsing en 1 e dag: 200 euro Per tent per extra dag: 50,00 euro Signalisatie o plaatsing door organisator Vervoer (geen plaatsing) per rit: 30,00 euro o plaatsing door de stad Vervoer & plaatsing : per man, per begonnen half uur : 30,00 euro o Evenementen en wedstrijden Vervoer en plaatsing van de borden : Per man, per begonnen half uur : 30,00 euro Diverse: o Podium per dag: 10,00 euro o Koorden Per rol (100m) per dag: 25,00 euro o Piketten per dag per 10 stuks: 5,00 euro o Mobiele elektriciteitskasten Vervoer en plaatsing en 1 e dag: 50,00 euro per extra dag per stuk: 30,00 euro o Verloop mobiele elektriciteitskasten per dag per stuk: 30,00 euro o Strobalen per dag per 10 stuks: 10,00 euro Gemeenteraad , gewijzigd , /34

20 o Vlaggenmasten per dag per stuk: 5,00 euro o Vlaggen per dag per stuk: 5,00 euro o Feestverlichting : per dag per stuk : 5,00 euro Bolder : 1 x per jaar gratis gebruik Vervoer : 50 euro per rit Vervoer van materiaal van de stad Per rit : 50 euro Vervoer van materiaal dat niet van de stad is : Per vrachtwagen, per begonnen half uur : 30,00 euro Hoofdstuk 6 : Milieu Afdeling 1 : compostvaten Er wordt een retributie geheven op het verkrijgen van de goederen vermeld in dit hoofdstuk. De retributie is verschuldigd door de persoon die de goederen aanvraagt. De retributie dient te worden betaald bij de afhaling van de goederen. Tarieven : Verkoop van een compostvat ( per vat type B ) : 20 euro Verkoop van een beluchtingsstok : 5 euro Verkoop van een compostbak in kunststof ( type F ) : 70 euro Verkoop van een compostbak in hout ( type D ) : 40 euro Hoofdstuk 7 : Privatief gebruik openbaar domein Afdeling 1 : voor permanente nutsvoorzieningen Er wordt een retributie geheven op werken aan permanente nutvoorzieningen. Permanente nutsvoorzieningen zijn: - alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, ), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezicht-, verbinding-, e.a. putten ) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, - telecommunicatie, - radiodistributie en kabeltelevisie, - de transmissie van enigerlei data, - ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan Gemeenteraad , gewijzigd , /34

21 aangesloten worden, - alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. Aanslagvoet/tarief : 1. Sleufwerken De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt: - voor werken in rijwegen 2,00 euro, - voor werken in voetpaden 1,50 euro - voor werken in aardewegen 0,90 euro. Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en). 2. Dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt. Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. Vrijstellingen : De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. Tijdstip van verschuldigdheid : 1. Sleufwerken Gemeenteraad , gewijzigd , /34

22 De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 2. Dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de stad. Afdeling 2 : voor private (rechts-) personen Er wordt een retributie geheven op elke onderstaande privatieve inname van het openbaar domein. Er geldt een voorafgaande aangifteplicht voor de privatieve inname van het openbaar domein. De retributie is ondeelbaar en steeds voor een hele periode van 14 kalenderdagen verschuldigd, behalve voor de eerste 14 kalenderdagen. Voor innamen korter dan 14 kalenderdagen wordt de retributie berekend per dag. Indien een vergunning voor een korte periode wordt verlengd en de totale duur aldus minstens 15 kalenderdagen bedraagt, wordt het saldo van de te betalen retributie herberekend volgens de totale duur van de privatieve inname. De retributie is verschuldigd door de persoon aan wie de vereiste machtiging wordt verleend. De aannemer van de werken, de bouwheer, de eigenaar, de huurder, de bewoner, de architect of alle andere betrokken partijen bij de privatieve inname van het openbaar domein zijn hoofdelijk gehouden tot het betalen van de retributie. Meetgegevens: Delen van een m of m² worden als een hele m of m² beschouwd. Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Uitsluitinggronden: De retributie is verschuldigd zonder dat de houder aanspraak kan maken op enig onherroepelijk recht van concessie, noch van erfdienstbaarheden op het openbaar domein. De betaling van enige retributie brengt voor de stad geen enkele speciale toezichtstaak met zich mee. Het intrekken of wijzigen van de machtiging bij politiemaatregel wegens een fout van de machtiginghouder, brengt voor de houder geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde retributie mee. Personen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening in het bezit zijn van een machtiging voor de privatieve inname van het openbaar domein, blijven voor de duur van de machtiging gehouden aan de bepalingen van de geldende verordening. Gemeenteraad , gewijzigd , /34

23 Indien een bestaande vergunning op het moment van inwerkingtreding van deze verordening wordt verlengd, wordt deze beschouwd als een nieuwe vergunning en gelden bijgevolg de tarieven van dit besluit. Tarief : De retributieplichtige zal tegelijkertijd, als waarborg, in handen van de stadsontvanger of zijn afgevaardigde, tegen ontvangstbewijs, een bedrag storten gelijk aan de retributie. Voor elke privatieve inname van het openbaar domein die valt dit hoofdstuk geldt een minimumretributie van 20,00 euro, behoudens voor die inname waarvoor in dit reglement vrijstelling van retributie wordt verleend. 1. containers, stellingen, materiaal, materieel, het uitvoeren van bouw-, onderhouds- of instandhoudingswerken Voor het privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van containers, stellingen, materiaal, materieel, het uitvoeren van bouw-, onderhoud- of instandhoudingwerken wordt de volgende retributie geheven: A. in de zones waar betalend parkeren geldt: - korte periodes, ten hoogste 14 kalenderdagen, per dag per m²: o 0,60 euro - langere periodes (minstens 15 kalenderdagen) - voor de eerste 14 kalenderdagen, per m²: o 4,00 euro - vanaf de 15 de t.e.m. de 28 ste kalenderdag, per m²: o 5,00 euro - vanaf de 29 ste t.e.m. de 42 ste kalenderdag, per m²: o 6,00 euro - vanaf de 43 ste kalenderdag tot en met de einddatum van de vergunning, per m² en per schijf van 14 kalenderdagen: o 7,00 euro B. alle overig openbaar domein: - korte periodes: ten hoogste 14 kalenderdagen, per dag per m²: o 0,30 euro - langere periodes (minstens 15 kalenderdagen): - voor de eerste 14 kalenderdagen: o 3,50 euro - vanaf de 15 de t.e.m. de 28 ste kalenderdag: euro per m² o 4,00 euro - vanaf de 29 ste t.e.m. de 42 ste kalenderdag: euro per m² o 4,50 euro - vanaf de 43 ste kalenderdag: euro per m² per schijf van 28 kalenderdagen o 5,50 euro 2. Afsluiten van een straat Gemeenteraad , gewijzigd , /34

24 Als voor de privatieve inname voor het plaatsen van containers, stellingen, materiaal, materieel, het uitvoeren van bouw-, onderhoud- of instandhoudingwerken het afsluiten van een hele straat nodig is of hieruit volgt, wordt voor de afsluiting van de straat een forfaitaire retributie geheven van: per dag - met een maximum van 1.000,00 euro per 14 kalenderdagen. 3. Andere innames Voor innames van het openbaar domein die niet kunnen worden ingedeeld volgens 1 en 2, wordt de volgende retributie geheven: - openbaar karakter (toegankelijk voor het publiek), per dag: innamen tot en met 50 m², per dag: o 25,00 euro boven 50 m², per m² boven de 50 m², per dag extra: o 0,75 euro o - openbaar karakter ( toegankelijk voor het publiek ), op jaarbasis : permanente toelating: 50,00 euro per m² - louter privé-karakter (niet toegankelijk voor het publiek) : innamen tot en met 50 m², per dag: o 500,00 euro innamen van 50 m² tot en met 100 m², per dag: o 1.000,00 euro innamen groter dan 100 m², per dag: o 2.000,00 euro Verlenging : De retributieplichtige die de privatieve inname van het openbaar domein wenst te verlengen, uit te breiden in oppervlakte, in te korten of het openbaar domein gedurende de volledige vergunde periode niet wenst in te nemen, is gehouden uiterlijk 1 dag voor het verstrijken of aanvang van de termijn van de machtiging, hiervan aangifte te doen bij de stad. Maximumduur : Een machtiging voor het privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van containers, stellingen, materiaal, materieel, het uitvoeren van bouw-, onderhoud-, instandhoudingwerken of andere werken kan voor maximaal 91 kalenderdagen worden verleend. Indien een vergunning met maximumduur wordt verlengd, wordt de overeenkomstige retributie bepaald als betrof het een nieuwe vergunning. Vrijstellingen : Volgende types van inname van het openbaar domein vallen niet onder dit retributiereglement: gebruik van het openbaar domein dat reeds aanleiding geeft tot het heffen van een andere retributie of retributie ten voordele van de stad gebruik van het openbaar domein bij werken door of in opdracht Gemeenteraad , gewijzigd , /34

25 van de stad gebruik van het openbaar domein voor organisaties in samenwerking met de stad. ambulante handel op de openbare weg wordt vrijgesteld van retributie in geval van uitstallingen bij openbare verkopen door publiekrechtelijke personen tijdens de organisatie van kermissen, braderieën en wijkfeesten die erkend zijn door of georganiseerd in samenwerking met het stadsbestuur. Deze vrijstelling geldt enkel voor de aangesloten leden van de inrichter. privatieve inname voor een verhuis stoepborden, met een maximum van 1 m² bloembakken, met een totale gecumuleerde oppervlakte van maximum 1 m² Afdeling 3 : horecaterrassen Er wordt een retributie geheven op elk privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van een horecaterras. Tarieven: De retributie voor het horecaterras wordt als volgt vastgesteld : Permanent Binnen het centrum : Dit is de zone begrensd door en met inbegrip van de volgende straten: Astridlaan, Zonnebloemstraat, Guilleminlaan, Meersstraat, Gasthuisstraat 3de deel, Hunnegemstraat en Groteweg. - tot en met 10 m², per jaar: o 250,00 euro - boven 10 m², per m² boven de 10 m², extra: o 10,00 euro Buiten het centrum : Dit is de zone Groot-Geraardsbergen min de zone zoals bedoeld hierboven. - terrassen tot en met 10 m², per jaar: o 250,00 euro - boven 10 m², per m² boven de 10 m², extra: o 5,00 euro Gelegenheidstoelatingen - terrassen tot en met 10 m², per dag: o 12,50 euro - boven 10 m², per m² boven de 10 m², extra: o 1,00 euro Vrijstellingen : Tijdens de organisatie van foren, kermissen, braderieën en wijkfeesten, wordt voor het plaatsen van een horecaterras in de straat of gemeente waar de organisatie plaatsvindt, geen retributie geheven. Afdeling 4 : openbare en private markten, foren en kermissen Gemeenteraad , gewijzigd , /34

26 Er wordt een retributie geheven op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten, foren, kermissen, braderieën en wijkfeesten. Als plaatseenheid wordt beschouwd: een ruimte met één meter voorgevel en maximum drie meter diepte. Als een hoekplaats wordt beschouwd: een standplaats die minimum langs twee zijden paalt aan een wandelweg. Elke breuk van een meter wordt voor een volledige meter aangerekend. De oppervlakte wordt berekend volgens de meest uitstekende gedeeltes van de uitstalling of attractie, valluiken niet meegerekend. Wekelijkse openbare markten - standplaatsen toegewezen volgens abonnement, per m²: o 0,50 euro - losse standplaatsen, per m²: o 0,60 euro - standplaatsen op openbare markten georganiseerd in de deelgemeenten o 0,25 euro voor standplaatsen met abonnement o 0,30 euro voor losse standplaatsen Jaarmarkt (1 Toog), - per lopende meter: o 3,75 euro Winterfoor: Standplaatsen op de Markt en Stationsplein, per lopende meter en voor de duur van de winterfoor: - voor amusementshallen: o 100,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor autoscooters en snelmolens: o 75,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor kindermolens, schietkramen, visspelen en alle andere kramen met valluik: o 60,00 euro (incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle ambulante activiteiten in kermisgastronomie en alle attracties met een maximum lengte van 3 meter: o 50,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) een lengte meer dan 3 meter, extra per lopende meter: o 20,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) Standplaatsen op de Vesten, per vierkante meter en voor de duur van Gemeenteraad , gewijzigd , /34

27 de winterfoor: - alle ambulante activiteiten in kermisgastronomie: o 10,00 ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle attracties tot en met 80 m²: o 10,00 ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle attracties vanaf 81 tot en 149 m²: o 5,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle attracties vanaf 150 m²: o 2,50 euro (incl. elektriciteitsverbruik ) Sasweg, per lopende meter en voor de duur van de winterfoor, voor alle uitbatingen: o 50,00 euro (incl. elektriciteitsverbruik ) Zomerkermis: Standplaatsen op het Stationsplein, per lopende meter en voor de duur van de Zomerkermis: - voor amusementshallen: o 75,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor autoscooters en snelmolens: o 65,00 euro (incl. elektriciteitsverbruik ) - voor kindermolens, schietkramen, visspelen en alle andere attracties met valluik: o 50,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) - voor alle ambulante activiteiten in kermisgastronomie en alle attracties met een maximum lengte van 3 meter: o 50,00 euro ( incl. elektriciteitsverbruik ) Vrijstellingen ; - private markten - rommelmarkten - braderieën en - wijkfeesten Hoofdstuk 8 : verkoop van toeristische producten en diensten Afdeling 1 : verkoop van toeristische producten en diensten Er wordt een retributie geheven op de verkoop van toeristische producten en diensten. De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening of de aanvrager van het product. Tarieven : Bierglas o 3,00 Manneken-Pis kurkentrekker Gemeenteraad , gewijzigd , /34

28 o 4,00 Manneken-Pis flesopener/aftrekker o 4,00 Manneken-Pis kurkentrekker/flesopener (dubbel) o 5,00 Manneken-Pis beeldjes 20 cm o 10,00 Postkaarten o 0,5 Koffietas met bedrukking o 5 Juweel Krakeling o 10 Juweel Manneken-Pis o 10 T-shirt Muur volwassenen o 10 T-shirt Muur kinderen o 8 Beer o 10 Schort mattentaarten o 12,5 Sleutelhanger beer o 4 Sleutelhanger Manneken-pis o 3 Regenscherm o 7,5 Sneeuwbol o 4 Stadsvlag o 5 Krakelingenvlag o 17 Vingerhoed met afbeelding Manneken Pis o 5 Spel kaarten o 4 MP3 oortjes o 2 Postzegel o geldende kostprijs BOEKEN, CD s, DVD s DVD Geraardsbergen o 2 Kunstpatrimonium Geraardsbergen o 30 St-Adriaansabdij te Geraardsbergen - Harde kaft o 17 Zandbergen onverzonnen o 20 J De Cooman - P de Pessemier s Gravendries o 37 Lucifersbedrijven te Geraardsbergen Gemeenteraad , gewijzigd , /34

29 o 13 Muziekinstrumentenbouw te Geraardsbergen o 23 Wat je beslist moet weten... o 1 Neogotisch Geraardsbergen o 7 Notaris-fotograaf Désiré Declercq o 23 Het cultureel erfgoed van de St. Adriaanabdij o 30 Tot de laatste lucifer o 45 De dorst van Geraard o 40 Het schoonste Spektakel o 35 CD G bergen, parel vd Vlaamse Ardennen o 4 Gidsboekje 1993 o 6 Gidsboekje 1995 o 6 De kuitenbijters van de Ronde van Vlaanderen o 30 Groeten uit Geraardsbergen o 5 Beiaarden en klokkenspellen in Oost-Vlaanderen o 30 De Vlaamse Ardennen o 35 Passages Wielervolk o 20 OLV Hospitaal van Geraardsbergen o 10 De muur rond Geraardsbergen o 30 Monumenten van papier en karton - J De Ro o 35 De wereldburger v G bergen M Van Trimpont o jaar MannekenPisG bergen - M Nevraumont o 12,5 Xclusive Bed &Breakfast o 5 Gendarmen en Champetters o 30 Krakelingen en Tonnekensbrand Boek + DVD o 25 CD Orgel St Martinuskerk Onkerzele o 15 Antwerp Matadi - DVD cultuurdienst o 10 Geschiedenis van Geraardsbergen (Victor Friss) o 35 DVD Krakelingen o 10 Gemeenteraad , gewijzigd , /34

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

zitting van 18 november 2013

zitting van 18 november 2013 Wynants Ivo - Sysmans Emiel - 01. Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest De Raad in openbare zitting; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 afdeling 6 van het algemeen retributiereglement op de dienstverlening van 16 december 2014 als volgt aan te passen:

Hoofdstuk 3 afdeling 6 van het algemeen retributiereglement op de dienstverlening van 16 december 2014 als volgt aan te passen: Provincie Oost-Vlaanderen Stad Geraardsbergen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 08/09/2015 Aanwezig: Johan Vanden Herrewegen, voorzitter Guido De Padt, burgemeester Fernand Van

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

Met ingang van 01 januari 2015 voor de dienstjaren 2015 tot en met 2019 onderstaand retributiereglement op de dienstverlening vast te stellen :

Met ingang van 01 januari 2015 voor de dienstjaren 2015 tot en met 2019 onderstaand retributiereglement op de dienstverlening vast te stellen : Algemeen retributiereglement voor de dienstverlening Artikel 1 : Met ingang van 01 januari 2015 voor de dienstjaren 2015 tot en met 2019 onderstaand retributiereglement op de dienstverlening vast te stellen

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING

OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. 7% van het inkomen dat de belastingplichtige

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2016 Bekendgemaakt op 23 maart 2016 Omschrijving van de prestatie Artikel

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS

GEMEENTE SINT-GILLIS GEMEENTE SINT-GILLIS RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN HERNIEUWING-. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval.

Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval. Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval. Artikel 1 Voor de jaren 2017 tot en met 2019 wordt een retributie geheven op: het afleveren van recipiënten

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00249 Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval

Nadere informatie

Specifieke gebruiksvoorwaarden

Specifieke gebruiksvoorwaarden Specifieke gebruiksvoorwaarden M a t e riaal DIPOD en het verbruik van energie. Hoofdstuk 1: Voorwerp van verhuur Het college van burgemeester en schepenen wenst het verenigingsleven ten volle te ondersteunen.

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 (wijzigingen van toepassing met ingang van 1 juli 2014 behoudens

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER Uit in Lier Verhuur infrastructuur & sport Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL gh RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie voor: het ophalen en verwerken van huishoudelijke

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikel 170 4 van de Grondwet; Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Nadere informatie

Specifieke gebruiksvoorwaarden voor het huren van materiaal DIPOD en het verbruik van energie.

Specifieke gebruiksvoorwaarden voor het huren van materiaal DIPOD en het verbruik van energie. Specifieke gebruiksvoorwaarden voor het huren van materiaal DIPOD en het verbruik van energie. Hoofdstuk 1: Voorwerp van verhuur Het college van burgemeester en schepenen wenst het verenigingsleven ten

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Titel I: De culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Art. 1: Het gemeenschapscentrum

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Omschrijving van

Nadere informatie

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015)

Nadere informatie

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A.

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A. Uit in Lier Verhuur - Infrastructuur Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin Wijkhuis Herderin,

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011)

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) Artikel 1 1. Het stadsbestuur Tienen - verder verhuurder genoemd verhuurt muziekinstrumenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN

AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN Materialen kunnen slechts worden geleend voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Zelzate. Uitzondering: in het kader van uitwisseling van materialen tussen

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT BRANDWEER EN DIENST 100

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT BRANDWEER EN DIENST 100 STADSBESTUUR BLANKENBERGE (Gemeenteraad: 17 december 2013) Vanaf 1 januari 2014 wordt het hierna vermelde reglement vastgesteld: HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1.1. Organiserend bestuur

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

Artikel 4 tarief Tarief 1 geldt voor bedrijven, particulieren en alle andere aanvragers die niet vallen onder tarief 2.

Artikel 4 tarief Tarief 1 geldt voor bedrijven, particulieren en alle andere aanvragers die niet vallen onder tarief 2. Retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen. GR 1 juni 2015 Artikel 1: voorwerp van de retributie Met

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Laatste wijziging gepubliceerd op 1 maart 2014. Artikel één. 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die kunnen ter beschikking

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Reglement jeugduitleendienst

Reglement jeugduitleendienst Reglement jeugduitleendienst AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1 : RECHTHEBBENDEN. Door het Stadsbestuur van Sint-Truiden worden via de Stedelijke Uitleendienst materialen ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Sint-Michiels te Gent. 1

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Zitting van 22 november 2012. Gewijzigd in zitting van 12 december 2013, 23 januari 2014, 20 februari 2014, 15 mei 2014, 16 april 2015, 17 december

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Beveren in zitting van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. materialen

AANVRAAGFORMULIER. materialen AANVRAAGFORMULIER materialen AANVRAGER : Naam vereniging : Naam verantwoordelijke :... Adres :.. Tel. :. GSM :. E-mail : Aard van de manifestatie : Datum van de manifestatie : Datum levering : Datum ophaling

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

SPELREGEL 1 WAT Jongerencentrum Bouckenborgh heeft een uitleendienst van diverse materialen voor het jeugdwerk. SPELREGEL 2 DE ONTLENER De ontlener is een erkende jeugdvereniging of een school uit de Stad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT SAMW

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT SAMW STADSBESTUUR BLANKENBERGE HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT SAMW Datum vaststelling gemeenteraad: 21 juni 2016 Bekendmaking via website: 22 juni 2016 Artikel 1. Algemeen 1.1. Organiserend bestuur Stedelijke

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST --------------------------------------

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het decreet RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHALLEN KAPRIJKE LEMBEKE DATUM BESLISSING: 26 februari 2015 DATUM BEKENDMAKING: 2 maart 2015 Artikel 1: Sportief

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN.

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. - gh DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013. Gewijzigd

Nadere informatie

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. Artikel 1: I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de reiniging van de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 (treedt in werking op 1 november 2016) Bekendgemaakt

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Tolhuis te Gent. 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 28 juni 2017

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN

AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN Materialen kunnen slechts worden geleend voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Zelzate. Uitzondering: in het kader van uitwisseling van materialen tussen

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 27 OKTOBER 2010 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1 Gemeentebestuur Maldegem leent, tegen een bescheiden huurprijs, feestmateriaal uit

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie