Voorwoord Raad van Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord Raad van Bestuur"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument legt de Raad van Bestuur in de eerste plaats verantwoording af over de kwaliteit en omvang van de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de kwaliteit van arbeid, de werkgebieden en de belangrijkste samenwerkingspartners, de wijze waarop de Zorgbrede Governancecode is toegepast en de resultaten op het gebied van het meerjarenbeleid. In alles achten wij de samenwerking met de medezeggenschap essentieel. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad doen in dit jaardocument uitgebreid verslag van hun activiteiten in het afgelopen kalenderjaar. Strategisch Kader Amarant Groep en de nota Bouwstenen voor een nieuw evenwicht De Amarant Groep richt zich op vier doelgroepen en hanteert daarvoor vier verschillende merknamen: 1. Amarant: de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking; 2. Idris: de specialistische behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychische/psychiatrische en/of (ernstige) gedragsproblemen; 3. Dr. Leo Kannerhuis Brabant: de behandeling van normaal begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met autisme; 4. Pauwer: zorg- en dienstverlening aan mensen met een lichamelijke beperking en NAH. De Amarant Groep positioneert zich met deze merknamen per cliëntdoelgroep en daarbinnen met actuele en werkzame zorgarrangementen waar mensen met een beperking en de maatschappij om vragen. De zorg die we leveren is een antwoord op de zorgvraag in elke bepaalde levensfase. Het cliëntperspectief staat daarom in alle zorgarrangementen centraal met een meetbaar resultaat. Het resultaat is in alle gevallen gericht op: meedoen, zelf doen en kwaliteit van leven. Onze strategische richting (Strategisch Kader Brandend Vuur ) is daartoe uitgewerkt langs een viertal pijlers: 1. Werken aan cliëntperspectief; 2. Passende zorg en behandeling in elke levensfase; 3. Positioneren: per doelgroep één merknaam; 4. Wijkzorg en rugdekking voor de wijk. De Amarant Groep heeft zich de afgelopen jaren al zo goed mogelijk voorbereid op de hervorming van de AWBZ en de overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten (Jeugdwet en Wmo). In aanvulling op het Strategisch Kader is de notitie Overzicht, inzicht, aanpassen en perspectief: Bouwstenen voor een nieuw evenwicht geformuleerd. In deze nota wordt een achttal bouwstenen benoemd die samen de basis vormen voor het toekomstgericht maken van de Amarant Groep. Kernbegrip van de nota Bouwstenen is waardecreatie. Waardecreatie betekent dat de cliënt, zijn omgeving, onze opdrachtgevers en de maatschappij onze zorg positief waarderen en dat we waar mogelijk bijdragen aan o.a. eigen regie, verbeteren van welzijn maar ook kostenreductie waar dat verantwoord is. Dit vergt een klant- en vraaggerichte houding waarbij de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat. Krachtige teams zijn een middel om betekenisvolle waarde te creëren samen met én ten behoeve van de cliënten. In 2014 is gestart met de implementatie van de eerste bouwstenen. Zo is er een nieuwe RVE-indeling tot stand gekomen, die op 1 januari 2015 formeel van kracht is geworden. Daarnaast worden de RVE s voortaan aangestuurd door een RVE-manager Bedrijfsvoering en een RVE-manager Transformatie. Verder is de structuur van het middenkader gewijzigd en zijn daartoe managers Krachtige Teams (MKT) benoemd. De MKT s zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van krachtige teams. De MKT s dienen daarnaast nieuwe zorgarrangementen (mede) te ontwikkelen en te implementeren. Contracten Wmo en Jeugdzorg Na forse voorbereidingen en veel gesprekken met gemeenten over inhoud en inkoop van zorg zijn in alle vijf de jeugdzorgregio's in Brabant contracten afgesloten met de Amarant Groep. Voor de huidige cliënten is continuïteit van zorg gegarandeerd middels het overgangsrecht. Voor de nieuwe cliënten is de toegang naar de specialistische jeugdzorg belegd bij de wijkteams of Centra Jeugd en Gezin. Professionals vanuit Idris zijn ingevoegd in de expertiseteams in diverse regio's om de generalisten te ondersteunen door middel van consultatie, advies en zo nodig diagnostiek. Helaas gaat het ook over flinke kortingen op de budgetten. Dit maakt dat de ingezette lijn van transformatie en innovatie zal worden doorgezet naar vernieuwende concepten. We zijn hierover goed in gesprek met diverse gemeenten en collega aanbieders. 2 in dienst van mensen met een beperking

3 Bij de Wmo lag de uitdaging onder andere in het feit dat Amarant Wijkzorg 'zaken' doet met ongeveer 60 gemeenten in ons werkgebied. In de praktijk zijn er met circa 60, al dan niet geclusterde, gemeenten contracten afgesloten. Daarbij zien we onderscheid in contracten voor de zogenaamde overgangsfase - die bedoeld is om de overgang voor zittende cliënten iets minder schrijnend te maken. Nieuwe cliënten vallen direct onder het nieuwe Wmo regime. Veel gemeenten richten de toegang in via de sociale wijkteams of frontlijnteams. Daarin participeren vooral generalistische professionals; bij complexere zaken wordt advies gevraagd aan de specialistische teams van 2 e lijnsorganisaties zoals Amarant. Rode draad daarbij is dat de ondersteuning vaak wordt ingedeeld in lichte, matige en zware ondersteuning voor de cliënt. De budgetreducties en de steeds nadrukkelijker vraag naar aantoonbaar (maatschappelijk) rendement en afbouw van kosten dwingen de organisatie om te kiezen en te focussen op aantoonbare opbrengsten en meerwaarde. Daarbij houden we de verbinding met cliënten(vertegenwoordigers)raden en cliënten. Binnen de mogelijkheden spannen we ons maximaal in om de continuïteit van begeleiding te waarborgen, op basis van anders werken waar kortingen van gemeenten dit noodzakelijk maken. Door terugval van middelen is er daarnaast niet langer zekerheid op voldoende werk voor het aantal medewerkers dat momenteel in dienst is. De Amarant Groep wil een goed werkgever zijn, daarom hanteren we werkgelegenheidsbeleid. Dit betekent dat alle inspanningen van de Amarant Groep erop gericht zijn om voor zoveel mogelijk medewerkers werkgelegenheid te behouden en dus ook zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. Tot slot Met al deze veranderingen doen we een groot appèl op de professionaliteit en (flexibele) inzet van onze medewerkers. Dat heeft de Amarant Groep de afgelopen jaren veel gebracht en zal de komende jaren nodig zijn om balans te behouden en ons verder door te ontwikkelen. En dat natuurlijk in samenspel met onze cliënten en hun vertegenwoordigers. De Raad van Bestuur dankt dan ook alle medewerkers, vrijwilligers, externe commissieleden en leden van medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht voor hun bijdrage in het verslagjaar. Ronald Helder en Marc Bindels Raad van Bestuur Amarant Groep 3 in dienst van mensen met een beperking

4 Inhoudsopgave VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR... 2 INHOUDSOPGAVE UITGANGSPUNTEN JAARDOCUMENT PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE GEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE GOVERNANCE NORMEN VOOR GOED BESTUUR RAAD VAN BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING CLIËNTENRAAD ONDERNEMINGSRAAD BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES STRATEGISCH BELEID KWALITEIT VAN ZORG Klachten KWALITEIT VAN ARBEID FINANCIEEL BELEID HUISVESTING EN BEDRIJFSDIENSTEN TOEKOMSTPARAGRAAF RISICOPARAGRAAF JAARREKENING BALANS AMARANT GROEP (NA RESULTAATBESTEMMING) RESULTATENREKENING AMARANT GROEP Resultaatbestemming KASSTROOMOVERZICHT AMARANT GROEP ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERING VAN GRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling TOELICHTING OP DE BALANS MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE / FINANCIËLE VASTE ACTIVA WTZi-vergunningplichtige materiële vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Extramuraal zonder WTZi-vergunning, niet-wtzi- en WMG-gefinancierde materiële vaste activa Financiële vaste activa PROJECTEN IN UITVOERING EN MUTATIES IN HET VERSLAGJAAR Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Toelichting op de resultatenrekening Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS Honoraria accountant ER IS GEKOZEN VOOR DE METHODE VAN TOEREKENING VAN KOSTEN AAN HET BOEKJAAR WAAROP DE DIENSTVERLENING BETREKKING HEEFT. DE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN INCLUSIEF BTW VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING Ondertekening bestuurders en toezichthouders OVERIGE GEGEVENS Transacties met verbonden partijen Statutaire regeling resultaatbestemming in dienst van mensen met een beperking

5 Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum CONTROLEVERKLARING LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN in dienst van mensen met een beperking

6 1 Uitgangspunten Jaardocument In dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) 2014 legt de Amarant Groep verantwoording af over de activiteiten, resultaten en ontwikkelingen in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Het Jaardocument is opgesteld conform de Regeling Verslaggeving WTZi. Ook zijn de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode gehanteerd. Het op deze wijze afleggen van verantwoording op basis van wettelijke verplichtingen en het informeren van stakeholders sluit aan bij de ambities van de Amarant Groep om maximale transparantie te bewerkstelligen met betrekking tot de waarde van de organisatie voor de samenleving en hoe de organisatie daarin presteert. Alle verantwoordings- en informatieverplichtingen waaraan de Amarant Groep moet voldoen zijn in dit Jaardocument samengevoegd in één integrale jaarverantwoording. Op deze wijze legt de Amarant Groep maatschappelijke verantwoording af aan belanghebbenden (bijvoorbeeld cliënten, financiers, toezichthouders) en voldoet tegelijkertijd aan haar (wettelijke) informatieverplichting aan verantwoordingspartijen (waaronder het CBS, het Ministerie van VWS, de IGZ en de NZa). Het maatschappelijk verslag is vanaf het verslagjaar 2012 vervallen en is vervangen door een bestuursverslag. Diverse kwantitatieve gegevens zijn opgenomen in de webapplicatie DigiMV. Het Jaardocument wordt ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) en wordt geplaatst op de website 6 in dienst van mensen met een beperking

7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens De Amarant Groep is actief in de provincie Noord-Brabant. Het doel van de Amarant Groep is in de statuten beschreven als: de behandeling, zorg- en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een (lichte) beperking waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn. 2.2 Structuur van de organisatie Algemeen De Amarant Groep heeft de rechtsvorm van een stichting waarbij geen sprake is van consolidatieverplichtingen. De bestuursstructuur is statutair bepaald en gaat uit van het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model. De stichting beschikt over een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur werkt als een collegiale eenheid en is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Amarant Groep. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken. De stichting kent een Ondernemingsraad (OR) en een Cliëntenraad (CR). De OR en de CR hebben de bevoegdheden die hen door of krachtens de wet zijn toegekend, alsmede de bevoegdheden zoals beschreven in de statuten. Beide organen hebben een eigen taakstelling, werkwijze en verantwoordelijkheid en communiceren rechtstreeks met de Raad van Bestuur. Meer informatie over beide organen kunt u terugvinden in de paragrafen 3.5 en 3.6. De zorg- en dienstverlening van de Amarant Groep wordt bekostigd uit de volgende wetten/subsidies: - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); - Zorgverzekeringswet (Zvw); - Wet op de Jeugdzorg; - Rijkssubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg); - Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De AWBZ (in 2015: Wet Langdurige Zorg) is voor de Amarant Groep de belangrijke inkomstenbron. De productie-afspraken in de AWBZ worden door de Amarant Groep gemaakt met twee CZ-zorgkantoren (regio s West-Brabant en Zuidoost-Brabant) en twee VGZ-zorgkantoren (regio s Midden-Brabant en Noordoost- Brabant). De productie-afspraken in de Zvw worden met een zestal zorgverzekeraars gemaakt (het representatiemodel waarbij VGZ als 1 e penvoerder optrad, is in 2014 afgeschaft). De Amarant Groep is lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de branche-organisatie in de gehandicaptenzorg. De Amarant Groep (Idris) is tevens lid van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). De Amarant Groep (Dr. Leo Kannerhuis Brabant) is lid van GGZ Nederland. Doelgroepen De Amarant Groep werkt met een viertal doelgroepen/merknamen: - Amarant Amarant richt zich op mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking. De leeftijd varieert van jong tot oud. Soms is er sprake van bijkomende medisch/verpleegkundige problematiek en zintuiglijke en/of lichamelijke beperkingen. De begeleidings- en zorgvraag varieert van matig tot ernstig intensief en is vrijwel altijd levensbreed (wonen, zinvolle dagbesteding, vrije tijd, behandeling). De zorg wordt geboden in de wijk (ambulant, wonen en dagbesteding) of in centra voor specialistische zorg en behandeling. - Idris Idris richt zich op (intensieve) begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende psychische, psychiatrische en/of gedragsproblemen. De begeleiding 7 in dienst van mensen met een beperking

8 en behandeling wordt aangeboden vanuit een polikliniek (ambulant), in vormen van dagbehandeling en, als het niet anders kan vanuit specialistische behandelcentra voor kind en jeugd en volwassenen. Deze intensieve begeleiding en behandeling wordt, indien nodig, zo vroeg mogelijk ingezet. Met de cliënt werken we aan het verminderen van gedragsproblematiek, competenter functioneren, het terugkrijgen van regie over het eigen leven en daarmee versterken van de maatschappelijke participatie (school, arbeid, zelfstandig wonen). Daarnaast vormt Idris de rugdekking voor de reguliere langdurige begeleiding en zorg in buurten en wijken. Waar reguliere begeleiding volstaat, wordt deze geboden door Amarant. Samenwerking met de wetenschap richt zich op het ontwikkelen van diagnostiek en vroegtijdige interventies, die intensieve begeleiding en behandeling kan voorkomen. - Dr. Leo Kannerhuis Brabant Het Dr. Leo Kannerhuis Brabant is een gespecialiseerd bovenregionaal centrum voor behandeling van normaal begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met (een ernstige vorm van) autisme. Vaak is er sprake van bijkomende psychiatrische problematiek. De behandeling wordt geboden via de polikliniek (diagnostiek en ambulante behandeling), de centra voor dagbehandeling en de centra voor behandeling met verblijf. Met de cliënt en zijn omgeving werken aan volledige participatie (school, arbeid, zelfstandig wonen) is één van de kerndoelstellingen in de behandeling. - Pauwer Pauwer biedt specialistische zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Pauwer biedt wonen, logeren, dagbesteding, naschoolse opvang en ambulante dienstverlening. Organisatiestructuur Amarant Groep Achterliggend motief voor de gekozen hoofdstructuur is de behoefte om de Amarant Groep dicht en herkenbaar ten opzichte van de samenleving te positioneren en korte communicatie- en besluitlijnen te creëren. De essentie van de structuur is: - resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE s) in de zorg; - clusters van voorzieningen binnen de RVE s in de zorg; - een drietal RVE s is voorwaardenscheppend. Vanuit deze structuur wordt gestuurd op de gebieden: 1. kwaliteit van zorg; 2. evenwicht in opbrengsten en kosten; 3. kwaliteit van arbeid; 4. kwaliteit van huisvesting; 5. marktontwikkeling en innovatie. Deze vijf sturingsgebieden zijn opgenomen in de management control cyclus. In hoofdstuk 3.4 wordt de management control cyclus nader toegelicht. De Amarant Groep heeft per in het kader van de notitie Bouwstenen de organisatiestructuur gewijzigd en het aantal RVE s in de zorg teruggebracht van 11 naar 6. De nieuwe indeling is: - Amarant Wijkzorg - Ambulant - Amarant Wijkzorg - Wonen in de Wijk (WIW) - Amarant Specialistische zorg - Werk en Dagbesteding - Pauwer - Idris en Dr. Leo Kannerhuis Brabant - Bestuursbureau - HR Servicecentrum - Huisvesting en Bedrijfsdiensten. Elke RVE wordt aangestuurd door een RVE-manager of een duo van RVE-managers. Dit duo bestaat uit een RVE-manager Bedrijfsvoering en een RVE-manager Transformatie (ontwikkelen zorgarrangementen, waardecreatie en ontwikkeling krachtige teams). Deze managers vormen samen met de secretaris Raad van Bestuur/Coördinator HRM, de Manager Kennis, Kwaliteit en Beleid, de Concern Controller en de Directeur Huisvesting & Bedrijfsdiensten, onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur, het managementoverleg (MO). 8 in dienst van mensen met een beperking

9 Organogram Amarant Groep in dienst van mensen met een beperking

10 3 Governance 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode 2010 is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Binnen de Amarant Groep is als toezichtmodel deze Zorgbrede Governancecode van kracht. In de code wordt de dialoog met belanghebbenden als fundament voor de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming gepositioneerd. Dit is cruciaal voor de maatschappelijke inbedding van de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid is voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Toezicht geëxpliciteerd. Ook zijn deskundigheidseisen op het gebied van zorg vastgelegd. De Amarant Groep kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur van wie één de voorzitter is. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de secretaris Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden met dien verstande dat de Raad van Toezicht na de fusie met het OCB tijdelijk uit negen leden heeft bestaan. Sinds april 2014 bestaat de Raad van Toezicht weer uit zeven leden. Géén van de leden van de Raad van Toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met de Amarant Groep, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. Hiermee beoogt de Amarant Groep waarborging van de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht. In het kader van de Zorgbrede Governancecode zijn in februari 2006 door Amarant diverse ijkpunten opgesteld. Deze zijn overgenomen door de Amarant Groep. Dit betreft de volgende zaken: - strategisch beleidskader; - kwaliteit van zorg; - financieel; - samenwerking met derden; - evaluatie van de Raad van Toezicht; - functioneringsgesprek Raad van Toezicht/Raad van Bestuur. Volgens een bepaalde frequentie zal de evaluatie van de Raad van Toezicht ter hand worden genomen. Dit betreft de volgende punten: - evaluatie van het eigen functioneren; - evaluatie met betrekking tot het profiel van de Raad van Toezicht; - evaluatie met betrekking tot de gehanteerde ijkpunten. 3.2 Raad van Bestuur Algemeen De Amarant Groep kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur van wie één de voorzitter is. De heer Helder is voorzitter en de heer Bindels lid Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur neemt bij de uitvoering van zijn taak de vigerende wet- en regelgeving in acht. De Raad van Bestuur laat zich in de uitvoering van zijn bestuurstaak leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en zij houdt oog op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Er vindt een taakverdeling plaats op basis van kwaliteiten en deskundigheden van de bestuurders. Waar sprake is van eigen taken, aandachtsgebieden en functies vindt de beleidsvorming in principe plaats door de betrokken bestuurder. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, voor beleidsvorming en beleidsuitvoering, zowel binnen de stichting als in de relatie tussen de stichting en andere instellingen en organen. Het reglement van de Raad van Bestuur is vastgesteld in september in dienst van mensen met een beperking

11 De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht in het periodieke overleg tussen beide organen en op momenten waarop de Raad van Toezicht deze verantwoording vraagt. De leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden tot een jaarlijks functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht. Daarnaast legt de Raad van Bestuur in meer algemene zin verantwoording af in het jaarlijks uit te brengen Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording op algemeen, financieel, kwaliteits- en sociaal terrein. Bezoldiging De individuele bezoldiging van de leden van Raad van Bestuur wordt, conform de Jaarverslaggeving WTZi, vermeld in de jaarrekening (paragraaf 5.10). De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht en zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de Raad van Bestuur en de stichting. In geval van schorsing of ontslag handelt de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in deze overeenkomst. De bestuurdersbeloning van de heer Helder en de heer Bindels is conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Dit betekent dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector wettelijk aan een maximum is gebonden. Per 1 januari 2014 wordt de WNT-norm door de invoering van de ministeriële regeling voor WNT binnen zorg- en welzijn bepaald door een staffeltabel. Deze staffeltabel is opgesteld conform de beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) zoals die bestaat binnen de koepelorganisaties NVZD en NVTZ en is overgenomen door de minister. Daarbij is de Amarant Groep ingedeeld in Klasse H, wat overeenkomt met een maximale bezoldiging van Beide bestuurders blijven in 2014 onder het maximum van de WNT-norm. Nevenfuncties De leden van de Raad van Bestuur mogen in bescheiden mate nevenfuncties vervullen. Dit is vastgelegd in het reglement Raad van Bestuur. Bij het aannemen van nevenfuncties moet het uitgangspunt zijn dat dit geen enkele belemmering mag opleveren voor het optimaal uitoefenen van de bestuurdersfunctie bij de Amarant Groep. Het aannemen van bezoldigde nevenfuncties behoeft instemming van de Raad van Toezicht. De nevenfuncties van de Raad van Bestuur hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor meer details over de nevenfuncties van de Raad van Bestuur zie paragraaf Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden met dien verstande dat de Raad van Toezicht tot april 2014 nog uit acht leden bestond in het kader van afspraken die voortvloeien uit de fusie met het Orthopedagogisch Centrum Brabant per 1 juli Mevrouw Tacke is per 1 april 2014 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Tacke is destijds benoemd op basis van de zogenaamde kwaliteitszetel van de Centrale Cliëntenraad. Om meteen een teruggang in het aantal leden van de Raad van Toezicht mogelijk te maken, is de Raad van Toezicht met de CCR overeengekomen de vrijgevallen kwaliteitszetel te laten invullen door de heer Dingenouts. De heer Dingenouts is reeds lid van de Raad van Toezicht en destijds benoemd op de kwaliteitszetel bij het voormalige Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB, nu onderdeel van de Amarant Groep). In overeenstemming met de statuten van de Amarant Groep en conform afspraak in het fusiedocument Amarant - OCB bestaat de Raad van Toezicht sinds 1 april 2014 daarmee weer uit zeven leden. De heer Kortmann is, op basis van het vastgestelde rooster van aftreden, per 1 juli 2014 afgetreden. Hiermee is een vacature ontstaan voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. Op basis van artikel 7 van de statuten van de Amarant Groep heeft de Raad van Toezicht een vacature vastgesteld. Daartoe is een benoemingsprocedure en een profielschets voor de voorzitter opgesteld. Dit heeft geleid tot benoeming van de heer P.A.C.M. (Peter) van der Velden tot voorzitter van de Amarant Groep per 1 januari In de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 is de huidige vice-voorzitter, de heer L. de Jaeger, aangewezen als waarnemend voorzitter. Zoals notarieel vastgelegd in het fusiebesluit NSWAC - Amarant Groep is de Raad van Toezicht van de Amarant Groep per 31 december 2013 tijdelijk uitgebreid met de heer De Roij. Deze zetel is buitenstatutair in die zin dat de zetel uiterlijk eind 2015 ophoudt te bestaan. De zetel wordt dus niet gevoegd in het rooster van 11 in dienst van mensen met een beperking

12 aftreden van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep. Voor het overige is de positie van de zetelhouder gelijk aan die van de overige leden van de Raad van Toezicht. Voor de samenstelling en de nevenfuncties van de Raad van Toezicht zie paragraaf Taken van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. Als basis geldt de Zorgbrede Governancecode, die voorschrijft dat alle leden zonder last of ruggespraak en zonder enig belang bij de Stichting Amarant Groep of personen die daar werkzaam zijn, hun taak van onafhankelijk toezicht uitoefenen. Per lid van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep zijn aandachtsgebieden ingesteld. Dit biedt de gelegenheid om onderwerpen te laten voorbereiden door daartoe ingestelde voorbereidingscommissies. De voorbereidingscommissies hebben geen beslissingsbevoegdheid. Er is een auditcommissie Financiën & Vastgoed ingesteld. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Amarant Groep in relatie tot de maatschappelijke functie van de Amarant Groep en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Amarant Groep zijn betrokken. Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur en de accountant van de instelling. Eveneens keurt de Raad van Toezicht de financiële begroting en de jaarrekening goed en kan besluiten tot wijziging van de statuten. Het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht is vastgesteld op 30 maart Evaluatie eigen functioneren De Raad van Toezicht heeft op 24 november 2014 zijn eigen functioneren uitgebreid geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de Raad van Toezicht over het algemeen tevreden is over zijn functioneren in de achterliggende periode en over de bijdragen die de Raad daarmee heeft geleverd aan de realisatie van de doelen van de Amarant Groep. Ook het samenspel tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur verloopt naar tevredenheid. De ervaring en deskundigheid van de leden komt beter tot zijn recht onder andere door het werken met (audit)commissies. Met name het samenspel in de drie (audit)commissies draagt bij aan een juiste balans tussen afstand en nabijheid. De volgende succesfactoren zijn van toepassing voor het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de Amarant Groep: - transactioneel omgaan met elkaar: elkaar ruimte geven, gebaseerd op wederzijds vertrouwen; - de kwaliteit van de informatie: de dialoog in de (audit)commissies; toezicht houden op het proces; - het huis op orde voor wat betreft de (spel)regelgeving (protocollen e.d.) en daar vervolgens faciliterend gebruik van maken; - de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt tijdens de evaluatieconferentie zijn goed nagekomen; - het werk van de Raad van Toezicht is geïntensiveerd, maar dit levert ook een beter resultaat op; - de verdere teamontwikkeling en de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Op termijn zal worden gestreefd naar een heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht voor wat betreft de man-vrouw verhouding, de leeftijdsopbouw, evenwichtige verdeling ter zake van de deskundigheden, de multiculturele afspiegeling, woonplaats, werksector, etcetera. Daartoe zal dit punt steeds worden overwogen indien er een vacature ontstaat. Overlegvormen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Amarant Groep heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Daartoe stelt de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur een agenda op. De Raad van Toezicht van de Amarant Groep onderscheidt de volgende groepen van agendapunten: - periodieke agendapunten, welke ieder in een daartoe bestemde vergadering behandeld worden (bijvoorbeeld de behandeling van de begroting en de jaarrekening, het functioneren van de Raad van Bestuur, de kwaliteit van de zorg); - reguliere agendapunten, welke door de Raad van Bestuur voor elke vergadering geagendeerd kunnen worden (bijvoorbeeld overleg met de Ondernemingsraad, overleg met de Centrale Cliëntenraad); 12 in dienst van mensen met een beperking

13 - incidentele vergaderpunten, welke niet noodzakelijk binnen de jaarcyclus aan de orde komen (fusies en samenwerking, benoeming van bestuurders, onvoorziene zaken); klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Bij de behandeling van de jaarrekening is de externe accountant aanwezig voor het verstrekken van een toelichting. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer per jaar een tripartite overleg met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en één keer per jaar met de Centrale Cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht onderhouden ter deskundigheidsbevordering contacten met degenen die ondersteuning geven aan het werk van de Raad van Toezicht waarbij gedacht kan worden aan het bijwonen van seminars of deelname aan lezingen/bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Dit betekent dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector wettelijk aan een maximum is gebonden. De beloning van de leden van de Raden van Toezicht mag maximaal 7,5% (voorzitter) of 5% (leden) van de WNT-norm zijn. De Amarant Groep kent op basis van de ministeriële regeling WNT zorg- en welzijn een indeling in klasse H wat overeenkomt met een normbedrag van in De leden van de Raad van Toezicht blijven op basis van 7,5% of 5% binnen deze norm. Activiteiten in het verslagjaar Onderwerpen die in vergaderingen aan de orde kwamen, waren in 2014: - jaarplan 2014; - jaarrekening 2013; - exploitatiebegroting 2015; - investeringsbegroting ; - financiële performance van de Amarant Groep; - kwaliteit van arbeid; - kwaliteit van zorg, waaronder specifiek Quli; - LTHP/Vastgoedbeleid; - strategische ontwikkelingen met externe partners; - integratie van Pauwer (voorheen NSWAC); - vaststelling klokkenluidersregeling; - werkkader informatievoorziening / richtlijn voor mediacontacten ten behoeve van de Raad van Toezicht; - crisiscommunicatie; - marketing, communicatie & PR; - implementatie notitie Bouwstenen ; - reorganisatievoorziening; - SWOT-analyse Amarant Groep; - governance waaronder vaststelling dialoogregeling, portefeuilleverdeling Raad van Bestuur, procedure werving en selectie voorzitter Raad van Toezicht; benoeming voorzitter Raad van Toezicht, evaluatie Raad van Toezicht, evaluatie buitenstatutair lidmaatschap van de heer P. de Roij in de Raad van Toezicht; bezoldiging bestuurders en toezichthouders conform WNT, besluit honorarium Raad van Toezicht Amarant Groep 2014 en verder. De Raad van Toezicht hechtte in 2014 haar statutaire goedkeuring aan: - jaarrekening 2013 d.d. 21 mei 2014; - exploitatiebegroting 2014 d.d. 16 december 2014; - investeringsbegroting d.d. 16 december 2014; - benoeming voorzitter Raad van Toezicht d.d. 23 juni Bedrijfsvoering Algemeen Bij de Amarant Groep is de besturingssystematiek gebaseerd op de principes van integraal management. De organisatie is resultaatgestuurd. Het lijnmanagement is integraal verantwoordelijk voor de resultaten en de inzet van de daarvoor benodigde mensen en middelen. De stafdiensten zijn ondersteunend, adviserend (gevraagd en 13 in dienst van mensen met een beperking

14 ongevraagd) en serviceverlenend aan het lijnmanagement van de verschillende organisatieonderdelen. Er is sprake van een klant-leverancier-relatie. Management control cyclus De concrete planning, uitvoering, evaluatie en bijstelling van het beleid krijgt binnen de Amarant Groep gestalte door middel van de management control cyclus. Deze cyclus is gebaseerd op de Deming-cirkel (Plan, Do, Check, Act) en vormt het instrument voor het plannen, uitvoeren, toetsen en bijstellen van beleidsdoelstellingen. De management control cyclus is als het ware de jaarlijkse agenda van de organisatie waarin systematisch de besluitvormings- en evaluatiemomenten worden vastgelegd. De management control cyclus evalueert voortdurend de beoogde versus de behaalde resultaten en vergroot de stuurbaarheid van de organisatie en optimaliseert de gekozen richting en gekozen activiteiten ter realisatie van de beoogde resultaten. Integraal management Integraal management houdt in dat het management van alle organisatie-onderdelen binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders managementverantwoordelijkheid heeft voor diverse thema s. Wel met een praktische vertaling en met duidelijke keuzes. Het betreft de vijf volgende resultaatgebieden: - kwaliteit van zorg; - evenwicht in opbrengsten en kosten; - kwaliteit van arbeid; - kwaliteit van huisvesting; - marktontwikkeling en innovatie. Om integraal management mogelijk te maken zijn de bijbehorende bevoegdheden toegekend aan het management. De Raad van Bestuur rekent het integrale management af op de volle breedte van de operationele verantwoordelijkheid en blijft daarbij op een gepaste afstand van de operatie. Integraal management betekent verder dat de managers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor zowel de uitvoering van het beleid als het bepalen van de inzet van middelen om een bepaald doel te bereiken. Dat betekent de erkenning van de eindverantwoordelijkheid van het management voor een bedrijfsonderdeel. Het betekent niet: minder betrokken. De functie van de Raad van Bestuur in dit proces zal toetsend, coachend en beoordelend zijn. Het management heeft eigen verantwoordelijkheid om de weg naar het resultaat zelf inhoud te geven. Uitwerking Management Control Cyclus Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt in jaarplannen op Amarant Groep-niveau, RVE-niveau en cluster/team/afdelingsniveau. De jaarplannen beperken zich tot het (compact) beschrijven van de primaire targets vertaald in overeengekomen eindtermen (resultaatgebieden). De jaarplannen worden financieel vertaald tijdens de jaarlijkse begrotingscyclus (mei-december). Via de exploitatiebegroting worden uitgaven getoetst. Daarnaast vindt op basis van de begroting een transparante allocatie van middelen plaats op basis van de parameters in de externe financiering. De begroting is het cijfermatig referentiepunt om de gemaakte jaarplannen en afspraken (managementcontracten) te kunnen toetsen en te evalueren. Contractmanagement wordt beschouwd als een belangrijk instrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de besturing en beheersing van de organisatie. Tussen de Raad van Bestuur en het management van de RVE s is een formele afspraak gemaakt waarin de te bereiken resultaten zijn vastgelegd op de vijf bovengenoemde resultaatgebieden. Om te komen tot een beoordeling of de beoogde resultaten van de jaarplannen ook zijn/worden behaald en om de uitvoering of planning eventueel bij te stellen wordt gewerkt met managementinformatie. Per maand wordt een financiële rapportage verstrekt. Per kwartaal wordt managementinformatie gegenereerd op de vier overige resultaatgebieden. Conform de planning van de management control cylcus worden per kwartaal gegevens op deze gebieden verzameld, gebundeld, geanalyseerd, gerapporteerd en besproken met het management. Daarnaast is een jaarafsluiting ingevoerd inclusief een forecast voor het opvolgende jaar. 3.5 Cliëntenraad Ontwikkelingen wetgeving De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is een wet die zich richt op de rechten van de cliënt. De doelstelling van de WMCZ is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten in de zorgsector. 14 in dienst van mensen met een beperking

15 De WMCZ is in 1996 van kracht geworden en moet bewerkstelligen dat er voldoende rekening wordt gehouden met de wensen en de behoeften van cliënten. Daartoe stelt de WMCZ een geïnstitutionaliseerde cliëntenvertegenwoordiging (de cliëntenraad) verplicht, die zich ontfermt over de belangenbehartiging van de cliënten in de zorginstelling. Momenteel is op landelijk niveau de nieuwe Wet Cliëntrechten Zorg (WCZ) nog in ontwikkeling. In het wetsvoorstel wordt een aantal verschillende wetten waaronder de WMCZ in één kader samengebracht. Centrale Cliëntenraad Deze paragraaf geeft een weerslag van de activiteiten van de Centrale Cliëntenraad (CCR) in Binnen de Amarant Groep wordt veel waarde gehecht aan cliëntenparticipatie. De CCR kan terugkijken op een jaar waarin inspanningen zijn verricht om binnen de medezeggenschapstructuur zoveel mogelijk het belang van de cliënten te vertegenwoordigen. Algemeen Medezeggenschap betekent dat cliënten en/of vertegenwoordigers op diverse niveaus binnen een zorginstelling, als collectief, gevraagd én ongevraagd invloed kunnen uitoefenen op voorgenomen besluiten die van invloed zijn op de positie van cliënten en de kwaliteit van zorg. De medezeggenschapstructuur (cluster-, RVE- en Amarant Groep-niveau) volgt zoveel mogelijk de organisatiestructuur van de Amarant Groep. - Clusterniveau: lokale cliëntenraden (LCR) Dit betreft medezeggenschap die zich vooral richt op de plaats waar de zorg- en dienstverlening concreet vorm krijgt. Hier worden locatiegebonden onderwerpen besproken. Een LCR kan één (of meer) woon- of dagbestedinglocatie(s) omvatten. Een LCR bestaat in principe uit een commissie (cliënten) en een onderdeelcommissie (vertegenwoordigers), maar gezien de diverse dynamiek op locaties functioneren er binnen de organisatie ook diverse mengvormen. - Districtsniveau: districtscliëntenraden (DCR/SCR) Ieder RVE heeft een districts- of sectorcliëntenraad (DCR/SCR) bestaande uit een commissie (vertegenwoordigers vanuit de voorzieningen die deel uitmaken van het RVE) en een onderdeelcommissie (cliënten). De RVE-manager en de DCR/SCR bespreken algemene, locatieoverstijgende onderwerpen binnen de grenzen van het desbetreffende RVE. - Centraal niveau: één centrale cliëntenraad (CCR) De CCR is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de DCR/SCR (elf personen). Elke DCR/SCR vaardigt één vertegenwoordiger af naar de CCR. De CCR is daarmee samengesteld uit vertegenwoordigers van de RVE s in de zorg. De Raad van Bestuur en de CCR bespreken instellingsbrede onderwerpen, met name beleidsmatige en strategische zaken, die voor alle cliënten van de Amarant Groep van toepassing zijn. Vanwege drukke werkzaamheden heeft Jack Damen met ingang van januari 2014 zijn CCR-lidmaatschap moeten beëindigen. De CCR is blij dat Toon van Mierlo bereid is gevonden om weer zitting te nemen in de CCR en de voorzittershamer in de komende periode voor zijn rekening te nemen. Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie maken dat er in de komende periode een stevig appèl zal worden gedaan op de medezeggenschap. In het najaar van 2014 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een in te richten Bureau Cliënten Medezeggenschap (BCM). Dit bureau gaat fungeren als inspirerend platform en kenniscentrum ten behoeve van de verdere ontwikkeling van cliëntmedezeggenschap, betrokkenheid en participatie. De CCR gaat een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de speerpunten voor het bureau en de vast te stellen jaarplannen. Gekoppeld aan het bureau zijn de ondersteunende activiteiten aan de cliëntmedezeggenschap, de projectleider familiezorg, de klachtenfunctionaris en een communicatieadviseur. Begin 2015 zal er binnen de organisatie breder informatie worden verstrekt over de start van BCM. Vergaderingen Centrale Cliëntenraad (CCR) De CCR is in 2014 in totaal twaalf keer in vergadering bij elkaar geweest, het betreft: 1. Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. In 2014 zijn er acht overlegvergaderingen geweest met de Raad van Bestuur. De agenda voor het gezamenlijk overleg wordt in goed overleg voorbereid door enkele leden van de CCR en de Raad van Bestuur. 15 in dienst van mensen met een beperking

16 2. CCR-vergaderingen. In 2014 heeft de CCR twee keer in eigen kring vergaderd. 3. Overleg met de Raad van Toezicht. Op 29 januari heeft er een overleg plaatsgevonden met een delegatie van de Raad van Toezicht. Samen met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur heeft de CCR een werkbezoek gebracht aan enkele locaties van Pauwer. 4. Overleg CCR-OR-Raad van Bestuur-Raad van Toezicht Het jaarlijks overleg met de OR, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vond plaats op 11 november. 5 Themabespreking Op 8 november heeft de CCR samen met de Raad van Bestuur een medezeggenschapsdag gehouden voor alle betrokkenen bij de medezeggenschap binnen de Amarant Groep met als thema de herinrichting van de medezeggenschap. De CCR kent een aantal vaste commissies: kwaliteit, communicatie en de commissie FEC (financieeleconomisch/vastgoed) die elk diverse keren per jaar in commissieverband vergaderen. Eén van de leden van de CCR neemt namens de CCR deel aan het overleg van de Gouda-groep, het landelijk overlegorgaan van voorzitters van cliëntenraden van (grote) zorgaanbieders in de sector gehandicaptenzorg. Adviezen In 2014 heeft de CCR de navolgende formele adviezen uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Notitie Bouwstenen Onderwerp Adviesaanvraag nieuwe zorg- en dienstverleningsovereenkomst Amarant Groep Advies overdracht twee locaties van Pauwer aan Stichting Lievegoed Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Benoeming van de heer Van der Velden als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep Advies inzake Wegwijzer waardecreatie krachtige teams Herzien privacyreglement cliënten Jaarrekening 2013 Begroting 2015 Inhoud advies Positief advies met enkele aandachtspunten (zie elders in deze paragraaf) Positief advies met enkele aandachtspunten (zie elders in deze paragraaf) Positief advies Positief advies Positief advies Positief met enkele aandachtspunten (zie elders in deze paragraaf) Positief advies Positief advies Positief advies Enkele belangrijke onderwerpen in Stelselwijzigingen Voor veel mensen zijn de stelselwijzigingen moeilijke materie en pas op een laat tijdstip heeft definitieve politieke besluitvorming plaatsgevonden. De CCR heeft het belang benadrukt van goede informatie voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers, onder andere via websites en nieuwsbrieven. Ook in de komende periode blijft dit een punt van aandacht. Vooral van belang is dat medewerkers weet hebben van de actuele ontwikkelingen zodat zij cliënten en cliëntvertegenwoordigers op maat kunnen informeren over de consequenties van de wijzigingen voor hun persoonlijke situatie. - notitie Bouwstenen In de notitie Bouwstenen beschrijft de Raad van Bestuur welke aanpassingen er binnen de organisatie moeten plaatsvinden om klaar te zijn voor de maatschappelijke uitdagingen die ons te wachten staan. Het betreft o.a.: - het wijzigingen van de organisatiestructuur met het samenvoegen van een aantal RVE s; - beperken van het aantal managers; 16 in dienst van mensen met een beperking

17 - onder de noemer krachtige teams versterken van het zelforganiserend vermogen van de uitvoerende teams; - versterken van het doelgroepenbeleid en het aanbod voor diverse cliëntengroepen; - bevorderen van medezeggenschap, betrokkenheid en participatie van cliënten en cliëntvertegenwoordigers. De CCR heeft in 2014 regelmatig gesproken met de Raad van Bestuur over deze ontwikkeling en erkent dat veranderende regelgeving vraagt om aanpassingen in de organisatiestructuur. De CCR heeft benadrukt dat de focus in eerste instantie teveel lag op de structuurwijziging en te weinig op houding en gedrag van medewerkers. Succesvol implementeren betekent in de ogen van de CCR ook werken aan de organisatiecultuur en heeft geadviseerd het cultuuraspect meer te betrekken in het verandertraject. - Naar krachtige teams In vervolg op de notitie Bouwstenen is de Wegwijzer waardecreatie krachtige teams tijdens een studiebijeenkomst uitgebreid aan de orde geweest. De CCR constateert met voldoening dat zij betrokken wordt in dit proces. Dit geeft tevens verplichting om ook de volgende stappen actief mee vorm te geven. De CCR heeft een positief advies uitgebracht over het uitgezette traject naar krachtige teams met daarbij enkele aandachtspunten. Krachtige teams vereisen krachtige medezeggenschap en loopt ook parallel aan de ontwikkeling van familiezorg. Managers Krachtige Teams moeten stimuleren en er op toezien dat dit door de teams wordt opgepakt. Daarnaast wordt binnen de overlegstructuur vooral gesproken over top-down en bottom-up. De CCR pleit ervoor om horizontaal overleg (dialoog met medezeggenschap) expliciet hierin te benoemen. De CCR wordt tweemaal per jaar door de Raad van Bestuur geïnformeerd hoe het proces naar krachtige teams zich ontwikkelt. - Pauwer Sinds 31 december 2013 maakt Pauwer onderdeel uit van de Amarant Groep. Pauwer biedt zorg aan mensen met een lichamelijke beperking en/of NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Namens Pauwer heeft de heer Wim Leusink in het voorjaar van 2014 deelgenomen aan de CCR. Zijn functie is met ingang van 2015 overgenomen door de heer Paul Seegers. Twee onderdelen van Pauwer in Amsterdam maken (volgens plan) geen deel meer uit van de Amarant Groep. De CCR heeft een positief advies afgegeven over de condities waaronder deze voorzieningen zijn overgedragen aan een andere zorgaanbieder. - Zorg- en dienstverleningsovereenkomst De CCR heeft positief advies uitgebracht over de geactualiseerde versie van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. In het voortraject heeft de commissie Kwaliteit van de CCR zich al gebogen over eerdere concepten wat heeft geleid tot tekstuele wijzigingen. Op advies van de CCR zijn de bijbehorende Algemene Voorwaarden expliciet gescreend op tekst die mogelijk blijk geeft van een autoritaire benadering jegens cliënten. - Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht De CCR heeft een positief advies gegeven over de benoeming van de heer Peter van der Velden als nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van de Amarant Groep. Met deze benoeming wordt een ervaren bestuurder verwelkomt met kennis van zaken over de stelselwijzigingen en ook iemand die staat voor het onderhouden van goede contacten met de cliëntmedezeggenschap. De CCR wenst de heer Van der Velden veel succes in zijn rol als voorzitter Raad van Toezicht. Eerder heeft de CCR geadviseerd over de opgestelde profielschets. De CCR heeft de Raad van Toezicht geadviseerd om in de toekomst de selectieprocedure zodanig aan te passen dat de CCR ook vertegenwoordigd is in de selectiecommissie en daar een (niet bindend) advies mag uitbrengen. In verband met het vertrek van mevrouw Tacke uit de Raad van Toezicht is overeengekomen dat de heer Dingenouts de kwaliteitszetel op voordracht van de CCR in de Raad van Toezicht zal vervullen. - Herinrichting cliëntmedezeggenschap In 2014 is uitvoerig stilgestaan bij de (her)inrichting van de cliëntmedezeggenschap vanaf Ter voorbereiding hierop zijn er binnen de nieuw te vormen RVE s taskforces ingesteld. Deze taskforces fungeerden als overlegplatform voor vraagstukken die betrekking hadden op meerdere (oude) RVE s en hebben ook het voortouw genomen bij de herinrichting van de cliëntmedezeggenschap binnen de nieuw te vormen RVE s. 17 in dienst van mensen met een beperking

18 Inmiddels zijn er besluiten genomen over de herinrichting van de medezeggenschap, met 5 niveaus van (mede)zeggenschap. Het betreft cliëntniveau, niveau voorziening, niveau zorgpijler, RVE-niveau en niveau Amarant Groep. De CCR heeft 2015 uitgeroepen als overgangsjaar en streeft ernaar dat per 31 december 2015 de nieuwe medezeggenschapsstructuur binnen de organisatie een feit is. - Cliëntenvervoer Binnen de CCR is enkele keren gesproken over wijzigingen in het cliëntenvervoer. Naast de feitelijke wijzigingen die worden doorgevoerd is er bij veel cliënten en cliëntvertegenwoordigers ongenoegen over het tijdstip en de wijze waarop zij worden geïnformeerd over veranderingen. Het probleem speelt met name bij cliënten van dagbesteding. De CCR heeft de Raad van Bestuur gevraagd om een en ander uit te zoeken en ervoor te zorgen dat communicatie in de toekomst over dit soort zaken zal verbeteren. - Medezeggenschapsdag Op 8 november 2014 vond de jaarlijkse medezeggenschapsdag plaats. Deze is bezocht door circa 50 vertegenwoordigers vanuit de CCR, DCR, de Raad van Toezicht en het RVE-management. De bijeenkomst stond in het teken van de actuele transities in de financiering en de organisatie van de zorg en de invloed die dit heeft op de inrichting van de cliëntmedezeggenschap. Het was een succesvolle bijeenkomst waarin zowel kritisch als inspirerend werd gekeken naar (het proces van) de herinrichting van de medezeggenschap. - Vrijwilligersbeleid Op initiatief van de CCR heeft een werkgroep zich gebogen over het vraagstuk vrijwilligerswerk. De werkgroep heeft zich vooral gericht op de gevolgen van de stelselwijzigingen op de inzet van vrijwilligers en heeft hierover advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Een belangrijke aanbeveling is dat de nieuwe vrijwilliger moet passen binnen de keten van zorg als onderdeel van de krachtige teams. De verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk zal ook binnen de CCR in 2015 punt van aandacht zijn. - Privacyreglement Binnen de Amarant Groep is gewerkt aan een nieuw privacyreglement. Aanvankelijk was er sprake van een gezamenlijk privacyreglement voor cliënten en medewerkers. Op advies van de Ondernemingsraad is echter de keuze gemaakt voor twee afzonderlijke reglementen. De CCR heeft een positief advies uitgebracht voor de regeling voor cliënten. Gezien de omvang van het reglement adviseert de CCR om de informatie aan cliënten en cliëntvertegenwoordigers ook op een meer toegankelijke manier vorm te geven. - Opstarten nieuwe voorzieningen De CCR is geïnformeerd over een intern onderzoek dat heeft plaatsgevonden na de opstart van een nieuwe voorziening binnen de Amarant Groep. Op basis van de verstrekte informatie en bespreking ervan met de Raad van Bestuur adviseert de CCR om bij het opstarten van een nieuwe voorziening steeds goed te bezien of er wordt voldaan aan de benodigde randvoorwaarden alvorens te starten. Zo nodig moet gekozen worden voor een gefaseerd opstarten. Ook vraagt de CCR aandacht voor de dynamiek binnen de krachtige teams. Dit is vooral van belang bij nieuwe voorzieningen, maar ook bij voorzieningen met een speciale problematiek of een complexe cliëntenpopulatie. Activiteiten van de commissies Commissie FEC (Financiële Economisch en Vastgoed) De Financieel-economische commissie heeft in 2014 vier keer overleg gehad met de concern controller over o.a. de begroting, de stand van zaken per kwartaal en de jaarrekening. Met de Directeur Huisvesting & Bedrijfsdiensten waren de ontwikkelingen rond het vastgoed onderwerp van gesprek. Bij de bespreking van de begroting voor 2015 heeft de commissie om transparantie gevraagd bij de doorberekening van de kosten van de centrale overhead aan de RVE s. Wat zijn de overwegingen om deze wel of niet en voor hoeveel procent toe te rekenen aan bepaalde organisatieonderdelen? Verder heeft de commissie, uitgebreid met enkele andere leden van de CCR, zich gebogen over de wijze van doorberekening van kosten aan cliënten, zoals weergegeven in de brochure Wat betaal jij, wat betalen wij. Daarover zijn enkele afspraken gemaakt. De doorbelasting van de waskosten aan cliënten vergde nader onderzoek wat in 2015 zal worden voortgezet. Commissie kwaliteit De commissie kwaliteit houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op (ontwikkelingen in) de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen de Amarant Groep. De commissie laat zich informeren en stelt zaken aan de order die de kwaliteit van de zorg raken. 18 in dienst van mensen met een beperking

19 Bespreekpunten van de commissie in 2014 waren onder andere: - De nieuwe zorg- en dienstverleningsovereenkomst. - De notitie m.b.t. wilsonbekwaamheid, waarbij de commissie heeft geadviseerd om alert te zijn op begrijpelijk taalgebruik en de relatie te beschrijven mentorschap. - De wijze waarop er gewerkt wordt aan het meten van cliëntervaringen. Er worden hiervoor verschillende instrumenten gebruikt zoals Ben Ik Tevreden (Amarant) en de C-toets (Idris). Het is belangrijk dat medewerkers echt leren begrijpen wat de cliënt wil van de hulpverlening en hoe deze ervaren wordt. Waar cliënten dit zelf niet goed kunnen aangeven dienen nadrukkelijk vertegenwoordigers betrokken te worden. - De stand van zaken m.b.t. de invoering van het vernieuwde persoonlijk plan binnen de organisatie. - Het actualiseren van diverse protocollen zoals de richtlijn suïcidaliteit, het protocol bij (vermoedens van) seksueel misbruik en het reanimatiebeleid. - Op initiatief van de werkgroep wordt in 2015 een onderzoek gestart naar mogelijkheden om te werken met mijnamarant.nl. Dit zou meer mogelijkheden moeten gaan bieden aan cliënten en cliëntvertegenwoordigers om via de digitale snelweg toegang te krijgen tot het eigen persoonlijk plan en zorgdossier. - Besproken is de invloed van de komst van de Wlz, Wmo en de Jeugdwet op de aanstelling en werkwijze van cliëntvertrouwenspersonen. Ook is gesproken over de keuze om een klachtenfunctionaris aan te gaan stellen binnen de organisatie. - Er heeft een voortgangsgesprek plaatsgevonden met mevrouw Mary van Doren die op voorspraak van de CCR deelneemt aan de ethische commissie van de Amarant Groep - De commissie is geïnformeerd over actuele ontwikkelingen m.b.t. het medicatiebeleid, waarbij het accent ligt op informatie en verbeteracties vanuit meldingen van (bijna) fouten. Commissie Communicatie Deze commissie houdt zich bezig met de regelingen medezeggenschap en de informatievoorziening naar cliënten en cliëntvertegenwoordigers. In verband met een samenloop met de activiteiten van Taskforce CCR is de commissie in 2014 slechts enkele keren bij elkaar gekomen en zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: - De voorbereidingen van de medezeggenschapsdag. - Informatievoorziening over medezeggenschap op de websites van de Amarant Groep. De commissie ziet graag dat er aanvullende informatie wordt geplaatst, waaronder de namen van leden MZ-organen, reglementen, informatiebulletins, etcetera. Dit wordt na de herinrichting van de medezeggenschap opgepakt. Dit geldt ook voor het creëren van een eigen domein op intranet. - De nieuwe medezeggenschapsreglementen zijn gescreend. - Verbeteren van de toegankelijkheid van de informatie voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers op de website. - Een lid van de commissie gaat participeren in een werkgroep van de Amarant Groep over de bescherming van cliëntgegevens. 3.6 Ondernemingsraad Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet de onderneming een ondernemingsraad (OR) instellen als er ten minste 50 personen werkzaam zijn. De WOR regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar kan de leiding haar voordeel mee doen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het te voeren beleid en bij besluitvorming. Rechten en faciliteiten ondernemingsraad De WOR kent de OR diverse rechten en faciliteiten toe. Dit is om een goede invulling van de medezeggenschap te bevorderen. De ondernemer is, onder meer, gehouden tot: - het voeren van overleg met de OR; - het verstrekken van informatie aan de OR; - het tijdig vragen van advies aan de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden; 19 in dienst van mensen met een beperking

20 - het tijdig vragen om instemming van de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten op het gebied van het sociale beleid van de onderneming in ruime zin; - Het verlenen van bepaalde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld vergaderen tijdens werktijd, en scholing. Overleg tussen ondernemer en ondernemingsraad De OR en de ondernemer overleggen geregeld met elkaar. Daarbij heeft de OR een tweeledige taak. Enerzijds is de OR overlegpartner van de ondernemer. Hij denkt mee met de ondernemer en is sparringpartner bij besluitvorming. Anderzijds is de OR vertegenwoordiger van de werknemers. Hij brengt wensen en meningen van het personeel naar voren ten aanzien van de verschillende onderdelen van het ondernemingsbeleid. In sommige gevallen kan de OR als belangenbehartiger optreden. De OR en de ondernemer overleggen met elkaar om de onderneming in al haar facetten goed te laten functioneren. De ervaring leert dat bij een goed functionerend overleg tussen ondernemer en OR de ondernemer profijt heeft van de informatie die op deze manier verkregen wordt en veelal betere besluiten kan nemen. Ondernemingsraad Amarant Groep De medezeggenschapstructuur volgt zoveel mogelijk de organisatiestructuur van de Amarant Groep. De OR van de Amarant Groep vertegenwoordigt ruim mensen die werkzaam zijn bij Amarant, Idris, het Dr. Leo Kannerhuis Brabant en Pauwer. De OR spreekt met de Raad van Bestuur over het Amarant Groep-breed instellingsbeleid op financieel-economisch, bedrijfsorganisatorisch en sociaal gebied. Daarbij laat hij zich adviseren door drie uit OR- en OC-leden samengestelde commissies. Commissie Sociaal Beleid Commissie Arbo Financieel Economische Commissie Daarnaast zijn er: Onderdeelcommissies. Eén voor elk RVE in de zorg en één voor de ondersteunende afdelingen (hieronder vallen het Bestuursbureau en Huisvesting & Bedrijfsdiensten). De OC s overleggen met de RVE-manager en praten, denken en beslissen mee over zaken die spelen in het eigen RVE, cluster of afdeling. Door de veranderingen in de zorg is werken in onze sector ineens niet meer zo zeker en vast als voorheen. Het is duidelijk dat er mensen zijn die hun baan zien veranderen of zelfs zien verdwijnen. Wat eerst in het nieuws kwam bij andere organisaties speelt nu ook bij ons hoewel het aantal arbeidsplaatsen dat gaat verdwijnen nog beperkt is. Iedere verloren plek is er één te veel voor diegenen die het betreft. Er is veel emotie en onzekerheid. Duidelijke communicatie en transparantie zijn daarom extra belangrijk. Leidinggevenden en personeelsconsulenten zijn de eerst aangewezenen voor medewerkers om hun vragen en zorgen mee te delen. Diverse OC s hebben spreekuren ingesteld. Voor de OR stond het behoud van werkgelegenheid en het bieden van een veilig en plezierig werkklimaat in 2014 centraal. De OR is er om de belangen van medewerkers te behartigen zonder daarbij het belang van de organisatie uit het oog te verliezen. Wij doen dit door zo zorgvuldig mogelijk uitvoering te geven aan onze taak en het beargumenteren van onze adviezen. Wij denken mee met en adviseren de bestuurders vanuit medewerkersperspectief zoals de CCR dit doet vanuit cliëntperspectief. De Raad van Bestuur beslist uiteindelijk wat te doen met de adviezen. De OR volgt daarna de uitwerking van de plannen kritisch. Wijziging medezeggenschapsstructuur Op 11 april 2014 heeft de OR een voorstel gedaan aan de Raad van Bestuur over de medezeggenschapstructuur van de Amarant Groep die naar mening van de OR passend is bij de herstructurering van de organisatie na effectuering van de notitie Bouwstenen. De Raad van Bestuur heeft hiermee ingestemd. Samenvattend is het volgende afgesproken: - Geen nieuwe verkiezingen voor de OR/OC tot aan de reguliere verkiezingen in oktober 2016 en het aantal zetels van de OR gelijk houden (12). - Samenvoeging van de huidige OC s. De grote verschillen in omvang per RVE legitimeren enige differentiatie van OC-leden waarbij op basis van natuurlijk verloop gestreefd wordt naar: * 9 OC-leden in een groot RVE (Wonen in de Wijk, Wijkzorg Ambulant, Idris/Dr. Leo Kannerhuis Brabant, Specialistische Zorg). 20 in dienst van mensen met een beperking

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

in dienst van mensen met een beperking

in dienst van mensen met een beperking in dienst van mensen met een beperking Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument legt de Raad van Bestuur in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij een vicevoorzitter en twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Bestuur & verandering, Innovatie & technologie

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b .; 7. RAAD VAN BESTUUR b BESTUURSSECRETARIAAT Postbus 253 4460 AR Goes BEZOEKADRES Oostmolenweg 101 Kloetinge TELEFOON 0113267202 TELEFAX 0113233538 E-MAIL EN INTERNET Definitief Versie 1 rvb@emergis.nl

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 5 OKTOBER 2016 Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Definities - 'Belanghebbenden': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de cliëntenraad, de werknemers van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie